Electrolux EWF12040W Uživatelský manuál

Electrolux EWF12040W Uživatelský manuál
návod k použití
návod na používanie
instrukcja obsługi
Pračka
Práčka
Pralka
EWF 8040W
EWF 10040W
EWF 12040W
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com
Obsah
Bezpečnostní informace
Popis spotřebiče
Ovládací panel
Při prvním použití
Denní používání
Užitečné rady a tipy
Prací programy
Čištění a údržba
2
4
5
7
7
9
11
13
Co dělat, když...
Technické údaje
Údaje o spotřebě
Instalace
Připojení k elektrické síti
Poznámky k ochraně životního prostředí
17
19
20
20
23
23
Zmĕny vyhrazeny
Bezpečnostní informace
Důležité Čtěte pozorně a uschovejte pro
další použití.
• Bezpečnost tohoto spotřebiče odpovídá
průmyslovým normám a splňuje zákonné
požadavky na bezpečnost spotřebičů. Nicméně se jako výrobci domníváme, že je
naší povinností poskytnout vám následující
bezpečnostní upozornění.
• Je nezbytně nutné, abyste si tento návod
k použití uschovali a mohli ho používat i v
budoucnu. Chcete-li spotřebič prodat,
předat dalšímu majiteli, nebo když se budete stěhovat, vždy se přesvědčte, že je ke
spotřebiči přiložen tento návod k použití,
aby se i nový vlastník mohl seznámit s používáním spotřebiče a příslušným varováním.
• Před instalací nebo používáním spotřebiče
si je MUSÍTE pozorně přečíst.
• Před prvním použitím zkontrolujte
spotřebič, zda nedošlo při přepravě k poškození. Poškozený spotřebič nikdy
nepřipojujte. Jestliže jsou nějaké díly poškozeny, obraťte se na dodavatele.
• V případě, že je pračka dodána v zimních
měsících, kdy je teplota pod bodem mrazu: před prvním použitím uskladněte
spotřebič na dobu 24 hodin při pokojové
teplotě.
Všeobecné bezpečnostní informace
• Změna technických parametrů, nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je nebezpečná.
• V průběhu programů s vysokou teplotou
se dvířka ohřejí na vysokou teplotu. Nedotýkejte se dvířek!
• Zajistěte, aby se malá domácí zvířata nemohla dostat do bubnu. Raději proto před
použitím vždy zkontrolujte vnitřek bubnu.
• Předměty jako mince, zavírací špendlíky,
hřebíky, šrouby, kameny a jiné těžké nebo
ostré předměty mohou způsobit značné
škody a do spotřebiče proto nepatří.
• Používejte pouze doporučené množství
aviváže a pracího prostředku. Pokud použijete větší množství než doporučené, může se poškodit tkanina. Vždy používejte
množství doporučené výrobcem.
• Malé kousky prádla jako ponožky, tkaničky, prací pásky atd. perte v pracím pytli k
tomu určeném nebo v povlečení na polštář, protože jednotlivé kusy by mohly uvíznout mezi vanou a otočným bubnem.
• Nepoužívejte pračku na praní výrobků s
kosticemi, tkanin, které nejsou zaobroubené, nebo se zatrhávají.
• Po použití, čištění a údržbě vždy odpojte
pračku od zdroje napájení a vypněte
přívod vody.
• Nikdy se nepokoušejte opravovat
spotřebič sami. Opravy prováděné nezkušenými osobami mohou vést ke zranění
nebo vážnému poškození spotřebiče. S
opravami se obraťte na místní servisní
středisko. Vždy žádejte originální náhradní
díly.
electrolux 3
Instalace
• Tento spotřebič je těžký. Při přemisťování
spotřebiče buďte proto opatrní.
• Po odstranění obalu spotřebiče zkontrolujte, zda není poškozený. V případě pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte
se na servisní středisko.
• Před použitím spotřebiče je nutné odstranit všechny obalové a přepravní prvky. Pokud se neodstraní, může se spotřebič i jeho funkce vážně poškodit. Viz příslušná
část návodu k použití.
• Po ukončení instalace zkontrolujte, zda
spotřebič nestojí na přívodní a vypouštěcí
hadici a vrchní deska netiskne elektrický
přívodní kabel ke zdi.
• Pokud je spotřebič umístěn na koberci,
upravte nožičky tak, aby mohl pod
spotřebičem volně proudit vzduch.
• Vždy zkontrolujte, zda po instalaci neuniká
z hadic ani z míst napojení voda.
• Pokud je spotřebič umístěn v místnosti,
kde je vystaven mrazu, přečtěte si část
"Nebezpečí zamrznutí".
• Jakékoliv instalatérské práce, nutné pro
zapojení pračky, smí provádět pouze kvalifikovaný instalatér nebo osoba s příslušným oprávněním.
• Jakékoliv elektrikářské práce, nutné pro
zapojení tohoto spotřebiče, smí provádět
pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba
s příslušným oprávněním.
Použití
• Tento spotřebič je určen k domácímu použití. Nesmí se používat pro jiné účely než
pro ty, pro které byl vyroben.
• Perte jen prádlo určené pro praní v automatické pračce. Dodržujte pokyny na visačce prádla.
• Spotřebič nepřeplňujte. Viz tabulku pracích programů.
• Před praním se přesvědčte, že jsou všechny kapsy prázdné a knoflíky a zipy zapnuté. Neperte roztrhané nebo natržené
prádlo a před praním odstraňte z prádla
skvrny od barvy, inkoustu, rzi a trávy. Podprsenky s kovovými kosticemi se NESMÍ
prát v pračce.
• Oděvy, které přišly do styku s těkavými
ropnými produkty, se nesmí prát v pračce.
Pokud jste na oděv použili těkavé čisticí
kapaliny, musíte je z oděvu odstranit ještě
před vložením do pračky.
• Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel, ale vždy uchopte zástrčku.
• Nikdy nepoužívejte pračku, jestliže přívodní kabel, ovládací panel, pracovní plocha
nebo podstavec jsou poškozené tak, že
vnitřek pračky je přístupný.
Dětská pojistka
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí,
pokud je nesledují osoby odpovědné za
jejich bezpečnost, nebo jim nedávají
příslušné pokyny k použití spotřebiče.
• Obalový materiál (např. plastové fólie, polystyren) může být pro děti nebezpečný nebezpečí udušení! Uložte ho proto z dosahu dětí.
• Všechny prací prostředky uložte na bezpečné místo, kde k nim děti nemají přístup.
• Zajistěte, aby se děti ani malá domácí
zvířata nemohly dostat do bubnu. Pračka
je vybavena speciální funkcí, která brání
zavření dětí a domácích zvířat v bubnu.
Toto zařízení se aktivuje pootočením tlačítka (bez stisknutí) uvnitř dvířek doprava,
až je zářez vodorovně. V případě potřeby
můžete použít i minci.
Zařízení se odblokuje pootočením tlačítka
doleva, až je zářez svisle; nyní se dvířka dají
opět zavřít.
4 electrolux
Popis spotřebiče
Váš nový spotřebič splňuje všechny moderní požadavky na účinné praní prádla s nízkou
spotřebou vody, energie a pracího prostředku. Jeho nový prací systém umožňuje úplné
využití pracího prostředku, snižuje spotřebu vody a šetří tak energii.
1
2
3
4
5
6
1 Zásuvka dávkovače pracích prostředků
2 Ovládací panel
3 Držadlo dvířek
Zásuvka dávkovače pracích prostředků
Komora pro prací prostředek používaná
pro předpírku nebo fázi namáčení, nebo pro
odstraňovač skvrn během aktivní fáze odstraňování skvrn (je-li k dispozici). Prací
prostředek pro předpírku a namáčení se
přidává na začátku pracího programu. Odstraňovač skvrn se přidává v aktivní fázi odstraňování skvrn.
Komora na práškový nebo tekutý prací
prostředek použitý pro hlavní praní. Pokud
používáte tekutý prací prostředek, nalijte ho
těsně před spuštěním programu.
Přihrádka pro tekuté přísady (aviváž,
škrob).
Dodržujte doporučení výrobce ohledně
množství použitého pracího prostředku a
nepřekračujte značku "MAX" na zásuvce
dávkovače pracího prostředku. Všechny avivážní nebo škrobicí přísady se musí nalít do
komory ještě před spuštěním pracího programu.
4 Typový štítek
5 Vypouštěcí čerpadlo
6 Seřiditelné nožičky
electrolux 5
Tabulka programů
Se spotřebičem jsou dodávány různé tabulky
programů v několika jazycích. Jedna je na
přední straně zásuvky dávkovače pracích
prostředků a ostatní jsou součástí návodu k
použití pro uživatele. Tabulku na zásuvce
dávkovače můžete snadno vyměnit: vyjměte
tabulku ze zásuvky posunutím směrem doprava a vložte tabulku v požadovaném jazyce.
Ovládací panel
Níže vidíte obrázek ovládacího panelu. Jsou na něm volič programu, tlačítka a kontrolky.
Na následujících stranách jsou tyto ovladače označeny příslušnými čísly.
1
1 Volič PROGRAMU
2 Tlačítko snížení rychlosti
ODSTŘEDĚNÍ
3 Tlačítko MOŽNOSTI
4 Tlačítko EXTRA MÁCHÁNÍ
5 Tlačítko START/PAUZA
6 Tlačítko ODLOŽENÝ START
7 Kontrolky
Volič programu
Volič programu umožňuje zapnutí či vypnutí
pračky anebo výběr programu.
Snížení rychlosti odstředění
Stisknutím tohoto tlačítka můžete změnit rychlost odstředění vybraného programu.
Noční cyklus
Zvolíte-li tuto možnost, pračka nevypustí vodu z posledního máchání a všechny fáze
odstředění se zruší, aby se prádlo nezmačkalo. Tento prací cyklus je velmi tichý, můžete
ho zvolit pro praní v nočních hodinách nebo
tehdy, kdy je levnější proud. U některých programů se máchání provádějí s použitím většího množství vody. Předtím, než otevřete
dvířka, musíte vypustit vodu. Kroky nutné k
2
3
4
5
6
7
vypuštění vody jsou popsány v části "Na konci programu".
Zastavení máchání
Jestliže zvolíte tuto možnost, pračka nevypustí vodu z posledního máchání, aby se
prádlo nezmačkalo. Předtím, než otevřete
dvířka, musíte vypustit vodu. Kroky nutné k
vypuštění vody jsou popsány v části "Na konci programu".
Možnosti Denní - Lehký - Krátký
Stisknutím těchto tlačítek můžete upravit délku praní, která byla automaticky navržena
pračkou, a dosáhnout tak dobrého pracího
výsledku v krátkém čase.
• Denní: pro normálně zašpiněnou bavlnu,
syntetické nebo jemné prádlo.
• Lehký: pro lehce zašpiněnou bavlnu, syntetické nebo jemné prádlo.
• Krátký: velmi krátký program pro málo špinavé prádlo, které bylo nošeno pouze krátce.
Extra máchání
Tento spotřebič je navržen tak, aby šetřil vodou. Jestliže je však nezbytné máchat prádlo
ve větším množství vody (extra máchání),
6 electrolux
zvolte tuto funkci. Pračka provede několik
přídavných máchání. Tato možnost se doporučuje hlavně pro osoby alergické na prací
prostředky a v oblastech s měkkou vodou.
Odložený start
Pomocí tohoto tlačítka můžete prací program odložit o 2, 4 nebo 8 hodin.
Start/Pauza
Tímto tlačítkem spustíte nebo přerušíte zvolený program.
Kontrolky
Po stisknutí tlačítka 5 se rozsvítí kontrolka
PRANÍ (7.1). Jestliže se rozsvítí kontrolka 7.1,
znamená to, že je pračka v provozu.
Kontrolka DVÍŘKA (7.2) se rozsvítí, když program začne a označuje, kdy je možné otevřít
dvířka:
• svítí: dvířka nemůžeme otevřít. Pračka pere nebo se zastavila s vodou v bubnu.
• nesvítí: dvířka můžeme otevřít. Program
skončil, nebo je vypuštěná voda.
• bliká: dvířka se otevírají
Po skončení programu se rozsvítí kontrolka
(7.3) KONEC CYKLU.
7.1
7.2
7.3
Tabulka symbolů
Symboly voliče programů:
Tlačítka a kontrolky:
Bavlna
Eko
+
Úsporný (program
úspory energie)
s předpírkou
Syntetika
Jemné
Speciální programy
Vlna
Ruční praní
Ruční praní - studené
praní
Máchání
Vypouštění
Odstředění
Snížení rychlosti
odstředění
NOČNÍ CYKLUS
ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ
Funkce
Denní
Lehký
Krátký
Extra máchání
Pračka
Zablokování dvířek
Konec
Odložený start
electrolux 7
Při prvním použití
• Zkontrolujte, zda je elektrické a vodovodní připojení v souladu s pokyny k
instalaci.
• Vyjměte z bubnu polystyren a veškerý
další obalový materiál.
• Nalijte 2 litry vody do komory pro hlavní praní
dávkovače pracích
prostředků, abyste aktivovali ECO ve-
ntil. Potom spusťte cyklus pro bavlnu
na maximální teplotu s prázdnou
pračkou, aby se z bubnu a vany odstranily všechny zbytky z výroby. Do
komory pro hlavní praní nalijte poloviční množství pracího prostředku a
spusťte pračku.
Denní používání
Vložte prádlo
Otevřete dvířka opatrným zatažením za držadlo dvířek směrem ven. Prádlo vkládejte do
bubnu po jednotlivých kusech a důkladně ho
protřepte. Zavřete dvířka.
Jestliže chcete, nalijte aviváž do komory
označené
(použité množství nesmí
přesáhnout značku "MAX" na dávkovači).
Zásuvku lehce zavřete.
Odměřte prací prostředek a aviváž
Vytáhněte zásuvku dávkovače až na doraz.
Odměřte požadované množství pracího
prostředku, nasypte ho do komory pro hlavní
, nebo do příslušné komory, pokud
praní
to zvolený program/možnost vyžaduje (viz
další podrobnosti v části "Zásuvka dávkovače pracích prostředků").
Zvolte příslušný program otáčením
voliče programu (1)
Otočte voličem programu na požadovaný
program. Pračka automaticky zvolí hodnotu
8 electrolux
maximální rychlosti odstředění pro zvolený
program. Tyto hodnoty můžete změnit stisknutím příslušného tlačítka. Zelená kontrolka tlačítka 5 začne blikat.
Voličem programu můžete otáčet ve směru
doprava i doleva. Chcete-li resetovat program/vypnout pračku, otočte ho do polohy "
O ".
Na konci programu musíte pootočit voličem programu do polohy O, aby se
pračka vypnula.
Pozor Pokud voličem programu otočíte
za chodu na jiný program, červená
kontrolka tlačítka 5 3x zabliká na
znamení špatné volby. Pračka nově
zvolený program neprovede.
Snižte rychlost odstřeďování pomocí
tlačítka 2
Po zvolení požadovaného programu
spotřebič automaticky nabídne maximální rychlost odstředění pro daný program.
Opakovaným stisknutím tlačítka 2 můžete
změnit rychlost odstředění, chcete-li prádlo
odstředit s jinou rychlostí. Rozsvítí se příslušná kontrolka.
Vyberte dostupné možnosti pomocí
tlačítek 2, 3 a 4
V závislosti na zvoleném programu lze kombinovat různé možnosti. Ty musí být zvoleny
po výběru požadovaného programu a před
jeho spuštěním.
Po stisknutí těchto tlačítek se rozsvítí odpovídající kontrolky. Opětným stisknutím tlačítek kontrolky zhasnou. Při nesprávně vybrané možnosti 3x zabliká příslušná červená
kontrolka tlačítka 5 .
Povolené kombinace pracích programů
a možností viz kapitola "Prací programy".
Zvolte Odložený start stisknutím tlačítka
6
Před spuštěním programu, pokud chcete
odložit start, stiskněte opakovaně tlačítko 6
k volbě požadovaného odkladu. Rozsvítí se
příslušná kontrolka.
Tuto možnost musíte zvolit po nastavení programu a před jeho spuštěním.
Zrušit nebo upravit dobu odložení startu můžete kdykoliv před stisknutím tlačítka 5 .
Volba odloženého startu:
1. Zvolte program a požadované možnosti.
2. Zvolte Odložený start stisknutím tlačítka
6.
3. Stiskněte tlačítko 5 :
– pračka zahájí odpočítávání zbylé doby
po hodinách.
– Program se spustí po uplynutí nastaveného času odložení.
Zrušení odloženého startu po spuštění programu:
1. Uveďte pračku do stavu PAUZA stisknutím tlačítka 5 .
2. Stiskněte tlačítko 6 hned, jakmile zhasne
příslušná kontrolka zvoleného odložení.
3. Stiskněte opět tlačítko 5 ke spuštění programu.
Odložený start nemůžete zvolit u programu
VYPOUŠTĚNÍ .
Důležité Zvolenou dobu odložení můžete
změnit jen po opětovné volbě pracího
programu.
Dvířka budou zablokovaná po celou dobu
trvání odloženého startu. Jestliže potřebujete
dvířka otevřít, musíte nejprve nastavit pračku
do stavu PAUZA (stisknutím tlačítka 5 ) a
počkat několik minut. Po zavření dvířek stiskněte opět tlačítko 5 .
Spusťte program stisknutím tlačítka 5
Zvolený program spustíte stisknutím tlačítka
5 , příslušná zelená kontrolka přestane blikat.
Kontrolky 7.1 7.2 svítí na znamení, že pračka
začala prát a dvířka jsou zablokovaná.
Přerušení probíhajícího programu se provádí
stisknutím tlačítka 5 : příslušná zelená kontrolka začne blikat.
K opětovnému spuštění programu v místě,
ve kterém byl přerušen stiskněte znovu tlačítko 5 . Pokud jste zvolili odložení startu,
pračka zahájí odpočítávání zbylé doby.
Při nesprávně vybrané funkci 3x zabliká červená kontrolka tlačítka 5 .
Změna volby nebo probíhajícího
programu
Některé možnosti můžete změnit ještě před
tím, než je program provede.
Před provedením jakékoli změny musíte
pračku uvést do stavu PAUZA stisknutím tlačítka 5 .
Změna probíhajícího programu je možná pouze jeho resetováním. Otočte voličem programu do polohy O , a potom na nově zvolený program. Spusťte nový program opě-
electrolux 9
tovným stisknutím tlačítka 5 . Voda z vany
pračky se nevypustí.
Po zavření dvířek je nutné opět zvolit program
a funkce a stisknout tlačítko 5 .
Přerušení programu
Stiskněte tlačítko 5 k přerušení probíhajícího
programu, příslušná zelená kontrolka začne
blikat.
Stiskněte znovu tlačítko k restartování programu.
Na konci programu
Pračka se automaticky zastaví. Kontrolka tlačítka 5 , kontrolky 7.1 a 7.2 zhasnou. Kontrolka 7.3 se rozsvítí.
Pokud zvolíte program nebo funkci, která
končí s nevypuštěnou vodou v bubnu, kontrolka 7.2 zůstane svítit a dvířka jsou zablokovaná na znamení, že vodu je nutné vypustit
před otevřením dvířek.
Vodu z pračky vypusťte následujícím postupem:
1. Otočte voličem programu do polohy
.
2. Zvolte program vypouštění nebo
odstředění.
3. Pokud je třeba, snižte rychlost odstředění
pomocí příslušného tlačítka.
4. Stiskněte tlačítko 5 .
Na konci programu zhasne kontrolka 7.2 na
znamení, že dvířka už můžete otevřít. Otočením voliče programu na
se pračka vypne.
Vyjměte prádlo z bubnu a pečlivě zkontrolujte, zda je buben prázdný. Jestliže už nebudete pračku používat, zavřete přívod vody.
Nechte dvířka pootevřená, abyste zabránili
vzniku plísní a nepříjemných pachů.
Zrušení programu
Otočte voličem programu do polohy
zrušení právě probíhajícího programu.
Nyní můžete zvolit nový program.
ke
Otevření dvířek
Po zahájení programu (nebo během doby
odložení) jsou dvířka zablokovaná; jestliže je
chcete otevřít, musíte nejprve nastavit pračku do stavu PAUZA stisknutím tlačítka 5 . Po
několika minutách kontrolka 7.2 zhasne a
můžete dvířka otevřít.
Jestliže kontrolka stále svítí a dvířka jsou zablokovaná, znamená to, že pračka již ohřívá,
nebo že hladina vody je příliš vysoko. V žádném případě neotvírejte dvířka silou!
Jestliže dvířka nelze otevřít, ale vy to nutně
potřebujete, vypněte pračku otočením voliče
programu do polohy
. Po několika minutách můžete dvířka otevřít (pozor na hladinu vody a teplotu!) .
Užitečné rady a tipy
Třídění prádla
Sledujte symboly s kódy pro praní na každé
visačce oděvu a dodržujte pokyny výrobce
pro praní. Prádlo roztřiďte takto: bílé, barevné, syntetické, jemné, vlněné.
Před vložením prádla
Nikdy neperte bílé a barevné prádlo dohromady. Bílé prádlo by při takovém praní ztratilo svoji bělost.
Nové barevné prádlo by mohlo pustit barvu;
a proto by se poprvé mělo prát samostatně.
Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte zipy, zapněte háčky a patenty. Svažte všechny pásky nebo dlouhé stužky.
Před praním odstraňte silné skvrny.
Zvlášť odolné skvrny je třeba ošetřit již před
praním speciálním čistidlem nebo čisticí pastou.
Se záclonami zacházejte se zvláštní péčí.
Odstraňte háčky, nebo je vložte do nějakého
uzavřeného pytlíku nebo síťky.
Odstraňování skvrn
Odolné skvrny se nedají odstranit jen vodou
a pracím prostředkem. Doporučuje se proto
odstraňovat je již před praním.
Krev: čerstvé skvrny odstraňujte studenou
vodou. Zaschlé skvrny nechte přes noc namočené ve speciálním pracím přípravku a
pak je odstraňte ručně vodou a mýdlem.
Olejové barvy: navlhčete benzinovým čističem skvrn, položte kus na měkkou látku a
skvrnu vytřete; postup několikrát opakujte.
Zaschlé olejové skvrny: navlhčete terpentýnem a položte kus na měkkou látku. Skvrnu
vytírejte ručně pomocí klůcku bavlněné látky.
Rez: použijte kyselinu šťavelovou rozpuštěnou v horké vodě, nebo odstraňovač rzi pou-
10 electrolux
žívaný za studena. U starých rezavých skvrn
si počínejte opatrně, protože celulózová
struktura bude již poškozená a tkanina by se
mohla proděravět.
Plísňové skvrny: ošetřete je bělicím
prostředkem a dobře vymáchejte (jen bílé a
stálobarevné prádlo).
Tráva: lehce namydlete a ošetřete bělicím
prostředkem (jen bílé a stálobarevné prádlo).
Skvrny od kuličkového pera a lepidel: navlhčete acetonem 1), položte oděv na měkkou látku a skvrnu ručně vytřete.
Rtěnka: navlhčete acetonem jako v
předchozím případě, a pak skvrny ošetřete
metylalkoholem. Zbylé stopy odstraňte pomocí bělicího prostředku.
Červené víno: namočte do vody s pracím
prostředkem, vymáchejte a ošetřete kyselinou octovou nebo citrónovou a vymáchejte.
Zbylé stopy odstraňte pomocí bělicího
prostředku.
Inkoust: podle druhu inkoustu navlhčete
tkaninu nejprve acetonem 1) , pak kyselinou
octovou; zbylé stopy na bílém prádle
ošetřete bělicím prostředkem a pak řádně
vymáchejte.
Skvrny od dehtu: nejprve skvrny ošetřete
odstraňovačem skvrn, metylalkoholovým nebo benzinovým, a pak vytřete pastovým čisticím prostředkem.
Prací prostředky a přísady
Dobré výsledky praní závisí také na volbě
pracího prostředku a použití správného
množství, aby nedocházelo k plýtvání a poškozování životního prostředí.
Ačkoli jsou prací prostředky biologicky rozložitelné, obsahují látky, které ve velkých
množstvích mohou změnit jemnou rovnováhu v přírodě.
Volba pracího prostředku závisí na druhu
tkaniny (jemná, vlněná, bavlněná apod.), barvě, prací teplotě a stupni zašpinění.
V této pračce se mohou používat všechny
běžně dostupné prací prostředky, určené
pro automatické pračky:
1) na umělé hedvábí aceton nepoužívejte
• práškové prostředky pro všechny druhy
tkanin
• práškové prostředky pro jemné tkaniny
(max. 60 °C) a vlnu
• tekuté prostředky, přednostně pro prací
programy s nízkou prací teplotou (max. 60
°C), pro všechny druhy tkanin nebo speciální prostředky pouze pro vlnu.
Prací prostředek a jakékoli přísady se musí
před spuštěním pracího programu dávkovat
do příslušné komory zásuvky dávkovače.
Jestliže použijete tekutý prací prostředek,
musíte zvolit program bez předpírky.
Tento spotřebič je vybaven systémem recirkulace, který umožňuje optimální využití koncentrovaného pracího prostředku.
Dodržujte doporučení výrobce ohledně
množství použitého pracího prostředku a
nepřekračujte značku "MAX" na zásuvce dávkovače pracího prostředku .
Množství pracího prostředku
Druh a množství pracího prostředku bude
záviset na druhu tkaniny, množství prádla,
stupni zašpinění a tvrdosti použité vody.
Dodržujte pokyny výrobce k množství použitého prostředku.
Menší množství pracího prostředku použijte
tehdy, když:
• perete malé množství prádla
• prádlo je lehce zašpiněné
• při praní se tvoří velké množství pěny.
Stupně tvrdosti vody
Tvrdost vody se označuje tzv. stupni tvrdosti.
Tvrdost vody ve své domácnosti zjistíte u
místního vodárenského podniku, nebo na
místním úřadě. Pokud má voda střední nebo
vysoký stupeň tvrdosti, doporučujeme přidat
změkčovadlo vody, vždy však s ohledem na
pokyny výrobce. Pokud je voda měkká,
upravte množství čistícího prostředku.
electrolux 11
Prací programy
Program
Maximální a minimální teplota
Popis cyklu
Maximální rychlost odstředění
Maximální množství prádla
Druh prádla
Funkce
BAVLNA
95°-60°
Hlavní praní - máchání
Dlouhé odstředění při maximální rychlosti odstředění
(800/1000/1200 ot/min podle modelu)
Max. náplň 5 kg - sníž. náplň 2.5 kg
Pro bílou a stálobarevnou bavlnu (velmi nebo normálně
zašpiněné prádlo).
ODSTŘEDĚNÍ
NOČNÍ CYKLUS
ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ
DENNÍ/LEHKÝ/
KRÁTKÝ 1)
EXTRA MÁCHÁNÍ
BAVLNA ÚSPORNÝ
60°
Hlavní praní - máchání
Dlouhé odstředění při maximální rychlosti odstředění
(800/1000/1200 ot/min podle modelu)
Max. náplň 5 kg
Pro bílou a barevnou bavlnu (normálně zašpiněné prádlo)
Tento program je vhodný pro lehce nebo normálně zašpiněné bavlněné prádlo. Teplota bude nižší a doba praní bude
delší. S tímto programem dosáhnete dobrého pracího výsledku a ušetříte energii.
ODSTŘEDĚNÍ
NOČNÍ CYKLUS
ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ
EXTRA MÁCHÁNÍ
BAVLNA ÚSPORNÝ
40°
Hlavní praní - máchání
Dlouhé odstředění při maximální rychlosti odstředění
(800/1000/1200 ot/min podle modelu)
Max. náplň 5 kg
Pro bílou a barevnou bavlnu (lehce zašpiněné prádlo).
Tento program je vhodný pro lehce nebo normálně zašpiněné bavlněné prádlo. Teplota bude nižší a doba praní bude
delší. S tímto programem dosáhnete dobrého pracího výsledku a ušetříte energii.
ODSTŘEDĚNÍ
NOČNÍ CYKLUS
ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ
EXTRA MÁCHÁNÍ
BAVLNA
40°- 30°
Hlavní praní - máchání
Dlouhé odstředění při maximální rychlosti odstředění
(800/1000/1200 ot/min podle modelu)
Max. náplň 5 kg - sníž. náplň 2.5 kg
Pro barevnou bavlnu (lehce zašpiněné prádlo).
ODSTŘEDĚNÍ
NOČNÍ CYKLUS
ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ
DENNÍ/LEHKÝ/
KRÁTKÝ 1)
EXTRA MÁCHÁNÍ
BAVLNA S PŘEDPÍRKOU
95°
Předpírka - hlavní praní - máchání
Dlouhé odstředění při maximální rychlosti odstředění
(800/1000/1200 ot/min podle modelu)
Max. náplň 5 kg - sníž. náplň 2.5 kg
Pro bílou bavlnu s předpírkou (velmi zašpiněné bavlněné
prádlo s velkými skvrnami).
ODSTŘEDĚNÍ
NOČNÍ CYKLUS
ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ
DENNÍ/LEHKÝ/
KRÁTKÝ 1)
EXTRA MÁCHÁNÍ
Přihrádka na
prací
prostředek
2)
12 electrolux
Program
Maximální a minimální teplota
Popis cyklu
Maximální rychlost odstředění
Maximální množství prádla
Druh prádla
Funkce
BAVLNA S PŘEDPÍRKOU
60°
Předpírka - hlavní praní - máchání
Dlouhé odstředění při maximální rychlosti odstředění
(800/1000/1200 ot/min podle modelu)
Max. náplň 5 kg - sníž. náplň 2.5 kg
Pro bílou a barevnou bavlnu s předpírkou (normálně zašpiněné prádlo).
ODSTŘEDĚNÍ
NOČNÍ CYKLUS
ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ
DENNÍ/LEHKÝ/
KRÁTKÝ 1)
EXTRA MÁCHÁNÍ
SYNTETIKA
60°- 30°
Hlavní praní - máchání
Maximální rychlost odstředění 900 ot/min nebo 800 podle
modelu
Max. náplň 2 kg - sníž. náplň 1,5 kg
Syntetické nebo směsové tkaniny: spodní prádlo, barevné prádlo, nesrážlivé košile, blůzy.
ODSTŘEDĚNÍ
NOČNÍ CYKLUS
ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ
DENNÍ/LEHKÝ/
KRÁTKÝ 1)
EXTRA MÁCHÁNÍ
JEMNÉ
40°-30°
Hlavní praní - máchání
Maximální rychlost odstředění 700 ot/min
Max. náplň 2 kg - sníž. náplň 1,5 kg
Jemné prádlo: akryl, viskóza, polyester.
ODSTŘEDĚNÍ (pouze pro model EWF
8040W)
NOČNÍ CYKLUS
ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ
DENNÍ/LEHKÝ/
KRÁTKÝ 1)
EXTRA MÁCHÁNÍ
VLNA
40°
Hlavní praní - máchání
Maximální rychlost odstředění (800/900/1000 ot/min - podle
modelu)
Max. náplň 1 kg
Prací program pro vlnu, která se může prát v pračce, i pro
ručně prané vlněné tkaniny a jemné tkaniny. Poznámka :
Při praní jediného nebo objemného kusu může být pračka
nevyvážená. Pokud pračka neprovede fázi závěrečného
odstředění, přidejte další prádlo, rovnoměrně ho rozložte rukou a pak zvolte program odstředění.
ODSTŘEDĚNÍ
NOČNÍ CYKLUS
ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ
RUČNÍ PRANÍ
30°- studená
Hlavní praní - máchání
Maximální rychlost odstředění (800/900/1000 ot/min - podle
modelu)
Max. náplň 1 kg
Speciální program pro jemné tkaniny se symbolem "ruční
praní".
ODSTŘEDĚNÍ
NOČNÍ CYKLUS
ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ
Přihrádka na
prací
prostředek
2)
electrolux 13
Program
Maximální a minimální teplota
Popis cyklu
Maximální rychlost odstředění
Maximální množství prádla
Druh prádla
Funkce
MÁCHÁNÍ
Máchání
Dlouhé odstředění při maximální rychlosti odstředění
(800/1000/1200 ot/min podle modelu)
Max. náplň 5 kg
S tímto programem je možné vymáchat a odstředit bavlněné
oblečení, které jste předtím vyprali ručně. Pračka provede 3
máchání a závěrečné dlouhé odstředění. Rychlost
odstřeďování můžete snížit stisknutím příslušného tlačítka.
Přihrádka na
prací
prostředek
ODSTŘEDĚNÍ
NOČNÍ CYKLUS
ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ
EXTRA MÁCHÁNÍ
VYPOUŠTĚNÍ
Vypuštění vody
Max. náplň 5 kg
Používá se pro vypuštění vody z posledního máchání u programů se zapnutou funkcí Zastavení máchání nebo Noční
cyklus.
ODSTŘEDĚNÍ
Vypouštění a dlouhé odstředění
Dlouhé odstředění při maximální rychlosti odstředění
(800/1000/1200 ot/min podle modelu)
Max. náplň 5 kg
Samostatné odstředění pro ručně prané prádlo a po programech se zapnutou možností Zastavení máchání a Noční
cyklus. Můžete zvolit rychlost odstředění stisknutím příslušného tlačítka podle druhu prádla, které má být odstředěno.
ODSTŘEDĚNÍ
= VYP
Ke zrušení probíhajícího pracího programu nebo vypnutí pračky.
1) Zvolíte-li možnost Krátký stisknutím tlačítka 3 , doporučujeme snížit maximální množství prádla podle
uvedených pokynů. (sníž. náplň = menší množství prádla). Plná náplň prádla je možná, ale prací
výsledky budou trochu horší.
2) Jestliže použijete tekutý prací prostředek, musíte zvolit program bez PŘEDPÍRKY.
Čištění a údržba
Upozornění Před každou údržbou
nebo čištěním musíte spotřebič odpojit
od přívodu proudu.
Odvápnění
Běžně používaná voda obsahuje vápenec.
Doporučujeme proto pravidelně používat v
pračce práškový změkčovač vody. Tento
postup provádějte samostatně, nikoliv při
praní, a dodržujte pokyny výrobce ohledně
změkčovacího prášku. Tím se zabrání usazování vodního kamene.
Po každém praní
Nechte dvířka na chvíli otevřená. To pomůže
zabránit vlhkosti a vzniku zápachu uvnitř
spotřebiče. Otevřením dvířek po praní se také chrání dveřní těsnění.
Údržbové praní
Při nízkých pracích teplotách se uvnitř bubnu
mohou vytvořit usazeniny.
Doporučujeme proto provádět pravidelně
údržbové praní.
K provedení údržbového praní:
• V bubnu nesmí být prádlo.
• Zvolte prací program pro bavlnu s nejvyšší
teplotou.
• Použijte normální dávku pracího
prostředku s biologickými vlastnostmi.
14 electrolux
Čištění vnějších ploch
Venkovní plochy pračky umývejte pouze vodou se saponátem a poté důkladně vysušte.
Důležité K čištění vnějších ploch
nepoužívejte metylalkohol, rozpouštědla
nebo podobné prostředky.
4. Zasuňte vložku na aviváž zpět co nejdále,
aby pevně seděla na svém místě
5. Očistěte kartáčkem všechny díly pračky,
zejména trysky v horní části komor.
Čištění zásuvky dávkovače pracích
prostředků
Zásuvku dávkovače pracích prostředků je
nutné čistit pravidelně.
1. Pevným tahem vyjměte zásuvku dávkovače pracího prostředku. Odstraňte veškerý nahromaděný prášek. Aby čištění
bylo snazší, lze vrchní díl komor na přísady vyjmout.
6. Vložte zásuvku dávkovače pracích
prostředků do kolejniček a zasuňte ji dozadu.
Prací buben
V bubnu se může usazovat rez z rezavých
částic v prací vodě nebo z vodovodního kohoutku obsahujících železo.
Důležité Při čištění bubnu nepoužívejte
kyselé odvápňovací prostředky, drsné čisticí
prostředky obsahující chlor, železné nebo
ocelové drátěnky.
2. Vyjměte vložku na aviváž z přísušné komory.
1. Odstraňte všechny usazeniny rzi v bubnu
čisticími prostředky pro nerezovou ocel.
2. Nechte proběhnout prací program bez
prádla, aby se odstranily všechny zbytky
čisticích prostředků.
Program: Zvolte program pro bavlnu s
maximální teplotou a přidejte asi 1/4 odměrky pracího prostředku.
Těsnění dvířek
Čas od času je nutné zkontrolovat těsnění
dvířek a odstranit případné cizí předměty,
které se do něj mohly zachytit.
3. Všechny části omyjte vodou.
electrolux 15
Vypouštěcí čerpadlo
Vypouštěcí čerpadlo musí být kontrolováno
pravidelně a zejména, jestliže:
• pračka nevypouští vodu a/nebo neodstřeďuje,
• pračka je během čerpání vody neobvykle
hlučná, což je způsobeno předměty, jako
jsou zavírací špendlíky, mince apod. které
blokují čerpadlo.
Postupujte následovně:
1. Spotřebič odpojte od sítě.
2. Jestliže je to nutné, počkejte, až se voda
ochladí.
3. Otevřete dvířka čerpadla.
6. Když voda přestane vytékat, odšroubujte čerpadlo a odstraňte ho. Připravte si
hadřík na utírání vody, která by mohla
vytéct při odmontování čerpadla.
7. Vyjměte z rotoru čerpadla všechny
předměty, které se v něm zachytily tak,
ze jím budete rukou otáčet.
8. Nasaďte uzávěr na nouzovou vypouštěcí
hadičku a vraťte na původní místo.
9. Čerpadlo úplně zašroubujte.
10. Zavřete dvířka čerpadla.
4. Umístěte pod čerpadlo nádobu na vodu,
která vyteče z pračky.
5. Vyjměte nouzovou vypouštěcí hadičku,
vložte ji do nádoby a odšroubujte uzávěr.
16 electrolux
4. Přívodní hadici našroubujte zpět na vodovodní kohoutek.
5. Přívodní hadici pak odšroubujte od pračky. Připravte si hadr, protože může vytéct
trochu vody.
6. Vyčistěte filtr ventilu v hadici tvrdým kartáčkem nebo hadříkem.
Upozornění
Jestliže je pračka v provozu, může být v závislosti na vybraném programu v čerpadle
horká voda. Nikdy nesnímejte kryt čerpadla
během pracího cyklu, vždy čekejte, až pračka skončí cyklus, a je prázdná. Jestliže nasazujete kryt zpět, ujistěte se, že je bezpečně
utažen tak, aby nemohla prosakovat voda a
malé děti ho nemohly odšroubovat.
Čištění filtrů přívodu vody
Jestliže zjistíte, že pračce trvá delší dobu než
se naplní vodou, zkontrolujte filtr umístěný ve
šroubení přívodní hadice, zda není zanesený.
1. Zavřete vodovodní kohoutek.
2. Odšroubujte přívodní hadici od kohoutku.
3. Vyčistěte filtr v hadici tvrdým kartáčkem
se štětinami.
7. Přišroubujte hadice zpět ke spotřebiči a
zkontrolujte, zda je dobře utažená.
8. Otevřete vodovodní kohoutek.
Nouzové vypouštění
Když se voda z pračky nevypustí, vypusťte ji
následujícím postupem:
1. vytáhněte zástrčku ze zásuvky;
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. podle potřeby počkejte, až se voda
ochladí;
4. otevřete dvířka;
5. položte na podlahu nádobu a vložte do ní
konec nouzové vypouštěcí hadičky. Sejměte uzávěr hadičky. Voda vyteče sama
do nádoby. Když je nádoba plná, uzávěr
opět zašroubujte. Nádobu vylijte. Opakujte postup, dokud voda vytéká;
6. je-li to nutné, vyčistěte čerpadlo podle
dříve uvedených pokynů;
7. na vypouštěcí hadičku nasaďte uzávěr a
vraťte ji zpět;
8. zašroubujte opět čerpadlo a zavřete
dvířka.
Opatření proti vlivu mrazu
Jestliže je spotřebič vystaven teplotám pod
bodem mrazu, je třeba provést určitá
opatření:
1. zavřete vodovodní kohout a odšroubujte
přívodní hadici od kohoutu;
2. Vložte konec nouzové vypouštěcí hadičky a konec přívodní hadice do nádoby
electrolux 17
umístěné na podlaze a nechte vytéct vodu z pračky;
3. Přívodní hadici přišroubujte opět ke kohoutu a nouzovou vypouštěcí hadičku vraťte po nasazení uzávěru zpět na její
místo.
Po provedení těchto úkonů se vypustí veškerá voda z pračky, a tím se zabrání tvorbě
ledu a případnému poškození příslušných
částí pračky.
Když budete chtít pračku znovu uvést do
provozu, zkontrolujte, jestli je teplota nad 0
°C.
Důležité Pokaždé, když vypustíte vodu z
pračky pomocí nouzové vypouštěcí hadičky,
musíte nalít 2 l vody do komory dávkovače
pracích prostředků pro hlavní praní a
zapnout vypouštěcí program. Tím se aktivuje
ECO ventil , který zabrání tomu, aby při
následujícím praní část pracího prostředku
zůstala v pračce nevyužitá.
Co dělat, když...
Některé problémy jsou způsobeny pouze zanedbáním údržby nebo přehlédnutím a můžete je snadno odstranit sami bez volání do
servisu. Než zavoláte do servisního střediska,
proveďte nejprve níže uvedené kontroly.
Je možné, že během provozu pračky začne
blikat červená kontrolka tlačítka 5 , na znamení, že pračka nefunguje.
Problém
Po odstranění problému stiskněte tlačítko 5
k restartování programu. Pokud potíže
přetrvávají i po provedení všech kontrol, obraťte se na místní servisní středisko.
Možná příčina/Řešení
Pračka nezačne prát:
Dvířka nebyla zavřená (červená kontrolka tlačítka 5 bliká).
• Zavřete dobře dvířka.
Zástrčka není řádně zasunutá do síťové zásuvky.
• Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.
V zásuvce není proud.
• Zkontrolujte elektrickou instalaci v domácnosti.
Je spálená síťová pojistka.
• Vyměňte pojistku.
Nenastavili jste správně volič programu a nestiskli tlačítko 5 .
• Otočte voličem programu a stiskněte opět tlačítko 5 .
Zvolili jste odložený start.
• Přejete-li si vyprat prádlo hned, zrušte odložený start.
Pračka se neplní vodou:
Vodovodní kohoutek je zavřený (červená kontrolka tlačítka 5 bliká).
• Otevřete vodovodní kohout.
Přívodní hadice je přiskřípnutá nebo ohnutá (červená kontrolka tlačítka 5 bliká).
• Zkontrolujte připojení přívodní hadice.
Filtr v přívodní hadici je zanesený (červená kontrolka tlačítka 5 bliká).
• Vyčistěte filtr v přívodní hadici.
Dvířka nejsou správně zavřená (červená kontrolka tlačítka 5 bliká).
• Zavřete dobře dvířka.
Pračka napustí vodu a hned
ji vypustí:
Konec vypouštěcí hadice je příliš nízko.
• Viz příslušný odstavec v části "Vypouštění vody".
18 electrolux
Problém
Možná příčina/Řešení
Pračka nevypouští vodu a/
nebo neodstřeďuje:
Vypouštěcí hadice je přiskříplá nebo ohnutá (červená kontrolka tlačítka 5 bliká).
• Zkontrolujte připojení vypouštěcí hadice.
Vypouštěcí filtr je ucpaný (červená kontrolka tlačítka 5 bliká).
• Vyčistěte vypouštěcí filtr.
Zvolili jste možnost nebo program končící s nevypuštěnou vodou v
bubnu, nebo program, u kterého jsou zrušeny všechny odstřeďovací
fáze.
• Zvolte program vypouštění nebo odstředění.
Prádlo uvnitř pračky je nesprávně rozloženo.
• Rozložte znovu prádlo.
Na podlaze je voda:
Bylo použito nadměrné množství anebo nevhodný prací prostředek
(dochází k nadměrné tvorbě pěny).
• Snižte množství pracího prostředku, nebo použijte jiný.
Zkontrolujte, zda se nevyskytují netěsnosti ve spojkách přívodních
hadic. V některých případech není únik vody z hadice bezprostředně
viditelný; zkontrolujte proto, zda není vlhká.
• Zkontrolujte připojení přívodní hadice.
Přívodní hadice je poškozená.
• Vyměňte ji za novou.
Nevrátili jste zpět uzávěr nouzové vypouštěcí hadičky, nebo jste filtr
špatně po vyčištění zašroubovali.
• Nasaďte uzávěr nouzové vypouštěcí hadičky, nebo úplně zašroubujte filtr.
Špatné prací výsledky:
Použili jste málo pracího prostředku, nebo nevhodný prostředek.
• Zvyšte množství pracího prostředku, nebo použijte jiný.
Odolné skvrny nebyly před praním nijak ošetřeny.
• K odstranění odolných skvrn používejte čisticí prostředky na
skvrny.
Nezvolili jste správnou teplotu.
• Zkontrolujte, zda jste zvolili správnou teplotu.
Nadměrné množství prádla.
• Snižte množství prádla.
Dvířka nejdou otevřít.
Program ještě běží.
• Počkejte na konec pracího cyklu.
Zablokování dvířek není uvolněno.
• Počkejte, dokud kontrolka 7.2 nezhasne.
V bubnu je voda.
• Zvolte program vypouštění nebo odstředění k vypuštění vody.
Pračka hlučně vibruje:
Nebyly odstraněny přepravní šrouby a balení.
• Zkontrolujte správnou instalaci spotřebiče.
Nožičky nejsou seřízené.
• Zkontrolujte správné vyrovnání spotřebiče.
Prádlo uvnitř pračky je nesprávně rozloženo.
• Rozložte znovu prádlo.
V pračce může být příliš málo prádla.
• Vložte více prádla.
electrolux 19
Problém
Možná příčina/Řešení
Odstřeďování se spustí později nebo vůbec:
Elektronické zařízení na kontrolu stability přerušilo odstředění, protože prádlo není v bubnu rovnoměrně rozloženo. Otáčením bubnu v
opačném směru se systém snaží o lepší rozložení prádla. Může se
o to pokusit několikrát, než nerovnováha zmizí, a může se dokončit
normální odstředění. V případě, že ani po 10 minutách není prádlo
rovnoměrně rozloženo v bubnu, pračka prádlo neodstředí. V tomto
případě rozložte prádlo rukou a zvolte odstřeďovací program.
• Rozložte znovu prádlo.
Příliš málo prádla.
• Přidejte další prádlo, rovnoměrně ho rozložte rukou a pak zvolte
program odstředění.
Pračka vydává zvláštní zvuk:
Pračka je vybavena typem motoru, který vydává ve srovnání s tradičními motory nezvyklý zvuk. Nový motor zajišťuje měkčí začátek a
rovnoměrnější rozdělení prádla v bubnu při odstředění, a také zvýšenou stabilitu pračky.
V bubnu není vidět žádnou
vodu:
Spotřebiče s moderní technologií fungují velmi úsporně s menší
spotřebou vody při zachování stejného výkonu.
Mo
Prodd. ...
. No ... ...
. ...
...
..
Se
r. No
. ...
...
...
Pokud problém nemůžete určit nebo vyřešit,
obraťte se prosím na naše servisní středisko.
Dříve než budete telefonovat do servisu, poznamenejte si model, sériové číslo a datum
zakoupení pračky; servisní středisko se na
tyto údaje bude dotazovat.
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ... ... ...
Technické údaje
Rozměry
Šířka
Výška
Hloubka
Hloubka (celkové rozměry)
60 cm
85 cm
60 cm
63 cm
Připojení k elektrické síti
Informace o připojení k elektrické síti jsou uvedeny na typovém štítNapětí - celkový výkon - pojistka ku na vnitřním okraji dvířek spotřebiče.
Tlak přívodu vody
Minimální
Maximální
0,05 MPa
0,8 MPa
Maximální množství prádla
Bavlna
5 kg
Otáčky odstřeďování
Maximální
800ot/min (EWF 8040W)
1000 ot/min (EWF10040W)
1200ot/min (EWF 12040W)
20 electrolux
Údaje o spotřebě
Program
Spotřeba energie
(kWh)
Spotřeba vody (litry)
Délka programu (minuty)
Bílá bavlna 95°
1.9
58
135
Bavlna 60°
1.2
54
125
Bavlna ECO 60° 1)
0.85
49
140
Bavlna 40°
0.6
54
120
Syntetika 40°
0.45
48
50
Jemné 40°
0.5
57
65
Vlna/ Ruční praní 30°
0.25
53
55
1) "Bavlna Eco" při 60 °C s náplní 5kg je výchozí program pro údaje energetického štítku podle směrnice
EHS 92/75.
Údaje o spotřebě uvedené v této tabulce jsou čistě orientační, protože se mohou lišit
podle množství a druhu prádla, teploty přiváděné vody a teploty prostředí.
Instalace
Vybalení
Před použitím spotřebiče je nutné odstranit
všechny přepravní šrouby a obaly.
Doporučujeme uschovat si všechny ochranné přepravní prvky, abyste je mohli použít při
případné další dopravě spotřebiče.
1. Po úplném odstranění obalů položte
pračku opatrně na zadní stranu, abyste
mohli odstranit polystyrénový podstavec
ze spodní části spotřebiče.
3. Vyšroubujte tři šrouby.
2. Z držáků na zadní straně pračky vyjměte
elektrický přívodní kabel, vypouštěcí a
přívodní hadici.
electrolux 21
4. Vytáhněte příslušné plastové rozpěrky.
5. Do malého horního otvoru a dvou širokých otvorů vložte odpovídající plastové
krytky, které jsou uložené v sáčku s návodem k použití.
Umístění
Instalujte spotřebič na tvrdé rovné podlaze.
Zkontrolujte, zda proudění vzduchu kolem
spotřebiče není znemožněno koberci, rohožemi apod. Zkontrolujte, zda se spotřebič
nedotýká stěn nebo jiného kuchyňského nábytku. Vyrovnejte pračku zvýšením nebo snížením nožiček. Nožičku lze někdy utáhnout
jen obtížně, protože je vybavena pojistnou
maticí, ale pračka MUSÍ být vyrovnaná a stabilní. Podle potřeby zkontrolujte správné vyrovnání pomocí vodováhy. Nezbytné úpravy
můžete provádět pomocí klíče. Přesné vyrovnání zabraňuje vibracím, hluku a pohybu
pračky během provozu.
Pozor Nikdy nevyrovnávejte případné
nerovnosti podlahy podkládáním
kartónu, dřeva nebo podobných
materiálů pod spotřebič.
22 electrolux
Přívod vody
Upozornění Tento spotřebič musí
být připojen k přívodu studené vody.
1. Přívodní hadici, která se dodává se
spotřebičem, připojte ke kohoutku s 3/4"
závitem. Vždy použijte hadici dodávanou
s pračkou.
3. Nasaďte správně hadici utažením pojistné matice. Po umístění přívodní hadice se
ujistěte, že jste dotáhli matici, aby neunikala voda.
Přívodní hadici nelze nastavovat. Jestliže je
příliš krátká a nechcete přemístit kohoutek,
musíte koupit novou delší hadici, která je
speciálně určená pro tento účel.
Důležité Je-li potrubí, ke kterému připojujete
spotřebič nové, anebo už delší dobu
nepoužívané, nechte vodu před připojením
přívodní hadice nějakou dobu odtéct. Tímto
způsobem se vyplaví případné usazeniny
písku a rzi v potrubí.
Vypouštění vody
Konec vypouštěcí hadice můžete umístit
třemi různými způsoby.
• Zaháknutím umělohmotného kolena
dodávaného s pračkou za okraj umyvadla.
Důležité je, aby koleno se zahnutou částí
hadice nemohlo při vypouštění sklouznout
z umyvadla. Upevněte ho proto šňůrkou ke
kohoutku nebo k háčku na zdi.
Důležité Pro přívod vody nepoužívejte
hadice z předchozího spotřebiče.
2. Konec přívodní hadice na straně pračky
se může obrátit kterýmkoli směrem jako
na obrázku.
Neumisťujte přívodní hadici směrem dolů.
Zahněte hadici doleva nebo doprava
podle polohy vodovodního kohoutku.
electrolux 23
• Odbočkou v odpadu umyvadla. Tato
odbočka se musí nacházet nad sifonem
tak, aby byl oblouk hadice vzdálený minimálně 60 cm od podlahy.
• Přímo do odpadního potrubí , které se
nachází ve výšce minimálně 60 cm a ma-
ximálně 90 cm od podlahy. Konec vypouštěcí hadice musí být stále větraný, tj.
vnitřní průměr odpadního potrubí musí byt
širší než vnější průměr vypouštěcí hadice.
Vypouštěcí hadice nesmí být nikde zkroucená.
Je-li to nutné, můžete vypouštěcí hadici prodloužit na maximálně 4 metry. Přídavnou vypouštěcí hadici a spojovací díl můžete zakoupit v místním servisním středisku.
Připojení k elektrické síti
Informace o připojení k elektrické síti jsou
uvedeny na typovém štítku na vnitřním okraji
dvířek pračky.
Ověřte si, ze váš domácí elektrický rozvod
unese maximální požadované zatížení i
případné další současně zapnuté domácí
elektrospotřebiče.
Pračku zapojte na zásuvku s
uzemněním.
zdraví a za škody na majetku, k nimž
došlo v důsledku nedodržení výše
uvedených pokynů.
Přívodní kabel musí být po instalaci
spotřebiče snadno přístupný.
Kdybyste potřebovali vyměnit
přívodní kabel, musí výměnu
provést naše servisní středisko.
Výrobce odmítá veškerou
odpovědnost za možné poškození
Poznámky k ochraně životního prostředí
Symbol
na výrobku nebo jeho balení
udává, že tento výrobek nepatří do domácího
odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného
místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
negativním důsledkům pro životní prostředí a
lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny
nevhodnou likvidací tohoto výrobku.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu,
služby pro likvidaci domovního odpadu nebo
v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Obalové materiály
Materiály označené symbolem
jsou recyklovatelné.
>PE <=polyethylene
>PS <=polystyrene
>PP <=polypropylen
Tyto materiály je nutné vhodit do příslušných
sběrných kontejnerů, aby mohlo dojít k jejich
druhotnému využití.
24 electrolux
Ekologické rady
Chcete-li ušetřit vodu i energii a přispět k
ochraně životního prostředí, doporučujeme
řídit se následujícími radami:
• Normálně zašpiněné prádlo můžete prát
bez předpírky, ušetříte prací prostředek,
vodu i čas (a ochráníte tak i životní
prostředí).
• Praní je úspornější při plné náplni prádla.
• Vhodným předběžným ošetřením můžete
před praním odstranit skvrny a zašpiněná
místa; prádlo pak můžete vyprat při nižší
teplotě.
• Prací prostředky dávkujte podle tvrdosti
vody, množství praného prádla a stupně
zašpinění.
electrolux 25
Electrolux. Thinking of you.
Viac o nás na www.electrolux.com
Obsah
Bezpečnostné pokyny
Popis výrobku
Ovládací panel
Prvé použitie
Každodenné používanie
Užitočné rady a tipy
Programy prania
25
27
28
30
30
32
34
Ošetrovanie a čistenie
Čo robiť, keď...
Technické údaje
Spotreba
Inštalácia
Zapojenie do elektrickej siete
Ochrana životného prostredia
36
40
42
43
43
46
47
Zmeny vyhradené
Bezpečnostné pokyny
Dôležité upozornenie Pozorne si prečítajte
tento návod a uchovajte ho pre budúce
použitie.
• Váš spotrebič zodpovedá požiadavkám
noriem a právnym požiadavkám na bezpečnosť spotrebičov. Ako výrobcovia však
považujeme za svoju povinnosť poskytnúť
vám nasledujúce poznámky k bezpečnosti.
• Je nanajvýš dôležité, aby ste si návod
odložili a mohli doň nahliadnuť aj v budúcnosti. Ak by ste spotrebič predali alebo
prenechali inému používateľovi, odovzdajte ho aj s návodom, aby sa nový vlastník
mohol oboznámiť s funkciami spotrebiča a
príslušnými varovaniami.
• Pred inštaláciou alebo používaním spotrebiča si návod MUSÍTE pozorne prečítať.
• Pred prvým zapnutím spotrebiča skontrolujte, či nebol počas prepravy poškodený.
Nikdy nezapájajte poškodený spotrebič.
Ak je spotrebič poškodený, oznámte to čo
najskôr predajcovi.
• Ak bol spotrebič dodaný v zimných mesiacoch, keď sú teploty pod nulou: Pred
prvým použitím nechajte spotrebič stáť 24
hodín v izbovej teplote.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Je nebezpečné upravovať technické vlastnosti alebo akýmkoľvek iným spôsobom
sa pokúšať o zmeny na tomto spotrebiči.
• Počas programov s vysokou teplotou sa
sklo na dvierkach môže veľmi zohriať. Nedotýkajte sa ho!
• Dbajte, aby malé domáce zvieratá nevliezli
do bubna. Aby ste tomu predišli, pred použitím bubon skontrolujte.
• Predmety ako mince, sponky, ihly, skrutky,
kamene alebo iné tvrdé a ostré predmety
môžu spôsobiť vážne poškodenie a preto
sa nesmú dostať do vnútra spotrebiča.
• Používajte iba odporúčané množstvá avivážnych a pracích prostriedkov. Nadmerné dávkovanie môže spôsobiť poškodenie
tkanín. Dodržiavajte množstvá odporúčané výrobcom.
• Malé kusy bielizne, ako ponožky, stuhy,
opasky a pod. perte vo vrecku na pranie
alebo v obliečke vankúša, pretože by sa
mohli dostať do priestoru medzi bubnom
a vnútornou časťou práčky.
• V práčke neperte odevy s kosticovou výstužou, neobrúbené, ani natrhnuté odevy.
• Po použití spotrebič vždy odpojte od elektrickej siete, zatvorte jeho prívodný vodovodný ventil a vyčistite ho.
• Za žiadnych okolností sa nepokúšajte
opraviť spotrebič sami. Opravy vykonané
nezaškolenými osobami môžu spôsobiť
zranenia alebo vážne poruchy spotrebiča.
Zavolajte najbližšie servisné stredisko. Vždy trvajte na použití originálnych náhradných dielov.
26 electrolux
Inštalácia
• Spotrebič je ťažký. Pri jeho premiestňovaní
dávajte veľký pozor.
• Po vybalení spotrebiča skontrolujte, či nie
je poškodený. Ak máte nejaké pochybnosti, spotrebič nepoužívajte a spojte sa s
predajcom.
• Pred používaním spotrebiča musíte odstrániť všetky časti obalu a prepravné
skrutky. Pri nedodržaní týchto pokynov
hrozí vážne poškodenie spotrebiča a iných
vecí v domácnosti. Pozrite si príslušnú časť
návodu na použitie.
• Po ukončení inštalácie skontrolujte, či spotrebič nestojí na prívodnej alebo odtokovej
hadici a či pracovná doska spotrebiča nestláča prívodný elektrický kábel.
• Ak je spotrebič umiestnený na koberci,
upravte nožičky tak, aby pod spotrebičom
mohol voľne prúdiť vzduch.
• Po inštaláci vždy skontrolujte, či z hadíc
neuniká voda a či sú správne zapojené.
• Ak je spotrebič nainštalovaný na mieste,
kde by mohol byť vystavený mrazu, prečítajte si, prosím, kapitolu "nebezpečenstvo
zamrznutia".
• Všetky vodoinštalačné práce potrebné pri
inštalácii spotrebiča musí vykonať kvalifikovaný inštalatér alebo zaškolená osoba.
• Všetky elektrické zapojenia potrebné pri
inštalácii spotrebiča musí vykonať kvalifikovaný elektrikár alebo zaškolená osoba.
Použitie
• Tento spotrebič je navrhnutý iba na použitie v domácnosti. Môže sa používať iba na
účely, pre ktoré bol navrhnutý.
• Perte iba bielizeň určenú na pranie v práčke. Dodržiavajte pokyny na visačke.
• Spotrebič neprepĺňajte. Pozrite tabuľku s
programami prania.
• Pred praním skontrolujte, či sú všetky
vrecká prázdne a či sú gombíky a zipsy
zapnuté. V práčke neperte rozstrapkané
alebo natrhnuté kusy bielizne a škvrny od
farby, atramentu, hrdze a tuku odstráňte
ešte pred praním. Podprsenky s kosticami
sa NESMÚ prať v práčke.
• Odevy, ktoré sa dostali do kontaktu s
prchavými ropnými látkami, sa nesmú prať
v práčke. Pri použití prchavých čistidiel dávajte pozor a skontrolujte, či sa čistidlá z
odevov odstránili, až potom ich vložte do
práčky.
• Nikdy nevyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky ťahaním za kábel; vždy držte zástrčku.
• Práčku nikdy nepoužívajte, ak je poškodený jej prívodný elektrický kábel alebo je poškodený ovládací panel, pracovný povrch
alebo základňa tak, že umožňujú prístup k
vnútru práčky.
Detská poistka
• Tento spotrebič nie je určený na použitie
pre osoby (vrátane detí) so zníženými mentálnymi, fyzickými alebo senzorickými
schopnosťami, nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami, ak nie je zabezpečený dohľad alebo poučenie o používaní
spotrebiča zo strany osoby zodpovednej
za ich bezpečnosť.
• Časti obalu (napr. plastová fólia, polystyrén) môžu byť pre deti nebezpečné - hrozí
nebezpečenstvo udusenia! Uskladňujte
ich mimo dosahu detí.
• Všetky pracie prostriedky skladujte na
bezpečnom mieste, kde k nim deti nebudú
mať prístup.
• Dbajte, aby deti ani domáce zvieratá nevliezali do bubna. Spotrebič je vybavený
špeciálnym zariadením, aby sa predišlo
možnosti uväznenia detí alebo zvierat vnútri bubna. Aby ste toto zariadenie aktivovali, otočte doprava gombík (bez stlačenia)
vnútri dvierok a nastavte drážku do vodorovnej polohy. V prípade potreby použite
mincu.
Aby ste zariadenie deaktivovali a mohli
dvierka opäť zatvoriť, otočte gombík doľava a nastavte drážku do zvislej polohy.
electrolux 27
Popis výrobku
Táto automatická práčka spĺňa všetky požiadavky na moderné pranie bielizne s nízkou
spotrebou vody, energie a pracieho prostriedku. Jej inovovaný systém prania umožňuje
kompletné využitie celého množstva pracieho prostriedku a znižuje spotrebu vody, čím
sa šetrí energia.
1
2
3
4
5
6
1 Zásuvka dávkovača pracích prostriedkov
2 Ovládací panel
3 Rukoväť na otvorenie dvierok
Zásuvka dávkovača pracích prostriedkov
Priehradka na prací prostriedok používaný pri predpieraní a namáčaní, alebo na odstraňovač škvŕn počas fázy odstraňovania
škvŕn (ak je súčasťou vybavenia). Predpierací
a namáčací prostriedok sa pridáva na začiatku pracieho programu. Odstraňovač
škvŕn sa použije počas fázy odstraňovania
škvŕn.
Priehradka na práškový alebo tekutý prací prostriedok používaný pri hlavnom praní.
Kvapalný prací prostriedok nalejte do práčky
tesne pred začiatkom programu.
Priehradka na tekuté prísady (avivážny
prípravok, škrob).
Pri dávkovaní dodržiavajte odporúčania výrobcu a nepridávajte prostriedok nad značku
"MAX" v priehradke zásuvky. Každý avivážny prípravok alebo škrobiaci prostriedok treba naliať do priehradky pred spustením pracieho programu.
4 Výrobný štítok
5 Vypúšťacie čerpadlo
6 Nastaviteľné nožičky
28 electrolux
Prehľad programov
Spolu so spotrebičom sa dodávajú aj rôzne
programové tabuľky v rôznych jazykoch.
Jedna je na prednej strane zásuvky dávkovača pracích prostriedkov, ostatné sú prilo-
žené k návodu na použitie. Tabuľku nachádzajúcu sa na zásuvke môžete ľahko vymeniť
za inú: vytiahnite ju smerom vpravo a vsuňte
tabuľku vo vašom jazyku.
Ovládací panel
Dolu je obrázok ovládacieho panelu. Je na ňom zobrazený programátor, tlačidlá a kontrolky. Na nasledujúcich stranách budú označené príslušnými číslicami.
1
1 PROGRAMÁTOR
2 Tlačidlo zníženia RÝCHLOSTI ODSTREĎOVANIA
3 Tlačidlo VOLITEĽNÉ FUNKCIE
4 Tlačidlo EXTRA PLÁKANIE
5 Tlačidlo ŠTART/PAUZA
6 Tlačidlo POSUNUTÝ ŠTART
7 kontrolky
Volič programu
Umožňuje zapnúť a vypnúť spotrebič a zvoliť
program.
Zníženie rýchlosti odstreďovania
Stlačením tohto tlačidla môžete zmeniť rýchlosť odstreďovania nastaveného programu.
Nočný cyklus
Nastavením tejto voliteľnej funkcie práčka
neodčerpá vodu z posledného plákania a
budú vyradené všetky cykly odstreďovania,
aby sa predišlo pokrčeniu bielizne. Tento cyklus prania je veľmi tichý a môžete ho nastaviť
v noci alebo v dobe, kedy je elektrina lacnejšia. Pri niektorých programoch sa plákanie
môže vykonať s väčším množstvom vody.
Pred otvorením dvierok treba najprv vypustiť
2
3
4
5
6
7
vodu z bubna. Postup na vypustenie vody je
uvedený v odseku "Po ukončení programu".
Plákanie stop
Nastavením tejto voliteľnej funkcie sa voda z
posledného plákania neodčerpá, aby sa
predišlo pokrčeniu bielizne Pred otvorením
dvierok treba najprv vypustiť vodu z bubna.
Postup na vypustenie vody je uvedený v odseku "Po ukončení programu".
Denný - Rýchly - Bleskový
Stlačením týchto tlačidiel sa dá upraviť doba
prania, ktorá bola automaticky naprogramovaná na práčke, aby sa dosiahli uspokojivé
výsledky prania v krátkej dobe.
• Denný: používa sa pri praní bežne zašpinenej bavlnenej, syntetickej alebo jemnej
bielizne.
• Rýchly: používa sa pri praní mierne zašpinenej bavlnenej, syntetickej alebo jemnej
bielizne.
• Bleskový: veľmi krátky cyklus prania na
pranie iba mierne zašpinenej a krátko nosenej bielizne.
Extra plákanie
Spotrebič bol navrhnutý tak, aby šetril energiu. Ak treba bielizeň vyplákať s väčším
množstvom vody (extra plákanie), nastavte
electrolux 29
túto funkciu. Uskutoční sa dodatočné plákanie. Táto voliteľná funkcia sa odporúča pre
ľudí s alergiou na pracie prostriedky a v oblastiach s veľmi mäkkou vodou.
Odloženie zapnutia
Týmto tlačidlom sa dá spustenie programu
posunúť o 2, 4 alebo 8 hodín.
Štart/Pauza
Tlačidlo slúži na spustenie alebo prerušenie
nastaveného programu.
Svetelné kontrolky
Po stlačení tlačidla 5 sa rozsvieti kontrolka
PRANIE (7.1). Rozsvietenie kontrolky 7.1
znamená, že práčka je v prevádzke.
Kontrolka DVIERKA (7.2) sa rozsvieti po zapnutí programu a indikuje možnosť otvorenia
dvierok:
• svieti: dvierka nemožno otvoriť. Práčka je
v činnosti alebo sa zastavila s vodou v
bubne.
• zhasla: dvierka možno otvoriť. Program je
ukončený alebo bola odčerpaná voda.
• bliká: dvierka sa otvárajú.
Po ukončení programu sa rozsvieti kontrolka
KONIEC CYKLU (7.3).
7.1
7.2
7.3
Tabuľka s popisom symbolov
Symboly programátora:
Bavlna
Eko
+
Úsporný (Program na
úsporu energie)
s fázou predpierania
Tlačidlá a kontrolky:
Zníženie rýchlosti odstreďovania
Nočný cyklus
Plákanie stop
Voliteľné funkcie
Syntetika
Denný
Jemná bielizeň
Rýchly
Špeciálne programy
Vlna
Ručné pranie
Ručné pranie - studená voda
Plákania
Odčerpávanie
Odstreďovanie
Bleskový
Extra plákanie
Pranie
Dvierka zaistené
Koniec
Odloženie zapnutia
30 electrolux
Prvé použitie
• Zabezpečte, aby elektrické a vodovodné prípojky zodpovedali pokynom
na inštaláciu.
• Z vnútra bubna vyberte polystyrén a
všetok ostatný materiál.
• Vlejte 2 litre vody do priehradky na
hlavné pranie
v zásuvke na pracie
prostriedky, aby sa aktivoval EKO ve-
ntil. Potom spusťte cyklus prania pre
bavlnu pri najvyššej teplote bez bielizne v bubne, aby sa z bubna a nádrže
odstránili prípadné zvyšky z výroby.
Do priehradky na hlavné pranie nadávkujte 1/2 množstvo pracieho prostriedku a spusťte práčku.
Každodenné používanie
Vložte bielizeň
Otvorte dvierka opatrným potiahnutím za ich
rukoväť. Vkladajte bielizeň voľne do bubna,
kus po kuse, bielizeň čo najviac rozložte. Zatvorte dvierka.
Podľa potreby nalejte aj avivážny prostriedok
do priehradky označenej symbolom
(množstvo nesmie presiahnuť značku "MAX"
v zásuvke). Zásuvku opatrne zatvorte.
Pridajte prací a avivážny prostriedok
Vytiahnite zásuvku až na doraz. Pripravte požadované množstvo umývacieho prostriedku, pridajte ho do priehradky na hlavné praalebo do príslušnéj dávkovacej prienie
hradky, ak to vyžaduje nastavený program/
voliteľná funkcia (podrobnosti pozrite v kapitole "Zásuvka dávkovača pracích prostriedkov").
Nastavte želaný program pomocou
voliča programu (1)
Otočte volič programov do polohy želaného
programu. Práčka automaticky zvolí maximálnu rýchlosť odstreďovania pre príslušný
electrolux 31
nastavený program. Túto hodnotu môžete
zmeniť príslušným tlačidlom. Zelená kontrolka tlačidla 5 začne blikať.
Koliesko voliča možno otáčať v smere alebo
proti smeru hodinových ručičiek. Otočením
do polohy " O " môžete zrušiť program/vypnúť spotrebič.
Po ukončení programu musíte otočiť
ovládač programov do polohy O, tým
práčku vypnete.
Pozor Ak programátor otočíte do
polohy iného programu, kým je
spotrebič v činnosti, červená kontrolka
tlačidla 5 3-krát zabliká, čo indikuje
nesprávne nastavenie. Práčka nový
nastavený program nevykoná.
Zníženie rýchlosti odstreďovania
stlačením tlačidla 2
Po nastavení požadovaného programu vám
spotrebič automaticky navrhne maximálnu
rýchlosť odstreďovania dostupnú pre uvedený program.
Opakovane stláčajte tlačidlo 2 , aby ste zmenili rýchlosť odstreďovania, ak chcete bielizeň odstrediť pri inej rýchlosti. Rozsvieti sa
príslušná kontrolka.
Nastavte voliteľnú funkciu, ktorá je k
dispozícii, stlačením tlačidiel 2, 3 a 4
V závislosti od programu možno kombinovať
rôzne funkcie. Musíte ich nastaviť po voľbe
želaného programu a pred spustením programu.
Po stlačení týchto tlačidiel sa rozsvietia príslušné kontrolky. Keď sa znova stlačia, kontrolka zhasne. Ak ste nastavili nesprávnu voliteľnú funkciu, červená kontrolka tlačidla 5
3-krát zabliká.
Možnosti voľby funkcií s určitými programami nájdete v kapitole "Programy prania".
Nastavenie Odloženia štartu stlačením
tlačidla 6
Pred spustením programu, ak chcete odložiť
jeho štart, stláčajte opakovane tlačidlo 6 ,
kým nedosiahnete želanú dobu odloženia.
Rozsvieti sa príslušná kontrolka.
Túto funkciu musíte nastaviť po nastavení
programu a pred spustením programu.
Dobu odloženia štartu môžete zrušiť kedykoľvek pred stlačením tlačidla 5 .
Voľba odloženého štartu:
1. Vyberte si program a požadované možnosti.
2. Nastavenie odloženia štartu stlačením
tlačidla 6 .
3. Stlačte tlačidlo 5 :
– práčka začína odratávanie po hodinách.
– Program sa spustí po uplynutí zvoleného odkladu.
Zrušenie posunutia štartu po spustení programu:
1. Prerušte činnosť práčky stlačením tlačidla 5 .
2. Stlačte tlačidlo 6 raz, zhasne príslušné
tlačidlo posunutia
3. Program sa znova spustí stlačením tlačidla 5 .
Odloženie štartu sa nedá nastaviť s programom ODČERPANIE VODY .
Dôležité upozornenie Nastavené
posunutie môžete zmeniť iba opätovným
nastavením programu prania.
Počas doby odloženia budú dvierka zablokované. Ak potrebujete otvoriť dvierka, najprv musíte PRERUŠIŤ činnosť práčky (stlačením tlačidla 5 ) a potom počkať niekoľko
minút. Po zatvorení dvierok stlačte tlačidlo 5
ešte raz.
Zapnite program stlačením tlačidla 5
Aby ste spustili nastavený program, stlačte
tlačidlo 5 , začne blikať príslušná zelená kontrolka. Kontrolky 7.1 a 7.2 sa rozsvietia, čo
znamená, že spotrebič sa uviedol do prevádzky a dvierka sú zablokované.
Aby ste prebiehajúci program prerušili, stlačte tlačidlo 5 : začne blikať príslušná zelená
kontrolka.
Aby ste program znovu zapli v bode, v ktorom bol prerušený, stlačte tlačidlo 5 ešte
raz . Ak ste nastavili odloženie štartu, spotrebič začne odrátavanie času.
Ak ste nastavili nesprávnu voliteľnú funkciu,
červená kontrolka tlačidla 5 zabliká 3-krát.
Zmena voliteľnej funkcie alebo
prebiehajúceho programu
Niektoré funkcie sa dajú zmeniť, ak ich ešte
spotrebič nevykonal.
32 electrolux
Predtým, ako urobíte akúkoľvek zmenu, musíte práčku zastaviť stlačením tlačidla 5 .
Prebiehajúci program možno zmeniť iba po
jeho zrušení. Otočte volič programu do polohy O a potom do polohy nového programu.
Nový program zapnite opätovným stlačením
tlačidla 5 . Voda z prania sa nevypustí z bubna práčky.
Prerušenie programu
Stlačte tlačidlo 5 , aby ste prerušili prebiehajúci program, začne blikať príslušná zelená
kontrolka.
Opätovným stlačením tlačidla program znovu zapnete .
Zrušenie programu
Otočte volič programu do polohy
, čím
zrušíte prebiehajúci program.
Teraz môžete nastaviť nový program.
Otvorenie dvierok
Po zapnutí programu (alebo počas odloženia
štartu) sú dvierka zablokované, ak ich potrebujete otvoriť, najprv musíte činnosť práčky
prerušiť stlačením tlačidla 5 . Po niekoľkých
minútach kontrolka 7.2 zhasne a dvierka sa
budú dať znovu otvoriť.
Ak kontrolka ostane svietiť a dvierka sú zablokované, znamená to, že práčka už ohrieva
vodu alebo hladina vody je príliš vysoká. V
žiadnom prípade sa nepokúšajte dvierka
otvoriť silou!
Ak nemôžete dvierka otvoriť, ale potrebujete
ich otvoriť, musíte práčku vypnúť otočením
voliča programu do polohy
. Po niekoľkých minútach sa dvere dajú otvoriť (pozor
na úroveň vody a na teplotu!) .
Po zatvorení dvierok bude nevyhnutné nastaviť program a voliteľné funkcie znovu a
stlačiť tlačidlo 5 .
Po ukončení programu
Práčka sa zastaví automaticky ; Kontrolka
tlačidla 5 , kontrolky 7.1 a 7.2 zhasnú. Kontrolka 7.3 sa rozsvieti.
Ak ste zvolili program alebo voliteľnú funkciu,
po ukončení ktorých ostane v bubne voda,
kontrolka 7.2 ostane svietiť a dvierka ostanú
zablokované, čo znamená, že pred ich otvorením treba vypustiť vodu.
Pri vypúšťaní vody postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
1. Volič programov prestavte do polohy
.
2. Nastavte program odčerpania vody alebo odstreďovania.
3. Podľa potreby príslušným tlačidlom znížte rýchlosť odstreďovania.
4. Stlačte tlačidlo 5 .
Po ukončení programu kontrolka 7.2 zhasne,
čo indikuje, že sa dajú otvoriť dvierka. Otočením voliča programu na
sa práčka vypína.
Vyberte bielizeň z bubna a pozorne skontrolujte, či je bubon prázdny. Ak do bubna nechcete vložiť druhú náplň, zatvorte vodovodný ventil. Dvierka nechajte otvorené, aby ste
predišli tvorbe plesní a nepríjemného zápachu.
Užitočné rady a tipy
Triedenie bielizne
Dodržiavajte symboly na visačke na každom
kuse bielizne a pokyny výrobcu. Bielizeň roztrieďte na tieto skupiny: bielu, farebnú, syntetickú, jemnú a vlnenú bielizeň.
Pred vložením bielizne
Nikdy neperte bielu a farebnú bielizeň spoločne. Biela bielizeň by mohla praním stratiť
svoju "belosť".
Nová farebná bielizeň by pri prvom praní mohla pustiť farbu; preto ju prvýkrát perte oddelene.
Zapnite gombíky, zipsy, háčiky a patentky.
Zaviažte všetky opasky alebo stužky.
Pred praním odstráňte silné škvrny.
Mimoriadne zašpinené oblasti vydrhnite špeciálnym prostriedkom alebo čistiacou pastou.
Mimoriadnu pozornosť venujte záclonám.
Odstráňte háčiky alebo záclony zaviažte do
vreca alebo sieťky.
Odstraňovanie škvŕn
Silne zájdené škvrny sa nedajú odstrániť iba
vodou a pracím prostriedkom. Odporúčame
pokúsiť sa o ich odstránenie pred praním.
Krv: čerstvé škvrny ošetrite studenou vodou.
Zaschnuté škvrny nechajte cez noc namočené v špeciálnom pracom prostriedku a potom ich vydrhnite mydlovou vodou.
Olejové farby: navlhčite benzínovým čističom škvŕn, položte odev na mäkkú tkaninu a
electrolux 33
škvrnu vytierajte; postup niekoľkokrát zopakujte.
Zaschnuté olejové škvrny: navlhčite terpentínom, položte na mäkkú tkaninu, škvrnu
vytierajte bavlnenou handričkou omotanou
na konci prsta.
Hrdza: rozpusťte kyselinu šťaveľovú v horúcej vode alebo použite odstraňovač hrdze za
studena. Pri odstraňovaní starých hrdzavých
škvŕn buďte opatrní, pretože štruktúra látky
by už mohla byť narušená a pri čistení by sa
látka mohla prederaviť.
Plesňové škvrny: ošetrite bielidlom, dobre
vypláchajte (iba biele a stálofarebné tkaniny).
Tráva: mierne namydlite a ošetrite bielidlom
(iba biele a stálofarebné tkaniny).
Guľôčkové pero a lepidlo: navlhčite acetónom 2), položte odev na mäkkú tkaninu a
škvrnu vytierajte.
Rúž: navlhčite acetónom, ako je popísané
vyššie, potom škvrnu ošetrite metylalkoholom. Zvyšné stopy odstráňte bielidlom.
Červené víno: namočte do vody s pracím
prostriedkom, vypláchnite a ošetrite octom
alebo kyselinou citrónovou, potom vypláchnite. Zvyšné stopy odstráňte bielidlom.
Atrament: v závislosti od druhu atramentu
navlhčite látku najprv acetónom 2) , potom
octom; zvyšky na bielych materiáloch odstráňte bielidlom a potom starostlivo vypláchnite.
Škvrny od dechtu: najprv ošetrite odstraňovačom škvŕn, metylalkoholom alebo benzínom, potom vydrhnite čistiacim prostriedkom.
Pracie prostriedky a prídavné
prostriedky
Dobré výsledky prania závisia od voľby pracieho prostriedku a používania vhodných dávok, aby sa predchádzalo plytvaniu a chránilo sa životné prostredie.
Napriek tomu, že pracie prostriedky sú biologicky odbúrateľné, obsahujú látky, ktoré vo
veľkých množstvách môžu narušiť citlivú rovnováhu v prírode.
Voľba pracieho prostriedku závisí od druhu
materiálu (jemná bielizeň, vlna, bavlna a
2) na umelý hodváb nepoužívajte acetón
pod.), farby, teploty prania a stupňa zašpinenia.
V tomto spotrebiči môžete používať všetky
bežne dostupné pracie prostriedky:
• práškové pracie prostriedky na všetky druhy tkanín
• práškové pracie prostriedky na jemnú bielizeň (max 60 °C) a vlnu
• tekuté pracie prostriedky, hlavne pri programoch prania s nízkou teplotou (max. 60
°C) pre všetky druhy materiálov alebo špeciálne prostriedky na pranie vlny.
Prací prostriedok a prídavné prostriedky musíte nadávkovať do príslušných priehradiek
zásuvky pred zapnutím programu prania.
Ak používate tekuté pracie prostriedky, musíte zvoliť program bez predpierania.
Spotrebič je vybavený recirkulačným systémom, ktorý umožňuje optimálne využitie
koncentrovaných pracích prostriedkov.
Pri dávkovaní dodržiavajte odporúčania výrobcu a nepridávajte prostriedok nad značku "MAX" v priehradke zásuvky .
Množstvo pracieho prostriedku
potrebné na pranie
Druh a množstvo pracieho prostriedku závisí
od druhu tkaniny, veľkosti náplne, stupňa zašpinenia a tvrdosti používanej vody.
Dodržiavajte pokyny výrobcu o množstve
pracieho prostriedku pri praní.
Menej pracieho prostriedku použite, ak:
• periete malé množstvo bielizne
• bielizeň je iba mierne zašpinená
• sa pri praní tvorí veľké množstvo peny.
Stupne tvrdosti vody
Tvrdosť vody sa označuje tzv. "stupňami"
tvrdosti. Informácie o tvrdosti vody vo Vašej
oblasti Vám poskytne príslušná vodárenská
spoločnosť alebo miestny úrad. Ak je tvrdosť
vody stredná alebo vysoká, odporúčame
vám pridať zmäkčovač vody a vždy pritom
dodržiavať pokyny výrobcu. Ak je voda mäkká, prispôsobte tomu množstvo pracieho
prostriedku.
34 electrolux
Programy prania
Program
Maximálna a minimálna teplota
Popis cyklu
Maximálna rýchlosť odstreďovania
Maximálna náplň bielizne
Druh bielizne
Voliteľné funkcie
BAVLNA
95°-60°
Hlavné pranie - Plákania
Dlhé odstreďovanie pri max. rýchlosti (800/1000/1200 ot./
min v závislosti od modelu)
Max. náplň 5 kg - Zníž. náplň 2.5 kg
Biela a stálofarebná bavlna (veľmi a bežne zašpinená
bielizeň).
ODSTREĎOVANIE
NOČNÝ CYKLUS
PLÁKANIE STOP
DENNÝ/RÝCHLY/
BLESKOVÝ 1)
EXTRA PLÁKANIE
BAVLNA ÚSPORNÝ
60°
Hlavné pranie - Plákania
Dlhé odstreďovanie pri max. rýchlosti (800/1000/1200 ot./
min v závislosti od modelu)
Max. náplň 5 kg
Biela a stálofarebná bavlna (bežne zašpinená bielizeň)
Tento program môžete nastaviť pre mierne alebo bežne zašpinenú bavlnenú bielizeň. Teplota prania sa zníži a doba
prania sa predĺži. Dosiahne sa tým dobrá účinnosť prania a
úspora energie.
ODSTREĎOVANIE
NOČNÝ CYKLUS
PLÁKANIE STOP
EXTRA PLÁKANIE
BAVLNA ÚSPORNÝ
40°
Hlavné pranie - Plákania
Dlhé odstreďovanie pri max. rýchlosti (800/1000/1200 ot./
min v závislosti od modelu)
Max. náplň 5 kg
Farebná bavlna (mierne špinavá bielizeň).
Tento program môžete nastaviť pre mierne alebo bežne zašpinenú bavlnenú bielizeň. Teplota prania sa zníži a doba
prania sa predĺži. Dosiahne sa tým dobrá účinnosť prania a
úspora energie.
ODSTREĎOVANIE
NOČNÝ CYKLUS
PLÁKANIE STOP
EXTRA PLÁKANIE
BAVLNA
40°-30°
Hlavné pranie - Plákania
Dlhé odstreďovanie pri max. rýchlosti (800/1000/1200 ot./
min v závislosti od modelu)
Max. náplň 5 kg - Zníž. náplň 2.5 kg
Farebná bavlna (mierne špinavá bielizeň).
ODSTREĎOVANIE
NOČNÝ CYKLUS
PLÁKANIE STOP
DENNÝ/RÝCHLY/
BLESKOVÝ 1)
EXTRA PLÁKANIE
BAVLNA S PREDPIERANÍM
95°
Predpieranie - Hlavné pranie - Plákania
Dlhé odstreďovanie pri max. rýchlosti (800/1000/1200 ot./
min v závislosti od modelu)
Max. náplň 5 kg - Zníž. náplň 2.5 kg
Biela bavlna s fázou predpierania (veľmi špinavá bielizeň s
ťažko odstrániteľnými škvrnami).
ODSTREĎOVANIE
NOČNÝ CYKLUS
PLÁKANIE STOP
DENNÝ/RÝCHLY/
BLESKOVÝ 1)
EXTRA PLÁKANIE
Prací prostriedok
Priečinok
2)
electrolux 35
Program
Maximálna a minimálna teplota
Popis cyklu
Maximálna rýchlosť odstreďovania
Maximálna náplň bielizne
Druh bielizne
Voliteľné funkcie
BAVLNA S PREDPIERANÍM
60°
Predpieranie - Hlavné pranie - Plákania
Dlhé odstreďovanie pri max. rýchlosti (800/1000/1200 ot./
min v závislosti od modelu)
Max. náplň 5 kg - Zníž. náplň 2.5 kg
Pre bielu alebo farebnú bavlnu s fázou predpierania (bežne zašpinená bielizeň).
ODSTREĎOVANIE
NOČNÝ CYKLUS
PLÁKANIE STOP
DENNÝ/RÝCHLY/
BLESKOVÝ 1)
EXTRA PLÁKANIE
SYNTETIKA
60°-30°
Hlavné pranie - Plákania
Maximálna rýchlosť odstreďovania 900 ot./min alebo 800
ot./min - v závislosti od modelu
Max. náplň 2 kg - Zníž. náplň 1,5 kg
Syntetické alebo zmesové tkaniny: spodná bielizeň, farebné odevy, nezrážavé košele, blúzky.
ODSTREĎOVANIE
NOČNÝ CYKLUS
PLÁKANIE STOP
DENNÝ/RÝCHLY/
BLESKOVÝ 1)
EXTRA PLÁKANIE
ŠETRNÝ
40°-30°
Hlavné pranie - Plákania
Maximálna rýchlosť odstreďovania 700 ot./min
Max. náplň 2 kg - Zníž. náplň 1,5 kg
Jemná bielizeň: akryl, viskóza, polyester.
ODSTREĎOVANIE
(iba pre model EWF
8040W)
NOČNÝ CYKLUS
PLÁKANIE STOP
DENNÝ/RÝCHLY/
BLESKOVÝ 1)
EXTRA PLÁKANIE
VLNA
40°
Hlavné pranie - Plákania
Maximálna rýchlosť odstreďovania 800/900/1000 ot./min v závislosti od modelu)
Hmotnosť náplne max 1 kg
Program prania pre vlnu vhodnú na pranie v práčke a pre
vlnené a veľmi jemné zmesové tkaniny určené na ručné pranie. Poznámka : Jednotlivé alebo objemné kusy bielizne
môžu spôsobiť nerovnováhu v bubne. Ak spotrebič nevykoná konečnú fázu odstreďovania, pridajte niekoľko ďalších
kusov alebo rozložte bielizeň ručne v bubne a potom nastavte program odstreďovania.
ODSTREĎOVANIE
NOČNÝ CYKLUS
PLÁKANIE STOP
RUČNÉ PRANIE
30° - Studená voda
Hlavné pranie - Plákania
Maximálna rýchlosť odstreďovania 800/900/1000 ot./min v závislosti od modelu)
Hmotnosť náplne max 1 kg
Špeciálny program na jemnú bielizeň s označením "ručné
pranie" na visačke.
ODSTREĎOVANIE
NOČNÝ CYKLUS
PLÁKANIE STOP
Prací prostriedok
Priečinok
2)
36 electrolux
Program
Maximálna a minimálna teplota
Popis cyklu
Maximálna rýchlosť odstreďovania
Maximálna náplň bielizne
Druh bielizne
Voliteľné funkcie
PLÁKANIA
Plákania
Dlhé odstreďovanie pri max. rýchlosti (800/1000/1200 ot./
min v závislosti od modelu)
Max. náplň 5 kg
S týmto programom môžete vyplákať a odstrediť kusy bielizne, ktoré ste vyprali ručne. Práčka vykoná 3 plákania, po
nich záverečné odstreďovanie. Rýchlosť odstreďovania
možno znížiť stlačením príslušného tlačidla.
Prací prostriedok
Priečinok
ODSTREĎOVANIE
NOČNÝ CYKLUS
PLÁKANIE STOP
EXTRA PLÁKANIE
ODČERPÁVANIE
Odčerpanie vody
Max. náplň 5 kg
Na vypustenie vody po poslednom plákaní v programoch s
nastavenými voliteľnými funkciami Plákanie stop, Bez odstreďovania a Nočný cyklus.
ODSTREĎOVANIE
Odčerpanie vody a dlhé odstreďovanie
Dlhé odstreďovanie pri max. rýchlosti (800/1000/1200 ot./
min v závislosti od modelu)
Max. náplň 5 kg
Samostatné odstreďovanie určené pre ručne vypranú bielizeň a po programoch s funkciami Plákanie stop, Bez odstreďovania alebo Nočný cyklus. Rýchlosť odstreďovania
môžete zvoliť pomocou príslušného tlačidla, v závislosti od
druhu tkanín.
ODSTREĎOVANIE
= VYP
Na zrušenie prebiehajúceho programu a na vypnutie práčky .
1) Pri nastavení voliteľnej funkcie Bleskový stlačením tlačidla 3 , Vám odporúčame znížiť maximálne
náplne podľa pokynov. (Zníž. náplň = znížené množstvo bielizne). Môžete vyprať aj plnú náplň bielizne,
ale výsledky nemusia byť uspokojivé.
2) Pri použití kvapalných pracích prostriedkov musíte zvoliť program bez PREDPIERANIA.
Ošetrovanie a čistenie
Varovanie Pred každým čistením a
údržbou musíte odpojiť spotrebič od
elektrického napájania.
Odstraňovanie vodného kameňa
Voda bežne obsahuje rozpustené minerálne
látky, ktoré sa usadzujú vo forme vodného
kameňa. Preto je dobrým pravidlom pravidelne používať zmäkčovací prostriedok.
Robte tak nezávisle na praní, dodržiavajte
pokyny výrobcu zmäkčovacieho prostriedku.
Napomôže to predchádzať tvorbe vodného
kameňa.
Po každom praní
Určitú dobu nechajte dvierka otvorené. Predídete tak tvorbe plesne a nepríjemného pachu, ktoré by sa mohli tvoriť vnútri spotrebiča. Pootvorenie dvierok po praní tiež pomáha
chrániť tesnenie dvierok.
Program prania na údržbu práčky
Pri používaní nízkych teplôt prania je možné,
že sa vnútri bubna budú usadzovať zvyšky z
prania.
Odporúčame vám preto pravidelne vykonávať program prania na údržbu práčky.
Vykonanie programu na údržbu:
• Bubon musí byť prázdny.
electrolux 37
• Nastavte program prania pri najvyššej teplote.
• Použite bežnú dávku pracieho prostriedku, musí to byť prostriedok s biologickými
vlastnosťami.
Čistenie vonkajšieho povrchu práčky
Vonkajší povrch práčky umývajte iba vodou
so saponátom, potom ho dôkladne osušte.
Dôležité upozornenie Na čistenie práčky
nepoužívajte metanol, rozpúšťadlá, ani iné
podobné prostriedky.
Čistenie zásuvky na pracie prostriedky
Zásuvku na pracie prostriedky musíte pravidelne čistiť.
1. Zásuvku na pracie prostriedky vyberte
pevným potiahnutím. Odstráňte všetky
zvyšky pracích prostriedkov. Aby ste si
čistenie uľahčili, môžete vybrať vrchný
diel priehradky na aviváž.
2. Vyberte vložku na avivážny prostriedok
zo strednej priehradky.
3. Jednotlivé časti umyte vodou.
4. Zatlačte vložku na avivážny prostriedok
na doraz, aby zapadla na miesto
5. Kefkou vyčistite vnútro priehradky na násypku, hlavne trysky v hornej časti priehradky.
6. Vložte zásuvku na pracie prostriedky na
lišty a zatlačte ju.
Bubon práčky
Na bubne sa môžu objaviť hrdzavé škvrny od
zhrdzavených predmetov pri praní alebo ak
voda z vodovodu obsahuje veľa železa.
Dôležité upozornenie Bubon nečistite
kyslými prostriedkami na odstraňovanie
vodného kameňa, ani prostriedkami s
obsahom chlóru, či drôtenkami.
1. Hrdzavé škvrny odstráňte prostriedkom
na čistenie nehrdzavejúcej ocele.
38 electrolux
2. Zapnite cyklus prania bez bielizne, aby sa
odstránili všetky zvyšky čistiacich prostriedkov.
Program: Krátky program na pranie bavlny pri max. teplote s pridaním pribl. 1/4
dávky pracieho prostriedku.
Tesnenie dvierok
Z času na čas skontrolujte tesnenie dvierok
a odstráňte predmety, ktoré by sa v ňom
mohli zachytiť.
4. Pod čerpadlo umiestnite nádobu, v ktorej sa zachytí vytekajúca voda.
5. Vytiahnite pohotovostnú vypúšťaciu hadičku, nasmerujte ju do nádoby a odstráňte viečko.
Vypúšťacie čerpadlo
Čerpadlo sa musí pravidelne kontrolovať, a
to predovšetkým vtedy, keď:
• voda z práčky sa neodčerpáva a/alebo
práčka neodstreďuje
• práčka vydáva nezvyčajný zvuk spôsobený sponkami, mincami a pod., ktoré blokujú čerpadlo.
Postupujte nasledovne:
1. Spotrebič odpojte od siete.
2. Ak je to potrebné, počkajte, kým voda
nevychladne.
3. Otvorte dvierka čerpadla.
6. Keď voda prestane vytekať, odskrutkujte
kryt čerpadla a vyberte ho. Pri vyberaní
čerpadla majte vždy poruke handru, aby
ste mohli utrieť vytečenú vodu.
7. Odstráňte všetky predmety, ktoré by
mohli prekážať v otáčaní čerpadla.
electrolux 39
2. Odskrutkujte prívodnú hadicu.
3. Vyčistite filter v prívodnej hadici použitím
tvrdej kefky.
8. Namontujte viečko na pohotovostnú vypúšťaciu hadičku a vložte ju na miesto.
9. Úplne zaskrutkujte kryt čerpadla.
10. Zatvorte dvierka čerpadla.
4. Hadicu naskrutkujte späť na vodovodný
ventil.
5. Odskrutkujte hadicu z práčky. Majte nablízku pripravenú handru, pretože môže
vytiecť trocha vody.
6. Sitko ventilu vyčistite tvrdou kefkou alebo
handrou.
Varovanie
Počas používania spotrebiča a v závislosti od
nastaveného programu môže byť v čerpadle
horúca voda. Kryt čerpadla nikdy nevyberajte
počas cyklu prania, vždy počkajte, kým spotrebič neukončí cyklus a kým sa nevyprázdni.
Pri spätnom umiestnení krytu skontrolujte, či
je dobre utiahnutý, aby sa predišlo vytečeniu
vody a aby ho nemohli vybrať malé deti.
Vyčistenie filtrov v prívodnej hadici
Ak spozorujete, že trvá dlhšie, kým sa práčka
naplní, skontrolujte, či nie je upchatý filter v
prívodnej hadici.
1. Zatvorte vodovodný ventil.
7. Priskrutkujte hadicu späť na práčku a
presvedčite sa, že je vodotesne pripojená.
8. Otvorte vodovodný kohútik.
Pohotovostné vypustenie vody
Ak sa voda nedá odčerpať, pri vypustení vody z práčky postupujte nasledovne:
1. vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky;
2. zatvorte vodovodný ventil;
40 electrolux
3. ak je to potrebné, počkajte, kým voda
nevychladne;
4. otvorte dvierka čerpadla;
5. na podlahu položte vaničku a koniec pohotovostnej vypúšťacej hadičky nasmerujte do vaničky. Odstráňte viečko. Voda
vytečie do vaničky. Keď je vanička plná,
naskrutkujte viečko späť na hadičku. Vyprázdnite vaničku. Zopakujte postup,
kým voda neprestane vytekať;
6. podľa potreby vyčistite čerpadlo podľa
horeuvedených pokynov;
7. po uzavretí vráťte pohotovostnú vypúšťaciu hadičku na miesto;
8. zaskrutkujte kryt čerpadla a zatvorte
dvierka.
Ochranné opatrenia pred zamrznutím
Ak je práčka nainštalovaná na mieste, kde
môžu teploty klesnúť pod 0°C, postupujte
nasledovne:
1. Zatvorte vodovodný ventil a prívodnú hadicu odskrutkujte z ventilu;
2. Vložte koniec pohotovostnej vypúšťacej
hadičky a koniec prívodnej hadice do vaničky položenej na podlahe a nechajte
vodu vytiecť;
3. Prívodnú hadicu naskrutkujte späť a po
uzavretí viečkom vložte pohotovostnú vypúšťaciu hadičku na jej miesto.
Keď to urobíte, z práčky sa odstráni všetka
voda. Vylúči sa tak možnosť tvorby ľadu a
tým aj poškodenia spotrebiča.
Keď chcete práčku znovu použiť, skontrolujte, či je teplota v miestnosti vyššia ako 0°C.
Dôležité upozornenie Po každom
vypustení vody pomocou pohotovostnej
vypúšťacej hadičky treba naliať 2 litre vody do
priehradky na prací prostriedok pre hlavné
pranie a potom spustiť program odčerpania
vody. Tým sa aktivuje zariadenie EKO
ventilu , aby sa predišlo tomu, že časť
pracieho prostriedku ostane pri
nasledujúcom praní nevyužitá.
Čo robiť, keď...
Niektoré problémy sú spôsobené nedodržaním jednoduchých úkonov údržby alebo prehliadnutím a možno ich jednoducho odstrániť
bez pomoci technika. Predtým, ako zavoláte
servisné stredisko, skontrolujte doluuvedený
zoznam.
Počas činnosti práčky je možné, že začne
blikať červená kontrolka tlačidla 5 , čo znamená, že sa vyskytli problémy.
Problém
Práčka sa nezapne:
Po odstránení problému stlačte tlačidlo 5 ,
aby sa program znovu zapol. Ak problém
pretrváva aj po všetkých týchto kontrolách,
zavolajte miestne servisné stredisko.
Možná príčina/Riešenie
Nie sú zatvorené dvierka (červená kontrolka tlačidla 5 bliká).
• Pevne zatvorte dvierka.
Sieťová zástrčka nie je správne zasunutá do zásuvky.
• Zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky.
V zásuvke nie je elektrina.
• Skontrolujte elektrické rozvody v domácnosti.
Vypálila sa hlavná poistka.
• Vymeňte poistku.
Volič programu nie je v správnej polohe a nie je stlačené tlačidlo 5 .
• Prosím, otočte volič programu a stlačte ešte raz tlačidlo 5 .
Bolo nastavené odloženie štartu.
• Ak sa má bielizeň vyprať hneď, zrušte odloženie štartu.
electrolux 41
Problém
Možná príčina/Riešenie
Práčka nenapúšťa vodu:
Je zatvorený vodovodný ventil (červená kontrolka tlačidla 5 bliká).
• Otvorte vodovodný kohútik.
Prívodná hadica je stlačená alebo zalomená (červená kontrolka tlačidla 5 bliká).
• Skontrolujte pripojenie prívodnej hadice.
Filter v prívodnej hadici alebo filter v prívodnom ventile je zanesený
(červená kontrolka tlačidla 5 bliká).
• Vyčistite filtre v prívodnej hadici (Podrobnosti si vyhľadajte v časti
"Čistenie filtrov v prívodnej hadici").
Dvierka nie sú správne zatvorené (červená kontrolka tlačidla 5 bliká).
• Pevne zatvorte dvierka.
Spotrebič sa napĺňa, ale ihneď vypúšťa vodu :
Koniec odtokovej hadice je príliš nízko.
• Pozri príslušný odsek v časti "odčerpanie vody".
Voda z práčky sa neodčerpáva a/alebo práčka neodstreďuje:
Odtoková hadica je stlačená alebo zalomená (červená kontrolka tlačidla 5 bliká).
• Skontrolujte zapojenie odtokovej hadice.
Odtokový filter je zanesený (červená kontrolka tlačidla 5 bliká).
• Vyčistite odtokový filter.
Bola nastavená voliteľná funkcia alebo program s vodou v bubne po
skončení, alebo funkcia bez odstreďovania.
• Nastavte program odčerpania vody alebo odstreďovania.
Bielizeň nie je dobre rozložená v bubne.
• Bielizeň v bubne znova rozložte ručne.
Na podlahe je voda:
Použili ste veľké množstvo pracieho prostriedku alebo nevhodný
prostriedok (tvorba nadmerného množstva peny).
• Znížte množstvo pracieho prostriedku alebo použite iný.
Skontrolujte, či voda neuniká z niektorého prípoja prívodnej hadice.
Nie vždy je to ľahké zistiť, pretože voda steká po hadici; skontrolujte,
či nie je vlhká.
• Skontrolujte pripojenie prívodnej hadice.
Odtoková alebo prívodná hadica je poškodená.
• Vymeňte ju za novú.
Po čistení ste nenasadili späť viečko vypúšťacej hadice alebo ste
filter nezaskrutkovali správne na miesto.
• Nasaďte späť viečko vypúšťacej hadice alebo úplne zaskrutkujte
filter.
Neuspokojivé výsledky prania:
Bolo použité malé množstvo pracieho prostriedku alebo nevhodný
prací prostriedok.
• Zvýšte množstvo pracieho prostriedku alebo použite iný prášok.
Odolné škvrny neboli ošetrené pred praním.
• Na odolné škvrny použite prostriedky dostupné na trhu.
Nebola nastavená správna teplota prania.
• Skontrolujte, či ste nastavili správnu teplotu.
Nadmerné množstvo bielizne.
• Vložte menej bielizne.
Dvierka sa nedajú otvoriť:
Program je ešte v činnosti.
• Počkajte na ukončenie cyklu prania.
Zámka dvierok sa neuvoľnila.
• Počkajte, kým kontrolka 7.2 nezhasne.
V bubne práčky je voda.
• Na vypustenie vody zvoľte program na odčerpanie vody alebo
odstreďovanie.
42 electrolux
Problém
Možná príčina/Riešenie
Neboli odstránené prepravné skrutky a obalový materiál.
• Skontrolujte správnu inštaláciu spotrebiča.
Neboli správne nastavené vyrovnávacie nožičky
Práčka vibruje alebo je nad- • Skontrolujte, či je spotrebič vo vodorovnej polohe.
merne hlučná:
Bielizeň nie je dobre rozložená v bubne.
• Bielizeň v bubne znova rozložte ručne.
Možno je v bubne málo bielizne.
• Vložte viac bielizne.
Odstreďovanie sa spúšťa s
oneskorením alebo práčka
vôbec neodstreďuje:
Elektronický detektor nevyváženosti prerušil cyklus, pretože bielizeň
nie je v bubne rovnomerne rozložená. Bielizeň sa opätovne rozloží
pri opačnom otáčaní bubna. Môže sa to aj viackrát zopakovať, kým
sa neodstráni nerovnováha a kým sa bielizeň nezačne normálne odstreďovať. Ak sa bielizeň v bubne nerozloží rovnomerne ani po 10
minútach, práčka nebude odstreďovať. V tomto prípade rozložte
náplň ručne a nastavte program odstreďovania.
• Bielizeň v bubne znova rozložte ručne.
Príliš málo bielizne.
• Pridajte niekoľko kusov bielizne, bielizeň v bubne rozložte ručne a
potom zvoľte program odstreďovania.
Práčka vydáva nezvyčajný
zvuk:
Táto práčka má motor, ktorý má iný zvuk ako zvuk bežných motorov.
Nový motor sa jemnejšie rozbieha a rovnomernejšie rozloží bielizeň
pri odstreďovaní. Zvýši sa aj stabilita práčky.
V bubne nevidno vodu:
Práčky s modernou technológiou pracujú veľmi hospodárne, s minimálnym množstvom vody bez zníženia ich účinnosti.
Mo
Prodd. ...
. No ... ...
. ...
...
..
Se
r. No
. ...
...
...
Ak problém neviete identifikovať a vyriešiť,
zavolajte naše servisné stredisko. Predtým,
ako zavoláte, poznačte si model, sériové číslo a dátum nákupu práčky: servisné stredisko
bude tieto informácie vyžadovať.
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ... ... ...
Technické údaje
Rozmery
Šírka
Výška
Hĺbka
Hĺbka (celkové rozmery)
60 cm
85 cm
60 cm
63 cm
Zapojenie do elektrickej siete
Napätie - Celkový príkon - Poistka
Informácie o elektrickej prípojke sa uvádzajú na typovom štítku,
ktorý sa nachádza na vnútornom okraji dvierok spotrebiča.
Tlak prívodu vody
Minimálny
Maximálny
0,05 MPa
0,8 MPa
electrolux 43
Maximálna náplň
Bavlna
5 kg
Rýchlosť odstreďovania
maximálna
800 ot./min (EWF 8040W)
1000 ot./min (EWF10040W)
1200 ot./min (EWF 12040W)
Spotreba
Program
Spotreba energie
(kWh)
Spotreba vody (litre)
Dĺžka programu (Minúty)
Biela bavlna 95°
1.9
58
135
Bavlna 60°
1.2
54
125
0.85
49
140
Bavlna 40°
0.6
54
120
Syntetika 40°
0.45
48
50
Jemná bielizeň 40°
0.5
57
65
Vlna/ Ručné pranie 30°
0.25
53
55
Bavlna úsporný 60°
1)
1) "Bavlna - úsporný program" pri 60°C s náplňou 5 kg je referenčným programom pre údaje na štítku
s energetickými údajmi v súlade s európskou smernicou EHS 92/75.
Údaje o spotrebe v tejto tabuľke sú iba orientačné, pretože sa môžu meniť v závislosti
od množstva a druhu bielizne, od teploty privádzanej vody a od teploty prostredia.
Inštalácia
Rozbalenie
Pred používaním spotrebiča musíte odstrániť
všetky prepravné skrutky a obaly.
Odporúčame Vám odložiť si všetky prepravné súčiastky, aby ste ich v prípade nasledujúcej prepravy mohli namontovať.
1. Po kompletnom odstránení obalu opatrne uložte zariadenie na zadnú stranu, aby
ste mohli odstrániť polystyrénový podstavec, na ktorom je uložené.
2. Uvoľnite napájací kábel a vypúšťaciu hadicu z úchytiek na zadnej strane zariadenia.
44 electrolux
5. Do malého horného otvoru a dvoch širokých otvorov vložte odpovedajúce plastové krytky uložené vo vrecúšku obsahujúcom návod na použitie.
3. Odskrutkujte tri skrutky.
4. Vysuňte príslušné plastové vymedzovacie vložky.
Umiestnenie
Práčku nainštalujte na plochú a tvrdú podlahu. Ubezpečte sa, že koberec, podlahová
krytina a pod. nebráni cirkulácii vzduchu.
Skontrolujte, či sa práčka nedotýka steny
alebo kuchynského zariadenia. Práčku vyrovnajte do vodorovnej polohy zvýšením alebo znížením nožičiek. Je možné, že nožičky
sa budú nastavovať ťažko, pretože sú vybavené samoblokovacou maticou, ale spotrebič MUSÍ byť vo vodorovnej a stabilnej polohe. Podľa potreby použite vodováhu. Podľa potreby môžete nožičky nastaviť kľúčom.
Dôkladným vyrovnaním do vodorovnej polohy možno predísť vibrácii, hluku a posunom
spotrebiča počas činnosti.
electrolux 45
Pozor Na vyrovnanie nerovností
podlahy pod práčku nikdy neklaďte
lepenku, drevenú dosku a podobný
materiál.
Prívod vody
Varovanie Tento spotrebič musí byť
pripojený k rozvodu studenej vody.
1. Pripojte prívodnú hadicu vody (dodáva sa
v balení spotrebiča) k vodovodnému ventilu pomocou závitu 3/4". Vždy používajte hadicu dodanú spolu so zariadením.
Nasmerujte hadicu doľava alebo doprava
v závislosti od polohy vášho vodovodného ventilu.
3. Hadicu nastavte správne povolením kruhovej matice. Po nastavení prívodnej hadice do predpísanej polohy sa uistite, že
ste dotiahli maticu, aby ste tak zabránili
úniku vody.
Prívodná hadica sa nesmie predlžovať. Ak je
veľmi krátka a nemožno premiestniť vodovodný ventil, musíte kúpiť novú dlhšiu hadicu,
špeciálne navrhnutú pre tento druh použitia.
Dôležité upozornenie Pred zapojením
práčky k novému potrubiu alebo k potrubiu,
ktoré nebolo dlho používané, najprv nechajte
vytiecť dostatočné množstvo vody, aby sa
odstránili nečistoty, ktoré sa mohli usadiť v
potrubí.
Vypúšťanie vody
Koniec odtokovej hadice môžete umiestniť
troma spôsobmi.
Dôležité upozornenie Na pripojenie vody
nepoužívajte hadicu z
predchádzajúceho spotrebiča.
2. Druhý koniec prívodnej hadice, ktorý je
pripojený k práčke, môžete nasmerovať
tak, ako je to znázornené na obrázku.
Neumiestňujte prívodnú hadicu smerom
dolu.
46 electrolux
• Koniec hadice je prevesený cez okraj
umývadla použitím plastového ohybu,
ktorý sa dodáva spolu s práčkou. V tomto
prípade dávajte pozor, aby sa koniec nemohol pri vypúšťaní vody uvoľniť. Hadicu
môžete upevniť kúskom špagátu ku kohútiku umývadla alebo k stene.
• Do odtokového potrubia umývadla.
Táto prípojka musí byť nad sifónom, aspoň
60 cm nad podlahou.
• Priamo do odtokového potrubia vo výške aspoň 60 cm a najviac 90 cm. Koniec
odtokovej hadice musí byť vždy odvetraný,
t.j. vnútorný priemer odtokového potrubia
musí byť väčší ako vonkajší priemer odtokovej hadice. Odtoková hadica nesmie byť
zalomená.
Vypúšťacia hadica môže byť predĺžená najviac na 4 metre. Ďalšiu vypúšťacia hadica a
spojku si môžete objednať v miestnom servisnom stredisku.
Zapojenie do elektrickej siete
Informácie o elektrickej prípojke sa uvádzajú
na typovom štítku, ktorý sa nachádza na
vnútornom okraji dvierok spotrebiča.
Skontrolujte, či elektrická sieť v domácnosti
znesie požadované zaťaženie, pričom berte
do úvahy aj činnosť iných spotrebičov.
Spotrebič pripojte k uzemnenej
zásuvke.
Výrobca nepreberá akúkoľvek
zodpovednosť za škodu, ani za úraz
spôsobený nadodržaním hore
uvedenej bezpečnostnej zásady.
Po inštalácii práčky musí byť
prívodný elektrický kábel ľahko
prístupný.
Výmenu napájacieho kábla
spotrebiča smie vykonať iba
pracovník servisného strediska.
electrolux 47
Ochrana životného prostredia
Symbol
na výrobku alebo na jeho obale,
návode na použitie a záručnom liste
znamená, že s výrobkom sa nesmie
zaobchádzať ako s komunálnym odpadom.
Namiesto toho je potrebné ho odovzdať do
najbližšieho zmluvného zberného dvora
vykonávajúceho zber odpadu z
elektrozariadení za účelom jeho ďalšieho
zhodnotenia a spracovania, prípadne
predajni pri kúpe nového výrobku, ak táto
predajňa uskutočňuje spätný odber.
Prispejte preto k tomu, aby bol odpad
zhodnotený a zneškodnený environmentálne
vhodným spôsobom tak, aby sa predišlo
jeho negatívnym vplyvom na životné
prostredie a ľudské zdravie.
Podrobnejšie informácie nájdete na
internetovej stránke www.envidom.sk.
Obalový materiál
Materiály označené symbolom
klovateľné.
sú recy-
>PE<=polyetylén
>PS<=polystyrén
>PP<=polypropylén
Znamená to, že sa môžu recyklovať po ich
vložení do príslušných zberných nádob.
Ekologické rady
V záujme úspory vody a energie, ako aj v záujme ochrany životného prostredia odporúčame dodržiavať niekoľko rád:
• Bežne zašpinenú bielizeň perte bez predprania, ušetríte tak prací prostriedok, vodu
a čas (chráni sa tým aj životné prostredie!).
• Práčka pracuje hospodárnejšie s plnou náplňou.
• Vhodným ošetrením pred praním môžete
odstrániť škvrny a hrubú špinu; potom môžete bielizeň vyprať pri nižšej teplote.
• Pracie prostriedky dávkujte v závislosti od
tvrdosti vody, stupňa ušpinenia a množstva bielizne, ktoré treba vyprať.
48 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą
stronę internetową www.electrolux.com
Spis treści
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Opis urządzenia
Panel sterowania
Pierwsze użycie
Codzienna eksploatacja
Przydatne rady i wskazówki
Programy prania
48
50
51
53
53
56
58
Konserwacja i czyszczenie
Co zrobić, gdy…
Dane techniczne
Parametry eksploatacyjne
Instalacja
Podłączenie do sieci elektrycznej
Ochrona środowiska
60
64
66
67
67
70
71
Może ulec zmianie bez powiadomienia
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ważne! Instrukcję należy uważnie
przeczytać i zachować do wykorzystania w
przyszłości.
• Urządzenie spełnia normy branżowe oraz
przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa urządzeń gospodarstwa domowego.
Jednakże jako producenci czujemy się zobowiązani do przedstawienia następujących wskazówek bezpieczeństwa.
• Należy zachować niniejszą instrukcję obsługi wraz z urządzeniem, aby umożliwić w
przyszłości sprawdzenie informacji. W razie sprzedaży lub przekazania urządzenia
innemu użytkownikowi, bądź w razie przeprowadzki i pozostawienia go na miejscu,
należy pamiętać o przekazaniu nowemu
użytkownikowi niniejszej instrukcji, aby
umożliwić mu zapoznanie się z funkcjonowaniem urządzenia i zasadami bezpieczeństwa.
• KONIECZNIE należy zapoznać się z nimi
przed instalacją urządzenia i przystąpieniem do użytkowania.
• Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić urządzenie pod
kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych w transporcie. Nie wolno podłączać
uszkodzonego urządzenia do zasilania. W
przypadku uszkodzenia elementów urządzenia należy skontaktować się z dostawcą.
• Jeśli urządzenie zostało dostarczone podczas miesięcy zimowych przy ujemnych
temperaturach: Przed pierwszym użyciem
należy przechowywać pralkę w temperaturze pokojowej przez 24 godziny.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Ze względów bezpieczeństwa zabrania się
dokonywania jakichkolwiek modyfikacji
lub zmian konstrukcyjnych w urządzeniu.
• Podczas prania w wysokich temperaturach drzwi pralki mogą się nagrzewać. Nie
wolno ich dotykać!
• Należy upewnić się, czy zwierzęta domowe nie weszły do bębna. W tym celu należy
przed użyciem sprawdzić zawartość bębna.
• Monety, agrafki, gwoździe, śrubki, kamienie lub inne twarde lub ostre przedmioty
mogą spowodować znaczne uszkodzenie
i nie wolno ich wkładać do urządzenia.
• Używać tylko zalecanych ilości środka
zmiękczającego tkaniny i detergentu. Użycie zbyt dużych ilości może spowodować
uszkodzenie tkanin. Informacje o odpowiednich ilościach środków piorących
znajdują się w zaleceniach producenta.
• Małe rzeczy, takie jak skarpetki, sznurowadła, paski itp. należy włożyć do specjalnej torebki lub poszewki na poduszkę, ponieważ mogą się one dostać do wnętrza
pralki.
• Nie należy prać w pralce ubrań z fiszbinami, materiałów o nieobszytych lub rozdartych brzegach.
electrolux 49
• Po zakończeniu prania, czyszczenia i konserwacji należy zawsze odłączać urządzenie od źródła zasilania i zamknąć dopływ
wody.
• W żadnym wypadku nie wolno podejmować samodzielnych prób naprawy. Naprawy wykonywane przez osoby niedoświadczone mogą spowodować obrażenia lub
wadliwe działanie urządzenia. Należy
skontaktować się z lokalnym punktem serwisowym. Należy zawsze domagać się
użycia oryginalnych części zamiennych.
Instalacja
• Urządzenie jest ciężkie. Należy zachować
ostrożność przy jego przenoszeniu.
• Podczas rozpakowywania należy sprawdzić, czy pralka nie została uszkodzona. W
przypadku wątpliwości nie należy uruchamiać pralki, lecz skontaktować się z serwisem.
• Przed włączeniem pralki należy usunąć
wszystkie materiały opakowaniowe i
wszystkie blokady założone na czas transportu. W przeciwnym wypadku może
dojść do poważnego uszkodzenia pralki i
ubrań. Patrz stosowny rozdział w instrukcji
obsługi.
• Po zainstalowaniu pralki należy sprawdzić,
czy nie stoi na wężu dopływowym lub
wężu odpływowym, oraz czy blat nie przycisnął przewodu zasilającego do ściany.
• Jeśli urządzenie zostanie postawione na
miękkiej wykładzinie, należy za pomocą
nóżek wyregulować wysokość w taki sposób, aby zapewnić swobodną cyrkulację
powietrza pod urządzeniem.
• Po zainstalowaniu należy się upewnić, że
węże i ich podłączenia są szczelne.
• Jeśli urządzenie jest instalowane w miejscu narażonym na temperatury poniżej zera, należy przeczytać rozdział "Niebezpieczeństwo zamarznięcia wody".
• Wszelkie prace hydrauliczne wymagane w
celu zainstalowania urządzenia powinny
być wykonywane przez wykwalifikowanego hydraulika albo inną kompetentną osobę.
• Wszelkie prace elektryczne związane z instalacją urządzenia powinny być przeprowadzone przez uprawnionego elektryka
lub inną kompetentną osobę.
Eksploatacja
• Pralka jest przeznaczona do użytku w gospodarstwie domowym. Urządzenie należy
używać zgodnie z przeznaczeniem.
• Prać można jedynie tkaniny nadające się
do prania w pralce. Przestrzegać zaleceń
producenta odzieży umieszczonych na
metkach.
• Pralki nie należy przeładowywać. Patrz
"Tabela programów".
• Przed rozpoczęciem prania należy opróżnić wszystkie kieszenie i zapiąć wszystkie
guziki oraz zamki błyskawiczne. Nie należy
prać wystrzępionych lub podartych ubrań.
Przed praniem należy zaprać plamy z farby, tuszu, rdzy i trawy. W pralce NIE WOLNO prać biustonoszy z fiszbinami.
• Ubrania, które miały kontakt z lotnymi pochodnymi ropy naftowej nie powinny być
prane w pralce automatycznej. W przypadku użycia lotnych płynów do czyszczenia należy usunąć je z ubrania przed umieszczeniem ich w pralce.
• Nigdy nie wyciągać wtyczki z gniazdka
ciągnąc za przewód; należy zawsze chwycić za samą wtyczkę.
• Nigdy nie należy używać pralki, jeśli przewód zasilający, panel sterowania, blat lub
podstawa są uszkodzone w taki sposób,
że widoczne jest wnętrze pralki.
Funkcja zabezpieczenia przed
uruchomieniem przez dzieci
• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone
do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych,
sensorycznych czy umysłowych, a także
nieposiadające wiedzy lub doświadczenia
w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba,
że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego
urządzenia przez osobę odpowiedzialną
za ich bezpieczeństwo.
• Elementy opakowania (np. folia, styropian)
mogą stanowić zagrożenie dla dzieci - niebezpieczeństwo uduszenia się! Należy je
przechowywać w miejscu niedostępnym
dla dzieci.
• Detergenty należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
50 electrolux
• Należy upewnić się, czy dzieci lub zwierzęta domowe nie weszły do bębna. Pralka
posiada specjalne zabezpieczenie przed
zamknięciem się dzieci lub zwierząt w bębnie. Aby je uruchomić, należy obrócić pokrętło (bez jego naciskania) znajdujące się
wewnątrz drzwi w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż nacięcie
znajdzie się w położeniu poziomym. Można w tym celu użyć monety.
Aby wyłączyć mechanizm oraz przywrócić
możliwość zamknięcia drzwi, należy obrócić pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż nacięcie znajdzie się w położeniu pionowym.
Opis urządzenia
Zakupione przez Państwa urządzenie spełnia wszystkie nowoczesne wymagania związane z efektywnym praniem przy jednoczesnym niskim zużyciu wody, energii i detergentów. Nowy system piorący pozwala na całkowite wykorzystanie detergentu oraz
znacznie zmniejsza zużycie wody oraz energii.
1
2
3
4
5
6
1 Szuflada na detergenty
2 Panel sterowania
3 Uchwyt otwierania drzwi
4 Tabliczka znamionowa
electrolux 51
5 Pompa opróżniająca
6 Regulowane nóżki
Szuflada na detergenty
Komora na detergent używany do prania
wstępnego lub namaczania bądź na odplamiacz używany w fazie odplamiania (jeśli dotyczy). Detergent do prania wstępnego i namaczania jest dozowany na początku programu prania. Odplamiacz jest dozowany w
fazie odplamiania.
Komora na detergent w proszku lub płynie wykorzystywany do prania zasadniczego. W przypadku stosowania detergentu w
płynie należy go dodać bezpośrednio
przed uruchomieniem programu.
Komora na dodatkowe środki w płynie
(płyn zmiękczający, krochmal).
Należy przestrzegać zaleceń producenta
środka dotyczących jego dozowania i nie
przekraczać poziomu "MAX" zaznaczonego w szufladzie na detergent. Płyn zmiękczający lub krochmal należy dodać do komory przed rozpoczęciem programu.
Tabela programów
Do urządzenia zostały dołączone karty programów w różnych językach. Jedna z nich
znajduje się z przodu szuflady na detergenty,
a pozostałe zostały dołączone do instrukcji
obsługi urządzenia. Kartę programów w szufladzie można w łatwo wymienić: wyjąć kartę
z szuflady, przesuwając ją w prawo i włożyć
kartę z wybraną wersją językową.
Panel sterowania
Poniżej znajduje się rysunek panelu sterowania. Ilustracja przedstawia pokrętło wyboru
programów oraz przyciski i lampki kontrolne. Oznaczone zostały one odpowiednimi cyframi na kolejnych stronach.
1
1 Pokrętło wyboru programów
2 Przycisk "Zmniejszenie prędkości
wirowania"
2
3
4
5
6
7
3 Przycisk "Opcje"
4 Przycisk "Dodatkowe płukanie"
52 electrolux
5 Przycisk "START/PAUZA"
6 Przycisk "Opóźnienie rozpoczęcia
programu"
7 Lampki kontrolne
Pokrętło wyboru programów
Służy do włączania/wyłączania urządzenia
oraz/lub wyboru programu.
Zmniejszenie prędkości wirowania
Naciskając ten przycisk można zmienić prędkość wirowania w wybranym programie.
Cykl nocny
Po wybraniu tej funkcji pralka pominie
wszystkie fazy wirowania oraz nie odpompuje wody z ostatniego płukania, aby nie pognieść prania. Ten cykl prania jest bardzo cichy i można go włączyć w nocy lub w czasie,
gdy obowiązuje niższa taryfa za prąd. W niektórych programach płukanie jest wykonywane z większą ilością wody. Przed otwarciem drzwi należy odpompować wodę. W
celu odpompowania wody należy przeczytać
informacje podane w rozdziale "Po zakończeniu programu".
Stop z wodą
Po wybraniu tej funkcji woda z ostatniego
płukania nie jest odprowadzana co zapobiega wygnieceniu prania. Przed otwarciem
drzwi należy odpompować wodę. W celu odpompowania wody należy przeczytać informacje podane w rozdziale "Po zakończeniu
programu".
Funkcje "Codzienne" - "Lekko
zabrudzone" - "Szybkie"
Naciśnięcie tych przycisków umożliwia modyfikację czasu prania automatycznie sugerowanego przez pralkę w celu uzyskania dobrych wyników prania w krótkim czasie.
• Codzienne: do prania średnio zabrudzonych rzeczy wełnianych, syntetycznych i
delikatnych.
• Lekko zabrudzone: do prania lekko zabrudzonych rzeczy wełnianych, syntetycznych i delikatnych.
• Szybkie: bardzo krótki cykl prania przeznaczony dla lekko zabrudzonych ubrań,
które były noszone przez krótki czas.
Dodatkowe płukanie
Urządzenie jest zaprojektowane z myślą o
oszczędzaniu energii. Jeżeli niezbędne jest
płukanie przy użyciu większej ilości wody
(dodatkowe płukanie), należy wybrać tę opcję. Wykonane zostaną dodatkowe płukania.
Opcja ta jest zalecana dla osób, które są
uczulone na detergenty oraz w miejscowościach, gdzie woda w instalacji domowej jest
bardzo miękka.
Funkcja "Opóźnienie rozpoczęcia
programu"
Rozpoczęcie programu może zostać opóźnione o 2, 4 lub 8 godzin po naciśnięciu tego
przycisku.
Start/Pauza
Ten przycisk umożliwia przerwanie wybranego programu.
Lampki kontrolne
7.1
7.2
7.3
Po naciśnięciu przycisku 5 , włączy się lampka kontrolna PRANIE (7.1). Gdy włączy się
lampka kontrolna 7.1, oznacza to, że pralka
rozpoczęła pracę.
Lampka kontrolna DRZWI (7.2) włączy się po
rozpoczęciu programu i wskazuje, czy można otworzyć drzwi:
• lampka kontrolna włączona: drzwi nie
można otworzyć. Pralka pracuje lub zatrzymała się z wodą pozostającą w bębnie.
• lampka kontrolna wyłączona: drzwi można
otworzyć. Program został zakończony lub
woda została odpompowana.
• lampka kontrolna pulsuje: drzwi się otwierają
Gdy program został zakończony włącza się
lampka kontrolna ZAKOŃCZENIA CYKLU
(7.3).
electrolux 53
Przyciski i lampki kontrolne:
Tabela symboli
Symbole pokrętła wyboru:
Bawełniane
Eko
+
Ekonomiczne (Program oszczędzania
energii)
Z praniem wstępnym
Syntetyczne
Delikatne
Programy specjalne
Wełniane
Pranie ręczne
Pranie ręczne - w zimnej wodzie
Płukania
Odpompowanie
Zmniejszenie prędkości wirowania
Cykl nocny
Stop z wodą
Opcje
Codzienne
Lekko zabrudzone
Szybkie
Dodatkowe płukanie
Pranie
Drzwi zablokowane
Koniec
Opóźnienie rozpoczęcia programu
Wirowanie
Pierwsze użycie
• Sprawdzić, czy podłączenia elektryczne i wodne zostały wykonane
zgodne z instrukcją instalacji.
• Wyjąć z bębna blok styropianowy i
wszelkie inne materiały.
• Wlać 2 litry wody do komory prania
zasadniczego
w szufladzie na detergenty w celu zamknięcia zaworu
ECO . Następnie wybrać program do
Codzienna eksploatacja
Załadowanie prania
Drzwi należy otwierać ostrożnie, delikatnie
pociągając za uchwyt. Pranie należy wkładać
do bębna pojedynczo, jednocześnie uważając, aby nie było zbite. Zamknąć drzwi.
prania tkanin bawełnianych w najwyższej temperaturze bez wkładania
ubrań do pralki. Pozwala to usunąć z
bębna ewentualny kurz lub inne zabrudzenia pochodzące z procesu
produkcji. Wsypać 1/2 dawki detergentu do komory prania zasadniczego i włączyć pralkę.
54 electrolux
Odmierzyć ilość detergentu i płynu
zmiękczającego
Maksymalnie wysunąć szufladę na detergenty. Wsypać odpowiednio odmierzoną ilość
detergentu do komory prania zasadniczego
lub do odpowiedniej komory, jeżeli wymaga tego dany program/opcja (więcej
szczegółów w rozdziale "Szuflada na detergenty").
Wybór żądanego programu pokrętłem
wyboru programów (1)
Ustawić pokrętło wyboru programów zgodnie z wybranym programem. Pralka automatycznie dobierze maksymalną prędkość wirowania przewidzianą dla wybranego programu. Można zmienić tą wartość naciskając
odpowiedni przycisk. Zielona lampka kontrolna przycisku 5 zacznie pulsować.
Pokrętło wyboru programów można obracać
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara, jak i w kierunku przeciwnym. Obrócić
pokrętło do pozycji " O ", aby anulować program/wyłączyć pralkę.
Aby wyłączyć pralkę po zakończeniu
programu, obrócić pokrętło wyboru programów do pozycji "O".
Uwaga! Jeśli podczas pracy urządzenia
pokrętło wyboru programów zostanie
ustawione na inny program, czerwona
lampka kontrolna przycisku 5 włączy się
3 razy, aby zasygnalizować niewłaściwe
ustawienie. Pralka nie wykona nowego
programu.
Można również dodać płyn zmiękczający do
tkanin do komory oznaczonej
(nie przekraczać znaku "MAX" w szufladzie). Delikatnie zamknąć szufladę.
Zmniejszanie prędkości wirowania
przyciskiem 2
Podczas wybierania programu urządzenie
automatycznie zasugeruje maksymalną
prędkość wirowania dla danego programu.
Nacisnąć przycisk 2 kilkakrotnie, aby zmienić
prędkość wirowania, jeśli pranie ma zostać
odwirowane z inną prędkością. Włączy się
odpowiednia lampka kontrolna.
electrolux 55
Wybór dostępnych opcji przyciskami 2,
3 lub 4
W zależności od wybranego programu można ustawiać jednocześnie różne funkcje.
Funkcje należy wybierać po ustawieniu wybranego programu prania ale przed jego uruchomieniem.
Po wciśnięciu tych przycisków włączą się
odpowiadające im lampki kontrolne. Po ponownym wciśnięciu lampki kontrolne wyłączą się. Jeśli wybrano niewłaściwą opcję,
zintegrowana czerwona lampka kontrolna
przycisku 5 włączy się 3 razy.
Informacje dotyczące możliwości uruchomienia poszczególnych funkcji z
programami prania podano w rozdziale
"Programy prania".
Wybrać funkcję "Opóźnienie
rozpoczęcia programu" za pomocą
przycisku 6
Jeśli pranie ma się rozpocząć z opóźnieniem,
przed uruchomieniem programu należy kilka
razy nacisnąć przycisk 6 tak, aby ustawić
odpowiednie opóźnienie. Włączy się odpowiednia lampka kontrolna.
Funkcję tę należy wybrać po ustawieniu programu, ale przed jego uruchomieniem.
Opóźnienie można zmienić lub anulować w
dowolnym momencie, przed wciśnięciu
przycisku 5 .
Wybór opóźnienia uruchomienia programu:
1. Wybrać dany program i wymagane opcje.
2. Wybrać opóźnienie rozpoczęcia programu przyciskiem 6 .
3. Nacisnąć przycisk 5 :
– urządzenie rozpocznie odliczanie (w
cyklu godzinnym).
– Program rozpocznie się po zakończeniu odliczania.
Anulowanie opóźnionego rozpoczęcia programu po jego uruchomieniu:
1. Wybrać ustawienie PAUZA naciskając
przycisk 5 .
2. Jeden raz nacisnąć przycisk 6 , wyłączy
się lampka kontrolna odpowiadająca wybranemu opóźnieniu.
3. Ponownie nacisnąć przycisk 5 , aby uruchomić program.
Funkcja "Opóźnienie rozpoczęcia programu"
nie może być wybrana z programem Odpompowanie .
Ważne! Wybrane opóźnienie można zmienić
jedynie po ponownym wybraniu programu
prania.
Drzwi będą zablokowane przez cały czas
opóźnienia. Aby otworzyć drzwi, należy ustawić PAUZĘ (wciskając przycisk 5 ), a następnie poczekać kilka minut. Po zamknięciu
drzwi, ponownie nacisnąć przycisk 5 .
Uruchomienie programu za pomocą
przycisku 5
Aby uruchomić wybrany program, należy
wcisnąć przycisk 5 , odpowiednia zielona
lampka kontrolna przestanie migać. Włączają się lampki kontrolne 7.1 i 7.2 oznaczające,
że urządzenie rozpoczęło pracę, a drzwi są
zablokowane.
Aby przerwać wykonywany program, należy
wcisnąć przycisk 5 : odpowiednia zielona
lampka kontrolna zacznie migać.
Aby wznowić program od miejsca, w którym
został przerwany, należy ponownie nacisnąć
przycisk 5 ponownie . Jeśli wybrano opcję
opóźnienia rozpoczęcia programu, urządzenie rozpocznie odliczanie czasu.
Jeśli wybrano niewłaściwą opcję, czerwona lampka kontrolna przycisku 5 włączy się
3 razy.
Zmiana opcji lub włączonego programu
Istnieje możliwość zmiany niektórych opcji
zanim taka opcja zostanie wykonana przez
program.
Przed dokonaniem zmiany, należy włączyć
PAUZĘ naciskając przycisk 5 .
Zmiany już rozpoczętego programu można
dokonać tylko poprzez jego anulowanie. Należy obrócić pokrętło wyboru programów do
pozycji "O" , a następnie wybrać nowe ustawienie. Uruchomić nowy program poprzez
kolejne naciśnięcie przycisku 5 . Woda z prania pozostaje w pralce.
Zatrzymanie trwającego programu
Aby przerwać wykonywany program, należy
nacisnąć przycisk 5 , odpowiednia zielona
lampka kontrolna zacznie migać.
Aby wznowić program, należy ponownie
nacisnąć przycisk.
56 electrolux
Anulowanie programu
Aby anulować wykonywany program, należy
ustawić pokrętło wyboru programów w po.
zycji
Teraz można wybrać nowy program.
Otwieranie drzwi
Po rozpoczęciu programu (lub w trakcie opóźnienia uruchomienia) drzwi są zablokowane. Aby je otworzyć, należy najpierw ustawić
PAUZĘ naciskając przycisk 5 . Po kilku minutach lampka kontrolna 7.2 wyłączy się i
można otworzyć drzwi.
Jeśli lampka pozostaje włączona i drzwi są
nadal zablokowane, oznacza to, że pralka
rozpoczęła podgrzewanie wody lub poziom
wody jest zbyt wysoki. W żadnym przypadku
nie wolno próbować otwierać drzwi na siłę!
Jeżeli koniecznie musimy otworzyć drzwi,
należy wyłączyć pralkę, przestawiając pokrętło w położenie
. Po upływie kilku minut
można otworzyć drzwi (uwaga na poziom i
temperaturę wody!) .
Po zamknięciu drzwi należy ponownie ustawić program oraz opcje, a następnie nacisnąć przycisk 5 .
Po zakończeniu programu
Pralka zatrzymuje się automatycznie. Wyłączy się lampka kontrolna przycisku 5 i lampki
kontrolne 7.1 oraz 7.2 . Włączy się lampka
kontrolna 7.3 .
Jeśli wybrano program lub funkcję z zatrzymaniem wody w bębnie, lampka kontrolna
7.2 pozostanie włączona, a drzwi zablokowane, aby przypomnieć o potrzebie odpompowania wody przed otwarciem drzwi.
W celu odpompowania wody należy postępować zgodnie z poniższymi poleceniami:
1. Ustawić pokrętło wyboru programów w
położeniu
.
2. Wybrać program odpompowania lub wirowania.
3. W razie potrzeby zmniejszyć prędkość
wirowania za pomocą odpowiedniego
przycisku.
4. Nacisnąć przycisk 5 .
Po zakończeniu programu lampka kontrolna
7.2 zgaśnie wskazując, że można otworzyć
drzwi. Ustawić pokrętło wyboru programów
na
, aby wyłączyć pralkę.
Wyjąć pranie z bębna i dokładnie sprawdzić,
czy jest pusty. Gdy nie zamierza się więcej
prać, należy zamknąć zawór dopływu wody.
Zostawić drzwi otwarte, aby zapobiec powstawaniu pleśni i nieprzyjemnych zapachów.
Przydatne rady i wskazówki
Sortowanie prania
Należy przestrzegać umieszczonych na metkach zaleceń producenta odzieży dotyczących prania. Ubrania posortować w następujący sposób: białe, kolorowe, syntetyczne,
delikatne, wełniane.
Przed włożeniem prania
Białych i kolorowych tkanin nigdy nie należy
prać razem. Białe tkaniny mogą stracić swoją
"biel" w trakcie prania.
Nowe kolorowe ubrania mogą farbować w
czasie pierwszego prania; dlatego należy je
za pierwszym razem wyprać oddzielnie.
Przed włożeniem do pralki należy pozapinać
poszwy oraz zamknąć zatrzaski i zamki błyskawiczne. Związać długie paski lub tasiemki.
Wszelkie trudne do usunięcia plamy należy
uprzednio zaprać.
Szczególnie zabrudzone tkaniny oczyścić
specjalnym środkiem do usuwania plam.
Firany należy prać z zachowaniem szczególnej ostrożności. Z firan i zasłon zdjąć klamerki
i żabki lub umieścić je w woreczku bądź siatce do prania.
Usuwanie plam
Do usunięcia niektórych plam nie wystarczy
tylko woda i detergent, dlatego zaleca się ich
usunięcie przed przystąpieniem do prania.
Plamy z krwi: świeże plamy zaprać zimną
wodą. Stare plamy odmoczyć przez noc w
zimnej wodzie ze specjalnym detergentem, a
następnie zaprać w wodzie z mydłem.
Plamy z farb olejnych: zwilżyć środkiem do
wywabiania plam na bazie benzyny, położyć
tkaninę na suchej szmatce i usunąć plamę
poprzez poklepywanie tkaniny; czynność należy powtórzyć kilka razy.
Plamy z zaschniętego smaru: nasączyć
terpentyną, położyć tkaninę na suchej powierzchni i usunąć plamę, poklepując tkaninę
electrolux 57
opuszkami palców przy użyciu bawełnianej
ściereczki.
Plamy z rdzy: zastosować kwas szczawiowy rozpuszczony w gorącej wodzie lub środek do usuwania rdzy na zimno. Należy uważać na stare plamy z rdzy, ponieważ powodują one uszkodzenie struktury celulozy oraz
mają tendencję do dziurawienia tkaniny.
Plamy z pleśni: czyścić wybielaczem, dobrze wypłukać (tylko tkaniny białe i kolorowe
o trwałych kolorach).
Plamy z trawy: lekko namydlić, a następnie
czyścić wybielaczem (tylko tkaniny białe i kolorowe o trwałych kolorach).
Plamy z atramentu i kleju: zwilżyć acetonem 3)położyć tkaninę na suchej szmatce i
usunąć plamę poprzez poklepywanie tkaniny.
Plamy ze szminki: przetrzeć acetonem, a
następnie użyć spirytusu skażonego. Pozostałości plam należy usunąć przy pomocy wybielacza.
Plamy z czerwonego wina: zamoczyć w
wodzie z dodatkiem mydła, wypłukać lub
przetrzeć kwasem octowym lub cytrynowym
i spłukać. Pozostałości plam należy usunąć
przy pomocy wybielacza.
Plamy z tuszu: w zależności od typu tuszu
zwilżyć tkaninę acetonem 3) , a następnie
kwasem octowym; pozostałości plam na
białych tkaninach należy usunąć przy pomocy wybielacza, a następnie dobrze wypłukać.
Plamy ze smoły: najpierw czyścić odplamiaczem, spirytusem skażonym lub benzyną, a następnie wyczyścić pastą do prania.
Środki piorące i zmiękczające
Dobre rezultaty prania zależą również od wybranego detergentu oraz jego ilości (tak, aby
unikać jego marnowania i chronić środowisko naturalne);
Zwłaszcza, że nawet środki ulegające biodegradacji zawierają w swoim składzie substancje, które w zbyt dużych ilościach szkodzą środowisku.
Wybór odpowiedniego detergentu uzależniony jest od rodzaju tkaniny (delikatna, wełniana, bawełniana, itp.), koloru, temperatury
prania i stopnia zabrudzenia ubrań przeznaczonych do prania.
W tym urządzeniu można stosować wszystkie ogólnie dostępne detergenty do prania w
pralkach automatycznych:
• detergenty w proszku do wszystkich rodzajów tkanin
• detergenty w proszku do tkanin delikatnych (maksymalnie 60°C) i wełnianych
• detergenty w płynie, najlepiej do prania w
niskiej temperaturze (maksymalnie 60°C)
do wszystkich rodzajów tkanin lub specjalne tylko do tkanin wełnianych.
Detergenty i wszelkie dodatki należy umieszczać we właściwych komorach szuflady
przed rozpoczęciem prania.
W przypadku stosowania detergentów w
płynie należy wybierać programy bez prania
wstępnego.
Urządzenie wyposażono w system recyrkulacji, który pozwala na optymalne wykorzystanie skoncentrowanego środka piorącego.
Należy przestrzegać zaleceń producenta
środka dotyczących jego dozowania i nie
przekraczać poziomu "MAX" zaznaczonego w szufladzie na detergent .
Dozowanie detergentów
Rodzaj i ilość detergentu zależy od rodzaju,
ilości i stopnia zabrudzenia ubrań oraz twardości wody.
Detergenty należy dozować według zaleceń
producenta podanych na opakowaniu.
Należy stosować mniej detergentów, jeśli:
• prana jest mniejsza ilość rzeczy;
• pranie jest lekko zabrudzone,
• podczas prania tworzy się dużo piany.
Stopień twardości wody
Poziom twardości wody mierzy się w tzw.
"stopniach" twardości. Informacje o stopniu
twardości wody można uzyskać w miejskich
zakładach wodociągowych lub od właściwych władz lokalnych. Jeśli stopień twardości wody jest średni lub wysoki, zalecamy dodawanie zmiękczacza wody, przestrzegając
przy tym zawsze zaleceń producenta. Jeśli
woda jest miękka, należy dostosować ilość
detergentu.
3) nie używać acetonu do tkanin zawierających sztuczny jedwab
58 electrolux
Programy prania
Program
Maksymalna i minimalna temperatura
Opis programu
Maksymalna prędkość wirowania
Maksymalna waga wsadu
Rodzaj tkaniny
Opcje
BAWEŁNIANE
95°-60°
Pranie zasadnicze - Płukania
Długie wirowanie przy maksymalnej prędkości wirowania
(800/1000/1200 obr./min. zależnie od modelu)
Maks. wsad 5 kg - Zmniejsz. wsad 2.5 kg
Bawełniane białe i o trwałych kolorach (tkaniny mocno
i średnio zabrudzone).
WIROWANIE
CYKL NOCNY
STOP Z WODĄ
CODZIENNE/LEKKO ZABRUDZONE/
SZYBKIE 1)
DODATKOWE
PŁUKANIE
BAWEŁNIANE EKONOMICZNE
60°
Pranie zasadnicze - Płukania
Długie wirowanie przy maksymalnej prędkości wirowania
(800/1000/1200 obr./min. zależnie od modelu)
Maks. wsad 5 kg
Bawełniane białe i o trwałych kolorach (średnio zabrudzone tkaniny).
Ten program można wybrać dla lekko lub średnio zabrudzonych tkanin bawełnianych. Temperatura zostanie obniżona, a czas prania wydłużony. Pozwala to uzyskać dobre
wyniki prania przy jednoczesnej oszczędności zużycia energii.
WIROWANIE
CYKL NOCNY
STOP Z WODĄ
DODATKOWE
PŁUKANIE
BAWEŁNIANE EKONOMICZNE
40°
Pranie zasadnicze - Płukania
Długie wirowanie przy maksymalnej prędkości wirowania
(800/1000/1200 obr./min. zależnie od modelu)
Maks. wsad 5 kg
Bawełniane kolorowe (lekko zabrudzone tkaniny).
Ten program można wybrać dla lekko lub średnio zabrudzonych tkanin bawełnianych. Temperatura zostanie obniżona, a czas prania wydłużony. Pozwala to uzyskać dobre
wyniki prania przy jednoczesnej oszczędności zużycia energii.
WIROWANIE
CYKL NOCNY
STOP Z WODĄ
DODATKOWE
PŁUKANIE
BAWEŁNIANE
40° - 30°
Pranie zasadnicze - Płukania
Długie wirowanie przy maksymalnej prędkości wirowania
(800/1000/1200 obr./min. zależnie od modelu)
Maks. wsad 5 kg - Zmniejsz. wsad 2.5 kg
Bawełniane kolorowe (lekko zabrudzone tkaniny).
Komora
na detergent
WIROWANIE
CYKL NOCNY
STOP Z WODĄ
CODZIENNE/LEKKO ZABRUDZONE/
SZYBKIE 1)
DODATKOWE
PŁUKANIE
WIROWANIE
BAWEŁNIANE Z PRANIEM WSTĘPNYM
95°
CYKL NOCNY
Pranie wstępne - Pranie zasadnicze - Płukania
STOP Z WODĄ
Długie wirowanie przy maksymalnej prędkości wirowania
CODZIENNE/LEK(800/1000/1200 obr./min. zależnie od modelu)
KO ZABRUDZONE/
Maks. wsad 5 kg - Zmniejsz. wsad 2.5 kg
SZYBKIE 1)
Bawełniane białe z fazą prania wstępnego (rzeczy mocno
DODATKOWE
zabrudzone z trudnymi do usunięcia plamami).
PŁUKANIE
2)
electrolux 59
Program
Maksymalna i minimalna temperatura
Opis programu
Maksymalna prędkość wirowania
Maksymalna waga wsadu
Rodzaj tkaniny
BAWEŁNIANE Z PRANIEM WSTĘPNYM
60°
Pranie wstępne - Pranie zasadnicze - Płukania
Długie wirowanie przy maksymalnej prędkości wirowania
(800/1000/1200 obr./min. zależnie od modelu)
Maks. wsad 5 kg - Zmniejsz. wsad 2.5 kg
Dla białych i kolorowych rzeczy bawełnianych z praniem wstępnym (rzeczy średnio zabrudzone).
Opcje
WIROWANIE
CYKL NOCNY
STOP Z WODĄ
CODZIENNE/LEKKO ZABRUDZONE/
SZYBKIE 1)
DODATKOWE
PŁUKANIE
WIROWANIE
SYNTETYCZNE
60° - 30°
CYKL NOCNY
Pranie zasadnicze - Płukania
STOP Z WODĄ
Maksymalna prędkość wirowania 900 obr./min. lub 800
CODZIENNE/LEKobr./min. - zależnie od modelu
KO ZABRUDZONE/
Maks. wsad 2 kg - Zmniejsz. wsad 1,5 kg
SZYBKIE 1)
Tkaniny syntetyczne lub mieszane: bielizna, ubrania koDODATKOWE
lorowe, niezbiegające się koszule, bluzki.
PŁUKANIE
DELIKATNE
40° - 30°
Pranie zasadnicze - Płukania
Maksymalna prędkość wirowania 700 obr./min.
Maks. wsad 2 kg - Zmniejsz. wsad 1,5 kg
Tkaniny delikatne: akryl, wiskoza, poliester.
WIROWANIE (dostępne wyłącznie w
modelu EWF
8040W)
CYKL NOCNY
STOP Z WODĄ
CODZIENNE/LEKKO ZABRUDZONE/
SZYBKIE 1)
DODATKOWE
PŁUKANIE
WEŁNIANE
40°
Pranie zasadnicze - Płukania
Maksymalna prędkość wirowania 800/900/1000 obr./min. zależnie od modelu)
Maks. wsad 1 kg
Program do rzeczy wełnianych nadających się do prania w
pralce oraz rzeczy wełnianych i tkanin delikatnych do prania
ręcznego. Uwaga : Pojedyncze rzeczy lub rzeczy o dużej
objętości mogą powodować brak wyważenia prania. Jeśli
urządzenie nie przeprowadza końcowej fazy wirowania, należy dodać więcej rzeczy i rozłożyć pranie w bębnie, a następnie wybrać program wirowania.
WIROWANIE
CYKL NOCNY
STOP Z WODĄ
PRANIE RĘCZNE
30° - pranie w zimnej wodzie
Pranie zasadnicze - Płukania
Maksymalna prędkość wirowania 800/900/1000 obr./min. zależnie od modelu)
Maks. wsad 1 kg
Specjalny program dla tkanin delikatnych oznaczonych
symbolem "Prać ręcznie".
WIROWANIE
CYKL NOCNY
STOP Z WODĄ
Komora
na detergent
2)
60 electrolux
Program
Maksymalna i minimalna temperatura
Opis programu
Maksymalna prędkość wirowania
Maksymalna waga wsadu
Rodzaj tkaniny
Opcje
PŁUKANIA
Płukania
Długie wirowanie przy maksymalnej prędkości wirowania
(800/1000/1200 obr./min. zależnie od modelu)
Maks. wsad 5 kg
Ten program służy do płukania i wirowania ubrań uprzednio
wypranych ręcznie. Pralka wykona 3-krotne płukanie z końcowym długim wirowaniem. Prędkość wirowania można
zmniejszyć, naciskając odpowiedni przycisk.
Komora
na detergent
WIROWANIE
CYKL NOCNY
STOP Z WODĄ
DODATKOWE
PŁUKANIE
ODPOMPOWANIE
Odpompowanie wody
Maks. wsad 5 kg
Funkcja ta służy do odpompowania wody z bębna po ostatnim płukaniu w programach, dla których wybrano opcje
"Stop z wodą" i "Cykl nocny".
WIROWANIE
Odpompowanie i długie wirowanie
Długie wirowanie przy maksymalnej prędkości wirowania
(800/1000/1200 obr./min. zależnie od modelu)
Maks. wsad 5 kg
Osobne wirowanie dla tkanin pranych ręcznie i po programach z opcją "Stop z wodą" i "Cykl nocny". Prędkość wirowania można ustawić używając odpowiedniego przycisku, aby dostosować ją do tkanin, które mają być odwirowywane.
WIROWANIE
= Wył.
Służy do anulowania trwającego programu lub wyłączenia pralki.
1) Po wybraniu opcji Szybkie za pomocą przycisku 3 zalecane jest zredukowanie maksymalnego wsadu
zgodnie ze wskazówkami. (Zmniejsz. wsad = zmniejszony wsad). Pełny wsad jest możliwy, lecz wyniki
prania będą nieco mniej zadowalające.
2) W przypadku stosowania detergentu w płynie należy wybierać programy bez PRANIA WSTĘPNEGO.
Konserwacja i czyszczenie
Ostrzeżenie! Przed przystąpieniem do
czyszczenia i prac konserwacyjnych
należy odłączyć urządzenie od zasilania.
Pozostawianie otwartych drzwi po praniu pomoże również zabezpieczyć uszczelkę przy
drzwiach.
Usuwanie kamienia
Woda zazwyczaj zawiera kamień. Dobrym
rozwiązaniem jest okresowe używanie środka zmiękczającego wodę. Należy to robić
poza praniem ubrań i stosować się do zaleceń producenta środka zmiękczającego. Pozwoli to zapobiec osadzaniu się kamienia.
Pranie konserwacyjne
Pranie w niskiej temperaturze może spowodować gromadzenie się osadów wewnątrz
bębna.
Zaleca się regularne przeprowadzanie prania
konserwacyjnego.
Aby przeprowadzić pranie konserwacyjne:
• Bęben powinien być pusty.
• Należy wybrać program prania tkanin bawełnianych o najwyższej temperaturze.
• Użyć zwykłej ilości detergentu w formie
proszku o właściwościach biologicznych.
Po każdym praniu
Zostawić na chwilę drzwi otwarte. Pomaga
to zapobiec powstawaniu pleśni i nieprzyjemnych zapachów wewnątrz urządzenia.
electrolux 61
Czyszczenie powierzchni zewnętrznych
Obudowę urządzenia należy czyścić jedynie
wodą z mydłem, a następnie dokładnie wytrzeć.
Ważne! Do czyszczenia obudowy nie wolno
stosować alkoholu, rozpuszczalników ani
innych, podobnych środków czyszczących.
4. Włożyć przegródkę na płyn zmiękczający
do oporu tak, aby była dobrze ułożona.
5. Wyczyścić szczotką wszystkie elementy
pralki, zwłaszcza dysze w górnej części
komory mieszczącej szufladę na detergenty.
Czyszczenie szuflady na detergenty
Szuflada na detergenty powinna być regularnie czyszczona.
1. Wyjąć szufladę na detergenty silnym pociągnięciem. Usunąć wszelkie pozostałości nagromadzonego proszku. Aby
ułatwić czyszczenie, można zdjąć górną
część przegródki na dodatki.
6. Wsunąć szufladę na detergenty w prowadnice i wcisnąć ją do środka.
Bęben pralki
Osady rdzy zbierające się na bębnie mogą
być spowodowane rdzewiejącymi ciałami
obcymi obecnymi w praniu lub osadami żelaza w wodzie.
2. Wyjąć przegródkę na płyn zmiękczający
ze środkowej komory.
Ważne! Nie wolno czyścić bębna za
pomocą żrących środków do usuwania
kamienia, środkami do szorowania
zawierającymi chlor ani metalowymi
myjkami.
1. Usunąć wszelkie osady rdzy z bębna za
pomocą środka czyszczącego do stali
nierdzewnej.
2. Wykonać program prania bez żadnych
rzeczy, aby usunąć wszelkie pozostałości
środków czyszczących.
Program: Krótki program do prania tkanin bawełnianych w maksymalnej temperaturze z dodatkiem ok. 1/4 miarki detergentu.
Uszczelka drzwi
Sprawdzać okresowo, czy w fartuchu drzwi
nie ma ciał obcych. Jeśli są, należy je usunąć.
3. Wypłukać wszystkie elementy pod wodą.
62 electrolux
Pompa opróżniająca
Pompę należy regularnie sprawdzać, a w
szczególności jeśli:
• pralka nie odprowadza wody i/lub nie wiruje
• podczas odprowadzania wody z pralki wydobywa się nienaturalny dźwięk spowodowany obecnością ciał obcych, takich jak
agrafki, monety itp., które blokują pompę.
Należy postępować w następujący sposób:
1. Odłączyć urządzenie od zasilania.
2. W razie potrzeby odczekać, aż woda ostygnie.
3. Otworzyć klapkę pompy.
6. Gdy woda przestanie wyciekać, odkręcić i wyciągnąć filtr. Dobrze jest mieć w
pobliżu szmatkę do wycierania wody
wyciekającej podczas odkręcania pokrywy.
7. Obracając wirnikiem pompy, wyjąć
ewentualne ciała obce.
8. Włożyć zatyczkę do wężyka awaryjnego
spustu wody i umieścić go z powrotem
w miejscu, z którego został wyjęty.
9. Mocno dokręcić pokrywę pompy.
10. Zamknąć klapkę pompy.
4. Podstawić pod pompę odpowiednie naczynie, do którego spłynie woda.
5. Wysunąć awaryjny wąż spustowy,
umieścić go w pojemniku i zdjąć zatyczkę.
electrolux 63
4. Przykręcić wąż z powrotem do zaworu.
5. Odkręcić wąż od urządzenia. Dobrze jest
mieć w pobliżu szmatkę do wycierania
wyciekającej wody.
6. Wyczyścić filtr w zaworze szczotką o
twardym włosiu lub szmatką.
Ostrzeżenie!
W trakcie pracy urządzenia w zależności od
wybranego programu w pompie może się
znajdować gorąca woda. Nie wolno odkręcać pokrywy pompy w trakcie cyklu prania.
Należy zaczekać, aż urządzenie zakończy
cykl i będzie puste. Zakładając pokrywę, należy upewnić się, że jest dobrze dokręcona,
aby zapobiec przeciekom i uniemożliwić jej
zdjęcie przez dzieci.
Czyszczenie filtrów dopływu wody
Jeśli napełnianie pralki wodą trwa dłużej niż
zwykle, należy sprawdzić, czy filtr węża dopływowego wody nie jest zatkany.
1. Zamknąć zawór wody.
2. Odłączyć wąż dopływowy.
3. Oczyścić filtr szczotką o twardym włosiu.
7. Przykręcić wąż z powrotem do urządzenia i upewnić się, że połączenie jest
szczelne.
8. Otworzyć zawór wody.
Awaryjne odprowadzenie wody
Jeśli woda nie zostanie odpompowana, należy postępować według poniższych wskazówek:
1. wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazdka;
2. zamknąć zawór wody;
3. w razie potrzeby odczekać, aż woda ostygnie;
4. otworzyć klapkę pompy;
5. ustawić na podłodze pod pompą naczynie na wodę i włożyć do niego końcówkę
węża awaryjnego spustu. Zdjąć zatyczkę
węża. Woda powinna sama spłynąć do
naczynia. Po napełnieniu naczynia nałożyć zatyczkę z powrotem na wąż. Wylać
wodę z naczynia. Powtarzać te czynności, aż cała woda zostanie odprowadzona;
6. w razie potrzeby wyczyścić pompę zgodnie z uprzednio podanymi instrukcjami;
7. nałożyć zatyczkę na wąż i umieścić go we
wnęce;
8. ponownie dokręcić pokrywę pompy i zamknąć klapkę.
Środki ostrożności w przypadku mrozu
Jeżeli urządzenie jest zainstalowane w miejscu, w którym temperatura może spadać po-
64 electrolux
niżej 0°C, należy postępować według następujących zaleceń:
1. zamknąć zawór wody i odkręcić wąż dopływowy wody od zaworu;
2. umieścić końcówkę węża awaryjnego
spustu oraz końcówkę węża dopływowego w specjalnie podstawionym naczyniu i odczekać, aż spłynie do niego woda
pozostająca w urządzeniu;
3. przykręcić z powrotem wąż dopływowy i
umieścić we wnęce pompy wąż awaryjnego spustu, pamiętając o tym, by zabezpieczyć jego końcówkę specjalną zatyczką.
Po przeprowadzeniu powyższych czynności
pralka zostanie całkowicie opróżniona z wo-
dy, zapobiegając w ten sposób tworzeniu się
lodu, a w efekcie uszkodzeniu urządzenia.
W momencie ponownego uruchomienia
pralki należy upewnić się, że temperatura
otoczenia jest wyższa niż 0°C.
Ważne! Za każdym razem, gdy woda jest
usuwana przez awaryjny wąż spustowy,
należy wlać 2 litry wody do komory prania
zasadniczego w szufladzie na detergenty i
uruchomić program odpompowania wody.
Spowoduje to uruchomienie zaworu EKO ,
który zapewnia całkowite zużycie
detergentu.
Co zrobić, gdy…
Niektóre problemy są wynikiem niedopełnienia prostych czynności konserwacyjnych lub
przeoczeń i można je rozwiązać bez konieczności wzywania technika z serwisu. Przed
skontaktowaniem się z lokalnym punktem
serwisowym, należy wykonać następujące
kontrole.
Podczas pracy pralki może się zdarzyć, że
czerwona lampka kontrolna przycisku 5 miga wskazując, że pralka nie pracuje.
Po usunięciu problemu należy ponownie uruchomić program wciskając w tym celu przycisk 5 . Jeżeli po sprawdzeniu nadal występują nieprawidłowości, należy zwrócić się do
lokalnego serwisu.
Problem
Możliwa przyczyna/Rozwiązanie
Pralka nie rozpoczyna pracy:
Drzwi nie zostały zamknięte (pulsuje czerwona lampka kontrolna
przycisku 5 ).
• Dokładnie zamknąć drzwi.
Wtyczka nie została prawidłowo podłączona do gniazdka zasilania.
• Podłączyć urządzenie do gniazdka zasilania.
W gniazdku nie ma prądu.
• Sprawdzić domową instalację elektryczną.
Spalił się bezpiecznik główny instalacji elektrycznej.
• Wymienić bezpiecznik.
Pokrętło wyboru programów nie zostało ustawione we właściwej
pozycji i przycisk 5 nie został naciśnięty.
• Obrócić pokrętło wyboru programów i ponownie nacisnąć przycisk 5 .
Wybrano funkcję opóźnienia rozpoczęcia programu.
• Jeśli pranie ma się rozpocząć od razu, należy wyłączyć opcję
"Opóźnienie rozpoczęcia programu".
electrolux 65
Problem
Pralka nie pobiera wody:
Pralka napełnia się wodą i
natychmiast ją wypompowuje:
Możliwa przyczyna/Rozwiązanie
Zawór dopływu wody jest zakręcony (pulsuje czerwona lampka kontrolna przycisku 5 ).
• Odkręcić zawór wody.
Wąż dopływu wody został przyciśnięty lub zgięty (pulsuje czerwona
lampka kontrolna przycisku 5 ).
• Sprawdzić podłączenie węża dopływowego.
Filtr węża dopływu wody jest zablokowany (pulsuje czerwona lampka kontrolna przycisku 5 ).
• Wyczyścić filtr węża dopływowego.
Drzwi nie zostały poprawnie zamknięte (pulsuje czerwona lampka
kontrolna przycisku 5 ).
• Dokładnie zamknąć drzwi.
Zbyt nisko położona końcówka węża odpływowego.
• Patrz rozdział "Podłączenie węża odpływowego wody".
Pralka nie odprowadza wody i/lub nie wiruje:
Wąż odpływu wody został przyciśnięty lub zgięty (pulsuje czerwona
lampka kontrolna przycisku 5 ).
• Sprawdzić podłączenie węża odpływu wody.
Filtr odpływu wody jest zablokowany (pulsuje czerwona lampka kontrolna przycisku 5 ).
• Oczyścić filtr odpływowy.
Wybrano opcję lub program, który kończy się pozostawieniem wody
w pralce lub, w którym nie ma wirowania.
• Wybrać program odpompowania lub wirowania.
Pranie nie jest równomiernie rozmieszczone w bębnie.
• Zmienić rozłożenie prania.
Wyciek wody na podłodze:
Użyto zbyt dużo lub niewłaściwej jakości detergentów (powodują
nadmierne pienienie się).
• Zmniejszyć ilość detergentu lub użyć innego.
Sprawdzić, czy nie ma wycieków w okolicy mocowania węża dopływowego. Nie zawsze można to łatwo sprawdzić, gdyż woda
ścieka po wężu; sprawdzić, czy wąż jest wilgotny.
• Sprawdzić podłączenie węża dopływowego.
Wąż odpływowy lub dopływowy jest uszkodzony.
• Wymienić na nowy.
Zatyczka na wężu awaryjnego spustu nie została ponownie założona lub filtr nie został prawidłowo przykręcony po czyszczeniu.
• Założyć z powrotem zatyczkę na wąż awaryjnego spustu lub dokładnie przykręcić filtr.
Niezadowalające wyniki
prania:
Użyto zbyt małej ilości lub niewłaściwego detergentu.
• Zwiększyć ilość detergentu lub użyć innego.
Trwalsze plamy nie zostały usunięte przed praniem.
• Do prania trudnych do usunięcia plam stosować produkty dostępne na rynku.
Nie wybrano właściwej temperatury.
• Sprawdzić, czy wybrano odpowiednią temperaturę.
Nadmierna waga prania.
• Zmniejszyć wielkość wsadu.
Nie można otworzyć drzwi
pralki:
Program nie dobiegł do końca.
• Odczekać do końca cyklu prania.
Włączona blokada drzwi.
• Poczekać, aż zgaśnie lampka kontrolna 7.2 .
W bębnie pozostała woda.
• Wybrać program odpompowania lub wirowania, aby odprowadzić wodę.
66 electrolux
Problem
Możliwa przyczyna/Rozwiązanie
Wibrowanie lub głośna praca pralki:
Nie usunięto blokad transportowych i opakowania.
• Sprawdzić poprawność instalacji pralki.
Niewłaściwa regulacja nóżek
• Sprawdzić, czy pralka została prawidlowo wypoziomowana.
Pranie nie jest równomiernie rozmieszczone w bębnie.
• Zmienić rozłożenie prania.
Możliwe, że w bębnie znajduje się zbyt mała ilość prania.
• Włożyć więcej prania.
Wirowanie z opóźnieniem,
bądź brak wirowania:
Elektroniczna kontrola wyważenia przerwała wirowanie, gdyż pranie
jest niewłaściwie rozmieszczone w bębnie. Pralka samodzielnie rozmieszcza pranie w bębnie, obracając go w tym celu w przeciwnych
kierunkach. Czynność ta może zostać powtórzona kilka razy, dopóki
bęben nie uzyska równowagi i nie rozpocznie normalnego wirowania. Jeżeli po upływie 10 minut pranie nadal nie jest równomiernie
rozłożone w bębnie, urządzenie nie będzie wirować. W takim przypadku należy ręcznie ułożyć pranie i wybrać program wirowania.
• Zmienić rozłożenie prania.
Ilość prania jest zbyt mała.
• Dodać więcej rzeczy, ręcznie rozłożyć pranie, a następnie wybrać
program wirowania.
Pralka wydaje dziwne
dźwięki:
Urządzenie jest wyposażone w nowy rodzaj silnika, który wydaje inne dźwięki w porównaniu z tradycyjnymi silnikami. Dzięki nowemu
silnikowi uzyskujemy delikatniejszy start bębna, a pranie jest lepiej
rozłożone w bębnie podczas wirowania. W konsekwencji zwiększa
się stabilność urządzenia.
W bębnie nie widać wody:
Urządzenia opracowane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii są znacznie bardziej ekonomiczne i zużywają o wiele mniej wody
bez uszczerbku dla parametrów pracy.
Mo
Prodd. ...
. No ... ...
. ...
...
..
Se
r. No
. ...
...
...
Jeśli nie da się usunąć problemu we własnym
zakresie, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym. Przy zgłoszeniu usterki, należy podać model, numer
produktu oraz numer seryjny i datę zakupu
urządzenia: informacje te są wymagane
przez serwis w celu zapewnienia sprawnej
obsługi.
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ... ... ...
Dane techniczne
Wymiary
Szerokość
Wysokość
Głębokość
Głębokość (wymiar całkowity)
60 cm
85 cm
60 cm
63 cm
electrolux 67
Podłączenie elektryczne
Informacje dotyczące podłączenia elektrycznego znajdują się na
Napięcie - Moc całkowita - Bez- tabliczce znamionowej umieszczonej na wewnętrznej krawędzi
piecznik
drzwi urządzenia.
Ciśnienie doprowadzanej wody
Wartość minimalna
Wartość maksymalna
0,05 MPa
0,8 MPa
Maksymalny wsad
Bawełniane
5 kg
Prędkość wirowania
Wartość maksymalna
800 obr./min. (EWF 8040W)
1000 obr./min. (EWF10040W)
1200 obr./min. (EWF 12040W)
Parametry eksploatacyjne
Program
Tkaniny bawełniane
białe 95°
Bawełniane 60°
1)
Zużycie energii
(kWh)
Zużycie wody (litry)
Czas trwania programu (minuty)
1.9
58
1.2
54
125
135
0.85
49
140
Bawełniane 40°
0.6
54
120
Syntetyczne 40°
0.45
48
50
Delikatne 40°
0.5
57
65
Wełniane/Pranie ręczne
30°
0.25
53
55
Bawełniane EKO 60°
1) Program "Bawełniane Eko" w temperaturze 60°C i przy wsadzie 5 kg jest programem referencyjnym
dla danych umieszczonych na etykiecie efektywności energetycznej zgodnie z Dyrektywą 92/75/WE.
Przedstawione w tabeli wartości zużycia należy traktować jako orientacyjne, gdyż są one
zależne od ilości i rodzaju prania, temperatury wody dopływającej i temperatury otoczenia.
Instalacja
Rozpakowanie
Przed uruchomieniem urządzenia należy
usunąć wszystkie elementy blokady transportowej i opakowania.
Zaleca się zachowanie wszystkich elementów transportowych, aby można było z nich
skorzystać w razie ponownego przewożenia
urządzenia.
1. Po zdjęciu opakowania ostrożnie położyć
urządzenie na tylnej ściance, aby usunąć
styropianową podstawę.
68 electrolux
2. Zdjąć przewód zasilający oraz wąż dopływowy i spustowy z uchwytów znajdujących się z tyłu urządzenia.
5. Do małego górnego otworu i dwóch
większych otworów należy włożyć odpowiednie plastikowe zaślepki dostarczone
w torebce zawierającej instrukcję obsługi.
3. Odkręcić trzy śruby.
4. Wyciągnąć plastikowe rozpórki.
Ustawienie
Urządzenie musi zostać zainstalowane na
stabilnej i poziomej powierzchni. Należy
upewnić się, czy cyrkulacja powietrza dookoła urządzenia nie jest utrudniona przez
wykładzinę lub dywanik. Sprawdzić, czy
urządzenie nie dotyka ściany lub urządzeń
kuchennych. Wypoziomować pralkę, odpowiednio regulując nóżki. Regulacja nóżek
może sprawiać trudności, ponieważ zamocowano w nich samoblokującą się nakrętkę,
niemniej urządzenie MUSI zostać wypoziomowane i stać stabilnie. W razie konieczności sprawdzić ustawienie przy pomocy poziomnicy. Wszelkie konieczne regulacje
można wykonać przy pomocy klucza. Do-
electrolux 69
kładne wypoziomowanie zapobiega wibracjom, hałasowi i przemieszczaniu się pralki w
trakcie pracy.
Uwaga! Nigdy nie podkładać pod
urządzenie kartonu, drewna lub
podobnych materiałów w celu
wyrównania ewentualnych nierówności
posadzki.
Podłączenie węża dopływowego wody
Ostrzeżenie! Pralkę należy
podłączyć do sieci wodociągowej z
zimną wodą.
1. Podłączyć wąż dopływowy dołączony do
pralki do zaworu zimnej wody, z gwintem
3/4 cala. Należy zawsze używać węża
dostarczonego w komplecie.
2. Drugi koniec węża dopływowego (od
strony pralki) może zostać poprowadzony zgodnie z rysunkiem.
Nie kierować końcówki węża dopływowego w dół.
Skierować wąż w lewo lub w prawo w
zależności od położenia zaworu dopływu
wody.
3. Ustawić wąż we właściwej pozycji, poluzowując nakrętkę. Po ułożeniu węża dopływowego dokręcić nakrętkę, aby nie
doszło do wycieków.
Nie można przedłużać węża dopływowego.
Jeśli jest on za krótki i nie można przenieść
zaworu dopływowego, należy kupić nowy,
dłuższy wąż, przeznaczony specjalnie do tego celu.
Ważne! Jeżeli rury kanalizacyjne, do których
podłączana jest pralka są nowe lub nie
korzystano z nich od dłuższego czasu,
zaleca się otworzyć zawór wodny, odczekać
pewien czas, aż spora ilość wody spłynie z
instalacji i dopiero wówczas przymocować
wąż dopływowy.
Podłączenie węża odpływowego wody
Wąż odpływowy można umieścić w trzech
różnych miejscach.
Ważne! Nie należy używać węża
dołączonego do starej pralki, aby
podłączyć wodę do nowego urządzenia.
70 electrolux
• Na krawędzi zlewozmywaka , za pomocą kolanka z tworzywa, dostarczonego
wraz z pralką. Ważne jest, aby powstająca
podczas wylewania wody siła odrzutu nie
spowodowała ześlizgnięcia się kolanka z
krawędzi zlewozmywaka. Można przywiązać go sznurkiem lub kawałkiem drutu do
baterii lub przymocować go do ściany.
• Podłączyć do rozgałęzienia syfonu
zlewozmywaka. Rozgałęzienie to musi
znajdować się nad syfonem tak, aby zakrzywiona część węża znalazła się na poziomie nie niższym niż 60 cm od posadzki.
• Podłączyć do węzła sanitarnego na
wysokości nie niższej niż 60 cm i nie wyższej niż 90 cm. Należy zawsze zapewnić
wentylację końcówki węża odpływowego,
tzn. wewnętrzna średnica rury kanalizacyjnej musi być większa niż zewnętrzna średnica węża odpływowego. Wąż odpływowy
nie może być zagięty.
Wąż odpływowy może zostać wydłużony maksymalnie do 4 metrów długości. Dodatkowy
wąż oraz element łączący są dostępne w lokalnym centrum serwisowym.
Podłączenie do sieci elektrycznej
Informacje dotyczące podłączenia elektrycznego znajdują się na tabliczce znamionowej
umieszczonej na wewnętrznej krawędzi
drzwi pralki.
Należy sprawdzić, czy instalacja domowa
jest w stanie wytrzymać maksymalne obciążenie pralki, biorąc pod uwagę również korzystanie z innych urządzeń gospodarstwa
domowego.
Podłączyć pralkę do gniazdka z
uziemieniem.
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za zniszczenia i
uszkodzenia spowodowane
nieprzestrzeganiem powyższych
zaleceń bezpieczeństwa.
Po zainstalowaniu pralki przewód
zasilający musi być łatwo dostępny.
electrolux 71
Wymiany przewodu zasilającego
można dokonać wyłącznie w
punkcie serwisowym.
Ochrona środowiska
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że tego produktu nie wolno
traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do właściwego
punktu skupu surowców wtórnych
zajmującego się złomowanym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym. Właściwa
utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji
niekorzystnego wpływu złomowanych
produktów na środowisko naturalne oraz
zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane
dotyczące możliwości recyklingu niniejszego
urządzenia, należy skontaktować się z
lokalnym urzędem miasta, służbami
oczyszczania miasta lub sklepem, w którym
produkt został zakupiony.
Materiały opakowaniowe
Materiały oznaczone symbolem
nadają
się do ponownego przetworzenia.
>PE<=polietylen
>PS<=polistyren
>PP<=polipropylen
Aby materiały te mogły zostać ponownie wykorzystane, muszą zostać umieszczone w
wyznaczonych miejscach (lub pojemnikach).
Wskazówki dotyczące ekologii
W celu zaoszczędzenia wody i energii elektrycznej oraz przyczynienia się do ochrony
środowiska, prosimy o przestrzeganie następujących zaleceń:
• Średnio zabrudzona bielizna może być
prana bez prania wstępnego. W ten sposób oszczędzamy detergent, wodę i czas
(dbając tym samym o ochronę środowiska!).
• Pralka pracuje oszczędnie, jeśli jest całkowicie załadowana.
• Stosując odpowiednie zabiegi, można
usunąć plamy i brud z niewielkich powierzchni; Następnie można wykonać cykl prania z zastosowaniem niższej temperatury.
• Ilość używanego detergentu powinna zależeć od poziomu twardości wody, stopnia
zabrudzenia bielizny i jej ilości.
www.electrolux.com
www.electrolux.cz
www.electrolux.sk
www.electrolux.pl
192993340-00-252009
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement