Aeg-Electrolux L64857L User manual

Aeg-Electrolux L64857L User manual
LAVAMAT 64857L
Brugsanvisning
Vaskemaskine
2
Indhold
Tak for, at du har valgt et af vores højkvalitetsprodukter.
Du bedes læse denne brugsanvisning omhyggeligt for at sikre optimal og
regelmæssig ydelse fra dit nye produkt Den vil guide dig sikkert igennem alle
produktets funktioner. Vi anbefaler, at du opbevarer brugsanvisningen på et sikkert
sted, så den altid kan bruges som reference. Den skal skal følge produktet ved en
eventuel overdragelse til en ny ejer.
Vi ønsker dig god fornøjelse med den nye maskine.
INDHOLD
BETJENINGSVEJLEDNING
OM SIKKERHED
Generelt om sikkerhed
Opstilling
Brug
Børns sikkerhed
PRODUKTBESKRIVELSE
Vaskemiddelskuffe
BETJENINGSPANEL
Oversigt over symboler
Display (7)
Kontrollamper (10)
INDIVIDUELLE INDSTILLINGER
Lydsignaler
Børnesikring
DAGLIG BRUG
Ilægning af vasketøj
Dosering af vaskemiddel og skyllemiddel
3
3
3
4
4
4
5
6
6
7
7
8
8
8
8
9
9
9
Vælg det ønskede program med
programvælgeren (1)
10
Vælg den ønskede TEMPERATUR (knap 2)
10
Valg af centrifugeringshastighed eller
SKYLLESTOP (knappen 3)
10
Knapper til programtilvalg
11
Valg af funktionen PLETFJERNING (knap 4)
11
Valg af tilvalgsfunktionen SART (knappen 5)
11
Valg af tilvalgsfunktionen TID (knappen 6)
11
Valg af START/PAUSE (knap 8)
11
Valg af UDSKUDT START (knap 9)
12
Valg af ekstra skyl
12
Ændring af en funktion eller et
igangværende program
12
Afbrydelse af et program
13
Annullering af et program
13
Åbning af lugen efter starten på et program
13
Ved programslut
13
VASKEPROGRAMMER
14
NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD
17
Sortering af vasketøj
17
Før vasketøjet lægges i maskinen
17
Pletfjerning
17
Vaskemidler og tilsætningsmidler
18
Mængde af vaskemiddel
18
Vandets hårdhedsgrad
18
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
18
Afkalkning
19
Efter hver vask
19
Vedligeholdelsesvask
19
Udvendig rengøring
19
Vaskemiddelskuffe
19
Tromle
19
Lugens pakning
20
Udtømningspumpe
20
Rengøring af tilløbsslangens filtre
22
Nødtømning
23
Frostsikring
23
HVIS NOGET GÅR GALT
24
TEKNISKE DATA
27
FORBRUGSVÆRDIER
27
INSTALLATIONSVEJLEDNING
27
INSTALLATION
27
Udpakning
27
Opstilling og nivellering
30
Vandtilførsel
30
Om sikkerhed
Overløbssikring (aquastop)
Udtømning af vand
TILSLUTNING, EL
31
31
32
MILJØHENSYN
Emballagemateriale
Råd om økologi
3
33
33
33
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes
BETJENINGSVEJLEDNING
OM SIKKERHED
Læs vejledningen grundigt igennem, og gem den til senere brug.
• Sikkerhedsmæssigt overholder apparatet gældende industrielle standarder og lovbestemmelser om maskinsikkerhed. Som producenter føler vi os dog forpligtet til at komme med
følgende sikkerhedsbemærkninger.
• Det er meget vigtigt, at brugsanvisningen til maskinen gemmes, så den kan bruges til at
slå op i. Hvis maskinen skifter ejer - enten fordi den sælges/overdrages til en anden, eller
fordi ejendommen sælges, og maskinen bliver stående - skal vejledningen altid følge med
maskinen, så den nye ejer kan sætte sig ind i, hvordan maskinen virker, og er bekendt
med de tilhørende advarsler.
• De SKAL læses grundigt igennem, inden maskinen installeres eller tages i brug.
• Efterse apparatet for eventuelle transportskader, inden det startes for første gang. Tilslut
aldrig et defekt apparat. Kontakt forhandleren, hvis der er beskadigede dele.
• Hvis maskinen leveres om vinteren, når temperaturen er under frysepunktet. Lad den stå i
24 timer ved stuetemperatur, inden den startes for første gang.
192989830-A-432010
Generelt om sikkerhed
• Det er farligt at ændre maskinens specifikationer eller forsøge at ombygge den på nogen
måde.
• Ved vaskeprogrammer med høje temperaturer kan lugeglasset blive meget varmt. Rør ikke ved det!
• Pas på, at husdyr ikke kravler ind i tromlen. Kontrollér derfor tromlen inden brug.
• Genstande som mønter, sikkerhedsnåle, søm, skruer, sten eller andre hårde, skarpe ting
kan medføre stor skade og må ikke kommes i maskinen.
• Brug kun halvdelen af de anbefalede mængder skylle- og vaskemiddel. Der kan ske skade
på tekstilerne, hvis man fylder for meget i. Se producentens anbefalinger angående
mængder.
• Vask små ting som sokker, snører, vaskbare bælter og lignende i en vaskepose eller et lukket pudebetræk, da den slags ting ellers kan komme ind mellem maskinens bundkar og
tromlen.
• Maskinvask ikke tøj med stivere, eller usømmede eller trevlede stoffer.
• Kobl altid maskinen fra strømforsyningen og luk for vandet efter brug, samt inden rengøring og vedligeholdelse.
4
Om sikkerhed
• Forsøg aldrig selv på at reparere maskinen. Reparationer udført af uerfarne personer kan
medføre alvorlig fejlfunktion og ulykker. Kontakt Electrolux Service A/S. Kræv altid, at der
anvendes originale reservedele.
Opstilling
• Denne maskine er tung. Der skal udvises stor forsigtighed ved flytning af maskinen.
• Når maskinen pakkes ud, skal man kontrollere, om den er ubeskadiget. I tvivlstilfælde må
man ikke tage den i anvendelse men skal kontakte Electrolux Service A/S.
• Alle emballagedele og transportsikringer skal fjernes før brug. Det kan medføre stor skade
på maskinen og andre ejendele, hvis dette ikke overholdes. Se det pågældende afsnit i
brugsanvisningen.
• Når apparatet er installeret, skal man kontrollere, at det ikke står på tilløbs- eller afløbsslangen, og at netkablet ikke er i klemme mellem væggen og toppladen/bordpladen.
• Hvis maskinen står på et gulv med tæppe, skal benene justeres, så luften kan cirkulere frit
under maskinen.
• Se altid efter, at der ikke siver vand fra slanger og slangekoblinger efter installationen.
• Hvis apparatet installeres på et sted, hvor der kan forekomme frost: Læs afsnittet "Frostsikring".
• Eventuelt VVS-arbejde i forbindelse med installationen skal udføres af en faguddannet
VVS-montør eller installatør.
• Eventuelt elarbejde skal udføres af en autoriseret installatør eller en anden fagkyndig
person.
Brug
• Denne maskine er kun til husholdningsbrug. Den må ikke anvendes til andre formål end
det, den er beregnet på.
• Vask kun tøj, der er beregnet på at blive maskinvasket. Følg instruktionerne på hvert vaskemærke.
• Fyld ikke for meget i maskinen. Se tabellen Vaskeprogrammer.
• Før vask skal man sikre sig, at alle lommer er tømt og alle lynlåse lukket. Undgå at vaske
trevlede eller forrevne tøjstykker, og behandl pletter fra maling, blæk, rust og græs før
vask. Bh'er med metalbøjler MÅ IKKE maskinvaskes.
• Tøjstykker, der har været i kontakt med flygtige opløsningsmidler, må ikke maskinvaskes.
Hvis der er anvendt flydende rensevæsker, skal man sørge for, at væsken er fjernet fra
tøjet, før det kommes i maskinen.
• Træk aldrig i ledningen for at tage stikket ud af stikkontakten; Tag altid fat i selve stikket.
• Brug aldrig vaskemaskinen, hvis strømkablet, kontrolpanelet, toppladen eller soklen er
beskadiget, så der er fri adgang til maskinens indre dele.
Børns sikkerhed
• Apparatet er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn) med fysiske eller
sensoriske handicaps eller med manglende erfaring og viden, med mindre de er under
opsyn af den, der har ansvaret for deres sikkerhed, eller har fået vejledning i apparatets
brug af den pågældende person.
• Børn skal være under opsyn, så de ikke kan lege med komfuret.
• Emballagen (f.eks. plastfilm, polystyren) kan være farlig for børn - fare for kvælning! Opbevar materialet utilgængeligt for børn.
• Opbevar altid vaskemidler et sikkert sted og utilgængeligt for børn.
Produktbeskrivelse
5
• Sørg for, at børn eller husdyr ikke kravler ind
i tromlen. Maskinen er udstyret med en særlig funktion for at hindre, at børn eller kæledyr bliver lukket inde i tromlen. Anordningen
aktiveres ved at dreje knappen (uden at trykke på den) på indersiden af lugen med uret,
indtil kærven står vandret. Om nødvendigt
anvendes en mønt. Anordningen deaktiveres,
så lugen atter kan lukkes, ved at dreje knappen mod uret, til kærven er lodret.
PRODUKTBESKRIVELSE
Det nye apparat lever op til alle moderne krav om effektiv behandling af vasketøj med et
lavt forbrug af vand, energi og vaskemidler.
ØKO-ventilsystemet giver fuld udnyttelse af vaskemidlerne og reducerer vandforbruget og
dermed energiforbruget.
2
1
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Vaskemiddelskuffe
Betjeningspanel
Lugehåndtag
Typeplade
Udtømningspumpe
Stillefødder
6
Betjeningspanel
Vaskemiddelskuffe
Rum til vaskemiddel til forvask. Forvaskemidlet tilsættes i begyndelsen af vaskeprogrammet
Rum til pulver eller flydende vaskemiddel, der bruges til hovedvask.
Rum til flydende tilsætningsmidler (skyllemiddel, stivelse).
Rum til pletjerner bruges til hovedvask med PLETFJERNING som tilvalg.
BETJENINGSPANEL
I resten af brugsanvisningen betegnes programvælgeren, knapperne og displayet med numrene i denne tabel.
1
1
2
3
4
5
Programvælger
Knappen TEMPERATUR
Knappen CENTRIFUGERING
Knappen PLETFJERNING
Knappen SART
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7
6
7
8
9
10
Knappen TID
Display
Knappen START/PAUSE
Knappen UDSKUDT START
Kontrollamper
Oversigt over symboler
= Håndvask
= Skyllestop
= Kold vask
= Børnesikring
Display (7)
7.2
7.3
7.1
7.1
Det valgte programs varighed: Når der er valgt et program, vises dets varighed i timer og
minutter (f.eks.
). Programmets varighed beregnes automatisk ud fra den anbefalede
maks. tøjmængde for hver type tekstiler. Når programmet er startet, opdateres resttiden en
gang i minuttet.
Alarmkoder
Ved fejlfunktioner/driftsforstyrrelser kan der blive vist nogle alarmkoder, f.eks.
(se under "Når der opstår fejl").
Program slut
Når programmet er slut, vises et blinkende nul i displayet, kontrollampen for DØR (10.2),
kontrollampen for VASK (10.1) og kontrollampen for knappen 8 slukkes, og lugen kan åbnes.
Forkert programtilvalg
Hvis der tilvælges en funktion, der ikke kan bruges sammen med det valgte vaskeprogram,
viser displayet meddelelsen Err i ca. 2 sekunder, og den gule kontrollampe for knappen 8
begynder at blinke
7.2
Udskudt start
Displayet viser udsættelsen (højst 20 timer), der er valgt med den tilhørende knap, i ca. 3
sekunder. Dernæst vises varigheden af det program, der forinden er valgt Symbolet 7.2 vises i displayet. Under nedtællingen mindskes tallet med én time ad gangen. Når der kun er
1 time tilbage, tælles der ned hvert minut.
7.3
Symbolet for børnesikring
Se afsnittet "Børnesikring" for at få yderligere oplysninger.
8
Kontrollamper (10)
Når der er trykket på knappen 8, tændes kontrollampen VASK (10.1).
Når kontrollampen 10.1 tændes, betyder det, at
maskinen er gået i gang.
Kontrollampen DØR ( 10.2) viser, om lugen kan
åbnes:
• tændt: lugen kan ikke åbnes
• blinkende: lugen åbner
• slukket: lugen kan åbnes
Når apparatet udfører ekstraskyl, bliver kontrollampen for EKSTRA SKYL ( 10.3) tændt. For at tilføje et ekstra skyl, se afsnittet "Valg af ekstra skyl".
INDIVIDUELLE INDSTILLINGER
Lydsignaler
Maskinen har et lydmodul, der giver signal i følgende situationer:
• Ved programslut
• Ved fejlfunktioner/driftsforstyrrelser.
Lydsignalet slås fra ved at trykke samtidig på knap 3 og 4 i ca. 6 sekunder (undtagen ved
driftsforstyrrelser). Lydsignalet slås til igen ved at trykke på de samme 2 knapper.
Børnesikring
Når børnesikringen er slået til, kan man gå fra maskinen uden at skulle tænke på, at børn
kan beskadige den eller selv komme til skade.
Funktionen er stadig slået til, når maskinen er standset.
Funktionen kan indstilles på to måder:
• Før der trykkes på knap 8: Det er ikke muligt at starte maskinen.
• efter at der er trykket på knap 8: Det er ikke muligt at ændre noget andet program eller
tilvalg.
Funktionen slås til/fra ved samtidig at trykke på knap 4 og 5 i ca. 6 sekunder, til symbolet
7.3 kommer frem eller forsvinder i displayet.
Daglig brug
DAGLIG BRUG
Ilægning af vasketøj
1. Åbn lugen ved forsigtigt at trække håndtaget udad. Læg tøjet i tromlen, et stykke
ad gangen, og sørg for at ryste det ud så
godt som muligt.
2. Luk lugen godt til. Der skal lyde et klik, når
den lukkes.
ADVARSEL
Pas på, at tøjet ikke kommer i klemme mellem
lugen og pakningen.
Dosering af vaskemiddel og skyllemiddel
Det nye apparat er konstrueret til at reducere forbruget af vand, el og vaskemiddel.
1. Træk vaskemiddelskuffen så langt ud, den
kan komme. Afmål den mængde vaskemiddel, der skal bruges, hæld det i rummet til hovedvask og, hvis der skal køres et program med forvask, hældes vaskemidlet i rummet mærket .
Hvis funktionen Pletfjerning skal bruges,
skal du hælde pletfjerneren i rummet ,
der er markeret med en pil.
9
10
Daglig brug
2. Efter behov hældes der skyllemiddel i
rummet mærket (mængden må ikke
komme over MAX-mærket i skuffen).
Luk skuffen forsigtigt i.
Vælg det ønskede program med programvælgeren (1)
Brug tabellerne med vaskeprogrammer til at finde det rigtige program til alle slags vasketøj
(se "Vaskeprogrammer").
Drej programvælgeren til det ønskede program. Programvælgeren afgør typen af vaskecyklus (f.eks. vandniveau, tromlebevægelse, antal skyl) og vasketemperaturen afhængigt af typen af vasketøj.
Lampen ud for knap 8 begynder at blinke.
Vælgerknappen kan drejes i begge retninger. Stillingen
bruges til at nulstille programmet/slukke for maskinen.
Når programmet er slut, skal programvælgeren sættes på
for at slukke for maskinen.
Hvis du drejer programvælgeren hen på et andet program, mens maskinen kører, blinker
den gule lampe ud for knap 8 3 gange, og displayet viser meddelelsen Err, der betyder forkert valg. Maskinen kører ikke det nye valgte program.
Vælg den ønskede TEMPERATUR (knap 2)
Når du vælger program, foreslår apparatet automatisk den maksimale temperatur for det
pågældende program.
Tryk gentagne gange på denne knap for at øge eller mindske temperaturen, hvis der ønskes
en anden temperatur end den, vaskemaskinen foreslår som standard.
Ved indstilling på stjernesymbolet (Kold), vasker maskinen i koldt vand. Skal anvendes til
meget sarte ting som f.eks. gardiner.
Vedr. maks.- og min.-temperaturer ved vask: Se "Vaskeprogrammer".
Valg af centrifugeringshastighed eller SKYLLESTOP (knappen 3)
Når det ønskede program er valgt, foreslår apparatet automatisk den maksimale centrifugeringshastighed til det pågældende program.
Daglig brug
11
Tryk en eller flere gange på knap 3 for at ændre hastighed, hvis tøjet skal centrifugeres ved
en anden hastighed end den, som er standard for programmet.
Den tilhørende lampe tænder.
SKYLLESTOP : med denne ekstrafunktion tømmes vandet ikke ud af maskinen efter sidste
skyl, så tøjet ikke bliver krøllet. Når programmet er slut, viser displayet et blinkende , lampen 10.2 slukkes, lampen ud for knap 8 er slukket, og lugen er blokeret for at minde om, at
vandet skal pumpes ud.
Vedr. udpumpning af vand: Se afsnittet "Når programmet er slut".
Knapper til programtilvalg
Alt efter programmet kan der laves en kombination af forskellige funktioner. De skal vælges,
når det ønskede program er valgt, men før der trykkes på knap 8.
Når der er trykket på disse knapper, tænder den tilhørende lampe. Når der trykkes på dem
én gang til, slukker lampen.
Hvis der tilvælges en forkert funktion, blinker den gule lampe ud for knap 8 3 gange, og
meddelelsen Err vises på displayet i nogle sekunder.
Vedr. de funktioner, der kan tilvælges til de enkelte vaskeprogrammer: Se afsnittet "Vaskeprogrammer".
Valg af funktionen PLETFJERNING (knap 4)
Vælg denne funktion til at behandle meget snavset eller plettet vasketøj med pletfjerner
(forlænget hovedvask, hvor tiden er afpasset efter det trin, hvor pletfjerneren virker bedst).
Den tilhørende lampe tænder.
Denne funktion kan kun tilvælges ved temperaturer på mindst 40°C.
Hvis du vil bruge et program med pletfjerning som tilvalg, hældes pletfjerneren i rummet
, der er markeret med en pil.
Valg af tilvalgsfunktionen SART (knappen 5)
Når denne funktion tilvælges, reduceres tromlebevægelserne. Maskinen tilføjer et skyl i programmerne KOGEVASK KULØRTVASK, 40°-60° MIX, SYNTETISK og ENERGISPARE.
Funktionen kan ikke vælges sammen med Ekstra skyl-funktionen.
Denne funktion anbefales til ikke-farveægte tøj, samt tøj, der vaskes tit.
Valg af tilvalgsfunktionen TID (knappen 6)
Denne funktion giver mulighed for at ændre den vasketid, som er standard for programmet.
Denne knap bruges til at tilvælge en af følgende funktioner:
• DAGLIG VASK: Når der trykkes én gang på knappen 6, tændes den tilhørende kontrollampe, og vasketiden nedsættes til vask af tøj, der kun er let snavset.
• QUICKVASK: Når der trykkes to gange på knappen 6, forbliver den tilhørende kontrollampe tændt, og vasketiden nedsættes til vask af let snavset tøj eller tøj, der vaskes tit eller
har været brugt kort tid. Displayet viser den reducerede vasketid.
Valg af START/PAUSE (knap 8)
Det valgte program startes ved at trykke på knap 8, hvorefter den tilhørende røde lampe
holder op med at blinke.
Lampen 10.1 lyser for at vise, at apparatet begynder at arbejde.
Lampen 10.2 lyser for at angive, at lugen er låst.
12
Daglig brug
Efter start kan et program afbrydes med et tryk på knap 8: den tilhørende røde lampe begynder at blinke.
Programmet genstartes fra det punkt, hvor det blev afbrudt, ved at trykke på knap 8 igen.
Hvis du har valgt udskudt start med knap 9, begynder maskinen at tælle ned. Hvis der er
valgt en forkert ekstrafunktion, blinker den gule lampe ud for knap 8 3 gange, og meddelelsen Err vises i ca. 2 sekunder.
Valg af UDSKUDT START (knap 9)
Før du starter programmet, vælger du tid til start ved at trykke en eller flere gange på
knappen, hvis programmet først skal starte senere.
Den valgte udsættelse af starten (op til 20 timer) vises på displayet i ca. 3 sekunder, og derefter vises varigheden af det valgte program igen.
Denne funktion skal vælges, når programmet er indstillet, men før der trykkes på knap 8.
Med denne knap kan programmet udsættes med 30, 60 og 90 minutter, 2 timer og derefter
1 time ad gangen op til 20 timer.
Hvis du vil lægge tøj i maskinen, mens den tæller ned til start, sætter du den på pause ved
at trykke på knap 8. Læg tøjet i, luk lugen, og tryk igen på knap 8.
Valg af Udskudt start.
• Vælg programmet og de ønskede tilvalgsfunktioner.
• Vælg udskudt start.
• Tryk på knap 8: Apparatet starter nedtællingen, time for time. Når den indstillede starttid
nås, starter programmet.
Annullering af den udskudte start
• Sæt maskinen på PAUSE ved at trykke på knap 8;
• Tryk én gang på knap 9, til symbolet ' kommer frem;
• Tryk igen på knap 8 for at starte programmet.
• Den valgte tidsperiode kan kun ændres, efter at man har valgt vaskeprogrammet igen.
• Lugen vil være låst gennem hele tidsperioden frem til den udskudte start. Hvis det er
nødvendigt at åbne lugen, skal maskinen først sættes på PAUSE ved at trykke på knap 8.
Når lugen er lukket, trykkes der på knappen 8igen.
Knap 9 kan ikke vælges sammen med TØMNING -programmet.
Valg af ekstra skyl
Dette apparat er designet til at spare på vandet. Folk med meget sart hud (vaskemiddelallergi) kan dog være nødt til at skylle tøjet i ekstra vand (Ekstra skyl).
Tryk samtidig på knap 2og 3i nogle sekunder: lampen 10.3tændes. Denne funktion er slået
til, lige til den fravælges. Den slås fra ved at trykke på de samme to knapper, til lampen
10.3 slukker.
Ændring af en funktion eller et igangværende program
Det er muligt at ændre en hvilken som helst funktion, før programmet udfører den. Før der
foretages ændringer, skal maskinen sættes på pause ved at trykke på knap 8.
Når et program er i gang, kan det kun ændres ved først at nulstille det. Drej programvælgeren på
og derefter hen på det nye program. Start det nye program ved at trykke på
knap 8 igen. Vaskevandet i karret tømmes ikke ud.
13
Afbrydelse af et program
Tryk på knap 8 for at afbryde et igangværende program. Den tilhørende lampe begynder at
blinke. Tryk én gang til på knappen for at genstarte programmet.
Annullering af et program
Drej programvælgeren til
et nyt program.
for at annullere et igangværende program. Nu kan der vælges
Åbning af lugen efter starten på et program
Sæt først maskinen på pause ved at trykke på knap 8. Hvis lampen 10.2 slukkes, kan lugen
åbnes efter nogle minutter.
Hvis lugen stadig er låst, lyser lampen 10.2 . Det betyder, at maskinen allerede er begyndt
at varme vandet, eller at vandstanden er over lugens underkant. I så fald kan lugen ikke
åbnes. Hvis lugen er låst, og det er absolut nødvendigt at åbne den, skal der først slukkes for
maskinen ved at dreje programvælgeren til . Efter nogle minutter kan lugen åbnes (Vær
opmærksom på vandstand og temperatur!).
Når lugen er lukket, skal program og tilvalg vælges igen, hvorefter der skal trykkes på knap
8.
Ved programslut
Maskinen stopper automatisk, lampen ud for knap 8, lamperne 10.1 og 10.2 slukkes, og et
blinkende vises på displayet.
Hvis der er valgt et program eller en funktion, der slutter med skyllestop, tændes lampen
10.2, et blinkende vises på displayet, lampen ud for knap 8 slukkes, og lugen forbliver
låst for at angive, at vandet skal tømmes ud, inden lugen kan åbnes.
For at tømme vandet ud se fremgangsmåden herunder:
• Drej programvælgeren på
• Vælg TØMNING - eller CENTRIFUGERING -programmet
• Nedsæt eventuelt omdrejningstallet for centrifugering med den tilhørende knap
• Tryk på knap 8
• Når programmet er færdigt, viser displayet et blinkende . Lampen 10.2 slukkes, og lugen kan åbnes.
Drej programvælgeren til for at slukke for maskinen. Fjern tøjet fra tromlen, og sørg for,
at den er helt tømt. Hvis der ikke skal vaskes yderligere, skal der lukkes for vandhanen. Lad
lugen stå åben for at forhindre dannelse af mug og ubehagelig lugt.
Standby : når programmet er slut, aktiveres energisparefunktionen efter nogle minutter.
Lysstyrken i displayet reduceres. Hvis du trykker på en vilkårlig knap, forlader apparatet
energisparetilstanden.
14
Vaskeprogrammer
VASKEPROGRAMMER
Program
Maks. og min. temperatur
Beskrivelse af cyklus
Maksimal fyldning
Tøjets art
Tilvalgsfunktioner
KOGEVASK / KULØRTVASK
95° - kold
Vask - Skylning - Lang centrifugering ved maks. hastighed
Maks. fyldning 7 kg - nedsat fyldning 3.5 kg
Til hvid og kulørt bomuld (normalt snavset tøj).
CENTRIFUGERING,
SKYLLESTOP, PLETFJERNING 1), SART ,
TID 2), EKSTRA SKYL
KOGEVASK / KULØRTVASK + FORVASK
95° - kold
Forvask - Vask - Skylning - Lang centrifugering ved
maks. hastighed
Maks. fyldning 7 kg - nedsat fyldning 3.5 kg
Til hvid eller kulørt bomuld med forvask (meget
snavset tøj).
CENTRIFUGERING,
SKYLLESTOP, PLETFJERNING 1), SART ,
TID 2), EKSTRA SKYL
40-60 MIX
40°
Vask - Skylning - Lang centrifugering ved maks. hastighed
Maks. fyldning 7 kg
Hvid og kulørt bomuld. Dette program kan bruges
til tøj, der ellers skulle vaskes særskilt ved 40 °C eller
60 °C. Man kan derfor fylde tromlen helt op for at
spare energi og vand. Man får det samme gode vaskeresultat som ved et normalt program ved 60 °C.
CENTRIFUGERING,
SKYLLESTOP, PLETFJERNING , SART ,
EKSTRA SKYL
JEANS
60° - kold
Hovedvask - Skylning - Lang centrifugering ved 1200
o/m
Maks. fyldning 3.5 kg
Specialprogram til jeans, tøj af cowboystof. Funktionen Ekstra skyl aktiveres automatisk.
CENTRIFUGERING,
SKYLLESTOP
SYNTETISK
60° - kold
Hovedvask - Skylning - Kort centrifugering ved 1200
o/m
Maks. fyldning 3.5 kg - nedsat fyldning 2 kg
Syntetiske eller blandede fibre: undertøj, kulørt tøj,
krympefri skjorter, bluser.
CENTRIFUGERING,
SKYLLESTOP, PLETFJERNING 1), SART ,
TID 2), EKSTRA SKYL
Rum til
vaskemiddel
3)
15
Vaskeprogrammer
Program
Maks. og min. temperatur
Beskrivelse af cyklus
Maksimal fyldning
Tøjets art
Tilvalgsfunktioner
SYNTETISK + FORVASK
60° - kold
Forvask - Hovedvask - Skylning - Kort centrifugering
ved 1200 o/m
Maks. fyldning 3.5 kg - Nedsat fyldning 2 kg
Syntetisk eller blandingsfibre med forvask: Meget
snavset tøj, undertøj, kulørt tøj, krympefri skjorter,
bluser.
CENTRIFUGERING,
SKYLLESTOP, PLETFJERNING 1), SART ,
TID 2), EKSTRA SKYL
STRYGELET PLUS
60° - kold
Hovedvask - Skylning - Kort centrifugering ved 1200
o/m
Maks. fyldning 1 kg
Syntetiske stoffer, der skal vaskes og centrifugeres skånsomt. Med dette program vaskes og centrifugeres tøjet skånsomt for at undgå krølning. Det gør
det lettere at stryge. Desuden udfører maskinen nogle
ekstra skylninger.
CENTRIFUGERING,
SKYLLESTOP, EKSTRA
SKYL
FINVASK
40° - kold
Hovedvask - Skylning - Kort centrifugering ved 1200
o/m
Maks. fyldning 3.5 kg - nedsat fyldning 2 kg
Sarte stoffer: akryl, viskose, polyester.
CENTRIFUGERING,
SKYLLESTOP, PLETFJERNING 1), TID 2),
EKSTRA SKYL
ULD PLUS /HÅNDVASK / SILKE
40° - kold
Hovedvask - Skylning - Kort centrifugering ved 1200
o/m
Uld/Håndvask: Maks. fyldning 2 kg, silke: Maks. fyldning 1 kg
Vaskeprogram til uld, der tåler maskinvask, samt til
uld og sarte stoffer, der skal vaskes i hånden. Bemærk: Et enkelt eller et omfangsrigt stykke vasketøj
kan skabe ubalance. Hvis apparatet ikke udfører den
sidste centrifugering, skal du komme mere vasketøj i
den, fordele tøjet i tromlen med hånden og derefter
vælge centrifugeringsprogrammet.
CENTRIFUGERING,
SKYLLESTOP
Rum til
vaskemiddel
3)
16
Vaskeprogrammer
Program
Maks. og min. temperatur
Beskrivelse af cyklus
Maksimal fyldning
Tøjets art
SKÅNESKYL
Skylninger - Kort centrifugering ved 1200 o/m
Maks. fyldning 7 kg
Med dette program kan man skylle og centrifugere
bomuldstøj, der er vasket i hånden. Maskinen udfører
et antal skylninger, efterfulgt af en slutcentrifugering.
Centrifugeringshastigheden kan reduceres ved at
trykke på den tilhørende knap.
Tilvalgsfunktioner
CENTRIFUGERING,
SKYLLESTOP, EKSTRA
SKYL
TØMNING
Udtømning af vand
Til udtømning af det sidste skyllevand i programmer
med funktionen SKYLLESTOP tilvalgt.
CENTRIFUGERING
Vand pumpes ud, lang centrifugering ved maks. omdrejningstal
Maks. fyldning 7 kg
Til særskilt centrifugering af håndvasket tøj, samt efter programmer hvor funktionen SKYLLESTOP er tilvalgt. Før programmet vælges, skal programvælgeren
drejes til
. Med den tilhørende knap kan centrifugeringshastigheden afpasses efter det tøj, der skal
centrifugeres.
CENTRIFUGERING
OPFRISKNING
30°
Hovedvask - Skylning - Kort centrifugering ved 1200
o/m
Maks. fyldning 3 kg
Dette program kan bruges til kort vask af sportstøj eller let snavset/let brugt tøj af bomuld og syntetiske
stoffer.
CENTRIFUGERING
ENERGISPARE
60°
Vask - Skylning - Lang centrifugering ved maks. hastighed
Maks. fyldning 7 kg
Hvid og farveægte kulørt bomuld.
Dette program kan vælges til let eller normalt snavset
bomuldstøj. Temperaturen sættes ned, og vasketiden
forlænges. Det giver en god vaskeeffekt, samtidig med
at der spares energi.
CENTRIFUGERING,
SKYLLESTOP, PLETFJERNING , SART ,
EKSTRA SKYL
Rum til
vaskemiddel
Nyttige oplysninger og råd
Program
Maks. og min. temperatur
Beskrivelse af cyklus
Maksimal fyldning
Tøjets art
Tilvalgsfunktioner
17
Rum til
vaskemiddel
/SLUK
Til annullering af det igangværende vaskeprogram og
til at slukke for maskinen.
1) Funktionen PLETFJERNING kan kun vælges ved en vasketemperatur på mindst 40 °C.
2) Hvis du tilvælger QUICKVASK ved at trykke på knappen 6, anbefales det at reducere maks. fyldning som angivet.
Hel fyldning er dog mulig, men med et mindre godt vaskeresultat.
3) Hvis der anvendes flydende vaskemiddel, skal der vælges et program uden FORVASK.
NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD
Sortering af vasketøj
Følg instruktionerne på hvert vaskemærke samt producentens anvisninger. Sortér vasketøjet: i hvidt, kulørt, syntetiske stoffer, finvask, uld.
Før vasketøjet lægges i maskinen
Vask aldrig kulørt og hvidt tøj sammen. Hvidt tøj kan miste "hvidheden" i vasken.
Nyt, kulørt tøj kan smitte af i den første vask; det skal derfor vaskes separat første gang.
Knap pudebetræk, luk lynlåse, hægt hægter og lås tryklåse. Bind bælter eller lange bændler.
Fjern genstridige pletter før vask.
Gnub særligt snavsede steder med et særligt rensemiddel.
Behandl gardiner særligt forsigtigt. Fjern kroge, eller kom dem i en vaskepose.
Pletfjerning
Genstridige pletter kan muligvis ikke fjernes med kun vand og vaskemiddel. Det er derfor
tilrådeligt at behandle dem før vask.
Blod:behandl friske pletter med koldt vand. Ved indtørrede pletter skal man lægge tøjet i
blød natten over i et specialvaskemiddel og derefter gnubbe i sæbevandet.
Oliebaseret maling:fugt med rensebenzin, læg tøjet på en blød klud og dup på pletten;
Gentages flere gange.
Indtørrede fedtpletter:fugt med terpentin, læg tøjet på en blød overflade, og dup pletten
med fingerspidserne og en bomuldsklud.
Rust:oxalsyre opløst i varmt vand eller et rustfjerningsmiddel brugt koldt. Vær forsigtig
med gamle rustpletter, da cellulosestrukturen allerede vil være beskadiget og tøjet vil være
blevet hullet.
Mugpletter:behandles med blegemiddel, skyl grundigt (kun hvidt og farveægte tøj).
Græs:indsæb let, og behandl med blegemiddel (kun hvidt og farveægte tøj).
Kuglepen og lim:fugt med acetone 1), læg tøjet på et blødt stofunderlag, og dup pletten.
Læbestift:fugt med acetone som ovenfor, og behandl pletten med husholdningssprit. Fjern
eventuelle resterende mærker med blegemiddel.
Rødvin:læg i blød i vand og vaskemiddel, skyl, og behandl med eddikesyre eller citronsyre
og skyl efter. Fjern eventuelle resterende mærker med blegemiddel.
1) brug ikke acetone på kunstsilke
18
Vedligeholdelse og rengøring
Blæk:afhængigt af typen af blæk fugtes tøjet først med acetone 1), derefter med eddikesyre; Fjern eventuelle resterende mærker på hvidt tøj med blegemiddel, og skyl grundigt efter.
Tjære:behandl først med pletfjerner, husholdningssprit eller rensebenzin, og vask derefter
tøjet.
Vaskemidler og tilsætningsmidler
Gode vaskeresultater afhænger blandt andet af det anvendte vaskemiddel og den korrekte
mængde for at undgå spild og beskytte miljøet.
Selv biologisk nedbrydelige vaskemidler indeholder stoffer, der i store mængder kan skade
den økologiske balance.
Valget af vaskemiddel afgøres af materialetypen (finvask, uld, bomuld osv.), farven, vasketemperaturen og graden af tilsmudsethed.
Alle vaskemidler i almindelig handel kan anvendes i denne vaskemaskine:
• vaskepulver til alle stoftyper
• vaskepulver til sarte stoffer (60°C maks.) og uld
• flydende vaskemiddel, helst til vaskeprogrammer med lave temperaturer (60°C maks.) til
alle stoftyper eller specialmiddel kun til uld.
Vaskepulveret og eventuelle tilsætningsmidler skal hældes i de korrekte rum i vaskemiddelskuffen, før programmet startes.
Hvis der bruges flydende vaskemiddel, skal der vælges et program udenforvask.
Vaskemaskinen har et recirkulationssystem, der giver den optimale udnyttelse af det koncentrerede vaskemiddel.
Følg anbefalingerne fra produktets producent vedrørende mængder, og overskrid ikke
"MAX" mærket i vaskemiddelskuffen.
Mængde af vaskemiddel
Arten og mængden af vaskemiddel afgøres af materialetypen, fyldningen, graden af tilsmudsethed og vandets hårdhed.
Følg anbefalingerne fra produktets producent vedrørende mængder.
Brug mindre vaskemiddel hvis:
• der vaskes mindre tøj
• tøjet kun er let snavset
• der dannes store mængder skum under vasken.
Vandets hårdhedsgrad
Vandets hårdhed klassificeres i såkaldte "grader" af hårdhed. Oplysninger om vandets hårdhed i et givent område fås hos vandværket eller kommunen. Hvis vandet er middelhårdt
eller hårdt anbefales det at tilsætte et blødgøringsmiddel. Følg altid vejledningen på pakken.
Hvis vandet er blødt, skal doseringen af vaskemiddel tilpasses efter det.
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
Maskinen skal KOBLES FRA lysnettet, før der må udføres nogen form for rengøring eller
vedligeholdelse.
Vedligeholdelse og rengøring
19
Afkalkning
Vores brugsvand indeholder normalt kalk. Det er en god idé jævnligt at anvende et blødgøringsmiddel i maskinen. Det skal gøres separat fra tøjvask og i henhold til anvisningerne fra
producenten af midlet. Det vil hjælpe med at hindre dannelse af kalkaflejringer.
Efter hver vask
Lad lugen stå åben. Det hjælper med at forhindre dannelse af mug og ubehagelig lugt i
maskinen. At holde lugen åben efter vask bidrager også til beskyttelse af lugens pakning.
Vedligeholdelsesvask
Når der vaskes ved lave temperaturer, kan der ske akkumulering af restprodukter i tromlen.
Det anbefales, at der jævnligt foretages en vedligeholdelsesvask.
Gå frem på følgende måde:
• Tromlen skal være helt tom.
• Vælg det varmeste vaskeprogram til bomuld.
• Brug en normal dosis vaskemiddel, der skal være et pulver med biologiske egenskaber.
Udvendig rengøring
Rengør maskinen udvendigt med vand og sæbe, og tør grundigt efter.
Brug ikke husholdningssprit, opløsningsmidler eller lignende produkter til rengøring af kabinettet.
Vaskemiddelskuffe
Vaskemiddelskuffen bør rengøres jævnligt.
1. Tag vaskemiddelskuffen ud ved at trække hårdt i den.
2. Tag indsatsen til skyllemiddel ud af det
midterste rum.
3. Skyl alle dele med vand.
4. Sæt indsatsen til skyllemiddel så langt ind,
som den kan komme, så den sidder fast.
5. Rengør alle maskinens dele med en børste, og især dyserne øverst i indløbskammeret.
6. Sæt vaskemiddelskuffen på skinnerne, og
skub den ind.
Tromle
Der kan aflejres rust i tromlen på grund af rustne fremmedlegemer i vasketøjet, eller fordi
brugsvandet er jernholdigt.
20
Vedligeholdelse og rengøring
Rengør ikke tromlen med sure afkalkningsmidler, klorholdige skuremidler, skuresvampe af
stål eller ståluld.
1. Fjern eventuelle rustaflejringer på tromlen med et rensemiddel til rustfrit stål.
2. Kør et vaskeprogram med tom maskine for at fjerne eventuelle rester af rensemiddel.
Program: Kort bomuldsprogram ved maks. temperatur, og tilsæt ca. 1/4 målebæger vaskemiddel.
Lugens pakning
Kontroller med mellemrum lugens pakning, og
fjern eventuelle genstande, der måtte have sat sig
fast i folden.
Udtømningspumpe
Pumpen skal efterses regelmæssigt, og især hvis
• maskinen ikke tømmer ud og/eller centrifugerer.
• maskinen laver en usædvanlig støj under udtømning på grund af fremmedlegemer som
sikkerhedsnåle, mønter o.lign., der blokerer pumpen.
• der registreres et problem med udtømning af vandet (se under "Hvad gør man, hvis" for
at få flere oplysninger).
ADVARSEL
Sluk for maskinen, og tag stikket ud af kontakten, før pumpelågen åbnes.
Fortsæt således:
1. Træk stikket ud af stikkontakten.
2. Om nødvendigt skal man vente, til vandet er kølet af.
3. Åbn lågen til pumpen.
4. Træk flappen fremad for at fjerne den.
5. Sæt en skål tæt op til pumpen, så den
opfanger eventuelt spild.
Vedligeholdelse og rengøring
6.
Træk nødtømningsslangen ud, læg den
ned i beholderen, og fjern hætten.
7.
Når der ikke kommer mere vand ud,
skrues pumpedækslet af mod uret, og
filteret tages ud. Brug om nødvendigt en
tang. Sørg altid for klude til optørring af
spildt vand når dækslet.fjernes.
Rens filteret under rindende vand for at
fjerne eventuelle fnugrester.
Fjern fremmedlegemer og fnug fra filteret og pumpehjulet.
8.
21
9.
Kontroller omhyggeligt, om pumpehjulet kan rotere (det roterer rykvist). Kontakt servicecentret, hvis det ikke kan rotere.
10. Sæt hætten tilbage på nødtømningsslangen, og sæt slangen på plads.
11. Sæt filteret på plads i pumpen ved at
indsætte det i specialstyrene. Skru pumpedækslet fast ved at dreje det med
uret.
12. Sæt flappen på, og luk pumpelågen.
ADVARSEL
Når maskinen er i brug, kan der afhængigt af det valgte program være varmt vand i pumpen.
22
Vedligeholdelse og rengøring
Fjern aldrig pumpedækslet under en vask, men vent altid, til maskinen er færdig med en
vask og er blevet tømt. Når pumpedækslet sættes på, skal det sikres, at det er strammet
helt, så der ikke kan lække vand ud, og så mindre børn ikke kan tage det af.
Rengøring af tilløbsslangens filtre
Hvis maskinen ikke fyldes, er længere om at fyldes med vand, startknappen blinker gult, eller displayet (hvis det findes) viser den relevante advarselsmeddelelse (se kapitlet "Når der
opstår fejl ..." for at få yderligere oplysninger), skal det kontrolleres, om filtrene i tilløbsslangen er blokeret.
Rengør tilløbsslangens filtre
1. Luk for vandhanen.
2. Skru slangen af hanen.
3. Rengør slangefilteret med en stiv børste.
4. Skru slangen på hanen igen. Sørg for, at
tilslutningen er i orden.
5. Skru slangen af maskinen. Sørg for at have en karklud i nærheden, da der kan løbe
vand ud.
6. Rengør filteret i ventilen med en stiv børste eller med en klud.
Vedligeholdelse og rengøring
23
7. Skru slangen på maskinen igen, og sørg
for at tilslutningen er i orden.
8. Åbn for vandhanen.
Nødtømning
Hvis vandet ikke pumpes ud, gøres følgende for at tømme maskinen for vand:
1. Træk stikket ud af stikkontakten;
2. Luk for vandhanen;
3. Vent om nødvendigt, til vandet er kølet af;
4. Åbn lågen til pumpen;
5. Anbring en beholder på gulvet, og læg enden af nødtømningsslangen ned i beholderen.
Fjern hætten. Vandet skal løbe ud på grund af tyngdekraften. Når beholderen er fyldt,
sættes hætten på igen. Tøm beholderen. Gentag proceduren, til der ikke kommer mere
vand ud;
6. Rengør pumpen efter behov som tidligere beskrevet;
7. Sæt hætten på igen, og sæt nødtømningsslangen på plads;
8. Skru pumpen i igen, og luk lågen.
Frostsikring
Gør følgende, hvis maskinen installeres i et rum, hvor temperaturen kan falde til under 0 °C:
1. Luk for vandhanen, og skru tilløbsslangen af hanen.
2. Anbring enden af nødtømningsslangen og tilløbsslangen i en beholder på gulvet, og lad
vandet løbe ud.
3. Skru tilløbsslangen på igen, og sæt nødtømningsslangen på plads efter at have sat hætten på igen.
Når dette gøres, fjernes eventuelt resterende vand fra maskinen, hvilket forhindrer dannelse
af is med deraf følgende skade på maskinen.
Kontroller, at temperaturen i lokalet er over 0 °C, inden maskinen startes igen.
Hver gang vandet tømmes ud via nødtømningsslangen, skal der efterfølgende hældes to liter vand i rummet til hovedvask i vaskemiddelskuffen, hvorefter tømningsprogrammet skal
køres. Dette aktiverer ØKO-ventilen, som sørger for, at vaskemidlet udnyttes fuldt ud ved
næste vask.
24
Hvis noget går galt
HVIS NOGET GÅR GALT
Visse problemer skyldes manglende almindelig vedligeholdelse eller forglemmelse, der let
kan afhjælpes uden tilkaldelse af en tekniker. Inden der tages kontakt til Electrolux Service
A/S, skal man foretage følgende kontroller.
Når maskinen er i gang, kan det ske, at den gule kontrollampe ud for knap 8 blinker, displayet viser en af de følgende alarmkoder, og samtidig lyder et signal hvert 20. sekund for
at vise, at maskinen ikke arbejder:
•
: problem med vandtilførsel
•
: problem med vandudtømning
•
: luge åben
•
: Overløbssikringen er aktiveret
Når problemet er afhjulpet, trykker du på knap 8 for at genstarte programmet. Hvis problemet ikke forsvinder, efter at man har foretaget kontrollerne, kontaktes det lokale Servicecenter.
Fejl
Mulig årsag/løsning
Vaskemaskinen starter ikke:
Lugen er ikke blevet lukket.
• Luk lugen godt til.
Stikket er ikke sat helt ind i stikkontakten.
• Sæt stikket i stikkontakten.
Strømmen til kontakten er afbrudt.
• Efterse husets elinstallationer.
Hovedsikringen er gået.
• Udskift sikringen.
Programvælgeren står ikke rigtigt, og der er ikke
trykket på knap 8.
• Drej programvælgeren, og tryk på knappen 8
igen.
Der er valgt udskudt start.
• Hvis tøjet skal vaskes med det samme, skal
Udskudt start annulleres.
Børnesikring er aktiveret.
• Deaktivér denne funktion.
Maskinen tager ikke vand ind:
Der er lukket for vandet.
• Åbn for vandhanen.
Tilløbsslangen er klemt eller bøjet.
• Kontroller samlingen ved tilløbsslangen.
Filteret i tilløbsslangen eller filteret i indløbsventilen er blokeret.
• Rens filtrene ved indløbsslangen (se under
"Rengøring af filtre i vandindtag" for at få
yderligere oplysninger).
Lugen er ikke lukket korrekt.
• Luk lugen godt til.
Maskinen tager vand ind, men tømmer det
straks ud igen:
Enden af afløbsslangen sidder for lavt.
• Se det pågældende afsnit under "Udtømning
af vand".
Hvis noget går galt
Fejl
25
Mulig årsag/løsning
Maskinen tømmer ikke ud og/eller centrifugerer ikke:
Afløbsslangen er klemt eller bøjet.
• Kontroller afløbsslangens tilslutning.
Afløbsfilteret er tilstoppet.
• Rens afløbssfilteret.
Der er valgt et program eller en funktion, der
slutter med skyllestop, eller som udelukker al
centrifugering.
• Vælg udtømning eller centrifugering.
Vasketøjet er ikke jævnt fordelt i tromlen.
• Omfordel vasketøjet.
Der er vand på gulvet:
Vaskemidlet er uegnet eller overdoseret (skummer for meget).
• Reducer mængden af vaskemiddel, eller brug
et andet middel.
Kontroller, om der er lækage fra en af tilløbsslangens samlinger. Det er ikke altid let at se
dette, da vandet løber ned ad slangen. Kontroller, om den er fugtig.
• Kontroller samlingen ved tilløbsslangen.
Tilløbsslangen er beskadiget.
• Udskift den.
Hætten er ikke sat på nødtømningsslangen, eller filteret er ikke skruet korrekt i efter rengøringen.
• Sæt hætten tilbage på nødtømningsslangen,
eller skru filteret helt ind.
Utilfredsstillende vaskeresultater:
Der er brugt for lidt vaskemiddel, eller midlet er
uegnet.
• Forøg mængden af vaskemiddel, eller brug
en anden type.
Vanskelige pletter blev ikke behandlet før vask.
• Brug gængse produkter til at forbehandle
vanskelige pletter.
Der blev ikke valgt korrekt temperatur.
• Kontroller, om der er valgt korrekt temperatur.
Der er for meget tøj i maskinen.
• Fyld mindre vasketøj i maskinen.
Lugen vil ikke åbne:
Programmet kører stadig.
• Vent, indtil vaskeprogrammet er slut.
Lugens lås er ikke blevet udløst.
• Vent, indtil kontrollampen for LUGE er slukket.
Der står vand i tromlen.
• Vælg udtømning eller centrifugering for at
tømme vandet ud.
26
Hvis noget går galt
Fejl
Mulig årsag/løsning
Maskinen vibrerer eller støjer:
Transportboltene og emballagen er ikke fjernet.
• Kontroller, om maskinen er korrekt installeret.
Benene er ikke blevet justeret.
• Kontroller, om maskinen står i vater.
Vasketøjet er ikke jævnt fordelt i tromlen.
• Omfordel vasketøjet.
Måske er der meget lidt tøj i maskinen.
• Læg mere vasketøj i.
Centrifugeringen er længe om at starte, eller
maskinen centrifugerer slet ikke:
Maskinens elektroniske kontrolsystem for ubalance reagerer, fordi tøjet ikke er jævnt fordelt i
tromlen. Tøjet omfordeles ved at rotere tromlen.
Det sker flere gange, før ubalancen forsvinder,
og den normale centrifugering kan genoptages.
Hvis tøjet stadig ikke er jævnt fordelt i tromlen
efter nogle minutter, starter centrifugeringen
ikke.
• Omfordel vasketøjet.
• Måske er der for lidt tøj i maskinen. Læg mere tøj i, omfordel tøjet manuelt, og vælg derefter centrifugeringsprogrammet.
Maskinen lyder unormalt:
Maskinen har en type motor, der har en anden
lyd end de tidligere brugte motorer. Den nye
motor muliggør en roligere igangsætning og en
bedre fordeling af vasketøjet ved centrifugering.
Herved opnås også en bedre stabilitet.
Der er ikke synligt vand i tromlen:
Moderne vaskemaskiner arbejder meget økonomisk med lave vandstande, uden at det påvirker
vaskeresultatet.
Displayet viser alarmkoden
Overløbssikringen er aktiveret
• Tag stikket ud af stikkontakten, luk for vandhanen, og kontakt Electrolux Service A/S.
:
Hvis problemet ikke kan findes eller løses: Kontakt
vort servicecenter. Sørg for at notere model, serienummer og købsdato før opringningen: Servicecenteret har brug for disse oplysninger.
Tekniske data
27
TEKNISKE DATA
Mål
Bredde
Højde
Dybde
60 cm
85 cm
63 cm
Tilslutning, el
Spænding - samlet effekt - sikring
Information om eltilslutning findes på typeskiltet indvendigt på
lugen.
Vandtilførslens tryk
Minimum
Maksimum
0,05 MPa
0,8 MPa
Maksimal fyldning
Bomuld
7 kg
Centrifugeringshastighed
Maksimum
1400 o/m (omdrejninger pr.
minut)
FORBRUGSVÆRDIER
Program
Energiforbrug (kWh)
Vandforbrug (liter)
Koge-/Kulørtvask95°
2,1
65
Koge-/Kulørtvask 60°
1,40
60
Energispare60° 1)
1,05
49
Koge-/Kulørtvask40°
0,77
60
Syntetisk40°
0,60
54
Finvask40°
0,60
63
Uld/Håndvask 30°
0,25
61
Programvarighed (Minutter)
Se displayet på kontrolpanelet for at få
oplysninger om programmernes varighed.
1) «Energispare» ved 60 °C med en tøjmængde på 7 kg er referenceprogram for de opgivne data i
energimærkningen, iht. standarderne i direktiv 92/75/EØF.
Forbrugsværdierne i tabellen er kun vejledende, da de kan variere afhængigt af mængden
og arten af vasketøj, vandets indløbstemperatur og den omgivende temperatur.
INSTALLATIONSVEJLEDNING
INSTALLATION
Udpakning
Alle transportbolte og emballage skal fjernes, før apparatet tages i anvendelse.
Det anbefales, at man gemmer alle transportsikringsdele, så de kan sættes på, hvis maskinen nogensinde skal transporteres igen.
28
Installation
1. Når al emballage er fjernet, lægges maskinen forsigtigt ned på bagsiden, så polystyrenbunden kan fjernes.
2. Fjern strømkablet, og tag afløbsslangen
ud af holderne bag på apparatet.
3. Skru de tre bolte ud med den nøgle, der
følger med maskinen.
Installation
4. Skub de tilhørende plaststykker ud.
5. Åbn lugen, tag tilløbsslangen ud af tromlen, og fjern polystyrenblokken på lugens
pakning.
6. Prop det lille hul foroven og de to store
huller til med de plastpropper, der ligger i
posen med brugsanvisningen.
7. Slut tilløbsslangen til som beskrevet i afsnittet "Vandtilførsel".
29
30
Installation
Opstilling og nivellering
Installér maskinen på et plant, hårdt gulv.
Sørg for, at luftcirkulationen om maskinen ikke
hindres af tæpper og lignende.
Sørg for en gummibelægning, før den placeres på
små fliser.
Forsøg aldrig at rette ujævnheder op ved at lægge
stykker af træ, pap eller lignende materiale under
maskinen.
Hvis det ikke kan undgås at stille maskinen ved siden af et komfur eller en kulfyret ovn, skal der
indskydes et isoleringspanel mellem de to apparater, og med alufolie på den side, der vender mod
komfur eller ovn.
Maskinen må ikke installeres i rum, hvor temperaturen kan komme under frysepunktet.
Tilløbs- og afløbsslange må ikke slå knude (kinke).
Sørg for, at apparatet efter installation er lettilgængeligt for en tekniker i tilfælde af nedbrud.
Nivellér ved at skrue benene ind eller ud. Placér aldrig pap, træ eller lignende materialer
under maskinen for at kompensere for ujævnheder i gulvet.
Vandtilførsel
Der medfølger en tilløbsslange, der ligger i tromlen.
Denne maskine skal sluttes til en koldtvandsforsyning.
Brug ikke slangerne fra den gamle maskine ved tilslutning til vandforsyningen.
1. Åbn lugen, og tag slangen ud.
2. Forbind slangen med vinkelsamlingen til
maskinen.
Lad ikke tilløbsslangen hænge nedad. Lad
slangen have en vinkel enten mod venstre
eller højre afhængigt af placeringen af
vandhanen.
Installation
31
3. Placér slangen korrekt ved at løsne ringmøtrikken. Når slangen er placeret, skal
ringmøtrikken strammes igen for at undgå udslip.
4. Forbind slangen til en hane med et 3/4"
gevind. Brug altid den medfølgende slange.
Tilløbsslangen må ikke forlænges. Hvis den er
for kort, og man ikke kan flytte hanen, skal
der anskaffes en ny, længere slange specifikt
beregnet til denne slags formål.
Installationen skal overholde bestemmelserne
fra den kommunale vandforsyning samt kravene i bygningsreglementet. Kontrollér det
krævede minimum vandtryk for sikker drift i
afsnittet "Tekniske specifikationer".
Overløbssikring (aquastop)
Tilløbsslangen er forsynet med en aquastopanordning, der beskytter mod skader fra vandudslip i
slangen, som kan opstå, når slangen bliver gammel. Denne fejl vises med en rød sektor i vinduet
"A". Skulle det forekomme, skal der lukkes for
vandhanen, og slangen skal udskiftes gennem
kundeservice.
A
Udtømning af vand
Enden af afløbsslangen kan tilsluttes på tre måder:
1. Hægtet på kanten af en vask ved hjælp af den plastanordning, der leveres med
maskinen.
I dette tilfælde skal man sikre sig, at enden ikke kan løsrive sig, mens maskinen tømmer
vand ud.
32
Tilslutning, el
Det kan gøres ved at binde slangen fast til
vandhanen med snor eller fastgøre den på
væggen.
2. Til udtag på afløbsrør. Udtaget skal placeres over vandlåsen og minimum 60 cm
over gulvet.
3. Direkte til et afløbsrør i en højde på
mindst 60 cm og højst 90 cm.
Afløbsslangens endestykke skal altid være
ventileret, dvs. rørets indvendige diameter skal
være bredere end afløbsslangens udvendige
diameter.
Afløbsslangen må ikke danne knæk.
Afløbsslangen kan forlænges til maksimalt 4 meter. Der fås en ekstra afløbsslange og et
samlestykke hos Electrolux Service A/S.
TILSLUTNING, EL
Information om eltilslutning findes på typepladen indvendigt på lugen.
Kontrollér, at boligens elektriske installationer kan klare den maksimale belastning, og husk
at tage andre anvendte apparater i betragtning.
ADVARSEL
Maskinen skal tilsluttes jvf. gældende stærkstrømsreglement.
ADVARSEL
Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader, der skyldes manglende overholdelse af disse sikkerhedsregler.
ADVARSEL
Sørg for, at elkablet er let tilgængeligt efter installationen af maskinen.
ADVARSEL
Hvis der bliver behov for at udskifte maskinens elkabel, skal det udføres af Electrolux Service A/S.
Miljøhensyn
33
MILJØHENSYN
Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af
elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den
rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og
af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt.
Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produktet er
købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.
Emballagemateriale
Materialer mærket med symbolet kan genanvendes.
>PE<=polyætylen
>PS<=polystyren
>PP<=polypropylen
Det betyder, at de kan genbruges ved at bortskaffe dem korrekt i de dertil beregnede affaldscontainere.
Råd om økologi
For at spare vand og energi og for at hjælpe med at beskytte miljøet anbefaler vi, at man
følger disse råd:
• Normalt snavset tøj kan vaskes uden forvask for at spare vaskemiddel, vand og tid (det
beskytter også miljøet!).
• Vaskemaskinen arbejder mere økonomisk, hvis den er fyldt.
• Med passende forbehandling kan pletter og begrænset snavs fjernes; Vasketøjet kan vaskes ved en lavere temperatur.
• Dosér vaskemiddel alt efter vandets hårdhed, graden af snavs og mængden af tøj.
34
35
192989830-A-432010
www.aeg-electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement