Aeg-Electrolux LN79470A, LN79670A User manual

Aeg-Electrolux LN79470A, LN79670A User manual
LAVAMAT LN79470A - LN79670A
Brugsanvisning
Vaskemaskine
2
Indhold
Tak for, at du har valgt et af vores højkvalitetsprodukter.
Du bedes læse denne brugsanvisning omhyggeligt for at sikre optimal og
regelmæssig ydelse fra dit nye produkt Den vil guide dig sikkert igennem alle
produktets funktioner. Vi anbefaler, at du opbevarer brugsanvisningen på et sikkert
sted, så den altid kan bruges som reference. Den skal skal følge produktet ved en
eventuel overdragelse til en ny ejer.
Vi ønsker dig god fornøjelse med den nye maskine.
Indhold
Betjeningsvejledning
3
Om sikkerhed
Generelt om sikkerhed
Opstilling
Brug
Børns sikkerhed
Produktbeskrivelse
Vaskemiddelskuffe
Betjeningspanel
Symboler:
Display
Ibrugtagning
3
3
4
4
4
5
6
6
7
7
8
Produktbeskrivelse
Lydsignaler
Børnesikring
Daglig brug
Ilægning af tøj
Dosering af vaskemiddel og skyllemiddel
8
8
8
9
9
9
Vælg det ønskede program med
programvælgeren (1)
10
Vælg den ønskede TEMPERATUR (Knap 2)
10
Vælg centrifugeringshastighed,
NATPROGRAM eller SKYLLESTOP (knap 3)
10
Knapper til programtilvalg
11
FORVASK som tilvalg
11
PLETFJERNING som tilvalg
11
SART som tilvalg
12
EKSTRA SKYL (ekstra skylning)
12
Valg af funktionen TID (knap 6)
12
Vælg START/PAUSE (knap 7)
12
Valg af UDSKUDT START (knap 8)
12
Ændring af en funktion eller et
igangværende program
Afbrydelse af et program
Annullering af et program
Åbning af lugen efter starten på et
program
Ved programmets afslutning
Programoversigt
Nyttige oplysninger og råd
Sortering af vasketøj
Temperaturer
Før vasketøjet lægges i maskinen
Maksimal fyldning
Tøjets vægt
Pletfjerning
Vaskemidler og tilsætningsmidler
Vandets hårdhedsgrad
Vedligeholdelse og rengøring
Afkalkning
Efter hver vask
Vedligeholdelsesvask
Udvendig rengøring
Vaskemiddelskuffe
Tromle
Lugens pakning
Udtømningspumpe
Rengøring af tilløbsslangens filtre
Frostsikring
Nødtømning
Når der opstår fejl
Tekniske data
13
13
13
13
13
14
19
19
19
19
19
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
22
23
23
24
25
26
26
29
Forbrugsværdier
Installationsvejledning
30
30
Installation
Udpakning
30
30
Om sikkerhed
Opstilling og nivellering
Vandtilførsel
Overløbssikring (aquastop)
Udtømning af vand
Tilslutning, el
33
33
34
34
35
Miljøhensyn
Emballagemateriale
Råd om økologi
3
36
36
36
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes
Betjeningsvejledning
Om sikkerhed
Læs vejledningen grundigt igennem, og gem den til senere brug.
• Sikkerhedsmæssigt overholder apparatet gældende industrielle standarder og lovbestemmelser om maskinsikkerhed. Som producenter føler vi os dog forpligtet til at komme
med følgende sikkerhedsbemærkninger.
• Det er meget vigtigt, at brugsanvisningen til maskinen gemmes, så den kan bruges til at
slå op i. Hvis maskinen skifter ejer - enten fordi den sælges/overdrages til en anden, eller
fordi ejendommen sælges, og maskinen bliver stående - skal vejledningen altid følge med
maskinen, så den nye ejer kan sætte sig ind i, hvordan maskinen virker, og er bekendt
med de tilhørende advarsler.
• De SKAL læses grundigt igennem, inden maskinen installeres eller tages i brug.
• Efterse apparatet for eventuelle transportskader, inden det startes for første gang. Tilslut
aldrig et defekt apparat. Kontakt forhandleren, hvis der er beskadigede dele.
• Hvis maskinen leveres om vinteren, når temperaturen er under frysepunktet. Lad den stå
i 24 timer ved stuetemperatur, inden den startes for første gang.
192994551-00-522009
Generelt om sikkerhed
• Det er farligt at ændre maskinens specifikationer eller forsøge at ombygge den på nogen
måde.
• Ved vaskeprogrammer med høje temperaturer kan lugeglasset blive meget varmt. Rør
ikke ved det!
• Pas på, at husdyr ikke kravler ind i tromlen. Kontrollér derfor tromlen inden brug.
• Genstande som mønter, sikkerhedsnåle, søm, skruer, sten eller andre hårde, skarpe ting
kan medføre stor skade og må ikke kommes i maskinen.
• Brug kun halvdelen af de anbefalede mængder skylle- og vaskemiddel. Der kan ske skade
på tekstilerne, hvis man fylder for meget i. Se producentens anbefalinger angående
mængder.
• Vask små ting som sokker, snører, vaskbare bælter og lignende i en vaskepose eller et
lukket pudebetræk, da den slags ting ellers kan komme ind mellem maskinens bundkar
og tromlen.
• Maskinvask ikke tøj med stivere, eller usømmede eller trevlede stoffer.
• Kobl altid maskinen fra strømforsyningen og luk for vandet efter brug, samt inden rengøring og vedligeholdelse.
4
Om sikkerhed
• Forsøg aldrig selv på at reparere maskinen. Reparationer udført af uerfarne personer kan
medføre alvorlig fejlfunktion og ulykker. Kontakt Electrolux Service A/S. Kræv altid, at
der anvendes originale reservedele.
Opstilling
• Denne maskine er tung. Der skal udvises stor forsigtighed ved flytning af maskinen.
• Når maskinen pakkes ud, skal man kontrollere, om den er ubeskadiget. I tvivlstilfælde må
man ikke tage den i anvendelse men skal kontakte Electrolux Service A/S.
• Alle emballagedele og transportsikringer skal fjernes før brug. Det kan medføre stor skade
på maskinen og andre ejendele, hvis dette ikke overholdes. Se det pågældende afsnit i
brugsanvisningen.
• Når apparatet er installeret, skal man kontrollere, at det ikke står på tilløbs- eller afløbsslangen, og at netkablet ikke er i klemme mellem væggen og toppladen/bordpladen.
• Hvis maskinen står på et gulv med tæppe, skal benene justeres, så luften kan cirkulere
frit under maskinen.
• Se altid efter, at der ikke siver vand fra slanger og slangekoblinger efter installationen.
• Hvis apparatet installeres på et sted, hvor der kan forekomme frost: Læs afsnittet "Frostsikring".
• Eventuelt VVS-arbejde i forbindelse med installationen skal udføres af en faguddannet
VVS-montør eller installatør.
• Eventuelt elarbejde skal udføres af en autoriseret installatør eller en anden fagkyndig
person.
Brug
• Denne maskine er kun til husholdningsbrug. Den må ikke anvendes til andre formål end
det, den er beregnet på.
• Vask kun tøj, der er beregnet på at blive maskinvasket. Følg instruktionerne på hvert
vaskemærke.
• Fyld ikke for meget i maskinen. Se tabellen Vaskeprogrammer.
• Før vask skal man sikre sig, at alle lommer er tømt og alle lynlåse lukket. Undgå at vaske
trevlede eller forrevne tøjstykker, og behandl pletter fra maling, blæk, rust og græs før
vask. Bh'er med metalbøjler MÅ IKKE maskinvaskes.
• Tøjstykker, der har været i kontakt med flygtige opløsningsmidler, må ikke maskinvaskes.
Hvis der er anvendt flydende rensevæsker, skal man sørge for, at væsken er fjernet fra
tøjet, før det kommes i maskinen.
• Træk aldrig i ledningen for at tage stikket ud af stikkontakten; Tag altid fat i selve stikket.
• Brug aldrig vaskemaskinen, hvis strømkablet, kontrolpanelet, toppladen eller soklen er
beskadiget, så der er fri adgang til maskinens indre dele.
Børns sikkerhed
• Apparatet er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn) med fysiske eller
sensoriske handicaps eller med manglende erfaring og viden, med mindre de er under
opsyn af den, der har ansvaret for deres sikkerhed, eller har fået vejledning i apparatets
brug af den pågældende person.
• Børn skal være under opsyn, så de ikke kan lege med komfuret.
• Emballagen (f.eks. plastfilm, polystyren) kan være farlig for børn - fare for kvælning!
Opbevar materialet utilgængeligt for børn.
• Opbevar altid vaskemidler et sikkert sted og utilgængeligt for børn.
Produktbeskrivelse
5
• Sørg for, at børn eller husdyr ikke kravler ind
i tromlen. Maskinen er udstyret med en særlig funktion for at hindre, at børn eller kæledyr bliver lukket inde i tromlen. Anordningen aktiveres ved at dreje knappen (uden at
trykke på den) på indersiden af lugen med
uret, indtil kærven står vandret. Om nødvendigt anvendes en mønt. Anordningen deaktiveres, så lugen atter kan lukkes, ved at dreje
knappen mod uret, til kærven er lodret.
Produktbeskrivelse
Den nye maskine lever op til alle moderne krav om effektiv behandling af vasketøj med et
lavt forbrug af vand, energi og vaskemidler.
NEW JET-systemet gør det muligt at bruge alt vaskemidlet op og nedsætte vandforbruget,
så der spares på energien.
2
1
3
4
6
1
2
3
4
5
6
Vaskemiddelskuffe
Betjeningspanel
Lugehåndtag
Typeplade
Udtømningspumpe
Justérbare ben
5
6
Betjeningspanel
Vaskemiddelskuffe
Rum til vaskemiddel til forvask . Forvaskemidlet tilsættes i begyndelsen af vaskeprogrammet.
Rum til pulver eller flydende vaskemiddel, der
bruges til hovedvask .
Rum til flydende tilsætningsmidler (skyllemiddel, stivelse).
Rum til pletfjerner bruges til hovedvask med
PLETFJERNING som tilvalg .
Betjeningspanel
Der er en illustration af betjeningspanelet herunder. Den viser programvælgeren, knapperne
og displayet. De præsenteres med deres relevante numre på de følgende sider.
9
1
2
3
4
1 Programvælger
2 TEMPERATUR-knap
3 Knap til CENTRIFUGERING ved nedsat hastighed
4 TILVALG-knap
5 OK-knap
6n TID-knap
5
6
7
8
7
7 START/PAUSE-knap
8 Knap til UDSKUDT START
9 Display
Symboler:
Håndvask,
Børnesikring.
Display
9.1
9.2
9.3
9.4
9.9
9.5 9.6 9.7 9.8
9.1 - Temperaturvisning og KOLD symbol
9.2 - Lampe for centrifugeringshastighed, SKYLLESTOP , NATPROGRAM - symboler
9.3 - Display for programforløb: FORVASK , HOVEDVASK , SKYLNING
, CENTRIFUGERING , TØMNING , OVERDOSERING
• Displayet for programforløb viser vasketrinnene i det valgte program.
• Under et vaskeprogram blinker en sort streg under symbolet for det vasketrin, som det
aktuelle program er nået til. Når et vasketrin er slut, holder stregen under det tilhørende
symbol op med at blinke.
Hvis symbolet OVERDOSERING lyser, når programmet er slut, betyder det, at der blev brugt
for meget sæbe.
9.4 - Tilvalg: FORVASK
, PLETFJERNING , SART , EKSTRA SKYL
9.5 - DØR
- symbol (Lugen er låst)
• Dette symbol viser, om lugen kan åbnes:
– symbolet lyser: lugen kan ikke åbnes. Apparatet er i gang med et vaskeprogram.
– symbolet er slukket: lugen kan åbnes. Vaskeprogrammet er afsluttet.
9.6 - TID - symbol
9.7 - Displayet viser følgende oplysninger:
• Det valgte programs varighed
– Når der er valgt et program, vises dets varighed i timer og minutter (f.eks.
).
Programmets varighed beregnes automatisk ud fra den anbefalede maks. tøjmængde
for hver type tekstiler.
– Når programmet er startet, opdateres dets resttid en gang i minuttet.
• Udskudt start
– Displayet viser i ca. 3 sekunder den udsættelse (højst 20 timer), der er valgt med den
tilhørende knap (f.eks.
). Derefter vises varigheden af det tidligere valgte program.
– Symbolet for UDSKUDT START bliver vist på displayet.
– Nedtællingen af den valgte forsinkelse sker med én time ad gangen, og når der er 1
time tilbage, tælles der ned minutvis.
• Forkert programtilvalg
8
Ibrugtagning
– Hvis der tilvælges en funktion, der ikke kan bruges sammen med det indstillede vaskeprogram, viser displayet Err i ca. 2 sekunder, og den gule lampe ud for knap 7
begynder at blinke.
• Alarmkoder
– Ved fejlfunktioner/driftsforstyrrelser kan der blive vist nogle alarmkoder, f.eks.
(se under "Når der opstår fejl").
• Programslut
– Når programmet er slut, viser displayet et blinkende nul , Dør-symbolet forsvinder,
og lugen kan åbnes.
9.8 - UDSKUDT START - symbol
9.9 - BØRNESIKRING - symbol
Ibrugtagning
• Sørg for, at tilslutningen af el og vand er i overensstemmelse med installationsanvisningerne.
• Tag flamingoblokken og eventuelt andet materiale ud af tromlen.
• Kør en bomuldsvask ved højeste temperatur uden tøj i maskinen for at fjerne eventuelle
belægninger fra produktionen i tromlen og karret. Hæld 1/2 mål vaskemiddel i rummet
til hovedvask, og start maskinen.
Produktbeskrivelse
Lydsignaler
Maskinen har et lydmodul, der giver signal i følgende situationer:
• ved at dreje programvælgeren
• ved at trykke på knapperne
• i tilfælde af forkert valg
• Ved programslut
• Ved fejlfunktioner/driftsforstyrrelser.
Lydsignalet slås fra ved at trykke samtidig på knap 3 og 4 i ca. 6 sekunder (undtagen ved
driftsforstyrrelser). Lydsignalet slås til igen ved at trykke på de samme to knapper
Børnesikring
Når børnesikringen er slået til, kan du gå fra apparatet uden at skulle tænke på, at børn kan
beskadige det eller selv komme til skade.
Funktionen er stadig slået til, når maskinen er standset.
Funktionen slås til/fra ved samtidig at trykke på knap 4 og 5 i ca. 6 sekunder, til symbolet
for Børnesikring kommer frem eller forsvinder i displayet.
Funktionen kan indstilles på to måder:
• Før der trykkes på knap 7 : Det er ikke muligt at starte maskinen.
• efter at der er trykket på knap 7 : Det er ikke muligt at ændre noget andet program eller
tilvalg.
Daglig brug
Daglig brug
Ilægning af tøj
1. Åbn lugen ved forsigtigt at trække håndtaget udad. Læg tøjet i tromlen, ét stykke
ad gangen, og sørg for at ryste det ud så
godt som muligt.
2. Luk lugen godt til. Der skal lyde et klik, når
den lukkes.
Attention! Pas på, at tøjet ikke kommer i
klemme mellem lugen og pakningen.
Dosering af vaskemiddel og skyllemiddel
Det nye apparat er konstrueret til at reducere forbruget af vand, el og vaskemiddel.
1. Træk vaskemiddelskuffen så langt ud, den
kan komme. Afmål den mængde vaskemiddel, der skal bruges, hæld det i rummet
til hovedvask og, hvis der skal køres et
program med forvask , hældes vaskemidlet i rummet mærket .
Hvis funktionen Pletfjerning skal bruges,
skal du hælde pletfjerneren i rummet ,
der er markeret med en pil.
9
10
Daglig brug
2. Efter behov hældes der skyllemiddel i
rummet mærket (mængden må ikke
komme over MAX -mærket i skuffen).
Luk skuffen forsigtigt i.
Vælg det ønskede program med programvælgeren (1)
Brug tabellerne med vaskeprogrammer til at finde det rigtige program til alle slags vasketøj
(se "Vaskeprogrammer").
Sæt programvælgeren på det ønskede program. Programvælgeren afgør typen af vaskecyklus (f.eks. vandniveau, tromlebevægelse, antal skyl) og vasketemperaturen afhængigt af
typen af vasketøj.
Lampen ud for knap 7 begynder at blinke, og displayet viser det valgte programs varighed.
Programvælgeren kan drejes med eller mod uret. Stillingen
bruges til at nulstille programmet/slukke for maskinen.
Når programmet er slut, skal programvælgeren sættes i positionen
for at slukke
for maskinen.
Hvis du drejer programvælgeren hen på et andet program, mens maskinen kører, blinker
den gule kontrollampe ud for knap 7 3 gange, og displayet viser meddelelsen Err , der
betyder forkert valg. Maskinen udfører ikke det sidst valgte program.
Vælg den ønskede TEMPERATUR (Knap 2)
Når du vælger program, foreslår apparatet automatisk den maksimale temperatur for det
pågældende program.
Tryk gentagne gange på denne knap for at øge eller mindske temperaturen, hvis der ønskes
en anden temperatur end den, vaskemaskinen foreslår som standard.
Symbolet for kold vask svarer til - - ( ) .
Vedr. maks.- og min.-temperaturer ved vask: Se "Vaskeprogrammer".
Vælg centrifugeringshastighed, NATPROGRAM eller SKYLLESTOP (knap 3)
Når det ønskede program er valgt, foreslår apparatet automatisk den maksimale centrifugeringshastighed til det pågældende program.
Daglig brug
11
Tryk gentagne gange på denne knap for at ændre centrifugeringshastigheden, hvis tøjet
skal centrifugeres ved en anden hastighed end den, vaskemaskinen foreslår som standard.
SKYLLESTOP: med denne ekstrafunktion tømmes vandet ikke ud af maskinen efter sidste
skyl, så tøjet ikke bliver krøllet. Når programmet er slut, viser displayet og SKYLLESTOPsymbolet. DØR-symbolet (dør låst) lyser stadig, lampen ud for knap 7 slukkes, og lugen er
blokeret for at vise, at vandet skal pumpes ud.
NATPROGRAM: med denne ekstrafunktion tømmes vandet ikke ud af maskinen efter sidste
skyl, så tøjet ikke bliver krøllet. Da al centrifugering er udelukket, er denne vaskecyklus meget
støjsvag, og den kan vælges om natten eller på tidspunkter, hvor prisen på strøm er lavere.
I visse programmer sker skyllene med ekstra vand. Når programmet er slut, viser displayet
og SKYLLESTOP-symbolet, DØR-symbolet lyser stadig, lampen ud for knap 7 slukkes, og
lugen er blokeret for at vise, at vandet skal pumpes ud.
Vedr. udpumpning af vand: Se afsnittet "Ved programslut".
Knapper til programtilvalg
Alt efter valgt program kan der laves en kombination af forskellige funktioner.
ADVARSEL
Ikke alle tilvalg kan kombineres indbyrdes. Symbolerne for de funktioner, der ikke kan tilvælges, forsvinder.
Hvis der tilvælges en funktion, der ikke kan bruges sammen med det indstillede vaskeprogram eller et andet tilvalg, viser displayet meddelelsen Err i nogle sekunder, og den gule
lampe ud for knap 7 begynder at blinke.
Funktioner skal tilvælges efter valg af program, men før der trykkes på knap 7 . Tryk på knap
4 : alle symboler for tilvalg vises på displayet.
Rul gennem alle de funktioner, der kan tilvælges, ved at trykke på knap 4 . Det tilhørende
symbol vises på displayet og begynder at blinke.
Tryk på knap 5 for at vælge, og bekræft valget. Der kommer en blinkende sort streg under
det valgte symbol for at vise, at tilvalget er slået til. Tryk på den samme knap for at vælge
funktionen fra.
Når der er tilvalgt funktioner, skal man vente nogle sekunder, til displayet er vendt tilbage
til standardvisning. De valgte funktioner vises på displayet.
Vedr. de funktioner, der kan tilvælges til de enkelte vaskeprogrammer: Se afsnittet "Vaskeprogrammer".
FORVASK som tilvalg
Vælg denne funktion, hvis vasketøjet skal forvaskes ved 30°C før hovedvasken. Forvasken
afsluttes med en kort centrifugering i programmer til bomuld og syntetiske stoffer, hvorimod vandet blot udtømmes i programmer til sarte stoffer.
Det tilhørende symbol vises i displayet.
Denne funktion anbefales til meget snavset tøj.
PLETFJERNING som tilvalg
Vælg denne funktion til at behandle meget snavset eller plettet vasketøj med pletfjerner
(forlænget hovedvask, hvor tiden er afpasset efter det trin, hvor pletfjerneren virker bedst).
Det tilhørende symbol vises i displayet.
12
Daglig brug
Denne funktion kan kun tilvælges ved temperaturer på mindst 40°C.
Hvis et program skal bruges med funktionen Pletfjerning, hældes pletfjerneren i rummet
, der er markeret med en pil.
SART som tilvalg
Når denne funktion tilvælges, reduceres tromlebevægelserne. Maskinen tilføjer et skyl i
programmerne til Koge-/kulørtvask og Syntetisk. Det tilhørende symbol vises i displayet.
Denne funktion kan ikke tilvælges sammen med funktionen Ekstra skyl.
Denne funktion anbefales til ikke-farveægte tøj, samt tøj, der vaskes tit.
EKSTRA SKYL (ekstra skylning)
Dette apparat er designet til at spare på vandet. Folk med meget sart hud (vaskemiddelallergi) kan dog være nødt til at skylle tøjet i ekstra vand (Ekstra skyl). Det tilhørende symbol
vises på displayet, og tilvalget er aktivt for det valgte vaskeprogram.
Hvis funktionen ønskes tilkoblet permanent, trykker du samtidig på knapperne 2 og 3 i
nogle sekunder: det tilhørende symbol vises i displayet. Hvis det skal slås fra, trykker du på
de samme to knapper, til symbolet forsvinder.
Valg af funktionen TID (knap 6)
Denne funktion giver mulighed for at ændre den vasketid, som er standard for programmet.
Denne knap bruges til at tilvælge en af følgende funktioner:
DAGLIG VASK: når du trykker én gang på knap 6 , vises det tilhørende symbol på displayet,
og vasketiden reduceres til dagligvask. Displayet viser den reducerede vasketid.
QUICKVASK: når du trykker to gange på knap 6 , bliver det tilhørende symbol ved med at
lyse i displayet, og vasketiden reduceres til vask af let snavset tøj eller ting, der kun har
været brugt i kort tid. Displayet viser den reducerede vasketid.
Vælg START/PAUSE (knap 7)
Det valgte program startes ved at trykke på knap 7 , hvorefter den tilhørende røde kontrollampe holder op med at blinke.
DØR-symbolet vises på displayet for at angive, at apparatet er startet, og at lugen er låst.
Efter start kan et program afbrydes med et tryk på knap 7 : den tilhørende røde lampe
begynder at blinke.
Programmet genstartes fra det punkt, hvor det blev afbrudt, ved at trykke på knap 7 igen.
Hvis der er valgt udskudt start, starter maskinen nedtællingen.
Hvis der er tilvalgt en forkert funktion, blinker den gule lampe ud for knap 7 3 gange, og
displayet viser meddelelsen Err i nogle sekunder.
Valg af UDSKUDT START (knap 8)
Før du starter programmet , vælger du tid til start ved at trykke en eller flere gange på
knappen, hvis programmet først skal starte senere.
Det tilhørende symbol vises i displayet. Med denne knap kan programmet udsættes med
30, 60 og 90 minutter, 2 timer og derefter 1 time ad gangen op til 20 timer.
Den valgte udsættelse af starten vises på displayet i ca. 3 sekunder, og derefter vises programmets varighed igen.
Denne funktion skal vælges, når programmet er indstillet, men før der trykkes på knap 7 .
Man kan annullere den udskudte start når som helst, før man trykker på knap 7 .
Daglig brug
13
Lugen vil være låst gennem hele tidsperioden frem til den udskudte start. Sæt maskinen i
pausetilstand ved at trykke på knap 7 , hvis du vil lægge tøj i maskinen, mens den tæller
ned til start. Når Dør-symbolet forsvinder, kan lugen åbnes. Læg tøjet i, luk lugen, og tryk
på knap 7 igen.
Valg af Udskudt start.
• Vælg programmet og de ønskede tilvalgsfunktioner.
• Vælg udskudt start.
• Tryk på knap 7 : Apparatet starter nedtællingen, time for time. Når den indstillede starttid
nås, starter programmet.
Annullering af den udskudte start
• Sæt maskinen på PAUSE ved at trykke på knap 7 ;
• Tryk på knap 8 , til symbolet ' bliver vist;
• tryk igen på knap 7 for at starte programmet.
Den valgte tidsperiode kan kun ændres, efter at man har valgt vaskeprogrammet igen.
Udskudt start kan ikke vælges sammen med programmet Tømning.
Ændring af en funktion eller et igangværende program
Det er muligt at ændre tilvalg, før programmet udfører dem. Før du foretager ændringer,
skal du sætte maskinen på pause ved at trykke på knappen 7 .
Når et program er i gang, kan det kun ændres ved først at nulstille det . Drej programvælgeren på
og derefter hen på det nye program. Start det nye program ved igen at
trykke på 7 -knappen. Vaskevandet i karret tømmes ikke ud.
Afbrydelse af et program
Tryk på knappen 7 for at afbryde et igangværende program. Den tilhørende lampe begynder
at blinke. Tryk én gang til på knappen for at genstarte programmet.
Annullering af et program
Drej programvælgeren til
et nyt program.
for at annullere et igangværende program. Nu kan der vælges
Åbning af lugen efter starten på et program
Sæt først maskinen på pause ved at trykke på knap 7 .
• Hvis DØR-symbolet forsvinder, kan lugen åbnes.
• Hvis DØR-symbolet ikke slukkes, betyder det, at maskinen allerede varmer op, eller at
vandstanden er over lugens underkant. I så fald kan lugen ikke åbnes.
• Hvis lugen er låst, og det er absolut nødvendigt at åbne den, skal der først slukkes for
maskinen ved at dreje programvælgen til
. Efter nogle minutter kan lugen åbnes (pas
på vandstanden og vandets temperatur!) .
Når lugen er lukket, skal man vælge programmet igen og trykke på knap 7 .
Ved programmets afslutning
Maskinen stopper automatisk, lampen ud for knap 7 slukkes, displayet viser et blinkende
, og signalet høres i nogle minutter.
Hvis du har valgt et program eller en funktion, der slutter med skyllestop, , pumpes vandet
ud på følgende måde:
14
•
•
•
•
•
Drej programvælgeren på
Vælg TØMNING eller CENTRIFUGERING
Nedsæt eventuelt omdrejningstallet for centrifugering med den tilhørende knap
Tryk på knap 7
Når programmet er færdigt, viser displayet et blinkende . I displayet forsvinder DØRsymbolet, og lugen kan åbnes.
Drej programvælgeren til
for at slukke for maskinen. Fjern tøjet fra tromlen, og sørg for,
at den er helt tømt.
Hvis der ikke skal vaskes yderligere, skal der lukkes for vandhanen. Lad lugen stå åben for
at forhindre dannelse af mug og ubehagelig lugt.
Standby : når programmet er slut, aktiveres energisparefunktionen efter nogle minutter.
Lysstyrken i displayet reduceres. Hvis du trykker på en vilkårlig knap, forlader apparatet
energisparetilstanden.
Programoversigt
Program
Maks. og min. temperatur
Beskrivelse af cyklus
Maks. centrifugeringshastighed
Maksimal fyldning
Tøjets art
Tilvalg
Vaskemiddel
Rum
KOGE/KULØRTVASK
95° - kold
Hovedvask - Skylning - Lang centrifugering
Maks. centrifugeringshastighed 1400 o/m for model
LN 79470A (model LN 79670A : 1600 o/m)
Maks. fyldning 7 kg - Red. fyldning 3,5 kg
Til hvid og kulørt bomuld (normalt snavset tøj).
CENTRIFUGERING
(nedsat hastighed) /
SKYLLESTOP / NATPROGRAM, FORVASK,
PLETFJERNING 1),
SART, EKSTRA SKYL,
TID 2)
3)
HYGIENE
60°
Hovedvask - Skylning - Lang centrifugering
Maks. centrifugeringshastighed 1400 o/m for model
LN 79470A (model LN 79670A : 1600 o/m)
Maks. fyldning 7 kg - Red. fyldning 3,5 kg
Vaskeprogrammet til hvid bomuld Dette program
fjerner mikroorganismer, fordi det vasker ved 60 °C
og har en ekstra skylning. På den måde bliver effekten
bedre. Hæld et desinfektionsmiddel i rummet til Pletfjerning, og vælg funktionen Pletfjerning.
CENTRIFUGERING
(nedsat hastighed) /
SKYLLESTOP, FORVASK, PLETFJERNING
3)
15
Programoversigt
Program
Maks. og min. temperatur
Beskrivelse af cyklus
Maks. centrifugeringshastighed
Maksimal fyldning
Tøjets art
Tilvalg
Vaskemiddel
Rum
CENTRIFUGERING
40- 60 MIX
(nedsat hastighed) /
40°
SKYLLESTOP / NATHovedvask - Skylning - Lang centrifugering
Maks. centrifugeringshastighed 1400 o/m for model PROGRAM, FORVASK,
PLETFJERNING, SART,
LN 79470A (model LN 79670A : 1600 o/m)
EKSTRA SKYL
Maks. vægt 7 kg
Hvid og kulørt bomuld . Dette program kan bruges
til tøj, der ellers skulle vaskes særskilt ved 40 °C eller
60 °C. Man kan derfor fylde tromlen helt op for at
spare energi og vand. Man får det samme gode vaskeresultat som ved et normalt program ved 60 °C.
3)
JEANS
60° - kold
Hovedvask - Skylning - Lang centrifugering
Maks. centrifugeringshastighed 1200 o/m
Maks. vægt 3,5 kg
Dette program er velegnet til denim og tøj af mørkt
stof (funktionen Ekstra skyl aktiveres automatisk).
CENTRIFUGERING
(nedsat hastighed)/
SKYLLESTOP/NATPROGRAM, FORVASK
3)
SYNTETISK
60° - kold
Maks. centrifugeringshastighed 1200 o/m
Hovedvask - Skylning - Kort centrifugering
Maks. fyldning 3,5 kg - Red. fyldning 2 kg
Syntetiske eller blandede fibre: Undertøj, kulørt
tøj, krympefri skjorter, bluser.
CENTRIFUGERING
(nedsat hastighed)/
SKYLLESTOP/NATPROGRAM, FORVASK,
PLETFJERNING 1),
SART, EKSTRA SKYL,
TID 2)
3)
STRYGELET PLUS
60° - kold
Hovedvask - Skylning - Kort centrifugering
Maks. centrifugeringshastighed 1200 o/m
Maks. vægt 1,5 kg
Syntetiske stoffer, der skal vaskes og centrifugeres skånsomt for at undgå krøl. I mange tilfælde
behøver det ikke at stryges. Råd: tag tøjet ud, så snart
programmet er slut.
CENTRIFUGERING
(nedsat hastighed) /
SKYLLESTOP, FORVASK, EKSTRA SKYL
3)
CENTRIFUGERING
FINVASK
40° - kold
(nedsat hastighed) /
Hovedvask - Skylning - Kort centrifugering
SKYLLESTOP / NATMaks. centrifugeringshastighed 1200 o/m
PROGRAM, FORVASK,
Maks. fyldning 3,5 kg - Reduceret fyldning 2 kg
PLETFJERNING 1),
Sarte stoffer af akryl, polyamid eller polyester, f.eks. EKSTRA SKYL, TID 2)
gardiner.
3)
16
Programoversigt
Program
Maks. og min. temperatur
Beskrivelse af cyklus
Maks. centrifugeringshastighed
Maksimal fyldning
Tøjets art
Tilvalg
CENTRIFUGERING
VISKOSE
(nedsat hastighed) /
40° - kold
SKYLLESTOP / NATHovedvask - Skylning - Kort centrifugering
PROGRAM, FORVASK,
Maks. centrifugeringshastighed 1200 o/m
Maks. fyldning: 3,5 kg
PLETFJERNING 1),
Særlig skånsomt program til stoffer som viskose, cuEKSTRA SKYL
pro, lyocell. Det vasker mere intensivt end programmet Uld Plus.
SKÅNESKYL
Skylning - Kort centrifugering
Maks. centrifugeringshastighed 1200 o/m
Maks. vægt 7 kg
Med dette program kan man skylle og centrifugere
bomuldstøj, der vasket i hånden. Maskinen udfører et
antal skylninger, efterfulgt af en slutcentrifugering.
CENTRIFUGERING
(nedsat hastighed) /
SKYLLESTOP / NATPROGRAM, EKSTRA
SKYL
TØMNING
Udtømning af vand
Maks. vægt 7 kg
Til udtømning af sidste hold skyllevand i programmer
med tilvalgene Skyllestop og Natprogram.
CENTRIFUGERING
Udtømning og lang centrifugering
Maks. centrifugeringshastighed 1400 o/m for model
LN 79470A (model LN 79670A : 1600 o/m)
Maks. vægt 7 kg
Separat centrifugering til håndvasket bomuldstøj og
efter programmer med tilvalgene Skyllestop og Natprogram. Før programmet vælges, skal programvæl.
geren drejes til
CENTRIFUGERING(nedsat hastighed)
TÆPPER
40° - 30°
Hovedvask - Skylning - Kort centrifugering
Maks. centrifugeringshastighed 800 o/m
Maks. vægt 2 kg
Specialprogram til en sovepose, et vattæppe eller to
puder, eller til vaskbare jakker med syntetisk fyld eller
dun.
CENTRIFUGERING(nedsat hastighed)
Vaskemiddel
Rum
3)
Programoversigt
Program
Maks. og min. temperatur
Beskrivelse af cyklus
Maks. centrifugeringshastighed
Maksimal fyldning
Tøjets art
Tilvalg
ULD PLUS/ SILKE
40° - kold
Hovedvask - Skylning - Kort centrifugering
Maks. centrifugeringshastighed 1200 o/m
Maks. fyldning: 2 kg (Silke: Maks. fyldning 1 kg)
Specielt vaskeprogram til maskinvaskbar uld og silke,
samt til tøj af uld og silke, der er mærket "håndvaskes".
Bemærk ! Et enkelt eller et omfangsrigt stykke vasketøj kan skabe ubalance. Hvis maskinen ikke udfører
den sidste centrifugering, skal du komme mere vasketøj i den, fordele tøjet i tromlen og derefter vælge
centrifugeringsprogrammet.
CENTRIFUGERING
(nedsat hastighed) /
SKYLLESTOP / NATPROGRAM
LINGERIE
40° - kold
Hovedvask - Skylning - Kort centrifugering
Maks. centrifugeringshastighed 1200 o/m
Maks. vægt 3 kg
Dette program er velegnet til vask af meget sart tøj,
f.eks. undertøj, bh'er osv.
CENTRIFUGERING
(nedsat hastighed) /
SKYLLESTOP / NATPROGRAM
SPORTSJAKKER
40° - kold
Hovedvask - Skylning - Kort centrifugering
Maks. centrifugeringshastighed 800 o/m
Maks. vægt 3 kg
Specialprogram til imprægneret tøj, sportstøj og fritidstøj, også tøj med vandtæt membran. Brug ikke
skyllemiddel!
CENTRIFUGERING
(nedsat hastighed) /
SKYLLESTOP, EKSTRA
SKYL
SPORT
40° - kold
Forvask - Hovedvask - Skylning - Kort centrifugering
Maks. centrifugeringshastighed 1200 o/m
Maks. vægt 3 kg
Specialprogram til vask af meget snavset sportstøj.
Maskinen tilføjer automatisk en forvask før hovedvasken for at fjerne mudderpletter. Det anbefales, at der
til beholderen til opIKKE hældes sæbe i rummet
vaskemiddel.
CENTRIFUGERING
(nedsat hastighed) /
SKYLLESTOP / NATPROGRAM, EKSTRA
SKYL
17
Vaskemiddel
Rum
18
Programoversigt
Program
Maks. og min. temperatur
Beskrivelse af cyklus
Maks. centrifugeringshastighed
Maksimal fyldning
Tøjets art
Tilvalg
20 MIN. - 3KG
30°
Hovedvask - Skylning - Kort centrifugering
Maks. centrifugeringshastighed 1200 o/m
Maks. vægt 3 kg
Dette program kan bruges til kort vask af sportstøj,
eller let snavset/let brugt tøj af bomuld og syntetiske
stoffer.
CENTRIFUGERING(nedsat hastighed)
INTENSIV, KVIK
60° - 40°
Hovedvask - Skylning - Kort centrifugering
Maks. centrifugeringshastighed 1200 o/m
Maks. vægt 5 kg
Hurtigvaskeprogram, der kan anvendes til let snavset
hvid/farveægte bomuld og blandede fibre.
CENTRIFUGERING
(nedsat hastighed) /
SKYLLESTOP, EKSTRA
SKYL
SUPER ECO
Kold
Hovedvask - Skylning - Kort centrifugering
Maks. centrifugeringshastighed 1200 o/m
Maks. vægt 3 kg
Meget energibesparende program til kold vask af let
snavset tøj af bomuld, syntetiske fibre eller blandingsfibre. Dette program kræver vaskemiddel, der
allerede begynder at virke i koldt vand. Råd: Hvis temperaturen i ledningsvandet er under 6°C, udfører maskinen en kort varmefase. Vaskemidlet skal doseres
med den medfølgende eller en egnet måleske eller
hætte (følg doseringsvejledningen på vaskemidlets
emballage).
CENTRIFUGERING
(nedsat hastighed) /
SKYLLESTOP, EKSTRA
SKYL
CENTRIFUGERING
ENERGISPARE
60°
(nedsat hastighed) /
Hovedvask - Skylning - Lang centrifugering
SKYLLESTOP / NATMaks. centrifugeringshastighed 1400 o/m for model PROGRAM, FORVASK,
LN 79470A (model LN 79670A : 1600 o/m)
PLETFJERNING, SART,
Maks. vægt 7 kg
EKSTRA SKYL
Hvid og farveægte kulørt bomuld .
Dette program kan vælges til let eller normalt snavset
bomuldstøj. Temperaturen sættes ned, mens vasketiden forlænges. Det giver en god vaskeeffekt, samtidig
med at der spares energi.
Vaskemiddel
Rum
3)
Nyttige oplysninger og råd
Program
Maks. og min. temperatur
Beskrivelse af cyklus
Maks. centrifugeringshastighed
Maksimal fyldning
Tøjets art
Tilvalg
19
Vaskemiddel
Rum
/ SLUK
Til annullering af det igangværende vaskeprogram og
til at slukke for maskinen.
1) Denne funktion kan kun tilvælges ved temperaturer på mindst 40°C.
2) Hvis du vælger funktionen Hurtigvask ved at trykke på knappen 6 , anbefales det at reducere maks. fyldning
som angivet. (Nedsat fyldn. = reduceret fyldning). Hel fyldning er dog mulig, men med et mindre godt
vaskeresultat.
3) Hvis der anvendes flydende vaskemiddel, skal der vælges et program uden forvask.
Nyttige oplysninger og råd
Sortering af vasketøj
Følg instruktionerne på hvert vaskemærke samt producentens anvisninger. Sortér vasketøjet: i hvidt, kulørt, syntetiske stoffer, finvask, uld.
Temperaturer
90° eller 95°
til normalt snavset, hvid bomuld og lærred (f.eks. viskestykker,
håndklæder, duge, lagener ...)
60°/50°
til normalt snavset, farveægte tøj (f.eks. skjorter, nattøj, pyjamas ...)
i lærred, bomuld eller syntetiske fibre samt til let snavset hvid
bomuld (f.eks. undertøj)
40°-30°- kold
til sart tøj (f.eks. netgardiner), blandet vasketøj inklusive syntetiske
fibre og uld mærket med "ren ny uld, maskinvaskbar, krympefri"
Før vasketøjet lægges i maskinen
Vask aldrig kulørt og hvidt tøj sammen. Hvidt tøj kan miste "hvidheden" i vasken.
Nyt, kulørt tøj kan smitte af i den første vask; Det skal derfor vaskes separat første gang.
Sørg for, at der ikke er metalgenstande i vasketøjet (f.eks. hårspænder, sikkerhedsnåle o.lign.).
Knap pudebetræk, luk lynlåse, hægt hægter og lås tryklåse. Bind bælter eller lange bændler.
Fjern genstridige pletter før vask.
Gnub særligt snavsede steder med et særligt rensemiddel.
Behandl gardiner særligt forsigtigt. Fjern kroge, eller kom dem i en vaskepose.
Maksimal fyldning
Anbefalede fyldninger for programmerne fremgår af tabellen over vaskeprogrammer.
Generelle regler:
• Koge-/kulørtvask: tromlen kan være fyldt, men ikke for tætpakket;
• Strygelet: tromlen må kun være halvt fyldt;
• Sarte stoffer og uld: tromlen må kun være en tredjedel fyldt.
20
Nyttige oplysninger og råd
Vaskes en maksimal fyldning, udnyttes vand og energi bedst.
Ved meget snavset tøj skal fyldningen begrænses.
Tøjets vægt
Følgende vægtangivelser er vejledende:
Følgende vægtangivelser er vejledende:
badekåbe
1.200 g
dynebetræk
700 g
herrearbejdsskjorte
600 g
lagen, herrepyjamas
500 g
dug
250 g
pudebetræk, frottéhåndklæde, natkjole, herreskjorte
200 g
viskestykke, dametrusser, serviet, bluse, herreunderbukser
100 g
Pletfjerning
Genstridige pletter kan muligvis ikke fjernes med kun vand og vaskemiddel. Det er derfor
tilrådeligt at behandle dem før vask.
Blod: behandl friske pletter med koldt vand. Ved indtørrede pletter skal man lægge tøjet i
blød natten over i et specialvaskemiddel og derefter gnubbe i sæbevandet.
Oliebaseret maling: fugt med rensebenzin, læg tøjet på en blød klud og dup på pletten;
Gentages flere gange.
Indtørrede fedtpletter: fugt med terpentin, læg tøjet på en blød overflade, og dup pletten
med fingerspidserne og en bomuldsklud.
Rust: oxalsyre opløst i varmt vand eller et rustfjerningsmiddel brugt koldt. Vær forsigtig
med gamle rustpletter, da cellulosestrukturen allerede vil være beskadiget og tøjet vil være
blevet hullet.
Mugpletter: behandles med blegemiddel, skyl grundigt (kun hvidt og farveægte tøj).
Græs: indsæb let, og behandl med blegemiddel (kun hvidt og farveægte tøj).
Kuglepen og lim: fugt med acetone 1), læg tøjet på et blødt stofunderlag, og dup pletten.
Læbestift: fugt med acetone som ovenfor, og behandl pletten med husholdningssprit. Fjern
eventuelle resterende mærker med blegemiddel.
Rødvin: læg i blød i vand og vaskemiddel, skyl, og behandl med eddikesyre eller citronsyre
og skyl efter. Fjern eventuelle resterende mærker med blegemiddel.
Blæk: afhængigt af typen af blæk fugtes tøjet først med acetone 1), derefter med eddikesyre; Fjern eventuelle resterende mærker på hvidt tøj med blegemiddel, og skyl grundigt
efter.
Tjære: behandl først med pletfjerner, husholdningssprit eller rensebenzin, og vask derefter
tøjet.
Vaskemidler og tilsætningsmidler
Gode vaskeresultater afhænger blandt andet af det anvendte vaskemiddel og den korrekte
mængde for at undgå spild og beskytte miljøet.
1) brug ikke acetone på kunstsilke
Vedligeholdelse og rengøring
21
Selv biologisk nedbrydelige vaskemidler indeholder stoffer, der i store mængder kan skade
den økologiske balance.
Valget af vaskemiddel afgøres af materialetypen (finvask, uld, bomuld osv.), farven, vasketemperaturen og graden af tilsmudsethed.
Alle vaskemidler i almindelig handel kan anvendes i denne vaskemaskine:
• vaskepulver til alle stoftyper
• vaskepulver til sarte stoffer (60°C maks.) og uld
• flydende vaskemiddel, helst til vaskeprogrammer med lave temperaturer (60°C maks.) til
alle stoftyper eller specialmiddel kun til uld.
Vaskepulveret og eventuelle tilsætningsmidler skal hældes i de korrekte rum i vaskemiddelskuffen, før programmet startes.
Hvis der bruges flydende vaskemiddel, skal der vælges et program uden forvask.
Vaskemaskinen har et recirkulationssystem, der giver den optimale udnyttelse af det koncentrerede vaskemiddel.
Følg anbefalingerne fra produktets producent vedrørende mængder, og overskrid ikke
"MAX" mærket i vaskemiddelskuffen .
Vandets hårdhedsgrad
Vandets hårdhed klassificeres i såkaldte "grader" af hårdhed. Oplysninger om vandets hårdhed i et givent område fås hos vandværket eller kommunen.
Der skal tilsættes et blødgøringsmiddel, hvis vandet er middelhårdt til hårdt (fra hårdhedsgrad II). Følg producentens anvisninger. Så kan vaskemidlet altid doseres efter hårdhedsgrad
I (= blødt).
Rille
Beskrivelse
1
blødt
2
3
4
Vandets hårdhedsgrad
Tysk °dH
Fransk °T.H
0-7
0-15
rosa i midten (medium)
8-14
16-25
hårdt
15-21
26-37
meget hårdt
> 21
> 37
Vedligeholdelse og rengøring
Maskinen skal KOBLES FRA lysnettet, før der må udføres nogen form for rengøring eller
vedligeholdelse.
Afkalkning
Vores brugsvand indeholder normalt kalk. Det er en god idé jævnligt at anvende et blødgøringsmiddel i maskinen. Det skal gøres separat fra tøjvask og i henhold til anvisningerne
fra producenten af midlet. Det vil hjælpe med at hindre dannelse af kalkaflejringer.
Efter hver vask
Lad lugen stå åben. Det hjælper med at forhindre dannelse af mug og ubehagelig lugt i
maskinen. At holde lugen åben efter vask bidrager også til beskyttelse af lugens pakning.
22
Vedligeholdelse og rengøring
Vedligeholdelsesvask
Når der vaskes ved lave temperaturer, kan der ske akkumulering af restprodukter i tromlen.
Det anbefales, at der jævnligt foretages en vedligeholdelsesvask.
Gå frem på følgende måde:
• Tromlen skal være helt tom.
• Vælg det varmeste vaskeprogram til bomuld.
• Brug en normal dosis vaskemiddel, der skal være et pulver med biologiske egenskaber.
Udvendig rengøring
Rengør maskinen udvendigt med vand og sæbe, og tør grundigt efter.
Brug ikke husholdningssprit, opløsningsmidler eller lignende produkter til rengøring af kabinettet.
Vaskemiddelskuffe
Vaskemiddelskuffen bør rengøres jævnligt.
1. Tag vaskemiddelskuffen ud ved at trække hårdt i den.
2. Tag indsatsen til skyllemiddel ud af det
midterste rum.
3. Skyl alle dele med vand.
4. Sæt indsatsen til skyllemiddel så langt ind,
som den kan komme, så den sidder fast.
5. Rengør alle maskinens dele med en børste,
og især dyserne øverst i indløbskammeret.
6. Sæt vaskemiddelskuffen på skinnerne, og
skub den ind.
Tromle
Der kan aflejres rust i tromlen på grund af rustne fremmedlegemer i vasketøjet, eller fordi
brugsvandet er jernholdigt.
Rengør ikke tromlen med sure afkalkningsmidler, klorholdige skuremidler, skuresvampe af
stål eller ståluld.
1. Fjern eventuelle rustaflejringer på tromlen med et rensemiddel til rustfrit stål.
2. Kør et vaskeprogram med tom maskine for at fjerne eventuelle rester af rensemiddel.
Program: Kort bomuldsprogram ved maks. temperatur, og tilsæt ca. 1/4 målebæger
vaskemiddel.
Vedligeholdelse og rengøring
23
Lugens pakning
Kontrollér med mellemrum lugens pakning, og
fjern eventuelle genstande, der måtte have sat sig
fast i folden.
Udtømningspumpe
Pumpen skal efterses regelmæssigt, og især hvis:
• maskinen ikke tømmer ud og/eller centrifugerer
• maskinen laver en usædvanlig støj under udtømning på grund af fremmedlegemer som
sikkerhedsnåle, mønter o.lign., der blokerer pumpen.
Gør følgende:
1. Kobl apparatet fra strømforsyningen.
2. Om nødvendigt skal man vente, til vandet er kølet af.
3. Åbn lågen til pumpen.
4.
5.
Sæt en skål tæt op til pumpen, så den opfanger eventuelt spild.
Træk nødtømningsslangen ud, læg den ned i beholderen, og fjern hætten.
24
Vedligeholdelse og rengøring
6.
Når der ikke kommer mere vand ud,
skrues pumpen ud og fjernes. Sørg altid
for at have en klud ved hånden til at
tørre vandspild op, når pumpen tages
ud.
7.
Fjern eventuelle fremmedlegemer fra pumpehjulet ved at dreje det rundt.
8.
Sæt hætten tilbage på nødtømningsslangen, og sæt slangen på plads.
9. Skru pumpen helt ind.
10. Luk lågen til pumpen.
ADVARSEL
Når apparatet er i brug, kan der afhængigt af det valgte program være varmt vand i pumpen.
Fjern aldrig pumpedækslet under en vask, vent altid, til apparatet er færdig med en vask
og er blevet tømt. Når dækslet sættes på, skal man sikre sig, at det er strammet helt, så der
ikke kan lække vand ud, og så mindre børn ikke kan tage det af.
Rengøring af tilløbsslangens filtre
Hvis apparatet ikke tager vand ind, hvis det tager lang tid at tage vand ind, hvis startknappen
blinker gult, eller hvis displayet (hvis det findes) viser den tilhørende alarm (se afsnittet "Når
der opstår fejl..." vedrørende yderligere oplysninger), skal du kontrollere, om filtrene i tilløbsslangen er tilstoppede.
Rengør tilløbsslangens filtre
Vedligeholdelse og rengøring
1.
2.
3.
4.
25
Luk for vandhanen.
Skru slangen af hanen.
Rengør slangefilteret med en stiv børste.
Skru slangen på hanen igen. Sørg for, at
tilslutningen er i orden.
5. Skru slangen af maskinen. Sørg for at have
en karklud i nærheden, da der kan løbe
vand ud.
6. Rengør filteret i ventilen med en stiv børste eller med en klud.
7. Skru slangen på maskinen igen, og sørg
for at tilslutningen er i orden.
8. Åbn for vandhanen.
Frostsikring
Hvis maskinen installeres i et rum, hvor temperaturen kan falde til under 0°C, skal man gøre
som følger:
1. Luk for vandhanen, og skru tilløbsslangen af hanen;
2. Anbring enden af nødtømningsslangen og tilløbsslangen i en beholder på gulvet, og
lad vandet løbe ud;
3. Skru tilløbsslangen på igen, og sæt nødtømningsslangen på plads efter at have sat
hætten på igen.
26
Når der opstår fejl
Når dette gøres, fjernes eventuelt resterende vand fra maskinen, hvilket forhindrer dannelse
af is med deraf følgende skade på maskinen.
Kontrollér, at temperaturen i lokalet er over 0°C, inden maskinen startes igen.
Nødtømning
Hvis vandet ikke pumpes ud, gøres følgende for at tømme maskinen for vand:
1. Træk stikket ud af stikkontakten;
2. Luk for vandhanen;
3. Vent om nødvendigt, til vandet er kølet af;
4. Åbn lågen til pumpen;
5. Anbring en beholder på gulvet, og læg enden af nødtømningsslangen ned i beholderen.
Fjern hætten. Vandet skal løbe ud på grund af tyngdekraften. Når beholderen er fyldt,
sættes hætten på igen. Tøm beholderen. Gentag proceduren, til der ikke kommer mere
vand ud;
6. Rengør pumpen efter behov som tidligere beskrevet;
7. Sæt hætten på igen, og sæt nødtømningsslangen på plads;
8. Skru pumpen i igen, og luk lågen.
Når der opstår fejl
Visse problemer skyldes manglende almindelig vedligeholdelse eller forglemmelse, der let
kan afhjælpes uden tilkaldelse af en tekniker. Inden der tages kontakt til Electrolux Service
A/S, skal man foretage følgende kontroller.
Når maskinen er i gang, kan det ske, at den gule kontrollampe for knappen 7 blinker,
displayet viser en af de følgende alarmkoder, og samtidig lyder et signal hvert 20. sekund
for at vise, at maskinen ikke arbejder:
•
: problem med vandtilførsel
•
: problem med vandudtømning
•
: luge åben
•
: Overløbssikringen er aktiveret
Når problemet er afhjulpet, genstartes programmet ved at trykke på 7 -knappen. Hvis
problemet stadig ikke er løst efter alle disse kontroller, kontaktes Electrolux Service A/S.
Når der opstår fejl
Fejl
27
Mulig årsag/løsning
Vaskemaskinen starter ikke:
Lugen er ikke blevet lukket.
• Luk lugen godt til.
Stikket er ikke sat helt ind i stikkontakten.
• Sæt stikket i stikkontakten.
Strømmen til kontakten er afbrudt.
• Efterse husets elinstallationer.
Hovedsikringen er gået.
• Udskift sikringen.
Programvælgeren er ikke i korrekt position, og
der er ikke trykket på knappen 7 .
• Drej på programvælgeren, og tryk på knappen 7 .
Der er valgt Senere start.
• Hvis tøjet skal vaskes med det samme, skal
Senere start annulleres.
Børnesikringen er aktiveret.
• Deaktivér denne funktion.
Maskinen tager ikke vand ind:
Der er lukket for vandet.
• Åbn for vandhanen.
Tilløbsslangen er klemt eller bøjet.
• Kontroller samlingen ved tilløbsslangen.
Filteret i tilløbsslangen eller filteret i indløbsventilen er blokeret .
• Rens filtrene ved indløbsslangen (se under
"Rengøring af filtre i vandindtag" for at få
flere oplysninger).
Lugen er ikke lukket korrekt.
• Luk lugen godt til.
Maskinen tager vand ind, men tømmer det
straks ud igen:
Enden af afløbsslangen sidder for lavt.
• Se det pågældende afsnit under "Udtømning
af vand".
Afløbsslangen er klemt eller bøjet:
• Kontroller afløbsslangens tilslutning.
Udtømningsfilteret er tilstoppet.
• Rens udtømningsfilteret.
Maskinen tømmer ikke ud og/eller centrifu- Der er valgt et program eller en funktion, der
gerer ikke:
slutter med skyllestop, eller som udelukker al
centrifugering.
• Vælg udtømning eller centrifugering.
Vasketøjet er ikke jævnt fordelt i tromlen.
• Omfordel vasketøjet.
28
Når der opstår fejl
Fejl
Mulig årsag/løsning
Der er vand på gulvet:
Vaskemidlet er uegnet eller overdoseret (skummer for meget).
• Reducer mængden af vaskemiddel, eller brug
et andet middel.
Kontroller, om der er lækage fra en af tilløbsslangens samlinger. Det er ikke altid let at se
dette, da vandet løber ned ad slangen. Kontroller, om den er fugtig.
• Kontroller samlingen ved tilløbsslangen.
Tilløbsslangen er beskadiget.
• Udskift den.
Hætten er ikke sat på filteret, eller filteret er ikke
skruet korrekt i efter rengøringen.
• Sæt hætten tilbage på filteret, eller skru filteret helt ind.
Utilfredsstillende vaskeresultater:
Der er brugt for lidt vaskemiddel, eller midlet er
uegnet.
• Forøg mængden af vaskemiddel, eller brug en
anden type.
Vanskelige pletter blev ikke behandlet før vask.
• Brug gængse produkter til at forbehandle
vanskelige pletter.
Der blev ikke valgt korrekt temperatur.
• Kontroller, om der er valgt korrekt temperatur.
Der er for meget tøj i maskinen.
• Reducer fyldningen.
Lugen vil ikke åbne:
Programmet kører stadig.
• Vent, indtil vaskeprogrammet er slut.
Lugens lås er ikke blevet udløst.
• Vent, indtil symbolet 9.5 forsvinder.
Der står vand i tromlen.
• Vælg udtømning eller centrifugering for at
tømme vandet ud.
Maskinen vibrerer eller støjer:
Transportboltene og emballagen er ikke fjernet.
• Kontroller, om maskinen er korrekt installeret.
Benene er ikke blevet justeret.
• Kontroller, om maskinen står i vater.
Vasketøjet er ikke jævnt fordelt i tromlen.
• Omfordel vasketøjet.
Måske er der meget lidt tøj i maskinen.
• Læg mere vasketøj i.
Tekniske data
Fejl
29
Mulig årsag/løsning
Maskinens elektroniske kontrolsystem for ubalance reagerer, fordi tøjet ikke er jævnt fordelt
i tromlen. Tøjet omfordeles ved at rotere tromlen. Det sker flere gange, før ubalancen forsvinder, og den normale centrifugering kan genCentrifugeringen er længe om at starte, eller
optages. Hvis tøjet stadig ikke er jævnt fordelt i
maskinen centrifugerer slet ikke:
tromlen efter nogle minutter, starter centrifugeringen ikke.
• Måske er der for lidt tøj i maskinen. Læg mere
tøj i, omfordel tøjet manuelt, og vælg så centrifugeringsprogrammet.
Maskinen lyder unormalt:
Maskinen har en type motor, der har en anden
lyd end de tidligere brugte motorer. Den nye
motor muliggør en roligere igangsætning og en
bedre fordeling af vasketøjet ved centrifugering. Herved opnås også en bedre stabilitet.
Der er ikke synligt vand i tromlen:
Moderne vaskemaskiner arbejder meget økonomisk med lave vandstande, uden at det påvirker vaskeresultatet.
Displayet viser alarmkoden
Overløbssikringen er aktiveret.
• Kobl maskinen fra lysnettet, og kontakt Electrolux Service A/S.
:
Hvis problemet ikke kan findes eller løses: Kontakt
vort servicecenter. Sørg for at notere model, serienummer og købsdato før opringningen: Servicecenteret har brug for disse oplysninger.
Tekniske data
Mål
Bredde
Højde
Dybde
60 cm
85 cm
63 cm
Tilslutning, el
Information om eltilslutning findes på typeskiltet indvendigt på
lugen.
Vandtilførslens tryk
Minimum
Maksimum
0,05 MPa
0,8 MPa
30
Forbrugsværdier
Maksimal fyldning
Bomuld
7 kg
Centrifugeringshastighed
Maksimum
1400 o/m (LN 79470A)
1600 o/m (LN 79670A)
Forbrugsværdier
Program
Energiforbrug (kWh)
Vandforbrug (liter)
Koge-/kulørtvask 95°
2,1
62
Koge-/kulørtvask 60°
1,35
58
Koge-/kulørtvask
ENERGISPARE 60° 1)
1,05
45
Koge-/kulørtvask 40°
0,75
58
Super Eco
0.089
41
Syntetisk 40°
0,55
51
Finvask 40°
0,55
63
Uld/håndvask 30°
0,25
62
Programvarighed (minutter)
Se displayet på kontrolpanelet for at få
oplysninger om programmernes varighed.
1) « Koge-/kulørtvask ENERGISPARE» ved 60 °C med en fyldning på 7 kg er referenceprogram for de opgivne data
i energimærkningen, i overensstemmelse med standarderne i Direktiv 92/75/EØF.
Forbrugsværdierne i tabellen er kun vejledende, da de kan variere afhængigt af mængden
og arten af vasketøj, ledningsvandets temperatur og den omgivende temperatur.
Installationsvejledning
Installation
Udpakning
Alle transportbolte og emballage skal fjernes, før apparatet tages i anvendelse.
Det anbefales, at man gemmer alle transportsikringsdele, så de kan sættes på, hvis maskinen
nogensinde skal transporteres igen.
Installation
1. Når al emballage er fjernet, lægges maskinen forsigtigt ned på bagsiden, så polystyrenbunden kan fjernes.
2. Fjern strømkablet, og tag afløbsslangen ud
af holderne bag på apparatet.
3. Skru de tre bolte med den nøgle, der følger
med maskinen.
31
32
Installation
4. Skub de tilhørende plaststykker ud.
5. Åbn lugen, tag tilløbsslangen ud af tromlen, og fjern polystyrenblokken på lugens
pakning.
6. Prop det lille hul foroven og de to store
huller til med de plastpropper, der ligger i
posen med brugsanvisningen.
7. Slut tilløbsslangen til som beskrevet i afsnittet "Vandtilførsel".
Installation
33
Opstilling og nivellering
Installér maskinen på et plant, hårdt gulv.
Sørg for, at luftcirkulationen om maskinen ikke
hindres af tæpper og lignende.
Sørg for en gummibelægning, før den placeres på
små fliser.
Forsøg aldrig at rette ujævnheder op ved at lægge
stykker af træ, pap eller lignende materiale under
maskinen.
Hvis det ikke kan undgås at stille maskinen ved
siden af et komfur eller en kulfyret ovn, skal der
indskydes et isoleringspanel mellem de to apparater, og med alufolie på den side, der vender mod
komfur eller ovn.
Maskinen må ikke installeres i rum, hvor temperaturen kan komme under frysepunktet.
Tilløbs- og afløbsslange må ikke slå knude (kinke).
Sørg for, at apparatet efter installation er lettilgængeligt for en tekniker i tilfælde af nedbrud.
Nivellér ved at skrue benene ind eller ud. Placér aldrig pap, træ eller lignende materialer
under maskinen for at kompensere for ujævnheder i gulvet.
Vandtilførsel
Der medfølger en tilløbsslange, der ligger i tromlen.
Denne maskine skal sluttes til en koldtvandsforsyning.
Brug ikke slangerne fra den gamle maskine ved tilslutning til vandforsyningen.
1. Åbn lugen, og tag slangen ud.
2. Forbind slangen med vinkelsamlingen til
maskinen.
Lad ikke tilløbsslangen hænge nedad. Lad
slangen have en vinkel enten mod venstre
eller højre afhængigt af placeringen af
vandhanen.
34
Installation
3. Placér slangen korrekt ved at løsne ringmøtrikken. Når slangen er placeret, skal
ringmøtrikken strammes igen for at undgå udslip.
4. Forbind slangen til en hane med et 3/4"
gevind. Brug altid den medfølgende slange.
Tilløbsslangen må ikke forlænges. Hvis den er
for kort, og man ikke kan flytte hanen, skal der
anskaffes en ny, længere slange specifikt beregnet til denne slags formål.
Installationen skal overholde bestemmelserne
fra den kommunale vandforsyning samt kravene i bygningsreglementet. Kontrollér det
krævede minimum vandtryk for sikker drift i
afsnittet "Tekniske specifikationer".
Overløbssikring (aquastop)
Tilløbsslangen er forsynet med en aquastopanordning, der beskytter mod skader fra vandudslip
i slangen, som kan opstå, når slangen bliver gammel. Denne fejl vises med en rød sektor i vinduet
"A" . Skulle det forekomme, skal der lukkes for
vandhanen, og slangen skal udskiftes gennem
kundeservice.
Udtømning af vand
Enden af afløbsslangen kan tilsluttes på tre måder:
1. Hægtet på kanten af en vask ved hjælp af den plastanordning, der leveres med
maskinen.
I dette tilfælde skal man sikre sig, at enden ikke kan løsrive sig, mens maskinen tømmer
vand ud.
Tilslutning, el
35
Det kan gøres ved at binde slangen fast til
vandhanen med snor eller fastgøre den på
væggen.
2. Til udtag på afløbsrør. Udtaget skal placeres over vandlåsen og minimum 60 cm
over gulvet.
3. Direkte til et afløbsrør i en højde på
mindst 60 cm og højst 90 cm.
Afløbsslangens endestykke skal altid være
ventileret, dvs. rørets indvendige diameter
skal være bredere end afløbsslangens udvendige diameter.
Afløbsslangen må ikke danne knæk.
Afløbsslangen kan forlænges til maksimalt 4 meter. Der fås en ekstra afløbsslange og et
samlestykke hos Electrolux Service A/S.
Tilslutning, el
Information om eltilslutning findes på typepladen indvendigt på lugen.
Kontrollér, at boligens elektriske installationer kan klare den maksimale belastning, og husk
at tage andre anvendte apparater i betragtning.
ADVARSEL
Maskinen skal tilsluttes jvf. gældende stærkstrømsreglement.
ADVARSEL
Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader, der skyldes manglende overholdelse af disse sikkerhedsregler.
ADVARSEL
Sørg for, at elkablet er let tilgængeligt efter installationen af maskinen.
ADVARSEL
Hvis der bliver behov for at udskifte maskinens elkabel, skal det udføres af Electrolux Service A/S.
36
Miljøhensyn
Miljøhensyn
Symbolet
på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles
som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af
elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den
rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og
af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt.
Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produktet er
købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.
Emballagemateriale
Materialer mærket med symbolet kan genanvendes.
>PE<=polyætylen
>PS<=polystyren
>PP<=polypropylen
Det betyder, at de kan genbruges ved at bortskaffe dem korrekt i de dertil beregnede affaldscontainere.
Råd om økologi
For at spare vand og energi og for at hjælpe med at beskytte miljøet anbefaler vi, at man
følger disse råd:
• Normalt snavset tøj kan vaskes uden forvask for at spare vaskemiddel, vand og tid (det
beskytter også miljøet!).
• Vaskemaskinen arbejder mere økonomisk, hvis den er fyldt.
• Med passende forbehandling kan pletter og begrænset snavs fjernes; Vasketøjet kan
vaskes ved en lavere temperatur.
• Dosér vaskemiddel alt efter vandets hårdhed, graden af snavs og mængden af tøj.
37
38
39
www.electrolux.com
192994551-00-522009
Besøg vor hjemmeside www.electrolux.dk for bestilling av tilbehør og reservedele: www.aegelectrolux.dk
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement