Privileg 1510 EU, 1508 EU User manual

Privileg 1510 EU, 1508 EU User manual
132970183_HU.qxd
08/10/08
11.52
Pagina
1
Mosógép
1508 EU - 1510 EU
1508 EU
30°
800
600
500
40°
95°
60°
Kezelési útmutató
50°
132970183_HU.qxd
08/10/08
11.52
Pagina
Tisztelt Ügyfelünk!
Köszönjük, hogy a Quellénél vásárolt.
Győződjön meg Ön is: bízhat
termékeinkben.
Annak érdekében, hogy könnyen
kezelhesse
a
készüléket,
mellékeltünk egy részletes használati
utasítást. Ez segít abban, hogy
gyorsan megbarátkozzon az új
készülékével.
Üzembe helyezés előtt figyelmesen
olvassa el a használati utasítást, és
vegye figyelembe a felsorolt
biztonsági tudnivalókat is.
Azt kívánjuk, hogy sok örömét lelje az
új mosógépében.
Quelle GmbH.
Szállítási károk
Egyet mindenképpen azonnal
ellenőrizzen: azt, hogy sértetlenül
érkezett-e Önhöz a készülék.
Amennyiben történt sérülés a
szállítás során, ne helyezze üzembe
a készüléket, hanem forduljon az
illetékes Quelle árusítóhelyhez vagy a
területi raktárhoz, ahonnan a
készüléket kiszállították.
A telefonszám a vásárlási bizonylaton
vagy a szállítólevélen található.
2
2
Forró drót ☎ / Quelle direkt
Amennyiben a használati utasításban
található tudnivalók nem elegendőek,
kompetens szakemberek szívesen
segítenek.
Hívjon fel bennünket:
Hétfőtől - péntekig 8.00 és 20.00 óra
között
Szombaton/vasárnap 9.00 és 18.00
óra között
Információs telefon 0180 - 52 54 757
132970183_HU.qxd
08/10/08
11.52
Pagina
3
Tartalomjegyzék
A csomagolás és a régi készülék ártalmatlanítása ..............................
Biztonsági tudnivalók és figyelmeztetések ..........................................
Tudnivalók ................................................................................................
A készülék leírása....................................................................................
Beszerelés ................................................................................................
Távolítsa el a szállításhoz biztosított biztonsági csomagolást..............
Elhelyezés ............................................................................................
Vízellátás ..............................................................................................
Vízkivezetés ........................................................................................
Elektromos csatlakoztatás ....................................................................
Környezetvédelem és takarékossági tippek ........................................
Töltetmennyiség ......................................................................................
A kezelőpanel leírása ..............................................................................
Kezelés / programok beállítása ..............................................................
Tudnivalók a működésről......................................................................
Programokkal kapcsolatos tudnivalók ..................................................
A mosnivaló betöltése ............................................................................
Betöltőajtó nyitása és bezárása............................................................
Mosószer-adagolás ................................................................................
Gyors áttekintés ......................................................................................
Nemzetközi ápolási jelek ........................................................................
Előkészületek mosáshoz ........................................................................
Praktikus tudnivalók..............................................................................
Folteltávolítás ..........................................................................................
Színezés, fakítás ......................................................................................
Ruha súlya................................................................................................
Mosószerfajta és -mennyiség ................................................................
Tudnivalók és tanácsok ..........................................................................
Tisztítás és karbantartás ........................................................................
A durvaszűrő tisztítása ........................................................................
A mosószertartó tisztítása ....................................................................
A készülék vízkőmentesítése ..............................................................
Víz kiürítése szükség esetén ................................................................
A készülék lábazata ................................................................................
Kisebb zavarok elhárítása ......................................................................
Mit tegyünk, ha ....................................................................................
Ügyfélszolgálat ........................................................................................
Gyermekbiztonság ..................................................................................
Műszaki adatok / méretek ......................................................................
A programok áttekintése ........................................................................
Program lefutása és fogyasztási adatok ..............................................
Szavatosság ............................................................................................
Oldal
4
5/6
6
7
8/11
8/9
10
11
11
12
13
14
15
16/19
19/20
21
22
22
23
24
25
26
26
27
28
28
29/30
31
32/35
32
33
34
35
36
37/38
37
39
40
41
44/46
45/47
48
3
132970183_HU.qxd
08/10/08
11.52
Pagina
4
A csomagolás ártalmatlanítása
A Quelle által a nagy elektromos
készülékekhez használt csomagolási
anyagok a faanyagok kivételével
mind újrahasznosíthatók, és azokat el
kell juttatni a szelektív hulladékgyűjtő
szigetekre.
- A
nagyméretű
háztartási
készülékek
csomagolását
kiszállításkor átadhatja a velünk
szerződésben álló szállítóknak. Ők
gondoskodnak
az
újrahasznosításról, ill. a megfelelő
ártalmatlanításról.
Amennyiben ezt a lehetőséget nem
használta ki, azt ajánljuk, hogy:
- A papírt, kartont és hullámpapírt
helyezze
a
megfelelő
gyűjtőtárolóba.
- A
műanyag
csomagolási
anyagokat is az arra kijelölt
gyűjtőtárolóban kell elhelyezni.
Amíg a lakóhelye közelében nincs
ilyen, ezeket az anyagokat a
háztartási hulladékba is dobhatja.
Csomagolóanyagként a Quellénél
csak újrahasznosítható műanyagok
kerülnek alkalmazásra, pl.:
02**
05
06
PE
PP
PS
A példákban a következők szerepelnek
PE polietilén esetén** 02 = PE-HD
^
04 = PE-LD
^
PP polipropilén esetén
PS polisztirol esetén
A régi készülékek ártalmatlanítása
A régi készüléket lomtalanítás előtt
működésképtelenné kell tenni, tehát
el kell távolítani a hálózati
csatlakozókábelt. Meg kell rongálni a
készülék ajtajának a zárját is, hogy
gyerekek ne tudják magukat bezárni.
4
Ezt a készüléket élettartamának
lejárta után nem szabad a
háztartási hulladékkal együtt
kidobni, hanem az elektromos
készülékek újrahasznosítására
fenntartott gyűjtőszigeten kell
elhelyezni. A terméken, a használati
utasításon vagy a csomagoláson
található szimbólum utal erre.
A készülékben lévő anyagok az adott
jelöléseknek megfelelően újra
felhasználhatók.
Az
újrafelhasználással, az anyagi
értékesítéssel vagy a régi készülék
egyéb felhasználásával hozzájárul a
környezete védelméhez.
Érdeklődjön
lakóhelye
önkormányzatánál
a
hulladékelhelyzés lehetőségéről.
132970183_HU.qxd
08/10/08
11.52
Pagina
5
Biztonsági tudnivalók és figyelmeztetések
Gondosan őrizze meg a használati utasítást, hogy később is elő tudja majd
venni, ha szükség lesz rá. Amennyiben a készüléket eladja, vagy átadja
egy harmadik személynek, gondoskodjon arról, hogy a készüléket
kompletten a használati utasítással együtt adja át, hogy az új tulajdonos
informálódhasson a működési módról és a szükséges tudnivalókról.
Ezek a tudnivalók a biztonságot szolgálják, és ezért beszerelés előtt
figyelmesen el kell olvasni azokat.
●
●
●
●
●
●
●
●
A készüléket nem használhatja
olyan
személy
(beleértve
gyerekeket), akinek korlátoltak a
pszichikai, érzékelő és mentális
képességei,
csökkent
képességűek,
és
kevés
tapasztalattal bírnak, kivéve, ha a
készülék használata közben egy
biztonságukat felügyelő felelős
személy vigyáz rájuk, vagy irányítja
őket
A készüléket csak felnőtt személy
kezelheti. Veszélyes, amennyiben a
használatát gyermeknek engedi át,
ill. engedi vele játszani.
Nem engedélyezett, valamint
veszélyes a készüléken vagy
tulajdonságain
végrehajtott
módosítás.
A
készülék
áram-,
ill.
vízcsatlakoztatását végeztesse arra
feljogosult, képzett szakemberrel.
Üzembe helyezés előtt gondosan
távolítsa
el
az
egész csomagolást és a szállításnál
használt biztosító anyagokat,
ellenkező esetben a készülékben
vagy a lakásában sérülés
keletkezhet (lásd a használati
utasítás megfelelő bekezdését).
Ügyeljen arra, hogy a készülék ne
álljon a hálózati kábelen.
Elosztók,
csatlakozók
és
hosszabbító kábelek használata
tilos.
A felállítási helyen nem lehet
textil padlóburkolat, padlószőnyeg
stb., hogy a motor szellőzése
biztosított legyen.
●
●
●
●
●
●
A készülék a háztartásban
előforduló ruhák háztartási
körülmények között történő
mosására készült.
A mosógép nem rendeltetésszerű
vagy helytelen használatából eredő
esetleges károkért a gyártó
semmilyen felelősséget nem vállal.
Előfordulhat, hogy háziállatok
kerülnek a mosógépbe. Ezért
üzembe helyezés előtt győződjön
meg arról, hogy csak a mosnivaló
van a gépben.
Az olyan mosnivalókat, melyeket
előzőleg
tisztítószerrel
(pl.
mosóbenzin, folteltávolító vagy
hasonlók) kezeltek, mosás előtt a
levegőn meg kell szárítani,
ellenkező esetben robbanás
veszélye áll fenn.
Amennyiben magas hőmérsékleten
mos, a mosógép ajtaja felmelegszik.
Ezért ne nyúljon hozzá, és működés
közben tartsa távol a gyermekeket a
készüléktől.
Használat után húzza ki a hálózati
csatlakozót a konnektorból, és
zárja el a mosógép vízellátását.
Ápolás vagy karbantartás előtt
szakítsa meg a készülék
áramellátását. Ehhez húzza ki a
dugót a konnektorból, vagy
kapcsolja le a biztosítótáblán lévő
megszakítót, illetve csavarja ki
teljesen a biztosítékot.
5
132970183_HU.qxd
●
●
08/10/08
11.52
Pagina
A készülék kinyitása előtt
ellenőrizze a betöltőnyíláson, hogy
kiszivattyúzta-e a vizet. Amennyiben
azt látja, hogy víz van a
mosógépben, szivattyúzza ki a vizet
a betöltőajtó kinyitása előtt.
Amennyiben kétségei merülnének
fel, olvassa el a használati utasítást.
Semmilyen körülmények között ne
próbálkozzon maga a készülék
megjavításával. A nem szakember
által végzett javítások súlyos
balesetet vagy üzemzavart
okozhatnak.
6
●
Forduljon a területileg illetékes
vevőszolgálati kirendeltséghez.
Még egy önműködő készüléket mint pl. ez a mosógép - sem
szabad működés közben hosszabb
ideig felügyelet nélkül hagyni.
Amennyiben hosszabb időre
felügyelet nélkül hagyja a
készüléket, szakítsa meg a mosást
a készülék kikapcsolásával.
Tudnivalók
●
●
●
6
Az automata mosógépében
esetleg vízmaradék található.
Ezek a gyárban, minden
készüléken végrehajtott, nagyon
alapos
ellenőrzések
után
maradhatnak a gépben.
Automata mosógépének új,
modern, elektromos vezérlésű
meghajtása miatt centrifugálásnál
az
eddig
megszokott
centrifugahangtól eltérőt fog
hallani.
Ez az új meghajtás lehetővé teszi,
hogy
- lassú elindulás folytán kímélje a
mosnivalót,
- jobban elossza a mosnivalót
centrifugálás közben, és
- megtartsa a készülék helyzetét
centrifugálás közben.
Mennyiségi automatika
Az automata mosógép mennyiségi
automatikával is fel lett szerelve.
Ez azt jeleni, hogy: A mosnivalótól
és behelyezett ruhamennyiségtől
függően a gép a
körülményeknek
megfelelő
vízmennyiséggel tölti fel magát,
hogy jó mosási és öblítési
eredményt érjen el. Amennyiben
frottírtörülközőket mos, a készülék
●
●
több vizet használ, mint ha
ugyanannyi könnyen kezelhető
textíliát mosna.
Ebben a készülékben gépben és
kézzel mosható gyapjút vagy más
kézzel mosható textíliákat moshat.
Lásd 21. oldal.
Amennyiben csak egy darab
mosnivaló van a gépben,
elképzelhető, hogy a súlyelosztásellenőrző bekapcsol, és a készülék
nem centrifugál.
132970183_HU.qxd
08/10/08
11.52
Pagina
7
A készülék leírása
Kifolyótömlő
Mosószertartó
Hálózati csatlakozó kábel
Fedőlap
Fedőlap
Választó
billentyűk
Szállítási
rögzítőcsavarok
Vízellátó
cső
csatlakozója
Hőmérsékletkiválasztó
Programfázis
kijelzője
1508 EU
30°
800
600
500
40°
95°
60°
50°
A szivattyú
karbantartó
fedele
durvaszűrővel
Állítható magasságú lábak
7
132970183_HU.qxd
08/10/08
11.52
Pagina
8
Beszerelés
VIGYÁZAT
Mielőtt először bekapcsolná a
készüléket, a következő módon
okvetlenül el kell távolítani a
szállításnál használt biztosítókat.
1
Nyissa ki az ajtót. Távolítsa el a
rögzített polisztirol tömböt A az
ajtótömítésből. Vegye ki a dobból a
bevezető csövet.
3
Távolítsa el a három csavart.
HEC0036
4
Húzza ki a megfelelő műanyag
távtartókat.
A
HEC0010
2
Vegye le a készülék hátsó falán a
műanyag tartókról az áramellátó
kábelt és a lefolyócsövet.
HEC0037
5
Zárja le a nyílásokat a külön tasakban
található műanyag burkolatokkal.
HEC0001
HEC0038
8
132970183_HU.qxd
08/10/08
11.52
Pagina
9
MEGJEGYZÉS
Vízellátás/hideg víz
Ajánlatos a szállításnál használt
összes rögzítő megőrzése, mert egy
esetleges költözésnél ezeket újból fel
kell szerelni.
Ehhez
egy
3/4”-os
csavaros
tömlőcsatlakozóval ellátott vízcsap
szükséges.
A víznyomás (folyás nyomása) legyen
0,05 - 0,8 MPa.
Az automata mosógépet visszafolyás
elleni védelem nélkül bármilyen
vízvezetékre rákötheti.
A készülék megfelel a nemzetközi
irányelveknek (pl. Németországban DVGW).
Egy befolyócső mellékelve van, és az a
mosógép dobjában található.
A már használt tömlő nem
alkalmazható újra.
1 Csavarja le és húzza le a biztonsági
tömítősapkát A.
Vigyázzon, hogy a tömítés B ne
csússzon el, vagy ne essen le.
Elhelyezés
Az automata mosógép bármilyen
sík, stabil padlóra felállítható. A
készüléknek mind a négy lábával
szilárdan kell a földön állnia.
A vízszintes, tökéletes felállítást
ellenőrizze, például egy vízmérték
segítségével.
A kisebb egyenetlenségek a készülék
lábainak ki-, ill. becsavarásával
kiegyenlíthetők. A négy láb állítását
végre kell hajtani.
A talaj egyenetlenségeit a gép
lábainak állításával szüntesse meg,
soha ne úgy, hogy fadarabot, kartont
vagy más alátétet rak alá!
A bútorba beépítéshez a 36. oldalon
talál utasítást.
HEC0024
A
P1051
2 Csatlakoztassa a csövet a
csatlakozóelemmel a mosógéphez.
Fontos!
Ne helyezze el a befolyócsövet lefelé.
Fordítsa a könyököt balra vagy
jobbra, attól függően, hogy merre
van a vízcsap.
9
132970183_HU.qxd
08/10/08
11.52
Pagina
3 A csövet az anya kilazításával állítsa
megfelelő
helyzetbe.
Miután
beállította a befolyócsövet, ügyeljen
arra, hogy megszorítsa ismét a
szorítógyűrűt a szivárgások
megelőzése érdekében
B
HEC0006QL
4 A csövet csatlakoztassa egy 3/4”-os
vízcsaphoz. Mindig a készülékhez
mellékelt csövet használja.
A szükséges gumitömítés a cső
csatlakozójában található.
10
elég hosszú, azt a vevőszolgálatnál
szakszerűen meg kell hosszabbíttatni,
ill. ki kell cseréltetni. A felhasznált tömlők
legyenek legalább 10 bar üzemi
nyomásig hitelesítettek.
Ez 30 bar repesztőnyomásnak felel
meg.
A helyi vízművek rendkívüli előírásait
okvetlenül vegye figyelembe!
Vízstop
A vízleállítás-rendszer véd a víz által
okozott károktól. Természetes öregedés
is okozhat károsodást a tömlőben;
ebben az esetben a készülék
megszakítja a vízellátást. A zavart egy
piros jel megjelenése mutatja az «A»
ablakban.
Értesítse az ügyfélszolgálatot.
B
A
P0352
P0351
Kinyitott vízcsap mellett (teljes nyomás
alatt) ellenőrizze a csatlakozások
tömítettségét a készüléken és a
vízcsapon!
A víz által okozott károsodások
elkerüléséhez a vízcsapot mosás után el
kell zárni.
Amennyiben a vízbevezető tömlő nem
10
“B” kilazulás elleni biztosítással
kapcsolatos tudnivaló: Néhány
modellnél a vízellátó tömlőn egy sárga
biztosítódugó (B) található. Ezt a tömlő
lecsavarásához be kell nyomni.
132970183_HU.qxd
08/10/08
11.52
Pagina
11
Vízkivezetés
Fontos!
- A kifolyás magassága semmilyen
esetre sem haladhatja meg a 100
centimétert.
- A kifolyócső hossza nem haladhatja
meg a maximális 4 métert. További
kifolyócsövet és illesztőelemet a helyi
szervizben szerezhet be.
- A lefolyótömlőt biztosítsa leesés ellen,
és törésmentesen helyezze el.
A következő három lehetőség áll
rendelkezésre:
1. Lefolyócső
Dugja a tömlőcsonkot a lefolyótömlőre,
és azt akassza be a lefolyócsőbe.
Győződjön meg arról, hogy a
lefolyótömlő nem eshet ki.
HEC0025
3. Csatlakozás mosdóra
A kifolyócsövet egy könyök segítségével
akaszthatja a megfelelő méretű mosdó
vagy kád szélére. Biztosítani kell a
kifolyás megfelelő átmérőjét. Kis
mosdók ezért erre a bekötési módra
nem
alkalmasak.
Rögzítse
a
lefolyótömlőt egy darab zsinórral, vagy
erősítse a falhoz (pl. a csonk fülénél).
P0022
0 CEH
2. Szifonos csatlakozás
A szifonos csatlakozáshoz a
kifolyócsőre egy megformált gumidarab
került felszerelésre. A kifolyócsövet egy
bilinccsel kell a szifonhoz rögzíteni.
11
132970183_HU.qxd
08/10/08
11.52
Pagina
Elektromos csatlakozás
A csatlakoztatás csak előírásszerűen
beszerelt földelt 230 V-os (50 Hz-es)
konnektorra engedélyezett.
A teljesítmény kb. 2,2 kW.
Szükséges biztosíték: 10 A - LS - L kapcsoló.
A készülék megfelel a VDEV
előírásoknak.
A helyi elektromos művek rendkívüli
előírásait okvetlenül vegye figyelembe!
A gépet csatlakoztassa földelt
konnektorhoz.
Csak Ausztriára érvényes
Amennyiben a beszerelésnél hibaáramkapcsolót alkalmaz, az legyen alkalmas
a pulzáló hibaáram érzékelésére is.
Fontos!
A készülék felállítása után az elektromos
csatlakozás
legyen
könnyen
hozzáférhető.
12
12
132970183_HU.qxd
08/10/08
11.52
Pagina
13
Környezetvédelem és takarékossági tippek
Mosson környezettudatosan, ami azt
jelenti, hogy takarékoskodik az
energiával, vízzel és mosószerrel
anélkül, hogy csökkenne a mosás
minősége.
A víz és a mosószer optimális
kihasználása érdekében manapság a
mosóprogramok kicsit tovább tartanak.
A környezettudatos mosás érdekében
azonban Ön akkor teheti a legtöbbet,
ha figyelembe veszi a következő
takarékos mosással kapcsolatos
tanácsokat:
4. Rövid programok
1. Maximális töltet
6. Mosószer-adagolás
Akkor mos a legtakarékosabban, ha a
mindenkori programot maximális
mosnivaló-mennyiséggel használja.
A mosószert adagolja a víz
keménységének, a mosnivaló
mennyiségének és szennyezettségi
fokának megfelelően.
Vegye figyelembe a mosószer
csomagolásán feltüntetett adagolási
mennyiségeket.
2. Mosás előmosás nélkül
Az átlagosan szennyezett ruha esetén
rendszerint elég az előmosás nélküli
program.
3.
Energiatakarékos
programok
Ezekkel a programokkal a
következő
nagyobb
mosási
hőmérsékletű
programokhoz
képest áramot takaríthat meg!
Enyhén szennyezett ruhákhoz való.
Ez különösen folyékony mosószer
estében igaz.
Az alábbi energiatakarékos programok
állnak rendelkezésre:
Rövid
program
szennyezettségű ruhákhoz.
normál
5. Villámprogram
Vegye figyelembe a készülék külön
villámprogramját is. Ez a program
főleg enyhén szennyezett és átizzadt
mosnivalóhoz alkalmas. A mosási
hőmérséklet 40°C, a mosás
időtartama kb. 40 perc. Max.
töltetmennyiség 1 kg.
7. Öblítő
Csak akkor használjon öblítőt, ha az
szükséges, pl. szintetikus szövetek
esetén, hogy elkerülje a statikus
feltöltődést.
A ruha a szárítógépben öblítő nélkül is
puha és lágy lesz.
Takarékos
- Főzőmosás 95°
● Takarékos
-Főző/tarka mosás
60°/ 50°/40
●
Takarékos
- Könnyen
kezelhető 60°/50°/ 40°
●
13
132970183_HU.qxd
08/10/08
11.52
Pagina
Töltet
Mosnivaló töltetmennyisége
A legnagyobb mennyiségű száraz ruha:
Főző-/ Tarkamosás
....max. 5,5 kg
Könnyen kezelhető
..............2,5kg
Kímélő mosás
......................2,5kg
Gyapjú
..................................1,0 kg
Kézi mosás
..........................1,0 kg
Villám 40°/40 PERC.
............1,5kg
Ingek/blúzok
........................1,5 kg
14
14
132970183_HU.qxd
08/10/08
11.52
Pagina
15
A kezelőpanel leírása
1508 EU
30°
800
600
500
40°
95°
50°
60°
1
2
3
4
6
5
7 8
01 Mosószertartó
02 Programkapcsoló
03 Hőmérséklet-választó
04 Centrifuga-választó kapcsoló
05 KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK gomb
/
06 EXTRA ÖBLÍTÉS gomb
07 START/SZÜNET gomb
08 Programfutás-kijelző
Megjegyzés: A programot és a hőmérsékletet akkor állította be helyesen, ha a
választó kapcsolón (2) és hőmérséklet-választón (3) található jelzőcsíkok
egybeesnek a megfelelő mosóprogram, ill. hőmérséklet-jelzésekkel.
15
132970183_HU.qxd
08/10/08
11.52
Pagina
16
Kezelés / programok beállítása
1 Mosószertartó
A
mosószer-adagoló
fiók
a
kezelőpanel bal oldalán található.
Nyitáshoz nyúljon be a mélyedésbe,
és húzza ki előre a fiókot.
A különböző rekeszekbe tegye az elő-,
ill. főmosáshoz a mosószert, a
folteltávolító sót, az öblítőt és a
keményítőt.
Tolja be ismét a fiókot. A mosószer a
programnak megfelelően a készülékbe
kerül.
A részleteket lásd a 23. oldalon.
2 Programválasztó kapcsoló
Az automata mosógép 2 különböző
mosási tartománnyal rendelkezik,
melyek a választókapcsolóval
állíthatók be:
Normál programok:
Pamut
, Főző/tarka mosás
előmosással
Műszál
, Kímélő
mosás előmosással
, Kímélő
mosás
, Gyapjú
, Kézi mosás
,
ingek/blúzok , Villám 40°/40 perc
Különleges programok:
Áztatás , Öblítés , Keményítés
Ürítés , Centrifugálás .
A választókapcsoló balra vagy jobbra
forgatásával határozhatja meg a
mosási tartományt és a megfelelő
programot.
(
=
Program
törlése/készülék kikapcsolása).
Figyelem!
A választókapcsolót program
kiválasztása előtt mindig forgassa
állásba.
A programot akkor állította be
helyesen, ha a választó kapcsolón
található jelzések egybeesnek a
panelen található számokkal, ill.
mosóprogram-jelzésekkel.
A program csak akkor indul el, ha
megnyomta a START/SZÜNET
gombot. Először ki kell választani a
hőmérséklet-választóval (3) a mosási
hőmérsékletet.
Példa:
TARKA
RUHANEMŰ
MOSÁSA ELŐMOSÁSSAL
,
Program törlése
Amennyiben egy már beállított
mosóprogramot szeretne törölni,
fordítsa a programkapcsolót
állásba.
Az összes lámpa kialszik, a készülék
kikapcsol.
A kiválasztott program törlésre kerül.
16
132970183_HU.qxd
08/10/08
11.52
Pagina
Most már választhat másik programot.
Megjegyzés!
Vegye figyelembe az esetleg már
felmelegített lúg hőmérsékletét.
Amennyiben problémák merülnének
fel a program futása közben, a
választókapcsolót új program
kiválasztása előtt mindig forgassa
állásba.
3 Hőmérséklet-választó
A gomb jobbra, ill. balra forgatásával
állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
Maximális hőmérsékletek: 95°C
főző/tarka mosáshoz, 60°C tarka és
könnyen kezelhető textíliákhoz, 40°C
piperemosáshoz, gyapjúhoz, kézzel
mosható textíliákhoz, INGEK/BLÚZOK
és VILLÁM 40°/40 PERC programhoz,
30°C ÁZTATÁSHOZ.
Amennyiben a hőmérséklet-választót
(HIDEG állásba forgatja, a mosógép
hideg vízzel mos. Különösen kényes
ruhaneműknél, pl. függönyöknél kell
használni.
30°
40°
95°
17
A mosás ezután a legnagyobb
engedélyezett mosási hőmérsékleten
történik.
4 “Centrifuga-választó“
kapcsoló
A gomb megnyomásával a megfelelő
programhoz tartozó centrifugálás
maximális fordulatszáma
● csökkenthető vagy
● teljesen kikapcsolható.
Nyomja meg a gombot annyiszor,
hogy a kijelző a kívánt funkciót
jelezze.
1508 EU
Főző/tarka mosás, könnyen kezelhető,
gyapjú, kézi mosás, INGEK/BLÚZOK
és VILLÁM 40°/40 PERC.
max. 800 - 500 ford./perc
Kímélő mosás
max. 600 - 500 ford./perc
1510 EU
Főző/tarka mosás, gyapjú és kézi
mosás
max. 1000 - 500 ford./perc
Könnyen kezelhető, piperemosás,
INGEK/BLÚZOK és VILLÁM 40°/40
PERC
max. 700 - 500 ford./perc
“CENTRIFUGÁLÁS nélkül
60°
50°
Amennyiben
egy
mosási
tartományhoz nem engedélyezett
hőmérsékletet
választott,
a
Start/szünet gombban található lámpa
háromszor pirosan felvillan.
Amennyiben ezt a funkciót választja,
az összes centrifugálást a program
közben kikapcsolja a készülék.
Főző/tarka mosás, piperemosás,
könnyen kezelhető, INGEK/BLÚZOK és
VILLÁM 40°/40 PERC programok estén
a mosnivaló több vízzel kerül öblítésre.
Alkalmazza ezt a funkciót érzékeny
textíliáknál.
17
132970183_HU.qxd
08/10/08
11.52
Pagina
5 KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK
gomb
Nyomja meg a gombot annyiszor,
hogy a kijelzőn a kívánt funkció
világítson. A két funkció közül csak az
egyik választható.
18
Ez érzékeny bőrű személyeknél, ill.
olyan helyen ajánlott, ahol nagyon
lágy a víz.
7. “START/SZÜNET” gomb
NAPI
Ezzel a funkcióval főző/tarka mosás,
könnyen kezelhető, ill. piperemosás
programoknál megrövidül a mosási
idő. Válassza normál szennyezettségű
ruhákhoz.
A funkció a GYAPJÚ, KÉZI MOSÁS és a
rendkívüli programoknál választható.
TAKARÉKOS
A funkció a főzőmosás 95°-60°-50°40°C és könnyen kezelhető
mosnivaló 60°-50°-40°C esetén
hatékony:
A hőmérséklet csökkentését egy
magasabb mosási hőmérsékletű
programhoz képest a gép a
főmosásban
a
mosási
idő
meghosszabbításával egyenlíti ki.
Ezáltal azonos mosási eredmény
mellett energia takarítható meg.
Ezt enyhén szennyezett mosnivalónál
ajánlatos alkalmazni.
Megjegyzés!
A RÖVID
, TAKARÉKOS
funkció nem állítható be egyszerre.
Az egyik kizárja a másikat.
6. EXTRA ÖBLÍTÉS gomb
A gomb megnyomása után a
főző/tarka mosás, könnyen kezelhető
és piperemosás programokban a
gép néhány kiegészítő öblítést hajt
végre.
18
A gombnak két funkciója van:
Start - szünet
Indítás
A gomb megnyomása után a beállított
program elindul. A START/SZÜNET
gomb
lámpája folyamatosan világít.
Az ÜZEMELÉS
és az AJTÓ
ZÁRVA
lámpák világítanak, és
jelzik, hogy a program fut, és az ajtó
zárva van.
Szünet
A gomb megnyomásával a futó
program bármikor félbeszakítható, és a
gomb
újbóli
megnyomásával
folytatható.
A szünet ideje alatt a gomb zöld
lámpája villog.
A szünet ideje alatt módosíthat a
programon.
Megjegyzés!
Nem
engedélyezett
funkció
kiválasztásakor a START/SZÜNET
gombon található piros lámpa
háromszor villog, ami a helytelen
beállításra figyelmeztet.
132970183_HU.qxd
08/10/08
11.52
Pagina
8 Programfutás-kijelző
Amennyiben az ÜZEMELÉS
lámpa világít, a készülék működik.
● Amennyiben a VÉGE
lámpa
világít, a program lefutott.
● Az AJTÓ ZÁRVA
lámpa
bekapcsolt készülék esetén jelzi, hogy
nyitható-e az ajtó:
● világító lámpa: az ajtó le van zárva.
● villogó lámpa: az ajtó nyílni készül.
● kialudt lámpa: az ajtó nyitható.
19
Tudnivalók a működésről
●
Az ajtó az egész program alatt zárva
van. Abban az esetben nyitható, ha
bizonyos feltételek teljesülnek (lásd
22. oldal).
Programkapcsoló
Figyelem!
Mielőtt új programot állítana be,
● mindig forgassa a
választókapcsolót
(Program
törlése) állásba.
Ez biztosítja, hogy az új program
rendeltetésszerűen indul, és az
összes előző funkció törlésre került.
Nyomógombok
● Itt röviden megnyomható gombokról
van szó, melyek nem maradnak
benyomva.
● A billentyűfunkció működik, ha a
billentyű felett található lámpa világít.
A kiegészítő funkció törléséhez
nyomja meg még egyszer a gombot.
● A mosóprogramtól függően a
különböző
billentyűfunkciók
egymással kombinálhatók.
Amennyiben
a
beállított
mosóprogramhoz olyan funkció kerül
hozzárendelésre, mely nem értelmes,
illetve nem engedélyezett, azt a
készülék nem hajtja végre.
19
132970183_HU.qxd
08/10/08
11.52
Pagina
20
Programkorrekció
Amíg a mosóprogram el nem indul, a
programválasztás még módosítható.
Amennyiben elindította a programot,
a kiegészítő funkciókon csak a
“Szünet”
gombbal
történő
félbeszakítással módosíthat.
Amennyiben egy már beállított
mosóprogramon szeretne módosítani,
először forgassa a programkapcsolót
állásba. A készülékben marad a
víz.
Állítsa be az új programot, és nyomja
meg ismét a START/SZÜNET gombot
.
Program megszakítása
A
START/SZÜNET gomb
megnyomásával leállíthat egy futó
programot. A gombban található
lámpa villog.
A gomb ismételt megnyomása után a
program folytatódik.
Program törlése
Amennyiben egy futó mosóprogramot
szeretne
törölni,
fordítsa
a
programkapcsolót
állásba.
A programkijelzés lámpái kialszanak.
A kiválasztott program törlésre került.
Amennyiben problémák merülnének
fel a program futása közben, a
választókapcsolót új program
kiválasztása előtt mindig forgassa
állásba.
20
Program vége
A START/SZÜNET
, ÜZEMELÉS
és AJTÓ ZÁRVA
lámpák kialszanak.
A programfutás kijelzőn az VÉGE
lámpa világít.
Most mát kinyithatja az ajtót, és
kiveheti a ruhát.
Kapcsolja a ki a készüléket úgy,
hogy a programkapcsolót
állásba forgatja.
Fontos!
Ha nem veszi ki a ruhát, a készülék
készenléti állapotba kapcsol. A
lámpák kialszanak, és a STARTSZÜNET
lámpa kb. 5
másodpercig villog.
132970183_HU.qxd
08/10/08
11.52
Pagina
Programokkal kapcsolatos
tudnivalók
GYAPJÚ
Ebben a programban nemcsak olyan
mosnivalót moshat, amin a “nem
filcesedik” jelzés található, hanem
kézzel mosható gyapjút is.
KÉZI MOSÁS
Rendkívüli program “kézzel mosható
jelzéssel” ellátott textíliákhoz.
21
A dob kb. 40 másodpercenként forog.
Mielőtt a kívánt mosóprogramot
beállítaná, a vizet ki kell szivattyúzni.
● Vízleeresztés és centrifugálás
Forgassa a programválasztót
állásba,
válassza
ki
a
CENTRIFUGÁLÁS/SZIVATTYÚZÁS
funkciót (vagy csökkentse a
/
centrifugálás fordulatszámát), és
nyomja meg a START/SZÜNET
gombot
.
INGEK/BLÚZOK
ÖBLÍTÉS centrifugálással
Az INGEK/BLÚZOK programban
40°C fokon mos a gép kímélő
üzemmódban, így alig gyűrődik a
ruha. Könnyen kezelhető ingeket
vagy blúzokat, melyeket mosás után
vállfán szárít, egyáltalán nem vagy
csak nagyon rövid ideig kell vasalni. A
száraz ruha töltési mennyisége nem
haladhatja meg az 1,5 kg-ot.
A készülék 3 öblítést hajt végre, majd
pedig maximális fordulaton végzi el az
utolsó centrifugálást.
A folyékony adalék az adagolórekeszből
bekerül a gépbe.
Figyelem! A mosnivalótól függően
esetleg csökkentse a fordulatszámot.
VILLÁM 40°/40 PERC.
A készülék 1 öblítést hajt végre, majd
pedig maximális fordulaton végzi el az
utolsó centrifugálást.
A
folyékony
adalék
az
adagolórekeszből
bekerül a
gépbe.
Figyelem! A mosnivalótól függően
esetleg csökkentse a fordulatszámot.
A normál és enyhén szennyezett
könnyen kezelhető mosnivaló
programja.
A víz hőmérséklete 40°C, a mosás
időtartama kb. 40 perc.
Mosási töltet max. 1 kg
ÁZTATÁS
Ez egy külön program, ezért (ha
szükséges) bármelyik más program
elé választható.
Egy rövid, kb. 30 perces áztatás után
a ruha a vízben marad (öblítőstop).
KEMÉNYÍTÉS
ÜRÍTÉS
Az utolsó öblítővíz szivattyúzásához
öblítőstoppos programoknál (áztató
program
).
CENTRIFUGÁLÁS
A készülék maximális fordulaton végzi
el az utolsó centrifugálást.
Figyelem! A mosnivalótól függően
esetleg csökkentse a fordulatszámot.
21
132970183_HU.qxd
08/10/08
11.52
Pagina
22
A mosnivaló betöltése
A betöltőajtó kinyitása
Zárja be a betöltőajtót
1. A készülék nincs bekapcsolva.
Áramellátás nélküli állapotban (a
készüléket nem kapcsolta be) a
készülék ajtaja bármikor kinyitható.
A készülék kinyitásához húzza előre
az A fogantyút.
Figyelem!
A betöltőnyílás részben az egész
program alatt és az öblítőstop alatt
(víz a gépben) reteszelt állapotban
van, és csak a program
befejeztével nyitható.
Az ajtó reteszelését az AJTÓ ZÁRVA
lámpa jelzi. Csak akkor nyithatja ki
az ajtót, ha a lámpa magától kialszik.
A mosnivaló behelyezése után az
ajtót egyszerűen nyomja be, míg a zár
hallhatóan kattan.
Az automata mosógép csak akkor
indul el, ha az ajtó jól be van zárva.
2. A retesz oldása vészhelyzetben
Amennyiben a fedelet mindenképpen
ki
kell
nyitni,
fordítsa
a
programválasztó kapcsolót
állásba.
Néhány perc elteltével az ajtó nyitható
(ügyeljen arra, hogy van-e víz a
gépben).
A
P1033
22
A mosnivaló betöltése
Hajtsa szét és töltse be lazán a
mosnivalót a dobba.
Lehetőség szerint vegyesen mossa ki
a nagyobb és kisebb darabokat.
Vegye figyelembe a mosnivaló súlyát.
Ha csak egy nagyobb mosnivaló van
a dobban (pl. fürdőköpeny), az
vibrációs zajokhoz és egyenetlen
járáshoz vezethet. Az automata
mosógép funkcióját ez nem
befolyásolja.
Megjegyzés!
Ügyeljen arra, hogy az ajtó
bezárásakor ne szoruljon be ruha a
nyílásba.
Megsérülhet
a
ruha,
és
meghibásodhat a gumimandzsetta.
132970183_HU.qxd
08/10/08
11.52
Pagina
23
Mosószer-adagolás
Por halmazállapotú mosószer
P1144
●
Az I rekeszbe töltse a mosóport az
előmosáshoz/áztatáshoz.
●
A II rekeszbe töltse a mosóport a
főmosáshoz.
●
Az esetleges folyékony adalékot
az öblítéshez vagy keményítéshez
a
jellel ellátott rekeszbe töltse.
Soha ne adagoljon a maximálisan
engedélyezettnél több öblítőt vagy
keményítőt.
A mosószert a mosás megkezdése
előtt öntse be a fiók megfelelő
kamrájába, az a programnak
megfelelően
automatikusan
adagolásra kerül.
Folyékony mosószer
P1145
Mosópor helyett használhat folyékony
mosószert is, mindenek előtt a nem
túlságosan
szennyezett
mosnivalóhoz, valamint alacsony és
közepes hőmérsékleten történő
mosáshoz.
Ebben az esetben válasszon
előmosás nélküli programot.
A folyékony mosószert közvetlenül a
mosás előtt töltse a II jelű rekeszbe.
Előkezelő spray
A ruhadarabok előkezelésekor (pl.
előkezelő spray, folteltávolító spray
használata esetén) ne tegye azokat a
kezelőpanelre.
A spraykben található oldószerek
esetleg
megtámadhatják
a
kezelőpanel feliratait.
23
132970183_HU.qxd
08/10/08
11.52
Pagina
24
Gyors áttekintés
Üzembe helyezés
Eltávolította a szállításnál használt
merevítőket (lásd 8/9. oldal)?
Az
üzembe
helyezésnél
a
következőképpen kell eljárni:
1. A készülék vízellátó tömlőjét
csatlakoztassa, és a nyissa ki a
csapot
2. A vízkivezető tömlőt akassza és
rögzítse a mosdóra vagy hasonlóra.
3. A csatlakozódugót dugja egy
földelt konnektorba.
A dob és a mosógép belsejének
tisztításához válasszon normál
mosásban egy főzőmosást előmosás
nélkül.
Töltsön a dobba kb. 1 evőkanálnyi
mosószert, és ne tegyen a mosógépbe
mosnivalót. Ezután a készüléket a
használati utasításban leírtaknak
megfelelően üzembe helyezheti.
Megjegyzés: Normális jelenség, hogy
első üzembe helyezéskor a szivattyú
nagyon hangos, mivel nincs még víz a
készülékben.
Így történik a mosás...
4. Nyissa ki a betöltőnyílást, és tegye
be az előre szétválogatott mosnivalót.
5. A
mosószert
töltse
a
mosószertartó fiókba, majd tolja be.
6. Tekerje a programkapcsolót a kívánt
programra.
A START/SZÜNET gomb
lámpája
villog.
7. Állítsa be a hőmérsékletet.
8. Szükség szerint nyomja meg a
funkciógombot.
24
8.
Esetleg
csökkentse
a
centrifuga fordulatszámát
9. Csak ez után indítsa el a készüléket
a START/SZÜNET
gomb
megnyomásával.
A program önműködően elindul.
10. Ha a programkijelzőn a VÉGE
világít, az AJTÓ ZÁRVA
lámpa
kialszik, a program lefutott.
11. Kapcsolja a ki a készüléket úgy,
hogy a programkapcsolót
állásba
forgatja.
Nyissa ki az ajtót, és vegye ki a
ruhákat.
12. Amennyiben befejezte a mosást,
zárja el a vízellátás csapját, és húzza
ki a hálózati csatlakozót a
konnektorból. A betöltőajtót
résnyire hagyja nyitva.
132970183_HU.qxd
08/10/08
11.52
Pagina
25
Nemzetközi ápolási jelek
25
132970183_HU.qxd
08/10/08
11.52
Pagina
26
Előkészületek mosáshoz
A ruha szétválogatása
Vegye figyelembe a mosnivalókon
található címkék jelöléseit, valamint a
gyártó utasításait.
A következők szerint különítse el a
ruhaneműket:
● Főzhető ruha
● Tarkamosás
● Könnyen kezelhető ruha
● Kímélő mosás
● Gyapjú
●
●
Praktikus tudnivalók
●
●
●
●
●
26
A színes és a fehér ruhát ne mossa
együtt. Ilyenkor a fehér mosnivaló
beszürkül.
Az új színes textíliák az első
mosásnál ereszthetik a színüket.
Legjobb, ha az ilyen darabokat az
első néhány alkalommal külön
mossa.
A
gyapjú
mosóprogrammal
nemcsak olyan mosnivalót moshat,
amin a “nem filcesedik” jelzés
található, hanem kézzel mosható
gyapjút és érzékeny “kézzel
mosható” szimbólummal ellátott
textíliákat is.
Ügyeljen arra, hogy a mosnivalóban
ne maradjanak apró fémtárgyak,
(pl. gémkapocs, biztosítótű,
gombostű). A huzatokat gombolja
be, a cipzárakat, csatokat és füleket
zárja be. A hosszú pántokat és
kötényszalagokat kösse össze.
Mosás előtt távolítsa el a makacs
szennyeződéseket. Az erősen
szennyezett helyeket dörzsölje be
speciális mosószerrel vagy
mosópasztával.
A
függönyökre
különösen
vigyázzon. Már nyitott ablaknál
vagy
levétel
közben
megsérülhetnek (az ún. «húzók»).
A függöny görgőit távolítsa el vagy
kösse be egy hálóba/zsákba.
Az ilyen függönysérülésekért
semmiképpen
nem
tudunk
felelősséget vállalni.
Különösen kicsi vagy érzékeny
mosnivalók (pl. csecsemőzokni, női
harisnya stb.) minden további nélkül
becipzározhatók egy huzatba, vagy
betehetők egy nagyobb zokniba, és
úgy moshatók.
Mosnivaló behelyezése (vegye
figyelembe
a
töltésmennyiségeket)
A töltésmennyiségek adatai, a textília
fajtája
szerint
(példával)
a
programtáblázatban találhatók.
Gyakorlati szabályok:
● A száraz kifőzendő és színes
ruhákat helyezze úgy a gépbe,
hogy a dob teteje és a ruha között
maradjon egy tenyérnyi távolság.
● Egy 10 literes vödörbe kb. 2,5 kg
száraz textília (pamut) fér.
● A mosnivalót helyezze a gépbe, és
lehetőség szerint keverve mossa ki
a nagyobb és kisebb darabokat.
Megjegyzés:
Ha túl kevés mosnivaló van a
dobban (pl. egy fürdőköpeny) az
vibrációs zajokhoz és egyenetlen
járáshoz vezethet. Tegyen be több
mosnivalót.
●
132970183_HU.qxd
08/10/08
11.52
Pagina
27
Foltok a mosnivalón
Folteltávolítás
Amennyiben a mosnivalón található
foltok lúgban oldódóak, azok a mosás
során eltűnnek.
Egyes speciális foltok csak
mosószerlúggal nem tűntethetők el.
Színes ruha esetén folteltávolításnál
óvatosan járjon el. A különböző
folteltávolító
szerek
részben
mérgezők vagy gyúlékonyak. Mosás
előtt ajánlatos a foltok eltávolítása.
Figyelem!
● Soha ne töltsön az automata
mosógépbe fehérítőt vagy
folteltávolítót.
● Ne lélegezzen be nagyobb
mennyiségű
oldószert.
Az
oldószerek
károsítják
az
egészségét.
● Vigyázzon
a
tűzveszélyes
folteltávolítók használatakor!
● Gyermekek
elől
zárja
el
az összes folteltávolító szert
(mérgezésveszély!).
Vér: A friss foltokat hideg vízzel kell
kimosni. Az alvadt vért egy éjszakára
be
kell
áztatni
speciális
mosószerbe.
Dörzsölje
ki
mosólúgban.
Olajfesték:
Nyomkodja
mosóbenzinbe, puha alapon óvatosan
ütögesse, lazítsa fel vagy nyomkodja
még többször.
Régi zsír: Nyomkodja terpentinbe,
puha alapon óvatosan ütögesse az
ujja hegyével.
Ruhafesték:
Kezelje
főzve,
fehérítővel (**) (csak a fehér ruhákat).
Rozsdafolt: Kezelje melegen oldott
oxálsóval
vagy
hideg
“rozsdatisztítóval”.
Régebbi
rozsdafoltok esetében vigyázzon,
mert megsérülhetett a szövet
cellulózszerkezete és kilyukadhat.
Penészfoltok: Kezelje klórtartalmú
fehérítővel, gondosan öblítse ki (csak
fehér és klórra nem érzékeny
mosnivaló esetében).
Fű: Kezelje szappanlúggal, kevés
szalmiákszesszel, majd a maradékot
fehérítővel (**) távolítsa el.
Golyóstoll és ragasztó: Acetonnal
nedvesítse be (*) majd puha ruhára
helyezve ütögesse meg.
Rúzs: A fentiek szerint nedvesítse
meg a foltot acetonnal(*), majd
kezelje alkohollal. Az esetleges
maradványokat fehérítővel (**)
tüntesse el.
Vörösbor: Hagyja mosószeres
vízben állni, majd ecet- vagy
citromsavval kezelje a foltot, végül
öblítse
ki.
Az
esetlegesen
megmaradó
foltokat
kezelje
fehérítővel (**).
Jód: Kezelje a foltot nátriumtioszulfáttal (fixírsó). Gondosan öblítse
ki.
Tinta: A tinta összetételétől függően
nedvesítse be előbb acetonnal (*),
majd ecetsavval. A fehér ruhaneműn
esetleg visszamaradó nyomokat
hipoklorittal tisztítsa meg, majd
gondosan öblítse le.
Kátrányfolt:
Előbb
kezelje
folttisztítóval, alkohollal vagy
benzinnel, majd a végén dörzsölje át
tisztítópasztával.
(*) Műselymet
acetonnal!
ne
tisztítson
(**) Fehérítővel csak fehér ruhákat
27
132970183_HU.qxd
08/10/08
11.52
Pagina
Figyelem “zsírpettyek”
Előfordulhat, hogy a mosnivalón - pl.
mert túl kevés mosószert adagolt mosás után apró sötét pontok (ún.
“zsírpettyek”) maradnak.
28
Ezek eltávolításához szárítás előtt a
mosnivalót még egyszer mossa ki több
mosószer hozzáadása mellett.
Festés és fehérítés
Textília színezése
Az automata mosógépben alapvetően
lehet színezni, ha betartja a
következő utasításokat:
Csak
kimondottan
automata
mosógépben
használható
színezőszereket használjon.
Tartsa
be
színezőszergyártó
utasításait.
Válassza ki az optimális színező
hőmérsékletéhez
tartozó
mosóprogramot.
Ruhamennyiség max. 1,5 kg.
Figyelem! Minden egyes színezés
után le kell futtatni egy főzőprogramot
mosnivaló nélkül, hogy a gépből
kimosódjon az összes festékmaradék.
Töltsön 1 / 2 pohár mosószert a
mosórekeszbe.
Megjegyzés: A gumi és a műanyag
alkatrészek elszíneződhetnek.
Textília fakítása
A fakítószerek általában nagyon
agresszívek. Ez okból nem szabad
azokat mosógépben használni.
Ruha súlya
Darab
Súly grammban, kb.
fürdőköpeny
paplanhuzat
Lepedő
alsóing
Női munkaköpeny
Női hálóing
Női szvetter
Frottírtörülköző
konyharuha
Férfimunkaköpeny
1200
700
500
100
300
200
100
200
100
600
Darab
Férfiing
Férfipizsama
Férfitrikó
Rövid férfialsónadrág
Hosszú férfialsónadrág
Párnahuzat
Szalvéta
Zsebkendő
terítő
A ruháknál pamut alapanyaggal számoltunk.
28
Súly grammban, kb.
200
500
100
100
250
200
100
20
250
132970183_HU.qxd
08/10/08
11.52
Pagina
29
Mosószerfajta és -mennyiség
Mosószer
A mosószerválasztás függ a textil
fajtájától (könnyen kezelhető, gyapjú,
pamut stb.), a textil színétől, a mosási
hőmérséklettől és a szennyezettségi
foktól.
Ebben az automata mosógépben az
összes kereskedelmi forgalomban
kapható mosó- és speciális mosószert
használhatja, melyeket dobos
mosógépekhez ajánlanak.
● Por állagú mosószer az összes
textilfajtához.
● Por
állagú finommosószer
könnyen kezelhető mosnivalóhoz
(max. 60°C) és gyapjúhoz.
● Folyékony mosószer, különösen
előmosás nélküli, alacsony
hőmérsékleten (max 60°C) történő
mosáshoz az összes textíliához
vagy speciálisan gyapjúhoz.
Következmények
túl
kevés
mosószer használata esetén:
● A mosnivaló szürke lesz, vagy
nem lesz tiszta.
● A ruhákon apró pontszerű sötét
szennyeződések maradhatnak
(zsírpettyek).
● A fűtőelemen lerakódik a vízkő.
Következmények túl sok mosószer
használata esetén:
● Felesleges környezetszennyezés.
● Erős habzás és ezáltal kevesebb
mosómozgás.
● Romlik a tisztítás, öblítés, és
centrifugálás hatásfoka.
Vízkeménységre vonatkozó
adatok
Keménység
Víztulajdonság
I
lágy
II
közepes
1,5 - 2,5
8,4 - 14
III
kemény
2,5 felett
14 felett
Mosószer-adagolás
Ez az automata mosógép a műszaki
kivitelével figyelembe veszi az összes
környezetet érintő szempontot,
korszerűen és optimális hatással hajtja
végre a mosást.
A mosószer fajtája és mennyisége a
következőktől függ
● a textília fajtája és mennyisége,
● a mosnivaló szennyezettségi foka,
● a felhasznált víz keménysége.
A vízkeménységet ún. vízkeménységi
fokban adják meg.
A helyi vízkeménységről az illetékes
vízművek vagy a helyi közigazgatás
ad felvilágosítást.
A mosószer csomagolásán olvasható
a mosószergyártó vízkeménység
szerinti adagolásra vonatkozó
ajánlása ml-ben.
Össznémet
keménység keménység
mmol/l
°d
1,5 alatt
8,4 alatt
Por halmazállapotú mosószer
A következőkben találja a különböző
töltetekre vonatkozó adagolási
ajánlásunkat:
● Tele mosótöltet esetén a gyártó
utasítása szerint adagolja a
mosóport.
● Félig tele mosótöltet esetén csak a
megadott mosószermennyiség 3/4ét használja fel.
● Kevés mosnivaló esetén a
megadott mosószermennyiség felét
használja fel.
29
132970183_HU.qxd
08/10/08
11.52
Pagina
30
Folyékony mosószer
Folteltávolító só
Az adagolás egyszeri áztatásnál
(csak egy főmosás) a mosószergyártó
utasítása szerint történik.
A folteltávolító só mosás közben
eltávolítja a problémás foltokat, pl.
vörösbor, gyümölcs és zöldséglé,
zsírtartalmú foltokat, melyeket a
modern mosószerek nem mindig
távolítanak el maradéktalanul.
Használható továbbá beszürkült vagy
besárgult mosnivalókhoz is.
Vízelőkészítés
Kemény, mésztartalmú víznél III
keménységi foktól speciális vízlágyítót
használhat. (Kérjük, pontosan tartsa
be a gyártó adagolásra vonatkozó
utasításait), Ezzel egy időben a
mosószeradagot csökkentse az I
vízkeménységi foknak megfelelőre.
Amennyiben a víz túl lágy, a fokozott
habzást
habzáscsökkentő
hozzáadásával lehet mérsékelni.
Adagolja a mosószerrel együtt.
Építőkocka-rendszerű”
mosószerek adagolása
A piacon különböző építőkockarendszerek léteznek. A hagyományos
mosószerekhez képest ezek azzal
tűnnek ki, hogy a különböző
összetevők általában három külön
komponensre szétválasztva vannak
jelen, pl. mosópor, vízlágyító és
fehérítő. Ezeket a komponenseket a
mindenkori
követelményeknek
megfelelően kell adagolni.
Így jelentősen spórolhatunk a kémiai
anyagok felhasználásával.
Mindenképpen vegye figyelembe a
gyártó adagolásra vonatkozó
utasításait.
30
Öblítő
A ruha az öblítő használata után puha
és kellemes tapintású marad.
Ezenkívül gépi szárítás esetén
csökkenti a ruhanemű statikus
feltöltődését.
Vasalást könnyítő öblítőszer
A vasalást könnyítő öblítőszerek,
szintetikus keményítők, pl. az
ingeknek, lepedőknek, terítőknek
keményebb tapintást kölcsönöznek.
132970183_HU.qxd
08/10/08
11.52
Pagina
31
Tudnivalók és tanácsok
mosnivalón vagy mosnivalóban
található fém alkatrészek, mint pl.
fémgomb, melltartó-merevítő stb.
nem eshetnek le.
Ellenkező esetben előfordulhat,
hogy az ilyen darabok a
mosótérbe jutnak, és zajokat
okoznak.
Az ilyen javítások még a
garanciális időszakban sem
ingyenesek.
Figyelemre méltó tanácsok
●
Enyhén szennyezett mosnivaló
mosása közben több hab
keletkezik, mint az erősen
szennyezett mosnivaló esetében.
A kemény víz több mosószert
fogyaszt, és csökkenti a habzás
mértékét.
A mosószer adagolásánál ezt
vegye figyelembe.
●
A mosógépet ne használja ruhák
tárolására.
A nedves ruhanemű könnyen
gombásodik és foltos lesz.
●
Különösen nagy koncentrátumú
por halmazállapotú termékeknél
előfordulhat, hogy a mosószer
nehezen
mosódik
be
az
adagolófiókból (pl. maradványok a
mosószertartó fiókban). Ebben az
esetben (ha van) használjon
segédadagolót.
●
●
●
A mosás befejeztével különösen
sötét ruhákon maradhatnak
esetleg
fehér
mosószermaradványok. Azt jelzik,
hogy az öblítés nem volt
elégséges. Ezek legtöbbször a
korszerű foszfátmentes mosószerek
nem
oldódó
vízlágyító
alkotóelemei.
Lehetséges megoldások: Rázza
vagy kefélje ki, válasszon más
mosószert, vagy használjon
folyékony mosószert.
A
manapság
használatos
mosószereknél (folyékony vagy
por állagú) még az utolsó
öblítővízben vagy centrifugálásnál
is keletkezhet egy kevés hab. Ez
azonban nem befolyásolja az
öblítés eredményét.
●
Kis mosnivalókat (zoknikat, kis
zsebkendőket, mosható öveket
stb.) egy arra alkalmas kis
vászonzacskóba
vagy
párnahuzatba helyezve mosson,
mivel ezek becsúszhatnak a
lúgtartály és a dob közé.
●
A mosógép normál üzemmódban
rendkívül
takarékos
vízfelhasználású,
és
csak
háromszori öblítéssel dolgozik.
Amennyiben azt szeretné, hogy a
mosnivaló (kivéve a gyapjút)
intenzívebben ki legyen öblítve,
még beiktathat egy öblítést (lásd
18. oldal, 6. pont). Ezzel a
vízfelhasználás kb. 35%-kal
megnő, és a mosóprogram kb. 6
perccel hosszabb a könnyen
kezelhető és piperemosás esetén.
Mielőtt a mosnivalót a gépbe
tenné, kérjük, ellenőrizze, hogy a
31
132970183_HU.qxd
08/10/08
11.52
Pagina
32
Tisztítás és karbantartás
A durvaszűrő kivétele
Időről időre ellenőrizze a talpazatnál
található durvaszűrőt. A ruhával együtt
bekerült idegen testek oda kerülhetnek és
blokkolhatják a szivattyút.
3. A vészürítő csövet vegye ki a
helyéről, tegyen alá felfogóedényt,
és húzza ki a záródugót.
P1115
Először mindig a durvaszűrőt
ellenőrizze,
mielőtt
a
vevőszolgálathoz fordulna.
Az alábbi műveletekre van szükség:
1. A készülék dugóját húzza ki a
konnektorból,
vagy
fix
csatlakoztatás esetén csapja le a
biztosítékot.
2. A talpazat jobb oldalán található
fedelet benyomva nyissa ki azt.
P1114
32
4. Amennyiben teljesen kifolyt a víz, a
durvaszűrő fedelét az óramutató
járásával ellentétes irányba tekerve
húzza ki.
5. Távolítsa el a szivattyúházban
található idegen tárgyakat (ha
vannak).
132970183_HU.qxd
08/10/08
11.52
Pagina
6. Zárja le megint a vészürítő tömlőt
és tegye a helyére.
33
Mosószertartó
A mosószertartó fiókot főleg a
beleragadt mosószermaradványtól
kell megtisztítani. Ne használjon
ehhez fémtárgyakat, egy kefe és forró
víz (nem forrásban lévő) bőven
elegendő. A retesz megnyomása
segítségével húzza ki a fiókot. A
tisztítás után a fiók könnyen
visszatolható a helyére.
P1117
7. Tegye vissza a durvaszűrőt, és
forgassa az óramutató járásával
megegyező irányba a helyére a
fedelet.
8. Zárja le a fedelet.
Kérjük, ügyeljen arra, hogy egy
eldugult durvaszűrő működési
zavarokat okozhat a mosóprogram
futása
közben.
Mielőtt
a
vevőszolgálathoz fordulna, először
ellenőrizze a szöszszűrőt, mert ha
ilyenkor kiszállásra kerül sor, az
nem ingyenes.
Megjegyzés: Normális jelenség, hogy
a következő programindításkor a
szivattyú nagyon hangos, mivel nincs
még víz a készülékben.
P1146
Az öblítőszerrekesz felső része is
kivehető.
A vízbevezető szűrő tisztítása
Néha ki kell tisztítani a vízcsapnál
található szűrőt.
Ehhez először csavarja le a víztömlő
csatlakozóját.
(Figyelem! Előtte zárja el a vízcsapot!
P1147
33
132970183_HU.qxd
08/10/08
11.52
Pagina
A burkolaton belül (a mosószertartó
helyéről) is el kell távolítani a
lerakódásokat.
34
Ne használjon súrolópárnát.
Ne használjon súroló- vagy oldószert
tartalmazó tisztítószereket.
A ruhadarabok előkezelésekor (pl.
előkezelő spray, folteltávolító spray
használata esetén) ne tegye azokat a
kezelőpanelre.
A spraykben található oldószerek
esetleg megtámadhatják a kezelőpanel
feliratait.
Gumimandzsetta
P0038
A mosógép ápolása
A kiválasztott beégetett festék miatt a
mosógép nem kíván különleges
ápolást. Mosás után egy nedves
kendővel törölje le a készüléket, ez
bőven elegendő. Természetesen a
festékréteget is ápolhatja valamilyen
kereskedelmi forgalomban lévő
festékápoló szerrel. Semmiképpen ne
használjon oldószert vagy valamilyen
súrolószert.
Annak érdekében, hogy a dob
kiszáradhasson, mosás után egy ideig
résnyire hagyja nyitva a mosógép
ajtaját.
A
mosódob
“rozsdamentes
nemesacélból” készült, így az
messzemenően
korrózióálló.
Amennyiben
ennek
ellenére
rozsdakezdeményt észlel, azt csak
fémből készült idegen test okozhatja,
ami a mosnivalóval együtt került a
készülékbe. Az idegen rozsda a
“rozsdamentes nemesacélnál” is
előfordulhat.
Kezelőpanel
A kezelőpanelt csak lágy tisztítószerrel
(szappanos víz) és egy puha,
nem súroló kendővel tisztítsa.
34
Néha ellenőrizze a betöltőnyílás körül
a gumimandzsetta állapotát, és adott
esetben távolítsa el a mosnivalóval
együtt odakerült idegen tárgyakat.
P1036
Rozsda képződhet, ha olyan tárgyak
mint pl. szögek, gémkapcsok stb.
kerülnek a gépbe, és azokat
hosszabb ideig nem távolítja el.
A készülék vízkőmentesítése
Helyes mosópor-adagolás esetén
általában
nincs
szükség
vízkőmentesítésre. Amennyiben
mégis szeretné, csak olyan márkás
vízkőoldót
használjon,
mely
mosógépekhez való korrózióvédő
adalékkal is rendelkezik. Adagolás a
gyártó utasítása alapján.
132970183_HU.qxd
08/10/08
11.52
Pagina
Víz kiürítése szükség esetén
Amennyiben szükség van a készülék
kiürítésére, pl. áramszünet, elromlott
készülék
stb.
miatt,
a
következőképpen járjon el:
● A készülék dugóját húzza ki a
konnektorból!
● Zárja el a vízcsapot.
● Várja meg, míg az esetleg már
felmelegített lúg lehűl.
● A szivattyúfedelet benyomással
nyissa ki.
● Készítsen
elő
egy
lapos
felfogóedényt, hogy a kiömlő lúgot
fel tudja fogni.
● A vészürítő csövet vegye ki a
helyéről, tegyen alá felfogóedényt,
és húzza ki a záródugót.
Kifolyik a mosóvíz. A maradék lúg
mennyiségétől
függően
elképzelhető, hogy az edényt
többször is ki kell üríteni. Ehhez a
vészürítő
csövet
közben
átmenetileg zárja le a dugóval.
Miután teljesen kifolyt a mosóvíz:
● Tisztítsa meg a durvaszűrőt. (lásd
32. oldal)
● Zárja le a vészürítő tömlőt, és
tegye a helyére.
● Zárja be a talapzaton található
fedelet.
Fontos!
Minden vészürítőn át végrehajtott
leeresztés után kb. 2 liter vizet kell a
dobba tölteni
35
Öntse a mosószertartó fiókba, és
állítsa be az “Ürítés” programot.
Ezáltal aktiválódik a ÖKO-fedél, mely
megakadályozza, hogy bizonyos
mennyiségű mosószer a következő
mosásnál a készülékben maradjon.
A készülék felállítása
fagyveszélyes helyiségben
Amennyiben a készülék ilyen
helyiségben áll, a hideg évszakban
mosás után le kell engedni a maradék
vizet (lásd vészürítés), és a
vízbevezető tömlőt is le kell csavarni a
vízcsapról, és vízteleníteni kell.
Amennyiben a kifolyócsövön hurok
van, azt is vízteleníteni kell.
Amennyiben a mosógépben található
bemeneti szifon eljegesedik, óvatosan
töltsön be 0,5 liter forró vizet a
mosószertartó fiókba, hogy a jég
kiolvadjon.
Gumialkatrészek
készülékben
a
A gumialkatrészek nemcsak a
kopásnak, hanem az öregedésnek is
ki vannak téve. Ez a mosógépének
összes gumialkatrészére is érvényes.
Azt ajánljuk, hogy gondosan figyelje a
vízbevezető tömlő állapotát. Ezzel
nem azt szeretnénk mondani, hogy
nem gondoskodtunk előre megfelelően.
Az ellenőrzések során ezeket a
csöveket rendszerint 60 bar
ellenőrzőnyomásnak tesszük ki.
Hosszú üzemidő elteltével a bevezető
tömlőt
cserélje
ki.
Ezt
a
cserealkatrészt
a
helyi
ügyfélszolgálatnál vagy a központi
pótalkatrészraktárban rendelheti meg,
Duisburger Straße 57, 90451
Nürnberg.
35
132970183_HU.qxd
08/10/08
11.52
Pagina
36
A készülék lábazata
A munkalap levétele
A lábazat és a falmélyedés
mérete
570÷600
820
820
Figyelem!
A készüléken történt bármilyen
munkavégzés közben ki kell húzni a
hálózati csatlakozót, vagy le kell
kapcsolni a biztosítékot.
Csavarja ki a készülék hátoldalán
található csavarokat (lásd a nyilakat).
Tolja hátra és vegye le a munkalapot.
Ezután biztonsági okokból egy lemezt
kell felszerelni, mely
726.262
termékszámon rendelhető meg.
36
P0901S
600
595
600
132970183_HU.qxd
08/10/08
11.52
Pagina
37
Kisebb zavarok elhárítása
Tanácsok kisebb zavarok
elhárításához
Amennyiben
megszívleli
tanácsainkat, mindig örömét leli
automata mosógépében.
Amennyiben mégis hiba jelentkezne,
mielőtt szakemberhez fordulna,
ellenőrizze a következőket.
Mit tegyünk, ha ...
... nem indul el a mosóprogram?
● A csatlakozódugót rendesen
bedugta a földelt konnektorba?
● Van áram a konnektorban, jó a
biztosíték? (ellenőrizze másik
elektromos készülékkel, pl. asztali
lámpa vagy hasonló).
● Mindent úgy tett, ahogy az a
használati utasításban áll?
● Jól be van zárva az ajtó?
● Megnyomta a Start/Szünet
gombot?
... kifolyik a készülékből a víz?
Megfelelően meg vannak húzva a
vízbevezető tömlő csatlakozói?
● Rendesen a helyén van a
szöszszűrő?
●
... centrifugálás közben erősen
vibrál a mosógép?
● Szilárdan áll a készülék a lábain?
● Eltávolította az összes, szállításkor
használatos merevítőt?
... a ruha nincs kicentrifugázva a
program végén
● A beépített egyensúlytalanságot
figyelő rendszer észleli a
centrifugálás
elején
az
egyensúlytalanságot (pl. túl kevés
mosnivaló
vagy
túl
nagy
ruhadarabok esetén).
Amennyiben ez fordul elő, a
készülék a mosóprogramot nem a
maximális, hanem csak csökkentett
centrifuga-fordulatszámmal fejezi
be, hogy a mosógép ne
károsodjon.
... a centrifugálás csak késve indul
el?
● Az elektromos egyensúlytalanságot
is figyelő rendszer a mosnivaló
kedvezőtlen elhelyezkedése miatt
nem engedélyezte azonnal az
indítást.
Lazítsa fel a mosnivalót, ossza el
egyenletesen, és indítsa el újra a
centrifugálást. Ez az utolsó
centrifugálás befejeztéig többször
előfordulhat.
... a mosógép nem töltött be
öblítőszert, ill. az öblítőszertartályban víz van?
● Az öblítőszer tartálya eltömődött.
...áramkimaradás van?
● Forgassa a programválasztót
állásba, és húzza ki a csatlakozót a
konnektorból.
● Amennyiben áramkimaradás van,
vagy elromlik a mosógép, a
szöszszűrőn keresztül le lehet
engedni a vizet (lásd 34. oldal).
Most mát kinyithatja az ajtót, és
kiveheti a ruhát.
37
132970183_HU.qxd
08/10/08
11.52
Pagina
Megjegyzés:
A különböző hibákat a készülék a
START/SZÜNET
gomb piros
lámpájának
villogásával
a
következőképpen jelzi.
... A START/SZÜNET
piros lámpája villog?
● Nyitva van a vízcsap?
gomb
Tiszta a bevezetőtömlő tömítése?
● A vízcsap elmeszesedett vagy
meghibásodott?
● Csavar vagy törés van esetleg a
kifolyócsőben?
● El van tömődve a szöszszűrő?
● Túllépte az 1 méteres maximális
emelési magasságot?
● A vízcsap a szifoncsatlakozásnál
vagy esetleg a szifon maga
eldugult?
... ha a lámpa négyszer villog?
Ez azt jelenti, hogy a betöltőajtó
nincs bezárva.
● Nyomja be jól az ajtót.
●
Vegye figyelembe!
Ellenőrzésért, ill. az említett
hibaokok
elhárításáért
ügyfélszolgálatunknak a garanciális
időszak alatt is fel kell számítania.
38
38
...a START/SZÜNET gomb
zöld
lámpája villog, ezen kívül lámpa nem
világít?
a készülék készenléti állapotban van. A
START/SZÜNET
gomb
megnyomásával a készüléket megint
helyezze aktív állapotba.
132970183_HU.qxd
08/10/08
11.52
Pagina
39
Ügyfélszolgálat
Fontos!
Amennyiben hiba jelentkezik, mielőtt a
vevőszolgálathoz
fordulna,
ellenőrizze, hogy a használati
útmutató utasításait és tanácsait
betartotta-e.
Probléma
Amennyiben a használati utasításban
leírt javaslatok követésével nem tudja
elhárítani a hibát,
- forduljon a “Profectis” ügyfélszolgálathoz.
A
legközelebbi
szervizhely
ügyfélszolgálati címét az Interneten
találhatja meg a következő lapon:
Németország
www.quelle.de
www.profectis.de
Ausztria
www.quelle.at
A szerviz-forródrót az összes
németországi
ügyfélszolgálati
kirendeltséghez közvetlenül
csatlakozik:
Az
ausztriai
vevőszolgálatok
telefonszámait keresse a helyi
telefonkönyvben vagy az aktuális
Quelle katalógusban.
Hibajelzés
Szükséges adatok hibabejelentéskor:
a) Teljes cím
b) Telefonszám körzetszámmal
c) Termékszám
d) Gyári szám
A termék- és az azonosítószám a
típustáblán található, mely a
betöltőnyílás környékén került
felszerelésre.
A két szám pontos megadása a
vevőszolgálatnak lehetővé teszi a
célzott alkatrészkeresést.
Ezeket a számokat a típustábláról
rögtön másolja át a használati
utasításba.
Termékszám. ...............
Gyári szám ...............
Szerviz-forródrót
0180 - 5 60 60 20 Pótalkatrészrendelés
0180 - 5 13 60 20 0,14 €
percenként T-Com hálózatból
(2007. januári állás)
Figyelem!
Elektromos készülékeket csak elektromos szakember szerelhet, mivel
a nem szakszerű javítás jelentős károkat okozhat.
39
132970183_HU.qxd
08/10/08
11.52
Pagina
40
Gyermekbiztonság
A gyermekzár beállítása
Ha a gyermekzár be van kapcsolva,
a betöltőajtó nem zárható be,
és mosóprogram nem indítható
el.
2. A forgógomb bekapcsolás után
nem lehet benyomott állásban,
mert akkor a gyermekzár nincs
bekapcsolva.
Beállítás:
1. A betöltőajtó belső oldalán lévő
forgógombot egy érmével fordítsa
el ütközésig az óramutató járásával
megegyező irányban.
Ügyeljen arra, hogy a gomb
forgatása ne benyomott állapotban
történjen.
Kioldás:
Az óramutató járásával ellentétes
irányban fordítsa ütközésig a
forgógombot egy pénzérme
segítségével.
P1214
40
132970183_HU.qxd
08/10/08
11.52
Pagina
41
Műszaki adatok / méretek
1508 EU
1510 EU
Befogadóképesség:
(száraz textília) ................................................................5 kg ........................5 kg
Csatlakoztatási érték ..................................................2200 W ..................2200 W
Fűtés ..........................................................................1950 W ..................1950 W
Vízleeresztő szivattyú ....................................................30 W ......................30 W
Főmotor: Mosás ............................................................250 W ....................250 W
Centrifugálás............................................350 W ....................350 W
centrifugálási sebesség................................800 fordulat/perc ..1000 fordulat/perc
Feszültség ..........................................................230 V/50 Hz ..........230 V/50 Hz
Biztosíték ........................................................................10 A........................10 A
Víznyomás: perc ......................................................0,05 MPa................0,05 MPa
max. ..................................................0,8 MPa..................0,8 MPa
Energiaosztály ......................................................................A ............................A
Mosási hatásfok ....................................................................A ............................A
Centrifuga hatásfoka ............................................................D ............................C
Magasság
(a szabályozható lábakkal állítható) ..............................85 cm
Szélesség ......................................................................60 cm
Mélység ........................................................................63 cm
Beépítési mélység
....................................................59 cm
Súly ................................................................................64 kg
....................85 cm
....................60 cm
....................63 cm
....................59 cm
..................69,5 kg
Ez a készülék teljesíti az összes európai uniós irányelvet, és rendelkezik
“CE” jelöléssel.
41
132970183_HU.qxd
08/10/08
Megjegyzések
42
11.52
Pagina
42
132970183_HU.qxd
08/10/08
11.52
Pagina
43
Megjegyzések
43
132970183_HU.qxd
08/10/08
11.52
Pagina
44
NÉLKÜL
A programok áttekintése
Fedőlap
MOSÓPROGRAMOK
Programopció
gomb
a következő
gombokon
keresztül
A mosótöltet
max. *
RÖVID , TAKARÉKOS
Főző/tarka mosás előmosás nélkül
** EXTRA
pl. átlagosan vagy erősen szennyezett
munkaruha, főzhető foltos mosnivaló,
szennyezett mosnivaló.
ÖBLÍTÉS
CENTRIF.
5 kg
RÖVID TAKARÉKOS
** EXTRA ÖBLÍTÉS
CENTRIF.
NÉLKÜL
5 kg
RÖVID TAKARÉKOS
** EXTRA ÖBLÍTÉS
CENTRIF.
NÉLKÜL
2 kg
könnyen
RÖVID , TAKARÉKOS
kezelhető program Kímélő mosás előmosással
** EXTRA
pl. fehérnemű, színes mosnivaló, vasalást nem
előmosással
ÖBLÍTÉS
CENTRIF.
igénylő foltos ingek és blúzok.
-60°
2 kg
Pamut
-95°
Főző/tarka mosás előmosással
Főzhető/színes ruha pl. lepedő, asztalterítő, háztartásban előforduló
előmosással foltos mosnivaló.
-95°
Műszál
-60°
Kímélő
mosás
Kímélő mosás előmosás nélkül
pl. szintetikus anyagok, fehérnemű, színes
mosnivaló, vasalást nem igénylő ingek.
Kímélő mosás
Az összes kényes anyaghoz.
RÖVID
, EXTRA
ÖBLÍTÉS
CENTRIF.
NÉLKÜL
2 kg
Gyapjú
Gyapjúmosó
program
kötött
áruhoz, “nem filcesedik“ címkével ellátott,
valamint kézzel mosható gyapjúhoz.
CENTR.
NINCS
1 kg
CENTR.
NINCS
1 kg
-40°
Gyapjú
-40°
Kézi mosás Kézi mosás
-40° Külön program kézzel mosható textíliákhoz.
ingek/blúzok
40°
EXTRA ÖBLÍTÉS
Ingek/blúzok
pl. szintetikus anyagok, ingek, blúzok; 5 db.
CENTRIF.
inghez alkalmas.
NINCS
1,5 kg
A program vége után kapcsolja ki a készüléket.
A “60°-os színes mosás program” a TAKARÉKOS
funkcióval a hivatkozási program az energiatábla
adataihoz a 92/75/EGK irányelv alapján. (0,95 kWh, 47 l, 120 perc)
* Maximális ruhamennyiség kiegészítő funkció nélküli programok esetén.
** Ez a funkció 40°C fok alatti hőmérsékleten nem választható.
Megjegyzés: Programbeállítások az EN60456 és IEC 60 456 szerinti, illetve ezekre alapuló vizsgálatok
esetére.
44
132970183_HU.qxd
08/10/08
11.52
Pagina
45
Program lefutása / fogyasztási adatok
Mosószeradagolás
fogyasztási értékek *
Öblítések
X
X
X
1,9
58
2.15
X
X
X
2,05
68
2.35
X
X
X
0,75
45
1.25
X
X
X
0,95
60
1.40
X
X
X
0,5
57
1.05
X
X
X
X
0,4
53
55
X
X
X
X
0,4
53
55
X
X
X
X
0,4
73
90
Öblítő
Vasalást
könnyítő
öblítőszer
Normál
centrifugálás
és
Ürítés
Főmosás
Főmosás
Programfázis
X
X
X
X
A szükségeknek és követelményeknek megfelelően. A
mosószertartó fiókban a betöltés nem haladhatja meg a
maximum jelzés szintjét.
X
Kímélő
centrifugálás
és
Ürítés
Áram
(kWh)
Szárítás
Víz
(liter) (óra/perc)
* EN 60456 alapján mért hozzávetőleges adatokról van szó, melyek függnek a mosnivaló mennyiségétől, a
mosnivaló fajtájától, a víz és környezet hőmérsékletétől. Ezek a megfelelő program legmagasabb mosási
hőmérsékleteire vonatkoznak.
45
132970183_HU.qxd
08/10/08
11.52
Pagina
46
A programok áttekintése
Fedőlap
SPECIÁLIS
Villám
40°/40 PERC.
Villámprogram 40°-on
enyhén szennyezett és kissé átizzadt ruhákhoz.
Áztatás
30°
ÁZTATÁS 30°C
erősen szennyezett és foltos textília mosásához
ajánlott program.
Öblítés
Öblítés centrifugálással
főleg kis mennyiségű, kézzel mosott ruhához
való.
Keményítés
Vízleeresztés
Keményítés/öblítés centrifugálással
kiegészítő programként minden
mosóprogramhoz választható, a keményítőszer
mennyiségét kb. 20 liter vízhez állítsa be. A
keményítőoldatot az öblítő fiókjába töltse be.
EXTRA ÖBLÍTÉS
CENTR.
NINCS
Centrifugálás
ezzel a programmal kis mennyiségű kézzel
részprogramhoz illeszthető.
Program törlése/készülék kikapcsolása
A program vége után kapcsolja ki a készüléket.
A mosótöltet
max. *
1 kg
5 kg
EXTRA ÖBLÍTÉS
CENTR.
NINCS
CENTR.
NINCS
Ürítés
Az utolsó öblítővíz szivattyúzása bekapcsolt
öblítőstop funkció mellett (áztató program).
Centrifuga mosott ruhát centrifugálhat ki, és minden
46
Programopció
gomb
a következő
gombokon
keresztül
5 kg
5 kg
5 kg
CENTR.
5 kg
132970183_HU.qxd
08/10/08
11.52
Pagina
47
Program lefutása / fogyasztási adatok
Öblítések
X
X
X
Normál
centrifugálás
és
Ürítés
Kímélő
centrifugálás
és
Ürítés
Áram
(kWh)
X
0,3
38
40
0,35
18
30
X
0,07
42
45
X
-
16
23
-
-
2
-
-
10
-
-
-
Rekesz
I
X
X
fogyasztási értékek *
Programfázis
Főmosás
Öblítő
Vasalást
könnyítő
öblítőszer
Főmosás
Mosószeradagolás
X
utolsó
öblítés
X
Szárítás
Víz
(liter) (óra/perc)
* EN 60456 alapján mért hozzávetőleges adatokról van szó, melyek függnek a
mosnivaló mennyiségétől, a mosnivaló fajtájától, a víz és környezet
hőmérsékletétől.
47
132970183_HU.qxd
08/10/08
11.52
Pagina
48
Szavatosság
A QUELLE
által forgalmazott összes elektromos termék
esetében az esetleges hiányosságokat a
törvényben meghatározott garanciára
vonatkozó előírásoknak megfelelően
szüntetjük meg.
Szavatossággal kapcsolatos igényével
forduljon a legközelebbi Quelle árusító
helyhez, a PROFECTIS műszaki
ügyfélszolgálatához, vagy hívjon bennünket
forródróton.
A feltételeket és a telefonszámokat a
QUELLE-katalógus szerviz részében találja.
Mosógép
1508 EU
1510 EU
Termékszám. 00.423.076
Termékszám. 00.073.535
V0839
132970193
QUELLE GmbH
90762 Fürth
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement