Aeg-Electrolux L74850A User manual

Aeg-Electrolux L74850A User manual
LAVAMAT 74850A
Használati útmutató
Mosógép
2
Tartalomjegyzék
Köszönjük, hogy egyik kiváló minőségű termékünket választotta!
A készülék optimális és hosszú távú teljesítményének biztosítása
érdekében, kérjük, olvassa át alaposan a jelen használati útmutatót.
Ezzel biztosítható, hogy az összes folyamatot tökéletesen és a
leghatékonyabb módon vezérelje. Javasoljuk, tartsa biztonságos
helyen ezt az útmutatót, hogy bármikor fellapozhassa, amikor szüksége
van rá. Végül kérjük, az útmutatót adja át a készülék esetleges jövőbeli
tulajdonosának.
Kívánjuk, sok örömöt leljen új készülékében!
Tartalomjegyzék
Használati útmutató
Biztonsági információk
Általános biztonság
Üzembe helyezés
Használat
Gyermekbiztonság
Termékleírás
Mosószertartó
Kezelőpanel
Kijelző
Első használat
Személyreszabás
Hangjelzések
Gyermekzár
Napi használat
A ruhanemű behelyezése
A mosószer és az öblítőszer
adagolása
A kívánt program kiválasztása
programkapcsoló segítségével (1)
3
3
3
4
4
5
5
6
6
8
9
9
9
10
10
10
10
11
A kívánt HŐMÉRSÉKLET
kiválasztása (2 gomb)
12
A centrifugálási sebesség, a HALK
CIKLUS vagy az ÖBLÍTŐSTOP opció
kiválasztása (3 gomb)
12
Programopció gombok
12
ELŐMOSÁS opció
13
FOLT opció
13
ÉRZÉKENY opció
13
EXTRA ÖBLÍTÉS opció (további
öblítés)
13
Az IDŐMEGTAKARÍTÁS opció
kiválasztása (6 gomb)
14
A START/SZÜNET gomb (7-es gomb)
kiválasztása
14
A KÉSLELTETETT INDÍTÁS (8 gomb)
kiválasztása
14
Opció vagy futó program módosítása
15
Program megszakítása
15
Program törlése
15
Az ajtó nyitása a program indítása
után
15
A program végén
15
Mosási programok
16
Hasznos javaslatok és tanácsok
22
A mosnivaló szétválogatása
22
Hőmérséklet
22
Teendők a ruhaneműk behelyezése
előtt
22
Maximális töltetek
22
A ruhaneműk súlya
23
Foltok eltávolítása
23
Mosószerek és adalékanyagok
24
Vízkeménységi fok
24
Ápolás és tisztítás
24
Vízkőtlenítés
25
Minden mosás után
25
Karbantartási mosás
25
Külső tisztítás
25
Mosószertartó
25
Mosódob
26
Az ajtó tömítése
26
Vízleeresztő szivattyú
26
A vízbevezető szűrők tisztítása
28
Biztonsági információk
Fagyveszély
Víz kiürítése szükség esetén
Mit tegyek, ha...
Műszaki adatok
Fogyasztási értékek
Szerelési útmutató
Üzembe helyezés
Kicsomagolás
29
29
30
34
35
35
35
35
Elhelyezés és vízszintezés
Vízellátás
Aquastop eszköz
Vízkivezetés
Elektromos csatlakoztatás
Környezetvédelmi tudnivalók
Csomagolóanyagok
Környezetvédelmi tanácsok
3
38
38
39
39
40
41
41
41
A változtatások jogát fenntartjuk
Használati útmutató
Biztonsági információk
Olvassa el alaposan és őrizze meg, mert később még szüksége lehet rá.
• A készülék biztonsága megfelel az ágazati szabványoknak és a készülékek
biztonságára vonatkozó jogszabályi követelményeknek. Ugyanakkor gyár‐
tóként magunkra nézve kötelezőnek érezzük, hogy a következő biztonsági
megjegyzéseket rendelkezésére bocsássuk.
• Nagyon fontos, hogy ezt a Kezelési útmutatót elérhető helyen tartsa, hogy
szükség esetén mindig a rendelkezésére álljon. Amennyiben a készüléket
eladja vagy átadja egy másik tulajdonosnak, vagy amennyiben elköltözik a
lakásból, és a készüléket otthagyja, soha ne feledje mellékelni az útmutatót
a készülékhez, hogy az új tulajdonos megismerkedhessen a készülék mű‐
ködésével és a vonatkozó figyelmeztetésekkel.
• A készülék üzembe helyezése és használata előtt figyelmesen el KELL ol‐
vasnia a biztonsági szabályokat.
• Mielőtt először nekikezdene, ellenőrizze a készüléket, hogy nem történt-e
valamilyen sérülés a szállítás során. Soha ne csatlakoztasson sérült készü‐
léket. Ha egyes részei megsérültek, forduljon a szállítóhoz.
• Ha a készüléket télen szállítják ki, amikor a hőmérséklet fagypont alatt van:
Tárolja a mosógépet szobahőmérsékleten 24 óráig az első használat előtt.
192993180-00-212009
Általános biztonság
• Veszélyes megváltoztatni a műszaki jellemzőket vagy megkísérelni a ter‐
mék bármilyen módon történő módosítását.
• Magas hőmérsékleten történő mosás során az ajtó üvege felmelegszik. Ne
nyúljon hozzá.
• Ügyeljen rá, hogy kisebb háziállatok ne kerüljenek a mosógép dobjába. En‐
nek elkerülése érdekében, kérjük, használat előtt ellenőrizze le a dobot.
• Bármilyen tárgy, mint például pénzérmék, biztosítótűk, tűk, csavarok, kövek
vagy más kemény, éles anyagok komoly károkat okozhatnak, és nem sza‐
bad azokat a gépbe tenni.
4
Biztonsági információk
• Csak a gyártó által javasolt mennyiségű öblítőszert és mosószert használ‐
jon. A túlzott használat kárt okozhat a ruhaneműben. Kövesse a gyártó
mennyiségi ajánlásait.
• A kisméretű ruhadarabokat - mint például zokni, harisnya, mosható öv stb.
- mosózsákba vagy párnahuzatba téve mossa, nehogy azok a dob és az üst
közé kerülhessenek.
• Ne használja a mosógépet halcsontot tartalmazó darabok, nem szegett vagy
szakadt anyagok mosására.
• A készüléket mindig válassza le a hálózatról, és zárja el a vízellátást hasz‐
nálat, tisztítás és karbantartás után.
• Semmilyen körülmények között ne kísérelje meg saját maga megjavítani a
készüléket. A szakszerűtlen beavatkozás személyi sérülést vagy komoly
működési problémákat okozhat. Forduljon szakszervizhez. Mindig ragasz‐
kodjon eredeti pótalkatrészek felhasználásához.
Üzembe helyezés
• A készülék nehéz. Mozgatásakor körültekintéssel járjon el.
• Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a gép. Kétség esetén
ne helyezze működésbe, hanem forduljon a szakszervizhez.
• Használat előtt minden csomagolóanyagot és szállítási rögzítőcsavart el kell
távolítani. Súlyos károk keletkezhetnek a gépben vagy a berendezési tár‐
gyakban, ha ezt nem tartja be. Lásd a felhasználói kézikönyv vonatkozó
fejezetét.
• A készülék üzembe helyezése után ellenőrizze, hogy az ne álljon a befo‐
lyócsövön és a kifolyócsövön, valamint a munkafelület ne nyomja az elekt‐
romos tápvezetéket a falnak.
• Ha a gépet padlószőnyegre helyezi, úgy állítsa be a lábakat, hogy a levegő
szabadon áramoljon a készülék alatt.
• Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy nincs vízszivárgás a tömlőknél és
azok csatlakozásainál a beszerelés után.
• Ha a készüléket fagynak kitett helyen helyezi üzembe, kérjük, olvassa el a
"Fagyveszély" c. fejezetet.
• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden vízvezeték-szerelési
munkát szakképzett vízvezeték-szerelőnek vagy kompetens személynek
kell elvégeznie.
• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden villanyszerelési mun‐
kát szakképzett villanyszerelőnek vagy kompetens személynek kell elvé‐
geznie.
Használat
• Ezt a gépet háztartási célú használatra tervezték. Ne használja más célra,
mint amire való.
• Csak gépi mosásra alkalmas termékeket mosson. Kövesse az egyes ruha‐
neműn feltüntetett mosási útmutatót.
• Ne töltse túl a készüléket. Lásd a Mosási programok táblázatát.
Termékleírás
5
• Mosás előtt ellenőrizze, hogy minden zseb üres, a gombok és cipzárak zárva
vannak. Kerülje a kirojtosodott vagy szakadt ruhadarabok mosását, és mo‐
sás előtt kezelje a foltokat (festék, tinta, rozsda és fű). Merevített melltartókat
TILOS mosógépben mosni.
• Ne mosson a mosógépben olyan ruhadarabokat, amelyek illékony benzin‐
termékekkel érintkeztek. Amennyiben illékony tisztítófolyadékokat használt,
ügyelni kell arra, hogy a folyadék eltávozzon a ruhadarabból, mielőtt a gépbe
helyezné.
• A dugót sohasem a vezetéknél, hanem magánál a dugónál fogva húzza ki
az aljzatból.
• Soha ne használja a készüléket, ha a hálózati tápkábel, a kezelőpanel, a
munkafelület vagy a lábazat oly módon sérült, hogy a mosógép belseje sza‐
badon hozzáférhető.
Gyermekbiztonság
• A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt csökkent fizikai, értelmi vagy
mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő
személy (beleértve a gyermekeket is) használhassa, hacsak a biztonságáért
felelős személy nem biztosít számára felügyeletet és útmutatást a készülék
használatára vonatkozóan.
• A csomagolóanyag egyes részei (pl. fólia, polisztirol) veszélyesek lehetnek
a gyermekek számára. Fulladásveszély áll fenn! Tartsa azokat távol a gyer‐
mekektől.
• A mosószereket zárja el a gyermekek elől és tartsa biztonságos helyen.
• Ügyeljen rá, hogy háziállatok vagy
gyermekek ne kerüljenek a mosógép
dobjába. Annak elkerülése érdeké‐
ben, hogy gyermekek vagy háziállatok
bezáródjanak a dobba, a mosógép kü‐
lönleges funkcióval rendelkezik. A ké‐
szülék elindításához (lenyomás nél‐
kül) forgassa el az ajtó belsejében lévő
gombot az óramutató járásával meg‐
egyező irányban addig, amíg a vájat
vízszintesbe nem kerül. Ha szüksé‐
ges, használjon érmét. A készülék le‐
állításához és az ajtó ismételt bezárásának lehetővé tétele érdekében for‐
gassa el a gombot az óramutató járásával ellenkező irányban addig, amíg
a vájat vízszintesbe nem kerül.
Termékleírás
Új készüléke a víz, az energia és a mosószer gazdaságos felhasználása révén
a modern ruhanemű-kezelés minden követelményének megfelel.
A NEW JET rendszer lehetővé teszi, hogy a gép a mosószert teljes mértékben
felhasználja, továbbá csökkenti a vízfelhasználást, és következésképpen ke‐
vesebb elektromos energiát is fogyaszt.
6
Kezelőpanel
2
1
3
4
6
1
2
3
4
5
6
5
Mosószertartó
Kezelőpanel
Ajtófogantyú
Adattábla
Vízleeresztő szivattyú
Szabályozható lábak
Mosószertartó
Rekesz az előmosáshoz használt mo‐
sószer számára. Az előmosási mosószer a
mosási program kezdetén kerül beadago‐
lásra.
Rekesz a főmosáshoz használt mosó‐
por vagy folyékony mosószer számára.
Rekesz a folyékony adalékok számára
(öblítőszer, keményítő).
Rekesz a főmosáshoz használt folteltá‐
volító számára FOLT opció esetén.
Kezelőpanel
Az alábbi képen a kezelőpanel látható. A képen látható a programválasztó,
valamint a gombok és a kijelző. Ezeket a megfelelő számok jelzik a következő
oldalakon.
Kezelőpanel
7
9
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
3
4
5
6
7
8
Programkapcsoló
HŐMÉRSÉKLET gomb
CENTRIFUGÁLÁS sebességét mérséklő gomb
OPCIÓK gomb
OK gomb
IDŐMEGTAKARÍTÁS gomb
START/SZÜNET gomb
KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb
Kijelző
Szimbólumtáblázat
Pamut/
Lenvászon
Higiénia
MIX 40-60
Farmer
Műszál
Vasaláskön‐
nyítő
Kímélő
Viszkóz
Kímélő öblíté‐
sek
Ürítés
Centrifugálás /
Centrifugálás
sebességének
csökkentése
Paplan
Gyapjú
plusz
Kézi mosás
Fehérnemű
Sportdzse‐
ki
Sport
20 PERC - 3
KG
Gyors
Hőmérséklet
Opció
8
OK
Gyermekzár
Időmegtakarí‐
tás
Start
Szünet
Késleltetett in‐
dítás
Kijelző
9.1
9.2
9.3
9.4
9.9
9.5 9.6 9.7 9.8
9.1 - Hőmérsékletjelzés és HIDEG
jel
, HALK CIKLUS
9.2 - Centrifugálási sebesség jelzése, ÖBLÍTŐSTOP
jelek
, FŐMOSÁS
, ÖBLÍTÉS
,
9.3 - Programfutás kijelző: ELŐMOSÁS
, ÜRÍTÉS
, TÚLADAGOLÁS
CENTRIFUGÁLÁS
• A programfutás-kijelző a kiválasztott program mosási fázisát mutatja.
• A mosási ciklus alatt egy fekete vonal villog a futó program mosási fázisának
jele alatt. Minden egyes mosási fázis végén a megfelelő jel alatti vonal fo‐
lyamatossá válik.
Ha a TÚLADAGOLÁS jel felgyullad a program végén, ez azt jelzi, hogy túl sok
mosószer került felhasználásra.
9.4 - Opciók: ELŐMOSÁS
, FOLT
, ÉRZÉKENY
, EXTRA ÖBLÍTÉS
9.5 - AJTÓ
- jel (ajtó zárva)
• Ez a jel jelzi, ha az ajtó kinyitható:
– a szimbólum világít: az ajtó nem nyitható. A készülék mosási programot
hajt végre.
– a szimbólum nem világít: az ajtó nyitható. A mosási program befejeződött.
- opció jele
9.6 - IDŐMEGTAKARÍTÁS
9.7 - A kijelzőn a következő információk láthatók:
• A beállított program időtartama
– A program kiválasztása után annak időtartamát órában és percben mu‐
. Az időtartamot automatikusan számítja ki a
tatja a gép (például
gép, minden ruhatípus esetén, a javasolt maximális megterhelhetőség
alapján.
– A program megkezdése után a fennmaradó időt a gép percenként frissíti.
Első használat
9
• Késleltetett indítás
– A megfelelő gombok segítségével beállított késleltetés (max. 20 óra) kb.
'), majd a korábban ki‐
3 másodpercig megjelenik a kijelzőn (például
választott program időtartama jelenik meg.
– A KÉSLELTETETT INDÍTÁS jel megjelenik a kijelzőn.
– A késleltetési időtartam értéke óránként egy egységgel csökken, majd
amikor 1 óránál kevesebb van hátra, minden percben csökken.
• Helytelen opcióválasztás
– Ha egy kiválasztott opció nem egyeztethető össze a beállított mosási
programmal, az Err üzenet jelenik meg kb. 2 másodpercre, és a 7 gomb
sárga jelzőfénye villogni kezd.
• Riasztási kódok
– Üzemelési problémák előfordulása esetén bizonyos riasztási kódok je‐
(lásd a "Mit tegyek, ha..." c. fejezetet).
lenhetnek meg, például
• A program vége
– Amikor a program befejeződött, egy villogó nulla jelenik meg, az AJTÓ
jel eltűnik, és az ajtó kinyitható.
Készenlét
Ha nem távolítja el a ruhaneműt a program befejeződését követő 10 percen
belül, a kijelző háttérvilágítása kikapcsol, és az energiatakarékossági rendszer
aktivizálódik. Csak a 7-es gomb jelzőfénye villog, jelezve, hogy a készüléket
ki kell kapcsolni. Bármely gombot megnyomva a készülék kilép az energiata‐
karékos állapotból, és beállíthat egy másik mosási programot, vagy kikapcsol‐
hatja a készüléket.
- jel
9.8 - KÉSLELTETETT INDÍTÁS
9.9 - GYERMEKZÁR - jel
Első használat
• Győződjön meg róla, hogy az elektromos és vízcsatlakozások megfelelnek
az üzembe helyezési útmutatásoknak.
• Távolítsa el a polisztirol tömböt és minden más anyagot a dobból.
• Az első mosás előtt, futtasson le maximális hőmérsékleten egy pamutciklust
anélkül, hogy bármilyen ruhaneműt behelyezne a mosógépbe, hogy eltávo‐
lítson a dobból és az üstből a gyártás folyamán visszamaradt minden eset‐
leges szennyeződést. Öntsön a főmosási rekeszbe 1/2 adag mosószert, és
indítsa be a gépet.
Személyreszabás
Hangjelzések
A készülék fel van szerelve egy akusztikus egységgel, amely a következő
esetekben szólal meg:
• A programkapcsoló elforgatásával
• A gombok megnyomásával
• Rossz választás esetén
10
Napi használat
• A ciklus végén
• Működési problémák esetén.
A 3 és 4 gombok egyidejű, kb. 6 másodpercig tartó megnyomásával a hang‐
jelzés kikapcsolható (kivéve a működési problémák esetét). E két gomb ismé‐
telt megnyomásával lehet a hangjelzést újra bekapcsolni.
Gyermekzár
Ez az eszköz lehetővé teszi, hogy a készüléket felügyelet nélkül hagyja, és
nem kell aggódnia, hogy a gyermekek megsérülnek a készülék révén, vagy
kárt okoznak a készülékben.
Ez a funkció akkor is bekapcsolva marad, amikor a mosógép nem működik.
Ennek az opciónak a bekapcsolásához (vagy kikapcsolásához) tartsa egy‐
szerre kb. 6 másodpercig lenyomva az 4 és 5 gombot, amíg a Gyermekzár jel
megjelenik a kijelzőn (illetve eltűnik a kijelzőről).
Két különböző módon lehet beállítani ezt az opciót:
• Mielőtt megnyomja a 7-es gombot: nem lehetséges a gép elindítása.
• miután megnyomta a 7 gombot: nem lehetséges a gépen semmilyen prog‐
ramot vagy opciót megváltoztatni.
Napi használat
A ruhanemű behelyezése
1. Az ajtófogantyút kifelé húzva óvato‐
san nyissa ki az ajtót. Helyezze a
ruhaneműket egyenként a mosógép
dobjába, és amennyire csak lehet,
terítse szét őket.
2. Zárja be jól az ajtót. Hallani fog egy
kattanást a bezáródás alatt.
Figyelem! Ne kerüljön ruhanemű az ajtó és a gumifoglalat közé.
A mosószer és az öblítőszer adagolása
Ez az új készülék arra lett kifejlesztve, hogy csökkentse a víz-, az energia- és
a mosószer-felhasználást.
Napi használat
11
1. Húzza ki ütközésig a mosószertar‐
tót. Mérje ki a gyártó cég által java‐
solt mosószermennyiséget, öntse
rekeszbe, és ha
azt a főmosási
olyan programot kíván végezni,
mely tartalmaz előmosás fázist, ön‐
jelzésű rekesz‐
tse a mosószert
be.
Ha végre kívánja hajtani a folt funk‐
ciót, öntse a folteltávolítót a kék nyíl‐
jelölt rekeszbe.
lal
2. Szükség esetén öntsön öblítőszert
a jelölésű rekeszbe, (a felhasz‐
nált mennyiség nem lépheti túl a re‐
keszben lévő MAX jelzést).
Óvatosan tolja be a rekeszt.
A kívánt program kiválasztása programkapcsoló segítségével (1)
Kiválaszthatja a megfelelő programot bármilyen ruhatípushoz, ha figyelemmel
kíséri a mosási programok táblázatában lévő ismertetéseket (lásd "Mosási
programok").
Fordítsa a programkapcsolót a kívánt programra. A programkapcsoló megha‐
tározza a mosási ciklus típusát (pl. vízszint, a dob mozgása, öblítések száma)
és a mosási hőmérsékletet a ruhanemű típusának megfelelően.
A 7-es gomb jelzőfénye villogni kezd, és a kijelzőn a kiválasztott program idő‐
tartama látható.
A programkapcsolót az óra járásával megegyező és ellentétes irányban is le‐
állás törli a programot/Kikapcsolja a gépet.
het forgatni. Az
A program végén a programkapcsolót
állásba kell fordítani a gép kikap‐
csolása érdekében.
12
Napi használat
Ha akkor forgatja el a programkapcsolót, és állítja be egy másik programra,
amikor a gép éppen üzemel, a 7 gomb sárga jelzőfénye 3-szor villog, és az
Err üzenet jelenik meg a kijelzőn, jelezve a helytelen választást. A gép nem
hajtja végre az újonnan kiválasztott programot.
A kívánt HŐMÉRSÉKLET kiválasztása (2 gomb)
Amikor kiválaszt egy programot, a készülék automatikusan felkínálja az adott
program alapértelmezett hőmérsékletét.
Ha a mosógép ajánlásától eltérő hőmérsékleten kívánja kimosni a szennyest,
a hőmérséklet növeléséhez vagy csökkentéséhez többször nyomja meg ezt a
gombot.
).
A hideg mosás jele a következőnek felel meg: - - (
A mosóvíz rendelkezésre álló minimális és maximális hőmérsékleteit lásd a
"Mosási programok" címszó alatt.
A centrifugálási sebesség, a HALK CIKLUS vagy az ÖBLÍTŐSTOP
opció kiválasztása (3 gomb)
Amikor kiválasztotta a kívánt programot, a készülék automatikusan felkínálja
az adott programhoz megengedett maximális centrifugálási sebességet.
Ha a mosógép ajánlásától eltérő sebességen kívánja centrifugálni a ruhane‐
műt, a centrifugálási sebesség megváltoztatásához többször nyomja meg ezt
a gombot.
ÖBLÍTŐSTOP: Ennek az opciónak a választásakor a gép nem ereszti le az
utolsó öblítővizet, hogy megóvja a ruhaneműket a gyűrődéstől. A program vé‐
gén a és az ÖBLÍTŐSTOP jel jelenik meg a kijelzőn, az AJTÓ jel (ajtó zárva)
világít, a 7-es gomb jelzőfénye kialszik, és az ajtó zárolva van annak jelzésére,
hogy a vizet ki kell üríteni.
HALK CIKLUS: Ennek az opciónak a választásakor a gép nem ereszti le az
utolsó öblítővizet, hogy elkerülje a ruhaneműk gyűrődését. Mivel nem végzi el
a centrifugálási fázisokat, ez a mosási ciklus igen csendes, és választható az
éjszakai órákra, vagy amikor az elektromos áram ára alacsonyabb. Egyes
programok esetén az öblítéseket a gép nagyobb mennyiségű víz felhaszná‐
lásával végzi. A program végén a és az ÖBLÍTŐSTOP jel jelenik meg a
kijelzőn, az AJTÓ jel világít, a 7-es gomb jelzőfénye kialszik, és az ajtó zárolva
van annak jelzésére, hogy a vizet ki kell üríteni.
A víz leeresztéséhez, kérjük, olvassa el "A program végén" c. fejezetet.
Programopció gombok
A programtól függően különböző funkciók használhatók együtt.
VIGYÁZAT
Nem minden opció kombinációja kompatibilis. Az össze nem egyeztethető op‐
ciók jelei eltűnnek.
Napi használat
13
Azonban ha egy olyan opció kerül kiválasztásra, amely nem összeegyeztet‐
hető a beállított mosási programmal vagy más opcióval, az Err üzenet jelenik
meg néhány másodpercre, és a 7 gomb sárga jelzőfénye villogni kezd.
Az opciókat a program beállítása után kell kiválasztani még azelőtt, hogy meg‐
nyomná a 7 gombot. Nyomja meg a 4-es gombot: Az összes opciójel megje‐
lenik a kijelzőn.
A rendelkezésre álló opciók görgetéséhez nyomja meg az 4 gombot. A kijelzőn
megjelenik a megfelelő jel, és villogni kezd.
Nyomja meg a 5 gombot a választás aktiválásához és megerősítéséhez. Egy
fekete vonal jelenik meg a kiválasztott jel alatt, jelezve, hogy ez az opció be
lett állítva. Nyomja meg ugyanazt a gombot az opció aktiválásának megszün‐
tetéséhez.
Az opciók kiválasztása után várjon néhány másodpercet, amíg a kijelző vis‐
szatér az alapértelmezett állapotba. A kiválasztott opciók megjelennek a kijel‐
zőn.
Az opciók és mosási programok a összeegyeztethetőségére vonatkozóan lásd
a "Mosási programok" c. fejezetet.
ELŐMOSÁS opció
Állítsa be ezt az opciót, ha szeretné a ruhaneműt a főmosás előtt 30 °C-os
előmosással kezelni. Az Előmosás rövid centrifugálással ér véget a gyapjú és
a műszálas programoknál, míg a kényes anyagok esetében csak a víz lee‐
resztése történik meg.
A kijelzőn megjelenik a vonatkozó jel.
Ez az opció erősen szennyezett ruhanemű esetén ajánlott.
FOLT opció
Válassza ezt az opciót az erősen szennyezett vagy foltos ruhanemű folttisztí‐
tóval való kezeléséhez (bővített főmosás időoptimalizált folteltávolító fázissal).
A kijelzőn megjelenik a vonatkozó jel.
Ez az opció 40 °C-nál alacsonyabb hőmérséklet esetén nem áll rendelkezésre.
Ha egy programot folteltávolítási opcióval kíván végrehajtani, öntse a folteltá‐
folt rekeszbe.
volítót a kék nyíllal jelölt
ÉRZÉKENY opció
Ennek az opciónak a választásával a mosási intenzitás csökken. A gép egy
öblítéssel többet végez pamut és műszálas programok esetén. A kijelzőn
megjelenik a vonatkozó jel.
Ez az opció nem választható együtt az Extra öblítés opcióval.
Ez az opció érzékeny színes darabok és gyakran mosott darabok esetén aján‐
lott.
EXTRA ÖBLÍTÉS opció (további öblítés)
Ezt a készüléket a vízzel való takarékosságra fejlesztették ki. Azonban nagyon
érzékeny (a mosószerekre allergiás) bőrű emberek esetében szükség lehet
arra, hogy a ruhanemű kiöblítése extra mennyiségű vízben történjen (extra
14
Napi használat
öblítés). A kijelzőn megjelenik a vonatkozó jel, és ez az opció aktív a kiválasz‐
tott mosási programnál.
Ha aktiválni szeretné ezt az opciót állandó jelleggel, tartsa lenyomva egyszerre
a 2 és a 3 gombot néhány másodpercig: a kijelzőn megjelenik a megfelelő jel.
Ha szeretné elvetni az opciót, nyomja meg ugyanazokat a gombokat, amíg a
jel el nem tűnik.
Az IDŐMEGTAKARÍTÁS opció kiválasztása (6 gomb)
Ez az opció lehetővé teszi, hogy módosítsa a készülék által automatikusan
javasolt mosási időtartamot.
Ennek a gombnak a benyomásával az alábbi opciókat tudja kiválasztani:
NAPI: A 6. gomb egyszeri megnyomására a megfelelő jel megjelenik a kijel‐
zőn, és a mosás időtartama lecsökken az enyhén szennyezett ruhanemű ki‐
mosásának megfelelően. A csökkentett mosási idő látható a kijelzőn.
SZUPERGYORS: A 6 gomb kétszer történő megnyomására a megfelelő jel
tovább világít a kijelzőn, a mosás időtartama pedig lecsökken az enyhén szen‐
nyezett ruhanemű, illetve a rövid ideig használt vagy viselt darabok kimosá‐
sának megfelelően. A csökkentett mosási idő látható a kijelzőn.
A START/SZÜNET gomb (7-es gomb) kiválasztása
A kiválasztott program elindításához nyomja meg a 7 gombot, a megfelelő
piros jelzőfény nem villog tovább.
Az AJTÓ szimbólum megjelenik a kijelzőn, jelezve, hogy a készülék meg‐
kezdte az üzemelést, és az ajtó zárva van.
Egy futó program félbeszakításához nyomja meg a 7 gombot: a megfelelő pi‐
ros jelzőfény villogni kezd.
A programnak arról a pontról való újraindításához, ahol félbeszakadt, nyomja
meg újra a 7 gombot. Ha késleltetett indítást állított be, a mosógép megkezdi
a visszaszámlálást.
Ha helytelen opciót választott, a 7 gomb sárga jelzőfénye 3-szor felvillan, és
néhány másodpercig az Err üzenet látható a kijelzőn.
A KÉSLELTETETT INDÍTÁS (8 gomb) kiválasztása
Mielőtt elindítaná a programot, ha az indítást késleltetni szeretné , nyomja meg
a gombot ismételten a kívánt késleltetés kiválasztásához.
A kijelzőn megjelenik a megfelelő jel. Ezzel a gombbal 30 perccel - 60 perccel
- 90 perccel, 2 órával és óránkénti lépésekkel maximum 20 órával késleltetheti
a mosási programot.
A kiválasztott késleltetési időtartam értéke jelenik meg a kijelzőn kb. 3 másod‐
percig, majd ismét a program időtartama jelenik meg.
Ezt az opciót a program beállítása után kell kiválasztani még azelőtt, hogy
megnyomná az 7 gombot.
A késleltetési időtartamot bármikor módosíthatja vagy törölheti a 7 gomb meg‐
nyomása előtt.
Az ajtó a késleltetés teljes időtartama alatt zárva marad. Ha ruhaneműt kíván
betenni még a gépbe a késleltetési időtartam alatt, nyomja meg a 7-es gombot
a készülék szüneteltetéséhez. Amikor az Ajtó jel eltűnik, ki lehet nyitni az ajtót.
Tegye be a ruhaneműt, csukja be az ajtót, és nyomja meg a 7 gombot ismét.
Napi használat
15
A késleltetett indítás választása.
• Állítsa be a programot és a kívánt opciókat.
• Válassza ki a késleltetett indítást.
• Nyomja meg a 7 gombot: A készülék megkezdi az óránkénti visszaszámlá‐
lást. A program a kiválasztott késleltetés letelte után elindul.
A késleltetett indítás törlése
• A 7-es gomb megnyomásával állítsa SZÜNET üzemmódba a mosógépet;
• Nyomja meg a 8 gombot, amíg a ' jel meg nem jelenik a kijelzőn;
• A program elindításához nyomja meg ismét az 7 gombot.
A beállított késleltetési idő hossza csak a mosási program ismételt kiválasz‐
tása után módosítható.
A Késleltetett indítás opció nem állítható be a Vízleeresztés programmal.
Opció vagy futó program módosítása
Bármely opció megváltoztatható azelőtt, hogy a program végrehajtaná azokat.
Bármilyen változtatás előtt először a 7 gomb megnyomásával le kell állítani a
mosógépet.
Egy futó programot csak úgy lehet megváltoztatni, hogyha újra beállítja azt .
állásba, majd az új programnak megfelelő
Fordítsa a programkapcsolót
állásba. Indítsa el az új programot a 7 gomb ismételt megnyomásával. A dob‐
ban lévő mosóvíz nem ürül ki.
Program megszakítása
Egy futó program félbeszakításához nyomja meg a 7 gombot, a megfelelő jel‐
zőfény villogni kezd. A program újraindításához nyomja meg újra ugyanezt a
gombot.
Program törlése
Forgassa a programkapcsolót
állásba a folyamatban lévő program törlésé‐
hez. Most már kiválaszthat egy új programot.
Az ajtó nyitása a program indítása után
Először állítsa a gépet szünet üzemmódba az 7 gomb megnyomásával.
• Ha az AJTÓ jel eltűnik, ki lehet nyitni az ajtót;
• Ha az AJTÓ jel nem alszik ki, ez azt jelenti, hogy a gép már a melegítési
fázisban van, és hogy a víz szintje az ajtó alsó széle fölött van. Ebben az
esetben az ajtó nem nyitható ki;
• Ha ki kell nyitnia az ajtót, de ez már nem lehetséges, a programkapcsolót
állásba forgatva kapcsolja ki a gépet. Néhány perc elteltével kinyithatja
az ajtót (ügyeljen a víz szintjére és hőmérsékletére!) ;
Az ajtó bezárása után ismét ki kell választania a programot, majd meg kell
nyomnia a 7 gombot
A program végén
A gép automatikusan leáll, a 7-es gomb jelzőfénye kialszik, egy villogó
lenik meg a kijelzőn, és néhány percig hangjelzés hallható.
je‐
16
Mosási programok
Ha olyan programot vagy opciót választott, amely a dobban maradó vízzel
fejeződik be, kövesse az alábbi utasításokat a víz kiürítéséhez:
• forgassa a programkapcsolót
állásba
• válassza az ÜRÍTÉS vagy a CENTRIFUGÁLÁS programot
• csökkentse a megfelelő gombokkal a centrifugálási sebességet, ha szük‐
séges
• nyomja meg a 7-es gombot
• amikor a program befejeződött, a kijelzőn egy villogó látható. A kijelzőn
az AJTÓ jel eltűnik, és az ajtó kinyitható.
állásba a mosógép kikapcsolá‐
Forgassa a programkapcsolót kikapcsolt
sához. Szedje ki a ruhákat a dobból, és alaposan ellenőrizze, hogy a dob ürese.
Ha nem kíván további mosást végezni, zárja el a vízcsapot. Hagyja nyitva az
ajtót, nehogy penész vagy kellemetlen szagok keletkezzenek.
Mosási programok
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális centrifugálási sebesség
Maximális ruhatöltet
Anyag fajtája
Opciók
Mosószer
Rekesz
PAMUT/LENVÁSZON (COTTONS/LINEN)
CENTRIFUGÁ‐
95°- Hideg
LÁS sebességé‐
Főmosás - Öblítések - Hosszú centrifugálás
nek csökkentése /
Maximális centrifugálási sebesség 1400 for‐
ÉJSZAKAI CIK‐
dulat/perc
LUS / ÖBLÍTŐ‐
Max. töltet 7 kg - Csökk. töltet: 3,5 kg
STOP, ELŐMO‐
Fehér és színes pamuthoz (közepesen szen‐ SÁS, FOLT 1), ÉR‐
nyezett ruhadarabok).
ZÉKENY, EXTRA
ÖBLÍTÉS, IDŐ‐
MEGTAKARÍTÁS
3)
FERTŐTLENÍTŐ (HYGIENE)
60°
Főmosás - Öblítések - Hosszú centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség 1400 for‐
dulat/perc
Max. töltet 7 kg - Csökk. töltet: 3,5 kg
Mosási program fehér pamuthoz. Ez a prog‐
ram a 60 °C-on történő mosásnak és egy to‐
vábbi öblítésnek köszönhetően eltávolítja a
mikroorganizmusokat. Így a művelet hatéko‐
nyabb. Tegyen a Folt rekeszbe speciális fer‐
tőtlenítő adalékanyagot, és válassza a Folt
opciót.
3)
2)
CENTRIFUGÁ‐
LÁS sebességé‐
nek csökkentése /
ÖBLÍTŐSTOP,
ELŐMOSÁS,
FOLT
Mosási programok
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális centrifugálási sebesség
Maximális ruhatöltet
Anyag fajtája
Opciók
17
Mosószer
Rekesz
40- 60 MIX
CENTRIFUGÁ‐
40°
LÁS sebességé‐
Főmosás - Öblítések - Hosszú centrifugálás
nek csökkentése /
Maximális centrifugálási sebesség 1400 for‐
HALK CIKLUS /
dulat/perc
ÖBLÍTŐSTOP,
Max. töltet 7 kg
ELŐMOSÁS,
Fehér és színes pamut Ez a program olyan
FOLT, ÉRZÉ‐
ruhadarabokhoz használható, amelyeket kü‐
KENY, EXTRA
lön 40 °C-on, illetve 60 °C-on kellene kimosni.
ÖBLÍTÉS
A maximális töltet helyezhető a dobba, hogy
energiát és vizet takarítson meg. Ugyanolyan
jó mosási eredményeket fog kapni, mint nor‐
mál programmal 60 °C-on.
3)
JEANS (JEANS)
CENTRIFUGÁ‐
60°- Hideg
LÁS sebességé‐
Főmosás - Öblítések - Hosszú centrifugálás
nek csökkentése /
Maximális centrifugálási sebesség 1200 for‐
ÉJSZAKAI CIK‐
dulat/perc
LUS / ÖBLÍTŐ‐
Max. töltet 3,5 kg
STOP, ELŐMO‐
Ezzel a programmal lehetősége van farmer‐
SÁS
ruhák (pl. farmernadrágok, -ingek és -dzse‐
kik), valamint jerseyből készült anyagok mo‐
sására. (Az Extra öblítés opció automatikusan
aktiválásra kerül.)
3)
MŰSZÁL (SYNTHETICS)
60°- Hideg
Főmosás - Öblítések - Rövid centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség 1200 for‐
dulat/perc
Max. töltet 3,5 kg - Csökk. töltet: 2 kg
Műszálas vagy kevert szálas szövetek: alsó‐
nemű, színes ruhadarabok, nem összemenő
ingek, blúzok.
3)
CENTRIFUGÁ‐
LÁS sebességé‐
nek csökkentése /
ÉJSZAKAI CIK‐
LUS / ÖBLÍTŐ‐
STOP, ELŐMO‐
SÁS, FOLT 1), ÉR‐
ZÉKENY, EXTRA
ÖBLÍTÉS, IDŐ‐
MEGTAKARÍTÁS
2)
18
Mosási programok
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális centrifugálási sebesség
Maximális ruhatöltet
Anyag fajtája
Opciók
Mosószer
Rekesz
VASALÁSKÖNNYÍTŐ (EASY IRON)
CENTRIFUGÁ‐
60°- Hideg
LÁS sebességé‐
Főmosás - Öblítések - Rövid centrifugálás
nek csökkentése /
Maximális centrifugálási sebesség 1200 for‐
ÖBLÍTŐSTOP,
dulat/perc
ELŐMOSÁS,
Max. töltet 1,5 kg
EXTRA ÖBLÍTÉS
Műszálas szövetek, amelyek mosása és cent‐
rifugálása kímélő módon történik. Ennek a
programnak a kiválasztása után a ruhanemű
finom mosásra és centrifugálásra kerül, ne‐
hogy meggyűrődjön. Ilyenkor vasalni is kön‐
nyebb. Ezenkívül a mosógép további öblíté‐
seket végez.
3)
KÍMÉLŐ (DELICATES)
40°- Hideg
Főmosás - Öblítések - Rövid centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség 1200 for‐
dulat/perc
Max. töltet 3,5 kg - Csökk. töltet 2 kg
Kényes szövetek: akril, viszkóz, poliészter.
CENTRIFUGÁ‐
LÁS sebességé‐
nek csökkentése /
ÉJSZAKAI CIK‐
LUS / ÖBLÍTŐ‐
STOP, ELŐMO‐
SÁS, FOLT 1),
EXTRA ÖBLÍTÉS,
IDŐMEGTAKARÍ‐
TÁS 2)
3)
VISZKÓZ (VISCOSE)
CENTRIFUGÁ‐
40°- Hideg
LÁS sebességé‐
Főmosás - Öblítések - Rövid centrifugálás
nek csökkentése /
Maximális centrifugálási sebesség 1200 for‐
HALK CIKLUS /
dulat/perc
ÖBLÍTŐSTOP,
Max. töltet 3,5 kg
ELŐMOSÁS,
Különleges kímélő program olyan szövetek‐
FOLT 1), EXTRA
hez, mint a viszkóz, cupro, lyocell. A tisztítási
ÖBLÍTÉS
műveletet intenzívebb módon hajtja végre,
mint a kézi mosásos programok esetében.
3)
KÍMÉLŐ ÖBLÍTÉSEK (DELICATE RINSES)
CENTRIFUGÁ‐
Öblítések - Rövid centrifugálás
LÁS sebességé‐
Maximális centrifugálási sebesség 1200 for‐ nek csökkentése /
dulat/perc
HALK CIKLUS /
Max. töltet 7 kg
ÖBLÍTŐSTOP,
Ezzel a programmal ki lehet öblíteni és cent‐ EXTRA ÖBLÍTÉS
rifugálni a kézzel mosott pamut ruhaneműket.
A gép néhány öblítést végez, ezt pedig egy
utolsó centrifugálás követi.
Mosási programok
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális centrifugálási sebesség
Maximális ruhatöltet
Anyag fajtája
Opciók
ÜRÍTÉS (DRAIN)
Víz leeresztése
Max. töltet 7 kg
Az Öblítőstop vagy a Halk ciklus opciókat tar‐
talmazó programok utolsó öblítővizének lee‐
resztésére szolgál.
CENTRIFUGÁLÁS (SPIN)
Ürítés és hosszú centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség 1400 for‐
dulat/perc
Max. töltet 7 kg
Külön centrifugálás kézzel mosott pamut ru‐
haneműk számára és olyan programokhoz,
amelyek tartalmazzák az Öblítőstop és a Halk
ciklus opciót. A program kiválasztása előtt a
programkapcsolót
állásba kell forgatni Ki‐
választhatja a centrifugálási sebességet a
megfelelő gomb megnyomásával, hogy az
megfeleljen a centrifugálásra kerülő anyag‐
nak.
CENTRIFUGÁ‐
LÁS sebességé‐
nek csökkentése
PAPLAN (DUVETS)
40° - 30°
Főmosás - Öblítések - Rövid centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség 800 fordu‐
lat/perc
Max. töltet 2 kg
Mosási program egy műszálas takaróhoz,
ágyterítőhöz, paplanhoz stb.
CENTRIFUGÁ‐
LÁS sebességé‐
nek csökkentése
CENTRIFUGÁ‐
GYAPJÚ PLUSZ (WOOL PLUS)
LÁS sebességé‐
40°- Hideg
nek csökkentése /
Főmosás - Öblítések - Rövid centrifugálás
HALK CIKLUS /
Maximális centrifugálási sebesség 1200 for‐
ÖBLÍTŐSTOP
dulat/perc
Max. töltet 2 kg
Mosási program gépben mosható gyapjúhoz,
valamint kézzel mosható gyapjúhoz és ké‐
nyes szövetekhez. Megjegyzés : Az egyetlen
vagy nagy tömegű darabok kiegyensúlyozat‐
lanságot okozhatnak. Ha a készülék nem hajt‐
ja végre az utolsó centrifugálási fázist, tegyen
be további darabokat, vagy ossza el újra a töl‐
tetet kézzel, majd válassza ki a centrifugálási
programot.
19
Mosószer
Rekesz
20
Mosási programok
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális centrifugálási sebesség
Maximális ruhatöltet
Anyag fajtája
FEHÉRNEMŰ (LINGERIE)
40°- Hideg
Főmosás - Öblítések - Rövid centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség 1200 for‐
dulat/perc
Max. töltet 3 kg
Ez a program nagyon kényes darabokhoz,
például fehérneműkhöz, melltartókhoz és al‐
sóneműkhöz stb. alkalmas.
Opciók
CENTRIFUGÁ‐
LÁS sebességé‐
nek csökkentése /
HALK CIKLUS /
ÖBLÍTŐSTOP
SPORTDZSEKI (OUTDOOR SPORTS)
CENTRIFUGÁ‐
40°- Hideg
LÁS sebességé‐
Főmosás - Öblítések - Rövid centrifugálás
nek csökkentése /
Maximális centrifugálási sebesség 800 fordu‐
ÖBLÍTŐSTOP,
lat/perc
EXTRA ÖBLÍTÉS
Max. töltet 3 kg
Speciális program sportruházathoz. Ennek a
programnak a választásakor ne használjon
semmilyen adalékanyagot.
SPORT INTENZÍV (SPORT INTENSIVE)
CENTRIFUGÁ‐
40°- Hideg
LÁS sebességé‐
Előmosás - Főmosás - Öblítések - Rövid cent‐ nek csökkentése /
rifugálás
HALK CIKLUS /
Maximális centrifugálási sebesség 1200 for‐
ÖBLÍTŐSTOP,
dulat/perc
EXTRA ÖBLÍTÉS
Max. töltet 3 kg
Erősen szennyezett sportruházati darabok
mosására alkalmas speciális program. A mo‐
sógép automatikusan hozzáad egy előmosási
ciklust a főmosás előtt, hogy eltávolítsa a sá‐
ros foltokat. Azt javasoljuk, hogy NE tegyen
mosószert a mosószertartó
jelzésű reke‐
szébe.
20 MIN. 3 KG
30°
Főmosás - Öblítések - Rövid centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség 1200 for‐
dulat/perc
Max. töltet 3 kg
Ez a program használható sportruházati da‐
rabok, illetve enyhén szennyezett vagy egy‐
szer viselt pamut- vagy műszálas darabok
gyors mosásához.
CENTRIFUGÁ‐
LÁS sebességé‐
nek csökkentése
Mosószer
Rekesz
Mosási programok
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális centrifugálási sebesség
Maximális ruhatöltet
Anyag fajtája
Opciók
21
Mosószer
Rekesz
GYORS INTENZÍV (QUICK INTENSIVE)
CENTRIFUGÁ‐
60° - 40°
LÁS sebességé‐
Főmosás - Öblítések - Rövid centrifugálás
nek csökkentése /
Maximális centrifugálási sebesség 1200 for‐
ÖBLÍTŐSTOP,
dulat/perc
EXTRA ÖBLÍTÉS
Max. töltet 5 kg
Gyors mosási program, amely enyhén szen‐
nyezett fehér/színtartó pamut vagy kevertszá‐
las ruhadarabokhoz alkalmas.
SUPER ECO (SUPER ECO)
CENTRIFUGÁ‐
Hideg
LÁS sebességé‐
Főmosás - Öblítések - Rövid centrifugálás
nek csökkentése /
Maximális centrifugálási sebesség 1200 for‐
ÖBLÍTŐSTOP,
dulat/perc
EXTRA ÖBLÍTÉS
Max. töltet 3 kg
Kevert szálas szövetek (pamut és műszál).
Hideg mosási program, melyet az energiával,
a vízzel és az idővel való takarékosságra fej‐
lesztettek ki. Ez a program alkalmas olyan
mosószerekhez, melyek alacsony hőmérsék‐
leten hatékonyak. A mosószert a mellékelt
vagy egy megfelelő mosószer-adagoló ku‐
pakkal kell használni (a mosószer gyártója ál‐
tal ajánlott mosószermennyiséget használja).
A készülék automatikusan lefuttat egy rövid
melegítési fázist, ha a víz hőmérséklete 6 °Cnál alacsonyabb.
PAMUT ECO (ECONOMY)
CENTRIFUGÁ‐
Maximális centrifugálási sebesség 1400 for‐
LÁS sebességé‐
dulat/perc
nek csökkentése /
60°
HALK CIKLUS /
Főmosás - Öblítések - Hosszú centrifugálás
ÖBLÍTŐSTOP,
Max. töltet 7 kg
ELŐMOSÁS,
Fehér és színeresztő pamut .
FOLT, ÉRZÉ‐
Ez a program enyhén vagy normál mértékben
KENY, EXTRA
szennyezett pamutdarabokhoz választható. A
ÖBLÍTÉS
hőmérséklet csökken, a mosás időtartama pe‐
dig meghosszabbodik. Ez lehetővé teszi a jó
mosási hatékonyság elérését az energiataka‐
rékosság mellett.
/ KI
Az éppen folyamatban lévő program törlésé‐
hez vagy a gép kikapcsolásához.
1) A FOLT opció 40°C-on vagy ennél nagyobb hőfokon végzett mosáshoz választható.
3)
22
Hasznos javaslatok és tanácsok
2) Ha a 6 gomb megnyomásával a Szupergyors opciót választja, javasoljuk, hogy csökkentse a
maximális töltetet a jelzettnek megfelelően. (Csökk. töltet = csökkentett töltet.) Azonban
lehetséges a teljes töltet is némileg mérsékelt tisztítási eredmények mellett.
3) Ha folyékony mosószert használ, ELŐMOSÁS nélküli programot kell választania.
Hasznos javaslatok és tanácsok
A mosnivaló szétválogatása
Kövesse az egyes ruhaneműn található mosási útmutatást és a gyártó cég
mosási útmutatásait. A következők szerint különítse el a ruhaneműket: fehér,
színes, műszálas, kényes és gyapjúruhák.
Hőmérséklet
95° vagy 90°
az átlagosan szennyezett fehér lenvászon és pamutru‐
hák (pl. konyharuhák, törülközők, asztalterítők, lepedők
stb.) mosásához
60°/50°
a nem színeresztő, közepesen szennyezett színes len‐
vászon, pamut és műszálas ruhaneműk (pl. ingek, pi‐
zsamák, hálóingek stb.), illetve enyhén szennyezett fe‐
hér pamutruhák (pl. fehérneműk) mosására
40°-30°- Hideg
kényes ruhadarabok (pl. függönyök), vegyes ruhanemű,
így műszálas és gyapjúanyagok, amelyek címkéjén ez
áll: "tiszta új gyapjú, gépben mosható, nem megy össze"
Teendők a ruhaneműk behelyezése előtt
Ne mossa együtt a fehér és a színes ruhákat; a fehér ruhák a mosás során
elveszíthetik "fehérségüket".
A színes új ruhák az első mosásnál engedhetik a színüket, ezért célszerű az
első alkalommal elkülönítve mosni őket.
Ellenőrizze, hogy a ruhaneműkben ne maradjanak fémtárgyak (pl. hajcsatok,
biztosítótűk, kitűzők).
Gombolja be a párnahuzatokat, húzza össze a cipzárakat, kapcsolja be a kap‐
csokat. Az öveket és a hosszú szalagokat kösse össze.
Mosás előtt távolítsa el a makacs foltokat.
A különösen piszkos helyeket esetleg valamilyen speciális mosószerrel dör‐
zsölje át.
A függönyöket különös óvatossággal kezelje. Vegye le róluk a kapcsokat, vagy
zsákban, hálóban mossa őket.
Maximális töltetek
A ruhaneműk mennyiségére vonatkozó útmutatás a mosási programtábláza‐
tokban található.
Általános szabályok:
• Pamut, lenvászon: töltse tele a dobot, de ne tömje meg túlzottan.
• Műszál: csak a dob feléig töltse meg;
• Kényes ruhaneműk és gyapjú: a dob egyharmadáig.
Hasznos javaslatok és tanácsok
23
A megadott maximális mennyiséggel optimális víz- és energiafelhasználás
érthető el.
Erősen szennyezett ruhanemű esetében csökkentse a megadott mennyisé‐
get.
A ruhaneműk súlya
Az alább felsorolt súlyok csak tájékoztató jellegűek:
Az alább felsorolt súlyok csak tájékoztató jellegűek:
fürdőköpeny
1200 g
paplanhuzat
700 g
férfimunkaköpeny
600 g
lepedő, férfipizsama
500 g
terítő
250 g
párnahuzat, frottírtörülköző, hálóing, férfi ing
200 g
konyharuha, női alsónemű, terítő, blúz, alsónadrág
100 g
Foltok eltávolítása
Előfordulhat, hogy a makacs foltokat nem lehet csak vízzel és mosószerrel
eltávolítani. Célszerű a mosás előtt külön kezelésnek alávetni őket.
Vér: a még friss foltot hideg vízzel mossa. Ha a folt már megszáradt, áztassa
be a ruhát éjszakára speciális mosószert tartalmazó vízbe, majd dörzsölje át
benne.
Olajfesték: nedvesítse meg a foltot mosóbenzinnel, majd puha ruhára helyez‐
ve itassa fel; ismételje meg többször a műveletet.
Megszáradt zsírfolt: nedvesítse meg terpentinnel a foltot, majd puha felületre
helyezve ujjbegyével, egy pamutanyag segítségével itassa fel.
Rozsdafolt: melegen oldott oxálsóval vagy valamilyen hideg rozsdatisztítóval
kezelje. Bánjon óvatosan a régebbi keletű rozsdafoltokkal, mert azok már
megtámadták a cellulózszerkezetet, így az anyag könnyen kilyukadhat.
Penészfolt: fehérítőszerrel kezelje, alaposan öblítse ki (csak fehér és nem
színeresztő színes ruhaneműk esetén).
Fű: enyhén szappanozza be és fehérítőszerrel kezelje (csak fehér és nem
színeresztő színes ruhaneműk esetén).
Golyóstoll és ragasztó: nedvesítse meg a foltot acetonnal 1), majd puha ruhára
helyezve itassa fel; ismételje meg.
Rúzs: a fentiek szerint nedvesítse meg a foltot acetonnal, majd kezelje alko‐
hollal. Az esetlegesen megmaradó nyomokat hipoklorittal tüntesse el.
Vörösbor: hagyja mosószeres vízben ázni, majd ecet- vagy citromsavval ke‐
zelje a foltot, végül öblítse ki. Az esetlegesen megmaradó nyomokat hipoklo‐
rittal tüntesse el.
Tinta: a tinta összetételétől függően nedvesítse be előbb acetonnal 1), majd
ecetsavval; a fehér ruhaneműn esetlegesen visszamaradó nyomokat hipok‐
lorittal tisztítsa meg, majd jól öblítse át.
1) műselymet ne tisztítson acetonnal
24
Ápolás és tisztítás
Kátrányfolt: előbb folttisztítóval, alkohollal vagy benzinnel kezelje, majd a vé‐
gén tisztítópasztával dörzsölje át.
Mosószerek és adalékanyagok
A mosás minősége a mosószer kiválasztásától és helyes adagolásától függ.
A helyes adagolás a pazarlás elkerülését és a környezet védelmét jelenti.
Annak ellenére, hogy a mosószerek biodegradábilisak, olyan elemeket is tar‐
talmaznak, amelyek károsítják a természet kényes ökológiai egyensúlyát.
A mosószer kiválasztása függ az anyag fajtájától (kényes, gyapjú, pamut stb.),
színétől, a mosás hőfokától és a szennyezettség mértékétől.
Ehhez a mosógéphez valamennyi forgalomban lévő mosószer felhasználható:
• mosópor valamennyi anyagtípushoz
• mosópor finomtextil (max. 60°C-os) és gyapjú mosáshoz
• folyékony mosószerek valamennyi anyagfajtához, elsősorban az alacsony
hőfokú (max. 60°C-os) programokhoz, illetve a csak gyapjú mosására szol‐
gáló speciális mosószerek.
A mosószert és az esetlegesen alkalmazott adalékanyagokat a mosásprog‐
ram kezdete előtt kell a megfelelő rekeszbe önteni.
Ha folyékony mosószert használ, előmosás nélküli programot kell választania.
A készülék átforgató rendszere a koncentrált mosószerek optimális felhasz‐
nálását teszi lehetővé.
Az adalékanyagok mennyiségének megválasztásához kövesse a gyártó út‐
mutatásait, és semmiképpen ne lépje túl a mosószer-adagoló rekeszben látott
"MAX" jelölést .
Vízkeménységi fok
A víz keménységét az ún. keménységi szint szerint osztályozzák. Erre vonat‐
kozó információt az adott vízműtől vagy az illetékes önkormányzattól lehet
kérni.
Vízlágyítót kell alkalmazni, amikor a víz keménységi foka közepes vagy magas
(a II. vízkeménységi fokozattól). Kövesse a gyártó utasításait. Ezután a mo‐
sószer mennyiségét mindig az I. vízkeménységi foknak (= lágy) megfelelően
lehet beállítani.
Szint
Jellemző
1
2
Vízkeménységi fok
Német °dH
Francia °T.H.
lágy
0-7
0-15
közepes
8-14
16-25
3
kemény
15-21
26-37
4
nagyon kemény
> 21
> 37
Ápolás és tisztítás
LE KELL VÁLASZTANIA a készüléket az elektromos hálózatról, mielőtt bár‐
milyen tisztítási vagy karbantartási munkát végezne.
Ápolás és tisztítás
25
Vízkőtlenítés
A használt víz rendszerint tartalmaz vízkövet. Jó elképzelés az, ha időközön‐
ként vízlágyítószert használ a mosógépben. Alkalmazza ezt bármilyen ruha‐
nemű mosása nélkül, és a vízlágyító gyártójának útmutatásai szerint. Ez se‐
gíteni fog a vízkőlerakódások kialakulásának megelőzésében.
Minden mosás után
Hagyja egy ideig nyitva az ajtót. Ez segít megelőzni a penészesedést és a
kellemetlen szagok kialakulását a készülék belsejében. Ha a mosás után az
ajtót nyitva hagyja, azzal az ajtótömítés védelmét is elősegíti.
Karbantartási mosás
Alacsony hőmérsékletű mosásokkal lehetséges a dob belsejében lévő ma‐
radványlerakódások eltávolítása.
Javasoljuk, hogy rendszeresen végezzen karbantartási mosást.
Karbantartási mosás futtatása:
• A dobban nem lehet semmilyen ruhanemű.
• Válassza ki a legmelegebb pamutmosási programot.
• Normál mennyiségű mosószert használjon, ami biológiai tulajdonságokkal
rendelkező por legyen.
Külső tisztítás
A készülék külső felületét csak vízzel és szappannal tisztítsa meg, majd törölje
alaposan szárazra.
A készülékház tisztításához ne használjon alkoholt, oldószert vagy más ha‐
sonló terméket.
Mosószertartó
A mosószertartót rendszeresen tisztítani kell.
1. Erősen húzva vegye ki a mosószertartót.
2. Vegye ki a kondicionáló betétet a
középső rekeszből.
3. Mossa le az összes részt vízzel.
4. Nyomja vissza a kondicionáló beté‐
tet, amennyire lehet, hogy szilárdan
a helyén legyen.
26
Ápolás és tisztítás
5. Tisztítsa meg kefével a mosógép
összes alkatrészét, különösen a
mosókamra felső részén található
fúvókákat.
6. Illessze a mosószertartót a vezető‐
sínekre, és tolja be.
Mosódob
Rozsdásodások alakulhatnak ki a dobban a mosnivalóval bekerülő korrozív
hatású tárgyak vagy a vasat tartalmazó csapvíz miatt.
Ne tisztítsa a mosódobot savas vízkőmentesítő szerrel, klórtartalmú súroló‐
szerrel vagy acélgyapottal.
1. A dobban lévő rozsdásodásokat rozsdamentes acél tisztítására alkalmas
tisztítószerrel távolítsa el.
2. Futtasson le egy mosási ciklust ruhanemű nélkül, hogy eltávolítsa a tisztí‐
tószerek esetleges maradványait.
Program: Rövid pamut program maximális hőmérsékleten, és töltsön be
kb. 1/4 mérőpohár mosószert.
Az ajtó tömítése
Időről időre ellenőrizze az ajtó körüli tömí‐
tést, és vegyen ki minden dolgot a mélye‐
désekből.
Vízleeresztő szivattyú
A szivattyút ellenőrizni kell rendszeresen és különösen, ha:
• a gép nem vezeti ki a vizet, és/vagy nem centrifugál
• a gépből furcsa zaj hallható a víz ürítése közben, mely a kivezető szivattyút
elzáró tárgyak jelenlétének tudható be, mint biztosítótűk, érmék stb.
A következők szerint járjon el:
1. Húzza ki a villásdugót az aljzatból.
2. Szükség esetén várja meg, amíg a víz kihűl.
Ápolás és tisztítás
27
3. Nyissa ki a szivattyúnál lévő ajtót.
4. Helyezzen egy edényt a szivattyú alá, amelybe a gépből távozó víz folyhat.
5.
Akassza ki a vízelvezető csövet,
tegye az edénybe, és vegye le róla
a dugófedelet.
6. Amikor már nem folyik belőle víz,
csavarja ki és vegye ki a szivattyút.
Tartson kéznél egy ruhát, amivel
felitathatja a vizet, amely a szivat‐
tyú kiemelésekor távozhat a gép‐
ből.
7.
Távolítsa el a szivattyúhoz esetleg
hozzátapadt tárgyakat a szivattyú
megforgatásával.
28
Ápolás és tisztítás
8. Tegye vissza a dugót a vészhely‐
zetben ürítésre használt csőre,
majd az utóbbit akassza vissza a
helyére.
9. Csavarja vissza teljesen a szivattyút.
10. Csukja be a szivattyúnál lévő ajtót.
VIGYÁZAT
Amikor a készülék használatban van, a kiválasztott programtól függően, forró
víz lehet a szivattyúban. Soha ne távolítsa el a szivattyú fedelét mosási ciklus
alatt, mindig várjon, amíg a készülék befejezte a ciklust, és kiürítették. Amikor
visszahelyezi a fedelet, győződjön meg arról, hogy megfelelően rászorította,
és így nincs szivárgás, és kisgyermekek nem tudják azt eltávolítani.
A vízbevezető szűrők tisztítása
Ha a készülék nem tölt be vizet, túl sokáig tart a víz betöltése, a start gomb
sárgán villog, vagy pedig a kijelzőn (ha van) erre vonatkozó figyelmeztetés
(lásd a "Mit tegyek, ha..." c. fejezetet a további részletekért), ellenőrizze, hogy
a vízbevezető szűrők nem tömődtek-e el.
A vízbevezető szűrők tisztítása:
1. Zárja el a vízcsapot.
2. Csavarja le a csövet a csapról.
3. Tisztítsa meg a csőben lévő szűrőt
egy kemény sörtéjű kefével.
4. Csavarja vissza a csövet a csapra.
Ügyeljen rá, hogy a csatlakozás
szoros legyen.
Ápolás és tisztítás
29
5. Csavarja le a csövet a gépről. Tart‐
son a közelben egy törlőruhát, mert
némi víz kifolyhat.
6. Tisztítsa meg a szelepben lévő szű‐
rőt egy kemény sörtéjű kefével vagy
egy ruhadarabbal.
7. Csavarja vissza a csövet a gépre,
és ügyeljen arra, hogy a csatlako‐
zás szoros legyen.
8. Nyissa ki a vízcsapot.
Fagyveszély
Ha a gépet olyan helyen állították fel, ahol a hőmérséklet 0 °C alá süllyedhet,
a következők szerint járjon el:
1. Zárja el a vízcsapot, és csavarja le a befolyócsövet a csapról;
2. Helyezze a szivattyú kivezető csövének a végét és a befolyócső végét a
padlózatra elhelyezett edénybe, és vezesse ki a vizet;
3. Csavarja vissza a befolyócsövet, és helyezze vissza a helyére a szivattyú
kivezető csövét, ügyelve arra, hogy lezárja az erre szolgáló dugóval.
Ezen műveletek elvégeztével a mosógépben maradt víz kifolyik, ezzel elke‐
rülhető a jégképződés, és így a készülék károsodása.
Amikor ismét üzembe helyezi a gépet, győződjön meg arról, hogy a környezeti
hőmérséklet meghaladja a 0 °C-ot.
Víz kiürítése szükség esetén
Ha a gép nem üríti ki a vizet, a következőket kell tenni:
1. Húzza ki a dugót a konnektorból.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Szükség esetén várja meg, amíg a mosóvíz kihűl.
4. Nyissa ki a szivattyúnál lévő ajtót.
5. Tegyen egy edényt a padlózatra, és helyezze bele a kivezető cső végét.
Vegye le róla a dugót. A víz a gravitáció miatt belefolyik az edénybe. Amikor
30
Mit tegyek, ha...
az edény megtelik, tegye vissza a sapkát a csőre. Ürítse ki az edényt. Addig
ismételje ezt az eljárást, amíg még folyik víz a gépből.
6. Ha szükséges, a fent leírt módon tisztítsa meg a szivattyút.
7. Tegye vissza a dugót, és akassza vissza a kivezető csövet;
8. Csavarja vissza a szivattyút, és csukja be az ajtót.
Mit tegyek, ha...
Bizonyos problémák az egyszerű karbantartás hiánya vagy mulasztások miatt
következnek be, ezek szerelő kihívása nélkül is könnyen orvosolhatók. Kérjük,
a helyi szerviz megkeresése előtt végezze el az alább felsorolt ellenőrzéseket.
Előfordulhat, hogy a gép működése közben a 7 gomb sárga jelzőfénye villogni
kezd, és a következő riasztási kódok egyike megjelenik a kijelzőn, és ezzel
egy időben hangjelzés hallható 20 másodpercenként, jelezve, hogy a gép nem
működik:
: baj van a vízellátással
•
: baj van a víz elvezetésével
•
: nyitott ajtó
•
: Túlcsordulásgátló rendszer bekapcsolt
•
A probléma megszüntetését követően nyomja meg a 7 gombot a program új‐
raindításához. Ha a probléma az összes ellenőrzés után is fennáll, forduljon a
lakhelye szerinti szakszervizhez.
Probléma
A mosógép nem indul el:
Lehetséges ok/Megoldás
Az ajtó nincs becsukva.
• Zárja be jól az ajtót.
A dugó nem megfelelõen van beillesztve
a hálózati aljzatba.
• Illessze a csatlakozódugót a hálózati
aljzatba.
Nincs feszültség a hálózati aljzatban.
• Ellenõrizze lakásának elektromos há‐
lózatát.
A fõ olvadóbiztosíték kiégett.
• Cserélje ki a biztosítékot.
A programválasztó nincs megfelelõen
beállítva, és nem nyomta meg a 7 gom‐
bot.
• Forgassa el a programválasztót, és
nyomja meg a 7 gombot ismét.
Késleltetett indítás lett kiválasztva.
• Ha a ruhanemût azonnal ki kell mosni,
törölje a késleltetett indítást.
A gyermekzár be van kapcsolva.
• Kapcsolja ki az eszközt.
Mit tegyek, ha...
Probléma
31
Lehetséges ok/Megoldás
A gép nem szív be vizet:
A vízcsap el van zárva.
• Nyissa ki a vízcsapot.
A befolyócsõ összenyomódott vagy
megtört.
• Ellenõrizze a befolyócsõ csatlakozá‐
sát.
Eltömõdött a befolyócsõben lévõ szûrõ
vagy a bevezetõ szelep szûrõje.
• Tisztítsa meg a vízbevezetõ szûrõket.
(További részleteket lásd "A vízbeve‐
zetõ szûrõk tisztítása" címszó alatt.)
Az ajtó nincs jól becsukva.
• Zárja be jól az ajtót.
A készülék vizet vesz fel, de rögtön ki is
üríti:
A kifolyócsõ vége túl alacsonyan van.
• Olvassa el "A víz leeresztése" fejezet
idevonatkozó bekezdését.
A kifolyócsõ összenyomódott vagy meg‐
tört.
• Ellenõrizze a kifolyócsõ csatlakozását.
Eldugult a lefolyó szûrõje.
• Tisztítsa meg a leeresztõ szûrõt.
Olyan opció vagy program került kivá‐
A gép nem ereszti le a vizet, és/vagy nem lasztásra, amely a dobban maradó vízzel
centrifugál:
fejezõdik be, vagy amely kihagyja az ös‐
szes centrifugálási fázist.
• Válassza az ürítési vagy a centrifugá‐
lási programot.
A ruhanemû nem egyenletesen oszlik el
a dobban.
• Rendezze el a ruhanemût.
32
Mit tegyek, ha...
Probléma
Lehetséges ok/Megoldás
Víz van a padlózaton:
Túl sok mosószert vagy nem megfelelõ
mosószert használ a mosáshoz (túl sok
hab keletkezik).
• Csökkentse a mosószer mennyiségét,
vagy használjon másikat.
Ellenõrizze, hogy nem szivárog-e a be‐
folyócsõ valamelyik illesztéke. Nem min‐
dig lehet könnyen meglátni, hogy folyik-e
a víz a csövön; ellenõrizze, hogy nedvese a csõ.
• Ellenõrizze a befolyócsõ csatlakozá‐
sát.
Megsérült a befolyócsõ vagy a kifolyó‐
csõ.
• Cserélje ki egy újjal.
A szûrõre a tisztítás után nem tették vis‐
sza a sapkát, vagy a szûrõt nem megfe‐
lelõen csavarták be.
• Illessze vissza a vészürítõ dugaszt a
szûrõbe, vagy csavarja be teljesen a
szûrõt.
A mosás eredménye nem kielégítõ:
Túl kevés vagy nem megfelelõ mosó‐
szert használt.
• Növelje a mosószer mennyiségét,
vagy használjon másikat.
Mosás elõtt nem kezelte a makacs folto‐
kat.
• Használjon a kereskedelemben kap‐
ható termékeket a makacs foltok keze‐
léséhez.
Nem a megfelelõ hõfokot állította be.
• Ellenõrizze, hogy a megfelelõ hõmér‐
sékletet választotta-e.
Túl nagy mennyiségû ruhát tett a gépbe.
• Csökkentse a ruhatöltetet.
Nem nyílik ki az ajtó:
A program még mindig fut.
• Várja meg a mosási ciklus végét.
Az ajtózár még nem oldott ki.
• Várjon, amíg a 9.5 jel ki nem alszik.
Víz van a dobban.
• Válassza az ürítés vagy a centrifugá‐
lás programot a víz kiürítéséhez.
Mit tegyek, ha...
Probléma
33
Lehetséges ok/Megoldás
A gép vibrál vagy zajos:
A szállításhoz használt csavarokat vagy
csomagolást nem távolította el.
• Ellenõrizze, hogy a készülék üzembe
helyezése megfelelõ-e.
Nem állította be egyenlõ magasságra a
lábakat
• Ellenõrizze, hogy a készülék szintezé‐
se megfelelõ-e.
A ruhanemû nem egyenletesen oszlik el
a dobban.
• Rendezze el a ruhanemût.
Lehet, hogy túl kis mennyiségû ruhane‐
mû van a dobban.
• Helyezzen be több ruhanemût.
Késõn indul a centrifugálás, illetve a gép
egyáltalán nem centrifugál:
Az elektronikus kiegyensúlyozó rendszer
megszakította a centrifugálást, mert a ru‐
hanemû egyenetlenül oszlott el a dob‐
ban. A ruhanemû a dob ellenkezõ irány‐
ba forgásával kerül egyenletes elosztás‐
ra. Lehet, hogy a dob többszöri ilyen
irányú forgására van szükség ahhoz,
hogy az egyensúly visszaálljon, és ren‐
des centrifugálás induljon be. Ha néhány
perc elteltével sem oszlik el megfelelõen
a ruhanemû, akkor a gép nem végzi el a
centrifugálást.
• Lehetséges, hogy a ruhatöltet túl kicsi,
tegyen be további darabokat, kézzel
rendezze el újra a töltetet, majd válas‐
sza ki a centrifugálás programot.
A gép szokatlan zajt bocsát ki:
A gépbe szerelt motor más hagyomá‐
nyos motortípusokhoz képest szokatlan
zajt ad ki. Ez az új típusú motor lágyabb
indítást biztosít, a ruhanemût pedig
egyenletesebben osztja el centrifugálás
közben a dobban, ugyanakkor pedig fo‐
kozott stabilitást kölcsönöz a gépnek.
Nem látható víz a dobban:
A modern technológián alapuló mosógé‐
pek rendkívül hatékonyan üzemelnek,
nagyon kevés vizet használnak fel, ami
nem befolyásolja a teljesítményüket.
A kijelzõn a
A túlcsordulásgátló rendszer bekapcsolt.
• Válassza le a készüléket, és forduljon
a szervizhez
riasztási kód látható:
34
Műszaki adatok
Ha nem sikerül kijavítania vagy meghatá‐
roznia a problémát, forduljon szakszerviz‐
hez. A telefonálás előtt jegyezze fel a gép
típusát, gyári számát és a vásárlás idő‐
pontját, mert ezeket a szakszerviz kérni
fogja Öntől.
Műszaki adatok
Méretek
Szélesség
Magasság
Mélység
60cm
85cm
63cm
Elektromos csatlakoztatás
Feszültség - Összteljesít‐
mény - Biztosíték
Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó információk
a készülék ajtajának belső szélén lévő adattáblán talál‐
hatók.
Hálózati víznyomás
Minimum
Maximum
0,05 MPa
0,8 MPa
Maximális töltet
Pamut
7 kg
Centrifugálási sebesség
Maximum
1400 fordulat/perc
Kiegészítő műszaki adatok
Márka
AEG - ELECTROLUX
Modell(ek)
L74850A
Gyártó címe
Electrolux Lehel Kft
1142 Budapest
Erzsébet Királyné u.87.
A programok száma
20
Energiahatékonysági osztály
A
Energiafogyasztás - pamut 60° referenciaprogram 7 kg 1,05 kWh
teljes töltet mellett
Vízfogyasztás - pamut 60° referenciaprogram 7 kg tel‐
jes töltet mellett
45 l
A pamut 60° referenciaprogram időtartama 7 kg teljes
töltet mellett
145 perc
Mosási teljesítmény besorolása
A
Centrifugálásos szárítási teljesítmény besorolása
B
Fogyasztási értékek
35
Maradék nedvesség
52 %
(pamut 60° referenciaprogram 7 kg teljes töltet mellett)
Zajszint mosásnál
49 dB(A)
Zajszint centrifugálásnál
77 dB(A)
(pamut 60° referenciaprogram 7 kg teljes töltet mellett)
Éves energiafogyasztás
210 kWh
Éves vízfogyasztás
9000 l
(pamut 60° referenciaprogram 7 kg teljes töltet mellett 200 ciklus/év alapul vételével)
Fogyasztási értékek
Program
Energiafogyasztás
(kWh)
Vízfogyasztás (li‐
ter)
Fehér pamut 95°
2.1
62
Pamut 60°
1.35
58
1.05
45
Pamut 40°
0.75
58
Super Eco
0.089
41
Műszál 40°
0.55
51
Kímélő 40°
0.55
63
Gyapjú/Kézi mosás
30°
0.25
62
Pamut ECO 60°
1)
Program időtarta‐
ma (perc)
A programok idő‐
tartamára vonatko‐
zóan, kérjük, nézze
meg a kezelőpanel
kijelzőjét.
1) " Pamut ECO" 60°C-on 7 kg töltettel az energiatakarékossági címkén szereplő adatok
referenciaprogramja az EGK 92/75 sz. szabványának megfelelően.
A táblázatban látható energiafogyasztási adatok csupán tájékoztató jellegűek,
azok a mosásra váró ruha mennyiségétől, típusától, a víz alaphőmérsékletétől
és a környezeti hőmérséklettől függően változhatnak.
Szerelési útmutató
Üzembe helyezés
Kicsomagolás
A készülék használata előtt távolítsa el a szállításhoz használt csavarokat és
a csomagolóanyagot.
Javasoljuk, hogy minden szállításhoz használt eszközt őrizzen meg esetleges
későbbi szállítások idejére.
36
Üzembe helyezés
1. Miután eltávolított minden csoma‐
golást, óvatosan fektesse a gépet a
hátlapjára, és távolítsa el a mosó‐
gép alján található polisztirol blok‐
kot.
2. Vegye ki a hálózati tápkábelt és a
kifolyócsövet a készülék hátlapján
lévő csőtartókból.
3. Csavarja ki a három csavart a mo‐
sógéphez mellékelt kulccsal.
Üzembe helyezés
4. Csúsztassa ki az ott található műa‐
nyag távtartókat.
5. Nyissa ki a kerek ajtót, vegye ki a
befolyócsövet a dobból, és távolítsa
el a polisztirolelemet, amely az ajtó
tömítésére van ragasztva.
6. Dugaszolja be a kisebb felső lyukat
és a két nagyot a megfelelő műa‐
nyag dugaszokkal, amelyek a keze‐
lési kézikönyvet tartalmazó zacskó‐
ban vannak.
7. Csatlakoztassa a befolyócsövet a
"Vízellátás" c. részben leírtaknak
megfelelően.
37
38
Üzembe helyezés
Elhelyezés és vízszintezés
A gépet egy kemény, egyenletes padlófel‐
ületen kell elhelyezni.
Győződjön meg arról, hogy a gép körül a
levegő áramlását ne akadályozza sző‐
nyeg, padlószőnyeg stb.
Mielőtt kis csempékre helyezné, fektessen
le egy gumiszőnyeget.
Ne próbálja meg úgy kiegyenlíteni a pad‐
lózat esetleges egyenetlenségeit, hogy a
gép alá kartont, fát vagy hasonló anyag‐
okat helyez.
Ha a készüléket mindenképpen egy gáz‐
tűzhely vagy egy széntüzelésű kályha köz‐
elében kell elhelyezni, egy olyan szigetelő panelt kell elhelyezni a két készülék
közé, amelynek a tűzhely vagy a kályha felé néző oldalát alumíniumfólia bo‐
rítja.
A készüléket tilos olyan helyen üzembe helyezni, ahol a hőmérséklet 0°C alá
csökkenhet.
A befolyócsövön és a kifolyócsövön nem lehetnek törések.
Kérjük, győződjön meg arról, hogy a készülék beszerelése után könnyen hoz‐
záférhető a szervizszakember számára, ha javításra lenne szükség.
Vízszintezze be gondosan a gépet a szabályozható lábak be- vagy kicsava‐
rásával. Ne helyezzen a gép alá kartont, fát vagy hasonló anyagot a padlózat
esetleges szinteltérésének a kiegyenlítésére.
Vízellátás
Egy befolyócső mellékelve van, és az a mosógép dobjában található.
A készüléket a hidegvíz-vezetékhez kell csatlakoztatni.
Ne használja a korábbi mosógépről származó befolyócsövet a vízvezetékhez
való csatlakozásra.
1. Nyissa ki a kerek ajtót, és vegye ki
a befolyócsövet.
2. Csatlakoztassa a csövet a csatlako‐
zóelemmel a mosógéphez.
Ne helyezze el a befolyócsövet lefelé.
A vízcsap helyzetétől függően a csövet
balra vagy jobbra szögben vezesse el.
Üzembe helyezés
39
3. A szorítógyűrű meglazításával állít‐
sa be helyesen a csövet. Miután be‐
állította a befolyócsövet, ügyeljen
arra, hogy megszorítsa ismét a szo‐
rítógyűrűt a szivárgások megelőzé‐
se érdekében.
4. Csatlakoztassa a befolyócsövet egy
3/4"-os csavarmenetes csaphoz.
Mindig a készülékhez mellékelt csö‐
vet használja.
A befolyócsövet nem szabad meghos‐
szabbítani. Ha a cső túl rövid lenne, és
nem óhajtja a csapot áthelyezni, egy
másik, erre a célra szolgáló hosszabb,
komplett csövet kell venni.
Az üzembe helyezést a helyi vízügyi és
építési szabályozások előírásainak
megfelelően kell elvégezni. Nézze meg
a készülék biztonságos üzemeltetéséhez szükséges minimális víznyomást a
"Műszaki adatok" című fejezetben.
Aquastop eszköz
A befolyócső aquastop eszközzel van fel‐
szerelve, amely védelmet nyújt a csőből
való vízszivárgás okozta károk ellen,
amely szivárgások a cső természetes elö‐
regedése miatt alakulhatnak ki. Ezt a hibát
egy piros szektor jelzi az "A" ablakban.
Amennyiben ez történik, zárja el a vízcsa‐
pot, és forduljon a szervizközponthoz,
hogy cseréljék ki a csövet.
Vízkivezetés
A kifolyócsövet három különböző módon lehet elhelyezni:
1. A mosdókagyló szélére helyezve a géphez mellékelt műanyag könyökcső
segítségével.
Ez esetben fontos, hogy a cső meghajlított része vízleeresztés közben ne
csússzon le a peremről.
40
Elektromos csatlakoztatás
Ennek érdekében a csaphoz vagy a
falhoz rögzítheti azt (például egy da‐
rab spárgával).
2. A mosdókagyló kivezetésének
egyik leágazásához csatlakoztat‐
va. Ennek a leágazásnak a szagel‐
záró fölött kell elhelyezkednie oly
módon, hogy a cső könyök része
legalább 60 cm-re legyen a talajtól.
3. Vízlefolyó hálózatra , ahol a bekö‐
tésnek legalább 60 és legfeljebb 90
cm magasan kell elhelyezkednie.
A kifolyócső végének mindig levegőz‐
nie kell, azaz a lefolyócső belső átmé‐
rőjének meg kell haladnia a kifolyócső külső átmérőjét.
A kifolyócsövön nem lehetnek törések.
A kifolyócső hossza nem haladhatja meg a maximális 4 métert. További kifo‐
lyócsövet és illesztőelemet a helyi szervizben szerezhet be.
Elektromos csatlakoztatás
Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó információk a készülék ajtajának
belső szélén lévő adattáblán találhatók.
Ellenőrizze, hogy lakóhelyének hálózata alkalmas-e a szükséges maximális
terhelés elviselésére, figyelembe véve a többi használatban lévő készüléket
is.
VIGYÁZAT
A gépet földelt aljzathoz csatlakoztassa!
VIGYÁZAT
A gyártó semminemű felelősséget nem vállal a fenti biztonsági szabályok be
nem tartásából adódó károk, illetve sérülések esetén.
Környezetvédelmi tudnivalók
41
VIGYÁZAT
Az elektromos kábel a gép üzembe helyezése után legyen könnyen hozzá‐
férhető.
VIGYÁZAT
Amennyiben a tápvezetéket ki kell cserélni, azt egy szakszerviznek kell elvé‐
geznie.
Környezetvédelmi tudnivalók
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a
termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell
szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék
helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a környezetre és az
emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket,
amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése
okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék
újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal vagy
azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.
Csomagolóanyagok
A
jelzéssel ellátott anyagok újrahasznosíthatók.
>PE<=polietilén
>PS<=polisztirol
>PP<=polipropilén
Annak érdekében, hogy újrahasznosításra kerüljenek, a megfelelő helyre
(vagy tartályokba) kell őket elhelyezni.
Környezetvédelmi tanácsok
Ha takarékoskodni szeretne a vízzel, energiával, és hozzá szeretne járulni a
környezet védelméhez, az alábbi ötleteket ajánljuk a figyelmébe:
• A normál szennyezettségű ruhaneműt előmosás nélkül is kimoshatja, mert
így mosószert, vizet és időt takarít meg (és egyben védi a környezetet!).
• A gép gazdaságosabban üzemel, ha teljesen meg van töltve.
• Megfelelő előkezeléssel a foltok és a korlátozott mértékű szennyezettség
eltüntethetők; a ruhanemű ekkor alacsonyabb hőfokon is kimosható.
• A mosószert a víz keménységi foka, a szennyezettség mértéke és a mosni
kívánt ruhanemű mennyisége szerint adagolja.
42
43
www.electrolux.com
192993180-00-212009
www.aeg-electrolux.hu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement