Zanussi | ZOG730N | User manual | ZANUSSI ZOG730N Kasutusjuhend

ZANUSSI ZOG730N Kasutusjuhend
GAASIAHI
ZOG 730
KASUTUSJUHEND
Oluline ohutusalane informatsioon
Need hoiatused on antud ohutuse huvides.
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist TULEB kasutusjuhend hoolikalt läbi lugeda.
Paigaldamine
•
Ärge kasutage ahju, kui seade on kontaktis veega.
Ärge kunagi kasutage ahju märgade kätega.
•
Olge väga ettevaatlik rasvade ja õlide kuumutamisel, kuna need võivad kuumaks muutudes
süttida.
•
Ahju võib paigaldada selleks kvalifitseeritud isik
kooskõlas kehtivate eeskirjade ja määrustega.
•
Ahi on raske. Olge selle liigutamisel ettevaatlik.
•
Enne ahju kasutamist eemaldage seadme seest ja
ümbert pakend.
•
Kuuma küpsetusnõu eemaldamiseks ja asendamiseks kasutage alati pajakindaid.
•
Ärge püüdke ahju ümber ehitada.
•
•
Gaasiga töötava toiduvalmistusseadme kasutamisel eritub ruumi, kuhu seade on paigaldatud,
kuumust ja niiskust.
Kontrollige, kas köök on hästi ventileeritud: hoidke
loomulikud ventilatsiooniavad avatuna või paigaldage mehhaaniline ventilatsiooniseade (mehhaaniline õhupuhasti).
Kui Te ahju ei kasuta, siis kontrollige, et kõik juhtnupud oleksid väljalülitatud asendis.
•
Ärge jätke toitu (nt. rasvu või õli) sisaldavaid
anumaid ahju või ahju peale, kuna keegi võib ahju
kogemata sisse lülitada.
•
Elektriseadmeid kasutades kontrollige, et toitejuhe
ei puutuks kokku ahju kuumade pindadega.
•
Seadme pikaajalise intensiivne kasutamise puhul
võib tekkida vajadus lisaventilatsiooni (näiteks
avage aken) või tõhusama ventilatsiooni (näiteks
tagage mehhaanilise õhupuhasti suurem puhastusvõimsus) järele.
Laste ohutus
•
Antud seade on mõeldud kasutamiseks täiskasvanutele. Ärge lubage lastel ahju läheduses või
ahjuga mängida.
•
Kasutamise käigus ahi kuumeneb. Kuni seadme
jahtumiseni tuleb lapsed ahjust eemal hoida.
Hooldus ja puhastamine
•
Puhastage ahju üksnes vastavalt siintoodud juhistele.
•
Ahju ei tohi puhastada auruga või aurupuhastusseadmega.
•
Ahi tuleb hoida kogu aeg puhtana. Rasva või
muude toidujääkide kogunemine (eriti grillpannile)
võib põhjustada tulekahju.
•
Enne puhastus- või hooldusprotseduuride läbiviimist laske ahjul alati jahtuda ning ühendage ahi
toitevõrgust lahti.
Kasutamise ajal
Teenindus
•
•
Ahju hooldustöid peab teostama volitatud hooldustehnik, ning kasutada tuleb ainult originaalvaruosi.
•
Tootja ei võta enesele vastutust siintoodud
ohutusnõuete eiramisest tingitud kahjude eest.
•
See ahi on mõeldud kasutamiseks üksnes
koduses majapidamises. Ahi ei ole mõeldud
kasutamiseks kaubanduslikel või tööstuslikel
eesmärkidel.
Seade kuumeneb kasutamise käigus ja püsib
pärast kasutamist pikka aega kuum. Olge ettevaatlik, vältige ahjus asuvate küttekehade
puudutamist.
•
Ärge katke kinni ahju ventilatsiooniavasid. Ärge
vooderdage ahju ühtegi osa alumiiniumfooliumiga.
•
Ärge laske kuumakindlatel küpsetusmaterjalidel
(näiteks küpsetuskottidel) puutuda kokku ahju
küttekehadega.
•
Ärge kunagi asetage ahju ega ahju peale plastmassi või muud kuuma käes sulavat materjali.
•
Ärge asetage ahju kinniseid konservikarpe või
aerosoole. Kuumutamisel võivad need lõhkeda.
•
Ärge riputage käterätikuid, nõudepesulappe või
riideid ahju või ahju käepideme külge.
2
Keskkonnaalane informatsioon
•
Pärast paigaldamist utiliseerige pakkematerjalid
kooskõlas kehtivate keskkonnaalaste ja ohutusnõuetega.
•
Vana seadme utiliseerimisel muutke see esmalt
kasutuskõlbmatuks, lõigates läbi toitejuhtme.
Eemaldage ukse käepide, et lapsed ei saaks end
ahju sisse lukustada.
Hoidke käesoleva kasutusjuhend tuleviku tarvis
alles ja andke see üle seadme võimalikule uuele
omanikule.
Sisukord
Juhised kasutajale
Oluline ohutusalane informatsioon
Seadme kirjeldus
Juhtnupud
Enne esmakordset kasutamist
Ahju kasutamine
Gaasiahju kasutamine
Ventilaatoriga gaasiahju kasutamine
Grillimine
Ahju puhastamine
Ahjulambi pirni väljavahetamine
Kui midagi ei tööta…
Teenindus ja varuosad
Juhised paigaldajale
2
4
4
5
6
7
7
8
10
11
12
12
Juhised paigaldajale
Paigaldamine
Elektriühendused
Gaasiühendus
Ümberseadistamine looduslikult gaasilt
vedelale vedelgaasile
13
13
15
16
17
Nõuanded kasutusjuhendi lugemiseks
Kasutusjuhendis on kasutatud järgnevaid abistavaid sümboleid:
Ohutusalased juhised
Üksikasjalikud kasutusjuhised
Nõuanded ja soovitused
Keskkonnaalane informatsioon
Käesolev seade vastab järgmistele standarditele:
EMÜ direktiivid:
* 73/23 - 90/683 (Madalpinge direktiiv),
* 93/68 (Ülddirektiivid);
* 89/336 (Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv)
ja järgnenud muudatused
3
Seadme kirjeldus
1. Juhtpaneel
2. Signaalhelina nupp
3. Ahju valguse ja grilli juhtnupp
4. Ahju juhtnupp
5. Grilli kontrolltuli
6. Voolutoite indikaatorlamp
7. Grill
8. Ahju lamp
9. Ahju ventilaator
10. Ahju põhja plaat
11. Andmeplaat
Juhtnupud
Ahju lambi ja elektrigrilli juhtnupp
Ahju valgustus – Ahju valgustus süttib
põlema, muud küpsetusfunktsioonid seejuures sisse ei lülitu.
Grilli funktsiooni kasutades kiirgub kuumus ainult elektrilisest küttekehast.
Reguleeritav temperatuurivahemik elektrigrillile (miinimumtemperatuur ligikaudu 50
ºC; maksimumtemperatuur ligikaudu
200 °C).
Ahju ventilaatorit saab kasutada koos
gaasiahju põletiga (funktsioon “ventilaatoriga küpsetamine“).
Signaalhelina nupp
Signaalhelina nupuga saab määrata kindlaks ajaperioodi, mille lõpus kostub helisignaal.
Maksimaalne aeg on 60 minutit. Küpsetusaja
valimisel pöörake signaalhelina nupp kõigepealt
maksimaalsesse asendisse ja seejärel soovitud
ajavahemiku asendisse. Signaalhelina nupp ei
mõjuta mingil viisil ahju tööd.
Voolutoite indikaatorlamp
Voolutoite indikaatorlamp süttib pärast valguse, grilli
ja ventilaatori juhtnupu seadmist.
4
Grilli kontrolltuli
Grilli (termostaadi) juhtnupp süttib pärast termostaadi
juhtnupu keeramist. Kontrolltuli põleb senikaua, kuni
saavutatakse õige temperatuur. Siis hakkab kontrolltuli
vilkuma, et näidata õige temperatuuri säilitamist.
Gaasiahju juhtnupp
Ahju põleti väljalülitatud
150 – 240
Tavapärase küpsetamise puhul reguleeritava temperatuuri vahemik
Jahutusventilaator
Jahutusventilaator töötab küpsetamise ajal. Õhk paisatakse välja läbi ahjuukse ja juhtpaneeli vahel paiknevate
ventilatsiooniavade (nagu on joonisel näidatud). Pärast
ahju väljalülitamist võib jahutusventilaator edasi töötada,
et juhtnuppe jahutada. See on täiesti normaalne.

Enne esmakordset kasutamist
Enne ahju kasutamist eemaldage seadme
seest ja ümbert kogu pakend.
Enne esmakordset kasutamist tuleb ahju ilma toiduta
kuumutada. Esmakordsel kuumenemisel võib erituda
ebameeldivat lõhna. See on täiesti normaalne.
1. Keerake gaasiahju juhtnupp asendisse 240.
2. Avage ventileerimiseks aken.
3. Laske ahjul umbes 60-90 minutit tühjalt töötada.
5
Ahju kasutamine
• Toiduvalmistamisel hoidke ahjuuks alati
kinni.
• Seiske ülalt avanevat ahjuust avades seadmest
piisavalt kaugele . Ärge laske ahjuuksel kukkudes avaneda – toetage ust käepidemest kuni
uks on täielikult avanenud.
• Ahjul on neli küpsetusvahet ja üks rest.
Küpsetusvahesid hakatakse lugema ahju põhjast ülespoole, nagu joonisel näidatud.
Paigutage rest kindlasti nii, nagu joonisel
näidatud.
• Tähelepanu! - Ärge asetage esemeid ahju
peale ning ärge katke ahju põhja alumiiniumfooliumiga, kuna nii võib kuumus koguneda
ning see võib küpsetustulemust mõjutada ja
ahju emaili kahjustada. Asetage küpsetusnõud,
kuumuskindlad nõud ning alumiiniumfoolium
alati ahjukambrisse asetatud restile.
Nõuanded ja soovitused
Kondenseerumine ja aur
Toidu kuumutamisel tekib aur samuti nagu vee keetmisel.
Ahju ventilatsiooniavade kaudu pääseb osa aurust
seadmest välja. Siiski, alati kui avate ahju ukse, seiske
natuke eemale, et lasta tekkinud aurul või kuumusel
ahjust välja pääseda. Kui aur puutub kokku ahju jaheda
välispinnaga, näiteks servaga, siis see kondenseerub ja
muutub veetilkadeks. See on täiesti normaalne protsess
ja ega ole märk ahju rikkest. Luitumise vältimiseks
puhastage seadme pindu regulaarselt kondenseerunud
veest ja mustusest.
Küpsetusnõud
• Kasutage mistahes kuumuskindlaid nõusid, mis peavad
vastu ka 250°C juures.
• Küpsetusplaate, ahjunõusid jms. ei tohi asetada otse
ahju põrandale.
• Ärge kasutage küpsetusplaate, mille mõõtmed on
suuremad kui 30 cm x 35 cm, kuna nii suured plaadid
takistavad kuumuse ringlemist ning võivad ahju tööd
mõjutada.
Küpsetusnõude mõju küpsetustulemustele
Küpsetusnõud on erineva paksuse, juhtivuse, värvi jms.,
mis mõjutab seda, kuidas nad juhivad soojust nende
sees oleva toiduni.
A Alumiinium, savinõud, kuumuskindlad klaasnõud ja
heledad läikivad nõud vähendavad küpsemist ja toidu
pruunistumist.
B Emailiga kaetud malm, anodeeritud alumiinium,
teflonkihiga värvilised ja tumedad rasked nõud
muudavad küpsemise ja toidu pruunistumise
intensiivsemaks.
6
Resti ahju panemisel ja eemaldamisel
olge ettevaatlik, et rasvakogumispann ja
küpsetusrest ahjukambri emailiga kaetud
sisemust ei kahjustaks
Gaasiahju kasutamine
Küpsetamise ajal tuleks ahju ust avada nii vähe
kui võimalik, et vältida soojusekadu ja liigset
kütusetarbimist.
Küpsetustabel
TEMP.
(°C)
RESTI
ASENDID
Kontidega veiseliha
160
2 või 3
Kondita veiseliha
190
2 või 3
2. Põleti süütamisel hoidke nuppu all umber 510 sekundit, seejärel laske lahti ja keerake
soovitud seadistusele.
Lambaliha
160
2 või 3
Kui ahju põleti ei sütti isegi pärast 15 sekundit:
Sealiha
175
2 või 3
1. Laske juhtnupp lahti ja keerake see asendisse „Off“ (väljalülitatud).
Kana
190
2 või 3
2. Avage ahju uks ja oodake vähemalt 1 minut,
enne kui proovite ahju põletit taas süüdata.
Pardiliha
160
2 või 3
Kalkun
150
2 või 3
Pajaroad
135
2 või 3
KÜPSETATUD
KÖÖGIVILJAD
160
2
vastavalt
köögiviljale
175
175
200
190
2
2 või 3
2 või 3
2 või 3
35 minutit
35 minutit
20 minutit
25-30 minutit
200
200
2 või 3
2 või 3
15 minutit
10-15 minutit
135
2 või 3
1-1 1/4 tundi
135
135
2 või 3
2 või 3
1 1/2 tundi
1 1/2 tundi
150
2 või 3
3 ½-4 tundi
TOIT
Ahju gaasipõleti süütamiseks:
1. Vajutage gaasiahju juhtnuppu, keerake see
asendisse 240 ja oodake, kuni leek süttib.
See võib aega võtta 10-15 sekundit.
Ärge laske enne nupust lahti, kuni põleti
süttib. Leeki on võimalik kontrollida läbi ahju
põhjas olevate avade.
Kui ahju põleti kogemata kustub, keerake ahju
nupp asendisse „Off“ (väljalülitatud) ja oodake
vähemalt 1 minut, enne kui põletit taas süüdata
proovite.
Elektrigrilli ei ole võimalik gaasiahjuga samaaegselt kasutada. Ahju gaasipõleti süütamine
välistab elektrigrilli juhtnupu kasutamise.
Ahju ohutusseade
Gaasiahjul on termoelement ning kui mingil põhjusel
leek kustub, peatab seade gaasivoolu koheselt.
KÜPSETUSAEG
LIHA &
KODULINNULIHA
TAIGNAST
KÜPSETISED
Puuviljakook
Puuviljapirukas
Vorstirullid
Keedutaignast
küpsetised
Täidisega
lehttaignakorvikesed
Moosikook
PUDINGID
Veevannis
valmistatud
munaroog
Puuvilja ja
vahukoorega
täidetud beseekook
Besee
KOOGID
Mahlane
puuviljakook
(diameeter umbes
20 cm)
Tavapärane
puuviljakook
Biskviitkook
Väikesed
küpsetised
Piparkoogid
LEIVATOOTED
Leib või sai (0,5 kg)
Leib või sai (1,0 kg)
Saiakesed ja kuklid
Küpsised
20 minutit u. 450
grammi kohta +
20 minutit
25 minutit u. 450
grammi kohta +
25 minutit
20-25 minutit u.
450 grammi
kohta + 20-25
minutit
25 minutit u. 450
grammi kohta +
25 minutit
25 minutit u. 450
grammi kohta +
25 minutit
30 minutit u. 450
grammi kohta
+30 minutit
30 minutit u. 450
grammi kohta
+30 minutit
21/2 tundi
160
2 või 3
2 1/2 tundi
160
2 või 3
1 3/4-2 tundi
160
160
3
3
20-30 minutit
35-45 minutit
200
200
200
190
2 või 3
2 või 3
2 või 3
2 või 3
30-40 minutit
40-50 minutit
15-20 minutit
25-35 minutit
(* ) Vahetage poole küpsetusaja möödudes plaadid
7
Ventilaatoriga gaasiahju kasutamine
Gaasipõleti kuumutab ahju sees olevat õhku
ning ventilaator paneb kuuma õhu ringlema, et
säilitada ahjus ühtlane temperatuur.
Selle funktsiooniga küpsetamine säästab
energia tänu oma järgmistele omadustele:
• Kiirem eelkuumutus
Kuna ventilaatori abil saavutatakse ahjus kiiremini
soovitud temperatuur, ei ole ahju eelkuumutamine
enamast vajalik. Siiski on soovitav lisada
küpsetusaja lõppu 5-7 lisaminutit.
Kõrgemat temperatuuri nõudvate roogade (näiteks
leiva ja saia, taignatoodete, koogikeste, sufleede
jms) puhul saavutatakse parimad tulemused siis,
kui ahju eelnevalt kuumutatakse.
• Madalam temperatuur
Ventilaatori abil küpsetamise puhul on üldjuhul
vaja madalamat temperatuuri kui tavapärase
küpsetamise korral.
Järgige küpsetustabelis toodud temperatuure.
Oma retseptide puhul vähendage küpsetustemperatuuri 20-25°C võrra võrreldes tavapärase
ahju kasutamise korral vajamineva ajaga.
• Ühtlane kuumus
Ventilaatoriga ahjus on kõikjal ühtlane kuumus,
olenemata küpsetusresti asukohast.
See tähendab, et sama toidu erinevaid portsjoneid
võib üheaegselt küpsetada.
Siiski võib toit alumisel restil veidi kiiremini
küpseda kui ülemisel.
See on täiesti normaalne.
Erinevate toitude maitsed ega lõhnad ei segune
omavahel.
Ventilaatoriga gaasiahju kasutamiseks:
1. Süüdake ahju gaasipõleti nagu kirjeldatud
käesoleva kasutusjuhendi osas “Gaasiahju
kasutamine”, toimingud 1 ja 2.
2. Süütamisel keerake valguse, grilli ja ventilaatori
juhtnupp asendisse
Ahjuventilaator lülitub sisse niipea, kui
ahjukambris on saavutatud valitud küpsetustemperatuur.
Küpsetustabel
TEMP.
(°C)
RESTI
ASENDID
Kontidega veiseliha
150
2 või 3
Kondita veiseliha
180
2 või 3
Lambaliha
150
2 või 3
Sealiha
165
2 või 3
Kana
180
2 või 3
Pardiliha
150
2 või 3
Kalkun
14
2 või 3
Pajaroad
125
2 või 3
KÜPSETATUD
KÖÖGIVILJAD
150
2(**1 ja 3)
vastavalt
köögiviljale
165
165
190
180
2
2 või 3
2 või 3
2 või 3
35 minutit
35 minutit
20 minutit
25-30 minutit
190
190
2 või 3
2 või 3
15 minutit
10-15 minutit
125
2 või 3
1-1 1/4 tundi
125
125
2 või 3
2 või 3
1 1/2 tundi
1 1/2 tundi
140
2 või 3
(**1 ja 3)
3 ½-4 tundi
150
2 või 3
2 1/2 tundi
150
2 või 3
(**1 ja 3)
3(**1 ja 3)
3(**1 ja 3)
1 3/4-2 tundi
TOIT
KÜPSETUSAEG
LIHA &
KODULINNULIHA
TAIGNAST
KÜPSETISED
Puuviljakook
Puuviljapirukas
Vorstirullid
Keedutaignast
küpsetised
Täidisega
lehttaignakorvikesed
Moosikook
PUDINGID
Veevannis
valmistatud
munaroog
Puuvilja ja
vahukoorega
täidetud beseekook
Besee
KOOGID
Mahlane puuviljakook (diameeter
umbes 20 cm)
Tavapärane
puuviljakook
Biskviitkook
Väikesed
küpsetised
Piparkoogid
150
150
LEIVATOOTED
Leib või sai (0,5 kg)
190
Leib või sai (1,0 kg)
190
Saiakesed ja kuklid
Küpsised
190
180
2 või 3
(**1 ja 3)
2 või 3
(**1 ja 3)
2 või 3
2 või 3
20 minutit u. 450
grammi kohta +
20 minutit
25 minutit u. 450
grammi kohta +
25 minutit
20-25 minutit u.
450 grammi
kohta + 20-25
minutit
25 minutit u. 450
grammi kohta +
25 minutit
25 minutit u. 450
grammi kohta +
25 minutit
30 minutit u. 450
grammi kohta
+30 minutit
30 minutit u. 450
grammi kohta
+30 minutit
21/2 tundi
20-30 minutit
35-45 minutit
30-40 minutit
40-50 minutit
15-20 minutit
25-35 minutit
(* ) Vahetage poole küpsetusaja möödudes plaadid
(**) Valige need resti asendid, kui küpsetate üheaegselt rohkem kui
ühel küpsetusplaadil.
8
Grillimine
Grillida võib üksnes suletud uksega ahjus.
Küpsetustabel
Grilli kasutamine
Küpsetusaeg oleneb grillitava lihatüki paksusest,
mitte kaalust.
1. Keerake ahju valguse ja grilli juhtnuppu vastavalt
sümbolile
vastupäeva. Sümbol
juhtnupul tähistab temperatuuriregulatsiooni.
2. Valige grillresti ja rasvapanni asend vastavalt
erinevate toitude paksusele. Kiiremaks küpsemiseks asetage toit ülemise küttekeha lähedale
ning aeglasemaks küpsetamiseks sellest eemale.
Enne liha grillimist või röstimist kuumutage ahju paar
minutit täisvõimsuse juures. Küpsetamise ajal võite
vajadusel temperatuuri ja grillresti kõrgust muuta.
• Voolutoite indikaatorlamp süttib pärast valguse ja
grilli juhtnupu seadmist.
Toidu tüüp
Peekonilõigud
Kondiga kanatükid
Singiviilud
Lambakarbonaad
Seakarbonaad
Vorstikesed (vahetevahel ümber keerata)
Keskmise paksusega lihatükid Pooltoores
Keskmine
Läbiküpsenud
Röstsai
Minutit
ühel
küljel
2-5
15-20
5-8
6-12
10-15
10-12
3-6
6-10
8-12
1-1½
• Kontrolltuli põleb senikaua, kuni saavutatakse õige
temperatuur. Siis hakkab kontrolltuli vilkuma, et
näidata õige temperatuuri säilitamist.
MÄRKUS
Jahutusventilaatori töötamine sõltub sellest, kui kaua
grilli on kasutatud ja millisel temperatuuril. Ventilaator
ei pruugi madalamate temperatuuriseadistuste või
lühiajalise kasutamise korral üldse sisse lülituda
Nõuanded ja soovitused
-
-
-
Toiduained tuleb asetada grillrestile ja sinna alla
rasvakogumispann nii, et oleks tagatud maksimaalne õhu liikumine, mis eraldab toidust rasva ja
mahlad. Soovi korral võib sellised toiduained nagu
näiteks kala, maks ja neerud asetada otse
rasvapannile.
Võimalike pritsmete eest kaitsmiseks tuleks
toiduaineid enne grillimist hoolikalt kuivatada.
Määrige liha ja kala enne grillimist kergelt õli või
sulavõiga, et toit küpsetamise ajal mahlakana
püsiks.
Lisandid, näiteks tomatid ja seened võib liha
grillimise ajaks asetada grillresti alla.
Kui röstite leiba või saia, soovitame grillresti
asetada ahju kõige ülemisele kõrgusele.
Vajadusel tuleb toit küpsetamise ajal ümber
pöörata.
9
Ahju puhastamine
Enne puhastamist laske jahutusventilaatoril ahi
maha jahutada ning siis ühendage ahi toitevõrgust lahti. Ahju ei tohi puhastada auruga või
aurupuhastusseadmega. Ahi tuleb hoida kogu
aeg puhtana. Rasva või muude toidujääkide
kogunemine (eriti grillpannile) võib põhjustada
tulekahju.
Ahjukamber
Emailitud ahjupindade puhastamine õnnestub kõige
paremini, kui ahi on veel soe. Pärast iga kasutuskorda puhastage ahju sisepindasid seebivette
kastetud pehme lapiga. Aeg-ajalt tuleb ahju põhjalikumalt puhastada, kasutades selleks spetsiaalselt
ahjudele mõeldud puhastusvahendit.
Puhastusvahendid
Enne mistahes puhastusvahendite kasutamist veenduge, et need oleksid selleks otstarbeks sobivad ja et
nende kasutamine oleks soovitatud ka tootja poolt.
Pleegitavaid aineid sisaldavaid puhastusvahendeid EI
TOHI kasutada, kuna need võivad pinnaviimistluse
tuhmiks muuta. Vältida tuleks ka karedatoimeliste
abrasiivsete ainete kasutamist.
Välispinna puhastamine
Puhastage ahju juhtpaneeli, ahju ust ja ukse tihendit
regulaarselt sooja vee ja puhastusvahendi lahusesse
kastetud pehme väljaväänatud lapiga.
Ahju ukse klaaspaneelide kahjustamise või
nõrgemaks muutumise ennetamiseks vältige:
• Küürimis- ja valgendusaineid;
• Teflonkattega nõude puhastamiseks mitte
sobivaid immutatud lappe
• Brillo/Ajaxi lappe või terasvillalappe
• Keemilisi ahjupuhastuslappe või aerosoole
• Rooste eemaldamiseks mõeldud vahendeid
• Valamutele/kraanikaussidele mõeldud plekieemaldajaid
Klaasukse sisemise ja välimise pinna puhastamiseks
kasutage sooja vett, millesse on lisatud veidi pesuvahendit. Kui ukse sisemine klaas määrdub tugevalt,
on soovitav kasutada vastavat puhastusvahendit,
näiteks Hob Brite’i.
ÄRGE puhastage ahju ust, kui klaaspaneelid
on soojad. Kui seda ettevaatusabinõud ei
järgita, võib klaaspaneel puruneda.
Kui ukse klaaspaneeli küljest tuleb kild ära või
kui klaas on tugevalt kriimustada saanud,
muutub klaas nõrgemaks ja see tuleb kildudeks
purunemise ennetamiseks uuega asendada.
Võtke ühendust oma kohaliku teeninduskeskusega, kus Teile täpsemat nõu antakse.
10
Ahjurestid
Ahjurestide puhastamiseks leotage neid soojas
pesuvahendivees ning eemaldage tugevad plekid
soojas pesuvahendivees niisutatud märja lapiga.
Pühkige puhtaks ja kuivatage hoolikalt pehme lapiga.
Roostevabast terasest või alumiiniumist
tootemudelid:
Soovitame puhastada ahju ust üksnes märja käsnaga
ja kuivatada pärast puhastamist pehme lapiga. Ärge
kunagi kasutage terasvilla, happeid või abrasiivseid
vahendeid, kuna need võivad ahju pinda kahjustada.
Ahju juhtpaneeli puhastamisel järgige samu ettevaatusabinõusid.
Ahjulambi pirni väljavahetamine
Ühendage seade toitevõrgust lahti.
Kui ahjuvalgusti pirn vajab väljavahetamist, peab see
vastama järgnevatele näitajatele:
- Võimsus: 15W
- Toitevool: 230-240 V (50 Hz),
- Kuumuskindlus kuni 300°C;
- Ühenduse tüüp: E14
Need elektripirnid saate osta kohalikust teeninduskeskusest.
Katkise pirni vahetamine.
1. Veenduge, et ahi on toitevõrgust lahti ühendatud.
2. Keerake katteklaasi vastupäeva.
3. Eemaldage katkine pirn ning asendage
uuega.
4. Pange katteklaas oma kohale tagasi.
5. Ühendage seade taas toitevõrku.
11
Kui midagi ei tööta
Kui seade ei tööta korralikult, viige enne kohaliku hoolduskeskuse poole pöördumist läbi järgnevad
kontrollprotseduurid.
OLULINE: Kui Te kutsute allpooltoodud ebaõigest paigaldamisest või kasutamisest tingitud rikete parandamiseks välja mehhaaniku, peate Te maksma teenustasu ka siis, kui seadmele kehtib garantiiaeg.
PROBLEEM
LAHENDUS
■ Ahju või grilli põleti ei sütti
■ Kontrollige, kas ahi on sisse lülitatud
■ Kontrollige, kas vooluühendus ei ole katkenud
■
enne, kui jahutusventilaator on jõudnud ahju
maha jahutada.
Kontrollige, kas ei ole probleeme ahju gaasiga
varustamisega
■ Toit küpseb liiga kiiresti või liiga aeglaselt
■ Kontrollige, kas kasutate soovitatud
■ Ahi ei küpseta ühtlaselt
■ Kontrollige, kas ahi on korralikult paigaldatud,
■ Kontrollige, kas kasutate soovitatud
temperatuuriseadistusi ja restiasendeid.
temperatuuriseadistusi ja restiasendeid.
■ Ahju valgustus ei sütti
■ Kontrollige elektripirni ja vajadusel asendage see
■ Toidule ja ahju sisemusse koguneb niiskust.
■ Järgige käesolevas kasutusjuhendis toodud
uuega (vt. "Ahjulambi pirni väljavahetamine“)
■
Kui pärast eelpooltoodud kontrollprotseduure seade
endiselt ei tööta, võtke ühendust kohaliku Electroluxi
teeninduskeskusega.
Garantiiajal sooritatud teenuste puhul tuleb esitada
ostu tõendav dokument.
Teenindus ja varuosad
Kui probleemi ka ülaltoodud kontrolli käigus
lahendada ei õnnestu, siis pöörduge lähimasse
tootjafirma klienditeeninduskeskusesse ning andke
teada vea olemus, seadme mudel (Mod.),
tootenumber (Prod. Nr.) ja seerianumber (Ser.Nr.).
Need andmed leiate ahju andmeplaadilt.
Andmeplaat asub ahju kambri välisserva esiosas.
Alltoodud kaubamärki kandvad originaalvaruosad on
saadaval ainult meie klienditeeninduskeskustes ja
volitatud varuosakauplustes.
12
nõuandeid, eriti peatükki “Gaasiahju
kasutamine”.
Pärast küpsetamise lõpetamist ärge jätke toitu
ahju kauemaks kui 15-20 minutit.
Garantiiajal sooritatud teenuste puhul peavad
kliendid ülaltoodud kontrollimised läbi viima,
kuna hooldustehnik võtab teenuse eest tasu, kui
seadme viga ei ole põhjustatud mehhaanilise või
elektrilise rikke poolt.
Juhised paigaldajale
Tehnilised näitajad
Ahi
Mudel
Grillelement
Ahju põleti
ZOG 730
SEADMES KASUTATAV GAAS: Maagaas G20
20mbar
SEADME KATEGOORIA: II 2H3+
Ahju korpuse mõõtmed
Ava minimaalne kõrgus
Ava minimaalne sügavus
Ava minimaalne laius
580 mm
550 mm
560 mm
Ahjulamp
Ahju ventilaator
Jahutusventilaator
Koguvõimsus
Toitevool (50 Hz)
1,650 W
2,5 W (maagaas)
2,3 W (vedelgaas)
15 W
30 W
25 W
1,700 W
230 V
Oluline ohutusalane informatsioon
Järgnevaid paigaldus- ja hooldustoimingud tohivad
läbi viia kvalifitseeritud töötajad vastavalt kehtivate
eeskirjadega.
Ventilatsioon
Seadme pikaajalise intensiivne kasutamise puhul võib
tekkida vajadus lisaventilatsiooni (näiteks avage
aken) või tõhusama ventilatsiooni (näiteks tagage
mehhaanilise õhupuhasti suurem puhastusvõimsus)
järele.
Antud seade ei ole ühendatud põlemisjääkide väljaviimisseadmega. Seade paigaldatakse ja ühendatakse vastavalt kehtivatele paigaldusnõuetele.
Erilist tähelepanu tuleb pöörata asjakohastele
ventilatsioonile esitatud nõuetele. Gaasiga töötava
toiduvalmistusseadme kasutamisel eritub ruumi, kuhu
seade on paigaldatud, kuumust ja niiskust.
Kontrollige, kas köök on hästi ventileeritud: hoidke
loomuliku ventilatsiooni avad avatuna või paigaldage
mehhaaniline ventilatsiooniseade (mehhaaniline õhupuhasti).
Integreerimine köögimööblisse
Seadme asukoht
Seadme võib paigaldada kööki, söögituppa või
mistahes eluruumi, aga mitte vannituppa või duširuumi või magamistuppa.
Seadme pealispinna ja mööbliorva ülemise sisepinna
vahele peab kindlast jääma vähemalt 4 mm laiune
vaba ruum. Seade tuleb paigaldada mööbliorva, mis
vastab käesoleval leheküljel toodud mõõtmetele.
Ahju võib paigaldada mööbli sisse või tööpinna alla
(vt. vastavad joonised). Kui seade paigaldatakse
pliidiraua alla, on soovitav pliidiraud enne ahju
paigaldada.
13
Palun veenduge, et pärast ahju paigaldamist on
seinakontakt rikke korral elektrikule kergesti ligipääsetav.
INTEGREERIMINE KÖÖGIMÖÖBLISSE
Mööbliorv või kapp, kuhu ahi paigaldatakse, peab
vastama järgmistele tingimustele:
• mõõtmed peavad vastama vastavatel joonistel
toodud näitajatele;
• materjalid peavad vastu pidama vähemalt 60°C
võrra ümbritseva keskkonna temperatuurist
kõrgemale temperatuurile;
• õhul peab olema ahjule vaba juurdepääs, et
ennetada ahju ülekuumenemist.
Ahju ja sobiva orva mõõtmed on toodud vastavatel
joonisel (mõõtmed on millimeetrites).
Mööbliorva mõõtmed
Mõõtmed on antud millimeetrites
Ahju kinnitamine mööbli külge
1. Sobitage seade kapis olevasse orva.
2. Avage ahju uks.
3. Kinnitage ahi mööbli külge nelja puidust
kruviga, mis sobivad ahju välisraamis
asuvatesse aukudesse (vt. joonis).
Tööpinna-aluse orva
mõõtmed (jalgadeta
köögimööbel)
Mõõtmed on antud
millimeetrites
Tööpinna-aluse orva
mõõtmed (jalgadega köögimööbel)
Mõõtmed on antud millimeetrites
14
Elektriühendus
Ahi tuleb ühendada 230 V (50Hz) toitevooluga.
Ahi on varustatud hõlpsalt ligipääsetava klemmiplokkiga, mis on märgitud järgmiselt:
Täht L
– pingestatud klemm
Täht N
– neutraalne klemm
või täht E - maandatud klemm
ANTUD SEADE VAJAB MAANDUST
Juhe, millega ühendatakse seade toitevõrku, peab
vastama alltoodud näitajatele.
Min. suurusega juhe
2
1,5 mm
Juhtme tüüp
H05 RR-F
Kaitse
13 A
Seadme ja voolutoite ühendamise koha vahele tuleb
paigaldada kahepooluseline lüliti, mille kontaktide
vahekaugus on vähemalt 3 mm ning mis sobib
vastavalt kehtivatele eeskirjadele ahju poolt tarbitava
voolupingega.
Lüliti ei tohi ühestki kohast kollast ja rohelist värvi
juhet murda.
Maandusjuhe peab olema 2 cm pikem kui toite- ja
neutraaljuhtmed.
Tähtis
Pärast paigaldamist ja toitevõrku ühendamist tuleb
toitejuhe asetada nii, et selle temperatuur ei tõuseks
mitte mingil juhul kõrgemaks kui 60°C võrreldes
ümbritseva temperatuuriga.
Faasijuhe
Neutraalne juhe
Maandatud juhe (kollaneroheline), vähemalt 2 cm
pikem
Enne ahju toitevõrku ühendamist kontrollige, kas
põhikaitse ja majapidamise vool on võimelised
seadme pinget kandma ja kas voolutoide on korralikult maandatud.
Tootja ei võta enesele vastutust siintoodud
ohutusnõuete eiramisest tingitud kahjude eest.
15
Gaasiühendus
Seadme ühendamine gaasivõrku
Gaasiühenduse ramp asub ahju ülemisel küljel, vahetult juhtpaneeli taga.
Ülavaade
Painduv
metalltoru
tihend
Seadme gaasivõrku ühendamiseks:
1. Asetage ahi osaliselt orva (umbes 30 cm
võrra) ja seadme gaasitoitega ühendamiseks kasutage ühendusrampi.Ahju gaasitoitega ühendamiseks kasutage üht järgmistest protseduuridest:
A) ühendus painduvate metalltorudega
(maksimumpikkus kuni 2 meetrit) —
keerake gaasitoitetoru ½ pööret, et see
ühendusrambiga ühendage, ning samal
ajal asetage tihend toru ja rambi vahele;
B) ühendus paindumatu metalltoruga
(pehme vask – minimaalne diameeter: 8
mm):— kinnitage õige mutter ja pöör
väliskeermega või haaratava keermega
adapterit (ei ole tootega kaasas)
kasutades vasktoru külge ning asetage
vasktoru ühendusrampi.
gaasitoite ramp
juhtpaneel
paindumatu
metalltoru
Ülavaade
pöör
väliskeermega/haaratava keermega adapter
mutter
2. Keerake mutrid ühendusrambi kinnitamiseks
ja gaasiühendusele mõjuva surve eemaldamiseks 22 millimeetrise mutrivõtmega kinni.
gaasitoite ramp
3. Asetage ahi täielikult mööbliorva ja kinnitage
see vastavas juhises kirjeldatud viisil.
4. Kontrollige lekkimise avastamise vedelikku
kasutades, et ühenduse tihend oleks perfektne. Lekkimise otsimiseks ärge kasutage
kunagi leeki!
Kontrollige, et gaasitoite ramp ja gaasiühenduse toru ei surutaks kokku, kui ahju
mööbliorva paigutate.
juhtpaneel
Ülavaade
Mutter
Painduvate kummivoolikute kasutamine ei
ole lubatud.
Gaasiga töötava toiduvalmistusseadme kasutamisel eritub ruumi, kuhu seade on paigaldatud,
kuumust ja niiskust. Kontrollige, kas köök on
hästi ventileeritud: hoidke loomuliku ventilatsiooni
avad
avatuna
või
paigaldage
mehhaaniline ventilatsiooniseade (mehhaaniline õhupuhasti).
Seadme pikaajalise intensiivne kasutamise
puhul võib tekkida vajadus lisaventilatsiooni
(näiteks avage aken) või tõhusama ventilatsiooni (näiteks tagage mehhaanilise õhupuhasti
suurem puhastusvõimsus) järele.
16
gaasitoite ramp
juhtpaneel
Ümberseadistamine looduslikult gaasilt
vedelgaasile
TÄHTIS
Gaasitoite asendamist/ümberseadistamist
tohivad läbi viia üksnes vastava kvalifikatsiooniga töötajad.
Tähtis - ahi on mõeldud kasutamiseks maagaasil,
mille toitesurve on 20 mbar, kuid ahju võib ümber
seadistada vedelgaasile eeldusel, et kasut-atakse
õigeid pihusteid. Gaasi määr on reguleeritud
sobivaks.
Ahju põleti ei vaja eelnevat õhunivoo reguleerimist.
Gaasiahju põleti otsiku vahetamine
Põleti otsiku vahetamiseks järgige järgmist protseduuri:
1. Eemaldage ahjukambri põhjas olev plaat („A”);
2. Keerake lahti kinnituskruvid („C”), mis hoiavad
gaasipõletit paigal.
3. Eemaldage gaasipõleti ettevaatlikult pihustitoelt
(„D“) ja liigutage põletit aeglaselt vasakule. Seda
tehes olge ettevaatlik, et Te ei vajutaks süüteküünla ühendusjuhtmele („E“) ja termoelemendi
(„F“) juhile;
3. Nr. 7 mutrivõtme abil keerake lahti ja eemaldage
gaasipõleti pihusti („D“) ja asendage see nõuetele
vastava uue pihustiga (vt. tabel käesoleval leheküljel).
4. Pange põleti vastupidises järjekorras kokku tagasi.
5. Eemaldage gaasitüübi kleebis (asub gaasiühendusrambi lähedal) uue gaasitüübi kleebisega, mis
on pihustikomplektiga kaasas.
Ahju gaasipõleti andmed
PIHUSTI
TÄHIS
1/100 mm
GAASI
NOMINAALVÕIMSUS (kW)
Maagaas
(G20)
114
Vedelgaas
(G30/G31)
Maagaas
(G20)
GAASI
TÜÜP
GAASI
NOMINAALNE
SISSEVOOL
GAASI
VÄHENDATUD
VÕIMSUS (kW)
MÖÖDAVOOLUNÕEL
(1/100 mm)
GAASI
NOMINAALVÕIMSU
S (mbar)
m³/h
g/h
2,5
0,265
-
1,0
Reg.
20
78
2,3
-
177
1,0
52
28-30/37
124
2,5
0,265
-
1,o
Reg.
13
17
Gaasipõleti reguleerimise minimaalne
tase
Seda protseduuri tohivad läbi viia üksnes
vastava kvalifikatsiooniga töötajad.
1. Ühendage seade toitevõrgust lahti.
2. Eemaldage kõik nupud.
3. Eemaldage ahju uks ja tehke kindlaks
ventilatsioonivõre asukoht (võre on kinnitatud juhtpaneeli alla).
4. Eemaldage
kummist
korgid
ventilatsioonivõrelt ja seejärel keerake lahti kaks
kinnituskruvi („A“) ning lõpuks eemaldage
võre.
5. Keerake lahti kaks kinnituskruvi („B“), mis
hoiavad juhtpaneeli paigal, ning seejärel
eemaldage see seadmest.
6. Reguleerige õhukese teraga kruvikeerajat
kasutades möödavoolukruvi („C“).
Kui seadistate ahju ümber maagaasilt
toitesurvega
20
mbar
vedelgaasile,
kinnitage reguleerimiskruvi täielikult.
Kui seadistate ahju ümber vedelgaasilt
maagaasile toitesurvega 20 mbar, kinnitage
kruvi umber ½ pöörde võrra.
Kui seadistate ahju ümber maagaasilt
toitesurvega 20 mbar maagaasile toitesurvega 13 mbar, keerake kruvi umbes ¼
pöörde võrra lahti.
Kui seadistate ahju ümber vedelgaasilt
maagaasile toitesurvega 13 mbar, keerake
kruvi umber ¾ pöörde võrra lahti.
7. Pange ahju osad vastupidises järjekorras
ahju tagasi.
8. Ühendage seade tagasi toitevõrku.
Ärge ühendage seadet toitevõrku enne,
kui kõik eemaldatud osad on oma
algsesse asukohta tagasi pandud.
9. Süüdake gaasipõleti (vt. vastav kasutusjuhendi osa), keerake ahju juhtnupp
asendisse 240 ja laske ahjul vähemalt 10
minuti jooksul kuumeneda.
10. Kontrollige, et gaasipõletid oma kohalt ei
liiguks, kui keerate ahju kontrollnupu
asendist 240 kiiresti asendisse 150.
11. Kui punktis 10 kirjeldatud protseduuri ajal
põleti välja tuleb, korrake kogu protseduuri
alates punktist 1 kuni punktini 10, kuni kogu
gaasipõleti kroonil süttib väike korrapärane
leek.
Tootja ei võta enesele vastutust siintoodud
ohutusnõuete eiramisest tingitud kahjude eest.
18
19
ELECTROLUX EESTI AS
GARANTIIREMONDI EESKIRJAD
Kõikidele Electrolux Eesti AS poolt Eestisse toodud kodumasinatele kehtib garantiiaeg 12
kuud arvestades toodete üleandmist ostjale (arve-saateleht), kodumasinatele müügipäevast
(ostukviitung).
Electrolux Eesti AS annab garantii vastavuses Eesti Vabariigi Tarbijakaitse seaduses ja
muudes õigusaktides sätestatud nõuetele.
Garantiiremondi sisuks on:
* toote varjatud konstruktsiooni-, valmistamise-,
ja toorainedefektide avastamine ning nende likvideerimine. Eelpoolnimetatud puudused
kõrvaldatakse kuni toote normaalse funktsioneerimiseni. Kaubandusliku väljanägemise
taastamine ei kuulu garantiitööde hulka.
Garantiiaeg kehtib vaid nendele toodetele, mille kasutamisel on kinni peetud toote
kasutusjuhendist ja antud toodet on kasutatud otstarbel, milleks see on valmistatud.
Kui toodet soovitakse kasutada mingitel muudel eesmärkidel või intensiivsemalt kui
valmistajatehase poolt ette nähtud (Näiteks: kodumasinaid kommertsteenuse osutamiseks),
tuleb garantiitingimuste kohta sõlmida Electrolux Eesti AS müügiosakonnaga eraldi leping.
Igasugused garantiinõuded esitatakse ainult garantii andjale.
Garantii alla ei kuulu detailid, mis on pururnenud ja vead, mis on tekkinud alljärgnevatel
põhjustel:
* transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote üleandmist ostjale;
* toote hoolimatul kasutamisel või ülekoormamisel;
* kasutamiseeskirjadest mittekinnipidamisel;
* garantiiandjast sõltumatutel põhjustel;
(Näiteks: pingemuutused vooluvõrgus, küttegaasi keemilise koostise muutumine, äike,
tulekahju, putukatest põhjustatud lühised, vee kvaliteet ja muud välised
mõjurid);
*
*
*
kui toodet on remontinud selleks mittevolitatud isik;
paigaldusvigadest või valesti ühendamisest;
integreeritaval tehnikal puudulikust ventilatsioonist mööbli sees;
Samuti ei kuulu garantiiremondi alla sellised osad, millede kulumine on normaalne, näiteks:
* tolmukotid, harjad, lambid, kaitsmed, klaas-, tekstiil- ja paberosad ning käsitsi liigutatavad
plastmassosad (nupud, kangid);
Garantii alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, hooldus, puhastus ega ka sellisete vigade
kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisejuhise väär käsitlus.
Vea ilmnemisel garantiiaja jooksul tuleb kliendil sellest koheselt teatada toote müüjale või
volitatud teenindajale.
Vajalik on teatada:
* toote mudel, ostmise aeg ja koht, toote number ja seeria number (need on kirjas toote
etiketil);
* Kui võimalik, tuleks kirjeldada ka viga ja tingimusi, millest see võis tekkida;
Kui on tegemist kodumasina garantiiremondiga, siis on ostjal õigus nõuda toote tasuta
kordategemist, ümbervahetamist või tagasivõtmist. Kauba ümbervahetamise korral
arvatakse uut garantiitähtaega ümbervahetamise päevast.
Garantiiremondi alla kuuluv viga kõrvaldatakse esimesel võimalusel.
Suuregabariidiliste ja raskete toodete transport garantiiremondi puhul töökotta ja tagasi
toimub garantiiandja vahenditega ja on kliendile tasuta.
Toote tagasivõtmisel hüvitatakse ostjale toote jaemüügihind selle ostmise ajal.
Garantiiremont on kliendile tasuta. See eeldab, et vigased varuosad ja sõlmed, mis
vahetatakse uutega, kuuluvad garantiiandjale. Kui käesolevate garantiieeskirjade
tõlgendamisel tekib eriarvamusi kliendi ja volitatud remontija vahel, lahendab küsimuse
Electrolux Eesti AS hoolduse spetsialist. Juhul, kui müüjal ja kliendil ei õnnestu lahkarvamusi
lahendada, lahendab vaidluse kohus.
Lugupidamisega
Electrolux Eesti AS
GARANTIITALONG
Mudel ________________________Toote nr. ______________________________
Seeria nr. _____________________Ostukuupäev __________________________
Garantiitingimustega tutvunud:
Ostja: ________________________________
Müügiorganisatsioon: ________________________________________________
Müüja allkiri:
Electrolux Eesti AS volitatud teenindajad:
Tallinn, Harjumaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel. 6650090
Fax 6650076
Abimees Grupp OÜ
Vesse 4, 11415 TALLINN
Gaasiseadmed
Tel. 6006996
Fax 6006726
OÜ GASPRE
Õle 27, 10319 TALLINN
Gaasiseadmed, remont ja müük
Tel. 6711100, 6711102
Fax 6711109
Lääne-Virumaa
FIE JÜRI NIRGI
Posti 13, 44310 RAKVERE
Kodumasinad
Tel. 032 40515, 051 75742
Ida-Virumaa
OÜ SIPELGAS MAURINTE
Tallinna mnt. 6a 19 , 20304 NARVA
Kodumasinad
Tel. 035 60708, 056 486164
OÜ ALBAVIS PRO
31027 KOHTLA-JÄRVE
Töökoda: Ritsika 20-1, Vana-Ahtme
Kodumasinad
Tel. 033 55869, 033 67130
Mob. 056 481932
Virgas OÜ
30321 KOHTLA – JÄRVE
Keskallee 25
Gaasiseadmed
Tel. 033 48003, fax 033 50649
OÜ EDELWEIS – NORD
30621 KOHTLA - JÄRVE
Lehe 8, Kodumasinad
Tel. 033 41318, 055 18775
Läänemaa, Hiiumaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, 90503 HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 35549, 050 54439
TECO KM OÜ
Jalaka 1a, 90509 HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 56900
Võrumaa, Põlvamaa
OÜ TARWE
F.R. Kreutzwaldi 58a, 65610 VÕRU
Kodumasinad
Tel. 078 23181
Fax 078 22714
Pärnumaa
FIE KALEV TAMM
Peetri 16, 80029 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 48460, 051 18355
OÜ KENT & KO
Riia mnt. 63, 80019 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 32552
Järvamaa, Raplamaa
FIE Avo Oolberg
Vainu 9, 72712 PAIDE
Kodumasinad
Tel. 038 53084, 050 29050
Jõgevamaa
FIE Kari Manninen
Suur tn. 21, 48306 JÕGEVA
Kodumasinad
Tel. 077 22239
Viljandimaa
AABERI Kodumasinad OÜ
Vabaduse plats 4, 71020 VILJANDI
Kodumasinad
Tel./Fax 043 33802
Tartumaa, Põlvamaa
OÜ ARWEST
Aleksandri 6, 51004 TARTU
Kodumasinad
Tel. 07 344299
Fax 07 344337
OÜ TAVATRONIC
Tähe 82, 50107 TARTU
Kodumasinad
Tel. 07 349123
Fax 07 303957
Valgamaa
LUMEHELVES OÜ
Petseri 12a 14, 68204 VALGA
Tel/fax 076 64452
VALGA KODUTEHNIKA
Kuperjanovi 57, 68207 VALGA
Kodumasinad
Tel. 076 61270, 050 79738
Saaremaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel. 6650090
Fax 6650076
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising