Zanussi ZWH6100P, ZWH6120P User manual

Zanussi ZWH6100P, ZWH6120P User manual
HU
Használati útmutató
Mosógép
ZWH 6100P
ZWH 6120P
Tartalomjegyzék
Biztonsági információk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Biztonsági előírások _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fagyveszély _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Környezetvédelmi tudnivalók _ _ _ _ _ _ _
Termékleírás _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Műszaki adatok _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Üzembe helyezés _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
3
4
5
6
7
8
Különleges tartozékok _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Első használat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Napi használat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mosási programok _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fogyasztási értékek _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ápolás és tisztítás _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mit tegyek, ha... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
12
12
13
20
23
24
26
A változtatások jogát fenntartjuk.
Biztonsági információk
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a
mellékelt útmutatót. A nem megfelelő üzembe helyezés vagy
használat által okozott károkért nem vállal felelősséget a gyártó.
További tájékozódás érdekében tartsa elérhető helyen az útmutatót.
A kezelőpanel
Vigyázat Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság kockázata.
• Ne engedje, hogy a készüléket csökkent fizikai, értelmi vagy
mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személy használja, beleértve a gyermekeket is.
Ha ilyen személyek használják a készüléket, a biztonságukért
felelős személynek kell őket felügyelnie, illetve a készülék
használatára vonatkozóan útmutatást kell biztosítani számukra.
• Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
• Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől.
• Minden mosószert tartson távol a gyermekektől.
• A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a készüléktől, amikor az ajtaja nyitva van.
• Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor célszerű azt bekapcsolni.
2
www.zanussi.com
Adagolódoboz
• Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
• Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
• Soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb töltetet, mely 7 kg
tömegű lehet (lásd a „Programtáblázat” című fejezetet).
• Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a gyártó
szerelőjének vagy más hasonlóan képzett személynek ki kell
cserélnie, nehogy veszélyhelyzet álljon elő.
• Az üzemi víznyomás (minimum és maximum) értékének 0,5
bar (0,05 MPa) és 8 bar (0,8 MPa) között kell lennie
• Ügyeljen arra, hogy a készülék alsó részén levő szellőzőnyílásokat (ha vannak) a készülék alatti szőnyeg ne zárja el.
• A készülék vízhálózatra történő csatlakoztatásához használja a
mellékelt, új tömlőkészletet. Régi tömlőkészlet nem használható fel újra.
Biztonsági előírások
Üzembe helyezés
• Távolítsa el az összes csomagolást és a
szállítási rögzítőcsavarokat.
• Őrizze meg a szállítási rögzítőcsavarokat.
Amikor ismét szállítani szeretné a készüléket, a dobját rögzítenie kell.
• Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon
sérült készüléket.
• Ne helyezze üzembe a készüléket olyan
helyen, ahol a hőmérséklet 0 °C alatt van,
vagy ahol ki van téve az időjárásnak.
• Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe
helyezési útmutatóban foglaltakat.
• Ügyeljen arra, hogy a készülék üzemeltetésének helyén a padló vízszintes, sík, stabil,
hőálló és tiszta legyen.
• Ne helyezze üzembe a készüléket olyan
helyen, ahol az ajtaját nem lehet teljesen
kinyitni.
www.zanussi.com
• Súlyos a készülék, ezért legyen körültekintő a mozgatásakor. Mindig viseljen munkavédelmi kesztyűt.
• Gondoskodjon arról, hogy keringeni tudjon
a levegő a készülék és a padló között.
• Úgy állítsa be a lábakat, hogy a készülék
és a szőnyeg között rendelkezésre álljon a
szükséges hely.
Elektromos csatlakoztatás
Vigyázat Tűz- és áramütésveszély.
• A készüléket kötelező földelni.
• Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő
elektromos adatok megfelelnek-e a háztartási hálózati áram paramétereinek. Amennyiben nem, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
• Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen védett aljzatot használjon.
3
• Ne használjon hálózati elosztókat és hosszabbító kábeleket.
• Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és a
hálózati kábel épségére. Ha a hálózati kábel cserére szorul, forduljon a márkaszervizhez vagy villanyszerelőhöz.
• Csak az üzembe helyezés befejezése után
csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót
a hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után is könnyen elérhető legyen.
• A készülék csatlakozásának bontására, soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki.
• Nedves kézzel ne érintse meg a hálózati
kábelt és a csatlakozódugót.
• A készülék megfelel az EGK irányelveinek.
• Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe, annak közelébe, illetve annak tetejére.
• Ne érintse meg az ajtóüveget egy program
működése során. Az üveg forró lehet.
• Ellenőrizze, hogy minden fémtárgyat eltávolított a ruhákból.
• Ne tegyen a készülék alá edényt azért,
hogy az esetleg a készülékből szivárgó vizet összegyűjtse. A használatra javasolt felszerelésekkel kapcsolatban forduljon a
márkaszervizhez.
Vízhálózatra csatlakoztatás
• A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat vagy gőzt.
• A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges tisztítószert használjon.
Ne használjon súrolószert, súrolószivacsot,
oldószert vagy fém tárgyat.
• Ügyeljen arra, hogy ne okozzon sérülést a
vízcsöveknek.
• A készülék vízhálózatra történő csatlakoztatásához használja a mellékelt, új tömlőkészletet. Régi tömlőkészlet nem használható fel újra.
• Mielőtt új vagy hosszabb idő óta nem használt csövekhez csatlakoztatja a készüléket,
addig folyassa a vizet, amíg az teljesen ki
nem tisztul.
• A készülék első használata előtt ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.
Használat
Vigyázat Személyi sérülés, áramütés,
tűz, égési sérülés vagy a készülék
károsodásának veszélye áll fenn.
• A készüléket háztartási környezetben
használja.
• Tartsa be a mosogatószer csomagolásán
feltüntetett utasításokat.
Ápolás és tisztítás
Vigyázat Személyi sérülés vagy a
készülék károsodásának veszélye áll
fenn.
Ártalmatlanítás
Vigyázat Sérülés- vagy fulladásveszély.
• Bontsa a készülék hálózati csatlakozását.
• Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze a
hulladékba.
• Szerelje le az ajtókilincset, hogy megakadályozza gyermekek és kedvenc állatok
készülékben rekedését.
Szerviz
• A készülék javítását bízza márkavizre. Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Fagyveszély
Ha a készüléket olyan helyen állították fel,
ahol a hőmérséklet 0 °C alá süllyedhet, a kö4
vetkezők szerint járjon el az esetleg a készülékben maradt víz eltávolításához:
1. Húzza ki a készülék hálózati dugaszát.
www.zanussi.com
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Csavarja le a befolyócsövet a csapról.
4. Csavarja le a kifolyócsövet a hátsó tartóról, és akassza ki a mosdókagylóból vagy
szifonból.
6. Vezesse el a kifolyócsövet a padlón; helyezze a befolyó- és kifolyócső végét a
tálba, és várja meg, amíg a víz kifolyik.
7. Csavarja vissza a befolyócsövet a csapra, a kifolyócsövet pedig a készülék hátára.
Amikor újra használni kívánja a készüléket,
győződjön meg arról, hogy a környezeti hőmérséklet meghaladja a 0°C-ot.
5. Tegyen egy tálat a padlóra.
Környezetvédelmi tudnivalók
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a
terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes
hulladékba helyezéséről, segít megelőzni
azokat, a környezetre és az emberi
egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen
következményeket, amelyeket ellenkező
esetben a termék nem megfelelő
hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a
termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok
kezelését végző szolgálattal vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.
Csomagolóanyagok
jelzéssel ellátott anyagok újrahasznosítA
hatók.
>PE<=polietilén
www.zanussi.com
>PS<=polisztirol
>PP<=polipropilén
Annak érdekében, hogy újrahasznosításra
kerüljenek, a megfelelő helyre (vagy tartályokba) kell őket elhelyezni.
Környezetvédelmi tanácsok
Ha takarékoskodni szeretne a vízzel, energiával, és hozzá szeretne járulni a környezet
védelméhez, az alábbi ötleteket ajánljuk a figyelmébe:
• A normál szennyezettségű ruhaneműt előmosás nélkül is kimoshatja, mert így mosószert, vizet és időt takarít meg (és egyben
védi a környezetet!).
• A gép gazdaságosabban üzemel, ha teljesen meg van töltve.
• Megfelelő előkezeléssel a foltok és a korlátozott mértékű szennyezettség eltüntethetők; a ruhanemű ekkor alacsonyabb hőfokon is kimosható.
• A mosószert a víz keménységi foka, a
szennyezettség mértéke és a mosni kívánt
ruhanemű mennyisége szerint adagolja.
5
Termékleírás
1
2
7
3
11
8
9
4
9
9
10
5
12
6
1 Mosogatószer-adagoló fiók
2 Készülék teteje
3 Kezelőpanel
4 Ajtó fogantyúja
5 Adattábla (a belső felén)
6 Állítható magasságú első lábak
7 Kifolyócső
8 Kifolyócső tartókonzolja
9 Csőtartók
10 Befolyócső
11 Hálózati tápkábel
12 Hátsó lábak
Gyermekzár
Ennek a funkciónak az aktiválásához forgassa el az ajtó belsején lévő gombot (annak
lenyomása nélkül) az óramutató járásával
megegyező irányba addig, amíg a vájat vízszintes állásba nem kerül. Ha szükséges,
használjon egy érmét.
6
A funkció kikapcsolásához és az ajtó bezárásának lehetővé tételéhez forgassa el a
gombot az óramutató járásával ellenkező
irányba addig, amíg a vájat függőleges állásba nem kerül.
www.zanussi.com
ZWH 6100P = 2 szabályozható első láb
ZWH 6120P = 4 szabályozható láb
Műszaki adatok
Méretek
Szélesség
Magasság
Mélység
Mélység (Általános méretek)
Elektromos csatlakoztatás
Feszültség – Összteljesítmény –
Biztosíték
Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó információk a készülék
ajtajának belső szélén lévő adattáblán találhatók.
Hálózati víznyomás
Minimum
Maximum
0,05 MPa
0,8 MPa
Maximális töltet
Pamut
7 kg
Centrifugálási sebesség
Maximum
1000 ford./perc (ZWH 6100P)
1200 ford./perc (ZWH 6120P)
Márkajelzés (logó)
ZANUSSI
Forgalmazó neve
Electrolux Lehel Kft
1142 Budapest
Erzsébet királyné útja 87
60 cm
85 cm
50 cm
54 cm
A készülék azonosító jele
ZWH 6100P
Mértékegység
ZWH 6120P
Értékek
Energiaosztály
(az A+++ és D közötti skálán, ahol
az A+++ a leghatékonyabb és D a
legkevésbé hatékony)
Mosási hatékonyság
(az A ésG közötti skálán, ahol A a
legnagyobb és G a legkisebb teljesítményt jelenti)
A
A
Centrifugálási hatékonyság
(az A és G közötti skálán, ahol A a
legjobb és G a legkisebb hatékonyságot jelenti)
C
B
%
60
53
ford./perc
1000
1200
Maradék nedvesség
Maximális centrifugálási sebesség
Mosási töltet normál pamut
program esetében
A++
kg
7
Átlagos éves energiafogyasztás
kW
(becsült éves fogyasztás 4 tagú
család esetén)
193
Átlagos vízfogyasztás
liter
(becsült éves fogyasztás 4 tagú
család esetén)
9994
www.zanussi.com
7
Mosóprogram zajszintje normál,
60 °C-os pamut program esetében
dB/A
60
60
Centrifuga zajszintje normál, 60
°C-os pamut program esetében
dB/A
76
78
Üzembe helyezés
A csomagolás eltávolítása
Vigyázat
• A készülék üzembe helyezése előtt olvassa el alaposan a „Biztonsági információk” részt.
x3
A
B
• Vegye le a felső kartonlemezt.
• Távolítsa el a polisztirol csomagolóanyagokat.
x3
x1
C
1
x2
Vigyázat Távolítson el és őrizzen
meg minden szállításhoz használt eszközt az esetleges későbbi szállítások idejére.
Szükséges eszközök
2
• Helyezze az elülső darabot a készülék mögé a
padlóra, majd fektesse óvatosan rá
háttal a készüléket. Vigyázzon,
hogy közben ne
csípje be a csöveket.
• Vegye ki az alsó polisztirol lapot.
• Állítsa fel a készüléket.
10 mm
30 mm
• Távolítsa el a külső fóliát. Ha szükséges, használjon
vágóeszközt.
8
www.zanussi.com
• Nyissa ki az ajtót,
majd vegye ki
dobból a műanyag
csővezetőt, a felhasználói kézikönyvet tartalmazó füzetet és a
műanyag dugókat.
Vigyázat Ne
szerelje le a leeresztőcsövet a készülék hátoldalán
lévő tartóról. Csak
akkor távolítsa el
ezt a csövet, ha a
vizet le kell engedni. Lásd a „Fagyveszély” és „Mit tegyek, ha...” c.
részt.
• Vegye ki a hálózati tápkábelt, a befolyócsövet és a kifolyócsövet a készülék hátlapján lévő csőtartókból.
• Csavarozza ki a három csavart, majd vegye le a csőtartókat.
• Csúsztassa ki az ott található műanyag
távtartókat.
www.zanussi.com
• Dugaszolja be a kisebb felső lyukat és a
két nagyot a megfelelő műanyag dugókkal.
9
Elhelyezés és vízszintbe állítás
Vízfelvétel
Csatlakoztassa a
befolyócsövet egy
3/4”-os csavarmenetes csaphoz.
35°
Állítsa vízszintes helyzetbe a készüléket a
lábak emelésével vagy lesüllyesztésével. A
készülék típusától függően négy állítható
lábbal vagy két első állítható lábbal és két
hátsó rögzített lábbal rendelkezhet.
A készüléket FELTÉTLENÜL vízszintes és
stabil padlófelületen kell elhelyezni. Ha
szükséges, használjon vízmértéket a beállítás ellenőrzéséhez. A szükséges állításokat
csavarkulccsal végezheti el.
A pontos vízszintbe állítás megelőzi a rezgéseket, a zajt és a készülék elmozdulását
a működés alatt.
Ha a készülék nem áll vízszintben és stabilan, ismételje meg a beállítás lépéseit.
45°
Engedje meg a szorítógyűrűt, majd a vízcsap helyzetétől függően vezesse el a csövet balra vagy jobbra úgy, hogy az szögben
álljon. Vigyázzon, hogy a befolyócső ne
álljon függőlegesen. Miután beállította a
befolyócsövet, ügyeljen arra, hogy ismét
megszorítsa a szorítógyűrűt, így megelőzve
a szivárgást.
Vízleeresztés
Először hajlítsa be a kifolyócső végét a készülékhez mellékelt műanyag csővezető
segítségével.
A kifolyócsövet négy különböző módon lehet elhelyezni:
• Egy mosdókagyló szélére helyezve
műanyag csővezető segítségével:
10
www.zanussi.com
Kösse a műanyag csővezetőt a csaphoz
egy zsinórral, így megelőzve, hogy a víz kiürítésekor a kifolyócső leessen.
• Egy mosdókagyló szifonjára csatlakoztatva:
MAX 100cm
• Közvetlenül egy vízlefolyó hálózatra
csatlakoztatva, ahol a bekötésnek legalább 60 és legfeljebb 100 cm magasan
kell elhelyezkednie:
A kifolyócső végének mindig levegőznie kell, azaz a kifolyócső belső átmérőjének meg kell haladnia annak a lefolyócsőnek a külső
átmérőjét, amelybe
csatlakozik. A kifolyócsövet nem szabad megtörni.
• Közvetlenül egy falba épített lefolyócsőbe csatlakoztatva:
Nyomja be a kifolyócső végét a szifonba, és
rögzítse egy szorítógyűrűvel. A kifolyócsövön alakítson ki egy hurkot, hogy a mosdókagylóból származó hulladék ne kerüljön
bele a készülékbe.
Ha a szifont korábban még nem használta,
távolítson el mindenféle záródugaszt, amit
esetleg korábban betettek.
www.zanussi.com
A kifolyócső hossza nem haladhatja meg
a maximális 4 métert. Ha plusz kifolyócsőre vagy illesztőelemekre van szükség, ezeket a helyi szervizben szerezheti be.
11
Csatlakozások (áttekintés)
0.5 bar (0.05 MPa)
8 bar (0.8 MPa)
max.
100 cm
min.
60 cm
min. 60 cm
max. 100 cm
~max.400 cm
Elektromos csatlakoztatás
• A készüléket kötelező földelni.
• Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő
elektromossági adatok megfelelnek-e a
háztartási hálózati áram paramétereinek.
• Mindig megfelelően felszerelt érintésbiztos
aljzatot használjon.
• Ne használjon elosztókat, csatlakozókat és
hosszabbítókat. Tűzveszélyesek.
• Ne cserélje ki saját maga a hálózati kábelt.
Hívja a márkaszervizt.
• Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugaszt ne
nyomja össze vagy a készülék hátlapja károsítsa azt.
• Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz az
üzembe helyezés után hozzáférhető legyen.
• A készülék leválasztásához ne a hálózati
kábelt, hanem a hálózati dugaszt húzza.
• A készülék megfelel az EGK irányelveinek.
Különleges tartozékok
Gumitalpkészlet (4055126249)
Beszerezhető a hivatalos márkakereskedőnél.
A gumitalpak használata kimondottan ajánlott
mozgó, csúszós illetve fa talapzaton.
Szerelje fel a gumitalpakat, hogy megelőzze
a rezgést, zajt és a készülék működés közbeni elmozdulását.
Figyelmesen olvassa el a készlethez adott
használati utasítást.
Első használat
• Győződjön meg arról, hogy az elektromos- és a vízcsatlakozások megfelelnek-e az üzembe helyezési utasításoknak.
12
• Ellenőrizze, hogy a dob üres-e.
www.zanussi.com
• Az első mosás előtt futtasson le egy
pamutciklust a legmagasabb hőmérsékleten ruha behelyezése nélkül,
hogy eltávolítsa a dobból és az üstből
a gyártás folyamán esetlegesen visszamaradt szennyeződéseket. Öntsön
a főmosási rekeszbe 1/2 adag mosószert, és indítsa el a készüléket.
Napi használat
A ruhák szétválogatása
Kövesse az egyes ruhákon található mosási
utasításokat és a gyártó cég mosási utasításait. A következők szerint különítse el a mosandó ruhákat: fehér, színes, műszálas, kényes és gyapjúnemű.
Teendők a ruhák behelyezése előtt
Fontos Győzödjön
meg arról, hogy a ruhákban nem maradtak fémtárgyak (pl.
hajcsatok, biztosítótűk, kitűzők). Gombolja be a párnahuzatokat, húzza össze a cipzárakat,
kapcsolja be a kapcsokat. Az öveket és
a hosszú szalagokat
kösse össze. Vegye
le a horgokat és
kampókat (pl. a függönyökről).
• Ne mossa együtt a fehér és a színes ruhákat. A fehér ruhák a mosás során elveszíthetik „fehérségüket”.
• A színes új ruhák az első mosásnál engedhetik a színüket, ezért célszerű az első alkalommal elkülönítve mosni azokat.
• A különösen piszkos részeket dörzsölje át
valamilyen speciális tisztítószerrel.
• A függönyöket különös óvatossággal kezelje.
• A zoknikat és kesztyűket tegye egy zsákba
vagy hálóba.
Mosás előtt távolítsa el a makacs foltokat:
Vér: a friss foltot hideg vízzel mossa ki. Ha a
folt már megszáradt, áztassa be a ruhát éjszakára speciális mosószert tartalmazó vízbe, majd dörzsölje át benne.
Olajfesték: nedvesítse meg a foltot mosóbenzinnel, majd puha rongyra helyezve itassa fel. Ismételje meg többször a műveletet.
Megszáradt zsírfolt: nedvesítse be terpentinnel a foltot, majd puha felületre helyezve
ujjbegyével, egy pamutanyag segítségével
itassa fel.
Rozsda: forró vízben oldott oxálsóval vagy
valamilyen hideg rozsdatisztítóval kezelje.
Bánjon óvatosan a régebbi keletű rozsdafoltokkal, mert azok már megtámadták a cellulózszerkezetet, így az anyag könnyen kilyukadhat.
Penészfolt: fehérítőszerrel tisztítsa, melyet
alapos öblítés kövessen. Ily módon csak a fehér, illetve a klórra nem érzékeny színes dolgok tisztíthatók.
Fűfolt: mosószerrel kissé kenje be az anyagot, majd kezelje hígított fehérítőszerrel. Ily
módon csak a fehér, illetve a klórra nem érzékeny színes dolgok tisztíthatók.
Golyóstoll és ragasztó: nedvesítse meg a
foltot acetonnal1), majd puha rongyra helyezve itassa fel.
Rúzs: a fentiek szerint nedvesítse meg a foltot acetonnal, majd kezelje metil-alkohollal.
Az esetlegesen megmaradó nyomokat fehérítőszerrel tüntesse el.
Vörösbor: hagyja mosószeres vízben ázni,
majd ecet- vagy citromsavval kezelje a foltot,
végül öblítse ki. Az esetlegesen megmaradó
nyomokat fehérítőszerrel tüntesse el.
Tinta: a tinta típusától függően az anyagot
először áztassa acetonba1), majd ecetsavba,
a fehérneműn esetlegesen visszamaradó
nyomokat fehérítőszerrel tisztítsa meg, majd
alaposan öblítse át.
1) Műselymet ne tisztítson acetonnal.
www.zanussi.com
13
Kátrányfolt: előbb folttisztítóval, alkohollal
vagy benzinnel kezelje, majd a végén mosópasztával dörzsölje át.
Az ajtófogantyút kifelé húzva óvatosan
nyissa ki az ajtót.
Helyezze be a ruhákat.
Helyezze a ruhákat
egyenként a mosógép dobjába szétterítve, amennyire
csak lehet.
Maximális töltet
A töltet mennyiségére vonatkozó információkat a „Mosási programok” táblázatban találhatja.
Általános szabályok:
• Pamut, lenvászon: töltse tele a dobot, de
ne tömje meg túlzottan.
• Műszál: csak a dob feléig töltse meg.
• Kényes ruhaneműk és gyapjú: a dob
egyharmadáig töltse.
Csukja be óvatosan az ajtót.
Vigyázat Bizonyosodjon meg
arról, hogy amikor
becsukja az ajtót,
nem csíp be vele
semmilyen ruhát.
Mosószerek és adalékanyagok
A mosás minősége a mosószer kiválasztásától és helyes adagolásától függ. A helyes
adagolással elkerüli a pazarlást, és védi a
környezetét.
Annak ellenére, hogy a mosószerek lebomlanak, olyan elemeket is tartalmaznak, amelyek
14
károsítják a természet kényes ökológiai
egyensúlyát.
Figyelem Csak automata mosógépek
számára készült mosószereket
használjon. Mindig tartsa be a termékek
csomagolásán található útmutatásokat. A
program hőmérsékletének, az anyag
fajtájának és színének, valamint a
szennyezettség mértékének megfelelő
termékeket használja.
Ezzel a mosógéppel mindegyik forgalomban
lévő mosószer használható:
• univerzális, valamennyi anyagtípushoz való
mosópor;
• finomtextil (max. 40 °C-os) és gyapjú mosásához való mosópor;
• valamennyi anyagfajtához, elsősorban az
alacsony hőfokú (max. 60 °C-os) programokhoz való folyékony mosószerek, illetve
a csak gyapjú mosására szolgáló speciális
mosószerek.
A felhasznált mosószer mennyisége
A mosószer fajtája és mennyisége a szövet
típusától, a mosásra váró ruha mennyiségétől, a szennyezettség fokától és a felhasznált
víz keménységétől függ.
A mosószer mennyiségét illetően kövese a
termék csomagolásán feltüntetett utasításokat.
A megadottnál kevesebb mosószert használjon, ha:
• kevés ruhát mos;
• a ruhák csak kevéssé szennyezettek;
• a mosás során sok hab képződik.
Vízkeménység
A víz keménységét az ún. keménységi szint
szerint osztályozzák. Erre vonatkozó információkat a helyi vízműtől vagy az illetékes hatóságoktól lehet kérni.
Ha víz keménységi foka közepes vagy magas, javasoljuk, hogy töltsön be vízlágyítót
(kövesse a termék gyártójának utasításait).
Ha a víz keménységi foka alacsony, állítsa be
ennek megfelelően a mosószer mennyiségét.
www.zanussi.com
Nyissa ki a mosószer-adagoló fiókot
Rekesz a főmosáshoz használt mosópor vagy folyékony mosószer száRekesz a
mára.
folyékony adalékok
számára (öblítőszer,
keményítő).
Vigyázat Ha előmosást kíván végezni,
öntse az előmosáshoz való mosószert
közvetlenül a mosandó ruhák közé, a dobba.
Vigyázat A használt mosószer típusától
(por vagy folyadék) függően biztosítsa,
hogy a fő rekeszben lévő terelőlap a
megfelelő helyzetben álljon.
A por és folyadék állagú mosószerek
kiválasztására szolgáló terelőlap
PU
S
H
LE – A terelőlap állása FOLYADÉK állagú mosószer esetén
RE
TO MOV
CL E
EA
N
PU
SH
RE
TO MOV
CL E
EA
N
FEL – A terelőlap
állása POR állagú
mosószer esetén
• Vegye ki a mosószer-adagoló fiókot. A fiók kivételének megkönnyítéséhez nyomja kifelé a fiók szélét a nyíllal (PUSH) jelzett helyen.
A terelőlap LE állásban van, és mosóport szeretne használni:
• Fordítsa fel a terelőlapot. Bizonyosodjon meg arról,
hogy a lap teljesen a helyére csúszott.
• Óvatosan tegye
vissza a fiókot.
• Mérje ki a mosószert.
• Töltse a mosóport
főmosási rea
keszbe.
A terelőlap FEL állásban van, és folyékony mosószert szeretne használni:
• Fordítsa le a terelőlapot.
• Óvatosan tegye
vissza a fiókot.
• Mérje ki a mosószert.
Ha a terelőlap nem a megfelelő helyzetben áll:
A mosószer mennyiségét illetően kövesse a termék csomagolásán feltüntetett utasításokat, illetve ellenőrizze azt is,
hogy a mosószert a rekeszbe szabad-e tölteni.
• Töltse a folyékony mosószert a
rekeszbe úgy, hogy ne haladja meg a terelőlapon látható szintjelzést. A mosószert
a mosási program kezdete előtt kell a
mosószer-adagoló fiók megfelelő rekeszébe tölteni.
www.zanussi.com
15
•
•
•
•
Vigyázat Ne állítsa a terelőlapot LE állásba a következő esetekben:
zselé vagy sűrű állagú folyékony mosószer;
mosópor;
előmosást tartalmazó programok;
ne használjon folyékony mosószert olyan
esetekben, amikor a mosási program nem
azonnal indul el.
Mérje ki az öblítőszert
Töltse az öblítőszert
és más adalékanyagokat a
jelzésű
rekeszbe úgy, hogy
ne haladja meg a rekeszen lévő „MAX”
jelzést). Az adalékanyagokat a mosási program kezdete
előtt kell a mosószer-adagoló fiók
megfelelő rekeszébe
tölteni.
A fenti esetekben a terelőlapnak FEL
helyzetben kell állnia.
Tolja be a mosószer-adagoló fiókot.
Állítson be egy mosási programot.
A mosási programot és az opciókat a kezelőpanel segítségével állíthatja be.
Amikor kiválaszt egy opciót, annak jelzőlámpája felgyullad. Ha nincs kiválasztva egy opció,
akkor a jelzőlámpája nem ég.
A mosási programok és különféle opciók összeegyeztethetőségére vonatkozóan lásd a
„Mosási programok” táblázatot. Ha nem megfelelő opciót választott, a 6-os gomb beépített piros jelzőfénye háromszor felvillan.
7.1
7.2
7.3
1
16
2
3
4
5
6
www.zanussi.com
1
Programkapcsoló
Eco
Állítsa a programkapcsolót a kiválasztott programnak
megfelelő állásba. A programkapcsolót az óra járásával
megegyező és ellentétes irányban is lehet forgatni. A 6
gomb zöld jelzőfénye villogni kezd: a készülék ezzel bekapcsol.
Ha a készülék működése közben forgatja el a programkapcsolót egy másik programra, a helytelen választást
jelezve a 6-os gomb piros jelzőfénye háromszor felvillan. A
készülék nem hajtja végre az újonnan kiválasztott programot.
• A készülék kikapcsolásához forgassa a programkapcsolót
állásba.
• Egy futó program törléséhez vagy módosításához forállásba. Válassza ki az új
gassa a programkapcsolót
programot úgy, hogy a programkapcsolót a kívánt programra fordítja. Indítsa el az új programot a 6 gomb ismételt megnyomásával. A dobban lévő víz nem ürül ki.
2
Hőmérséklet gomb
95°
60°
40°
A ruhaneműnek leginkább megfelelő mosási hőmérséklet kiválasztásához nyomja meg a hőmérséklet gombot.
: hideg mosás.
30°
3
Centrifugálás sebességének automatikus
csökkentése és Öblítőstop
AUTO
www.zanussi.com
Amikor kiválasztotta a kívánt programot, a készülék automatikusan felkínálja az adott programhoz megengedett maximális centrifugálási sebességet.
A Centrifugálás sebességének automatikus csökkentése
funkcióval a centrifugálási sebesség a felére csökken, de
)
legalább 400 ford./perc marad. A megfelelő jelzőfény (
kigyullad.
Öblítőstop
Ennek a funkciónak a kiválasztásakor a készülék nem
ereszti le az utolsó öblítővizet, hogy megóvja a ruhákat a
gyűrődéstől. Az ajtó kinyitása előtt ki kell üríteni a vizet.
A víz leeresztéséhez olvassa el „A program végén” c.
részt.
17
4
Szupergyors
Amikor megnyomja a gombot, a megfelelő jelzőfény világítani kezd.
Rövid ciklus enyhén szennyezett darabokhoz vagy csak felfrissítést igénylő ruhákhoz.
Az opciót csökkentett mennyiségű töltethez ajánljuk:
• gyapjú: 3,5 kg;
• műszálas és kényes: 2 kg
3
Extra öblítés
Ezt a készüléket úgy tervezték, hogy takarékosan használja
a vizet. Azonban nagyon érzékeny bőrű (mosószerekre allergiás) emberek esetében szükség lehet arra, hogy a ruhanemű öblítése extra mennyiségű vízben történjen.
Nyomja le egyszerre a 3 és 4 gombokat néhány másodpercig: a 7.2-es jelzőfény kigyúl. Ez a funkció bekapcsolva marad mindaddig, amíg ki nem kapcsolja. A kikapcsolásához
nyomja le ugyanezeket a gombokat mindaddig, amíg a 7.2
jelzőfény ki nem alszik.
Késleltetett indítás
A mosási program indítása a gomb megnyomásával 9, 6
vagy 3 órával késleltethető. A megfelelő jelzőfény világítani
kezd.
Az opciót a program beállítása után, és annak elindítása
előtt kell kiválasztani.
A késleltetett indítás kiválasztása:
• válassza ki a programot és a kívánt opciókat;
• az 5-ös gomb megnyomásával válassza ki a késleltetett
indítás opciót;
• nyomja meg a 6-os gombot:
– a készülék megkezdi az óránkénti visszaszámlálást.
– a program a kiválasztott késleltetés letelte után elindul.
A késleltetett indítás törlése a program elindítása után:
• a 6-os gomb megnyomásával szüneteltesse a programot;
• nyomja meg egyszer az 5-ös gombot, ekkor a kiválasztott
késleltetéshez tartozó jelzőfény kialszik;
• a program elindításához nyomja meg ismét a 6-os gombot.
A KÉSLELTETETT INDÍTÁS opció nem használható a vízleeresztés programmal.
+
4
5
3H
6H
9H
Fontos A beállított késleltetési idő hossza csak a mosási
program ismételt kiválasztása után módosítható. Az ajtó a
késleltetés teljes időtartama alatt zárva marad. Ha ki kell
nyitnia az ajtót, a 6-os gomb megnyomásával szüneteltesse
a programot, majd várjon néhány percig. Az ajtó becsukása
után nyomja meg ismét a 6-os gombot.
18
www.zanussi.com
6
Start / Szünet
A gomb megnyomásával indítsa el a programot 6
• A kiválasztott program elindításához nyomja meg a 6
gombot, ekkor a megfelelő zöld jelzőfény nem villog tovább. A 7.1 jelzőfény világít, jelezve, hogy a készülék
megkezdte a működését, és az ajtó zárva van. Amennyiben késleltetett indítást állított be, a készülék megkezdi a
visszaszámlálást.
• Egy futó program megszakításához nyomja meg a 6
gombot: a megfelelő zöld jelzőfény villogni kezd. Egy futó
program bizonyos opcióit meg is változtathatja, még mielőtt a program végrehajtaná azokat.
• Ha a félbeszakítási ponttól újra kívánja indítani a programot, nyomja meg újra a 6 gombot.
• A program elindulása után az ajtó bezáródik. Ha bármilyen okból ki kell nyitnia az ajtót, először szüneteltesse
a programot a 6 gomb megnyomásával. Néhány perc
múlva kinyithatja az ajtót.
Ha az ajtó nem nyitható, az azt jelenti, hogy a készülék már
a melegítési fázisban van, vagy a víz szintje túl magas.
Semmi esetre se próbálja meg erőltetni az ajtó kinyitását!
Ha mégis ki kell nyitnia az ajtót, először kapcsolja ki a kéállásba fordítja.
szüléket úgy, hogy a programkapcsolót
Néhány perc elteltével kinyithatja az ajtót – ügyeljen a víz
szintjére és hőmérsékletére! Az ajtó bezárása után ismét
ki kell választania a programot és az opciókat, majd meg
kell nyomnia a 6 gombot.
Jelzőfények
7.1
7.2
• Amikor a 6 gomb megnyomásával elindítja a programot,
kigyúl a mosási szakasz jelzőfénye (7.1). Ez azt jelenti,
hogy a készülék működik.
• Az extra öblítés jelzőfénye (7.2) akkor világít, amikor a
készülék extra öblítést végez.
• Amikor a program befejeződött, a ciklus végét jelző fény
(7.3) kigyullad.
7.3
A program végén
A készülék automatikusan leáll. Kialszik a 6
gomb jelzőfénye, valamint a befejezett mosási programnak megfelelő jelzőfény is. Kigyúl
a 7.3-as jelzőfény.
Ha olyan program vagy opció van kiválasztva, amely úgy fejeződik be, hogy a víz a dobban marad, az ajtó zárva marad, hogy jelezze, az ajtó kinyitása előtt le kell ereszteni a
vizet.
www.zanussi.com
Az alábbi utasításokat követve eressze le a
vizet:
• Forgassa a programválasztót
állásba.
• Válassza a szivattyúzás vagy a centrifugálás programot.
• A megfelelő gombok megnyomásával
csökkentse a centrifugálási sebességet, ha
szükséges.
• Nyomja meg a 6-os gombot.
19
A program végén az ajtózár kiold, és az ajtó
kinyitható. Forgassa a programválasztó gomállásba a készülék kikapcsolásához.
bot
Szedje ki a ruhákat a dobból, és alaposan ellenőrizze, hogy a dob üres-e. Ha nem kíván
további mosást végezni, zárja el a vízcsapot.
Hagyja nyitva az ajtót, hogy ne keletkezzen
penész vagy kellemetlen szagok.
vagy bármelyik más gombot, automatikusan
aktiválódik az energiatakarékos üzemmód.
Az összes jelzőfény kialszik. A 6-os gomb
zöld jelzőfénye lassan villogni kezd. A készenléti állapotot bármely gomb megnyomásával megszakíthatja.
Vigyázat Ha a házban gyerekek vagy
háziállatok vannak, kapcsolja be a gyerekzárat, amely az ajtókeret belső felén található (további információkért lásd a „Biztonsági információk” fejezet „Gyermekek biztonsága” részét).
Minden mosás után
ellenőrizze az ajtó
tömítését, és vegye
ki a mélyedésbe beragadt tárgyakat.
Az ajtó tömítése
Készenlét: ha a program beállításakor
vagy a program befejezése után nem
érinti meg néhány percig a programválasztó
Mosási programok
Program – Maximális és minimális hőmérséklet – Ciklus leírása – Maximális centrifugálási sebesség – Maximális ruhatöltet – Anyag fajtája
funkciók
PAMUT
95° –
(Hideg)
Főmosás – Öblítések – Maximális centrifugálási sebesség:
1000 ford./perc a ZWH 6100P modell esetében; 1200 ford./
perc a ZWH 6120P modell esetében
Max. töltet: 7 kg – Féltöltet: 3,5 kg
Fehér, színes pamut és lenvászon. Normál mértékben
szennyezett darabok.
CENTRIFUGÁLÁS SEBESSÉGÉNEK AUTOMATIKUS CSÖKKENTÉSE,
ÖBLÍTŐSTOP,
KÉSLELTETETT INDÍTÁS,
SZUPERGYORS1),
EXTRA ÖBLÍTÉS
+
PAMUT ELŐMOSÁSSAL2)
95° –
(Hideg)
Előmosás – Főmosás – Öblítések – Maximális centrifugálási sebesség: 1000 ford./perc a ZWH 6100P modell esetében; 1200 ford./perc a ZWH 6120P modell esetében
Max. töltet: 7 kg – Féltöltet: 3,5 kg
Fehér, színes pamut és lenvászon. Erősen szennyezett
darabok.
CENTRIFUGÁLÁS SEBESSÉGÉNEK AUTOMATIKUS CSÖKKENTÉSE,
ÖBLÍTŐSTOP,
KÉSLELTETETT INDÍTÁS,
SZUPERGYORS1),
EXTRA ÖBLÍTÉS
20
Mosószer
adagoló
www.zanussi.com
Program – Maximális és minimális hőmérséklet – Ciklus leírása – Maximális centrifugálási sebesség – Maximális ruhatöltet – Anyag fajtája
funkciók
PAMUT ECO 3)
60° - 40°
Főmosás – Öblítések – Maximális centrifugálási sebesség:
1000 ford./perc a ZWH 6100P modell esetében; 1200 ford./
perc a ZWH 6120P modell esetében
Max. töltet: 7 kg
Fehér és színes pamut. Ez a program enyhén vagy normál mértékben szennyezett pamut ruhadarabokhoz választható. A mosás alacsonyabb hőmérsékleten történik, a mosás időtartama pedig meghosszabbodik. Ez jó mosási eredményt biztosít fokozott energiatakarékosság mellett.
CENTRIFUGÁLÁS SEBESSÉGÉNEK AUTOMATIKUS CSÖKKENTÉSE,
ÖBLÍTŐSTOP,
KÉSLELTETETT INDÍTÁS,
EXTRA ÖBLÍTÉS
MŰSZÁLAS
60° (Hideg)
Főmosás – Öblítések – Maximális centrifugálási sebesség:
1000 ford./perc a ZWH 6100P modell esetében; 1200 ford./
perc a ZWH 6120P modell esetében
Max. töltet: 3,5 kg – Féltöltet: 2 kg
Műszálas vagy kevertszálas ruhák: alsónemű, színes ruhadarabok, nem összemenő ingek, blúzok. Normál mértékben szennyezett darabok.
CENTRIFUGÁLÁS SEBESSÉGÉNEK AUTOMATIKUS CSÖKKENTÉSE,
ÖBLÍTŐSTOP,
KÉSLELTETETT INDÍTÁS,
SZUPERGYORS1),
EXTRA ÖBLÍTÉS
VEGYES SZÖVET
Hideg
Főmosás – Öblítések – Maximális centrifugálási sebesség:
1000 ford./perc a ZWH 6100P modell esetében; 1200 ford./
perc a ZWH 6120P modell esetében
Max. töltet: 3,5 kg
Magas hatékonyságú hideg mosási program enyhén szennyezett ruhákhoz. Ehhez a programhoz olyan mosóport kell
használni, amely hideg vízzel is hatékony.
CENTRIFUGÁLÁS SEBESSÉGÉNEK AUTOMATIKUS CSÖKKENTÉSE,
ÖBLÍTŐSTOP,
KÉSLELTETETT INDÍTÁS,
EXTRA ÖBLÍTÉS
KÍMÉLŐ
40°(Hideg)
Főmosás – öblítések – centrifugálás 700 ford./perc maximális sebességgel
Max. töltet: 3,5 kg – Féltöltet: 2 kg
Kényes szövetek: akril, viszkóz, poliészter. Normál mértékben szennyezett darabok.
CENTRIFUGÁLÁS SEBESSÉGÉNEK AUTOMATIKUS CSÖKKENTÉSE,
ÖBLÍTŐSTOP,
KÉSLELTETETT INDÍTÁS,
SZUPERGYORS1),
EXTRA ÖBLÍTÉS
www.zanussi.com
Mosószer
adagoló
21
Program – Maximális és minimális hőmérséklet – Ciklus leírása – Maximális centrifugálási sebesség – Maximális ruhatöltet – Anyag fajtája
funkciók
GYAPJÚ/KÉZI MOSÁS
40°(Hideg)
Főmosás – Öblítések – Maximális centrifugálási sebesség:
1000 ford./perc a ZWH 6100P modell esetében; 1200 ford./
perc a ZWH 6120P modell esetében
Max. töltet: 2 kg
Gépben mosható gyapjúhoz, kézzel mosható gyapjúhoz és „kézzel mosható” jelzéssel ellátott kényes szövetekhez. Megjegyzés: A túl kevés ruha vagy túl nagy tömegű darabok kiegyensúlyozatlanságot okozhatnak. Ha a
készülék nem hajtja végre az utolsó centrifugálási fázist, tegyen be további darabokat, vagy rendezze el újra a töltetet
kézzel, majd válassza ki a centrifugálási programot.
CENTRIFUGÁLÁS SEBESSÉGÉNEK AUTOMATIKUS CSÖKKENTÉSE,
ÖBLÍTŐSTOP,
KÉSLELTETETT INDÍTÁS
ÖBLÍTÉS
Öblítés – rövid centrifugálás 700 ford./perc sebességgel.
Max. töltet: 7 kg
Kézzel mosott pamut ruhák kiöblítéséhez és centrifugálásához. Az öblítés hatékonyságának növeléséhez válassza az
EXTRA ÖBLÍTÉS opciót. Ekkor a mosógép további öblítéseket végez.
CENTRIFUGÁLÁS SEBESSÉGÉNEK AUTOMATIKUS CSÖKKENTÉSE,
ÖBLÍTŐSTOP,
KÉSLELTETETT INDÍTÁS,
EXTRA ÖBLÍTÉS
Mosószer
adagoló
SZIVATTYÚZÁS
Víz leeresztése
Az utolsó öblítővíz leeresztésére szolgál olyan programoknál, amelyek tartalmazzák az Öblítőstop opciót.
CENTRIFUGÁLÁS
Szivattyúzás és hosszú centrifugálás maximális centrifugálási sebességgel: 1000 ford./perc a ZWH 6100P modell
esetében; 1200 ford./perc a ZWH 6120P modell esetében
Max. töltet: 7 kg
Külön centrifugálás kézzel mosott ruhák és az Öblítőstop
opciót tartalmazó programok számára. Ha a Centrifugálás
sebességének automatikus csökkentése funkciót választotta a megfelelő gomb megnyomásával, akkor a készülék rövid centrifugálást fog végezni.
CENTRIFUGÁLÁS SEBESSÉGÉNEK AUTOMATIKUS CSÖKKENTÉSE,
KÉSLELTETETT INDÍTÁS
VASALÁSKÖNNYÍTŐ
60°(Hideg)
Főmosás – öblítések – centrifugálás 900 ford./perc maximális sebességgel
A kisebb gyűrődés érdekében csökkentse a behelyezett
műszálas darabok mennyiségét. (Javasolt töltet: 1 kg)
Műszálas vagy kevertszálas szövetek. Kímélő mosás és
centrifugálás a gyűrődés minimalizálása érdekében. A készülék további öblítéseket végez.
CENTRIFUGÁLÁS SEBESSÉGÉNEK AUTOMATIKUS CSÖKKENTÉSE,
ÖBLÍTŐSTOP,
KÉSLELTETETT INDÍTÁS,
EXTRA ÖBLÍTÉS
22
www.zanussi.com
Program – Maximális és minimális hőmérséklet – Ciklus leírása – Maximális centrifugálási sebesség – Maximális ruhatöltet – Anyag fajtája
funkciók
BATTANIYE
30°
Főmosás – Öblítések – Maximális centrifugálási sebesség:
700 f/perc
Mosási program egyetlen műszálas takaróhoz, ágyterítőhöz
stb.
CENTRIFUGÁLÁS SEBESSÉGÉNEK AUTOMATIKUS CSÖKKENTÉSE,
KÉSLELTETETT INDÍTÁS
MINI 30
30°
Főmosás – öblítések – centrifugálás 700 ford./perc maximális sebességgel
Max. töltet: 3 kg
Műszálas és kényes szövetekhez. Enyhén szennyezett
vagy csak felfrissítést igénylő ruhákhoz.
CENTRIFUGÁLÁS SEBESSÉGÉNEK AUTOMATIKUS CSÖKKENTÉSE,
KÉSLELTETETT INDÍTÁS
FARMER
60°(Hideg)
Főmosás – Öblítések – Maximális centrifugálási sebesség:
1000 ford./perc a ZWH 6100P modell esetében; 1200 ford./
perc a ZWH 6120P modell esetében
Max. töltet: 3 kg
Különleges anyagú farmer és jersey nadrágokhoz, ingekhez és kabátokhoz. A készülék automatikusan kiválasztja
az Extra öblítés opciót.
CENTRIFUGÁLÁS SEBESSÉGÉNEK AUTOMATIKUS CSÖKKENTÉSE,
ÖBLÍTŐSTOP,
KÉSLELTETETT INDÍTÁS
Mosószer
adagoló
1) Ha a 4-es gomb megnyomásával kiválasztja a SZUPERGYORS opciót, javasoljuk, hogy csökkentse a
maximális töltetet a megadott értékeknek megfelelően. Teljes töltettel is moshat némileg mérsékelt
tisztítási eredmények mellett.
2) Előmosáshoz a mosószert tegye közvetlenül a dobba.
3) Standard programok az energiacímke fogyasztási értékei számára.
A 1061/2010 sz. jogszabály értelmében ezek a programok a «Normál 60 °C-os pamut programnak» és
a «Normál 40 °C-os pamut programnak» felelnek meg. Ezek a leghatékonyabb programok a normál
szennyezettségű pamut ruhák mosásához, ami a vízfelhasználást és az energiafogyasztást illeti.
A mosási fázis tényleges vízhőmérséklete eltérhet a megadott program-hőmérséklettől.
Fogyasztási értékek
A címkén szereplő adatok tájékoztató jellegűek. Az értékek különböző okok miatt változhatnak, pl. a ruhanemű jellege és mennyisége, a víz és a környezeti hőmérséklet függvényében.
Programok
Pamut 60 °C
töltet
(kg)
Energiafogyasztás
(kWh)
Vízfogyasztás (liter)
Program
hozzávetőleges időtartama
(perc)
Fennmaradó nedvesség (%)1)
ZWH
6100P
Fennmaradó nedvesség (%)1)
ZWH
6120P
7
1.30
73
170
60
53
www.zanussi.com
23
Programok
töltet
(kg)
Energiafogyasztás
(kWh)
Vízfogyasztás (liter)
Program
hozzávetőleges időtartama
(perc)
Fennmaradó nedvesség (%)1)
ZWH
6100P
Fennmaradó nedvesség (%)1)
ZWH
6120P
Pamut 40 °C
7
0.85
73
145
60
53
Műszál 40 °C
3,5
0.65
58
95
37
35
Kímélő 40 °C
3,5
0.65
71
77
37
35
Gyapjú/Kézi
mosás 30 °C
2
0.30
48
55
32
30
Szabványos pamut program
Szabványos
pamut 60 °C
7
1.07
50
236
60
53
Szabványos
pamut 60 °C
3,5
0.79
36
192
60
53
Szabványos
pamut 40 °C
3,5
0.57
36
166
60
53
1) a centrifugálási fázis végén.
Kikapcsolt állapotban (W)
Bekapcsolva hagyva (W)
0.65
0.65
A fenti ábrákon feltüntetett információk megfelelnek a 2015/2010 EU testületi előírás 2009/125/EC számú végrehajtási utasításának.
Ápolás és tisztítás
Vigyázat Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt a konnektorból.
Karbantartási mosás
Alacsony hőmérsékletű mosások esetén a
dob belsejében maradványlerakódások képződhetnek.
Javasoljuk, hogy rendszeresen végezzen
karbantartási mosást.
Karbantartási mosás futtatása:
• Távolítson el a dobból minden ruhaneműt.
• Válassza ki a legforróbb pamutmosási
programot.
• Normál mennyiségű mosószert használjon,
ami biológiai tulajdonságokkal rendelkező
por legyen.
24
A mosószer-adagoló fiók tisztítása
A mosópor és az adalékanyagok tartórekeszeit rendszeresen tisztítani kell.
• Vegye ki a mosószer-adagoló fiókot.
www.zanussi.com
• A tisztítás megkönnyítése érdekében az adalékszereknek fenntartott rekesz felső
része kivehető.
• Forgassa el a dobot, hogy a szűrő
fedele (FILTER)
az ajtó tömítésén
lévő nyíllal egy
szintbe kerüljön.
• Nyissa fel a szűrő
fedelét úgy, hogy
lenyomja a különleges horgot, majd
felfele húzza a
fedelet.
• Távolítsa el a mosópormaradékokat egy
erős kefével.
• A felhalmozódott mosópormaradék eltávolításához a kivett alkatrészeket öblítse
le folyó vízzel.
• Kefével tisztítsa
meg alaposan az
alsó és felső részeket, és távolítsa el a rászáradt
maradékokat is.
Vigyázat A szűrő kivételéig
hagyja felnyitva a
szűrő fedelét.
• A szűrő kivétele
előtt távolítsa el a
szűrő köré lerakódott szöszt vagy
kis tárgyakat.
A fiók és a rekeszek megtisztítása után tegye vissza a fiókot.
A lefolyószűrő tisztítása
A szűrő összegyűjti a szöszöket és visszatartja a dobban felejtett idegen tárgyakat.
A szűrőt rendszeresen meg kell tisztítani.
Ehhez kövesse az alábbi lépéseket:
• Forgassa a programválasztó gombot
állásba.
• Húzza ki a készülék hálózati dugaszát.
• Nyissa ki az ajtót.
www.zanussi.com
• Vegye ki a szűrőt, és tisztítsa meg folyó
víz alatt.
• Ha szükséges, állítsa be újra a dobot, hogy fel tudja
nyitni a szűrő fedelét.
• Nyissa fel megint
a szűrő fedelét, és
tegye vissza a
szűrőt.
25
• Zárja el a vízcsapot.
• Csavarja le a csövet a csapról.
• A csőben lévő
szűrőt tisztítsa
meg egy kemény
sörtéjű kefével.
A szűrő akkor van helyesen visszahelyezve, ha a tetején lévő jelzés látható,
és a szűrő nem mozog.
• Csavarja vissza a csövet a csapra Ügyeljen arra, hogy cső szorosan csatlakozzon.
• Csukja le a szűrő
fedelét.
• Dugja vissza a hálózati csatlakozódugaszt.
• Csavarja le a csövet a készülékről.
Tartson a közelben egy törlőrongyot, mert némi
víz kifolyhat.
• Tisztítsa meg a
szelepben lévő
szűrőt kemény
sörtéjű kefével
vagy egy ronggyal.
A bemeneti szűrők tisztítása
Fontos Ha a készülék nem szív vizet, sokáig
tart, mire megtelik vízzel, az indítógomb
pirosan villog, vagy a kijelző (ha van) erre
vonatkozó hibaüzenetet jelenít meg (további
információkért lásd a „Mit tegyek, ha...” című
részt), ellenőrizze, hogy nem dugultak-e el a
bemeneti szűrők.
• Csavarja vissza a csövet a készülékre,
és ügyeljen arra, hogy szorosan csatlakozzon.
• Nyissa ki a vízcsapot.
A bemeneti szűrők tisztítása:
Mit tegyek, ha...
A készülék nem indul el, vagy működés közben leáll. Bizonyos problémákat a karbantartás vagy ápolás hiánya okoz, és az alábbi
táblázatban ismertetett tanácsok segítségével a szerviz kihívása nélkül is elháríthatók.
Előfordulhat, hogy a készülék működése közben a 6-os gomb piros jelzőfénye és egy máHibakód és hibajelenség
26
sik jelzőfény villog, jelezve, hogy a készülék
nem működik.
Mielőtt a márkaszervizhez fordulna, végezze
el az alábbi ellenőrzéseket:
Lehetséges ok / megoldás
www.zanussi.com
A 6 gomb jelzőfénye
villog, a 7.1 jelzőfény
pedig ég:
Probléma van a vízellátással.
A vízcsap zárva van.
• Nyissa ki a vízcsapot.
A befolyócső összenyomódott vagy megtört.
• Ellenőrizze a befolyócső csatlakozását.
Eltömődött a befolyócsőben lévő szűrő vagy a bemenő szelep szűrője.
• Tisztítsa meg a bemeneti szűrőket (további információkért lásd
„A bemeneti szűrők tisztítása” című részt).
Összenyomódott vagy megtört a kifolyócső.
• Ellenőrizze a kifolyócső csatlakozását.
A lefolyószűrő eldugult.
Ha a készülék úgy áll le, hogy nem ereszti le a vizet, először engedje le a vizet az alábbi módon:
• forgassa a programválasztó gombot
állásba;
A 6 gomb jelzőfénye
villog, a 7.2 jelzőfény
pedig világít:
Probléma van a víz leeresztésével
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
www.zanussi.com
húzza ki a készülék hálózati dugaszát;
zárja el a vízcsapot;
szükség esetén várja meg, amíg a mosóvíz kihűl;
Csavarja le a kifolyócsövet a hátsó tartóról (lásd a „Fagyveszély”
című részt), és akassza ki a mosogatókagylóból vagy szifonból.
Vezesse el a csövet a padlón.
Tegyen egy tálat a padlóra, és helyezze bele a kifolyócső végét.
A víz a gravitáció miatt belefolyik a tálba. Amikor a tál megtelt,
ürítse ki. Addig ismételje ezt az eljárást, amíg az összes víz kifolyik.
Csavarja vissza a kifolyócsövet a készülék hátuljára, és állítsa
be.
Nyissa ki az ajtót, és vegye ki a ruhákat.
Tisztítsa meg a szűrőt „A lefolyószűrő tisztítása” c. részben leírtak szerint.
A tisztítás után csukja be az ajtót, és dugja vissza a hálózati dugaszt.
Indítson el egy szivattyúzási programot, és ellenőrizze, hogy
működik-e a készülék.
27
Az ajtó nyitva van, vagy nincs megfelelően becsukva.
• Csukja be jól az ajtót.
A 6 gomb jelzőfénye
villog, a 7.3 jelzőfény
pedig világít:
Nyitott ajtó
A készülék nem indul el, vagy működés közben leáll, de nem ad figyelmezető jelzést.
Mielőtt a márkaszervizhez fordulna, végezze
el az alábbi ellenőrzéseket:
Probléma
Lehetséges ok / megoldás
A készülék nem indul el:
A hálózati kábel csatlakozódugasza nincs megfelelően csatlakoztatva a hálózati aljzatba.
• Dugja a csatlakozódugaszt a hálózati aljzatba.
Nincs feszültség a hálózati aljzatban.
• Ellenőrizze lakásában az áramszolgáltatást.
Kiégett a főbiztosíték.
• Cserélje ki a biztosítékot.
A programválasztó gomb beállítása nem megfelelő, és nem nyomta meg a
6-os gombot.
• Forgassa el a programválasztó gombot, és nyomja meg ismét a 6-os
gombot .
Késleltetett indítás van beállítva.
• Ha a ruhát azonnal ki szeretné mosni, törölje a késleltetett indítást.
A készülék vizet vesz
fel, de rögtön ki is üríti:
A kifolyócső vége túl alacsonyan van.
• Olvassa el az „Üzembe helyezés” fejezet „Vízleeresztés” részét.
A készülék nem ereszti
le a vizet, és/vagy nem
centrifugál:
Olyan beállítást vagy programot választott, melynek végén a víz a dobban
marad, vagy amely az összes centrifugálási fázist mellőzi.
• Válassza a szivattyúzás vagy a centrifugálás programot.
A ruhák eloszlása a dobban nem egyenletes.
• Rendezze át a ruhákat.
Víz van a padlón:
Túl sok mosószert vagy nem megfelelő mosószert használt a mosáshoz
(túl sok hab keletkezik).
• Csökkentse a mosószer mennyiségét, vagy használjon másik mosószert.
Ellenőrizze, hogy a befolyócső valamelyik illesztésnél nem szivárog-e. Ezt
nem mindig lehet könnyen meglátni, mivel a víz a csövön folyik le; ellenőrizze, hogy nedves-e.
• Ellenőrizze a befolyócső csatlakozását.
A befolyócső vagy a kifolyócső megsérült.
• Cserélje ki egy újjal.
28
www.zanussi.com
Probléma
Lehetséges ok / megoldás
Nem nyílik ki az ajtó:
A program még mindig fut.
• Várja meg a mosási ciklus végét.
Az ajtózár még nem oldott ki.
• Várjon, amíg az ajtózár kiold.
Víz van a dobban.
• A víz kiürítéséhez válassza a vízleeresztés vagy a centrifugálás programot.
A készülék rázkódik és
zajos:
Nem távolította el a szállításhoz használt csavarokat és a csomagolást.
• Ellenőrizze, hogy a készülék üzembe helyezése megfelelő-e.
A készülék nincs vízszintbe állítva.
• Állítsa be a készülék lábait.
A ruhák eloszlása a dobban nem egyenletes.
• Rendezze át a ruhákat.
Lehet, hogy túl kevés ruha van a dobban.
• Helyezzen be több ruhát.
Későn indul a centrifugálás, illetve a készülék
egyáltalán nem centrifugál:
Az elektronikus kiegyensúlyozó rendszer megszakította a centrifugálást,
mert a ruhák eloszlása a dobban nem volt egyenletes. A készülék a dob ellenkező irányba való forgatásával osztja el egyenletesen a ruhákat. Előfordulhat, hogy az egyensúly helyreállításához és a megfelelő centrifugálás
beindításához ezt többször megismétli. Ha 10 perc elteltével sem oszlanak
el megfelelően a ruhák, akkor a készülék nem végzi el a centrifugálást. Ebben az esetben rendezze át kézzel a ruhaneműt, és válassza ki a centrifugálás programot.
• Helyezzen be több ruhát.
A töltet túl kicsi.
• Tegyen be további darabokat, rendezze át kézzel a töltetet, majd válassza ki a centrifugálás programot.
Nem látható víz a dobban:
A modern technológián alapuló mosógépek rendkívül hatékonyan üzemelnek, nagyon kevés vizet használnak fel, ami nem befolyásolja a teljesítményüket.
A mosás eredménye
nem kielégítő:
Túl kevés vagy nem megfelelő mosószert használt.
• Növelje a mosószer mennyiségét, vagy használjon másik mosószert.
Mosás előtt nem kezelte a makacs foltokat.
• A makacs foltok kezelésére használjon a kereskedelemben kapható termékeket.
Nem a megfelelő hőmérsékletet választotta ki.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő hőmérsékletet választotta-e.
Túl sok ruhát tett a készülékbe.
• Csökkentse a töltet mennyiségét.
A készülékből szokatlan
zajok hallatszanak:
A készülékbe szerelt motornak más a hangja, mint a hagyományos motortípusoknak. Ez az új típusú motor lágyabb indítást biztosít, a ruhaneműt pedig egyenletesebben osztja el centrifugálás közben a dobban, ugyanakkor
pedig jobb stabilitást kölcsönöz a gépnek.
A fenti ellenőrzések után kapcsolja be a készüléket, és a program újraindításához nyomja meg a 6-os gombot.
www.zanussi.com
Ha a hiba ismét jelentkezik, forduljon a szervizhez. A szerviz számára szükséges adatok
29
Mod
Prod . ...
. No.
...
...
...
...
..
Ser.
No.
...
...
...
az adattáblán találhatók. Javasoljuk, hogy az
adatokat jegyezze fel ide:
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Modell leírása
(MOD.) ........................................
Termékszám
(PNC) .............................................
Sorozatszám
(S.N.) .................................................
Ser. No. ... ... ...
30
www.zanussi.com
www.zanussi.com
31
192985722-A-452012
www.zanussi.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement