AEG L64740VFL User manual

AEG L64740VFL User manual
LAVAMAT 64740VFL
USER
MANUAL
SK
Návod na používanie
Práčka
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.............................................................................3
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.................................................................................... 4
3. POPIS VÝROBKU.................................................................................................... 5
4. OVLÁDACÍ PANEL...................................................................................................6
5. PROGRAMY.............................................................................................................7
6. SPOTREBA............................................................................................................ 10
7. VOLITEĽNÉ FUNKCIE........................................................................................... 11
8. NASTAVENIA.........................................................................................................12
9. PRED PRVÝM POUŽITÍM......................................................................................12
10. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE..............................................................................12
11. TIPY A RADY....................................................................................................... 14
12. OŠETROVANIE A ČISTENIE...............................................................................15
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV..................................................................................... 19
14. TECHNICKÉ ÚDAJE............................................................................................ 21
NAJLEPŠIE VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vyrobili sme ho tak, aby
vám poskytoval perfektný výkon mnoho rokov, a s inovatívnymi technológiami, ktoré
vám uľahčia život – to sú vlastnosti, ktoré pri bežných spotrebičoch často nenájdete.
Venujte, prosím, niekoľko minút tomuto návodu a dôkladne si ho prečítajte, aby ste
svoj spotrebič mohli využívať čo najlepšie.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o údržbe:
www.aeg.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registeraeg.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely pre
váš spotrebič:
www.aeg.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
SLOVENSKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nie je
zodpovedný za škody a zranenia spôsobené
nesprávnou inštaláciou a používaním. Návod na
používanie uchovávajte vždy v blízkosti spotrebiča, aby
ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Deti do 3 rokoch nesmú mať prístup k spotrebiču, iba
ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Obaly uschovajte mimo dosahu detí.
Všetky pracie prostriedky uschovajte mimo dosahu
detí.
Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, nedovoľte deťom
ani domácim zvieratám, aby sa k nemu priblížili.
Ak má spotrebič detskú poistku, odporúčame, aby ste
ju zapli.
Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
•
•
Nemeňte technické charakteristiky tohto spotrebiča.
Dodržiavajte maximálne množstvo náplne 7 kg
(pozrite si kapitolu „Tabuľka programov“).
Prevádzkový tlak vody (minimálny a maximálny) musí
byť medzi 0,5 bar (0,05 MPa) a 8 bar (0,8 MPa).
Vetracie otvory v dolnej časti spotrebiča (ak sú k
dispozícii) nesmú byť zakryté kobercom.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
Spotrebič treba zapojiť do vodovodnej siete pomocou
novej dodanej súpravy hadíc. Staré súpravy hadíc sa
nesmú opätovne použiť.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a
vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani
paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou.
Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte
abrazívne prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly a prepravné
prvky.
Prepravné prvky uschovajte. Keď
budete spotrebič znova presúvať,
musíte zablokovať bubon.
Pri premiestňovaní spotrebiča buďte
vždy opatrní, pretože je ťažký. Vždy
používajte bezpečnostné rukavice.
Poškodený spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte na miestach, kde je
teplota nižšia ako 0 °C alebo kde je
spotrebič vystavený poveternostným
vplyvom.
Dbajte na to, aby bol povrch, kde
inštalujete spotrebič, rovný, stabilný,
teplovzdorný a čistý.
Zabezpečte prúdenie vzduchu medzi
spotrebičom a podlahou.
Pomocou nožičiek nastavte potrebný
priestor medzi spotrebičom a
kobercom.
Spotrebič neinštalujte tam, kde
dvierka spotrebiča nemožno úplne
otvoriť.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spotrebič musí byť uzemnený.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Uistite sa, že elektrické údaje
uvedené na typovom štítku spotrebiča
zodpovedajú parametrom elektrickej
siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani
predlžovacie prívodné káble.
Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie
urobiť iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.
Zástrčku zapojte do zásuvky až na
konci inštalácie. Uistite sa, že je
napájací elektrický kábel po inštalácii
prístupný.
Nedotýkajte sa elektrického
napájacieho kábla ani zástrčky
mokrými rukami.
Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej
siete neťahajte za napájací elektrický
kábel. Vždy ťahajte za zástrčku.
Iba pre V.B. a Írsko: Spotrebič má 13
A sieťovú zástrčku. Ak je potrebné
SLOVENSKY
•
vymeniť poistku sieťovej zástrčky,
použite poistku 13 A ASTA (BS 1362).
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
•
•
2.3 Pripojenie na vodovodné
potrubie
•
•
•
Uistite sa, že hadice na vodu nie sú
poškodené.
Pred pripojením spotrebiča k novému
potrubiu alebo potrubiu, ktoré sa dlho
nepoužívalo, nechajte vodu tiecť, až
kým nebude čistá.
Pri prvom použití spotrebiča
skontrolujte, či nikde neuniká voda.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia, úrazu elektrickým
prúdom, požiaru, popálenín
alebo poškodenia
spotrebiča.
•
•
Uistite sa, že ste z odevov odstránili
všetky kovové predmety.
Pod spotrebič nedávajte nádobu na
zachytávanie unikajúcej vody.
Informácie o povolenom príslušenstve
vám poskytne autorizované servisné
stredisko.
Počas spusteného programu sa
nedotýkajte skla dvierok. Sklo môže
byť horúce.
2.5 Servis
•
•
2.4 Používanie
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
2.6 Likvidácia
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
Tento spotrebič používajte iba v
domácom prostredí.
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
obale pracieho prostriedku.
Horľavé látky ani predmety, ktoré sú
nasiaknuté horľavými látkami,
neklaďte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte
ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
3. POPIS VÝROBKU
3.1 Prehľad spotrebiča
1
2
5
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Pracovná plocha
Dávkovač pracieho prostriedku
Ovládací panel
Rukoväť dvierok
Typový štítok
Filter vypúšťacieho čerpadla
Nožičky na vyrovnanie spotrebiča
6
www.aeg.com
3.2 Zapnutie detskej poistky
dverí
Ak chcete zatvoriť dvierka, zariadenie
otočte v ľavotočivom smere, kým drážka
nebude vo zvislej polohe.
Toto zariadenie zabráni tomu, aby v
bubne ostali zatvorené deti alebo
domáce zvieratá.
Zariadenie otočte v pravotočivom smere,
kým nebude drážka vo vodorovnej
polohe.
Nie je možné zatvoriť dvierka.
3.3 Súprava upevňovacích
doštičiek (4055171146)
K dispozícii u autorizovaného predajcu.
Ak spotrebič inštalujete na podstavec,
zaistite spotrebič upevňovacími
doštičkami.
Pozorne si prečítajte pokyny dodávané s
príslušenstvom.
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Popis ovládacieho panela
1
COTTON ECO
OFF
30 MIN. - 3 KG
2
COTTON
+PREWASH
SPIN
MIX 20°
DRAIN
DELICATE RINSES
WOOL/SILK
DELICATES
WASHING
DOOR
JEANS
SYNTHETICS
+PREWASH
EASY IRON
8
1
2
3
4
3
7
6
5
4
Ovládač programov
Displej
Ukazovatele
6 Tlačidlo Škvrny
7 Tlačidlo zníženia rýchlosti
Tlačidlo Štart/Prestávka
8 Tlačidlo teploty
5 Tlačidlo Úspora času
odstreďovania
SLOVENSKY
4.2 Displej
A
A – Oblasť času:
Spotrebič je spustený.
•
Trvanie programu.
•
Poruchové kódy.
•
•
B
Chybové hlásenie.
Program sa dokončil.
B – Detská poistka
Tento ukazovateľ sa zobrazí pri
zapnutí spotrebiča.
4.3 Ukazovatele fáz
Po stlačení tlačidla
Ukazovateľ ( ) indikuje možnosť
otvorenia dvierok:
•
•
svieti: dvierka nemožno otvoriť.
bliká: dvierka sa budú dať otvoriť o
niekoľko minút:
• nesvieti: dvierka možno otvoriť.
Keď nastavíte voliteľnú funkciu Extra
plákanie, rozsvieti sa ukazovateľ
) a zostane
dodatočného plákania (
svietiť kým spotrebič nevykoná
dodatočné plákania.
sa rozsvieti
ukazovateľ fázy prania (
).
5. PROGRAMY
Program
Teplotný rozsah
Maximálna
hmotnosť ná‐
plne
Maximálna
rýchlosť od‐
streďovania
Popis programu
(Druh náplne a úroveň znečistenia)
Bavlna
95 °C – studená vo‐
da
7 kg
1400 ot./min
Biela a farebná bavlna. Bežné a mierne znečiste‐
nie.
Bavlna + Pred‐
pieranie
95 °C – studená vo‐
da
7 kg
1400 ot./min
Biela a farebná bavlna. Silné a bežné znečiste‐
nie.
7
8
www.aeg.com
Program
Teplotný rozsah
Maximálna
hmotnosť ná‐
plne
Maximálna
rýchlosť od‐
streďovania
Popis programu
(Druh náplne a úroveň znečistenia)
Mix 20°
20 °C
3 kg
800 ot./min
Špeciálny program pre bavlnu, syntetiku a zmeso‐
vé tkaniny s miernym znečistením. Nastavením
tohto programu znížite spotrebu energie. Uistite
sa, že je prací prostriedok určený pre nízku teplo‐
tu, aby ste dosiahli dobré výsledky prania1).
Džínsy
60 °C – studená vo‐
da
3,5 kg
1200 ot./min
Džínsovina a džersej. Aj na bielizeň tmavej farby.
Syntetika
60 °C – studená vo‐
da
3,5 kg
1200 ot./min
Syntetické alebo zmesové tkaniny. Bežné zne‐
čistenie.
Syntetika +
Predpieranie
60 °C – studená vo‐
da
3,5 kg
1200 ot./min
Syntetické alebo zmesové tkaniny. Silné a bež‐
né znečistenie.
Jednoduché že‐ 1 kg
1200 ot./min
hlenie
60 °C – studená vo‐
da
Syntetická bielizeň určená na jemné pranie.
Bežné a mierne znečistenie.2)
Jemná bielizeň
40 °C – studená vo‐
da
3,5 kg
1200 ot./min
Jemné tkaniny ako bielizeň z akrylu, viskózy a
polyesteru. Bežné znečistenie.
Vlna/hodváb
40 °C – studená vo‐
da
2 kg3)
1200 ot./min
Vlna vhodná na pranie v práčke, vlna určená
na ručné pranie a jemné tkaniny s označením «
Šetrné plákania
Studená voda
7 kg
1200 ot./min
Plákanie a odstreďovanie bielizne. Všetky tkani‐
ny.
Vypúšťanie
7 kg
Odčerpanie vody z bubna. Všetky tkaniny.
Odstreďovanie
7 kg
1400 ot./min
Odstreďovanie bielizne a odčerpanie vody z bub‐
na. Všetky tkaniny.
3 kg
1200 ot./min
Bavlnené a syntetické tkaniny s miernym zne‐
čistením alebo iba jedenkrát nosené.
30 MIN. - 3 KG
30 °C
hand washing» pre ručné pranie.4)
SLOVENSKY
Program
Teplotný rozsah
Bavlna úspor‐
ný5)
Maximálna
hmotnosť ná‐
plne
Maximálna
rýchlosť od‐
streďovania
Popis programu
(Druh náplne a úroveň znečistenia)
7 kg
1400 ot./min
Biela bavlna a farebne stála bavlna. Bežné zne‐
čistenie. Spotreba energie sa zníži a trvanie pra‐
cieho programu sa predĺži.
60 °C – 40 °C
9
Resetovanie alebo zrušenie programu.
Zapínanie alebo vypínanie spotrebiča.
1) Ak teplota vody klesne pod 20 °C, spotrebič vykoná krátku fázu ohrevu. Na spotrebiči sa môže zobra‐
ziť nastavenie teploty „Studená voda”.
2) Tento cyklus reguluje teplotu vody a vykoná jemné pranie a odstreďovanie, aby znížil pokrčenie bieliz‐
ne. Spotrebič pridáva dodatočné plákania.
3) Max. náplň pre hodvábnu bielizeň: 1 kg.
4) Počas tohto cyklu sa bubon otáča pomaly, aby zaistil jemné pranie. Môže sa zdať, že sa bubon neotá‐
ča alebo že sa neotáča správne. Považujte to za normálne fungovanie spotrebiča.
5) Štandardné programy, ktoré zodpovedajú hodnotám spotreby na štítku energetickej účinnosti.
Podľa nariadenia 1061/2010 sú tieto programy v uvedenom poradí «štandardný program pre bavlnu pri
60 °C» a «štandardný program pre bavlnu pri 40 °C». Sú to najúčinnejšie programy vhodné na pranie
bežne znečisteného bavlneného oblečenia z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody.
Teplota vody počas fázy prania sa môže líšiť od teploty určenej pre zvolený program.
Kompatibilita voliteľných funkcií s
programami
Program
+PREWASH
+PREWASH
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
2)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
10
www.aeg.com
Program
1)
■
■
■
■
2)
■
■
30 MIN. - 3 KG
■
■
■
■
■
1) Túto voliteľnú funkciu môžete nastaviť iba pri teplotách vyšších ako 40 °C.
2) Keď nastavíte túto voliteľnú funkciu, odporúčame, aby ste znížili množstvo bielizne. Môžete vyprať aj
celú náplň, ale účinnosť prania nemusí byť uspokojivá. Odporúčaná náplň: bavlna: 3,5 kg, syntetická a
jemná bielizeň: 2 kg.
6. SPOTREBA
Údaje v tejto tabuľke sú približné. Údaje ovplyvňuje množstvo faktorov:
množstvo a druh bielizne, teplota vody a okolitá teplota.
Programy
Náplň
(kg)
Spotreba
energie
(kWh)
Spotreba
vody (litre)
Približné tr‐ Zostatková
vanie pro‐
vlhkosť
gramu (mi‐ (%)1)
núty)
Bavlna 60 °C
7
1,30
59
130
52
Bavlna 40 °C
7
0,75
59
130
52
Syntetika 40 °C
3,5
0,50
45
95
35
Jemná bielizeň 40
°C
3,5
0,55
60
65
35
Vlna/hodváb 30 °C
2
0,25
53
55
30
Štandardné programy na bavlnu
Štandardný pro‐
gram bavlna 60 °C
7
0,92
46
178
52
Štandardný pro‐
gram bavlna 60 °C
3,5
0,64
31
150
52
Štandardný pro‐
gram bavlna 40 °C
3,5
0,54
31
144
52
1) Na konci fázy odstreďovania.
SLOVENSKY
Vypnutý režim (W)
Pohotovostný režim (W)
0,48
0,48
11
Informácie v hore uvedenej tabuľke sú v súlade s nariadením Európskej komisie
1015/2010, ktorým sa zavádza smernica 2009/125/ES.
7. VOLITEĽNÉ FUNKCIE
7.1 Teplota
Touto voliteľnou funkciou môžete zmeniť
predvolenú teplotu.
Ukazovateľ
Túto funkciu použite na bielizeň s
odolnými škvrnami.
Keď nastavíte túto funkciu, do priehradky
dajte odstraňovač škvŕn.
= studená voda.
Táto voliteľná funkcia
predlžuje trvanie programu.
Rozsvieti sa ukazovateľ nastavenej
teploty.
7.2 Odstreďovanie
Pomocou tejto funkcie môžete zmeniť
predvolenú rýchlosť odstreďovania.
Rozsvieti sa ukazovateľ nastavenej
rýchlosti.
Ďalšie voliteľné funkcie
odstreďovania:
Plákanie stop
•
•
•
•
Túto funkciu nastavte, ak chcete
zabrániť pokrčeniu bielizne.
Príslušný ukazovateľ sa rozsvieti.
Prací program sa skončí s vodou v
bubne. Bubon sa pravidelne otáča,
aby sa zabránilo pokrčeniu bielizne.
Dvierka zostanú zablokované. Ak
chcete dvierka otvoriť, musíte vypustiť
vodu.
Informácie o vypúšťaní vody
nájdete v časti „Po skončení
programu“.
7.3 Škvrny
7.4 Úspora času
Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete
skrátiť trvanie programu.
•
Jedným stlačením tohto tlačidla
nastavíte skrátený čas pre bežne
znečistenú bielizeň.
• Pri veľmi mierne znečistenej bielizni
stlačte tlačidlo dvakrát. Nastaví sa
možnosť „Super rýchly“.
Na displeji sa zobrazí skrátená doba
prania.
Niektoré programy umožňujú
len jednu z dvoch funkcií.
7.5 Extra plákanie
Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete
pridať k praciemu programu fázy
plákania.
Túto funkciu použite v prípade osôb
alergických na pracie prostriedky a v
oblastiach s mäkkou vodou.
Príslušný ukazovateľ sa rozsvieti. 1)
Nastavením tejto voliteľnej funkcie
pridáte do programu fázu odstraňovania
škvŕn.
1) Postup zapnutia tejto voliteľnej funkcie nájdete v časti „Nastavenia”.
12
www.aeg.com
8. NASTAVENIA
8.1 Zvukové signály
Kedy zaznejú zvukové signály:
• Program sa dokončil.
• Spotrebič má poruchu.
Ak chcete vypnúť/zapnúť zvukové
signály, stlačte tlačidlo
súčasne na 6 sekúnd.
a tlačidlo
Aj keď zvukové signály
vypnete, zaznejú pri poruche
spotrebiča.
8.2 Detská poistka
Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete
zabrániť deťom hrať sa s ovládacím
panelom.
•
stlačené, kým sa ukazovateľ
nerozsvieti/nezhasne.
Túto funkciu môžete zapnúť:
•
Po stlačení tlačidla
: zablokujú
sa voliteľné funkcie a volič programu.
•
Pred stlačením tlačidla
spotrebič sa nedá spustiť.
8.3 Trvalé extra plákanie
Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete
natrvalo zapnúť funkciu Extra plákanie
pre každý nový nastavený program.
•
a
Ak chcete zapnúť/vypnúť túto
voliteľnú funkciu, stlačte súčasne
tlačidlá
a
a podržte ich
stlačené, kým sa ukazovateľ
nerozsvieti/nezhasne.
Ak chcete zapnúť/vypnúť túto
voliteľnú funkciu, stlačte súčasne
tlačidlá
:
a podržte ich
9. PRED PRVÝM POUŽITÍM
1. Do priehradky na prací prostriedok
pre fázu prania nalejte 2 litre vody.
Aktivuje sa odtokový systém.
2. Do priehradky na fázu prania pridajte
malé množstvo pracieho prostriedku.
3. Nastavte a spustite program pre
bavlnu s najvyššou teplotou bez
bielizne v bubne.
Týmto odstránite eventuálne nečistoty z
bubna a nádrže.
10. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
10.1 Vloženie bielizne
1. Otvorte dvierka spotrebiča
2. Bielizeň vkladajte do bubna po
jednom.
3. Skôr ako bielizeň vložíte do
spotrebiča, poriadne ju vytraste.
Uistite sa, že ste do bubna nevložili príliš
veľa bielizne.
4. Pevne zatvorte dvierka.
SLOVENSKY
UPOZORNENIE!
Uistite sa, že medzi
tesnením a dvierkami
nezostala zachytená
bielizeň. Hrozí riziko úniku
vody alebo poškodenia
bielizne.
10.2 Používanie pracích
prostriedkov a prídavných
prostriedkov
1. Vytiahnite zásuvku pracieho
prostriedku až na doraz.
2. Pridajte prací prostriedok a prídavné
prostriedky.
3. Opatrne zatvorte zásuvku na prací
prostriedok.
13
rozsvieti ukazovateľ danej voliteľnej
funkcie.
Pri nesprávnom nastavení
sa na displeji zobrazí
hlásenie
.
10.4 Spustenie programu
Stlačením tlačidla
spustite
program.
Príslušný ukazovateľ prestane blikať a
bude svietiť.
Spustí sa program, dvierka sú
blokované. Ukazovatele
a
svietia.
Na začiatku cyklu sa môže
na krátky čas zapnúť
odčerpávacie čerpadlo.
10.5 Prerušenie programu a
zmena funkcie
Len niekoľko voliteľných funkcií môžete
zmeniť ešte pred ich pôsobením.
.
1. Stlačte tlačidlo
Príslušný ukazovateľ bliká.
2. Zmeňte nastavenú funkciu.
Priehradka na fázu predpierania a
na odstraňovač škvŕn.
Priehradka na fázu prania.
Priehradka na tekuté prídavné
prostriedky (avivážny prípravok,
škrob).
Maximálna úroveň pre množstvo
tekutých prídavných prostriedkov.
10.3 Nastavenie programu
1. Otočením ovládača programov
nastavte program:
•
•
Ukazovateľ tlačidla
bliká.
Na displeji sa zobrazí trvanie
programu.
2. V prípade potreby zmeňte teplotu a
rýchlosť odstreďovania alebo pridajte
dostupné funkcie. Pri zapnutí
niektorej voliteľnej funkcie sa
3. Znovu stlačte tlačidlo
Program bude pokračovať.
.
10.6 Zrušenie prebiehajúceho
programu
1. Otočením otočného ovládača
zrušíte
programu do polohy
program a vypnete spotrebič.
2. Opätovným otočením otočného
ovládača programu spotrebič
zapnete. Teraz môžete nastaviť nový
prací program.
Spotrebič pred spustením
nového programu môže
vypustiť vodu. V takomto
prípade skontrolujte, či je
dostatok pracieho
prostriedku v priehradke na
prací prostriedok, prípadne
ho doplňte.
14
www.aeg.com
10.7 Otvorenie dvierok pri
spustenom programe
Keď spotrebič pracuje a počas
odpočítavania posunutého štartu sú
dvierka zablokované.
Ak je z nejakého dôvodu potrebné ich
otvoriť, najprv pozastavte spotrebič
stlačením tlačidla
.
po niekoľkých
Ak ukazovateľ
minútach zhasne, môžete otvoriť dvierka.
Ak ukazovateľ
svieti a dvierka sú
zablokované, znamená to, že spotrebič
už zohrieva vodu alebo hladina vody je
príliš vysoká. V uvedených prípadoch sa
dvierka nedajú otvoriť.
Ak dvierka neviete otvoriť, ale
potrebujete ich otvoriť, postupujte
nasledovne:
zhasne.
1. Spotrebič vypnite otočením otočného
ovládača programu do polohy .
2. Zo spotrebiča vyberte všetku
bielizeň. Skontrolujte, či je bubon
prázdny.
3. Zatvorte vodovodný kohútik.
4. Dvierka nechajte pootvorené, aby ste
zabránili tvorbe plesní a zápachu.
Program prania sa skončil, ale v
bubne je voda:
• Bubon sa pravidelne otáča, aby sa
zabránilo pokrčeniu bielizne.
• Svieti ukazovateľ blokovania dvierok
•
. Dvierka zostanú zablokované.
Ak chcete otvoriť dvierka, musíte
vypustiť vodu.
Vypustenie vody:
1. Spotrebič vypnite otočením otočného
ovládača programu do polohy .
2. Počkajte niekoľko minút a potom
opatrne otvorte dvierka spotrebiča
(dávajte pozor na úroveň vody a
teplotu!).
3. Zatvorte dvierka spotrebiča.
4. Nastavte program a opäť spustite
cyklus prania stlačením tlačidla
.
1. Nastavte program odčerpávania
alebo odstreďovania. V prípade
potreby znížte rýchlosť
odstreďovania.
. Spotrebič
2. Stlačte tlačidlo
vypustí vodu a začne odstreďovať.
3. Po skončení programu, keď
zhasne, môžete
ukazovateľ
dvierka otvoriť.
4. Spotrebič vypnite otočením otočného
ovládača programu do polohy
10.8 Po skončení programu
Spotrebič sa automaticky zastaví. Zaznie
zvukový signál (ak je aktívny).
Na displeji sa rozsvieti blikajúca
ukazovatele
Ukazovateľ tlačidla
Dvierka možno otvoriť.
a
a
zhasnú.
.
10.9 Pohotovostný režim
Po skončení programu sa po niekoľkých
minútach aktivuje systém úspory energie.
Zníži sa jas displeja. Stlačením
ľubovoľného tlačidla spotrebiča sa
úsporný režim zruší.
11. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
11.1 Vloženie bielizne
•
•
Bielizeň rozdeľte na: bielu, farebnú,
syntetickú, jemnú a vlnenú bielizeň.
Dodržiavajte pokyny uvedené na
štítkoch odevov.
•
•
•
•
Neperte spolu bielu a farebnú
bielizeň.
Niektorá farebná bielizeň môže pri
prvom praní pustiť farbu. Nové
farebné odevy odporúčame prať
prvýkrát osobitne.
Zapnite gombíky na obliečkach, zipsy,
háčiky a patentky. Zaviažte opasky.
Vyprázdnite vrecká a odevy
narovnajte.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
Viacvrstvové odevy, vlnené oblečenie
a odevy s namaľovanými dekoráciami
prevráťte naruby.
Odstránenie odolných škvŕn.
Odolné škvrny odstraňujte
špeciálnymi pracími prostriedkami.
Záclony si vyžadujú veľmi jemné
zaobchádzanie. Odstráňte háčiky
alebo ich vložte do pracieho vaku
alebo obliečky.
V spotrebiči neperte neobrúbené ani
natrhnuté odevy. Na pranie malých a/
alebo citlivých kúskov (napr.
podprsenky s kosticami, opasky,
pančuchové nohavice a pod.) použite
pracie vrecúško.
Veľmi malé náplne môžu spôsobiť
problémy s vyvážením vo fáze
odstreďovania. V takom prípade
odevy v bubne ručne rozložte a znovu
spustite fázu odstreďovania.
11.2 Veľmi odolné škvrny
Na niektoré škvrny nestačí voda a prací
prostriedok.
Tieto škvrny odporúčame odstrániť ešte
pred vložením odevu do práčky.
Špeciálne odstraňovače škvŕn sú k
dispozícii. Použite špeciálny odstraňovač
škvŕn určený pre daný typ škvrny a
tkaniny.
11.3 Pracie prostriedky a
prídavné prostriedky
•
Používajte len pracie prostriedky a
prídavné prostriedky určené špeciálne
pre práčky:
– práškové pracie prostriedky na
všetky druhy tkanín,
– práškové pracie prostriedky na
jemnú bielizeň (max. 40 °C) a
vlnu,
– tekuté pracie prostriedky, hlavne
pri programoch prania s nízkou
teplotou (max. 60 °C) pre všetky
•
•
•
•
•
druhy tkanín, alebo špeciálne
prostriedky na pranie vlny.
Nemiešajte rôzne typy pracích
prostriedkov.
Nepoužívajte viac pracieho
prostriedku, ako je potrebné.
Ochránite tak životné prostredie.
Dodržiavajte pokyny uvedené na
obale týchto produktov.
Používajte správne produkty určené
pre daný typ a farbu tkaniny, teplotu
programu a úroveň znečistenia.
Ak spotrebič nie je vybavený
dávkovačom pracieho prostriedku s
klapkou, pridajte tekutý prací
prostriedok do dávkovacej gule
(dodáva výrobca pracieho
prostriedku).
11.4 Ekologické tipy
•
•
•
•
Pri praní bežne znečistenej bielizne
nastavte program bez fázy
predpierania.
Prací program vždy spúšťajte s
maximálnou náplňou bielizne.
V prípade potreby použite
odstraňovač škvŕn, ak periete pri
nízkej teplote.
Zistite si tvrdosť vody vo vašej
lokalite, aby ste používali správne
množstvo pracieho prostriedku.
11.5 Tvrdosť vody
Ak žijete v oblasti s vysokou alebo
strednou tvrdosťou vody, odporúčame
používať zmäkčovač vody pre práčky. V
oblastiach s mäkkou vodou nie je
potrebné používať zmäkčovač vody.
Ak chcete poznať tvrdosť vody vo vašej
oblasti, obráťte sa na miestnu
vodárenskú spoločnosť.
Použite správne množstvo zmäkčovača
vody. Dodržiavajte pokyny uvedené na
obale produktu.
12. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
15
12.1 Vonkajšie čistenie
Spotrebič čistite iba mydlom a teplou
vodou. Všetky povrchy vytrite dosucha.
16
www.aeg.com
prostriedku. Pranie na údržbu práčky
vykonávajte pravidelne. Postup je takýto:
UPOZORNENIE!
Nepoužívajte alkohol,
rozpúšťadlá ani chemikálie.
•
•
12.2 Odstraňovanie vodného
kameňa
Vyberte bielizeň z bubna.
Nastavte program na bavlnu pri
maximálnej teplote s malým
množstvom pracieho prostriedku.
12.4 Tesnenie dvierok
Ak žijete v oblasti s vysokou alebo
strednou tvrdosťou vody, odporúčame
používať odstraňovač vodného kameňa
pre práčky.
Pravidelne prezerajte bubon, aby
nedošlo k vzniku vodného kameňa a
hrdze.
Na odstraňovanie čiastočiek hrdze
používajte len špeciálne produkty určené
pre práčky. Robte to oddelene od prania
bielizne.
Pravidelne kontrolujte tesnenie a z jeho
vnútornej strany odstráňte všetky
predmety.
Vždy dodržiavajte pokyny
uvedené na obale výrobku.
12.3 Program prania na
údržbu práčky
Pri programoch s nízkou teplotu sa môže
stať, že v bubne ostanú zvyšky pracieho
12.5 Čistenie dávkovača pracieho prostriedku
1.
2.
1
2
3.
4.
SLOVENSKY
12.6 Čistenie filtra v prívodnej hadici a filtra ventila
1.
2.
1
2
3
3.
4.
45°
20°
12.7 Čistenie odtokového filtra
VAROVANIE!
Odtokový filter nečistite, ak
je voda v spotrebiči horúca.
1.
2.
17
18
www.aeg.com
3.
4.
5.
6.
7.
8.
12.8 Núdzové vypustenie
V dôsledku poruchy spotrebič nemôže
vypustiť vodu.
V takom prípade vykonajte kroky (1) až
(8) z časti „Čistenie odtokového filtra“. V
prípade potreby čerpadlo vyčistite.
Keď vypustíte vodu postupom
núdzového vypustenia, musíte znova
aktivovať systém vypúšťania:
1. Keď vypustíte vodu postupom
núdzového vypustenia, musíte znova
aktivovať systém vypúšťania: Nalejte
2 litre vody do hlavnej priehradky
dávkovača pracieho prostriedku.
2. Vodu vypustíte spustením programu
12.9 Ochranné opatrenia pred
mrazom
Ak sa spotrebič nachádza na mieste, kde
môže teplota klesnúť pod 0 °C, odstráňte
zvyšnú vodu z prívodnej hadice a
vypúšťacieho čerpadla.
1. Zástrčku napájacieho kábla
vytiahnite zo zásuvky elektrickej
siete.
2. Zatvorte vodovodný kohútik.
3. Obidva konce prívodnej hadice vložte
do nádoby a nechajte vodu odtiecť z
hadice.
4. Vyprázdnite vypúšťacie čerpadlo.
Prečítajte si informácie o núdzovom
vypustení.
5. Keď je vypúšťacie čerpadlo prázdne,
znova nainštalujte prívodnú hadicu.
SLOVENSKY
19
VAROVANIE!
Pred opätovným použitím
spotrebiča sa uistite, že je
teplota vyššia než 0 °C.
Výrobca nie je zodpovedný
za škody spôsobené nízkymi
teplotami.
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
13.1 Úvod
Spotrebič sa nespustí alebo sa zastaví
počas prevádzky.
Najprv skúste nájsť riešenie problému
(pozrite si tabuľku). Ak ste riešenie
nenašli, obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
Pri niektorých problémoch zaznie
zvukový signál a na displeji sa
zobrazí poruchový kód:
•
•
- Do spotrebiča nepriteká
správne voda.
– Spotrebič nevypúšťa vodu.
•
– Dvierka spotrebiča sú
otvorené alebo sú nesprávne
zatvorené. Skontrolujte dvierka!
•
– Elektrické napájanie je
nestabilné. Počkajte, kým sa
napájanie neustáli.
VAROVANIE!
Pred vykonaním kontroly
vypnite spotrebič.
13.2 Možné poruchy
Problém
Možné riešenie
Program sa nespúšťa.
Uistite sa, že je zástrčka pripojená do sieťovej zásuvky.
Uistite sa, že sú dvierka spotrebiča zatvorené.
Uistite sa, že poistka v poistkovej skrini nie je poškodená ani
vyhodená.
Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo Štart/Prestávka.
Ak je nastavené posunutie štartu, zrušte toto nastavenie alebo
počkajte na dokončenie odpočítavania.
Ak je zapnutá funkcia Detská poistka, vypnite ju.
Do spotrebiča nepriteká
správne voda.
Uistite sa, že je otvorený vodovodný kohútik.
Uistite sa, že je tlak pritekajúcej vody dostatočný. Príslušné in‐
formácie získate od dodávateľa vody.
Uistite sa, že vodovodný kohútik nie je upchaný.
Uistite sa, že nie je upchaný filter prívodnej hadice a filter venti‐
lu. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie”.
20
www.aeg.com
Problém
Možné riešenie
Uistite sa, že prívodná hadica nie je skrútená ani ohnutá.
Uistite sa, že je správne pripojená prívodná hadica.
Spotrebič sa nenapĺňa
Uistite sa, že je odtoková hadica v správnej polohe. Hadica
vodou a ihneď nevypúšťa môže byť príliš nízko.
vodu.
Spotrebič nevypustí vo‐
du.
Uistite sa, že odtokové potrubie nie je upchané.
Uistite sa, že odtoková hadica nie je skrútená ani ohnutá.
Uistite sa, že odtokový filter nie je upchaný. V prípade potreby
vyčistite filter. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.
Uistite sa, že je správne pripojená odtoková hadica.
Ak ste nastavili program bez fázy vypúšťania, nastavte pro‐
gram s vypúšťaním.
Ak ste nastavili voliteľnú funkciu, po skončení ktorej zostane
voda v bubne, nastavte program vypúšťania.
Fáza odstreďovania ne‐ Nastavte program odstreďovania.
funguje alebo cyklus pra‐
nia trvá dlhšie než zvy‐
čajne.
Uistite sa, že odtokový filter nie je upchaný. V prípade potreby
vyčistite filter. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.
Bielizeň v bubne ručne rozložte a znovu spustite fázu odstre‐
ďovania. Tento problém môže byť spôsobený problémom s vy‐
vážením.
Na podlahe je voda.
Uistite sa, že sú prípojky hadíc na vodu tesné a že neuniká
žiadna voda.
Uistite sa, že odtoková hadica nie je poškodená.
Uistite sa, že používate správny typ a množstvo pracieho pro‐
striedku.
Nie je možné otvoriť
dvierka spotrebiča.
Uistite sa, že sa skončil prací program.
Ak je v bubne voda, nastavte program vypúšťania alebo od‐
streďovania.
Spotrebič vydáva nezvy‐
čajný zvuk.
Uistite sa, že je spotrebič správne vyvážený. Pozrite si časť
„Inštalácia”.
Uistite sa, že bol odstránený obal a prepravné skrutky. Pozrite
si časť „Inštalácia”.
SLOVENSKY
Problém
21
Možné riešenie
Pridajte do bubna ďalšiu bielizeň. Náplň môže byť príliš malá.
Neuspokojivé výsledky
prania.
Zvýšte množstvo pracieho prostriedku alebo použite iný typ.
Pred praním z bielizne odstráňte odolné škvrny pomocou špe‐
ciálnych produktov.
Uistite sa, že ste nastavili správnu teplotu.
Odoberte nejakú bielizeň.
Nedá sa nastaviť voliteľ‐
ná funkcia.
Uistite sa, že ste stlačili iba požadované tlačidlo/tlačidlá.
Po kontrole spotrebič zapnite. Program bude pokračovať od bodu prerušenia.
Ak sa problém vyskytne znova, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Ak sa na displeji zobrazia iné chybové kódy: Vypnite a zapnite spotrebič. Ak problém
pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
14. TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozmer
Šírka/výška/hĺbka/celková 600 mm/ 850 mm/ 580 mm/ 615 mm
hĺbka
Zapojenie do elektrickej
siete
Napätie
Celkový výkon
Poistka
Frekvencia
230 V
2 200 W
10 A
50 Hz
Úroveň ochrany proti vniknutiu pevných častíc a
IPX4
vlhkosti je zabezpečená ochranným krytom, okrem
miesta, kde nemá nízkonapäťové zariadenie žiadnu
ochranu proti vlhkosti
Tlak pritekajúcej vody
Minimálny
Maximálny
Studená voda
Prívod vody 1)
Maximálna náplň
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Bavlna
7 kg
Energetická trieda
A+++
Rýchlosť odstreďovania Maximálny
1400 ot./min.
1) Prívodnú hadicu pripojte k vodovodnému kohútiku s 3/4" závitom.
15. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Recyklujte všetky materiály označené
Elektronické zariadenia označené
symbolom . Vhodne zlikvidujte všetky
obalové materiály a pomôžte chrániť
životné prostredie a budúce generácie.
symbolom nelikvidujte spolu so
všeobecným domovým odpadom. Všetky
elektrické tovary zaneste na príslušné
22
www.aeg.com
miestne zberné miesto, miestny úrad
alebo komerčné zberné stredisko.
*
SLOVENSKY
23
192956590-A-162016
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement