Zanussi | ZOB472W | User manual | ZANUSSI ZOB472W Handleiding

NL
PT
ES
Gebruiksaanwijzing
Manual de instruções
Manual de instrucciones
Oven
Forno
Horno
ZOB472
2
16
30
Inhoud
Veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Voor het eerste gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Beschrijving van het product _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nuttige aanwijzingen en tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bereidingstabel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
3
4
4
7
8
Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Problemen oplossen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Aansluiting aan het elektriciteitsnet _ _ _ _ _ _ _ _
Milieubescherming _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
11
13
13
14
15
Wijzigingen voorbehouden
Veiligheidsinformatie
Lees voor uw eigen veiligheid en een correcte werking van het apparaat eerst deze handleiding aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren en te
gebruiken. Bewaar deze instructies altijd bij het apparaat,
zelfs wanneer u het verplaatst of verkoopt. Gebruikers
moeten volledig op de hoogte zijn van de bediening en
veiligheidsfuncties van het apparaat.
Correct gebruik
• Laat het apparaat tijdens het gebruik niet onbeheerd
achter.
• Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkoppervlak of een vlak om iets op te bergen.
• Plaats geen brandbare vloeistoffen, licht ontvlambare
materialen of voorwerpen die kunnen smelten (bijv.
plastic folie, plastic, aluminium) in of in de buurt van
het apparaat.
• Wees voorzichtig bij het aansluiten van elektrische apparaten op stopcontacten in de buurt van het apparaat
Laat de contacten niet in aanraking komen met of onder
de hete ovendeur komen.
• Bewaar geen vochtige gerechten en voedsel in de oven
nadat u klaar bent met de bereiding, omdat het vocht
het email kan beschadigen of in de inbouwmeubels
kan dringen.
• Voer niet eigenhandig reparaties uit om letsel en schade aan het apparaat te voorkomen. Neem altijd contact
op met uw plaatselijke servicecentrum.
• Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of scherpe metalen schrapers om het glas van de ovendeur te
reinigen. Deze kunnen krassen op het oppervlak veroorzaken, waardoor het glas zou kunnen breken.
2
Opmerking over de laag emaille
Kleurveranderingen van de emaillaag van de oven
als gevolg van het gebruik zijn niet van invloed op de
deugdelijkheid van het apparaat. Dit zijn derhalve geen
gebreken in de zin van het recht op garantie.
Veiligheid van kinderen
• Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik door volwassenen. Kinderen moeten in de gaten gehouden
worden om te voorkomen dat zij met het apparaat gaan
spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Houd kinderen uit de buurt van het apparaat als het
werkt. Toegankelijke onderdelen kunnen zeer heet worden tijdens gebruik. Er kunnen brandwonden ontstaan.
Algemene veiligheid
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een
gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht
gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke
persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het
apparaat.
• De binnenkant van het apparaat wordt zeer heet tijdens
gebruik. Wees voorzichtig en raak de verwarmingselementen niet aan. Er kunnen brandwonden ontstaan.
• Ga altijd achteruit als u de ovendeur tijdens de bereiding of op het eind van de bereiding opent, zodat
eventuele stoom of hitte kan ontsnappen.
Installatie
• Controleer of het apparaat niet beschadigd is tijdens
het transport. Sluit een beschadigd apparaat niet aan.
Neem indien nodig contact op met de leverancier.
• Dit apparaat mag alleen gerepareerd worden door een
erkende servicemonteur. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
• Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat
zij ingebouwd zijn in geschikte inbouwunits of werkbladen die aan de normen voldoen.
• Verander de specificaties van dit product niet en wijzig
het niet. Gevaar voor letsel en schade aan het apparaat.
Waarschuwing! Volg de instructies voor de
elektrische aansluitingen nauwkeurig op.
Voor het eerste gebruik
Verwijder al het verpakkingsmateriaal binnenin en
aan de buitenkant van de oven, voordat u de oven
in gebruik neemt. Verwijder het typeplaatje niet.
Let op! Pak, om de deur te openen, altijd de
handgreep in het midden vast.
De tijd instellen
De oven functioneert alleen als u de tijd hebt ingesteld.
Gebruik de toets " + " of " - " om de huidige tijd in te
stellen.
Na ongeveer 5 seconden stopt het knipperen en geeft de
klok de ingestelde tijd van de dag weer.
Om een ingestelde dagtijd te veranderen moet u niet
tegelijk een automatische functie (Bereidingsduur
of Einde
) instellen.
Eerste reiniging
• Verwijder alle onderdelen van het apparaat.
• Reinig het apparaat voor het eerste gebruik
Let op! Gebruik geen schuurmiddelen! De
oppervlakken zouden beschadigd kunnen worden.
Zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging".
Voorverwarmen
1. Stel de functie in op
en maximumtemperatuur.
2. Laat de lege oven ongeveer 45 minuten werken.
3. Stel de functie in op
en maximumtemperatuur.
Wanneer u het apparaat op de netvoeding aansluit of na
een stroomstoring gaat het symbool van de tijdfunctie
automatisch knipperen.
4. Laat de lege oven ongeveer 15 minuten werken.
Dit is om eventuele restanten van het ovenoppervlak weg
te branden. De accessoires kunnen heter worden dan bij
normaal gebruik. Gedurende deze periode kunnen geurtjes en rook worden afgegeven. Dit is normaal. Zorg voor
voldoende luchtcirculatie is.
3
Beschrijving van het product
Algemeen overzicht
2
3
4
5
6
1
7
8
9
11
10
Ovenaccessoires
• Ovenrek
Voor servies, bak- en braadvormen.
• Vlakke bakplaat
Voor gebak en koekjes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Bedieningspaneel
Weergave temperatuur
Temperatuurknop
Display
Bedieningsknop voor ovenfunctie
Stroomindicatielampje
Luchtopeningen voor koelventilator
Grill
Ovenlampje
Typeplaatje
Ventilator
• Braadpan
Om te bakken en te braden of om vet op te vangen.
• Uitneembare telescopische geleiders
Voor het plaatsen van braadsledes of bakplaten.
Dagelijks gebruik
Om het apparaat te bedienen, moet u de bedieningsknop
indrukken. De bedieningsknop komt naar voren.
raat koel te houden. Als u het apparaat uitschakelt, blijft
de koelventilator werken tot de oven is afgekoeld.
Oven in- en uitschakelen
Veiligheidsthermostaat
1. Draai de functieknop van de oven op een ovenfunctie.
2. Zet de thermostaatknop op de gewenste temperatuur.
Het bedrijfscontrolelampje is aan zolang de oven in
gebruik is.
Het temperatuurdisplay is aan zolang de oventemperatuur toeneemt.
3. Voor het uitschakelen van de oven de schakelaar
Ovenfuncties en de temperatuurknop in de stand Uit
draaien.
Om te voorkomen dat de oven oververhit raakt (door onjuist gebruik van het apparaat of vanwege defecte onderdelen), heeft de oven een veiligheidsthermostaat die indien nodig de stroomtoevoer onderbreekt. Zodra de temperatuur is gedaald, wordt de oven automatisch weer ingeschakeld.
Koelventilator
Als de oven in werking is, wordt de koelventilator automatisch ingeschakeld om de oppervlakken van het appa-
4
Ovenfuncties
Ovenfunctie
Toepassing
UIT-stand
Het apparaat staat UIT.
Ovenlampje
Brandt ook als er geen functie is ingeschakeld.
Boven- en onderwarmte
Verwarmt de oven met zowel het bovenste als het onderste verwarmingselement.
Voor bakken en braden op één ovenniveau.
Bovenste verwarmingselement
Verwarmt alleen vanaf de bovenkant van de oven. Voor het afbakken van gare
gerechten.
Onderste verwarmingselement
Verwarmt alleen vanaf de onderkant van de oven. Voor het bakken van taarten met
een knapperige bodem.
Kleine grill
Voor het grillen van plat voedsel in kleine hoeveelheden op het midden van de
rooster. Voor het maken van toast
Grote grill
Het gehele grillelement wordt ingeschakeld. Voor het grillen van plat voedsel in
grotere hoeveelheden. Voor het maken van toast.
Hetelucht
Voor het braden of braden en bakken van gerechten waarvoor dezelfde bereidingstemperatuur nodig is, op meer dan één steunhoogte, zonder dat er smaken
worden overgebracht van het ene naar het andere gerecht.
Ontdooien
Voor het ontdooien van ingevroren voedsel. De temperatuurknop moet in de uitstand staan
Display
1
2
6
5
3
1
2
3
4
5
6
Functie-indicatielampjes
Tijddisplay
Functie-indicatielampjes
"+" toets
Keuzetoets
"-" toets
4
De klokfuncties instellen
1. Druk meerdere malen op de keuzetoets tot het gewenste functielampje knippert.
5
Het controlelampje voor de betreffende functie gaat
branden.
Wanneer de tijd is verstreken, knippert het functielampje en klinkt er gedurende 2 minuten een geluidssignaal.
2. Om de tijd in te stellen voor de kookwekker
, bereidingsduur
of einde bereiding
, gebruikt u
de " + " of " - "-toets.
Klokfunctie
Tijdstip van de dag
Kookwekker
en Einde
Bij de functies Bereidingsduur
schakelt de oven zichzelf automatisch uit.
3. Druk op een willekeurige toets om het signaal te
stoppen.
Toepassing
Toont de tijd. Met deze functie kunt u de tijd instellen, veranderen of opvragen.
Voor het instellen van een afteltijd.
Als de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal.
Deze functie is niet van invloed op de werking van de oven.
Duur
Om in te stellen hoelang de oven gebruikt moet worden.
Einde
Hier stelt u de tijd in waarna u wilt dat de oven uitschakelt.
Bereidingsduur en Einde kunnen gelijktijdig
worden gebruikt, wanneer de oven op een later tijdstip automatisch wordt in- en uitgeschakeld. Stel in dit
in en daarna Einde
geval eerst de Bereidingsduur
.
1
De klokfuncties uitschakelen
1. Druk meerdere malen op de keuzetoets tot het gewenste functielampje knippert.
2. Houd de " - " toets ingedrukt.
Na enkele seconden gaat de klokfunctie uit.
De telescopische geleiders installeren
Dankzij het vergrendelingssysteem kunt u de telescopische geleiders op elk niveau plaatsen.
Zorg ervoor dat u voor beide telescopische geleiders hetzelfde niveau gebruikt.
Het 'stopelement' (1) aan het ene uiteinde van de geleider
dient naar boven gericht te staan.
6
De telescopische geleiders zijn ook los verkrijgbaar.
Telescopische geleiders
Dankzij de telescopische geleiders kunt u makkelijker
ovenrekken plaatsen en uitnemen.
°C
°C
1 Trek beide telescopische geleiders uit.
Let op! Probeer de ovendeur nooit te sluiten
wanneer de telescopische geleiders niet volledig in
het apparaat zijn geschoven. Dit om schade aan het email
en glas van de deur te voorkomen.
2 Plaats het ovenrek op
de telescopische geleiders en duw ze voorzichtig
in het apparaat.
Nuttige aanwijzingen en tips
Waarschuwing! Sluit altijd de deur van de oven
tijdens de bereiding, ook bij grillen.
men.
Plaats geen bakplaten, potten, etc. op de bodem van
de oven om beschadiging van het email te voorko-
Wees voorzichtig bij het verwijderen of installeren
van accessoires om beschadiging van het email te
voorkomen.
• De oven heeft vier inschuifniveaus. Tel de inschuifniveaus vanaf de onderkant van de oven.
• U kunt verschillende gerechten op twee niveaus tegelijk bereiden. Plaats de bakplaten op niveau 1 en 3.
• De oven is voorzien van een speciaal systeem dat voor
luchtcirculatie zorgt en de stoom continu recycleert.
Met dit systeem kunt u gerechten in een stoomomgeving bereiden en het voedsel zacht van binnen en
knapperig van buiten houden. Hierdoor worden de bereidingstijd en het energieverbruik tot een minimum
beperkt.
• Vocht kan in het apparaat of op de glazen deuren condenseren. Dit is normaal. Ga altijd achteruit als u de
ovendeur opent tijdens de bereiding. Om condensvorming te voorkomen kunt u de oven het beste 10 minuten voor de bereiding inschakelen.
• Neem vocht af na elk gebruik van het apparaat.
Taarten bakken
• De beste temperatuur voor het bakken van taarten is
tussen de 150 °C en 200 °C.
• Verwarm de oven ongeveer 10 minuten voor.
• Doe de ovendeur niet open voordat driekwart van de
ingestelde baktijd is verstreken.
• Als u twee bakplaten tegelijk gebruikt, houd dan één
niveau vrij tussen de platen.
Vlees en vis bereiden
• Bereid geen vlees met een gewicht van minder dan 1
kg. Het bereiden van te kleine hoeveelheden maakt het
vlees droog.
• Om rood vlees van buiten goed gaar en van binnen
sappig te houden, stelt u de temperatuur in tussen de
200 °C-250 °C.
• Voor wit vlees, gevogelte en vis dient u de temperatuur
tussen de 150°C-175°C in te stellen.
• Gebruik een lekbak voor zeer vet voedsel, om te voorkomen dat er vlekken op de oven komen die mogelijk
permanent zijn.
• Laat het vlees ongeveer 15 minuten rusten voordat u
het aansnijdt, zodat het vleesvocht niet wegloopt.
• Giet een beetje water in de lekbak om te veel rookvorming in de oven te voorkomen tijdens roosteren. Om
rookcondensatie te voorkomen dient u telkens een
beetje water toe te voegen als dit opgedroogd is.
Bereidingstijden
Bereidingstijden zijn afhankelijk van het soort voedsel, de
structuur en het volume.
Houd de werking van de oven in de gaten tijdens de eerste
keren dat u het apparaat gebruikt. Op die manier ontdekt
u de beste instellingen (warmte-instelling, bereidingstijd
etc.) voor uw ovenschalen, recepten en hoeveelheden
wanneer u dit apparaat gebruikt.
7
Bereidingstabel
Bak- en braadtabel
GEBAK
Boven- en onderwarmte
Hetelucht
Bereidingstijd [min]
Ruimte voor aantekeningen
160
45-60
In cakevorm
2 (1 en
3)
160
24-34
In cakevorm
170
2
160
60-80
In cakevorm van 26 cm
1
170
2 links +
rechts
160
100-120
2 cakevormen van 20 cm op het
ovenrek
Strudel
2
175
2
150
60-80
Op bakplaat
Confituurtaart
2
170
2
160
30-40
In cakevorm van 26 cm
Fruitcake
2
170
2
155
60-70
In cakevorm van 26 cm
Cake, zacht (vetvrije cake)
2
170
2
160
35-45
In cakevorm van 26 cm
Kerstgebak/Rijkelijk belegde fruitcake
2
170
2
160
50-60
In cakevorm van 20 cm
Pruimentaart
2
170
2
160
50-60
In broodvorm 1)
Kleine cake
3
170
3 (1 en
3)
160
20-30
Op vlakke bakplaat
Koekjes
3
150
3
150
20-30
Op vlakke bakplaat 1)
Schuimgebakjes
3
100
3
100
90-120
Op vlakke bakplaat
Broodjes
3
190
3
180
15-20
Op vlakke bakplaat 1)
Soesjes
3
190
3
180
25-35
Op vlakke bakplaat 1)
Taartjes
3
180
2
170
45-70
In cakevorm van 20 cm
1 of 2
180
2
170
40-55
Links + rechts in cakevorm van
20 cm
GERECHT
Niveau
Temp
[°C]
Niveau
Temp
[°C]
Schuimtaart
2
170
2 (1 en
3)
Zandtaartdeeg
2
170
Karnemelk kwarktaart
1
Appelgebak (appeltaart)
Victoria sandwich
1) 10 minuten voorverwarmen.
8
BROOD EN PIZZA
GERECHT
Boven- en onderwarmte
Hetelucht
Bereidingstijd [min]
Ruimte voor aantekeningen
190
60-70
1-2 stukken, 500 gr per stuk 1)
1
180
30-45
In broodvorm
190
2 (1 en
3)
180
25-40
6-8 broodjes op een vlakke bakplaat 1)
1
190
1
190
20-30
In een braadpan 1)
3
200
2
190
10~20
Op vlakke bakplaat 1)
Bereidingstijd [min]
Ruimte voor aantekeningen
Niveau
Temp
[°C]
Niveau
Temp
[°C]
Wit brood
1
190
1
Roggebrood
1
190
Broodjes
2
Pizza
Scones
1) 10 minuten voorverwarmen.
FLANS
GERECHT
Boven- en onderwarmte
Niveau
Groentenflan
Hetelucht
Temp
[°C]
Niveau
Temp
[°C]
2
200
2
175
45-60
In vorm
Quiches
1
190
1
190
40-50
In vorm
Lasagne
2
200
2
200
25-40
In vorm
Cannelloni
2
200
2
190
25-40
In vorm
Yorkshire pudding
2
220
2
210
20-30
6 puddingvormen 1)
Bereidingstijd [min]
Ruimte voor aantekeningen
1) 10 minuten voorverwarmen.
VLEES
GERECHT
Boven- en onderwarmte
Hetelucht
Niveau
Temp
[°C]
Niveau
Temp
[°C]
Rundvlees
2
200
2
190
50-70
Op ovenrooster en in de braadpan
Varkensvlees
2
180
2
180
90-120
Op ovenrooster en in de braadpan
Kalfsvlees
2
190
2
175
90-120
Op ovenrooster en in de braadpan
Engelse rosbief
(rood)
2
210
2
200
44-50
Op ovenrooster en in de braadpan
9
GERECHT
Boven- en onderwarmte
Hetelucht
Bereidingstijd [min]
Ruimte voor aantekeningen
Niveau
Temp
[°C]
Niveau
Temp
[°C]
Engelse rosbief
(medium)
2
210
2
200
51-55
Op ovenrooster en in de braadpan
Engelse rosbief
(doorbakken)
2
210
2
200
55-60
Op ovenrooster en in de braadpan
Varkensschouder
2
180
2
170
120-150
In een braadpan
Varkensschenkel
2
180
2
160
100-120
2 stukken in braadpan
Lamsvlees
2
190
2
190
110-130
Bout
Kip
2
200
2
200
70-85
Volledig in een braadpan
Kalkoen
1
180
1
160
210-240
Volledig in een braadpan
Eend
2
175
2
160
120-150
Volledig in een braadpan
Gans
1
175
1
160
150-200
Volledig in een braadpan
Konijn
2
190
2
175
60-80
In stukken
Haas
2
190
2
175
150-200
In stukken
Fazant
2
190
2
175
90-120
Volledig in een braadpan
Bereidingstijd [min]
Ruimte voor aantekeningen
VIS
GERECHT
Boven- en onderwarmte
Hetelucht
Niveau
Temp
[°C]
Niveau
Temp
[°C]
Forel/Zeebrasem
2
190
2 (1 en
3)
175
40-55
3-4 vissen
Tonijn/zalm
2
190
2 (1 en
3)
175
35-60
4-6 filets
Grillen
Verwarm de lege oven 10 minuten voor.
Hoeveelheid
GERECHT
Stuks
gr
Tournedos
4
800
Biefstuk
4
Worstjes
8
10
Grillen
Bereidingstijd (minuten)
Temp. (°C)
1e kant
2e kant
3
250
12-15
12-14
600
3
250
10-12
6-8
/
3
250
12-15
10-12
niveau
Hoeveelheid
GERECHT
Stuks
gr
Grillen
niveau
Bereidingstijd (minuten)
Temp. (°C)
1e kant
2e kant
Varkenskotelet
4
600
3
250
12-16
12-14
Kip (in 2 helften)
2
1000
3
250
30-35
25-30
Spiesen
4
/
3
250
10-15
10-12
Kippenborst
4
400
3
250
12-15
12-14
Hamburger
6
600
3
250
20-30
Visfilet
4
400
3
250
12-14
10-12
Geroosterde sandwiches
4-6
/
3
250
5-7
/
Geroosterd brood
4-6
/
3
250
2-4
2-3
Onderhoud en reiniging
Waarschuwing! Schakel het apparaat uit voordat u
het reinigt. Zorg ervoor dat het apparaat is
afgekoeld.
Waarschuwing! Het reinigen van het apparaat met
een stoom- of hogedrukreiniger is niet toegestaan.
Let op! Gebruik geen agressieve of schurende
schoonmaakproducten, scherpe voorwerpen,
vlekkenverwijderaars of schuursponsjes.
• Toebehoren met antiaanbaklaag mogen niet worden
schoon gemaakt met een agressieve reinigingsmiddel,
voorwerpen met scherpe randen of afwasautomaat.
Hierdoor kan de antiaanbaklaag onherstelbaar worden
beschadigd!
Inschuifrails
Inschuifrails uitnemen
Waarschuwing! Reinig de glazen ovendeur niet met
schuurmiddelen of metalen schrapers. Het
hittebestendige oppervlak van de binnenruit kan hierdoor
beschadigen.
2
1
Let op! Volg de aanwijzingen van de ovenfabrikant
op als u een ovenspray gebruikt.
• Maak de voorkant van het apparaat schoon met een
zachte doek en een warm sopje.
• Gebruik voor de metalen oppervlakken een universeel
reinigingsmiddel.
• Reinig de binnenkant van de oven na elk gebruik. Verontreinigingen laten zich dan het makkelijkst verwijderen en kunnen dan niet aanbranden.
• Verwijder hardnekkig vuil met een speciale ovenreiniger.
• Maak alle oventoebehoren na elk gebruik schoon met
een zachte doek en een warm sopje en een reinigingsmiddel en laat ze drogen.
1 Trek de rails bij de
voorkant uit de zijwand.
2 Trek de rails bij de
achterkant uit de zijwand
en verwijder deze.
Installeren van de inschuifrails
Installeer de inschuifrails in omgekeerde volgorde.
De afgeronde uiteinden van de inschuifrails moeten
naar voren wijzen!
11
Plafond oven
U kunt het verwarmingselement van het plafond van de
oven verwijderen om het plafond makkelijker te kunnen
reinigen.
Waarschuwing! Schakel het apparaat uit voordat u
het verwarmingselement verwijdert. Zorg ervoor dat
het apparaat is afgekoeld. Gevaar voor brandwonden!
1 Open de deur volledig 2 Til de hendels op de
en houd de twee deurtwee scharnieren omhoog
scharnieren vast.
en draai ze.
2 Trek het verwarmings1 Draai de schroef van
het verwarmingselement element voorzichtig naar
los. Gebruik de eerste keer beneden.
Het plafond in de oven is
een schroevendraaier.
klaar om te worden
schoongemaakt.
Reinig het plafond van de oven met een zachte doek en
een warm sopje en laat het drogen.
Verwarmingselement installeren
1. Installeer het verwarmingselement in omgekeerde
volgorde.
Waarschuwing! Zorg ervoor dat het
verwarmingselement op de juiste manier
geïnstalleerd is en niet omlaag valt.
De ovendeur reinigen
Voordat u de ovendeur reinigt, dient u uit de oven te halen.
Waarschuwing! Zorg ervoor dat de glaspanelen
afgekoeld zijn voordat u de glazen deur
schoonmaakt. Het glas kan anders barsten.
Waarschuwing! Als de glaspanelen van de deur
beschadigd zijn of krassen hebben, wordt het glas
zwak en kan het breken. Als dit het geval is, moet u de
glaspanelen vervangen. Neem voor meer instructies
contact op met uw plaatselijke klantenservice.
12
3 Sluit de ovendeur in de
eerste openingsstand
(halverwege). Trek hem
daarna naar voren en haal
hem uit zijn zitting. Leg de
deur op een stabiele ondergrond, op een zachte
doek.
Reinig het glaspaneel met een sopje. Droog het paneel
voorzichtig af.
Als u de deur heeft schoongemaakt, plaatst u deze terug
in de oven. Volg hiervoor de stappen in omgekeerde
volgorde uit.
Apparaten van roestvrij staal of aluminium:
Reinig de ovendeur alleen met een natte spons.
Droog hem af met een zachte doek.
Gebruik geen staalwol, zuren of bijtende materialen, omdat deze het ovenoppervlak kunnen beschadigen. Reinig
het bedieningspaneel van de oven net zo voorzichtig.
Ovenlampje
Waarschuwing! Gevaar voor elektrische schokken!
Voordat u het ovenlampje vervangt:
• Schakel de oven uit.
• Verwijder de zekeringen in de zekeringenkast of schakel de stroomonderbreker uit.
Leg een doek op de bodem van de oven om het
ovenlampje en het afdekglaasje te beschermen.
Het ovenlampje vervangen/afdekglaasje
schoonmaken
2. Reinig het glazen kapje.
3. Vervang het ovenlampje door een geschikt 300°C
hittebestendig ovenlampje.
4. Plaats het afdekglaasje terug.
1. Draai het glazen kapje naar links en verwijder het.
Problemen oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De oven wordt niet warm
De oven is niet ingeschakeld
Schakel de oven in
De oven wordt niet warm
De tijd is niet ingesteld
Klok instellen
De oven wordt niet warm
De benodigde kookstanden zijn niet
ingesteld
Controleer de kookstand
De oven wordt niet warm
De zekering in de zekeringenkast is
uitgeschakeld
Controleer de zekering. Als de zekering meer dan een keer is uitgeschakeld, raadpleeg dan een gekwalificeerd elektricien.
Het ovenlampje brandt niet
Het ovenlampje is stuk
Vervang het ovenlampje
Stoom en condens slaan neer op de
gerechten en in de ovenruimte
De gerechten hebben te lang in de
oven gestaan
Laat gerechten na afloop van de bereiding niet langer dan 15-20 minuten in de oven staan
Het display geeft "12.00" en "LED"
weer
Een stroomuitval
Stel de klok opnieuw in
Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen, neem dan
contact op met uw verkoper of met de serviceafdeling.
Deze gegevens zijn nodig om u snel en juist te helpen.
Deze gegevens staan op het typeplaatje (zie
"Productbeschrijving")
• Modelbeschrijving ............
• Productnummer (PNC) ............
• Serienummer (S.N.) ............
Belangrijk! Bij foutieve bediening van het apparaat wordt
het bezoek van de technicus van de klantenservice of de
vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de
garantieperiode.
Aanwijzing voor apparaten met metalen voorkant:
Als u de deur opent gedurende of direct na het bakken of braden, kan het glas beslaan.
Waarschuwing! De reparatie aan het apparaat mag
uitsluitend worden uitgevoerd door een
gekwalificeerd en deskundig persoon.
Montage
Inbouw
Waarschuwing! Het apparaat mag uitsluitend
worden geïnstalleerd door een gekwalificeerd en
deskundig persoon. Als u geen gekwalificeerd of
deskundig persoon contracteert, vervalt de garantie bij het
ontstaan van schade.
• Voordat u het inbouwapparaat in het keukenmeubel
installeert, dient u te controleren of de afmetingen geschikt zijn.
13
• Zorg ervoor dat er een antischokbescherming voor de
installatie is.
• Volgens de geldende voorschriften moeten alle onderdelen van de antischokbescherming zodanig worden gemonteerd, dat ze niet zonder gereedschap te
verwijderen zijn.
• Sommige onderdelen van de oven kunnen onder
stroom staan. Bouw het apparaat in in het meubel en
zorg ervoor dat er geen vrije ruimtes zijn. Hierdoor
worden elektrische schokken voorkomen, omdat u dan
niet per ongeluk gevaarlijke onderdelen kunt aanraken.
• Het apparaat kan met de achterkant en één zijde tegen
hogere apparaten of wanden aan worden geplaatst. De
andere zijde moet tegen meubels met dezelfde hoogte
worden geplaatst.
• Inbouwovens en inbouwfornuizen zijn uitgerust met
speciale aansluitsystemen. Om veiligheidsredenen
mag u alleen apparaten van dezelfde fabrikant combineren.
540
560
593
00
÷1
80
-570
A
B
50
2
570
in
550 m
560
÷57
0
580
560
590
20
in
550 m
594
Aansluiting aan het elektriciteitsnet
Waarschuwing! De elektrische installatie mag
uitsluitend worden uitgevoerd door een
gekwalificeerd en deskundig persoon.
• De fabrikant is niet verantwoordelijk indien u deze veiligheidsmaatregelen niet opvolgt.
• Het apparaat moet geaard worden volgens de veiligheidsvoorschriften.
• Zorg ervoor dat het nominale voltage en het type vermogen op het typeplaatje overeenkomen met het voltage en het vermogen van de stroomvoorziening in uw
woning.
• Dit apparaat wordt geleverd met een netsnoer zonder
stekker.
• Alle elektrische onderdelen moeten worden geïnstalleerd of worden vervangen door een technicus van de
14
•
•
•
•
•
klantenservice of door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
Gebruik altijd een correct geïnstalleerd schokvrij stopcontact.
Gebruik geen meerwegsstekkers, -aansluitingen en
verlengkabels. Er kan brand ontstaan.
Zorg ervoor dat de hoofdstekker na installatie toegankelijk is.
Trek niet aan het snoer om het apparaat los te koppelen
van de netvoeding. Trek altijd aan de stekker.
Sluit het apparaat op de netvoeding aan met behulp
van een voorziening waarmee het apparaat kan worden
losgekoppeld van de alle polen van de netvoeding, met
een contactopening van minimaal 3 mm breed, b.v.
een automatische beschermende stroomonderbreker,
aardlekschakelaars of een zekering.
• Informatie over het voltage staat op het typeplaatje (zie
"Productbeschrijving").
Milieubescherming
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst
erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden
behandeld, maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt
u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die
zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het
recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de
gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Verpakkingsmaterialen
De materialen die voorzien zijn van het symbool kunnen gerecycled worden. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen.
Afdanken van het apparaat
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Snijd het netsnoer door en gooi het weg.
3. Verwijder de deurvergrendeling. Hierdoor wordt
voorkomen dat kinderen zich kunnen opsluiten in het
apparaat. Er bestaat een gevaar voor verstikking.
15
Índice
Informações de segurança _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Antes da primeira utilização _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Descrição do produto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilização diária _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sugestões e conselhos úteis _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tabela de cozedura _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
16
17
18
18
21
22
Manutenção e limpeza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
O que fazer se… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instalação _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ligação eléctrica _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Preocupações ambientais _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
25
27
27
28
29
Sujeito a alterações sem aviso prévio
Informações de segurança
Para a sua segurança e funcionamento correcto do
aparelho, leia atentamente este manual antes da
instalação e utilização. Guarde sempre estas instruções
com o aparelho, mesmo que o desloque ou venda. Os
utilizadores têm de ter um conhecimento total do funcionamento e das funcionalidades de seguranças do aparelho.
Utilização correcta
• Não abandone o aparelho durante o funcionamento.
• O aparelho destina-se exclusivamente a utilização doméstica.
• O aparelho não pode ser utilizado como uma superfície
de trabalho ou superfície de armazenamento.
• Não coloque nem guarde líquidos inflamáveis, materiais altamente inflamáveis ou objectos fusíveis (por
exemplo, película em plástico, plástico, alumínio) sobre ou perto do aparelho.
• Tenha cuidado ao ligar aparelhos eléctricos a tomadas
na proximidade. Não permita que as fichas de ligação
entrem em contacto ou fiquem presas por baixo da
porta do forno quente.
• Não guarde pratos húmidos e alimentos no forno após
terminar a confecção, uma vez que a humidade pode
danificar o esmalte ou penetrar nas unidades.
• Não efectue reparações sozinho para evitar ferimentos
e danos no aparelho. Contacte sempre o seu Centro
de Assistência local.
• Não utilize raspadores abrasivos ou de metal pontiagudos para limpar o vidro da porta do forno, uma vez
que podem arranhar a superfície, o que pode resultar
na quebra do vidro.
Nota sobre o revestimento de esmalte
As alterações na cor do revestimento de esmalte do
forno como resultado da utilização, não afectam a aptidão
16
do aparelho para uma utilização normal e correcta. Por
isso, não constituem um defeito ao abrigo da lei da garantia.
Segurança para crianças
• O aparelho só pode ser utilizado por adultos. As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.
• Mantenha as embalagens fora do alcance das crianças.
Existe o risco de asfixia.
• Mantenha as crianças afastadas do aparelho quando
este está em funcionamento. As partes alcançáveis
podem ficar muito quentes durante a utilização. Existe
risco de queimaduras.
Segurança geral
• Este aparelho não se destina à utilização por pessoas
(incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e
conhecimento, a menos que tenham supervisão ou
formação relativamente à utilização do aparelho por
uma pessoa responsável pela sua segurança.
• O lado interior do aparelho fica muito quente durante
a utilização. Tenha cuidado e não toque em quaisquer
elementos de aquecimento. Existe risco de queimaduras.
• Afaste-se sempre do aparelho quando abrir a porta do
forno durante a confecção ou na extremidade da porta
para permitir a libertação de qualquer vapor ou calor
acumulado.
Instalação
• Certifique-se de que o aparelho não está danificado
devido ao transporte. Não ligue um aparelho danificado. Se necessário, contacte o fornecedor.
• Apenas um engenheiro de assistência autorizado pode
reparar este aparelho. Utilize apenas peças sobresselentes originais.
• Os aparelhos encastráveis só podem ser utilizados
após serem encastrados em unidades encastráveis
adequadas e superfícies de trabalho que correspondem às normas.
• Não altere as especificações nem modifique este produto. Risco de ferimentos e danos no aparelho.
Advertência Cumpra cuidadosamente as
instruções para as ligações eléctricas.
Antes da primeira utilização
Retire todas as embalagens, no interior e exterior
do forno, antes de utilizar o aparelho. Não retire a
placa de características.
Cuidado Para abrir a porta do forno, segure sempre
a pega no centro.
Regular o tempo
O forno funciona apenas após a regulação do tempo.
Para regular a hora actual, utilize o botão " + " ou " - ".
Após aproximadamente 5 segundos, o indicador pára de
piscar e o visor apresenta a hora regulada.
Para mudar o tempo não deve regular uma função
ou Fim
) ao mesmo
automática (Duração
tempo.
Limpeza inicial
• Remova todas as peças do aparelho.
• Limpe o aparelho antes da primeira utilização.
Cuidado Não utilize produtos de limpeza abrasivos!
Isto pode danificar a superfície. Consulte o capítulo
"Manutenção e Limpeza".
Aquecimento prévio
1. Regule a função
e temperatura máxima.
2. Ligue o forno vazio durante 45 minutos.
3. Regule a função
e temperatura máxima.
Ao ligar o aparelho à alimentação eléctrica ou em caso de
falha de corrente, o indicador da função Hora pisca automaticamente.
4. Ligue o forno vazio durante 15 minutos.
Isto deverá queimar quaisquer resíduos da superfície do
compartimento. Os acessórios podem ficar mais quentes
do que na utilização normal. Durante este período, é possível que se liberte um odor e fumo. Isto é normal. Certifique-se de que a circulação de ar é suficiente.
17
Descrição do produto
Descrição geral
2
3
4
5
6
1
7
8
9
11
10
Acessórios do forno
• Grelha
Para tachos, formas e assadeiras.
• Tabuleiro plano
Para bolos e bolachas.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Painel de controlo
Indicador de temperatura
Botão de comando da temperatura
Visor
Botão de controlo das funções do forno
Indicador de funcionamento
Saídas de ar para a ventoinha de arrefecimento
Grelhador
Lâmpada do forno
Placa de características
Ventoinha
• Tabuleiro de assar
Para cozer e assar ou para recolher a gordura.
• Calhas telescópicas amovíveis
Para colocar as grelhas ou tabuleiros.
Utilização diária
Para utilizar o aparelho, prima o botão de controlo. O
botão de controlo sai.
Ligar e desligar o forno
1. Rode o botão de controlo das funções do forno para
a função pretendida.
2. Rode o selector de controlo da temperatura para a
temperatura pretendida.
O indicador de corrente acende-se enquanto o forno
estiver em funcionamento.
O indicador de temperatura acende-se ao mesmo
tempo que a temperatura do forno aumenta.
3. Para desligar o forno, rode o selector das funções do
forno para a posição de desligado.
18
Ventoinha de arrefecimento
Quando o aparelho está em funcionamento, a ventoinha
de arrefecimento liga-se automaticamente para manter as
superfícies do aparelho frias. Se desligar o aparelho, a
ventoinha de arrefecimento continua a funcionar até que
o aparelho arrefeça.
Termóstato de segurança
Para evitar um sobreaquecimento perigoso (devido à utilização incorrecta do aparelho ou componentes com defeitos), o forno tem um termóstato de segurança, que interrompe a fonte de alimentação. O forno torna a ligar-se
automaticamente, quando a temperatura desce.
Funções do forno
Função do forno
Aplicação
Posição desligado
O aparelho está desligado.
Lâmpada do forno
Acende sem quaisquer funções de cozedura.
Cozedura convencional
Aquece a partir da resistência superior e inferior. Para cozer e assar num nível do
forno.
Resistência superior
Aquece apenas a partir da parte superior do forno. Para terminar pratos cozinhados.
Resistência inferior
Aquece apenas a partir da parte inferior do forno. Para cozer bolos com bases
estaladiças.
Grelhador interior
Para grelhar alimentos planos em pequenas quantidades no meio da prateleira.
Para fazer torradas.
Grelhador completo
O grelhador completo está ligado. Para grelhar alimentos planos em grandes
quantidades. Para fazer torradas.
Cozedura com ventoinha
Para assar ou assar e cozer alimentos que requerem a mesma temperatura de
confecção, em vários níveis, sem transferência de sabores.
Descongelar
Descongela alimentos. O botão de comando da temperatura tem de estar na posição de desligado.
Indicação
1
2
6
5
3
1
2
3
4
5
6
Indicações de função
Visor de hora
Indicações de função
Botão "+"
Botão de selecção
Botão "-"
4
Regular as funções do relógio
1. Prima repetidamente o botão de selecção até o indicador de função necessário piscar.
19
O respectivo indicador de função acende-se.
Depois de decorrido o tempo regulado, o indicador
de função fica intermitente e é emitido um sinal sonoro durante 2 segundos.
e Fim
o forno
Com as funções Duração
desliga-se automaticamente.
3. Prima qualquer botão para parar o sinal.
2. Para regular o tempo para o Cronómetro
, Duração
ou Fim
, utilize o botão " + " ou " - ".
Função de relógio
Aplicação
Hora do dia
Mostra a hora. Para definir, alterar ou verificar a hora.
Cronómetro
Para definir um tempo de contagem decrescente.
Depois de decorrido o tempo, é emitido um sinal acústico.
Esta função não tem efeito no funcionamento do forno.
Duração
Para definir o tempo durante o qual o forno vai ser utilizado.
Fim
Para definir o tempo de desactivação para uma função do forno.
Duração
e Fim
podem ser utilizados em simultâneo, se o forno for ligado e desligado automaticamente mais tarde. Neste caso, defina primeiro a
e, de seguida, o Fim
.
Duração
1
Cancelar as funções de relógio
1. Prima novamente o botão de selecção e aguarde até
que o indicador de função pretendido pisque.
2. Mantenha premido o botão " - ".
Após alguns segundos, a função de relógio apaga-se.
Instalar as calhas telescópicas
Pode colocar as calhas telescópicas com o sistema de
bloqueio em qualquer nível.
Certifique-se de que as calhas telescópicas se encontram
no mesmo nível.
O "batente" (1) numa das extremidades da calha deve ficar
virado para cima.
20
Estas calhas telescópicas podem ser adquiridas em
separado.
Suportes de grelhas telescópicos
Com suportes de grelhas telescópicos, é possível introduzir e retirar as grelhas mais facilmente.
°C
°C
Advertência Não feche a porta do forno se os
suportes de grelha telescópicos não estiverem
completamente no interior do forno. Isto pode danificar
o esmalte e o vidro da porta.
2 Coloque a grelha nos
1 Retire o suporte de
grelha telescópico direito suportes de grelhas telee esquerdo.
scópicos e empurre-os
cuidadosamente para
dentro do forno.
Sugestões e conselhos úteis
Advertência Feche sempre a porta do forno quando
cozinha, mesmo quando grelha.
Não coloque tabuleiros, recipientes, etc. no fundo
do forno, a fim de evitar danificar o esmalte do forno.
Tenha cuidado quando retira ou instala os acessórios para evitar danos no esmalte do forno.
• O forno tem quatro níveis de grelha. Conte os níveis
de grelha a partir da parte inferior do forno.
• É possível confeccionar pratos diferentes em dois níveis ao mesmo tempo. Coloque as grelhas no nível 1
e 3.
• O forno é fornecido com um sistema especial que circula o ar e recicla constantemente o vapor. Este sistema permite confeccionar num ambiente com vapor
e manter os alimentos fofos por dentro e estaladiços
por fora. Reduz o tempo de confecção e o consumo de
energia a um mínimo.
• A humidade pode condensar no interior do aparelho
ou nas portas de vidro. Isto é normal. Afaste-se sempre
do aparelho quando abrir a porta do forno enquanto
confecciona. Para reduzir a condensação, ligue o forno
durante 10 minutos antes de confeccionar.
• Limpe a humidade após cada utilização do aparelho.
Cozer bolos
• A melhor temperatura para cozer bolos é entre 150 °C
e 200 °C.
• Pré-aqueça o forno durante aproximadamente 10 minutos antes de cozer.
• Não abra a porta do forno antes de se esgotarem 3/4
do tempo de confecção definido.
• Se utilizar dois tabuleiros ao mesmo tempo, deixe um
nível vazio entre os tabuleiros.
Confeccionar carne e peixe
• Não confeccione carne com um peso inferior a 1 kg.
Confeccionar quantidades demasiado pequenas torna
a carne muito seca.
• Para manter a carne vermelha bem confeccionada no
exterior e suculenta no interior, defina a temperatura
entre 200 °C-250 °C.
• Para carne branca, aves e peixe, defina a temperatura
entre 150°C-175°C.
• Utilize um tabuleiro de recolha para todos os alimentos
gordurosos para evitar que o forno ganhe manchas
permanentes,
• Deixe a carne durante aproximadamente 15 minutos
antes de trinchar para que não fique seca.
• Para evitar demasiado fumo no forno durante o assado,
acrescente alguma água no tabuleiro de recolha. Para
evitar a condensação de fumo, acrescente água sempre
que secar.
Tempos de confecção
Os tempos de confecção dependem do tipo de alimentos,
consistência e volume.
Inicialmente, controle o desempenho quando confecciona. Encontre as melhores definições (grau de cozedura,
tempo de confecção, etc.) para os seus utensílios, receitas
e quantidades quando utilizar este aparelho.
21
Tabela de cozedura
Tabela para cozedura de bolos/tabela para assar
BOLOS
TIPO DE PRATO
Cozedura convencional
Nível
Cozedura com ventoinha (ar quente)
Temp.
(°C)
Nível
Temp.
(°C)
Tempo de
cozedura
(min.)
Notas
Massas batidas
2
170
2 (1 e 3)
160
45-60
Em forma de bolo
Massa amanteigada
2
170
2 (1 e 3)
160
24-34
Em forma de bolo
Bolo de queijo
1
170
2
160
60-80
Em forma de bolo de 26 cm
Bolo de maçã (Tarte de maçã)
1
170
2 esquerda +
direita
160
100-120
2 formas de bolo de 20 cm na
grelha
Strudel
2
175
2
150
60-80
No tabuleiro
Tarte de compota
2
170
2
160
30-40
Em forma de bolo de 26 cm
Bolo de frutas
2
170
2
155
60-70
Em forma de bolo de 26 cm
Bolo esponja (Bolo esponja sem
gordura)
2
170
2
160
35-45
Em forma de bolo de 26 cm
Bolo de Natal/Bolo
com frutas
2
170
2
160
50-60
Em forma de bolo de 20 cm
Bolo de ameixa
2
170
2
160
50-60
Em forma rectangular 1)
Bolos pequenos
3
170
3 (1 e 3)
160
20-30
No tabuleiro plano
Biscoitos
3
150
3
150
20-30
No tabuleiro plano 1)
Merengue
3
100
3
100
90-120
No tabuleiro plano
Pãezinhos
3
190
3
180
15-20
No tabuleiro plano 1)
Massa para éclairs
e profiteroles
3
190
3
180
25-35
No tabuleiro plano 1)
Tartes
3
180
2
170
45-70
Em forma de bolo de 20 cm
1 ou 2
180
2
170
40-55
Esquerda + direita em forma de
bolo de 20 cm
Bolo de duas camadas
1) Pré-aquecer durante 10 minutos.
22
PÃO E PIZZA
TIPO DE PRATO
Cozedura convencional
Nível
Cozedura com ventoinha (ar quente)
Temp.
(°C)
Nível
Temp.
(°C)
Tempo de
cozedura
(min.)
Notas
Pão branco
1
190
1
190
60-70
1-2 fatias, 500 gr cada fatia 1)
Pão de centeio
1
190
1
180
30-45
Em forma rectangular
Pãezinhos
2
190
2 (1 e 3)
180
25-40
6-8 pãezinhos no tabuleiro plano 1)
Pizzas
1
190
1
190
20-30
No tabuleiro de assar 1)
Scones
3
200
2
190
10~20
No tabuleiro plano 1)
Tempo de
cozedura
(min.)
Notas
1) Pré-aquecer durante 10 minutos.
FLANS
TIPO DE PRATO
Cozedura convencional
Nível
Cozedura com ventoinha (ar quente)
Temp.
(°C)
Nível
Temp.
(°C)
Flan de vegetais
2
200
2
175
45-60
Em forma
Quiches
1
190
1
190
40-50
Em forma
Lasanha
2
200
2
200
25-40
Em forma
Canelones
2
200
2
190
25-40
Em forma
Pudim Yorkshire
2
220
2
210
20-30
6 formas de pudim 1)
Tempo de
cozedura
(min.)
Notas
1) Pré-aquecer durante 10 minutos.
CARNE
TIPO DE PRATO
Cozedura convencional
Nível
Cozedura com ventoinha (ar quente)
Temp.
(°C)
Nível
Temp.
(°C)
Carne de vaca
2
200
2
190
50-70
Na grelha e tabuleiro de assar
Carne de porco
2
180
2
180
90-120
Na grelha e tabuleiro de assar
Carne de vitela
2
190
2
175
90-120
Na grelha e tabuleiro de assar
Rosbife (mal passado)
2
210
2
200
44-50
Na grelha e tabuleiro de assar
Rosbife (médio)
2
210
2
200
51-55
Na grelha e tabuleiro de assar
23
Cozedura convencional
TIPO DE PRATO
Nível
Cozedura com ventoinha (ar quente)
Temp.
(°C)
Nível
Temp.
(°C)
Tempo de
cozedura
(min.)
Notas
Rosbife (bem passado)
2
210
2
200
55-60
Na grelha e tabuleiro de assar
Pá de porco
2
180
2
170
120-150
No tabuleiro de assar
Joelho de porco
2
180
2
160
100-120
2 pedaços no tabuleiro de assar
Borrego
2
190
2
190
110-130
Perna
Frango
2
200
2
200
70-85
Inteiro no tabuleiro de assar
Peru
1
180
1
160
210-240
Inteiro no tabuleiro de assar
Pato
2
175
2
160
120-150
Inteiro no tabuleiro de assar
Ganso
1
175
1
160
150-200
Inteiro no tabuleiro de assar
Coelho
2
190
2
175
60-80
Em pedaços
Lebre
2
190
2
175
150-200
Em pedaços
Faisão
2
190
2
175
90-120
Inteiro no tabuleiro de assar
Tempo de
cozedura
(min.)
Notas
PEIXE
TIPO DE PRATO
Cozedura convencional
Nível
Cozedura com ventoinha (ar quente)
Temp.
(°C)
Nível
Temp.
(°C)
Truta/Dourada
2
190
2 (1 e 3)
175
40-55
3-4 peixes
Atum/Salmão
2
190
2 (1 e 3)
175
35-60
4-6 filetes
Grelhar
Aqueça previamente o forno vazio durante 10 minutos, antes de cozinhar.
Quantidade
TIPO DE PRATO
Grelhar
Peças
g
Bifes do lombo
4
800
Bife de novilho
4
600
Salsichas
8
Costeletas de porco
Frango (em metades)
24
Tempos de cozedura em minutos
Temp. (°C)
1.º lado
2.º lado
3
250
12-15
12-14
3
250
10-12
6-8
/
3
250
12-15
10-12
4
600
3
250
12-16
12-14
2
1000
3
250
30-35
25-30
nível
Quantidade
TIPO DE PRATO
Grelhar
Peças
g
nível
Espetadas
4
/
Peito de frango
4
Hambúrguer
Filetes de peixe
Tempos de cozedura em minutos
Temp. (°C)
1.º lado
2.º lado
3
250
10-15
10-12
400
3
250
12-15
12-14
6
600
3
250
20-30
4
400
3
250
12-14
10-12
Sanduíches tostadas
4-6
/
3
250
5-7
/
Tostas
4-6
/
3
250
2-4
2-3
Manutenção e limpeza
Advertência Desligar o aparelho antes de o limpar.
Certifique-se de que o aparelho está frio.
Advertência Não limpe o aparelho com uma
máquina de limpeza a vapor ou de alta pressão.
Calhas de apoio da grelha/do tabuleiro
Remover as calhas de apoio da grelha/do tabuleiro
Cuidado Não utilize produtos de limpeza
corrosivos ou agressivos, objectos afiados,
produtos de remoção de manchas ou esponjas abrasivas.
Advertência Não limpe a porta de vidro com
produtos de limpeza abrasivos ou raspadores de
metal. A superfície resistente ao calor do vidro interior
pode ser danificada.
Cuidado Se utilizar um spray de limpeza para
fornos, siga as instruções do fabricante.
• Limpe a parte frontal do aparelho com um pano macio
e água quente com produto de limpeza.
• Para limpar superfícies de metal, utilize um produto de
limpeza convencional
• Limpe o interior do forno após cada utilização. Deste
modo, é possível remover mais facilmente a sujidade
e evitar que esta se queime.
• Limpe a sujidade incrustada com um produto de limpeza especial.
• Limpe todos os acessórios do forno (com um pano
macio e água quente com produto de limpeza) após
cada utilização e deixe-os secar.
• No caso de acessórios anti-aderentes, não os limpe
com produtos de limpeza agressivos, objectos afiados
ou na máquina de lavar loiça. Pode destruir o revestimento antiaderente!
2
1
1 Puxe a parte dianteira 2 Puxe a calha de apoio
da calha de apoio da gre- da grelha traseira da parede lateral e retire-a.
lha da parede lateral.
Instalar as calhas de apoio da grelha/do tabuleiro
Instale as calhas de apoio na sequência inversa.
As extremidades arredondadas das calhas de apoio
das grelhas/dos tabuleiros têm de estar orientadas
para a frente!
Tecto do forno
É possível retirar o elemento de aquecimento no tecto do
forno para limpar facilmente o tecto do forno.
Advertência Antes de retirar o elemento de
aquecimento, desligue o aparelho. Certifique-se de
que o aparelho está frio. Existe risco de queimaduras!
25
1 Desaperte o parafuso
que segura o elemento de
aquecimento. Pela primeira vez, utilize uma chave de fendas.
2 Puxe cuidadosamente
o elemento de aquecimento para baixo.
O tecto do forno pode agora ser limpo.
Limpe o tecto do forno com um pano suave com água
quente e solução de limpeza e deixe secar.
Instalar o elemento de aquecimento
1. Instale o elemento de aquecimento na sequência inversa.
Advertência Certifique-se de que o elemento de
aquecimento está bem instalado e de que não cai.
Limpeza da porta do forno
Antes de limpar a porta do forno, retire-a do forno.
Advertência Certifique-se de que os painéis de
vidro estão frios, antes de limpar a porta de vidro.
Existe o risco do vidro partir.
Advertência Quando os painéis do vidro da porta
estão danificados ou têm arranhões, o vidro
enfraquece e pode partir. Para evitar que isso aconteça,
tem de substitui-los. Para mais instruções, contacte o seu
Centro de Assistência local.
3 Feche a porta do forno
para a primeira posição de
abertura (meio). De seguida, puxe para a frente e retire-a do respectivo lugar.
Coloque a porta numa superfície estável protegida
por um pano suave.
Limpe o painel de vidro com água e sabão. Seque-o cuidadosamente.
Quando o procedimento de limpeza está concluído, introduza a porta do forno. Para o fazer, execute os passos
de forma inversa.
Acessórios de aço inoxidável ou alumínio:
Limpe a porta do forno apenas com uma esponja
húmida. Seque com um pano suave,
Não utilize palha-de-aço, materiais ácidos ou abrasivos,
visto que podem danificar a superfície do forno. Limpe o
painel de controlo do forno com as mesmas precauções.
Luz do forno
Advertência Existe o perigo de choque eléctrico!
Antes de mudar a luz do forno:
• Desligue o forno.
• Remova os fusíveis na caixa de fusíveis ou desligue o
disjuntor.
Coloque um pano no fundo do forno para proteger
a lâmpada e a cobertura de vidro.
Substituir a lâmpada lateral do forno/limpar a
cobertura de vidro
1 Abra a porta por com- 2 Levante e rode as alapleto e segure nas duas
vancas nas duas dobradidobradiças da porta.
ças.
26
1. Rode a cobertura de vidro no sentido contrário aos
ponteiros do relógio para a retirar.
2. Limpe a cobertura de vidro.
3. Substitua a lâmpada do forno por uma lâmpada de
forno resistente a uma temperatura de 300 °C.
4. Instale a cobertura de vidro.
O que fazer se…
Problema
Possível causa
Solução
O forno não aquece
O forno não está ligado
Ligar o forno
O forno não aquece
O relógio não está regulado
Regule o relógio
O forno não aquece
As regulações necessárias não foram Controlar as regulações
ajustadas
O forno não aquece
O fusível na caixa de fusíveis está
desligado
Controlar o fusível. Se o fusível se
desligar mais do que uma vez, consultar um electricista qualificado.
A lâmpada do forno não está a funcionar
A lâmpada do forno está fundida
Substitua a lâmpada do forno
O vapor e condensação assentam
nos alimentos e na cavidade do forno.
Deixou o prato no forno durante de- Não deixe os pratos no forno por
masiado tempo
mais de 15-20 minutos após o processo de confecção estar concluído.
O visor apresenta "12.00" e "LED"
Uma falha de energia
Caso não consiga encontrar uma solução para o problema, consulte o seu fornecedor ou o Centro de Assistência
local.
Estes dados são necessários para o ajudar de forma
rápida e correcta. Estes dados estão disponíveis na placa
de características (consulte "Descrição do produto")
• Descrição do modelo ............
• Número do produto (PNC) ............
• Número de série (S.N.) ............
Regule novamente o relógio
Importante Se não operar correctamente o aparelho, a
visita do Centro de Assistência ou do fornecedor pode
não ser gratuita, mesmo durante o período de garantia.
Conselhos para aparelhos com frente metálica:
Se abrir a porta durante ou imediatamente após o
processo de cozedura ou assadura, pode formar-se vapor
no vidro.
Advertência Apenas electricistas devidamente
qualificados ou técnicos competentes podem
realizar reparações no aparelho.
Instalação
Instalação
Advertência A instalação do aparelho tem de ser
efectuada por um pessoa qualificada e competente.
Se não contactar uma pessoa qualificada e competente,
a garantia fica inválida em caso de danos.
• Antes instalar o aparelho encastrável no armário da
cozinha, certifique-se de que as dimensões do nicho
são adequadas.
• Certifique-se de que existe protecção anti-choques
para a instalação.
• De acordo com as regulamentações em vigor, todas
as peças que garantem uma protecção anti-choques
têm de ser fixas de forma a não puderem ser retiradas
sem ferramentas.
• Algumas peças do forno possuem corrente. Feche o
aparelho com mobília e certifique-se de que não existem espaços livres. Evita choques eléctricos porque
não consegue tocar acidentalmente nas peças perigosas.
• O aparelho pode ser colocado com a parte traseira e
um lado perto dos aparelhos ou paredes mais altos. O
27
outro lado tem de ser colocado na mobília com o mesmo peso.
• Os fornos encastráveis e as superfícies de confecção
encastráveis estão equipados com sistemas de ligação
especiais. Por razões de segurança, só pode combinar
aparelhos do mesmo fabricante.
540
B
50
570
2
in
550 m
560
÷57
0
580
560
590
20
A
594
560
593
in
550 m
00
÷1
80
-570
Ligação eléctrica
Advertência A instalação eléctrica tem de ser
efectuada por uma pessoa qualificada e
competente.
• O fabricante não se responsabiliza se não cumprir as
precauções de segurança.
• Ligue o aparelho à terra de acordo com as precauções
de segurança.
• Certifique-se de que a tensão nominal e o tipo de potência na placa de características estão de acordo com
a tensão e a potência da fonte de alimentação local.
• Este aparelho é fornecido com um cabo de alimentação
sem ficha.
• Qualquer componente eléctrico tem de ser instalado
ou substituído pelo técnico do Centro de Assistência
ou pessoal de assistência qualificado.
28
• Utilize sempre uma tomada à prova de choques correctamente instalada.
• Não utilize fichas multi-vias, conectores e cabos de
extensão. Existe um risco de incêndio.
• Certifique-se de que o cabo de alimentação fica acessível após a instalação.
• Não puxe o cabo de alimentação para desligar o aparelho. Puxe sempre a ficha de alimentação.
• Ligue o aparelho à alimentação eléctrica utilizando um
dispositivo que permite desligar o aparelho a partir da
alimentação eléctrica em todos os pólos com uma
abertura de contacto, no mínimo de 3 mm, por exemplo, corte de protecção de linha automático, barras de
fuga à terra ou fusível.
• A informação sobre a tensão é dada na placa de características (consulte "Descrição do produto").
Preocupações ambientais
O símbolo
no produto ou na embalagem indica que
este produto não pode ser tratado como lixo doméstico.
Em vez disso, deve ser entregue ao centro de recolha
selectiva para a reciclagem de equipamento eléctrico e
electrónico. Ao garantir uma eliminação adequada deste
produto, irá ajudar a evitar eventuais consequências
negativas para o meio ambiente e para a saúde pública,
que, de outra forma, poderiam ser provocadas por um
tratamento incorrecto do produto. Para obter informações
mais pormenorizadas sobre a reciclagem deste produto,
contacte os serviços municipalizados locais, o centro de
recolha selectiva da sua área de residência ou o
estabelecimento onde adquiriu o produto.
Materiais de embalagem
Os materiais com o símbolo
são recicláveis. Elimine
as embalagens em contentores de recolha adequados
para reciclá-las.
Eliminação do aparelho
1. Desligue a ficha de alimentação da tomada de alimentação.
2. Corte o cabo de alimentação e elimine-o.
3. Elimine o trinco da porta. Isto evita que as crianças
fiquem trancadas no interior do aparelho. Existe o
risco de asfixia.
29
Índice de materias
Información sobre seguridad _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Antes del primer uso _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Descripción del producto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Uso diario _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Consejos útiles _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tablas de cocción _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
30
31
32
32
35
36
Mantenimiento y limpieza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Qué hacer si… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instalación _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Conexión eléctrica _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Aspectos medioambientales _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
39
41
41
42
43
Salvo modificaciones
Información sobre seguridad
Por su seguridad y para garantizar el funcionamiento correcto del aparato, antes de instalarlo y
utilizarlo por primera vez lea atentamente este manual.
Conserve siempre estas instrucciones con el aparato,
aunque lo cambie de lugar o lo venda. Los usuarios deben
conocer a la perfección el funcionamiento y las características de seguridad del aparato.
Uso correcto
• No deje nunca el aparato sin la debida vigilancia.
• Este aparato se ha diseñado para uso doméstico exclusivamente.
• No utilice el electrodoméstico como superficie de trabajo ni para depositar objetos.
• No coloque ni guarde líquidos inflamables, materiales
altamente inflamables ni objetos que pueda fundirse
(por ejemplo, plástico o papel transparente o de aluminio) encima o cerca del aparato.
• Tenga cuidado al conectar aparatos eléctricos en los
enchufes situados cerca del electrodoméstico. No permita que los cables eléctricos entren en contacto con
la puerta del horno caliente ni queden atrapados bajo
ésta.
• No guarde platos ni alimentos calientes en el horno
cuanto termine de cocinarlos, ya que el vapor puede
dañar el esmalte y filtrarse en las unidades.
• Para evitar lesiones personales y daños al aparato, no
intente repararlo por sus medios. Póngase siempre en
contacto con el centro de servicio local.
• No utilice limpiadores abrasivos ásperos ni rascadores
de metal afilado para limpiar el cristal de la puerta del
horno si no quiere arañar su superficie, lo que podría
hacer que el cristal se hiciese añicos.
30
Nota sobre el revestimiento de esmalte
El cambio de color del esmalte del horno debido al
uso no impide que el aparato funcione de forma correcta
y normal. Tampoco se puede considerar un defecto que
cubra la garantía.
Seguridad para niños
• Este aparato sólo debe ser utilizado por personas adultas. No descuide la supervisión de los niños ni permita
que jueguen con el aparato.
• Mantenga todo el material de embalaje alejado de los
niños. Existe riesgo de asfixia.
• Mantenga a los niños alejados del aparato mientras
esté funcionando. Las piezas accesibles se calientan
mucho durante el funcionamiento y pueden provocar
quemaduras.
Normas generales de seguridad
• Este electrodoméstico no está diseñado para que lo
usen personas (incluidos niños) con discapacidad física, sensorial o mental, o con experiencia y conocimiento insuficientes, a menos que una persona responsable de su seguridad les supervise o les instruya
en el uso del electrodoméstico.
• El interior del aparato se calienta mucho durante el uso.
Preste atención y no toque las resistencias. Pueden
provocar quemaduras.
• Retírese siempre del horno cuando abra su puerta
mientras cocina o cuando acabe a fin de eliminar las
acumulaciones de vapor o calor.
Instalación
• Asegúrese de que el aparato no ha sufrido daños durante el transporte. No conecte el aparato si observa
algún daño. En caso necesario, póngase en contacto
con el proveedor.
• Sólo un técnico de servicio autorizado puede reparar
este aparato. Utilice piezas de repuesto originales exclusivamente.
• Los electrodomésticos empotrados sólo pueden utilizarse después de haberse montado en una unidad correspondiente y en una superficie de trabajo que cumpla las normativas.
• No cambie ni modifique las especificaciones de este
producto en modo alguno. Podría sufrir lesiones personales o dañar el aparato.
Advertencia Siga cuidadosamente las
instrucciones para realizar la conexión eléctrica.
Antes del primer uso
Retire todo el material de embalaje del interior y el
exterior del aparato antes de utilizarlo. No quite la
placa de datos técnicos.
Precaución Para abrir la puerta del horno, agarre
siempre la manilla por el centro.
Ajuste de la hora
El horno sólo funciona una vez ajustada la hora.
Al cabo de unos 5 segundos, el indicador deja de parpadear y muestra la hora ajustada.
Para cambiar la hora no seleccione ninguna función
o Fin de programa
automática (Duración
) al mismo tiempo.
Primera limpieza
• Retire todas las piezas del aparato.
• Limpie el aparato antes de utilizarlo por primera vez.
Precaución ¡No utilice productos abrasivos! Podría
estropear la superficie. Consulte la sección
"Cuidados y limpieza".
Calentamiento previo
1. Seleccione la función
y la temperatura máxima.
2. Haga funcionar el horno vacío durante 45 minutos.
3. Seleccione la función
y la temperatura máxima.
El indicador de la función de la hora parpadea automáticamente cuando se enchufa el aparato o se produce un
corte en el suministro de energía eléctrica.
Para ajustar la hora actual, utilice la tecla " + " o " - ".
4. Haga funcionar el horno vacío durante 15 minutos.
Esto tiene por objeto quemar los residuos que pudieran
quedar en la superficie del horno. Los accesorios pueden
calentarse más que durante el uso normal. También es
posible que el horno despida humo y un olor desagradable. Esto es totalmente normal. Asegúrese de que haya
una buena ventilación.
31
Descripción del producto
Descripción general
2
3
4
5
6
1
7
8
9
11
10
Accesorios del horno
• Oven shelf
Para recipientes, moldes de pastelería y asados.
• Bandeja plana
Para pasteles y galletas de pastaflora.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Panel de mandos
Indicador de temperatura
Mando de control de la temperatura
Visor digital
Mando selector de las funciones del horno
Indicador del suministro eléctrico
Salidas de aire del ventilador de refrigeración
Gratinar
Bombilla del horno
Placa de datos técnicos
Ventilador
• Deep roasting pan
Para hornear y asar y como recoge grasas.
• Carriles telescópicos extraíbles
Para colocar estantes o bandejas en ellos.
Uso diario
Si se desea usar el aparato, presione el mando de control.
El mando de control saldrá de su alojamiento.
Encendido y apagado del horno
1. Gire el mando de las funciones del horno hasta una
función.
2. Gire el mando del termostato hasta la temperatura
adecuada.
El indicador de funcionamiento se enciende cuando
el horno está en marcha.
El indicador de temperatura permanece encendido
mientras el horno alcanza la temperatura elegida.
3. Para apagar el horno, gire el mando de funciones y
el mando de temperatura hasta la posición de apagado (Off).
32
Ventilador de refrigeración
El ventilador se enciende automáticamente para mantener
frías las superficies del aparato. Cuando se apaga el aparato, el ventilador sigue funcionando hasta que el aparato
se enfría.
Termostato de seguridad
Para evitar que se produzca un calentamiento excesivo
peligroso (debido al uso incorrecto del aparato o a un
componente defectuoso), el horno cuenta con un termostato de seguridad que interrumpe el suministro de
energía eléctrica. El horno se vuelve a conectar automáticamente cuando desciende la temperatura.
Funciones del horno
Función del horno
Uso
Posición de apagado
El aparato está apagado.
Bombilla del horno
Se enciende aunque no haya ninguna función de cocción seleccionada.
Cocción convencional
Calienta desde las resistencias superior e inferior. Para hornear y asar en un nivel.
Resistencia superior
Calienta únicamente desde la parte superior del horno. Para acabar de cocinar
los platos.
Resistencia inferior
Calienta únicamente desde la parte inferior del horno. Para hornear pasteles con
bases gruesas o crujientes.
Grill central
Para asar al grill pequeñas cantidades de alimentos de poco espesor en el centro
de la bandeja. Para hacer tostadas.
Grill al máximo
Está encendida toda la resistencia del grill. Para asar al grill alimentos poco
gruesos en grandes cantidades. Para hacer tostadas.
Aire caliente
Permite asar o asar y hornear a la vez alimentos que requieran la misma temperatura, utilizando más de una bandeja y sin que se transfieran los sabores.
Descongelar
Descongela los alimentos congelados. El mando de la temperatura debe estar en
la posición de apagado.
Visor digital
1
2
6
5
3
1
2
3
4
5
6
Indicadores de función
Indicador de hora
Indicadores de función
Tecla "+"
Tecla de selección
Tecla "-"
4
Ajuste de las funciones de reloj
1. Pulse la tecla de selección varias veces hasta que
comience a parpadear el indicador de la función
apropiada.
33
El indicador de la función correspondiente se enciende.
Al finalizar el tiempo, el indicador de función parpadea y suena una señal acústica durante 2 minutos.
Con las funciones de duración y fin de programa
, el horno se apaga automáticamente.
3. Pulse cualquier tecla para apagar la señal.
2. Para ajustar la hora de las funciones de minutero
, duración
o fin de programa
, utilice la
tecla " + " o " - ".
Función de reloj
Uso
Reloj
Muestra la hora. Ajustar, cambiar o comprobar la hora.
Minutero
Programar un espacio de tiempo.
Al final de la cuenta atrás se emite una señal acústica.
Esta función no influye en el funcionamiento del horno.
Duración
Programar el tiempo de funcionamiento del horno.
Fin de programa
Programar la hora de desconexión de una función del horno.
Duración
y Fin
se pueden utilizar al mismo
tiempo si el horno se va a conectar y desconectar
automáticamente. En este caso, se recomienda ajustar
, y luego el de Fin
primero el tiempo de Duración
.
1
Cancelación de las funciones del reloj
1. Pulse la tecla de selección varias veces hasta que
comience a parpadear el indicador de la función
apropiada.
2. Pulse y mantenga pulsada la tecla " - ".
La función del reloj se apagará al cabo de varios segundos.
Instalación de los carriles telescópicos
Puede colocar los carriles telescópicos con el sistema de
bloqueo en cualquier nivel.
Asegúrese de que los dos carriles telescópicos están en
el mismo nivel.
El "tope" (1) de un extremo del carril debe quedar hacia
arriba.
34
Los carriles telescópicos se pueden adquirir por
separado.
Soportes telescópicos
Los soportes telescópicos permiten introducir y extraer
las bandejas con más facilidad.
°C
°C
Advertencia No cierre la puerta del horno si los
soportes telescópicos no se han introducido por
completo, ya que podría dañar el esmalte y el cristal de
la puerta.
1 Saque completamente 2 Coloque la bandeja en
los soportes telescópicos los soportes telescópicos
de la derecha y la izquier- y luego empuje suaveda.
mente para introducirlos
en el horno.
Consejos útiles
Advertencia Cierre siempre la puerta del horno
cuando cocine, incluso cuando utilice el grill.
Para evitar que el esmalte del horno se deteriore,
no coloque bandejas, ollas, etc. en la base.
Tenga cuidado para no dañar el esmalte del horno
cuando saque o introduzca los accesorios.
• El horno tiene cuatro niveles. Los niveles se cuentan
desde la base del horno.
• Es posible cocinar platos diferentes al mismo tiempo
en dos niveles. Coloque las bandejas en los niveles 1
y 3.
• El horno dispone de un sistema especial que hace circular el aire y recicla constantemente el vapor. Este
sistema permite cocinar en un entorno con vapor y
mantiene los alimentos blandos por dentro y crujientes
por fuera. Además, reduce al mínimo el tiempo de
cocción y el consumo de energía.
• La humedad puede condensarse en el aparato o en las
puertas de cristal. Es normal. Retírese siempre del
horno cuando abra su puerta mientras cocina. Para
reducir la condensación, haga funcionar el horno durante 10 minutos antes de cocinar.
• Elimine el vapor cada vez que use el aparato.
Preparación de pasteles
• La temperatura óptima para hornear pasteles es de entre 150 °C y 200 °C.
• Precaliente el horno durante aproximadamente 10 minutos.
• No abra la puerta del horno antes de que hayan transcurrido las ¾ partes del tiempo de cocción programado.
• Si utiliza dos bandejas a la vez, deje un nivel vacío
entre ellas.
Preparación de carne y pescado
• No cocine carne que pese menos de 1 kg. La carne
queda demasiado seca si se prepara en pequeñas cantidades.
• Para que la carne roja quede bien cocida por fuera y
jugosa por dentro, utilice una temperatura de entre 200
°C y 250 °C.
• La carne blanca, las aves y el pescado requieren una
temperatura de entre 150°C y 175°C.
• Con alimentos muy grasos, utilice una bandeja de goteo para evitar manchas permanentes en el horno.
• Deje reposar la carne durante unos 15 minutos antes
de trincharla para que el jugo no gotee.
• Para evitar que se forme mucho vapor en el horno
mientras asa los alimentos, añada un poco de agua en
la bandeja de goteo. Si no quiere que el vapor se condense, añada agua cada vez que se evapore.
Tiempos de cocción
Los tiempos de cocción dependen del tipo, grosor y volumen de los alimentos.
Al principio hay que vigilar el proceso de cocción hasta
que se encuentran los mejores ajustes (temperatura,
tiempo, etc.) en función de los recipientes, las recetas y
las cantidades que se utilizan.
35
Tablas de cocción
Tabla para hornear y asar
REPOSTERÍA
Cocción convencional
TIPO DE ALIMENTO
Temp.
Nivel
(°C)
Turbo
Nivel
Temp.
(°C)
Tiempo de
cocción
(min)
Notas
Masas batidas
2
170
2 (1 y 3)
160
45-60
En molde de repostería
Masa con mantequilla
2
170
2 (1 y 3)
160
24-34
En molde de repostería
Tarta de queso a
base de suero de
leche
1
170
2
160
60-80
En molde de repostería (26 cm)
Tarta o pastel de
manzana
1
170
2 izquierda
+ derecha
160
100-120
2 moldes de repostería de 20 cm
en la bandeja del horno
Strudel
2
175
2
150
60-80
En bandeja de horno
Tarta de mermelada
2
170
2
160
30-40
En molde de repostería (26 cm)
Tarta de frutas
2
170
2
155
60-70
En molde de repostería (26 cm)
Bizcocho (bizcocho sin grasa)
2
170
2
160
35-45
En molde de repostería (26 cm)
Pastel de Navidad/
tarta de frutas
2
170
2
160
50-60
En molde de repostería (20 cm)
Tarta de ciruelas
2
170
2
160
50-60
En molde de pan 1)
Pastelillos
3
170
3 (1 y 3)
160
20-30
En bandeja de horno plana
Galletas
3
150
3
150
20-30
En bandeja de horno plana 1)
Merengues
3
100
3
100
90-120
En bandeja de horno plana
Bollos
3
190
3
180
15-20
En bandeja de horno plana 1)
Masa choux
3
190
3
180
25-35
En bandeja de horno plana 1)
3
180
2
170
45-70
En molde de repostería (20 cm)
1ó2
180
2
170
40-55
Izquierda + derecha en molde de
repostería de 20 cm
Tartaletas
Tarta Victoria
1) Precalentar durante 10 minutos.
36
PAN Y PIZZA
TIPO DE ALIMENTO
Cocción convencional
Nivel
Turbo
Temp.
(°C)
Nivel
Temp.
(°C)
Tiempo de
cocción
(min)
Notas
Pan blanco
1
190
1
190
60-70
1-2 piezas, 500 g cada pieza 1)
Pan de centeno
1
190
1
180
30-45
En molde de pan
Panecillos
2
190
2 (1 y 3)
180
25-40
6-8 panecillos en bandeja de
horno plana 1)
Pizza
1
190
1
190
20-30
En fuente de horno honda 1)
Bollitos
3
200
2
190
10~20
En bandeja de horno plana 1)
Tiempo de
cocción
(min)
Notas
1) Precalentar durante 10 minutos.
TARTALETAS
TIPO DE ALIMENTO
Cocción convencional
Nivel
Turbo
Temp.
(°C)
Nivel
Temp.
(°C)
Pudin de verduras
2
200
2
175
45-60
En molde
Quiches
1
190
1
190
40-50
En molde
Lasaña
2
200
2
200
25-40
En molde
Canelones
2
200
2
190
25-40
En molde
Pudin Yorkshire
2
220
2
210
20-30
6 moldes de pudin 1)
Tiempo de
cocción
(min)
Notas
1) Precalentar durante 10 minutos.
CARNES
Cocción convencional
TIPO DE ALIMENTO
Temp.
Nivel
(°C)
Turbo
Nivel
Temp.
(°C)
Carne de vacuno
2
200
2
190
50-70
En la bandeja del horno y fuente
de horno honda
Carne de cerdo
2
180
2
180
90-120
En la bandeja del horno y fuente
de horno honda
Ternera
2
190
2
175
90-120
En la bandeja del horno y fuente
de horno honda
Rosbif poco hecho
2
210
2
200
44-50
En la bandeja del horno y fuente
de horno honda
37
TIPO DE ALIMENTO
Cocción convencional
Nivel
Turbo
Temp.
(°C)
Nivel
Temp.
(°C)
Tiempo de
cocción
(min)
Notas
Rosbif en su punto
2
210
2
200
51-55
En la bandeja del horno y fuente
de horno honda
Rosbif inglés muy
hecho
2
210
2
200
55-60
En la bandeja del horno y fuente
de horno honda
Paleta de cerdo
2
180
2
170
120-150
En fuente de horno honda
Morcillo de cerdo
2
180
2
160
100-120
2 piezas en fuente de horno
honda
Cordero
2
190
2
190
110-130
Muslo
Pollo
2
200
2
200
70-85
Entero en fuente de horno honda
Pavo
1
180
1
160
210-240
Entero en fuente de horno honda
Pato
2
175
2
160
120-150
Entero en fuente de horno honda
Ganso
1
175
1
160
150-200
Entero en fuente de horno honda
Conejo
2
190
2
175
60-80
Troceado
Liebre
2
190
2
175
150-200
Troceado
Faisán
2
190
2
175
90-120
Entero en fuente de horno honda
PESCADO
TIPO DE ALIMENTO
Cocción convencional
Nivel
Turbo
Temp.
(°C)
Nivel
Temp.
(°C)
Tiempo de
cocción
(min)
Notas
Trucha/Besugo
2
190
2 (1 y 3)
175
40-55
3-4 pescados
Atún/Salmón
2
190
2 (1 y 3)
175
35-60
4-6 filetes
Asado a la parrilla
Precaliente el horno vacío durante 10 minutos antes
de cocinar.
38
Cantidad
TIPO DE ALIMENTO
Gratinado
Piezas
g
Filetes de ternera
4
800
Filetes de ternera
4
Salchichas
Chuleta de cerdo
Tiempo de cocción (minutos)
Temp. (°C)
1ª cara
2ª cara
3
250
12-15
12-14
600
3
250
10-12
6-8
8
/
3
250
12-15
10-12
4
600
3
250
12-16
12-14
Pollo (cortado en dos)
2
1000
3
250
30-35
25-30
Brochetas
4
/
3
250
10-15
10-12
Pechuga de pollo
4
400
3
250
12-15
12-14
Hamburguesa
6
600
3
250
20-30
Filete de pescado
4
400
3
250
12-14
Sándwiches
4-6
/
3
250
5-7
/
Tostadas
4-6
/
3
250
2-4
2-3
nivel
10-12
Mantenimiento y limpieza
Advertencia Apague el aparato antes de limpiarlo.
Asegúrese de que el aparato se ha enfriado.
Advertencia No utilice sistemas de limpieza con
vapor ni de alta presión para limpiar el aparato.
Precaución No utilice limpiadores corrosivos o que
rayen, objetos afilados, quitamanchas y estropajos
abrasivos.
Advertencia No utilice limpiadores abrasivos ni
rascadores metálicos para limpiar la puerta de
cristal. Podría dañar la superficie resistente al calor del
cristal interior.
Precaución Si utiliza un producto en aerosol para
el horno, consulte las instrucciones del fabricante.
• Limpie la parte delantera del aparato con un paño suave, agua templada y un producto de limpieza.
• Para limpiar las superficies de metal, utilice un producto de limpieza.
• Limpie el interior del horno después de cada uso. La
suciedad se elimina con más facilidad y los residuos
quemados no se pegan.
• Utilice un producto especial para horno para eliminar
la suciedad difícil.
• Limpie todos los accesorios del horno (con un paño
suave, agua templada y un producto de limpieza) después de cada uso y deje que se sequen.
• No utilice productos agresivos, objetos afilados ni el
lavavajillas para limpiar los accesorios antiadherentes.
Puede arruinar el revestimiento antiadherente.
Carriles de apoyo
Extracción de los carriles de apoyo
2
1
1 Tire de la parte delan- 2 Tire de la guía de apotera de la guía para des- yo trasera para despegarla
pegarla de la pared.
de la pared y retírela.
Instalación de los carriles de apoyo
Para instalar los carriles de apoyo, repita el procedimiento
anterior en orden inverso.
39
Los extremos redondeados de los carriles de apoyo
deben apuntar hacia delante.
Techo del horno
Puede abatir la resistencia del techo del horno para que
resulte más fácil limpiar el techo.
Advertencia Antes de quitar la resistencia, apague
el aparato. Asegúrese de que el aparato se ha
enfriado. Existe el riesgo de sufrir quemaduras.
2 Baje con cuidado la
1 Afloje el tornillo que
sujeta la resistencia. Para resistencia.
esto puede utilizar un des- Ya se puede limpiar el tetornillador.
cho del horno.
Utilice un paño suave, agua templada y un producto de
limpieza para limpiar el techo del horno y deje que se
seque.
Instalación de la resistencia
1. Repita el procedimiento anterior en orden inverso.
Advertencia Compruebe que la resistencia está
correctamente instalada y que no se cae.
Limpieza de la puerta del horno
Antes de limpiar la puerta del horno, desmóntela.
Advertencia Asegúrese de que los paneles de cristal
se han enfriado antes de limpiar la puerta. El cristal
podría agrietarse.
Advertencia Los paneles de cristal de la puerta
dañados o agrietados son frágiles y pueden
romperse. Para evitar que se rompan debe cambiarlos. Si
quiere obtener más instrucciones, póngase en contacto
con el centro de servicio local.
1 Abra completamente
2 Levante y gire las pala puerta del horno y sujete lancas que hay en ambas
las dos bisagras.
bisagras.
3 Cierre la puerta del
horno hasta la primera posición de apertura (entreabierta). A continuación,
tire de la puerta hacia delante para desencajarla.
Coloque la puerta sobre
una superficie estable que
ha protegido con un paño
suave.
Limpie el panel de cristal con agua y jabón. Séquelo con
cuidado.
Cuando termine de limpiar la puerta, vuelva a instalarla.
Para esto, realice los pasos en orden inverso.
Aparatos de acero inoxidable o aluminio:
Utilice solamente una esponja húmeda para limpiar
la puerta del horno. Séquela con un paño suave.
No utilice productos abrasivos, ácidos ni estropajos de
acero, ya que pueden dañar la superficie del horno. Adopte las mismas precauciones para limpiar el panel de mandos del horno.
Lámpara del horno
Advertencia ¡Peligro de descarga eléctrica!
Antes de cambiar la lámpara del horno:
• Apague el horno.
40
• Quite los fusibles de la caja o apague el interruptor.
Ponga un trapo en la base del horno para proteger
la luz y la tapa de cristal.
Cambio de la luz del horno/limpieza de la tapa de
cristal
2. Limpie la tapa de cristal.
3. Cambie la bombilla del horno por otra que resista
temperaturas de 300 °C.
4. Coloque la tapa de cristal.
1. Gire la tapa de cristal hacia la izquierda y retírela.
Qué hacer si…
Problema
Posible causa
Solución
El horno no se calienta
El horno no está conectado
Encienda el horno
El horno no se calienta
La hora no está ajustada
Ajuste la hora
El horno no se calienta
No se han realizado los ajustes necesarios
Revise los ajustes
El horno no se calienta
Ha saltado el fusible de la caja
Revise el fusible. Si el fusible salta
varias veces, consulte a un electricista.
La lámpara del horno no funciona
La lámpara es defectuosa
Cambie la lámpara del horno
Se acumula vapor y condensación en Ha dejado el plato en el horno delos alimentos y en la cavidad
masiado tiempo
El visor digital muestra "12.00" y
"LED"
No deje los alimentos más de 15 o
20 minutos en el horno después de
cocinarlos
Se ha producido un corte de la ener- Vuelva a ajustar la hora
gía eléctrica
Si no logra solucionar el problema, consulte al distribuidor o al servicio técnico.
Estos datos son necesarios para poder ayudarle de
manera rápida y correcta. Los datos se encuentran
disponibles en la placa de datos técnicos (consulte
"Descripción del producto").
• Denominación del modelo ........................................
• Número del producto
("PNC") ........................................
• Número de serie (S.N.) ............
Importante Si el aparato se ha utilizado de forma
incorrecta, se facturará la visita del servicio técnico o del
distribuidor, incluso en el caso de que electrodoméstico
se encuentre aún en garantía.
Consejos para aparatos con frontal metálico:
Si abre la puerta del horno mientras está cocinando
o inmediatamente después de terminar, puede aparecer
vapor en el cristal.
Advertencia Permita que un electricista
homologado o una persona competente reparen el
aparato.
Instalación
Empotrado
Advertencia Deje la instalación en manos de un
profesional cualificado y homologado. Si no utiliza
los servicios de un profesional competente y se ocasiona
algún daño en el aparato, la garantía no tendrá validez.
41
540
560
00
÷1
80
-570
A
B
50
2
570
in
550 m
560
÷57
0
580
560
590
20
in
550 m
593
• Antes de instalar el aparato en el mueble de cocina,
asegúrese de que el hueco tiene las dimensiones correctas.
• Cerciórese de que existe una protección contra descargas eléctricas en la instalación.
• De acuerdo con las normas en vigor, todas las piezas
que aseguran la protección contra descargas eléctricas
se deben fijar de forma que no se puedan aflojar sin
utilizar herramientas.
• Algunas piezas del horno dan corriente. Aísle el aparato con muebles y asegúrese de que no quedan espacios libres. Esto evita las descargas eléctricas porque impide tocar accidentalmente las piezas peligrosas.
• El aparato se puede instalar con la parte posterior y
uno de los laterales cerca de aparatos o paredes más
altos. El mueble situado en el otro lateral del aparato
debe ser de la misma altura.
• Los hornos y placas de cocción empotrados disponen
de sistemas de conexión especiales. Por seguridad,
sólo debe combinar aparatos del mismo fabricante.
594
Conexión eléctrica
Advertencia Deje la instalación eléctrica en manos
de un profesional cualificado y homologado.
• El fabricante declina toda responsabilidad si la instalación no se hace siguiendo estas precauciones de
seguridad.
• Conecte el aparato a tierra siguiendo las precauciones
de seguridad.
• Asegúrese de que el voltaje nominal y el tipo de suministro que indica la placa de datos técnicos coinciden con los del lugar donde se va a instalar el aparato.
• El aparato se suministra con cable eléctrico sin enchufe.
42
• Cualquier sustitución o reparación de los componentes eléctricos debe dejarse en manos del personal del
servicio técnico o de un profesional cualificado.
• Utilice siempre una toma de corriente con aislamiento
de conexión a tierra.
• No utilice enchufes o conectores múltiples ni cables
prolongadores. Existe riesgo de incendio.
• Asegúrese de que el enchufe de red quede accesible
una vez instalado el aparato.
• No desconecte el aparato tirando del cable eléctrico.
Tire siempre del enchufe.
• El electrodoméstico debe conectarse a la corriente
eléctrica con un dispositivo que permita desconectarlo
en caso necesario, y cuyos polos tengan una abertura
mínima entre contactos de 3 mm; por ejemplo, dispositivos de corte de línea automático, disyuntor de fugas
a tierra o fusibles.
• En la placa de datos técnicos se proporciona información sobre la tensión (consulte "Descripción del producto").
Aspectos medioambientales
El símbolo
que aparece en el aparato o en su
embalaje, indica que este producto no se puede tratar
como un residuo normal del hogar. Se deberá entregar,
sin coste para el poseedor, bien al distribuidor, en el acto
de la compra de un nuevo producto similar al que se
deshecha, bien a un punto municipal de recolección
selectiva de equipos eléctricos y electrónicos para su
reciclaje. Al asegurarse de que este producto se desecha
correctamente, usted ayudará a evitar posibles
consecuencias negativas para el medio ambiente y la
salud pública, lo cual podría ocurrir si este producto no
se gestionara de forma adecuada. Para obtener
información más detallada sobre el reciclaje de este
producto, póngase en contacto con el Ayuntamiento de
su Municipio, ó con la tienda donde lo compró.
Materiales de embalaje
Los materiales con el símbolo
son reciclables. Deshágase de los materiales de embalaje en los contenedores
de reciclado instalados al efecto.
Eliminación del aparato
1. Desconecte el enchufe de la toma de corriente.
2. Corte el cable y el enchufe y deséchelos.
3. Retire el cierre de la puerta. Así evitará que los niños
se queden atrapados en el interior del aparato. Existe
riesgo de asfixia.
43
www.zanussi.com
357158701-A-032010
Para comprar accesorios, consumibles y recambios en nuestra tienda online, por favor
visite nuestro site:
www.zanussi.es
Download PDF

advertising