Zanussi | ZWN7120L | User manual | ZANUSSI ZWN7120L Instrukcja obsługi

PL
Instrukcja obsługi
Pralka
ZWN 7120 L
Spis treści
Informacje dotyczące bezpieczeństwa _ _ 2
Opis urządzenia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
Panel sterowania _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Pierwsze użycie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Dopasowanie ustawień _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Codzienna eksploatacja _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Przydatne rady i wskazówki _ _ _ _ _ _ _ 13
Programy prania _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15
Konserwacja i czyszczenie _ _ _ _ _ _ _ _
Co zrobić, gdy... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dane techniczne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Parametry eksploatacyjne _ _ _ _ _ _ _ _
Instalacja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Podłączenie do sieci elektrycznej _ _ _ _
Ochrona środowiska _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
18
21
24
25
25
27
28
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ważne! Instrukcję należy uważnie przeczytać
i zachować do wykorzystania w przyszłości.
• Urządzenie spełnia normy branżowe oraz
przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa urządzeń gospodarstwa domowego.
Jednakże jako producenci czujemy się zobowiązani do przedstawienia następujących wskazówek bezpieczeństwa.
• Należy zachować niniejszą instrukcję obsługi wraz z urządzeniem, aby umożliwić w
przyszłości sprawdzenie informacji. W razie sprzedaży lub przekazania urządzenia
innemu użytkownikowi, bądź w razie przeprowadzki i pozostawienia go na miejscu,
należy pamiętać o przekazaniu nowemu
użytkownikowi niniejszej instrukcji, aby
umożliwić mu zapoznanie się z funkcjonowaniem urządzenia i zasadami bezpieczeństwa.
• KONIECZNIE należy zapoznać się z nimi
przed instalacją urządzenia i przystąpieniem do użytkowania.
• Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić urządzenie pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych
w transporcie. Nie wolno podłączać uszkodzonego urządzenia do zasilania. W przypadku uszkodzenia elementów urządzenia
należy skontaktować się z dostawcą.
• Jeśli urządzenie zostało dostarczone podczas miesięcy zimowych przy ujemnych
temperaturach: Przed pierwszym użyciem
2
należy przechowywać pralkę w temperaturze pokojowej przez 24 godziny.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Ze względów bezpieczeństwa zabrania się
dokonywania jakichkolwiek modyfikacji lub
zmian konstrukcyjnych w urządzeniu.
• Podczas prania w wysokich temperaturach
drzwi pralki mogą się nagrzewać. Nie wolno ich dotykać!
• Należy upewnić się, czy zwierzęta domowe
nie weszły do bębna. W tym celu należy
przed użyciem sprawdzić zawartość bębna.
• Monety, agrafki, gwoździe, śrubki, kamienie lub inne twarde lub ostre przedmioty
mogą spowodować znaczne uszkodzenie i
nie wolno ich wkładać do urządzenia.
• Używać tylko zalecanych ilości środka
zmiękczającego tkaniny i detergentu. Użycie zbyt dużych ilości może spowodować
uszkodzenie tkanin. Informacje o odpowiednich ilościach środków piorących znajdują się w zaleceniach producenta.
• Małe rzeczy, takie jak skarpetki, sznurowadła, paski itp. należy włożyć do specjalnej torebki lub poszewki na poduszkę, ponieważ mogą się one dostać do wnętrza
pralki.
• Nie należy prać w pralce ubrań z fiszbinami, materiałów o nieobszytych lub rozdartych brzegach.
• Po zakończeniu prania, czyszczenia i konserwacji należy zawsze odłączać urządzenie od źródła zasilania i zamknąć dopływ
wody.
• W żadnym wypadku nie wolno podejmować samodzielnych prób naprawy. Naprawy wykonywane przez osoby niedoświadczone mogą spowodować obrażenia lub
wadliwe działanie urządzenia. Należy
skontaktować się z lokalnym punktem serwisowym. Należy zawsze domagać się
użycia oryginalnych części zamiennych.
Instalacja
• Urządzenie jest ciężkie. Należy zachować
ostrożność przy jego przenoszeniu.
• Podczas rozpakowywania należy sprawdzić, czy pralka nie została uszkodzona. W
przypadku wątpliwości nie należy uruchamiać pralki, lecz skontaktować się z serwisem.
• Przed włączeniem pralki należy usunąć
wszystkie materiały opakowaniowe i
wszystkie blokady założone na czas transportu. W przeciwnym wypadku może dojść
do poważnego uszkodzenia pralki i ubrań.
Patrz stosowny rozdział w instrukcji obsługi.
• Po zainstalowaniu pralki należy sprawdzić,
czy nie stoi na wężu dopływowym lub wężu
odpływowym, oraz czy blat nie przycisnął
przewodu zasilającego do ściany.
• Jeśli urządzenie zostanie postawione na
miękkiej wykładzinie, należy za pomocą
nóżek wyregulować wysokość w taki sposób, aby zapewnić swobodną cyrkulację
powietrza pod urządzeniem.
• Po zainstalowaniu należy się upewnić, że
węże i ich podłączenia są szczelne.
• Jeśli urządzenie jest instalowane w miejscu
narażonym na temperatury poniżej zera,
należy przeczytać rozdział "Niebezpieczeństwo zamarznięcia wody".
• Wszelkie prace hydrauliczne wymagane w
celu zainstalowania urządzenia powinny
być wykonywane przez wykwalifikowanego
hydraulika albo inną kompetentną osobę.
• Wszelkie prace elektryczne związane z instalacją urządzenia powinny być przeprowadzone przez uprawnionego elektryka lub
inną kompetentną osobę.
Eksploatacja
• Pralka jest przeznaczona do użytku w gospodarstwie domowym. Urządzenie należy
używać zgodnie z przeznaczeniem.
• Prać można jedynie tkaniny nadające się
do prania w pralce. Przestrzegać zaleceń
producenta odzieży umieszczonych na
metkach.
• Pralki nie należy przeładowywać. Patrz
"Tabela programów".
• Przed rozpoczęciem prania należy opróżnić wszystkie kieszenie i zapiąć wszystkie
guziki oraz zamki błyskawiczne. Nie należy
prać wystrzępionych lub podartych ubrań.
Przed praniem należy zaprać plamy z farby, tuszu, rdzy i trawy. W pralce NIE WOLNO prać biustonoszy z fiszbinami.
• Ubrania, które miały kontakt z lotnymi pochodnymi ropy naftowej nie powinny być
prane w pralce automatycznej. W przypadku użycia lotnych płynów do czyszczenia
należy usunąć je z ubrania przed umieszczeniem ich w pralce.
• Nigdy nie wyciągać wtyczki z gniazdka
ciągnąc za przewód; należy zawsze chwycić za samą wtyczkę.
• Nigdy nie należy używać pralki, jeśli przewód zasilający, panel sterowania, blat lub
podstawa są uszkodzone w taki sposób, że
widoczne jest wnętrze pralki.
Bezpieczeństwo dzieci
• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone
do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w
użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba, że
będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego
urządzenia przez osobę odpowiedzialną za
ich bezpieczeństwo.
3
• Elementy opakowania (np. folia, styropian)
mogą stanowić zagrożenie dla dzieci - niebezpieczeństwo uduszenia się! Należy je
przechowywać w miejscu niedostępnym
dla dzieci
• Detergenty należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Należy pilnować, aby dzieci lub zwierzęta
domowe nie wchodziły do bębna. Pralka
posiada specjalne zabezpieczenie przed
zamknięciem się dzieci lub zwierząt w bębnie.
4
Aby uruchomić ten
mechanizm, należy
obrócić pokrętło (bez
jego naciskania)
znajdujące się wewnątrz drzwi w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara, aż nacięcie
znajdzie się w położeniu poziomym
Można w tym celu
użyć monety.
Aby wyłączyć mechanizm oraz przywrócić możliwość
zamknięcia drzwi,
należy obrócić pokrętło w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż nacięcie
znajdzie się w położeniu pionowym
Opis urządzenia
1 Szuflada na detergenty
2 Panel sterowania
1
2
3 Uchwyt otwierania drzwi
4 Tabliczka znamionowa
5 Pompa opróżniająca
6 Regulowane nóżki
3
4
5
6
5
Szuflada na detergenty
Komora na detergent używany do prania
wstępnego lub namaczania bądź na odplamiacz używany w fazie odplamiania (jeśli dotyczy). Detergent do prania wstępnego i namaczania jest dozowany na początku programu prania. Odplamiacz jest dozowany w fazie
odplamiania.
Komora na detergent w proszku lub płynie
wykorzystywany do prania zasadniczego. W
przypadku stosowania detergentu w płynie należy go dodać bezpośrednio przed uruchomieniem programu.
Komora na dodatkowe środki w płynie
(płyn zmiękczający, krochmal).
Należy przestrzegać zaleceń producenta
środka dotyczących jego dozowania i nie
przekraczać poziomu "MAX" zaznaczonego
w szufladzie na detergent. Płyn zmiękczający
lub krochmal należy dodać do komory przed
rozpoczęciem programu.
Klapka do detergentu w proszku
lub w płynie (szczegółowe informacje można znaleźć w części „Klapka do detergentu
w proszku lub w płynie” w rozdziale „Codzienna eksploatacja”).
Panel sterowania
Na następnej stronie znajduje się rysunek panelu sterowania. Przedstawia on pokrętło
wyboru programów, przyciski, kontrolki oraz wyświetlacz. Zostały one oznaczone odpowiednimi cyframi na kolejnych stronach.
6
10
9
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Pokrętło wyboru programów
2 Przycisk WIROWANIE
6 Przycisk DODATKOWE PŁUKANIE
7 Przycisk START/PAUZA
3 Przycisk OPCJE
4 Przycisk PRANIE WSTĘPNE
8 Przycisk OPÓŹNIENIE STARTU
9 Kontrolka DRZWI ZABLOKOWANE
5 Przycisk ŁATWE PRASOWANIE
10 Wyświetlacz
Tabela symboli
= Pranie w zimnej wodzie
= Blokada uruchomienia
= Stop z wodą
= Drzwi zablokowane
1-8 Pokrętło wyboru programów,
przycisk prędkości wirowania i
dostępne opcje
podane w rozdziale "Po zakończeniu programu".
Pokrętło wyboru programów
Krótki cykl prania w przypadku lekko zabrudzonych rzeczy, które wymagają jedynie odświeżenia. Zalecamy wkładanie mniejszej
ilości rzeczy do prania.
Służy do włączenia/wyłączenia urządzenia i/
lub do wyboru programu.
Wirowanie
Za pomocą tego przycisku można zmienić
prędkość wirowania dla wybranego programu
lub ustawić funkcję Stop z wodą .
Dostępne opcje:
Stop z wodą
Po wybraniu tej funkcji woda z ostatniego płukania nie jest odprowadzana co zapobiega
wygnieceniu prania. Przed otwarciem drzwi
należy odpompować wodę. W celu odpompowania wody należy przeczytać informacje
Super szybki
Ekonomiczne
Tylko do lekko i średnio zabrudzonych tkanin
bawełnianych lub syntetycznych, pranych w
temperaturze 40°C lub wyższej. Czas prania
zostanie wydłużony, a jego temperatura
zmniejszona. Opcję tę można wybrać w celu
wyprania średnio zabrudzonych rzeczy przy
jednoczesnym zaoszczędzeniu energii.
Pranie wstępne
Wybranie tej opcji powoduje, że pralka wykona cykl prania wstępnego przed rozpoczę7
ciem prania zasadniczego. Czas prania zostanie wydłużony. Opcja ta jest zalecana w
przypadku mocno zabrudzonych rzeczy.
10 Wyświetlacz
10.1
10.2
Łatwe prasowanie
Po wybraniu tej opcji ubrania są delikatnie
prane i wirowane tak, aby uniknąć ich zagniecenia. Ułatwia to późniejsze prasowanie. Oprócz tego w niektórych programach pralka
wykona kilka dodatkowych cykli płukania. W
przypadku innych programów (np. do prania
bawełny) maksymalna prędkość wirowania
zostaje automatycznie zmniejszona.
Dodatkowe płukanie
Urządzenie zaprojektowano z myślą o
oszczędzaniu energii. Opcję tę należy wybrać, jeśli konieczne jest płukanie prania w
większej ilości wody (dodatkowe płukanie).
Urządzenie wykona dodatkowe cykle płukania. Opcja ta jest szczególnie polecana dla
osób, które są uczulone na detergenty oraz
do prania w bardzo miękkiej wodzie.
Start/Pauza
Przycisk ten umożliwia uruchomienie lub
przerwanie wybranego programu.
Opóźnienie startu
Naciśnięcie tego przycisku umożliwia opóźnienie rozpoczęcia programu o: 30 min – 60
min – 90 min, 2 godziny, a następnie co godzinę aż do maks. 20 godzin.
9Kontrolka Drzwi zablokowane
Kontrolka 9 zapala się po rozpoczęciu programu i wskazuje, czy można otworzyć drzwi:
• kontrolka świeci się: nie można otworzyć
drzwi. Pralka pracuje lub zatrzymała się z
wodą pozostającą w bębnie.
• kontrolka nie świeci się: można otworzyć
drzwi. Program został zakończony lub woda została odpompowana.
• kontrolka pulsuje: drzwi się otwierają
8
Wyświetlacz pokazuje następujące informacje:
10.1: Blokada uruchomienia
Mechanizm ten pozwala na pozostawienie
pracującego urządzenia bez nadzoru.
10.2:
• Czas trwania wybranego programu
Po wybraniu programu na wyświetlaczu
pokazywany jest czas trwania programu w
godzinach i minutach (na przykład
).
Czas trwania jest obliczany automatycznie
na podstawie maksymalnego ciężaru prania, jaki zaleca się dla każdego rodzaju
tkaniny. Po rozpoczęciu programu pozostały czas jest aktualizowany co minutę.
• Wybrany czas suszenia
Po wybraniu programu suszenia czas suszenia jest pokazywany w minutach lub w
godzinach i minutach. Po rozpoczęciu programu pozostały czas jest aktualizowany
co minutę.
• Opóźnienie rozpoczęcia programu
Wybrany czas opóźnienia ustawiony za pomocą odpowiedniego przycisku pojawia się
na wyświetlaczu na kilka sekund, a następnie ponownie pojawia się komunikat o długości wybranego programu. Czas opóźnienia rozpoczęcia programu zmniejsza się co
godzinę, a następnie, gdy do uruchomienia
pozostaje już tylko 1 godzina, co minutę.
• Kody alarmowe
W wypadku problemów z działaniem urządzenia mogą być wyświetlane kody alar(patrz rozdział „Rozwiązymowe, np.
wanie problemów”).
• Nieprawidłowy wybór opcji
W przypadku wybrania opcji niezgodnej z
wybranym programem w dolnej części wy-
świetlacza pojawia się na kilka sekund komunikat Err i zaczyna migać czerwona
kontrolka przycisku 7.
• Koniec programu
Po zakończeniu programu na wyświetlaczu
widoczna jest migająca cyfra zero ( ),
kontrolki przycisków 9 i 7 gasną i można
otworzyć drzwi.
Pierwsze użycie
• Sprawdzić, czy podłączenia elektryczne i wodne zostały wykonane zgodne
z instrukcją instalacji.
• Wyjąć z bębna blok styropianowy i
wszelkie inne materiały.
• Wlać 2 litry wody do komory prania
w szufladzie na dezasadniczego
tergenty w celu zamknięcia zaworu
ECO. Następnie wybrać program do
prania tkanin bawełnianych w najwyższej temperaturze bez wkładania
ubrań do pralki. Pozwala to usunąć z
bębna ewentualny kurz lub inne zabrudzenia pochodzące z procesu produkcji. Wsypać 1/2 dawki detergentu
do komory prania zasadniczego i włączyć pralkę.
Dopasowanie ustawień
Sygnały akustyczne
Pralka została wyposażona w moduł emitujący sygnały akustyczne, które sygnalizują następujące operacje:
• zakończenie cyklu
• wystąpienie awarii.
Jednoczesne wciśnięcie przycisków 4i5 przytrzymanie ich przez około 6 sekund wyłącza
sygnał akustyczny (oprócz sygnalizacji awarii). Po ponownym wciśnięciu tych dwóch
przycisków sygnał akustyczny zostaje przywrócony.
Zabezpieczenie przed uruchomieniem
przez dzieci
nia obrażeń przez dzieci lub uszkodzenia
urządzenia. Funkcja pozostaje włączona również, gdy urządzenie nie pracuje.
Istnieją dwa sposoby włączenia tej funkcji:
1. Przed naciśnięciem przycisku 7: nie będzie możliwe uruchomienie pralki.
2. Po naciśnięciu przycisku 7: nie będzie
możliwa zmiana programu lub opcji.
Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, należy
jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przez
około 6 sekund przyciski 2 i 3 , aż ikona
odpowiednio pojawi się na wyświetlaczu lub z
niego zniknie.
Funkcja ta umożliwia pozostawienie urządzenia bez nadzoru, bez obawy o ryzyko dozna-
9
Codzienna eksploatacja
Wkładanie prania
Ostrożnie otworzyć
drzwi, delikatnie pociągając za uchwyt.
Pranie należy wkładać do bębna pojedynczo, wytrząsając
dokładnie każdą
sztukę. Zamknąć
drzwi.
Należy upewnić się,
że nie doszło do
przytrzaśnięcia prania między drzwiami
a uszczelką. Mogłoby to skutkować wyciekiem wody lub
uszkodzeniem pranych rzeczy.
Odmierzanie ilości detergentu i płynu
zmiękczającego
Maksymalnie wysunąć szufladę na detergenty. Odmierzyć odpowiednią ilość detergentu, wlać/wsypać go do komory prania
lub do odpowiedniej kozasadniczego
mory, jeśli wymaga tego wybrany program/
opcja (bardziej szczegółowe informacje
znajdują się w rozdziale "Szuflada na detergenty").
Można również dodać płyn zmiękczający do
(nie przetkanin do komory oznaczonej
kraczać oznaczenia "MAX" na komorze).
Delikatnie zamknąć szufladę.
10
Klapka do detergentu w proszku lub w
płynie
DO GÓRY — klapka ustawiona na
detergent w
PROSZKU
DO DOŁU — klapka
ustawiona na
PŁYNNY detergent
do prania zasadniczego
Jeżeli klapka nie znajduje się w odpowiednim położeniu:
• Maksymalnie wysunąć szufladę
dozownika.
Klapka jest skierowana w dół, a istnieje
konieczność użycia detergentu w proszku:
• Obrócić klapkę do
góry.
• Odmierzyć wymaganą ilość detergentu.
• Wsypać detergent
w proszku do komory prania za.
sadniczego
• Usunąć pozostały proszek z klapki.
• Po zakończeniu programu prania w
komorze prania zasadniczego pozostają resztki detergentu w proszku. Sprawdzić, czy klapka jest ustawiona w odpowiednim położeniu.
Klapka jest skierowana do góry, a występuje konieczność użycia detergentu w
płynie:
• Obrócić klapkę w
dół.
• Odmierzyć wymaganą ilość detergentu.
W celu odmierzenia właściwej
ilości detergentu należy zawsze kierować się wytycznymi
na opakowaniu oraz
sprawdzać, czy detergent można wlać
do szuflady.
• Wlać detergent w płynie do komory
nie przekraczając granicy zaznaczonej
na klapce.
• Zamknąć szufladę dozownika detergentu.
•
•
•
•
detergentami w żelu lub gęstymi środkami;
detergentami w proszku;
programami z praniem wstępnym.
Nie należy używać detergentu w płynie, jeżeli program prania nie zaczyna się natychmiast.
We tych przypadkach klapka musi znajdować
się w GÓRNYM położeniu.
Wybór żądanego programu za
pomocą pokrętła wyboru programów
(1)
Ustawić pokrętło wyboru programów zgodnie
z wybranym programem.
Zielona lampka kontrolna przycisku 7 zacznie
pulsować. Pokrętło wyboru programów można obracać zarówno w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara, jak i w kierunku
przeciwnym.
,
Obrócić pokrętło wyboru programów na
aby anulować program/wyłączyć urządzenie.
Po zakończeniu programu należy obrócić
pokrętło wyboru programów do pozycji
aby wyłączyć pralkę.
Ważne! Jeśli podczas pracy urządzenia
pokrętło wyboru programów zostanie
ustawione na inny program, czerwona
lampka kontrolna przycisku 7 Err włączy się
3 razy, a na wyświetlaczu pojawi się
komunikat sygnalizujący niewłaściwe
ustawienie. Pralka nie wykona nowego
programu.
Wybór prędkości wirowania
przyciskiem 2
Podczas wybierania programu urządzenie
automatycznie zasugeruje maksymalną prędkość wirowania dla danego programu. (Aby
uzyskać informacje na temat maksymalnej
dopuszczalnej prędkości wirowania, patrz
rozdział "Programy prania").
Wciskać kilka razy ten przycisk, aby zmienić
prędkość wirowania, w przypadku, gdy pranie
ma być w odwirowanie z inną prędkością. Zapali się odpowiednia kontrolka.
Ostrzeżenie! Nie należy używać klapki
w DOLNYM położeniu wraz z:
11
Wybór dostępnych opcji przyciskami
3, 4, 5 lub 6
W zależności od wybranego programu można ustawiać jednocześnie różne funkcje.
Funkcje należy wybierać po ustawieniu wybranego programu prania, ale przed jego uruchomieniem. Po wciśnięciu tych przycisków
włączą się odpowiadające im kontrolki. Po
ponownym naciśnięciu kontrolki wyłączą się.
W przypadku wybrania niewłaściwej funkcji
mignie trzykrotnie czerwona lampka kontrolna przycisku 7 i przez kilka sekund wyświetlany będzie komunikat Err.
Aby uzyskać informacje na temat dostępności opcji w poszczególnych programach prania, patrz rozdział "Programy prania".
Uruchomić program za pomocą
przycisku 7
Aby rozpocząć wybrany program, należy nacisnąć ten przycisk; odpowiednia zielona
lampka kontrolna przestanie migać.
Włącza się lampka kontrolna 9oznaczająca,
że urządzenie rozpoczęło pracę, a drzwi są
zablokowane.
Jeśli wybrano opcję opóźnienia rozpoczęcia
programu, urządzenie rozpocznie odliczanie
czasu.
Ważne! Jeśli wybrano nieprawidłową opcję,
na kilka sekund wyświetlony zostanie
komunikat Err, a czerwona kontrolka tego
przycisku zamiga 3 razy.
Wybrać funkcję opóźnienia
rozpoczęcia programu za pomocą
przycisku 8.
Jeśli pranie ma się rozpocząć z opóźnieniem
wówczas przed uruchomieniem programu należy przy użyciu tego przycisku ustawić odpowiednie opóźnienie.
Wybrany czas opóźnienia zostanie na kilka
sekund wyświetlony na wyświetlaczu, a następnie ponownie pojawi się czas trwania
programu.
Funkcję tę należy wybrać po ustawieniu programu, ale przed jego uruchomieniem.
12
Opóźnienie można zmienić lub anulować w
dowolnym momencie, przed wciśnięciem
przycisku 7.
Ustawianie opóźnienia rozpoczęcia programu:
1. Wybrać dany program i wymagane funkcje.
2. Ustawić czas opóźnienia rozpoczęcia
programu za pomocą przycisku 8.
3. Nacisnąć przycisk 7:
- pralka rozpocznie odliczanie (w cyklu
godzinnym).
- pranie rozpocznie się po upływie ustawionego czasu.
Anulowanie opóźnienia rozpoczęcia programu po jego uruchomieniu:
1. Wybrać ustawienie PAUZA naciskając
przycisk 7.
2. Nacisnąć jednokrotnie przycisk 8. Na wyświetlaczu pojawi się "0'".
3. Ponownie nacisnąć przycisk 7, aby uruchomić program.
Ważne!
• Wybrane opóźnienie można zmienić jedynie po ponownym wybraniu programu prania.
• Drzwi będą zablokowane przez cały czas
opóźnienia. Jeśli zajdzie potrzeba otwarcia
drzwi, należy włączyć tryb PAUZA naciskając przycisk 7, a następnie odczekać kilka
minut przed otwarciem drzwi. Po zamknięciu drzwi ponownie wcisnąć ten sam przycisk.
Ważne! Opóźnienia rozpoczęcia programu
nie można wybrać z programem
odpompowania.
Zmiana funkcji lub włączonego
programu
Istnieje możliwość zmiany niektórych funkcji,
zanim taka funkcja zostanie wykonana przez
program.
Przed dokonaniem zmiany należy przerwać
pracę pralki naciskając przycisk 7.
Zmiany już rozpoczętego programu można
dokonać tylko poprzez jego anulowanie. Należy przekręcić pokrętło wyboru programów w
położenie
, a następnie ustawić je nowy
program. Uruchomić nowy program poprzez
kolejne naciśnięcie przycisku 7.
Woda z prania pozostaje w pralce.
Przerwanie trwającego programu
Aby przerwać wykonywany program, należy
nacisnąć przycisk 7. Odpowiednia kontrolka
zacznie migać. Aby wznowić program, należy ponownie nacisnąć przycisk.
Anulowanie programu
Aby anulować wykonywany program, należy
ustawić pokrętło wyboru programów w pozy. Teraz można wybrać nowy program.
cji
Otwieranie drzwi po rozpoczęciu
programu
Najpierw należy ustawić tryb PAUZA, wciskając w tym celu przycisk 7.
Jeśli lampka kontrolna miga i w ciągu kilku
minut zostaje wyłączona, można otworzyć
drzwi.
Jeśli kontrolka 9 świeci się, oznacza to, że
urządzenie już się nagrzewa lub że poziom
wody jest zbyt wysoki. W żadnym przypadku
nie wolno próbować otwierać drzwi na siłę!
Jeżeli zachodzi konieczność otwarcia drzwi,
należy wyłączyć pralkę, przestawiając pokręt. Po
ło wyboru programów w położenie 9
upływie kilku minut można otworzyć drzwi.
(Uwaga na poziom i temperaturę wody!)
Po zamknięciu drzwi należy ponownie ustawić program oraz opcje, a następnie wcisnąć
przycisk 7.
Tryb czuwania : po kilku minutach od zakończenia programu włącza się system oszczędzania energii. Zmniejszona zostaje jasność
Po zakończeniu programu
Urządzenie zatrzymuje się automatycznie.
Rozlegają się sygnały dźwiękowe, a na wyświetlaczu zaczyna migać symbol . Gasną
kontrolki przycisków 7 i 9.
Po nastawieniu programu lub opcji, po których zakończeniu w zbiorniku pozostaje woda, kontrolka 9 świeci się nadal. Drzwi zostaną zablokowane, co wskazuje na konieczność wypompowania wody. Bęben będzie
nadal obracał się w regularnych odstępach
czasu do chwili odpompowania wody.
W celu odpompowania wody należy postępować zgodnie z poniższymi poleceniami:
1. Ustawić pokrętło wyboru programów w
.
położeniu
2. Wybrać program odpompowania lub wirowania.
3. W razie potrzeby zmniejszyć prędkość
wirowania za pomocą odpowiedniego
przycisku.
4. Nacisnąć przycisk 7.
Po zakończeniu programu drzwi zostaną odblokowane i można będzie je otworzyć. Usta, aby
wić pokrętło wyboru programów na
wyłączyć pralkę.
Wyjąć pranie z bębna i dokładnie sprawdzić,
czy jest pusty. Gdy nie zamierzamy więcej
prać, należy zamknąć zawór dopływu wody.
Zostawić drzwi otwarte, aby zapobiec powstawaniu pleśni i nieprzyjemnych zapachów.
wyświetlacza. Naciśnięcie dowolnego przycisku powoduje wyłączenie systemu oszczędzania energii.
Przydatne rady i wskazówki
Sortowanie prania
Przed włożeniem prania
Należy przestrzegać umieszczonych na metkach zaleceń producenta odzieży dotyczących prania. Ubrania posortować w następujący sposób: białe, kolorowe, syntetyczne,
delikatne, wełniane.
Białych i kolorowych tkanin nigdy nie należy
prać razem. Białe tkaniny mogą stracić swoją
"biel" w trakcie prania.
Nowe kolorowe ubrania mogą farbować w
czasie pierwszego prania; dlatego należy je
za pierwszym razem wyprać oddzielnie.
13
Przed włożeniem do pralki należy pozapinać
poszwy oraz zamknąć zatrzaski i zamki błyskawiczne. Związać długie paski lub tasiemki.
Wszelkie trudne do usunięcia plamy należy
uprzednio zaprać.
Szczególnie zabrudzone tkaniny oczyścić
specjalnym środkiem do usuwania plam.
Firany należy prać z zachowaniem szczególnej ostrożności. Z firan i zasłon zdjąć klamerki i żabki lub umieścić je w woreczku bądź
siatce do prania.
Usuwanie plam
Do usunięcia niektórych plam nie wystarczy
tylko woda i detergent. Dlatego zaleca się ich
usunięcie przed przystąpieniem do prania.
Plamy z krwi: świeże plamy zaprać zimną
wodą. Stare plamy odmoczyć w zimnej wodzie przez noc z detergentem, a następnie
zaprać w wodzie z mydłem.
Plamy z farb olejnych: zwilżyć środkiem do
wywabiania plam na bazie benzyny, położyć
tkaninę na suchej szmatce i usunąć plamę
poprzez poklepywanie tkaniny; czynność powtórzyć kilka razy.
Plamy z zaschniętego smaru: nasączyć terpentyną, położyć tkaninę na suchej powierzchni i usunąć plamę poklepując tkaninę
opuszkami palców przy użyciu bawełnianej
ściereczki.
Plamy z rdzy: zastosować kwas szczawiowy
rozpuszczony w gorącej wodzie lub środek
do usuwania rdzy na zimno. Należy uważać
na stare plamy z rdzy, ponieważ powodują
one uszkodzenie struktury celulozy oraz mają
tendencję do dziurawienia tkaniny.
Plamy z wilgoci i pleśni: czyścić przy użyciu
wybielacza (tylko tkaniny białe i kolorowe o
trwałych kolorach).
Plamy z trawy: lekko namydlić, a następnie
czyścić wybielaczem (tylko tkaniny białe i kolorowe o trwałych kolorach).
Plamy z atramentu i kleju: przetrzeć acetonem 1), położyć tkaninę na suchej ściereczce
i usunąć plamę przez poklepywanie tkaniny.
Plamy ze szminki: przetrzeć acetonem, a
następnie użyć spirytusu skażonego. Pozos-
tałości plam należy usunąć przy pomocy wybielacza.
Plamy z czerwonego wina: zamoczyć w wodzie z dodatkiem mydła, wypłukać lub przetrzeć kwasem octowym lub cytrynowym i
spłukać. Pozostałości plam należy usunąć
przy pomocy wybielacza.
Plamy z tuszu: w zależności od typu tuszu,
zwilżyć tkaninę acetonem 1), a następnie
kwasem octowym; pozostałości plam na białych tkaninach należy usunąć przy pomocy
wybielacza, a następnie dobrze wypłukać.
Plamy ze smoły: najpierw czyścić środkiem
odplamiającym, spirytusem skażonym lub
benzyną, a następnie wyczyścić proszkiem
do prania.
Środki piorące i zmiękczające
Dobre rezultaty prania zależą również od wybranego detergentu oraz jego ilości (tak, aby
unikać jego marnowania i chronić środowisko
naturalne).
Zwłaszcza, że nawet środki ulegające biodegradacji zawierają w swoim składzie substancje, które w zbyt dużych ilościach szkodzą
środowisku.
Wybór odpowiedniego detergentu uzależniony jest od rodzaju tkaniny (delikatna, wełniana, bawełniana, itp.), koloru, temperatury prania i stopnia zabrudzenia ubrań przeznaczonych do prania.
Do prania w pralce można używać wszystkich dostępnych detergentów:
• detergenty w proszku do wszystkich rodzajów tkanin
• detergenty w proszku do tkanin delikatnych
(maksymalnie 60°C) i wełnianych
• detergenty w płynie, preferowane do programów prania w niskiej temperaturze
(maksymalnie 60°C) do wszystkich rodzajów tkanin lub specjalne detergenty tylko
do tkanin wełnianych.
Detergenty i płyn zmiękczający należy umieszczać we właściwych komorach szuflady
przed rozpoczęciem prania.
W przypadku stosowania detergentów w płynie należy wybierać programy bez prania
wstępnego.
1) nie używać acetonu do tkanin zawierających sztuczny jedwab
14
Pralkę wyposażono w system recyrkulacji,
który pozwala na optymalne wykorzystanie
skoncentrowanego środka piorącego.
Należy przestrzegać zaleceń producenta
środka dotyczących jego dozowania i nie
przekraczać poziomu "MAX" zaznaczonego w szufladzie na detergenty.
Dozowanie detergentów
Rodzaj i ilość detergentu zależy od rodzaju,
ilości i stopnia zabrudzenia ubrań oraz twardości wody.
Detergenty należy dozować według zaleceń
producenta podanych na opakowaniu.
Należy stosować mniej detergentów, jeśli:
• prana jest mniejsza ilość rzeczy;
• pranie jest lekko zabrudzone,
• podczas prania tworzy się dużo piany.
Stopień twardości wody
Poziom twardości wody mierzy się w tzw.
"stopniach" twardości. Informacje o stopniu
twardości wody można uzyskać w miejskich
zakładach wodociągowych lub od właściwych
władz lokalnych. Jeśli stopień twardości wody
jest średni lub wysoki, zalecamy dodawanie
zmiękczacza wody, przestrzegając przy tym
zawsze zaleceń producenta. Jeśli woda jest
miękka, należy dostosować ilość detergentu.
Programy prania
Program
Maksymalna i minimalna temperatura - Opis
programu - Maksymalna prędkość wirowania Maksymalny wsad - Typ prania
Opcje
Pojemnik na detergenty
BAWEŁNA
95° – pranie w zimnej wodzie
Pranie zasadnicze – Płukania
Maksymalna prędkość wirowania 1200 obr/min
Maks. wsad 8 kg, zmniejszony wsad 4 kg
Tkaniny bawełniane białe i kolorowe (średnio
zabrudzone).
ZMNIEJSZENIE
PRĘDKOŚCI WIROWANIA
STOP Z WODĄ
EKO 1)
SUPER SZYBKIE 2)
PRANIE WSTĘPNE
ŁATWE PRASOWANIE
DODATKOWE
PŁUKANIE
3)
SYNTETYKI
60° – pranie w zimnej wodzie
Pranie zasadnicze – Płukania
Maksymalna prędkość wirowania 900 obr/min
Maks. wsad 3,5 kg, zmniejszony wsad 1,5 kg
Tkaniny syntetyczne lub mieszane: bielizna,
ubrania kolorowe, niezbiegające się koszule,
bluzki.
ZMNIEJSZENIE
PRĘDKOŚCI WIROWANIA
STOP Z WODĄ
EKO 1)
SUPER SZYBKIE 2)
PRANIE WSTĘPNE
ŁATWE PRASOWANIE
DODATKOWE
PŁUKANIE
3)
15
Program
Maksymalna i minimalna temperatura - Opis
programu - Maksymalna prędkość wirowania Maksymalny wsad - Typ prania
DELIKATNE
40° – pranie w zimnej wodzie
Pranie zasadnicze – Płukania
Maksymalna prędkość wirowania 700 obr/min
Maksymalny wsad kg 3,5 – Zmniejszony wsad kg
1,5
Tkaniny delikatne: akryl, wiskoza, poliester.
Opcje
ZMNIEJSZENIE
PRĘDKOŚCI WIROWANIA
STOP Z WODĄ
SUPER SZYBKIE 2)
PRANIE WSTĘPNE
DODATKOWE
PŁUKANIE
PRANIE RĘCZNE
30° – pranie w zimnej wodzie
Pranie zasadnicze – Płukania
Maksymalna prędkość wirowania 900 obr/min
Maks. wsad 2 kg
Specjalny program dla tkanin delikatnych oznaczonych symbolem „Prać ręcznie”.
ZMNIEJSZENIE
PRĘDKOŚCI WIROWANIA
STOP Z WODĄ
WEŁNA
40°
Pranie zasadnicze – Płukania
Maksymalna prędkość wirowania 900 obr/min
Maks. wsad 2 kg
Program do rzeczy wełnianych nadających się do
prania w pralce oraz rzeczy wełnianych i delikatnych tkanin do prania ręcznego. Uwaga: Pojedyncze rzeczy lub rzeczy o dużej objętości mogą powodować problemy z wyważeniem prania. Jeśli
urządzenie nie przeprowadza końcowego cyklu
wirowania, należy dodać więcej rzeczy i rozłożyć
pranie w bębnie, a następnie wybrać program wirowania.
ZMNIEJSZENIE
PRĘDKOŚCI WIROWANIA
STOP Z WODĄ
JEANS
40°
Pranie zasadnicze – Płukania
Maksymalna prędkość wirowania 1200 obr/min
Maks. wsad 4 kg
Ten program umożliwia pranie dżinsowych spodni, koszul lub kurtek oraz swetrów wykonanych z
najnowszych materiałów. (Opcja „Dodatkowe płukanie” zostanie uruchomiona automatycznie).
ZMNIEJSZENIE
PRĘDKOŚCI WIROWANIA
STOP Z WODĄ
PRANIE WSTĘPNE
ŁATWE PRASOWANIE
16
Pojemnik na detergenty
3)
3)
Program
Maksymalna i minimalna temperatura - Opis
programu - Maksymalna prędkość wirowania Maksymalny wsad - Typ prania
Opcje
Pojemnik na detergenty
NAMACZANIE
30°
Pranie wstępne – Namaczanie przez ok. 40 minut
– Zatrzymanie wody w bębnie
Maks. wsad 8 kg
Specjalny program do mocno zabrudzonego prania. Pralka przeprowadza namaczanie w temperaturze 30°C. Po jego zakończeniu pralka automatycznie się zatrzymuje, a woda pozostaje w
bębnie.
Przed rozpoczęciem nowej fazy prania należy opróżnić bęben z wody poprzez:
• Tylko odpompowanie: ustawić pokrętło wyboru programów na odpompowanie (a następnie
nacisnąć przycisk 7).
• Odpompowanie i odwirowanie: ustawić pokrętło wyboru programów na wirowanie, za pomocą odpowiedniego przycisku zmniejszyć
prędkość wirowania, a następnie nacisnąć
przycisk 7.
Ważne! Tego programu nie można używać do
namaczania bardzo delikatnych tkanin, np. jedwabnych lub wełnianych. Wsypać detergent dla
programu namaczania do odpowiedniej komory.
Po zakończeniu namaczania (i odpompowaniu
wody) można wybrać program prania (najpierw
ustawić pokrętło wyboru programów na O,a następnie na dany program i nacisnąć przycisk 7).
PŁUKANIE
Płukania
Maksymalna prędkość wirowania 1200 obr/min
Maks. wsad 8 kg
Ten program służy do płukania i wirowania rzeczy
bawełnianych uprzednio wypranych ręcznie. Pralka wykona 3-krotne płukanie z końcowym długim
wirowaniem. Prędkość wirowania można zmniejszyć.
ZMNIEJSZENIE
PRĘDKOŚCI WIROWANIA
STOP Z WODĄ
ŁATWE PRASOWANIE
DODATKOWE
PŁUKANIE
17
Program
Maksymalna i minimalna temperatura - Opis
programu - Maksymalna prędkość wirowania Maksymalny wsad - Typ prania
Opcje
Pojemnik na detergenty
ODPOMPOWANIE
Odpompowanie wody
Maks. wsad 8 kg
Funkcja ta służy do odpompowania wody po ostatnim płukaniu w programach, dla których wybrano opcję pozostawienia wody w bębnie.
WIROWANIE
Odpompowanie i długie wirowanie
Maksymalna prędkość wirowania 1200 obr/min
Maks. wsad 8 kg
Osobne wirowanie dla tkanin pranych ręcznie i po
programach z wybraną opcją, w przypadku których na końcu woda zostaje w bębnie. Prędkość
wirowania można ustawić przy pomocy odpowiedniego przycisku, aby dostosować ją do tkanin,
które mają być odwirowywane.
ZMNIEJSZENIE
PRĘDKOŚCI WIROWANIA
= WYŁ
Służy do anulowania trwającego programu lub wyłączenia urządzenia.
1) Ta opcja nie jest dostępna z temperaturą poniżej 40°C.
2) Po wybraniu opcji „Super szybkie” za pomocą przycisku 3 zalecane jest zredukowanie maksymalnego
wsadu zgodnie ze wskazówkami. Pełny wsad jest możliwy, jednak efekty prania będą nieco mniej
zadowalające.
3) W przypadku stosowania detergentów w płynie należy wybierać programy bez PRANIA WSTĘPNEGO.
Konserwacja i czyszczenie
Ostrzeżenie! Przed przystąpieniem do
czyszczenia i prac konserwacyjnych
należy ODŁĄCZYĆ urządzenie od zasilania.
Usuwanie kamienia
Woda zazwyczaj zawiera kamień. Dobrym
rozwiązaniem jest okresowe używanie środka
zmiękczającego wodę. Należy to robić poza
praniem ubrań i stosować się do zaleceń producenta środka zmiękczającego. Pozwoli to
zapobiec osadzaniu się kamienia.
Czyszczenie powierzchni
zewnętrznych
Obudowę urządzenia należy czyścić jedynie
wodą z mydłem, a następnie dokładnie wytrzeć.
18
Czyszczenie szuflady dozownika
detergentu
Należy regularnie czyścić szufladę na proszek do prania i dodatki.
Ostrzeżenie! Przed otwarciem klapki
pompy należy wyłączyć urządzenie i
wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.
Należy postępować w następujący sposób:
• Wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.
• W razie potrzeby odczekać, aż woda ostygnie.
Wyjąć szufladę, naciskając blokadę do
dołu i pociągając ją
do siebie. Wypłukać
pod bieżącą wodą,
aby usunąć wszelkie
pozostałości nagromadzonego proszku.
Aby ułatwić czyszczenie, należy wyjąć górną część
przegródki na dodatki.
Czyszczenie wnęki szuflady
Po wyjęciu szuflady
należy wyczyścić
wnękę przy użyciu
małej szczotki,
upewniając się, że
wszelkie pozostałości proszku zostały
usunięte z dolnej i
górnej części wnęki.
Włożyć szufladę z powrotem i uruchomić
program płukania bez wkładania jakichkolwiek ubrań do bębna.
Czyszczenie pompy
Należy regularnie sprawdzać pompę, a w
szczególności jeśli:
• urządzenie nie odprowadza wody i/lub nie
wiruje,
• podczas odprowadzania wody z urządzenia wydobywają się nietypowe odgłosy
spowodowane obecnością obcych przedmiotów, takich jak agrafki, monety itp., które blokują pompę,
• wystąpił problem z odprowadzeniem wody
(więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Co zrobić, gdy...”).
Otworzyć klapkę pompy.
Podstawić pod pompę odpowiednie
naczynie, do którego
spłynie woda.
Wysunąć awaryjny
wąż spustowy,
umieścić go w naczyniu i zdjąć zatyczkę.
Gdy cała woda spłynie, odkręcić pokrywę
pompy w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara i wyjąć filtr. W razie potrzeby użyć kombinerek. Dobrze jest mieć
w pobliżu szmatkę do wycierania wody wyciekającej podczas odkręcania pokrywy.
Wypłukać filtr pod bieżącą wodą, aby usunąć wszelkie zabrudzenia.
Usunąć obce przedmioty i fragmenty
włókien z komory i
wirnika pompy.
19
odpowiedni alarm (patrz rozdział
„Rozwiązywanie problemów”, aby uzyskać
szczegółowe informacje), należy sprawdzić,
czy filtry dopływu wody nie są zatkane.
Czyszczenie filtrów dopływu wody:
Sprawdzić ostrożnie, czy wirnik pompy obraca się (wirnik obraca się nierównomiernie). Jeśli nie obraca się, należy skontaktować się z lokalnym punktem serwisowym.
Założyć zatyczkę awaryjnego węża spustowego i umieścić go z powrotem w miejscu,
z którego został wyjęty.
Umieścić filtr w pompie, wkładając go
prawidłowo w specjalne prowadnice.
Dokręcić mocno pokrywę pompy, obracając ją w prawo.
Zamknąć klapkę pompy.
Uwaga! W trakcie pracy urządzenia, w
zależności od wybranego programu, w
pompie może się znajdować gorąca woda.
Nie wolno odkręcać pokrywy pompy w trakcie
cyklu prania. Należy zaczekać, aż urządzenie
zakończy cykl i będzie puste. Zakładając
pokrywę pompy, należy upewnić się, że jest
dobrze dokręcona, aby zapobiec przeciekom
i uniemożliwić jej odkręcenie przez dzieci.
Czyszczenie filtrów dopływu wody
Ważne! Jeśli urządzenie nie napełnia się
wodą lub napełnia się zbyt długo, kontrolka
przycisku uruchomienia miga na żółto lub na
wyświetlaczu (jeśli występuje) widoczny jest
20
• Zamknąć zawór
wody.
• Odkręcić wąż od
zaworu.
• Oczyścić filtr w
wężu szczotką o
twardym włosiu.
• Przykręcić wąż z powrotem do zaworu.
Upewnić się, że połączenie jest szczelne.
• Odkręcić wąż od urządzenia. Dobrze jest
mieć w pobliżu szmatkę do wycierania
wyciekającej wody.
• Wyczyścić filtr w zaworze szczotką o
twardym włosiu lub szmatką.
35°
45°
• Przykręcić wąż z powrotem do urządzenia i upewnić się, że połączenie jest
szczelne.
• Otworzyć zawór wody.
Środki ostrożności w przypadku
mrozu
Jeśli urządzenie jest narażone na temperatury poniżej 0°C, należy podjąć określone środki ostrożności.
• Zakręcić zawór wody.
• Odkręcić wąż dopływowy.
• Umieścić końcówkę węża awaryjnego
spustu oraz końcówkę węża dopływowego
w specjalnie podstawionym naczyniu i odczekać, aż spłynie do niego woda z pralki.
• Dokręcić wąż dopływowy wody i umieścić
we wnęce pompy wąż awaryjnego spustu,
pamiętając o tym, by zabezpieczyć jego
końcówkę specjalną zatyczką.
• Jeśli urządzenie ma być ponownie uruchomione, należy sprawdzić, czy temperatura
w pomieszczeniu wynosi ponad 0°C.
Awaryjne odprowadzenie wody
Jeśli woda nie zostanie odpompowana, należy postępować według poniższych wskazówek:
• wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazdka;
• Zakręcić zawór wody.
• w razie potrzeby odczekać, aż woda ostygnie;
• otworzyć klapkę pompy;
• ustawić na podłodze pod pompą naczynie
na wodę, włożyć do niego końcówkę węża
awaryjnego spustu. Zdjąć zatyczkę węża.
Woda powinna sama spłynąć do naczynia.
Po napełnieniu naczynia nałożyć zatyczkę
z powrotem na wąż. Wylać wodę z naczynia. Powtarzać te czynności, aż cała woda
zostanie odprowadzona;
• w razie potrzeby wyczyścić pompę zgodnie
z uprzednio podanymi instrukcjami;
• nałożyć zatyczkę na wąż i umieścić go we
wnęce;
• dokręcić pompę i zamknąć klapkę.
Ważne! Za każdym razem, gdy woda jest
usuwana przez awaryjny wąż spustowy,
należy wlać 2 litry wody do komory prania
zasadniczego w szufladzie na detergenty i
uruchomić program odpompowania wody.
Spowoduje to uruchomienie zaworu EKO,
który zapewnia całkowite zużycie detergentu.
Co zrobić, gdy...
Niektóre problemy są wynikiem niedopełnienia prostych czynności konserwacyjnych lub
przeoczeń i można je rozwiązać bez konieczności wzywania technika z serwisu. Przed
skontaktowaniem się z lokalnym punktem
serwisowym należy wykonać następujące
kontrole.
Podczas pracy urządzenia może zacząć migać czerwona lampka kontrolna przycisku 7,
na wyświetlaczu może pojawić się jeden z
następujących kodów alarmów i rozlegać się
mogą sygnały dźwiękowe z częstotliwością
co 20 sekund - oznacza to, że urządzenie nie
działa.
•
: problem z dopływem wody.
•
: problem z odpompowaniem wody.
•
: otwarte drzwi.
Po usunięciu problemu należy ponownie uruchomić program wciskając w tym celu przycisk 7. Jeżeli po sprawdzeniu nadal występują nieprawidłowości, należy skontaktować się
z lokalnym autoryzowanym serwisem.
21
Problem
Możliwa przyczyna/Rozwiązanie
Drzwi nie zostały zamknięte.
• Dokładnie zamknąć drzwi.
Wtyczka nie została prawidłowo włożona do gniazdka zasilania.
• Włożyć wtyczkę do gniazdka.
W gniazdku nie ma prądu.
• Sprawdzić domową instalację elektryczną.
Przepalił się bezpiecznik główny.
Pralka nie rozpoczyna pra- • Wymienić bezpiecznik.
cy:
Pokrętło wyboru programów nie zostało ustawione we właściwej pozycji i przycisk 7 nie został naciśnięty.
• Przekręcić pokrętło wyboru programów i ponownie nacisnąć przycisk 7.
Wybrano funkcję opóźnienia rozpoczęcia programu.
• Jeśli pranie ma się rozpocząć od razu, należy wyłączyć
funkcję opóźnienia rozpoczęcia programu.
Włączono blokadę uruchomienia przez dzieci.
• Wyłączyć blokadę uruchomienia przez dzieci.
Pralka nie pobiera wody:
Zawór wody jest zamknięty.
• Odkręcić zawór wody.
Przygnieciony bądź zagięty wąż dopływowy.
• Sprawdzić podłączenie węża dopływowego.
Zatkany filtr w wężu dopływowym lub filtr w zaworze dopływu
wody w urządzeniu.
• Wyczyścić filtry dopływu wody. (Więcej informacji można
znaleźć w rozdziale „Czyszczenie filtrów dopływu wody”).
Drzwi nie zostały prawidłowo zamknięte.
• Dokładnie zamknąć drzwi.
Pralka nie odprowadza
wody i/lub nie wiruje:
Wąż spustowy jest przygnieciony lub zagięty.
• Sprawdzić podłączenie węża odpływowego.
Filtr spustowy jest zatkany.
• Oczyścić filtr odpływowy.
Wybrano opcję lub program, który kończy się pozostawieniem
wody w bębnie lub w którym nie ma wirowania.
• Wybrać program odpompowania lub wirowania.
Pranie nie jest równomiernie rozmieszczone w bębnie.
• Zmienić rozłożenie prania.
22
Problem
Możliwa przyczyna/Rozwiązanie
Użyto zbyt dużo detergentu lub jego niewłaściwy rodzaj (tworzy się nadmierna ilość piany).
• Zmniejszyć ilość detergentu lub użyć innego.
Sprawdzić, czy nie ma wycieków w okolicy jednego z mocowań węża dopływowego. Nie zawsze można to łatwo sprawdzić, gdyż woda ścieka po wężu; sprawdzić, czy wąż nie jest
wilgotny.
Wyciek wody na podłodze: • Sprawdzić podłączenie węża dopływowego.
Wąż spustowy lub dopływowy jest uszkodzony.
• Wymienić na nowy.
Zatyczka na awaryjnym wężu spustowym nie została ponownie założona lub filtr nie został prawidłowo przykręcony po
czyszczeniu.
• Założyć z powrotem zatyczkę na awaryjny wąż spustowy
lub dokładnie przykręcić filtr.
Niezadowalające wyniki
prania:
Użyto zbyt małej ilości lub niewłaściwego detergentu.
• Zwiększyć ilość detergentu lub użyć innego.
Trudne do usunięcia plamy nie zostały odpowiednio wywabione przed praniem.
• Do wywabiania trudnych do usunięcia plam należy stosować produkty dostępne na rynku.
Nie wybrano odpowiedniej temperatury.
• Sprawdzić, czy wybrano odpowiednią temperaturę.
Włożono za dużo prania.
• Zmniejszyć wielkość wsadu.
Program nie dobiegł końca.
• Odczekać do końca programu prania.
Blokada drzwi nie została zwolniona.
Nie można otworzyć drzwi: • Poczekać, aż zgaśnie kontrolka 9.
W bębnie pozostała woda.
• Wybrać program odpompowania lub wirowania, aby odprowadzić wodę.
Wibracje lub głośna praca
pralki:
Nie usunięto blokad transportowych i elementów opakowania.
• Sprawdzić, czy urządzenie zostało prawidłowo zainstalowane.
Nóżki nie zostały właściwie wyregulowane
• Sprawdzić, czy urządzenie zostało prawidłowo wypoziomowane.
Pranie jest nierównomiernie rozmieszczone w bębnie.
• Zmienić rozłożenie prania.
Możliwe, że w bębnie znajduje się zbyt mała ilość prania.
• Włożyć więcej prania.
23
Możliwa przyczyna/Rozwiązanie
Wirowanie z opóźnieniem,
bądź brak wirowania:
Elektroniczna kontrola wyważenia anulowała wirowanie, gdyż
pranie jest nierównomiernie rozmieszczone w bębnie. Zmiana
rozmieszczenia prania następuje poprzez obrót bębna w
przeciwnym kierunku. Czynność ta może powtórzyć się kilka
razy, aż bęben uzyska równowagę i rozpocznie normalne wirowanie. Jeżeli po upływie 10 minut pranie nadal nie jest równomiernie rozłożone w bębnie, urządzenie nie będzie wirować. W takim przypadku należy ręcznie rozłożyć pranie i wybrać program wirowania.
• Zmienić rozłożenie prania.
Zbyt mała ilość prania.
• Dodać więcej rzeczy, ręcznie rozłożyć pranie, a następnie
wybrać program wirowania.
Pralka wydaje dziwne
dźwięki:
Urządzenie jest wyposażone w nowy rodzaj silnika, który wydaje inne dźwięki w porównaniu z tradycyjnymi silnikami. Nowy silnik zapewnia łagodniejszy start bębna, a pranie jest lepiej rozłożone w bębnie podczas wirowania. W konsekwencji
zwiększa się stabilność urządzenia.
W bębnie nie widać wody:
Urządzenia opracowane z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii są znacznie bardziej ekonomiczne i zużywają o
wiele mniej wody bez wpływu na parametry pracy.
...
...
No.
..
Ser.
...
...
...
...
Mod
Prod . ...
. No.
Jeśli nie da się usunąć problemu we własnym zakresie, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym. Przed
skontaktowaniem się z serwisem należy zanotować model, numer produktu oraz numer
seryjny i datę zakupu urządzenia: informacje
te są wymagane przez serwis w celu zapewnienia sprawnej obsługi.
...
Problem
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ... ... ...
Dane techniczne
Wymiary
Szerokość
Wysokość
Głębokość
60 cm
85 cm
63 cm
Podłączenie do sieci elektrycznej
Napięcie – Moc całkowita –
Bezpiecznik
Informacje dotyczące podłączenia elektrycznego znajdują się
na tabliczce znamionowej umieszczonej na wewnętrznej krawędzi drzwi urządzenia.
Ciśnienie doprowadzanej wo- Minimum
dy
Maksimum
0,05 MPa
0,8 MPa
Maksymalny wsad
8 kg
24
Bawełniane
Prędkość wirowania
Maksimum
1200 obr/min
Parametry eksploatacyjne
Zużycie energii (kWh)2)
Zużycie wody (litry)2)
Białe tkaniny bawełniane 95°C
2.1
65
Bawełniane 60°C
1.4
63
Bawełniane 40°C
0.6
63
Syntetyczne 40°C
0.45
37
Delikatne 40°C
0.6
63
Wełniane/Pranie ręczne 30°C
0.25
55
Program1)
1) Czas trwania programu można sprawdzić na wyświetlaczu.
2) Informacje na temat zużycia przedstawione w tej tabeli są wartościami orientacyjnymi. Mogą one różnić
się w zależności od ilości i typu prania, od temperatury wody oraz temperatury otoczenia.
Standardowe programy do określenia
parametrów eksploatacyjnych dla klasy
energetycznej
Programy ekonomiczne 60°C i 40°C dla tkanin bawełnianych są standardowymi programami do prania średnio zabrudzonych tkanin
bawełnianych. Nadają się one do prania
średnio zabrudzonych tkanin bawełnianych i
są najbardziej wydajnymi programami pod
względem zużycia wody i energii dla tego typu prania.
Są one zgodne z normą EN60456.
Rzeczywista temperatura wody może
różnić się od deklarowanej dla programu.
Instalacja
Rozpakowanie
Przed uruchomieniem urządzenia należy
usunąć wszystkie elementy blokady transportowej i opakowania.
Zaleca się zachowanie wszystkich elementów transportowych, aby można było z nich
skorzystać w razie ponownego przewożenia
urządzenia.
Po zdjęciu opakowania ostrożnie położyć urządzenie na
tylnej ściance, aby
usunąć styropianową podstawę.
Zdjąć przewód zasilający i węże z uchwytów znajdujących
się z tyłu urządzenia.
25
W razie konieczności sprawdzić ustawienie przy użyciu
poziomicy.
Odkręcić trzy śruby.
Otworzyć drzwiczki i
usunąć blok styropianu umieszczony
na uszczelce drzwiczek.
Wyciągnąć plastikowe rozpórki.
Do małego górnego
otworu i dwóch większych otworów włożyć odpowiednie
plastikowe zaślepki
dostarczone w torebce zawierającej
instrukcję obsługi.
Ustawienie
Urządzenie musi zostać zainstalowane na
stabilnej i poziomej powierzchni. Należy
upewnić się, czy cyrkulacja powietrza dookoła urządzenia nie jest utrudniona przez wykładzinę lub dywanik. Sprawdzić, czy urządzenie nie dotyka ściany lub urządzeń kuchennych. Wypoziomować pralkę odpowiednio regulując nóżki. Regulacja nóżek może sprawiać trudności, ponieważ zamocowano w
nich samoblokującą się nakrętkę, niemniej
urządzenie MUSI zostać wypoziomowane i
stać stabilnie.
Wszelkie konieczne regulacje można wykonać przy użyciu klucza.
Dokładne wypoziomowanie zapobiega wibracjom, hałasowi i przemieszczaniu się pralki w
trakcie pracy. Nigdy nie podkładać pod urządzenie kartonu, drewna lub podobnych materiałów w celu wyrównania ewentualnych nierówności posadzki.
26
Zestaw gumowych nóżek
(4055126249)
Dostępny u autoryzowanego sprzedawcy.
Zastosowanie gumowych nóżek jest szczególnie zalecane w przypadku luźno przytwierdzonych (panele podłogowe), śliskich lub
drewnianych podłóg.
Zamontowanie gumowych nóżek zapobiega
wibracjom, hałasowi i przemieszczaniu się
urządzenia podczas pracy.
Należy uważnie przeczytać instrukcję dołączoną do zestawu.
Podłączenie węża dopływowego wody
Ostrzeżenie! Urządzenie należy
podłączyć do instalacji z zimną wodą
Uwaga! Jeżeli rury wodociągowe, do
których podłączana jest pralka są nowe
lub nie korzystano z nich od dłuższego
czasu, zaleca się spuścić odpowiednio dużo
wody tak, aby wypłukać ewentualne
zanieczyszczenia, które mogły zebrać się w
rurach
Uwaga! Nie należy używać węża
dołączonego do starej pralki, aby
podłączyć wodę do nowego urządzenia.
Podłączyć wąż do
zaworu wody ze
standardowym gwintem 3/4''. Należy zawsze używać węża
dostarczonego w
komplecie.
Wąż należy zabezpieczyć, aby podczas odpływu wody końcówka węża nie ześlizgnęła
się. Można go przywiązać sznurkiem do zaworu lub przymocować do ściany.
35°
45°
Drugi koniec węża dopływowego, od strony
urządzenia, można ukierunkować w sposób
pokazany na rysunku.
Nie kierować końcówki węża dopływowego w dół. Skierować wąż w lewo lub w
prawo w zależności od położenia zaworu
dopływu wody. Ustawić wąż we właściwej
pozycji, poluzowując nakrętkę wieńcową.
Po ułożeniu węża dopływowego dokręcić
nakrętkę, aby nie doszło do wycieków.
Uwaga! Nie wolno przedłużać węża
dopływowego. Jeśli jest on za krótki i nie
można przenieść zaworu dopływowego,
należy kupić nowy, dłuższy wąż, specjalnie
przeznaczony do tego celu.
Podłączenie węża odprowadzającego
wodę
Do rozgałęzienia syfonu zlewozmywaka.
Rozgałęzienie to musi znajdować się nad
syfonem, zaś zakrzywiona część węża ma
się znaleźć na poziomie nie niższym niż 60
cm od posadzki.
Bezpośrednio do węzła sanitarnego na
wysokości nie niższej niż 60 cm i nie wyższej niż 90 cm. Należy zawsze zapewnić
wentylację końcówki węża odpływowego,
tzn. wewnętrzna średnica rury kanalizacyjnej musi być większa niż zewnętrzna średnica węża odpływowego. Wąż odpływowy
nie może być zagięty.
Wąż odpływowy można umieścić w trzech
różnych miejscach:
Na krawędzi zlewozmywaka za pomocą plastikowego
kolanka dostarczonego wraz z urządzeniem.
Podłączenie do sieci elektrycznej
Informacje dotyczące podłączenia elektrycznego znajdują się na tabliczce znamionowej
umieszczonej na wewnętrznej krawędzi drzwi
pralki.
Należy sprawdzić, czy instalacja domowa jest
w stanie wytrzymać maksymalne obciążenie
pralki, biorąc pod uwagę również korzystanie
z innych urządzeń gospodarstwa domowego.
Uwaga! Podłączyć pralkę do gniazdka
z uziemieniem.
27
Uwaga! Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za zniszczenia i
uszkodzenia spowodowane
nieprzestrzeganiem powyższych zaleceń
bezpieczeństwa.
Uwaga! Wymiany przewodu
zasilającego można dokonać
wyłącznie w punkcie serwisowym.
Uwaga! Po zainstalowaniu pralki
przewód zasilający musi być łatwo
dostępny.
Ochrona środowiska
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że tego produktu nie wolno
traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do właściwego
punktu skupu surowców wtórnych
zajmującego się złomowanym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym. Właściwa
utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji
niekorzystnego wpływu złomowanych
produktów na środowisko naturalne oraz
zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane
dotyczące możliwości recyklingu niniejszego
urządzenia, należy skontaktować się z
lokalnym urzędem miasta, służbami
oczyszczania miasta lub sklepem, w którym
produkt został zakupiony.
Opakowanie
Materiały oznaczone symbolem
nadają
się do ponownego przetworzenia.
>PE<=polietylen
>PS<=polistyren
28
>PP<=polipropylen
Aby materiały te mogły zostać ponownie wykorzystane, muszą być gromadzone w wyznaczonych miejscach (lub pojemnikach).
Wskazówki dotyczące ekologii
W celu zaoszczędzenia wody i energii elektrycznej a tym samym przyczynienia się do
ochrony środowiska, prosimy o przestrzeganie następujących zaleceń:
• Średnio zabrudzoną bieliznę można prać
bez prania wstępnego. W ten sposób
oszczędzamy detergent, wodę i czas (dbając tym samym o ochronę środowiska!).
• Pralka pracuje oszczędnie, jeśli jest całkowicie załadowana.
• Stosując odpowiednie zabiegi, można usunąć plamy i brud z niewielkich powierzchni.
Następnie można wykonać cykl prania z
zastosowaniem niższej temperatury.
• Należy dostosować ilość detergentu do
twardości wody, stopnia zabrudzenia bielizny i jej ilości.
29
30
31
192985190-A-312011
www.zanussi.com/shop
Download PDF

advertising