Zanussi | ZOB668X | User manual | ZANUSSI ZOB668X Lietotāja rokasgrāmata

ZANUSSI ZOB668X Lietotāja rokasgrāmata
ZOB 668 Q
Elektriskå cepeßkråsns
Lietoßanas instrukcija
ZOB 668 Q
SATURS
Svarîgi norådîjumi.................................................3
Pirms iekårtas ekspluatåcijas uzsåkßanas......4
Iekårtas apraksts....................................................5
Cepeßkråsns izmantoßana..................................6
Elektroniskais pulkstenis.....................................7
Padomi un ieteikumi par cepeßkråsns
izmantoßanu.........................................................10
Cepßanas tabulas................................................13
Tîrîßana un kopßana...........................................15
Traucéjumu diagnostika...................................16
Serviss un rezerves da¬as..................................17
Tehniskie dati.......................................................17
Norådîjumi iekårtas uzstådîtåjam.................18
Iebüvéßana............................................................19
2
ZOB 668 Q
!
Svarîgi norådîjumi
Ir ¬oti bütiski, lai ßî lietoßanas pamåcîba tiktu uzglabåta kopå ar cepeßkråsni un
nepiecießamîbas gadîjumå bütu pieejama. Vienmér pievienojiet pamåcîbu iekårtai, vienalga, vai Jüs mainåt dzîves vietu vai nododat cepeßkråsni kådas citas personas lietoßanå.
Jånodroßina, lai iekårtas lietotåjs vienmér varétu iepazîties ar pamåcîbå ietvertajiem
norådîjumiem, kas tiek doti, vadoties no Jüsu droßîbas apsvérumiem. Ir svarîgi, lai Jüs ar
tiem rüpîgi iepazîtos, pirms Jüs pieslédzat cepeßkråsni un uzsåkat tås lietoßanu.
Uzstådîßana un pieslégßana
• Jebkådus instalåcijas darbus drîkst veikt tikai sertificéts elektri˚is vai cita attiecîgi apmåcîta
persona.
• OBLIGÅTI ir jåievéro, ka jebkådus darbus, kas ir nepiecießami, lai veiktu iekårtas pieslégßanu
un såkotnéjo noreguléßanu, drîkst veikt tikai saskañå ar spékå esoßajiem noteikumiem un tikai
kompetentas personas. Specifiski norådîjumi iekårtas uzstådîtajam atrodami ßajå lietoßanas
instrukcijå.
Iekårtas ekspluatåcija
• Íî cepeßkråsns ir paredzéta tikai édienu pagatavoßanai måjas apståk¬os. Nekådå gadîjumå
nedrîkst izmantot to citåm vajadzîbåm.
• ‰dienu gatavoßanas laikå un uzreiz péc tås cepeßkråsns durtiñas un påréjås da¬as ir
karstas, tåpéc jåievéro piesardzîba un jåuzmanås arî no karstå tvaika, kas izplüst no
iekårtas, kad tiek atvértas tås durtiñas.
• Ir bîstami jebkådå veidå mé©inåt mainît iekårtas specifikåciju.
• Iekårtas darbîbas laikå cepeßkråsns iekßpuse ¬oti spécîgi sakarst un saglabåjas karsta vél ilgu
laiku péc izslégßanas. Tåpéc esiet uzmanîgi un nepieskarieties termoelementam cepeßkråsns
iekßpusé.
• Péc cepeßkråsns lietoßanas jåpårliecinås, vai visi tås regulatori atrodas pozîcijå “IZSL‰GTS”.
• Aiz higiénas un droßîbas apsvérumiem cepeßkråsns jåuztur tîra. Tauku traipi un édienu atliekas
piedeg un var k¬üt par céloni ugunsgrékam.
• Nevienai no cepeßkråsns da¬åm nekådå gadîjumå nedrîkst uzklåt alumînija foliju.
• Ieliekamo piederumu tîrîßanai nedrîkst izmantot nekådas citas substances, tikai mazgåßanas
lîdzek¬a ß˚îdumu.
• Cepeßkråsns tîrîßanai nekådå gadîjumå nedrîkst izmantot tvaika strüklu vai ierîces, kas izmanto
tvaiku.
• Pirms jebkåda veida apkopes vai tîrîßanas darbiem cepeßkråsns obligåti jåizslédz, jåatvieno no
elektriskå tîkla un jånogaida, lîdz tå atdziest.
• Jåpievérß uzmanîba tam, lai plîts bütu ievietota pareizi.
Íî iekårta ir paredzéta pieslégßanai elektriskajam tîklam ar spriegumu 230 V. Pieslégßana
vairåkåm
fåzém bez nulles vada un zeméjuma vada (400 V) nozîmé iekårtas sabojåßanu, turklåt bojåjumi
skars arî plîts virsmu, ja tå ir uzstådîta kombinåcijå ar cepeßkråsni.
Bérnu droßîbai
• Íî iekårta ir paredzéta, lai to lietotu pieaugußie, kå arî lielåki bérni pieaugußo uzraudzîbå.
Maziem bérniem nevajadzétu ¬aut aiztikt iekårtas slédΩus vai rota¬åties cepeßkråsns tuvumå.
• Bérni vienmér kårtîgi jåpieskata un jåtur droßå attålumå no cepeßkråsns gan tås lietoßanas
laikå, gan péc izslégßanas.
3
ZOB 668 Q
• Iekårtas pieejamås da¬as tås darbîbas laikå var k¬üt karstas. Tåpéc, kamér plîts nav atdzisusi,
bérniem nevajag ¬aut tai tuvoties. Pieslédzot plîts tuvumå citas elektroiekårtas, jåpievérß
uzmanîba tam, lai to piesléguma kabe¬i nevarétu nonåkt saskaré ar plîts riñ˚iem vai tikt ievérti
cepeßkråsns durtiñås.
Izgatavotåjs:
ELECTROLUX HOME PRODUCTS
ITALY S.p.A.
Viale Bologna, 298
47100 FORLI (Itålija)
Klientu apkalpoßanas dienests
• Visi iekårtas pårbaudes un / vai remonta darbi jåuztic raΩotåja klientu apkalpoßanas dienestam
vai raΩotåja atzîtai servisa darbnîcai. Remonta vajadzîbåm jålieto tikai ori©inålås rezerves da¬as.
• Iekårtas bojåjumu vai darbîbas traucéjumu gadîjumå nedrîkst mé©inåt to remontét saviem
spékiem. Ja remontu veic personas ar nepietiekamåm zinåßanåm, iespéjamas traumas vai
materiåli zaudéjumi.
Instrukcijas tekstå ir izmantoti sekojoßi simboli:
! Droßîbas norådîjumi
FInstrukcijas soli pa solim
i
Ieteikumi un padomi
Pirms iekårtas ekspluatåcijas uzsåkßanas
i
Cepeßkråsns darbojas tikai tad, ja ir noreguléts aktuålais diennakts laiks.
FPéc cepeßkråsns pieslégßanas:
a) jånoregulé termostats uz „MAX”;
b) ar funkciju regulatoru jåizvélas parastå édienu pagatavoßana ( );
c) jådarbina tukßa cepeßkråsns apméram 45 minütes;
d) jåatver logs, lai izvédinåtu telpu.
Iespéjams, ka karséßanas laikå no cepeßkråsns plüdîs nepatîkamas smakas. Tas ir pilnîgi normåli un
rodas no cepeßkråsnî palikußajåm raΩoßanas materiålu atliekåm.
Augståk aprakstîtå procedüra jåatkårto ar grilu, respektîvi, ventilatoru.
Kad karséßana pabeigta, cepeßkråsnij jå¬auj atdzist un péc tam tå
jåizslauka ar mîkstu lupatiñu, kas samércéta mazgåßanas lîdzek¬a
ß˚îdumå.
! Lai atvértu cepeßkråsns durtiñas, to rokturis vienmér
jåsatver aiz vidusda¬as.
i
Pirms Jüs såkat cepeßkråsni izmantot édiena pagatavoßanai,
kårtîgi nomazgåjiet visas izñemamås aprîkojuma da¬as.
4
ZOB 668 Q
Iekårtas apraksts
5 7
3
6
2
1
7
8
9
10
1. Apkalpes panelis
2. Funkciju izvéles regulators
3. Termostats
4. Universålå kontrolspuldze
5. Temperatüras kontrolspuldze
6. Elektroniskais pulkstenis
7. Grils
8. Cepeßkråsns apgaismojums
9. Rotéjoßå iesma stiprinåjums
10. Datu plåksnîte
5
ZOB 668 Q
Cepeßkråsns izmantoßana
IespieΩamie regulatori
DaΩi cepeßkråsns mode¬i ir aprîkoti ar iegremdéjamiem regulatoriem.
Tos iespéjams pilnîbå iespiest apkalpes pane¬a padzi¬inåjumå, lai tie
nebütu izvirzîti, kamér iekårta netiek darbinåta (1. attéls).
1.
Cepeßkråsns funkcijas izvéles regulators
PagrieΩot funkcijas izvéles regulatoru (skat. 2. attélu), iespéjams
izvéléties nepiecießamo édiena pagatavoßanas veidu, bet ar termostatu
(3. attéls) – noregulét temperatüru.
Pozîcija “izslégts”
Cepeßkråsns iekßéjais apgaismojums
Ío apgaismojumu iespéjams jebkurå brîdî péc vajadzîbas ieslégt
atseviß˚i.
2.
Parastå édiena pagatavoßana
Karstums vienlaikus piek¬üst édienam gan no augßéjå, gan no
apakßéjå termoelementa, nodroßinot cepeßkråsnî vienmérîgu
karséßanu.
Augßéjais termoelements
Karstums tiek pievadîts édienam tikai no augßpuses.
Apakßéjais termoelements
Karstums tiek pievadîts édienam tikai no apakßpuses.
Integrétais grils
Íî funkcija ir izmantojama tikai nelielu édiena daudzumu
pagatavoßanai.
3.
Rotéjoßs griléßanas iesms
Griléßanas iesmu var izmantot, pieméram, ga¬as gabalu,
griléßanai.
Dubultais grils
Karstums tiek pievadîts no visiem termoelementiem.
Termiskå griléßana
Íî funkcija piedåvå alternatîvu metodi édiena pagatavoßanai, kas balstås uz tradicionålo
griléßanu. Íajå gadîjumå tå tiek kombinéta ar ventilatoru, nodroßinot karstå gaisa
cirkulåciju apkårt édienam. Izvéloties ßo funkciju temperatüra nedrîkst pårsniegt 200°C.
Ventilatora izmantoßana
Ar ßîs funkcijas palîdzîbu iespéjams grauzdét vai vienlaikus cept un apgrauzdét daΩådus
produktus vairåkos cepeßkråsns ievietoßanas lîmeños, nebaidoties, ka sajauksies to aromåts.
Atkauséßana
Ío funkciju var izmantot saldétu produktu atkauséßanai.
50
0
0
0
10
MAX 2
00
150
6
ZOB 668 Q
Termostata kontrolspuldze
Termostata kontrolspuldze nodziest, kad cepeßkråsnî ir sasniegta nepiecießamå temperatüra, un
iedegas katru reizi, kad ieslédzas termostats, lai stabilizétu temperatüru.
Universålå kontrolspuldze
Íî kontrolspuldze deg tad, kad ir ieslégts viens vai vairåki termoelementi.
Droßîbas termostats
Lai novérstu pårkarséßanas risku (sakarå ar nepareizu iekårtas izmantoßanu vai tås da¬u
bojåjumiem), cepeßkråsns ir aprîkota ar droßîbas termostatu, kas nepiecießamîbas gadîjumå
pårtrauc sprieguma padevi iekårtai. Péc tam, kad temperatüra atkal pazeminåjusies, iekårta
automåtiski ieslédzas no jauna. Ja sakarå ar nepareizu iekårtas lietoßanu ieslédzas droßîbas
termostats, pietiek ar to, ka péc iekårtas atdzißanas tiek novérsta apkalpoßanas k¬üme; turpretî,
ja termostats ieaktivizéjas sakarå ar iekårtas vai atseviß˚u tås da¬u bojåjumu, jågrieΩas pie klientu
apkalpoßanas dienesta.
Dzeséßanas ventilators
Ventilators automåtiski ieslédzas, lîdzko cepeßkråsns tiek ieslégta, un ir paredzéts, lai ne¬autu påråk
sakarst iekårtas åréjåm virsmåm. Péc tam, kad cepeßkråsni izslédz, ventilators kådu laiku turpina
darboties, lîdz izslédzas automåtiski.
Elektroniskais pulkstenis
1. Funkciju izvéles taustiñß
2. Noregulétås vértîbas samazinåßanas taustiñß “ ”
3. Noregulétås vértîbas palielinåßanas taustiñß “ ”
4. Displejs
5. Kontrolspuldze “Pagatavoßanas ilgums”
6. Kontrolspuldze “Pagatavoßanas beigas”
7. Kontrolspuldze “Taimeris”
8. Kontrolspuldze “Diennakts laiks”
4
5
6
12.00
2
1
7
8
3
i
Cepeßkråsns darbojas tikai tad, ja ir noreguléts diennakts laiks. Taçu cepeßkråsni
iespéjams izmantot arî bez programméßanas.
7
ZOB 668 Q
Diennakts laika noreguléßana
Péc iekårtas pieslégßanas elektriskajam tîklam vai sprieguma padeves
pårtraukuma displejå mirgo funkcijas kontrolspuldze “Diennakts laiks”
12.00
.
1. Ar taustiñu “ ” vai “ ” palîdzîbu jånoregulé aktuålais diennakts laiks.
2. Kad tas izdarîts, jånogaida 5 sekundes, lîdz nodziest kontrolspuldze
, un displejå parådås aktuålais diennakts laiks. Péc tam iekårtu var
såkt izmantot.
Diennakts laika pårreguléßana:
1. Vairåkas reizes jånospieΩ taustiñß , lai izvélétos pulksteña funkciju.
Pulksteña kontrolspuldze såk mirgot. Péc tam jånoregulé vajadzîgais laiks
saskañå ar augståk minétajiem norådîjumiem.
Diennakts laika pårreguléßana ir iespéjama tikai tad, ja nav aktivéta neviena no automåtikas
funkcijåm (pieméram, “Pagatavoßanas ilgums
” vai “Pagatavoßanas beigas ”).
Funkcija “Pagatavoßanas ilgums”
Ar ßîs funkcijas palîdzîbu Jüs varat iepriekß noregulét, péc cik ilga laika
12.05
cepeßkråsns izslégsies automåtiski. ‰diens jåieliek cepeßkråsnî, jåizvélas
nepiecießamais darbîbas reΩîms un temperatüra. JånospieΩ funkciju
izvéles taustiñß tik reizes, lîdz såk mirgot funkcijas kontrolspuldze
“Pagatavoßanas ilgums
”. Péc tam jårîkojas sekojoßi:
Pagatavoßanas ilguma noreguléßana:
1. Ar taustiñu “ ” vai “ ” palîdzîbu jånoregulé nepiecießamais
pagatavoßanas ilgums.
2. Kad noreguléßana ir veikta, jånogaida 5 sekundes. Péc tam iedegas
funkcijas kontrolspuldze “Pagatavoßanas ilgums
”, un displejå atkal
00.30
redzams aktuålais diennakts laiks.
3. Kad büs pagåjis noregulétais laiks, mirgos funkcijas kontrolspuldze,
atskanés akustiskais signåls, un cepeßkråsns automåtiski izslégsies.
Funkciju izvéles regulators un termostata regulators jåpagrieΩ atpaka¬
pozîcijå “izslégts”.
Lai izslégtu akustisko signålu, jånospieΩ jebkurß no taustiñiem.
Uzmanîbu! Íîs darbîbas rezultåtå cepeßkråsns atkal ieslédzas. Tådé¬ péc
tam, kad ir pagåjis pagatavoßanas laiks, vienmér uzreiz jåpagrieΩ funkciju
izvéles regulators un termostata regulators atpaka¬ pozîcijå “izslégts”.
Pagatavoßanas ilguma anuléßana:
1. JånospieΩ funkciju izvéles taustiñß tik reizes, lîdz såk mirgot funkcijas kontrolspuldze
“Pagatavoßanas ilgums”. Displejå redzams atlikußais pagatavoßanas ilgums
.
2. Taustiñß “ ” jåtur nospiestå ståvoklî, lîdz displejå parådås “0.00”. Péc 5 sekundém
kontrolspuldze nodziest, un displejå tiek parådåts aktuålais diennakts laiks.
Funkcija “Pagatavoßanas beigas”
Ar ßîs funkcijas palîdzîbu Jüs varat iepriekß noregulét, kad cepeßkråsns
automåtiski izslégsies. ‰diens jåieliek cepeßkråsnî, jåizvélas
nepiecießamais darbîbas reΩîms un temperatüra. JånospieΩ funkciju
izvéles taustiñß tik reizes, lîdz såk mirgot funkcijas kontrolspuldze
“Pagatavoßanas beigas ”. Péc tam jårîkojas sekojoßi:
Izslégßanås laika noreguléßana:
1. Ar taustiñu “ ” vai “ ” palîdzîbu jånoregulé nepiecießamais
8
12.05
ZOB 668 Q
cepeßkråsns izslégßanås laiks.
2. Kad noreguléßana ir veikta, jånogaida 5 sekundes. Péc tam iedegas
13.05
funkcijas kontrolspuldze “Pagatavoßanas beigas
”, un displejå atkal
redzams aktuålais diennakts laiks.
3. Kad pienåks noregulétais laiks, mirgos funkciju kontrolspuldze,
atskanés akustiskais signåls, un cepeßkråsns automåtiski izslégsies.
Funkciju izvéles regulators un termostata regulators jåpagrieΩ atpaka¬
pozîcijå “IZSL‰GTS”.
Lai izslégtu akustisko signålu, jånospieΩ jebkurß no taustiñiem.
Uzmanîbu! Íîs darbîbas rezultåtå cepeßkråsns atkal ieslédzas. Tådé¬ péc
tam, kad ir pagåjis pagatavoßanas laiks, vienmér uzreiz jåpagrieΩ funkciju izvéles regulators un
termostata regulators atpaka¬ pozîcijå “izslégts”.
Izslégßanas laika anuléßana:
1. JånospieΩ funkciju izvéles taustiñß tik reizes, lîdz såk mirgot funkcijas kontrolspuldze
“Pagatavoßanas beigas”. Displejå redzams cepeßkråsns izslégßanas laiks
.
2. Taustiñß “ ” jåtur nospiestå ståvoklî, lîdz displejå parådås “0.00”. Péc 5 sekundém displejå tiek
parådîts aktuålais diennakts laiks, un kontrolspuldze nodziest.
Funkciju “Pagatavoßanas ilgums
” kombinéßana
” un “Pagatavoßanas beigas
Funkcijas “Pagatavoßanas ilgums
” un “Pagatavoßanas beigas ” iespéjams kombinét, ja
nepiecießams, lai cepeßkråsns automåtiski ieslégtos un izslégtos iepriekß noregulétå laikå.
1. Ar funkcijas “Pagatavoßanas ilgums
” palîdzîbu jånoregulé nepiecießamais édiena
pagatavoßanas ilgums (saskañå ar attiecîgå punkta norådîjumiem). Péc tam jånospieΩ taustiñß
displejå parådås ieprogrammétais ilgums.
2. Ar funkcijas “Pagatavoßanas beigas ” palîdzîbu jånoregulé nepiecießamais cepeßkråsns
izslégßanås laiks (saskañå ar attiecîgå punkta norådîjumiem).
Deg funkciju kontrolspuldzes “Pagatavoßanas ilgums” un “Pagatavoßanas laiks”, un displejå
redzams aktuålå diennakts laika rådîjums. Noregulétajå laikå notiks automåtiska cepeßkråsns
ieslégßanås un izslégßanås.
:
Funkcija “Taimeris”
Taimeris tiek izmantots tåpat kå parastais virtuves “olu våråmais pulkstenis”, kur péc noregulétå
laika paießanas atskan akustiskais signåls.
Jåievéro, ka péc taimera izslégßanås cepeßkråsns turpina darboties.
Taimera noreguléßana:
1. JånospieΩ funkciju izvéles taustiñß tik reizes, lîdz såk mirgot
funkcijas kontrolspuldze “Taimeris
”. Péc tam jårîkojas sekojoßi:
12.05
2. Péc tam ar taustiñu “ ” vai “ ” palîdzîbu jånoregulé nepiecießamais
laiks (maksimåli 2 stundas un 30 minütes).
3. Kad noreguléßana ir veikta, jånogaida 5 sekundes. Péc tam iedegas
funkcijas kontrolspuldze “Taimeris
”.
4. Kad büs pienåcis noregulétais laiks, mirgos funkciju kontrolspuldze
un atskanés akustiskais signåls. Lai izslégtu akustisko signålu, jånospieΩ
jebkurß no taustiñiem.
9
ZOB 668 Q
Taimera anuléßana:
1. JånospieΩ funkciju izvéles taustiñß tik reizes, lîdz såk mirgot
funkcijas kontrolspuldze “Taimeris”
. Displejå redzams laiks, kas
atlicis lîdz akustiskå signåla atskanéßanai.
2. Taustiñß “ ” jåtur nospiestå ståvoklî, lîdz displejå parådås “0.00”.
Péc 5 sekundém displejå tiek parådîts diennakts laiks, kontrolspuldze
nodziest.
01.30
Displeja izslégßana
1. Divi vai trîs taustiñi jåtur nospiestå ståvoklî 5 sekundes.
2. Lai ieslégtu displeju, jånospieΩ jebkurß no taustiñiem.
Displeju iespéjams izslégt tikai tad, ja nav aktivéta neviena no
automåtikas funkcijåm.
12.05
Padomi un ieteikumi par cepeßkråsns
izmantoßanu
! ‰diena pagatavoßanas laikå cepeßkråsns durtiñas vienmér jåtur aizvértas.
Cepeßkråsns ir aprîkota ar ekskluzîvu sistému, kas nodroßina dabisku gaisa cirkulåciju un tvaika
recirkulåciju.
Íî sistéma dod iespéju iztvaicét édienu no iekßpuses un vienlaikus apbrüninåt no årpuses. Bez tam,
tå lîdz minimumam samazina ener©ijas patériñu un édiena pagatavoßanas ilgumu. Pagatavoßanas
laikå var veidoties karsts tvaiks, kas izplüst pa iekårtas durtiñåm.
Uzmanîbu! ‰dienu gatavoßanas laikå un uzreiz péc tås jåievéro piesardzîba un jåuzmanås arî
no karstå tvaika, kas izplüst no iekårtas, kad tiek atvértas tås durtiñas.
Parastais pagatavoßanas veids
Sakarå ar to, ka karséßana notiek gan no augßpuses, gan apakßpuses, ieteicams izmantot vidéjo
ievietoßanas lîmeni.
Ja nepiecießams, lai édiens vairåk tiktu karséts no augßpuses vai no apakßpuses, atbilstoßi jålieto
zemåks vai augståks ievietoßanas lîmenis.
Ventilatora izmantoßana
Karstums ßajå gadîjumå tiek pievadîts ar cirkuléjoßa karstå gaisa starpniecîbu, ko nodroßina
cepeßkråsns aizmuguréjå sienå iebüvéts karstå gaisa ventilators.
Tå rezultåtå karstums cepeßkråsnî sadalås vienmérîgi un åtri. Tåpéc iespéjams vienlaikus gatavot
vairåkus édienus, kas ievietoti daΩådos cepeßkråsns lîmeños (skat. 5. attélu). Sakarå ar to, ka
gaiss atrodas nepårtrauktå kustîbå, tiek nodroßinåta åtra mitruma izlîdzinåßanås un vienlaikus
pagatavoti daΩådi édiena nepievelkas cits ar cita smarΩu vai garßu.
Pagatavoßana vairåkos lîmeños vienlaikus nozîmé, ka Jüs varat uz trim daΩådåm plåtîm novietot,
pieméram, kéksu, picu un sausiñus, kas paredzéti éßanai uzreiz vai sasaldéßanai.
10
ZOB 668 Q
Ja édiena pagatavoßanai tiek izmantots tikai viens ievietoßanas lîmenis, ieteicams izvéléties kådu
no zemåkajiem lîmeñiem, lai process bütu labåk novérojams.
Èpaßi piemérots karstå gaisa cirkulåcijas reΩîms ir konservu sterilizåcijai un séñu vai aug¬u
Ωåvéßanai.
Griléßana
Griléjamå ga¬a vai zivs jåapsmidzina ar nelielu daudzumu e¬¬as un jånovieto reΩ©a vidü.
Ievietoßanas lîmenis ir atkarîgs no produkta lieluma.
Lai novérstu dümu un nepatîkamu smaku veidoßanos, zemåkajå lîmenî vienmér jåievieto universålå
panna ar nedaudz üdens.
Termiskå griléßana
Izmantojot ßo funkciju, nedrîkst noregulét temperatüru, kas pårsniedz 200oC.
Visi termoelementi un ventilators darbojas pårmaiñus, lai nodroßinåtu karstå gaisa cirkulåciju
ap édienu. Tådéjådi tiek mazinåta nepiecießamîba pårbaudît édienu un griezt to otrådi. Izñemot
grauzdétu maizi un asiñainu steiku, ar ßîs funkcijas palîdzîbu var gatavot jebkådus édienus.
i Padomi
Par cepumiem
Cepumu cepßanai parasti nepiecießama mérena temperatüra (150 - 200 oC), tåpéc nepiecießams
apméram 10 minütes iepriekß cepeßkråsni uzkarsét.
Cepeßkråsns durtiñas nedrîkst atvért, kamér nav pagåjußas 3⁄4 no cepßanas laika.
Izstrådåjumus no smilßu mîklas formås vai uz cepamås plåts jåcep lîdz 2/3 no cepßanas laika, bet
péc tam jåglazé.
Atlikußais cepßanas laiks atkarîgs no glazéjuma veida (pieméram, ievårîjuma mitruma u.tml.)
un daudzuma. Kéksa un biskvîta mîklai jåbüt tådai, lai to bütu grüti atdalît no karotes. Ja mîklai
pievienots påråk liels ß˚idruma daudzums, tiks nevajadzîgi pagarinåts cepßanas ilgums.
Ja tiek ceptas trîs plåtis ar cepumiem un smilßu mîklas torti vienlaikus, ieteicams starp abåm
apakßéjåm plåtîm ievietot vienu papildus plåti (skat. 4. attélu).
Par ga¬as un zivs cepeßiem
Cepetim ir jåbüt vismaz 1 kg smagam, jo paståv risks, ka mazåki gabaliñi cepßanas laikå saΩüs.
Tumßi ga¬as gabali, kurus no årpuses nepiecießams apcept kårtîgi, bet iekßpusé jåatståj rozå vai
sarkana nokråså, jåcep pie augståkas temperatüras (200 - 220 oC).
Turpretî, gaißas kråsas ga¬ai, putna ga¬ai un zivîm nepiecießama zemåka temperatüra (150 - 175
o
C). Mércei paredzétås piedevas jau cepßanas såkumå tiek pievienotas édienam tikai tad, ja
cepßanas laiks ir îss. Pretéjå gadîjumå tås jåpievieno tikai pédéjå pagatavoßanas pusstundå.
To, vai ga¬a ir gatava, iespéjams pårbaudît ar karotes palîdzîbu: ja karote tajå neiespieΩas, ga¬a ir
izcepusies. Rostbifs un fileja, kam gabala iekßpusé paredzéta rozîga nokråsa, jåcep îsåku laiku un pie
augståkas temperatüras.
Ja tiek gatavoti ga¬as édieni, kas novietoti tießi uz reΩ©a, zem reΩ©a
Pagatavoßana, izmantojot ventilatoru
cepeßkråsnî jåievieto panna izplüdußås sulas un tauku savåkßanai.
Gatavajam cepetim pirms sagrießanas jå¬auj vismaz 15 minütes
noståvéties, pretéjå gadîjumå grieΩot iztecés ga¬as sula.
Lai novérstu dümu veidoßanos cepeßkråsnî, ieteicams pannå, kas
paredzéta tauku un sulas savåkßanai, ieliet mazliet üdens.
Pirms servéßanas ß˚îvjus pie minimålås temperatüras var paturét
cepeßkråsnî.
4.
11
ZOB 668 Q
! Uzmanîbu!
‰diena pagatavoßanas traukus, pannas, plåtis vai alumînija foliju nedrîkst novietot uz cepeßkråsns
grîdiñas!
Cepeßkråsns darbîbas laikå tajå var veidoties karstuma sablîvéjums, kå rezultåtå pasliktinåsies
gatavoßanas rezultåts vai tiks nodarîti bojåjumi cepeßkråsns iekßéjo virsmu emaljas pårklåjumam.
Cepamås formas, cepeßu traukus un alumînija foliju vienmér jånovieto uz cepeßkråsns plauktiem.
Pagatavoßanas ilgums
Pagatavoßanas ilgums var atß˚irties atkarîbå no édienu îpaßîbåm un lieluma.
Més iesakåm pirmajås pagatavoßanas reizés pårbaudît édienu bieΩåk un pierakstît pårbaudîßanas
rezultåtus.
Sekojoßajå tabulå Jüs atradîsiet pårskatu par daΩådiem édieniem nepiecießamo pagatavoßanas
ilgumu un temperatüru.
Griléßana uz iesma
- Iesma atbalsts jåievieto otrajå lîmenî, skaitot no apakßas (skat. 5.
attélu).
- Griléjamais produkts jåsadursta un kårtîgi jåuzliek uz griléßanas
iesma.
- Jåieliek iesma gals piedziñas atveré, kas atrodas cepeßkråsns
aizmuguréjå sienå, bet priekßéjais gals jåievieto statîva atveré.
- JåpagrieΩ cepeßkråsns funkciju regulators pozîcijå
.
! Cepeßkråsns durtiñas visu laiku jåtur aizvértas.
5.
12
ZOB 668 Q
Cepßanas tabulas
Parastå pagatavoßana un karstå gaisa cirkulåcija
Daudzums
gramos
‰diena veids
Abpuséjå karséßana
Lîmenis
1000
1200
1000
1500
1500
1500
1500
2000
1200
1200
1000
4000
1500
3000
1200
1500
800
1000
800
Ilgums
minütés
Piezîme
Temperatüra
o
C
Lîmenis
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
170
170
160
180
175
175
175
175
170
170
175
160
100
190
200
2 (1 un 3)*
2 (1 un 3)*
2
2 (1 un 3)*
2
2 (1 un 3)*
1
2 (1 un 3)*
1
1
2 (1 un 3)*
2 (1 un 3)*
2 (1 un 3)*
2 (1 un 3)*
2 (1 un 3)*
160
160
150
170
150
160
160
160
160
160
160
150
100
180
190
45-60
20-30
60-80
40-60
60-80
30-40
45-60
30-40
40-60
50-60
25-35
20-30
90-120
12-20
15-25
Formå
Formå
Formå
Formå
1
1
2
1
200
200
200
220
2
2
2 (1 un 3)*
2 (1 un 3)*
175
175
175
200
45-60
30-45
20-35
20-35
1 - 2
klaipi
formå
6 - 8
gabali
uz plîts
Sacepumi
Nüde¬u sacepums
Dårzeñu sacepums
Quiche
Lasanja
Kaneloni
2
2
1
2
2
200
200
100
200
200
2 (1 un
3)* 2 (1 un
3)* 2 (1 un
3)* 2
2
175
175
180
180
175
40-50
45-60
35-45
45-60
40-55
Formå
Formå
Formå
Formå
Formå
Ga¬a
Liellopa cepetis
Cükga¬as cepetis
Te¬a ga¬as cepetis
Ang¬u rostbifs
- viegli apcepts
- vidéjs
- izcepts
Cükas krütiña
Cükas kåjas
Jéra ga¬a
Vistas ga¬a
Tîtara ga¬a
Pîles ga¬a
Zoss ga¬a
Trußa ga¬a
Za˚a ga¬a
Fazåna ga¬a
Viltotais za˚is
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
190
180
190
175
175
175
50-70
100-130
90-120
uz reΩ©a
uz reΩ©a
uz reΩ©a
210
210
210
180
180
190
190
180
175
175
190
190
190
180
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
200
200
200
170
160
175
175
160
160
160
175
175
175
160
50-60
60-70
70-80
120-150
100-120
110-130
60-80
210-240
120-150
150-200
60-80
150-200
90-120
40-60
uz reΩ©a
uz reΩ©a
uz reΩ©a
ar ådu
2 daŒs
gurns
vesels
vesels
vesels
vesels
gabalos
gabalos
vesels
formå
Zivis
Forele / jüras asaris
Tuncis / lasis
2
2
190
190
2 (1 un 3)*
2 (1 un 3)*
175
175
30-40
25-35
3-4 zivis
4 - 6
filejas
4
3
2
1
1000
500
500
250
Karstå gaisa cirkulåcija
Cepumi
Biskvîta mîkla
Smilßu mîkla
Biezpiena torte
Åbolküka
Rulete
Smilßu mîklas küka ar dΩemu
Aug¬u küka
Cukura küka
Piparkükas
Rozîñu maize
Sîkie cepumi
Kéksi / krépeles
Kliñ©eri
Bulciñas
Bezé
Maize un pica
Baltmaize
Rudzu maize
Maizîtes
Pica
4
3
2
1
Temperatüra
o
C
Formå
Formå
Formå
Formå
Uz plîts
Uz plîts
Uz plîts
Uz plîts
Uz plîts
(*) Iekavås norådîtie ievietoßanas lîmeñi paredzéti édiena pagatavoßanai vairåkos lîmeños
vienlaicîgi.
13
ZOB 668 Q
Griléßana
‰diena veids
Da¬as
Daudzums
gramos
Ievietoßanas
lîmenis
Temperatüra oC
Ilgums minütés
4
3
2
1
Ga¬as ß˚éles
Bifßteks
Desa
Kotletes
Vista (puse)
Kebabs
Vistas krütiña
Hamburgeri
Zivs fileja
Karstås maizes
Grauzdiñi
4
4
8
4
2
4
4
6
4
4-6
4-6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
80
600
600
1000
400
600
400
-
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Augßpuse
Apakßpuse
12-15
10-12
12-15
12-18
30-35
10-15
12-15
10-15
12-14
5-7
2-4
12-14
6-8
10-12
12-14
25-30
10-12
12-14
8-10
10-12
2-3
Termiskå griléßana
‰diena veids
Rulete (tîtars)
Cålis (puse)
Vistas spårniñi
Paipala
Dårzeñu sacepums
Gliemenes
Garneles
Zivs gabaliñi
Daudzums
gramos
Ievietoßanas
lîmenis
Temperatüra
o
C
1000
1000
500
800
3
3
3
3
3
3
3
3
200
200
200
200
200
200
200
200
Griléßana uz iesma
‰diena veids
Vista
Cepetis
Ilgums minütés
Augßpuse
30-40
25-30
15-20
25-30
20-25
15-20
15-20
12-15
Apakßpuse
20-30
20-30
15-18
20-25
10-15
8-10
-
Daudzums
gramos
Ievietoßanas lîmenis
(reΩ©a augstums)
Temperatüra
o
C
Ilgums minütés
1000
800
3
3
200
200
50/60
50/60
Norådîtås vértîbas ir tikai aptuveni ieteikumi. Labåka rezultåta sasniegßanai var rasties
nepiecießamîba paaugstinåt vai pazeminåt temperatüras noreguléjumu.
Pagatavoßanas laikå nav ietverts cepeßkråsns uzsildîßanas ilgums, kas ir apméram 10 minütes.
Pie termiskås griléßanas funkcijas nedrîkst noregulét temperatüru, kas pårsniedz 200oC.
14
ZOB 668 Q
Tîrîßana un kopßana
! Pirms tîrîßanas cepeßkråsns jåizslédz un jå¬auj tai atdzist. Cepeßkråsns tîrîßanai nedrîkst
izmantot nekådas ierîces, kas ©eneré tvaiku.
Svarîgi!
Pirms katras tîrîßanas vai remonta iekårta obligåti jåatvieno no elektriskå tîkla.
Cepeßkråsns tîrîßanas darbi veicami tikai tad, kad tå ir atdzisusi. Iekårtas emaljétås da¬as
jånomazgå ar mazgåßanas lîdzek¬a ß˚îdumu. Tîrîßanai nedrîkst izmantot kodîgus vai abrazîvus
lîdzek¬us, pieméram, skåbes, skråpjus utt., jo tie var sabojåt virsmas pårklåjumu. Nerüsoßå térauda
da¬as péc lietoßanas jånomazgå un jånosusina ar mîkstu lupatiñu.
Ja netîrumi ir piekaltußi, jålieto neabrazîvs parastais mazgåßanas lîdzeklis vai veikalos nopérkamais
speciålais tîrîßanas lîdzeklis. Vél viena alternatîva ir uzpilinåt uz virsmas nedaudz eti˚a. Durtiñu
tîrîßanai drîkst izmantot tikai karstu üdeni. Pårbaudiet, vai tîrîßanai izmantotie lîdzek¬i patießåm
nesatur abrazîvas vielas.
Karstas aug¬u skåbes (no citroniem, plümém un tamlîdzîgiem aug¬iem) var atståt uz emaljas
paliekoßus, matétus traipus. Íådi traipi var nelabvélîgi ietekmét emaljas spîdumu, taçu uz
cepeßkråsns funkcijåm tie nekådu ietekmi neatståj.
Cepeßkråsns kårtîgi jåiztîra péc katras lietoßanas. Tad netîrumu noñemßana büs vieglåka, un tiks
novérsta netîrumu piedegßana turpmåkå cepeßkråsns lietoßanas proceså.
Mode¬iem no nerüsoßå térauda vai alumînija:
Més iesakåm izmantot cepeßkråsns durtiñu tîrîßanai tikai mitru sükli. Péc tam durtiñas jånoslauka
ar sausu, mîkstu lupatiñu.
Nekådå gadîjumå nedrîkst lietot skåbes, skråpjus vai kodîgus lîdzek¬us. Tie var neatgriezeniski
sabojåt virsmu. Íie paßi nosacîjumi jåievéro, tîrot iekårtas apkalpes paneli.
Cepeßkråsns durtiñu tîrîßana
Més iesakåm pirms cepeßkråsns durtiñu tîrîßanas tås demontét. Jårîkojas sekojoßi:
- Cepeßkråsns durtiñas lîdz galam jåatver, jåpace¬ uz augßu divi mazie
stienîßi, kas atrodas uz durtiñu ßarnîriem, un jåpagrieΩ uz iekßpusi
(skat. 6. attélu).
- Uzmanîgi jåaizver cepeßkråsns durtiñas, lîdz tås saskaras ar abiem
stienîßiem.
- Péc tam durtiñas jåpiespieΩ cepeßkråsns virzienå un jåizñem.
- Jånovieto durtiñas uz stabilas virsmas.
Péc durtiñu tîrîßanas tås jåieliek atpaka¬ vietå, veicot augståkminétås
darbîbas otrådå secîbå. Kad abi mazie stienîßi atkal atrodas uz
6. FO 0452
ßarnîriem, durtiñu montåΩa ir veiksmîgi pabeigta.
30
Cepeßkråsns apgaismojuma spuldzes
nomaiña
Pirms spuldzes nomaiñas jåpårliecinås par to, vai cepeßkråsns ir
atvienota no elektriskå tîkla. JåpiespieΩ un jånoskrüvé stikla plafons
(skat. 7. attélu). Jåizñem bojåtå / izdegusî spuldze un jånomaina pret
jaunu, karstumizturîgu (300 oC) spuldzi ar sekojoßiem parametriem:
spriegums / frekvence 230 V (50 Hz); jauda 25 W; cokols E 14.
7.
15
ZOB 668 Q
Atlokåmais termoelements
DaΩiem mode¬iem ir termoelements, ko var atlocît, lai padarîtu értåku
tîrîßanu.
! Pirms termoelementa atlocîßanas jåpårliecinås par to, ka
cepeßkråsns ir atvienota no elektriskå tîkla.
• Jåizskrüvé divas termoelementa stiprinåjuma skrüves (skat. 8.
attélu). Ja tas tiek darîts pirmoreiz, jålieto skrüvgriezis.
• Termoelements uzmanîgi jånoloka uz leju.
• Péc tam iespéjams vieglåk iztîrît cepeßkråsns tilpnes augßda¬u.
Pirms termoelementa atlocîßanas atpaka¬ notîrîtajåm virsmåm
jåbüt sausåm.
• Péc tîrîßanas termoelements uzmanîgi jåuzloka atpaka¬ uz
8.
augßu un jånostiprina ar skrüvém.
! Lai termoelements izmantoßanas laikå nevarétu nolocîties, skrüves jåpievelk kårtîgi.
Traucéjumu diagnostika
Ja iekårtas darbîbå radußies traucéjumi, pirms grießanås pie klientu apkalpoßanas dienesta
jåpårbauda sekojoßi problému céloñi:
Probléma
Risinåjums
•
•
Cepeßkråsns neieslédzas.
Jåpårbauda, vai iekårta ir manuålajå reΩîmå un vai ir
noreguléta cepeßkråsns funkcija un temperatüra.
vai
• Jåpårbauda, vai iekårta ir pareizi pieslégta elektriskajam
tîklam un vai sprieguma padeves slédzis atrodas pozîcijå
“IESL‰GTS”.
•
Nedeg cepeßkråsns temperatüras indikåcija.
•
Ar termostata regulatora palîdzîbu jånoregulé kåda
temperatüra.
vai
• Ar cepeßkråsns funkcijas izvéles regulatora palîdzîbu
jånoregulé kåda funkcija.
•
Nedeg cepeßkråsns iekßéjais apgaismojums.
•
Ar termostata regulatora palîdzîbu jånoregulé kåda
temperatüra.
vai
• Jåiegådåjas vai klientu apkalpoßanas dienestam jåpasüta
jauna apgaismojuma spuldze un jåveic tås nomaiña saskañå
ar ßajå instrukcijå dotajiem norådîjumiem.
•
‰diena pagatavoßana ir påråk ilga vai påråk
îsa.
•
Jåievéro ßajå instrukcijå dotie norådîjumi, seviß˚i, no
noda¬as “Ieteikumi par cepeßkråsns izmantoßanu”.
•
Cepeßkråsns tilpné un uz pagatavotajiem
édieniem veidojas tvaiks un üdens
kondensåts.
•
Kad pabeigts pagatavoßanas process, édienu drîkst atståt
cepeßkråsnî ne ilgåk kå 15-20 minütes.
16
ZOB 668 Q
Serviss un rezerves da¬as
Ja péc tam, kad veikta augståkminéto iespéjamo céloñu kontrole,
iekårtas darbîbas traucéjumi joprojåm saglabåjas, jågrieΩas
pie tuvåkå, raΩotåja autorizétå klientu apkalpoßanas dienesta
un jånoråda traucéjumu veids, cepeßkråsns modelis (mod.),
izstrådåjuma numurs (prod. Nr.), kå arî sérijas numurs (ser. Nr.),
ko Jüs atradîsiet uz iekårtas datu plåksnîtes.
Ori©inålås rezerves da¬as, uz kuråm atrodams sekojoßs mar˚éjums
iespéjams iegådåties tikai pie müsu klientu apkalpoßanas dienesta,
kå arî specializétajos rezerves da¬u veikalos.
Tehniskie dati
Iebüvéßanas izméri
Augstums
Platums
Dzi¬ums
593 mm
560 mm
550 mm
Cepeßkråsns iekßéjie izméri
Augstums
335 mm
Platums
395 mm
Dzi¬ums
400 mm
Tilpums
53 l
Termostata noreguléßanas diapazons no 50 lîdz 230oC
Termoelementu parametri
Apakßéjais termoelements
Augßéjais termoelements
Cepeßkråsns kopéjå jauda (1000 + 800)
Griléßanas termoelements
Vienkårßais
Dubultais
Karstå gaisa ventilatora apsilde
Cepeßkråsns apgaismojums
Karstå gaisa ventilatora motors
Dzeséßanas ventilators
Maksimålå nominålå jauda:
Darba spriegums
1000 W
800 W
1800 W
1650 W
2450 W
2000 W
25 W
30 W
20 W
2525 W
230 V
CE
Íî iekårta atbilst sekojoßåm EEK direktîvåm:
- 73/23 - 90/683 (Direktîvas par zema sprieguma iekårtu lietoßanu)
- 89/336 (Elektromagnétiskås atbilstîbas direktîvas)
- 93/68 (Vispåréjås direktîvas), kå arî augståkminéto direktîvu vélåkajåm izmaiñåm.
17
ZOB 668 Q
Norådîjumi iekårtas uzstådîtåjam
! Íajå noda¬å ietvertie norådîjumi adreséti speciålistam, lai palîdzétu veikt uzstådîßanu,
pieslégßanu un iereguléßanu pareizi un saskañå ar spékå esoßajiem normatîviem. Obligåti jåievéro,
ka jebkådas ar iekårtas pieslégßanu saistîtås darbîbas drîkst veikt tikai kvalificéts speciålists un tikai
saskañå ar spékå esoßajiem noteikumiem un normatîviem.
Pieslégßana elektriskajam tîklam
Pirms iekårtas pieslégßanas:
- jåpårliecinås, vai måjas sadales skapî ir instaléti atbilstoßi droßinåtåji (skat. iekårtas datu
plåksnîti);
- jåpårliecinås, vai sprieguma padeves sistéma ir kårtîgi sazeméta atbilstoßi spékå esoßajiem
noteikumiem;
- jåpårliecinås, ka kontaktligzda vai piesléguma atvienoßanai paredzétais slédzis ar diviem poliem ir
érti pieejams.
Iekårtas piegådes komplektå ietilpst standarta piesléguma kabelis ar parametriem, kas ir pieméroti
iekårtas kopéjai slodzei. Kontakts ir jåpievieno atbilstoßai tîkla rozetei.
Ja iekårtas pieslégßanai kontaktdakßa netiek izmantota, starp iekårtu un baroßanas avotu jåinstalé
slédzis, kas nodroßina iespéju atvienot iekårtu no elektriskå tîkla ar kontaktu atstatumu 3 mm, kå
arî atbilst vajadzîgajai jaudai saskañå ar spékå esoßajiem normatîviem. Kabelim jåbüt instalétam
tå, lai tas nevienå vietå nevarétu uzkarst lîdz temperatürai, kas pårsniedz telpas temperatüru par
vairåk nekå 50 oC.
Jålieto tikai sekojoßi kabe¬u tipi: H07 RN-F, H05- RN-F, H05-RR-F, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90),
H05 BB-F ar iekårtas jaudai atbilstoßo ß˚érsgriezumu.
Piesléguma kontaktu kopnei
Iekårtai ir érti pieejama spai¬u kopne, kam var pievienot 1 fåzes 230
V tîkla baroßanas kabeli. (skat. 9. attélu).
L
9.
18
20
540
560
2
570
Lai iekårta darbotos nevainojami, mébelei vai nißai, kurå tå tiek
iebüvéta, jåatbilst atbilstoßajiem izmériem un jåbüt izgatavotai
no karstumizturîgiem materiåliem. Tas attiecas arî uz nobeiguma
pane¬iem vai lîstém, kas nostiprinåtas iebüvétu iekårtu rindas galos.
Saskañå ar spékå esoßajiem noteikumiem visåm iekårtas da¬åm, kas
nodroßina pret piek¬üßanu zem sprieguma esoßajiem elementiem,
jåbüt nostiprinåtåm tå, lai tås nebütu iespéjams noñemt bez speciålu
instrumentu palîdzîbas.
10.
590
Iebüvéßana
N
594
ZOB 668 Q
50
580
Ieteicams iekårtu neuzstådît ledusskapja vai saldétavas tuvumå, jo
cepeßkråsns radîtais karstums var nelabvélîgi ietekmét ßo iekårtu
darbîbu.
Cepeßkråsns kopéjie izméri (10. attéls)
Nißas izméri
N
MI
550
560
-57
Cepeßkråsns iebüvéßanai jåparedz vieta, kuras izméri atbilst 11. attélå
redzamajiem.
11.
0
FO 0290
Cepeßkråsns iebüvéßanai jåparedz vieta, kuras izméri
atbilst 12. attélå redzamajiem.
IN
550 M
Cepeßkråsns nostiprinåßana skapîtî
- Iekårta jåiebüvé skapîßa nißå.
- Jåatver cepeßkråsns durtiñas un, izmantojot çetras koka
skrüves, kas atbilst cepeßkråsns råmî esoßajåm
atverém (13. attéls), cepeßkråsns jånostiprina skapîtî. 12.
560
- 57
593
Izméri iebüvéßanai zem darba virsmas
80
:1
00
0
FO 2662
13.
19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising