Electrolux | EOG621W | User manual | Electrolux EOG621W Kasutusjuhend

Electrolux EOG621W Kasutusjuhend
Gaasiahjud
EOG 621
Kasutusjuhend
Oluline ohutusalane informatsioon
PEATE lugema neid hoiatusi hoolikalt enne ahju paigaldamist ja kasutamist.
Kontakteeruge abivajaduse korral meie klienditeeninduskeskusega.
Paigaldamine
•
Käesoleva ahju peab paigaldama kvalifitseeritud
töötaja kehtivatest eeskirjadest lähtudes.
•
Ahi on raske. Olge selle teisaldamisel
ettevaatlik.
Eemaldage enne ahju kasutamist kõik
pakkematerjalid nii ahju seest kui ümbert.
Ärge püüdke käesolevat ahju mitte mingil viisil
modifitseerida.
Gaasiga
töötava
küpsetusseadme
kasutamisega kaasneb kuumuse ja niiskuse
teke ruumis, kuhu seade paigaldatud on.
Hoolitsege selle eest, et köök oleks hästi
ventileeritud: hoidke ventilatsiooniavad lahti või
paigaldage mehhaaniline ventilatsiooniseade
(mehhaaniline tõmbekapp).
Muutke ventilatsioon seadme intensiivse või
pikaajalise kasutamise ajaks veelgi tõhusamaks
– avage aken või suurendage mehhaanilise
ventilatsiooniseadme võimsust, kui see on
aigaldatud.
•
•
•
•
•
•
•
•
Hooldus ja puhastamine
•
•
•
Laste ohutus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Puhastage
käesolevat
ahju
ainult
kasutusjuhendis kirjeldatud viisidel.
Hoidke ahi kogu aeg puhtana. Rasvade või
muude toiduainete kogunemine võib põhjustada
tulekahju teket, seda eriti juhul, kui toiduained
kogunevad grillimispannile.
Laske ahjul alati enne puhastus- või
hooldustööde teostamist maha jahtuda ja
lülitage ahi vooluvõrgust välja.
Teenindus
Käesolev seade on mõeldud kasutamiseks
täiskasvanutele. Ärge lubage lastel mängida
ahju lähedal või ahjuga.
Ahi muutub kasutamise ajal kuumaks. Ärge
lubage lapsi ahju lähedale enne seadme
mahajahtumist.
•
Käesolevat ahju võib parandada ja teenindada
ainult autoriseeritud teenindusinsener, kasutada
võib ainult originaalvaruosi.
Keskkonnakaitsealane
informatsioon
Kasutamise ajal
•
Kasutage alati toidu ahju asetamisel ja ahjust
välja võtmisel pajalappe.
Ahju mittekasutamise ajal peavad kõik
juhtnupud olema väljalülitatud positsioonides.
Ärge jätke ahju või ahju peale toiduainetega
(näiteks rasva või õliga) küpsetusanumaid –
võite ahju kogemata sisse lülitada.
Hoolitsege muude elektriseadmete kasutamisel,
et nende voolujuhtmed ei puudutaks vastu ahju
kuumi pindu.
Käesolev ahi on mõeldud ainult toidu
valmistamiseks koduses majapidamises. See ei
ole mõeldud kasutamiseks ei tööstuslikel ega
kommertseesmärkidel.
Ärge blokeerige ahju ventilatsiooniavasid. Ärge
mitte mingil juhul katke ühtegi ahju osa kinni
alumiiniumfooliumiga.
Kuumakindlad
küpsetusmaterjalid,
näiteks
praekotid, ei tohi puutuda vastu ahju
küttekehasid.
Ärge asetage ei ahju ega ahju peale ei
plastmaterjale ega muid sulada võivaid
materjale.
Ärge asetage ahju kinniseid plekknõusid või
aerosoole. Need võivad kuumenemisel lõhkeda.
Ärge riputage käterätikuid või nõudepesulappe
ahju või selle ukse käepideme külge.
Ärge kasutage käesolevat ahju, kui see puutub
kokku veega. Ärge kasutage ahju märgade
kätega.
Olge äärmiselt ettevaatlik rasvade ja õlide
kuumutamisel, sest need ained võivad
ülekuumenemise korral süttida.
•
•
Lähtuge
pärast
seadme
paigaldamist
pakkematerjalide utiliseerimisel ohutus- ja
keskkonnakaitsealastest nõuetest.
Muutke vana seade enne utiliseerimist
kasutuskõlbmatuks – lõigake selle küljest ära
voolujuhe. Eemaldage ukse linklukud, et vältida
väikeste laste jäämist mänguhoos ahju lõksu.
Hoidke käesolev kasutusjuhend tuleviku
tarbeks alles ja andke see kindlasti
seadmega kaasa, kui müüte või annate
seadme kellelegi teisele.
2
Sisukord
Paigaldajale
Kasutajale
Oluline ohutusalane informatsioon
Seadme kirjeldus
Juhtnupud
Enne esmakordset kasutamist
24-tunnise süsteemiga kell ja taimer
Praevardapööraja kasutamine grillimisel
Ahju kasutamine
Toidu valmistamine gaasiahjus – tabelid
Ahju puhastamine
Häired seadme töös
Teenindus ja varuosad
Integreerimine
Elektriühendus
Gaasiühendus
Maagaasi kasutamise asemel vedela
naftagaasi kasutamiseks
2
4
4
5
6
8
8
9
10
11
11
Juhiste kasutamise õpetus
Leiate kasutusjuhendist alltoodud sümboleid. Need
abistavad teid kasutusjuhendiga tutvumisel:
Ohutusalased juhised
Samm-sammult antavad
kasutamisjuhised
Nõuanded ja soovitused
Keskkonnakaitsealane informatsioon
Käesolev seade vastab alltoodud Euroopa
Majandusühenduse
direktiivide
nõudmistele:
- 73/23 – 90/683 (madalpingedirektiiv)
- 93/68 (üldised direktiivid)
- 89/336 (elektromagnetilise ühilduvuse
direktiiv) ja neile järgnenud muudatuste
nõudmistele.
3
12
13
14
15
Seadme kirjeldus
1 juhtpaneel
2 termostaadi juhtnupp
3 gaasivarustuse seiskamise
indikaatortuli
4 ahju funktsioonide juhtnupp
5 termostaadi indikaatortuli
6 töösoleku indikaatortuli
7 elektrooniline programmeerija
8 grill
9 ahju valgustus
10 praevardapööraja auk
Juhtnupud
Ahju funktsioonide juhtnupp
Ahju valgustus – Ahju valgustus
lülitatakse sisse ilma, et oleks vaja ahi
mõnele funktsioonile lülitada.
Grillimine – Ahju kuumutatakse ainult
ülemist küttekeha kasutades.
Pöörleva praevarda kasutamine grillimisel
– Võite kasutada pöörlevat praevarrast
kas suure lihatüki vardas grillimiseks või
kebabite
ja
väikeste
lihatükkide
grillimiseks.
Alumine küttekeha – Ahju kuumutamiseks
kasutatakse ainult alumist küttekeha.
Gaasiahju kasutamine
Ahju põletit ei ole võimalik leeki kasutades
süüdata.
Ahju töölelülitamiseks:
− Keerake ahju funktsioonide juhtnupp alumise
Ahju esmakordsel kasutamisel võib olla vaja
proovida süüdata põleteid mitu korda, sest
gaasitorudes võib olla õhku.
küttekeha kasutamise sättele
(süttivad ahju
valgustus ja juhtpaneelil paiknev kollane
indikaatortuli).
− Keerake
termostaadi
juhtnupp
soovitud
temperatuurisättele (juhtpaneelil süttib punane
indikaatortuli).
− 5 sekundi pärast süttivad ahju põletid. Kui ahi ei
lülitu tööle, siis süttib juhtpaneelil põlema
gaasivarustuse seiskamise indikaatortuli.
Ahju uuesti töölelülitamiseks:
− Keerake ahju funktsioonide juhtnupp ja
termostaadi juhtnupp väljasolekusätetele •
(nullidele) ja oodake mõned sekundid, enne kui
püüate ahju põleteid uuesti süüdata.
Kui ahju töösoleku ajal tekib voolukatkestus,
siis lülitub ahi automaatselt tööle niipea, kui
vooluvarustus taastub.
Elektrigrill
− Keerake
ahju
funktsioonide
juhtnupp
grillimisfunktsioonile ja termostaadi juhtnupp
maksimaalse
temperatuurisätte
positsiooni
MAX.
Praevardapööraja kasutamiseks grillimisel:
− Keerake ahju funktsioonide juhtnupp grillimisel
praevardapööraja kasutamise funktsioonile ja
termostaadi
juhtnupp
200°C
temperatuurisättele.
4
Termostaadi juhtnupp
Keerake
termostaadi
juhtnuppu
päripäeva
temperatuurisätte valimiseks vahemikust 50°C kuni
250°C (maksimaalse temperatuuri säte MAX).
Töösoleku indikaatortuli
Ahju funktsioonide indikaatortuli süttib põlema, kui
keerate ahju funktsioonide juhtnupu mõnele
toiduvalmistamissättele.
Gaasivarustuse
indikaatortuli
seiskamise
Gaasivarustuse seiskamise indikaatortuli süttib
põlema ahju põleti kustumisel. Keerake põleti
uuesti
töölelülitamiseks
juhtnupp
esmalt
väljasolekusättele (nullile), oodake seejärel mõned
sekundid ja süüdake põleti seejärel uuesti.
Jahutusventilaator
Jahutusventilaator töötab küpsetamise ajal. Õhk
väljastatakse ahju ukse ja juhtpaneeli vahel
paiknevate ventilatsiooniavade kaudu nii, nagu
seda on joonisel kujutatud.
Jahutusventilaator
võib
jääda
juhtnuppude
jahutamiseks tööle ka pärast ahju väljalülitamist.
See on normaalne.
(Elektrigrilli) ohutustermostaat
Käesolev ahi on varustatud ohutustermostaadiga.
Kui põhitermostaadi töös tekib mingi häire ning ahi
seetõttu
ülekuumeneb,
siis
seiskab
ohutustermostaat seadme varustamise vooluga.
Helistage kohalikku teeninduskeskusesse, kui nii
juhtub. Ärge mitte mingil juhul püüdke seadet ise
parandada.
Enne esmakordset kasutamist
Eemaldage enne seadme kasutamist nii
selle
seest
kui
ümbert
kõik
pakkematerjalid.
Ahju tuleb enne esmakordset kasutamist
kuumutada ilma sellesse toitu asetamata.
Esmakordse kuumutamise ajal võib ahjust tulla
ebameeldivat lõhna. See on normaalne.
1. Keerake gaasiahju funktsioonide juhtnupp
alumise küttekeha kasutamise sättele
ja termostaadi juhtnupp maksimaalse
temperatuuri sättele.
2. Avage ruumi tuulutamiseks aken.
3. Laske ahjul tühjalt töötada umbes 45
minutit.
5
24-tunnise süsteemiga kell ja taimer
meeldetuletusfunktsioon
küpsetusanuma sümbol
küpsetamiskestus
küpsetamise lõpuaeg
automaatrezhiimi
sümbol
operatsioonide käsitsi teostamise funktsioon
küpsetusanuma sümbol – See sümbol ilmub
seadme näidikule programmi töösoleku
ajaks.
aja seadmise
nupp
automaatrežiimi sümbol – See sümbol ilmub
seadme
näidikule,
kui
olete
programmeerinud
ahju
töötama
automaatrežiimil.
+-
programmeerimise juhtnupud
aja seadmise nupp
Elektrooniline taimer võib näidata kellaaega, seda
on võimalik kasutada meeldetuletajana ja ahju
operatsioonide automaatseks teostamiseks. Ahju ei
ole võimalik kasutada, kui elektroonilisel taimeril ei
ole seatud õiget kellaaega.
Tegemist on 24-tunnise süsteemiga kellaga. Kell
kaks pärastlõunal ilmub näiteks näidikule näit
14:00.
Voolukatkestuse korral tühistatakse kõik sätted
(kellaaeg, seatud programm või töösolev
programm). Vooluvarustuse taastumisel hakkavad
näidikul numbrid vilkuma. Taimer tuleb uuesti
seada.
KELLAAJA SEADMISEKS
Vajutage korraga meeldetuletusfunktsiooni nuppu
ja küpsetamiskestuse nuppu
ja keerake
samal ajal aja seadmise nuppu niikaua, kuni
seadme näidikule ilmub õige kellaaeg.
MEELDETULETUSSIGNAALI SEADMINE
Vajutage meeldetuletusfunktsiooni nuppu
ja
keerake samal ajal aja seadmise nuppu niikaua,
kuni seadme näidikule ilmub selle ajaperioodi
pikkus, mille järel soovite meeldetuletussignaali
kuulda (maksimaalseks ajaperioodi pikkuseks on
23 tundi ja 59 minutit).
Kõrvaloleval joonisel on ajaperioodiks valitud 35
minutit. Mõne sekundi möödudes ilmub seadme
näidikule uuesti õige kellaaeg.
Vajutage järelejäänud minutite arvu kuvamiseks
. Seatud
meeldetuletusfunktsiooni nuppu
ajaperioodi
möödumisel
kostub
helisignaal.
Vajutage
signaali
väljalülitamiseks
meeldetuletusfunktsiooni nuppu
.
6
OPERATSIOONIDE KÄSITSI
TEOSTAMISE FUNKTSIOON
Vajutage ahju lülitamiseks operatsioonide käsitsi
teostamise funktsioonile nuppu
.
TAIMERI SEADMISEKS AHJU VAID
VÄLJA LÜLITAMA
Kasutage
seda
funktsiooni,
kui
alustate
toiduvalmistamist kohe ning soovite, et ahi teatud
aja möödudes automaatselt välja lülituks.
1. Keerake ahju funktsioonide juhtnupp
ja
termostaadi juhtnupp soovitud sätetele.
2. Asetage toit ahju.
3. Vajutage küpsetamiskestuse nuppu
ja
keerake samal ajal aja seadmise nuppu niikaua,
kuni
seadme
näidikule
ilmub
soovitud
küpsetamiskestus.
Meie joonisel on küpsetamiskestuseks valitud 1
tund ja 10 minutit. Küpsetamisaja möödudes lülitub
ahi automaatselt välja ning kostub helisignaal.
Keerake ahju funktsioonide juhtnupp ja termostaadi
juhtnupp väljasolekupositsioonidesse (nullidele).
Vajutage
helisignaali
väljalülitamiseks
meeldetuletusfunktsiooni nuppu
.
TAIMERI SEADMISEKS AHJU NII SISSE
KUI VÄLJA LÜLITAMA
1. Kontrollige, kas kuvatav kellaaeg on õige.
2. Teostage alapealkirja “Taimeri seadmiseks ahju
vaid välja lülitama” all antud sammud 1, 2 ja 3.
3. Vajutage küpsetamise lõpuaja funktsiooni
nuppu
ja keerake samal ajal aja seadmise
nuppu niikaua, kuni seadme näidikule ilmub
sobiv küpsetamise lõpuaeg.
Kõrvaloleval joonisel on küpsetamise lõpuajaks
valitud 19:35.
Keerake küpsetamise lõppedes ahju funktsioonide
juhtnupp
ja
termostaadi
juhtnupp
väljasolekupositsioonidesse (nullsätetele).
PROGRAMMI TÜHISTAMISEKS
1. Vajutage küpsetamiskestuse nuppu
ja
keerake samal ajal aja seadmise nuppu niikaua,
kuni küpsetamiskestuse sättena ilmub seadme
näidikule null.
2. Kui seatud on ka küpsetamise lõpuaeg, siis
vajutage küpsetamise lõpuaja nuppu
ja
keerake samal ajal aja seadmise nuppu
niikaua, kuni küpsetamise lõpuaja sättena ilmub
seadme näidikule null.
7
Ahju kasutamine
-
Ahju uks peab küpsetamise ajal kinni
olema.
- Seiske ette- ja allapoole avaneva ukse
avamise ajal ahjust piisavalt kaugel. Ärge
laske uksel lahti kukkuda – toetage ust
käepidemest kinni hoides niikaua, kuni see on
täiesti lahti.
- Ahjul on neli juhtsiinide taset, ahju komplekti
kuulub
kaks
küpsetusriiulit.
Juhtsiinide
tasemeid
arvestatakse
ahjus
altpoolt
ülespoole nii, nagu seda on joonisel kujutatud.
On oluline, et sisestaksite riiulid ahju
korrektselt. Vaadake joonist.
- Ärge asetage toiduvalmistamisnõusid otse
ahju põrandale.
Mittelibiseval restil on raami küljes neli väikest metalllapatsit, mis väldivad selle väljalibisemist tugedelt.
Nõuanded ja
soovitused
MITTELIBISEV REST
Kondensatsioon ja aur
Toidu kuumutamisega kaasneb auru teke just
niisamuti, nagu vee keetmisel kannus. Osa sellest
aurust väljub ahjust ventilatsiooniavade kaudu.
Seiske vaatamata sellele siiski alati ahju ukse
avamise ajal ahjust piisavalt kaugel, et ahju
kogunenud aur ja kuumus teile välja pääsedes viga
ei teeks.
Aur kondenseerub ahju jahedate välispindadega
(näiteks ahju raamiga) kokku puutudes, tekivad
veepiisad. See on normaalne, tegemist ei ole
häirega seadme töös.
Pühkige pindadelt regulaarselt ära kondensatsioon
ja mustus, et vältida nende pleekimist.
metall-lapatsid
Küpsetusnõude mõju
küpsetustulemusele
Küpsetusnõud ja –vormid erinevad üksteisest
paksuse, soojusjuhtivuse, värvi ja muude omaduste
poolest, mis mõjutavad kuumuse edastamist
nendega valmistatavasse toidusse.
A
Alumiinium, savinõud, ahjus kasutamiseks
mõeldud klaasist anumad ja heledavärvilised
läikivad
küpsetusanumad
vähendavad
roogade
küpsemiskiirust
ja
põhja
pruunistumist.
B
Emaileeritud malmanumad, anodeeritud
alumiinium,
mittenakkuva
sisepinnaga
alumiinium, värviliste välispindadega ja
tumedad, rasked nõud kiirendavad roogade
küpsemist ja põhja pruunistumist.
Küpsetusnõud
•
•
•
Kasutage ainult ahjus kasutamiseks mõeldud
küpsetusnõusid, mis taluvad kuni 250°C
temperatuuri.
Küpsetusaluseid, ahjunõusid jms. ei tohi
asetada otse ahju põrandale.
Ärge kasutage üle 30 cm x 35 cm suuruseid
küpsetusaluseid, sest need takistavad kuumuse
ringlemist ahjus ja võivad mõjutada ahju
jõudlust.
Praevardapööraja kasutamine grillimisel
1. Asetage ahju sobiv praevarda tugi.
2. Ajage toit vardasse ja fikseerige kahvlid kruvisid
keerates.
3. Sisestage praevarda ots ahju tagapaneelil
paiknevasse mootori ajami auku.
4. Asetage ahju ukse poole jääv praevarda ots
praevarda toele ja keerake käepide lahti.
5. Asetage nõrgumispann madalaimale ahju
juhtsiinide tasemele pärast pannile vähese vee
valamist.
6. Keerake termostaadi juhtnupp 200°C
temperatuurisättele. Maksimaalne
küpsetusaeg: 60 minutit.
8
Toidu valmistamine gaasiahjus – tabelid
TOIT
TEMPERATUUR °C
JUHTSIINIDE
TASE
KÜPSETUSAEG
170
210
190
2
2
2
1 ½ - 2 tundi
45 – 60 minutit
50 – 60 minutit
170
170
210
210
225
240
240
225
210
3
3
2 või 3
2 või 3
3
2
2
2 või 3
2
2 ¼ tundi
3 ½ - 4 ½ tundi
20 – 30 minutit
1 tund
15 – 25 minutit
50 minutit
50 minutit
15 – 25 minutit
25 minutit
maks.
maks.
maks.
2 või 3
2 või 3
2 või 3
30 – 40 minutit
30 – 40 minutit
10 – 20 minutit
225
225
225
225
210
225
225
4
4
4
4
5
4
4
20 – 30 minutit
25 – 30 minutit
30 – 35 minutit
20 minutit
15 – 25 minutit
25 minutit
25 minutit
PUDINGID
Piimapudingid
Küpsetatud kerkinud taignaga
pudingid
Küpsetatud muna- ning
koorekaste
KOOGID
Rohkete puuviljadega kook
Jõulukook
Victoria võileib
Madeira kook
Väikesed koogid
Plaadikook
Puuviljapirukas
Hakklihapirukad
Profiterole
PÄRMITAIGNAD
Leib (poolekilone päts)
Leib (kilone päts)
Prantssaiad ja kuklid
LIHAPRAED
Veiseliha
Talleliha
Sea- ja vasikaliha
Kanaliha
Kalkuniliha
Pardi- ja haneliha
Täidetud linnuliha
Kasutage seda tabelit vaid
üldise
juhisena.
Küpsetamistemperatuuri võib
olla vaja teie isiklikest
eelistustest
lähtuvalt
suurendada või vähendada.
Vaid kogemusele tuginedes
saate määrata kindlaks just
teie vajadustele sobiva sätte.
Grillimine
Kogus
Praelõigud
Vorstikesed
Kanakintsud
Kebabid
Tomatid
Kalafileed
Röstleib
Leib
Aeg minutites
Grillimine
TOIT
tükkide arv
grammides
4
8
6
4
8
4
4
4
800
500
800
700
500
400
-
riiuli tase
4
4
3
4
4
4
4
4
temperatuur °C
maks.
maks.
maks.
maks.
maks.
maks.
maks.
maks.
ülemine
külg
10
10
30
12
12
8
8
2~3
alumine
külg
8
6
20
10
6
1
Praevardapööraja kasutamine grillimisel
TOIT
Kana
Praed
Kaal grammides
1000
800
Riiuli tase
3
3
9
Temperatuur °C
200
200
Aeg minutites
50 / 60
50 / 60
Ahju puhastamine
Hoidke ahi kogu aeg puhtana. Rasvade või muude toiduainete kogenemine võib põhjustada tulekahju
teket, seda eriti juhul, kui need ained kogunevad grillimispannile.
Puhastusmaterjalid
Ahjuriiulid
Kontrollige enne puhastusmaterjalide kasutamist
nende sobivust, kontrollige, kas tootja on
soovitanud neid ahju puhastamiseks kasutada.
ÄRGE kasutage pleegitavaid aineid sisaldavaid
puhastusvahendeid, sest need võivad muuta
pindade viimistluse tuhmiks. Vältige ka karedate,
abrasiivsete materjalide kasutamist.
Leotage ahjuriiuleid soojas seebivees ja nühkige
raskesti eemaldatavaid plekke märja, seebiga
immutatud nuustikuga. Loputage ahjuriiulid puhtaks
ja kuivatage pehme riidelapiga.
Ahju lambi pirni väljavahetamine
Ühendage seade vooluvõrgust lahti.
Keerake pirn välja ja asendage see uue sobiva
pirniga, mis talub kuni 300°C temperatuuri ja millel
on järgmised omadused:
Ahju välispindade puhastamine
Pühkige regulaarselt ahju juhtpaneeli, ahju ust ja
ukse tihendit. Kasutage selleks soojas, vähese
pesuvahendiga vees niisutatud pehmet riidelappi.
Ärge kasutage ukse klaaspaneelide
kahjustamise
ja
nõrgendamise
vältimiseks järgmisi puhastusvahendeid:
• majapidamises kasutamiseks mõeldud
puhastusaineid ja valgendeid,
• mittenakkuvate pannide puhastamiseks
mittesobivaid immutatud lappe,
• Brillo / Ajaxi lappe ja terasvillast
nuustikuid,
• keemiliselt
töödeldud
ahjude
puhastamiseks
mõeldud
lappe
ja
aerosoole,
• rooste eemaldamise vahendeid,
• vannidest ja kraanikaussidest plekkide
eemaldamiseks mõeldud vahendeid.
pinge:
võimsus:
ühendus:
Puhastage ukse sise- ja välisklaasi sooja
seebiveega. Seesmise ukseklaasi märkimisväärse
määrdumise korral kasutage üht järgmistest
puhastusvahenditest või mõnd nendesarnast
puhastusvahendit: Hob Brite, Bar Keepers Friend.
ÄRGE puhastage ahju ust ajal, mil
klaaspaneelid on veel soojad. Selle nõude
eiramise korral võib klaaspaneel puruneda.
Kui ukse klaaspaneelis on täkked või
sügavad kriimustused, siis on klaas
nõrgenenud
ning
see
tuleb
klaasi
purunemise vältimiseks uue vastu välja
vahetada. Kontakteeruge edasiste juhiste
saamiseks kohaliku teeninduskeskusega.
Ahju õõnsuse puhastamine
Ahju emaileeritud õõnsust on kõige parem
puhastada ajal, mil see on veel soe. Pühkige ahju
sisemus soojas seebivees niisutatud lapiga üle
pärast igat ahju kasutamise korda. Aeg-ajalt on
vaja puhastada ahju õõnsust põhjalikumalt.
Kasutage selleks sobivat ahju puhastamiseks
mõeldud vahendit.
10
230 – 240 V (50 Hz)
25 W
E14
Häired seadme töös
Kui seade ei funktsioneeri korrektselt, siis kontrollige palun enne kohalikku teeninduskeskusesse pöördumist
alltoodut.
OLULINE: Kui kutsute inseneri likvideerima alltoodud probleemi või parandama riket, mis on tekkinud seadme
valesti paigaldamise või valesti kasutamise tagajärjel, siis tuleb teil maksta teenustasu ka juhul, kui seadmele
veel garantii kehtib.
PROBLEEM
n
Ahi või grill ei lülitu tööle.
n
Toit valmib liiga kiiresti või liiga aeglaselt.
n
Ahi ei küpseta ühtlaselt.
n
Ahju valgustus ei tööta.
n
Toidule ja ahju õõnsuse pindadele
kogunevad aur ja kondensatsioon.
LAHENDUS
n
Kontrollige, kas ahi on vooluvõrku ühendatud.
n
Võib-olla katkes vooluvarustus, andmata
jahutusventilaatorile piisavalt aega ahju maha
jahutamiseks?
n
Võib-olla on tegemist
gaasivarustusprobleemiga?
n
Kas kasutate soovitatud gaasitaset ja riiulite
tasemeid?
n
Kas ahi on paigaldatud juhiste kohaselt, kas ahi
on rõhtloodis?
n
Kas kasutate soovitatud gaasitaset ja riiulite
tasemeid?
n
Kontrollige pirni ja vahetage see vajadusel uue
vastu välja (lugege peatükki “Ahju lambi pirni
väljavahetamine”).
n
Lugege käesolevat kasutusjuhendit, pöörake
erilist tähelepanu peatükile “Ahju kasutamine”.
n
Ärge jätke roogasid pärast küpsetamise
lõpetamist ahju kauemaks kui 15 – 20 minutiks.
Kui ahi pärast ülaltoodud kontrollimisi ikka korrektselt ei tööta, siis kontakteeruge kohaliku teeninduskeskusega.
Teeninduskeskuse töötaja vajab järgmist informatsiooni:
1)
2)
3)
4)
5)
teie nime, aadressi ja postiindeksit;
teie telefoninumbrit;
probleemi selget ja kokkuvõtvat kirjeldust;
seadme mudeli- ja seerianumbrit (leiate need numbrid nimiandmetesildilt);
ostukuupäeva.
11
Tehnilised andmed
Mudelinumber: EOG 621
Ahi
grilli küttekeha
ahju põleti
1830 W
2700 W (maagaas)
2500 W (vedel naftagaas)
ahju valgusti
25 W
jahutusventilaator
25 W
praevardapööraja mootor
4W
koguvõimsus
1880 W
vooluvarustuspinge (50 Hz)
230 – 240 V
SEADME GAASIVARUSTUS: maagaas G20 20
millibaari
SEADME KATEGOORIA: II 2H3+
Paigaldusorva mõõtmed
minimaalne orva kõrgus
minimaalne orva sügavus
minimaalne orva laius
580 mm
550 mm
560 mm
Olulised ohutusalased nõuded
Käesolev seade tuleb paigaldada gaasiohutuse
(paigaldamise ja kasutamise) kohta kehtivate
eeskirjade ja I.E.E. ühendamiseeskirjade kohaselt.
Detailsed soovitused on antud järgmistes Briti
normatiivsetes tegevuseeskirjades – B.S. 6172,
B.S. 5440: teine osa ja B.S. 6891: kehtivad
väljaanded.
Ventilatsiooninõuded
Käesolev ahi ei ole ühendatud kütteainetest
tühjendamise seadmega. See tuleb paigaldada ja
ühendada
kehtivatest
paigalduseeskirjadest
lähtudes. Eriti hoolikalt tuleb järgida ventilatsiooni
puudutavaid nõudmisi.
Selle ruumi õhuga varustatus, millisesse seade
paigaldatakse, peab vastama Briti Normatiivide
5440 teise osa kehtivas väljaandes sätestatule.
Kõikides ruumides peab olema lahtikäiv aken ning
teatud ruumides peab olema ka alaline
ventilatsioon. Kuni 5 m³ ruumalaga ruumides peab
olema 100 cm² ventilatsiooniava, 5³ kuni 10 m³
ruumalaga ruumides peab olema ventilatsiooniava
minimaalselt 50 cm² pindalaga. Kui ruumil on otse
välja avanev uks, siis ei ole ventilatsiooniava
olemasolu hädavajalik. Üle 11 m³ ruumalaga
ruumides ei ole ventilatsiooniava olemasolu
hädavajalik.
Kui samas ruumis on ka muid kütust põletavaid
seadmeid, siis tuleb vajalike ventilatsiooninõuete
täitmiseks lähtuda Briti Normatiivide 5440 teise osa
kehtivate väljaannetega sätestatust.
Seadme pikaajalise ja intensiivse kasutamise korral
võib tekkida lisaventilatsiooni vajadus, näiteks võib
olla vaja avada aken. Samas võib tekkida vajadus
muuta ventilatsioon tõhusamaks, suurendades
näiteks
võimaluse
korral
mehhaanilise
ventilatsiooni taset.
12
Integreerimine
Seadme asukoht
Käesoleva seadme võib paigaldada kööki,
söögituppa või elutuppa. Seda ei või paigaldada ei
vannituppa, duširuumi ega magamistuppa.
On oluline, et seadme ülemise välispinna ja kapi
ülemise sisepinna vahele jääks vähemalt 3 mm
kõrgune tühik. Seadme paigaldamisel kappi tuleb
lähtuda joonisel 2 näidatust.
Käesoleva seadme võib paigaldada nii tööpinna
alla kui üksteise kohal paiknevate kappide
vahelisse ahju jaoks jäetud orva (vaadake
vastavaid jooniseid). Ahju paigaldamisel pliidiplaadi
alla on soovitav paigaldada pliidiplaat enne ahju.
Joonis 1
Inseneril peab olema pärast ahju paigaldamist
seadme rikke korral võimalik kerge vaevaga
ahjule juurde pääseda.
INTEGREERIMINE
Ahju jaoks mõeldud orv või kapp, millesse ahi
paigaldatakse,
peab
vastama
järgmistele
spetsifikatsioonidele:
• Mõõtmed peavad vastama vastavatel joonistel
näidatule.
• Materjalid peavad taluma vähemalt 60°C võrra
ümbritseva
keskkonna
temperatuurist
kõrgemale tõusvat temperatuuri.
• Ahju ülekuumenemise vältimiseks tuleb tagada
ahju pidev õhuga varustatus.
Joonis 2
Ahju ja ahju jaoks vajaliku orva mõõtmed on antud
vastavatel joonistel (millimeetrites).
Joonis 3
Joonis
13
4
Ahju kinnitamine kapi külge
1. Paigaldage ahi kappi.
2. Avage ahju uks.
3. Kinnitage
ahi
köögikapi
puidukruviga, mis sobivad
olevatesse aukudesse.
külge
nelja
ahju raamis
Joonis 5
Elektriühendus
Oluline
Käesolev ahi on mõeldud ühendamiseks 230 – 240
V (50 Hz) vooluvõrku. Ahjul on kergesti ligipääsetav
klemmiplokk järgmiste tähistustega:
Pärast
paigaldamist
ja
ühendamist
tuleb
ühendusjuhe asetada nii, et juhtme ühegi osa
temperatuur ei saaks tõusta ümbritseva keskkonna
temperatuurist üle 60°C kõrgemale.
täht L – pingestatud klemm
täht N – null-klemm
või E – maandusklemm
Kontrollige enne ahju ühendamist, kas võrgukaitse
ja elektrijuhtmestik taluvad seadme koormust, kas
vooluvarustus on määrustekohaselt maandatud.
AHI TULEB MAANDADA.
painduva
ühendusjuhtme
minimaalsuurus
1,5 mm²
painduvat tüüpi
ühendusjuhe
kaitse
H05 RR-F
13 A
Kui ülalantud ohutusnõuetest kinni ei peeta,
siis ei ole seadme tootja tagajärjede eest
vastutav.
Ahju ja vooluvõrgu ühenduskoha vahele tuleb
paigaldada kahepooluseline lüliti, mille kontaktide
vahekaugus on vähemalt 3 mm, mis on vastavalt
kehtivatele määrustele vajalikule koormusele
sobivat tüüpi.
Lüliti ei tohi mitte üheski punktis katkestada kollase
ja rohelisega märgistatud maandusjuhet.
14
Gaasiühendus
Seadme ühendamine
gaasivarustussüsteemiga
painduv
metalltoru
Gaasivarustussüsteemiga
ühendamise
ramp
paikneb ahju eesmisel ülaküljel, juhtpaneeli taga.
Sisestage
gaasiühenduse
teostamiseks
ahi
osaliselt orva (umbes 30 cm). Pääsete
ühendusrambile ligi ülevalt poolt. Gaasiühenduse
võib teostada ükskõik kummal allkirjeldatud
viisidest:
1) Joonis 6 – painduvad metalltorud (maksimaalse
pikkusega vaid kuni 2 meetrit) – keerake
toitetoru ½ ´´ ühendusrambile. Toru ja rambi
vahele tuleb paigaldada seadmega kaasasolev
vahetihend.
2) Joonis 7 – jäik metalltoru (pehme vask –
minimaalselt 8 mm diameetriga) – sisestage
vasktoru ühendusrampi pärast komplekti
mittekuuluvat välis- ja sisemuhvi kasutades
sobiva mutri ja rõngastihendi sobitamist
vasktorule.
Ühenduse teostamiseks:
-Keerake
rambi
fikseerimiseks
liikumatusse
asendisse ning gaasivarustusvoolu katkematuse
tagamiseks mutrid 22 mm mutrivõtmega kinni
(joonis 8).
-Sisestage ahi täielikult orva ja kinnitage see kapi
külge käesoleva kasutusjuhendi vastavas peatükis
kirjeldatu kohaselt.
vahetihend
Joonis 6
mutter
jäik metalltoru
rõngastihend
välis- / sisemuhv
Joonis 7
Kandke
hoolt
selle
eest,
et
gaasivarustusramp
ja
gaasivarustussüsteemiga
ühendamise
toru ei oleks pärast ahju orva paigutamist
kuhugi vahele pigistatud.
gaasivarustusramp
Painduvate kummivoolikute kasutamine
ei ole lubatud.
HOIATUSED
• Gaasiga
töötava
küpsetusseadme
kasutamisega kaasneb kuumuse ja niiskuse
teke ruumis, kuhu seade paigaldatud on.
Kindlustage
pidev
õhuga
varustatus,
kontrollides regulaarselt ventilatsiooniavade
seisundit või paigaldades väljalasketoruga
tõmbekapi.
• Muutke ventilatsioon seadme intensiivse või
pikaajalise
kasutamise
ajaks
veelgi
tõhusamaks – avage aken või suurendage
elektrilise tõmbeventilaatori võimsust.
• Kontrollige, ega ühendus ei leki. Kasutage
selleks lekke avastamise vedelikku.
Joonis 8
15
mutter
Maagaasi kasutamise asemel vedela naftagaasi
kasutamiseks
OLULINE
Gaasipliidi
võib
seadistada
ümber
kasutamiseks mingit muud tüüpi gaasiga ainult
vajalikku
kvalifikatsiooni
(CORGI
poolt
registreeritud) omav insener.
On oluline märkida, et käesolev mudel on mõeldud
kasutamiseks maagaasiga, ent seda on võimalik
kohandada ümber kasutamiseks ka butaani või
propaaniga eeldusel, et monteeritakse sobivad
düüsid. Gaasimäär tuleb reguleerida sobivaks. Ahju
põleti ei vaja esmast õhu reguleerimist.
Gaasiahju põleti düüsi
väljavahetamine
Toimige gaasiahju düüsi väljavahetamiseks
järgmiselt:
a. Eemaldage ahju põhi.
b. Keerake lahti kruvid “a” ja “b” ja võtke ahju põleti
välja.
c. Keerake silmusvõtmega 7 ahju põhjas paiknev
düüs lahti ja eemaldage see. Monteerige sobiv
düüs (vaadake alltoodud tabelit).
d. Monteerige
põleti
tagasi
oma
kohale
äsjakirjeldatud
operatsioone
vastupidises
järjekorras teostades.
Joonis 9
VÕIMSUS
GAASI
TÜÜP
maagaas
(G20)
butaan (G30)
propaan
(G31)
GAASI NOMINAALRÕHK
millibaari
MINIMAALNE RÕHK
millibaari
MAKSIMAALNE
RÕHK
millibaari
-
20
17
25
-
180
30
20
35
-
180
37
25
45
DÜÜSID
1/100 MM
NOMINAALVÕIMSUS
m³ / h
g/h
114
2,7
257
78
2,5
78
2,5
16
ELECTROLUX EESTI AS
GARANTIIREMONDI EESKIRJAD
Kõikidele Electrolux Eesti AS poolt Eestisse toodud profi- ja kodumasinatele kehtib
garantiiaeg 12 kuud arvestades toodete üleandmist ostjale (arve-saateleht),
kodumasinatele - müügipäevast (ostukviitung). Vahetult enne garantiiaja lõppu
remonditud toodetele pikeneb garantiiaeg sama vea esinemise puhul lisaks 31
päeva.
Garantiiremondi sisuks on:
∗ toote varjatud konstruktsiooni-, valmistamis- ja toorainedefektide avastamine ning
nende likvideerimine. Eelpoolnimetatud puudused kõrvaldatakse kuni toote normaalse
funktsioneerimiseni. Kaubandusliku väljanägemise taastamine ei kuulu garantiitööde
hulka.
Garantiiaeg kehtib vaid nendele toodetele, mille kasutamisel on kinni peetud toote
kasutusjuhendist ja antud toodet on kasutatud otstarbel, milleks see on valmistatud. Kui
toodet soovitakse kasutada mingitel muudel eesmärkidel või intensiivsemalt kui
valmistajatehase poolt ette nähtud (Näiteks: kodumasinad kommertsteenuse osutamiseks,
profiseadmeid mitme vahetusega tööl), tuleb garantiitingimuste kohta sõlmida Electrolux
Eesti müügiosakonnaga eraldi leping.
Igasugused garantiinõuded esitatakse ainult garantii andjale.
Garantii alla ei kuulu detailid, mis on purunenud ja vead, mis on tekkinud alljärgnevatel
põhjustel:
* transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote üleandmist ostjale;
* toote hoolimatul kasutamisel või ülekoormamisel;
* kasutamiseeskirjadest mittekinnipidamisel;
* garantiiandjast sõltumatutel põhjustel;
* (Näiteks: pingemuutused vooluvõrgus, küttegaasi keemilise koostise muutumine, äike,
tulekahju, putukatest põhjustatud lühised, vee kvaliteet ja muud välised mõjurid);
* kui toodet on remontinud selleks mittevolitatud isik;
* paigaldusvigadest või valesti ühendamisest;
* integreeritaval tehnikal puudulikust ventilatsioonist mööbli sees;
Samuti ei kuulu garantiiremondi alla sellised osad, millede kulumine on normaalne,
näiteks:
* tolmukotid, harjad, lambid, kaitsmed, klaas-, portselan-, tekstiil- ja paberosad ning
käsitsi liigutatavad plastmassosad (nupud, kangid).
Garantii alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, hooldus, puhastus ega ka selliste
vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhise väär käsitlus.
Vea ilmnemisel garantiiaja jooksul tuleb kliendil sellest koheselt teatada toote müüjale või
volitatud teenindajale.
Vajalik on teatada:
* toote mudel, ostmise aeg ja koht, toote number ja seeria number (need on kirjas toote
etiketil);
* kui võimalik, tuleks kirjeldada ka viga ja tingimusi, millest see võis tekkida;
Suuregabariidiliste ja raskete seadmete transport garantiiremondi puhul töökotta ja tagasi
toimub garantiiandja vahenditega ja on kliendile tasuta. Garantiiremondi alla
kuuluv viga kõrvaldatakse esimesel võimalusel. Kui garantiiremondi korral toote tööseisak
ületab 7 tööpäeva, on kliendil õigus nõuda garantiiaja pikendamist vastavalt seisakule
täisnädalates, kuid summaarselt mitte rohkem kui kuu võrra. Kui on tegemist kodumasina
garantii alla kuuluva suure ulatusega veaga või ühe kodumasina korduva
garantiiremondiga, siis on ostjal õigus nõuda toote ümbervahetamist või tagasivõtmist.
Toote tagasivõtmisel hüvitatakse ostjale toote müügihind, millest on maha arvestatud toote
tegelik kulumine kasutamise ajal.
Garantiiremont on kliendile tasuta. See eeldab, et vigased varuosad ja sõlmed, mis
vahetatakse uutega, kuuluvad garantiiandjale. Kui käesolevate garantiieeskirjade
tõlgendamisel tekib eriarvamusi kliendi ja volitatud remontija vahel, lahendab küsimuse
Electrolux Eesti AS hoolduse spetsialist.
EUROOPA Garantii
Kui te vahetate elukohta Euroopa piires, siis meie kodumasinate garantii tuleb Teiega
kaasa Teie uude elukohta järgmistel tingimustel:
- Garantii alguseks loetakse esialgne ostukuupäev (ostukviitungi, arve alusel)
- Garantii kestvus ja tingimused on sellised, nagu on kehtestatud Teie uuel asukohamaal
sama kaubamärgiga samale tootele.
- Garantii kehtib ainult Teile, seda ei saa üle anda kellelegi teisele.
- Teie uus elukoht on Euroopa Ühenduses või Euroopa vabakaubanduse tsoonis.
- Seade on paigaldatud kooskõlas instruktsiooniga ja kasutatakse kasutusjuhendis
ettenähtud eesmärkidel.
- Paigaldamisel on arvesse võetud kõiki Teie uue asukohamaa paigalduseeskirju.
Enne kolimist palun võtke ühendust oma senise lähima klienditeeninduse keskusega ja
informeerige neid oma uuest kodukohast. Klienditeenindus peab kindlustama, et Teie uue
asukohamaa teenindusorganisatsioon on teadlik Teie kodukohast, seadmetest ja
õigustest. Telefonid kuhu helistada on järgmised:
Eesti
Tallinn
+372 6650090
Soome
Pori
+358 2 6223300
Saksamaa
Nürnberg
+49 9113232600
Prantsusmaa
Senlis
+33 344622929
Rootsi
Stockholm +46 87387910
Itaalia
Pordenone +39 167847910
Inglismaa
Newbury
+44 1635572700
Lugupidamisega
Electrolux Eesti AS
GARANTIITALONG
Mudel _______________________ Toote nr. _____________________________
Seeria nr. ____________________ Ostukuupäev __________________________
Garantiitingimustega tutvunud:
Ostja: ________________________________
Müügiorganisatsioon: ________________________________________________
Müüja allkiri:__________________
Electrolux Eesti AS volitatud teenindajad:
Tallinn, Harjumaa
E-lux Kodutehnika
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel.
6650075
Fax
6650076
OÜ GASPRE
Õle 27, Tallinn
Gaasiseadmed, remont ja müük
Tel. 6507580
Fax 6507589
Lääne-Virumaa
FIE JÜRI NIRGI
Tedre 11, RAKVERE
Kodumasinad
Tel. 032 40472, 051 75742
Ida-Virumaa
OÜ SIPELGAS MAURINTE
Tallinna mnt. 6a 19,
NARVA
Kodumasinad
Tel.
035 60708, 056 486164
OÜ ALBAVIS PRO
Pikk 11 – 4, KOHTLA-JÄRVE
Töökoda: Ritsika 20-1, Vana-Ahtme
Kodumasinad
Tel. 033 68931, 033 67130
Mob. 056 481932
OÜ KONTROLLSÜSTEEM
Metsapargi 18-50, KOHTLA – JÄRVE
Gaasiseadmed
Tel. 033 50649, 033 50931
OÜ EDELWEIS – NORD
Lehe 8, Kohtla – Järve
Kodumasinad
Tel. 033 41318, 055 18775
Läänemaa
IVAR
Ehte 5a, HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 44484, 050 54439
Raplamaa
Järvamaa
Pärnumaa
FIE KALEV TAMM
Peetri 16, PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 48460, 051 18355
Jõgevamaa
OÜ AAMI TEENINDUS
Suur tn. 21, JÕGEVA
Kodumasinad
Tel. 077 22239
Viljandimaa
AABERI Kodumasinad OÜ
Vabaduse plats 4, 71020 VILJANDI
Kodumasinad
Tel./Fax 043 33802
Tartumaa
Põlvamaa
Võrumaa
OÜ ERGO Thermolux
Linda 33, TARTU
Kodumasinad, Profiseadmed
Tel.
07 348359
Fax
07 348265
OÜ TAVATRONIC
Tähe 82, TARTU
Kodumasinad
Tel. 07 349123
Fax 07 303957
Valgamaa
VALGA KODUTEHNIKA
Kuperjanovi 57, VALGA
Kodumasinad
Tel. 076 61270, 050 79738
Saaremaa
E-lux Kodutehnika
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel.
6650075
Fax
6650076
Hiiumaa
FIE Avo Oolberg
Pärnu 118, PAIDE
Kodumasinad
Tel. 038 53084, 050 29050
IVAR
Ehte 5a, HAAPSALU
Kodumasinad
l. 047 44484, 050 54439
Tõlge ja teostus: GALANDREX tõlkebüroo 
Rävala 2 / Kivisilla 8 , Tallinn reg.nr.
10260618
telefon: (0) 660 4773
faks: (0) 660 4774
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising