Kalusteen sisään
asennettava uuni
Inbyggnadsugn
ZBM 763
ZOB 666
ZOB 892
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Innehåll
Svenska
3
När ugnen har installerats
4
Beskrivning av apparaten
5
Elektrisk ugn
6
Klockautomatik
8
Råd och tips om ugnens användning
11
Tillagningstabeller
14
Rengöring och underhåll
16
Felsökning
18
Service och reservdelar
19
Tekniska data
20
Anvisningar till installatören
21
Inbyggnad
22
Sisällysluettelo
Suomi
23
Uunin käyttöönotto
24
Laitteen kuvaus
25
Sähköuuni
26
Elektroniikkakello
28
Uunin käyttöön liittyviä vinkkejä
ja neuvoja
31
Kypsennystaulukot
34
Puhdistus ja huolto
36
Häiriötilanteet
38
Huolto ja varaosat
39
Tekniset tiedot
40
Asennusohjeet
41
Uunin asentaminen kalusteen sisälle
42
2
Svenska
Varningar om
inbyggda ugnar
Det är mycket viktigt att bruksanvisningen hålls tillgänglig tillsammans med apparaten för
framtida referens. Om apparaten säljs eller överlåts till en annan ägare, eller om du flyttar
och låter apparaten vara kvar, se till att bruksanvisningen medföljer apparaten så att den
nya ägaren kan studera hur apparaten fungerar och ta del av relevanta varningar. Dessa
varningar är till för allas säkerhet. Du måste läsa dem noggrant innan du installerar eller
använder apparaten.
Installation
z
z
Allt installationsarbete måste utföras av
en behörig elektriker eller annan
kompetent person.
Installationen och de initiala justeringarna
av din ugn MÅSTE utföras av behörig
personal enligt gällande bestämmelser.
Specifika installationsanvisningar för
installatören ges i denna bruksanvisning.
z
z
z
Under användningen
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Denna apparat är konstruerad enbart för
tillagning av mat och får inte användas för
några andra ändamål.
Håll dig på avstånd från ugnen när du
öppnar ugnsluckan under tillagning, eller
när maten är klar, så att du inte står i
vägen för den ånga eller värme som kan
strömma ut när du öppnar luckan.
Det är farligt att ändra specifikationerna
eller att modifiera produkten på något sätt.
Ugnar blir mycket heta under användning
och fortsätter att vara varma länge efteråt.
Var försiktig och se till att du inte kommer
åt värmeelementen inuti ugnen.
Var noga med att alltid ställa alla reglage i
“från”-läge när ugnen inte skall användas.
Av hygieniska skäl och säkerhetsskäl är
det viktigt att denna apparat alltid hålls ren.
Ansamling av fett och matrester kan
orsaka brandtillbud.
Klä aldrig någon del av ugnen med
aluminiumfolie.
Insatser (i förekomande fall) skall inte
rengöras med något annat än tvållösning.
Använd aldrig ånga eller ånggenererande
maskiner för att rengöra ugnen.
Innan du utför någon form av rengöring
eller underhåll på ugnen, stäng alltid av
ugnen, koppla bort den från elnätet och
vänta tills den kallnat.
Var noga med att sätta in hyllorna på rätt
sätt.
Denna ugn (även om den kopplas till en
elektrisk spishäll) är tillverkad för att anslutas till en 1-fasig nätspänningsmatning
på 230 V med neutral ledare.
Barnsäkerhet
z
z
z
Denna ugn är avsedd att användas av
vuxna personer. Låt inte barn leka med
ugnen eller dess reglage.
Barn måste alltid bevakas så att de inte
kommer åt ugnens heta ytor eller kommer
för nära ugnen när den används, eller
innan den har kallnat efter användning.
Under tillagning och grillning blir
ugnsluckan och närliggande ytor mycket
heta. Var noga med att hålla dina barn på
säkert avstånd från ugnen när den
används. När du ansluter andra apparater
till ett eluttag nära ugnen, se noga till att
kablarna inte kommer i kontakt med
ugnens heta ytor eller fastnar i ugnsluckan.
TILLVERKARE:
ELECTROLUX HOME PRODUCTS
ITALY S.p.A.
Viale Bologna, 298
47100 FORLÌ (Italien)
3
Teknisk hjälp
z
z
Service på denna ugn får endast utföras
av en auktoriserad serviceverkstad.
Endast originalreservdelar får användas
för reparationer.
Du får inte under några omständigheter
försöka reparera ugnen på egen hand.
Reparationer som utförs av personer utan
erfarenhet och utbildning kan orsaka
personskador och allvarliga felfunktioner.
Kontakta vår lokala serviceavdelning.
Begär alltid att originalreservdelar skall
användas för reparationer.
Vägledning till användning
av bruksanvisningen
Säkerhetsanvisningar
)
Anvisningar om hur en procedur
skall utföras steg för steg
Råd och tips
När ugnen har installerats
Ugnen fungerar endast när tiden
på dagen har ställts in (se detta
avsnitt under ‘Klockautomatik’).
När ugnen har installerats:
a) Ställ in termostaten på “MAX”.
b) Ställ in funktionsväljaren på konventionell
matlagning( ).
c) Låt ugnen vara på utan mat i cirka 45 minuter.
d) Öppna ett fönster för att ventilera.
Det kan hända att du känner en obehaglig
lukt från ugnen medan värmningen pågår.
Detta är helt normalt och orsakas av rester
från tillverkningen.
Upprepa ovanstående procedur för tillagningsfunktionerna med grill respektive fläkt.
När du är klar med ovanstående, låt ugnen
kallna och rengör sedan ugnsutrymmet med
en mjuk trasa indränkt med varm tvållösning.
)
4
För att öppna ugnsluckan, ta alltid
tag i mitten av handtaget.
Innan du använder ugnen för
matlagning, diska ugnens tillbehör
noggrant.
Beskrivning av apparaten
ZBM 763
6
3
54
2
1
7
8
9
10
5 4
2
6
3
1
2 5
6
3 4
1
ZOB 666
1.
3.
2.
4.
5.
Kontrollpanel
Funktionsväljare
Termostat
Övergripande kontrollampa
Kontrollampa för termostaten
ZOB 892
6. Klockautomatik
7. Grill
8. Ugnslampa
9. Hål för roterande grillspett
10.Typskylt
5
Elektrisk ugn
Mod. ZOB 666
Intryckbara reglage
Vissa modeller är försedda med intryckbara
reglage (se fig. 1). Dessa reglage kan
tryckas in helt i kontrollpanelen så att de
inte sticker ut när ugnen inte används.
Funktionsväljare och
termostat
Fig. 1
Med funktionsväljaren ställer du in önskad
tillagningsfunktion och med termostaten, se
fig. 2, ställer du in önskad temperatur.
Fig. 2
0
FRÅN-läge
Ugnslampa - Denna belysning av ugnsutrymmet kan tändas när som
helst.
Konventionell tillagning - Värmen kommer från både det övre och det
undre elementet, vilket ger en jämn uppvärmning i ugnen.
Övre värmeelement - Värmen kommer endast från det övre
värmeelementet.
Undre värmeelement - Värmen kommer endast från det undre
värmeelementet.
-
Endast inre grillelement - Kan användas för att grilla små matmängder.
-
Roterande grillspett - Grillspettet kan användas för att grilla t.ex. kött
och kebab och även små köttstycken.
-
Dubbel grill - Värmen kommer från hela grillelementet.
-
-
Tillagning med fläkt - Med denna funktion kan du rosta eller rosta och
baka samtidigt på valfria hyllnivåer utan att aromerna blandas.
Upptining - Denna inställning använder du för att tina upp fryst mat.
6
Termostatens kontrollampa
Denna kontrollampa släcks när ugnen
uppnår den inställda temperaturen och
tänds sedan varje gång termostaten
aktiveras för att stabilisera temperaturen.
Övergripande kontrollampa
Denna kontrollampa är tänd när ett eller flera
värmeelement är påslagna.
Säkerhetstermostat
För att undvika överhettning på grund av
felaktig användning av ugnen, eller en defekt
komponent, är ugnen utrustad med en
säkerhetstermostat som vid behov kopplar
bort strömmen. Ugnen återställs
automatiskt när temperaturen har sjunkit till
normala värden. Om termostaten utlöses
p.g.a. att du använt ugnen på ett felaktigt
sätt behöver du bara vänta en stund tills
ugnen har kallnat. Sedan kan du använda
ugnen igen. Om däremot termostaten
utlöses p.g.a en defekt komponent skall du
kontakta vår serviceavdelning.
7
Klockautomatik
4
1. Tryckknapp för att välja funktion
5
6
7
8
2. Knapp för att minska inställda värden
“ ”
3. Knapp för att öka inställda värden “ ”
4. Display
5. Kontrollampa för “Tillagningstid”
6. Kontrollampa för “Sluttid”
2
1
3
7. Kontrollampa för “Äggklocka”
8. Kontrollampa för “Klocka”
Ugnen fungerar endast när klockan har ställts.
Den fungerar även utan att något program har
ställts in.
Ställa klockan
När nätspänningen kopplas på, och efter ett strömavbrott,
blinkar klockans kontrollampa på displayen.
För att ställa klockan:
1. Tryck på knappen “ ” eller “ ” för att ställa in rätt
klockslag.
2. När denna inställning är klar, vänta 5 sekunder varpå
klockans kontrollampa
släcks och den inställda
tiden visas på displayen. Du kan nu använda ugnen.
För att ändra klockans inställning:
1. Tryck på knappen flera gånger för att välja klockfunktionen. Klockans kontrollampa börjar då att blinka. Ställ
sedan klockan enligt ovanstående beskrivning.
Klockan kan endast ändras när ingen automatisk funktion (Tillagningstid
eller Sluttid
) är inställd.
Funktionen “Tillagningstid”
Med denna funktion kan du programmera en tillagningstid så att ugnen stängs av automatiskt när tillagningen är
klar. Placera maten i ugnen, välj en tillagningsfunktion
med ugnens funktionsväljare och ställ in tillagningstemperaturen. Tryck på knappen
flera gånger för att välja
funktionen “Tillagningstid”. Motsvarande
8
kontrollampa
börjar då att blinka. Gör sedan på
följande sätt:
För att ställa in tillagningstiden:
1. Tryck på knappen “ ” eller “ ”.
2. När inställningen är klar, vänta 5 sekunder varpå
kontrollampan för “Tillagningstid” tänds och displayen
återgår till att visa tiden på dagen.
3. När tillagningen är klar stängs ugnen av automatiskt.
Du hör då en ljudsignal och samtidigt börjar
kontrollampan att blinka. Vrid funktionsväljaren och
termostaten till respektive nolläge.
För att stänga av ljudsignalen trycker du på vilken knapp
som helst. Obs! När du utför denna åtgärd kommer
ugnen att aktiveras igen. Det är därför viktigt att du vrider
funktionsväljaren och termostaten till nolläget.
För att avbryta den inställda tillagningstiden:
1. Tryck på knappen flera gånger för att välja funktionen
börjar
“Tillagningstid”. Motsvarande kontrollampa
då att blinka och på displayen visas den återstående
tillagningstiden.
2. Tryck på knappen “ ” tills displayen visar “0:00”. Efter
5 sekunder släcks lampan och displayen återgår till att
visa tiden på dagen.
Funktionen “Sluttid”
Med denna funktion kan du ställa in en tid då ugnen skall
stängas av automatiskt. Placera maten i ugnen, välj en
tillagningsfunktion med ugnens funktionsväljare och ställ
in tillagningstemperaturen. Tryck på knappen
flera
gånger för att välja “Sluttid”-funktionen. Motsvarande
kontrollampa börjar då att blinka. Gör sedan på följande
sätt:
För att ställa in sluttiden:
1. Tryck på knappen “ ” eller “ ”.
2. När inställningen är klar, vänta 5 sekunder varpå
kontrollampan för “Sluttid”
tänds och displayen
återgår till att visa tiden på dagen.
3. När tillagningen är klar stängs ugnen av automatiskt.
Du hör då en ljudsignal och samtidigt börjar
kontrollampan att blinka. Vrid funktionsväljaren och
termostaten till respektive nolläge.
För att stänga av ljudsignalen trycker du på vilken knapp
som helst. Obs! När du utför denna åtgärd kommer
ugnen att aktiveras igen. Det är därför viktigt att du vrider
funktionsväljaren och termostaten till nolläget.
9
För att avbryta den inställda sluttiden:
1. Tryck på knappen
flera gånger för att välja “Sluttid”funktionen. Motsvarande kontrollampa
börjar då att
blinka och på displayen visas den programmerade sluttiden.
2. Tryck på knappen “ ” tills displayen visar tiden på dagen.
Du hör då en ljudsignal och kontrollampan släcks.
“Tillagningstid”
kombination
och “Sluttid”
i
Med funktionerna för “Tillagningstid” och “Sluttid” kan du
programmera en fördröjd tillagning så att ugnen automatiskt
sätts på och stängs av vid ett senare tillfälle.
1. Ställ in en tillagningstid med funktionen “Tillagningstid”
enligt tidigare beskrivning. Tryck sedan på knappen
varpå displayen visar den programmerade inställningen.
2. Ställ in en sluttid med funktionen “Sluttid” enligt tidigare
beskrivning.
Motsvarande kontrollampor tänds och displayen visar tiden
på dagen. Ugnen kommer nu sättas på och stängas av
automatiskt enligt dina programmerade inställningar.
Funktionen “Äggklocka”
Äggklockan avger en ljudsignal när den inställda tiden löper
ut, men UGNEN ÄR FORTFARANDE PÅ om den används.
För att ställa äggklockan:
1. Tryck på knappen
flera gånger för att välja funktionen
“Äggklocka”. Motsvarande kontrollampa börjar då att
blinka.
2. Tryck sedan på knappen “ ” eller “ ” (max. tid: 2 timmar
och 30 minuter).
3. När inställningen är klar, vänta 5 sekunder varpå
äggklockans kontrollampa tänds.
4. När den inställda tiden löper ut hör du en ljudsignal och
kontrollampan börjar att blinka. För att stänga av
ljudsignalen trycker du på vilken knapp som helst.
För att avbryta den inställda äggklockan:
1. Tryck på knappen flera gånger för att välja funktionen
“Äggklocka”. Motsvarande kontrollampa börjar då att
blinka och på displayen visas den återstående tiden.
2. Tryck på knappen “ ” tills displayen visar “0:00”. Efter 5
sekunder släcks lampan och displayen återgår till att visa
tiden på dagen.
10
Stänga av displayen
1. Håll två eller tre tryckknappar på
programmeringsenheten intryckta i 5
sekunder. Därefter stängs displayen av.
2. För att aktivera displayen igen trycker
du på vilken knapp som helst.
Displayen kan endast stängas av när
inga andra funktioner är inställda.
Råd och tips om ugnens användning
Ha alltid ugnsluckan stängd när
ugnen används för matlagning.
Ugnen är utrustad med ett exklusivt system
som skapar en naturlig luftcirkulation och
en konstant återcirkulation av ånga.
Detta system gör det möjligt att ångkoka
maten och hålla rätterna mjuka inuti och
knapriga utanpå. Dessutom reduceras
tillagningstiden och energiförbrukningen till
ett minimum. Under tillagningen kan ånga
bildas som strömmar ut när ugnsluckan
öppnas. Detta är helt normalt.
Obs! Håll dig på avstånd från ugnen när
du öppnar ugnsluckan under tillagning,
eller när maten är klar, så att du inte
står i vägen för den ånga eller värme
som kan strömma ut när luckan öppnas.
Konventionell matlagning
Eftersom värmen kommer från både det övre
och det undre elementet är det lämpligast
att använda de mittre hyllnivåerna.
Om tillagningen kräver mer värme på
ovansidan eller på undersidan väljer du nivå
med hänsyn till detta.
Tillagning med fläkt
Maten tillagas genom att förvärmd luft blåses
runt inne i ugnen i en jämn ström via en
fläkt som sitter i ugnens bakre vägg.
Värmen når härigenom snabbt och jämnt
alla delar av ugnsutrymmet, vilket gör att
du samtidigt kan tillaga olika- typer av mat
som placeras på olika hyllnivåer (se fig. 4).
Tillagning med fläkt säkerställer en snabb
eliminering av fukt och den torrare miljö som
härigenom skapas inne i ugnen bidrar till
att förhindra att olika aromer och smaker
blandas med varandra.
Möjligheten att laga mat på flera hyllnivåer
innebär att du kan tillaga flera olika- rätter
samtidigt och upp till tre plåtar med kex/
skorpor och minipizza, att ätas direkt eller
för att frysas in.
Naturligtvis kan ugnen användas för
tillagning på bara en hyllnivå. I så fall bör du
använda någon av de nedre nivåerna så att
du enklare kan hålla ett öga på hur
tillagningen fortskrider.
Ugnen är också mycket lämplig för
sterilisering av konserver, tillagning av frukt
i sirap och för att torka svamp eller frukt.
11
Grillning
När du grillar kött eller fisk, sprid lite olja
på maten och placera alltid maten på
ugnsgallret. Nivån i ugnen beror på matens
tjocklek.
Placera alltid långpannan, med lite vatten
i, på den lägsta nivån för att undvika
rökbildning och obehagliga lukter.
Några tips
Baka kakor
Kakor kräver en måttlig temperatur (normalt
mellan 150 och 200 °C). Dessutom måste
ugnen förvärmas i cirka 10 minuter.
Ugnsluckan bör inte öppnas förrän
åtminstone tre fjärdedelar av den inställda
tillagningstiden har gått.
Normal mördeg bör tillagas i en form under
två tredjedelar av den totala tiden och sedan
garneras efter behov innan tillagningen
avslutas.
Den återstående tillagningstiden beror
naturligtvis på hur du garnerar (sylt, frukt,
etc). Se till att degen eller kakmixen har
rätt konsistens eftersom en alltför fuktig mix
förlänger tillagningstiden i onödan. Rådegen
eller mixen skall därför vara ganska svår
att lossa från skeden eller spateln.
Om tre plåtar skall fyllas med kakor och
mördegstårtor samtidigt är det lämpligt att
sätta in en extra plåt mellan de två undre
plåtarna (se fig. 3).
Tillagning av kött och fisk
Kött som tillagas i ugnen bör väga minst
ett kilo för att inte torka ut för mycket un-der
tillagningen. Mycket magert rött kött som
skall lättstekas, dvs. välstekt på utsidan
men mycket saftig (blodig) inuti, kräver en
hög tillagningstemperatur (200 - 220 °C).
Vitt kött, fågel och fisk kräver däremot en
låg tillagningstemperatur (150 - 175 °C).
Såsingredienserna skall placeras meddetsamma på plåten endast om tillagningstiden är kort.
12
Vid längre tillagningstider bör ingredienserna
tillsättas under den sista halvtimmen. Ett
enkelt sätt att kontrollera om köttet är färdigt
är att trycka på köttet med en sked. Om
köttet inte ger efter under detta tryck är
köttet färdigt att vändas. För rostbiff och
köttskivor, som inuti skall ha en rödaktig
färg, måste tillagningstiden vara kort.
Köttet kan tillagas på en bakplåt eller direkt
på gallret då måste givetvis en långpanna
placeras undertill för att samla upp saften.
Om du tillagar mycket fet mat, placera
köttet direkt på gallret och gallret ovanför
långpannan för att inte smutsa ned ugnen.
När köttet är klart, låt det ligga i åtminstone
15 minuter innan du skär upp det så att inte
köttsaften sipprar ut.
För att undvika att det bildas för mycket
rök i ugnen under rostning är det lämpligt
att hälla lite vatten i långpannan och — för
att förebygga ångbildning — tillsätta lite mer
under tillagningen om vattnet torkar upp för
mycket.
Före servering kan de olika rätterna hållas
varma i ugnen med den lägsta temperaturen
inställd.
Tillagning med fläkt
Fig. 3
Obs! - Placera aldrig några föremål
direkt på ugnsbotten och täck inte
ugnsbotten med aluminiumfolie
under matlagningen eftersom detta
kan skada ugnens emaljytor och
maten du tillagar.
Placera alltid kokkärl, ugnsformar
och aluminiumfolie på något av
ugnens hyllplan.
Tillagningstider
Tillagningstiden varierar beroende på typen
av mat, dess konsistens och dess volym.
Vi rekommenderar att du är särskilt uppmärksam under dina första matlagningsexperiment med ugnen eftersom du här får
värdefull erfarenhet av vilka resultat ugnen
ger vid olika inställningar och maträtter.
Denna erfarenhet kan du sedan också använda för att justera de värden och inställningar som rekommenderas i tabellerna.
Tillagning med grillspett
— Placera spettstödet på den
andra nivån räknat från ugnens botten
(se fig. 4).
— Stick hål på matstycket och sätt fast
det ordentligt på spettet.
— Sätt fast spettets spets i motordrivningen
baktill i ugnen och lägg spettets främre
ände i spåret på stödet.
— Ta loss spetthandtaget.
— Vrid ugnens funktionsväljare till symbolen
.
Låt ugnsluckan vara stängd.
Fig. 4
13
Tillagningstabeller
Vikt (g)
Traditionell matlagning
1000
500
500
250
1000
1200
1000
1500
1500
1500
1500
2000
1200
1200
1000
4000
1500
3000
1200
1500
800
1200
1500
och tillagning med fläkt
Traditionell
matlagning
TYP AV MAT
KAKOR
Vispad deg
Mördeg
Ostkaka på kärnmjölk
Äppelkaka
Strudel
Mördegsform med sylt
Fruktkaka
Lätt sockerkaka
Julkaka
Russinkaka
Småkakor
Kex/skorpor
Maränger
Bullar
Petit-chou
BRÖD OCH PIZZA
Vitt bröd
Rågbröd
Småfranska
Pizza
SUFFLÉER
Pastasufflé
Grönsakssufflé
Quiche
Lasagne
Cannelloni
KÖTT
Nötkött
Griskött
Kalvkött
Engelsk rostbiff
lättstekt
medium
välstekt
Grisbog
Grislägg
Lamm
Kyckling
Kalkon
Anka
Gås
Kanin
Hare
Fasan
Köttfärslimpa
FISK
Forell/havsruda
Tonfisk/lax
Nivå
4
3
2
1
Temp.
°C
Ugnsfläkt
Nivå
4
3
2
1
-
-
Tillagningstid
ANMÄRKNING
Temp.
°C
(minuter)
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
170
170
160
180
175
175
175
175
170
170
175
160
100
190
200
2 (1 och 3)*
2 (1 och 3)*
2
2 (1 och 3)*
2
2 (1 och 3)*
1
2 (1 och 3)*
1
1
2 (1 och 3)*
2 (1 och 3)*
2 (1 och 3)*
2 (1 och 3)*
2 (1 och 3)*
160
160
150
170
150
160
160
160
160
160
160
150
100
180
190
45 ~ 60
20 ~ 30
60 ~ 80
40 ~ 60
60 ~ 80
30 ~ 40
45 ~ 60
30 ~ 40
40 ~ 60
50 ~ 60
25 ~ 35
20 ~ 30
90 ~ 120
12 ~ 20
15 ~ 25
I kakform
I kakform
I kakform
I kakform
1
1
2
1
190
190
200
210
2
1
2 (1 och 3)*
2 (1 och 3)*
180
180
175
190
40 ~ 60
30 ~ 45
20 ~ 35
15 ~ 30
1-2 stycken
I brödform
6-8 stycken
På bakplåt
2
2
1
2
2
200
200
200
180
200
2 (1 och 3)*
2 (1 och 3)*
2 (1 och 3)*
2
2
175
175
180
160
175
40 ~ 50
45 ~ 60
35 ~ 45
45 ~ 60
40 ~ 55
I form
I form
I form
I form
I form
2
2
2
190
180
190
2
2
2
175
175
175
50 ~ 70
100 ~ 130
90 ~ 120
På galler
På galler
På galler
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
210
210
210
180
180
190
190
180
175
175
190
190
190
180
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
200
200
200
170
160
175
175
160
160
160
175
175
175
160
50 ~ 60
60 ~ 70
70 ~ 80
120 ~ 150
100 ~ 120
110 ~ 130
60 ~ 80
210 ~ 240
120 ~ 150
150 ~ 200
60 ~ 80
150 ~ 200
90 ~ 120
40 ~ 60
På galler
På galler
På galler
Med svål
2 delar
Lår
Hel
Hel
Hel
Hel
Skuren i bitar
Skuren i bitar
Hel
I brödform
2
2
190
190
2 (1 och 3)*
2 (1 och 3)*
175
175
30 ~ 40
25 ~ 35
I brödform
I kakform
I kakform
I brödform
På bakplåt
På bakplåt
På bakplåt
På bakplåt
På bakplåt
3-4 fiskar
4-6 filéer
(*) Om du behöver tillaga mer än en maträtt samtidigt rekommenderar vi att du placerar rätterna på de nivåer
som anges inom parentes.
14
Grillning
-
Mängd
TYP AV MAT
Delar
Köttskivor
Biffstek
Korv
Fläskkotletter
Kyckling (halvor)
Kebab
Kyckling (bröst)
Hamburgare
Fisk (filéer)
Smörgåsar
Rostad bröd
Grillspett
TYP AV MAT
Kyckling
Stek
4
4
8
4
2
4
4
6
4
4-6
4-6
Vikt
800
600
—
600
1000
—
400
600
400
—
—
Tillagningstid
(minuter)
Grillning
4
3
2
1
Nivå
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Temp.
°C
max
max
max
max
max
max
max
max
max
max
max
Översida
Undersida
12 ~ 15
10 ~ 12
12 ~ 15
12 ~ 16
30 ~ 35
10 ~ 15
12 ~ 15
10 ~ 15
12 ~ 14
5~7
2~4
12 ~ 14
6~8
10 ~ 12
12 ~ 14
25 ~ 30
10 ~ 12
12 ~ 14
8 ~ 10
10 ~ 12
—
2~3
Vikt
(gram)
1000
800
Nivå
Temp. °C
minuter
3
3
200
200
50/60
50/60
De angivna ugnstemperaturerna är endast rekommendationer. Det kan vara nödvändigt att
höja eller sänka denna temperatur för att erhålla ett önskvärt resultat.
Tillagningstiden inkluderar inte ugnens uppvärmningstid som är ca 10 minuter.
15
Rengöring och underhåll
Stäng alltid av ugnen och låt den
kallna innan du utför någon form
av rengöring. Använd aldrig ånga
eller ånggenererande maskiner för
att rengöra ugnen.
Viktigt! Innan du rengör ugnen eller
utför annat underhåll på den, var
noga med att koppla loss den från
eluttaget.
Rengör inte ugnen förrän den har kallnat.
Rengör ugnens emaljytor med ljummet vatten
och ett milt rengöringsmedel. Använd inga
produkter med slipeffekt, såsom stålull, syror,
etc, eftersom dessa skadar ugnens ytor. Skölj
delar av rostfritt stål med vatten efter användning
och torka dem med en mjuk trasa eller
sämskskinn.
För envisa fläckar kan du använda ett vanligt
rengöringsmedel utan slipeffekt eller någon
produkt som är speciellt avsedd för rostfritt stål.
Ett annat alternativ är att applicera en droppe
het ättika. Använd bara hett vatten för att rengöra
ugnsluckan om den är försedd med en
skyddande glasskiva. Var noga med att inte
använda grova trasor eller produkter som
innehåller slipmedel.
Heta fruktsafter (från t.ex. citroner, stuvade
katrinplommon och liknande) lämnar fläckar
på ugnens emaljytor som är svåra att få bort.
Vid rengöringen kan emaljens ytglans försämras, men ugnens funktion påverkas inte.
Rengör ugnen noggrant efter användning. Då
är det enklare att få bort matrester- och andra
partiklar så att dessa inte bränner fast nästa
gång du använder ugnen.
Ugnsmodeller i rostfritt stål eller
aluminium:
Vi rekommenderar att endast en våt svamp
används för rengöringen av ugnsluckan. Torka
sedan ugnsluckan torr med en mjuk trasa.
Använd aldrig stålull, syror eller frätande
16
produkter för rengöringen. De kan skada
ugnens ytor. Följ samma regler när du rengör
ugnens kontrollpanel.
Rengöring av ugnsluckan
För att rengöra ugnsluckan ordentligt kan du
ta av den från ugnen på följande sätt:
- Öppna ugnsluckan helt. Lyft upp de små
spakarna som sitter på de två gångjärnen
och vrid spakarna mot insidan (se fig. 5).
- Stäng sakta ugnsluckan tills den kommer
i kontakt med de två spakarna.
- Tryck sedan luckan mot ugnen och ta av
luckan genom att dra den utåt.
- Lägg luckan på ett plant underlag.
När du har rengjort luckan sätter du tillbaka
den genom att utföra ovanstående procedur i
omvänd ordning. När de två små spakarna åter
har placerats på gångjärnen har ugnsluckan
monterats korrekt.
Fig. 5
FO 0452
Byte av ugnslampan
Koppla loss ugnen från eluttaget. Tryck in
och skruva loss glaskåpan (se fig. 6). Skruva
loss den gamla lampan och sätt i en ny,
värmebeständig lampa (300 °C) med följande
märkdata: Nätspänning: 230 V (50 Hz),
Effekt: 25 W, Sockel: E 14. Anslut ugnen till
eluttaget.
Grillelement med gångjärn
Fig. 6
Vissa modeller är utrustade med ett
grillelement som kan vinklas för att underlätta
rengöringen av ugnsutrymmets tak.
Innan du fortsätter, koppla loss
ugnen från eluttaget och vänta
tills ugnen kallnat.
z
z
z
z
Lossa de två skruvarna som håller
grillelementet på plats (se fig. 7). Använd
en skruvmejsel när du gör detta första
gången.
För sedan elementet försiktigt nedåt så
att du kommer åt ugnstaket.
Rengör ugnstaket med ett lämpligt
rengöringsmedel och torka torrt innan du
sätter tillbaka grillelementet.
För upp elementet försiktigt och skruva
fast det med de två skruvarna.
Fig. 7
Dra åt skuvarna ordentligt så att
inte grillelementet kan falla ned
under användning.
17
Felsökning
Om ugnen inte fungerar som den ska, kontrollera följande innan du kontaktar Electrolux
lokala kundtjänst.
SYMPTOM
LÖSNING
„ Ugnen startar inte.
‹Kontrollera att ugnen är inställd för manuell
drift och att både en tillagningsfunktion och
en temperatur har valts,
eller
‹Kontrollera att ugnens ledningsdragning är
korrekt utförd och att nätspänningen är
påslagen.
„ Kontrollampan för ugnstemperaturen
tänds inte.
‹Ställ in termostaten på en temperatur,
eller
‹Ställ in funktionsväljaren på en tillagningsfunktion.
„ Ugnslampan tänds inte.
‹Ställ in funktionsväljaren på en tillagningsfunktion,
eller
‹Köp en ny lampa hos vår lokala kundtjänst
och sätt i den i ugnen enligt instruktionerna
i denna bruksanvisning.
„ Tillagningen går för fort eller för
långsamt.
‹Studera innehållet i denna bruksanvisning,
särskilt avsnittet “Råd och tips om ugnens
användning”.
„ Ånga och kondens avsätts på maten
och i ugnsutrymmet.
‹Låt inte kokkärlen stå kvar i ugnen mer än
15-20 minuter efter att tillagningen har
avslutats.
18
Service och reservdelar
Om ugnen fortfarande inte fungerar på
korrekt sätt efter att du gjort alla kontroller
som beskrivits i föregående kapitel,
kontakta Electrolux lokala kundtjänst och
uppge vilken typ av felfunktion som inträffat
samt apparatens modellbeteckning (Mod.),
produktnummer (Prod. nr) och serienummer
(Ser. nr.) som anges på typskylten.
Typskylten är placerad på ugnens
framsida, på ugnsutrymmets vänstra kant.
Originalreservdelar som godkänts av produkttillverkaren och som är försedda med
denna symbol kan endast köpas hos vår
kundtjänst och i
auktoriserade
reservdelsaffärer.
19
Tekniska data
Inbyggnadsmått
Höjd
Bredd
Djup
593 mm
560 mm
550 mm
Mått ugnsutrymme
Höjd
Bredd
Djup
Kapacitet
Termostatreglering:
335 mm
395 mm
400 mm
53 l
från 50 till 230 °C
Märkdata värmeelement
Undre värmeelement
1000 W
Övre värmeelement
800 W
Total effekt (övre + undre)
Grillelement
1800 W
enkelt 1650 W
dubbelt 2450 W
Värmeelement ugnsfläkt
2000 W
Ugnslampa
25 W
Konvektionsfläkt
30 W
Motor för roterande grillspett
4 kW
Max. märkeffekt
Nätspänning (50 Hz)
-
20
2500 W
230 V
Denna apparat uppfyller kraven enligt
följande EG-direktiv:
73/23 - 90/683 (Lågspänningsdirektiv),
89/336 (Direktiv om elektromagnetisk
kompatibilitet),
93/68 (Allmänna direktiv)
och påföljande ändringar.
Anvisningar till installatören
Instruktionerna i detta kapitel är speciellt avsedda för en behörig installatör med syfte att hjälpa denne utföra
installationen av ugnen samt justeringar och underhåll på rätt sätt och i
enlighet med alla gällande lagar och
bestämmelser. Vi rekommenderar
bestämt att allt installationsarbete för
din ugn utförs av kvalificerad personal enligt gällande lagar och bestämmelser.
Elektrisk anslutning
Innan den elektriska anslutningen utförs,
kontrollera att:
— Huvudsäkringen och elnätet i ditt hem
klarar ugnens totala elektriska belastning (se typskylt).
— Elnätet har en effektiv jordförbindelse
enligt gällande lagar och bestämmelser.
— Eluttaget eller huvudströmbrytaren som
används för den elektriska anslutningen
enkelt kan nås efter det att ugnen har
byggts in.
Ugnen har en nätkabel med en standardkontakt som är dimensionerad för ugnens
totala elektriska belastning enligt specifikationen på typskylten. Stickkontakten skall
sättas i ett lämpligt eluttag. Om du behöver
ansluta ugnen direkt till elnätet måste en
huvudströmbrytare installeras mellan ugnen
och nätspänningsmatningen. Strömbrytaren
måste vara typgodkänd och dimensionerad
för ugnens belastning, med ett avstånd
mellan kontakterna på max. 3 mm. Den
gröngula jordledaren får inte avbrytas av
huvudströmbrytaren och den skall vara 2-3
cm längre än de övriga ledarna. Nätkabeln
måste dras så att den inte i någon punkt
kan uppnå en temperatur som är 50 °C högre än den omgivande temperaturen.
Följande kabeltyper är lämpliga som
nätkablar med hänsyn till deras
tvärsnittsarea: H07 RN-F, H05 RN-F, H05
RR-F, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90) och H05
BB-F.
Anslutningsplint
Ugnen har en lätt åtkomlig anslutningsplint
till vilken kablarna från en 1-fasig
nätspänningsmatning på 230 volt skall
kopplas (se fig. 8).
Tillverkaren accepterar inget ansvar om
dessa säkerhetsanvisningar inte följs.
Fig. 8
21
Inbyggnad
För att säkerställa en korrekt funktion hos
den inbyggda ugnen måste köksskåpet och
utrymmet för ugnen ha lämpliga mått.
När ugnen installeras får det inte finnas
något mellanrum på någon sida mellan ugnen och köksskåpet för att förhindra kontakt med ugnens spänningsförande delar.
Alla delar som utgör ett sådant skydd, inklusive paneler (om ugnen t.ex. installeras
i ena änden av en köksbänk) måste förankras på ett sådant sätt att demontering
inte kan ske utan verktyg.
Ugnen kan installeras med dess baksida
och ena sidan mot en annan apparat eller
vägg som är högre. Den andra sidan måste
då vara vänd mot en panel eller apparat som
har samma höjd.
Fig. 9
Ugnens totala mått (Fig. 9)
Inbyggnadsmått
Utrymmet för ugnen måste ha de mått som
visas i fig. 10.
Fig. 10
FO 0290
Inbyggnadsmått under bänk
Förankra
ugnen
köksskåpet
-
550 M
560
-5
vid
Sätt in ugnen i utrymmet i köksskåpet.
Öppna ugnsluckan och skruva fast
ugnen mot köksskåpet med fyra
träskruvar som passar i hålen på
ugnsramen (se fig. 12).
FO 2662
Fig. 12
22
IN
593
Utrymmet för ugnen måste ha de mått som
visas i fig. 11.
100
80÷
70
Fig. 11
Download PDF

advertising