Aeg-Electrolux L52840 User manual

Aeg-Electrolux L52840 User manual
LAVAMAT 52840
HU MOSÓGÉP
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
2
AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Reméljük, hogy
készülékünk kifogástalan teljesítményével hosszú éveken át elégedett lesz.
Pontosan ezért alkalmaztunk olyan innovatív technológiákat és jellemzőket,
melyek a mindennapi teendőket nagymértékben megkönnyítik, és amelyeket
más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet az útmutató
végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.
KIEGÉSZÍTŐ TARTOZÉKOK ÉS SEGÉDANYAGOK
Az AEG webáruházban mindent megtalál, ami ahhoz szükséges, hogy AEG
készülékeinek ragyogó külsejét és tökéletes működését fenntartsa. Ezzel együtt
széles választékban kínáljuk a legszigorúbb szabványoknak és az Ön minőségi
igényeinek megfelelően tervezett és kivitelezett egyéb kiegészítő tartozékokat - a
különleges főzőedényektől az evőeszköz kosarakig, az edénytartóktól a
fehérnemű-zsákokig...
Látogassa meg webáruházunkat az alábbi címen:
www.aeg.com/shop
Tartalomjegyzék
3
TARTALOMJEGYZÉK
4
6
7
8
9
13
16
17
23
26
27
27
31
32
Biztonsági információk
Termékleírás
Kezelőpanel
Első használat
Napi használat
Mosási programok
Hasznos javaslatok és tanácsok
Ápolás és tisztítás
Mit tegyek, ha...
Műszaki adatok
Fogyasztási értékek
Üzembe helyezés
Elektromos csatlakoztatás
Környezetvédelmi tudnivalók
A felhasználói kézikönyvben az alábbi
szimbólumokat használjuk:
Fontos információk, amelyek személyes
biztonságát szolgálják, illetve információk
arra vonatkozóan, hogyan elõzheti meg a
készülék károsodását.
Általános információk és tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk
4
Biztonsági információk
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Olvassa el alaposan és őrizze meg, mert később még szüksége lehet rá.
• A készülék biztonsága megfelel az ágazati szabványoknak és a készülékek biztonságára
vonatkozó jogszabályi követelményeknek. Ugyanakkor gyártóként magunkra nézve köte‐
lezőnek érezzük, hogy a következő biztonsági megjegyzéseket rendelkezésére bocsás‐
suk.
• Nagyon fontos, hogy ezt a Kezelési útmutatót elérhető helyen tartsa, hogy szükség ese‐
tén mindig a rendelkezésére álljon. Amennyiben a készüléket eladja vagy átadja egy má‐
sik tulajdonosnak, vagy amennyiben elköltözik a lakásból, és a készüléket otthagyja, so‐
ha ne feledje mellékelni az útmutatót a készülékhez, hogy az új tulajdonos megismerked‐
hessen a készülék működésével és a vonatkozó figyelmeztetésekkel.
• A készülék üzembe helyezése és használata előtt figyelmesen el KELL olvasnia a bizton‐
sági szabályokat.
• Mielőtt először nekikezdene, ellenőrizze a készüléket, hogy nem történt-e valamilyen sé‐
rülés a szállítás során. Soha ne csatlakoztasson sérült készüléket. Ha egyes részei meg‐
sérültek, forduljon a szállítóhoz.
• Ha a készüléket télen szállítják ki, amikor a hőmérséklet fagypont alatt van: Tárolja a mo‐
sógépet szobahőmérsékleten 24 óráig az első használat előtt.
Általános biztonság
• Veszélyes megváltoztatni a műszaki jellemzőket vagy megkísérelni a termék bármilyen
módon történő módosítását.
• Magas hőmérsékleten történő mosás során az ajtó üvege felmelegszik. Ne nyúljon hoz‐
zá.
• Ügyeljen rá, hogy kisebb háziállatok ne kerüljenek a mosógép dobjába. Ennek elkerülése
érdekében, kérjük, használat előtt ellenőrizze le a dobot.
• Bármilyen tárgy, mint például pénzérmék, biztosítótűk, tűk, csavarok, kövek vagy más ke‐
mény, éles anyagok komoly károkat okozhatnak, és nem szabad azokat a gépbe tenni.
• Csak a gyártó által javasolt mennyiségű öblítőszert és mosószert használjon. A túlzott
használat kárt okozhat a ruhaneműben. Kövesse a gyártó mennyiségi ajánlásait.
• A kisméretű ruhadarabokat - mint például zokni, harisnya, mosható öv stb. - mosózsákba
vagy párnahuzatba téve mossa, nehogy azok a dob és az üst közé kerülhessenek.
• Ne használja a mosógépet halcsontot tartalmazó darabok, nem szegett vagy szakadt
anyagok mosására.
• A készüléket mindig válassza le a hálózatról, és zárja el a vízellátást használat, tisztítás
és karbantartás után.
• Semmilyen körülmények között ne kísérelje meg saját maga megjavítani a készüléket. A
szakszerűtlen beavatkozás személyi sérülést vagy komoly működési problémákat okoz‐
hat. Forduljon szakszervizhez. Mindig ragaszkodjon eredeti pótalkatrészek felhasználá‐
sához.
Biztonsági információk
5
Üzembe helyezés
• A készülék nehéz. Mozgatásakor körültekintéssel járjon el.
• Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a gép. Kétség esetén ne helyezze
működésbe, hanem forduljon a szakszervizhez.
• Használat előtt minden csomagolóanyagot és szállítási rögzítőcsavart el kell távolítani.
Súlyos károk keletkezhetnek a gépben vagy a berendezési tárgyakban, ha ezt nem tartja
be. Lásd a felhasználói kézikönyv vonatkozó fejezetét.
• A készülék üzembe helyezése után ellenőrizze, hogy az ne álljon a befolyócsövön és a
kifolyócsövön, valamint a munkafelület ne nyomja az elektromos tápvezetéket a falnak.
• Ha a gépet padlószőnyegre helyezi, úgy állítsa be a lábakat, hogy a levegő szabadon
áramoljon a készülék alatt.
• Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy nincs vízszivárgás a tömlőknél és azok csatlako‐
zásainál a beszerelés után.
• Ha a készüléket fagynak kitett helyen helyezi üzembe, kérjük, olvassa el a "Fagyveszély"
c. fejezetet.
• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden vízvezeték-szerelési munkát szak‐
képzett vízvezeték-szerelőnek vagy kompetens személynek kell elvégeznie.
• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden villanyszerelési munkát szakkép‐
zett villanyszerelőnek vagy kompetens személynek kell elvégeznie.
Használat
• Ezt a gépet háztartási célú használatra tervezték. Ne használja más célra, mint amire va‐
ló.
• Csak gépi mosásra alkalmas termékeket mosson. Kövesse az egyes ruhaneműn feltün‐
tetett mosási útmutatót.
• Ne töltse túl a készüléket. Lásd a Mosási programok táblázatát.
• Mosás előtt ellenőrizze, hogy minden zseb üres, a gombok és cipzárak zárva vannak.
Kerülje a kirojtosodott vagy szakadt ruhadarabok mosását, és mosás előtt kezelje a folto‐
kat (festék, tinta, rozsda és fű). Merevített melltartókat TILOS mosógépben mosni.
• Ne mosson a mosógépben olyan ruhadarabokat, amelyek illékony benzintermékekkel
érintkeztek. Amennyiben illékony tisztítófolyadékokat használt, ügyelni kell arra, hogy a
folyadék eltávozzon a ruhadarabból, mielőtt a gépbe helyezné.
• A dugót sohasem a vezetéknél, hanem magánál a dugónál fogva húzza ki az aljzatból.
• Soha ne használja a készüléket, ha a hálózati tápkábel, a kezelőpanel, a munkafelület
vagy a lábazat oly módon sérült, hogy a mosógép belseje szabadon hozzáférhető.
Gyermekbiztonság
• A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt csökkent fizikai vagy mentális képességű, il‐
letve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személy (beleértve a gyermekeket
is) használhassa, hacsak a biztonságáért felelős személy nem biztosít számára felügye‐
letet és útmutatást a készülék használatára vonatkozóan.
• Gondoskodjon arról, hogy a gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
• A csomagolóanyag egyes részei (pl. fólia, polisztirol) veszélyesek lehetnek a gyermekek
számára - fulladásveszély áll fenn! Tartsa azokat távol a gyermekektől.
6
Termékleírás
• A mosószereket zárja el a gyermekek elől és tartsa biztonságos helyen.
• Ügyeljen, hogy gyermekek és háziállatok ne
mászhassanak a mosógép dobjába. A mo‐
sógépbe egy külön funkció került beépítésre,
hogy meggátolja a gyermekek vagy háziálla‐
tok bezáródását a dobba. Ennek a biztonsá‐
gi funkciónak az aktiválásához (lenyomás
nélkül) forgassa el az ajtó belsejében lévő
gombot az óramutató járásával megegyező
irányban addig, amíg a vájat vízszintesbe
nem kerül. Ha szükséges, használjon egy ér‐
mét. A biztonsági funkció kikapcsolásához
és az ajtó ismételt bezárásához forgassa el
a gombot az óramutató járásával ellenkező irányban addig, amíg a vájat függőleges pozí‐
cióba nem kerül.
TERMÉKLEÍRÁS
Új készüléke a víz, az energia és a mosószer gazdaságos felhasználása révén a modern
ruhamosás minden követelményének megfelel.
Az ECO szelepegység lehetővé teszi, hogy a gép a mosószert teljes mértékben felhasznál‐
ja, továbbá csökkenti a vízfelhasználást, és kevesebb elektromos energiát is fogyaszt
2
1
3
4
6
1 Mosogatószer-adagoló fiók
2 Kezelőpanel
5
Kezelőpanel
3
4
5
6
7
Ajtófogantyú
Adattábla
Ürítőszivattyú
Állítható lábak
Mosószertartó
Rekesz az előmosás mosószere és a folteltá‐
volító számára.
Az előmosási mosószer a mosási program kezde‐
tén kerül beadagolásra.
A folteltávolító a főmosás FOLT-eltávolító fázisa
alatt kerül beadagolásra.
Rekesz a főmosáshoz használt mosópor vagy
folyékony mosószer számára.
Rekesz a folyékony adalékok számára (öblítő‐
szer, keményítő).
Az adalékanyagok mennyiségének megválasztásához kövesse a gyártó útmutatásait, és
semmiképpen ne lépje túl a mosószer-adagoló rekeszben lévő "MAX" jelölést. Az öblítő‐
szert vagy a keményítőt a mosószertartó rekeszbe kell önteni a mosási program elindítása
előtt.
KEZELŐPANEL
Az alábbi képen a kezelőpanel látható, amely mutatja a programválasztó kapcsolót, vala‐
mint a gombokat és a kijelzőt. A képen látható a programválasztó, valamint a gombok és a
jelzőfények. Ezeket a megfelelő számok jelzik a következő oldalakon.
1
1
2
3
4
5
6
Programválasztó gomb
CENTRIFUGÁLÁS gomb
FOLTELTÁVOLÍTÁS gomb
SZUPERGYORS gomb
INDÍTÁS/SZÜNET gomb
KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb
2
3
4
5
6
7
8
7 Jelzőfények
Szimbólumtáblázat
= Centrifugálás
= Mosás
= Öblítőstop
= Ciklus vége
= Folteltávolítás
= Extra öblítés
= Szupergyors
= Késleltetett indítás
= Indítás/Szünet
Jelzőfények (7)
Az 5 gomb megnyomásakor a MOSÁS (7.1) jelző‐
fény bekapcsol. A készülék működni kezd, és az
ajtó nem nyitható.
A program végén a CIKLUS VÉGE (7.2) jelzőfény
kapcsol be, és néhány perc múlva kinyithatja az
ajtót.
Amikor a készülék további öblítéseket végez, az
EXTRA ÖBLÍTÉS jelzőfény (7.3) világít. Lásd a
"További öblítés kiválasztása" részt.
ELSŐ HASZNÁLAT
• Győződjön meg róla, hogy az elektromos és vízcsatlakozások megfelelnek az üzembe
helyezési útmutatásoknak.
• Távolítsa el a polisztirol tömböt és minden más anyagot a dobból.
• Öntsön 2 liter vizet a mosószerfiók főmosási rekeszébe, hogy aktiválja az ECO szele‐
pet. Utána futtasson le ruhanemű behelyezése nélkül egy pamutciklust a legmagasabb
hőmérsékleten, hogy eltávolítsa a dobból és az üstből a gyártás folyamán esetlegesen
visszamaradt szennyeződéseket. Öntsön a főmosási rekeszbe 1/2 adag mosószert, és
indítsa el a gépet.
Napi használat
9
NAPI HASZNÁLAT
A ruhanemű behelyezése
1.
2.
Az ajtófogantyút kifelé húzva óvatosan
nyissa ki az ajtót. Helyezze a ruhanemű‐
ket egyenként a mosógép dobjába, és
amennyire csak lehet, terítse szét őket.
Zárja be jól az ajtót. Hallani fog egy kat‐
tanást a bezáródás alatt.
VIGYÁZAT
Ne kerüljön ruhanemű az ajtó és a gumifogla‐
lat közé.
A mosószer és az öblítőszer adagolása
Ez az új készülék arra lett kifejlesztve, hogy csökkentse a víz-, az energia- és a mosószerfelhasználást.
1. Húzza ki ütközésig a mosószertartót.
Mérje ki a gyártó cég által javasolt mo‐
sószermennyiséget, öntse azt a főmosá‐
si rekeszbe, és ha olyan programot
kíván végezni, mely tartalmaz előmosás
fázist, illetve ha folt funkciót kíván végre‐
hajtani, öntse a mosószert, illetve a fol‐
jelzésű rekeszbe.
teltávolítót a
2.
Szükség esetén öntsön öblítőszert a
jelölésű rekeszbe, (a felhasznált mennyi‐
ség nem lépheti túl a rekeszben lévő
MAX jelzést). Óvatosan tolja be a re‐
keszt.
10
Napi használat
A kívánt program kiválasztása programkapcsoló segítségével (1)
A mosási programok táblázatában lévő ismertető alapján (lásd "Mosási programok") bármi‐
lyen ruhatípushoz kiválaszthatja a megfelelő programot.
Fordítsa a programkapcsolót a kívánt programra. A programkapcsoló meghatározza a mo‐
sási ciklus típusát (pl. vízmennyiség, a dob mozgása, öblítések száma) és a mosási hőmér‐
sékletet a ruhanemű típusának megfelelően.
Az 5 gomb jelzőfénye villog
A programkapcsolót az óra járásával megegyező és ellentétes irányban is lehet forgatni. Az
állás törli a programot/Kikapcsolja a gépet.
A program végén a gép kikapcsolásához a programkapcsolót
állásba kell fordítani.
Ha Ön akkor forgatja el a programkapcsolót, és állítja be egy másik programra, amikor a
gép éppen üzemel, az 5 gomb sárga jelzőfénye 3-szor villog, jelezve a helytelen választást
A gép nem hajtja végre az újonnan kiválasztott programot.
A CENTRIFUGÁLÁSI sebesség vagy az ÖBLÍTŐSTOP beállítás kiválasztása (2
gomb)
Amikor kiválasztotta a kívánt programot, a készülék automatikusan felkínálja az adott prog‐
ramhoz megengedett maximális centrifugálási sebességet.
Többször nyomja meg a 2 gombot a centrifugálási sebesség megváltoztatásához, ha a mo‐
sógép ajánlásától eltérő sebességen kívánja centrifugálni a ruhaneműt.
A megfelelő jelzőfény kigyullad.
ÖBLÍTŐSTOP: ha e beállítást választja, a gép nem ereszti le az utolsó öblítővizet, hogy
megóvja a ruhaneműket a gyűrődéstől. Amikor a program befejeződött, a 7.2 jelzőfény vi‐
lágít, az 5 gomb jelzőfénye és az (7.1) jelzőfény kialszik, és az ajtó zárolva van annak jelzé‐
sére, hogy a vizet ki kell üríteni
A víz leeresztéséhez, kérjük, olvassa el "A program végén" c. fejezetet.
Program beállítás gomb
A programtól függően különböző funkciók használhatók együtt. E beállításokat a kívánt
program kiválasztása után és a 5 gomb megnyomása előtt kell kiválasztani Amikor ezeket a
gombokat megnyomja, a megfelelő jelzőfény felgyullad. Amikor ismét megnyomja, a jelzőfé‐
nyek kialszanak.
Ha helytelen beállítást választott, a 5 gomb sárga jelzőfénye 3-szor felvillan.
A mosási programok és a beállítások együttes használatára vonatkozóan lásd a "Mosási
programok" c. fejezetet.
A FOLTELTÁVOLÍTÁS beállítás kiválasztása (3 -as gomb)
Válassza e beállítást az erősen szennyezett vagy foltos ruhanemű folttisztítóval való kezelé‐
séhez (bővített főmosás időoptimalizált folteltávolító fázissal). A megfelelő jelzőfény kigyul‐
lad.
E beállítás 40°C-nál alacsonyabb hőmérséklet esetén nem áll rendelkezésre.
FIGYELEM
Ha egy programot folteltávolítási beállítással akar végrehajtani, öntse a folteltávolítót a
jelzésű rekeszbe
Napi használat
11
A SZUPERGYORS beállítás kiválasztása (4 gomb)
Ennek a gombnak a megnyomására a megfelelő jelzőfény felgyullad, és a mosás időtarta‐
ma lecsökken az enyhén szennyezett ruhanemű kimosásának megfelelően. E beállítás
olyan ruhadarabokhoz alkalmas, amelyeket csak rövid ideig használtak vagy viseltek.
A START/SZÜNET gomb (5 gomb) kiválasztása
A kiválasztott program elindításához nyomja meg a 5 gombot, a megfelelő piros jelzőfény
nem villog tovább.
A 7.1 jelzőfény világít, jelezve, hogy a készülék megkezdte az üzemelést, és az ajtó zárva
van.
Egy futó program félbeszakításához nyomja meg a 5 gombot: a megfelelő piros jelzőfény
villogni kezd.
A programnak arról a pontról való újraindításához, ahol félbeszakadt, nyomja meg újra a 5
gombot.
Ha késleltetett indítást állított be, a mosógép megkezdi a visszaszámlálást.
A KÉSLELTETETT INDÍTÁS (6 gomb) kiválasztása
Mielőtt elindítaná a programot, ha az indítást késleltetni szeretné, nyomja meg a 6 gombot
ismételten a kívánt késleltetés kiválasztásához. A megfelelő jelzőfény felgyullad. Ez a gomb
lehetővé teszi, hogy a mosási program indítását 3, 6 vagy 9 órával késleltesse.
E beállítást a program beállítása után kell kiválasztani még azelőtt, hogy megnyomná az 5
gombot.
A késleltetési időtartamot bármikor törölheti az 5 gomb megnyomása előtt.
Ha az 5 gombot megnyomták:
• Az 5 gomb megnyomásával állítsa SZÜNET üzemmódba a mosógépet;
• nyomja meg egyszer a 6 gombot, a kiválasztott késleltetéshez tartozó jelzőfény kialszik;
• a program elindításához nyomja meg ismét az 5 gombot.
Fontos!
• A beállított késleltetési idő hossza csak a mosási program ismételt kiválasztása után mó‐
dosítható.
• Az ajtó a késleltetés teljes időtartama alatt zárva marad. Ha ki kell nyitnia az ajtót, először
az 5 gomb megnyomásával SZÜNET helyzetbe kell állítania a mosógépet, majd várjon
néhány percig. Az ajtó becsukása után nyomja meg ismét az 5 gombot.
A KÉSLELTETETT INDÍTÁS beállítás nem állítható be a VÍZLEERESZTÉS programmal.
További öblítés kiválasztása
Ezt a készüléket a vízzel való takarékosságra fejlesztették ki. Azonban nagyon érzékeny
bőrű (a mosószerekre allergiás) emberek esetében szükség lehet arra, hogy a ruhanemű
kiöblítése extra mennyiségű vízben történjen (extra öblítés).
Nyomja le egyszerre a 2 és a 3 gombokat néhány másodpercig: a 7.3 jelzőfény világít. Ez a
funkció állandó jelleggel bekapcsolva marad. Kikapcsolásához nyomja le ugyanazokat a
gombokat mindaddig, amíg a 7.3 jelzőfény kialszik.
12
Napi használat
Beállítás vagy futó program módosítása
Bármely beállítás megváltoztatható azelőtt, hogy a program végrehajtaná azt. Bármilyen
változtatás előtt először az 5 gomb megnyomásával le kell állítani a mosógépet.
Egy futó programot csak úgy lehet megváltoztatni, hogyha újra beállítja azt. Fordítsa a prog‐
állásba, majd az új programnak megfelelő állásba. Indítsa el az új progra‐
ramkapcsolót
mot az 5 gomb ismételt megnyomásával. A dobban lévő mosóvíz nem ürül ki.
Program megszakítása
Egy futó program félbeszakításához nyomja meg az 5 gombot, a megfelelő jelzőfény villogni
kezd. A program újraindításához nyomja meg ismét ugyanezt a gombot.
Program törlése
Forgassa a programkapcsolót
kiválaszthat egy új programot.
állásba a folyamatban lévő program törléséhez. Most már
Az ajtó nyitása a program indítása után
Először állítsa a gépet szünet üzemmódba az 5 gomb megnyomásával.
Néhány perc múlva ki lehet nyitni az ajtót
Ha az ajtó zárva marad, ez azt jelenti, hogy a gép már a melegítési fázisban van, és hogy a
víz szintje az ajtó alsó széle fölött van. Ebben az esetben az ajtó nem nyitható ki.
állásba forgat‐
Ha ki kell nyitnia az ajtót, de ez már nem lehetséges, a programkapcsolót
va kapcsolja ki a gépet. Néhány perc elteltével kinyithatja az ajtót (ügyeljen a víz szintjére
és hőmérsékletére!).
Az ajtó bezárása után ismét ki kell választania a programot és a beállításokat, majd meg
kell nyomnia az 5 gombot.
A program végén
A mosógép automatikusan leáll. Az 5 gomb jelzőfénye és a 7.1 jelzőfény kialszik. A 7.2
fázisjelzőfény világít.
Ha olyan program vagy beállítás van kiválasztva, amely úgy fejeződik be, hogy a víz még a
dobban marad, a megfelelő jelzőfény továbbra is világít, a 7.2 fázisjelzőfény felgyullad, és
az ajtó zárva marad, jelezve, hogy az ajtó kinyitása előtt le kell ereszteni a vizet.
A víz kiürítéséhez:
• forgassa a programkapcsolót
állásba
• válassza a VÍZLEERESZTÉS vagy a CENTRIFUGÁLÁS programot
• csökkentse a megfelelő gombokkal a centrifugálási sebességet, ha szükséges
• nyomja meg az 5 gombot
• amikor a program befejeződött, csak a 7.2 jelzőfény kapcsol be.
állásba a mosógép kikapcsolásához. Szedje ki
Forgassa a programkapcsolót kikapcsolt
a ruhákat a dobból, és alaposan ellenőrizze, hogy a dob üres-e.
Ha nem kíván további mosást végezni, zárja el a vízcsapot. Hagyja nyitva az ajtót, hogy ne
keletkezzen penész, vagy kellemetlen szagok.
13
Készenlét: Miután a program befejeződött, néhány másodperc elteltével az energiatakaré‐
kos rendszer bekapcsol. Bármely gombot megnyomva a készülék kilép az energiatakarékos
állapotból.
MOSÁSI PROGRAMOK
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális centrifugálási sebesség
Maximális ruhatöltet
Ruhanemű típusa
Beállítások
PAMUT
95°-30°
Főmosás - Öblítések - Hosszú centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség: 1200 ford./perc
Max. töltet: 6 kg, csökk. töltet: 3 kg
Fehér és színes pamut esetén (közepesen szennye‐
zett ruhadarabok).
CENTRIFUGÁLÁS,
ÖBLÍTŐSTOP, FOL‐
TELTÁVOLÍTÁS1),
SZUPERGYORS2),
EXTRA ÖBLÍTÉS
PAMUT ELŐMOSÁSSAL
60°-40°
Előmosás - Főmosás - Öblítések - Hosszú centrifugá‐
lás
Maximális centrifugálási sebesség: 1200 ford./perc
Max. töltet: 6 kg, csökk. töltet: 3 kg
Fehér vagy színes pamuthoz előmosási fázissal (erő‐
sen szennyezett ruhadarabok).
CENTRIFUGÁLÁS,
ÖBLÍTŐSTOP, SZU‐
PERGYORS2), EXT‐
RA ÖBLÍTÉS
MŰSZÁLAS
60°- 30°
Főmosás – öblítések – rövid centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség: 1200 ford./perc
Max. töltet: 3 kg, csökk. töltet: 1.5 kg
Műszálas vagy kevertszálas szövetek: alsóneműk,
színes ruhadarabok, mérettartó ingek, blúzok.
CENTRIFUGÁLÁS,
ÖBLÍTŐSTOP, FOL‐
TELTÁVOLÍTÁS1),
SZUPERGYORS2),
EXTRA ÖBLÍTÉS
VASALÁSKÖNNYÍTŐ
40°
Főmosás – öblítések – rövid centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség: 1200 ford./perc
Max. töltet: 1,5 kg
Műszálas szövetek, amelyek mosása és centrifugálá‐
sa kímélő módon történik. Ennek a programnak a ki‐
választása után a ruhanemű finom mosásra és centri‐
fugálásra kerül, nehogy meggyűrődjön. És megkön‐
nyíti a vasalást. Ezen kívül a mosógép további öblíté‐
seket végez.
CENTRIFUGÁLÁS,
ÖBLÍTŐSTOP, EXT‐
RA ÖBLÍTÉS
Mosószeradagoló
14
Mosási programok
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális centrifugálási sebesség
Maximális ruhatöltet
Ruhanemű típusa
Beállítások
KÉNYES ANYAGOK
40°- 30°
Főmosás – öblítések – rövid centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség: 1000 ford./perc
Max. töltet: 3 kg, csökk. töltet: 1.5 kg
Kényes szövetek: akril, viszkóz, poliészter.
CENTRIFUGÁLÁS,
ÖBLÍTŐSTOP, FOL‐
TELTÁVOLÍTÁS1),
SZUPERGYORS2),
EXTRA ÖBLÍTÉS
GYAPJÚ/SELYEM
(KÉZI MOSÁS)
30° – hideg
Főmosás – öblítések – rövid centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség: 1200 ford./perc
Max. töltet 2 kg; Selyem: max. töltet 1 kg
Gépben mosható gyapjúhoz, valamint kézzel mosható
gyapjúhoz és kényes szövetekhez való mosási prog‐
ram. Megjegyzés: A túl kevés ruha vagy túl nagy tö‐
megű darabok kiegyensúlyozatlanságot okozhatnak.
Ha a készülék nem hajtja végre az utolsó centrifugálá‐
si fázist, tegyen be további darabokat, vagy rendezze
el újra a töltetet kézzel, majd válassza ki a centrifugá‐
lási programot.
CENTRIFUGÁLÁS,
ÖBLÍTŐSTOP
KÍMÉLŐ ÖBLÍTÉSEK
Öblítések - Rövid centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség: 1200 ford./perc
Max. töltet: 6 kg
Ezzel a programmal kiöblítheti és kicentrifugálhatja a
kézzel mosott pamut ruhaneműket. A gép 3 öblítést
végez, ezt pedig egy utolsó centrifugálás követi. A
centrifugálási sebesség a megfelelő gomb megnyo‐
másával mérsékelhető.
CENTRIFUGÁLÁS,
ÖBLÍTŐSTOP, EXT‐
RA ÖBLÍTÉS
SZIVATTYÚZÁS
Víz leeresztése
Max. töltet: 6 kg
Az utolsó öblítővíz ürítésére szolgál, amikor Öblítő‐
stop beállítással rendelkező programot választott.
Mosószeradagoló
Mosási programok
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális centrifugálási sebesség
Maximális ruhatöltet
Ruhanemű típusa
Beállítások
CENTRIFUGÁLÁS
Szivattyúzás és hosszú centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség: 1200 ford./perc
Max. töltet: 6 kg
Külön centrifugálás kézzel mosott pamut ruhaneműk
számára és olyan programokhoz, amelyek tartalmaz‐
zák az Öblítőstop beállítást. A program kiválasztása
állásba kell forgatni. A
előtt a programkapcsolót
megfelelő gomb megnyomásával kiválaszthatja a ru‐
hatípusnak megfelelő centrifugálási sebességet.
CENTRIFUGÁLÁS
FRISSÍTÉS
30°
Főmosás – öblítések – rövid centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség: 1200 ford./perc
Max. töltet: 3 kg
Ez a program használható sportruházati darabok, illet‐
ve enyhén szennyezett vagy egyszer viselt pamutvagy műszálas darabok gyors mosásához.
CENTRIFUGÁLÁS
PAMUT TAKARÉKOS (ECO)
40° - 60°
Főmosás - Öblítések - Hosszú centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség: 1200 ford./perc
Max. töltet: 6 kg
Fehér és színtartó pamut.
Ez a program enyhén vagy normál mértékben szen‐
nyezett pamut ruhadarabokhoz választható. A mosás
alacsonyabb hőmérsékleten történik, a mosás időtar‐
tama pedig meghosszabbodik. Ez lehetővé teszi a jó
mosási hatékonyság elérését energiatakarékosság
mellett.
CENTRIFUGÁLÁS,
ÖBLÍTŐSTOP, FOL‐
TELTÁVOLÍTÁS1),
EXTRA ÖBLÍTÉS
15
Mosószeradagoló
/ KI
Az éppen folyamatban lévő program törléséhez vagy
a készülék kikapcsolásához.
1) A Folteltávolítás opció csak 40°C-on vagy ennél nagyobb hőfokon végzett mosáshoz választható.
2) Ha a 4-es gomb megnyomásával a Szuper beállítást választja, javasoljuk, hogy csökkentse a maximális töltetet
a jelzett értékeknek megfelelően. (Csökk. töltet = csökkentett töltet). Teljes töltettel is moshat, de a tisztítás így
nem lesz tökéletes.
16
Hasznos javaslatok és tanácsok
HASZNOS JAVASLATOK ÉS TANÁCSOK
A mosnivaló szétválogatása
Kövesse az egyes ruhaneműn található mosási útmutatást és a gyártó cég mosási útmuta‐
tásait. A következők szerint különítse el a ruhaneműket: fehér, színes, műszálas, kényes és
gyapjúruhák.
Teendők a ruhaneműk behelyezése előtt
Ne mossa együtt a fehér és a színes ruhákat; a fehér ruhák a mosás során elveszíthetik
"fehérségüket".
A színes új ruhák az első mosásnál engedhetik a színüket, ezért célszerű az első alkalom‐
mal elkülönítve mosni őket.
Gombolja be a párnahuzatokat, húzza össze a cipzárakat, kapcsolja be a kapcsokat. Az
öveket és a hosszú szalagokat kösse össze.
Mosás előtt távolítsa el a makacs foltokat.
A különösen piszkos helyeket esetleg valamilyen speciális mosószerrel dörzsölje át.
A függönyöket különös óvatossággal kezelje. Vegye le róluk a kapcsokat, vagy zsákban,
hálóban mossa őket.
Foltok eltávolítása
Előfordulhat, hogy a makacs foltokat nem lehet csak vízzel és mosószerrel eltávolítani. Cél‐
szerű a mosás előtt külön kezelésnek alávetni őket.
Vér: a még friss foltot hideg vízzel mossa. Ha a folt már megszáradt, áztassa be a ruhát
éjszakára speciális mosószert tartalmazó vízbe, majd dörzsölje át benne.
Olajfesték: nedvesítse meg a foltot mosóbenzinnel, majd puha ruhára helyezve itassa fel;
ismételje meg többször a műveletet.
Megszáradt zsírfolt: nedvesítse meg terpentinnel a foltot, majd puha felületre helyezve ujj‐
begyével, egy pamutanyag segítségével itassa fel.
Rozsdafolt: melegen oldott oxálsóval vagy valamilyen hideg rozsdatisztítóval kezelje. Bán‐
jon óvatosan a régebbi keletű rozsdafoltokkal, mert azok már megtámadták a cellulózszer‐
kezetet, így az anyag könnyen kilyukadhat.
Penészfolt: fehérítőszerrel tisztítsa, melyet alapos öblítés kövessen. Ily módon csak a fehér,
illetve a klórra nem érzékeny színes ruhaneműk tisztíthatók.
Fű: mosószerrel kissé kenje be az anyagot, majd kezelje hígított hipoklorittal (csak a klórral
szemben ellenálló fehér és színes ruhaneműk esetében).
Golyóstoll és ragasztó: nedvesítse meg a foltot acetonnal 1), majd puha ruhára helyezve
itassa fel; ismételje meg.
Rúzs: a fentiek szerint nedvesítse meg a foltot acetonnal, majd kezelje alkohollal. Az esetle‐
gesen megmaradó nyomokat hipoklorittal tüntesse el.
Vörösbor: hagyja mosószeres vízben ázni, majd ecet- vagy citromsavval kezelje a foltot, vé‐
gül öblítse ki. Az esetlegesen megmaradó nyomokat hipoklorittal tüntesse el.
Tinta: a tinta összetételétől függően nedvesítse be előbb acetonnal 1), majd ecetsavval; a
fehér ruhaneműn esetlegesen visszamaradó nyomokat hipoklorittal tisztítsa meg, majd jól
öblítse át.
Kátrányfolt: előbb folttisztítóval, alkohollal vagy benzinnel kezelje, majd a végén tisztítópasz‐
tával dörzsölje át.
1) műselymet ne tisztítson acetonnal
Ápolás és tisztítás
17
Mosószerek és adalékanyagok
A mosás minősége a mosószer kiválasztásától és helyes adagolásától függ. A helyes ada‐
golás a pazarlás elkerülését és a környezet védelmét jelenti.
Annak ellenére, hogy a mosószerek biodegradábilisak, olyan elemeket is tartalmaznak,
amelyek károsítják a természet kényes ökológiai egyensúlyát.
A mosószer kiválasztása függ az anyag fajtájától (kényes, gyapjú, pamut stb.), színétől, a
mosás hőfokától és a szennyezettség mértékétől.
Ehhez a mosógéphez valamennyi forgalomban lévő mosószer felhasználható:
• mosópor valamennyi anyagtípushoz
• mosópor finomtextil (max. 60°C-os) és gyapjú mosáshoz
• folyékony mosószerek valamennyi anyagfajtához, elsősorban az alacsony hőfokú (max.
60°C-os) programokhoz, illetve a csak gyapjú mosására szolgáló speciális mosószerek.
A mosószert és az esetlegesen alkalmazott adalékanyagokat a mosásprogram kezdete előtt
kell a megfelelő rekeszbe önteni.
Ha folyékony mosószert használ, előmosás nélküli programot kell választania.
A készülék átforgató rendszere a koncentrált mosószerek optimális felhasználását teszi le‐
hetővé.
Az adalékanyagok mennyiségének megválasztásához kövesse a gyártó útmutatásait, és
semmiképpen ne lépje túl a mosószer-adagoló rekeszben látott "MAX" jelölést.
A felhasznált mosószer mennyisége
A mosószer fajtája és mennyisége a szövet típusától, a mosásra váró ruha mennyiségétől,
a szennyezettség fokától és a felhasznált víz keménységétől függ.
Kövesse a gyártó cég útmutatásait a mosószer mennyiségének megválasztásánál.
A megadottnál kevesebb mosószert használjon, amikor:
• kevés ruhaneműt mos
• a ruhanemű csak kissé szennyezett
• a mosás során nagy hab képződik.
Vízkeménységi fok
A víz keménységét az ún. keménységi szint szerint osztályozzák. Erre vonatkozó informáci‐
ót az adott vízműtől vagy az illetékes önkormányzattól lehet kérni. Ha víz keménységi foka
közepes vagy magas, javasoljuk, hogy töltsön be vízlágyítót, mindig a gyártó utasításait kö‐
vetve. Amikor a keménységi fok alacsony, állítsa be újra a mosószer mennyiségét.
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
LE KELL VÁLASZTANIA a készüléket az elektromos hálózatról, mielőtt bármilyen tisztítási
vagy karbantartási munkát végezne.
Vízkőtlenítés
A használt víz rendszerint tartalmaz vízkövet. Jó elképzelés az, ha időközönként vízlágyító‐
szert használ a mosógépben. Alkalmazza ezt bármilyen ruhanemű mosása nélkül, és a víz‐
lágyító gyártójának útmutatásai szerint. Ez segíteni fog a vízkőlerakódások kialakulásának
megelőzésében.
18
Ápolás és tisztítás
Minden mosás után
Hagyja egy ideig nyitva az ajtót. Ez segít megelőzni a penészesedést és a kellemetlen sza‐
gok kialakulását a készülék belsejében. Ha a mosás után az ajtót nyitva hagyja, azzal az
ajtótömítés védelmét is elősegíti.
Karbantartási mosás
Alacsony hőmérsékletű mosásokkal lehetséges a dob belsejében lévő maradványlerakódá‐
sok eltávolítása.
Javasoljuk, hogy rendszeresen végezzen karbantartási mosást.
Karbantartási mosás futtatása:
• A dobban nem lehet semmilyen ruhanemű.
• Válassza ki a legmelegebb pamutmosási programot.
• Normál mennyiségű mosószert használjon, ami biológiai tulajdonságokkal rendelkező por
legyen.
Külső tisztítás
A készülék külső felületét csak vízzel és szappannal tisztítsa meg, majd törölje alaposan
szárazra.
A készülékház tisztításához ne használjon alkoholt, oldószert vagy más hasonló terméket.
Mosószertartó
A mosószertartót rendszeresen tisztítani kell.
1. Erősen húzva vegye ki a mosószertartót.
2. Vegye ki a kondicionáló betétet a közép‐
ső rekeszből.
3. Mossa le az összes részt vízzel.
4. Nyomja vissza a kondicionáló betétet,
amennyire lehet, hogy szilárdan a he‐
lyén legyen.
5.
6.
Tisztítsa meg kefével a mosógép összes
alkatrészét, különösen a mosókamra fel‐
ső részén található fúvókákat.
Illessze a mosószertartót a vezetősínek‐
re, és tolja be.
Mosódob
Rozsdásodások alakulhatnak ki a dobban a mosnivalóval bekerülő korrozív hatású tárgyak
vagy a vasat tartalmazó csapvíz miatt.
Ápolás és tisztítás
19
Ne tisztítsa a mosódobot savas vízkőmentesítő szerrel, klórtartalmú súrolószerrel vagy acél‐
gyapottal.
1.
2.
A dobban lévő rozsdásodásokat rozsdamentes acél tisztítására alkalmas tisztítószerrel
távolítsa el.
Futtasson le egy mosási ciklust ruhanemű nélkül, hogy eltávolítsa a tisztítószerek eset‐
leges maradványait.
Program: Rövid pamut program maximális hőmérsékleten, és töltsön be kb. 1/4 mérő‐
pohár mosószert.
Az ajtó tömítése
Időnként ellenőrizze az ajtó körüli tömítést, és ve‐
gye ki a mélyedésbe beragadt tárgyakat.
Vízleeresztő szivattyú
A szivattyút ellenőrizni kell rendszeresen és különösen, ha
• a készülék nem üríti ki a vizet, és/vagy nem centrifugál,
• a készülékből furcsa zaj hallható a víz ürítése közben, mely a kivezető szivattyút elzáró
tárgyak jelenlétének tudható be, mint biztosítótűk, érmék stb.,
• hibát észlel a víz leeresztésével kapcsolatban (további részletekért lásd a "Mit tegyek,
ha..." című részt).
VIGYÁZAT
A szivattyú ajtajának kinyitása előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a fő dugót a kon‐
nektorból.
A következők szerint járjon el:
1. Húzza ki a dugót a konnektorból.
2. Szükség esetén várja meg, amíg a víz kihűl.
3. Nyissa ki a szivattyú ajtaját.
4. Eltávolításhoz húzza előre a fedelet.
5. Helyezzen egy edényt a szivattyú köze‐
lébe, amelybe a gépből távozó víz foly‐
hat.
20
Ápolás és tisztítás
6.
Húzza ki a szivattyú tartalék leeresztő
csövét, tegye az edénybe, és vegye le
róla a dugót.
7.
Amikor már nem folyik belőle víz, csa‐
varja le a szivattyú fedelét az óramutató
járásával ellentétes irányba forgatva, és
vegye ki a szűrőt. Szükség esetén hasz‐
náljon egy fogót. Tartson kéznél egy
rongyot, amivel felitathatja a vizet, amely
a fedél eltávolításakor távozhat a gép‐
ből.
Tisztítsa meg a szűrőt folyó víz alatt, hogy eltávolítson belőle minden szöszt.
Távolítsa el a szivattyúházból és a sziv‐
attyú lapátkerekéről az idegen tárgyakat
és szöszöket.
8.
9.
Óvatosan ellenőrizze, hogy a szivattyú
lapátkereke forog-e (akadozva forog).
Ha nem forog, forduljon a Márkaszervi‐
zéhez.
10. Tegye vissza a dugót a szivattyú tartalék
kivezető csövére, majd helyezze vissza
a helyére a csövet.
11. Helyezze vissza a szűrőt a szivattyúba,
ügyelve a megfelelő beillesztésre. Jól
csavarja vissza a szivattyú fedelét az
óramutató járásával megegyező irányba
forgatva.
12. Illessze vissza a fedelet, és csukja be a
szivattyú ajtaját.
Ápolás és tisztítás
21
VIGYÁZAT
Amikor a készülék használatban van, a kiválasztott programtól függően, forró víz lehet a
szivattyúban.
Soha ne távolítsa el a szivattyú fedelét mosási ciklus alatt, mindig várjon, amíg a készülék
befejezte a ciklust, és üres. Amikor visszahelyezi a szivattyú fedelét, győződjön meg arról,
hogy megfelelően rászorította, nem szivárog, és kisgyermekek nem tudják azt eltávolítani.
A vízbevezető szűrők tisztítása
Ha a készülék nem szív vizet, sokáig tart, mire megtelik vízzel, az indítógomb sárgán villog
vagy a kijelző (ha van) erre vonatkozó hibaüzenetet jelenít meg (további információkért lásd
a "Mit tegyek, ha..." című részt), ellenőrizze, hogy nincs-e dugulás a vízbevezető szűrőknél.
A vízbevezető szűrők tisztítása:
1. Zárja el a vízcsapot.
2. Csavarja le a csövet a csapról.
3. Tisztítsa meg a csőben lévő szűrőt egy
kemény sörtéjű kefével.
4. Csavarja vissza a csövet a csapra.
Ügyeljen rá, hogy a csatlakozás szoros
legyen.
5.
6.
Csavarja le a csövet a gépről. Tartson a
közelben egy törlőruhát, mert némi víz
kifolyhat.
Tisztítsa meg a szelepben lévő szűrőt
egy kemény sörtéjű kefével vagy egy ru‐
hadarabbal.
22
Ápolás és tisztítás
7.
8.
Csavarja vissza a csövet a gépre, és
ügyeljen arra, hogy a csatlakozás szoros
legyen.
Nyissa ki a vízcsapot.
Víz kiürítése szükség esetén
Ha a gép nem üríti ki a vizet, a következőket kell tenni:
1. Húzza ki a dugót a konnektorból.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Szükség esetén várja meg, amíg a mosóvíz kihűl.
4. Nyissa ki a szivattyúnál lévő ajtót.
5. Tegyen egy edényt a padlózatra, és helyezze bele a kivezető cső végét. Vegye le róla
a dugót. A víz a gravitáció miatt belefolyik az edénybe. Amikor az edény megtelik, te‐
gye vissza a sapkát a csőre. Ürítse ki az edényt. Addig ismételje ezt az eljárást, amíg
még folyik víz a gépből.
6. Ha szükséges, a fent leírt módon tisztítsa meg a szivattyút.
7. Tegye vissza a dugót, és akassza vissza a kivezető csövet;
8. Csavarja vissza a szivattyút, és csukja be az ajtót.
Fagyveszély
Ha a gépet olyan helyen állították fel, ahol a hőmérséklet 0°C alá süllyedhet, a következők
szerint járjon el:
1. Zárja el a vízcsapot, és csavarja le a befolyócsövet a csapról;
2. Helyezze a szivattyú kivezető csövének a végét és a befolyócső végét a padlózatra el‐
helyezett edénybe, és vezesse ki a vizet;
3. Csavarja vissza a befolyócsövet, és helyezze vissza a helyére a szivattyú kivezető csö‐
vét, ügyelve arra, hogy lezárja az erre szolgáló dugóval.
Ezen műveletek elvégeztével a mosógépben maradt víz kifolyik, ezzel elkerülhető a jégkép‐
ződés és így a készülék károsodása.
Amikor ismét üzembe helyezi a gépet, győződjön meg arról, hogy a környezeti hőmérséklet
meghaladja a 0°C-ot.
Minden egyes alkalommal, amikor a vizet a kivezető csövön keresztül kiüríti, ezt követően
kb. 2 liter vizet a mosószertartó főmosás szerinti rekeszébe kell önteni, majd le kell futtatni a
vízleeresztő programot. Ez működésbe hozza az ECO szelepegységet, amellyel elkerülheti,
hogy a mosószer egy része a következő mosáskor felhasználatlanul maradjon a gépben.
Mit tegyek, ha...
23
MIT TEGYEK, HA...
Bizonyos problémák az egyszerű karbantartás hiánya vagy vigyázatlanságok miatt követ‐
keznek be, ezek szerelő kihívása nélkül is könnyen orvosolhatók. Kérjük, a márkaszerviz
értesítése előtt végezze el az alább felsorolt ellenőrzéseket.
Előfordulhat, hogy a gép üzemelése közben az 5 gomb sárga jelzőfénye villog jelezve, hogy
a készülék nem működik.
A probléma megszüntetését követően nyomja meg a 5 gombot a program újraindításához.
Ha a probléma az összes ellenőrzés után is fennáll, forduljon a márkaszervizhez.
Probléma
Lehetséges ok/megoldás
A mosógép nem indul el:
Az ajtó nincs becsukva. (Az 5 gomb sárga jelző‐
fénye villog)
• Csukja be jól az ajtót.
A hálózati kábel csatlakozódugója nincs megfe‐
lelően csatlakoztatva a hálózati aljzatba.
• Dugja a csatlakozódugót a hálózati aljzatba.
Nincs feszültség a hálózati aljzatban.
• Ellenőrizze lakásában az elektromos hálóza‐
tot.
A főbiztosító kiégett.
• Cserélje ki a biztosítót.
A programválasztó nincs megfelelően beállítva,
és nem nyomta meg az 5 gombot.
• Forgassa el a programválasztót, és nyomja
meg a 5 gombot ismét.
Késleltetett indítás van beállítva.
• Ha a ruhaneműt azonnal ki kell mosni, törölje
a késleltetett indítást.
A gép nem tölt be vizet:
A vízcsap zárva van. (Az 5 gomb sárga jelzőfé‐
nye villog)
• Nyissa ki a vízcsapot.
A befolyócső összenyomódott vagy megtört. (Az
5 gomb sárga jelzőfénye villog)
• Ellenőrizze a befolyócső csatlakozását.
Eltömődött a befolyócsőben lévő szűrő vagy a
bemenő szelep szűrője. (Az 5 gomb sárga jelző‐
fénye villog)
• Tisztítsa meg a vízbevezető szűrőket. (To‐
vábbi részleteket lásd “A vízbevezető szűrők
tisztítása” címszó alatt.)
Az ajtó nincs jól becsukva. (Az 5 gomb sárga jel‐
zőfénye villog)
• Csukja be jól az ajtót.
A készülék betölti a vizet, de rögtön ki is üríti:
A kifolyócső vége túl alacsonyan van.
• Olvassa el "A víz leeresztése" fejezet ide vo‐
natkozó bekezdését.
24
Mit tegyek, ha...
Probléma
Lehetséges ok/megoldás
A kifolyócső összenyomódott vagy megtört. (Az
5 gomb sárga jelzőfénye villog)
• Ellenőrizze a kifolyócső csatlakozását.
Eldugult a leeresztő szűrője. (Az 5 gomb sárga
jelzőfénye villog)
• Tisztítsa meg a lefolyószűrőt.
Olyan beállítást vagy programot választott,
A gép nem ereszti le a vizet, és/vagy nem centri‐ melynek végén a víz a dobban marad, vagy
fugál:
amely az összes centrifugálási fázist mellőzi.
• Kapcsolja ki a beállítást.
• Válassza a szivattyúzás vagy a centrifugálás
programot.
A ruhanemű eloszlása a dobban nem egyenle‐
tes.
• Rendezze át a ruhaneműt.
Víz van a padlón:
Túl sok mosószert vagy nem megfelelő mosó‐
szert használt a mosáshoz (túl sok hab keletke‐
zik).
• Csökkentse a mosószer mennyiségét, vagy
használjon másikat.
Ellenőrizze, hogy a befolyócső valamelyik illesz‐
tésnél nem szivárog-e. Ezt nem mindig lehet
könnyen meglátni, mivel a víz a csövön folyik le;
ellenőrizze, hogy nem párás-e.
• Ellenőrizze a befolyócső csatlakozását.
Megsérült a kifolyócső.
• Cserélje ki egy újra.
A szűrőre a tisztítás után nem tették vissza a
sapkát, vagy a szűrőt nem megfelelően csavar‐
ták be.
• Illessze vissza a vészürítő dugaszt a szűrőbe,
vagy csavarja be teljesen a szűrőt.
A mosás eredménye nem kielégítő:
Túl kevés vagy nem megfelelő mosószert hasz‐
nált.
• Növelje a mosószer mennyiségét, vagy hasz‐
náljon másikat.
Mosás előtt nem kezelte a makacs foltokat.
• A makacs foltok kezelésére használjon a ke‐
reskedelemben kapható termékeket.
Nem a megfelelő hőmérsékletet választotta ki.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő hőmérsékletet
választotta-e.
Túl sok ruhát tett a készülékbe.
• Helyezzen kevesebb ruhaneműt a dobba.
Mit tegyek, ha...
Probléma
25
Lehetséges ok/megoldás
Nem nyílik ki az ajtó:
A program még mindig fut.
• Várja meg a mosási ciklus végét.
Az ajtózár még nem oldott ki.
• Várjon néhány percet
Víz van a dobban.
• A víz kiürítéséhez válassza a szivattyúzás
vagy a centrifugálás programot.
A gép vibrál vagy zajos:
A szállításhoz használt csavarokat és a csoma‐
golást nem távolította el.
• Ellenőrizze, hogy a készülék üzembe helye‐
zése megfelelő-e.
Nem állította be egyenlő magasságra a lábakat.
• Ellenőrizze, hogy a készülék szintezése meg‐
felelő-e.
A ruhanemű eloszlása a dobban nem egyenle‐
tes.
• Rendezze át a ruhaneműt.
Lehet, hogy túl kevés ruhanemű van a dobban.
• Helyezzen be több ruhaneműt.
A gép szokatlan zajt bocsát ki:
A gépbe szerelt motor más hagyományos mo‐
tortípusokhoz képest szokatlan zajt ad ki. Az új
típusú motor lágyabb indítást biztosít, a ruhane‐
műt pedig egyenletesebben osztja el centrifugá‐
lás közben a dobban, ugyanakkor a készülék
számára fokozott stabilitást nyújt.
Nem látható víz a dobban:
A modern technológián alapuló mosógépek
rendkívül hatékonyan üzemelnek, nagyon kevés
vizet használnak fel, ami a teljesítményüket nem
befolyásolja.
Ha nem sikerül kijavítania vagy meghatároznia a
problémát, forduljon szakszervizhez. A telefonálás
előtt jegyezze fel a gép típusát, gyári számát és a
vásárlás időpontját, mert ezeket a szakszerviz kér‐
ni fogja Öntől.
26
Műszaki adatok
MŰSZAKI ADATOK
Méretek
Szélesség
Magasság
Mélység
60cm
85cm
63cm
Elektromos csatlakoztatás
Feszültség - összteljesítmény biztosíték
Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó információk a készülék
ajtajának belső szélén lévő adattáblán találhatók.
Hálózati víznyomás
Minimum
Maximum
0,05 MPa
0,8 MPa
Maximális töltet
Pamut
6 kg
Centrifugálási sebesség
Maximum
1200 fordulat/perc
Márkajelzés
AEG
Forgalmazó neve
Electrolux Lehel Kft
1142 Budapest
Erzsébet kir.-né útja 87
Modellnév
L 52840
Mértékegység
Energiaosztály
(az A+++ és D közötti skálán, ahol az A+
++ - a leghatékonyabb és D - a legke‐
vésbé hatékony)
A+
Mosási hatékonyság
(az A és G közötti skálán, ahol A - na‐
gyobb és G - kisebb teljesítményű)
A
Centrifugálási hatékonyság
(az A és G közötti skálán, ahol A - jobb
és G - rosszabb)
B
Maradék nedvesség normál 60°C-os
pamut programnál
%
53
ford./perc
1200
Mosási töltet normál, 60°C-os pamut
program esetében
kg
6
Átlagos éves energiafogyasztás1)
kW
190
Átlagos éves vízfogyasztás1)
liter
7899
Mosóprogram zajszintje normál, 60°Cos pamut program esetében
dB/A
56
Centrifuga zajszintje normál, 60°C-os
pamut program esetében
dB/A
77
Maximális centrifugálási sebesség
60°C-os pamut programnál
1) Az EN60456 szabványnak megfelel.
Fogyasztási értékek
27
FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK
Program
Energiafogyasztás
(KWh)1)
Vízfogyasztás (li‐
ter)1)
Program időtarta‐
ma (perc)1)
2.1
62
180
Pamut 60 °C
1.3
59
170
Pamut 40 °C
0.75
59
145
Műszál 40°C
0.5
45
95
Kímélő 40°C
0.55
55
77
Gyapjú/Kézi mosás 30°C
0.3
50
55
Fehér pamut 95°C
1) A táblázatban szereplő fogyasztási adatok tájékoztató jellegűek. Az értékek a ruhák mennyiségétől és fajtájától,
a vízhőmérséklettől és a környezeti hőmérséklettől függően változhatnak.
Standard programok az energiacímke fogyasztási értékei számára
A pamut 60°C eco és a pamut 40°C eco az átlagosan szennyezett pamut ruhanemű mosá‐
sához használatos program. Alkalmasak az átlagosan szennyezett pamut ruhanemű mosá‐
sára, és a leghatékonyabb programok, ami a pamut ruhanemű mosására vonatkozó ener‐
gia- és vízfogyasztást illeti.
Az EN60456-nak felelnek meg.
A tényleges vízhőmérséklet eltérhet a megadott program-hőmérséklettől.
ÜZEMBE HELYEZÉS
Kicsomagolás
Használat előtt távolítsa el a szállításhoz használt csavarokat és a csomagolóanyagot.
Javasoljuk, hogy minden szállításhoz használt eszközt őrizzen meg esetleges későbbi szál‐
lítások idejére.
1. Miután eltávolított minden csomagolást,
óvatosan fektesse a gépet a hátlapjára,
és távolítsa el a mosógép alján található
polisztirol blokkot.
28
Üzembe helyezés
2.
Vegye ki a hálózati tápkábelt, a befolyó‐
csövet és a kifolyócsövet a készülék hát‐
lapján lévő csőtartókból.
3.
Csavarozza ki a három csavart.
4.
Csúsztassa ki az ott található műanyag
távtartókat.
Üzembe helyezés
5.
Nyissa ki a kerek ajtót, és távolítsa el a
polisztirolelemet, amely az ajtó tömítésé‐
re van ragasztva.
6.
Dugaszolja be a kisebb felső lyukat és a
két nagyot a megfelelő műanyag duga‐
szokkal, amelyek a kezelési kézikönyvet
tartalmazó zacskóban vannak.
29
Elhelyezés és vízszintezés
A gépet egy kemény, egyenletes padlófelületen
kell elhelyezni.
Győződjön meg arról, hogy a gép körül a levegő
áramlását ne akadályozza szőnyeg, padlószőnyeg
stb.
Mielőtt kis csempékre helyezné, fektessen le egy
gumiszőnyeget.
Ne próbálja meg úgy kiegyenlíteni a padlózat
esetleges egyenetlenségeit, hogy a gép alá kar‐
tont, fát vagy hasonló anyagokat helyez.
Ha a készüléket mindenképpen egy gáztűzhely
vagy egy széntüzelésű kályha közelében kell el‐
helyezni, egy olyan szigetelő panelt kell elhelyezni
a két készülék közé, amelynek a tűzhely vagy a kályha felé néző oldalát alumíniumfólia bo‐
rítja.
30
Üzembe helyezés
A készüléket tilos olyan helyen üzembe helyezni, ahol a hőmérséklet 0°C alá csökkenhet.
A befolyócsövön és a kifolyócsövön nem lehetnek törések.
Kérjük, győződjön meg arról, hogy a készülék beszerelése után könnyen hozzáférhető a
szervizszakember számára, ha javításra lenne szükség.
Vízszintezze be gondosan a gépet a szabályozható lábak be- vagy kicsavarásával. Ne he‐
lyezzen a gép alá kartont, fát vagy hasonló anyagot a padlózat esetleges szinteltérésének a
kiegyenlítésére.
Vízbevezetés
A készüléket a hidegvízvezetékhez kell csatlakoztatni.
1. Csatlakoztassa a befolyócsövet egy
3/4”-os csavarmenetes csaphoz. Mindig
a készülékhez mellékelt csövet használ‐
ja.
Ne használjon más, korábbi mosógépről
származó befolyócsövet a vízvezeték‐
hez való csatlakozásra.
2.
A befolyócső másik vége, amely a gép‐
hez csatlakozik, elforgatható a képen
látható módon.
Ne helyezze el a befolyócsövet lefelé. A
vízcsap helyzetétől függően a csövet
balra vagy jobbra vezesse el.
3. A szorítógyűrű meglazítása után állítsa a
megfelelő szögbe a csövet. Miután beál‐
lította a befolyócsövet, ügyeljen arra,
hogy ismét megszorítsa a szorítógyűrűt,
így megelőzve a szivárgást.
A befolyócsövet nem szabad meghosszabbítani. Ha a cső túl rövid lenne, és a csapot nem
kívánja áthelyezni, egy másik, erre a célra szolgáló hosszabb, komplett csövet kell venni.
Az üzembe helyezést a helyi vízügyi és építési szabályozások előírásainak megfelelően kell
elvégezni. A készülék biztonságos üzemeléséhez minimum 0,05 MPa víznyomás szüksé‐
ges.
Ha új vagy hosszabb ideig nem használt csővezetékre kell csatlakoznia, a csövekben lévő
esetleges lerakódások eltávolítása érdekében rákötés előtt egy megfelelő mennyiségű vizet
eresszen át a csövön.
Vízkivezetés
A kifolyócsövet három különböző módon lehet elhelyezni:
Elektromos csatlakoztatás
31
1.
A mosdókagyló szélére helyezve a géphez mellékelt műanyag könyökcső segítségé‐
vel.
Ez esetben fontos, hogy a cső meghajlított része vízleeresztés közben ne csússzon le
a peremről.
Ennek érdekében a csaphoz vagy a fal‐
hoz rögzítheti azt (például egy darab
spárgával).
2. A mosdókagyló kivezetésének egyik leá‐
gazásához csatlakoztatva. Ennek a leá‐
gazásnak a szagelzáró fölött kell elhe‐
lyezkednie oly módon, hogy a cső köny‐
ök része legalább 60 cm-re legyen a ta‐
lajtól.
3. Vízlefolyó hálózatra, ahol a bekötésnek
legalább 60 és legfeljebb 90 cm maga‐
san kell elhelyezkednie.
A kifolyócső végének mindig levegőznie kell,
azaz a lefolyócső belső átmérőjének meg kell
haladnia a kifolyócső külső átmérőjét.
A kifolyócsövön nem lehetnek törések.
A kifolyócső hossza nem haladhatja meg a maximális 4 métert. További kifolyócsövet és
illesztőelemet a helyi szervizben szerezhet be.
ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS
Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó információk a készülék ajtajának belső szélén lé‐
vő adattáblán találhatók.
Ellenőrizze, hogy lakóhelyének hálózata alkalmas-e a szükséges maximális terhelés elvise‐
lésére, figyelembe véve a többi használatban lévő készüléket is.
VIGYÁZAT
A gépet földelt aljzathoz csatlakoztassa!
32
Környezetvédelmi tudnivalók
VIGYÁZAT
A gyártó semminemű felelősséget nem vállal a fenti biztonsági szabályok be nem tartásából
adódó károk, illetve sérülések esetén.
VIGYÁZAT
Az elektromos kábel a gép üzembe helyezése után legyen könnyen hozzáférhető.
VIGYÁZAT
Amennyiben a tápvezetéket ki kell cserélni, azt egy szakszerviznek kell elvégeznie.
KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A terméken vagy a csomagoláson található szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal,
hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a
környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket,
amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző
szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.
Csomagolóanyagok
A jelzéssel ellátott anyagok újrahasznosíthatók.
>PE<=polietilén
>PS<=polisztirol
>PP<=polipropilén
Annak érdekében, hogy újrahasznosításra kerüljenek, a megfelelő helyre (vagy tartályokba)
kell őket elhelyezni.
Környezetvédelmi tanácsok
Ha takarékoskodni szeretne a vízzel, energiával, és hozzá szeretne járulni a környezet vé‐
delméhez, az alábbi ötleteket ajánljuk a figyelmébe:
• A normál szennyezettségű ruhaneműt előmosás nélkül is kimoshatja, mert így mosó‐
szert, vizet és időt takarít meg (és egyben védi a környezetet!).
• A gép gazdaságosabban üzemel, ha teljesen meg van töltve.
• Megfelelő előkezeléssel a foltok és a korlátozott mértékű szennyezettség eltüntethetők; a
ruhanemű ekkor alacsonyabb hőfokon is kimosható.
• A mosószert a víz keménységi foka, a szennyezettség mértéke és a mosni kívánt ruha‐
nemű mennyisége szerint adagolja.
33
34
35
www.aeg.com/shop
192999923-A-322011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement