AEG L5462CS User manual

AEG L5462CS User manual
LAVAMAT 5462CS
CS Návod k použití
2
www.aeg.com
OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
POPIS SPOTŘEBIČE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
OVLÁDACÍ PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
VLASTNÍ NASTAVENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
PŘI PRVNÍM POUŽITÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
UŽITEČNÉ RADY A TIPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PRACÍ PROGRAMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
CO DĚLAT, KDYŽ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
ÚDAJE O SPOTŘEBĚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
INSTALACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let,
vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a vybavili jsme jej
funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak
z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.aeg.com/productregistration
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš
spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku. Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace.
Všeobecné informace a rady
Upozornění k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
3
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpoví‐
dá za škody a zranění způsobená nesprávnou instalací
či chybným používáním. Návod k použití vždy uchová‐
vejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných trva‐
lých následků.
• Nedovolte, aby spotřebič používaly osoby, včetně dě‐
tí, se zhoršenými fyzickými a smyslovými schopnost‐
mi, sníženými mentálními funkcemi nebo nedostat‐
kem zkušeností a znalostí. Takové osoby mohou
spotřebič používat jen pod dozorem nebo vedením
osob odpovědných za jejich bezpečnost.
• Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
• Všechny prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
• Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a
domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
• Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a
vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
• Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
• Dodržujte maximální náplň 6 kg (viz část „Tabulka
programů“).
• Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s podob‐
4
www.aeg.com
nou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úra‐
zu.
• Hodnota provozního tlaku vody (minimální a maximál‐
ní) musí být mezi 0,5 bar (0,05 MPa) a 8 bar (0,8
MPa)
• Větrací otvory umístěné vespod spotřebiče (jsou-li
součástí spotřebiče) nesmí být zakryté kobercem.
• Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí
pomocí nové dodané soupravy hadic. Neinstalujte již
jednou použitou soupravu hadic znovu.
2.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
• Odstraňte všechny obaly nebo
přepravní šrouby.
• Přepravní šrouby uschovejte. Při opě‐
tovném stěhování spotřebiče je nutné
zajistit buben.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
• Neinstalujte nebo nepoužívejte
spotřebič tam, kde může teplota kles‐
nout pod 0 °C nebo kde je vystaven
povětrnostním podmínkám.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
• Ujistěte se, že podlaha, na které insta‐
lujte spotřebič, je plochá, stabilní, od‐
olná proti teplu a čistá.
• Spotřebič neinstalujte tam, kde nelze
dvířka spotřebiče plně otevřít.
• Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
noste ochranné rukavice.
• Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a
podlahou může proudit vzduch.
• Nastavte nožičky tak, aby mezi
spotřebičem a kobercem byl požado‐
vaný prostor.
Připojení k elektrické síti
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na kvalifikovaného elektri‐
káře.
• Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti úra‐
zu elektrickým proudem.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili napá‐
jecí kabel a síťovou zástrčku. Pro vý‐
měnu napájecího kabelu se obraťte na
autorizované servisní středisko nebo
kvalifikovaného elektrikáře.
• Síťovou zástrčku zapojte do síťové zá‐
suvky až na konci instalace spotřebi‐
če. Po instalaci musí zůstat síťová zá‐
strčka nadále dostupná.
• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky ta‐
hem za kabel. Vždy tahejte za zá‐
strčku.
• Nedotýkejte se napájecího kabelu či
síťové zástrčky mokrýma rukama.
• Tento spotřebič je v souladu s směrni‐
cemi EEC.
ČESKY
Vodovodní přípojka
• Dbejte na to, abyste hadice nepoško‐
dili.
• Spotřebič musí být připojen k vodo‐
vodnímu potrubí pomocí nové dodané
soupravy hadic. Neinstalujte již jednou
použitou soupravu hadic znovu.
• Před připojením spotřebiče k novým
hadicím nebo k hadicím, které nebyly
dlouho používané, nechte vodu na ně‐
kolik minut odtéct, dokud nebude či‐
stá.
• Při prvním použití spotřebiče se ujistě‐
te, že nedochází k únikům vody.
2.2 Použití
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí poranění, zása‐
hu elektrickým proudem, požáru
nebo poškození spotřebiče.
• Tento spotřebič je určen pro použití v
domácnosti.
• Řiďte se bezpečnostními pokyny uve‐
denými na balení pracího prostředku.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
• Při probíhajícím programu se nedotý‐
kejte skla dvířek. Sklo může být horké.
• Ujistěte se, že se v prádle nenachází
žádné kovové předměty.
• Pod spotřebič nepokládejte nádoby na
zachycení případného úniku vody. In‐
5
formace o vhodném příslušenství vám
poskytne autorizované servisní středi‐
sko.
2.3 Čištění a údržba
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí poranění nebo
poškození spotřebiče.
• K čištění spotřebiče nepoužívejte pro‐
ud vody nebo páru.
• Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte
prostředky s drsnými částicemi, drá‐
těnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
2.4 Likvidace
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí úrazu či uduše‐
ní.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
• Odstraňte dveřní západku, abyste za‐
bránili uvěznění dětí a domácích zvířat
ve spotřebiči.
2.5 Obsluha
• Pro opravu spotřebiče kontaktujte au‐
torizované servisní středisko. Doporu‐
čujeme používat pouze originální ná‐
hradní díly.
6
www.aeg.com
3. POPIS SPOTŘEBIČE
1
2
1 Horní deska
3
2 Zásuvka dávkovače pracích
prostředků
3 Ovládací panel
4 Držadlo dvířek
4
5
5 Typový štítek
6 Vypouštěcí čerpadlo
7 Seřiditelné nožičky
6
7
3.1 Zásuvka dávkovače pracích prostředků
Komora pro fázi předpírky nebo pro
odstraňovač skvrn.
Prací prostředek pro předpírku se přidá‐
vá na začátku pracího programu.
Odstraňovač skvrn se přidává během
hlavního praní u programu SKVRNY-Ak‐
tivní fáze.
Komora na práškový nebo tekutý pra‐
cí prostředek použitý pro hlavní praní.
Komora pro tekuté přísady (aviváž,
škrob).
Dodržujte doporučení výrobce ohledně
množství použitého pracího prostředku a
nepřekračujte značku „MAX“ na zásuvce
dávkovače pracího prostředku. Všechny
avivážní nebo škrobicí přísady se musí
nalít do komory ještě před spuštěním
pracího programu.
3.2 Bezpečnost dětí
Zajistěte, aby se do bubnu nemohly do‐
stat děti nebo malá domácí zvířata.
Pračka je vybavena speciální funkcí, kte‐
rá brání zavření dětí nebo domácích
zvířat v bubnu. Tato funkce se aktivuje
pootočením tlačítka (bez stisknutí) uvnitř
dvířek doprava, dokud není zářez vodo‐
rovně. V případě potřeby můžete použít i
minci. Zařízení se odblokuje pootočením
tlačítka doleva, dokud není zářez svisle,
a dvířka se pak dají opět zavřít.
ČESKY
7
4. OVLÁDACÍ PANEL
Následující obrázek znázorňuje ovládací panel. Jsou na něm volič progra‐
mu, tlačítka a kontrolky. Na následujících stranách jsou tyto ovládací prvky
označeny příslušnými čísly.
1
2
VYP
BAVLNA ECO
95
30 MIN. - 3 KG
BAVLNA ECO
30
SYNTETICKÉ
6
7
CAS
8
9
ODLOZENÝ START
1400
PRANÍ
800
DVERE
400
30
40
30 40
5
1200
40
JEMNÉ
MÁCHÁNÍ
JEMNÉ
4
BAVLNA
60
ODSTREDOVÁNÍ
VLNA
HEDVÁBÍ
3
MIX 20°
SNADNÉ ŽEHLENÍ 40°
EXTRA MÁCHÁNÍ
PREDPÍRKA SKVRNY
DENNÍ
SUPER RYCHLÝ
START/PAUZA
SILENT SYSTEM
1 Otočný volič programu
6 DISPLEJ
ODSTŘEĎOVÁNÍ (ODSTŘEĎ.
3 Tlačítko PŘEDPÍRKA (PŘEDPÍRKA)
4 Tlačítko SKVRNY (SKVRNY)
8 Tlačítko ODLOŽENÝ START (OD‐
2 Tlačítko pro snížení rychlosti
7 Tlačítko START/PAUZA (START/
PAUZA)
LOŽENÝ START)
9 Kontrolky
5 Tlačítko ÚSPORA ČASU (DENNÍ/
SUPER RYCHLÝ)
4.1 Symboly na ovládacím panelu
= Ruční praní
= Dětská pojistka
4.2 Displej
8
www.aeg.com
Délka zvoleného programu: Po volbě programu se na displeji zobrazí délka v
hodinách a minutách (například
). Délka se vypočítává automaticky na
základě doporučeného maximálního množství prádla pro každý druh tkaniny.
Po spuštění programu se zbývající čas aktualizuje každou minutu.
V případě provozních problémů se na displeji mohou zobrazit některé výstra‐
žné kódy, např.
(viz část „Co dělat, když...“).
Konec programu
Po skončení programu se zobrazí blikající nula , kontrolka DVEŘE (9.2),
kontrolka PRANÍ (9.1) a kontrolka tlačítka 7 zhasnou a dvířka lze otevřít.
Nesprávná volba funkce
Jestliže je vybrána funkce, která není slučitelná se zvoleným programem, na
displeji se na dvě sekundy zobrazí zpráva
a žlutá kontrolka tlačítka 7 za‐
čne blikat.
Odložený start
Odložený start (max. 20 hodin) nastavený pomocí příslušného tlačítka se obje‐
ví na displeji asi na tři sekundy, potom se znovu zobrazí délka zvoleného pro‐
gramu. Na displeji se objeví symbol
. Čas do odloženého startu ubývá po
hodině. Když zůstane pouze jedna hodina, zkracuje se čas po minutě.
Symbol funkce Dětská bezpečnostní pojistka
Více podrobností viz část „Dětská bezpečnostní pojistka“.
4.3 Kontrolky (9)
Po stisknutí tlačítka 7 se rozsvítí kontrol‐
ka PRANÍ (9.1).
Jestliže se rozsvítí kontrolka 9.1, zname‐
ná to, že je spotřebič v provozu.
Kontrolka DVEŘE (9.2) upozorňuje, zda
lze dvířka otevřít:
• svítí: dvířka nelze otevřít
• bliká: dvířka se otevírají
• nesvítí: dvířka lze otevřít
Když probíhá přídavné máchání, rozsvítí
se kontrolka EXTRA MÁCHÁNÍ (9.3). In‐
formace o přídavném máchání najdete v
části „Volba přídavného máchání“.
5. VLASTNÍ NASTAVENÍ
5.1 Zvuková signalizace
Spotřebič je vybaven zvukovým zaříze‐
ním, které se rozezní v těchto případech:
• na konci cyklu
• v případě provozních problémů.
Současným stisknutím tlačítek 3 a 4 na
asi šest sekund se zvukový signál vypne
(s výjimkou případu provozních problé‐
mů). Dalším stisknutím těchto tlačítek se
zvukový signál opět aktivuje.
5.2 Dětská bezpečnostní
pojistka
Toto zařízení umožňuje ponechat pračku
bez dohledu a přitom bez obav, že se
děti zraní nebo poškodí spotřebič.
Tato funkce zůstává aktivní, i když prač‐
ka zrovna nepere.
Dětskou pojistku můžete nastavit dvěma
způsoby:
• Před stisknutím tlačítka 7: spotřebič
nebude možné spustit.
• Po stisknutí tlačítka 7: nebude možné
změnit žádný program ani funkci.
K zapnutí nebo vypnutí této funkce asi
na šest sekund současně stiskněte tla‐
čítka 4 a 5, dokud se na displeji neobjeví
.
nebo nezmizí symbol
ČESKY
9
6. PŘI PRVNÍM POUŽITÍ
• Zkontrolujte, zda je elektrické a vodo‐
vodní připojení v souladu s pokyny k
instalaci.
• Vyjměte z bubnu polystyren a veškerý
další obalový materiál.
• Nalijte 2 litry vody do komory pro hlav‐
dávkovače pracího
ní praní
prostředku, abyste aktivovali ECO ve‐
ntil. Poté spusťte cyklus pro bavlnu na
maximální teplotu s prázdnou prač‐
kou, aby se z bubnu a vany odstranily
všechny zbytky z výroby. Do komory
pro hlavní praní dejte poloviční množ‐
ství pracího prostředku a spusťte
pračku.
7. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
7.1 Vkládání prádla
1.
2.
3.
Otevřete dvířka spotřebiče.
Vložte prádlo do bubnu kus po kuse.
Prádlo před vložením do spotřebiče
protřepte. Ujistěte se, že do bubnu
nevkládáte příliš mnoho prádla.
Zavřete dvířka.
POZOR
Ujistěte se, že mezi těsněním a
dvířky nezůstane žádné prádlo.
Hrozí nebezpečí úniku vody nebo
poškození prádla.
7.2 Plnění pracího prostředku a přísad
1.
Vytáhněte zásuvku dávkovače až na
doraz. Odměřte požadované množ‐
ství pracího prostředku, nasypte ho
a po‐
do komory pro hlavní praní
kud chcete provést předpírku, nebo
použít funkci skvrny, nasypte prací
prášek nebo odstraňovač skvrn do
.
komory označené
10 www.aeg.com
2.
7.3 Pootočte voličem programu
(1) na požadovaný program.
Zvolte správný program pro jakýkoliv
druh prádla podle popisu v tabulce pra‐
cích programů (viz „Prací programy“).
Pootočte voličem programů na požado‐
vaný program. Volič programu určuje typ
pracího cyklu (např. množství vody, ot‐
áčení bubnu, počet máchání) a prací te‐
plotu podle druhu prádla.
Kontrolka tlačítka 7 začne blikat a na
displeji se zobrazí délka zvoleného pro‐
gramu.
Voličem programu můžete otáčet ve
směru doprava i doleva.
slouží k resetování progra‐
Poloha
mu/vypnutí spotřebiče.
Na konci programu je nutné pootočit vo‐
, aby se
ličem programu do polohy
spotřebič vypnul.
Pokud voličem programu otočíte
za chodu spotřebiče na jiný pro‐
gram, žlutá kontrolka tlačítka 7
třikrát zabliká a na displeji se ob‐
jeví zpráva Err na znamení špat‐
ného výběru. Spotřebič nově
zvolený program neprovede.
7.4 Zvolte rychlost
ODSTŘEDĚNÍ nebo funkci
ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ
(tlačítko 2)
Po zvolení požadovaného pro‐
gramu spotřebič automaticky na‐
bídne maximální rychlost
odstřeďování pro daný program.
Jestliže použijete aviváž, nalijte ji do
komory označené
(použité množ‐
ství nesmí přesáhnout značku MAX
na dávkovači). Zásuvku lehce
zavřete.
Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka
můžete změnit rychlost odstřeďování,
chcete-li prádlo odstředit s jinou rychlos‐
tí, než je rychlost navržená pračkou.
Rozsvítí se příslušná kontrolka.
ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ: pokud zvolíte
tuto funkci, pračka nevypustí vodu z po‐
sledního máchání, aby se prádlo ne‐
zmačkalo. Po skončení programu ukazu‐
je displej blikající , kontrolka 9.2 se
rozsvítí, kontrolka tlačítka 7 nesvítí a
dvířka jsou zablokovaná na znamení, že
se musí nejprve vypustit voda.
Kroky nutné k vypuštění vody jsou po‐
psány v části „Na konci programu“.
7.5 Tlačítka funkcí programu
V závislosti na zvoleném programu lze
kombinovat různé funkce. Ty musí být
zvoleny po výběru požadovaného pro‐
gramu a před stisknutím tlačítka 7.
Po stisknutí těchto tlačítek se rozsvítí od‐
povídající kontrolky. Opětovným stisknu‐
tím tlačítek kontrolky zhasnou.
Při nesprávně vybrané funkci třikrát za‐
bliká žlutá kontrolka tlačítka 7 a na dis‐
pleji se na několik sekund zobrazí hláše‐
ní Err.
Povolené kombinace pracích
programů a funkcí najdete v ka‐
pitole „Prací programy“.
7.6 Zvolte funkci PŘEDPÍRKA
(tlačítko 3)
Zvolte tuto funkci, chcete-li prádlo ještě
před hlavním praním předeprat na 30
°C. Předpírka končí krátkým odstřeďová‐
ním u programů pro bavlnu a syntetické
ČESKY
tkaniny, u programů pro jemné tkaniny
se voda pouze vypustí.
Rozsvítí se příslušná kontrolka.
7.7 Zvolte funkci SKVRNY
(tlačítko 4)
Tuto funkci zvolte k vyprání velmi zneči‐
štěného prádla nebo prádla se skvrnami
pomocí odstraňovače skvrn (prodlouže‐
né hlavní praní s optimalizovanou fází
odstraňování skvrn). Na displeji se obje‐
ví příslušný symbol.
Tato funkce není k dispozici u programů
s teplotou nižší než 40 °C.
Pokud chcete použít program s funkcí
odstraňování skvrn, nalijte odstraňovač
.
skvrn do příslušné komory
7.8 Zvolte funkci ÚSPORA
ČASU (tlačítko 5)
Pomocí této funkce můžete upravit délku
praní automaticky navrženou spotřebi‐
čem.
DENNÍ: stisknutím tlačítka 5 se rozsvítí
příslušná kontrolka a doba praní se zkrá‐
tí pro praní lehce zašpiněného denního
prádla.
SUPER RYCHLÝ: dvojím stisknutím tla‐
čítka 5 zůstane příslušná kontrolka svítit
a doba praní se zkrátí pro praní lehce
znečištěného prádla nebo prádla noše‐
ného jen krátkou dobu. Na displeji se zo‐
brazí zkrácený čas praní.
7.9 Volba přídavného máchání
( EXTRA MÁCHÁNÍ )
Tento spotřebič je navržen tak, aby šetřil
vodou. Pro osoby s velmi citlivou kůží
(alergickou na prací prostředky) je však
nezbytné máchat prádlo ve větším
množství vody ( Extra máchání ).
Stiskněte současně tlačítka 2 a 3 na ně‐
kolik sekund: rozsvítí se kontrolka 9.3.
Tato funkce je stále zapnutá. Chcete-li ji
vypnout, stiskněte opět stejná tlačítka,
dokud kontrolka 9.3 nezhasne.
7.10 Zvolte START/PAUZA
(tlačítko 7)
Zvolený program spustíte stisknutím tla‐
čítka 7, příslušná červená kontrolka
přestane blikat.
11
Kontrolka 9.1 signalizuje, že spotřebič
začíná pracovat.
Kontrolka 9.2 svítí a signalizuje zabloko‐
vání dvířek.
Přerušení probíhajícího programu se
provádí stisknutím tlačítka 7: začne bli‐
kat příslušná červená kontrolka.
K opětovnému spuštění programu od
místa, ve kterém byl přerušen, znovu
stiskněte tlačítko 7. Pokud jste zvolili od‐
ložení startu tlačítkem 8, pračka zahájí
odpočítávání zbylé doby. Při nesprávně
vybrané funkci třikrát zabliká žlutá kon‐
trolka tlačítka 7 a na displeji se na dvě
sekundy zobrazí hlášení Err.
7.11 Zvolte ODLOŽENÝ
START (Tlačítko 8)
Před spuštěním programu, pokud chcete
odložit start, opakovaně stiskněte toto
tlačítko a navolte požadovaný odklad.
Zvolená doba odloženého startu (až o
20 hodin) se asi na tři sekundy objeví na
displeji, potom se znovu zobrazí délka
programu.
Tuto funkci musíte zvolit po nastavení
programu a před stisknutím tlačítka 7.
Pomocí tohoto tlačítka můžete prací pro‐
gram odložit o 30 - 60 - 90 minut, 2 hodi‐
ny, a dále po jedné hodině až o max. 20
hodin.
Chcete-li do spotřebiče přidat prádlo bě‐
hem odloženého startu, pozastavte jeho
chod stisknutím tlačítka 7. Přidejte prá‐
dlo, zavřete dvířka a stiskněte opět tlačít‐
ko 7.
Volba odloženého startu
• Zvolte program a požadované funkce.
• Zvolte odložený start.
• Stiskněte tlačítko 7: spotřebič zahájí
odpočítávání zbylé doby po hodinách.
Po uplynutí nastaveného času odlože‐
ného startu se spustí zvolený pro‐
gram.
Zrušení odloženého startu
• POZASTAVTE chod pračky stisknutím
tlačítka 7;
• Jednou stiskněte tlačítko 8, dokud se
nezobrazí symbol ;
• Opětovným stisknutím tlačítka 7 pro‐
gram spustíte.
12 www.aeg.com
• Zvolenou dobu odloženého
startu můžete změnit až po
opětovné volbě pracího pro‐
gramu.
• Dvířka budou zablokovaná po
celou dobu trvání odloženého
startu. Jestliže potřebujete
dvířka otevřít, musíte nejprve
POZASTAVIT chod pračky
stisknutím tlačítka 7. Po
zavření dvířek stiskněte opět
tlačítko 7.
Tlačítko 8 nelze zvolit s programem VY‐
POUŠTĚNÍ .
7.12 Změna zvolené funkce
nebo probíhajícího programu
Některé funkce můžete změnit ještě před
tím, než je program provede. Před pro‐
vedením jakékoli změny musíte pozasta‐
vit chod pračky stisknutím tlačítka 7.
Změna probíhajícího programu je možná
pouze jeho resetováním. Otočte voličem
, a potom na no‐
programu do polohy
vě zvolený program. Spusťte nový pro‐
gram opětovným stisknutím tlačítka 7.
Voda z praní se z bubnu nevypustí.
7.13 Přerušení programu
Probíhající program přerušíte stisknutím
tlačítka 7, příslušná kontrolka začne bli‐
kat. Opětovným stisknutím tohoto tlačít‐
ka program restartujete.
7.14 Zrušení programu
Otočte voličem programu do polohy
ke zrušení právě probíhajícího progra‐
mu. Nyní můžete zvolit nový program.
7.15 Otevření dvířek po
spuštění programu
Nejprve přerušte chod spotřebiče stis‐
knutím tlačítka 7. Když kontrolka 9.2 za
několik minut zhasne, lze dvířka otevřít.
Pokud jsou dvířka nadále zablokovaná a
kontrolka 9.2 svítí, znamená to, že
spotřebič již ohřívá nebo že je hladina
vody příliš vysoko. V takovém případě
nelze dvířka otevřít.
Jestliže dvířka nelze otevřít, ale vy je
nutně otevřít potřebujete, vypněte
spotřebič otočením voliče programu do
. Po několika minutách může‐
polohy
te dvířka otevřít (Pozor na hladinu vody
a teplotu!) .
Po zavření dvířek znovu zvolte program
a funkce. Stisknutím tlačítka 7 program
spustíte.
7.16 Na konci programu
Spotřebič se automaticky zastaví, kon‐
trolka tlačítka 7, kontrolky 9.1 a 9.2 zhas‐
nou a na displeji se objeví blikající .
Dvířka lze nyní otevřít.
Pokud jste zvolili program nebo funkci,
která končí s vodou v bubnu, na displeji
se objeví blikající , svítí kontrolka 9.2,
kontrolka tlačítka 7 zhasne a dvířka zů‐
stanou zablokovaná na znamení, že
před otevřením dvířek je nutné vypustit
vodu.
Vodu vypustíte následujícím postupem:
• Otočte voličem programu do polohy
• Zvolte program vypouštění nebo
odstředění
• Podle potřeby snižte rychlost
odstřeďování stisknutím příslušného
tlačítka
• Stisknutím tlačítka 7 spustíte program
• Když program skončí, na displeji se
objeví blikající . Kontrolka 9.2 zhas‐
ne a je možné otevřít dvířka.
Otočením voliče programu na
spotřebič vypnete. Vyjměte prádlo z bub‐
nu a pečlivě zkontrolujte, zda je buben
prázdný. Jestliže již nebudete spotřebič
používat, zavřete přívod vody. Nechte
dvířka pootevřená, abyste zabránili vzni‐
ku plísní a nepříjemných pachů.
Pohotovostní režim: po dokončení pro‐
gramu se po pár minutách aktivuje sy‐
stém úspory energie. Jas displeje se sní‐
ží. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka se
úsporný režim spotřebiče zruší.
ČESKY
13
8. UŽITEČNÉ RADY A TIPY
8.1 Vkládání náplně prádla
8.3 Prací prostředky a přísady
• Prádlo rozdělte na: bílé, barevné, syn‐
tetické, jemné a vlněné.
• Řiďte se pokyny na etiketách praného
prádla.
• Některé barevné oblečení může bě‐
hem prvního praní pouštět barvu. Do‐
poručujeme proto, abyste jej při
prvním praní prali odděleně.
• Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte
zipy, zapněte háčky a patenty. Svažte
pásky.
• Vyprázdněte kapsy a jednotlivé kusy
prádla rozložte.
• Vícevrstvé tkaniny, vlněné prádlo a
prádlo s potiskem či obrázky obraťte
naruby.
• Silně zašpiněné skvrny vyperte pomo‐
cí speciálního pracího prostředku.
• Při praní záclon buďte opatrní. Od‐
straňte háčky a záclony vložte do pra‐
cího pytle nebo povlečení na polštář.
• Ve spotřebiči neperte nezaobroubené
prádlo nebo prádlo, které se zatrhává.
Při praní malých kusů prádla používej‐
te prací pytel (např. podprsenky s ko‐
vovými kosticemi, opasky, punčocho‐
vé kalhoty apod.).
• Velmi malá náplň prádla může způso‐
bit problémy s vyvážením během fáze
odstřeďování. Pokud tak nastane, ruč‐
ně rozložte prádlo v bubnu a spusťte
odstřeďovací fázi znovu.
• Používejte výhradně prací prostředky
a přísady určené speciálně pro prač‐
ky:
– práškové prostředky pro všechny
druhy tkanin,
– práškové prostředky pro jemné tka‐
niny (max. 40 °C) a vlnu,
– tekuté prostředky, přednostně pro
prací programy s nízkou prací teplo‐
tou (max. 60 °C), pro všechny druhy
tkanin nebo speciální prostředky po‐
uze pro vlnu.
• Nemíchejte různé typy pracích
prostředků.
• Abyste chránili životní prostředí, ne‐
používejte více pracího prostředku,
než je nutné.
• Dodržujte pokyny uvedené na balení
těchto výrobků.
• Používejte správné výrobky odpovída‐
jící druhu a barvě tkanin, teplotě prací‐
ho programu a míře znečištění.
• Pokud váš spotřebič není vybaven
dávkovačem pracího prostředku vyba‐
veným klapkou, tekuté prací
prostředky dávkujte pomocí dávkova‐
če (dodávaného výrobcem pracího
prostředku) nebo tekutý prací
prostředek nalijte přímo do bubnu.
8.2 Odolné skvrny
U některých skvrn voda a prací
prostředek nestačí.
Takovéto skvrny doporučujeme odstranit
před vložení příslušných kusů prádlo do
spotřebiče.
K dispozici jsou speciální odstraňovače
skvrn. Použijte speciální odstraňovač
skvrn vhodný pro daný druh skvrny a
tkaniny.
8.4 Tvrdost vody
Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti vy‐
soká či střední, doporučujeme používat
změkčovač vody určený pro pračky. V
oblastech s měkkou vodou není změkčo‐
vač vody nutné používat.
Tvrdost vody ve vaší oblasti zjistíte u
místní vodárenské společnosti.
Používejte správné množství změkčova‐
če vody. Dodržujte pokyny uvedené na
balení těchto výrobků.
14 www.aeg.com
9. PRACÍ PROGRAMY
Program - Maximální a minimální teplota Popis cyklu - Maximální rychlost odstřeďo‐
vání - Maximální náplň prádla - Druh prá‐
dla
Funkce
BAVLNA
95°- 60°
Hlavní praní - máchání - dlouhé odstřeďo‐
vání
Maximální rychlost odstřeďování 1400 ot/
min
Max. náplň 6 kg - Snížená náplň 3 kg
Pro bílou a barevnou bavlnu (normálně a
velmi znečištěné prádlo).
ODSTŘEĎ. / ZA‐
STAVENÍ MÁ‐
CHÁNÍ
PŘEDPÍRKA1)
SKVRNY
DENNÍ/SUPER
RYCHLÝ2)
EXTRA MÁCHÁ‐
NÍ
3)
4)
BAVLNA ECO
40°
Hlavní praní - máchání - dlouhé odstřeďo‐
vání
Maximální rychlost odstřeďování 1400 ot/
min
Max. náplň 6 kg
Normálně nebo lehce znečištěná bílá a
barevná bavlna. Tento program lze použít
pro prádlo, které se jinak pere odděleně
při 40 °C nebo při 60 °C. Teplota bude ni‐
žší a doba praní bude delší. Tím dosáhne‐
te dobrého výsledku praní a ušetříte ener‐
gii.
ODSTŘEĎ. / ZA‐
STAVENÍ MÁ‐
CHÁNÍ
PŘEDPÍRKA1)
SKVRNY
EXTRA MÁCHÁ‐
NÍ
3)
BAVLNA
40°- 30°
Hlavní praní - máchání - dlouhé odstřeďo‐
vání
Maximální rychlost odstřeďování 1400 ot/
min
Max. náplň 6 kg - Snížená náplň 3 kg
Pro barevnou bavlnu (normálně znečiště‐
né prádlo).
ODSTŘEĎ. / ZA‐
STAVENÍ MÁ‐
CHÁNÍ
PŘEDPÍRKA1)
SKVRNY5)
DENNÍ/SUPER
RYCHLÝ2)
EXTRA MÁCHÁ‐
NÍ
3)
SYNTETICKÉ
60°- 40°
Hlavní praní - máchání - krátké odstřeďo‐
vání
Maximální rychlost odstřeďování 1200 ot/
min
Max. náplň 3 kg - Snížená náplň 1,5 kg
Syntetické nebo směsové tkaniny: spodní
prádlo, barevné prádlo, nesrážlivé košile,
blůzy.
ODSTŘEĎ. / ZA‐
STAVENÍ MÁ‐
CHÁNÍ
PŘEDPÍRKA1)
SKVRNY
DENNÍ/SUPER
RYCHLÝ2)
EXTRA MÁCHÁ‐
NÍ
3)
Komora
pracího
prostředku
ČESKY
Program - Maximální a minimální teplota Popis cyklu - Maximální rychlost odstřeďo‐
vání - Maximální náplň prádla - Druh prá‐
dla
Funkce
Komora
pracího
prostředku
MIX
20° 6)
Hlavní praní - máchání - krátké odstřeďo‐
vání
Maximální rychlost odstřeďování 800 ot/
min
Max. náplň 3 kg - Snížená náplň 1,5 kg
Syntetické nebo směsové tkaniny: energe‐
ticky velmi úsporný, studený prací pro‐
gram. Lehce znečištěné. Tento program
vyžaduje prací prostředek, který je aktivní
ve studené vodě.
ODSTŘEĎ. / ZA‐
STAVENÍ MÁ‐
CHÁNÍ
EXTRA MÁCHÁ‐
NÍ
3)
SNADNÉ ŽEHLENÍ
40°
Hlavní praní - máchání - krátké odstřeďo‐
vání
Maximální rychlost odstřeďování 1200 ot/
min
Max. náplň 1 kg
Pflegeleichte Textilien, die sanft gewa‐
schen und geschleudert werden sollen um
Knitterfalten zu vermeiden. Somit wird das
Bügeln nahezu überflüssig. Hinweis: Wä‐
sche nach Programmende sofort entneh‐
men.
ODSTŘEĎ. / ZA‐
STAVENÍ MÁ‐
CHÁNÍ
PŘEDPÍRKA
EXTRA MÁCHÁ‐
NÍ
3)
JEMNÉ
40°- 30°
Hlavní praní - máchání - krátké odstřeďo‐
vání
Maximální rychlost odstřeďování 1200 ot/
min
Max. náplň kg 3 - Sníž. náplň kg 1,5
Zarte Gewebe: aus Acryl, Poliamid oder
Polyester, wie Vorhänge oder Oberbeklei‐
dung
ODSTŘEĎ. / ZA‐
STAVENÍ MÁ‐
CHÁNÍ
PŘEDPÍRKA1)
SKVRNY5)
DENNÍ/SUPER
RYCHLÝ2)
EXTRA MÁCHÁ‐
NÍ
3)
15
16 www.aeg.com
Program - Maximální a minimální teplota Popis cyklu - Maximální rychlost odstřeďo‐
vání - Maximální náplň prádla - Druh prá‐
dla
VLNA
HEDVÁBÍ
40°(studená)
Hlavní praní - máchání - krátké odstřeďo‐
vání
Maximální rychlost odstřeďování 1200 ot/
min
Max. náplň 2 kg; Hedvábí: Max. náplň 1 kg
Speciální prací program pro vlnu a hedvá‐
bí, které se mohou prát v pračce, i pro ruč‐
ně prané vlněné či hedvábné tkaniny se
symbolem ruční praní.Poznámka: Při praní
jediného nebo objemného kusu může být
spotřebič nevyvážený. Pokud spotřebič
neprovede závěrečné odstřeďování,
přidejte další prádlo, rovnoměrně ho roz‐
ložte rukou a pak zvolte program
odstřeďování.
JEMNÉ MÁCHÁNÍ
Máchání - krátké odstřeďování
Maximální rychlost odstřeďování 1200 ot/
min
Max. náplň 6 kg
S tímto programem je možné vymáchat a
odstředit bavlněné oblečení, které jste
předtím vyprali ručně. Spotřebič provede
několik máchání a pak závěrečné
odstřeďování.
Funkce
ODSTŘEĎ. / ZA‐
STAVENÍ MÁ‐
CHÁNÍ
ODSTŘEĎ. / ZA‐
STAVENÍ MÁ‐
CHÁNÍ
EXTRA MÁCHÁ‐
NÍ
VYPOUŠTĚNÍ
Vypuštění vody
Max. náplň 6 kg
Používá se pro vypuštění vody z poslední‐
ho máchání u programů se zvolenou funk‐
cí Zastavení máchání.
ODSTŘEĎOVÁNÍ
Vypouštění a dlouhé odstředění
Maximální rychlost odstřeďování 1400 ot/
min
Max. náplň 6 kg
Samostatné odstředění pro ručně prané
prádlo a po programech s funkcí Zastave‐
ní máchání. Před zvolením tohoto progra‐
mu je nutné pootočit voličem programu do
polohy
. Rychlost odstřeďování můžete
zvolit stisknutím příslušného tlačítka podle
druhu prádla, které má být odstředěno.
ODSTŘEĎ.
Komora
pracího
prostředku
ČESKY
Program - Maximální a minimální teplota Popis cyklu - Maximální rychlost odstřeďo‐
vání - Maximální náplň prádla - Druh prá‐
dla
Funkce
30 MIN. - 3 KG
30°
Hlavní praní - máchání - krátké odstřeďo‐
vání
Maximální rychlost odstřeďování 1200 ot/
min
Max. náplň 3 kg
Tento program lze použít pro rychlé praní
lehce znečištěných či jednou nošených
sportovních oděvů nebo bavlněných a
syntetických oděvů.
ODSTŘEĎ.
4)
BAVLNA ECO
60°
Hlavní praní - máchání - dlouhé odstřeďo‐
vání
Maximální rychlost odstřeďování 1400 ot/
min
Max. náplň 6 kg
Bílá a stálobarevná bavlna.
Tento program je vhodný pro lehce nebo
normálně znečištěné bavlněné prádlo. Te‐
plota bude nižší a doba praní bude delší.
Tím dosáhnete dobrého výsledku praní a
ušetříte energii.
ODSTŘEĎ. / ZA‐
STAVENÍ MÁ‐
CHÁNÍ
PŘEDPÍRKA1)
SKVRNY
EXTRA MÁCHÁ‐
NÍ
17
Komora
pracího
prostředku
3)
/VYP
Pro zrušení probíhajícího programu nebo
vypnutí spotřebiče.
1) Funkce PŘEDPÍRKA a SKVRNY nelze zvolit současně.
2) Zvolíte-li funkci Extra krátký stisknutím tlačítka 5, doporučujeme snížit maximální
množství prádla podle uvedených pokynů. (Sníž. náplň = snížená náplň). Plná náplň
prádla je možná, ale výsledky praní budou o něco horší.
3) Jestliže použijete tekutý prací prostředek, musíte zvolit program bez předpírky.
4) Standardní programy s hodnotami spotřeby uvedenými na energetickém štítku.
Na základě směrnice 1061/2010 tyto programy odpovídají „standardnímu 60 °C
programu pro bavlnu“ a „standardnímu 40 °C programu pro bavlnu“. Jedná se o
nejúspornější programy ve smyslu kombinované spotřeby energie a vody při praní běžně
znečištěného bavlněného prádla.
Teplota vody prací fáze se může lišit od teploty uvedené pro zvolený program.
5) Tato funkce není k dispozici u programů s teplotou nižší než 40 °C.
6) Spotřebič spustí krátkou fázi ohřevu, jestliže je teplota vody nižší než 20 °C.
18 www.aeg.com
10. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Před každou údržbou nebo čištěním mu‐
síte spotřebič ODPOJIT od přívodu elek‐
trického proudu.
10.1 Odstraňování vodního
kamene
Běžně používaná voda obsahuje vodní
kámen. Doporučujeme proto pravidelně
používat v pračce práškový změkčovač
vody. Tento postup provádějte samostat‐
ně, nikoliv při praní, a dodržujte pokyny
výrobce změkčovacího prášku. Tím se
zabrání usazování vodního kamene.
Doporučujeme proto pravidelně provádět
údržbové praní.
Při údržbovém praní:
• V bubnu nesmí být prádlo.
• Zvolte prací program pro bavlnu s nej‐
vyšší teplotou.
• Použijte normální dávku pracího
prostředku s biologickými vlastnostmi.
10.4 Čištění vnějších ploch
Venkovní plochy spotřebiče umývejte
pouze vodou se saponátem a poté dů‐
kladně vysušte.
K čištění vnějších ploch nepouží‐
vejte metylalkohol, rozpouštědla
nebo podobné prostředky.
10.2 Po každém praní
Nechte dvířka na chvíli otevřená. To po‐
může zabránit vlhkosti a vzniku zápachu
uvnitř spotřebiče. Otevřením dvířek po
praní se také chrání dveřní těsnění.
10.3 Údržbové praní
Při nízkých pracích teplotách se uvnitř
bubnu mohou vytvářet usazeniny.
10.5 Zásuvka dávkovače pracích prostředků
1.
2.
1
2
Stiskněte páčku.
Vytáhněte dávkovač ven.
ČESKY
3.
4.
5.
6.
7.
10.6 Prací buben
1.
V bubnu se může usazovat rez z reza‐
vých částic v prací vodě nebo z vodo‐
vodního kohoutku obsahujících železo.
2.
Při čištění bubnu nepoužívejte
kyselé odvápňovací prostředky,
drsné čisticí prostředky obsahují‐
cí chlor, železné nebo ocelové
drátěnky.
19
Vyjměte vložku na aviváž z
prostřední komory.
Všechny části omyjte vodou.
Zasuňte vložku na aviváž zpět co
nejdále, aby pevně seděla na svém
místě.
Vyčistěte výklenek dávkovače kar‐
táčkem, zejména trysky v horní části
výklenku.
Zasuňte dávkovač zpět do výklenku.
Odstraňte všechny usazeniny rzi v
bubnu čisticími prostředky pro nere‐
zovou ocel.
Nechte proběhnout prací program
bez prádla, aby se odstranily vše‐
chny zbytky čisticích prostředků.
Program: Zvolte krátký program pro
bavlnu s maximální teplotou a přidej‐
te asi 1/4 odměrky pracího
prostředku.
10.7 Těsnění dvířek
Pravidelně kontrolujte těsnění a odstraň‐
te všechny předměty zachycené uvnitř.
10.8 Vypouštěcí čerpadlo
Vypouštěcí čerpadlo musí být kontrolo‐
váno pravidelně a zejména tehdy, jestli‐
že:
• spotřebič nevypouští vodu nebo ne‐
odstřeďuje;
• je spotřebič během čerpání vody ne‐
obvykle hlučný, což je způsobeno
předměty, jako jsou zavírací špendlí‐
ky, mince apod., které blokují čerpa‐
dlo;
• nastal problém s vypouštěním vody
(další podrobnosti viz část „Co dělat,
když...“).
UPOZORNĚNÍ
Před otevřením dvířek čerpadla
vypněte spotřebič a vytáhněte
zástrčku ze síťové zásuvky.
20 www.aeg.com
Čištění vypouštěcího čerpadla:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vytáhněte zástrčku spotřebiče ze
zásuvky.
Jestliže je to nutné, počkejte, až se
voda ochladí.
Otevřete dvířka čerpadla.
Vytažením směrem dopředu vyjměte
klapku.
Umístěte pod čerpadlo nádobu na
vodu, která vyteče z pračky.
Vytáhněte nouzovou vypouštěcí ha‐
dičku, vložte ji do nádoby a sejměte
uzávěr.
7.
Když voda přestane vytékat, odšrou‐
bujte kryt čerpadla otáčením proti
směru hodinových ručiček a vyjměte
filtr. V případě potřeby použijte kle‐
ště. Připravte si hadr na utírání vody,
která by mohla při odmontování kry‐
tu vytéct.
Vyčistěte filtr pod tekoucí vodou a
odstraňte všechny zbytky vláken.
8.
Odstraňte nečistoty a zachycená
vlákna ze sedla filtru a z oběžného
kola čerpadla.
9.
Opatrně zkontrolujte, jestli se obě‐
žné kolo čerpadla otáčí (otáčí se
trhaně). Pokud se neotáčí, kontaktuj‐
te místní autorizované servisní
středisko.
ČESKY
10.
11.
12.
UPOZORNĚNÍ
Jestliže je spotřebič v provozu, může být
v závislosti na vybraném programu v
čerpadle horká voda.
Nikdy nesnímejte kryt čerpadla během
pracího cyklu, vždy počkejte, až
spotřebič skončí cyklus a je prázdný.
Jestliže nasazujete kryt zpět, ujistěte se,
že je bezpečně dotažen tak, aby nemo‐
hla prosakovat voda a malé děti ho ne‐
mohly odšroubovat.
Nasaďte uzávěr na nouzovou vy‐
pouštěcí hadičku a vraťte ji na pů‐
vodní místo.
Vraťte filtr zpět do čerpadla – musí‐
te jej správně zasunout do speciál‐
ních drážek. Otáčením po směru
hodinových ručiček pevně našrou‐
bujte kryt čerpadla.
Nasaďte zpět klapku a zavřete
dvířka čerpadla.
• Spotřebič se neplní vodou.
• Spotřebič se plní vodou příliš dlouho.
• Kontrolka tlačítka 7 bliká a na disple‐
ji se zobrazí příslušný výstražný kód.
Řiďte se pokyny v „Odstraňování zá‐
vad“.
UPOZORNĚNÍ
Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
10.9 Filtr v přívodní hadici a filtr
přívodního ventilu
Tyto filtry může být nutné vyčistit, když:
Čistění filtrů na přívodu vody:
1.
2.
1
21
3.
Zavřete vodovodní kohoutek.
Odšroubujte přívodní hadici od vo‐
dovodního kohoutku.
Filtr v přívodního hadici vyčistěte
tvrdým kartáčkem.
2
3
4.
5.
Odstraňte přívodní hadici za
spotřebičem.
Vyčistěte filtr ventilu tvrdým kartáč‐
kem nebo utěrkou.
22 www.aeg.com
6.
7.
Namontujte přívodní hadici zpět. Uji‐
stěte se, že jsou spojení těsná, aby
nedocházelo k úniku vody.
Otevřete vodovodní kohoutek.
45°
20°
10.10 Nouzové vypouštění
Když se voda z pračky nevypustí, vy‐
pusťte ji následujícím postupem:
1. vytáhněte zástrčku ze zásuvky;
2. zavřete vodovodní kohoutek;
3. podle potřeby počkejte, dokud se vo‐
da neochladí;
4. otevřete dvířka;
5. položte na podlahu nádobu a vložte
do ní konec nouzové vypouštěcí ha‐
dičky. Sejměte uzávěr hadičky. Voda
vyteče sama do nádoby. Když je
nádoba plná, uzávěr opět zašroubuj‐
te. Nádobu vylijte. Opakujte postup,
dokud voda vytéká;
6. je-li to nutné, vyčistěte čerpadlo pod‐
le výše uvedených pokynů;
7. na vypouštěcí hadičku nasaďte uzá‐
věr a vraťte ji zpět;
8. zašroubujte opět čerpadlo a zavřete
dvířka.
zavřete vodovodní kohoutek a od‐
šroubujte od něj přívodní hadici;
2. vložte konec nouzové vypouštěcí
hadičky a konec přívodní hadice do
nádoby umístěné na podlaze a ne‐
chte vytéct vodu z pračky;
3. přívodní hadici přišroubujte opět ke
kohoutku a nouzovou vypouštěcí ha‐
dičku vraťte po nasazení uzávěru
zpět na její místo.
Po provedení těchto úkonů se vypustí
veškerá voda ze spotřebiče, zabrání se
tak tvorbě ledu a případnému poškození
spotřebiče.
Když budete chtít spotřebič znovu uvést
do provozu, zkontrolujte, zda je teplota
okolí vyšší než 0 °C.
1.
Pokaždé, když vypustíte vodu z
pračky pomocí nouzové vypou‐
štěcí hadičky, musíte nalít 2 l vo‐
dy do komory dávkovače pracích
prostředků pro hlavní praní a za‐
pnout vypouštěcí program. Tím
se aktivuje ECO ventil, který za‐
brání tomu, aby při následujícím
praní část pracího prostředku zů‐
stala v pračce nevyužitá.
10.11 Opatření proti vlivu
mrazu
Jestliže je spotřebič vystaven teplotám
pod bodem mrazu, je třeba provést urči‐
tá opatření:
11. CO DĚLAT, KDYŽ...
Některé problémy jsou způsobeny pouze
zanedbáním údržby nebo přehlédnutím
a můžete je snadno odstranit sami bez
volání servisního technika. Než zavoláte
do autorizovaného servisního střediska,
proveďte nejprve níže uvedené kontroly.
Je možné, že během provozu pračky za‐
čne blikat žlutá kontrolka tlačítka 7, kaž‐
dých 20 sekund zazní zvukové signály a
na displeji se zobrazí jeden z následují‐
cích výstražných kódů na znamení, že
pračka nefunguje:
•
: problém s přívodem vody
•
: problém s vypouštěním vody
•
: otevřená dvířka
Po odstranění problému restartujte pro‐
gram stisknutím tlačítka 7. Pokud potíže
přetrvávají i po provedení všech kontrol,
obraťte se na místní autorizované se‐
rvisní středisko.
ČESKY
23
Problém
Možná příčina/Řešení
Pračka nezačne prát:
Dvířka nejsou zavřená.
• Zavřete dobře dvířka.
Zástrčka není řádně zasunutá do síťo‐
vé zásuvky.
• Zasuňte zástrčku do síťové zásuv‐
ky.
V zásuvce není proud.
• Zkontrolujte elektrickou instalaci v
domácnosti.
Je spálená síťová pojistka, popř. vy‐
bavený jistič.
• Vyměňte pojistku, popř. znovu akti‐
vujte jistič.
Volič programu není správně nasta‐
ven a nestiskli jste tlačítko 7.
• Otočte voličem programu a stiskně‐
te opět tlačítko 7.
Zvolili jste odložený start.
• Přejete-li si vyprat prádlo hned, zru‐
šte odložený start.
Je zapnutá DĚTSKÁ POJISTKA.
• Vypněte dětskou pojistku.
Spotřebič se neplní vodou:
Vodovodní kohoutek je zavřený.
• Otevřete vodovodní kohoutek.
Přívodní hadice je přiskřípnutá nebo
přehnutá.
• Zkontrolujte připojení přívodní hadi‐
ce.
Filtr v přívodní hadici nebo filtr přívod‐
ního ventilu je zanesený.
• Vyčistěte filtry na přívodu vody.
(Další podrobnosti viz „Čištění filtrů
na přívodu vody“).
Dvířka nejsou správně zavřená.
• Zavřete dobře dvířka.
Pračka napustí vodu a hned ji vypustí:
Konec vypouštěcí hadice je příliš ní‐
zko.
• Viz příslušný odstavec v části „Vy‐
pouštění vody“.
24 www.aeg.com
Problém
Možná příčina/Řešení
Vypouštěcí hadice je přiskřípnutá ne‐
bo přehnutá.
• Zkontrolujte připojení vypouštěcí
hadice.
Došlo k ucpání vypouštěcího filtru.
Pračka nevypouští vodu nebo ne‐
odstřeďuje:
Na podlaze je voda:
• Vyčistěte vypouštěcí filtr.
Zvolili jste funkci nebo program končí‐
cí s nevypuštěnou vodou ve vaně
pračky nebo funkci či program, u kte‐
rého jsou zrušeny všechny odstřeďo‐
vací fáze.
• Zvolte program vypouštění nebo
odstředění.
Prádlo uvnitř bubnu je nesprávně roz‐
loženo.
• Rozložte prádlo jinak.
Bylo použito nadměrné množství ne‐
bo nevhodný typ pracího prostředku
(dochází k nadměrné tvorbě pěny).
• Snižte množství pracího prostředku
nebo použijte jiný.
Zkontrolujte, zda se nevyskytují ne‐
těsnosti ve spojkách přívodní hadice.
V některých případech není únik vody
z hadice bezprostředně viditelný.
Zkontrolujte, zda hadice není vlhká.
• Zkontrolujte připojení přívodní hadi‐
ce vody.
Přívodní hadice je poškozená.
• Vyměňte ji za novou.
Nevrátili jste zpět uzávěr nouzové vy‐
pouštěcí hadice, nebo jste filtr špatně
po vyčištění zašroubovali.
• Nasaďte uzávěr na nouzovou vy‐
pouštěcí hadici, nebo úplně zašrou‐
bujte filtr.
ČESKY
25
Problém
Možná příčina/Řešení
Prádlo není dobře vyprané:
Použili jste málo pracího prostředku
nebo nevhodný prostředek.
• Zvyšte množství pracího prostředku
nebo použijte jiný.
Odolné skvrny nebyly před praním ni‐
jak ošetřeny.
• K odstranění odolných skvrn použí‐
vejte čisticí prostředky na skvrny.
Nezvolili jste správnou teplotu.
• Zkontrolujte, zda jste zvolili správ‐
nou teplotu.
Nadměrné množství prádla.
• Dejte do bubnu méně prádla.
Dvířka nelze otevřít:
Program ještě pracuje.
• Počkejte na konec pracího cyklu.
Blokovací systém dvířek ještě není
uvolněn.
• Počkejte, až kontrolka DVÍŘKA
zhasne.
V bubnu je voda.
• Zvolte program vypouštění nebo
odstředění a vodu tak vypusťte.
Pračka hlučně vibruje:
Nebyly odstraněny přepravní šrouby a
obal.
• Zkontrolujte správnou instalaci
spotřebiče.
Nožičky nejsou seřízené.
• Zkontrolujte správné vyrovnání
spotřebiče.
Prádlo uvnitř bubnu je nesprávně roz‐
loženo.
• Rozložte prádlo jinak.
V bubnu může být příliš málo prádla.
• Vložte více prádla.
26 www.aeg.com
Problém
Možná příčina/Řešení
Odstřeďování se spustí později nebo
vůbec:
Elektronické zařízení na kontrolu sta‐
bility přerušilo odstřeďování, protože
prádlo není v bubnu rovnoměrně roz‐
loženo. Otáčením bubnu v opačném
směru se systém snaží o lepší rozlo‐
žení prádla. Může se o to pokusit ně‐
kolikrát, dokud nerovnováha nezmizí
a může pokračovat normální
odstředění. V případě, že ani po uply‐
nutí několika minut není prádlo rovno‐
měrně rozloženo v bubnu, pračka prá‐
dlo neodstředí.
• Rozložte prádlo jinak.
• V pračce je možná málo prádla,
zkuste proto přidat další prádlo ne‐
bo prádlo rukou rovnoměrně rozlož‐
te a poté zvolte program odstředě‐
ní.
Pračka vydává zvláštní zvuk:
Spotřebič je vybaven typem motoru,
který vydává ve srovnání s tradičními
motory nezvyklý zvuk. Nový motor za‐
jišťuje měkčí spuštění, rovnoměrnější
rozložení prádla v bubnu při odstřeďo‐
vání a zvýšenou stabilitu spotřebiče.
V bubnu není vidět žádnou vodu:
Spotřebiče s moderní technologií pra‐
cují velmi úsporně s menší spotřebou
vody při zachování stejného výkonu.
Pokud problém nemůžete určit nebo
vyřešit, obraťte se prosím na autorizova‐
né servisní středisko. Dříve než budete
telefonovat do servisu, poznamenejte si
model, sériové číslo a datum zakoupení
pračky. Servisní středisko se na tyto
údaje bude dotazovat.
12. TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry
Šířka
Výška
Hloubka
Hloubka (Celkové roz‐
měry)
60 cm
85 cm
58 cm
62 cm
ČESKY
Připojení k elektrické síti
Napětí - celkový výkon pojistka
Informace o připojení k elektrické síti jsou uvedeny
na typovém štítku na vnitřním okraji dvířek pračky.
Tlak přívodu vody
Minimální
Maximální
0,05 MPa
0,8 MPa
Maximální množství prá‐
dla
Bavlna
6 kg
Rychlost odstředění
Maximální
1400 ot/min
27
13. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ
Údaje v této tabulce jsou přibližné. Údaje se mohou měnit vlivem různých
příčin: množství a typ prádla, teplota vody a prostředí.
Programy
Náplň
(kg)
Spotřeba
energie
(kWh)
Spotřeba vo‐
dy (litry)
Přibližná
délka pro‐
gramu (mi‐
nuty)
Zbytková
vlhkost
(%)1)
Bavlna 60 °C
6
1.30
58
125
52
Bavlna 40 °C
6
0.70
58
120
52
Syntetika 40
°C
3
0.50
45
95
35
Jemné 40 °C
3
0.55
60
65
35
Vlna/Ruční
praní 30 °C
2
0.25
53
55
30
Standardní programy pro bavlnu
Standardní
60 °C pro‐
gram pro
bavlnu
6
0.79
49
175
52
Standardní
60 °C pro‐
gram pro
bavlnu
3
0.59
32
150
52
Standardní
40 °C pro‐
gram pro
bavlnu
3
0.52
32
141
52
1) Na konci odstřeďovací fáze.
Režim vypnuto (W)
Režim zapnuto (W)
0.10
0.98
Údaje ve výše uvedené tabulce splňují normu Evropské komise 1015/2010 ,
která ošetřuje nařízení 2009/125/EC.
28 www.aeg.com
14. INSTALACE
14.1 Souprava fixovacích
destiček (405517114)
Dostupná u vašeho autorizovaného pro‐
dejce.
Pokud spotřebič instalujete na podsta‐
vec, zajistěte jej pomocí fixovacích desti‐
ček.
Řiďte se pokyny dodanými s příslušnou
soupravou.
14.2 Vybalení
1.
Používejte rukavice. Odstraňte vněj‐
ší fólii. V případě potřeby použijte
řezák.
2.
3.
Odstraňte kartónový vršek.
Odstraňte polystyrénový obalový
materiál.
4.
Odstraňte vnitřní fólii.
ČESKY
29
5.
Otevřete dvířka spotřebiče. Odstraň‐
te polystyrénový díl z těsnění dvířek
a všechny předměty z bubnu.
6.
Na podlahu za spotřebič položte je‐
den kus polystyrénového obalového
prvku. Opatrně na něj položte
spotřebič jeho zadní stranou. Nepo‐
škoďte hadice.
7.
Odstraňte polystyrénovou ochranu
ze spodní části spotřebiče.
Postavte spotřebič do svislé polohy.
8.
1
2
9.
Vyndejte napájecí kabel a vypouště‐
cí hadici z držáků.
30 www.aeg.com
10. Vyšroubujte tři šrouby. Použijte klíč
dodaný spolu se spotřebičem.
11. Vytáhněte plastové distanční kolíky.
12. Plastové krytky zasuňte do otvorů.
Tyto krytky naleznete v sáčku s ná‐
vodem k použití.
UPOZORNĚNÍ
Před instalací spotřebiče od‐
straňte všechny přepravní šrouby
a obaly.
Obaly a přepravní šrouby dopo‐
ručujeme uschovat pro případné
další stěhování spotřebiče.
14.3 Umístění a vyrovnání
• Instalujte spotřebič na tvrdé rovné
podlaze.
• Ujistěte se, koberec nebrání proudění
vzduchu pod spotřebičem.
• Zkontrolujte, zda se spotřebič nedotý‐
ká zdi ani jiných zařízení či kusů ná‐
bytku.
• Uvolněním nebo utažením nožiček
spotřebič vyrovnejte. Správné vyrov‐
nání spotřebiče zabraňuje vibracím,
hluku a pohybu spotřebiče během jeho
provozu.
x4
ČESKY
31
• Spotřebič musí být vyrovnaný a stabil‐
ní.
POZOR
Spotřebič nevyrovnávejte podlo‐
žením kusů kartonu, dřeva či ob‐
dobných materiálů pod jeho no‐
žičky.
14.4 Přívodní hadice
Připojte spotřebič k přívodu stu‐
dené vody.
• Konec přívodní hadici připojte ke ko‐
houtku s 3/4" závitem. Vždy použijte
hadici dodávanou se spotřebičem.
Přívodní hadicí otáčejte pouze doleva či
doprava. Povolte kruhovou matici a na‐
stavte ji do správné polohy.
POZOR
Ujistěte se, že na jejích spojích
nedochází k úniku vody.
45
20
O
O
Pokud je přívodní hadice příliš krátká, nenastavujte ji ani nepoužívejte pro‐
dlužovací hadice. Kontaktujte autorizované servisní středisko ohledně výmě‐
ny přívodní hadice.
14.5 Vypouštění vody
K připojení vypouštěcí hadice existuje
několik různých postupů:
32 www.aeg.com
Pomocí plastového kolena.
• Na kraji umyvadla.
• Ujistěte se, že se plastové koleno ne‐
může během vypouštění spotřebiče
pohybovat. Přivažte koleno k vodovod‐
nímu kohoutku nebo zdi.
• Ke stoupacímu potrubí s průduchem.
Viz obrázek. Přímo do odpadní trubky
ve výšce minimálně 60 cm a maximál‐
ně 100 cm. Konec vypouštěcí hadice
musí být odvětrán tj. vnitřní průměr od‐
padní trubky musí být větší než vnější
průměr vypouštěcí hadice.
Bez plastového kolena.
• K přípojce sifonu.
Viz obrázek. Vypouštěcí hadici nasuň‐
te na hubici sifonu a zajistěte sponou.
Ujistěte se, že je na vypouštěcí hadici
oblouk, aby se do spotřebiče nedostá‐
vala voda či nečistoty vypouštěné z
umyvadla.
• Přímo do odpadního potrubí zabudo‐
vaného ve stěně místnosti a zajištěná
pomocí spony.
ČESKY
Hadici lze prodloužit o maximál‐
ně 400 cm. V případě prodlouže‐
ní hadice nebo ostatních hadic
kontaktujte autorizované servisní
středisko.
15. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a
lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k
likvidaci. Spotřebiče označené
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem.
Spotřebič odevzdejte v místním
sběrném dvoře nebo kontaktujte
místní úřad.
33
34 www.aeg.com
ČESKY
35
192976500-A-462013
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement