Electrolux ESI525 用户手册

Electrolux ESI525 用户手册
STEAM IRON MODEL ESI505/ESI508/ESI515/ESI525/ESI535
1
EN Instruction book
Before using the iron for the first
time, please read the safety advice
carefully.
CNS 说明书
首次使用熨斗之前,请先仔细阅
读安全建议。
CNT 說明手冊
第一次使用本熨斗之前,請先仔
細閱讀安全建議。
KR 설명서
다리미를 처음 사용하기 전에
안전 지침을 자세히 읽어 보
십시오.
ID
Buku petunjuk
Sebelum menggunakan setrika
ini untuk pertama kalinya, bacalah
petunjuk keselamatan secara
cermat.
TH คู่มือแนะนำ�การใช้งาน
ก่อนใช้งานเตารีดเป็นครั้งแรก กรุณา
อ่านคำ�แนะนำ�เพื่อความปลอดภัย
โดยละเอียด
VN Sách hướng dẫn
Trước khi sử dụng bàn là lần đầu
tiên, vui lòng đọc kỹ lời khuyên về
sự an toàn.
2
Get to know the iron/了解熨斗/認識熨斗/다리미 사용법 배우기
EN
CNS
CNT
KR
*
EN
CNS
CNT
KR
Components
组件
組件
부품
1.Spray
2. Filling aperture with cover
3. Steam control
4. Spray button
5. Steam jet button
6. Power indicator light
7. Power cord protector
8. Temperature selector
9. Water tank
10. Soleplate*
1. 喷雾孔
2. 含盖注水处
3. 蒸汽控制装置
4. 喷雾按钮
5. 蒸汽喷射按钮
6. 电源指示灯
7. 电源线护套
8. 温度开关
9. 水槽
10. 底板*
1. 噴霧孔
2. 含蓋注水處
3. 蒸汽旋鈕
4. 噴霧按鈕
5. 蒸汽噴射按鈕
6. 電源指示燈
7. 電源線保護裝置
8. 溫度切換
9. 水箱
10. 底板*
1. 분사
2. 급수부(커버 포함)
3. 스팀 제어기
4. 분사 버튼
5. 스팀 젯 버튼
6. 전원 표시등
7. 전원 코드 보호기
8. 온도 스위치
9. 물탱크
10. 다리미 밑판*
* specifications vary by model
* 具体规格视型号而定
* 規格因型號而異
* 사양은 모델에 따라 다름
3
Safety advice
EN
CNS
安全建议
Read the following instruction
carefully before using machine for
the first time.
• This appliance can be used by
children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or
lack of experience and knowledge
if they have been given supervision
or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and
understand the hazards involved.
Children shall not play with the
appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by
children without supervision.
• Children should be supervised to
ensure that they do not play with the
appliance.
• The appliance may only be connected
to a power supply whose voltage
and frequency comply with the
specifications on the rating plate!
• The iron is not to be used if it has
been dropped, if there are visible
signs of damage on the iron or its
cord or if it is leaking.
• The appliance must only be
connected to an earthed socket. If
necessary an extension cable suitable
for 10 A can be used.
• If the appliance or the supply cord
is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or
similarly qualified person, in order to
avoid hazard.
• The iron must be used and rested
on a stable surface. When placing
the iron on its stand, ensure that the
surface on which the stand is placed
is stable.
• Never leave the appliance
unattended while connected to the
supply mains.
• The appliance must be switched off
and the mains plug withdrawn each
time after use, before cleaning and
maintenance.
• The plug must be removed from
the socket outlet before the water
reservoir is filled with water.
• The mains cable must not come into
contact with any hot parts of the
appliance.
• Do not immerse the appliance in
water or any other liquid.
• Do not exceed the maximum
filling volume as indicated on the
appliances.
• If there are limitations please define
water quality / type of water that
can be used with appliance.
• This appliance is intended for
domestic use only. The manufacturer
cannot accept any liability for
possible damage caused by
improper or incorrect use.
• Keep the iron and its cord out of
reach of children less than 8 years of
age when ti is energized or cooling
down.
用本机前,请仔细阅读下列说明。
• 如果本机或电源线受损,必须由
• 本器具仅供家庭使用。制造商对因
制造商、维修代理或具备资质的
不适当或不正确使用本器具可能导
• 8 岁或 8 岁以上的儿童、身体官能
或心智能力退化者,或经验与使用
人员进行更换,以免发生危险。
知识缺乏者也可使用本器具,但必
• 必须在稳固的表面上使用和放置本
须要在受负责其安全的人员看护或
熨斗。将熨斗立起放置时,请确保
提供安全使用方法指导、且了解相
将熨斗立起放置的平面是稳固的。
关风险的情况下,方可使用。请看
• 当熨斗连接主电源时,不得使熨斗
管孩童,避免他们将本器具当成玩
具。不得由儿童在无人监督的情况
下进行清洁与使用者维护。
• 应对儿童加以看管,确保他们不
将该器具作为玩具。
• 本机只能连接电压和频率均符合
铭牌上规定的电源。
• 如果熨斗已掉落、熨斗外观或其
线缆上有可见的损伤、或出现漏
水现象,请勿使用该熨斗。
• 切勿将本器具连接到未接地的插
座。如有必要,可使用一条适用于
10 A 电流的电缆。
处于无人看管的状态。
• 每次使用之后、清洁和维护之前,
必须关闭本器具的电源并将电源
插头拔出。
• 向储水器注水之前,必须将插头
从电源插座中拔出。
• 电源电缆不得接触本器具的任何
加热部位。
• 不得将本器具浸入水或任何其他
液体中。
• 不得超过本器具上所示的最大注
水量。
• 如对本器具可使用的水质/水型有
相应限制,请明确加以说明。
4
致的损害不负任何责任。
• 熨斗通电或冷却时,切勿让 8 岁以
下的儿童触及熨斗及其线缆。
安全建議
CNT
首次使用本機時,請詳閱下列說明。
• 如果本機或電源線已損壞,則應由
• 本機僅供家庭使用,並非商業用
• 本器具適用對象為 8 歲 (含) 以上
製造商、其服務代理商或類似的合
途。對於因使用不當或不正確而
之兒童、身體官能或心智能力退化
格人員更換,以避免發生危險。
導致的損壞,製造商將不負任何
者,或是經驗與使用知識缺乏者。
• 必須於平穩的表面上使用及放置本
他們需要有負責其安全的人員在旁
熨斗。將熨斗直立擺放時,請確保
看護或指示本機的使用方法並讓他
們了解可能的危險,方可使用。
請看管孩童,避免他們將本器具當
成玩具。不得由兒童在無人監督的
情況下進行清潔與使用者維護。
• 請監督兒童,確保他們不會把玩
本機。
• 本機僅可連接至電壓及頻率符合定
額牌規格的電源供應器!
• 本熨斗若經人為疏失落地,在熨斗
或電線上有可辨識出的損害跡象,
或是會漏水,請勿使用。
擺放在平穩的表面上。
歲以下的孩童觸及熨斗及其纜線。
處於無人監管的情況。
• 本機在每次使用後以及清潔維護
前,都必須關機並且拔掉電源
插頭。
• 在向水箱注水之前,必須將插頭
拔離插座口。
• 電源線禁止與本機的任何高溫部位
接觸。
• 切勿將本機浸泡在水中或任何其他
液體中。
• 切勿超出本機列明的最大注水量。
有必要,可使用一條適合 10 A 的延
• 如有限制,請決定可使用於本機的
처음 본 기기를 사용하기 전 다음
설명서를 자세히 읽어 보십시오.
• 이 제품은 만 8세 이상의 아동
및 신체적, 감각적, 또는 정신적
능력이 부족하거나 경험과 지식이
부족한 사람이 이 제품의 안전한
사용 방법에 관한 감독 또는
주의를 받고 관련 위험에 대해
이해하는 경우 사용할 수 있습니다.
어린이가 제품을 가지고 장난을
하면 안 됩니다. 어린이는 성인의
보호 없이 다리미를 세척하거나
유지보수해서는 안됩니다.
• 어린이가 제품을 가지고 장난하지
않도록 세심한 주의를 기울여야
합니다.
• 본 가전제품은 명판의 사양을
준수하는 전압과 주파수를 가진
전원 공급 장치에만 연결할 수
있습니다.
• 떨어 뜨리거나, 다리미나 코드에
외관 손상의 징후가 분명하게
드러나거나 물이 새는 경우
다리미를 사용하지 않아야 합니다.
• 제품은 접지 소켓에만 연결해야
합니다. 필요한 경우 10 A 에 적합한
연장 코드를 사용할 수 있습니다.
• 제품 또는 전원 코드가 손상된 경우
위험을 방지하려면 제조사, 서비스
대리점 또는 자격을 갖춘 전문가가
교환해야 합니다.
責任。
• 請在熨斗通電或冷卻時,不讓 8
• 切勿讓本機在連接至主電源時,
• 必須僅將本機連接至接地插座。如
長線。
KR
안전 지침
水質及水的類型。
• 다리미는 안정된 표면에 두고
사용해야 합니다. 다리미를
스탠드에 놓을 때 스탠드가 배치된
표면이 안정적인지 확인합니다.
• 제품이 주 전원에 연결된
상태에서는 자리를 비우지
마십시오.
• 매 사용 후 세척 및 유지보수
전에는 스위치를 끄고 플러그도
빼십시오.
• 수조에 물이 다 차기 전에
콘센트에서 플러그를 빼야 합니다.
• 전선은 제품의 뜨거운 부분에
닿지 않아야 합니다.
• 제품을 물이나 다른 액체에
담그지 마십시오.
• 제품에 표시된 최대 부피를
초과하지 마십시오.
• 제한이 있는 경우 제품과 함께
사용할 수 있는 수질/물의 종류를
정의하십시오.
• 다리미의 전원이 들어와 있거나
식히는 도중에는 다리미와 코드가
만 8세 이하의 어린이 손에 닿지
않도록 주의해야 합니다.
• 본 제품은 가정용으로만
사용하도록 제작되었습니다.
제조업체는 부적절하거나 잘못된
사용으로 인한 손상에 대해 책임을
지지 않습니다.
5
Ironing chart
EN
Fabric
Acrylic
Acetate
Nylon & Synthetics
Rayon
Viscose
Silk
Cotton blends
Wool & wool blends
Cotton
Corduroy
Linen
Denim
熨烫表
Temperature setting
•
•
•
•
•
••
Ironing recommendation
Dry iron on reverse side.
Dry iron on reverse side while still damp or use spray to dampen.
Iron on reverse side while still damp or use spray to dampen.
Iron on reverse side of fabric.
Mainly dry iron. Steam can be used under manufacturer’s instructions.
Iron on reverse side. Use an ironing cloth to prevent shine marks.
••
Check label and follow manufacturer’s instructions. Use setting for the fibre
requiring lowest setting.
••
•••
•••
••• to “max”
••• to “max”
Steam iron on reverse side or use ironing cloth.
Dry iron while still damp or use spray to dampen. Use steam medium to high.
Steam iron on reverse side or use ironing cloth.
Iron on reverse side or use ironing cloth to prevent shine marks, especially
with dark colours. Dry iron while still damp or use spray to dampen. Use
steam medium to high.
Use maximum steam.
Denim Varied ironing speed and fabric dampness might cause optimal setting to differ from that recommended in the table!
CNS
衣物
腈纶
醋酯纤维
尼龙及合成纤维
人造纤维
纤维胶
丝绸
混纺棉
羊毛和羊毛混纺质地
棉质
灯芯绒
亚麻
牛仔布
温度设置
•
•
•
•
•
••
••
••
•••
•••
••• 到“最高”
•••
到“最高”
熨烫建议
不加水,反面熨烫。
趁湿反面干熨,或使用喷雾加湿。
趁湿反面熨烫,或使用喷雾加湿。
在纤维反面熨烫。
主要采用干熨法。可以按照制造商的说明使用蒸汽。
反面熨烫。使用熨烫垫布以避免形成亮斑。
查看标签并遵循制造商的说明。使用针对纤维所设的最低设置。
采用反面蒸汽熨烫或垫布熨烫。
趁湿干熨或使用喷雾加湿。使用中到高级别的蒸汽。
反面蒸汽熨或使用熨烫垫布。
反面熨烫或垫布熨烫以避免形成亮斑,特别是深色的织物。趁湿干熨或
使用喷雾加湿。使用中到高级别的蒸汽。
使用最大蒸汽。
熨烫速度、织物湿度不同时,相应的最优设置与本表中的建议设置可能有所不同!
6
熨燙表
CNT
衣物
丙烯酸纖維
醋酸纖維
尼龍與合成纖維
人造纖維
纖維膠
絲織品
混棉衣物
毛料與混毛織品
棉
燈芯絨
亞麻布
粗斜棉布
다림질 차트
溫度設定
•
•
•
•
•
••
••
••
•••
•••
••• 至「max」(最大)
••• 至「max」(最大)
熨燙建議
反面熨乾。
在衣物仍潮濕時以反面熨乾,或以噴灑弄濕衣物。
在衣物仍潮濕時以反面熨燙,或以噴灑弄濕衣物。
於衣物反面熨燙。
採用乾熨。請遵循製造廠商的指示使用蒸汽。
反面熨燙。使用熨燙墊布來避免閃亮的熨痕。
請檢查標籤並遵循製造廠商的指示執行。請使用需要最低設定之衣物的
設定。
請以反面蒸汽熨燙或使用熨燙墊布。
在衣物仍潮濕時熨乾,或以噴灑弄濕衣物。使用中量至高量的蒸汽。
以反面蒸汽熨燙或使用熨燙墊布。
以反面蒸汽熨燙或使用熨燙墊布,以避免閃亮的熨痕,特別是深色衣物。
在衣物仍潮濕時熨乾,或以噴灑弄濕衣物。使用中量至高量的蒸汽。
使用最大蒸汽。
不同的熨燙速度與衣物潮濕度,可能會使最佳設定不同於表中的建議設定!
KR
섬유
온도 설정
다림질 권장사항
아크릴
•
•
뒤집은 면에 건식 다림질을 하십시오.
나일론 및 합성섬유
•
아직 젖어 있는 동안 또는 스프레이를 이용하여 적시면서 뒤집은 면에
다림질을 하십시오.
레이온
•
•
섬유의 뒤집은 면에 다림질을 하십시오.
실크
••
뒤집은 면에 다림질을 하십시오. 광택 얼룩을 방지하기 위해 다림질용
옷감을 사용하십시오.
면 혼방
••
라벨을 확인하고 제조업체의 지침을 따르십시오. 최저 설정이 필요한
섬유의 설정을 사용합니다.
울과 울 혼방
••
•••
뒤집은 면에 스팀 다림질을 하거나 다림질용 옷감을 사용하십시오.
•••
••• “최대(max)“ 까지
뒤집은 면에 스팀 다림질을 하거나 다림질용 옷감을 사용하십시오.
아세테이트
비스코스
면류
코르덴
린넨
데님
••• “최대(max)“ 까지
아직 젖어 있는 동안 또는 스프레이를 이용하여 적시면서 뒤집은 면에
건식 다림질을 하십시오.
주로 건식 다림질을 하십시오. 스팀은 제조업체의 지침에 따라 사용할
수 있습니다.
아직 젖어 있는 동안 또는 스프레이를 이용하여 적시면서 건식 다림질을
하십시오. 중간이나 높은 온도의 스팀을 사용하십시오.
특히 어두운 색의 광택 얼룩을 방지하기 위해 뒤집은 면에 다림질을
하거나 다림질용 옷감을 사용하십시오. 아직 젖어 있는 동안 또는
스프레이를 이용하여 적시면서 건식 다림질을 하십시오. 중간이나 높은
온도의 스팀을 사용하십시오.
최대 온도의 스팀을 사용하십시오.
다양한 다림질 속도와 섬유의 눅눅함으로 인해 최적의 설정은 표에서 권장된 설정과 다를 수 있습니다!
7
Getting started
入门指南
EN
CNS
CNT
KR
8
開始入門
작동 시작
1. Before first use. Remove all adhesive
remains and gently rub with a
dampened cloth. Rinse water tank
to remove foreign particles. When
turned on for the first time, temporary
vapours/odours may occur.
2. Filling steam iron with water. Make
sure plug is removed from power
outlet. Turn temperature selector to
“0” and open filling aperture cover.
Using beaker provided, pour water
up to maximum level. Close cover.
3. Plug power cable into a power
outlet. Power indicator light turns
on. Set temperature by turning
temperature selector to adequate
choice. When the light turns off, iron is
ready to be used.
1. 初次使用前。去除所有粘带残留物
2. 向蒸汽熨斗注水。确保插头已从电
3. 将电源插头插入电源插座。电源指
并用湿布轻轻地擦拭。冲洗水槽以
源插座中拔出。将温度选择旋钮旋
示灯亮起。将温度选择旋钮旋转到
去除杂质。初次通电使用时,可能
转至 “0”,并打开注水孔盖。使用随
适当的位置来设置温度。指示灯熄
会出现暂时性的蒸汽/臭气。
附的量杯,注水至最高水位。合上
灭时,即表示熨斗已准备就绪,可
注水孔盖。
供使用。
1. 首次使用前。移除所有黏著的殘餘
2. 將水注入蒸汽熨斗。確認已經從電
物,並輕輕地使用潮濕的布料擦
源插座拔下插頭。將溫度選擇旋
指示燈亮起。可將溫度選擇旋鈕轉
拭。沖洗水箱以移除外來物質。
鈕轉至 “0” 設定,然後打開注入孔
到適當的選項以設定溫度。當指示
首次開機時,可能會短暫產生
蓋。使用隨附的杯子,注水至最大
燈關閉時,熨斗已準備好可開始
水汽/臭味。
水位。關上蓋子。
使用。
1. 처음 사용하기 전에 모든 접착제
찌꺼기를 제거하고 젖은 천으로
부드럽게 문지르십시오. 수조를
헹구어서 이물질을 제거하십시오.
처음으로 켜는 경우, 일시적인
증기/냄새가 발생할 수 있습니다.
2. 스팀 다리미를 물로 채우기.
플러그가 전원 소켓에서
제거되었는지 확인하십시오.
스팀선택기를 “0” 으로 돌리고
급수구커버를 여십시오. 제공된
비이커를 사용하여 물을 최대
수준까지 채우십시오. 커버를
닫습니다.”
3. 將電源線插頭插入電源插座。電源
3. 전원 케이블을 전원 소켓에
끼우십시오. 전원 표시등이
켜집니다 온도 선택기를 적절한
선택으로 돌려 온도를 설정합니다.
표시등이 꺼지면 다림질을 사용할
준비가 된 것입니다.
EN
CNS
4. Using the spray mist and steam
jet function. Ensure that water
tank is at least 1/4 full. Use spray
mist to pre-dampen fabrics by
pressing spray button several times
to release a fine mist (A). To use
the steam jet function, ensure that
tank is at least 1/2 full. Press steam
jet button several times to prime
pump (B).
5. Steaming hanging items. Vertical
steam jet function is ideal for steaming
curtains, suits and delicate fabrics.
Hang item on a hanger, hold iron at a
distance of 10–20 cm and press steam
jet button.
6. 3-way Auto-OFF. If iron is left
unattended on soleplate or on the
side, it turns off after 30 seconds. If left
unattended on the heel, it turns off
after 8 minutes. To turn on, just begin
to iron again.
4. 使用喷雾和蒸汽喷射功能。确保水
5. 悬挂物蒸汽熨烫。垂直蒸汽喷射功
6. 自动关闭的三种情况。如果熨斗底
槽水位至少达到 1/4。通过按几次
能是汽蒸窗帘、西服和精细织物的
板或侧面朝下放置且无人看管,
喷雾按钮 (A) 喷出微量喷雾来预加
理想之选。将待蒸物挂在衣架上,
则会在 30 秒后关闭。如果立起放
湿织物。要使用蒸汽喷射功能,请
手持熨斗距离其 10-20 厘米并按蒸
置且无人看管,则会在 8 分钟后关
确保确保水槽水位至少达到 1/2。
汽喷射按钮。
闭。要开启熨斗,只需再次开始熨
按几次蒸汽喷射按钮 (B) 以启动
烫即可。
主泵。
CNT
4. 使用噴霧及蒸汽噴射功能。請
5. 蒸汽熨燙懸掛衣物。直立蒸汽噴射
6.3 種自動關閉的方式。若熨斗在無
確認水箱水位至少有 1/4 高。
功能相當適合用來以蒸汽熨燙窗
若要使用噴霧功能,使衣物預
簾、西裝和精緻的衣物。將衣物掛
人監管的情況下,以底板或側面方
式擺放,30 秒後熨斗將會關閉。若
先潮濕,請按噴灑按鈕數次,
在衣架上,將熨斗保持在 10 至
熨斗在無人監管的情況下以底部擺
釋出適量霧氣 (A)。若要使用蒸
20 公分遠的距離,然後按下蒸汽
放,8 分鐘後熨斗將會關閉。若要
汽噴射功能,請確認水箱水位
噴射按鈕。
開啟熨斗,只需開始熨燙即可。
至少有 1/2 高。請按蒸汽噴射
按鈕數次來準備啟動泵 (B)。
KR
4. 스프레이 미스트와 스팀
제트 기능 사용. 수조는 최소
1/4 만큼 차 있어야 합니다.
스프레이 버튼을 여러 번 눌러
스프레이 미스트를 사용하여
섬유를 미리 적시고 미세한
미스트 (A)를 방출합니다. 스팀
제트 기능을 사용하기 위해
탱크가 최소한 1/2 만큼 차
있는지 확인합니다. 스팀 제트
버튼을 여러 번 눌러 펌프 (B) 에
물을 공급합니다.
5. 걸어 둔 의폭에 스팀 처리. 수직
스팀 제트 기능은 커튼, 슈트와
섬세 의류를 스팀 처리하는 데
이상적입니다. 의복을 행거에 걸고
10- 20 cm 의 거리에서 다리미를
들고 스팀 제트 버튼을 누릅니다.
6. 삼중 자동 꺼짐. 다리미를 다리미
밑판이나 측면에 그대로 둔 경우
30초 후에 꺼집니다. 힐에 그대로
둔 경우 8분 후 꺼집니다. 켜려면
다시 다림질을 시작하면 됩니다.
9
Cleaning (do not use any detergent)
清洁(不使用任何清洁剂)
EN
CNS
清潔 (請勿使用任何清潔劑)
세척(세제를 사용하지 마십시오.)
1. Always store iron on its heel rest.
Unplug the iron. To clean exterior
surfaces, use a damp soft cloth and
wipe dry. Do not use any chemical
solvents, as these will damage the
surface.
2.
1. 储藏熨斗时,始终立起放置。从电
2. 自动清洁功能。将熨斗拿到水槽上
方,注入水。加热熨斗。将蒸汽按
钮扳至自清洁位置,保持 5 秒钟直
到水从蒸汽孔中排空为止。松开按
钮停止自清洁功能。
源插座中拔出插头。要清洁外部表
面,请使用湿软布并擦干。不得使
用任何化学溶剂,因为可能会对表
Self-cleaning function. Hold iron
over a sink. Fill with water. Heat up
iron. Move steam button to self-cleaning
position, hold for 5 seconds to empty water
from steam holes. Release button to stop
self-cleaning function.
3. Cleaning the soleplate. Do not use
scouring pads or harsh cleaners on
the soleplate as these will damage the
surface. To remove burnt residue, iron
over a damp cloth while iron is still
hot. To clean the Glissium™ soleplate*
(enamelled), simply wipe with soft
damp cloth and wipe dry.
3. 清洁底板。不得使用任何擦洗垫或
粗糙的清洁器,因为它们可能会损
伤底板的表面。要去除烧焦的残
渣,请在熨斗仍发热时将其放在湿
布上。要清洁 Glissium™ 底板*(搪
面造成损害。
瓷材质),只需用湿软布加以擦拭
并擦干。
CNT
1. 一定要讓熨斗以靠底部直立的擺
放方式存放。將熨斗的插頭拔
出。若要清潔外部表面,請使用
柔軟的濕布並擦乾即可。請勿使
用任何化學溶劑,因為這些物質
2. 自動清潔功能。將熨斗拿到水槽上
方。注入水。讓熨斗加熱。將蒸汽
按鈕移至自行清潔的位置,按住
5 分鐘直到蒸汽孔中的水淨空為
止。放開按鈕,以停止自行清潔
功能。
會損壞表面。
3. 清理底板。請勿將菜瓜布或粗糙
的清潔物用於底板上,因為這將會
損壞表面。要移除燒焦的殘留物,
可在熨斗仍在高溫時熨燙濕布即
可。若要清潔 Glissium™ 底板*
(搪瓷製),只需用濕布擦拭並擦
乾即可。
KR
10
1. 힐 받침대에 항상 다리미를
보관하십시오. 다리미의
플러그를 빼십시오. 외부
표면을 세척하려면 축축하고
부드러운 천을 사용하여 물기를
닦아 냅니다. 합성 솔벤트는
제품 표면에 손상을 입힐 수
있으므로 사용하지 않습니다.
2. 자동 세척 기능. 싱크대
위에서 다리미를 듭니다.
물을 채웁니다. 다리미를
가열합니다. 스팀 버튼을 자동
세척 위치로 옮기고 5분간
그대로 유지하여 스팀 구멍에서
물을 다 비웁니다. 버튼에서
손을 떼면 자동 세척 기능이
멈춥니다.
3. 밑판 세척하기. 연마 패드나
거친 클리너는 표면에
손상을 줄 수 있으므로
밑판에 사용하지 마십시오.
눌러붙은 잔여물을 제거하려면
다리미가아직 뜨거운 동안
젖은 천에 다림질을 하십시오.
Glissium™ 밑판* (에나멜처리)
을 세척하려면 부드러운
젖은천으로 닦아서 말리십시오.
Disposal
处理
EN
CNS
Disposal
Packaging materials
The packaging materials are environmentally friendly and can be recycled.
The plastic components are identified
by markings, e.g. >PE<, >PS<, etc. Please
dispose the packaging materials in the
appropriate container at the community
waste disposal facilities.
处理
廢棄處理
폐기 처분
Old appliance
on the product or on
The symbol
its packaging indicates that this product
may not be treated as household waste.
Instead it shall be handed over to the
applicable collection point for the
recycling of electrical and electronic
equipment. By ensuring this product
is disposed of correctly, you will help
旧器具
prevent potential negative consequences
for the environment and human health,
which could otherwise be caused by
inappropriate waste handling of this
product. For more detailed information
about recycling of this product, please
contact your local city office, your
household waste disposal service or the
shop where you purchased the product.
理不当可能对环境和人体健康造成的
包装材料
负面影响。有关回收利用此产品的更
多详细信息,请联系您当地的城市办
包装材料符合环保要求并可回收利
产品或包装上的符号
用。塑料部件都使用标记标出,例如
不能作为家庭废弃物来处理。而是应
事处、您的住家废弃物处置服务,或
>PE<、>PS< 等。请将包装材料丢弃
该将它送到相应的收集站以进行电气
您购买此产品的商店。
在社区废物处理设施的相应容器内。
和电子设备的回收利用。确保正确处
表示该产品
置本产品,以防止因本产品废弃物处
CNT
廢棄處理
包裝材料
包裝材料符合環保規定並可回收使
用。塑料材料具有記號識別,例如
>PE<,>PS< 等。請將包裝材料棄
置在公共廢品處理設施的適當回收
容器中。
KR
폐기 처분
포장재
포장재는 환경 친화적인 것을
사용하였기 때문에 재활용이
가능합니다 플라스틱 부품에 >PE<,
>PS< 등의 표시가 되어 있습니다.
포장재는 적합한 용기에 넣어 각
지역의 폐기물 처리 장소에 버립니다.
品,您也可以有助於避免由於不適當處
舊設備
理廢品,而為環境和人類健康帶來潛在
產品上或其包裝上的
標記表示,
不能把該產品作為家庭垃圾般處理。應
該將其棄置在電氣與電子設備廢品的適
當回收站點。藉由確認已正確棄置此產
오래된 제품
제품이나 제품 포장 위의
기호는 이 제품이 가정용 폐기물로
처리되어서는 안됨을 뜻합니다 그 대신
전기 및 전자 장비 재활용을 담당하는
해당 수집소에 보내서 처리하도록
的負面影響。如需關於回收本產品的更
詳細資訊,請聯絡您當地的廢物回收部
門、您的家庭垃圾處理服務點,或您購
買產品的商店。
해야 합니다 이 제품을 올바르게
폐기하면, 그렇지 않은 경우 발생할 수
있는 환경 및 인 건강에 대한 잠재적인
부정적 결과를 예방하는 데 도움을
줄 수 있습니다 이 제품의 재활용에
관한 자세한 설명은 가까운 동사무소,
가정용 폐기물 서비스 센터 또는 제품
구매처로 문의하시기 바랍니다.
11
Troubleshooting
EN
Problem
Possible cause
Solution
Soleplate is not heating even though iron is
turned on.
Connection problem.
Check main power supply cable, plug and
outlet.
Temperature control is in MIN position.
Select adequate temperature.
Iron does not produce steam.
Not enough water in tank.
Fill water tank (see “Getting started”, no 2).
Steam control is selected in non-steam position.
Set steam control between positions of
minimum steam and maximum steam (see
“Ironing chart”).
Spray function does not work.
Not enough water in tank.
Fill water tank (see “Getting started”, no 2).
Steam jet and vertical steam jet function does
not work.
Steam jet function was used very frequently
within a short period.
Put iron on horizontal position and wait before
using steam jet function.
Iron is not hot enough.
Adjust the proper temperature to steam
). Put iron in vertical position
ironing (up to
and wait until temperature indicator light
turns off.
The iron is not hot enough.
Set the temperature dial to a temperature
(
to maximum) suitable for steam ironing.
Put the iron on its heel and wait until the light
has gone out before you start ironing.
Water leaks from the soleplate during ironing.
CNS
••
••
Flakes and impurities come out of the soleplate You have used hard water, which has caused scale
during ironing.
flakes to develop in the water tank.
Use the self-clean function one or more times.
Water leaks from the soleplate while the iron is
cooling down or after it has been stored.
The iron has been put in horizontal position while
there is still water in the water tank.
Empty the water tank and set the steam
control to position off before storing the iron.
故障
可能的原因
解决办法
连接故障。
检查电源电缆、插头和插座。
熨斗已通电,但底板未加热。
温度控制位于“MIN”(最低)位置。
选择适当的温度。
水槽中的水不够。
向水槽注水(请参见“入门指南”,第 2 步)。
蒸汽控制的选择位于无蒸汽的位置。
将蒸汽控制设置在最小和最大蒸汽之间(请参
见“熨烫表”)。
喷雾功能不起作用。
水槽中的水不够。
向水槽注水(请参见“入门指南”,第 2 步)。
蒸汽喷射和垂直蒸汽喷射功能不起作用。
短时间内使用蒸汽喷射功能的次数过多。
将熨斗水平放置并稍候片刻,然后再使用蒸汽
喷射功能。
熨斗不产生蒸汽。
12
故障排除
熨斗热度不够。
将温度调整到适合进行蒸汽熨烫的温度(上调
至
。将熨斗垂直放置并稍候片刻,直到温度
指示灯熄灭。
熨烫时底板漏水。
熨斗温度不够高。
“将温度旋钮旋至适合进行蒸汽熨烫的温度
(
到最高)。将熨斗立起,等待指示灯熄
灭,然后再开始熨烫。”
熨烫时从底板上掉下碎末和杂质。
您使用了水质较硬的水,这会使水槽中
形成水垢渣。
使用一次或多次自清洁功能。
在熨斗冷却时或收好之后底板上漏水。
熨斗已置于水平位置,但水槽中仍有水。
将水槽中的水倒空,并将蒸汽控制旋钮
置于“关闭”位置,然后再将熨斗收起。
••
••
疑難排解
CNT
故障情形
문제
可能原因
解決方法
連接問題。
檢查主電源線、插頭及插座。
溫度控制在「MIN」(最小) 的位置。
選擇適當的溫度。
水箱內沒有足夠的水。
注滿水箱 (詳見「開始入門」,第二點)。
蒸汽控制被選在無蒸汽位置。
將蒸汽控制設定在最小蒸汽與最大蒸汽之間 (請見
「熨燙表」)。
噴灑功能不運作。
水箱內沒有足夠的水。
注滿水箱 (詳見「開始入門」,第二點)。
蒸汽噴射和直立蒸汽噴射功能
不運作。
蒸汽噴射功能在短時間使用得非常頻繁。
將熨斗以水平位置放置,然後在使用蒸汽噴射功能
之前稍加等候。
雖然熨斗已開啟但底板卻不熱。
熨斗無法產生蒸汽。
熨斗的熱度不夠。
KR
••
將適當溫度調整至蒸汽熨燙 (最高達
)。將
熨斗以直立位置放置,然後等候,直到溫度指示
燈關閉。
在熨燙過程中底板漏水。
熨斗的熱度不夠。
“將溫度選擇旋鈕設定至適合蒸汽熨燙的溫度
(
至最大)。將熨斗以底部放置並等待,直到
指示燈消失後,即可開始熨燙。”
在熨燙過程中從底板產生薄片和
雜質。
您使用的是硬水,這種水會在水箱中產生水
垢薄片。
使用自行清潔功能一次或多次。
底板在熨斗冷卻的過程中或於儲存
熨斗在水箱還有水的時候,一直是以水平位
清空水箱,並在存放熨斗前,將蒸汽控制設定在
後漏水。
置放置的。
關閉的位置。
••
문제
예상 원인
해결 방법
다리미가 켜 있는데도 밑판이 가열되지
않습니다.
연결 문제.
전원 공급 케이블, 플러그와 소켓을
확인합니다.
온도 제어기가 최저(MIN) 위치에 있습니다.
적절한 온도를 선택합니다.
탱크에 충분한 물이 없습니다.
수조를 채웁니다(“작동 시작” 2번 참조).
스팀 제어기가 비 스팀 위치로 선택되어
있습니다.
최소(MIN) 스팀과 최대(MAX) 스팀의 위치
사이에 스팀 제어기를 설정합니다(“다림질
차트” 참조).
스프레이 기능이 작동하지 않습니다.
탱크에 충분한 물이 없습니다.
수조를 채웁니다(”작동 시작” 2번 참조).
스팀 제트와 수직 스팀 제트 기능이
작동하지 않습니다.
스팀 제트 기능이 짧은 기간 내에 매우 자주
사용되었습니다.
다리미를 수평 위치에 놓고 스팀 제트
기능을 사용하기 전에 기다립니다.
다리미가 충분히 뜨겁지 않습니다.
스팀 다림질에 적절한 온도를 설정합니다(
최대
). 다리미를 수직 위치에 두고 온도
표시등이 꺼질 때까지 기다립니다.
다림질 과정에서 밑판에 물이 샙니다.
다리미가 충분히 뜨겁지 않습니다.
온도 다이얼을 스팀 다림질에 적합한
온도(
최대(MAX)까지)로 설정합니다.
다리미를 힐에 두고 표시등이 꺼질 때까지
기다려서 다림질을 시작합니다.
다림질 과정에서 밑판에서 박편과 불순물이
떨어집니다.
수조에 물때 박편을 발생시키는 경수를
사용했을 수 있습니다.
자체 세척 기능을 한 번 이상 사용합니다.
다리미가 냉각되는 동안 또는 보관된 후
밑면에서 물이 누수됩니다.
수조에 아직 물이 있는 동안 다리미를 수평
위치에 두었습니다.
수조를 비우고 다리미를 보관하기 전 스팀
제어기를 꺼짐 위치로 설정합니다.
다리미에서 스팀이 발생하지 않습니다.
••
••
13
Memahami setrika Anda/ทำ�ความรู้จักกับเตารีด/Tìm hiểu bàn là
ID
TH
VN
*
14
ID
TH
VN
Komponen
ส่วนประกอบ
Cấu tạo
1. Penyemprot
2. Pengisi air berpenutup
3. Pengontrol uap
4. Tombol penyemprot
5. Tombol jet uap
6. Lampu indikator daya
7. Pelindung kabel daya
8. Switch pengatur suhu
9. Penampung air
10. Pelat dasar*
1. ฉีดสเปรย์
2. ฝาปิดช่องเติมน้ำ�
3. ปรับไอน้ำ�
4. ปุ่มสเปรย์
5. ปุ่มฉีดไอน้ำ�
6. ไฟสัญลักษณ์การทำ�งาน
7. ตัวป้องกันสายไฟ
8. สวิตช์ปรับอุณหภูมิ
9. ที่เก็บน้ำ�
10. แผ่นพื้นเตารีด*
1. Xịt
2. Lỗ đổ nước có nắp
3. Núm điều chỉnh hơi
nước
4. Nút xịt
5. Nút là tia hơi nước
6. Đèn chỉ báo điện
7. Lớp bảo vệ dây điện
8. Công tắc nhiệt độ
9. Bình chứa nước
10. Đế*
* spesifikasi berbeda-beda
sesuai model
* รายละเอียดทางเทคนิคอาจ
แตกต่างกันไปตามรุ่น
* Thông số kỹ thuật thay đổi
theo model
Saran keselamatan
ID
Bacalah petunjuk berikut secara
cermat sebelum menggunakan
peralatan ini untuk pertama kalinya.
• Peralatan ini dapat digunakan oleh
anak-anak yang berusia mulai 8
tahun ke atas dan orang dengan
keterbatasan kemampuan fisik,
indra, dan mental atau orang dengan
pengalaman dan pengetahuan yang
kurang apabila mereka telah diberi
arahan atau petunjuk mengenai
penggunaan peralatan ini dengan cara
yang aman dan pemahaman tentang
bahaya yang dapat ditimbulkan.
Anak-anak tidak boleh bermain
dengan peralatan ini. Membersihkan
dan merawat setrika ini tidak boleh
dilakukan oleh anak-anak tanpa
pengawasan.
• Anak-anak harus diawasi untuk
memastikan bahwa mereka tidak
bermain-main dengan peralatan ini.
• Peralatan ini hanya dapat
disambungkan ke catu daya yang
memiliki tegangan dan frekuensi yang
sesuai dengan spesifikasi pada pelat
identifikasi!
TH
อ่านคำ�แนะนำ�ต่อไปนี้โดยละเอียดก่อน
ใช้เครื่องเป็นครั้งแรก
• อุปกรณ์นี้เหมาะสำ�หรับใช้งานโดยผู้ที่
มีอายุ 8 ปีขึ้นไป ผูุ้ที่มีข้อจำ�กัดทาง
กายภาพประสาทสัมผัส ประสบการณ์หรือ
ความเข้าใจจะต้องมีคนกำ�กับดูแลหรือ
ได้รับคำ�แนะนำ�ในการใช้งานเครื่อง
อย่างปลอดภัย รวมทั้งเข้าใจอันตรายที่
เกี่ยวข้อง ห้ามเด็กเล่นเครื่อง ห้ามไม่ให้
เด็กทำ�ความสะอาดหรือดูแลรักษา
เครื่องโดยไม่มีคนกำ�กับดูแล
• เด็กควรมีผู้ดูแล ในการใช้งานเพื่อให้
แน่ใจว่า จะไม่เล่นกับเครื่อง
คำ�แนะนำ�ด้านความปลอดภัย
• Setrika ini tidak dapat digunakan jika
telah terjatuh, jika terlihat adanya
tanda-tanda kerusakan pada setrika
atau pada kabelnya atau jika setrika
bocor.
• Peralatan ini harus disambungkan
hanya ke soket yang telah
dihubungkan ke ground. Bila perlu,
gunakan kabel ekstensi yang sesuai
untuk 10 A.
• Jika peralatan atau kabel catu daya
rusak, komponen ini harus diganti
oleh produsen, agen servisnya atau
orang yang memiliki kualifikasi serupa,
untuk mencegah bahaya.
• Setrika harus digunakan dan
diletakkan pada permukaan yang
stabil. Saat meletakkan setrika
dalam posisi tegak, pastikan bahwa
permukaan di bawah posisi tegaknya
stabil.
• Jangan meninggalkan setrika tanpa
diawasi ketika sedang disambungkan
ke outlet listrik.
• Kabel induk tidak boleh bersentuhan
dengan bagian panas pada setrika.
• Jangan mencelupkan peralatan ke
dalam air atau cairan lainnya.
• Jangan melebihi volume pengisian
maksimum seperti yang ditunjukkan
pada peralatan.
• Jika ada beberapa batasan, tentukan
kualitas/jenis air yang dapat
digunakan dengan peralatan ini.
• Peralatan ini ditujukan hanya untuk
penggunaan domestik. Produsen tidak
dapat bertanggung jawab terhadap
kerusakan yang disebabkan oleh
penggunaan yang salah atau tidak
benar.
• Jauhkan setrika dan kabelnya dari
jangkauan anak-anak yang berusia di
bawah 8 tahun ketika setrika sedang
disambungkan ke outlet listrik atau
didinginkan.
• Peralatan harus dinonaktifkan dan
steker induk dilepaskan setiap kali
selesai digunakan, sebelum mencuci
dan melakukan perawatan.
• หากอุปกรณ์หรือสายไฟเสียหาย ให้ส่ง
ซ่อมกับผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการหรื
อบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อป้องกันอันตรา
ยที่อาจเกิดขึ้น
• ใช้และวางเตารีดบนพื้นผิวที่มั่งคง
ขณะวางเตารีดบนที่วาง ดูให้แน่ใจว่าฐาน
วางที่วางเตารีดหรือพื้นมั่นคงดี
• อย่าเปิดเครื่องทิ้งไว้ขณะต่อไฟอยู่
• อุปกรณ์ออกแบบมาสำ�หรับใช้งาน
ภายในครัวเรือนเท่านั้น ผู้ผลิตจะ
ไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานอยู่
างไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
• เก็บเตารีดและสายไฟให้พ้นมือเด็กที่
มีอายุต่ำ�กว่า 8 ปีขณะเครื่องมีกระแสไฟ
หรือกำ�ลังรอให้เย็นลง
• ปิดเตารีดและดึงปลั๊กออกทุกครั้งหลังใช้
งาน ก่อนทำ�ความสะอาดหรือระหว่างการ
ดูแลรักษา
• ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับก่อนเติมน้ำ�
• ต่ออุปกรณ์กับแหล่งจ่ายไฟที่แรงดันไฟ
และความถี่พิกัดตามรายละเอียดทาง
เทคนิคในแผ่นข้อมูลเท่านั้น!
• สายไฟจะต้องไม่สัมผัสกับส่วนใดของ
ตัวเครื่อง
• ห้ามใช้เตารีดหากทำ�หล่น หรือสังเกตพบ
ความเสียหายที่ตัวเตารีดหรือสายไฟหรือ
ในกรณีที่มีไฟรั่ว
• อย่าเติมน้ำ�เกินกว่าขีดสูงสุดที่ระบุไว้ที่
ตัวเตารีด
• ใช้เครื่องกับเต้ารับที่มีขาดินเท่านั้น
หากจำ�เป็นสามารถใช้สายพ่วงขนาด
10 A ได้
• Steker harus dilepaskan dari outlet
listrik sebelum penampung air diisi.
• ห้ามจุ่มเตารีดลงในน้ำ�หรือของเหลว
• หากเกิดปัญหาใด ๆ กรุณากรองน้ำ�หรือ
เลือกประเภทน้ำ�ที่เหมาะสมที่จะใช้กับเ
ตารีด
15
Lời khuyên an toàn
VN
Đọc kỹ hướng dẫn sau đây trước
khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên.
• Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những
người bị suy giảm khả năng thể
chất, cảm giác hoặc tâm thần, hay
thiếu kinh nghiệm và kiến thức có
thể sử dụng thiết bị này nếu họ
được giám sát hay hướng dẫn về
việc sử dụng thiết bị một cách an
toàn và hiểu các mối nguy hiểm liên
quan. Trẻ em không được chơi đùa
với thiết bị. Trẻ em không được làm
sạch và bảo trì cho người sử dụng
khi không có sự giám sát.
• Trẻ em phải được giám sát để đảm
bảo chúng không nghịch phá thiết bị
này.
• Thiết bị chỉ có thể được cắm vào
nguồn điện có điện thế và tần số
tuân thủ các thông số kỹ thuật trên
biển thông số!
• Không được sử dụng bàn là nếu
bàn là bị rơi, nếu nhìn thấy dấu hiện
hư hỏng trên bàn là hoặc dây dẫn,
hoặc nếu bàn là bị rỉ nước.
16
• Thiết bị chỉ có thể được kết nối với
ổ cắm tiếp đất. Nếu cần, có thể sử
dụng dây nối dài phù hợp với nguồn
điện 10 A.
• Nếu thiết bị hoặc dây dẫn bị hỏng
thì phải được thay bởi nhà sản xuất,
đại lý dịch vụ của nhà sản xuất hoặc
nhân viên đủ năng lực tương tự, để
tránh nguy hiểm.
• Bàn là phải được sử dụng và đặt
trên mặt phẳng vững chắc. Khi đặt
bàn là trên đế, đảm bảo rằng bề
mặt đặt đế phải vững chắc.
• Không bao giờ bỏ quên thiết bị
trong khi đang cắm điện.
• Phải tắt thiết bị và rút phích cắm
sau mỗi lần sử dụng, trước khi vệ
sinh và bảo trì.
• Phải rút phích cắm khỏi ổ cắm trước
khi đổ nước vào bình chứa nước.
• Không để dây điện tiếp xúc với bất
kỳ phần nóng nào của thiết bị.
• Không nhúng thiết bị vào nước
hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác.
• Không đổ nước quá thể tích tối đa
được chỉ báo trên thiết bị.
• Nếu có hạn chế, vui long xác định
chất lượng nước / loại nước có thể
được sử dụng với thiết bị.
• Thiết bị này chỉ dành cho sử dụng
trong gia đình. Nhà sản xuất không
chịu trách nhiệm pháp lý về hư
hỏng có thể xảy ra do sử dụng
không phù hợp hoặc sai cách.
• Để bàn là và dây bàn là ngoài tầm
với trẻ em dưới 8 tuổi khi bàn là
đang được nối điện hoặc làm nguội.
ผังการใช้เตารีด
Grafik penyetrikaan
ID
Jenis kain
Pengaturan suhu
Saran penyetrikaan
Akrilik
•
Setrika kering di bagian dalam.
Asetat
•
Setrika kering di bagian dalam ketika kain masih dalam kondisi lembap atau
gunakan penyemprot untuk melembapkannya.
Nilon & Sintetik
•
Setrika di bagian dalam ketika kain masih dalam kondisi lembap atau gunakan
penyemprot untuk melembapkannya.
Rayon
•
Setrika di bagian dalam kain.
Viskosa
•
Sutra
••
Setrika kering di sebagian besar kain. Uap dapat digunakan dengan petunjuk
produsen.
Setrika di bagian dalam kain. Gunakan kain pelapis untuk mencegah munculnya
bekas kilap.
Paduan katun
••
Periksa label dan petunjuk produsen yang disertakan. Gunakan pengaturan
terendah yang diperlukan untuk serat.
Wol & paduan wol
••
Setrika uap di bagian dalam atau gunakan kain pelapis setrika.
Katun
•••
Setrika kering ketika kain masih dalam kondisi lembap atau gunakan
penyemprot untuk melembapkannya. Gunakan uap sedang hingga tinggi.
Korduroi
•••
Setrika uap di bagian dalam atau gunakan kain pelapis setrika.
Linen
••• hingga “max”
Setrika di bagian dalam atau gunakan kain pelapis setrika untuk mencegah
bekas kilap, terutama pada pakaian berwarna gelap. Setrika kering ketika
kain masih dalam kondisi lembap atau gunakan penyemprot untuk
melembapkannya. Gunakan uap sedang hingga tinggi.
Sejenis kain drill
••• hingga “max”
Gunakan uap maksimum.
Kecepatan menyetrika berbagai kain berjenis drill (denim) dan kelembapan kain dapat menyebabkan pengaturan optimal
berbeda dari yang direkomendasikan dalam tabel!
TH
ผ้า
ค่าอุณหภูมิ
คำ�แนะนำ�ในการรีด
อคริลิก
•
รีดแห้งด้านใน
อะซิเตท
•
รีดแห้งด้านในขณะผ้าชื้นหรือฉีดสเปรย์เพื่อให้ผ้าชื้น
ไนลอนและไยสังเคราะห์
•
รีดด้านในขณะผ้าชื้นหรือฉีดสเปรย์เพื่อให้ผ้าชื้น
เรยอน
•
รีดด้านในของผ้า
ผ้าวิสโคส (ใยสังเคราะห์)
•
รีดแห้งโดยส่วนใหญ่ สามารถใช้ระบบไอน้ำ�ได้ตามคำ�แนะนำ�ของผู้ผลิต
ผ้าไหม
••
รีดด้านใน ใช้ผ้าช่วยรีดเพื่อป้องกันเนื้อผ้าร้อนจนเป็นเนื้อวาว
ฝ้ายผสม
••
ตรวจสอบรายละเอียดจากฉลากกำ�กับและคำ�แนะนำ�ของผู้ผลิต ใช้ค่าสำ�หรับเส้น
ใยที่ต้องใช้ความร้อนระดับต่ำ�สุด
ขนสัตว์และขนสัตว์ผสม
••
รีดด้วยไอน้ำ�ด้านในหรือใช้ผ้าช่วยรีด
ผ้าฝ้าย
•••
รีดแห้งขณะผ้าชื้นหรือฉีดสเปรย์ให้ผ้าชื้น ใช้ไอน้ำ�ระดับปานกลางหรือแรง
คอร์ดูรอย
•••
รีดด้วยไอน้ำ�ด้านในหรือใช้ผ้าช่วยรีด
ผ้าลินิน
••• ไปที่ระดับ "สูงสุด"
รีดด้านในหรือใช้ผ้าช่วยรีดเพื่อป้องกันผ้าร้อนจนเนื้อวาว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กับผ้าสีคล้ำ� รีดแห้งขณะผ้าชื้นหรือฉีดสเปรย์ให้ผ้าชื้น ใช้ไอน้ำ�ระดับ
ปานกลางหรือแรง
ผ้ายีนส์
••• ไปที่ระดับ "สูงสุด"
ใช้ไอน้ำ�ระดับสูงสุด
การใช้ความเร็วในการรีดและระดับความชื้นของผ้ายีนส์ที่ต่างไปจากนี้อาจทำ�ให้ประสิทธิภาพในการรีดต่างไปจากที่แจ้งในตาราง!
17
Bảng hướng dẫn là
VN
Vải
Thiết đặt nhiệt độ
Khuyến nghị cách là
Acrylic
•
Là khô ở mặt trái.
Axetat
•
Là khô ở mặt trái khi vẫn còn ẩm hoặc phun nước để làm ẩm.
Nylon & Sợi Tổng
Hợp
•
Là ở mặt trái khi vẫn còn ẩm hoặc phun nước để làm ẩm.
Tơ nhân tạo
•
Là ở mặt trái vải.
Sợi Vitcô
•
Chủ yếu là khô. Có thể sử dụng là hơi nước theo hướng dẫn của nhà sản
xuất.
Tơ lụa
••
Là ở mặt trái. Là qua vải lót để tránh tạo ra vết bóng.
Sợi bông pha
••
Kiểm tra nhãn mác và làm theo chỉ dẫn của nhà sản xuất. Sử dụng thiết đặt
cho loại sợi yêu cầu mức thiết đặt thấp nhất.
Len và len pha
••
Là hơi nước ở mặt trái hoặc là qua vải lót.
Sợi bông
•••
Là khô khi vẫn còn ẩm hoặc phun nước để làm ẩm. Sử dụng hơi nước vừa
đến cao.
Nhung kẻ
•••
Là hơi nước ở mặt trái hoặc là qua vải lót.
Vải lanh
••• đến “max”
Là ở mặt trái hoặc là qua vải lót để tránh tạo ra vết bóng, đặc biệt là với các
màu tối. Là khô khi vẫn còn ẩm hoặc phun nước để làm ẩm. Sử dụng hơi
nước vừa đến cao.
Vải bò
••• đến “max”
Sử dụng hơi nước tối đa.
Tốc độ là và độ ẩm của vải Khác Nhau ở vải bò có thể làm thay đổi thiết đặt tối ưu so với khuyến nghị trong bảng này!
18
Memulai pengaktifan
เริ่มใช้งาน
ID
TH
VN
Bắt đầu
1. Sebelum digunakan untuk pertama
kalinya. Bersihkan semua perekat
yang tertinggal dan gosok perlahan
dengan kain lembap. Cuci penampung
air untuk membersihkan partikelpartikel asing. Ketika mengaktifkan
setrika untuk pertama kalinya, akan
muncul uap/bau sementara.
2. Mengisi setrika uap dengan air.
Pastikan bahwa steker telah dilepaskan
dari outlet daya. Putar selektor suhu
ke posisi “0” dan buka penutup celah
pengisian. Menggunakan gelas kimia
yang disertakan, tuang air hingga level
maksimum. Tutuplah penutupnya.
3. Sambungkan kabel daya ke outlet
daya. Lampu indikator akan menyala.
Atur suhu dengan memutar selektror
suhu ke pilihan yang sesuai. Ketika
lampu padam, setrika sudah siap
untuk digunakan.
1. ก่อนการใช้งานครั้งแรก นำ�คราบกาว
ทั้งหมดออกโดยค่อย ๆ ถูโดยใช้ผ้าชื้น
ล้างที่เก็บน้ำ�เพื่อขจัดสิ่งแปลกปลอมต่าง
ๆ หลังจากเปิดใช้งานในครั้งแรก อาจเกิด
ไอระเหยหรือกลิ่นอยู่ชั่วระยะหนึ่ง
2. การเติมน้ำ�ในเตารีดไอน้ำ� อย่าลืม
ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับไฟฟ้า หมุน
แป้นปรับอุณหภูมิไปที่ “0” จากนั้น
เปิดช่องเติม ใช้บีกเกอร์ที่จัดมาให้
เติมน้ำ�ลงจนถึงระดับสูงสุด ปิดฝา
3. เสียบสายไฟเข้าที่เต้ารับไฟฟ้า ไฟแสดงการทำ�งานจะติดสว่าง
ตั้งค่าอุณหภูมิโดยหมุนแป้นปรับ
อุณหภูมิไปตามค่าที่ต้องการ หลัง
จากไฟดับ แสดงว่าเตารีดพร้อมสำ�หรับ
ใช้งาน
1. Trước khi sử dụng lần đầu. Bóc
hết keo còn dính lại và chà nhẹ
nhàng bằng khăn ẩm. Xả bình chứa
nước để loại bỏ tạp chất. Khi bật
thiết bị lần đầu, hơi nước/mùi tạm
thời có thể xuất hiện.
2. Đổ nước vào bàn là hơi nước.
Đảm bảo phích cắm đă rút khỏi ổ
cắm điện. Xoay núm chọn hơi nước
sang thiết đặt là khô và mở nắp lỗ
đổ nước. Dùng cốc mỏ đi kèm, đổ
nước tới mức tối đa. Đóng nắp lại.
3. Cắm dây diện vào ổ cắm. Đèn báo
nguồn sáng. Đặt nhiệt độ bằng cách
xoay núm chọn nhiệt độ đến lựa
chọn thích hợp. Khi đèn tắt, bàn là
đã sẵn sàng sử dụng.
19
ID
TH
VN
20
4. Menggunakan fungsi semprot
uap dan jet uap. Pastikan bahwa
penampung air berisi 1/4 bagian.
Gunakan fungsi semprot uap untuk
kain yang dilembapkan terlebih
dahulu dengan menekan tombol
semprot beberapa kali untuk
menghasilkan uap halus (A). Untuk
menggunakan fungsi jet uap,
pastikan bahwa penampung air berisi
1/2 bagian. Tekan tombol jet uap
beberapa kali untuk menghasilkan
pemompaan terbaik (B).
5. Menyetrika uap untuk kain yang
digantung. Fungsi jet uap vertikal
sangatlah ideal untuk menyetrika
uap gorden, setelan, dan kain/
pakaian lembut lainnya. Gantung
kain dengan penggantung pakaian,
pegang setrika dengan jarak
10-20 cm dan tekan tombol jet uap.
6. Nonaktif otomatis 3 cara. Jika
setrika ditinggalkan tanpa diawasi
pada pelat dasar atau pada posisi
miring, setrika akan nonaktif setelah
30 detik. Jika ditinggalkan tanpa
diawasi pada posisi tegak, setrika
akan nonaktif setelah 8 menit.
Untuk mengaktifkannya lagi, cukup
mulailah menyetrika kembali.
4. ใช้ฟังก์ชั่นฉีดสเปรย์และไอน้ำ�
ดูให้แน่ใจว่ามีน้ำ�อย่างน้อย 1/4 ของ
ที่เก็บ ใช้สเปรย์เพื่อเตรียมผ้าให้ชื้น
โดยกดที่ปุ่มสเปรย์หลาย ๆ ครั้งเพื่อให้มี
การพ่นละอองละเอียด (A). ใช้ฟังก์ชั่น
ไอน้ำ�ได้โดยน้ำ�จะต้องมีอยู่ 1/2 ของ
ที่เก็บ กดปุ่มไอน้ำ�หลาย ๆครั้งเพื่อปั๊มน้ำ�
(B).
5. การรีดไอน้ำ�ผ้าที่แขวนอยู่ ฟังก์ชั่น
รีดไอน้ำ�ในแนวตั้งเหมาะอย่างยิ่ง
สำ�หรับใช้กับผ้าม่าน เสื้อสูทและผ้าที่
บอบบาง แขวนผ้าบนไม้แขวน ถือ
เตารีดไว้ที่ระยะ 10-20 ซม.
จากนั้นกดปุ่มพ่นไอน้ำ�
6. ระบบตัดการทำ�งานอัตโนมัติ 3 ทาง
หากปล่อยเตารีดทิ้งโดยหันแผ่นพื้นเตารีดลง
หรือวางตะแคง ระบบจะปิดการทำ�งานภายใน
30 วินาที หากวางตั้งไว้ตามปกติ ระบบจะตัด
การทำ�งานหลังจาก 8 นาที เปิดใช้งานอีกครั้ง
โดยเริ่มการรีดซ้ำ�
4. Dùng tính năng phun sương
và phun tia. Đảm bảo bình chứa
nước đầy ít nhất 1/4. Sử dụng phun
sương để làm ẩm vải trước bằng
cách bấm nút phun sương vài lần
để tạo ra màn sương đều (A). Để sử
dụng chức năng phun tia, đảm bảo
bình nước đầy ít nhất 1/2. Nhấn nút
phun tia vài lần để mồi bơm (B).
5. Là hơi nước đồ treo. Chức năng
phun tia dọc lý tưởng cho phun
nước vào rèm cửa, complê và các
loại vải mỏng manh. Treo quần áo
lên mắc, giữ bàn là ở khoảng cách
10–20 cm và bấm nút phun tia.
6. TẮT Tự Động 3 chiều. Nếu bàn là
bị bỏ quên trên đế hoặc ở mặt bên,
sau 30 giây bàn là sẽ tự tắt. Nếu
bàn là bị bỏ quên trên mặt gót, sau
8 phút bàn là sẽ tự tắt. Để bật, chỉ
cần bắt đầu là lại.
Membersihkan setrika (jangan gunakan detergen apa pun)
การทำ�ความสะอาด (ห้ามใช้สารซักฟอก)
ID
TH
VN
Làm sạch (không dùng bất kỳ chất tẩy rửa nào)
1. Selalu simpan setrika pada posisi
tegak. Lepaskan koneksi stekernya.
Untuk membersihkan permukaan luar,
gunakan kain lembut yang lembap dan
laplah hingga kering. Jangan gunakan
bahan kimia apa pun karena bahan
tersebut dapat merusak permukaan.
2. Fungsi “self-cleaning”. Pegang setrika
di atas bak cuci. Isilah dengan air. Lalu
panaskan setrika. Pindahkan tombol ke
posisi “self-cleaning”, tahan selama 5 detik
untuk mengosongkan air dari lubang uap.
Lepaskan tombol untuk menghentikan
fungsi ini.
3. Membersihkan pelat dasar. Jangan
gunakan papan gosok atau pembersih
yang kasar pada pelat dasar karena ini
akan merusak permukaannya. Untuk
membersihkan sisa pembakaran,
setrikalah di atas kain lembap ketika
setrika dalam kondisi panas. Untuk
membersihkan pelat dasar GlissiumTM*
(berlapis email), cukup lap dengan kain
lembap yang halus dan laplah hingga
kering.
1. วางเตารีดหงายตั้งทุกครั้งเวลาที่ต้อง
การเก็บ ถอดปลั๊กเตารีด ทำ�ความสะอาด
พื้นผิวด้านนอกโดยใช้ผ้าชื้นเนื้อนุ่มและ
เช็ดให้แห้ง ห้ามใช้สาระลาย เนื่องจากจะทำ�
ให้พื้นผิวเสียหายได้
2. ระบบทำ�ความสะอาดอัตโนมัติ
ถือเตารีดไว้เหนือซิงค์ เติมน้ำ� เปิดเครื่อง
ให้ร้อน ถือค้างไว้ประมาณ 5 วินาที
เพื่อระบายน้ำ�จากช่องไอน้ำ� ปล่อ
ยนิ้วจากปุ่มเพื่อหยุดการทำ�ความสะอาด
อัตโนมัติ
3. การทำ�ความสะอาดแผ่นพื้นเตารีด
ห้ามใช้ฝอยขัดหรือน้ำ�ยาทำ�ความสะอาด
กับแผ่นพื้นเตารีด เนื่องจากอาจทำ�ให้
พื้นผิวเสียหายได้ ขจัดคราบไหม้ตกค้าง
โดยรีดเตารีดไปบนผ้าชื้นขณะเตารีดร้อ
นอยู่ ทำ�ความสะอาดแผ่น GlissiumTM*
(เคลือบอีนาเมล) โดยเช็ดออกด้วยผ้าชื้นเ
นื้อนุ่มจนแห้ง
1. Luôn dựng bàn là trên mặt gót. Rút
phích cắm bàn là ra. Để vệ sinh các bề
mặt bên ngoài, sử dụng khăn mềm ẩm
và lau khô. Không sử dụng bất kỳ dung
môi hóa chất nào, vì chúng có thể làm
hỏng bề mặt.
2. Chức năng tự làm sạch. Giữ bàn là
trên bồn rửa. Đổ nước vào. Làm nóng
bàn là. Chuyển nút hơi về vị trí tự làm
sạch, để trong 5 giây để nước ra hết
lỗ hơi. Nhả nút để dừng chức năng tự
làm sạch.
3. Làm sạch đế. Không sử dụng các tấm
cọ ráp hoặc chất tẩy mạnh trên đế vì
chúng sẽ làm hỏng bề mặt. Để loại bỏ
các vết cháy, là trên khăn ẩm trong
khi bàn là vẫn còn nóng. Để vệ sinh
đế GlissiumTM* (tráng men), chỉ cần lau
bằng vải mềm ẩm và lau khô.
21
Pembuangan/การทิ้ง/Thải bỏ
ID
TH
VN
22
Pembuangan
Bahan pengemas
Bahan pengemas ini ramah lingkungan
dan dapat didaur ulang Komponen plastik
dikenali dari penandaannya, mis. >PE <,
>PS<, dsb. Buanglah bahan pengemas
di tempat penampungan yang sesuai di
tempat pembuangan sampah penduduk.
Mesin tua
การทิ้ง
วัสดุบรรจุภัณฑ์
วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใชไม่มีอันตราย
ต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถ
นำ�มารีไซเคิลได้ชิ้นส่วน
พลาสติกมีสัญลักษณ์กำ�กับเช่น
>PE <, >PS< เป็นต้น โปรดกำ�จัด
วัสดุบรรจุภัณฑ์ทิ้ง ในภาชนะ
ที่เหมาะสมตามสถานที่จัดทิ้งขยะของชุมชน
เครื่องใช้เก่า
Thải bỏ
Vật liệu đóng gói
Các vật liệu đóng gói không gây ô
nhiễm môi trường và có thể tái chế.
Các bộ phận nhựa có đánh dấu, ví dụ
>PE<, >PS<, v.v... Vui lòng thải bỏ vật
liệu đóng gói trong đồ chứa thích hợp
tại cơ sở xử lý chất thải tại cộng đồng.
Thiết bị cũ
Simbol
pada produk ini atau
kemasannya menandakan bahwa produk
ini tidak boleh diperlakukan sebagai
limbah rumah tangga. Melainkan,
produk ini harus diserahkan ke tempat
pengumpulan limbah daur-ulang untuk
perangkat listrik dan elektronik. Dengan
memastikan bahwa produk ini dibuang
dengan cara yang benar, Anda akan ikut
mencegah timbulnya konsekuensi negatif
สัญลักษณ์
ที่ผลิตภัณฑ์หรือที่ บรรจุ
ภัณฑ์ใช้เพื่อระบุว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถ
กำ�จัดทิ้งแบบขยะในครัวเรือนตามปกติได้
โดยให้นำ�ไปจำ�หน่ายทิ้ง ณ จุดจัดเก็บที่
เหมาะสมเพือ
่ ทำ�การรีไซเคิลส่วนประกอบทาง
ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การ
จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ทง้ิ อย่างถูกวิธี เป็นการช่วย
ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสภาพ
แวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ ซึง่ อาจเกิดขึน
้
ได้เนื่องจากการกำ�จัดเครื่องใช้เหลือทิ้ง
Biểu tượng
trên sản phẩm hoặc
bao bì của nó cho biết rằng không
được xử lý sản phẩm này như rác thải
gia đình. Thay vào đó, phải chuyển
thiết bị đến điểm thu gom phù hợp để
tái chế thiết bị điện và điện tử. Khi đảm
bảo sản phẩm này được thải bỏ đúng
quy cách, bạn sẽ giúp tránh tạo ra hậu
quả xấu cho môi trường và sức khỏe
con người mà việc xử lý chất thải sai
terhadap lingkungan dan kesehatan
manusia, yang bisa muncul jika limbah
produk ini tidak ditangani secara benar.
Untuk rincian informasi mengenai daur
ulang produk ini, hubungi kantor pemda
setempat, layanan pembuangan limbah
rumah tangga atau toko tempat Anda
membeli produk ini.
อย่างไม่ถูกวิธีสอบถามข้อมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ได้จาก
หน่วยงานในพืน
้ ที่ ผู้ให้บริการจัดเก็บขยะ
ประจำ�พื้นที่ของคุณหรือร้านที่จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์นี้
quy cách đối với sản phẩm này gây ra.
Để biết thêm thông tin chi tiết về việc
tái chế sản phẩm này, vui lòng liên hệ
văn phòng thành phố địa phương của
bạn, cơ quan phụ trách thải bỏ rác thải
gia đình hoặc cửa hàng nơi bạn đã
mua sản phẩm.
การแก้ไขปัญหา
Penelusuan masalah
ID
Masalah
Kemungkinan penyebab
Solusi
Pelat dasar tidak memanas meskipun setrika
telah diaktifkan.
Masalah koneksi.
Periksa kabel catu daya utama, steker, dan outlet.
Kontrol suhu berada di posisi MIN.
Pilih suhu yang memadai.
Tidak ada cukup air di dalam penampung.
Isilah penampung air (lihat “Memulai pengaktifan”,
no.2)
Kontrol uap dipilih dalam posisi “non-steam”.
Atur kontrol uap antara posisi uap minimum dan
maksimum (lihat “Grafik penyetrikaan”)
Fungsi semprot tidak bekerja.
Tidak ada cukup air di dalam penampung.
Isilah penampung air (lihat “Memulai pengaktifan”,
no.2)
Fungsi jet uap dan jet uap vertikal tidak bekerja.
Fungsi jet uap digunakan terlalu sering dalam
waktu yang singkat.
Letakkan setrika pada posisi horizontal dan
tunggu beberapa saat sebelum menggunakan
fungsi jet uap.
Setrika belum cukup panas.
Atur suhu yang tepat untuk menyetrika uap
(hingga level ••). Letakkan setrika dalam posisi
vertikal dan tunggu beberapa saat hingga lampu
indikator suhu padam.
Air bocor dari pelat dasar selama menyetrika.
Setrika belum cukup panas.
Atur tombol suhu ke suhu (•• hingga maksimum)
yang sesuai dengan penyetrikaan uap. Letakkan
setrika pada posisi tegak dan tunggu beberapa
saat hingga lampu padam sebelum Anda mulai
menyetrika.
Muncul serpihan dan kotoran dari pelat dasar
selama menyetrika.
Anda telah menggunakan air keras, yang
menyebabkan pengumpulan serpihan kerak di
dalam penampung air.
Gunakan fungsi “self-clean” satu atau beberapa
kali.
Air bocor dari pelat dasar ketika setrika
didinginkan atau setelah setrika disimpan.
Setrika telah diletakkan dalam posisi horizontal
ketika masih terdapat air di dalam penampung.
Kosongkan penampung air dan atur kontrol uap
ke posisi OFF sebelum menyimpan setrika.
ปัญหา
สาเหตุที่เป็นไปได้
แนวทางแก้ไข
แผ่นพื้นเตารีดไม่ทำ�ความร้อนแม้ว่าจะเปิด
เตารีดอยู่ก็ตาม
ปัญหาการต่อสายไฟ
ตรวจสอบสายไฟ ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้า
ส่วนควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่ตำ�แหน่ง MIN
เลือกระดับอุณหภูมิที่เหมาะสม
เตารีดไม่ยอมฉีดไอน้ำ�
มีน้ำ�ในที่เก็บไม่พอ
เติมน้ำ� (ดูใน "เริ่มใช้งาน" ข้อ 2)
เลือกระดับไอน้ำ�ในตำ�แหน่งที่ไม่สามารถฉีดไอน้ำ�
ปรับการฉีดไอน้ำ�ระหว่างต่ำ�และแรงสุด (ดูใน
"ผังการรีด")
Setrika tidak menghasilkan uap.
TH
เตารีดไม่ยอมฉีดสเปรย์
มีน้ำ�ในที่เก็บไม่พอ
เติมน้ำ� (ดูใน "เริ่มใช้งาน" ข้อ 2)
ฟังก์ชั่นฉีดไอน้ำ�และฉีดไอน้ำ�แนวตั้ง
ไม่ทำ�งาน
มีการใช้ฟังก์ชั่นฉีดไอน้ำ�บ่อย ๆ เป็นช่วงเวลาสั้น ๆ
วางเตารีดในแนวนอนและรอก่อนเริ่มใช้ระบบฉีดไอน้ำ�
เตารีดร้อนน้อย
ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการรีดด้วย
ไอน้ำ� (สูงสุด ••). วางเตารีดในแนวตั้ง
และรอจนกระทั่งไฟแจ้งอุณหภูมิ ดับลง
มีน้ำ�รั่วจากแผ่นพื้นเตารีดระหว่างการรีด
เตารีดร้อนน้อย
ปรับแป้นอุณหภูมิไปเป็นอุณหภูมิ (•• ถึงระดับสูงสุด)
ที่เหมาะสมในการรีดด้วยไอน้ำ� หงายเตารีดตั้งขึ้น
และรอจนกระทั่งไฟดับก่อนเริ่มการรีด
มีแผ่นตะกรันและสิ่งสกปรกออกมาจากแผ่นพื้
นเตารีดระหว่างการรีด
คุณใช้น้ำ�กระด้างซึ่งทำ�ให้เกิดแผ่นตะกรันในถังน้ำ�
ใช้ฟังก์ชั่นทำ�ความสะอาดอัตโนมัติอย่างน้อยหนึ่ง
ครั้งขึ้นไป
มีน้ำ�รั่วจากแผ่นพื้นเตารีดขณะเตารีดเย็นลงหรือ
หลังจากมีการจัดเก็บ
เตารีดอยู่ในตำ�แหน่งแนวนอนขณะยังมีน้ำ�ค้างอยู่
ในที่เก็บน้ำ�
ระบายน้ำ�ในที่เก็บน้ำ�ออก จากนั้นปรับส่วนควบคุม
ไอน้ำ�ไปที่ตำ�แหน่งปิดการทำ�งานก่อนจัดเก็บเตารีด
23
Xử lý sự cố
VN
24
Vấn đề
Nguyên nhân có thể
Giải pháp
Đế không nóng lên ngay cả khi bật
bàn là.
Sự cố nối điện.
Kiểm tra dây điện, phích cắm và ổ cắm
của nguồn điện chính.
Điều chỉnh nhiệt độ ở vị trí MIN.
Chọn nhiệt độ thích hợp.
Bàn là không phun hơi nước.
Không đủ nước trong bình chứa.
Đổ nước vào bình chứa (xem phần “Bắt đầu”,
số 2).
Điều chỉnh hơi nước được chọn ở vị trí không
phun hơi nước.
Điều chỉnh hơi nước ở vị trí hơi nước tối thiểu
và hơi nước tối đa (xem phần “Bảng hướng
dẫn là”).
Chức năng phun nước không hoạt động.
Không đủ nước trong bình chứa.
Đổ nước vào bình chứa (xem phần “Bắt đầu”,
số 2).
Chức năng phun tia và phun tia dọc
không hoạt động.
Chức năng phun tia được sử dụng quá nhiều
lần trong thời gian ngắn.
Đặt bàn là ở vị trí nằm ngang và chờ trước khi
sử dụng chức năng phun tia.
Bàn là không đủ nóng.
Điều chỉnh nhiệt độ thích hợp để là hơi nước
(lên tới ••). Đặt bàn là ở vị trí thẳng đứng và chờ
cho đến khi đèn báo nhiệt độ tắt.
Rỉ nước ra từ đế khi đang là.
Bàn là không đủ nóng.
Đặt mặt nhiệt độ tới mức nhiệt độ (•• ở mức tối
đa) phù hợp cho là hơi nước. Đặt bàn là lên
mặt gót và chờ cho đến khi đèn tắt trước khi
bắt đầu là.
Mảng bám và tạp chất bong ra từ đế trong
khi là.
Bạn đã dùng nước cứng, loại nước này sinh
ra các lớp cáu cặn trong bình chứa nước.
Sử dụng chức năng tự làm sạch một hoặc
nhiều lần.
Rỉ nước từ đế khi bàn là đang nguội đi hoặc
sau khi trữ nước.
Bàn là được đặt ở vị trí nằm ngang trong khi
vẫn đang có nước trong bình chứa.
Đổ hết nước ra khỏi bình chứa và đặt điều khiển
hơi nước ở vị trí tắt trước khi cất bàn là
Share more of our thinking at
www.electrolux.com
Product specifications and colours are subject to changes and vary from country to country
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement