Electrolux EWP106200W User manual

Electrolux EWP106200W User manual
EWP 106200 W
................................................ .............................................
HU MOSÓGÉP
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com
címen
TARTALOMJEGYZÉK
Biztonsági információk
Fagyveszély
Környezetvédelmi tudnivalók
Termékleírás
Műszaki adatok
Üzembe helyezés
Különleges tartozékok
2
4
4
5
6
6
10
Első használat
Napi használat
Mosási programok
Fogyasztási értékek
Ápolás és tisztítás
Mit tegyek, ha...
10
10
19
22
23
26
A változtatások jogát fenntartjuk.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Fontos Olvassa el figyelmesen ezt a
kézikönyvet, és őrizze meg, mert később
még szüksége lehet rá.
• Készüléke biztonsága megfelel az ágazati
szabványoknak és a hasonló készülékek
biztonságára vonatkozó jogszabályi követelményeknek. Ugyanakkor gyártóként
magunkra nézve kötelezőnek érezzük,
hogy a következő biztonsági megjegyzéseket rendelkezésére bocsássuk.
• Nagyon fontos, hogy ezt a felhasználói
kézikönyvet elérhető helyen tartsa, hogy
szükség esetén mindig a rendelkezésére
álljon. Amennyiben a készüléket eladja
vagy átadja egy másik tulajdonosnak, illetve elköltözik a lakásból, és a készüléket otthagyja, soha ne feledje mellékelni
az útmutatót a készülékhez, hogy az új
tulajdonos megismerhesse a készülék
működésével kapcsolatos információkat
és figyelmeztetéseket.
• A készülék üzembe helyezése és használata előtt figyelmesen el KELL olvasnia a
biztonsági szabályokat.
• Használatba vétel előtt ellenőrizze a készüléket, hogy nem sérült-e a szállítás
során. Ha a készülék sérült, nem szabad
az elektromos hálózathoz csatlakoztatni.
Ha egyes részei megsérültek, forduljon a
szállítóhoz.
• Ha a készüléket télen szállítják ki, amikor
a hőmérséklet fagypont alatt van, az első
használat előtt tárolja szobahőmérsékleten 24 óráig.
• A készüléket normál háztartási használatra tervezték. A gyártó nem vállal felelősséget a fagyásból eredő károkért. További információkért olvassa el a „Fagyveszély” című részt.
ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI
TUDNIVALÓK
• Veszélyes megváltoztatni a műszaki jellemzőket vagy megkísérelni a termék bármilyen módon történő átalakítását.
• Magas hőmérsékleten történő mosás során az ajtó üvege felmelegszik Ne érjen
hozzá!
• Ügyeljen arra, hogy gyermekek és háziállatok ne másszanak a mosógép dobjába.
Használat előtt mindig ellenőrizze a dob
belsejét.
• Bizonyos tárgyak, mint például pénzérmék, biztosítótűk, tűk, csavarok, kövek
vagy más kemény, éles anyagok komoly
károkat okozhatnak, ezért tilos ilyeneket
a készülékbe tenni.
• Csak a gyártó által javasolt mennyiségű
öblítőszert és mosószert használjon. A
túladagolás kárt okozhat a ruhaneműben.
Kövesse a gyártó mennyiségi ajánlásait.
• A kisméretű ruhadarabokat – mint például zokni, harisnya, mosható öv stb. – mosózsákba vagy párnahuzatba téve mossa, nehogy azok a dob és a készülékház
közé kerüljenek.
• Ne használja a készüléket halcsontot tartalmazó darabok, nem szegett vagy szakadt anyagok mosására.
electrolux 3
• A készüléket mindig válassza le a hálózatról, és zárja el a vízellátást a használat,
tisztítás és karbantartás után.
• Semmilyen körülmények között se kísérelje meg saját maga megjavítani a készüléket. A szakszerűtlen beavatkozás
személyi sérülést vagy komoly működési
problémákat okozhat. Forduljon szakszervizhez. Mindig ragaszkodjon eredeti
alkatrészek felhasználásához.
ÜZEMBE HELYEZÉS
• A készülék nehéz. Mozgatásakor körültekintéssel járjon el.
• Használat előtt minden csomagolóanyagot és szállítási rögzítőcsavart el kell távolítani. Súlyos károk keletkezhetnek a
készülékben vagy a berendezési tárgyakban, ha ezt nem tartja be. További információkért lásd a felhasználói kézikönyv
vonatkozó részét.
• Ez a készülék „szabadon álló” típusú.NE
építse be munkafelület alá, és semmilyen
ok miatt NE távolítsa el a készülék tetejét.
• A készülék üzembe helyezése után ellenőrizze, hogy a befolyócső vagy a kifolyócső nem szorult-e be a készülék alá, valamint hogy nem csípődött-e be az elektromos tápvezeték.
• A készüléket kemény, egyenletes padlófelületen kell elhelyezni.
• Ne helyezzen a készülék alá kartont, fát
vagy hasonló anyagot a padló szinteltérésének a kiegyenlítésére.
• Ha a készüléket padlószőnyegre helyezi,
úgy állítsa be a lábakat, hogy a levegő
szabadon áramolhasson a készülék alatt.
• A készüléknek nem szabad falhoz vagy
bútorokhoz érnie.
• A készüléket a hidegvízvezetékhez
kell csatlakoztatni.
• A készüléket ne a korábbi mosógépről
származó befolyócsővel csatlakoztassa a
vízvezetékhez. Mindig a készülékhez mellékelt csövet használja.
• A befolyócsövet nem szabad meghosszabbítani. Ha a cső túl rövid lenne, és a
csapot nem kívánja áthelyezni, egy másik, erre a célra szolgáló hosszabb,
komplett csövet kell venni.
• Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy a
beszerelés után nincs vízszivárgás a tömlőknél és azok csatlakozásainál.
• Ha a készüléket fagynak kitett helyen helyezi üzembe, olvassa el a „Fagyveszély”
részt. A gyártó nem vállal felelősséget a
fagyás okozta károkért.
• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden vízvezeték-szerelési munkát szakképzett vízvezeték-szerelőnek
vagy kompetens személynek kell elvégeznie.
• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden villanyszerelési munkát
szakképzett villanyszerelőnek vagy kompetens személynek kell elvégeznie.
HASZNÁLAT
• Ezt a készüléket háztartási célú használatra tervezték. Ne használja más célra,
mint amire azt tervezték.
• Ezzel a készülékkel kizárólag gépi mosásra alkalmas termékeket mosson. Kövesse a ruhaneműkön feltüntetett mosási
tanácsokat.
• Ne töltse túl a készüléket. Lásd a „Mosási
programok” táblázatot.
• Mosás előtt ellenőrizze, hogy minden
zseb üres-e, illetve a gombok és zipzárak
zárva vannak-e. Kerülje a kirojtosodott
vagy szakadt ruhadarabok mosását, és
mosás előtt kezelje a festék-, tinta-, rozsda- és fűfoltokat. Merevített melltartókat
TILOS mosógépben mosni.
• A mosószer-adagoló fiók egy folyékony
mosószerek számára kialakított rekeszt
tartalmaz. Ne tegyen ebbe a rekeszbe
zselé állagú mosószereket olyan programokban, amelyek előmosást vagy késleltetett indítást tartalmaznak. Ezekben az
esetekben használhatja a mosószerhez
adott mérőlabdákat vagy zacskókat. Ezeket a mosási ciklus végén vegye ki.
• Ne mosson a mosógépben olyan ruhadarabokat, amelyek illékony benzintermékekkel érintkeztek. Amennyiben illékony
tisztítófolyadékokat használt, a készülékbe helyezés előtt távolítsa el a folyadékot
a ruhaneműről.
• A hálózati dugaszt soha ne a vezetékénél
fogva húzza, hanem mindig magát a dugót fogja meg.
• Soha ne használja a készüléket, ha a hálózati tápkábel, a kezelőpanel, a munkafelület vagy a lábazat oly módon sérült,
4 electrolux
hogy a készülék belseje szabadon hozzáférhető.
GYERMEKEK BIZTONSÁGA
• A készülék kialakítása nem olyan, hogy
azt csökkent fizikai, értelmi vagy mentális
képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek
(beleértve a gyermekeket is) használhassák, hacsak a biztonságukért felelős személy nem biztosít számukra felügyeletet
és útmutatást a készülék használatára
vonatkozóan.
• Gondoskodjon arról, hogy a gyermekek
ne játszhassanak a készülékkel.
• A csomagolóanyag egyes részei (pl. fólia,
polisztirol) veszélyesek lehetnek a gyermekek számára. Fulladásveszély áll fenn!
Tartsa ezeket távol a gyermekektől.
• A mosószereket zárja el a gyermekek
elől, és tartsa azokat biztonságos helyen.
• Ügyeljen arra, hogy gyermekek és háziállatok ne mászhassanak be a mosógép
dobjába. Annak elkerülése érdekében,
hogy gyermekek vagy háziállatok bezáródjanak a dobba, a mosógép különleges
funkcióval rendelkezik. Ennek a funkciónak az aktiválásához forgassa el az ajtó
belsején lévő gombot (annak lenyomása
nélkül) az óramutató járásával megegyező irányba addig, amíg a vájat vízszintes
állásba nem kerül. Ha szükséges, használjon egy érmét.
A funkció kikapcsolásához és az ajtó
bezárásának lehetővé tételéhez forgassa
el a gombot az óramutató járásával ellenkező irányba addig, amíg a vájat vízszintes állásba nem kerül.
FAGYVESZÉLY
Ha a készüléket olyan helyen állították fel,
ahol a hőmérséklet 0°C alá süllyedhet, a
következők szerint járjon el az esetleg a készülékben maradt víz eltávolításához:
1. Húzza ki a készülék hálózati dugaszát.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Csavarja le a befolyócsövet a csapról.
4. Csavarja le a kifolyócsövet a hátsó tartóról, és akassza ki a mosdókagylóból
vagy szifonból.
5. Tegyen egy tálat a padlóra.
6. Vezesse el a kifolyócsövet a padlón;
helyezze a befolyó- és kifolyócső végét
a tálba, és várja meg, amíg a víz kifolyik.
7. Csavarja vissza a befolyócsövet, és helyezze vissza a kifolyócsövet.
Amikor újra használni kívánja a készüléket,
győződjön meg arról, hogy a környezeti hőmérséklet meghaladja a 0°C-ot.
KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett
a terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék
helyes hulladékba helyezéséről, segít
megelőzni azokat, a környezetre és az
electrolux 5
emberi egészségre gyakorolt potenciális
kedvezőtlen következményeket, amelyeket
ellenkező esetben a termék nem megfelelő
hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a
termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok
kezelését végző szolgálattal vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.
CSOMAGOLÓANYAGOK
jelzéssel ellátott anyagok újrahasznoA
síthatók.
>PE<=polietilén
>PS<=polisztirol
>PP<=polipropilén
Annak érdekében, hogy újrahasznosításra
kerüljenek, a megfelelő helyre (vagy tartályokba) kell őket elhelyezni.
KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK
Ha takarékoskodni szeretne a vízzel, energiával, és hozzá szeretne járulni a környezet
védelméhez, az alábbi ötleteket ajánljuk a figyelmébe:
• A normál szennyezettségű ruhaneműt
előmosás nélkül is kimoshatja, mert így
mosószert, vizet és időt takarít meg (és
egyben védi a környezetet!).
• A gép gazdaságosabban üzemel, ha teljesen meg van töltve.
• Megfelelő előkezeléssel a foltok és a korlátozott mértékű szennyezettség eltüntethetők; a ruhanemű ekkor alacsonyabb
hőfokon is kimosható.
• A mosószert a víz keménységi foka, a
szennyezettség mértéke és a mosni kívánt ruhanemű mennyisége szerint adagolja.
TERMÉKLEÍRÁS
1
2
7
3
8
4
9
5
10
11
6
1
2
3
4
5
6
Mosogatószer-adagoló fiók
Készülék teteje
Kezelőpanel
Ajtó fogantyúja
Adattábla (a belső felén)
Állítható magasságú első lábak
12
7
8
9
10
11
12
Kifolyócső
Kifolyócső tartókonzolja
Csőtartók
Befolyócső
Hálózati tápkábel
Hátsó lábak
6 electrolux
MŰSZAKI ADATOK
Méretek
Szélesség
Magasság
Mélység
Mélység (Általános méretek)
60cm
85cm
50cm
54cm
Elektromos csatlakoztatás
Feszültség - Összteljesítmény Biztosíték
Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó információk a készülék
ajtajának belső szélén lévő adattáblán találhatók.
Hálózati víznyomás
Minimum
Maximum
0,05 MPa
0,8 MPa
Maximális töltet
Pamut
6 kg
Centrifugálási sebesség
Maximum
1000 fordulat/perc
ÜZEMBE HELYEZÉS
A CSOMAGOLÁS ELTÁVOLÍTÁSA
Vigyázat
• A készülék üzembe helyezése előtt
olvassa el alaposan a „Biztonsági információk” részt.
Vigyázat Távolítson el és őrizzen
meg minden szállításhoz használt
eszközt az esetleges későbbi
szállítások idejére.
x3
A
C
B
x3
x1
• Vegye le a felső kartonlemezt.
• Távolítsa el a polisztirol csomagolóanyagokat.
• Helyezze az elülső darabot a készülék
mögé a padlóra, majd fektesse óvatosan
rá háttal a készüléket. Vigyázzon, hogy
közben ne csípje be a csöveket.
x2
Szükséges eszközök 1)
10 mm
30 mm
• Távolítsa el a külső fóliát. Ha szükséges,
használjon vágóeszközt.
1) Ezeket az eszközöket nem mellékeltük a készülékhez.
• Vegye ki az alsó polisztirol lapot.
electrolux 7
1
2
• Állítsa fel a készüléket.
• Nyissa ki az ajtót, majd vegye ki dobból a
műanyag csővezetőt, a felhasználói kézikönyvet tartalmazó füzetet és a műanyag
dugókat.
• Csavarozza ki a három csavart, majd vegye le a csőtartókat.
• Csúsztassa ki az ott található műanyag
távtartókat.
Vigyázat Ne szerelje le a
leeresztőcsövet a készülék
hátoldalán lévő tartóról. Csak
akkor távolítsa el ezt a csövet, ha a
vizet le kell engedni. Lásd az
"Óvintézkedések fagy esetére" és a
"Mit tegyek, ha..." c. részt.
• Vegye ki a hálózati tápkábelt, a befolyócsövet és a kifolyócsövet a készülék hátlapján lévő csőtartókból.
• Dugaszolja be a kisebb felső lyukat és a
két nagyot a megfelelő műanyag dugókkal.
8 electrolux
VÍZFELVÉTEL
• Csatlakoztassa a befolyócsövet egy 3/4”os csavarmenetes csaphoz.
ELHELYEZÉS ÉS VÍZSZINTBE ÁLLÍTÁS
Állítsa vízszintes helyzetbe a készüléket a
lábak emelésével vagy lesüllyesztésével.
A készüléket FELTÉTLENÜL vízszintes és
stabil padlófelületen kell elhelyezni. Ha
szükséges, használjon vízmértéket a beállítás ellenőrzéséhez. A szükséges állításokat
csavarkulccsal végezheti el.
• Engedje meg a szorítógyűrűt, majd a vízcsap helyzetétől függően vezesse el a
csövet balra vagy jobbra úgy, hogy az
szögben álljon. Vigyázzon, hogy a befolyócső ne álljon függőlegesen.
45°
35°
x2
A pontos vízszintbe állítás megelőzi a vibrációt, a zajt és a készülék elmozdulását az
üzemelés alatt.
Ha a készülék nem áll vízszintben és stabilan, ismételje meg a beállítás lépéseit.
• Miután beállította a befolyócsövet, ügyeljen arra, hogy ismét megszorítsa a szorítógyűrűt, így megelőzve a szivárgást.
VÍZLEERESZTÉS
Ha szükséges, hajlítsa be a kifolyócső végét
a készülékhez mellékelt műanyag csővezető segítségével.
electrolux 9
A kifolyócsövet négy különböző módon lehet elhelyezni:
• Egy mosdókagyló szélére erősítve a
műanyag csővezető segítségével.
Kösse a műanyag csővezetőt a csaphoz
egy zsinórral, így megelőzve, hogy a víz
kiürítésekor a kifolyócső leessen.
• Egy mosdókagyló szifonjára csatlakoztatva.
Tolja a kifolyócső végét a szifonba, és
rögzítse egy szorítógyűrűvel. A kifolyócsövön alakítson ki egy hurkot, hogy a
mosdókagylóból származó hulladék ne
kerüljön bele a készülékbe.
Ha a szifont korábban még nem használta, távolítson el mindenféle záródugaszt,
amit esetleg korábban betettek.
• Közvetlenül lefolyócsőbe, amely legalább 60 cm és legfeljebb 100 cm magasan helyezkedik el. A kifolyócső vége legyen mindig jól szellőzött, azaz a lefolyócső belső átmérője legyen nagyobb a
kifolyócső külső átmérőjénél. A kifolyócsövet nem szabad megtörni.
• Közvetlenül egy falba épített lefolyócsőbe csatlakoztatva.
A kifolyócső hossza nem haladhatja
meg a maximális 4 métert. Ha plusz kifolyócsőre vagy illesztőelemekre van
szükség, ezeket a helyi szervizben szerezheti be.
10 electrolux
CSATLAKOZÁSOK (ÁTTEKINTÉS)
0.5 bar (0.05 MPa)
8 bar (0.8 MPa)
max.
100 cm
min.
60 cm
min. 60 cm
max. 100 cm
~max.400 cm
ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS
• A készüléket kötelező földelni.
• Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő
elektromossági adatok megfelelnek-e a
háztartási hálózati áram paramétereinek.
• Mindig megfelelően felszerelt érintésbiztos aljzatot használjon.
• Ne használjon elosztókat, csatlakozókat
és hosszabbítókat. Tűzveszélyesek.
• Ne cserélje ki saját maga a hálózati kábelt. Hívja a márkaszervizt.
• Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugaszt ne
nyomja össze vagy a készülék hátlapja
károsítsa azt.
• Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz az
üzembe helyezés után hozzáférhető legyen.
• A készülék leválasztásához ne a hálózati
kábelt, hanem a hálózati dugaszt húzza.
• A készülék megfelel az EGK irányelveinek.
KÜLÖNLEGES TARTOZÉKOK
GUMITALPKÉSZLET (4055126249)
Beszerezhető a hivatalos márkakereskedőnél.
A gumitalpak használata kimondottan ajánlott mozgó, csúszós illetve fa talapzaton.
Szerelje fel a gumitalpakat, hogy megelőzze
a rezgést, zajt és a készülék működés közbeni elmozdulását.
Figyelmesen olvassa el a készlethez adott
használati utasítást.
ELSŐ HASZNÁLAT
• Győződjön meg arról, hogy az elektromos- és a vízcsatlakozások megfelelnek-e az üzembe helyezési utasításoknak.
• Ellenőrizze, hogy a dob üres-e.
• Az első mosás előtt futtasson le egy
pamutciklust a legmagasabb hőmér-
sékleten ruha behelyezése nélkül,
hogy eltávolítsa a dobból és az üstből a gyártás folyamán esetlegesen
visszamaradt szennyeződéseket.
Öntsön a főmosási rekeszbe 1/2
adag mosószert, és indítsa el a készüléket.
NAPI HASZNÁLAT
A RUHÁK SZÉTVÁLOGATÁSA
Kövesse az egyes ruhákon található mosási
utasításokat és a gyártó cég mosási utasí-
tásait. A következők szerint különítse el a
mosandó ruhákat: fehér, színes, műszálas,
kényes és gyapjúnemű.
electrolux 11
TEENDŐK A RUHÁK BEHELYEZÉSE
ELŐTT
Fontos Győződjön meg arról, hogy a
ruhákban nem maradtak fémtárgyak (pl.
hajcsatok, biztosítótűk, kitűzők). Gombolja
be a párnahuzatokat, húzza össze a
cipzárakat, kapcsolja be a kapcsokat. Az
öveket és a hosszú szalagokat kösse
össze. Vegye le a horgokat és kampókat
(pl. a függönyökről).
• Ne mossa együtt a fehér és a színes ruhákat. A fehér ruhák a mosás során elveszíthetik „fehérségüket”.
• A színes új ruhák az első mosásnál engedhetik a színüket, ezért célszerű az első alkalommal elkülönítve mosni azokat.
• A különösen piszkos részeket dörzsölje
át valamilyen speciális tisztítószerrel.
• A függönyöket különös óvatossággal kezelje.
• A zoknikat és kesztyűket tegye egy zsákba vagy hálóba.
Mosás előtt távolítsa el a makacs foltokat:
Vér: a friss foltot hideg vízzel mossa ki. Ha
a folt már megszáradt, áztassa be a ruhát
éjszakára speciális mosószert tartalmazó
vízbe, majd dörzsölje át benne.
Olajfesték: nedvesítse meg a foltot mosóbenzinnel, majd puha rongyra helyezve itassa fel. Ismételje meg többször a műveletet.
Megszáradt zsírfolt: nedvesítse be terpentinnel a foltot, majd puha felületre helyezve ujjbegyével, egy pamutanyag segítségével itassa fel.
Rozsda: forró vízben oldott oxálsóval vagy
valamilyen hideg rozsdatisztítóval kezelje.
Bánjon óvatosan a régebbi keletű rozsdafoltokkal, mert azok már megtámadták a
cellulózszerkezetet, így az anyag könnyen
kilyukadhat.
Penészfolt: fehérítőszerrel tisztítsa, melyet
alapos öblítés kövessen. Ily módon csak a
2) Műselymet ne tisztítson acetonnal.
fehér, illetve a klórra nem érzékeny színes
dolgok tisztíthatók.
Fűfolt: mosószerrel kissé kenje be az
anyagot, majd kezelje hígított fehérítőszerrel. Ily módon csak a fehér, illetve a klórra
nem érzékeny színes dolgok tisztíthatók.
Golyóstoll és ragasztó: nedvesítse meg a
foltot acetonnal2), majd puha rongyra helyezve itassa fel.
Rúzs: a fentiek szerint nedvesítse meg a
foltot acetonnal, majd kezelje metil-alkohollal. Az esetlegesen megmaradó nyomokat
fehérítőszerrel tüntesse el.
Vörösbor: hagyja mosószeres vízben ázni,
majd ecet- vagy citromsavval kezelje a foltot, végül öblítse ki. Az esetlegesen megmaradó nyomokat fehérítőszerrel tüntesse
el.
Tinta: a tinta típusától függően az anyagot
először áztassa acetonba2), majd ecetsavba, a fehérneműn esetlegesen visszamaradó nyomokat fehérítőszerrel tisztítsa meg,
majd alaposan öblítse át.
Kátrányfolt: előbb folttisztítóval, alkohollal
vagy benzinnel kezelje, majd a végén mosópasztával dörzsölje át.
AZ AJTÓFOGANTYÚT KIFELÉ HÚZVA
ÓVATOSAN NYISSA KI AZ AJTÓT.
HELYEZZE BE A RUHÁKAT
Helyezze a ruhákat egyenként a mosógép
dobjába szétterítve, amennyire csak lehet.
12 electrolux
MAXIMÁLIS TÖLTET
A töltet mennyiségére vonatkozó információkat a „Mosási programok” táblázatban
találhatja.
Általános szabályok:
• Pamut, lenvászon: töltse tele a dobot,
de ne tömje meg túlzottan.
• Műszál: csak a dob feléig töltse meg.
• Kényes ruhaneműk és gyapjú: a dob
egyharmadáig töltse.
CSUKJA BE ÓVATOSAN AZ AJTÓT
Vigyázat Bizonyosodjon meg arról,
hogy amikor becsukja az ajtót, nem
csíp be vele semmilyen ruhát.
MOSÓSZEREK ÉS ADALÉKANYAGOK
A mosás minősége a mosószer kiválasztásától és helyes adagolásától is függ. A helyes adagolással elkerüli a pazarlást, és védi
a környezetét.
Annak ellenére, hogy a mosószerek lebomlanak, olyan elemeket is tartalmaznak, amelyek károsítják a természet kényes ökológiai
egyensúlyát.
A mosószer kiválasztása függ az anyag fajtájától (kényes, gyapjú, pamut stb.), színétől, a mosás hőfokától és a szennyezettség
mértékétől is.
Ezzel a mosógéppel mindegyik forgalomban lévő mosószer használható:
• univerzális, valamennyi anyagtípushoz való mosópor;
• finomtextil (max. 40°C-os) és gyapjú mosásához való mosópor;
• valamennyi anyagfajtához, elsősorban az
alacsony hőfokú (max. 60°C-os) programokhoz való folyékony mosószerek, illetve a csak gyapjú mosására szolgáló speciális mosószerek.
A FELHASZNÁLT MOSÓSZER
MENNYISÉGE
A mosószer fajtája és mennyisége a szövet
típusától, a mosásra váró ruha mennyiségétől, a szennyezettség fokától és a felhasznált víz keménységétől függ.
A mosószer mennyiségét illetően kövese a
termék csomagolásán feltüntetett utasításokat.
A megadottnál kevesebb mosószert használjon, ha:
• kevés ruhát mos;
• a ruhák csak kevéssé szennyezettek;
• a mosás során sok hab képződik.
VÍZKEMÉNYSÉG
A víz keménységét az ún. keménységi szint
szerint osztályozzák. Erre vonatkozó információkat a helyi vízműtől vagy az illetékes
hatóságoktól lehet kérni.
Ha víz keménységi foka közepes vagy magas, javasoljuk, hogy töltsön be vízlágyítót
(kövesse a termék gyártójának utasításait).
Ha a víz keménységi foka alacsony, állítsa
be ennek megfelelően a mosószer mennyiségét.
NYISSA KI A MOSÓSZER-ADAGOLÓ
FIÓKOT
Rekesz a főmosáshoz használt mosópor vagy folyékony mosószer számára.
Rekesz a folyékony adalékok (öblítőszer,
keményítő) számára.
Vigyázat Ha előmosást kíván végezni,
öntse a mosószert közvetlenül a
mosandó ruhák közé a dobba.
Vigyázat A használt mosószer
típusától (por vagy folyadék) függően
biztosítsa, hogy a fő rekeszben lévő
terelőlap a megfelelő helyzetben álljon.
electrolux 13
PU
SH
RE
TO MOV
CL E
EA
N
A POR ÉS FOLYADÉK ÁLLAGÚ
MOSÓSZEREK KIVÁLASZTÁSÁRA
SZOLGÁLÓ TERELŐLAP
FEL – A terelőlap állása POR állagú
mosószer esetén
• Vegye ki a mosószer-adagoló fiókot. A fiók kivételének megkönnyítéséhez nyomja
kifelé a fiók szélét a nyíllal (PUSH) jelzett
helyen.
A terelőlap LE állásban van, és mosóport szeretne használni:
PU
S
RE
TO MOV
CL E
EA
N
H
LE – A terelőlap állása FOLYADÉK állagú mosószer esetén
• Fordítsa fel a terelőlapot. Bizonyosodjon
meg arról, hogy a lap teljesen a helyére
csúszott.
• Óvatosan tegye vissza a fiókot.
PO
TER
R DE
W DE
T
GEN
• Mérje ki a mosószert.
• Töltse a mosóport a
be.
főmosási rekesz-
Ha a terelőlap nem a megfelelő helyzetben áll:
A terelőlap FEL állásban van, és folyékony mosószert szeretne használni:
• Fordítsa le a terelőlapot.
• Óvatosan tegye vissza a fiókot.
14 electrolux
D
UID
LIQ
Vigyázat Ne állítsa a terelőlapot LE állásba a következő esetekben:
• zselé vagy sűrű állagú folyékony mosószer;
• mosópor;
• előmosást tartalmazó programok;
• ne használjon folyékony mosószert
olyan esetekben, amikor a mosási
program nem azonnal indul el.
NT
R GE l
ETE 120m l
60m
A fenti esetekben a terelőlapnak FEL
helyzetben kell állnia.
• Mérje ki a mosószert.
A mosószer mennyiségét illetően kövesse a termék csomagolásán feltüntetett utasításokat, illetve ellenőrizze azt
is, hogy a mosószert a rekeszbe szabad-e tölteni.
• Töltse a folyékony mosószert a
rekeszbe úgy, hogy ne haladja meg a terelőlapon látható szintjelzést. A mosószert
a mosási program kezdete előtt kell a
mosószer-adagoló fiók megfelelő rekeszébe tölteni.
MÉRJE KI AZ ÖBLÍTŐSZERT
Töltse az öblítőszert és más adalékanyagojelzésű rekeszbe úgy, hogy ne hakat a
ladja meg a rekeszen lévő „MAX” jelzést).
Az adalékanyagokat a mosási program kezdete előtt kell a mosószer-adagoló fiók
megfelelő rekeszébe tölteni.
TOLJA BE A MOSÓSZER-ADAGOLÓ
FIÓKOT.
ÁLLÍTSON BE EGY MOSÁSI PROGRAMOT.
A mosási programot és az opciókat a kezelőpanel segítségével állíthatja be.
Amikor kiválaszt egy opciót, annak jelzőlámpája felgyullad. Ha nincs kiválasztva egy opció, akkor a jelzőlámpája nem ég.
A mosási programok és különféle opciók összeegyeztethetőségére vonatkozóan
lásd a „Mosási programok” táblázatot. Ha nem megfelelő opciót választott, a 6-os
gomb beépített piros jelzőfénye háromszor felvillan.
electrolux 15
8
7
1
1
Programkapcsoló
2
3
4
5
6
Állítsa a programkapcsolót a kiválasztott programnak megfelelő állásba. A programkapcsolót az óra
járásával megegyező és ellentétes irányban is lehet
forgatni. A 6-os gomb zöld jelzőfénye villogni kezd: a
készülék ezzel bekapcsol.
Ha a készülék működése közben forgatja el a programkapcsolót egy másik programra, a helytelen választást jelezve a 6-os gomb piros jelzőfénye háromszor felvillan. A készülék nem hajtja végre az újonnan
kiválasztott programot.
• A készülék kikapcsolásához forgassa a programállásba.
kapcsolót
• Egy futó program törléséhez vagy módosításához
állásba. Válassza ki
forgassa a programkapcsolót
az új programot úgy, hogy a programkapcsolót a kívánt programra fordítja. Indítsa el az új programot a 6os gomb ismételt megnyomásával. A dobban lévő víz
nem ürül ki.
2
Hőmérséklet-választó A ruháknak leginkább megfelelő mosási hőmérsékgomb
let kiválasztásához forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba ezt a gombot.
: hideg mosás
16 electrolux
3
Centrifugálás sebes- Amikor kiválasztotta a kívánt programot, a készülék autoségének csökkentése matikusan felkínálja az adott programhoz megengedett
és Öblítőstop
maximális centrifugálási sebességet.
Ha ettől eltérő sebességen kívánja centrifugálni a ruhákat, a gomb ismételt lenyomásával módosíthatja a centrifugálási sebességet. A megfelelő jelzőfény világítani kezd.
Nincs centrifugálás
Ennek az opciónak a kiválasztásakor törli valamennyi
centrifugálási fázist, és azt egy vízleeresztéssel helyettesíti, hogy elkerülje a ruhák gyűrődését. Rendkívül kényes
anyagokhoz ajánlott. Egyes programok esetén az öblítéseket a gép nagyobb mennyiségű víz felhasználásával
végzi.
Öblítőstop
Ennek a funkciónak a kiválasztásakor a készülék nem
ereszti le az utolsó öblítővizet, hogy megóvja a ruhákat a
gyűrődéstől. Az ajtó kinyitása előtt ki kell üríteni a vizet.
A víz leeresztéséhez, kérjük, olvassa el a «Miután a
program véget ért» c. részt.
4
Beállítások
Előmosás
Az opció kiválasztásakor a mosógép a főmosás előtt egy
előmosási ciklust hajt végre A mosás időtartama hosszabb lesz. Az opció erősen szennyezett ruhák esetén
ajánlott.
Szupergyors
Rövid ciklus enyhén szennyezett darabokhoz vagy csak
felfrissítést igénylő ruhákhoz.
Ezt az opciót csökkentett mennyiségű töltethez ajánljuk:
• gyapjú: 3 kg;
• műszálas és kényes: 1,5 kg.
Vasaláskönnyítő
Ennek az opciónak a kiválasztásával finoman moshatja
és centrifugálhatja a ruhákat, így elkerülheti azok gyűrődését, és megkönnyítheti a vasalást. Továbbá a készülék
néhány további öblítést végez egyes programok esetében Pamutprogramok esetén csökkenti a maximális
centrifugálási sebességet.
Extra öblítés
Ezt a készüléket úgy tervezték, hogy takarékosan használja a vizet.Azonban nagyon érzékeny bőrű (a mosószerekre allergiás) emberek esetében szükség lehet arra,
hogy a ruhanemű öblítése extra mennyiségű vízben történjen. Addig nyomja egyidejűleg a 4 és a 5 gombokat
néhány másodpercig:
• a 5-os gomb jelzőfénye világítani kezd;
• az extra öblítés opció bekapcsol és bekapcsolva marad.
A kikapcsoláshoz nyomja meg ugyanezeket a gombokat ismét, amíg a 5-os gomb jelzőfénye ki nem alszik
.
4
+
5
electrolux 17
5
Extra öblítés
Nyomja meg ezt a gombot egy kiegészítő öblítéshez. A
megfelelő jelzőfény világít. Ebben az esetben az opció
nem marad bekapcsolva.
6
Start/Szünet
Indítsa el a programot 6-os gomb megnyomásával.
• A kiválasztott program elindításához nyomja meg a
6-os gombot, ekkor a megfelelő zöld jelzőfény nem villog tovább. A 7.1-es jelzőfény világít, jelezve, hogy a
készülék megkezdte a működését, és az ajtó zárva
van. Amennyiben késleltetett indítást állított be, a készülék megkezdi a visszaszámlálást.
• Egy futó program megszakításához nyomja meg a
6-os gombot: a megfelelő zöld jelzőfény villogni kezd.
Egy futó program bizonyos opcióit meg is változtathatja, még mielőtt a program végrehajtaná azokat.
• Ha a félbeszakítási ponttól újra kívánja indítani a
programot, nyomja meg újra a 6-os gombot.
• A program elindulása után az ajtó bezáródik. Ha bármilyen okból ki kell nyitnia az ajtót, először szüneteltesse a programot a 6-os gomb megnyomásával. Néhány perc múlva kinyithatja az ajtót.
Ha az ajtó zárva marad, ez azt jelenti, hogy a készülék
már a melegítési fázisban van, vagy a víz szintje túl
magas. Semmiképp ne próbálja meg erőltetni az ajtó
kinyitását!
Ha mégis ki kell nyitnia az ajtót, először kapcsolja ki a
állásba
készüléket úgy, hogy a programkapcsolót
fordítja. Néhány perc elteltével kinyithatja az ajtót –
ügyeljen a víz szintjére és hőmérsékletére! Az ajtó
bezárása után ismét ki kell választania a programot és
az opciókat, majd meg kell nyomnia a 6-os gombot.
Folyamatjelzők
• Amikor a 6-os gomb megnyomásával elindítja a programot, kigyúl a mosási szakasz jelzőfénye (7.1). Ez azt
jelenti, hogy a készülék működik.
• Ez a jelzőfénye (7.2) akkor világít, amikor a készülék
extra öblítést vagy centrifugálást végez.
• Amikor a program befejeződött, kigyúl a ciklus végét
jelző fény (7.3).
.
7.1
7.2
7.3
.
/
18 electrolux
8
Késleltetett indítás
A mosási program indítása 9, 6 vagy 3 órával késleltethető ennek a gombnak a segítségével. A megfelelő jelzőfény világítani kezd.
Ezt az opciót a program beállítása után, annak elindítása
előtt kell kiválasztani.
A késleltetett indítás kiválasztása:
• Válassza ki a programot és a kívánt opciókat.
• Állítsa be a Késleltetett indítás opciót a 8-as gomb
megnyomásával.
• Nyomja meg a 6-os gombot:
– A készülék megkezdi a visszaszámlálást.
– A program a kiválasztott késleltetés letelte után elindul.
A késleltetett indítás törlése a program elindítása
után:
• Szüneteltesse a programot a 6-os gomb megnyomásával.
• Nyomja meg egyszer az 8-as gombot, ekkor a kiválasztott késleltetéshez tartozó jelzőfény kialszik.
• A program elindításához nyomja meg ismét a 6-os
gombot.
A Késleltetett indítás opció nem használható a Vízleeresztés programmal.
Fontos A beállított késleltetési idő hossza csak a mosási
program ismételt kiválasztása után módosítható. Az ajtó
a késleltetés teljes időtartama alatt zárva marad. Ha ki
kell nyitnia az ajtót, a 6-os gomb megnyomásával szüneteltesse a programot, majd várjon néhány percig. Az ajtó
becsukása után nyomja meg ismét a 6-os gombot.
A PROGRAM VÉGÉN
A készülék automatikusan leáll. Kialszik a 6
gomb jelzőfénye, valamint a befejezett mosási programnak megfelelő jelzőfény is. Kigyúl a 7.3-as jelzőfény.
Ha olyan program vagy opció van kiválasztva, amely úgy fejeződik be, hogy a víz a
dobban marad, az ajtó zárva marad, hogy
jelezze, az ajtó kinyitása előtt le kell ereszteni a vizet.
Az alábbi utasításokat követve eressze le a
vizet:
• Forgassa a programválasztót
állásba.
• Válassza a szivattyúzás vagy a centrifugálás programot.
• A megfelelő gombok megnyomásával
csökkentse a centrifugálási sebességet,
ha szükséges.
• Nyomja meg a 6-os gombot.
A program végén az ajtózár kiold, és az ajtó
kinyitható. Forgassa a programválasztó
állásba a készülék kikapcsolágombot
sához.
Szedje ki a ruhákat a dobból, és alaposan
ellenőrizze, hogy a dob üres-e. Ha nem kíván további mosást végezni, zárja el a vízcsapot. Hagyja nyitva az ajtót, hogy ne keletkezzen penész vagy kellemetlen szagok.
Vigyázat Ha a házban gyerekek vagy
háziállatok vannak, kapcsolja be a
gyerekzárat, amely az ajtókeret belső
felén található (további információkért
lásd a „Biztonsági információk” fejezet
„Gyermekek biztonsága” részét).
Készenlét: ha a program beállításakor
vagy a program befejezése után nem
érinti meg néhány percig a programválasztó vagy bármelyik más gombot, automatikusan aktiválódik az energiatakarékos üzemmód. Az összes jelzőfény
kialszik. A 6-os gomb zöld jelzőfénye
lassan villogni kezd. A készenléti állapotot bármely gomb megnyomásával
megszakíthatja.
electrolux 19
AZ AJTÓ TÖMÍTÉSE
Minden mosás után ellenőrizze az ajtó tömítését, és vegye ki a mélyedésbe beragadt
tárgyakat.
MOSÁSI PROGRAMOK
Program – Maximális és minimális hőmérséklet –
Ciklus leírása – Maximális centrifugálási sebesség
– Maximális ruhatöltet – Anyag fajtája
Beállítások
PAMUT
95° – Hideg
Főmosás – öblítések – centrifugálás 1000 ford./perc maximális sebességgel
Max. töltet: 6 kg – Féltöltet: 3 kg
Fehér, színes pamut és lenvászon. Normál mértékben
szennyezett darabok.
CENTRIFUGÁLÁS SEBESSÉGÉNEK CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍTŐSTOP
NINCS CENTRIFUGÁLÁS
VASALÁSKÖNNYÍTŐ
SZUPERGYORS1)
ELŐMOSOGATÁS
EXTRA ÖBLÍTÉS
KÉSLELTETETT INDÍTÁS
MŰSZÁLAS
60° – Hideg
Főmosás – öblítések – centrifugálás 1000 ford./perc maximális sebességgel
Max. töltet: 3 kg – Féltöltet: 1,5 kg
Műszálas vagy kevertszálas ruhák: alsónemű, színes
ruhadarabok, nem összemenő ingek, blúzok. Normál
mértékben szennyezett darabok.
CENTRIFUGÁLÁS SEBESSÉGÉNEK CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍTŐSTOP
NINCS CENTRIFUGÁLÁS
VASALÁSKÖNNYÍTŐ
SZUPERGYORS1)
EXTRA ÖBLÍTÉS
KÉSLELTETETT INDÍTÁS
KÉNYES ANYAGOK
40° – Hideg
Főmosás – öblítések – centrifugálás 700 ford./perc maximális sebességgel
Max. töltet 3 kg – Féltöltet: 1,5 kg1)
Kényes szövetek: akril, viszkóz, poliészter. Normál mértékben szennyezett darabok.
ÖBLÍTŐSTOP
NINCS CENTRIFUGÁLÁS
SZUPERGYORS1)
EXTRA ÖBLÍTÉS
KÉSLELTETETT INDÍTÁS
Rekesz
20 electrolux
Program – Maximális és minimális hőmérséklet –
Ciklus leírása – Maximális centrifugálási sebesség
– Maximális ruhatöltet – Anyag fajtája
GYAPJÚ / KÉZI MOSÁS
40° – Hideg
Főmosás – öblítések – centrifugálás 1000 ford./perc maximális sebességgel
Max. töltet: 2 kg
Gépben mosható gyapjúhoz, kézzel mosható gyapjúhoz és „kézzel mosható” jelzéssel ellátott kényes
szövetekhez. Megjegyzés: A túl kevés ruha vagy túl
nagy tömegű darabok kiegyensúlyozatlanságot okozhatnak. Ha a készülék nem hajtja végre az utolsó centrifugálási fázist, tegyen be további darabokat, vagy ossza el újra a töltetet kézzel, majd válassza ki a centrifugálási
programot.
FEHÉRNEMŰ
40° – Hideg
Főmosás – öblítések – centrifugálás 1000 ford./perc maximális sebességgel
Max. töltet: 1 kg
Ez a program nagyon kényes darabokhoz való, például
fehérnemű, melltartó és alsónemű stb. mosásához.
ÁZTATÁS
30°
Előmosás – áztatás kb. 40 percig – az áztatóvíz a dobban marad.
Max. töltet: 6 kg
Speciális program erősen szennyezett ruhák számára. A
készülék 30°C hőmérsékleten áztatást végez. Az idő lejártával a készülék automatikusan leáll, és a víz a dobban
marad.
Új mosási fázis indítása előtt le kell üríteni az áztatóvizet a
következő programmal:
• Csak ürítés: fordítsa a programkapcsolót az Ürítés
programra. Nyomja meg a 6-os gombot.
• Ürítés és centrifugálás: forgassa a programkapcsolót a
Centrifugálás programra, csökkentse a centrifugálási
sebességet a 3-as gombbal, majd nyomja meg a 6-os
gombot.
Fontos Ez a program nem használható nagyon kényes
anyagok, például selyem vagy gyapjú esetén. Öntse a
mosószert közvetlenül a mosandó ruhák közé a dobba.
Az áztatás végén (miután leeresztette a vizet) kiválaszthatja a mosási programot. (Először fordítsa a programállásba, majd a mosási programra, és
kapcsolót
nyomja meg a 6-os gombot.)
Beállítások
CENTRIFUGÁLÁS SEBESSÉGÉNEK CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍTŐSTOP
NINCS CENTRIFUGÁLÁS
KÉSLELTETETT INDÍTÁS
CENTRIFUGÁLÁS SEBESSÉGÉNEK CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍTŐSTOP
NINCS CENTRIFUGÁLÁS
KÉSLELTETETT INDÍTÁS
KÉSLELTETETT INDÍTÁS
Rekesz
electrolux 21
Program – Maximális és minimális hőmérséklet –
Ciklus leírása – Maximális centrifugálási sebesség
– Maximális ruhatöltet – Anyag fajtája
ÖBLÍTÉS
Öblítés – rövid centrifugálás 700 ford./perc sebességgel.
Ha 700 ford./percnél nagyobb centrifugálási sebességet
választ a megfelelő gomb megnyomásával, a készülék
hosszú centrifugálást fog végezni. (Maximális centrifugálási sebesség 1000 ford./percen.)
Max. töltet: 6 kg
Kézzel mosott pamut ruhák kiöblítéséhez és centrifugálásához. Az öblítés hatékonyságának növeléséhez válassza
az EXTRA ÖBLÍTÉS opciót. Ekkor a mosógép további
öblítéseket végez.
Beállítások
CENTRIFUGÁLÁS SEBESSÉGÉNEK CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍTŐSTOP
NINCS CENTRIFUGÁLÁS
VASALÁSKÖNNYÍTŐ
EXTRA ÖBLÍTÉS
KÉSLELTETETT INDÍTÁS
SZIVATTYÚZÁS
Víz leeresztése
A dobban maradt víz leeresztése.
CENTRIFUGÁLÁS
Főmosás – öblítések – centrifugálás 1000 ford./perc maximális sebességgel
Max. töltet: 6 kg
Külön centrifugálás kézzel mosott ruhák számára és
olyan programokhoz, amelyek tartalmazzák az Öblítőstop
és a Nincs centrifugálás opciót. A megfelelő gomb megnyomásával kiválaszthatja a ruhatípusnak megfelelő centrifugálási sebességet.
Ha 700 ford./perc vagy alacsonyabb centrifugálási sebességet választ a megfelelő gomb megnyomásával, a
készülék rövid centrifugálást fog végezni.
CENTRIFUGÁLÁS SEBESSÉGÉNEK CSÖKKENTÉSE
KÉSLELTETETT INDÍTÁS
+
PAMUT TAKARÉKOS2)
90°- 40°
Főmosás – öblítések – centrifugálás 1000 ford./perc maximális sebességgel
Fehér és színes pamut. Ez a program enyhén vagy
normál mértékben szennyezett pamut ruhadarabokhoz
választható. A mosás alacsonyabb hőmérsékleten történik, a mosás időtartama pedig meghosszabbodik. Ez jó
mosási eredményt biztosít fokozott energiatakarékosság
mellett.
CENTRIFUGÁLÁS SEBESSÉGÉNEK CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍTŐSTOP
NINCS CENTRIFUGÁLÁS
VASALÁSKÖNNYÍTŐ
ELŐMOSOGATÁS
EXTRA ÖBLÍTÉS
KÉSLELTETETT INDÍTÁS
MINI 30
30°
Főmosás – öblítések – centrifugálás 700 ford./perc maximális sebességgel
Max. töltet: 3 kg
Műszálas és kényes szövetekhez. Enyhén szennyezett és
csak felfrissítést igénylő ruhákhoz.
NINCS CENTRIFUGÁLÁS
KÉSLELTETETT INDÍTÁS
5 ING
30°
Főmosás – öblítések – centrifugálás 900 ford./perc maximális sebességgel
Műszálas vagy kevertszálas szövetek. 5-6 darab
enyhén szennyezett ing mosásához.
CENTRIFUGÁLÁS SEBESSÉGÉNEK CSÖKKENTÉSE
NINCS CENTRIFUGÁLÁS
KÉSLELTETETT INDÍTÁS
Rekesz
22 electrolux
Program – Maximális és minimális hőmérséklet –
Ciklus leírása – Maximális centrifugálási sebesség
– Maximális ruhatöltet – Anyag fajtája
Beállítások
FARMER
60° – Hideg
Főmosás – öblítések – centrifugálás 1000 ford./perc maximális sebességgel
Max. töltet: 3 kg
Farmer és jersey anyagból készült nadrágokhoz, ingekhez és kabátokhoz. A készülék automatikusan kiválasztja
az Extra öblítés opciót.
CENTRIFUGÁLÁS SEBESSÉGÉNEK CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍTŐSTOP
NINCS CENTRIFUGÁLÁS
VASALÁSKÖNNYÍTŐ
KÉSLELTETETT INDÍTÁS
TAKARÓ
40°- 30°
Főmosás – öblítések – centrifugálás 700 ford./perc maximális sebességgel
Max. töltet: 2 kg
Mosási program egy műszálas takaróhoz, ágyterítőhöz
stb.
KÉSLELTETETT INDÍTÁS
Rekesz
1) Ha a 4 gomb megnyomásával kiválasztja a SZUPERGYORS opciót, javasoljuk, hogy csökkentse a maximális
töltetet a megadott értékeknek megfelelően. Teljes töltettel is moshat, de a tisztítási eredmény nem lesz tökéletes.
2) Standard programok az energiacímke fogyasztási értékei számára
A 2010/1061 számú rendelkezésnek megfelelően a „PAMUT, TAKARÉKOS 60 °C” és a „PAMUT, TAKARÉKOS 40
°C” az átlagosan szennyezett pamut ruhanemű mosásához használatos, szabványos program. Ezek a
leghatékonyabb programok a normál szennyezettségű pamut ruhák mosásához, ami a vízfelhasználást és az
energiafogyasztást illeti.
A mosási fázis tényleges vízhőmérséklete eltérhet a megadott program-hőmérséklettől.
FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK
A címkén szereplő adatok tájékoztató jellegűek. Az értékek különböző okok miatt változhatnak, pl. a ruhanemű jellege és mennyisége, a víz és a környezeti hőmérséklet
függvényében.
Programok
Töltet
(kg)
Energiafogyasztás
(kWh)
Vízfogyasztás
(liter)
Program hozzávetőleges
időtartama
(perc)
Fennmaradó
nedvesség
(%)1)
Pamut 60 °C
6
1.2
72
170
60
Pamut 40 °C
6
0.75
72
145
60
Műszál 40 °C
3
0.6
57
95
37
Kímélő 40 °C
3
0.6
65
75
37
Gyapjú/Kézi mosás 30 °C
2
0.3
48
55
32
Szabványos pamut program
Szabványos pamut 60 °C
6
1.07
54
194
60
Szabványos pamut 60 °C
3
0.79
43
172
60
Szabványos pamut 40 °C
3
0.61
43
167
60
1) a centrifugálási fázis végén.
electrolux 23
Kikapcsolt állapotban (W)
Bekapcsolva hagyva (W)
0.65
0.65
Márkajelzés
Electrolux
Forgalmazó neve
Electrolux Lehel Kft
1142 Budapest
Erzsébet kir.-né útja 87
Modellnév
EWP 106200 W
Mértékegység
Energiaosztály
(az A+++ és D közötti skálán, ahol az A
+++ - a leghatékonyabb és D - a legkevésbé hatékony)
Mosási hatékonyság
(az A és G közötti skálán, ahol A - nagyobb és G - kisebb teljesítményű)
A
Centrifugálási hatékonyság
(az A és G közötti skálán, ahol A - jobb
és G - rosszabb)
C
Maradék nedvesség
A+
%
60
Maximális centrifugálási sebesség
ford./perc
1000
Mosási töltet normál pamut program esetében
kg
6
Átlagos éves energiafogyasztás1)
kW
194
vízfogyasztás21)
liter
10099
Mosóprogram zajszintje normál,
60°C-os pamut program esetében
dB/A
60
Centrifuga zajszintje normál,
60°C-os pamut program esetében
dB/A
76
Átlagos éves
1) Az EN60456 szabványnak megfelel.
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
Vigyázat Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt a konnektorból.
KARBANTARTÁSI MOSÁS
Alacsony hőmérsékletű mosások esetén a
dob belsejében maradványlerakódások
képződhetnek.
Javasoljuk, hogy rendszeresen végezzen
karbantartási mosást.
Karbantartási mosás futtatása:
• Távolítson el a dobból minden ruhaneműt.
• Válassza ki a legforróbb pamutmosási
programot.
• Normál mennyiségű mosószert használjon, ami biológiai tulajdonságokkal rendelkező por legyen.
A MOSÓSZER-ADAGOLÓ FIÓK
TISZTÍTÁSA
A mosópor és az adalékanyagok tartórekeszeit rendszeresen tisztítani kell.
• Vegye ki a mosószer-adagoló fiókot.
24 electrolux
• A tisztítás megkönnyítése érdekében az
adalékszereknek fenntartott rekesz felső
része kivehető.
A LEFOLYÓSZŰRŐ TISZTÍTÁSA
A szűrő összegyűjti a szöszöket, és visszatartja a dobban felejtett idegen tárgyakat.
A szűrőt rendszeresen meg kell tisztítani.
Ehhez kövesse az alábbi lépéseket:
• Forgassa a programkapcsolót
állásba.
• Húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt a
konnektorból.
• Nyissa ki az ajtót.
• Forgassa el a dobot, hogy a szűrő fedele
(FILTER) az ajtó tömítésén lévő nyíllal egy
szintbe kerüljön.
• Távolítsa el a mosópormaradékokat egy
erős kefével.
• A felhalmozódott mosópormaradék eltávolításához a kivett alkatrészeket öblítse
le folyó vízzel.
• Nyissa fel a szűrő fedelét úgy, hogy lenyomja a különleges horgot, majd felfele
húzza a fedelet.
• Kefével tisztítsa meg alaposan az alsó és
felső részeket, és távolítsa el a rászáradt
maradékokat is.
Vigyázat A szűrő kivételéig hagyja
felnyitva a szűrő fedelét.
• A szűrő kivétele előtt távolítsa el a szűrő
köré lerakódott szöszt és kis tárgyakat.
A fiók és a rekeszek megtisztítása után tegye vissza a fiókot.
electrolux 25
• Vegye ki a szűrőt, és tisztítsa meg folyó
víz alatt.
• A szűrő akkor van helyesen visszahelyezve, ha a tetején lévő jelzés látható, és a szűrő nem mozog.
• Csukja le a szűrő fedelét.
• Dugja vissza a hálózati csatlakozódugaszt.
• Ha szükséges, állítsa be újra a dobot,
hogy fel tudja nyitni a szűrő fedelét.
• Nyissa fel megint a szűrő fedelét, és tegye vissza a szűrőt.
26 electrolux
A BEMENETI SZŰRŐK TISZTÍTÁSA
Fontos Ha a készülék nem szív vizet,
sokáig tart, mire megtelik vízzel, az
indítógomb pirosan villog, vagy a kijelző (ha
van) erre vonatkozó hibaüzenetet jelenít
meg (további információkért lásd a „Mit
tegyek, ha...” című részt), ellenőrizze, hogy
nem dugultak-e el a bemeneti szűrők.
• Csavarja vissza a csövet a csapra. Ügyeljen arra, hogy cső szorosan csatlakozzon.
• Csavarja le a csövet a készülékről. Tartson a közelben egy törlőrongyot, mert
némi víz kifolyhat.
• Tisztítsa meg a szelepben lévő szűrőt kemény sörtéjű kefével vagy egy ronggyal.
A bemeneti szűrők tisztítása:
• Zárja el a vízcsapot.
• Csavarja le a csövet a csapról.
• A csőben lévő szűrőt tisztítsa meg egy
kemény sörtéjű kefével.
• Csavarja vissza a csövet a készülékre, és
ügyeljen arra, hogy szorosan csatlakozzon.
• Nyissa ki a vízcsapot.
MIT TEGYEK, HA...
A készülék nem indul el, vagy működés
közben leáll. Bizonyos problémákat a karbantartás vagy ápolás hiánya okoz, és az
alábbi táblázatban ismertetett tanácsok segítségével a szerviz kihívása nélkül is elháríthatók.
Hibakód és hibajelenség
Előfordulhat, hogy a készülék működése
közben a 6-os gomb piros jelzőfénye és
egy másik jelzőfény villog, jelezve, hogy a
készülék nem működik.
Mielőtt a márkaszervizhez fordulna, végezze
el az alábbi ellenőrzéseket:
Lehetséges ok – megoldás
A 6 gomb jelzőfénye villog, a 7.1 jelzőfény pedig világít: Probléma a vízellátással
/
A vízcsap zárva van.
• Nyissa ki a vízcsapot.
A befolyócső összenyomódott vagy megtört.
• Ellenőrizze a befolyócső csatlakozását.
Eltömődött a befolyócsőben lévő szűrő vagy a bemenő szelep
szűrője
• Tisztítsa meg a bemeneti szűrőket (további információkért
lásd „A bemeneti szűrők tisztítása” című részt).
A 6 gomb jelzőfénye villog, a 7.2 jelzőfény pedig világít: Probléma a víz leeresztésével
electrolux 27
/
Összenyomódott vagy megtört a kifolyócső.
• Ellenőrizze a kifolyócső csatlakozását.
Eldugult a leeresztő szűrője
• Ha a készülék úgy áll le, hogy nem ereszti le a vizet, először
engedje le a vizet az alábbi módon:
– Forgassa a programkapcsolót
állásba;
– Húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt a konnektorból;
– Zárja el a vízcsapot;
– Szükség esetén várja meg, amíg a mosóvíz kihűl;
– Csavarja le a kifolyócsövet a hátsó tartóról (lásd a „Fagyveszély” című részt), és akassza ki a mosogatókagylóból vagy
szifonból;
– Vezesse el a csövet a padlón;
– Tegyen egy tálat a padlóra, és helyezze bele a kifolyócső
végét. A víz a gravitáció miatt belefolyik a tálba. Amikor a
tál megtelt, ürítse ki. Addig ismételje ezt az eljárást, amíg az
összes víz kifolyik;
– Csavarja vissza a kifolyócsövet a készülék hátuljára, és állítsa be;
– Nyissa ki az ajtót, és vegye ki a ruhákat;
– Tisztítsa meg a szűrőt „A lefolyószűrő tisztítása” részben leírtak szerint;
– A tisztítás után csukja be az ajtót, és dugja vissza a hálózati
dugaszt;
– Indítson el egy szivattyúzási programot, és ellenőrizze,
hogy működik-e a készülék.
A 6 gomb jelzőfénye villog, a 7.3 jelzőfény pedig világít: Nyitott ajtó
/
Az ajtó nyitva van, vagy nincs megfelelően becsukva.
• Csukja be jól az ajtót.
A készülék nem indul el, vagy működés
közben leáll, de nem ad figyelmezető jelzést.
Mielőtt a márkaszervizhez fordulna, végezze
el az alábbi ellenőrzéseket:
28 electrolux
Probléma
A készülék nem indul
el:
A készülék vizet vesz
fel, de rögtön ki is üríti:
Lehetséges ok / megoldás
A hálózati kábel csatlakozódugasza nincs megfelelően csatlakoztatva a
hálózati aljzatba.
• Dugja a csatlakozódugaszt a hálózati aljzatba.
Nincs feszültség a hálózati aljzatban.
• Ellenőrizze lakásában az áramszolgáltatást.
Kiégett a főbiztosíték.
• Cserélje ki a biztosítékot.
A programválasztó gomb beállítása nem megfelelő, és nem nyomta meg
a 6-os gombot.
• Forgassa el a programválasztó gombot, és nyomja meg ismét a 6-os
gombot .
Késleltetett indítás van beállítva.
• Ha a ruhát azonnal ki szeretné mosni, törölje a késleltetett indítást.
A kifolyócső vége túl alacsonyan van.
• Olvassa el az „Üzembe helyezés” fejezet „Vízleeresztés” részét.
A készülék nem ereszti le a vizet, és/vagy
nem centrifugál:
Olyan beállítást vagy programot választott, melynek végén a víz a dobban marad, vagy amely az összes centrifugálási fázist mellőzi.
• Válassza a szivattyúzás vagy a centrifugálás programot.
A ruhák eloszlása a dobban nem egyenletes.
• Rendezze át a ruhákat.
Víz van a padlón:
Túl sok mosószert vagy nem megfelelő mosószert használt a mosáshoz
(túl sok hab keletkezik).
• Csökkentse a mosószer mennyiségét, vagy használjon másik mosószert.
Ellenőrizze, hogy a befolyócső valamelyik illesztésnél nem szivárog-e.
Ezt nem mindig lehet könnyen meglátni, mivel a víz a csövön folyik le;
ellenőrizze, hogy nedves-e.
• Ellenőrizze a befolyócső csatlakozását.
A befolyócső vagy a kifolyócső megsérült.
• Cserélje ki egy újjal.
Nem nyílik ki az ajtó:
A program még mindig fut.
• Várja meg a mosási ciklus végét.
Az ajtózár még nem oldott ki.
• Várjon, amíg az ajtózár kiold.
Víz van a dobban.
• A víz kiürítéséhez válassza a vízleeresztés vagy a centrifugálás programot.
A készülék rázkódik
és zajos:
Nem távolította el a szállításhoz használt csavarokat és a csomagolást.
• Ellenőrizze, hogy a készülék üzembe helyezése megfelelő-e.
A készülék nincs vízszintbe állítva.
• Állítsa be a készülék lábait.
A ruhák eloszlása a dobban nem egyenletes.
• Rendezze át a ruhákat.
Lehet, hogy túl kevés ruha van a dobban.
• Helyezzen be több ruhát.
electrolux 29
Probléma
Lehetséges ok / megoldás
Későn indul a centrifugálás, illetve a készülék egyáltalán nem
centrifugál:
Az elektronikus kiegyensúlyozó rendszer megszakította a centrifugálást,
mert a ruhák eloszlása a dobban nem volt egyenletes. A készülék a dob
ellenkező irányba való forgatásával osztja el egyenletesen a ruhákat. Előfordulhat, hogy az egyensúly helyreállításához és a megfelelő centrifugálás beindításához ezt többször megismétli. Ha 10 perc elteltével sem
oszlanak el megfelelően a ruhák, akkor a készülék nem végzi el a centrifugálást. Ebben az esetben rendezze át kézzel a ruhaneműt, és válassza
ki a centrifugálás programot.
• Helyezzen be több ruhát.
A töltet túl kicsi.
• Tegyen be további darabokat, rendezze át kézzel a töltetet, majd válassza ki a centrifugálás programot.
Nem látható víz a dobban:
A modern technológián alapuló mosógépek rendkívül hatékonyan üzemelnek, nagyon kevés vizet használnak fel, ami nem befolyásolja a teljesítményüket.
A mosás eredménye
nem kielégítő:
Túl kevés vagy nem megfelelő mosószert használt.
• Növelje a mosószer mennyiségét, vagy használjon másik mosószert.
Mosás előtt nem kezelte a makacs foltokat.
• A makacs foltok kezelésére használjon a kereskedelemben kapható
termékeket.
Nem a megfelelő hőmérsékletet választotta ki.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő hőmérsékletet választotta-e.
Túl sok ruhát tett a készülékbe.
• Csökkentse a töltet mennyiségét.
A készülékből szokatlan zajok hallatszanak:
A készülékbe szerelt motornak más a hangja, mint a hagyományos motortípusoknak. Ez az új típusú motor lágyabb indítást biztosít, a ruhaneműt pedig egyenletesebben osztja el centrifugálás közben a dobban,
ugyanakkor pedig jobb stabilitást kölcsönöz a gépnek.
A fenti ellenőrzések után kapcsolja be a készüléket, és a program újraindításához
nyomja meg a 6-os gombot.
Ha a meghibásodás ismét jelentkezik, forduljon a szervizhez.
A szerviz számára szükséges adatok az
adattáblán találhatók. Javasoljuk, hogy az
adatokat jegyezze fel ide:
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ...
Modell leírása
(MOD.)
...............................
Termékszám
(PNC)
...............................
Sorozatszám
(S.N.)
...............................
30 electrolux
electrolux 31
www.electrolux.com/shop
192989092-A-172012
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement