Aeg-Electrolux L60840L, L62840L, L64840L User manual

Aeg-Electrolux L60840L, L62840L, L64840L User manual
LAVAMAT 60840L - 62840L - 64840L
Használati útmutató
Mosógép
2
Tartalomjegyzék
Köszönjük, hogy egyik kiváló minőségű termékünket választotta!
A készülék optimális és hosszú távú teljesítményének biztosítása
érdekében, kérjük, olvassa át alaposan a jelen használati útmutatót.
Ezzel biztosítható, hogy az összes folyamatot tökéletesen és a
leghatékonyabb módon vezérelje. Javasoljuk, tartsa biztonságos
helyen ezt az útmutatót, hogy bármikor fellapozhassa, amikor szüksége
van rá. Végül kérjük, az útmutatót adja át a készülék esetleges jövőbeli
tulajdonosának.
Kívánjuk, sok örömöt leljen új készülékében!
Tartalomjegyzék
Használati útmutató
Biztonsági információk
Általános biztonság
Üzembe helyezés
Használat
Gyermekbiztonság
Termékleírás
Termékleírás
Mosószertartó
Kezelőpanel
Kijelző (7)
Jelzőfények (10)
Személyreszabás
Hangjelzések
Gyermekbiztonsági zár
Napi használat
A ruhanemű behelyezése
A mosószer és az öblítőszer
adagolása
A kívánt program kiválasztása
programkapcsoló segítségével (1)
3
3
3
4
4
5
5
5
6
6
7
8
9
9
9
9
9
9
10
A kívánt HŐMÉRSÉKLET
kiválasztása (2 gomb)
11
A CENTRIFUGÁLÁSI sebesség vagy
az ÖBLÍTŐSTOP opció kiválasztása
(3 gomb)
11
Programopció gombok
11
Az FOLT opció kiválasztása (4 gomb)
11
Az ÉRZÉKENY opció kiválasztása (5
gomb)
12
Az IDŐMEGTAKARÍTÁS opció
kiválasztása (6 gomb)
12
A START/SZÜNET kiválasztása (8
gomb)
12
A KÉSLELTETETT INDÍTÁS
kiválasztása (9 gomb)
12
További öblítés kiválasztása
13
Opció vagy futó program módosítása
13
Program megszakítása
13
Program törlése
13
Az ajtó nyitása a program indítása
után
13
A program végén
14
Mosási programok
14
Ápolás és tisztítás
18
Vízkőtlenítés
18
Minden mosás után
18
Karbantartási mosás
18
Külső tisztítás
18
Mosószertartó
18
Mosódob
19
Az ajtó tömítése
19
Vízleeresztő szivattyú
19
A vízbevezető szűrő tisztítása
21
Víz kiürítése szükség esetén
21
Fagyveszély
22
Mit tegyek, ha...
22
Műszaki adatok
26
Fogyasztási értékek
27
Szerelési útmutató
27
Üzembe helyezés
27
Kicsomagolás
27
Elhelyezés és vízszintezés
29
Vízellátás
30
Biztonsági információk
Vízkivezetés
Elektromos csatlakoztatás
Környezetvédelmi tudnivalók
31
31
32
Csomagolóanyagok
Környezetvédelmi tanácsok
3
32
32
A változtatások jogát fenntartjuk
Használati útmutató
Biztonsági információk
Olvassa el alaposan és őrizze meg, mert később még szüksége lehet rá.
• A készülék biztonsága megfelel az ágazati szabványoknak és a készülékek
biztonságára vonatkozó jogszabályi követelményeknek. Ugyanakkor gyár‐
tóként magunkra nézve kötelezőnek érezzük, hogy a következő biztonsági
megjegyzéseket rendelkezésére bocsássuk.
• Nagyon fontos, hogy ezt a Kezelési útmutatót elérhető helyen tartsa, hogy
szükség esetén mindig a rendelkezésére álljon. Amennyiben a készüléket
eladja vagy átadja egy másik tulajdonosnak, vagy amennyiben elköltözik a
lakásból, és a készüléket otthagyja, soha ne feledje mellékelni az útmutatót
a készülékhez, hogy az új tulajdonos megismerkedhessen a készülék mű‐
ködésével és a vonatkozó figyelmeztetésekkel.
• A készülék üzembe helyezése és használata előtt figyelmesen el KELL ol‐
vasnia a biztonsági szabályokat.
• Mielőtt először nekikezdene, ellenőrizze a készüléket, hogy nem történt-e
valamilyen sérülés a szállítás során. Soha ne csatlakoztasson sérült készü‐
léket. Ha egyes részei megsérültek, forduljon a szállítóhoz.
• Ha a készüléket télen szállítják ki, amikor a hőmérséklet fagypont alatt van:
Tárolja a mosógépet szobahőmérsékleten 24 óráig az első használat előtt.
192995391-00-082009
Általános biztonság
• Veszélyes megváltoztatni a műszaki jellemzőket vagy megkísérelni a ter‐
mék bármilyen módon történő módosítását.
• Magas hőmérsékleten történő mosás során az ajtó üvege felmelegszik. Ne
nyúljon hozzá.
• Ügyeljen rá, hogy kisebb háziállatok ne kerüljenek a mosógép dobjába. En‐
nek elkerülése érdekében, kérjük, használat előtt ellenőrizze le a dobot.
• Bármilyen tárgy, mint például pénzérmék, biztosítótűk, tűk, csavarok, kövek
vagy más kemény, éles anyagok komoly károkat okozhatnak, és nem sza‐
bad azokat a gépbe tenni.
• Csak a gyártó által javasolt mennyiségű öblítőszert és mosószert használ‐
jon. A túlzott használat kárt okozhat a ruhaneműben. Kövesse a gyártó
mennyiségi ajánlásait.
4
Biztonsági információk
• A kisméretű ruhadarabokat - mint például zokni, harisnya, mosható öv stb.
- mosózsákba vagy párnahuzatba téve mossa, nehogy azok a dob és az üst
közé kerülhessenek.
• Ne használja a mosógépet halcsontot tartalmazó darabok, nem szegett vagy
szakadt anyagok mosására.
• A készüléket mindig válassza le a hálózatról, és zárja el a vízellátást hasz‐
nálat, tisztítás és karbantartás után.
• Semmilyen körülmények között ne kísérelje meg saját maga megjavítani a
készüléket. A szakszerűtlen beavatkozás személyi sérülést vagy komoly
működési problémákat okozhat. Forduljon szakszervizhez. Mindig ragasz‐
kodjon eredeti pótalkatrészek felhasználásához.
Üzembe helyezés
• A készülék nehéz. Mozgatásakor körültekintéssel járjon el.
• Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a gép. Kétség esetén
ne helyezze működésbe, hanem forduljon a szakszervizhez.
• Használat előtt minden csomagolóanyagot és szállítási rögzítőcsavart el kell
távolítani. Súlyos károk keletkezhetnek a gépben vagy a berendezési tár‐
gyakban, ha ezt nem tartja be. Lásd a felhasználói kézikönyv vonatkozó
fejezetét.
• A készülék üzembe helyezése után ellenőrizze, hogy az ne álljon a befo‐
lyócsövön és a kifolyócsövön, valamint a munkafelület ne nyomja az elekt‐
romos tápvezetéket a falnak.
• Ha a gépet padlószőnyegre helyezi, úgy állítsa be a lábakat, hogy a levegő
szabadon áramoljon a készülék alatt.
• Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy nincs vízszivárgás a tömlőknél és
azok csatlakozásainál a beszerelés után.
• Ha a készüléket fagynak kitett helyen helyezi üzembe, kérjük, olvassa el a
"Fagyveszély" c. fejezetet.
• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden vízvezeték-szerelési
munkát szakképzett vízvezeték-szerelőnek vagy kompetens személynek
kell elvégeznie.
• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden villanyszerelési mun‐
kát szakképzett villanyszerelőnek vagy kompetens személynek kell elvé‐
geznie.
Használat
• Ezt a gépet háztartási célú használatra tervezték. Ne használja más célra,
mint amire való.
• Csak gépi mosásra alkalmas termékeket mosson. Kövesse az egyes ruha‐
neműn feltüntetett mosási útmutatót.
• Ne töltse túl a készüléket. Lásd a Mosási programok táblázatát.
• Mosás előtt ellenőrizze, hogy minden zseb üres, a gombok és cipzárak zárva
vannak. Kerülje a kirojtosodott vagy szakadt ruhadarabok mosását, és mo‐
sás előtt kezelje a foltokat (festék, tinta, rozsda és fű). Merevített melltartókat
TILOS mosógépben mosni.
Termékleírás
5
• Ne mosson a mosógépben olyan ruhadarabokat, amelyek illékony benzin‐
termékekkel érintkeztek. Amennyiben illékony tisztítófolyadékokat használt,
ügyelni kell arra, hogy a folyadék eltávozzon a ruhadarabból, mielőtt a gépbe
helyezné.
• A dugót sohasem a vezetéknél, hanem magánál a dugónál fogva húzza ki
az aljzatból.
• Soha ne használja a készüléket, ha a hálózati tápkábel, a kezelőpanel, a
munkafelület vagy a lábazat oly módon sérült, hogy a mosógép belseje sza‐
badon hozzáférhető.
Gyermekbiztonság
• A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt csökkent fizikai, értelmi vagy
mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő
személy (beleértve a gyermekeket is) használhassa, hacsak a biztonságáért
felelős személy nem biztosít számára felügyeletet és útmutatást a készülék
használatára vonatkozóan.
• A csomagolóanyag egyes részei (pl. fólia, polisztirol) veszélyesek lehetnek
a gyermekek számára. Fulladásveszély áll fenn! Tartsa azokat távol a gyer‐
mekektől.
• A mosószereket zárja el a gyermekek elől és tartsa biztonságos helyen.
• Ügyeljen rá, hogy háziállatok vagy
gyermekek ne kerüljenek a mosógép
dobjába. Annak elkerülése érdeké‐
ben, hogy gyermekek vagy háziállatok
bezáródjanak a dobba, a mosógép kü‐
lönleges funkcióval rendelkezik. A ké‐
szülék elindításához (lenyomás nél‐
kül) forgassa el az ajtó belsejében lévő
gombot az óramutató járásával meg‐
egyező irányban addig, amíg a vájat
vízszintesbe nem kerül. Ha szüksé‐
ges, használjon érmét. A készülék le‐
állításához és az ajtó ismételt bezárásának lehetővé tétele érdekében for‐
gassa el a gombot az óramutató járásával ellenkező irányban addig, amíg
a vájat vízszintesbe nem kerül.
Termékleírás
Termékleírás
Új készüléke a víz, az energia és a mosószer gazdaságos felhasználása révén
a modern ruhanemű-kezelés minden követelményének megfelel.
A gömb szelepegység lehetővé teszi, hogy a gép a mosószert teljes mértékben
felhasználja, továbbá csökkenti a vízfelhasználást, és következésképpen ke‐
vesebb elektromos energiát is fogyaszt.
6
Kezelőpanel
2
1
3
4
5
1
2
3
4
5
Mosószertartó
Kezelőpanel
Ajtófogantyú
Vízleeresztő szivattyú
Szabályozható lábak
Mosószertartó
Rekesz az előmosáshoz használt mo‐
sószer számára. Az előmosási mosószer a
mosási program kezdetén kerül beadago‐
lásra.
Rekesz a főmosáshoz használt mosó‐
por vagy folyékony mosószer számára.
Rekesz a folyékony adalékok számára
(öblítőszer, keményítő).
Rekesz a főmosáshoz használt folteltá‐
volító számára FOLT opció esetén.
Kezelőpanel
Mostantól kezdve a programválasztót, a gombokat és a kijelzőt az ebben a
táblázatban megadott számmal jelöljük.
Kezelőpanel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7
10
1 Programkapcsoló
2 HŐMÉRSÉKLET gomb
3 CENTRIFUGÁLÁS gomb
4 FOLT gomb
5 ÉRZÉKENY gomb
6 IDŐMEGTAKARÍTÁS gomb
7 Kijelző
8 START/SZÜNET gomb
9 KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb
10 Jelzőfények
Előmosás,
MIX 40-60, Farmer, Műszál,
Jelek : Pamut/vászon,
Vasaláskönnyítő,
Kímélő,
Gyapjú plusz, Kézi mosás,
Kímélő
Ürítés,
Centrifugálás / Centrifugálás sebességének csökken‐
öblítések,
Felfrissítés,
ki
tése,
Hőmérséklet,
Hideg,
Öblítőstop,
Folt,
Érzékeny,
Időmegtaka‐
Start,
Szünet,
Extra öblítés,
Ajtó,
Mo‐
rítás, Gyerekzár,
Késleltetett indítás,
Idő
sás,
Kijelző (7)
7.2
7.3
7.1
7.1 A kiválasztott program időtartama:
A kiválasztott program időtartama: A program kiválasztása után annak időtar‐
tamát órában és percben mutatja a gép (pl. 2.05 ). Az időtartamot automati‐
8
Kezelőpanel
kusan számítja ki a gép, minden ruhatípus esetén, a javasolt maximális meg‐
terhelhetőség alapján. A program megkezdése után a fennmaradó időt a gép
percenként frissíti.
Riasztási kódok
Üzemelési problémák előfordulása esetén bizonyos riasztási kódok jelenhet‐
(lásd a "Mit tegyek, ha..." c. fejezetet).
nek meg, például
Program vége
Amikor a program befejeződött, egy villogó nulla jelenik meg, az AJTÓ jel‐
zőfény ( 10.2 ), a ÜZEMELÉS jelzőfény ( 10.1 ) és a 8 gomb jelzőfénye kialszik,
és az ajtó kinyitható.
Helytelen opcióválasztás
Ha egy kiválasztott opció nem egyeztethető össze a beállított mosási prog‐
rammal, az Err üzenet jelenik meg kb. 2 másodpercre, és a 8 gomb sárga
jelzőfénye villogni kezd.
7.2 Késleltetett indítás:
A megfelelő gombok segítségével beállított késleltetés (max. 20 óra) kb. 3
másodpercig megjelenik a kijelzőn, majd a korábban kiválasztott program idő‐
tartama jelenik meg. A 7,2 jel megjelenik a kijelzőn. A késleltetési időtartam
értéke óránként egy egységgel csökken. Amikor csak 1 óra maradt, az időtar‐
tam értéke percenként csökken.
7.3 Gyermekbiztonsági zár
Ha nem távolítja el a ruhaneműt a program befejeződését követő 10 percen
belül, a kijelző háttérvilágítása kikapcsol, és az energiatakarékossági rendszer
aktivizálódik.
Csak a 8 gomb jelzőfénye villog, jelezve, hogy a készüléket ki kell kapcsolni.
Bármely gombot megnyomva a készülék kilép az energiatakarékos állapotból,
és beállíthat egy másik mosási programot, vagy kikapcsolhatja a készüléket.
Jelzőfények (10)
Miután megnyomta a 8 gombot, a MOSÁS
jelzőfény ( 10.1 ) felgyullad.
Amikor a 10.1 jelzőfény felgyullad, ez azt
jelenti, hogy a gép üzemel.
Az AJTÓ jelzőfény ( 10.2 ) jelzi, ha az ajtó
kinyitható:
• jelzőfény világít: az ajtó nem nyitható.
• jelzőfény villog: az ajtó nyitása folyik.
• jelzőfény nem világít: az ajtó nyitható.
Amikor a készülék további öblítéseket vé‐
gez, az EXTRA ÖBLÍTÉS jelzőfény
( 10.3 ) világít. További öblítés hozzáadá‐
sához lásd a "További öblítés kiválasztása"
c. fejezetet.
Személyreszabás
9
Személyreszabás
Hangjelzések
A készülék fel van szerelve egy akusztikus egységgel, amely a következő
esetekben szólal meg:
• A ciklus végén
• Működési problémák esetén.
A 3 és 4 gombok egyidejű, kb. 6 másodpercig tartó megnyomásával a hang‐
jelzés kikapcsolható (kivéve a működési problémák esetét). E 2 gomb ismételt
megnyomásával lehet a hangjelzést újra bekapcsolni.
Gyermekbiztonsági zár
Ez az eszköz lehetővé teszi, hogy a készüléket felügyelet nélkül hagyja, és
nem kell aggódnia, hogy a gyermekek megsérülnek a készülék révén, vagy
kárt okoznak a készülékben.
Ez a funkció akkor is bekapcsolva marad, amikor a mosógép nem működik.
Két különböző módon lehet beállítani ezt az opciót:
• Mielőtt megnyomja a 8 gombot: nem lehetséges a gép elindítása.
• miután megnyomta a 8 gombot: nem lehetséges a gépen semmilyen prog‐
ramot vagy opciót megváltoztatni.
Ennek az opciónak a bekapcsolásához vagy kikapcsolásához tartsa egyszerre
kb. 6 másodpercig lenyomva a 4 és az 5 gombot, amíg a 7.3 jel megjelenik a
kijelzőn, illetve eltűnik a kijelzőről.
Napi használat
A ruhanemű behelyezése
1. Az ajtófogantyút kifelé húzva óvato‐
san nyissa ki az ajtót. Helyezze a
ruhaneműket egyenként a mosógép
dobjába, és amennyire csak lehet,
terítse szét őket.
2. Zárja be jól az ajtót. Hallani fog egy
kattanást a bezáródás alatt.
VIGYÁZAT
Ne kerüljön ruhanemű az ajtó és a gu‐
mifoglalat közé.
A mosószer és az öblítőszer adagolása
Ez az új készülék arra lett kifejlesztve, hogy csökkentse a víz-, az energia- és
a mosószer-felhasználást.
10
Napi használat
1. Húzza ki ütközésig a mosószertar‐
tót. Mérje ki a gyártó cég által java‐
solt mosószermennyiséget, öntse
rekeszbe, és ha
azt a főmosási
olyan programot kíván végezni,
mely tartalmaz előmosás fázist, ön‐
jelzésű rekesz‐
tse a mosószert
be.
Ha végre kívánja hajtani a folt funk‐
ciót, öntse a folteltávolítót a kék nyíl‐
jelölt rekeszbe.
lal
2. Szükség esetén öntsön öblítőszert
a jelölésű rekeszbe, (a felhasz‐
nált mennyiség nem lépheti túl a re‐
keszben lévő MAX jelzést).
Óvatosan tolja be a rekeszt.
A kívánt program kiválasztása programkapcsoló segítségével (1)
Kiválaszthatja a megfelelő programot bármilyen ruhatípushoz, ha figyelemmel
kíséri a mosási programok táblázatában lévő ismertetéseket (lásd "Mosási
programok").
Fordítsa a programkapcsolót a kívánt programra. A programkapcsoló megha‐
tározza a mosási ciklus típusát (pl. vízszint, a dob mozgása, öblítések száma)
és a mosási hőmérsékletet a ruhanemű típusának megfelelően.
Az 8 gomb jelzőfénye villog.
A programkapcsolót az óra járásával megegyező és ellentétes irányban is le‐
állás törli a programot/Kikapcsolja a gépet.
het forgatni. Az
A program végén a programkapcsolót
állásba kell fordítani a gép kikap‐
csolása érdekében.
Ha akkor forgatja el a programkapcsolót, és állítja be egy másik programra,
amikor a gép éppen üzemel, a 8 gomb sárga jelzőfénye 3-szor villog, és az
Err üzenet jelenik meg a kijelzőn, jelezve a helytelen választást. A gép nem
hajtja végre az újonnan kiválasztott programot.
Napi használat
11
A kívánt HŐMÉRSÉKLET kiválasztása (2 gomb)
Amikor kiválaszt egy programot, a készülék automatikusan felkínálja az adott
program alapértelmezett hőmérsékletét.
Ha a mosógép ajánlásától eltérő hőmérsékleten kívánja kimosni a szennyest,
a hőmérséklet növeléséhez vagy csökkentéséhez többször nyomja meg ezt a
gombot.
(Hideg) pozíció választása esetén a gép hideg vízzel fog mosni. Különö‐
A
sen kényes ruhaneműknél, például függönyöknél kell használni.
A mosóvíz rendelkezésre álló minimális és maximális hőmérsékleteit lásd a
"Mosási programok" címszó alatt.
A CENTRIFUGÁLÁSI sebesség vagy az ÖBLÍTŐSTOP opció
kiválasztása (3 gomb)
Amikor kiválasztotta a kívánt programot, a készülék automatikusan felkínálja
az adott programhoz megengedett maximális centrifugálási sebességet.
Többször nyomja meg a 3 gombot a centrifugálási sebesség megváltoztatá‐
sához, ha a mosógép ajánlásától eltérő sebességen kívánja centrifugálni a
ruhaneműt.
Kigyullad a megfelelő jelzőfény.
ÖBLÍTŐSTOP: Ennek az opciónak a választásakor a gép nem ereszti le az
utolsó öblítővizet, hogy megóvja a ruhaneműket a gyűrődéstől. Amikor a prog‐
ram befejeződött, a kijelzőn villogó látható, a 10.2 jelzőfény világít, a 8 gomb
jelzőfénye kialszik, és az ajtó zárolva van annak jelzésére, hogy a vizet ki kell
üríteni.
A víz leeresztéséhez, kérjük, olvassa el "A program végén" c. fejezetet.
Programopció gombok
A programtól függően különböző funkciók használhatók együtt. Ezeket az op‐
ciókat a kívánt program kiválasztása után és az 8 gomb megnyomása előtt kell
kiválasztani.
Amikor ezeket a gombokat megnyomja, a megfelelő jelzőfény felgyullad. Ami‐
kor ismét megnyomja, a jelzőfények kialszanak.
Ha helytelen opciót választott, a 8 gomb sárga jelzőfénye 3-szor felvillan, és
néhány másodpercig az Err üzenet jelenik meg a kijelzőn.
A mosási programok és az opciók összeegyeztethetőségére vonatkozóan lásd
a "Mosási programok" c. fejezetet.
Az FOLT opció kiválasztása (4 gomb)
Válassza ezt az opciót az erősen szennyezett vagy foltos ruhanemű folttisztí‐
tóval való kezeléséhez (bővített főmosás időoptimalizált folteltávolító fázissal).
Kigyullad a megfelelő jelzőfény.
Ez az opció 40°C-nál alacsonyabb hőmérséklet esetén nem áll rendelkezésre.
12
Napi használat
Ha egy programot folteltávolítási opcióval kíván végrehajtani, öntse a folteltá‐
folt rekeszbe.
volítót a kék nyíllal jelölt
Az ÉRZÉKENY opció kiválasztása (5 gomb)
Ennek az opciónak a választásával a mosási intenzitás csökken. A gép egy
öblítéssel többet végez PAMUT, MIX 40°-60°, MŰSZÁL és PAMUT ECO prog‐
ramok esetén.
Ez az opció nem választható együtt az Extra öblítés opcióval.
Ez az opció érzékeny színes darabok és gyakran mosott darabok esetén aján‐
lott.
Az IDŐMEGTAKARÍTÁS opció kiválasztása (6 gomb)
Ez az opció lehetővé teszi, hogy módosítsa a készülék által automatikusan
javasolt mosási időtartamot.
NAPI: A 6 gomb egyszeri megnyomására a megfelelő jelzőfény felgyullad, és
a mosás időtartama lecsökken az enyhén szennyezett ruhanemű kimosásá‐
nak megfelelően.
SZUPERGYORS: A 6 gomb kétszer történő megnyomására a megfelelő jel‐
zőfény tovább világít, a mosás időtartama lecsökken pedig az enyhén szen‐
nyezett ruhanemű, illetve a rövid ideig használt vagy viselt darabok kimosá‐
sának megfelelően. A kijelzőn a lecsökkent mosási időtartam jelenik meg.
A START/SZÜNET kiválasztása (8 gomb)
A kiválasztott program elindításához nyomja meg a 8 gombot, a megfelelő
piros jelzőfény nem villog tovább.
A 10.1 jelzőfény világít, jelezve, hogy a készülék megkezdte az üzemelést.
A 10.2 jelzőfény világít, jelezve, hogy az ajtó zárva van.
Egy futó program félbeszakításához nyomja meg az 8 gombot: a megfelelő
piros jelzőfény villogni kezd.
A programnak arról a pontról való újraindításához, ahol félbeszakadt, nyom‐
ja meg újra a 8 gombot. Ha késleltetett indítást állított be a 9 gombbal, a mo‐
sógép megkezdi a visszaszámlálást. Ha helytelen opciót választott, a 8 gomb
sárga jelzőfénye 3-szor felvillan, és kb. 2 másodpercig az Err üzenet látható a
kijelzőn.
A KÉSLELTETETT INDÍTÁS kiválasztása (9 gomb)
Mielőtt elindítaná a programot, ha az indítást késleltetni szeretné , nyomja meg
a gombot ismételten a kívánt késleltetés kiválasztásához.
A kiválasztott késleltetési időtartam értéke (maximum 20 óra) jelenik meg a
kijelzőn kb. 3 másodpercig, majd ismét a program időtartama jelenik meg.
Ezt az opciót a program beállítása után kell kiválasztani még azelőtt, hogy
megnyomná az 8 gombot.
Ezzel a gombbal 30 perccel - 60 perccel - 90 perccel, 2 órával és óránkénti
lépésekkel maximum 20 órával késleltetheti a mosási programot.
Ha ruhaneműt kíván betenni még a gépbe a késleltetési időtartam alatt, nyom‐
ja meg a 8 gombot a készülék szüneteltetéséhez. Tegye be a ruhaneműt,
csukja be az ajtót, és nyomja meg a 8 gombot ismét.
A késleltetett indítás választása.
Napi használat
13
• Állítsa be a programot és a kívánt opciókat.
• Válassza ki a késleltetett indítást.
• Nyomja meg a 8 gombot: A készülék megkezdi az óránkénti visszaszámlá‐
lást. A program a kiválasztott késleltetés letelte után elindul.
A késleltetett indítás törlése
• A 8 gomb megnyomásával állítsa SZÜNET üzemmódba a mosógépet;
• Nyomja meg a 9 gombot egyszer, amíg a ' jel meg nem jelenik a kijelzőn;
• A program elindításához nyomja meg ismét az 8 gombot.
• A beállított késleltetési idő hossza csak a mosási program ismételt kiválasz‐
tása után módosítható.
• Az ajtó a késleltetés teljes időtartama alatt zárva marad. Ha muszáj kinyitnia
az ajtót, először SZÜNET helyzetbe kell állítania a mosógépet a 8 gomb
megnyomásával. Az ajtó becsukása után nyomja meg ismét az 8 gombot.
A 9 gomb nem választható a ÜRITÉS programmal együtt.
További öblítés kiválasztása
Ezt a készüléket a vízzel való takarékosságra fejlesztették ki. Azonban nagyon
érzékeny (a mosószerekre allergiás) bőrű emberek esetében szükség lehet
arra, hogy a ruhanemű kiöblítése extra mennyiségű vízben történjen (extra
öblítés).
Nyomja le egyszerre a 2 és a 3 gombokat néhány másodpercig: a 10.3 jelző‐
fény világít. Ez a funkció állandó jelleggel bekapcsolva marad. A kikapcsolá‐
sához nyomja le ugyanazokat a gombokat mindaddig, amíg a 10.3 jelzőfény
ki nem alszik.
Opció vagy futó program módosítása
Bármely opció megváltoztatható azelőtt, hogy a program végrehajtaná azt.
Bármilyen változtatás előtt először az 8 gomb megnyomásával le kell állítani
a mosógépet.
Egy futó programot csak úgy lehet megváltoztatni, hogyha újra beállítja azt .
állásba, majd az új programnak megfelelő
Fordítsa a programkapcsolót
állásba. Indítsa el az új programot az 8 gomb ismételt megnyomásával. A
dobban lévő mosóvíz nem ürül ki.
Program megszakítása
Egy futó program félbeszakításához nyomja meg az 8 gombot, a megfelelő
jelzőfény villogni kezd. A program újraindításához nyomja meg újra ugyanezt
a gombot.
Program törlése
Forgassa a programkapcsolót
állásba a folyamatban lévő program törlé‐
séhez. Most már kiválaszthat egy új programot.
Az ajtó nyitása a program indítása után
Először állítsa a gépet szünet üzemmódba az 8 gomb megnyomásával. Ha
kialszik a 10.2 jelzőfény, az ajtó néhány másodperc elteltével kinyitható.
14
Mosási programok
Ha az ajtó zárva marad, a 10.2 jelzőfény világít, ez azt jelenti, hogy a gép már
a melegítési fázisban van, és hogy a víz szintje az ajtó alsó széle fölött van.
Ebben az esetben az ajtó nem nyitható ki. Ha ki kell nyitnia az ajtót, de ez már
állásba forgatva kapcsolja ki a gépet.
nem lehetséges, a programkapcsolót
Néhány perc elteltével kinyithatja az ajtót (ügyeljen a víz szintjére és hőmér‐
sékletére!) .
Az ajtó bezárása után ismét ki kell választania a programot és az opciókat,
majd meg kell nyomnia a 8 gombot
A program végén
A készülék automatikusan leáll, a 8 gomb jelzőfénye, a 10.1 és 10.2 jelzőfény
kialszik, és a kijelzőn egy villogó jelenik meg.
Ha olyan program vagy opció van kiválasztva, amely úgy fejeződik be, hogy a
víz még a dobban marad, a 10.2 jelzőfény világít, a kijelzőn egy villogó jelenik
meg, a 8 gomb jelzőfénye kialszik, és az ajtó zárva marad, jelezve, hogy az
ajtó kinyitása előtt le kell ereszteni a vizet.
Az alábbi utasításokat követve ürítse ki a vizet:
állásba
• Forgassa a programkapcsolót
• Válassza ki a ÜRÍTÉS vagy a CENTRIFUGÁLÁS programot
• Csökkentse a megfelelő gombokkal a centrifugálási sebességet, ha szük‐
séges
• Nyomja meg a 8 gombot
• Amikor a program befejeződött, a kijelzőn egy villogó látható. Kialszik a
10.2 jelzőfény, és kinyitható az ajtó.
állásba a mosógép kikapcsolásá‐
Forgassa a programkapcsolót kikapcsolt
hoz. Szedje ki a ruhákat a dobból, és alaposan ellenőrizze, hogy a dob ürese. Ha nem kíván további mosást végezni, zárja el a vízcsapot. Hagyja nyitva
az ajtót, nehogy penész vagy kellemetlen szagok keletkezzenek.
Mosási programok
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális ruhatöltet
Anyag fajtája
PAMUT/LENVÁSZON (COTTONS/LINEN)
95°- Hideg
Főmosás - Öblítések - Hosszú centrifugálás
Max. töltet 6 kg - Csökk. töltet: 3 kg
Fehér és színes pamuthoz (közepesen szen‐
nyezett ruhadarabok).
Opciók
CENTRIFUGÁ‐
LÁS, ÖBLÍTŐ‐
STOP, FOLT 1),
ÉRZÉKENY, IDŐ‐
MEGTAKARÍTÁS
2), EXTRA ÖBLÍ‐
TÉS
Mosószer
Rekesz
Mosási programok
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális ruhatöltet
Anyag fajtája
Opciók
PAMUT/LENVÁSZON ELŐMOSÁSSAL
CENTRIFUGÁ‐
(COTTONS/LINEN WITH PREWASH)
LÁS, ÖBLÍTŐ‐
95°- Hideg
STOP, FOLT 1),
Előmosás - Főmosás - Öblítések - Hosszú
ÉRZÉKENY, IDŐ‐
centrifugálás
MEGTAKARÍTÁS
2), EXTRA ÖBLÍ‐
Max. töltet 6 kg - Csökk. töltet: 3 kg
Fehér vagy színes pamuthoz előmosási fázis‐
TÉS
sal (erősen szennyezett ruhadarabok).
Mosószer
Rekesz
3)
40 - 60 MIX
CENTRIFUGÁ‐
40°
LÁS, ÖBLÍTŐ‐
Főmosás - Öblítések - Hosszú centrifugálás
STOP, FOLT, ÉR‐
Max. töltet 6 kg
ZÉKENY, EXTRA
Fehér és színes pamut Ez a program olyan
ÖBLÍTÉS
ruhadarabokhoz használható, amelyeket kü‐
lön 40°C-on, illetve 60°C-on kellene kimosni.
A maximális töltet helyezhető a dobba, hogy
energiát és vizet takarítson meg. Ugyanolyan
jó mosási eredményeket fog kapni, mint nor‐
mál programmal 60°C-on.
FARMER (JEANS)
60°- Hideg
Főmosás - Öblítések - Hosszú centrifugálás
Max. töltet 3 kg
Speciális program farmerhez, pamutvászon
ruhadarabokhoz. Az Extra öblítés opció auto‐
matikusan aktiválásra kerül.
CENTRIFUGÁ‐
LÁS, ÖBLÍTŐ‐
STOP
MŰSZÁL (SYNTHETICS)
60°- Hideg
Főmosás - Öblítések - Rövid centrifugálás
Max. töltet 3 kg - Csökk. töltet: 1,5 kg
Műszálas vagy kevert szálas szövetek: alsó‐
nemű, színes ruhadarabok, nem összemenő
ingek, blúzok.
CENTRIFUGÁ‐
LÁS, ÖBLÍTŐ‐
STOP, FOLT 1),
ÉRZÉKENY, IDŐ‐
MEGTAKARÍTÁS
2), EXTRA ÖBLÍ‐
TÉS
MŰSZÁL ELŐMOSÁSSAL (SYNTHETICS
CENTRIFUGÁ‐
WITH PREWASH)
LÁS, ÖBLÍTŐ‐
60°- Hideg
STOP, FOLT 1),
Előmosás - Főmosás - Öblítések - Rövid cent‐ ÉRZÉKENY, IDŐ‐
rifugálás
MEGTAKARÍTÁS
2), EXTRA ÖBLÍ‐
Max. töltet 3 kg - Csökk. töltet: 1,5 kg
Műszálas vagy kevert szálas szövetek előmo‐
TÉS
sási fázissal: erősen szennyezett darabok. al‐
sónemű, színes ruhadarabok, nem összeme‐
nő ingek, blúzok.
15
3)
16
Mosási programok
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális ruhatöltet
Anyag fajtája
VASALÁSKÖNNYÍTŐ (EASY IRON)
60°- Hideg
Főmosás - Öblítések - Rövid centrifugálás
Max. töltet 1,5 kg
Műszálas szövetek, amelyek mosása és cent‐
rifugálása kímélő módon történik. Ennek a
programnak a kiválasztása után a ruhanemű
finom mosásra és centrifugálásra kerül, ne‐
hogy meggyűrődjön. Ilyenkor vasalni is kön‐
nyebb. Ezenkívül a mosógép további öblíté‐
seket végez.
KÍMÉLŐ (DELICATES)
40°- Hideg
Főmosás - Öblítések - Rövid centrifugálás
Max. töltet 3 kg - Csökk. töltet: 1,5 kg
Kényes szövetek akril, viszkóz, poliészter.
Opciók
CENTRIFUGÁ‐
LÁS, ÖBLÍTŐ‐
STOP, EXTRA
ÖBLÍTÉS
CENTRIFUGÁ‐
LÁS, ÖBLÍTŐ‐
STOP, FOLT 1),
IDŐMEGTAKARÍ‐
TÁS 2), EXTRA
ÖBLÍTÉS
GYAPJÚ PLUSZ (WOOL PLUS)
40°- Hideg
Főmosás - Öblítések - Rövid centrifugálás
Max. töltet 2 kg
Mosási program gépben mosható gyapjúhoz,
valamint kézzel mosható gyapjúhoz és kényes
szövetekhez. Megjegyzés : Az egyetlen vagy
nagy tömegű darabok kiegyensúlyozatlansá‐
got okozhatnak. Ha a készülék nem hajtja vég‐
re az utolsó centrifugálási fázist, tegyen be to‐
vábbi darabokat, vagy ossza el újra a töltetet
kézzel, majd válassza ki a centrifugálási prog‐
ramot.
CENTRIFUGÁ‐
LÁS, ÖBLÍTŐ‐
STOP
KÍMÉLŐ ÖBLÍTÉSEK (DELICATE RINSES)
Öblítések - Rövid centrifugálás
Max. töltet 6 kg
Ezzel a programmal ki lehet öblíteni és centri‐
fugálni a kézzel mosott pamut ruhaneműket.
A gép néhány öblítést végez, ezt pedig egy
utolsó centrifugálás követi. A centrifugálási se‐
besség a megfelelő gomb megnyomásával
mérsékelhető.
CENTRIFUGÁ‐
LÁS, ÖBLÍTŐ‐
STOP, EXTRA
ÖBLÍTÉS
Mosószer
Rekesz
Mosási programok
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális ruhatöltet
Anyag fajtája
Opciók
17
Mosószer
Rekesz
ÜRÍTÉS (DRAIN)
Víz leeresztése
Max. töltet 6 kg
Az utolsó öblítővíz ürítésére használatos a ki‐
választott Öblítőstop opcióval rendelkező
programok esetében.
CENTRIFUGÁLÁS (SPIN)
Ürítés és hosszú centrifugálás
Max. töltet 6 kg
Külön centrifugálás kézzel mosott pamut ru‐
haneműk számára és olyan programokhoz,
amelyhez ki van választva az Öblítőstop op‐
ció. A program kiválasztása előtt a program‐
kapcsolót
állásba kell forgatni Kiválaszt‐
hatja a centrifugálási sebességet a megfelelő
gomb megnyomásával, hogy az megfeleljen a
centrifugálásra kerülő anyagnak.
CENTRIFUGÁ‐
LÁS
FELFRISSÍTÉS (FRESH UP)
30°
Főmosás - Öblítések - Rövid centrifugálás
Max. töltet 3 kg
Ez a program használható sportruházati da‐
rabok, illetve enyhén szennyezett vagy egy‐
szer viselt pamut- vagy műszálas darabok
gyors mosásához.
CENTRIFUGÁ‐
LÁS
PAMUT ECO (ECONOMY)
CENTRIFUGÁ‐
60°
LÁS, ÖBLÍTŐ‐
Főmosás - Öblítések - Hosszú centrifugálás
STOP, FOLT, ÉR‐
Max. töltet 6 kg
ZÉKENY, EXTRA
Fehér és színeresztő pamut .
ÖBLÍTÉS
Ez a program enyhén vagy normál mértékben
szennyezett pamutdarabokhoz választható. A
hőmérséklet csökken, a mosás időtartama pe‐
dig meghosszabbodik. Ez lehetővé teszi a jó
mosási hatékonyság elérését az energiataka‐
rékosság mellett.
/KI
Az éppen folyamatban lévő program törlésé‐
hez vagy a gép kikapcsolásához.
1) A Folt opció 40°C-on vagy ennél nagyobb hőfokon végzett mosáshoz választható.
2) Ha a 6 gomb megnyomásával a Szupergyors opciót választja, javasoljuk, hogy csökkentse a
maximális töltetet a jelzettnek megfelelően. (Csökk. töltet = csökkentett töltet.) Azonban
lehetséges a teljes töltet is némileg mérsékelt tisztítási eredmények mellett.
3) Ha folyékony mosószert használ, Előmosás nélküli programot kell választania.
18
Ápolás és tisztítás
Ápolás és tisztítás
LE KELL VÁLASZTANIA a készüléket az elektromos hálózatról, mielőtt bár‐
milyen tisztítási vagy karbantartási munkát végezne.
Vízkőtlenítés
A használt víz rendszerint tartalmaz vízkövet. Jó elképzelés az, ha időközön‐
ként vízlágyítószert használ a mosógépben. Alkalmazza ezt bármilyen ruha‐
nemű mosása nélkül, és a vízlágyító gyártójának útmutatásai szerint. Ez se‐
gíteni fog a vízkőlerakódások kialakulásának megelőzésében.
Minden mosás után
Hagyja egy ideig nyitva az ajtót. Ez segít megelőzni a penészesedést és a
kellemetlen szagok kialakulását a készülék belsejében. Ha a mosás után az
ajtót nyitva hagyja, azzal az ajtótömítés védelmét is elősegíti.
Karbantartási mosás
Alacsony hőmérsékletű mosásokkal lehetséges a dob belsejében lévő ma‐
radványlerakódások eltávolítása.
Javasoljuk, hogy rendszeresen végezzen karbantartási mosást.
Karbantartási mosás futtatása:
• A dobban nem lehet semmilyen ruhanemű.
• Válassza ki a legmelegebb pamutmosási programot.
• Normál mennyiségű mosószert használjon, ami biológiai tulajdonságokkal
rendelkező por legyen.
Külső tisztítás
A készülék külső felületét csak vízzel és szappannal tisztítsa meg, majd törölje
alaposan szárazra.
A készülékház tisztításához ne használjon alkoholt, oldószert vagy más ha‐
sonló terméket.
Mosószertartó
A mosószertartót rendszeresen tisztítani kell.
1. Erősen húzva vegye ki a mosószertartót.
2. Vegye ki a kondicionáló betétet a
középső rekeszből.
3. Mossa le az összes részt vízzel.
4. Nyomja vissza a kondicionáló beté‐
tet, amennyire lehet, hogy szilárdan
a helyén legyen.
Ápolás és tisztítás
19
5. Tisztítsa meg kefével a mosógép
összes alkatrészét, különösen a
mosókamra felső részén található
fúvókákat.
6. Illessze a mosószertartót a vezető‐
sínekre, és tolja be.
Mosódob
Rozsdásodások alakulhatnak ki a dobban a mosnivalóval bekerülő korrozív
hatású tárgyak vagy a vasat tartalmazó csapvíz miatt.
Ne tisztítsa a mosódobot savas vízkőmentesítő szerrel, klórtartalmú súroló‐
szerrel vagy acélgyapottal.
1. A dobban lévő rozsdásodásokat rozsdamentes acél tisztítására alkalmas
tisztítószerrel távolítsa el.
2. Futtasson le egy mosási ciklust ruhanemű nélkül, hogy eltávolítsa a tisztí‐
tószerek esetleges maradványait.
Program: Rövid pamut program maximális hőmérsékleten, és töltsön be
kb. 1/4 mérőpohár mosószert.
Az ajtó tömítése
Időről időre ellenőrizze az ajtó körüli tömí‐
tést, és vegyen ki minden dolgot a mélye‐
désekből.
Vízleeresztő szivattyú
A szivattyút ellenőrizni kell rendszeresen és különösen, ha:
• a gép nem vezeti ki a vizet, és/vagy nem centrifugál
• a gépből furcsa zaj hallható a víz ürítése közben, mely a kivezető szivattyút
elzáró tárgyak jelenlétének tudható be, mint biztosítótűk, érmék stb.
A következők szerint járjon el:
1. Húzza ki a villásdugót az aljzatból.
2. Szükség esetén várja meg, amíg a víz kihűl.
20
Ápolás és tisztítás
3. Nyissa ki a szivattyúnál lévő ajtót.
4. Helyezzen egy edényt a szivattyú alá, amelybe a gépből távozó víz folyhat.
5.
Akassza ki a vízelvezető csövet,
tegye az edénybe, és vegye le róla
a dugófedelet.
6. Amikor már nem folyik belőle víz,
csavarja ki és vegye ki a szivattyút.
Tartson kéznél egy ruhát, amivel
felitathatja a vizet, amely a szivat‐
tyú kiemelésekor távozhat a gép‐
ből.
7.
Távolítsa el a szivattyúhoz esetleg
hozzátapadt tárgyakat a szivattyú
megforgatásával.
Ápolás és tisztítás
21
8. Tegye vissza a dugót a vészhely‐
zetben ürítésre használt csőre,
majd az utóbbit akassza vissza a
helyére.
9. Csavarja vissza teljesen a szivattyút.
10. Csukja be a szivattyúnál lévő ajtót.
VIGYÁZAT
Amikor a készülék használatban van, a kiválasztott programtól függően, forró
víz lehet a szivattyúban. Soha ne távolítsa el a szivattyú fedelét mosási ciklus
alatt, mindig várjon, amíg a készülék befejezte a ciklust, és kiürítették. Amikor
visszahelyezi a fedelet, győződjön meg arról, hogy megfelelően rászorította,
és így nincs szivárgás, és kisgyermekek nem tudják azt eltávolítani.
A vízbevezető szűrő tisztítása
Ha azt észleli, hogy a mosógép nem vesz
fel vizet a mosáshoz, ellenőrizze, hogy
nem záródott-e el a befolyócső szűrője.
1. Zárja el a vízcsapot.
2. Csavarja le a csövet a csapról.
3. Tisztítsa meg a csőben lévő szűrőt egy
kemény sörtéjű kefével.
4. Csavarja vissza a csövet a csapra.
Víz kiürítése szükség esetén
Ha a gép nem üríti ki a vizet, a következőket kell tenni:
1. Húzza ki a dugót a konnektorból.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Szükség esetén várja meg, amíg a mosóvíz kihűl.
4. Nyissa ki a szivattyúnál lévő ajtót.
5. Tegyen egy edényt a padlózatra, és helyezze bele a kivezető cső végét.
Vegye le róla a dugót. A víz a gravitáció miatt belefolyik az edénybe. Amikor
az edény megtelik, tegye vissza a sapkát a csőre. Ürítse ki az edényt. Addig
ismételje ezt az eljárást, amíg még folyik víz a gépből.
6. Ha szükséges, a fent leírt módon tisztítsa meg a szivattyút.
7. Tegye vissza a dugót, és akassza vissza a kivezető csövet;
8. Csavarja vissza a szivattyút, és csukja be az ajtót.
22
Mit tegyek, ha...
Fagyveszély
Ha a gépet olyan helyen állították fel, ahol a hőmérséklet 0°C alá süllyedhet,
a következők szerint járjon el:
1. Zárja el a vízcsapot, és csavarja le a befolyócsövet a csapról;
2. Helyezze a szivattyú kivezető csövének a végét és a befolyócső végét a
padlózatra elhelyezett edénybe, és vezesse ki a vizet;
3. Csavarja vissza a befolyócsövet, és helyezze vissza a helyére a szivattyú
kivezető csövét, ügyelve arra, hogy lezárja az erre szolgáló dugóval.
Ezen műveletek elvégeztével a mosógépben maradt víz kifolyik, ezzel elke‐
rülhető a jégképződés és így a készülék károsodása.
Amikor ismét üzembe helyezi a gépet, győződjön meg arról, hogy a környezeti
hőmérséklet meghaladja a 0°C-ot.
Minden egyes alkalommal, amikor a vizet a kivezető csövön keresztül kiüríti,
ezt követően kb. 2 liter vizet a mosószertartó főmosás szerinti rekeszébe kell
önteni, majd le kell futtatni a vízleeresztő programot. Ez működésbe hozza az
ECO szelepegységet, amellyel elkerülheti, hogy a mosószer egy része a kö‐
vetkező mosáskor felhasználatlanul maradjon a gépben.
Mit tegyek, ha...
Bizonyos problémák az egyszerű karbantartás hiánya vagy mulasztások miatt
következnek be, ezek szerelő kihívása nélkül is könnyen orvosolhatók. Kérjük,
a helyi szerviz megkeresése előtt végezze el az alább felsorolt ellenőrzéseket.
Előfordulhat, hogy a gép működése közben a 8 gomb sárga jelzőfénye villogni
kezd, és a következő riasztási kódok egyike megjelenik a kijelzőn, és ezzel
egy időben hangjelzés hallható 20 másodpercenként, jelezve, hogy a gép nem
működik:
: baj van a vízellátással
•
: baj van a víz elvezetésével
•
: nyitott ajtó
•
A probléma megszüntetését követően nyomja meg a 8 gombot a program új‐
raindításához. Ha a probléma az összes ellenőrzés után is fennáll, forduljon a
lakhelye szerinti szakszervizhez.
Mit tegyek, ha...
Probléma
23
Lehetséges ok/Megoldás
A mosógép nem indul el:
Az ajtó nincs becsukva.
• Zárja be jól az ajtót.
A dugó nem megfelelően van beillesztve
a hálózati aljzatba.
• Illessze a csatlakozódugót a hálózati
aljzatba.
Nincs feszültség a hálózati aljzatban.
• Ellenőrizze lakásának elektromos há‐
lózatát.
A fő olvadóbiztosíték kiégett.
• Cserélje ki a biztosítékot.
A programválasztó nincs megfelelően
beállítva, és nem nyomta meg a 8 gom‐
bot.
• Forgassa el a programválasztót, és
nyomja meg a 8 gombot ismét.
Késleltetett indítás lett kiválasztva.
• Ha a ruhaneműt azonnal ki kell mosni,
törölje a késleltetett startot.
A GYERMEKBIZTONSÁGI ZÁR be van
kapcsolva.
• Kapcsolja ki az eszközt.
A gép nem szív be vizet:
A vízcsap el van zárva.
• Nyissa ki a vízcsapot.
A befolyócső összenyomódott vagy
megtört.
• Ellenőrizze a befolyócső csatlakozá‐
sát.
Eltömődött a befolyócső szűrője.
• Tisztítsa meg a befolyócső szűrőjét.
Az ajtó nincs jól becsukva.
• Zárja be jól az ajtót.
A kifolyócső vége túl alacsonyan van.
A gép vizet vesz fel, majd rögtön ki is üríti: • Olvassa el "A víz leeresztése" fejezet
idevonatkozó bekezdését.
24
Mit tegyek, ha...
Probléma
Lehetséges ok/Megoldás
A kifolyócső összenyomódott vagy meg‐
tört.
• Ellenőrizze a kifolyócső csatlakozását.
Eldugult a lefolyó szűrője.
• Tisztítsa meg a leeresztő szűrőt.
Olyan opció vagy program került kivá‐
A gép nem ereszti le a vizet, és/vagy nem lasztásra, amely a dobban maradó vízzel
centrifugál:
fejeződik be, vagy amely kihagyja az ös‐
szes centrifugálási fázist.
• Válassza az ürítési vagy a centrifugá‐
lási programot.
A ruhanemű nem egyenletesen oszlik el
a dobban.
• Rendezze el a ruhaneműt.
Víz van a padlózaton:
Túl sok mosószert vagy nem megfelelő
mosószert használ a mosáshoz (túl sok
hab keletkezik).
• Csökkentse a mosószer mennyiségét,
vagy használjon másikat.
Ellenőrizze, hogy nem szivárog-e a be‐
folyócső valamelyik illesztéke. Nem min‐
dig lehet könnyen meglátni, hogy folyik-e
a víz a csövön; ellenőrizze, hogy nedvese a cső.
• Ellenőrizze a befolyócső csatlakozá‐
sát.
Megsérült a kifolyócső.
• Cserélje ki egy újjal.
A vészürítő csőre nem tették vissza a ku‐
pakot, vagy a szűrőt nem megfelelően
csavarták be a tisztítás után.
• Tegye vissza a kupakot a vészürítő
csőre, vagy csavarja be teljesen a szű‐
rőt.
A mosás eredménye nem kielégítő:
Túl kevés vagy nem megfelelő mosó‐
szert használt.
• Növelje a mosószer mennyiségét,
vagy használjon másikat.
Mosás előtt nem kezelte a makacs folto‐
kat.
• Használjon a kereskedelemben kap‐
ható termékeket a makacs foltok keze‐
léséhez.
Nem a megfelelő hőfokot állította be.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő hőmér‐
sékletet választotta-e.
Túl nagy mennyiségű ruhát tett a gépbe.
• Helyezzen kevesebb ruhaneműt a
dobba.
Mit tegyek, ha...
Probléma
25
Lehetséges ok/Megoldás
Nem nyílik ki az ajtó:
A program még mindig fut.
• Várja meg a mosási ciklus végét.
Az ajtózár még nem oldott ki.
• Várjon, amíg a 10.2 jelzőfény ki nem
alszik.
Víz van a dobban.
• Válassza az ürítés vagy a centrifugá‐
lás programot a víz kiürítéséhez.
A gép vibrál vagy zajos:
A szállításhoz használt csavarokat vagy
csomagolást nem távolította el.
• Ellenőrizze, hogy a készülék üzembe
helyezése megfelelő-e.
Nem állította be egyenlő magasságra a
lábakat.
• Ellenőrizze, hogy a készülék szintezé‐
se megfelelő-e.
A ruhanemű nem egyenletesen oszlik el
a dobban.
• Rendezze el a ruhaneműt.
Lehet, hogy túl kis mennyiségű ruhane‐
mű van a dobban.
• Helyezzen be több ruhaneműt.
Későn indul a centrifugálás, illetve a gép
egyáltalán nem centrifugál:
Az elektronikus kiegyensúlyozó rendszer
megszakította a centrifugálást, mert a ru‐
hanemű egyenetlenül oszlott el a dob‐
ban. A ruhanemű a dob ellenkező irány‐
ba forgásával kerül egyenletes elosztás‐
ra. Lehet, hogy a dob többszöri ilyen
irányú forgására van szükség ahhoz,
hogy az egyensúly visszaálljon, és ren‐
des centrifugálás induljon be. Ha néhány
perc elteltével sem oszlik el megfelelően
a ruhanemű, akkor a gép nem végzi el a
centrifugálást.
• Rendezze el a ruhaneműt.
A töltet túl kicsi.
• Tegyen be további darabokat, kézzel
rendezze el újra a töltetet, majd válas‐
sza ki a centrifugálás programot.
A gép szokatlan zajt bocsát ki:
A gépbe szerelt motor más hagyomá‐
nyos motortípusokhoz képest szokatlan
zajt ad ki. Ez az új típusú motor lágyabb
indítást biztosít, a ruhaneműt pedig
egyenletesebben osztja el centrifugálás
közben a dobban, ugyanakkor pedig fo‐
kozott stabilitást kölcsönöz a gépnek.
26
Műszaki adatok
Probléma
Lehetséges ok/Megoldás
A modern technológián alapuló mosógé‐
pek rendkívül hatékonyan üzemelnek,
nagyon kevés vizet használnak fel, ami
nem befolyásolja a teljesítményüket.
Nem látható víz a dobban:
Ha nem sikerül kijavítania vagy meghatá‐
roznia a problémát, forduljon szakszerviz‐
hez. A telefonálás előtt jegyezze fel a gép
típusát, gyári számát és a vásárlás idő‐
pontját, mert ezeket a szakszerviz kérni
fogja Öntől.
Műszaki adatok
Méret
Szélesség
Magasság
Mélység
63cm
85cm
60cm
Elektromos csatlakoztatás
Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó információk
a készülék ajtajának belső szélén lévő adattáblán talál‐
hatók.
Hálózati víznyomás
Minimum
Maximum
0,05 MPa
0,8 MPa
Maximális töltet
Pamut
6 kg
Centrifugálási sebesség
Maximum
1000 fordulat/perc
(60840L)
1200 fordulat/perc
(62840L)
1400 fordulat/perc
(64840L)
Fogyasztási értékek
27
Fogyasztási értékek
Program
Energiafogyasztás
(kWh)
Vízfogyasztás (li‐
ter)
2.0
61
Fehér pamut 95°
Pamut 60°
1.3
58
1.02
45
Pamut 40°
0.7
58
Műszál 40°
1.0
54
Kímélő 40°
0.55
60
Gyapjú/Kézi mosás
30°
0.25
53
Pamut ECO 60°
1)
Program időtarta‐
ma (perc)
A programok idő‐
tartamára vonatko‐
zóan, kérjük, nézze
meg a kezelőpanel
kijelzőjét.
1) " Pamut Eco" 60°C-on 6 kg töltettel az energiatakarékossági címkén szereplő adatok
referenciaprogramja az EGK 92/75 sz. szabványának megfelelően.
A táblázatban látható energiafogyasztási adatok csupán tájékoztató jellegűek,
azok a mosásra váró ruha mennyiségétől, típusától, a víz alaphőmérsékletétől
és a környezeti hőmérséklettől függően változhatnak.
Szerelési útmutató
Üzembe helyezés
Kicsomagolás
Használat előtt távolítsa el a szállításhoz használt csavarokat és a csomago‐
lóanyagot.
Javasoljuk, hogy minden szállításhoz használt eszközt őrizzen meg esetleges
későbbi szállítások idejére.
1. Miután eltávolított minden csoma‐
golást, óvatosan fektesse a gépet a
hátlapjára, és távolítsa el a mosó‐
gép alján található polisztirol blok‐
kot.
28
Üzembe helyezés
2. Vegye ki a hálózati tápkábelt, a be‐
folyócsövet és a kifolyócsövet a ké‐
szülék hátlapján lévő csőtartókból.
3. Csavarozza ki a három csavart.
4. Csúsztassa ki az ott található műa‐
nyag távtartókat.
Üzembe helyezés
29
5. Nyissa ki a kerek ajtót, és távolítsa
el a polisztirolelemet, amely az ajtó
tömítésére van ragasztva.
6. Dugaszolja be a kisebb felső lyukat
és a két nagyot a megfelelő műa‐
nyag dugaszokkal, amelyek a keze‐
lési kézikönyvet tartalmazó zacskó‐
ban vannak.
Elhelyezés és vízszintezés
A gépet egy kemény, egyenletes padlófel‐
ületen kell elhelyezni.
Győződjön meg arról, hogy a gép körül a
levegő áramlását ne akadályozza sző‐
nyeg, padlószőnyeg stb.
Mielőtt kis csempékre helyezné, fektessen
le egy gumiszőnyeget.
Ne próbálja meg úgy kiegyenlíteni a pad‐
lózat esetleges egyenetlenségeit, hogy a
gép alá kartont, fát vagy hasonló anyag‐
okat helyez.
Ha a készüléket mindenképpen egy gáz‐
tűzhely vagy egy széntüzelésű kályha köz‐
elében kell elhelyezni, egy olyan szigetelő panelt kell elhelyezni a két készülék
30
Üzembe helyezés
közé, amelynek a tűzhely vagy a kályha felé néző oldalát alumíniumfólia bo‐
rítja.
A készüléket tilos olyan helyen üzembe helyezni, ahol a hőmérséklet 0°C alá
csökkenhet.
A befolyócsövön és a kifolyócsövön nem lehetnek törések.
Kérjük, győződjön meg arról, hogy a készülék beszerelése után könnyen hoz‐
záférhető a szervizszakember számára, ha javításra lenne szükség.
Vízszintezze be gondosan a gépet a szabályozható lábak be- vagy kicsava‐
rásával. Ne helyezzen a gép alá kartont, fát vagy hasonló anyagot a padlózat
esetleges szinteltérésének a kiegyenlítésére.
Vízellátás
A készüléket a hidegvíz-vezetékhez kell csatlakoztatni.
1. Csatlakoztassa a befolyócsövet egy
3/4"-os csavarmenetes csaphoz.
Mindig a készülékhez mellékelt csö‐
vet használja.
Ne használja a korábbi mosógépről
származó befolyócsövet a vízveze‐
tékhez való csatlakozásra.
2. A befolyócső másik vége, amely a
géphez csatlakozik, elforgatható a
képen látható módon.
Ne helyezze el a befolyócsövet le‐
felé. A vízcsap helyzetétől függően
a csövet balra vagy jobbra szögben
vezesse el.
3. A szorítógyűrű meglazításával állít‐
sa be helyesen a csövet. Miután be‐
állította a befolyócsövet, ügyeljen
arra, hogy megszorítsa ismét a szo‐
rítógyűrűt a szivárgások megelőzé‐
se érdekében.
A befolyócsövet nem szabad meghos‐
szabbítani. Ha a cső túl rövid lenne, és nem óhajtja a csapot áthelyezni, egy
másik, erre a célra szolgáló hosszabb, komplett csövet kell venni.
Az üzembe helyezést a helyi vízügyi és építési szabályozások előírásainak
megfelelően kell elvégezni. A készülék biztonságos üzemeléséhez minimum
0,05 MPa víznyomás szükséges.
Elektromos csatlakoztatás
31
Ha új vagy hosszabb ideig nem használt csővezetékre kell csatlakoznia, aján‐
latos egy bizonyos mennyiségű vizet átereszteni rajta, mielőtt a befolyócsövet
rákötné. Ily módon a csövekben lévő esetleges lerakódások eltávolíthatók.
Vízkivezetés
A kifolyócsövet három különböző módon lehet elhelyezni:
1. A mosdókagyló szélére helyezve a géphez mellékelt műanyag könyökcső
segítségével.
Ez esetben fontos, hogy a cső meghajlított része vízleeresztés közben ne
csússzon le a peremről.
Ennek érdekében a csaphoz vagy a
falhoz rögzítheti azt (például egy da‐
rab spárgával).
2. A mosdókagyló kivezetésének
egyik leágazásához csatlakoztat‐
va. Ennek a leágazásnak a szagel‐
záró fölött kell elhelyezkednie oly
módon, hogy a cső könyök része
legalább 60 cm-re legyen a talajtól.
3. Vízlefolyó hálózatra , ahol a bekö‐
tésnek legalább 60 és legfeljebb 90
cm magasan kell elhelyezkednie.
A kifolyócső végének mindig levegőz‐
nie kell, azaz a lefolyócső belső átmé‐
rőjének meg kell haladnia a kifolyócső külső átmérőjét.
A kifolyócsövön nem lehetnek törések.
A kifolyócső hossza nem haladhatja meg a maximális 4 métert. További kifo‐
lyócsövet és illesztőelemet a helyi szervizben szerezhet be.
Elektromos csatlakoztatás
Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó információk a készülék ajtajának
belső szélén lévő adattáblán találhatók.
32
Környezetvédelmi tudnivalók
Ellenőrizze, hogy lakóhelyének hálózata alkalmas-e a szükséges maximális
terhelés elviselésére, figyelembe véve a többi használatban lévő készüléket
is.
VIGYÁZAT
A gépet földelt aljzathoz csatlakoztassa!
VIGYÁZAT
A gyártó semminemű felelősséget nem vállal a fenti biztonsági szabályok be
nem tartásából adódó károk, illetve sérülések esetén.
VIGYÁZAT
Az elektromos kábel a gép üzembe helyezése után legyen könnyen hozzá‐
férhető.
VIGYÁZAT
Amennyiben a tápvezetéket ki kell cserélni, azt egy szakszerviznek kell elvé‐
geznie.
Környezetvédelmi tudnivalók
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a
termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell
szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék
helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a környezetre és az
emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket,
amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése
okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék
újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal vagy
azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.
Csomagolóanyagok
A
jelzéssel ellátott anyagok újrahasznosíthatók.
>PE<=polietilén
>PS<=polisztirol
>PP<=polipropilén
Annak érdekében, hogy újrahasznosításra kerüljenek, a megfelelő helyre
(vagy tartályokba) kell őket elhelyezni.
Környezetvédelmi tanácsok
Ha takarékoskodni szeretne a vízzel, energiával, és hozzá szeretne járulni a
környezet védelméhez, az alábbi ötleteket ajánljuk a figyelmébe:
• A normál szennyezettségű ruhaneműt előmosás nélkül is kimoshatja, mert
így mosószert, vizet és időt takarít meg (és egyben védi a környezetet!).
• A gép gazdaságosabban üzemel, ha teljesen meg van töltve.
33
• Megfelelő előkezeléssel a foltok és a korlátozott mértékű szennyezettség
eltüntethetők; a ruhanemű ekkor alacsonyabb hőfokon is kimosható.
• A mosószert a víz keménységi foka, a szennyezettség mértéke és a mosni
kívánt ruhanemű mennyisége szerint adagolja.
34
35
www.electrolux.com
192995391-00-082009
www.aeg-electrolux.hu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement