Bruksanvisning
Käyttöohje
Inbyggnadsugn
ZYB 380
Uuni
2
Tack för att du valt en produkt ifrån oss.
Vi hoppas att du får stor nytta av dina nya produkt och vi hoppas att du även i fortsättningen väljer
hushållsprodukter ifrån oss.
Läs noga igenom denna bruksanvisning och spara den som referensdokument under produktens
livslängd. Om produkten byter ägare skall också bruksanvisningen överlämnas till den nya
användaren.
3
Svenska
Viktig säkerhetsinformation
Det är mycket viktigt att bruksanvisningen hålls tillgänglig tillsammans med apparaten för framtida
referens. Om apparaten säljs eller överlåts till en annan ägare, eller om du flyttar och låter apparaten
vara kvar, se till att bruksanvisningen medföljer apparaten så att den nya ägaren kan studera hur
apparaten fungerar och ta del av relevanta varningar. Dessa varningar är till för allas säkerhet. Du
måste läsa dem noggrant innan du installerar eller använder apparaten.
Installation
z
z
Allt installationsarbete måste utföras av en behörig
elektriker eller annan kompetent person.
Installationen och de initiala justeringarna av din
ugn MÅSTE utföras av behörig personal enligt
gällande
bestämmelser.
Specifika
installationsanvisningar för installatören ges i denna
bruksanvisning.
Under användningen
z
z
z
z
z
z
z
z
z
4
Denna apparat är konstruerad enbart för tillagning
av mat och får inte användas för några andra
ändamål.
Håll dig på avstånd från ugnen när du öppnar
ugnsluckan under tillagning, eller när maten
är klar, så att du inte står i vägen för den ånga
eller värme som kan strömma ut när du öppnar
luckan.
Det är farligt att ändra specifikationerna eller att
modifiera produkten på något sätt.
Ugnar blir mycket heta under användning och
fortsätter att vara varma länge efteråt. Var försiktig
och se till att du inte kommer åt värmeelementen
inuti ugnen.
Var noga med att alltid ställa alla reglage i “från”läge när ugnen inte skall användas.
Av hygieniska skäl och säkerhetsskäl är det viktigt
att denna apparat alltid hålls ren. Ansamling av fett
och matrester kan orsaka brandtillbud.
Klä aldrig någon del av ugnen med aluminiumfolie.
Insatser (i förekomande fall) skall inte rengöras
med något annat än tvållösning.
Använd aldrig ånga eller ånggenererande maskiner
för att rengöra ugnen.
z
z
z
z
Vid rengöring av luckans glas får inga repande
rengöringsmedel, svinto eller den gröna ScotchBrite användas eftersom dessa kan ge repor i
glaset.
Innan du utför någon form av rengöring eller
underhåll på ugnen, stäng alltid av ugnen, koppla
bort den från elnätet och vänta tills den kallnat.
Var noga med att sätta in hyllorna på rätt sätt.
Denna ugn (även om den kopplas till en elektrisk
spishäll) är tillverkad för att anslutas till en 1-fasig
nätspänningsmatning på 230 V med neutral ledare.
Personersäkerhet
z
z
z
Denna ugn är avsedd att användas av vuxna
personer. Låt inte barn leka med ugnen eller dess
reglage.
Denna produkt är inte avsedd att använda av barn
eller andra personer vars fysiska, känslomässiga
eller mentala status eller brist på erfarenhet och
kunskap förhindrar dem från att använda produkten
säkert. Översikt eller instruktion av en ansvarig
person är nödvändigt för att säkerställa säker
användning av produkten.
Barn måste alltid bevakas så att de inte kommer
åt ugnens heta ytor eller kommer för nära ugnen
när den används, eller innan den har kallnat efter
användning.
z
Under tillagning och grillning blir ugnsluckan och
närliggande ytor mycket heta. Var noga med att
hålla dina barn på säkert avstånd från ugnen när
den används. När du ansluter andra apparater till
ett eluttag nära ugnen, se noga till att kablarna inte
kommer i kontakt med ugnens heta ytor eller fastnar
i ugnsluckan.
Teknisk hjälp
z
z
Service på denna ugn får endast utföras av en
auktoriserad serviceverkstad. Endast
originalreservdelar får användas för reparationer.
Du får inte under några omständigheter försöka
reparera ugnen på egen hand. Reparationer som
utförs av personer utan erfarenhet och utbildning
kan orsaka personskador och allvarliga
felfunktioner. Kontakta vår lokala serviceavdelning.
Begär alltid att originalreservdelar skall användas
för reparationer.
på produkten eller emballaget anger
Symbolen
att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den
skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för
återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom
att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar
du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras
som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
5
Innehåll
Viktig säkerhetsinformation
Beskrivning av apparaten
Råd före första användning
Elektrisk ugn
Råd och tips om ugnens användning
Tillagningstabeller
Rengöring och underhåll
Rengöring av ugn av pyrolysemalj
Felsökning
Tekniska data
Anvisningar till installatören
Inbyggnad
Garanti/Kundtjänst
Europa-Garanti
Vägledning till användning av
bruksanvisningen
Säkerhetsanvisningar
)
Anvisningar om hur en procedur
skall utföras steg för steg
Råd och tips
-
6
Denna apparat uppfyller kraven enligt
följande EG-direktiv:
2006/95 (Lågspänningsdirektiv),
89/336 (Direktiv om elektromagnetisk
kompatibilitet),
93/68 (Allmänna direktiv)
och påföljande ändringar.
4
7
8
9
12
15
18
19
24
24
25
26
27
28
Beskrivning av apparaten
Kontrollpanel
Kontrollampa för
termostaten
Termostat
Ugnens insida
1 - 4
5
6
7
Tidur
Funktionsväljare
5
6
7
nivåer i ugnen
Grill
Fläktturbin
Ugnslampa
4
3
2
1
7
Råd före första användning
Första rengöring
Ta ut tillbehören och diska dem i vatten med lite
diskmedel. Se till att de sköljs och torkas noga.
Första användning
Före den första användningen av
ugnen, värm upp den tom en gång för
att ta bort lukten från
värmeisoleringen
och
de
skyddsfetter som använts vid
tillverkningen.
Se till att rummet har tillräcklig
ventilation (kontrollerad mekanisk
fläkt i drift eller ett öppet fönster).
)
Tillvägagångssätt
1. Ta ut alla tillbehör från ugnen.
2. Ta bort reklametiketter och självhäftande
etiketter (utom apparatens märkskylt)
som kanske sitter på apparatens framsida.
3. Värm ugnen genom att ställa
ugnskommandot på läge “Tillagning med
varmluft”
och termostaten på 250°C
för att ta bort lukten från värmeisoleringen.
4. Välj tillagningstid genom att vrida tiduret
i klockans riktning till högsta läge (180
minuter) sedan i motsatt riktning till läge 30
minuter.
Detta tillvägagångssätt bör upprepas med
funktionen “Varmluftsgrillning”
i cirka
5 - 10 minuter .
Under uppvärmningen ryker det från ugnen.
Vädra rummet ordentligt för att förhindra lukt och
rökutsläpp.
Obs! För att sätta i gång ugnen måste
tillagningstiden
obligatoriskt
programmeras.
8
För att öppna ugnsluckan, ta alltid
tag i mitten av handtaget .
Elektrisk ugn
Funktionsväljare
Ugnens funktionsvred kan ha följande symboler
och funktioner.
0
FRÅN-läge
Ugnslampa - Denna belysning av
ugnsutrymmet kan tändas när som helst.
Konventionell tillagning - Värmen
kommer från både det övre och det undre
elementet, vilket ger en jämn uppvärmning
i ugnen.
Tillagning med varmluft värmeelementen i taket och i botten värmer
upp ugnsrummet och fläkten ser till att luften
cirkulerar i ugnen. Denna funktion är lämplig
vi bakning av småkakor samt pizzor och
bakverk med hög fuktighet.
Endast inre grillelement - Kan användas för att grilla små matmängder.
Varmluftsgrillning – Grill och varmluft Varmluftsgrillning.För
denna
tillagningsfunktion ärmaximal temperatur
200°C.
Övre värmeelement - Värmen kommer
endast från det övre värmeelementet.
Pyrolysrengöring av ugnen - Under
rengöringen bränns restsmuts i ugnen till
aska som lätt kan torkas upp när ugnen är
kall.
Obs! Om tiduret står på "0", kan ugnen
inte sättas i gång. För att sätta i gång ugnen
måste tillagningstiden obligatoriskt
programmeras.
9
När den programmerade tillagningstiden är ute,
stannar ugnen automatiskt och tiduret står på "0".
Ställ termostaten på "Av" z och därefte
funktionsväljaren på "0".
Lampan tänds så snart som funktionsväljaren
vrids på. Ugnen är belyst under hela
tillagningstiden.
Termostatvred
Med termostatvredet, medurs, väljs en temperatur
mellan 50 °C och 250°C.
Kontrollampa för termostaten
När ugnstemperatur har valts, tänds denna lampa
och fortsätter att lysa tills ugnen har uppnått vald
temperatur. Därefter tänds och släcks lampan
samtidigt med termostaten som en indikation på
hur temperaturen hålls.
Tiduret
Det styr ugnens automatstopp när den tid som
angavs i början av tillagningstiden är ute (högst
180 minuter).
Tillvägagångssätt
1. Ställ funktionsväljaren och termostaten på
önskade lägen beroende på tillagning.
2. Ange nödvändig tillagningstid genom att vrida
tiduret i klockans riktning till läge 180 minuter
och därefter i motsatt riktning till önskad tid.
3. När den angivna tiden är ute, ringer en
ljudsignal .
Ugnen stängs av automatiskt och tiduret står
på "0".
Obs! När tiduret står på "0", kan ugnen
inte sättas i gång. För att sätta i gång
ugnen, måste en tillagningstid obligatoriskt
programmeras.
Vid slutet av tillagningstiden ställ
tillbaka ugnens funktionsväljare och
termostaten på läge "Av".
)
10
Säkerhetstermostat
För att undvika överhettning på grund av felaktig
användning av ugnen, eller en defekt komponent,
är ugnen utrustad med en säkerhetstermostat som
vid behov kopplar bort strömmen. Ugnen
återställs automatiskt när temperaturen har sjunkit
till normala värden. Om termostaten utlöses p.g.a.
att du använt ugnen på ett felaktigt sätt behöver
du bara vänta en stund tills ugnen har kallnat.
Sedan kan du använda ugnen igen. Om däremot
termostaten utlöses p.g.a en defekt komponent
skall du kontakta vår serviceavdelning.
Kylfläkt för kontrollpanelen
Kylfläkten har till uppgift att kyla av ugnens
manöverpanel, vred samt ugnsluckans handtag.
Luft strömmar ut mellan manöverpanelen och
ugnsluckans handtag. För att säkerställa tillräcklig
avkylning fortsätter fläkten att köra efter det att
ugnen släcks och fram tills att ugnen har uppnått
normal temperaturnivå.
11
Råd och tips om ugnens användning
Ha alltid ugnsluckan stängd när
ugnen används för matlagning.
Ugnen är utrustad med ett exklusivt system som
skapar en naturlig luftcirkulation och en konstant
återcirkulation av ånga.
Detta system gör det möjligt att ångkoka maten
och hålla rätterna mjuka inuti och knapriga utanpå.
Dessutom reduceras tillagningstiden och
energiförbrukningen till ett minimum. Under
tillagningen kan ånga bildas som strömmar ut när
ugnsluckan öppnas. Detta är helt normalt.
Obs! Håll dig på avstånd från ugnen
när du öppnar ugnsluckan under
tillagning, eller när maten är klar, så
att du inte står i vägen för den ånga
eller värme som kan strömma ut när
luckan öppnas.
När mat värms upp bildas ånga, ungefär
på samma sättsom när du kokar vatten.
Ugnsventilerna släpper ut endel av
ångan. Du bör ändå alltid hålla dig på
avståndfrån ugnen när du öppnar luckan
för att släppa utöverflödig ånga och
värme.Om ångan kommer i kontakt med
kalla ytor utanför ugnen,till exempel en
list, kommer den att kondenseras
ochvattendroppar uppstår. Detta är helt
normalt, och det utgöringet fel.Du
undviker missfärgning genom att
regelbundet torkabort kondens och spill
från alla ytor.
12
4
3
2
1
Konventionell matlagning
Eftersom värmen kommer från både det övre och
det undre elementet är det lämpligast att använda
de mittre hyllnivåerna.
Om tillagningen kräver mer värme på ovansidan
eller på undersidan väljer du nivå med hänsyn
till detta.
Övre värmeelement
Värmen kommer endast från ugnens tak, vilket
kan användas för att avsluta tillagningen.
Tillagning med fläkt
Vrid ugnsvredet till symbol
och ställ in
önskadtemperatur med termostatvredet.Tillagning
sker med hjälp av uppvärmd luft som blåses
runt insidan av ugnen tack vara en fläkt som
sitter i själva ugnens bakvägg. Värmen når
sålunda alla delar av ugnen jämnt och snabbt,
och det betyder att du samtidigt kantillaga olika
typer av mat på två nivåer. Den varmaluften tar
snabbt bort fuktigheten och hindrar de olika
aromerna och smakerna från att överföras från
en maträtttill en annan. För att uppnå bästa
resultaten, använd de nedersta ugnsfalsarna.
Grillning
Vrid funktionsvredet till önskad symbol
och
vrid termostatvredet till önskad temperatur.
Vid grillning av kött eller fisk, stänk några droppar
olja över bitarna och placera dem direkt på
ugnsgallret. Rätt nivå i ugnen beror på kött- eller
fiskbitarnas storlek. Kom ihåg att placera
ugnspannan i den nedre falsen och med lite vatten
i. Detta för att motverka rökbildning och obehaglig
lukt.
Varmluftsgrillning
Vrid funktionsvredet till motsvarande symbol
och vrid termostatvredet till önskad temperatur.
För denna tillagningsfunktion är
maximal temperatur 200°C.
Pyrolys
Pyrolysrengöring av ugnen. Under rengöringen
bränns restsmuts i ugnen till aska som lätt kan
torkas upp när ugnen är kall. Ugnen värms till
omkring 470°C.
För att aktivera pyrolysfunktionen, följ de
instruktioner som lämnas i kapitlet “Rengöring av
ugn av pyrolysemalj”.
Några tips
Baka kakor
Kakor kräver en måttlig temperatur (normalt
mellan 150 °C och 200 °C). Dessutom måste
ugnen förvärmas i cirka 10 minuter.
Ugnsluckan bör inte öppnas förrän åtminstone
tre fjärdedelar av den inställda tillagningstiden har
gått.
Normal mördeg bör tillagas i en form under två
tredjedelar av den totala tiden och sedan garneras
efter behov innan tillagningen avslutas.
Den återstående tillagningstiden beror naturligtvis
på hur du garnerar (sylt, frukt, etc). Se till att
degen eller kakmixen har rätt konsistens eftersom
en alltför fuktig mix förlänger tillagningstiden i
onödan. Rådegen eller mixen skall därför vara
ganska svår att lossa från skeden eller spateln.
Om tre plåtar skall fyllas med kakor och
mördegstårtor samtidigt är det lämpligt att sätta in
en extra plåt mellan de två undre plåtarna.
13
Tillagning av kött och fisk
Kött som tillagas i ugnen bör väga minst ett kilo för
att inte torka ut för mycket un-der tillagningen.
Mycket magert rött kött som skall lättstekas, dvs.
välstekt på utsidan men mycket saftig (blodig) inuti,
kräver en hög tillagningstemperatur (200 °C 250 °C).
Vitt kött, fågel och fisk kräver däremot en låg
tillagningstemperatur (150 °C - 175 °C).
Såsingredienserna skall placeras meddetsamma
på plåten endast om tillagningstiden är kort.
Vid längre tillagningstider bör ingredienserna
tillsättas under den sista halvtimmen. Ett enkelt sätt
att kontrollera om köttet är färdigt är att trycka på
köttet med en sked. Om köttet inte ger efter under
detta tryck är köttet färdigt att vändas. För rostbiff
och köttskivor, som inuti skall ha en rödaktig färg,
måste tillagningstiden vara kort.
Köttet kan tillagas på en bakplåt eller direkt på
gallret då måste givetvis en långpanna placeras
undertill för att samla upp saften.
Om du tillagar mycket fet mat, placera köttet direkt
på gallret och gallret ovanför långpannan för att
inte smutsa ned ugnen.
När köttet är klart, låt det ligga i åtminstone 15
minuter innan du skär upp det så att inte köttsaften
sipprar ut.
För att undvika att det bildas för mycket rök i ugnen
under rostning är det lämpligt att hälla lite vatten i
långpannan och — för att förebygga ångbildning
— tillsätta lite mer under tillagningen om vattnet
torkar upp för mycket.
Före servering kan de olika rätterna hållas varma
i ugnen med den lägsta temperaturen inställd.
14
Obs! - Placera aldrig några föremål direkt
på ugnsbotten och täck inte ugnsbotten
med aluminiumfolie under matlagningen
eftersom detta kan skada ugnens
emaljytor och maten du tillagar.
Placera alltid kokkärl, ugnsformar och
aluminiumfolie på något av ugnens
hyllplan.
Obs! - Var försiktig när du sätter in och
drar utgallret och långpannan så att
inteugnsutrymmets emaljerade yta
skadas.
Tillagningstider
Tillagningstiden varierar beroende på typen av
mat, dess konsistens och dess volym. Vi rekommenderar att du är särskilt uppmärksam under
dina första matlagningsexperiment med ugnen
eftersom du här får värdefull erfarenhet av vilka
resultat ugnen ger vid olika inställningar och maträtter.
Denna erfarenhet kan du sedan också använda
för att justera de värden och inställningar som
rekommenderas i tabellerna.
Tillagningstabeller
Tillagningstiden inkluderar inte ugnens uppvärmningstid som är ca 10 minuter.
-
Vikt (g)
Traditionell matlagning och tillagning med fläkt
1000
500
500
250
Traditionell
matlagning
TYP AV MAT
KAKOR
Vispad deg
Mördeg
Ostkaka på kärnmjölk
Äppelkaka
Strudel
Mördegsform med sylt
Fruktkaka
Lätt sockerkaka
Julkaka
Russinkaka
Småkakor
Kex/skorpor
Maränger
Bullar
Petit-chou
BRÖD OCH PIZZA
Vitt bröd
Rågbröd
Småfranska
Pizza
SUFFLÉER
Pastasufflé
Grönsakssufflé
Quiche
Lasagne
Cannelloni
Nivå
4
3
2
1
Temp.
°C
Tillagning med fläkt
Nivå
4
3
2
1
Tillagningstid
Temp.
°C
(minuter)
ANMÄRKNING
2
2
1
1
2
2
2
1
1
1
3
2
2
2/3
2
170
170
175
170
180
190
170
170
150
175
170
160
135
210
180
2 (1 och 3)*
2 (1 och 3)*
2
2 (1 och 3)*
2
2 (1 och 3)*
2
2 (1 och 3)*
2
2
2
2 (1 och 3)*
2 (1 och 3)*
2 (1 och 3)*
2
160
160
165
160
160
180
150
165
150
160
160
150
150
170
170
45 ~ 60
20 ~ 30
60 ~ 80
90 ~ 120
60 ~ 80
40 ~ 45
60 ~ 70
30 ~ 40
120 ~ 150
50 ~ 60
20 ~ 35
20 ~ 30
60 ~ 90
25 ~ 35
45 ~ 70
I kakform
I kakform
I kakform
I kakform
1
1
2
2
195
190
200
200
2
1
2 (1 och 3)*
2
185
180
175
200
60 ~ 70
30 ~ 45
25 ~ 40
20 ~ 30
1-2 stycken
I brödform
6-8 stycken
På bakplåt
2
2
1
2
2
200
200
210
200
200
2 (1 och 3)*
2 (1 och 3)*
1
2
2
175
175
190
200
200
40 ~ 50
45 ~ 60
30 ~ 40
25 ~ 35
25 ~ 35
I form
I form
I form
I form
I form
I brödform
I kakform
I kakform
I brödform
På bakplåt
På bakplåt
På bakplåt
På bakplåt
På bakplåt
(*) Om du behöver tillaga mer än en maträtt samtidigt rekommenderar vi att du placerar rätterna på de nivåer som anges
inom parentes.
15
Vikt (g)
Traditionell matlagning och tillagning med fläkt
Traditionell
matlagning
TYP AV MAT
KÖTT
Nötkött
Griskött
Kalvkött
Engelsk rostbiff
lättstekt
medium
välstekt
Grisbog
Grislägg
Lamm
Kyckling
Kalkon
Anka
Gås
Kanin
Hare
Fasan
Köttfärslimpa
FISK
1200 Forell/havsruda
1500 Tonfisk/lax
1000
1200
1000
1500
1500
1500
1500
2000
1200
1200
1000
4000
1500
3000
1200
1500
800
Nivå
4
3
2
1
Temp. °C
Tillagning med fläkt
Nivå
4
3
2
1
Tillagningstid
ANMÄRKNING
Temp. °C
(minuter)
2
2
2
210
210
210
2
2
2
175
175
175
50 ~ 70
100 ~ 130
90 ~ 120
På galler
På galler
På galler
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
180
180
190
190
180
190
190
180
175
175
190
190
190
180
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
200
200
200
170
160
175
200
160
220
160
175
175
175
170
50 ~ 60
60 ~ 70
70 ~ 80
120 ~ 150
100 ~ 120
110 ~ 130
70 ~ 85
210 ~ 240
120 ~ 150
150 ~ 200
60 ~ 80
150 ~ 200
90 ~ 120
tot. 150
På galler
På galler
På galler
Med svål
2 delar
Lår
Hel
Hel
Hel
Hel
Skuren i bitar
Skuren i bitar
Hel
I brödform
2
2
190
190
2 (1 och 3)*
2 (1 och 3)*
175
175
40 ~ 55
35 ~ 60
3-4 fiskar
4-6 filéer
(*) Om du behöver tillaga mer än en maträtt samtidigt rekommenderar vi att du placerar rätterna på de nivåer som anges inom
parentes.
16
Grillning
Tillagningstiden inkluderar inte ugnens uppvärmningstid som är ca 10 minuter.
TYP AV MAT
Delar
Köttskivor
Biffstek
Korv
Fläskkotletter
Kyckling (halvor)
Kebab
Kyckling (bröst)
Hamburgare
Fisk (filéer)
Smörgåsar
Rostad bröd
Vikt
4
4
8
4
2
4
4
6
4
4-6
4-6
800
600
—
600
1000
—
400
600
400
—
—
Tillagningstid
(minuter)
Grillning
Mängd
4
3
2
1
Nivå
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Temp. °C
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
Översida
Undersida
12 ~ 15
10 ~ 12
12 ~ 15
12 ~ 16
30 ~ 35
10 ~ 15
12 ~ 15
10 ~ 15
12 ~ 14
5~7
2~4
12 ~ 14
6~8
10 ~ 12
12 ~ 14
25 ~ 30
10 ~ 12
12 ~ 14
8 ~ 10
10 ~ 12
—
2~3
De angivna ugnstemperaturerna är endast rekommendationer. Det kan vara nödvändigt att höja eller sänka
denna temperatur för att erhålla ett önskvärt resultat.
Varmluftsgrillning
Vikt (g)
För denna tillagningsfunktion är maximal temperatur 200°C.
1000
800
Varmluftsgrillning
TYP AV MAT
Nivå
4
3
2
1
Kycklinghalvor
Kycklinglår
Grönsaksgatäng
Makrill
Fisk, skivor
3
3
3
3
3
Tillagningstid
Temp. °C
(minuter)
200
200
200
200
200
25~30
15~20
20~25
15~20
12~15
17
Rengöring och underhåll
Koppla ifrån ugnen och låt den svalna
innan du rengör den, utom för
pyrolysrengöring.
Använd aldrig ångapparater eller
högtrycksapparater för att rengöra
ugnen.
Rengör inte ugnen förrän den har kallnat. Rengör
ugnens emaljytor med ljummet vatten och ett milt
rengöringsmedel. Använd inga produkter med
slipeffekt, såsom stålull, syror, etc, eftersom dessa
skadar ugnens ytor. Skölj delar av rostfritt stål med
vatten efter användning och torka dem med en mjuk
trasa eller sämskskinn.
För envisa fläckar kan du använda ett vanligt
rengöringsmedel utan slipeffekt eller någon produkt
som är speciellt avsedd för rostfritt stål. Ett annat
alternativ är att applicera en droppe het ättika. Använd
bara hett vatten för att rengöra ugnsluckan om den är
försedd med en skyddande glasskiva. Var noga med
att inte använda grova trasor eller produkter som
innehåller slipmedel.
Heta fruktsafter (från t.ex. citroner, stuvade katrinplommon och liknande) lämnar fläckar på ugnens emaljytor som är svåra att få bort. Vid rengöringen kan
emaljens ytglans försämras, men ugnens funktion
påverkas inte.
Rengör ugnen noggrant efter användning. Då är det
enklare att få bort matrester- och andra partiklar så att
dessa inte bränner fast nästa gång du använder
ugnen.
18
Rengöring av ugn av pyrolysemalj
Ugnsluckan är varm under
pyrolysrengöringen, avlägsna små
barn.
Vid rengöringen med pyrolys använd
inte kokzonerna på spishällen.
Vid pyrolysrengöringen ta ut samtliga
tillbehör från ugnen som inte tål höga
temperaturer under rengöringen och
riskerar att skada ugnen.
Ta bort överskottssmuts (spill, fett)
som som kan avge rök i alltför stora
mängder.
Innan du startar rengöringen, kontrollera
att ugnsluckan är helt stängd.
Värmeelementen fungerar inte om
ugnsluckan är öppen.
Princip
Ugnsväggarna är tillverkade av en speciell emalj
som tål höga temperaturer och är blank och slät vid
beröring. Ugnens temperatur går upp till cirka 470°C
vilket medför att all smuts (fettstänk, socker, ägg,
pasta,...) förkolnar.
Säkerhet
För att du ska vara säker, låses ugnsluckan
automatiskt under pyrolysrengöringen när
ugnstemperaturen närmar sig 300°C.
Från 300°C är ugnsluckan låst även om
pyrolysrengöringen stoppas (elavbrott eller avsiktligt
stopp). Du måste vänta tills ugnen blir kall
innan ugnsluckan låses upp.
Under rengöringen går en avkylningsfläkt. Fläkten
fortsätter att gå efter rengöringens slut tills ugnen är
tillräckligt avsvalnad.
Rengöringen genomförs endast med hjälp av
tidurskontrollen.
19
Vi rekommenderar att du programmerar
pyrolysrengöringen för en tid mellan minst 120 och
högst 180 minuter.
Regelbundet underhåll
Efter varje tillagning som smutsar ner tänk på att
torka bort stänk med en trasa.
Vid spill på ugnsbotten fukta och låt blötas upp men
skrapa inte och undvik repande produkter som
riskerar att repa och skada beläggningen (emalj,
lack).
Periodiskt underhåll
Om ugnen bara är lätt smutsad (till exempel efter
endast en eller två användningar), rekommenderar
vi att du programmerar pyrolysrengöringen för 120
minuter.
Om ugnen är mycket smutsig rekommenderar vi att
du ökar rengöringstiden till 180 minuter.
Efter pyrolysrengöringen torka ugnen med en fuktad
trasa för att ta bort de vita resterna. Tveka inte att
rengöra ugnen så ofta som det är nödvändigt. Du
kan göra en pyrolysrengöring efter användning av
ugnen för att utnyttja den befintliga ugnsvärmen.
Rengöringen uppehåller ugnen i cirka 2-3 timmar.
) Tillvägagångssätt
1. Ta ut alla tillbehör från ugnen som inte tål
höga
temperaturer
under
pyrolysrengöringen och riskerar att skada
ugnen.
2. Vid behov ta bort överskottssmuts (spill, fett)
som kan avge rök i alltför stora mängder.
3. Stäng ugnsluckan
4. Ställ funktionsväljaren på läge
.
5. Ställ tiduret på den önskade tiden för
pyrolysrengöring.
20
Termostatlampan som tänds på
kommandopanelen visar att ugnen värms.
När ugnstemperaturen har nått temperaturen
för pyrolysrengöring, slocknar lampan. Den
tänds igen för att visa att rätt temperatur hålls.
6. När rengöringstiden är ute,hörs en ljudsignal
och ugnen slås av automatiskt (tiduret står på
"0").
Ställ funktionsväljaren på Av "0".
För att du ska vara säker är ugnsluckan
låst medan rengöringen pågår.
På grund av de höga temperaturer som
ugnen når under pyrolysrengöringen är
det omöjligt att öppna ugnsluckan.
Ugnsluckan låses upp när ugnen är tillräckligt
avsvalnad.
Om du väljer en tillagningsfunktion medan
pyrolysfunktionen är aktiverad, avbryts
rengöringen.
Om ugnsluckan är låst måste du vänta tills
ugnsluckan låses upp för att använda
ugnen.
21
Ta bort ugnsluckan
Var försiktig så att du inte skadar
luckglaset. Små sprickor i kanterna kan
leda till att hela rutan spricker efter några
uppvärmningar.
Före rengöring av ugnsluckan,
rekommenderar vi att den tas bort från
ugnen.
Gör så här:
1. Öppna ugnsluckan helt.
2. Se ugnsluckans gångjärn (Fig. A).
3. Lås upp och vrid de små spakarna på de två
gångjärnen (Fig. B).
4. Ta tag i luckans vänstra och högra sida och för
den sakta inåt i riktning mot ugnen, tills luckan
är halvt stängd.
5. Lyft försiktigt av ugnsluckan från sitt fäste (Fig.
C).
6. Placera den på ett stabilt underlag.
Ugnsluckans glas får endast rengöras med varmt
vatten och en mjuk trasa. Efter rengöring, sätt
tillbaka ugnsluckan genom att följa anvisningarna
ovan, i omvänd ordningsföljd.
Rengör INTE ugnsluckan medan
glasrutorna är varma. Om denna
försiktighetsåtgärd inte följs kan
glasrutorna gå sönder. Om
glasrutorna skadas i kanterna eller
får djupa repor försämras deras
hållbarhet och de måste då bytas ut
för att undvika risken för splittring.
Kontakta vår lokala serviceavdelning
för rådgivning.
)
Ugnsmodeller i rostfritt stål eller aluminium:
Vi rekommenderar att endast en våt svamp
används för rengöringen av ugnsluckan. Torka
sedan ugnsluckan torr med en mjuk trasa.
Använd aldrig stålull, syror eller frätande produkter
för rengöringen. De kan skada ugnens ytor. Följ
samma regler när du rengör ugnens kontrollpanel.
22
Fig. A
Fig. B
Fig. C
Byte av ugnslampan
Se till att strömmen är av innan
ugnsbelysningen åtgärdas.
Ugnsbelysningens glödlampa ska uppfylla följande
specifikationer:
a) Motstånd mot temperaturer upp till 300°C
b) Spänning: 230 V ~ 50 Hz
c) Effekt: 40 W
d) Typ: E14
För att byta glödlampa, gör så här:
1. Tryck in och vrid glaskåpan moturs.
2. Ta bort glödlampan.
3. Byt den mot en ny glödlampa.
4. Sätt tillbaka glaskåpan.
5. Slå på strömmen.
)
23
Felsökning
Om ugnen inte fungerar som den ska, kontrollera följande innan du kontaktar Electrolux lokala kundtjänst.
SYMPTOM
LÖSNING
„ Ugnen startar inte.
‹Kontrollera att ugnens ledningsdragning är korrekt
utförd och att nätspänningen är påslagen.
„ Ugnen värms inte upp.
Kontrollera att
‹ du har valt tillagningstid genom att vrida tidurets
kommandoknapp,
eller
‹ ugnsluckan är stängd (för att aktivera
pyrolysrengöringen).
„ Kontrollampan för ugnstemperaturen ‹Ställ in termostaten på en temperatur,
tänds inte.
eller
‹Ställ in funktionsväljaren på en tillagningsfunktion.
„ Ugnslampan tänds inte.
‹Ställ in funktionsväljaren på en tillagningsfunktion,
eller
‹Köp en ny lampa hos vår lokala kundtjänst och
sätt i den i ugnen enligt instruktionerna i denna
bruksanvisning.
„ Tillagningen går för fort eller för ‹Studera innehållet i denna bruksanvisning, särskilt
långsamt.
avsnittet “Råd och tips om ugnens användning”.
„ Ånga och kondens avsätts på maten och ‹Låt inte kokkärlen stå kvar i ugnen mer än 15-20
i ugnsutrymmet.
minuter efter att tillagningen har avslutats.
Tekniska data
Märkdata värmeelement
Inbyggnadsmått
Undre värmeelement
1000 W
Övre värmeelement
800 W
Total effekt (övre + undre)
1800 W
Grillelement
1650 W
Tillagning med varmluft
1825 W
Varmluftsgrillning
1675 W
Pyrolysrengöring
2450 W
Ugnslampa
40 W
Konvektionsfläkt
25 W
Kylfläkt
25 W
Max. märkeffekt
2480 W
Termostatreglering:
från 50 °C till 250 °C
Nätspänning (50 Hz)
230 V
Höjd
Bredd
Djup
600 mm
560 mm
550 mm
Mått ugnsutrymme
Höjd
Bredd
Djup
Kapacitet
24
335 mm
405 mm
400 mm
56 l
Anvisningar till installatören
Instruktionerna i detta kapitel är speciellt
avsedda för en behörig installatör med
syfte att hjälpa denne utföra installationen
av ugnen samt justeringar och underhåll
på rätt sätt och i enlighet med alla gällande lagar och bestämmelser. Vi rekommenderar bestämt att allt installationsarbete för din ugn utförs av kvalificerad personal enligt gällande lagar och bestämmelser.
Elektrisk anslutning
Innan den elektriska anslutningen utförs,
kontrollera att:
— Huvudsäkringen och elnätet i ditt hem klarar
ugnens totala elektriska belastning (se typskylt).
— Elnätet har en effektiv jordförbindelse enligt
gällande lagar och bestämmelser.
— Eluttaget eller huvudströmbrytaren som
används för den elektriska anslutningen enkelt
kan nås efter det att ugnen har byggts in.
Följande kabeltyper är lämpliga som nätkablar
med hänsyn till deras tvärsnittsarea: H07 RN-F,
H05 RN-F, H05 RR-F, H05 VV-F, H05 V2V2-F
(T90) och H05 BB-F.
Anslutningsplint
Ugnen har en lätt åtkomlig anslutningsplint till
vilken kablarna från en 1-fasig
nätspänningsmatning på 230 volt skall kopplas.
Tillverkaren accepterar inget ansvar om
dessa säkerhetsanvisningar inte följs.
Ugnen har en nätkabel med en standardkontakt
som är dimensionerad för ugnens totala elektriska belastning enligt specifikationen på typskylten.
Stickkontakten skall sättas i ett lämpligt eluttag. Om
du behöver ansluta ugnen direkt till elnätet måste
en huvudströmbrytare installeras mellan ugnen
och nätspänningsmatningen. Strömbrytaren måste vara typgodkänd och dimensionerad för ugnens belastning, med ett avstånd mellan kontakterna på max. 3 mm. Den gröngula jordledaren
får inte avbrytas av huvudströmbrytaren och den
skall vara 2-3 cm längre än de övriga ledarna.
Nätkabeln måste dras så att den inte i någon punkt
kan uppnå en temperatur som är 50 °C högre än
den omgivande temperaturen.
25
Inbyggnad
För att säkerställa en korrekt funktion hos den
inbyggda ugnen måste köksskåpet och utrymmet
för ugnen ha lämpliga mått.
När ugnen installeras får det inte finnas något
mellanrum på någon sida mellan ugnen och köksskåpet för att förhindra kontakt med ugnens spänningsförande delar.
Alla delar som utgör ett sådant skydd, inklusive
paneler (om ugnen t.ex. installeras i ena änden
av en köksbänk) måste förankras på ett sådant
sätt att demontering inte kan ske utan verktyg.
Ugnen kan installeras med dess baksida och ena
sidan mot en annan apparat eller vägg som är
högre. Den andra sidan måste då vara vänd mot
en panel eller apparat som har samma höjd.
Fig. A
Ugnens totala mått (Fig. A)
Inbyggnadsmått
Utrymmet för ugnen måste ha de mått som visas i
Fig. B.
Inbyggnadsmått under bänk
Utrymmet för ugnen måste ha de mått som visas i
Fig. C.
Fig. B
560
- 57
0
600
IN
550 M
100
80÷
Fig. C
26
Infästning av ugnen i köksskåpet
1. Placera ugnen i utrymmet för ugnen.
2. Öppna ugnsluckan och skruva fast ugnen i
kökskåpet genom att placera de fyra
distanserna (A) i hålen i ugnsramen ooch
skruva sedan fast de fyra träskruvarna (B) (se Fig. D).
Garanti/Kundtjänst
Fig. D
Sverige
Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska konsumentlagstiftningen. Kom ihåg att spara
kvittot för eventuell reklamation. Har du frågor angående produktens funktion eller användning
ber vi dig att kontakta vår konsumentkontakt på tel. 0771- 76 76 76 eller via e-mail på vår hemsida
electroluxservice@electrolux.se
Service och reservdelar
Vill du beställa service, installation eller reservdelar ber vi dig kontakta
Electrolux Service på tel. 0771 - 76 76 76 eller via vår hemsida på www.electrolux.se. Du kan även
söka hjälp via din återförsäljare.
Adressen till din närmaste servicestation finner du på vår hemsida www.electrolux.se eller Gula sidorna under rubrik Hushållsutrustning, vitvaror och service.
Innan du beställer service, kontrollera först om du kan avhjälpa felet själv.
Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver enklare fel och hur man kan åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad
elektriker.
Innan du kontaktar service, skriv upp följande
enligt dataskylten:
Modellbeteckning ................................
Produktnummer ..................................
Serienummer .......................................
Inköpsdatum .......................................
Hur och när uppträder felet ?
27
Europa-Garanti
För denna apparat gäller Electrolux garanti i alla de länder som är förtecknade i slutet av denna beskrivning, under den period som anges i garantibeviset eller enligt respektive lands lagar. Om du flyttar
från något av dessa länder till ett annat av de länder som är förtecknade nedan följer garantin med
apparaten under följande förutsättningar:
•
Garantin för apparaten börjar gälla från det datum då den inköptes vilket bevisas av ett gällande
inköpsdokument som har utfärdats av försäljaren.
•
Garantin gäller för samma period och i samma omfattning för material och arbete som gäller för
denna typ av apparat eller produktgrupp i det land du har flyttat till.
•
Garantin är personlig för den som köpte apparaten och kan inte överföras till en annan användare.
•
Apparaten har installerats och använts enligt Electrolux instruktioner och att den har använts för
hushållsbruk, dvs den har inte använts för kommersiella ändamål.
•
Apparaten har installerats enligt alla gällande bestämmelser i det nya landet.
Bestämmelserna i denna Europa-garanti påverkar inte dina rättigheter enligt gällande lagar i respektive land.
28
29
Kiitos, että olet valinnut tämän laitteen.
Toivomme, että uusi laitteesi tuottaa Sinulle paljon iloa ja harkitset tuotemerkkimme laitteita myös muiden
kodinkoneidesi hankinnan yhteydessä.
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja pidä se tallessa koko laitteen käyttöiän ajan. Käyttöohje on
luovutettava myös mahdolliselle laitteen uudelle omistajalle.
30
Suomi
Turvallisuustietoa
Säilytä käyttöohjekirja tallessa tulevaa käyttöä varten. Jos laite myydään tai luovutetaan uudelle
omistajalle, tai jos vaihdat asuntoa ja jätät laitteen entiseen asuntoosi, luovuta käyttöohjekirja laitteen
mukana, jotta uusi omistaja voi tutustua laitteen toimintaan ja siihen liittyviin varoituksiin. Varoitukset
liittyvät turvallisuuteen. Lue varoitukset huolellisesti ennen kuin asennat laitteen paikalleen tai aloitat
sen käytön.
Asennus
z
z
Kaikki asennustyöt on annettava asiantuntevan
sähköteknikon tai muun pätevän henkilön tehtäväksi.
Uunin asennus ja alkusäädöt on EHDOTTOMASTI
annettava asinatuntevan henkilöstön tehtäväksi ja ne
on suoritettava voimassa olevien määräysten
mukaisesti. Tämä ohjekirja sisältää asentajalle
tarkoitetut laitteen asennusohjeet.
Käytön aikana
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan syötävien
elintarvikkeiden kypsentämistä varten, eikä sitä saa
käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen.
Pysy riittävän kaukana uunin luukun läheltä
avatessasi luukkua uunin käytön aikana tai
kypsennyksen päätyttyä, jotta et polta itseäsi
luukusta tulevan mahdollisen höyryn tai kuuman
ilman vuoksi.
Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai
muunlaisten muutosten tekeminen on vaarallista.
Uuni kuumenee käytön aikana ja on kuuma vielä
pitkään käytön päättämisen jälkeenkin. Varo
koskettamasta uunin sisällä olevia
lämmityselementtejä.
Tarkista aina, että säätimet ovat “off”-asennossa (pois
päältä) silloin kun uuni ei ole käytössä.
Hygienia- ja turvallisuussyistä laite on pidettävä aina
puhtaana. Rasvan tai ruoan kerääntyminen laitteeseen
voi aiheuttaa tulipalon.
Älä koskaan vuoraa mitään uunin osaa alumiinifoliolla.
Helposti puhdistettavia seinämateriaaleja
(mallikohtainen varustus) ei koskaan saa puhdistaa
muulla kuin miedolla pesuainevedellä.
Älä koskaan käytä höyryä tai höyrylaitteita uunin
puhdistuksessa.
z
z
z
z
Älä käytä karheita puhdistussieniä tai naarmuttavia
puhdistusaineita luukun lasin puhdistamiseen, koska
ne voivat naarmuttaa luukun lasia.
Ennen kuin aloitat minkäänlaisia uunin huolto- tai
puhdistustöitä, kytke virta pois uunin ja keittotason
pistorasian eristyskytkimestä ja anna uunin jäähtyä.
Varmista, että peltien kannattimet ovat oikein paikoillaan.
Tämä uuni (vaikka se olisi kytketty keittotasoon) toimii
230 V:n yksivaihevirralla.
Henkilöiden turvallisuus
z
z
z
z
Laite ei ole tarkoitettu lasten tai henkilöiden käyttöön,
joilla ei ole riittäviä fyysisiä tai henkisiä valmiuksia
käyttää laitetta turvallisesti ilman avustavan henkilön
neuvontaa tai avustusta.
Tämä laite on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Älä
anna lasten koskea uunin säätimiin tai leikkiä
laitteella.
Valvo lapsia aina äläkä anna heidän koskea uunin
kuumiin pintoihin tai oleskella laitteen lähellä sen
käytön aikana tai ennen kuin laite on jäähtynyt
käytön jälkeen.
Uunin toiminnan ja grillauksen aikana laitteen luukku
ja sitä ympäröivät osat kuumenevat erittäin
korkeaan lämpötilaan. Ole varovainen ja pidä lapset
poissa laitteen luota käytön aikana. Kun kytket
muita laitteita uunin lähellä olevaan pistorasiaan,
tarkista huolellisesti, että virtajohto ei kosketa uunin
kuumia osia eikä jää uunin luukun väliin.
Tekninen tuki
z
Tämän laitteen huolto on suoritettava valtuutetussa
huoltoliikkeessä. Varaosina saa käyttää vain
alkuperäisiä varaosia.
31
z
Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta
omatoimisesti. Asiantuntemattoman henkilön
suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa
henkilövahinkoja tai vakavia vikoja. Ota yhteys
paikalliseen huoltoliikkeeseen. Vaadi aina alkuperäisten
varaosien käyttöä.
Symboli
joka on merkitty tuotteeseen tai sen
pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä
talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saa paikallisesta kierrätyskeskuksesta, talousjätehuoltopalvelusta tai liikkeestä,
josta tuote on ostettu.
32
Sisällysluettelo
Turvallisuustietoa
Laitteen kuvaus
Ennen ensimmäistä käyttökertaa
Sähköuuni
Uunin käyttöön liittyviä vinkkejä ja neuvoja
Kypsennystaulukot
Puhdistus ja huolto
Pyrolyyttisella emalilla pinnoitetun uunin puhdistus
Häiriötilanteet
Tekniset tiedot
Asennusohjeet
Uunin asentaminen kalusteen sisälle
Takuu/Huolto
Euroopan takuu
31
34
35
36
39
42
45
46
51
52
53
54
56
57
Käyttöohjeiden käyttö
Turvallisuusohjeet
)
Vaiheittaiset toimintaohjeet
Vinkkejä ja neuvoja
-
Tämä laite vastaa seuraavia
Euroopan Yhteisön direktiivejä:
2006/95 (pienjännitedirektiivi)
89/336 (sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi)
93/68 (yleisdirektiivit)
sekä näiden myöhemmät muutokset.
33
Laitteen kuvaus
Käyttöpaneeli
Termostaatin
merkkivalo
Uunin lämpötilan valitsin
Uunin sisäpuoli
1 - 4
5
6
7
Kannatintasot
Grilli
Kiertoilmatuuletin
Uunin valo
Hälytysajastin Uunin toimintojen valitsin
5
6
7
4
3
2
1
34
Ennen ensimmäistä käyttökertaa
Ensimmäinen puhdistus
Irrota varusteet ja pese ne pesuainevedellä.
Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
Ensimmäinen käyttökerta
Ennen uunisi ensimmäistä
käyttökertaa poista lämpöeristyksen
haju ja valmistuksen yhteydessä
käytetyt suojarasvat kuumentamalla
uuni kerran tyhjänä.
Varmista tällöin, että huoneen
tuuletus on riittävä (mekaaninen
tuuletus päällä tai ikkuna auki).
)
Toimi näin
1. Ota kaikki varusteet pois uunista.
2. Poista uunin pinnalta mahdolliset
mainosetiketit ja tarrat (arvokilpeä lukuun
ottamatta).
3. Kuumenna uuni asettamalla toimintokytkin
merkinnän “Kiertoilma-avusteinen toiminto”
kohdalle ja lämpötilan valitsin asentoon
250 °C, jotta saat lämpöeristeen hajun
poistettua.
4. Valitse
paistoaika
kääntämällä
hälytysajastimen valitsin myötäpäivään
MAX-asentoon saakka (180 minuuttia) ja sen
jälkeen takaisin 30 minuutin kohdalle.
Toista toimenpide käyttäen toimintoa
“Gratinointi”
5-10 minuutin ajan.
Tämän toimenpiteen aikana uunista saattaa tulla
savua. Huolehdi huoneen asianmukaisesta
tuuletuksesta, jotta haju ja savu eivät leviä.
Tärkeää: Jotta uuni voidaan käynnistää,
on ehdottomasti ohjelmoitava paistoaika.
Avaa uunin luukku aina tarttumalla
kahvaan keskeltä.
35
Sähköuuni
Toimintovääntimet
Toimintovääntimessä voi olla seuraavia symboleja
ja toimintoja:
0
OFF-asento (pois päältä)
Uunin valo - Uunin valo palaa, vaikka
mikään toiminto ei ole valittuna.
Ylä-/alalämpö - Lämpö tulee sekä yläettä alavastuksesta varmistaen, että uunin
sisälämpötila on tasainen.
Kiertoilma-avusteinen toiminto - Yläja alavastukset kuumentavat uunia, ja
puhallin kierrättää kuumaa ilmaa ruoan
ympärillä. Soveltuu parhaiten kakkujen,
pikkuleipien tai leivän paistamiseen.
Grilli - pienempi grillivastus kytkettynä.
Sopii pienten ruokamäärien grillaukseen.
Gratinointi - Grillivastus ja kiertoilma
kytkettyinä,
puhallin kierrättää
kuumaa ilmaa uunissa. Vaihtoehtoinen
grillausmenetelmä.
Tätä uunitoimintoa käyttäessäsi,
valitse maksimilämpötilaksi 200°C.
Ylälämpövastus - Lämpö tulee
ainoastaan uunin yläosasta.
Pyrolyysi - Uunin pyrolyysipuhdistuksen
aikana uuniin jäänyt lika palaa tuhkaksi,
joka on helppo pyyhkiä pois uunin
jäähdyttyä.
36
Tärkeää: kun hälytysajastin on 0asennossa, uunia ei voida käynnistää.
Jotta uuni voidaan käynnistää, on
ehdottomasti ohjelmoitava paistoaika.
Kun ohjelmoitu paistoaika on kulunut loppuun,
uunin virta katkeaa automaattisesti ja hälytysajastin
jää 0-asentoon. Vie termostaatti pois päältä asentoon z ja uunin toimintojen valitsin 0asentoon.
Uuniin syttyy valo, kun toimintojen valitsinta
käännetään. Valo palaa paistamisen ajan.
Lämpötilaväännin
Valitse haluamasi lämpötila 50°C…250°C
lämpötilavääntimellä.
Termostaatin merkkivalo
Kun haluttu lämpötila on valittu, termostaatin
merkkivalo syttyy. Se palaa, kunnes uuni on
saavuttanut asetetun lämpötilan. Paistamisen
aikana merkkivalo syttyy ja sammuu, kun
termostaatti kytkee vastusta päälle/pois pitääkseen
asetetun lämpötilan.
Hälytysajastin
Hälytysajastin sammuttaa uunin automaattisesti,
kun ohjelmoitu paistoaika (enintään 180 minuuttia)
on kulunut loppuun.
Toimi näin
1. Aseta uunin toimintojen valitsin ja lämpötilan
valitsin
haluamiisi
asentoihin
kypsennystarpeen mukaan.
2. Valitse paistoaika kääntämällä hälytysajastin
myötäpäivään ääriasentoon saakka (180
minuuttia) ja sen jälkeen takaisin halutun ajan
kohdalle.
3. Valitun ajan kuluttua kuuluu merkkiääni.
Uunin virta katkeaa automaattisesti ja
hälytysajastin jää 0-asentoon.
Tärkeää: kun hälytysajastin on 0asennossa, uunia ei voida käynnistää.
)
37
Jotta uuni voidaan käynnistää, on
ehdottomasti ohjelmoitava paistoaika.
Paistamisen lopuksi aseta uunin
toimintojen valitsin ja lämpötilan
valitsin takaisin seis-asentoon.
Turvatermostaatti
Laitteen virheellisen käytön tai vioittuneen osan
aiheuttaman ylikuumenemisen välttämiseksi uuni
on varustettu turvatermostaatilla, joka kytkee pois
virransyötön tarvittaessa. Toiminta jatkuu
automaattisesti sen jälkeen kun uunin lämpötila
on laskenut normaaliin arvoon. Jos termostaatti
kytkee virran pois virheellisen käytön vuoksi,
uunia voidaan käyttää taas uudelleen
yksinkertaisesti odottamalla, kunnes se jäähtyy.
Jos termostaatti kytkee virran pois vioittuneen
osan vuoksi, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Jäähdytyspuhallin
Uunissa on varusteena jäähdytyspuhallin, jonka
tarkoitus on jäähdyttää etupaneelia, säätimiä ja
uunin luukun kahvaa. Puhallin voi toimia vielä
senkin jälkeen kun uuni tai grilli on kytketty pois
toiminnasta, aina siihen saakka kunnes normaali
lämpötila on saavutettu.
38
Uunin käyttöön liittyviä vinkkejä ja neuvoja
Pidä uunin luukku aina kiinni
ruoanvalmistuksen aikana.
Uunissa on järjestelmä, joka tuottaa luonnollisen
ilmankierron ja kierrättää höyryä jatkuvasti.
Tämän järjestelmän ansiosta ruoka voidaan
valmistaa kosteassa höyryssä, jolloin se pysyy
pehmeänä sisältä ja rapeana ulkopuolelta. Lisäksi
kypsennysaika ja energiankulutus vähenevät.
Kypsennyksen aikana voi muodostua höyryä, joka
poistuu uunista, kun luukku avataan. Tämä on täysin
normaalia.
Pysy kuitenkin aina sopivan
välimatkan päässä avatessasi uunin
luukkua ruoanvalmistuksen aikana tai
sen päätyttyä, jotta sisään kerääntynyt
höyry ja kuumuus poistuvat uunista,
etkä polta itseäsi.
Kun ruokaa kuumennetaan, höyryä
muodostuu samallatavalla kuin keitettäessä
kattilassa. Osa höyrystä poistuuuunin
ilmanvaihtoaukoista. Pysyttele kuitenkin
ainakauempana uunin luukusta avatessasi
luukkua, jottaet polta itseäsi uunista tulevaan
höyryyn ja kuumaanilmaan.Jos höyry
joutuu kosketukseen uunin ulkopuolella
olevanviileän pinnan kanssa, esim. reunat,
se tiivistyy jamuodostaa vesipisaroita. Tämä
on täysin normaalia eikäole merkki uunin
viasta.Estääksesi pintojen tummumisen
pyyhi kosteus ja likaaina pois pinnoista.
Ylä-/alalämpö
Käännä uunin toimintoväännin ylä-/alalämmön
symbolin
kohdalle ja valitse haluamasi
lämpötila lämpötilavääntimellä.
Jos tarvitset lisälämpöä uunin ylä- tai alaosassa,
käännä toimintoväännin kohtaan
(ylälämpö).
Kiertoilma-avusteinen toiminto
Käännä uunin kytkin merkin
kohdalle ja säädä
lämpötila termostaatin säätökytkimellä.
Ruoka kypsennetään esikuumennetun ilman
avulla, jota uunin takaseinässä oleva puhallin
kierrättää tasaisesti uunin sisällä. Tällä tavoin lämpö
kulkeutuu tasaisesti ja nopeasti kaikkialle uuniin,
jolloin voit kypsentää samanaikaisesti erilaisia ruokia
uunin eri kannatintasoilla. Kiertoilmatoiminnossa
kosteus poistuu nopeasti, ja uunin kuivempi
ympäristö estää erilaisten ruokien tuoksujen ja
makujen sekoittumisen keskenään.
Kiertoilmatoiminto on suositeltava kakkujen
paistamisessa. Käytä uunin alinta kannatintasoa
parhaan tuloksen aikaansaamiseksi.
4
3
2
1
39
Grillaus
Käännä uunin toimintoväännin haluamasi
grillauksen symbolin
kohdalle ja valitse
haluamasi lämpötila lämpötilavääntimellä.
Grillatessasi lihaa tai kalaa levitä hieman öljyä
niiden pintaan. Aseta grillattava aina uuniritilälle.
Valitse kannattimet grillattavan ruoan paksuuden
mukaan.
Aseta aina leivinpaperilla suojattu uunipannu ritilän
alle alimmille kannattimille keräämään tippuva
rasva ja neste. Kaada pannulle vettä estääksesi
epämiellyttävä käry.
Gratinointi
Käännä uunin toimintoväännin gratinoinnin
symbolin
kohdalle ja valitse haluamasi
lämpötila lämpötilavääntimellä.
Tätä uunitoimintoa käyttäessäsi, valitse
maksimilämpötilaksi 200°C.
Kaikki grillivastukset ja puhallin ovat kytkettyinä ja
kierrättävät kuumaa ilmaa ruoan ympärillä.
Ruokaa ei tarvitse siten käännellä yhtä useasti
kuin tavallisesti. Gratinointia voidaan käyttää
muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta
(paahtoleipä, puoliraa’at pihvit) kaikkien niiden
ruokien yhteydessä, jotka grillattaisiin
tavanomaisella grillillä.
Pyrolyysi
Uunin pyrolyysipuhdistuksen aikana uuniin jäänyt
lika palaa tuhkaksi, joka on helppo pyyhkiä pois
uunin jäähdyttyä. Uuni kuumennetaan noin 470
°C:n lämpötilaan.
Aktivoi pyrolyysitoiminto kappaleessa
"Pyrolyyttisella emalilla pinnoitetun uunin
puhdistus" annettujen ohjeiden mukaisesti.
40
Vinkkejä
Kakkujen paistaminen
Kakut vaativat kohtuullisen lämpötilan (yleensä 150
°C- 200 °C). Lisäksi uunia on esikuumennettava
noin 10 minuutin ajan.
Uunin luukkua ei saa avata ennen kuin vähintään
3/4 asetetusta kypsennysajasta on kulunut.
Tavallista kakkutaikinaa paistetaan vuoassa noin 2/
3 kokonaiskypsennysajasta ja haluttu täyte tai
koristeet lisätään sen jälkeen ennen lopullista
kypsennystä.
Loppukypsennysaika riippuu luonnollisesti täytteestä
(hillo, hedelmät jne.). Huomaa, että taikinan on oltava
sakeudeltaan oikeanlainen, sillä liian kostea taikina
pidentää tarpeettomasti kypsymisaikaa. Jos taikina
on raakaa, se ei irtoa helposti lusikasta tai
vatkaimesta.
Jos paistat kakkuja tai torttuja yhtä aikaa kolmella
tasolla, laita ylimääräinen pelti kahden alimman pellin
väliin.
Lihan ja kalan kypsentäminen
Uunissa paistetun lihan painon on oltava vähintään
1 kg, jotta se ei kuivuisi kypsennyksen aikana.
Raa’aksi jätettävä (kypsä ulkoa, mutta mehukas
sisältä), hyvin pehmeä punainen liha, vaatii korkean
lämpötilan (200 °C - 220 °C).
Valkoinen liha, kana ja kala sen sijaan paistetaan
miedossa lämpötilassa (150 °C- 175 °C).
Kastikkeen valmistusaineet laitetaan paistinpannulle
kypsennyksen alussa vain, jos kypsennysaika on
lyhyt.
Muussa tapauksessa ne lisätään viimeisen puolen
tunnin aikana. Yksinkertainen tapa tarkistaa lihan
kypsyys on painaa sitä lusikalla;jos liha ei painu
painettaessa, se on valmis käännettäväksi. Sisältä
punaiseksi jätettävää paahtopaistia ja fileitä
valmistettaessa kypsennysaika on lyhyt.
Liha voidaan paistaa paistinpannussa tai suoraan
ritilän päällä, jolloin ritilän alle on tietenkin laitettava
rasvankeruupannu tippuvan lihanesteen
keräämiseksi.
Jos paistat hyvin rasvaista lihaa, laita liha suoraan
grilliin ja grilli rasvankeruupannun päälle välttääksesi
uunin likaantumisen.
Kun liha on kypsää, anna sen levätä vähintään 15
minuuttia ennen leikkaamista, jotta lihaneste ei valu
pois.
Estääksesi käryn muodostumisen uunin sisälle
paiston aikana, kaada vähän vettä
rasvankeruupannulle ja lisää vettä tarvittaessa
kypsennyksen aikana, jos vesi haihtuu.
Ruoka voidaan pitää lämpimänä uunissa ennen
tarjoilua kääntämällä uunin lämpötila minimiin.
Varoitus! - Älä laita uunin pohjalle mitään
esineitä äläkä levitä pohjalle alumiinifoliota
kypsennyksen aikana, sillä emaloidut pinnat
ja kypsennettävä ruoka voivat vahingoittua.
Laita pannut, kuumuutta kestävät pannut ja
alumiinifoliot aina uunipeltien päälle.
Varoitus! - Ole varovainen, kun asetat ja otat
poisuuniritilää ja uunipannua, jottei uunitilan
emalipintavaurioidu.
Kypsennysajat
Kypsennysaika vaihtelee kypsennettävän ruoan,
sen sakeuden ja määrän mukaisesti. Merkitse
ensimmäiset käyttökokemukset muistiin, sillä samoilla
olosuhteilla samalle ruoalle pääset tietysti aina
samanlaiseen lopputulokseen.
Kokemuksen avulla voit tehdä tarvittavia muutoksia
kypsennystaulukoissa mainittuihin arvoihin.
41
Kypsennystaulukot
Kypsennysajat eivät sisällä uunin esikuumennusta. Esilämmitä uunia noin 10 minuuttia ennen kypsentämisen
aloittamista.
Ylä-/alalämpö ja Kiertoilma-avusteinen toiminto
Paino (g)
Ylä-/alalämpö
1000
500
500
250
RUOKALAJI
KAKUT
Vatkattu taikina
Murotaikina
Rahka- ja juustokakku
Omenatorttu
Struudeli
Marjapiirakka
Hedelmätorttu
Sokerikakku
Joukukakku
Luumutorttu
Pikkuleivät
Keksit
Marengit
Pullat
Voitaikinaleivonnaiset
LEIPÄ JA PIZZA
Vaalea leipä
Ruisleipä
Sämpylät
Pizza
KOHOKKAAT
Makaronikohokas
Vihanneskohokas
Piiraat
Lasagne
Täytetyt makaronit
Taso
4
3
2
1
lämpötila
°C
Kiertoilma-avusteinen
toiminto
Taso
4
3
2
1
Kypsennysaika
LISÄOHJE
lämpötila
°C
minuuttia
2
2
1
1
2
2
2
1
1
1
3
2
2
2/3
2
170
170
175
170
180
190
170
170
150
175
170
160
135
210
180
2 (1 ja 3)*
2 (1 ja 3)*
2
2 (1 ja 3)*
2
2 (1 ja 3)*
2
2 (1 ja 3)*
2
2
2
2 (1 ja 3)*
2 (1 ja 3)*
2 (1 ja 3)*
2
160
160
165
160
160
180
150
165
150
160
160
150
150
170
170
45 ~ 60
20 ~ 30
60 ~ 80
90 ~ 120
60 ~ 80
40 ~ 45
60 ~ 70
30 ~ 40
120 ~ 150
50 ~ 60
20 ~ 35
20 ~ 30
60 ~ 90
25 ~ 35
45 ~ 70
Kakkuvuoassa
Kakkuvuoassa
Kakkuvuoassa
Kakkuvuoassa
Leivontapannulla
Kakkuvuoassa
Kakkuvuoassa
Leivontapannulla
Leivinpellillä
Leivinpellillä
Leivinpellillä
Leivinpellillä
Leivinpellillä
1
1
2
2
195
190
200
200
2
1
2 (1 ja 3)*
2
185
180
175
200
60 ~ 70
30 ~ 45
25 ~ 40
20 ~ 30
1-2 kpl
Leivontapannulla
6-8 sämpylää
Leivontapannulla
2
2
1
2
2
200
200
210
200
200
2 (1 ja 3)*
2 (1 ja 3)*
1
2
2
175
175
190
200
200
40 ~ 50
45 ~ 60
30 ~ 40
25 ~ 35
25 ~ 35
vuoassa
vuoassa
vuoassa
vuoassa
vuoassa
(*) Jos valmistat useampia kuin yhden ruokalajin samanaikaisesti, aseta ruoat suluissa mainituille kannatintasoille.
42
Kypsennysajat eivät sisällä uunin esikuumennusta. Esilämmitä uunia noin 10 minuuttia ennen kypsentämisen
aloittamista.
Ylä-/alalämpö ja Kiertoilma-avusteinen toiminto
Paino (g)
Ylä-/alalämpö
1000
1200
1000
1500
1500
1500
1500
2000
1200
1200
1000
4000
1500
3000
1200
1500
800
1200
1500
RUOKALAJI
LIHA
Naudanliha
Porsaanliha
Vasikanliha
Paahtopaisti
raaka
medium
kypsä
Porsaanlapa
Porsaanpotka
Lammas
Broileri
Kalkkuna
Ankka
Hanhi
Kani
Jänis
Fasaani
Mureke
KALA
Taimen/lahna
Tonnikala/lohi
Taso
4
3
2
1
lämpötila
°C
Kiertoilma-avusteinen
toiminto
Taso
4
3
2
1
Kypsennysaika
LISÄOHJE
lämpötila
°C
minuuttia
2
2
2
210
210
210
2
2
2
175
175
175
50 ~ 70
100 ~ 130
90 ~ 120
Ritilän päällä
Ritilän päällä
Ritilän päällä
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
180
180
190
190
180
190
190
180
175
175
190
190
190
180
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
200
200
200
170
160
175
200
160
220
160
175
175
175
170
50 ~ 60
60 ~ 70
70 ~ 80
120 ~ 150
100 ~ 120
110 ~ 130
70 ~ 85
210 ~ 240
120 ~ 150
150 ~ 200
60 ~ 80
150 ~ 200
90 ~ 120
tot. 150
Ritilän päällä
Ritilän päällä
Ritilän päällä
Nahkoineen
2 kpl
Koipi
Kokonainen
Kokonainen
Kokonainen
Kokonainen
Paloina
Paloina
Kokonainen
Leivontapannulla
2
2
190
190
2 (1 ja 3)*
2 (1 ja 3)*
175
175
40 ~ 55
35 ~ 60
3-4 kalaa
4-6 filettä
(*) Jos valmistat useampia kuin yhden ruokalajin samanaikaisesti, aseta ruoat suluissa mainituille kannatintasoille.
43
Kypsennysajat eivät sisällä uunin esikuumennusta. Esilämmitä uunia noin 10 minuuttia ennen
kypsentämisen aloittamista.
Grillaus
Grillaus
Määrä
RUOKALAJI
Lukumäärä Paino
Filepihvit
Naudanlihapihvit
Makkarat
Porsaankyljykset
Broileri (puolikkaat)
Kebabit
Broileri (rintapalat)
Jauhelihapihvit
Kala (fileet)
Voileivät
Paahtoleipä
4
4
8
4
2
4
4
6
4
4-6
4-6
800
600
—
600
1000
—
400
600
400
—
—
4
3
2
1
Taso
Lämpötila
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
°C
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
Kypsennysaika
(minuuttia)
YläAlapuoli
puoli
12 ~ 15
10 ~ 12
12 ~ 15
12 ~ 16
30 ~ 35
10 ~ 15
12 ~ 15
10 ~ 15
12 ~ 14
5~7
2~4
12 ~ 14
6~8
10 ~ 12
12 ~ 14
25 ~ 30
10 ~ 12
12 ~ 14
8 ~ 10
10 ~ 12
—
2~3
Annetut lämpötilat ovat ainoastaan ohjeellisia. Kypsennyksen aikana voi olla tarpeellista muuttaa lämpötilaa halutun
paistotuloksen saavuttamiseksi.
Gratinointi
Tätä uunitoimintoa käyttäessäsi, valitse maksimilämpötilaksi 200°C.
Paino (g)
Gratinointi
1000
1000
500
800
RUOKALAJI
Kalkkunarullat
Kana (puolitettu)
Kanankoivet
Viiriäiset
Vihannespaistos
Makrilli
Kalaviipaleet
Taso
3
3
3
3
3
3
3
4
3
2
1
Paistoaika
Lämpötila
°C
(minuutteina)
200
200
200
200
200
200
200
30 ~ 40
25 ~ 30
15 ~ 20
25 ~ 30
20 ~ 25
15 ~ 20
12 ~ 15
Annetut lämpötilat ovat ainoastaan ohjeellisia. Kypsennyksen aikana voi olla tarpeellista muuttaa lämpötilaa halutun
paistotuloksen saavuttamiseksi.
44
Puhdistus ja huolto
Kytke virta pois uunista ja anna sen
jäähtyä aina ennen puhdistusta
pyrolyysipuhdistusta
lukuun
ottamatta.
Uunia ei saa puhdistaa höyry- eikä
painepesurilla.
Aloita puhdistus vasta sen jälkeen kun uuni on
jäähtynyt. Pese emaloidut osat haalealla vedellä ja
pesuaineella. Älä käytä hankaavia aineita tai
välineitä, esim. hankausvillaa, happoja jne., sillä ne
voivat vahingoittaa uunin pintoja. Huuhtele
ruostumattomat teräspinnat vedellä käytön jälkeen
ja kuivaa ne pehmeällä liinalla tai säämiskällä.
Jos lika on tarttunut tiukasti kiinni, voit käyttää
normaaleja hankaamattomia puhdistusaineita tai
ruostumattoman teräksen puhdistukseen tarkoitettuja
tuotteita. Toinen vaihtoehto on käyttää puhdistamiseen
tippa kuumaa etikkaa. Käytä uunin lasiluukun
puhdistuksessa ainoastaan kuumaa vettä varoen
käyttämästä karkeita puhdistusliinoja tai
hankausaineita.
Hedelmien (esim. sitruunoiden, keitettyjen luumujen
jne.) kuumat hapot jättävät vaikeasti poistettavia
tahroja emalipintoihin, mikä voi himmentää
emalipinnan kiiltoa, mutta ei heikennä uunin toimintaa.
Puhdista uuni huolellisesti käytön jälkeen. Tällä
tavoin ruoantähteet on helpompi poistaa, eivätkä ne
pala kiinni pintoihin seuraavan käytön yhteydessä.
45
Pyrolyyttisella emalilla pinnoitetun uunin puhdistus
Uunin
luukku
on
pyrolyysipuhdistuksen aikana
kuuma. Pidä lapset kaukana
uunista.
Älä käytä lieden keittoalueita
pyrolyysipuhdistuksen aikana.
Poista pyrolyysipuhdistusjakson
ajaksi kaikki uunin varusteet.
Poista liika lika (yli kiehunut ruoka,
rasva), joka saattaisi savuta liian
voimakkaasti.
Ennen puhdistusjakson käynnistystä
tarkista, että uunin luukku on täysin kiinni.
Lämpövastukset eivät toimi, jos uunin
luukku on auki.
Periaate
Uunin sisäpinta on kiiltävää ja sileäpintaista
erikoisemalia, joka kestää korkeita lämpötiloja.
Kun uunin lämpötila kohoaa noin 470 °C:een,
kaikki lika (rasva-, sokeri-, kananmuna-, taikinaym. roiskeet) palaa tuhkaksi.
Turvallisuus
Turvallisuussyistä lukitusjärjestelmä lukitsee uunin
luukun automaattisesti pyrolyysijakson aikana,
kun uunin lämpötila on noin 300 °C
300 °C:n lämpötilasta lähtien luukku pysyy
lukittuna, vaikka pyrolyysijakso keskeytettäisiin
(sähkövian vuoksi tai tarkoituksella). Luukku
vapautuu lukituksesta, kun uuni on
jäähtynyt.
Puhdistusjakson aikana toimii jäähdytyspuhallin.
Jäähdytys jatkuu puhdistustoimenpiteen jälkeen,
kunnes uuni on jäähtynyt riittävästi.
Puhdistusjakso
tapahtuu
vain
hälytysajastimen ohjaamana.
Pyrolyysiajaksi on suositeltavaa ohjelmoida
vähintään 120 ja enintään 180 minuuttia.
46
Säännöllinen hoito
Roiskeet kannattaa pyyhkiä sienellä tuoreeltaan,
kun uuni on likaantunut.
Jos ruokaa kiehuu yli uunin pohjalle, kostuta
kiinni tarttunut lika ja anna sen liota. Älä raaputa
äläkä käytä hankaavia puhdistusaineita, jotka
voivat naarmuttaa ja vaurioittaa pinnoitteita
(emalia, vernissaa, lakkaa).
Jaksottainen hoito
Jos uunisi ei ole kovin likainen (esim. vain yhden
tai kahden paistamisen jälkeen), suosittelemme,
että pyrolyysin kestoksi ohjelmoidaan 120
minuuttia.
Jos uuni on erittäin likainen,suosittelemme 180
minuuttia kestävää puhdistusjaksoa.
Pyyhi
tuhkaksi
palanut
lika
pyrolyysipuhdistuksen jälkeen kylmästä uunista
kostealla sienellä. Uunin voi huoletta puhdistaa
niin usein kuin se on tarpeellista. Valmiiksi
lämmitetyn uunin lämmön voi hyödyntää
suorittamalla pyrolyysipuhdistuksen heti
paistamisen jälkeen Puhdistusjakson yhteydessä
uuni on poissa käytöstä parin tunnin ajan.
Toimi näin
)
1. Ota pois uunista kaikki varusteet, jotka
kestävät huonosti pyrolyysipuhdistusjakson
aikana vallitsevaa korkeaa lämpötilaa ja
voivat vaurioittaa uunia.
2. Poista tarvittaessa liika lika (yli kiehunut ruoka,
rasva), joka saattaisi savuta liian
voimakkaasti.
3. Sulje luukku.
4. Käännä uunin toimintojen valitsin asentoon
.
5. Aseta
hälytysajastin
haluamasi
pyrolyysijakson keston kohdalle.
Käyttöpaneelissa syttyvä termostaatin
merkkivalo ilmaisee, että uuni on
kuumenemassa. Kun uunin lämpötila on
47
pyrolyysiin sopiva, merkkivalo sammuu. Se
syttyy uudelleen merkiksi lämpötilan
ylläpitämisestä.
6. Kun puhdistusjakso on päättynyt, kuuluu
äänimerkki ja uunin virta katkeaa
automaattisesti (hälytysajastin jää 0asentoon).
Käännä uunin toimintojen valitsin 0asentoon.
Turvallisuussyistä uunin luukku lukkiutuu
heti, kun puhdistusjakso käynnistyy.
Koska uunin lämpötila nousee erittäin
korkeaksi pyrolyysin aikana, luukun
avaaminen on mahdotonta. Luukku
vapautuu lukituksesta, kun uuni on
jäähtynyt riittävästi.
Jos valitset jonkin paistotoiminnon, kun
pyrolyysi on käynnissä, puhdistusjakso
keskeytyy.
Jos luukun lukitus on aktivoitu, on
odotettava luukun lukituksen avautumista
ennen uunin käynnistystä.
48
Uunin luukku ja tiiviste
Irrota mieluummin luukku uunista ennen luukun
puhdistusta.
Toimi seuraavalla tavalla:
1. Avaa uunin luukku kokonaan.
2. Paikanna saranat, jotka liittävät luukun uuniin
(ks. kuva A).
3. Avaa ja käännä pienet vivut kummassakin
saranassa (ks. kuva B).
4. Tartu luukkuun oikealta ja vasemmalta reunalta
ja käännä sitä hitaasti uuniin päin, kunnes se
on puolittain kiinni (ks. kuva C).
5. Vedä luukku hitaasti ulos (ks. kuva C).
6. Aseta luukku tukevalle alustalle.
Puhdista luukun lasi ainoastaan pehmeällä liinalla
ja lämpimällä vedellä.
Aseta luukku puhdistuksen jälkeen takaisin
paikalleen päinvastaisessa järjestyksessä.
ÄLÄ puhdista uunin luukkua, kun
lasit ovat vielä lämpimiä. Kuumat lasit
voivat särkyä helposti.
Jos laseihin tulee säröjä tai syviä
naarmuja, ne heikkenevät, ja ne on
vaihdettava, jotta vältetään lasin
särkymisen mahdollisuus. Ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen,
jonka henkilökunta antaa sinulle
mielellään lisäohjeita.
)
Ruostumatonta terästä tai alumiinia olevat mallit:
Puhdista uunin luukku kostealla sienellä ja kuivaa
sen jälkeen pehmeällä liinalla.
Älä koskaan käytä teräsvillaa, happoja tai
hankaavia aineita, sillä ne saattavat vahingoittaa uunin
pintoja. Noudata näitä ohjeita myös käyttöpaneelin
puhdistuksessa.
Kuva A
Kuva B
Kuva C
49
Uunin lampun vaihto
Tarkista, että uunin jännitteensyöttö
on katkaistu irrottamalla sulake ennen
tämän toimenpiteen suorittamista.
Uunin lampun täytyy täyttää seuraavat
vaatimukset:
z
Kestää 300°C:n lämpötilaa
z
Jännite 230 V ~ 50 Hz
z
Teho 40 W
z
Kanta E 14
Vaihda lamppu seuraavalla tavalla :
1. Työnnä lasikantta sisäänpäin ja käännä
samalla vastapäivään.
2. Irrota rikkinäinen lamppu.
3. Aseta uusi lamppu.
4. Kiinnitä lasikansi.
5. Kytke jännitteensyöttö asettamalla sulake
paikalleen.
)
50
Häiriötilanteet
Jos laite ei toimi oikein, tarkista alla mainitut asiat ennen kuin otat yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
VIKA
RATKAISU
„ Uuni ei kytkeydy toimintaan.
‹Tarkista, että laitteen sähköliitäntä on tehty oikein ja pistokkeen kytkin tai verkkovirtakytkin
on päällä.
„ Uuni ei kuumene.
Tarkista:
‹ onko paistoaika valittu kääntämällä hälytysajastinta.
‹ että uunin luukku on kunnolla kiinni (pyrolyysi- puhdistusjakson käynnistystä varten).
„ Uunin lämpötilan valo ei syty.
‹Käännä termostaatin säädin jonkun lämpötilan
kohdalle.
tai
‹Käännä uunin toimintojen säädin jonkun
toiminnon kohdalle.
„ Uunin valo ei syty.
‹Käännä uunin toimintojen säädin jonkun
toiminnon kohdalle.
tai
‹Hanki uusi uunin lampun polttimo valtuutetusta
huoltoliikkeestä ja vaihda lamppu tämän
ohjekirjan ohjeita noudattaen.
„ Ruokien kypsyminen kestää liian kauan, tai
ruoat kypsyvät liian nopeasti.
‹Lue käyttöohjekirja, erityisti kappale “Uunin
käyttöön liittyviä vinkkejä ja neuvoja”.
„ Ruokien päällä ja uunin sisällä on höyryä ja
kosteutta.
‹ Älä jätä ruokia uuniin 15-20 minuuttia
pitemmäksi ajaksi sen jälkeen kun kypsennys
on päättynyt.
51
Tekniset tiedot
Uunin ulkomitat
Korkeus
Leveys
Syvyys
600 mm
560 mm
550 mm
Uunin sisätilan mitat
Korkeus
Leveys
Syvyys
Tilavuus
335 mm
405 mm
400 mm
56 l
Lämpövastusten tehot
Alalämpövastus
1000 W
Ylälämpövastus
800 W
Koko uuni (ylä+ala)
1800 W
Grilli
1650 W
Kiertoilma-avusteinen toiminto
1825 W
Gratinointi
1675 W
Pyrolyysipuhdistus
2450 W
Uunin lamppu
40 W
Konvektiopuhallin
25 W
Jäähdytyspuhallin
25 W
Maksimiteho
Uunin termostaatin säätöalue:
Jännite (50 Hz)
52
2480 W
50 °C - 250 °C
230 V
Asennusohjeet
Seuraavat ohjeet on tarkoitettu ammattitaitoiselle asentajalle, joita
noudattaen hän voi suorittaa laitteen
kaikki asennus-, säätö- ja huoltotyöt
täsmällisesti ja voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti. Kaikki laitteen asennukseen liittyvät toimenpiteet on annettava ammattitaitoisen henkilöstön tehtäväksi ja ne
on suoritettava lakien ja määräysten
mukaisesti.
Sähköliitäntä
Varmista seuraavat asiat ennen sähköliitännän
suorittamista:
— Turvasulake ja asunnon johdotusjärjestelmä
ovat riittävät uunin kokonaissähkökuormitukselle (katso arvokilpi).
— Asunnon johdotusjärjestelmässä on asianmukainen, voimassa olevien määräysten ja lakien mukainen maadoitus.
— Uunin verkkovirtakytkennässä käytetty
moninapakytkin on helposti ulottuvilla uunin
asennuksen jälkeen.
Soveltuvat virtajohdot huomioiden kaapelin
halkaisijan: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RR-F, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.
Jakorasia
Uunissa on helposti ulottuvilla oleva jakorasia,
joka on suunniteltu toimimaan 230 V:n
yksivaihevirralla.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla
mahdollisista vahingoista, mikäli näitä
onnettomuuksia estäviä määräyksiä ei
noudateta.
Tässä laitteessa on vakiopistokkeella varustettu
virtajohto, joka vastaa arvokilvessä mainittua kokonaissähkökuormitusta. Pistoke kytketään sopivaan seinäpistorasiaan. Mikäli tarvitaan suora
sähköverkkoliitäntä, laitteen ja päävirtalähteen
väliin on asennettava moninapakytkin, jonka kontaktien väli on vähintään 3 mm, ja joka vastaa
vaadittua kuormitusta voimassa olevien määräysten mukaisesti. Kytkin ei saa katkaista keltavihreää maadoitusjohdinta, ja maadoitusjohtimen on
oltava 2 - 3 cm pitempi kuin muiden kaapeleiden.
Virtajohto on asennettava siten, että se ei missään tilanteessa ole alttiina lämpötilalle, joka on
50 °C korkeampi kuin ympäristön lämpötila.
53
Uunin asentaminen kalusteen sisälle
Jotta kalusteen sisälle asennettu uuni toimii
asianmukaisesti, uunille tarkoitetun keittiökalusteen
aukon on oltava mitoiltaan sopiva.
Kun laite on asennettu paikalleen, sen ympärillä ei
saa olla avointa tilaa ja keittiökalusteen on
ympäröitävä laitetta tiiviisti kaikilta sivuilta, jotta uunin
jännitteellisiin osiin ei vahingossa voida koskea. Kaikki
sähkövirralta suojaavat osat, mukaanlukien
mahdollinen päällyspaneeli (esimerkiksi, jos laite
asennetaan keittiön työpöydän päähän), on
kiinnitettävä sillä tavoin, että niitä ei voi irrottaa muuten
kuin erityisen työkalun avulla.
Laite voidaan asentaa siten, että sen takaseinä ja
toinen kylki on korkeampaa toista laitetta tai seinää
-vasten. Sen sijaan toinen kylki on sijoitettava
sellaisen laitteen tai kalusteen viereen, jonka korkeus
on sama.
Kuva A
Uunin kokonaismitat (Kuva A)
Kalusteen aukon mitat
Aukon mittojen tulee vastata Kuvassa B esitettyjä.
Alapuolisen aukon mitat
Kuva B
Aukon mittojen tulee vastata Kuvassa C esitettyjä.
560
- 57
0
600
IN
550 M
100
80÷
Kuva C
54
Uunin kiinnittäminen kalusteeseen
1. Aseta uuni kalusteeseen.
2.Avaa uunin luukku ja kiinnitä uuni
kalusteeseen asettamalla neljä tulppaa (A) uunin
kehyksessä oleviin reikiin ja kiinnitä neljä
puuruuvia (B) ruuvaamalla (kuva D).
Kuva D
55
Takuu/Huolto
Huolto ja varaosat
Huollot, varaosatilaukset ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.
Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät soittamalla numeroon 0200-2662 (0,16 e/min
+pvm), tai katsomalla puhelinluettelon keltaisilta sivuilta kohdasta "kodinkoneiden huoltoa".
Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan, vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä
varaosaa.
Mainitse soittaessasi tuotteen merkki. Kopioi
arvokilvestä tuotteen tiedot alla olevaan kohtaan,
niin ne löytyvät helposti, jos sinun pitää ottaa
yhteys huoltoliikkeeseen.
Malli (Model) ..........
Tuotenumero (Prod.nr.) ...........
Sarjanumero (Serial nr.) ...........
Ostopäivä ...............
Kuluttajaneuvonta
Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat vastauksen
kuluttajaneuvonnastamme soittamalla numeroon 0200-2662
(0,16 e/min +pvm). Voit olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan myös sähköpostitse osoitteessa
carelux.fsh@electrolux.fi.
Takuu
Tuotteen takuuaika voidaan ilmoittaa erikseen. Ellei takuuaikaa ole erikseen määritelty, noudatetaan
vallitsevaa lainsäädäntöä ja kansallisia määräyksiä. Takuuehdot noudattavat vallitsevan lainsäädännön
mukaisia yleisiä ehtoja. Ostokuitti säilytetään, koska takuun alkaminen määritetään ostopäivän mukaan.
Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana:
• aiheettomasta huoltokäynnistä
• ellei valmistajan laitteen asennuksesta, käytöstä ja hoidosta antamia ohjeita ole noudatettu.
EU-maat
Laitteella on käyttömaan lainsäädännön mukainen takuu.
Kuljetusvauriot
Tarkista pakkauksen purkamisen yhteydessä, ettei laite ole vaurioitunut kuljetuksessa. Mahdollisista
kuljetusvaurioista on heti ilmoitettava myyjäliikkeelle.
56
Euroopan takuu
Electrolux myöntää takuun tälle tuotteelle oppaan takakannessa luetelluissa maissa tuotetakuussa
määritetyksi tai lainsäädännön mukaiseksi ajaksi.Muuttaessasi jäljessä luetellusta maasta toiseen
tuotetakuu siirtyy mukanasi seuraavien ehtojen mukaisesti:
•
Tuotetakuu on voimassa tuotteen ostopäivästä lukien. Tästä on osoituksena tuotteen myyjän antama
ostokuitti, joka osoittaa tuotetakuun olevan voimassa.
•
Tuotetakuu on voimassa ja korvaa tuotteen korjauksen ja vialliset osat uuden asuinmaan tätä tuotetta
tai tuoteryhmää koskevien takuuehtojen mukaisesti.
•
Tuotetakuu koskee vain tuotteen alkuperäistä ostajaa, eikä takuuta voi siirtää toiselle käyttäjälle.
•
Tuote on asennettava ja sitä on käytettävä Electroluxin antamien käyttöohjeiden mukaisesti. Tuote
on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön, ei kaupallisia tarkoitusperiä varten.
•
Tuote asennetaan uuden asuinmaan kaikkien asiaa koskevien ja voimassa olevien sääntöjen
mukaisesti.
Nämä Euroopan takuun ehdot eivät vaikuta kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin.
57
58
ZYB 380
0,79 kWh
0,78 kWh
56
43 min.
41 min.
1130 cm²
59
www.zanussi.no
35699-5701
02/08 R.A
Download PDF

advertising