Electrolux EWF147440W User manual

Electrolux EWF147440W User manual
Упатство за ракување
Упутство за употребу
Машина за перење
Машина за прање рубља
EWF 147440 W
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Видете повеќе како размислуваме на
www.electrolux.com
СОДРЖИНА
Безбедносни информации
Опис на производот
Контролна табла
Прва употреба
Персонализација
Секојдневна употреба
Помошни напомени и совети
Програми за перење
2
4
5
9
9
9
13
15
Нега и чистење
Што да сторите ако...
Технички податоци
Потрошувачки вредности
Монтажа
Поврзување на струјата
Еколошки прашања
18
22
25
25
26
29
30
Можноста за промени е задржана
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
ВАЖНО Внимателно прочитајте и
чувајте за идни потреби.
• Безбедноста на вашиот уред
одговара на индустриските стандарди
и на законските барања за
безбедноста на уредите. Сепак, како
производители, сметаме дека наша
должност е да ги дадеме следниве
безбедносни напомнувања.
• Многу е важно, ова упатство да
остане заедно со уредот за идни
потреби. Доколку уредот се продаде
или пренесе на друг сопственик или
се преселите и го оставите уредот,
внимавајте упатството секогаш да
биде со него, за да може новиот
сопственик да се запознае со
функциите и со важните
предупредувања.
• МОРА да ги прочитате внимателно
пред да го инсталирате или
користите уредот.
• Пред првото пуштање, проверете да
не дошло до оштетување на
машината во текот на транспортот.
Никогаш не поврзувајте оштетена
машина. Доколку има оштетени
делови, обратете се кај Вашиот
продавач.
• Ако уредот се испорачува во
зимските месеци, кога температурите
се под нулата: чувајте ја машината за
перење 24 часа на собна
температура, пред првпат да ја
користите.
Општа безбедност
• Опасно е да ги менувате
спецификациите или да се обидувате
да го модификувате овој производ на
кој било начин.
• Во текот на програмите за миење со
високи температури, стаклото од
вратата може да стане жешко. Не
допирајте го!
• Уверете се дека мали миленичиња и
деца нема да се качат во барабанот.
За да го избегнете ова, проверете го
барабанот пред употреба.
• Секакви предмети, како парички,
безопасни, шајки, шрафови, камење
или друг тврд, остар материјал, може
да предизвикаат големо оштетување
и не смеат да се ставаат во
машината.
• Користете само препорачани
количини омекнувач и детергент. Со
преполнување можете да
предизвикате оштетување на
ткаенината. Погледнете ги
количините, кои ги препорачува
производителот.
• Перете ги малите предмети, како
чорапи, врвки, колани итн., во
вреќичка за перење или во навлака
за перница, бидејќи е можно тие да
се протнат помеѓу коритото и
внатрешниот барабан.
• Не користете ја машината за перење
на предмети со фишбајн, непорабен
или искинат материјал.
electrolux 3
• По користење, при чистење и
одржување, секогаш исклучувајте го
уредот од напојувањето со струја и
затворете го доводот на вода.
• Во никој случај не треба да се
обидувате самите да ја поправате
машината. Поправките изведени од
страна на неискусен материјал може
да предизвикаат повреда или
сериозни грешки во работењето.
Обратете се во локалниот сервисен
центар. Секогаш инсистирајте на
оригинални резервни делови.
Инсталирање
• Овој уред е тежок. Бидете
внимателни кога го преместувате.
• При распакување, проверете дали
уредот е оштетен. Не користете го
доколку се сомневате и обратете се
во сервисниот центар.
• Сета амбалажа и транспортните
клинови мора да се отстранат пред
употребата. Доколку не се
придржувате кон ова може да дојде
до сериозно оштетување на уредот.
Погледнете го соодветното поглавје
во прирачникот.
• По монтажата, проверете уредот да
не стои врз доводното или одводното
црево и капакот да не го притиска
кабелот за напојување со струја бо
ѕидот.
• Доколку машината е поставена на
обложен под, регулирајте ги
ногалките за да се овозможи
слободно струење на воздухот под
уредот.
• По монтажата, секогаш проверете
дали цревата и спојките добро
дихтуваат.
• Доколку уредот се монтира на место,
кое е изложено на мраз, прочитајте го
поглавјето "опасности од
замрзнување".
• Водоводџиските работи, потребни за
монтажа на овој уред, мора да ги
изведува квалификуван водоводџија
или стручно лице.
• Електричните работи, потребни за
монтажа на овој уред, мора да ги
изведува квалификуван електричар
или стручно лице.
Користење
• Уредот е конструиран за користење
во домаќинството. Не смее да се
користи за други цели, освен оние за
кои е наменет.
• Перете само ткаенини, кои се
наменети за перење во машина.
Следете ги упатствата на етикетата
на секое парче од облеката.
• Не преполнувајте го уредот.
Погледнете ја табелата со програми
за перење.
• Пред перењето, проверете дали
џебовите се празни и дали патентите
се затворени. Избегнувајте перење
на изресени или искинати предмети,
и третирајте го дамките од боја,
мастило, рѓа и трева пред перењето.
Градниците со жица НЕ смеат да се
перат во машина.
• Деловите од облеката, кои биле во
допир со производи од испарлива
нафта, не треба да се перат во
машина. Доколку користите
испарливи течности за чистење,
треба да внимавате да ја отстраните
течноста од делот од облеката пред
да го ставите во машината.
• Никогаш не влечете го кабелот за да
го извлечете штекерот од
приклучницата; секогаш фаќајте го
самиот штекер.
• Никогаш не користете го уредот ако
кабелот за струја, контролната табла,
работната површина или основата се
оштетени на начин, кој овозможува
слободен пристап во внатрешноста
на уредот.
Заклучување заради безбедност на
децата
• Овој апарат не е наменет да го
користат лица (вклучувајќи ги и
децата) со намалени физички,
сензорски или ментални способности,
или лица без искуство и знаење,
освен ако немаат надзор и упатување
во користење на апаратот од страна
на лицето, кое е одговорно за
нивната безбедност.
• Децата треба да се под надзор за да
не си играат со апаратот.
4 electrolux
• Компонентите од амбалажата (на пр.
пластична фолија, стиропор) може да
бидат опасни за децата – опасност од
задушување! Чувајте ги надвор од
дофатот на децата.
• Чувајте ги сите детергенти на
безбедно место, надвор од дофат на
децата.
• Уверете се дека децата или
миленичињата нема да се качат во
барабанот. За да спречите децата и
миленичињата да се затворат во
барабанот, машината е опремена со
специјален додаток. За да го
активирате овој уред, вртете го (без
притискање) копчето во
внатрешноста на вратата во десно,
додека жлебот не стои хоризонтално.
Ако е потребно, употребете паричка.
За да го дезактивирате овој уред, и
да ја вратите можноста за
заклучување на вратата, вртете го
(без притискање) копчето во
внатрешноста на вратата во лево,
додека жлебот не стои вертикално.
ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
Вашиот нов уред ги задоволува сите современи барања за ефикасен третман
на алиштата со мала потрошувачка на вода, струја и детергент. Неговиот
систем за перење овозможува целосно искористување на детергентот и ја
намалува потрошувачката на вода, со што штеди струја.
1
2
3
4
5
6
1 Фиока на дозерот за детергент
2 Контролна табла
3 Рачка за отворање на вратата
4 Плочка со спецификации
5 Одводна пумпа
6 Ногарки за нивелирање
electrolux 5
Фиока за детергент
Преграда за детергент, што се
користи во фазата на претперење или
киснење, или за средство за
отстранување дамки, во фазата на
дејство против дамките (доколку ја
има). Детергентот за претперење и
киснење се додава на почетокот од
програмата за перење. Средството за
отстранување дамки се додава во
текот на фазата на дејство против
дамките.
Преградата за детергент во прав
или за течен детергент се користи за
главното перење. Aко користите течен
детергент налејте го пред самото
стартување на програмата.
Преграда за течни додатоци
(омекнувач, штирак).
Следете ги препораките на
производителот за количините што
треба да се користат и не
пречекорувајте ја ознаката „MAX“ во
фиоката на дозерот за детергент. Сите
омекнувачи или адитиви за штиркање
мора да се налеат во преградата пред
самото стартување на програмата за
перење.
Водич на програмите
Водичот на програмите се наоѓа на
предниот дел од фиоката за детергент.
Други водичи на програми на различни
јазици се наоѓаат во торбата со
прирачникот за корисници. (Не мора да
значи дека сите уреди имаат повеќе од
еден водич за програми).
За да го замените водичот за програми:
1. Повлечете го соодветната страна и
извадете го.
2. Ставете го новиот водич за
програми.
КОНТРОЛНА ТАБЛА
Подолу е слика на контролната табла. На неа се прикажани тркалцето на
програматорот, како и копчињата, контролната сијаличка и екранот. Тие се
претставени со соодветните броеви на следните страници.
6 electrolux
1
1 Селектор на програми
2 Копче за ТЕМПЕРАТУРА
3 Копче за намалување на
ЦЕНТРИФУГАТА
4 Копче за ПРЕТПЕРЕЊЕ
5 Копче за ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
2
3
4
5
6
7
8
9 10
6
7
8
9
Копче за ОДЛОЖЕН ПОЧЕТОК
Екран
Копче СТАРТ/ПАУЗА
Контролна сијаличка за
ЗАКЛУЧЕНА ВРАТА
10 Копчиња на ВРЕМЕНСКИОТ
УПРАВУВАЧ
Табела на симболи
Програматор
= програми на временскиот
управувач (Time Manager)
= Памучни
= Синтетика
= Чувствителни
= Волна/Рачно перење
= Женска долна облека
= Плакнење
= Цедење
= Центрифугирање
= Програма за штедење
енергија ( Штедливо )
= Џинс
= 5 кошули
= Ќебе
= 14 минути
= Cool Clean
= Специјални програми
Копчиња
= Температура
= Студено перење
= Намалување на
центрифугата
= Задржано плакнење
= Ноќен циклус
= Предперење
= Дополнително плакнење
= Одложен почеток
= Блокада за деца
= Старт/Пауза
= Вратата е заклучена
= копчиња на временскиот
управувач (Time Manager)
electrolux 7
Тркалце на програматорот
Овозможува вклучување и исклучување
на апаратот, како и одбирање
програми.
Температура
Ова копче ви овозможува да ја
зголемите или намалите температурата
на перење.
Намалување на брзината на
центрифугата
Со притискање на ова копче можете да
ја намалите брзината на центрифугата
за избраната програма или да ја
изберете некоја од достапните опции.
Задржано плакнење
Со одбирање на оваа функција водата
од последното плакнење не се црпи за
да се спречи туткање на ткаенините.
Пред да ја отворите вратата, неопходно
е да се испушти водата. За да ја
испуштите водата, прочитајте го
поглавјето "Кога ќе заврши програма".
Ноќен циклус
Со одбирање на оваа функција
машината нема да ја испушти водата
од последното плакнење и сите фази за
центрифугирање се исклучени за да не
се истуткаат алиштата. Овој циклус за
перење е многу тивок и може да се
одбере за навечер или за периоди со
поевтина струја. За некои програми
плакнењата ќе се извршат со повеќе
вода. Пред да ја отворите вратата,
неопходно е да се испушти водата. За
да ја испуштите водата, прочитајте го
поглавјето "Кога ќе заврши програма".
Претперење
Со одбирање на оваа опција машината
врши претперење пред главното
перење. Времето за перење ќе биде
подолго. Оваа опција се препорачува за
многу извалкани алишта.
Дополнително плакнење
Апаратот е конструиран да штеди
енергија. Ако е потребно плакнење на
алиштата со дополнително количество
вода (дополнително плакнење),
изберете ја таа опција. Ќе се извршат
неколку дополнителни плакнења. Оваа
опција се препорачува за лица
алергични на детергенти, како и за
подрачја со многу мека вода.
Одложен старт
Со ова копче, програмата може да се
одложи за 30 мин - 60 мин - 90 мин, 2
часа, па потоа по 1 час се до максимум
од 20 часа.
Старт пауза
Ова копче ви овозможува да ја
стартувате или да ја прекинете
избраната програма.
Временски управувач (Time Manager)
Овие копчиња ви овозможуваат
менување на времетраењето на
програмата автоматски по предлог на
апаратот.
Контролна сијалица за заклучена
врата
Контролната сијалица 9 се пали кога ќе
стартува програмата и укажува дали
вратата може да се отвори:
• свети: вратата не може да се отвори.
Машината работи или престанала да
работи, но има вода во кадата.
• не свети: вратата може да се отвори.
Програмата завршила или водата е
исцрпена.
• светлото трепка: вратата се отвора
8 electrolux
Екран
7.4
7.5
7.3
Екранот ги прикажува следните
информации:
7.1:
• Траење на избраната програма
По одбирањето програма,
времетраењето се прикажува во
часови и минути (на пример 2.05 ).
Траењето се пресметува автоматски
врз база на максималното
препорачано полнење за секој вид на
материјал. Откако програмата ќе
стартува, преостанатото време се
ажурира секоја минута.
• Одложен почеток
Избраното одложување, нагодено со
притискање на соодветното копче, се
појавува на екранот во траење од
неколку секунди, па потоа повторно
се прикажува траењето на избраната
програма.
• Шифри за тревога
Во случај на проблеми во
работењето, може да се прикажат
некои шифри за тревога, на пример
E20 (погледнете го пасусот „Што да
сторите ако...“).
• Неправилно одбирање на опција
Доколку некоја опција не е
компатибилна со нагодената
програма за перење, во долниот дел
од екранот на неколку секунди ќе се
прикаже пораката Err, а вградената
црвена сијалица на копчето 8 ќе
почне да трепка.
• Крај на програмата
7.1
7.2
Кога ќе заврши програма, се
прикажуваат три нули што трепкаат,
контролната сијаличка 9 и
контролната сијаличка на копчето 8
се гаснат и вратата може да се
отвори.
7.2: Икони за фазите на програмата
за перење
• Перење
• Плакнења
• Цедење
• Центрифугирање
Со бирање на програма за перење,во
долниот дел од екранот се прикажуваат
иконите за фазите од програмата,
соодветни на разни фази од
програмата. Откако ќе го притиснете
копчето 8, останува вклучена само
иконата за тековната фаза.
7.3: Фаза на загревање
За време на циклусот за перење, на
екранот се прикажува икона за
температура што покажува дека
апаратот почнал со греењето на водата
во кадата.
7.4: Икони за степен на валканост
• Интензивно
• Нормално
• Секојдневно
• Лесно
• Брзо
• Супер брзо
• Освежување
electrolux 9
• Супер освежување
Кога ќе се одбере програма, на екранот
се појавува икона што го прикажува
степенот на извалканост што машината
го предлага автоматски.
7.5: Безбедносно заклучување за
(видете пасус „Безбедносно
деца
заклучување за деца“).
ПРВА УПОТРЕБА
• Уверете се дека приклучувањето
на струјата и на водата е во
согласност со упатствата за
монтажа.
• Отстранете го блокот од
стиропор и сиот останат
материјал од барабанот.
• Пред првото перење вклучете
циклус за памук на највисока
температура, без алишта во
машината, за да ги отстраните
производните остатоци од
барабанот и коритото. Всипете
1/2 мерка детергент во главната
преграда и стартувајте ја
машината.
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЈА
Звучни сигнали
Машината е опремена со звучен уред
кој се огласува во следните случаи:
• на крајот од циклусот
• ако има дефект.
Откако истовремено ќе ги притискате
копчињата 4 и 5 околу 6 секунди,
звучниот сигнал се исклучува (освен во
случај на дефект). Со повторно
притискање на овие 2 копчиња,
звучните сигнали повторно се
вклучуваат.
Безбедносна блокада за децата
Овој уред Ви дозволува да го оставите
апаратот без надгледување и да не се
грижите за тоа дека децата може да се
СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
Полнење на алиштата
Отворете ја вратата со внимателно
влечење на рачката кон надвор.
Ставете ги алиштата во барабанот,
едно по едно, протресувајќи ги што е
можно повеќе. Затворете ја вратата.
повредат или да го оштетат. Оваа
функција останува вклучена и кога
машината не работи.
Има два начина да се нагоди оваа
опција:
1. Пред да го притиснете копчето 8:
стартувањето на машината е
невозможно.
2. Откако да го притиснете копчето 8:
менувањето на која било друга
програма или опција е невозможно.
За активирање или дезактивирање на
оваа опција притискајте ги истовремено
околу 6 секунди копчињата 5 и 6,
не се појави или
додека иконата
изгуби од екранот.
10 electrolux
Измерете детергент и омекнувач
Извлечете ја фиоката од дозерот
додека не застане. Измерете ја
количината потребен детергент,
или
всипете ја во главната преграда
во соодветната преграда, ако тоа го
бара избраната програма/опција
(повеќе детали ќе најдете во "Фиока на
дозерт за детергент").
Доколку е потребно, всипете омекнувач
во преградата означена со
(количината не смее да ја надмине
ознаката "MAX" во фиоката). Полека
затворете ја вратата.
Изберете ја потребната програма со
вртење на бирачот на програми (1)
Завртете го бирачот на програми на
потребната програма. Машината за
перење ќе предложи температура и
автоматски ќе избере максимална
вредност на центрифугирање, достапна
за избраната програма. Овие вредности
можете да ги промените со притискање
на соодветните копчиња. Зелената
контролна сијалица од копчето 8
почнува да трепка.
Програматорот може да се врти в десно
или в лево. Свртете го во положба
за ресетирање на програмата/
исклучување на машината.
На крајот на програмата,
програматорот мора да биде свртен
, за да ја исклучите
во положба
машината.
ВНИМАНИЕ Ако го завртите
бирачот на некоја друга програма,
додека машината работи, црвената
контролна сијалица од копчето 8 ќе
трепне 3-пати и ќе се прикаже
пораката за грешка Err за да укаже
на погрешното бирање. Машината
нема да ја изведува новата избрана
програма.
Копчиња за опциите на програмите
Зависно од програмата, може да се
комбинираат различни функции. Тие
мора да се избираат по одбирање на
electrolux 11
саканата програма и пред притискање
на копчето 8.
Изберете ја температурата со
притискање на копчето 2
Со бирање на програма, уредот
автоматски прелага зададена
температура.
Доколку сакате да ги перете алиштата
на друга температура, притискајте го
ова копче повеќепати за да ја
зголемите или намалите
температурата.
Намалете ја брзината на
центрифугата со притискање на
копчето 3
Кога ќе се одбере програма, апаратот
автоматски ја предлага максималната
брзина за центрифугирање овозможена
за таа програма.
Притискајте го копчето 3 повеќепати за
менување на брзината на центрифугата
ако сакате алиштата да се вртат со
друга брзина. Светнува соодветната
сијаличка.
Одберете ги достапните опции
притискајќи ги копчињата 3, 4 и 5
Зависно од одбраната програмата,
може да се комбинираат различни
функции пред да се притисне копчето 8.
По одбирањето опција, се пали
соодветната контролна сијаличка.
Ако се одбере неправилна опција,
вградената црвена сијаличка на
копчето 8 трепнува 3 пати и пораката
Err се појавува на екранот неколку
секунди.
За компатибилноста на програмите
за перење и за опциите, погледнете
го поглавјето „Програми за
перење“.
Одберете го одложеното почнување
притискајќи го копчето 6
Пред да почнете програма, ако сакате
да го одложите почнувањето,
притискајте го копчето 6 повеќепати за
да го одберете саканото одложување.
Се пали соодветната сијаличка.
Одбраната вредност на времето за
одложување (до 20 часови) ќе се појави
на екранот неколку секунди, а потоа
повторно ќе се појави времетраењето
на програмата.
Мора да ја одберете оваа опција откако
сте ја поставиле програмата и пред да
го притиснете копчето 8.
Може да го откажете или смените
времето на одложување кога било пред
да го притиснете копчето 8.
Одбирање на одложеното почнување:
1. Одберете ги програмата и
потребните опции.
2. Одберете го одложеното
почнување притискајќи го копчето 6.
3. Притиснете го копчето 8:
– машината почнува со
одбројувањето часови.
– Програмата ќе почне по
истекувањето на одбраното
одложување.
Откажување на одложеното почнување
откако ќе се притисне копчето 8:
1. Поставете ја машината за перење
на ПАУЗА притискајќи го копчето 8.
2. Притиснете го копчето 6 еднаш за
да се прикаже симболот 0'
3. Притиснете го копчето 8 повторно
за да ја почнете програмата.
ВАЖНО Одбраното одложување може
да се смени само после повторно
одбирање на програма за перење.
Одложеното почнување не може да се
одбере со програмата Црпење.
Стартувајте ја програмата со
притискање на копчето 8
За да ја стартувате избраната
програма, притиснете го копчето 8,
зелената контролна сијалица од
копчето 8 престанува да трепка.
За да ја прекинете програмата што е во
тек, притиснете го копчето 8: зелената
контролна сијалица почнува да трепка.
За да ја продолжите програмата од
точката каде што била прекината,
притиснете го копчето 8. Ако сте
избрале одложен старт, машината ќе
почне да одбројува. Ако сте избрале
погрешна опција, црвената контролна
сијалица од копчето 8 ќе трепне 3-пати
и во траење од неколку секунди ќе се
прикаже пораката за грешка Err.
12 electrolux
Изберете ја опцијата Временски
управувач со притискање на копчето
10
Со повторено притискање на ова копче,
траењето на циклусот на перење се
зголемува или се намалува. Иконата за
нивото на извалканост ќе се појави на
екранот за да го прикаже одбраното
ниво на извалканост. Оваа опција е
достапна само со програмите Памук,
Синтетика и Чувствителни.
Ниво на
валканост
Икона
Вид на ткаенина
Интензивно
За многу валкани
алишта
Нормално
За нормално
валкани алишта
Секојдневно
За секојдневно
валкани алишта
Лесно
За малку валкани
алишта
Брзо
За многу малку
валкани алишта
Супер брзо
За предмети, кои
се користени или
носени кратко
време
1)
Освежување
2)
Само за
освежување
алишта
2)
Само за
освежување многу
малку алишта
1)
Супер
освежување
1)
1) Препорачуваме да ја намалите количината на
полнење (погледнете ја табелата Програми за
перење).
2) Кога ќе ја изберете оваа опција, соодветната
икона ќе се појави само на кратко, а потоа
веднаш се губи.
Менување опција или пуштање
програма
Менувањето на некои опции е можно
пред извршување на програмата.
Пред да извршите каква било промена,
мора да го ПАУЗИРАТЕ апаратот
притискајќи го копчето 8 (ако сакате да
ја смените опцијата Одредување на
времето, мора да ја откажете
програмата во тек и повторно да
одберете програма).
Менувањето на програма во тек е
можно само со нејзино ресетирање.
,а
Свртете го програматорот на
потоа на новата програмска положба.
Почнете ја новата програма притискајќи
го копчето 8 повторно. Водата за
перење во кадата нема да се испразни.
Прекинување на програма
Повторно притиснете го копчето 8 за да
ја прекинете програмата, која е во тек,
соодветната зелена контролна сијалица
ќе почне да трепка.
Повторно притиснете го копчето за да
ја одново да ја стартувате
програмата.
Откажување програма
Свртете го тркалцето на програматорот
за да ја откажете пуштената
на
програма.
Сега можете да изберете нова
програма.
Отворање на вратата
Откако програмата ќе стартува (или во
текот на одложеното време) вратата е
заклучена, ако сакате да ја отворите,
прво ставете ја машината на ПАУЗА со
притискање на копчето 8.
По неколку минути контролната
сијалица 9 се гаси и вратата може да се
отвора.
Ако контролната сијалица остане
запалена, тоа значи дека машината
веќе се загрева или дека нивото на
водата е превисоко. Како и да е, не
обидувајте се да ја отворите вратата на
сила!
Ако не можете да ја отворите вратата, а
ви треба да ја отворите, ќе мора да ја
исклучите машината со вртење на
бирачот на O. По неколку минути
вратата може да се отвори (обратете
внимание на нивото и температурата
на водата!).
Откако ќе ја затворите вратата, одново
ќе треба да ги нагодите програмата и
другите опции и да го притиснете
копчето 8.
Kога ќе заврши програмата
Машината запира автоматски. Три 0.00
кои трепкаат се појавуваат на екранот,
а контролната сијалица на копчето 8 се
гасне. Се огласуваат звучни сигнали.
Ако се избрани програма или опција
што завршуваат со зачувување на
electrolux 13
водата во барабанот, тогаш вратата
останува заклучена за да укаже дека
водата мора да биде испуштена пред
да се отвори вратата.
Пред да ја испуштите водата,
барабанот продолжува да врти во
регуларни интервали се додека водата
не се исцеди.
Постапете на следниов начин за да ја
испуштите водата:
1. Завртете го програматорот на O.
2. Одберете програма за испуштање
водата или за центрифугирање.
3. Доколку е потребно, намалете ја
брзината на центрифугирање
притискајќи го соодветното копче.
4. Повторно притиснете го копчето 8.
На крајот на програмата, вратата се
ослободува и може да се отвори.
Свртете го тркалцето на програматорот
на O за да ја исклучите машината
Извадете ги алиштата од барабанот и
внимателно проверете дали барабанот
е празен. Доколку немате намера да
изведувате друго перење, затворете ја
славината. Оставете ја вратата
подотворена за да спречите создавање
на мувла и непријатни миризби.
Подготвеност : штом ќе заврши
програмата, по неколку минути ќе се
вклучи системот за штедење енергија.
Осветленоста на екранот се намалува.
Апаратот ќе излезе од состојбата за
штедење енергија со притискање на кое
било копче.
ПОМОШНИ НАПОМЕНИ И СОВЕТИ
Сортирање на алиштата
Следете ги шифрираните симболи за
перење на секој дел од облеката и
упатствата на производителот за
перење. Сортирајте ги алиштата на
следниот начин: бели, во боја,
синтетика, чувствителни, волнени.
Пред ставање на алиштата
Никогаш не перете заедно бели и
шарени алишта. Белите би можеле да
ја изгубат својата "белина" при
перењето.
Новите шарени алишта може да
испуштат боја при првото перење;
затоа треба да се перат одвоено
првиот пат.
Закопчајте ги навлаките за перници,
патентите, куките и дрикерите.
Заврзете ги ремените или долгите
ленти.
Отстранете ги тврдокорните дамки пред
перење.
Истријте ги особено извалканите места
со специјален детергент или паста.
Третирајте ги завесите со посебна
грижа. Извадете ги куките за
закачување или заврзете ги во вреќа
или мрежа.
Отстранување дамки
Можно е, тврдокорните дамки да не
излезат само со вода и детергент.
Оттаму, препорачуваме да ги третирате
пред перењето.
Крв: третирајте ги свежите дамки со
студена вода. Кај исушените дамки,
натопете преку ноќ во вода со
специјален детергент, па потоа истријте
со сапун и вода.
Боја на база на масло: натопете со
бензински отстранувач на дамки,
положете го делот од облеката на мека
крпа и тапкајте ја дамката; повторете
повеќепати.
Исушени дамки од маст: натопете со
терпентин, положете го делот од
облеката на мека подлога и тапкајте ја
дамката со памучна крпа на врвовите
од прстите.
Рѓа: оксална киселина, растворена во
жешка вода или производ за
отстранување рѓа, кој се користи
студен. Внимавајте кај старите дамки
од рѓа, бидејќи целулозната структура
веќе е оштетена и ткаенината може да
се продупчи.
14 electrolux
Дамки од мувла: третирајте ги со
белило и добро исплакнете (само за
бели алишта и алишта со трајни бои).
Трева: насапунете малку и третирајте
со белило (само за бели алишта и
алишта со трајни бои).
Пенкало и лепило: натопете со ацетон
1), положете го делот од облеката на
мека крпа и тапкајте ја дамката.
Кармин: натопете со ацетон, како што
е опишано погоре, па потоа третирајте
ги дамките со метилни алкохоли.
Третирајте ги сите преостанати трагови
со белило.
Црвено вино: натопете во вода и
детергент, исплакнете и третирајте со
ацетатна или лимонска киселина, па
потоа исплакнете. Третирајте ги сите
преостанати трагови со белило.
Мастило: зависно од типот на
мастилото, прво натопете ја ткаенината
со ацетон 1), па потоа со ацетатна
киселина; третирајте ги сите
преостанати трагови на белите алишта
со белило, па потоа добро исплакнете
ги.
Дамки од катран: прво третирајте со
отстранувач на дамки, метилни
алкохоли или бензин, па потоа истријте
со детергент во паста.
Детергенти и адитиви
Добрите резултати на перењето
зависат и од изборот на детергент и од
користењето на правилните количества
за да се избегне непотребно трошење и
да се заштити животната средина.
Иако биолошки се разградуваат,
детергентите содржат материи што во
големи количества можат да ја
разнишаат чувствителната рамнотежа
на природата.
Изборот на детергентот ќе зависи од
типот на ткаенината (чувствителна,
волнена, памучна итн.), бојата,
температурата на перење и степенот
на валканост.
Со овој апарат може да се користат
сите вообичаено достапни детергенти
за машини за перење:
• прашоци за перење за сите видови
ткаенини
1) не употребувајте ацетон на вештачка свила
• прашоци за перење за чувствителни
ткаенини (до 60°C) и волна
• течни детергенти, претежно за
програми за перење на ниски
температури (до 60°C) за сите видови
ткаенини или специјални само за
волна.
Детергентот и адитивите мора да се
ставаат во соодветните прегради на
фиоката на дозерот пред почнување на
програмата за перење.
Ако користите течни детергенти, мора
да се одбере програма без
претперење.
Вашиот апарат е опремен со систем за
кружење што овозможува оптимално
трошење на концентрираниот
детергент.
Почитувајте ги препораките на
произведувачот за количествата што
треба да се употребуваат и не ставајте
повеќе од ознаката "MAX" на
фиоката на дозерот за детергент.
Количество детергент што треба да
се користи
Видот и количеството детергент зависи
од видот ткаенина, полнењето,
степенот на извалканост и тврдоста на
водата што се користи.
Следете ги упатствата на
производителот на производот за
количествата што треба да се користат.
Користете помалку детергент ако:
• перете помалку алишта,
• алиштата не се многу извалкани,
• во текот на перењето се создаваат
големи количества пена.
Степени на тврдост на водата
Тврдоста на водата е класификувана во
таканаречени "степени" на тврдост.
Информациите за тврдоста на водата
во вашето подрачје можете да ги
добиете од одговорното претпријатие
за водоснабдување или од локалните
служби. Ако степенот на тврдоста на
водата е среден или висок,
препорачуваме да додадете омекнувач
на вода секогаш следејќи ги упатствата
на производителот. Кога степенот на
тврдост е низок, приспособете го
количеството детергент.
electrolux 15
ПРОГРАМИ ЗА ПЕРЕЊЕ
Програма -Максимална и минимална
температура - Опис на циклус – Максимална
брзина на центрифугирање - Максимално
полнење – Вид алишта
Опции
Детергент
Преграда
ПАМУЧНИ
95°-Студено
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 1400 врт./
мин.
Макс. полнење 7 kg – Намалено полнење 3,5 kg
За бел и трајно обоен памук (нормално валкани
предмети).
НАМАЛЕНО
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е, ЗАПИРАЊЕ НА
ПЛАКНЕЊЕТО,
НОЌЕН ЦИКЛУС,
ПРЕДПЕРЕЊЕ,
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ,
ВРЕМЕНСКИ
УПРАВУВАЧ 1)
2)
СИНТЕТИКА
60°- Студено
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 900 врт./
мин.
Макс. полнење 3,5 kg – Намалено полнење 2 kg
Синтетички или мешани ткаенини: долна
облека, шарена облека, кошули што не се
туткаат, блузи.
НАМАЛЕНО
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е, ЗАПИРАЊЕ НА
ПЛАКНЕЊЕТО,
НОЌЕН ЦИКЛУС,
ПРЕДПЕРЕЊЕ,
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ,
ВРЕМЕНСКИ
УПРАВУВАЧ 1)
2)
ЧУВСТВИТЕЛНИ
40°- Студено
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 700 врт./
мин.
Макс. полнење 3,5 kg – Намалено полнење 2 kg
Нежни ткаенини: акрилни, вискозни,
полиестерски.
ЗАПИРАЊЕ НА
ПЛАКНЕЊЕТО,
НОЌЕН ЦИКЛУС,
ПРЕДПЕРЕЊЕ,
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ,
ВРЕМЕНСКИ
УПРАВУВАЧ 1)
2)
ВОЛНА/РАЧНО ПЕРЕЊЕ
40°- Студено
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 900 врт./
мин.
Макс. полнење 2 kg
Програма за перење за волна што се пере во
машина, како и за волнени алишта и нежни
ткаенини што се перат на рака со симболот
„рачно перење“. Напомена: Поединечен или
масивен предмет може да предизвика
неврамнотеженост. Ако апаратот не ја извршува
последната центрифуга, додадете повеќе
алишта, прераспределете го полнењето рачно и
тогаш одберете ја програмата за центрифуга.
НАМАЛЕНО
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е, ЗАПИРАЊЕ НА
ПЛАКНЕЊЕТО,
НОЌЕН ЦИКЛУС
16 electrolux
Програма -Максимална и минимална
температура - Опис на циклус – Максимална
брзина на центрифугирање - Максимално
полнење – Вид алишта
Опции
ДОЛНА ОБЛЕКА
40°- Студено
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 900 врт./
мин.
Макс. полнење 1 кг
Оваа програма одговара за многу чувствителни
предмети, како дамска долна облека, градници и
долна облека. Максималната брзина на
центрифугирање се намалува автоматски.
НАМАЛЕНО
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е, ЗАПИРАЊЕ НА
ПЛАКНЕЊЕТО,
НОЌЕН ЦИКЛУС
ПЛАКНЕЊЕ
Плакнење – Долго центрифугирање
Максимална брзина на центрифугата 1400 врт./
мин.
Макс. полнење 7 кг
Со оваа програма е можно да се плакнат и да се
центрифугираат памучни делови од облеката,
кои се испрани на рака. За поинтензивно
плакнење, изберете ја опцијата
ДОПОЛНИТЕЛНО ПЛАКНЕЊЕ. Апаратот ќе
изведе неколку дополнителни плакнења.
НАМАЛЕНО
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е, ЗАПИРАЊЕ НА
ПЛАКНЕЊЕТО,
НОЌЕН ЦИКЛУС,
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
Детергент
Преграда
ЦЕДЕЊЕ
Испуштање на водата
Макс. полнење 7 кг
За празнење на последната вода од плакнењето
во програмите со избрани опции Задржи
плакнење или Ноќен циклус.
ЦЕНТРИФУГИРАЊЕ
Испуштање и долго центрифугирање
Максимална брзина на центрифугата 1400 врт./
мин.
Макс. полнење 7 кг
Посебна центрифуга за рачно испрани алишта и
за после програмите со опциите Без плакнење и
Ноќен циклус. Брзината може да ја изберете со
притискање на соодветното копче за да се
прилагоди за ткаенините што треба да се
центрифугираат.
НАМАЛЕНО
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е
ШТЕДЛИВО
+
95° -40°
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 1400 врт./
мин.
Макс. полнење 7 кг
Бели и трајно обоени памучни алишта
Оваа програма може да се избере за малку или
нормално валкани алишта. Температурата ќе се
намали, а времето на перење ќе се продолжи.
Ова овозможува подобра ефикасност во
перењето но и штедење на енергија.
НАМАЛЕНО
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е, ЗАПИРАЊЕ НА
ПЛАКНЕЊЕТО,
НОЌЕН ЦИКЛУС,
ПРЕДПЕРЕЊЕ,
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
2)
electrolux 17
Програма -Максимална и минимална
температура - Опис на циклус – Максимална
брзина на центрифугирање - Максимално
полнење – Вид алишта
Опции
ЏИНС
60°- Студено
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 900 врт./
мин.
Макс. полнење 3,5 кг
Со оваа програма може да се перат панталони,
кошули или јакни од тексас платно, како и маици
направени од високотехнолошки материјали.
(Опцијата Дополнително плакнење ќе се
активира автоматски).
НАМАЛЕНО
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е, ЗАПИРАЊЕ НА
ПЛАКНЕЊЕТО,
НОЌЕН ЦИКЛУС,
ПРЕДПЕРЕЊЕ
5 КОШУЛИ
30°
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 900 врт./
мин.
Макс. товар 1 кг
Специјална програма за перење лесно извалкани
кошули.
НАМАЛЕНО
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е
ЌЕБЕ
40° -30°
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 700 врт./
мин.
Макс. полнење 2,5 кг
За единечно синтетичко ќебе или јорган кои се
перат.
14 МИНУТИ
30°
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 900 врт./
мин.
Макс. товар 1 кг
Краток циклус на перење за алишта кои треба
само малку да се освежат.
НАМАЛЕНО
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е, ЗАПИРАЊЕ НА
ПЛАКНЕЊЕТО
Детергент
Преграда
2)
18 electrolux
Програма -Максимална и минимална
температура - Опис на циклус – Максимална
брзина на центрифугирање - Максимално
полнење – Вид алишта
Опции
COOL CLEAN
Студено
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 900 врт./
мин.
Макс. товар 3 кг
Високо енергетски ефикасна програма за ладно
перење за лесно извалкани алишта направени
од памук, синтетика или мешана ткаенина. За
оваа програма е потребно да се користи
детергент кој е веќе активен во ладна вода.
Совет: Во случај на влезни температури на
водата пониски од 6 °C, машината ќе изврши
кратка фаза на греење. Детергентот мора да се
употреби со приложениот или со друг соодветен
дозер (користете го количеството детергент што
го препорачува производителот).
Детергент
Преграда
НАМАЛЕНО
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е, ЗАПИРАЊЕ НА
ПЛАКНЕЊЕТО,
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
/ИСКЛУЧЕНО
За откажување на програмата што е во тек, или
за исклучување на машината.
1) Ако со притискање на копчето 10 ја изберете опцијата Супер брзо или Брзо, препорачуваме да го
намалите максималното полнење како што е наведено. Можно е и целосно полнење, но со послаби
резултати на перење. Ако ги изберете опциите Освежување или Супер освежување, препорачуваме
уште повеќе да го намалите полнењето.
2) Ако користите течни детергенти, мора да се одбере програма без ПРЕДПЕРЕЊЕ.
НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Пред да
изведувате какви било работи на
одржување или чистење, уредот
мора да го исклучите од струја.
Отстранување бигор
Водата што ја користиме обично
содржи бигор. Препорачливо е, во
машината повремено да користите прав
за омекнување на водата. Правете го
ова посебно од перењето на алиштата
и според упатствата на производителот
на омекнувачот на водата. Тоа ќе
помогне во спречување на таложење на
бигорот.
По секое перење
Оставете ја вратата отворена некое
време. Ова помага во уредот да се
спречи создавање на миризба на мувла
и на застоено. Со тоа што ќе ја
оставате вратата отворена по
перењето ќе го сочувате и дихтунгот.
Перење за одржување
Со користење на перења со ниски
температури, можно е да дојде до
таложење на остатоци во
внатрешноста на барабанот.
Препорачуваме редовно да изведувате
перење за одржување.
За да изведете перење за одржување:
• во барабанот не треба да има
алишта.
• изберете ја најжешката програма за
перење памучни алишта.
• употребете вообичаена количина
детергент, кој мора да биде во прав и
да има биолошки својства.
Чистење однадвор
Чистете го надворешниот дел од
куќиштето на уредот само со сапуница,
а потоа исушете го темелно.
electrolux 19
ВАЖНО Немојте за чистење на
кабинетот да користете метилирани
алкохоли, растворувачи или слични
производи.
Чистење на фиоката на дозерот
Фиоката на дозерот за детергент треба
да се чисти редовно.
Фиоката на дозерот за прашок за
перење и за омекнувач треба да се
чисти редовно.
Извадете ја фиоката така што резето ќе
го притиснете надолу и ќе ја извлечете.
Исчистете ја комората на фиоката на
дозерот со четка.
Исплакнете ја под чешма за да
отстранете секакви трагови од
наталожен прашок.
За полесно чистење, горниот дел на
преградата за омекнувач треба да се
извади. Исчистете ги сите делови со
вода.
Барабан за перење
Поради рѓосување на туѓи тела во
перењето или поради тоа што водата
од водоводот содржи железо, во
барабанот може да се јават наслаги од
рѓа.
ВАЖНО Не чистете го барабанот со
средства против бигор што содржат
киселина, детергенти за стружење со
хлор или со железна или челична жица.
1. Отстранете ги наслагите од рѓа со
средство за чистење за челик што
не рѓосува.
20 electrolux
2. Пуштете циклус на перење без
алишта, за да ги исчистите сите
остатоци од средствата за чистење.
Програма: куса програма за памук
при максимална температура, со
прибл. 1/4 мерник детергент.
3. Отворете ја вратата од пумпата.
Дихтунг на вратата
Повремено проверувајте го дихтунгот
од вратата и отстранете ги евентуално
заглавените предмети во
превиткувањето.
4. Ставете сад до пумпата за да се
собере истуреното.
5. Извлечете го цревото за итно
испуштање, ставете го во садот и
извадете му го капачето.
Одводна пумпа
Пумпата треба редовно да се
проверува и тоа особено ако:
• апаратот не испушта и/или не
центрифугира;
• апаратот испушта невообичаени
звуци за време на цедењето поради
предмети, како на пр., безопасни,
парички итн., кои ја блокираат
пумпата.
• се открие проблем кај системот за
испуштање на водата (за повеќе
детали, погледнете го поглавјето
„Што да сторите ако...“).
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Пред да ја
отворате вратата од пумпата,
исклучете го апаратот и извадете го
штекерот од приклучокот за струја.
Постапете вака:
1. Извлечете го штекерот на апаратот.
2. Доколку е потребно, почекајте
додека водата не се излади.
6. Откако водата ќе престане да тече,
одвртете го капакот на пумпата
вртејќи го во лево и извадете го
филтерот. Користете клешти, ако е
потребно. Секогаш држете некаква
крпа во близина за да ја соберете
истурената вода кога го вадите
капакот.
Исчистете го филтерот под млаз
вода за да ги отстраните сите
влакненца.
electrolux 21
7. Отстранете ги страните тела и
влакненцата од лежиштето на
филтерот и роторот на пумпата.
10. Вратете го филтерот во пумпата
вметнувајќи го правилно во
специјалните водилки. Зашрафете
го капакот од пумпата со вртење во
десно.
11. Затворете ја вратата од пумпата.
8. Внимателно проверете дали
роторот на пумпата се врти (се врти
со прекини). Ако не се врти,
обратете се во локалниот сервисен
центар.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
9. Вратете го капакот од цревото за
итно празнење на место и вратете
го цревото во неговото лежиште.
Доколку апаратот работел, а зависно
од избраната програма, во пумпата
може да има жешка вода.
Никогаш не вадете го капакот од
пумпата за време на циклус на перење,
секогаш почекајте апаратот да го
заврши циклусот и да биде празен. Кога
го враќате капакот на пумпата на место,
проверете дали е цврсто затегнат за да
спречите протекување и можност деца
да го одвртат.
22 electrolux
Чистење на доводните филтри за
вода
Ако забележите дека на машината и'
треба подолго време да се наполни,
проверете да не е затнат филтерот во
цревото за довод на вода.
1. затворете ја славината.
2. Одвртете го доводното црево.
3. Исчистете го филтерот во цревото
со помош на четка со тврди влакна.
4. Зашрафете го цревото на
славината.
5. Отшрафете го цревото од
машината. Подгответе крпа, бидејќи
може да истече вода.
6. Исчистете го филтерот во вентилот
со тврда четка или со парче крпа.
7. Зашрафете го цревото на
машината и уверете се дека е
цврсто приклучено.
8. Отворете ја славината.
Итно празнење
Доколку водата не е испуштена,
постапете на следниот начин за да ја
испразните машината:
1. извлечете ја приклучницата од
штекерот;
2. затворете ја славината;
3. доколку е потребно, почекајте
водата да се излади;
4. отворете ја вратичката на пумпата;
5. ставете длабок сад на подот.
Извадете го капачето за итно
празнење од филтерот. Водата
треба да се исцеди во садот по
слободен пад. Откако садот ќе се
наполни, вратете го капачето на
филтерот. Испразнете го садот.
Повторувајте ја постапката додека
водата не престане да тече;
6. доколку е потребно, исчистете ја
пумпата на погоре опишаниот
начин;
7. навртете ја пумпата и затворете ја
вратичката.
Спречување замрзнување
Ако машината е ставена на место каде
што температурата може да падне под
0°C, постапете вака:
1. Извлечете го приклучникот од
штекерот.
2. Затворете ја славината.
3. Одвртете го доводното црево.
4. Ставете го крајот на доводното
црево во длабок сад на подот,
отворете го капачето за итно
празнење на филтерот и пуштете ја
водата да истече.
5. Вратете го капачето за итно
празнење на филтерот и навртете
го доводното црево на место.
6. Кога ќе сакате повторно да ја
користите машината, проверете
дали температура во просторијата е
над 0°C.
ШТО ДА СТОРИТЕ АКО...
Можни се одредени проблеми поради
несоодветно одржување или превиди,
што може лесно да се решат без
викање сервисер. Пред да се обратите
electrolux 23
во вашиот локален сервисен центар,
прво изведете ги следните проверки.
Додека машината работи, можно е
црвената контролна сијалица од
копчето 8 да трепка, на екранот да се
појави некоја од следните шифри за
тревога и на секои 20 секунди да се
огласува звучен сигнал, за да укажат
дека машината не работи:
•
: проблем со доводот на вода.
Проблем
•
: проблем со испуштањето вода.
•
: вратата е отворена.
Откако ќе го решите проблемот,
притиснете го копчето 8 за да ја
стартувате програмата одново. Ако и по
сиве овие проверки проблемот
останува, контактирајте со својот
локален сервисен центар.
Веројатна причина/Решение
Машината за перење не
стартува:
Вратата не е затворена.
• Добро затворете ја вратата.
Штекерот не е правилно вметнат во приклучницата.
• Вметнете го штекерот во приклучницата.
Во приклучницата нема струја.
• Проверете ја домашната електрична инсталација.
Избил главниот осигурувач.
• Заменете го осигурувачот.
Програматорот не е правилно поставен, а копчето 8 не е
притиснато.
• Завртете го програматорот и повторно притиснете го
копчето 8.
Избрано е одложено почнување.
• Доколку алиштата треба да се перат веднаш, откажете го
одложеното почнување.
Активирана е безбедносната блокада за деца.
• Дезактивирајте ја безбедносната блокада за деца.
Машината не прима вода:
Славината за вода е затворена.
• Отворете ја славината.
Доводното црево е згмечено или превиткано.
• Проверете го приклучокот на доводното црево.
Филтерот во доводното црево е затнат.
• Исчистете го филтерот во доводното црево.
Вратата не е правилно затворена.
• Добро затворете ја вратата.
Машината прима вода и
веднаш ја испушта:
Крајот на одводното црево е поставен премногу ниско.
• Погледнете го соодветниот пасус во поглавјето
«испуштање вода».
Машината не испушта и/
или не центрифугира:
Одводното црево е згмечено или превиткано.
• Проверете го приклучокот на одводното црево.
Филтерот за испуштање вода е затнат.
• Исчистете го филтерот.
Одбрана е опција или програма што завршува со вода во
кадата или која ги елиминира сите избрани фази на
центрифугирање.
• Одберете програма за испуштање на водата или за
центрифугирање.
Алиштата во барабанот не се рамномерно распоредени.
• Одново распоредете ги алиштата.
24 electrolux
Проблем
Веројатна причина/Решение
На подот има вода:
Сте употребиле премногу или несоодветен детергент
(создава премногу пена).
• Намалете ја количината на детергент или употребете
друг.
Проверете дали протекува од некој од приклучоците на
доводното црево. Понекогаш е тешко да се забележи дека
по цревото тече вода; проверете дали е влажно.
• Проверете го приклучокот на доводното црево.
Одводното или доводното црево е оштетено.
• Заменете го со ново.
Капачето на цревото за итно празнење не било вратено на
место или филтерот не бил правилно зашрафен по
чистењето.
• Одново ставете го капакот од цревото за итно празнење
или докрај зашрафете го филтерот.
Лоши резултати на
перење:
Сте употребиле премалку детергент или детергент што не
одговара.
• Зголемете ја количината на детергентот или употребете
некој друг.
Не сте ги третирале тврдокорните дамки пред перењето.
• Користете комерцијални производи за третирање на
тврдокорните дамки.
Не е избрана соодветна температура.
• Проверете дали сте ја избрале соодветната температура.
Премногу алишта.
• Извадете алишта.
Вратата не се отвора:
Програмата уште работи.
• Почекајте до крајот на циклусот на перење.
Бравата од вратата не е отклучена.
• Почекајте додека симболот
не се изгасне.
Во барабанот има вода.
• Изберете програма за цедење или центрифугирање за да
ја испуштите водата.
Машината вибрира или е
премногу бучна:
Транспортните клинови и амбалажата не се отстранети.
• Проверете дали апаратот е правилно монтиран.
Потпорните ногалки не се регулирани
• Проверете дали апаратот е правилно нивелиран.
Алиштата во барабанот не се рамномерно распоредени.
• Одново распоредете ги алиштата.
Можеби има премалку алишта во барабанот.
• Ставете повеќе алишта.
Центрифугирањето
започнува доцна или
машината не
центрифугира:
Се активирал електронскиот уред за откривање на
неурамнотеженост, бидејќи алиштата не се рамномерно
распоредени во барабанот. Алиштата се прераспоредуваат
со вртење на барабанот. Ова може да се повтори
неколкупати, додека неурамнотеженоста не исчезне за да
може да се продолжи со нормално центрифугирање.
Доколку, по 10 минути, алиштата сè уште не се рамномерно
распоредени во барабанот, машината нема да
центрифугира. Во тој случај, рачно прераспоредете ги
алиштата и изберете ја програмата за центрифугирање.
• Одново распоредете ги алиштата.
Премалку алишта.
• Додајте повеќе алишта, рачно прераспределете ги и
изберете ја програмата за центрифугирање.
electrolux 25
Проблем
Веројатна причина/Решение
Машината прави
невообичаени звуци:
Машината е опремена со тип на мотор кој прави
невообичаени звуци во однос на традиционалните мотори.
Овој нов мотор овозможува помеко стартување и
порамномерно распределување на алиштата во барабанот
во текот на центрифугирањето, како и зголемена стабилност
на машината.
Во барабанот не се гледа
вода:
Машините, базирани на модерна технологија, работат многу
економично, користејќи многу малку вода, без да се намалат
перформансите.
Mo
Prodd. ...
. No ... ...
. ...
...
..
Se
r. No
. ...
...
...
Доколку не можете да го утврдите или
решите проблемот, обратете се во
нашиот сервисен центар Пред да се
јавите на телефон, запишете ги
моделот, серискиот број и датумот на
набавка на вашата машина:
сервисниот центар ќе ги бара овие
податоци.
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ... ... ...
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Димензии
Широчина
Висина
Длабочина
Длабочина (севкупни
димензии)
60 cm
85 cm
60 cm
63 cm
Поврзување на струјата
Напон - вкупна моќност осигурувач
Информации за поврзувањето на електриката се дадени на
плочката од внатрешната страна на вратата на апаратот.
Притисок на доводот за вода
Минимум
Максимум
0,05 MPa
0,8 MPa
Максимално полнење
Памучни
7 kg
Брзина на центрифугирање
Максимум
1400 врт./мин
ПОТРОШУВАЧКИ ВРЕДНОСТИ
Програма
Потрошувачка на
струја (kWh)
Потрошувачка на
вода (литри)
Траење на
програмата
(минути)
Бели памучни
алишта 95°
2.1
62
Памук 60°
1.35
58
Траењето на
програмата ќе го
видите на екранот
26 electrolux
Програма
Потрошувачка на
струја (kWh)
Потрошувачка на
вода (литри)
Штедливо 60°1)
1.05
45
Памук 40°
0.75
58
Синтетика 40°
0.55
51
Нежни 40°
0.55
63
Рачно перење 40°
0.40
62
Траење на
програмата
(минути)
на контролната
табла.
1) « Штедливо » на 60°C со полнење од 7 kг. е референтна програма за податоците внесени на
етикетата за енергија, во согласност со стандардите од EEC 92/75.
Податоците за потрошувачката
прикажани во табелата се сметаат
за чисто ориентациски, бидејќи
може да варираат зависно од
количеството и видот на алиштата,
од влезната температура на
водата, како и од температурата на
околината.
МОНТАЖА
Распакување
Сите транспортни клинови и сета
амбалажа мора да се отстранат пред
користење на уредот.
Ви советуваме да ја чувате сета
транспортна опрема, така што таа ќе
може одново да се монтира, доколку
уредот некогаш повторно ќе се
транспортира.
1. Откако ќе ја отстраните сета
амбалажа, внимателно положете ја
машината на задната страна и
отстранете го стиропорот одоздола.
2. Симнете ги кабелот за струја и
одводното и доводното црево од
држачите на задната страна од
уредот.
electrolux 27
3. Одвртете ги трите клина.
5. Отворете го прозорецот и извадете
го блокот од стиропор, монтиран на
дихтунгот од вратата.
4. Извлечете ги соодветните
пластични разделници.
6. Затворете ги помалата горна дупка
и двете поголеми со соодветните
пластични затки, испорачани во
вреќичката со упатството.
Поставување во положба
Монтирајте ја машината на рамен, тврд
под. Уверете се дека струењето на
воздухот околу машината не е
попречено од теписи, черги итн.
Проверете дали машината ги допира
ѕидот или кујнските елементи.
Нивелирајте ја машината за перење со
подигање или спуштање на ногалките.
28 electrolux
Можно е, регулирањето на ногалките да
оди тешко, бидејќи имаат навртка за
само-заклучување, но машината МОРА
да биде нивелирана и стабилна. Ако е
потребно, проверете го поставувањето
со помош на либела. Сите потребни
нагодувања може да се изведуваат со
клуч за одвртување. Точното
нивелирање спречува вибрации, бучава
и поместување на машината во текот
на работата.
1. Приклучете го доводното црево,
испорачано со машината, на
славина со навој од 3/4". Секогаш
користете го цревото испорачано со
уредот.
ВНИМАНИЕ Никогаш не ставајте
картон, дрво или сличен материјал
под машината за да ги израмните
нерамнините на подот.
Довод за вода
ВАЖНО Не употребувајте го цревото
од старата машина за да ја поврзете
на доводот на вода.
2. другиот крај од доводното црево, кој
се приклучува во машината, може
да се заврти како што е прикажано
на сликата.
Не поставувајте го доводното црево
надолу.
нагодете го аголот на цревото кон
лево или кон десно, зависно од
положбата на славината за вода.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Апаратот
мора да се приклучи на довод за
студена вода.
3. Правилно наместете го цревото со
олабавување на прстенестата
навртка. Откако ќе го поставите
доводното црево, проверете дали
прстенестата навртка е добро
прицврстена за да избегнете
протекување.
electrolux 29
Доводното црево не смее да се
продолжува. Ако е премногу кратко и
ако не сакате да ја преместувате
славината, ќе треба да купите ново,
подолго црево, специјално наменето за
овој тип на примена.
ВАЖНО Пред да приклучувате
машината на нова водоводна мрежа
или на мрежа која не е користена
повеќе време, пуштете да истече некоја
разумна количина вода, за да се
исперат сите талози што се собрале во
цевките.
Одвод за вода
Крајот од одводното црево може да се
постави на три начини.
• Закачено преку работ на
мијалникот, со помош на
пластичната водилка за црево,
испорачана со машината. Во овој
случај, уверете се дека крајот нема
да се откачи при празнење на
машината. Ова може да се постигна
со негово врзување на славината или
со закачување на ѕидот.
• Во огранок од одводната цевка на
мијалникот. Овој огранок мора да
биде над јамката, така што кривината
ќе биде најмалку 60 cm над подот.
• Директно во одводна цевка, на
висина не помала од 60 cm и не
повеќе од 90 cm. Крајот на одводното
црево секогаш мора да биде
вентилирано, т.е. внатрешниот
пречник на одводната цевка мора да
биде поголем од надворешниот
дијаметар на одводното црево.
Одводното црево не смее да биде
превиткано.
Одводното црево може да се продолжува до максимум 4 метри. Дополнително
одводно црево и елемент за поврзување можете да набавите во вашиот локален
сервисен центар.
ПОВРЗУВАЊЕ НА СТРУЈАТА
Информации за поврзувањето на
електриката се дадени на плочката од
внатрешната страна на вратата на
уредот.
30 electrolux
Проверете дали вашата домашна
електрична инсталација може да го
носи потребното максимално
оптоварување, притоа земајќи ги
предвид и останатите користени уреди.
Поврзете ја машината на
заземјена приклучница.
Производителот не прифаќа
никаква одговорност за
оштетувања или повреди,
настанати поради непочитување
на горенаведените безбедносни
мерки.
По монтажата на машината,
кабелот за струја мора да биде
лесно достапен.
Доколку кабелот за струја на
апаратот мора да се замени, тоа
мора да го направи сервисен
центар.
ЕКОЛОШКИ ПРАШАЊА
Отстранете го Вашиот истрошен уред
според прописите кои важат во Вашето
место на живеење.
Амбалажа
Материјалите означени со симболот
можат да се рециклираат.
>PE<=полиетилен
>PS<=полистирен
>PP<=полипропилен
Ова значи дека тие може да се
рециклираат со нивно отстранување во
соодветни собирни контејнери.
Еколошки практични совети
За да заштедите вода, струја и да
помогнете во заштита на животната
средина, препорачуваме да ги следите
овие практични совети:
• За да се заштеди детергент, вода и
време, нормално валканите алишта
можат да се перат и без претперење
(со тоа се штити и животната
средина!).
• Машината работи поекономично ако
е целосно наполнета.
• Со соодветно претходно третирање
може да се отстранат дамките и
валканоста на одредени места;
алиштата тогаш може да се перат на
пониска температура.
• Измерете го детергентот според
тврдостa на водата, степенот на
валканост и количината на алишта,
што ќе се пере.
electrolux 31
Electrolux. Thinking of you.
О нашем начину размишљања наћићете више на сајту
www.electrolux.com
САДРЖАЈ
Упутства о безбедности
31
Опис производа
33
Контролна табла
34
Прва употреба
38
Прилагођавање потребама корисника
38
Свакодневна употреба
38
Помоћне напомене и савети
42
Програми прања
43
Нега и чишћење
46
Шта учинити ако...
50
Технички подаци
53
Вредности потрошње
53
Инсталација
54
Прикључивање струје
58
Еколошка питања
58
Задржано право измена
УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ
ВАЖНО Прочитајте пажљиво и
сачувајте за будуће потребе.
• Сигурност Вашег уређаја је у складу
је са стандардима индустрије и са законским захтевима у погледу сигурности уређаја. Међутим, као произвођачи, осећамо да су следеће сигурносне напомене наша дужност.
• Веома је важно да ово Упутство за
употребу сачувате са апаратом за будућу употребу. Уколико апарат продајете или дајете другом власнику, или
уколико се селите и остављате апарат, увек новом власнику предајте
књижицу како би се он упознао са
функционисањем апарата и важним
упозорењима
• МОРАТЕ пажљиво да их прочитате
пре инсталирања или употребе апарата.
• Пре првог покретања проверите да се
машина није оштетила за време транспорта. Никада не прикључујте оштећену машину. Ако су неки делови
оштећени, контактирајте Вашег продавца.
• Ако је уређај испоручен током зимских месеци када су температуре
испод нуле: Држите машину за прање
на собној температури 24 сата пре
првог коришћења.
Општа безбедност
• Мењање спецификација или покушај
модификације овог производа на било који начин, је опасно по безбедност.
• За време програма прања на високим
температурама, стакло на вратима
може постати вруће. Немојте га додиривати!
• Немојте дозволити малим кућним љубимцима да се попну у бубањ. Да бисте то спречили, молимо погледајте у
бубањ пре употребе.
• Предмети као што су новчићи, зихернадле, ексери, завртњи, камење и
остали тврди, оштри материјали могу
да проузрокују велику штету и не смеју да се стављају у уређај.
• Употребљавајте само препоручене
количине омекшивача и детерџента.
Прекомерна количина може да оштети тканине. Проверите количине које
препоручује произвођач.
• Перите ситно рубље као што су чарапе, чипке, периве појасева и сл. у малој врећици за прање или јастучници,
јер ти предмети могу да склизну између корита машине и бубња.
• Немојте употребљавати Вашу машину за прање комада рубља са китовом кости (стезници), непорубљене
тканине, или поцепане тканине.
• Увек извуците утикач уређаја из електричне мреже и затворите довод во-
32 electrolux
де после коришћења, одржавања и
чишћења.
• Ни у ком случају не трба да покушавате да сами поправљате машину.
Поправке које врше неискусна лица
могу изазвати повреде или озбиљне
кварове. Контактирајте Ваш локални
Сервисни центар. Увек инсистирајте
на оригиналним резервним деловима.
Инсталирање
• Овај уређај је тежак. Будите опрезни
приликом његовог премештања.
• Када вадите уређај из амбалаже, проверите да нема оштећења. Уколико
нисте сигурни, немојте је користити и
контактирајте Сервисни центар.
• Пре употребе треба уклонити сву амбалажу и транспортне завртње. Непоштовање тога може проузроковати
тешка оштећења на производу и на
имовини. Прочитајте одговарајући
одељак у овом упутству за употребу.
• После инсталирања машине за прање, проверите да не стоји на цреву за
довод или за одвод воде и да радна
површина не притиска кабл за напајање струјом према зиду.
• Уколико се уређај налази на поду
прекривеним тепихом, подесите ножице како бисте омогућили слободну
циркулацију ваздуха испод уређаја.
• Проверите увек да црева и њихови
прикључци не пропуштају воду после
инсталирања.
• Уколико је машина постављена на
месту које је подложно замрзавању,
молимо Вас прочитајте одељак "опасности од замрзавања".
• Све радове на водоводној инсталацији који су потребни за инсталирање
овог апарата, треба да обави квалификован водоинсталатер или стручна
особа.
• Све радове на електричној и на водоводној инсталацији који су потребни
за инсталирање овог апарата, треба
да обави квалификовани електричар
или стручна особа.
Употреба
• Овај је уређај је намењен за употребу
у домаћинству. Не сме се користити у
•
•
•
•
•
•
било које друге сврхе за које није намењен.
Перите само тканине које су намењене за прање у машини. Следите упутства која су дата на свакој етикети на
рубљу.
Немојте претерано напунити уређај.
Видите Табелу програма прања.
Пре прања проверите да ли су сви
џепови празни, сва дугмад закопчана
и затварачи повучени. Немојте прати
излизане или поцепане комаде рубља и третирајте мрље од боје, мастила, рђе и траве пре прања. Грудњаци
са металним жицама НЕ смеју да се
перу у машини за прање.
Рубље које је било у контакту са
испарљивим нафтним производима
не сме да се пере у машини за прање. Уколико користите испарљиве
течности за чишћење, потребно је да
пазите да течност буде уклоњена са
рубља пре његовог стављања у уређај.
Никада немојте повлачити за електрични кабл када вадите утикач из
утичнице; увек га држите за сам утикач.
Никада немојте да користите машину
за прање рубља ако су електрични
кабл, командна табла, радна површина или подножје оштећени тако да се
може доћи до унутрашњости машине
за прање.
Безбедност деце
• Овај уређај није намењен за употребу
од стране особа (укључујући и децу)
са смањеним физичким, чулним или
менталним способностима, или особа
којима недостају искуство и знање,
уколико им се не обезбеди надзор
или им се не дају упутства у вези употребе уређаја од стране особе која је
задужена за њихову безбедност.
• Децу треба контролисати како се би
не би играли уређајем.
• Саставни делови паковања (нпр. пластична фолија, полистирол) могу да
буду опасни за децу - опасност од гушења! Држите их ван домашаја деце.
• Чувајте све детерџенте на сигурном
месту, изван домашаја деце.
electrolux 33
• Немојте дозволити деци или кућним
љубимцима да се попну у бубањ. Како би се спречило да деца и кућни
љубимци остану затворени у бубњу,
уређај је опремљен специјалним механизмом. За активирање овог механизма, окрените дугме (без притискања) унутар врата у смеру казаљке на
сату док жљеб не буде у водоравном
положају. Уколико је потребно, употребите новчић.
За деактивирање овог механизма тако да поново буде могуће затварање
врата, окрените дугме у смеру супротном кретању казаљки на сату док
жљеб не буде у вертикалном положају.
ОПИС ПРОИЗВОДА
Ваш нови уређај задовољава све модерне захтеве ефикасног прања рубља уз
ниску потрошњу воде, струје и детерџента. Његов нови систем омогућује потпуно искоришћавање детерџента и смањује потрошњу воде, штедећи струју.
1
2
3
4
5
6
1 Фиока дозатора детерџента
2 Командна табла
34 electrolux
3 Ручица за отварање врата
4 Плочица са подацима
5 Одводна пумпа
6 Подесиве ножице
Фиока дозатора детерџента
Одељак за детерџент који се користи за фазу претпрања и потапања или
за средство за уклањање мрља које се
користи у току фазе уклањања мрља
(ако постоји). Детерџент за претпрање
и потапање додаје се на почетку програма прања. Средство за уклањање
мрља се додаје у току фазе уклањања
мрља.
Одељак за детерџент у праху или
течан детерџент, користи се за главно
прање. Ако користите течни детерџент
сипајте га пре самог покретања програма.
Одељак за течне адитиве (средство
за омекшавање тканине, штирак).
Следите препоруке произвођача производа што се тиче количина које требате
користити и немојте прекорачити ознаку "MAX" у фиоци дозатора детерџента. Све евентуалне омекшиваче или
скробне адитиве морате сипати у одељак пре покретања програма прања.
Програмски водич
Картка з інформацією про програми
знаходиться на передній стороні дозатора миючих засобів.
Остали програмски водичи на другим
језицима налазе се у врећици, заједно
са Упутством за употребу. (Немају сви
уређаји програмске водиче на више језика).
Да бисте извршили замену програмског
водича:
1. Повуците га у десну страну и извадите.
2. Убаците нов програмски водич.
КОНТРОЛНА ТАБЛА
Доле је слика командне табле. Она показује дугме бирача програма као и
функцијску дугмад, индикаторске лампице и дисплеј. Они су представљени одговарајућим бројевима на следећим странама.
electrolux 35
1
2
1 Дугме за избор програма
2 Дугме за подешавање температуре
3 Дугме за смањење БРЗИНЕ ЦЕНТРИФУГЕ
4 Дугме ПРЕТПРАЊЕ
5 Дугме за ДОДАТНО ИСПИРАЊЕ
3
4
5
6
7
8
9 10
6
7
8
9
Дугме за ОДЛОЖЕНИ СТАРТ
Дисплеј
Дугме СТАРТ/ПАУЗА
Индикаторска лампица ВРАТА
БЛОКИРАНА
10 Дугмад за УПРАВЉАЊЕ ВРЕМЕНОМ
Табела симбола
Дугме за избор програма
= Програми за управљање
временом (Time Manager)
= Памук
= Синтетика
= Осетљиво
= Вуна/ Ручно прање
= Доње рубље
= Испирање
= Испуштање
= Центрифуга
= Програм за уштеду енергије
( Економично )
= Џинс
= 5 кошуља
= Прекривач
= 14 минута
= Cool Clean
= Специјални програми
Тастери
= Температура
= Хладно прање
= Смањење брзине центрифуге
= Задржавање испирања
= Ноћни циклус
= Претпрање
= Додатно испирање
= Одложени старт
= Блокада за безбедност
деце
= Старт/пауза
36 electrolux
= Врата блокирана
Дугме бирача програма
Омогућује укључивање/искључивање
уређаја и/или избор програма.
Температура
Омогућава Вам да повећате или снизите температуру прања.
Смањење брзине центрифуге
Притиском на ово дугме можете смањити максималну дозвољену брзину центрифуге за изабрани програм, или можете изабрати понуђену опцију(е).
Опција задржавања испирања
Избором ове функције машина неће избацити воду последњег испирања да би
се спречило гужвање рубља. Пре отварања врата треба избацити воду. За избацивање воде, молимо Вас прочитајте
одељак "На крају програма".
Ноћни циклус
Избором ове опције машина неће избацити воду последњег испирања и све
фазе центрифуговања ће бити прескочене, да би се спречило гужвање
рубља. Овај циклус прања је врло бешуман па може да се изабере ноћу или
када је струја економичнија. У неким
програмима испирања ће се обавити са
више воде. Пре отварања врата треба
избацити воду. За избацивање воде,
молимо Вас прочитајте одељак "На крају програма".
Предпрање
Када изаберете ову опцију машина ће
покренути циклус предпрања пре фазе
главног прања. Време прања ће бити
дуже. Ова опција се препоручује за јако
запрљано рубље.
= Дугмад за управљање временом (Time Manager)
Додатно испирање
Овај је уређај је конструисан да штеди
енергију. Ако треба да испирате рубље
допунском количином воде (допунско
испирање), одаберите ову опцију. Извешће се додатна испирања. Ова опција се препоручује особама које су алергичне на детерџенте и у подручјима где
је вода веома мека.
Одложени старт
Помоћу овог дугмета, програм прања
може да се одложи од 30 min - 60 min 90 min , 2 сата и затим у корацима од 1
сата до највише 20 сати.
Дугме Старт/Пауза
Ово дугме Вам омогућава да стартујете
или прекинете изабрани програм.
Управљање временом (Time
Manager)
Ова дугмад вам пружају могућност да
измените трајање програма које је аутоматски предложио уређај.
Индикаторска лампица врата
блокирана
Индикаторска лампица 9 се пали када
програм стартује и показује да ли се
врата могу отворити:
• лампица укључена: врата се не могу
отворити. Машина ради или се зауставила задржавајући воду у кориту
машине.
• лампица искључена: врата се могу
отворити. Програм је готов или је вода избачена.
• лампица трепће: врата се отварају
electrolux 37
Дисплеј
7.4
7.5
7.3
На дисплеју се приказују следеће информације
7.1:
• Трајање изабраног програма
Пошто сте изабрали програм, његово
се трајање приказује у сатима и минутима (на пример 2.05 ). Трајање се
аутоматски израчунава на основу
максималне препоручене количине
рубља за сваку врсту материјала. Пошто је програм започео, преостало
време се обнавља сваког минута.
• Одложени старт
Изабрано време одложеног старта
које је подешено притиском на одговарајуће дугме, појављује се на дисплеју у току неколико секунди, затим
се поново приказује трајање изабраног програма.
• Кодови упозорења
У случају неправилног рада, могу се
приказати шифре аларма, на пример
E20 (видите одељак „Шта учинити
ако...“).
• Избор неодговарајуће опције
Ако сте изабрали опцију која није компатибилна са подешеним програмом
прања, порука Err се приказује на дну
дисплеја у трајању од неколико секунди и црвена лампица на дугмету 8
почиње да трепери.
• Крај програма
7.1
7.2
Када се програм заврши, на дисплеју
се приказују три нуле које трепере,
контролна лампица 9 и контролна
лампица на дугмету 8 се гасе и можете отворити врата.
7.2: Симболи фазе програма прања
• Прање
• Испирања
• Испуштање воде
• Центрифуга
Избором програма прања, симболи фаза програма прања који одговарају разним фазама од којих се састоји програм
приказани су у доњем делу дисплеја.
Када притиснете дугме 8 остаје упаљен
само симбол активне фазе програма.
7.3: Фаза загревања
Током циклуса прања, на дисплеју се
приказује анимирани симбол термометра који означава да је уређај почео фазу загревања воде у кориту машине.
7.4: Симболи за степен запрљаности
• Интензивно
• Нормално
• Дневно
• Светли
• Брзо
• Супер брзо
• Освежавање
• Супер освежавање
Приликом избора програма на дисплеју
се појављује симбол који показује сте-
38 electrolux
пен запрљаности који машина за прање
аутоматски предлаже.
7.5: Блокада за безбедност деце
(погледајте одељак „Блокада за безбедност деце“).
ПРВА УПОТРЕБА
• Уверите се да су повезивање
струје и воде изведени према
упутствима за инсталирање.
• Извадите блок од полистирола и
сав евентуални остали материјал
из бубња.
• Пре првог прања, обавите циклус
прања памука на највишој темпе-
ратури без рубља у машини за
прање, како бисте уклонили евентуалне фабричке остатке из бубња и корита машине. Сипајте 1/2
дозе детерџента у одељак за
главно прање и покрените машину за прање.
ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ПОТРЕБАМА КОРИСНИКА
Звучни сигнали
Машина садржи уређај са звучним сигналом, који се оглашава у следећим
случајевима:
• након завршетка програма
• уколико је дошло до квара.
Истовременим притиском на 4 и 5 дугмад у трајању од приближно 6 секунди,
звучни сигнал се деактивира (изузев у
случају квара). Поновним притиском на
ова 2 дугмета, звучни сигнал се поново
активира.
Блокада за безбедност деце
Овај уређај Вам омогућава да можете
да оставите апарат без надзора и без
бриге да би деца могла да се повреде
или да проузрокују штету на њему. Ова
функција остаје активирана и онда када
машина за прање не ради.
Ову опцију можете да подесите на два
различита начина:
1. Пре притискања дугмета 8: биће немогуће да се машина покрене.
2. Након притискања дугмета 8: биће
немогуће променити било који програм или опцију.
Да бисте активирали или деактивирали
ову опцију, истовремено притисните
дугмад и задржите око 6 секунди 5 и 6
појави
док се на дисплеју иконица не
или нестане.
СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
Напуните рубље
Отворите врата пажљивим повлачењем
ручице на вратима према споља. Ставите рубље у бубањ, комад по комад,
стресајући га што је могуће више. Затворите врата.
Измерите количину детерџента и
омекшивача
electrolux 39
Извуците фиоку дозатора детерџента
док се не заустави. Измерите количину
потребног детерџента, сипајте је у одеили у одговаљак за главно прање
рајући одељак ако то захтева изабрани
програм/опција (за више детаља видите
одељак "Фиока дозатора детерџента").
предложити температуру и аутоматски
изабрати највишу вредност центрифуговања која је доступна у програму који
сте одабрали. Можете да промените
ове вредности притиском на одговарајућу дугмад. Зелена контролна лампица
дугмета 8 почиње да трепће.
Дугме бирача програма се може окренути у смеру казаљки на сату или у супротном смеру. Окрените га у положај
Ресетовање програма/Искључивање
машине.
На крају програма дугме бирача програма мора да се окрене у положај
, да би искључили уређај.
ПАЖЊА Ако окренете дугме
бирача програма на други програм
док уређај ради, црвена
индикаторска лампица дугмета 8 ће
затрептати 3 пута и појавиће се
порука Err на дисплеју да би
показала погрешан избор. Машина
неће извршити нови изабрани
програм.
Ако је потребно, сипајте омекшивач у
(употребљена коодељак означен са
личина не сме да прекорачи ознаку
"МАX" у фиоци дозатора). Затворите
нежно фиоку.
Дугмад опција програма
У зависности од програма могуће је
комбиновање различитих функција.
Оне морају да се изаберу после избора
жељеног програма и пре притиска на
дугме 8.
Изаберите температуру притиском на
дугме 2
Избором програма, уређај предлаже аутоматски подразумевану вредност температуре.
Притисните ово дугме више пута да повећате или снизите температуру, уколико желите да се Ваше рубље пере на
различитој температури.
Изаберите тражени програм помоћу
дугмета бирача програма (1)
Окрените дугме бирача програма на жељени програм. Машина за прање ће
Смањите брзину центрифуге
притиском на дугме 3
Када изаберете прграм, уређај аутоматски предлаже максималну брзину центрифуговања предвиђену за тај програм.
Притисните дугме 3 више пута за промену брзине центрифуге, уколико желите да се Ваше рубље центрифугујете на
различитој брзини. Одговарајућа контролна лампица ће се упалити.
40 electrolux
Изаберите расположиве опције
притиском на дугмад 3, 4 и 5
У зависности од програма, могу се комбиновати различите функције пре притиска на дугме 8. Избором неке опције
пали се одговарајућа индикаторска
лампица.
Уколико се изабере погрешна опција,
интегрисана црвена индикаторска лампица дугмета 8 трепће 3 пута и на дисплеју се приказује порука Err у трајању
од неколико секунди.
О компатибилности програма прања и опција, погледајте у одељку
"Програми прања".
Изаберите Одложени старт
притиском на дугме 6
Пре него што стартујете програм, ако
желите да омогућите одлагање старта,
притисните дугме 6 више пута, како бисте изабрали жељено одлагање. Пали
се одговарајућа индикаторска лампица.
Изабрано време кашњења (до макс. 20
сати) појављује се на дисплеју у току
неколико секунди, затим се поново приказује трајање програма.
Морате да изаберете ову опцију пошто
сте подесили програм и пре него што
притисните дугме 8.
Можете да промените или поништите
време кашњења у било ком тренутку,
док не притиснете дугме 8.
Бирање одлагања старта:
1. Изаберите програм и жељене опције.
2. Изаберите Одложени старт притиском на дугме 6.
3. Притисните дугме 8:
– машина почиње са одбројавањем
сати.
– Програм ће се покренути када
истекне изабрано кашњење старта.
Обустављање одлагања старта пошто
сте притисли дугме 8:
1. Ставите машину за прање на ПАУЗУ притиском на дугме 8.
2. Притисните једном дугме 6 док се
на дисплеју не појави симбол 0'.
3. Притисните поново дугме 8 да бисте стартовали програм.
ВАЖНО Изабрано одлагање може да
се промени само пошто сте поново
изабрали програм.
Одложени старт се не може изабрати
са програмом ИСПУШТАЊЕ ВОДЕ.
Стартујте програм притиском на
дугме 8
Да бисте стартовали изабрани програм
притисните дугме 8, зелена индикаторска лампица дугмета 8 престаје да
трепће.
За прекид програма у току, притисните
дугме 8: зелена индикаторска лампица
почиње да трепће.
Да би поново стартовали одвијање програма од тачке у којој је прекинут, притисните поново дугме 8. Ако сте изабрали кашњење старта, машина за прање
ће почети са одбројавањем сати. Уколико се изабере погрешна опција, црвена индикаторска лампица дугмета 8 затрептаће 3 пута и појавиће се порука
Errна дисплеју у трајању од неколико
секунди.
Притиском на дугмад 10 изаберите
опцију Управљање временом
Поновљеним притискањем ове дугмади, трајање циклуса прања може да се
продужи или скрати. Симбол нивоа запрљаности појавиће се на дисплеју да
би означио изабрани степен запрљаности. Ова опција је доступна само за
програме Памук, Синтетика и Осетљиво рубље.
Ниво запрљаности
Симбол
Врста тканине
Интензивно
За веома запрљано рубље
Нормално
За нормално запрљано рубље
Дневно
За свакодневно
запрљано рубље
Светли
За лако запрљано
рубље
Брзо
За веома мало запрљано рубље
Супер брзо
За рубље коришћено или ношено
кратко време
1)
electrolux 41
Ниво запрљаности
Освежавање
Симбол
2)
За рубље које треба само освежити
2)
За освежавање
свега неколико
предмета
1)
Супер освежавање 1)
Врста тканине
1) Препоручујемо Вам да смањите количину
рубља у машини (видите табелу „Програми
прања“).
2) Када изаберете ову опцију, одговорајаућа
иконица се појављује на кратко, а затим одмах
нестаје.
Измена опције или програма у току
Могуће је изменити било коју опцију пре
него што је програм извршен.
. Пре вршења било какве измене, морате да ставите машину за прање рубља
на ПАУЗУ притиском на дугме 8 (ако
желите да промените опцију Управљање временом, онда морате да обуставите одвијање програма и да поново
обавите избор).
Измена програма у току могућа је само
његовим ресетовањем. Окрените дугме
а затим у
бирача програма у положај
положај новог програма. Стартујте нови
програм поновним притиском дугмета 8.
Вода од прања неће бити избачена из
корита машине.
Прекидање програма
Притисните дугме 8 за прекид програма
у току, одговарајућа зелена индикаторска лампица почиње да трепће.
Притисните дугме још једном да бисте
поново покренули програм.
Обустављање програма
Окрените дугме бирача програма у положај
да бисте обуставили одвијање
програма који је у току.
Сада можете да изаберете нови програм.
Отварање врата
Пошто је програм стартовао (или у току
времена одлагања) врата су блокирана,
и ако треба да отворите врата, морате
прво да ставите машину за прање на
ПАУЗУ притиском на дугме 8.
После неколико минута индикаторска
лампица 9 се гаси и врата се могу отворити.
Ако ова индикаторска лампица остане
упаљена, онда то значи да машина већ
загрева или да је ниво воде сувише висок. У сваком случају, не покушавајте
да отворите врата на силу!
Ако не можете да отворите врата, а потребно је да их отворите, морате да искључите машину за прање тако што ћете окренути дугме бирача програма у
положај O. После неколико минута можете отворити врата (пазите на ниво и
температуру воде!).
После затварања врата, биће неопходно да се поново изаберу програм и опције, и да се затим притисне дугме 8.
Поступак након завршетка програма
Машина се аутоматски зауставља. Три
трепћуће 0.00 се појављују на екрану и
контролна лампица на дугмету 8 се гаси. Чуће се неколико звучних сигнала.
Ако сте изабрали програм или опцију
који се завршавају док је вода још у кориту машине, врата остају блокирана,
што значи да пре отварања врата треба
избацити воду.
Пре него што избаците воду, бубањ се
и даље окреће у редовним интервалима док се вода цеди.
Пратите упутства у наставку да бисте
испразнили воду:
1. Окрените бројчаник за бирање програма на O.
2. Изаберите програм за испуштање
воде или центрифугу.
3. По потреби смањите брзину центрифуге притиском на одговарајуће
дугме.
4. Притисните дугме 8.
На крају програма, врата се откључавају и могу да се отворе. Пребаците дугме
за избор програма у положај O како бисте искључили машину.
Извадите рубље из бубња и пажљиво
проверите да ли је бубањ потпуно празан. Уколико немате намеру да обавите
још једно прање, затворите славину.
Оставите отворена врата да би се
спречила појава буђи и непријатних мириса.
42 electrolux
Стање приправности : неколико минута након завршавања програма укључује се систем за штедњу енергије.
Смањује се осветљеност дисплеја.
Притисните неко дугме и уређај ће изаћи из стања штедње енергије.
ПОМОЋНЕ НАПОМЕНЕ И САВЕТИ
Сортирање рубља
Следите симболе прања на етикети
рубља и упутства за прање произвођача. Сортирајте рубље на следећи
начин: бело рубље, рубље у боји, синтетика, осетљиво, вунено.
Пре пуњења рубља
Никада не перите бело рубље и рубље
у боји заједно. Бело рубље може да изгуби своју "белину" током прања.
Ново шарено рубље може да пусти боју
у првоме прању; зато га треба прати
одвојено први пут.
Закопчајте јастучнице, повуците затвараче, затворите кукице и дугмад. Завежите у чвор појасеве и дугачке траке.
Уклоните упорне мрље пре прања.
Трљајте нарочито прљава места специјалним детерџентом или детерџентом у
пасти.
Са посебном пажњом поступајте са завесама. Скините кукице или их свежите
и ставите у врећицу или мрежицу.
Отклањање мрља
Упорне мрље се понекад не могу уклонити само водом и детерџентом. Зато
се препоручује њихово третирање пре
прања.
Крв: свеже мрље оперите хладном водом. Код осушених мрља, потопите
преко ноћи у води са специјалним детерџентом, затим трљајте водом и сапуном.
Боја на бази уља: поквасите средством за уклањање мрља на бази бензола, положите рубље на мекану крпу и
тапкајте мрљу; поновите више пута.
Осушене масне мрље: поквасите терпентином, положите рубље на мекану
површину и тапкајте мрљу врховима прстију и памучном тканином.
Рђа: оксална киселина растворена у
врелој води или средство за уклањање
рђе коришћено хладно. Будите пажљиви са мрљама од рђе које нису свеже
јер је целулозна структура већ оштеће-
на и тканина има тенденцију да се стварају рупе.
Мрље од буђи: третирајте избељивачем, добро исперите (само бело и
шарено рубље отпорних боја).
Трава: насапуњајте мало и третирајте
избељивачем (само бело и шарено рубље отпорних боја).
Хемијске оловке и лепак: поквасите
ацетоном 2), положите рубље на мекану
крпу и тапкајте мрљу.
Кармин: поквасите ацетоном као што је
горе описано, затим третирајте мрље
денатурисаним алкохолом. Третирајте
евентуалне преостале трагове избељивачем.
Црвено вино: потопите у води и детерџенту, исперите и третирајте сирћетном
или лимунском киселином, затим исперите. Третирајте евентуалне преостале
трагове избељивачем.
Мастило: у зависности од врсте мастила, навлажите тканину пре ацетоном 2),
затим сирћетном киселином; третирајте
евентуалне преостале трагове са белих
тканина избељивачем и затим добро
исперите.
Мрље од катрана: прво третирајте
средством за уклањање мрља, денатурисаним алкохолом или бензолом, затим трљајте детерџентом у пасти.
Детерџенти и адитиви
Добри резултати прања зависе такође и
од избора детерџента и од прописне количине да би се спречило непотребно
трошење и заштитила околина.
Мада су биолошки разградиви, детерџенти садрже супстанце које, ако су у
великим количинама, могу да наруше
осетљиву равнотежу природе.
Избор детерџента зависиће од врсте
тканине (осетљиво, вуна, памук, итд.),
од боје, од температуре прања и од
степена прљавштине.
2) немојте употребљавати ацетон на вештачкој свили
electrolux 43
Са овим уређајем се могу употребљавати сви уобичајени детерџенти за машине за прање рубља:
• детерџенти у праху за све врсте тканина
• детерџенти у праху за осетљиве тканине (макс. 60°C) и вуну
• течни детерџенти, по могућности за
програме прања на ниским температурама (макс. 60°C) за све врсте тканина, или специјални само за вуну.
Детерџент и сви адитиви морају да се
ставе у одговарајуће одељке у фиоци
дозатора детерџента пре покретања
програма прања.
Уколико употребљавате течне детерџенте, онда се мора изабрати програм
без опције претпрање.
Машина за прање рубља има уграђени
систем за рециркулацију, који омогућује
оптималну употребу концентрованог
детерџента.
Следите препоруке произвођача производа што се тиче количина које требате
користити и немојте прекорачити ознаку "MAX" у фиоци дозатора детерџента.
Количина детерџента коју треба
употребити
Врста и количина детерџента зависиће
од врсте тканине, количине рубља, степена прљавштине и тврдоће коришћене
воде.
Придржавајте се упутстава произвођача о количинама које треба употребити.
Употребите мање детерџента:
• уколико перете мала пуњења
• уколико је рубље мало запрљано
• уколико се за време прања образују
велике количине пене.
Степени тврдоће воде
Тврдоћа воде је класификована на такозване "степене" тврдоће. Информације о тврдоћи воде у Вашем подручју
можете добити код локалног предузећа
за снабдевање водом. Ако је степен
тврдоће воде средњи или висок, предлажемо Вам да додате омекшивач воде
придржавајући се увек упутстава произвођача. Ако је степен тврдоће воде мек,
подесите поново количину детерџента.
ПРОГРАМИ ПРАЊА
Програм – Максимална и минимална температура – Опис циклуса – Максимална брзина
центрифуге – Максимална количина рубља –
Врста рубља
Опције
Одељак за
детерџент
ПАМУК
95°- хладно
Главно прање - Испирања
Максимална брзина центрифуге 1400 о/мин
Макс. количина рубља 7 кг - Смањена количина
рубља 3,5 кг
За бели и обојени памук (просечно упрљано
рубље).
СМАЊЕЊЕ БРЗИНЕ ЦЕНТРИФУГЕ,
ЗАДРЖАВАЊЕ
ИСПИРАЊА, НОЋНИ ЦИКЛУС, ПРЕТПРАЊЕ, ДОДАТНО
ИСПИРАЊЕ,
УПРАВЉАЊЕ ВРЕМЕНОМ 1)
2)
СИНТЕТИКА
60° – хладно
Главно прање - Испирања
Максимална брзина центрифуге 900 о/мин
Макс. количина рубља 3,5 кг - Смањена количина
рубља 2 кг
Синтетика или мешани материјали: доње рубље, шарено рубље, рубље које се не скупља,
блузе.
СМАЊЕЊЕ БРЗИНЕ ЦЕНТРИФУГЕ,
ЗАДРЖАВАЊЕ
ИСПИРАЊА, НОЋНИ ЦИКЛУС, ПРЕТПРАЊЕ, ДОДАТНО
ИСПИРАЊЕ,
УПРАВЉАЊЕ ВРЕМЕНОМ 1)
2)
44 electrolux
Програм – Максимална и минимална температура – Опис циклуса – Максимална брзина
центрифуге – Максимална количина рубља –
Врста рубља
Опције
ОСЕТЉИВО
40° – хладно
Главно прање - Испирања
Максимална брзина центрифуге 700 о/мин
Макс. количина рубља 3,5 кг - Смањена количина
рубља 2 кг
Осетљиви материјали: акрил, вискоза, полиестер.
ЗАДРЖАВАЊЕ
ИСПИРАЊА, НОЋНИ ЦИКЛУС, ПРЕТПРАЊЕ, ДОДАТНО
ИСПИРАЊЕ,
УПРАВЉАЊЕ ВРЕМЕНОМ 1)
ВУНА / РУЧНО ПРАЊЕ
СМАЊЕЊЕ БРЗИНЕ ЦЕНТРИФУГЕ,
ЗАДРЖАВАЊЕ
ИСПИРАЊА, НОЋНИ ЦИКЛУС
40° – хладно
Главно прање - Испирања
Максимална брзина центрифуге 900 о/мин
Макс. количина рубља 2 кг
Програм прања за вуну која се може прати у машини, као и за вуну која се може прати ручно и за
осетљиве материјале са симболом који означава «ручно прање». Напомена: Појединачни
или велики предмети могу да проузрокују неравнотежу. Уколико уређај не обави последњу фазу
испирања, додајте још одевних предмета, руком
их прераспоредите и изаберите програм за центрифугирање.
ДОЊЕ РУБЉЕ
40° – хладно
Главно прање - Испирања
Максимална брзина центрифуге 900 о/мин
Макс. количина рубља 1 кг
Овај је програм погодан за врло осетљиве предмете, као што су женско доње рубље, грудњаци и
доње рубље. Максимална брзина центрифуге се
аутоматски смањује.
СМАЊЕЊЕ БРЗИНЕ ЦЕНТРИФУГЕ,
ЗАДРЖАВАЊЕ
ИСПИРАЊА, НОЋНИ ЦИКЛУС
ИСПИРАЊЕ
Испирање - Дуго центрифугирање
Максимална брзина центрифуге 1400 о/мин
Макс. количина рубља 7 кг
Овим програмом је могуће испирање и центрифугирање памучног рубља које је опрано ручно.
Да бисте појачали испирање, изаберите опцију
ДОДАТНО ИСПИРАЊЕ. Машина ће обавити додатна испирања.
СМАЊЕЊЕ БРЗИНЕ ЦЕНТРИФУГЕ,
ЗАДРЖАВАЊЕ
ИСПИРАЊА, НОЋНИ ЦИКЛУС, ДОДАТНО ИСПИРАЊЕ
ИСПУШТАЊЕ
Испуштање воде
Макс. пуњење 7 кг
За пражњење воде последњег испирања у програмима са изабраном опцијом Задржавање
испирања или Ноћни циклус.
Одељак за
детерџент
2)
electrolux 45
Програм – Максимална и минимална температура – Опис циклуса – Максимална брзина
центрифуге – Максимална количина рубља –
Врста рубља
Опције
Одељак за
детерџент
ЦЕНТРИФУГА
Испуштање и дуго ентрифугирање
Максимална брзина центрифуге 1400 о/мин
Макс. пуњење 7 кг
Одвојено центрифугирање за ручно опрано рубље и после програма са одабраном опцијом Задржавање испирања и Ноћни циклус. Брзину центрифуге можете да изаберете притиском на одговарајуће дугме како бисте је прилагодили материјалима које желите да центрифугирате.
СМАЊЕЊЕ БРЗИНЕ ЦЕНТРИФУГЕ
ЕКОНОМИЧНО
+
95° -40°
Главно прање - Испирања
Максимална брзина центрифуге 1400 о/мин
Макс. пуњење 7 кг
Бели и брзо бојени памук
Овај програм можете да изаберете за мало или
нормално прљаво памучно рубље. Температура
ће се смањити и трајање прања ће се продужити.
Овако се постиже ефикасно прање уз уштеду
електричне енергије.
СМАЊЕЊЕ БРЗИНЕ ЦЕНТРИФУГЕ,
ЗАДРЖАВАЊЕ
ИСПИРАЊА, НОЋНИ ЦИКЛУС, ПРЕТПРАЊЕ, ДОДАТНО
ИСПИРАЊЕ
2)
ЏИНС
60° – хладно
Главно прање - Испирања
Максимална брзина центрифуге 900 о/мин
Макс. пуњење 3,5 кг
Овим програмом је могуће опрати рубље као што
су панталоне, кошуље или јакне од џинса, као и
од жерсеја израђеног од технолошки напредних
материјала. (Опција „Додатно испирање“ ће се
аутоматски активирати).
СМАЊЕЊЕ БРЗИНЕ ЦЕНТРИФУГЕ,
ЗАДРЖАВАЊЕ
ИСПИРАЊА, НОЋНИ ЦИКЛУС, ПРЕТПРАЊЕ
2)
5 КОШУЉА
30°
Главно прање - Испирања
Максимална брзина центрифуге 900 о/мин
Макс. количина рубља 1 кг
Специјални програм за прање благо запрљаних
кошуља.
СМАЊЕЊЕ БРЗИНЕ ЦЕНТРИФУГЕ
ПРЕКРИВАЧ
40° -30°
Главно прање - Испирања
Максимална брзина центрифуге 700 о/мин
Макс. пуњење 2,5 кг
За појединачно прање синтетичких прекривача
или јоргана.
46 electrolux
Програм – Максимална и минимална температура – Опис циклуса – Максимална брзина
центрифуге – Максимална количина рубља –
Врста рубља
Опције
14 МИНУТА
30°
Главно прање - Испирања
Максимална брзина центрифуге 900 о/мин
Макс. количина рубља 1 кг
Кратак циклус прања за рубље које је потребно
само освежити.
СМАЊЕНА БРЗИНА ЦЕНТРИФУГЕ,
ЗАДРЖАВАЊЕ
ИСПИРАЊА
COOL CLEAN
Хладно
Главно прање - Испирања
Максимална брзина центрифуге 900 о/мин
Макс. пуњење 3 кг
Веома економичан програм прања у хладној води
за благо запрљано рубље од памука, синтетике
или мешаних материјала. Овај програм захтева
употребу детерџента који је већ активан у хладној води. Савет: У случају да је температура
улазне воде нижа од 6 °C, машина ће покренути
фазу кратког загревања. Детерџент мора да се
употребљава са испорученом или погодном мерицом за дозирање детерџента (употребите количину детерџента коју је препоручио произвођач).
СМАЊЕЊЕ БРЗИНЕ ЦЕНТРИФУГЕ,
ЗАДРЖАВАЊЕ
ИСПИРАЊА, ДОДАТНО ИСПИРАЊЕ
Одељак за
детерџент
/ИСКЉ.
За отказивање програма који је у току или за искључивање машине.
1) Ако изаберете опцију „Брзо“ или „Супер брзо“ притиском на дугме 10, препоручујемо вам да смањите
максималну количину рубља како је наведено. Можете потпуно напунити машину, али ће резултат
прања бити мање успешан. Ако изаберете опцију Освежавање или Супер освежавање, препоручујемо
да додатно смањите количину рубља.
2) Уколико употребљавате течне детерџенте, онда се мора изабрати програм без опције
ПРЕТПРАЊЕ.
НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ Морате да
искључите уређај из електричне
мреже за напајање, пре обављања
било каквог одржавања или
чишћења.
Отклањање каменца
Вода коју обично користимо садржи каменац. Препоручује се периодично коришћење прашка за омекшавање воде
у машини. Учините то одвојено од било
ког прања рубља, и према упутствима
произвођача омекшивача воде. То ће
помоћи у спречавању стварања наслага
каменца.
После сваког прања
Оставите врата неко време отворена.
То помаже у спречавању стварања буђи и устајалих мириса у уређају. Ако
оставите врата отворена после прања,
то ће продужити век заптивке на вратима.
Прање ради одржавања
Коришћењем ниске температуре за
прање могуће је нагомилавање остатака унутар бубња.
Препоручујемо да редовно обављате
прање ради одржавања.
За прање ради одржавања:
• Бубањ мора бити празан.
electrolux 47
• Изаберите најтоплији програм прања
памука.
• Користите нормалну количину детерџента, а то мора да буде прашак са
биолошким својствима.
Спољно чишћење
Очистите спољно кућиште машине само сапуном и водом, а затим га темељно обришите.
ВАЖНО Немојте употребљавати
денатурисани алкохол, раствараче или
сличне производе за чишћење кућишта.
Чишћење фиоке дозатора
детерџента
Треба редовно чистити фиоку дозатора
детерџента.
Треба редовно чистити фиоку дозатора
детерџента и адитива.
Извадите фиоку притиском бравице
надоле и извлачењем.
Исперите је под млазом текуће воде како бисте уклонили све евентуалне трагове нагомиланог прашка.
Ради лакшег чишћења, може се скинути
горњи део одељка за адитиве. Очистите све делове водом.
Очистите комору дозатора четкицом.
Прање бубња
Талози рђе у бубњу могу да буду последица рђања страних тела приликом
прања или славине за воду која садржи
гвожђе.
ВАЖНО Немојте чистити бубањ
киселинама за скидање воденог
каменца, средствима за скидање рђе
која садрже хлор, као ни абразивном
или челичном вуном.
1. Уклоните талоге рђе на бубњу помоћу средства за чишћење нерђајућег челика.
48 electrolux
2. Обавите циклус прања без рубља,
да би уклонили остатке средства за
чишћење.
Програм: Затим извршите кратак
програм прања памучног рубља при
максималној температури и додајте
око 1/4 мерице детерџента.
3. Отворите врата пумпе.
Заптивка врата
Проверите с времена на време заптивку на вратима и уклоните евентуалне
стране предмете који могу да се нађу у
прегибу.
4. Ставите неки суд близу пумпе како
би се сакупила евентуална проливена вода.
5. Извуците црево за пражњење у хитним случајевима, ставите га у посуду и скините са њега затварач.
Одводна пумпа
Пумпу треба редовно проверавати, а
нарочито ако:
• уређај не избацује воду и/или не центрифугира;
• уређај производи необичан звук за
време избацивање воде због предмета као што су зихернадле, новчићи,
итд., који блокирају пумпу;
• откривен је проблем са цеђењем (више детаља потражите у одељку „Шта
учинити ако...“).
УПОЗОРЕЊЕ Пре него што
отворите врата пумпе, искључите
уређај и извуците утикач за струју
из утичнице.
Поступите на следећи начин:
1. Извуците утикач из мрежне утичнице.
2. Ако је потребно, сачекајте док се
вода не охлади.
6. Када вода престане да истиче, одврните поклопац пумпе у смеру казаљке на сату и извадите филтер.
Ако је неопходно, користите кљешта. Увек држите крпу у близини како бисте обрисали воду која се
евентуално проспе док скидате пумпу.
Оперите филтер под текућом водом
како бисте уклонили накупљене
длачице.
electrolux 49
7. Извадите ситне предмете и
длачице из лежишта филтера и из
пераја ротора пумпе.
10. Вратите филтер у пумпу тако што
ћете га исправно поставити у специјалне вођице. Чврсто дотегните поклопац пумпе у смеру казаљке на
сату.
11. Затворите врата пумпе.
8. Пажљиво проверите да ли се пераја
ротора пумпе окрећу (окрећу се
испрекидано). Уколико се не окрећу,
обратите се сервисном центру.
УПОЗОРЕЊЕ
9. Ставите затварач назад на црево за
пражњење у хитним случајевима и
вратите га у његово лежиште.
Када се машина употребљава и у зависности од изабраног програма, у пумпи може бити вруће воде.
Немојте никада скидати поклопац пумпе у току циклуса прања, увек причекајте да машина заврши циклус, и да буде
празна. Када враћате на место поклопац пумпе, проверите да ли је чврсто
притегнут, тако да спречава цурење и
да мала деца не могу да га скину.
Чишћење филтара на доводу воде
Ако приметите да машини за прање
треба више времена да се пуни, прове-
50 electrolux
рите да филтер на цреву за довод није
блокиран.
1. Затворите славину за воду.
2. Одврните црево за довод воде.
3. Очистите филтар у цреву чврстом и
оштром четком.
4. Наврните црево назад на славину.
5. Одврните црево са машине. Држите
крпу у близини јер би могло да дође
од истицања воде.
6. Очистите филтар у вентилу чврстом
четком или крпом.
7. Наврните црево назад на машину и
проверите да ли је прикључак заптивен.
8. Отворите славину за воду.
Пражњење у хитним случајевима
Ако се вода не празни, поступите на
следећи начин да је избаците из машине:
1. извуците утикач из мрежне утичнице;
2. затворите славину за воду;
3. ако је потребно, сачекајте док се вода не охлади;
4. отворите врата пумпе;
5. ставите посуду на под. Скините чеп
за пражњење у хитним случајевима
са филтра. Вода би требало да се
празни силом теже у посуду. Када
се посуда напуни, ставите затварач
назад на филтар. Испразните посуду. Поновите поступак док вода не
престане да излази;
6. очистите пумпу, ако је потребно,
као што је то горе описано;
7. поново наврните пумпу и затворите
врата.
Мере предострожности против мраза
Ако је машина за прање инсталирана
на месту где се температуре могу спустити испод 0°C, поступите на следећи
начин:
1. Извуците утикач из мрежне утичнице.
2. Затворите славину за воду.
3. Одврните црево за довод воде.
4. Ставите крај црева за довод воде у
посуду постављену на поду, отворите затварач за пражњење у хитним
случајевима на филтру и сачекајте
да се вода испразни.
5. Вратите затварач за пражњење у
хитним случајевима на филтар и заврните доводно црево назад.
6. Када намеравате поново да покренете машину за прање, проверите
да ли је температура у просторији
изнад 0°C.
ШТА УЧИНИТИ АКО...
Неки проблеми су последица недостатка једноставног одржавања и превида,
који могу лако да се ређе без позивања
техничара. Пре него што контактирате
Ваш локални Сервисни центар, молимо
Вас обавите доле наведене провере.
За време рада машине може се догодити да трепће црвена индикаторска лам-
electrolux 51
пица дугмета 8, на дисплеју се појављује једна од шифара грешке и оглашавају се звучни сигнали сваких 20 секунди
да покажу да машина не ради:
•
: проблем са снабдевањем водом.
•
: Проблем са избацивањем воде.
Проблем
•
: отворена врата.
Пошто сте отклонили проблем, притисните дугме 8 да бисте поново покренули програм. Уколико и после свих ових
провера не можете да уклоните проблем, контактирајте Ваш локални Сервисни центар.
Могући узрок / Решење
Машина за прање рубља
се не покреће:
Врата нису затворена.
• Чврсто затворите врата.
Утикач није правилно утакнут у утичницу за струју.
• Утакните утикач у утичницу за струју.
У утичници нема струје.
• Проверите кућне електричне инсталације.
Главни осигурач је прегорео.
• Замените осигурач.
Бирач програма није правилно постављено, а дугме 8 није
притиснуто.
• Окрените дугме бирача програма и поново притисните
дугме 8.
Изабран је одложени старт.
• Уколико желите да одмах оперете рубље, откажите одложени старт.
Активирана је блокада за безбедност деце.
• Деактивирајте блокаду за безбедност деце.
Машина не узима воду:
Славина је затворена.
• Отворите славину.
Црево за довод воде је савијено или пригњечено.
• Проверите начин повезивања црева за довод воде.
Филтер у цреву за довод воде је блокиран.
• Очистите филтер у цреву за довод воде.
Врата нису добро затворена.
• Чврсто затворите врата.
Машина за прање се пуни
и одмах празни:
Крај одводног црева је сувише низак.
• Видите одговарајући параграф у одељку „Одвод воде“.
Машина не избацује воду
и/или не центрифугира:
Црево за одвод воде је савијено или пригњечено.
• Проверите како је повезано црево за одвод воде.
Одводни филтер је запушен.
• Очистите одводни филтер.
Изабран је програм или опција који се завршавају тако да
вода остаје у бубњу или где су искључене све фазе центрифугирања.
• Изаберите програм за испуштање воде или центрифугирање.
Рубље није равномерно распоређено у бубњу.
• Прераспоредите рубље.
52 electrolux
Проблем
Могући узрок / Решење
На поду има воде:
Коришћено је превише детерџента или је коришћен детерџент који није одговарајући (ствара се превише пене).
• Смањите количину детерџента или користите неки други.
Проверите има ли цурења на неком од прикључака црева за
одвод воде. Ово понекад није лако уочљиво пошто вода цури низ црево; проверите да ли је влажно.
• Проверите како је повезано црево за довод воде.
Црево за одвод или довод воде је оштећено.
• Замените га новим.
Затварач црева за пражњење у хитним случајевима није
враћен на своје место или филтер није правилно заврнут после чишћења пумпе.
• Поново поставите поклопац на црево за пражњење у хитним случајевима или до краја заврните филтер.
Незадовољавајући резултати прања:
Детерџента је премало или уопште није стављен.
• Повећајте количину детерџента или користите неки други.
Упорне мрље нису биле третиране пре прања.
• Користите добро познате комерцијалне производе за третирање упорних мрља.
Није одабрана одговарајућа температура.
• Проверите да ли сте одабрали одговарајућу температуру.
Превелика количина рубља.
• Смањите количину рубља.
Врата се не отварају:
Програм и даље ради.
• Сачекајте крај циклуса прања.
Брава на вратима се још није откључала.
• Сачекајте док се симбол
не угаси.
У бубњу има воде.
• Изаберите програм испуштања воде или центрифуге да
бисте избацили воду.
Вибрације машине стварају буку:
Транспортни завртњи и амбалажа нису уклоњени.
• Проверите да ли је уређај правилно постављен.
Ножице машине нису подешене
• Проверите да ли је уређај правилно нивелисан.
Рубље није равномерно распоређено у бубњу.
• Прераспоредите рубље.
Можда у бубњу има премало рубља.
• Додајте још рубља.
Центрифугирање почиње
касно или машина не центрифугира:
Укључио се електронски уређај за откривање неуравнотежености јер рубље није равномерно распоређено у бубњу.
Рубље се прераспоређује окретањем бубња у супротном
смеру. То се може догодити више пута пре него што нестане
неуравнотеженост и пре него што се настави нормално центрифугирање. Ако после 10 минута рубље још није равномерно распоређено у бубњу, машина неће центрифугирати.
У том случају, равномерно распоредите рубље ручно и изаберите програм центрифуге.
• Прераспоредите рубље.
Машина није довољно напуњена.
• Додајте још рубља, прераспоредите пуњење и затим изаберите програм центрифугирања.
Машина прави неуобичајену буку:
Машина има тип мотора који прави неуобичајену буку у поређењу са другим традиционалним моторима. Овај нови мотор обезбеђује миран старт и равномерније распоређивање
рубља у бубњу током центрифуге, као и повећану стабилност машине.
electrolux 53
Проблем
Могући узрок / Решење
У бубњу се не види вода:
Машине модерне технологије раде врло економично користећи врло мало воде а да то не утиче на радне карактеристике.
Mo
Prodd. ...
. No ... ...
. ...
...
..
Se
r. No
. ...
...
...
Ако не можете да утврдите или решите
проблем, обратите се нашем сервисном центру. Пре него што телефонирате, забележите модел, серијски број и
датум куповине Ваше машине: ти подаци су потребни сервисном центру.
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ... ... ...
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
Димензије
Ширина
Висина
Дубина
Дубина (укупне димензије)
60 cm
85 cm
60 cm
63 cm
Прикључивање струје
Напон – јачина струје - осигурач
Информације о електричном повезивању наведене су на
плочици са подацима, на унутрашњем рубу врата машине
за прање.
Притисак воде
Минимално
Максимално
0,05 MPa
0,8 MPa
Максималнa количина рубља
Памук
7 kg
Брзина центрифуге
Максимално
1400 о/мин.
ВРЕДНОСТИ ПОТРОШЊЕ
Програм
Потрошња електричне енергије
(kWh)
Потрошња воде (у
литрима)
Бели памук 95°
2.1
62
Памук 60°
1.35
58
1.05
45
Памук 40°
0.75
58
Синтетика 40°
0.55
51
Осетљиво 40°
0.55
63
Економично 60°
1)
Трајање програма
(у минутима)
За информације о
трајању програма
погледајте дисплеј
на контролној табли.
54 electrolux
Програм
Ручно прање 40°
Потрошња електричне енергије
(kWh)
Потрошња воде (у
литрима)
0.40
62
Трајање програма
(у минутима)
1) « Економично » на 60°C са пуњењем од 7 кг представља референтни програм за податке на плочици
са енергетским подацима, у складу са стандардима EEC 92/75.
Подаци о потрошњи наведени у
овој табели служе само као оријентација, јер могу да варирају у завис-
ности од количине и врсте рубља,
од улазне температуре воде и од
температуре околине.
ИНСТАЛАЦИЈА
Распакивање
Пре употребе машине треба уклонити
сву амбалажу и транспортне завртње.
Саветујемо Вам да сачувате сву транспортну заштиту јер ће Вам можда затребати при будућем транспорту.
1. Пошто што сте уклонили сву амбалажу, пажљиво положите машину
на задњи део да бисте уклонили
подножје од полистирола са дна.
2. Извадите електрични кабл за напајање и црева за пуњење и пражњење воде из држача црева на задњем делу уређаја.
electrolux 55
3. Одврните три завртња.
5. Отворите врата и уклоните блок од
полистирола који је причвршћен на
заптивци на вратима.
4. Извуците одговарајуће пластичне
одстојнике.
6. Затворите мањи горњи отвор и два
велика отвора одговарајућим пластичним чеповима који се налазе у
кеси са упутством за употребу.
Постављање
Поставите машину на раван тврди под.
Проверите да ли тепих, застирке итд.
не ометају циркулацију ваздуха око машине. Проверите да машина не додирује зид или друге кухињске елементе.
Нивелишите машину за прање подизањем или спуштањем подесивих ножица. Ножице се можда тешко подешавају
56 electrolux
јер имају самоблокирајућу навртку, али
машина МОРА да буде нивелисана и
стабилна. Ако је потребно, проверите
да ли је нивелисана помоћу либеле.
Сва потребна подешавања могу да се
обаве кључем. Исправно нивелисање
спречава вибрације, буку и померање
машине за време рада.
1. Повежите црево за довод воде, које
је испоручено са машином, на славину са цевним навојем 3/4". Увек
користите црево које је испоручено
са машином.
ПАЖЊА Никада немојте стављати
картон, дрво или сличне материјале
испод машине да бисте
компензирали евентуалну
неравнину пода.
Улаз воде
УПОЗОРЕЊЕ Овај уређај мора да
се прикључи на довод хладне
воде.
ВАЖНО Немојте користити црево са
Ваше претходне машине за
прикључивање на водоводну мрежу.
2. Други крај доводног црева које је
прикључено на машини, може да се
закрене како је то приказано на слици.
Немојте ставити доводну црево
окренуто према доле.
Закрените црево налево или надесно у зависности од положаја Ваше
славине за воду.
3. Наместите прописно доводно црево
отпуштањем прстенасте навртке.
Пошто сте поставили доводно црево, добро притегните прстенасту навртку да би се спречило цурење.
Доводно црево не сме да се продужава.
Ако је сувише кратко, а не желите да
померите славину, мораћете да купите
electrolux 57
ново, дуже црево које је специјално израђено за ову врсту коришћења.
ВАЖНО Пре повезивања машине на
нову славину, или на славину које дуго
није коришћена, пустите нека истекне
довољна количина воде да испере све
нечистоће које су се можда накупиле у
цевима.
Одвод воде
Крај одводног црева може да се постави на три начина.
• Закачено преко руба судопере помоћу пластичног држача испорученог
са машином. У том случају, проверите да се крај не може откачити у току
избацивања воде из машине. То се
може учинити тако да се причврсти
траком за славину, или за зид.
• У прикључни огранак на одводу
сливника. Овај огранак мора да се
налази изнад сифона тако да се закривљење налази најмање 60 cm изнад
тла.
• Директно у одводни канал на висини од најмање 60 cm и највише 90
cm. Крај одводног црева мора увек да
буде проветраван, тј. унутрашњи
пречник одводног канала мора да буде шири од спољног пречника одводног црева. Црево за одвод воде не
сме да буде савијено.
Одводно црево може да се продужи највише до 4 метра. Додатно одводно црево
и спојница могу да се добију од Вашег локалног Сервисног центра.
58 electrolux
ПРИКЉУЧИВАЊЕ СТРУЈЕ
Информације о електричном повезивању наведене су на плочици са подацима, на унутрашњем рубу врата машине
за прање.
Проверите да Ваша кућна електрична
инсталација може да поднесе максимално потребно оптерећење, водећи
рачуна и о осталим уређајима у потреби.
Прикључите машину на
уземљену утичницу.
до којих је дошло услед
непоштовања горе наведених
сигурносних мера.
Електрични кабл за напајање
мора да буде лако доступан
после постављања машине.
Ако је потребно да се електрични
кабл замени, онда то мора да
обави овлашћени Сервисни
центар.
Произвођач одбија сваку
одговорност за штету или озледе
ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Симбол
на производу или на његовој
амбалажи означава да се с тим
производом несме поступити као са
отпадом из домаћинства. Уместо тога
треба бити изручен прикладним
поступцима за рециклирање
електронских и електричних апарата.
Исправним одлагањем овог производа
спречиће потенцијалне негативне
последице на околину и здравље људи,
које би иначе могли угрозити
неодговарајућим руковањем отпада
овог производа. За детаљније
информације о рециклирању овог
производа молимо Вас да контактирате
Ваш локални градски завод, услугу за
одлагање отпада из домаћинства или
трговину у којој сте купили производ.
Материјали за паковање
Материјали означени симболом
да се рециклирају.
>PE<=полиетилен
>PS<=полистирол
могу
>PP<=полипропилен
То значи да могу да се рециклирају ако
се правилно одложе у сабирне контејнере који су намењени за то.
Еколошки савети
Да бисте остварили уштеду воде и
струје и помогли у заштити средине,
препоручујемо Вам да се придржавате
следећи савета и препорука:
• Код нормално прљавог рубља не морате да укључите претпрање, на тај
начин ћете уштедети детерџент, воду
и време (на тај начин штитите и средину!).
• Машина ради економичније ако је
потпуно напуњена.
• Одговарајућом припремом пре прања
можете да уклонити мрље, а донекле
и прљавштину; рубље се затим може
опрати при нижој температури.
• Одмерите детерџент у зависности од
тврдоћи воде, степена прљавштине и
количине рубља.
electrolux 59
www.electrolux.com/shop
192987560-A-112011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement