Zanussi ZWG685, ZWG5105 User manual

Zanussi ZWG685, ZWG5105 User manual
HU
Használati útmutató
Mosógép
ZWG 685
ZWG 5105
2
Tartalomjegyzék
Biztonsági információk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2
Termékleírás _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4
Kezelőpanel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
Első használat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Napi használat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Hasznos javaslatok és tanácsok _ _ _ _ _ 9
Mosási programok _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Mit tegyek, ha... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Műszaki adatok _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fogyasztási értékek _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ápolás és tisztítás _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Üzembe helyezés _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Elektromos csatlakoztatás _ _ _ _ _ _ _
Környezetvédelmi tudnivalók _ _ _ _ _ _
15
19
20
20
23
25
25
A változtatások jogát fenntartjuk
Biztonsági információk
Fontos Olvassa el alaposan és őrizze meg,
mert később még szüksége lehet rá.
• A készülék biztonsága megfelel az ágazati
szabványoknak és a készülékek biztonsá‐
gára vonatkozó jogszabályi követelmény‐
eknek. Ugyanakkor gyártóként magunkra
nézve kötelezőnek érezzük, hogy a követ‐
kező biztonsági megjegyzéseket rendel‐
kezésére bocsássuk.
• Nagyon fontos, hogy ezt a Kezelési útmu‐
tatót elérhető helyen tartsa, hogy szükség
esetén mindig a rendelkezésére álljon.
Amennyiben a készüléket eladja vagy
átadja egy másik tulajdonosnak, vagy
amennyiben elköltözik a lakásból, és a ké‐
szüléket otthagyja, soha ne feledje mel‐
lékelni az útmutatót a készülékhez, hogy
az új tulajdonos megismerkedhessen a ké‐
szülék működésével és a vonatkozó figyel‐
meztetésekkel.
• A készülék üzembe helyezése és haszná‐
lata előtt figyelmesen el KELL olvasnia a
biztonsági szabályokat.
• Mielőtt először nekikezdene, ellenőrizze a
készüléket, hogy nem történt-e valamilyen
sérülés a szállítás során. Soha ne csatla‐
koztasson sérült készüléket. Ha egyes ré‐
szei megsérültek, forduljon a szállítóhoz.
• Ha a készüléket télen szállítják ki, amikor
a hőmérséklet fagypont alatt van: Tárolja
a mosógépet szobahőmérsékleten 24
óráig az első használat előtt.
2
Általános biztonság
• Veszélyes megváltoztatni a műszaki jel‐
lemzőket vagy megkísérelni a termék bár‐
milyen módon történő módosítását.
• Magas hőmérsékleten történő mosás so‐
rán az ajtó üvege felmelegszik. Ne nyúljon
hozzá.
• Ügyeljen rá, hogy kisebb háziállatok ne ke‐
rüljenek a mosógép dobjába. Ennek elke‐
rülése érdekében, kérjük, használat előtt
ellenőrizze le a dobot.
• Bármilyen tárgy, mint például pénzérmék,
biztosítótűk, tűk, csavarok, kövek vagy
más kemény, éles anyagok komoly káro‐
kat okozhatnak, és nem szabad azokat a
gépbe tenni.
• Csak a gyártó által javasolt mennyiségű
öblítőszert és mosószert használjon. A túl‐
zott használat kárt okozhat a ruhanemű‐
ben. Kövesse a gyártó mennyiségi ajánlá‐
sait.
• A kisméretű ruhadarabokat - mint például
zokni, harisnya, mosható öv stb. - mosó‐
zsákba vagy párnahuzatba téve mossa,
nehogy azok a dob és az üst közé kerül‐
hessenek.
• Ne használja a mosógépet halcsontot tar‐
talmazó darabok, nem szegett vagy sza‐
kadt anyagok mosására.
• A készüléket mindig válassza le a hálózat‐
ról, és zárja el a vízellátást használat, tisz‐
títás és karbantartás után.
• Semmilyen körülmények között ne kísérel‐
je meg saját maga megjavítani a készülé‐
ket. A szakszerűtlen beavatkozás szemé‐
lyi sérülést vagy komoly működési problé‐
mákat okozhat. Forduljon szakszervizhez.
Mindig ragaszkodjon eredeti pótalkatré‐
szek felhasználásához.
Üzembe helyezés
• A készülék nehéz. Mozgatásakor körülte‐
kintéssel járjon el.
• Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy nem
sérült-e meg a gép. Kétség esetén ne he‐
lyezze működésbe, hanem forduljon a
szakszervizhez.
• Használat előtt minden csomagolóanya‐
got és szállítási rögzítőcsavart el kell távo‐
lítani. Súlyos károk keletkezhetnek a gép‐
ben vagy a berendezési tárgyakban, ha
ezt nem tartja be. Lásd a felhasználói ké‐
zikönyv vonatkozó fejezetét.
• A készülék üzembe helyezése után ellen‐
őrizze, hogy az ne álljon a befolyócsövön
és a kifolyócsövön, valamint a munkafel‐
ület ne nyomja az elektromos tápvezetéket
a falnak.
• Ha a gépet padlószőnyegre helyezi, úgy
állítsa be a lábakat, hogy a levegő sza‐
badon áramoljon a készülék alatt.
• Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy
nincs vízszivárgás a tömlőknél és azok
csatlakozásainál a beszerelés után.
• Ha a készüléket fagynak kitett helyen he‐
lyezi üzembe, kérjük, olvassa el a "Fagy‐
veszély" c. fejezetet.
• A készülék üzembe helyezéséhez szük‐
séges minden vízvezeték-szerelési mun‐
kát szakképzett vízvezeték-szerelőnek
vagy kompetens személynek kell elvégez‐
nie.
• A készülék üzembe helyezéséhez szük‐
séges minden villanyszerelési munkát
szakképzett villanyszerelőnek vagy kom‐
petens személynek kell elvégeznie.
Használat
• Ezt a gépet háztartási célú használatra ter‐
vezték. Ne használja más célra, mint amire
való.
• Csak gépi mosásra alkalmas termékeket
mosson. Kövesse az egyes ruhaneműn
feltüntetett mosási útmutatót.
• Ne töltse túl a készüléket. Lásd a Mosási
programok táblázatát.
• Mosás előtt ellenőrizze, hogy minden zseb
üres, a gombok és cipzárak zárva vannak.
Kerülje a kirojtosodott vagy szakadt ruha‐
darabok mosását, és mosás előtt kezelje
a foltokat (festék, tinta, rozsda és fű). Me‐
revített melltartókat TILOS mosógépben
mosni.
• Ne mosson a mosógépben olyan ruhada‐
rabokat, amelyek illékony benzintermé‐
kekkel érintkeztek. Amennyiben illékony
tisztítófolyadékokat használt, ügyelni kell
arra, hogy a folyadék eltávozzon a ruha‐
darabból, mielőtt a gépbe helyezné.
• A dugót sohasem a vezetéknél, hanem
magánál a dugónál fogva húzza ki az alj‐
zatból.
• Soha ne használja a készüléket, ha a há‐
lózati tápkábel, a kezelőpanel, a munka‐
felület vagy a lábazat oly módon sérült,
hogy a mosógép belseje szabadon hozzá‐
férhető.
Gyermekbiztonság
• A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt
csökkent fizikai, értelmi vagy mentális ké‐
pességű, illetve megfelelő tapasztalatok
és ismeretek híján lévő személy (beleértve
a gyermekeket is) használhassa, hacsak a
biztonságáért felelős személy nem biztosít
számára felügyeletet és útmutatást a ké‐
szülék használatára vonatkozóan.
• A csomagolóanyag egyes részei (pl. fólia,
polisztirol) veszélyesek lehetnek a gyer‐
mekek számára. Fulladásveszély áll fenn!
Tartsa azokat távol a gyermekektől.
• A mosogatószereket zárja el a gyermekek
elől, és tartsa biztonságos helyen.
3
• Ügyeljen rá, hogy háziállatok vagy gyer‐
mekek ne kerüljenek a mosógép dobjába.
Annak elkerülése érdekében, hogy gyer‐
mekek vagy háziállatok bezáródjanak a
dobba, ez a mosógép különleges funkció‐
val rendelkezik.
A készülék elindítá‐
sához (lenyomás
nélkül) forgassa el
az ajtó belsejében
lévő gombot az óra‐
mutató járásával
megegyező irány‐
ban addig, amíg a
vájat vízszintesbe
nem kerül. Ha szük‐
séges, használjon
érmét.
A készülék leállítá‐
sához és az ajtó is‐
mételt bezárásának
lehetővé tétele érde‐
kében forgassa el a
gombot az óramuta‐
tó járásával ellenke‐
ző irányban addig,
amíg a vájat vízszin‐
tesbe nem kerül.
Termékleírás
1
2
3
4
5
6
Mosószertartó
Kezelőpanel
Ajtófogantyú
Adattábla
Vízleeresztő szivattyú
Szabályozható lábak
1
2
3
4
5
6
4
Mosószertartó
Rekesz az előmosásnál és az áztatási
fázisban használt mosószer, illetve a foltel‐
távolító fázisban (ha van ilyen) használt fol‐
teltávolító számára. Az előmosási és az áz‐
tatási mosószer a mosási program kezdetén
kerül beadagolásra. A folteltávolító a foltel‐
távolító fázis alatt kerül beadagolásra.
Rekesz a főmosáshoz használt mosópor
vagy folyékony mosószer számára. Ha fo‐
lyékony mosószert használ, közvetlenül a
program indítása előtt öntse be.
Rekesz a folyékony adalékok számára
(öblítőszer, keményítő).
Az adalékanyagok mennyiségének megvá‐
lasztásához kövesse a gyártó útmutatásait,
és semmiképpen ne lépje túl a mosószeradagoló rekeszben lévő "MAX" jelölést. Az
öblítőszert vagy a keményítőt a mosószer‐
tartó rekeszbe kell önteni a mosási program
elindítása előtt.
Kezelőpanel
Az alábbi képen a kezelőpanel látható. A képen látható a programválasztó, valamint a
gombok és a jelzőfények. Ezeket a megfelelő számok jelzik a következő oldalakon.
1
1 Programkapcsoló
2 CENTRIFUGÁLÁS sebességét mérséklő
gomb
3 OPCIÓK gomb
4 EXTRA ÖBLÍTÉS gomb
2
3
4
5
6
7
5 START/SZÜNET gomb
6 KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb
7 Jelzőfények
5
Szimbólumok a kezelőpanelen
Programkapcsoló
= Pamut
= Gyapjú
= Eco (Energiatakarékos program)
= Sport
= Műszál
= Függöny
= Vasaláskönnyítő
= Áztatás
= Kímélő
= Öblítések
= Kézi mosás
= Ürítés
= Speciális programok
= Centrifuga
Nyomógombok és jelzőfények
= Centrifugálás sebességének
csökkentése
= Extra öblítés
= Öblítőstop
= Start/Szünet
= Halk ciklus
= Mosási fázis
= Opciók
+
= Öblítési vagy centrifugálási fá‐
zis
= Szupergyors
= Ciklus vége
= Előmosás
= Késleltetett indítás
Programválasztó, centrifugálási sebesség gomb és rendelkezésre
álló opciók
Programkapcsoló
Lehetővé teszi a készülék be/ki kapcsolását
és/vagy egy program kiválasztását.
Rendelkezésre álló opciók:
Centrifugálás
A gomb megnyomásával megváltoztathatja
a kiválasztott program centrifugálási sebes‐
ségét, vagy kiválaszthatja az Öblítőstop vagy
a Halk ciklus funkciót.
Öblítőstop
Ennek a funkciónak a választásakor a gép
nem ereszti le az utolsó öblítővizet, hogy
megóvja a ruhaneműket a gyűrődéstől. Az
ajtó kinyitása előtt ki kell üríteni a vizet. A víz
6
leeresztéséhez, kérjük, olvassa el "A prog‐
ram végén" c. részt.
Halk ciklus
Ennek a funkciónak a választásakor a gép
nem ereszti le az utolsó öblítővizet, és nem
végzi el a centrifugálási fázisokat, hogy el‐
kerülje a ruhaneműk gyűrődését. Ez a mo‐
sási ciklus igen zajtalan, és választható az
éjszakai órákra, vagy amikor az elektromos
áram ára alacsonyabb. Egyes programok
esetén az öblítéseket a gép nagyobb men‐
nyiségű víz felhasználásával végzi. Az ajtó
kinyitása előtt ki kell üríteni a vizet. A víz le‐
eresztéséhez, kérjük, olvassa el "A program
végén" c. részt.
Előmosás
Jelzőfény (7)
Az opció kiválasztásakor a mosógép a főmo‐
sás előtt egy előmosási ciklust hajt végre. A
mosás időtartama hosszabb lesz. Ez az op‐
ció az erősen szennyezett ruhanemű esetén
ajánlott.
Szupergyors
Rövid ciklus enyhén szennyezett darabok‐
hoz vagy csak felfrissítést igénylő ruhane‐
műhöz. Ezért azt javasoljuk, hogy csökken‐
tse a mosnivaló töltetét.
Extra öblítés
Ezt a készüléket az energiával való takaré‐
kosságra fejlesztették ki. Ha szükséges,
hogy a ruhaneműt extra mennyiségű vízzel
öblítse ki (extra öblítés), válassza ezt az op‐
ciót. A mosógép néhány további öblítést hajt
végre. Ez az opció a mosószerekre érzékeny
egyéneknél és olyan helyeken ajánlott, ahol
a víz nagyon lágy.
Start Szünet
Amikor egy mosási programot választ ki, a
7.1 és a 7.2 jelzőfény egyaránt világít.
Miután megnyomta az 5 gombot, csak a
futó fázisnak megfelelő jelzőfény világít to‐
vább. A készülék elkezd üzemelni, és az
ajtó zárva van.
A 7.3 jelzőfény világít a mosási ciklus vé‐
gén. Néhány perc múlva ki lehet nyitni az
ajtót.
Fontos Ha az ürítési program van kivá‐
lasztva, semmilyen jelzőfény nem világít.
Ez a gomb lehetővé teszi a kiválasztott prog‐
ram indítását vagy megszakítását.
Eltérő indítás
A mosási program indítása 3, 6 vagy 9 órával
késleltethető a gomb segítségével.
Első használat
• Győződjön meg róla, hogy az elektro‐
mos és vízcsatlakozások megfelelnek
az üzembe helyezési útmutatások‐
nak.
• Távolítsa el a polisztirol tömböt és minden
más anyagot a dobból.
• Öntsön 2 liter vizet a mosószerfiók
fő‐
mosási rekeszébe, hogy aktiválja az ECO
szelepet. Utána végeztessen el egy pa‐
mutciklust a legmagasabb hőmérsékleten
anélkül, hogy bármilyen ruhaneműt behe‐
lyezne a mosógépbe, hogy eltávolítson a
dobból és az üstből a gyártás folyamán
visszamaradt minden esetleges szennye‐
ződést. Öntsön a főmosási rekeszbe 1/2
adag mosószert, és indítsa be a gépet.
7
Napi használat
A ruhanemű behelyezése
Az ajtófogantyút ki‐
felé húzva óvatosan
nyissa ki az ajtót.
Helyezze a ruhane‐
műket egyenként a
mosógép dobjába,
és amennyire csak
lehet, terítse szét
őket. Zárja be az aj‐
tót.
A mosószer és az öblítőszer adagolása
A program végén a programkapcsolót
ál‐
lásba kell fordítani a gép kikapcsolása érde‐
kében.
Figyelem Ha Ön akkor forgatja el a
programkapcsolót, és állítja be egy
másik programra, amikor a gép éppen
üzemel, az 5 gomb piros jelzőfénye 3-szor
villog, jelezve a helytelen választást. A gép
nem hajtja végre az újonnan kiválasztott
programot.
Centrifugálás sebességének
csökkentése
A gomb megnyomásával megváltoztathatja
a kiválasztott program centrifugálási sebes‐
ségét, vagy kiválaszthatja az Öblítőstop vagy
a Halk ciklus funkciót.
A rendelkezésre álló opciók
kiválasztása a 3 és 4 gombok
megnyomásával
Húzza ki ütközésig a mosószertartót. Mérje
ki a szükséges mosószermennyiséget, ön‐
főmosási rekeszbe vagy a
tse azt a
megfelelő rekeszbe, és ha a kiválasztott
program/opció megköveteli (további rész‐
leteket lásd a "Mosószertartó" c. részben).
je‐
Szükség esetén öntsön öblítőszert a
lölésű rekeszbe, (a felhasznált mennyiség
nem lépheti túl a rekeszben lévő "MAX" jel‐
zést). Óvatosan tolja be a rekeszt.
A kívánt program kiválasztása
programkapcsoló (1) elforgatásával
Fordítsa a programkapcsolót a kívánt prog‐
ramra. A mosógép automatikusan kiválaszt‐
ja az Ön által választott programhoz tartozó
centrifugálási értéket. Ez az érték a megfe‐
lelő gomb használatával megváltoztatható.
Az 5 gomb zöld jelzőfénye villogni kezd.
A programkapcsolót az óra járásával mege‐
gyező és ellentétes irányban is lehet forgatni.
állásba a program törléséhez/a
Forgassa
gép kikapcsolásához.
8
A programtól függően különböző funkciók
használhatók együtt. Az ilyen funkciók a kí‐
vánt program kiválasztása után és a program
elindítása előtt állíthatók be.
Amikor ezeket a gombokat megnyomja, a
megfelelő jelzőfények világítanak. Amikor is‐
mét megnyomja, a jelzőfények kialszanak.
Ha helytelen opciót választott, az 5 gomb be‐
épített piros jelzőfénye 3-szor felvillan.
A mosási programok és az opciók ös‐
szeegyeztethetőségére vonatkozóan
lásd a "Mosási programok" c. fejezetet.
A program indítása az 5 gomb
megnyomásával
A kiválasztott program elindításához nyomja
meg az 5 gombot, a megfelelő zöld jelzőfény
nem villog tovább. A futó fázisnak megfelelő
jelzőfény világít. A készülék elkezd üzemelni,
és az ajtó zárva van.
Egy futó program félbeszakításához nyomja
meg az 5 gombot: a megfelelő zöld jelzőfény
villogni kezd.
A programnak arról a pontról való újraindítá‐
sához, ahol félbeszakadt, nyomja meg újra
az 5 gombot. Ha késleltetett indítást állított
be, a mosógép megkezdi a visszaszámlá‐
lást.
Ha helytelen opciót választott, az 5 gomb pi‐
ros jelzőfénye 3-szor felvillan.
Program megszakítása
Egy futó program félbeszakításához nyomja
meg az 5 gombot, a megfelelő zöld jelzőfény
villogni kezd.
A program újraindításához nyomja meg újra
ugyanezt a gombot.
Program törlése
Forgassa a programkapcsolót
állásba a
folyamatban lévő program törléséhez. Most
már kiválaszthat egy új programot.
Az ajtó kinyitása
A program elindulása után az ajtó zárva van.
Ha bármilyen okból muszáj kinyitnia az ajtót,
először állítsa SZÜNET helyzetbe a mosó‐
gépet az 5 gomb megnyomásával. Néhány
perc múlva lehetőség van az ajtó kinyitására.
Ha az ajtó zárva marad, ez azt jelenti, hogy
a gép már a melegítési fázisban van, vagy
hogy a víz szintje túl magas. Semmi esetre
se próbálja meg erőltetni az ajtót!
Ha ki kell nyitnia az ajtót, de ez már nem le‐
állásba
hetséges, a programkapcsolót
forgatva kapcsolja ki a gépet. Néhány perc
elteltével kinyithatja az ajtót (ügyeljen a víz
szintjére és hőmérsékletére!) .
Az ajtó bezárása után ismét ki kell választa‐
nia a programot és az opciókat, majd meg
kell nyomnia az 5 gombot
A program végén
A mosógép automatikusan leáll. Az 5 gomb
jelzőfénye és az éppen befejezett mosási fá‐
zisnak megfelelő jelzőfény kialszik. A 7.3 jel‐
zőfény világít. Néhány perc múlva ki lehet
nyitni az ajtót.
Ha olyan program vagy opció van kiválaszt‐
va, amely úgy fejeződik be, hogy a víz még
a dobban marad, a 7.3 jelzőfény világít, de
az ajtó zárva marad, hogy jelezze, az ajtó
kinyitása előtt le kell ereszteni a vizet.
Az alábbi utasításokat követve ürítse ki a viz‐
et:
1. Forgassa a programkapcsolót állásba.
2. Válassza az ürítés vagy a centrifugálás
programot.
3. Csökkentse a megfelelő gombok meg‐
nyomásával a centrifugálási sebességet,
ha szükséges.
4. Nyomja meg az 5 gombot.
A program végén az ajtózár kiold, és az ajtó
most már kinyitható. Forgassa a program‐
állásba a mosógép kikapcsolá‐
kapcsolót
sához.
Szedje ki a ruhákat a dobból, és alaposan
ellenőrizze, hogy a dob üres-e. Ha nem kíván
további mosást végezni, zárja el a vízcsapot.
Hagyja nyitva az ajtót, nehogy penész vagy
kellemetlen szagok keletkezzenek.
Hasznos javaslatok és tanácsok
A mosnivaló szétválogatása
Kövesse az egyes ruhaneműn található mo‐
sási útmutatást és a gyártó cég mosási út‐
mutatásait. A következők szerint különítse el
a ruhaneműket: fehér, színes, műszálas, ké‐
nyes és gyapjúruhák.
Teendők a ruhaneműk behelyezése
előtt
Ne mossa együtt a fehér és a színes ruhákat;
a fehér ruhák a mosás során elveszíthetik
"fehérségüket".
A színes új ruhák az első mosásnál enged‐
hetik a színüket, ezért célszerű az első alka‐
lommal elkülönítve mosni őket.
Gombolja be a párnahuzatokat, húzza össze
a cipzárakat, kapcsolja be a kapcsokat. Az
öveket és a hosszú szalagokat kösse össze.
9
Mosás előtt távolítsa el a makacs foltokat.
A különösen piszkos helyeket esetleg vala‐
milyen speciális mosószerrel dörzsölje át.
A függönyöket különös óvatossággal kezel‐
je. Vegye le róluk a kapcsokat, vagy zsák‐
ban, hálóban mossa őket.
Foltok eltávolítása
Előfordulhat, hogy a makacs foltokat nem le‐
het csak vízzel és mosószerrel eltávolítani.
Célszerű a mosás előtt külön kezelésnek alá‐
vetni őket.
Vér: a még friss foltot hideg vízzel mossa.
Ha a folt már megszáradt, áztassa be a ruhát
éjszakára speciális mosószert tartalmazó
vízbe, majd dörzsölje át benne.
Olajfesték: nedvesítse meg a foltot mosó‐
benzinnel, majd puha ruhára helyezve itassa
fel; ismételje meg többször a műveletet.
Megszáradt zsírfolt: nedvesítse meg terpen‐
tinnel a foltot, majd puha felületre helyezve
ujjbegyével, egy pamutanyag segítségével
itassa fel.
Rozsdafolt: melegen oldott oxálsóval vagy
valamilyen hideg rozsdatisztítóval kezelje.
Bánjon óvatosan a régebbi keletű rozsdafol‐
tokkal, mert azok már megtámadták a cellu‐
lózszerkezetet, így az anyag könnyen kilyu‐
kadhat.
Penészfolt: fehérítőszerrel tisztítsa, melyet
alapos öblítés kövessen. Ily módon csak a
fehér, illetve a klórra nem érzékeny színes
ruhaneműk tisztíthatók.
Fű: mosószerrel kissé kenje be az anyagot,
majd kezelje hígított hipoklorittal (csak a klór‐
ral szemben ellenálló fehér és színes ruha‐
neműk esetében).
Golyóstoll és ragasztó: nedvesítse meg a fol‐
tot acetonnal 1), majd puha ruhára helyezve
itassa fel; ismételje meg.
Rúzs: a fentiek szerint nedvesítse meg a fol‐
tot acetonnal, majd kezelje alkohollal. Az
esetlegesen megmaradó nyomokat hipoklo‐
rittal tüntesse el.
Vörösbor: hagyja mosószeres vízben ázni,
majd ecet- vagy citromsavval kezelje a foltot,
végül öblítse ki. Az esetlegesen megmaradó
nyomokat hipoklorittal tüntesse el.
1) műselymet ne tisztítson acetonnal
10
Tinta: a tinta összetételétől függően nedve‐
sítse be előbb acetonnal 1), majd ecetsavval;
a fehér ruhaneműn esetlegesen visszama‐
radó nyomokat hipoklorittal tisztítsa meg,
majd jól öblítse át.
Kátrányfolt: előbb folttisztítóval, alkohollal
vagy benzinnel kezelje, majd a végén tisztí‐
tópasztával dörzsölje át.
Mosószerek és adalékanyagok
A mosás minősége a mosószer kiválasztá‐
sától és helyes adagolásától függ. A helyes
adagolás a pazarlás elkerülését és a környe‐
zet védelmét jelenti.
Annak ellenére, hogy a mosószerek biodeg‐
radábilisak, olyan elemeket is tartalmaznak,
amelyek károsítják a természet kényes öko‐
lógiai egyensúlyát.
A mosószer kiválasztása függ az anyag faj‐
tájától (kényes, gyapjú, pamut stb.), színétől,
a mosás hőfokától és a szennyezettség mér‐
tékétől.
Ehhez a mosógéphez valamennyi forgalom‐
ban lévő mosószer felhasználható:
• mosópor valamennyi anyagtípushoz
• mosópor finomtextil (max. 60°C-os) és
gyapjú mosáshoz
• folyékony mosószerek valamennyi anyag‐
fajtához, elsősorban az alacsony hőfokú
(max. 60°C-os) programokhoz, illetve a
csak gyapjú mosására szolgáló speciális
mosószerek.
A mosószert és az esetlegesen alkalmazott
adalékanyagokat a mosásprogram kezdete
előtt kell a megfelelő rekeszbe önteni.
Ha folyékony mosószert használ, előmosás
nélküli programot kell választania.
A készülék átforgató rendszere a koncentrált
mosószerek optimális felhasználását teszi
lehetővé.
Az adalékanyagok mennyiségének megvá‐
lasztásához kövesse a gyártó útmutatásait,
és semmiképpen ne lépje túl a mosószeradagoló rekeszben látott "MAX" jelölést .
A felhasznált mosószer mennyisége
A mosószer fajtája és mennyisége a szövet
típusától, a mosásra váró ruha mennyiségé‐
től, a szennyezettség fokától és a felhasznált
víz keménységétől függ.
Kövesse a gyártó cég útmutatásait a mosó‐
szer mennyiségének megválasztásánál.
A megadottnál kevesebb mosószert hasz‐
náljon, amikor:
• kevés ruhaneműt mos
• a ruhanemű csak kissé szennyezett
• a mosás során nagy hab képződik.
mációt az adott vízműtől vagy az illetékes
önkormányzattól lehet kérni. Ha víz kemény‐
ségi foka közepes vagy magas, javasoljuk,
hogy töltsön be vízlágyítót, mindig a gyártó
utasításait követve. Amikor a keménységi
fok alacsony, állítsa be újra a mosószer men‐
nyiségét.
Vízkeménységi fok
A víz keménységét az ún. keménységi szint
szerint osztályozzák. Erre vonatkozó infor‐
Mosási programok
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális centrifugálási sebesség
Maximális ruhatöltet
Anyag fajtája
Opciók
Mosószer
Rekesz
PAMUT
CENTRIFUGÁLÁS
95° - 60°
SEBESSÉGÉNEK
Főmosás - Öblítések
CSÖKKENTÉSE
Maximális centrifugálási sebesség 800 fordulat/
HALK CIKLUS
perc a ZWG 685 modellnél (1000 fordulat/perc a
ÖBLÍTŐSTOP
ZWG 5105 modellnél)
ELŐMOSÁS
Max. töltet 6 kg - Csökkentett töltet 3 kg
SZUPERGYORS 1)
Fehér pamut (erősen vagy közepesen szennye‐
EXTRA ÖBLÍTÉS
zett ruhadarabok).
2)
PAMUT ECO
60°
Főmosás - Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség 800 fordulat/
perc a ZWG 685 modellnél (1000 fordulat/perc a
ZWG 5105 modellnél)
Max. töltet 6 kg
Fehér és színes pamut (közepesen vagy enyhén
szennyezett ruhadarabok).
Ez a program enyhén vagy normál mértékben
szennyezett pamutdarabokhoz választható. A
hőmérséklet csökken, a mosás időtartama pedig
meghosszabbodik. Ez lehetővé teszi a jó mosási
hatékonyság elérését az energiatakarékosság
mellett.
2)
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
HALK CIKLUS
ÖBLÍTŐSTOP
ELŐMOSÁS
EXTRA ÖBLÍTÉS
11
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális centrifugálási sebesség
Maximális ruhatöltet
Anyag fajtája
Opciók
Mosószer
Rekesz
PAMUT
CENTRIFUGÁLÁS
60° - 40° - 30°
SEBESSÉGÉNEK
Főmosás - Öblítések
CSÖKKENTÉSE
Maximális centrifugálási sebesség 800 fordulat/
HALK CIKLUS
perc a ZWG 685 modellnél (1000 fordulat/perc a
ÖBLÍTŐSTOP
ZWG 5105 modellnél)
ELŐMOSÁS
Max. töltet 6 kg - Csökkentett töltet 3 kg
SZUPERGYORS 1)
Fehér és színes pamut (közepesen szennyezett EXTRA ÖBLÍTÉS
ruhadarabok).
2)
MŰSZÁL
CENTRIFUGÁLÁS
60° - 40° - 30°
SEBESSÉGÉNEK
Főmosás - Öblítések
CSÖKKENTÉSE
Maximális centrifugálási sebesség 800 fordulat/
HALK CIKLUS
perc a ZWG 685 modellnél (700 fordulat/perc a
ÖBLÍTŐSTOP
ZWG 5105 modellnél)
ELŐMOSÁS
Max. töltet 3 kg - Csökkentett töltet 1,5 kg
SZUPERGYORS 1)
Műszálas vagy kevert szálas szövetek: alsóne‐
EXTRA ÖBLÍTÉS
mű, színes ruhadarabok, nem összemenő ingek,
blúzok.
2)
VASALÁSKÖNNYÍTŐ
40°
Főmosás - Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség 800 fordulat/
perc a ZWG 685 modellnél (700 fordulat/perc a
ZWG 5105 modellnél)
Max. töltet 1 kg
Műszálas vagy kevert szálas szövetek
Ennek a programnak a kiválasztása után a ruha‐
nemű finom mosásra és centrifugálásra kerül, ne‐
hogy meggyűrődjön. Ilyenkor vasalni is kön‐
nyebb. Ezenkívül a mosógép további öblítéseket
végez.
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍTŐSTOP
ELŐMOSÁS
EXTRA ÖBLÍTÉS
2)
KÍMÉLŐ
40° - 30°
Főmosás - Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség 600 fordulat/
perc a ZWG 685 modellnél (700 fordulat/perc a
ZWG 5105 modellnél)
Max. töltet 3 kg - Csökkentett töltet 1,5 kg
Kényes szövetek: akril, viszkóz, poliészter.
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
HALK CIKLUS
ÖBLÍTŐSTOP
ELŐMOSÁS
SZUPERGYORS 1)
EXTRA ÖBLÍTÉS
2)
12
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális centrifugálási sebesség
Maximális ruhatöltet
Anyag fajtája
Opciók
KÉZI MOSÁS
40° - 30°
Főmosás - Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség 800 fordulat/
perc a ZWG 685 modellnél (1000 fordulat/perc a
ZWG 5105 modellnél)
Max. töltet 2 kg
Speciális program "kézi mosás" kezelési címké‐
vel rendelkező kényes szövetekhez.
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
HALK CIKLUS
ÖBLÍTŐSTOP
GYAPJÚ
40°
Főmosás - Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség 800 fordulat/
perc a ZWG 685 modellnél (1000 fordulat/perc a
ZWG 5105 modellnél)
Max. töltet 2 kg
Mosási program gépben mosható gyapjúhoz, va‐
lamint kézzel mosható gyapjúhoz és kényes szö‐
vetekhez. Megjegyzés : Az egyetlen vagy nagy
tömegű darabok kiegyensúlyozatlanságot okoz‐
hatnak. Ha a készülék nem hajtja végre az utolsó
centrifugálási fázist, tegyen be további darabo‐
kat, vagy ossza el újra a töltetet kézzel, majd vá‐
lassza ki a centrifugálási programot.
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
HALK CIKLUS
ÖBLÍTŐSTOP
SPORT
40°
Előmosás - Főmosás - Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség 800 fordulat/
perc a ZWG 685 modellnél (700 fordulat/perc a
ZWG 5105 modellnél)
Max. töltet 2,5 kg
Ez a program erősen szennyezett sportruházati
darabok mosására szolgál. A mosógép automa‐
tikusan hozzáad egy előmosási ciklust a főmosás
előtt, hogy eltávolítsa a sáros foltokat. (Ehhez a
fázishoz azt javasoljuk, hogy ne tegyen semmi‐
lyen mosószert a megfelelő rekeszbe, hogy a ru‐
házat öblítése csak vízzel történjen.)
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
HALK CIKLUS
ÖBLÍTŐSTOP
EXTRA ÖBLÍTÉS
Mosószer
Rekesz
13
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális centrifugálási sebesség
Maximális ruhatöltet
Anyag fajtája
FÜGGÖNY
40°
Előmosás - Főmosás - Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség 600 fordulat/
perc a ZWG 685 modellnél (700 fordulat/perc a
ZWG 5105 modellnél)
Max. töltet 2 kg
Ennél a programnál lehetőség van extra vízbe‐
töltéssel való mosásra. A mosógép automatiku‐
san hozzáad egy előmosási ciklust a főmosás
előtt, hogy eltávolítsa a port. (Ne tegyen semmi‐
lyen mosószert az előmosási rekeszbe.)
ÁZTATÁS
30°
Előmosás - Áztatás kb. 40 percig - Az áztatóvíz a
dobban marad
Max. töltet 6 kg
Speciális program erősen szennyezett ruhane‐
műhöz. A mosógép egy áztatást végez 30 °C-on.
Az áztatási idő végén a mosógép automatikusan
úgy áll le, hogy a víz a dobban marad.
Új mosási fázis indítása előtt le kell üríteni az áz‐
tatóvizet a következő programmal:
• Csak vízleeresztés : fordítsa a programkap‐
csolót az Ürítés programra. (Nyomja meg az
5 gombot.)
• Ürítés és centrifugálás : fordítsa a program‐
kapcsolót a Centrifugálás programra, csökken‐
tse a centrifugálási sebességet a 2 gomb meg‐
nyomásával, és nyomja meg az 5 gombot.
Fontos! Ez a program nem használható nagyon
kényes anyagok, például selyem vagy gyapjú
esetén. Az áztatási program mosószerét töltse a
megfelelő rekeszbe. Az áztatás végén (miután
kiürítette a vizet) kiválaszthatja a mosási progra‐
ál‐
mot(először fordítsa a programkapcsolót
lásba, majd a programra, és nyomja meg az 5
gombot.)
14
Opciók
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
HALK CIKLUS
ÖBLÍTŐSTOP
EXTRA ÖBLÍTÉS
Mosószer
Rekesz
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális centrifugálási sebesség
Maximális ruhatöltet
Anyag fajtája
Opciók
ÖBLÍTÉS
Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség 800 fordulat/
perc a ZWG 685 modellnél (1000 fordulat/perc a
ZWG 5105 modellnél)
Max. töltet 6 kg
Ezzel a programmal ki lehet öblíteni és centrifu‐
gálni a kézzel mosott pamut ruhaneműket. A gép
3 öblítést végez, ezt pedig egy utolsó hosszú
centrifugálás követi. A centrifugálási sebesség
mérsékelhető.
Mosószer
Rekesz
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
HALK CIKLUS
ÖBLÍTŐSTOP
EXTRA ÖBLÍTÉS
ÜRÍTÉS
Víz leeresztése
Max. töltet 6 kg
Az Öblítőstop vagy a Halk ciklus opciókat tartal‐
mazó programok utolsó öblítővizének leereszté‐
sére szolgál.
CENTRIFUGÁLÁS
Ürítés és hosszú centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség 800 fordulat/
perc a ZWG 685 modellnél (1000 fordulat/perc a
ZWG 5105 modellnél)
Max. töltet 6 kg
Külön centrifugálás kézzel mosott pamut ruhane‐
műk számára és olyan programokhoz, amelyek
tartalmazzák az Öblítőstop és a Halk ciklus opci‐
ót. Kiválaszthatja a centrifugálási sebességet a
megfelelő gomb megnyomásával, hogy az meg‐
feleljen a centrifugálásra kerülő anyagnak.
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
= KI
Az éppen folyamatban lévő program törléséhez vagy a gép kikapcsolásához.
1) Ha a 3 gomb megnyomásával a Szupergyors opciót választja, javasoljuk, hogy csökkentse a
maximális töltetet a jelzettnek megfelelően. Azonban lehetséges a teljes töltet is némileg mérsékelt
tisztítási eredmények mellett.
2) Ha folyékony mosószert használ, ELŐMOSÁS nélküli programot kell választania.
Mit tegyek, ha...
Bizonyos problémák az egyszerű karbantar‐
tás hiánya vagy mulasztások miatt következ‐
nek be, ezek szerelő kihívása nélkül is kön‐
nyen orvosolhatók. Kérjük, a helyi szerviz
15
megkeresése előtt végezze el az alább fel‐
sorolt ellenőrzéseket.
Előfordulhat, hogy a gép üzemelése közben
az 5 gomb piros jelzőfénye villog jelezve,
hogy a készülék nem működik.
Probléma
A probléma megszüntetését követően nyom‐
ja meg az 5 gombot a program újraindításá‐
hoz. Ha a probléma az összes ellenőrzés
után is fennáll, forduljon a lakhelye szerinti
szakszervizhez.
Lehetséges ok/Megoldás
A mosógép nem indul el:
Az ajtó nincs becsukva (az 5 gomb piros jelzőfénye villog).
• Zárja be jól az ajtót.
A dugó nem megfelelően van beillesztve a hálózati aljzatba.
• Illessze a csatlakozódugót a hálózati aljzatba.
Nincs feszültség a hálózati aljzatban.
• Ellenőrizze lakásának elektromos hálózatát.
A fő olvadóbiztosíték kiégett.
• Cserélje ki a biztosítékot.
A programválasztó nincs megfelelően beállítva, és nem
nyomta meg az 5 gombot.
• Forgassa el a programválasztót, és nyomja meg az 5 gom‐
bot ismét.
Késleltetett indítás lett kiválasztva.
• Ha a ruhaneműt azonnal ki kell mosni, törölje a késleltetett
indítást.
A gép nem szív be vizet:
A vízcsap zárva van (az 5 gomb piros jelzőfénye villog).
• Nyissa ki a vízcsapot.
A befolyócső összenyomódott vagy megtört (az 5 gomb piros
jelzőfénye villog).
• Ellenőrizze a befolyócső csatlakozását.
Eltömődött a befolyócső szűrője (az 5 gomb piros jelzőfénye
villog).
• Tisztítsa meg a vízbevezető szűrőket. (További részlete‐
ket lásd "A vízbevezető szűrők tisztítása" címszó alatt.)
Az ajtó nincs jól becsukva (az 5 gomb piros jelzőfénye villog).
• Zárja be jól az ajtót.
A kifolyócső összenyomódott vagy megtört (az 5 gomb piros
jelzőfénye villog).
• Ellenőrizze a kifolyócső csatlakozását.
Eldugult a lefolyó szűrője (az 5 gomb piros jelzőfénye villog).
• Tisztítsa meg a leeresztő szűrőt.
A gép nem ereszti le a vizet,
Olyan opció vagy program került kiválasztásra, amely a dob‐
és/vagy nem centrifugál:
ban maradó vízzel fejeződik be, vagy amely kihagyja az ös‐
szes centrifugálási fázist.
• Válassza az ürítés vagy a centrifugálás programot.
A ruhanemű nem egyenletesen oszlik el a dobban.
• Rendezze el a ruhaneműt.
16
Probléma
Lehetséges ok/Megoldás
Víz van a padlózaton:
Túl sok mosószert vagy nem megfelelő mosószert használ
a mosáshoz (túl sok hab keletkezik).
• Csökkentse a mosószer mennyiségét, vagy használjon
másikat.
Ellenőrizze, hogy nem szivárog-e a befolyócső valamelyik il‐
lesztéke. Nem mindig lehet könnyen meglátni, hogy folyik-e
a víz a csövön; ellenőrizze, hogy nedves-e a cső.
• Ellenőrizze a befolyócső csatlakozását.
Megsérült a befolyócső vagy a kifolyócső.
• Cserélje ki egy újjal.
A vészürítő csőre nem tették vissza a kupakot, vagy a szűrőt
nem megfelelően csavarták be a tisztítás után.
• Tegye vissza a kupakot a vészürítő csőre, vagy csavarja
be teljesen a szűrőt.
A mosás eredménye nem
kielégítő:
Túl kevés vagy nem megfelelő mosószert használt.
• Növelje a mosószer mennyiségét, vagy használjon mási‐
kat.
Mosás előtt nem kezelte a makacs foltokat.
• Használjon a kereskedelemben kapható termékeket a ma‐
kacs foltok kezeléséhez.
Nem a megfelelő hőfokot állította be.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő hőmérsékletet választottae.
Túl nagy mennyiségű ruhát tett a gépbe.
• Csökkentse a ruhatöltetet.
Nem nyílik ki az ajtó:
A program még mindig fut.
• Várja meg a mosási ciklus végét.
Az ajtózár még nem oldott ki.
• Várjon néhány másodpercet, mielőtt kinyitná az ajtót.
Víz van a dobban.
• Válassza az ürítés vagy a centrifugálás programot a víz
kiürítéséhez.
A gép vibrál vagy zajos:
A szállításhoz használt csavarokat vagy csomagolást nem
távolította el.
• Ellenőrizze, hogy a készülék üzembe helyezése megfele‐
lő-e.
Nem állította be egyenlő magasságra a lábakat
• Ellenőrizze, hogy a készülék szintezése megfelelő-e.
A ruhanemű nem egyenletesen oszlik el a dobban.
• Rendezze el a ruhaneműt.
Lehet, hogy túl kis mennyiségű ruhanemű van a dobban.
• Helyezzen be több ruhaneműt.
17
Probléma
Lehetséges ok/Megoldás
Az elektronikus kiegyensúlyozó rendszer megszakította a
centrifugálást, mert a ruhanemű egyenetlenül oszlott el a
dobban. A ruhanemű a dob ellenkező irányba forgásával ke‐
rül egyenletes elosztásra. Lehet, hogy a dob többszöri ilyen
irányú forgására van szükség ahhoz, hogy az egyensúly vis‐
szaálljon, és rendes centrifugálás induljon be. Ha 10 perc
Későn indul a centrifugálás, elteltével sem oszlik el megfelelően a ruhanemű, akkor a gép
illetve a gép egyáltalán nem nem végzi el a centrifugálást. Ebben az esetben kézzel ren‐
centrifugál:
dezze el a ruhaneműt, és válassza ki a centrifugálás prog‐
ramot.
• Rendezze el a ruhaneműt.
A töltet túl kicsi.
• Tegyen be további darabokat, kézzel rendezze el újra a
töltetet, majd válassza ki a centrifugálás programot.
A gépbe szerelt motor más hagyományos motortípusokhoz
képest szokatlan zajt ad ki. Ez az új típusú motor lágyabb
A gép szokatlan zajt bocsát
indítást biztosít, a ruhaneműt pedig egyenletesebben osztja
ki:
el centrifugálás közben a dobban, ugyanakkor pedig fokozott
stabilitást kölcsönöz a gépnek.
Nem látható víz a dobban:
A modern technológián alapuló mosógépek rendkívül haté‐
konyan üzemelnek, nagyon kevés vizet használnak fel, ami
nem befolyásolja a teljesítményüket.
Mod
Prod . ...
. No.
...
...
...
...
..
Ser.
No.
...
...
...
Ha nem sikerül kijavítania vagy meghatároz‐
nia a problémát, forduljon szakszervizhez. A
telefonálás előtt jegyezze fel a gép típusát,
gyári számát és a vásárlás időpontját, mert
ezeket a szakszerviz kérni fogja Öntől.
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ... ... ...
Műszaki adatok
Márkalogó
Electrolux
Forgalmazó neve
Electrolux Lehel Kft
1142 Budapest
Erzsébet kir.né útja 87
Modell megnevezése
ZWG 685
Mértékegység
Energiaosztály
18
( A és G közötti skálán, ahol az
A a leghatékonyabb, a G a
legkevésbé hatékony)
ZWG 5105
Értékek
A
Energiafogyasztás kWh-ban
normál 60 °C-os pamut prog‐
ram használata esetén
(a tényleges energiafogyasz‐
tás függ a készülék használa‐
tától)
Mosási teljesítmény
( A és G közötti skálán, ahol az
A a legmagasabb, a G pedig a
legalacsonyabb teljesítmény)
A
A
Centrifugálásos szárítási telje‐ ( A és G közötti skálán, ahol az
sítmény
A a legjobb, a G pedig a leg‐
rosszabb)
D
C
Maradék nedvesség normál
60 °C-os pamut program ese‐
tén
%
66
60
fordulat/perc
800
1000
Maximális centrifugálási se‐
besség normál 60 °C-os pa‐
mut program esetén
1,02
Mosási töltet normál 60 °C-os
pamut program esetén
kg
6
Vízfogyasztás normál 60 °Cos pamut program esetén
liter
54
Program időtartama normál 60
°C-os pamut program esetén
perc
160
200 mosás átlagos éves ener‐
gia- és vízfogyasztása normál
60 °C-os pamut program ese‐
tén
kW
liter
(egy 4 tagú háztartás becsült
éves fogyasztása)
204
10800
Mosási zajkibocsátás normál
60 °C-os pamut program ese‐
tén
dB/A
56
56
Centrifugálási zajkibocsátás
normál 60 °C-os pamut prog‐
ram esetén
dB/A
77
77
Műszaki adatok
Méretek
Szélesség
Magasság
Mélység
60cm
85cm
63cm
Elektromos csatlakoztatás
Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó információk a
készülék ajtajának belső szélén lévő adattáblán találhatók.
Hálózati víznyomás
Minimum
Maximum
0,05 MPa
0,8 MPa
Maximális töltet
Pamut
6 kg
19
Centrifugálási sebesség
Maximum
800 fordulat/perc (ZWG 685)
1000 fordulat/perc (ZWG
5105)
Fogyasztási értékek
Program
Energiafogyasztás
(kWh)
Vízfogyasztás (liter)
Program időtartama
(perc)
Fehér pamut 95°
2.0
61
135
Pamut 60°
1.3
58
125
Pamut ECO 60° 1)
1.02
54
160
Pamut 40°
0.7
58
120
Műszál 40°
0.5
50
80
Kímélő 40°
0.55
60
65
Gyapjú/Kézi mosás
30°
0.25
53
55
1) A "Pamut Eco" 60 °C-on 6 kg töltettel az energiatakarékossági címkén szereplő adatok
referenciaprogramja az EGK 92/75 sz. szabványának megfelelően.
A táblázatban látható energiafogyasztási adatok csupán tájékoztató jellegűek, azok a
mosásra váró ruha mennyiségétől, típusától, a víz alaphőmérsékletétől és a környezeti
hőmérséklettől függően változhatnak.
Ápolás és tisztítás
Vigyázat LE KELL VÁLASZTANIA a
készüléket az elektromos hálózatról,
mielőtt bármilyen tisztítási vagy
karbantartási munkát végezne.
Vízkőtlenítés
A használt víz rendszerint tartalmaz vízkö‐
vet. Jó elképzelés az, ha időközönként víz‐
lágyítószert használ a mosógépben. Alkal‐
mazza ezt bármilyen ruhanemű mosása nél‐
kül, és a vízlágyító gyártójának útmutatásai
szerint. Ez segíteni fog a vízkőlerakódások
kialakulásának megelőzésében.
Külső tisztítás
A készülék külső felületét csak vízzel és
szappannal tisztítsa meg, majd törölje alap‐
osan szárazra.
20
A mosószertartó tisztítása
A mosópor és az adalékanyagok adagoló‐
fiókját rendszeresen tisztítani kell.
Nyissa ki a szivat‐
tyúnál lévő ajtót.
Helyezzen egy
edényt a szivattyú
alá, amelybe a gép‐
ből távozó víz foly‐
hat.
A reteszt lefele
nyomva és a fiókot
kifelé húzva vegye ki
a mosószertartót.
Mossa le csap alatt,
hogy eltávolítsa az
esetleges mosóporlerakódásokat.
A tisztítás megkön‐
nyítése érdekében
az adalékszereknek
fenntartott rekesz
felső része kivehető.
A fiók helyének tisztítása
Amikor a fiók nincs a
helyén, egy kis kefe
segítségével tisztít‐
sa meg a helyét,
gondoskodva arról,
hogy a nyílás felső
és alsó részéről is
eltávolítson minden
mosópormarad‐
ványt.
Helyezze vissza a fiókot, és futtasson le
egy öblítési programot behelyezett ruhane‐
mű nélkül.
A szivattyú tisztítása
A szivattyút ellenőrizni kell, ha:
• a gép nem vezeti ki a vizet, és/vagy nem
centrifugál;
• a gépből furcsa zaj hallható a víz ürítése
közben, mely a kivezető szivattyút elzáró
tárgyak jelenlétének tudható be, mint biz‐
tosítótűk, érmék stb.
A következők szerint járjon el:
• válassza le a készüléket a táphálózatról;
• szükség esetén várja meg, amíg a víz ki‐
hűl.
Húzza ki a vízelve‐
zető csövet, tegye
az edénybe, és ve‐
gye le róla a dugót.
Amikor már nem folyik belőle víz, csavarja
ki a szivattyú fedelét és vegye le. Tartson
kéznél egy ruhát, amivel felitathatja a vizet,
amely a fedél leemelésekor távozhat a
gépből.
Távolítsa el a szivat‐
tyúhoz esetleg hoz‐
zátapadt tárgyakat a
szivattyú megforga‐
tásával.
Tegye vissza a du‐
gót a vészhelyzet‐
ben ürítésre hasz‐
nált csőre, majd az
utóbbit akassza vis‐
sza a helyére.
Csavarja vissza tel‐
jesen a szivattyúfed‐
elet.
Csukja be a szivat‐
tyúnál lévő ajtót.
21
Figyelem Amikor a készülék
használatban van, a kiválasztott
programtól függően, forró víz lehet a
szivattyúban.
Soha ne távolítsa el a szivattyú fedelét
mosási ciklus alatt, mindig várjon, amíg a
készülék befejezte a ciklust, és kiürítették.
Amikor visszahelyezi a fedelet, győződjön
meg arról, hogy megfelelően rászorította, és
így nincs szivárgás, és kisgyermekek nem
tudják azt eltávolítani.
A vízbevezető szűrők tisztítása
Fontos Ha a készülék nem tölt be vizet, túl
sokáig tart a víz betöltése, a start gomb
sárgán villog, vagy pedig a kijelzőn (ha van)
erre vonatkozó figyelmeztetés (lásd a "Mit
tegyek, ha..." c. fejezetet a további
részletekért), ellenőrizze, hogy a
vízbevezető szűrők nem tömődtek-e el.
A vízbevezető szűrők tisztítása:
• Zárja el a vízcsa‐
pot.
• Csavarja le a csö‐
vet a csapról.
• Tisztítsa meg a
csőben lévő szű‐
rőt egy kemény
sörtéjű kefével.
• Csavarja vissza a csövet a csapra.
Ügyeljen rá, hogy a csatlakozás szoros
legyen.
• Csavarja le a csövet a gépről. Tartson a
közelben egy törlőruhát, mert némi víz
kifolyhat.
• Tisztítsa meg a szelepben lévő szűrőt
egy kemény sörtéjű kefével vagy egy ru‐
hadarabbal.
35°
45°
• Csavarja vissza a csövet a gépre, és
ügyeljen arra, hogy a csatlakozás szoros
legyen.
• Nyissa ki a vízcsapot.
Fagy elleni óvintézkedések
Ha a mosógépet 0°C alatti hőmérsékleten
hagyják, bizonyos óvintézkedéseket meg
kell tenni.
• Zárja el a vízcsapot.
• Csavarja le a befolyócsövet.
• Helyezze a szivattyú kivezető csövének a
végét és a befolyócső végét a padlózatra
elhelyezett edénybe, és vezesse ki a vizet.
• Csavarja vissza a befolyócsövet, és he‐
lyezze vissza a helyére a szivattyú kiveze‐
tő csövét, ügyelve arra, hogy lezárja az er‐
re szolgáló dugóval.
• Amikor újra használni kívánja a gépet,
győződjön meg arról, hogy a környezeti
hőmérséklet meghaladja a 0 °C-ot.
Víz kiürítése szükség esetén
Ha a gép nem üríti ki a vizet, a következőket
kell tenni:
• Húzza ki a dugót a konnektorból.
• Zárja el a vízcsapot.
• Szükség esetén várja meg, amíg a mosó‐
víz kihűl.
• Nyissa ki a szivattyúnál lévő ajtót.
22
• Tegyen egy edényt a padlózatra, és he‐
lyezze bele a kivezető cső végét. Vegye le
róla a dugót. A víz a gravitáció miatt bele‐
folyik az edénybe. Amikor az edény meg‐
telik, tegye vissza a sapkát a csőre. Ürítse
ki az edényt. Addig ismételje ezt az eljá‐
rást, amíg még folyik víz a gépből.
• Ha szükséges, a fent leírt módon tisztítsa
meg a szivattyút.
• Tegye vissza a dugót, és akassza vissza
a kivezető csövet;
• Csavarja vissza a szivattyúfedelet, és
csukja be az ajtót.
Fontos Minden egyes alkalommal, amikor a
vizet a kivezető csövön keresztül kiüríti, ezt
követően kb. 2 liter vizet a mosószertartó
főmosás szerinti rekeszébe kell önteni, majd
le kell futtatni a vízleeresztő programot. Ez
működésbe hozza az ECO szelepegységet,
amellyel elkerülheti, hogy a mosószer egy
része a következő mosáskor
felhasználatlanul maradjon a gépben.
Üzembe helyezés
Kicsomagolás
A készülék használata előtt távolítsa el a
szállításhoz használt csavarokat és a cso‐
magolóanyagot.
Javasoljuk, hogy minden szállításhoz hasz‐
nált eszközt őrizzen meg esetleges későbbi
szállítások idejére.
Csavarozza ki a há‐ Csúsztassa ki az ott
rom csavart.
található műanyag
távtartókat.
Miután eltávolított
minden csomago‐
lást, óvatosan fek‐
tesse a gépet a hát‐
lapjára, és távolítsa
el a mosógép alján
található polisztirol
blokkot.
Vegye ki a hálózati
tápkábelt és a csö‐
veket a készülék
hátlapján lévő cső‐
tartókból.
Dugaszolja be a kisebb felső lyukat és a két
nagyot a megfelelő műanyag dugaszokkal,
amelyek a kezelési kézikönyvet tartalmazó
zacskóban vannak.
Elhelyezés
A gépet egy kemény, egyenletes padlófel‐
ületen kell elhelyezni. Győződjön meg arról,
hogy a gép körül a levegő áramlását ne aka‐
dályozza szőnyeg, padlószőnyeg stb. A gép‐
nek nem szabad a konyha falához vagy bú‐
toraihoz érni. Vízszintezze be a mosógépet
a lábak emelésével vagy lesüllyesztésével.
Lehetséges, hogy nehéz a lábak beállítása,
23
mivel önzáró anyát tartalmaznak, de a gép‐
nek vízszintesen és stabilan KELL állnia.
Bármilyen szükséges módosítás csőkulccsal
elvégezhető.
A pontos vízszintbe állítás megelőzi a vibrá‐
ciót, a zajt és a készülék elmozdulását az
üzemelés alatt. Ne helyezzen a gép alá kar‐
tont, fát vagy hasonló anyagot a padlózat
esetleges szinteltérésének a kiegyenlítésé‐
re.
Ha szükséges,
használjon vízszin‐
tezőt a beállítás el‐
lenőrzéséhez.
Vízellátás
Vigyázat A készüléket a hidegvízvezetékhez kell csatlakoztatni
Figyelem Ha új vagy hosszabb ideig
nem használt csővezetékre kell
csatlakoznia a készüléket, ajánlatos egy
bizonyos mennyiségű vizet átereszteni rajta,
mielőtt a befolyócsövet rákötné. Ily módon az
esetleges lerakódások eltávolíthatók.
Figyelem Ne használja a korábbi
készülékről származó befolyócsövet a
vízvezetékhez való csatlakozásra.
Csatlakoztassa a
befolyócsövet egy
3/4"-os csavarme‐
netes csaphoz. Min‐
dig a készülékhez
mellékelt csövet
használja.
24
35°
45°
A befolyócső másik vége, amely a készü‐
lékhez csatlakozik, elforgatható a képen
látható módon.
Ne helyezze el a befolyócsövet lefelé. A
vízcsap helyzetétől függően a csövet balra
vagy jobbra szögben vezesse el. A szorí‐
tógyűrű meglazításával állítsa be helyesen
a csövet. Miután beállította a befolyócsö‐
vet, ügyeljen arra, hogy megszorítsa ismét
a szorítógyűrűt a szivárgások megelőzése
érdekében.
Figyelem A befolyócsövet nem szabad
meghosszabbítani. Ha a cső túl rövid
lenne, és nem óhajtja a csapot áthelyezni,
egy másik, erre a célra szolgáló hosszabb,
komplett csövet kell venni.
Vízkivezetés
A kifolyócsövet három különböző módon le‐
het elhelyezni:
A mosdókagyló szé‐
lére helyezve a gép‐
hez mellékelt műa‐
nyag könyökcső se‐
gítségével.
Ez esetben fontos, hogy a cső meghajlított
része vízleeresztés közben ne csússzon le
a peremről. Ennek érdekében a csaphoz
vagy a falhoz rögzítheti azt (például egy
darab spárgával).
A mosdókagyló kivezetésének egyik leá‐
gazásához csatlakoztatva . Ennek a leága‐
zásnak a szagelzáró fölött kell elhelyez‐
kednie oly módon, hogy a cső könyök ré‐
sze legalább 60 cm-re legyen a talajtól.
Vízlefolyó hálózatra , ahol a bekötésnek
legalább 60 és legfeljebb 90 cm magasan
kell elhelyezkednie. A kifolyócső végének
mindig levegőznie kell, azaz a lefolyócső
belső átmérőjének meg kell haladnia a ki‐
folyócső külső átmérőjét. A kifolyócsövön
nem lehetnek törések.
Elektromos csatlakoztatás
Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó
információk a készülék ajtajának belső szé‐
lén lévő adattáblán találhatók.
Ellenőrizze, hogy lakóhelyének hálózata al‐
kalmas-e a szükséges maximális terhelés el‐
viselésére, figyelembe véve a többi haszná‐
latban lévő készüléket is.
Figyelem A gépet földelt aljzathoz
csatlakoztassa!
szabályok be nem tartásából adódó károk,
illetve sérülések esetén.
Figyelem Az elektromos kábel a gép
üzembe helyezése után legyen könnyen
hozzáférhető.
Figyelem Amennyiben a tápvezetéket ki
kell cserélni, azt egy szakszerviznek kell
elvégeznie.
Figyelem A gyártó semminemű
felelősséget nem vállal a fenti biztonsági
Környezetvédelmi tudnivalók
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a
terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék
helyes hulladékba helyezéséről, segít
megelőzni azokat, a környezetre és az
emberi egészségre gyakorolt potenciális
kedvezőtlen következményeket, amelyeket
ellenkező esetben a termék nem megfelelő
hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a
termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok
25
kezelését végző szolgálattal vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.
Csomagolóanyagok
A
jelzéssel ellátott anyagok újrahaszno‐
síthatók.
>PE<=polietilén
>PS<=polisztirol
>PP<=polipropilén
Annak érdekében, hogy újrahasznosításra
kerüljenek, a megfelelő helyre (vagy tartá‐
lyokba) kell őket elhelyezni.
Környezetvédelmi tanácsok
Ha takarékoskodni szeretne a vízzel, ener‐
giával, és hozzá szeretne járulni a környezet
26
védelméhez, az alábbi ötleteket ajánljuk a fi‐
gyelmébe:
• A normál szennyezettségű ruhaneműt elő‐
mosás nélkül is kimoshatja, mert így mo‐
sószert, vizet és időt takarít meg (és egy‐
ben védi a környezetet!).
• A gép gazdaságosabban üzemel, ha telje‐
sen meg van töltve.
• Megfelelő előkezeléssel a foltok és a kor‐
látozott mértékű szennyezettség eltüntet‐
hetők; a ruhanemű ekkor alacsonyabb hő‐
fokon is kimosható.
• A mosószert a víz keménységi foka, a
szennyezettség mértéke és a mosni kívánt
ruhanemű mennyisége szerint adagolja.
27
www.zanussi.com
192993510-00-082009
www.zanussi.hu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement