Electrolux | EOB6711X | User manual | Electrolux EOB6711X Manuali i perdoruesit

Electrolux EOB6711X Manuali i perdoruesit
Furre elektrike Built –in
EOB 6711 X
MANUAL PERDORIMI
1
• Kjo paisje eshte projektuar per gatim,
skuqje dhe pjekje ushqimi ne shtepi.
• Kini kujdes kur lidhni paisjet elektrike
me prizen. Shmangni kontaktin e
mbuleses mbrojtese me unazat e nxehta
ose, te takojne me deren e nxehte te
furres.
• Paralajmerim: Rrezik djegie! Pjesa e
brendshme e furres nxehet gjate
perdorimit.
• Perdorimi ne furre i ingredienteve qe
permbajne alkohol mund te krijoje nje
miks te eres se alkolit, qe dhe mund te
ndizet, te marre flake. Ne kete rast hapni
deren me kujdes. Kur te hapni deren e
furres mos mbani prane prush, flake te
ndezur ne afersi te deres.
Ju lutemi lexoni me vemendje kete
manual perdorimi.Tregoni vemendje
te
vecante
per
seksisonin
“Informacion sigurie”, ne faqet e
para. Ju lutem ruajeni kete manual
perdorimi per adresim te me
vonshem.
Simbolet e meposhtme jane perdorur
ne tekst.
Instruksione sigurie
Kujdes: Informacion per sigurine tuaj
personale.
E rendesishme: Informacion se si mund
te shmangni demtimin e paisjes.
Te shmangni demtimin e paisjes tuaj
Informacion dhe keshilla
praktike
• Mos e vishni furren tuaj me alumin
dhe mos vendosni taven e pjekejs ne
dyshemene e furres , pasi emalimi i
furres do te demtohet nga ngritja e
temperatures.
• Lengjet e frutave, apo dhe rrjedhja e
lengjeve nga pjekja lene njolla qe mund
dhe te mos hiqen. Per embelsira te
njoma, perdorni pjekjen universale.
• Mos vendosni asnje peshe mbi deren e
furres kur dera eshte e hapur.
• Asnjehere mos vendosni uje te nxehte
kur furra eshte e nxehte, emalimi mund
te demtohet.
• Perdorimi i forces, sidomos ne anen e
parshme panelit prej xhami, mund te
shkaktoje thyerjen e xhamit.
• Mos vendosni objekte ne furre te ciltat
marrin zjarr. Kur furra ndizet, ato mund
te marrin flake. Mos vendosni ushqime
te njoma ne furre. Emalimi mund te
demtohet.
Siguria
Siguria elektrike
• Paisja mund te montohet vetem nga
specialisti i regjistruar.
• Ne rast te ndonje gabimi apo demtimi
te paisjes: hiqni kabllin, ose fikeni
paisjen.
• Nuk eshte lejuar te pastrohet paisja me
avull ose me pastrues me presion te larte.
Kjo per aryse sigurie.
• Riparimet per paisjen duhet te behen
vetem prej specialistit. Riparimet nga
persona jo eksperte mud te shkaktojne
demtime dhe mosfunksionim te paisjes.
Nese paisja juaj ka nevoje per riparime,
ju lutem kontaktoni Sherbimin AEG,
ose specialistin qe merret me kete pune.
Per sigurine e femijeve.
• Mbani nen vezhgim femijet gjate
kohes se funksionit te paisjes.
Vendosja
Siguria gjate perdorimit.
Vendosja e materialeve te paketuara.
2
Te gjitha materialet e perdorura mund te
riciklohen plotesisht. Plastmaset jane te
emertuara si me poshte:
• >PE< per polyethelene, sic perdoren
per paketimin e jashtem dhe kutite
brenda.
• >PS< per shkume polystrere, psh. per
materialet mbushese. Ato jane komplet
te lira nga CFC-s
Kur furra instalohet per
here te pare.
Furra ndizet vetem kur eshte
vendosur ora . Mbasi te keni vendosur
oren:
1. Vendosni celsin e termostatit ne
MAX.
2. Vendos celsin e kontrollit ne
gatimin e pergjithshem
3. Lereni furren te ndezur per 45
minuta.
4. Hapni dritaren per ventilim.
Ju mund te ndjeni nje arome jo te
kendshme dhe kjo eshte mese normale.
Mbasi te keni mbaruar kete veprim
lereni furren te ftohet dhe pastaj
pastrojeni me lecke te njomur me sapun.
3
PERSHKRIMI I PAJISJES
1. Paneli i kontrollit
2. Celesi i kontrollit te termostatit
te furres.
3. Celsi i kontrollit te funksioneve
4. Kontrolli i drites se plote
5. Kontrolli i drites se termostatit
6. Programi elektronik
7. Skara
8. Llampa e furres
9. Pllaka e regjistrimit
4
FURRE ELEKTRIKE
Funksioni i furres (fig 2) dhe celesi i
kontrollit te termostatit (fig.3)
Keto bejne te mundur zgjedhjen e lloit
me te pershtatshem te nxehtesise per
gatime te ndryshme dhe rregullimi i
temperatures ne nivelin e caktuar.
Pozicioni OFF (Fikur)
Drita e furres. Kjo drite do te
ndizet pa patur gatim.
Gatimi i pergjithshem. Nxehtesia
vjen edhe nga lart, por edhe nga
poshte, duke siguruar nxehtesi edhe
brenda furres.
Elementi i siperm i ngrohjes.
Nxehtesia vjen vetem nga siper.
Elementi i poshtem i ngrohjes.
Nxehtesia vjen vetem nga poshte.
Skara e brendshme. Mund te
perdoret vetem per gatuar ne skare sasi
te vogel ushqimi.
Skare e dyfishte. Te gjithe
elementet e skares do te ndizen.
Gatimi me ventilim. Kjo ben te
mundur pjekjen dhe skuqjen ne te
njejten kohe ne tava te ndryshme dhe pa
ngaterrim aromash.
Shkrirja. Kjo ben te mundur
shkrirjen e ushqimit te ngrire.
5
DRITA E KONTROLLIT
VEPRIMEVE.
3. Butoni (+) Qe rrit programet
4. Ekrani
5. Kohezgjatja
e
gatimit
6. Mbarimi i gatimit
7. Matesi i kohes
TE
Tregon se nje ose me shume elemente te
furres jane te ndezur.
8. Ora
DRITA E KONTROLLIT
TERMOSTATIT TE FURRES
TE
Furra nuk fillon te punoje nese nuk
vendoset ora.
Drita fiket kur furra nxehet ne
temperaturen qe eshte caktuar dhe ndizet
perseri kur termostati nderhyn per te
stabilizuar temperaturen.
VENDOSJA E ORES
TERMOSTAT SIGURIE
Kur furra eshte e lidhur me korentin, ne
ekran do te shfaqet ora.
Ne menyre per te shmangur mbinxehtesi
si pasoje e mosperdorimit te rregull te
pajisjes, furra eshte pajisur me nje
termostat rezerv i cili nderpret linjen
elektrike ne rast te nevojshem.
Funksionimi fillon automatikisht kur
temperatura ulet ne nivelin e duhur.
Nese termostati nderhyn per arsye te
keq perdormit te pajisjes, lereni paisjen
te ftohet, por nese termostati nderhyn per
pa ndonje shkak, drejtojuni servisit.
Per te vendosur orarin e duhur veproni
si me poshte:
1. Shtypni butonin + dhe –
2. Mbasi te keni bere vendosjen e
ores prisni 5 sekonda dhe ne
ekran do te shfaqet ora e caktuar.
PER TE RIVENDOSUR KOHEN E
DUHUR
PROGRAMIMI ELEKTRONIK
vazhdimisht per te
Shtypni butonin
zgjedhur dhe llampa perkatese do te
filloje te fleshoje.
KOHEZGJATJA E
GATIMIT
Nepermjet ketij funksioni behet e
mundur qe furra te fiket automatikisht
mbas mbarimit te programit te gatimit.
Vendosni ushqim ne furre, zgjidhni
1. Shtypni butonin per te zgjedhur
programin
2. Butoni (-) qe ul programet.
6
caktuar gatimi dhe temperature. Shtypni
programin dhe rregulloni temperaturen.
Shtypni butonin
vazhdimisht per te
zgjedhur programin e “Kohezgjatjes se
Gatimit”
(Cooking time duration).
Llampa perkatese do te filloje te
fleshoje.
vazhdimisht per te
butonin
zgjedhur funksionin e “Mbarimit te
gatimit”. Llampa perkatese do te filloje
te fleshoje. Pastaj procedoni si me
poshte:
PER TE VENDOSUR
KOHEZGJATJEN
PER TE VENDOSUR KOHEN E
“Mbarimi i gatimit”
Shtypni butonat + dhe -. Mbasi te jete
bere vendosja prisni 5 sekonda dhe drita
e llampes per “Kohezgjatja e gatimit”
do te ndizet dhe ne ekran do te
shfaqet ora e dites.
Kur koha e gatimit te perfundoje, furra
do te fiket automatikisht dhe do te
degjohet nje sinjal akustik. Rrotulloni
celsin e funksionit dhe te termostatit ne
zero. Per te fikur sinjalin akustik shtypni
cdo lloj butoni.
1. Shtypni butonin + dhe -.
2. Mbasi te keni mbaruar vendosjen
prisni 5 sekonda dhe drita e
porgramit “Mbarimi i gatimit” do
te dali ne ekran dhe mbas pak do
te rivendoset ora e dites.
3. Kur gatimi te kete mbaruar,
furra do te fiket automatikisht
dhe nje sinjal akustik do te
degjohet dhe llampa do te
fleshoje. Per te fikur sinjalin
akustik, shtypni cdo lloj butoni.
PER TE FIKUR KOHEZGJATJEN
1. Shtypni butonin
vazhdimisht
per te zgjedhur “Cooking duration time”.
Llampa perkatese do te fleshoje
.
2. Shtypni butonin - derisa ne ekran te
dali 0. Mbas 5 sekonda llampa do te
fiket dhe ne ekran do te dali ora e dites.
PERFUNDIMI I KOHES SE
GATIMIT (End of cooking function)
PER TE FIKUR “Mbarimin e
gatimit”
Ne saj te ketij funksioni behet e mundur
mbyllja automatike e furres ne
momentin qe mbaron programi i
mbarimit te kohes se gatimit. Vendos
ushqim ne furre, zgjidhni nje program te
vazhdimisht
1. Shtypni butonin
per te zgjedhur “Mbarimi i gatimit”.
Llampa perkatese do te fleshoje.
7
2. Shtypni butonin ― derisa ne ekran
te dali ora e dites. Programimi do te
leshoje nje sinjal dhe llampa do te fiket.
2. Per te ndezur ekranin shtypni cdo lloj
butoni.
KOHEZGJATJA E GATIMIT DHE
MBARIMI I GATIMIT
Keto dy funksione mund te perdoren ne
te njejten kohe per tu ndezur dhe fikur
automatikisht.
RREGULLA
PERDORIM
FURRES
1. Me programin e “Kohezgjatja e
gatimit”
vendosni kohezgjatjen dhe
PER
TE
Gatuani gjithmone me dere te
mbyllur. Sa here qe hapni deren e
furres gjate gatimit qendrojini larg
asaj pasi avulli i nxehte mund tju
djege.
shtypni butonin
dhe ne ekran do
dali programi i vendosur.
2. Me “Mbarimi i gatimit” vendosni
mbarimin e programit. Llampa perkatese
do te ndizet dhe do te fiket ne baze te
programimit.
PER GATIME TE PERGJITHSHME
Nxehtesia vjen nga siper dhe nga poshte
dhe per kete arsye ushqimi duhet
vendosur ne skaren e mesme. Nese per
ushqimin nevoitet ngrohje nga siper ose
nga poshte‚ vendoseni ushqimin ne
skaren e siperme ose ne ate te poshtme.
MATESI I KOHES
Matesi i kohes do te leshoje nje sinjal ne
fund te programit‚ por furra do te
qendroje e ndezur nese eshte ne
perdorim.
GATIMI DHE VENTILIMI
Gatimi behet i mundur nepermjet
ventilimit te brendshem qe ndodhe
brenda ne furre. Nxehtesia ne kete rast
shperndahet ne te gjithe furren dhe ne te
njejten kohe ju mund te gatuani ushqime
te ndryshme. Fig.4)
Per te vendosur matesin e kohes.
1. Shtypni butonin
vazhdimisht
per te zgjedhur “Matesin e kohes” dhe
llampa perkatese do te ndizet dhe ne
ekran do te dali koha e mbetur.
Gatimi me ventilim eleminon njomjen e
ushqimeve dhe tharjen e ambjentit te
furres. Gatimi ne kate te ndryshme do te
thote qe ju mund te gatuani ushqime te
ndryshme
2. Shtypni butonin ― derisa ne ekran te
dali 00:0. Mbas 5 sekondash llampa do
fiket dhe ne ekran do te shfaqet ora.
SKARA
SI TE FIKNI EKRANIN
Kur gatuani mish ose peshk ne skare,
lyjini ato me pak vaj ne fillim. Niveli i
skares varet nga trashesia e mishit qe
gatuani. Gjithmone vendosni taven
kulluese me pak uje brenda saj ne
pjesen e poshtme te furres.
1.Shtypni dy ose tre butona ne te njejten
kohe dhe mbajini te shtypura per 5
sekonda. Ekrani do te fiket.
8
nje lecke te njome dhe me ilac. Mos
perdorni mjete gerryese per larjen e saj.
Per te lare xhamin e furres lajeni me
sfungjer dhe pastaj fshijeni ate me
kujdes.
PASTRIMI I DERES
Per nje pastrim me te mire te deres ju
mund ta levizni hiqni ate. Shih fig.
Hapeni deren plotesisht; levizini per lart
te dy kapset anesore ne pjesen e poshtme
te saj, mbylleni ate paksa duke e shtyre
per nga brenda dhe terhiqeni derisa levat
te dalin nga vendi.
DISA TE DHENA
Per gatimin e kekut duhet te perdorni
temperaturen midis 150-200°C. Furra
duhet te nxehet paraprakisht 10 min
perpara.
Per gatimin e misht apo dhe te peshkut
duhet te kini parasysh se ne tave duhet te
kini deri ne 1 kg mish per te shmangur
mbi pjekje. Temperatura qe duhet te
perdorni per pjekje te mire te mishit
duhet te jete 200-220 °C.
Mish i bardhe dhe peshku duan
temperature me te ulet 150°C - 175°C.
Duhet te mos vendosni leter alumin
gjate gatimit pasi demtoni emalimin e
furres.
Koha e gatimit varet nga lloi i ushqimit
qe gatuhet dhe sasia.
Mbasi te beni pastrimin, vendoseni deren
ne vendin e saj.
VENDOSJA E POCIT TE FURRES
Shkeputeni paisjen nga rrjeti elektrik.
Shtypni dhe zhvidhosni kapakun e
llampes derisa kapaku te dali nga vendi.
Hiqni llampen e vjeter dhe vendosni ate
re qe duron deri ne 300°C.
PASTRIMI DHE MIRMBAJTJA
Para cdo lloj pastrimi ju duhet te fikni
furren dhe ta shkepusni ate prej prizes.
Asnjere mos perdorni avull per pastrimin
e saj. Pastrimi duhet te behet mbasi furra
te jete ftohur. Pastrojini anet e saj me
9
Pesha
gram
Lloji i ushqimit
Keke
I gatuar me ajke
Gatuar me maja buke
Buke me brum te prere
.
Kek me gjalp, qumesht,
djath.
Kek me molle.
Strudel
Recel I tharet
Kek te vegjel
Biskota
Mafishe
1000
500
500
250
1000
1200
1000
1500
1200
1000
4000
1500
3000
1200
1000
800
Buke dhe pizza.
Buke e bardhe.
Buke e thekur.
Buke simite
Pizza
Pasta
Pasta me zarzavate
Quiche
Lazanje
Mish
Mish derri
Mish vici
Mish i pjekur anglez
Mish qingji
Pule
Gjel deti
Pate
Rose
Lepur
Peshk
I plote
Fileto
Gatim
i
Ventilator i furres Koha e Shenime
pergjithshem
gatimit
Niveli Temp
Niveli
Temp
2
2
2
180
180
180
2 (1 dhe 3)
2 (1 dhe 3)
2 (1 dhe 3)
160
160
160
45-60
20-35
20-30
1
175
2
150
60-80
1
2
2
2
2
2
180
175
180
180
180
100
2 (1 dhe 3)
2 (1 dhe 3)
2 (1 dhe 3)
2 (1 dhe 3)
2 (1 dhe 3)
2 (1 dhe 3)
160
150
160
160
160
100
40-60
60-80
45-60
15-25
10-20
90-120
1
2
2
1
200
200
200
220
2
2
2 (1 dhe 3)
2 (1 dhe 3)
175
175
175
200
45-60
30-45
20-35
20-35
2
2
2
200
200
200
2 (1 dhe 3)
2 (1 dhe 3)
2
175
175
175
2
2
2
2
2
2
2
2
2
200
200
220
200
200
200
175
175
200
2
2
2
2
2
2
2
2
2
175
175
175
200
175
175
175
160
160
45-60
35-45
45-60
50-70
100-130
90-120
50-70
110-130
60-80
210-240
120-150
150-200
60-80
2
2
200
200
2 (1 dhe 3)
2 (1 dhe 3)
175
175
40-60
30-40
10
1 cope
ne tave buke
8 simite
Ne tave pjekje
Ne skare
Ne skare
Ne skare
Ne skare
Kembe
I tere
I tere
I tere
I tere
I ndare ne copa
2 peshq
4 fileto
Lloji
I
ushqimit
Cope
Biftek
Berxolle
Salcice
Pule (ne
copa)
Shishqebab
Pule
(kraharori)
Domate
Peshk
Sanwich
Tost
Sasisa
Skare
Koha e gatimit
Pesha
Niveli
Temp
4
4
8
6
800
600
500
800
4
4
4
3
max
max
max
max
Pjesa
siperme
10
12
10
30
e Pjesa e
poshtme
8
8
6
20
4
4
700
400
4
4
max
max
12
13
10
10
8
4
4
4
500
400
-
4
4
4
4
max
max
max
max
12
8
8
2-3
6
1
C’FARE DUHET BERE NESE SHFAQET NDONJE DIFEKT
PROBLEMI
. Furra nuk ndizet
ZGJIDHJA
.Kontrolloni nqs furra eshte ne funksionin manual.
Ose
. Drita e
temperatures nuk
ndizet
. Drita e furres nuk
ndizet
.Kontrolloni nese pjisja eshte futur ne prize.
.Rrotulloni celesin e temperatures ne nje temperature.
Ose
.Rrotulloni celesin e funksioneve ne nje funksion.
.Rrotulloni celesin e funksioneve ne nje funksion.
Ose
.Bleni nje llampe te re origjinale tek qendra e Zanussi dhe
nderrojini sipas udhezimeve ne manual
.Ushqimet piqen
shume shpejt ose
shume ngadale
.Referohuni instruksioneve ne kete liber ne kapitullin
’’Perdorimi i furres’’
. Ka avull ne ushqim . Lereni ushqimin 10-20 min ne furre mbasi te kete mbaruar
dhe brenda furres
programi i gatimit
11
INSTALIMI
Per instalimin e pajisjes shikoni figurat e meposhtme
12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising