Progress | PBP5360X | User manual | Progress PBP5360X Instrukcja obsługi

instrukcja obsługi
Piekarnik do zabudowy
PBP 5360
2 progress
Spis treści
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Opis urządzenia
Przed pierwszym użyciem
Eksploatacja
Porady oraz tabele pieczenia
2
3
5
7
14
Czyszczenie i pielęgnacja
Co zrobić, gdy…
Dane techniczne
Instalacja
Utylizacja
19
26
27
27
30
Może ulec zmianie bez powiadomienia
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Niniejszą instrukcję obsługi należy przechowywać wraz z urządzeniem. W przypadku sprzedaży lub przekazania urządzenia innej osobie albo przeprowadzki
i pozostawienia urządzenia w dotychczasowym miejscu należy pamiętać o
tym, aby nowy użytkownik miał dostęp
do instrukcji obsługi oraz wszystkich
dodatkowych informacji.
Niniejsze ostrzeżenia mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi i domownikom. W związku z tym
należy je uważnie przeczytać przed instalacją i/lub rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
Instalacja
• Wszystkie czynności związane z instalacją
muszą być wykonane przez wykwalifikowaną osobę zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Poniżej instrukcji dla użytkownika podano opis poszczególnych czynności, jakie należy wykonać podczas instalowania urządzenia.
• Instalację i podłączenie urządzenia zlecić
wykwalifikowanej osobie posiadającej odpowiednią wiedzę, która wykona wszystkie czynności zgodnie z przepisami.
• Wszelkie modyfikacje domowej instalacji
zasilającej, wymagane w celu instalacji
urządzenia, mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.
• W zależności od modelu, piekarnik może
być używany jako urządzenie niezależne
lub w połączeniu z elektryczną płytą kuchenną z zasilaniem jednofazowym 230 V.
Obsługa
• Piekarnik służy wyłącznie do przygotowywania potraw; nie należy go używać do innych celów.
• Podczas obsługi piekarnika należy zachować ostrożność. Bardzo gorące grzałki
powodują nagrzewanie się blach i rusztu
oraz innych części urządzenia.
• Jeśli z jakichkolwiek przyczyn w piekarniku
przygotowuje się potrawy w folii aluminiowej, nie wolno dopuścić, aby bezpośrednio stykała się ona z dnem piekarnika.
• Podczas czyszczenia piekarnika należy
zachować ostrożność: nie wolno rozpryskiwać żadnych środków na filtr tłuszczu
(jeśli jest zainstalowany), grzałki ani czujnik
termostatu.
• Zmiany urządzenia lub modyfikacje jego
parametrów stwarzają zagrożenie dla
użytkownika.
• Podczas pieczenia i grillowania szyba w
drzwiach piekarnika oraz inne jego części
mocno się rozgrzewają. Dlatego nie wolno
pozwalać małym dzieciom na przebywanie przy urządzeniu. W przypadku podłączania urządzeń elektrycznych do gniazdka obok piekarnika, należy upewnić się, że
ich przewody nie stykają się z gorącymi
częściami piekarnika ani nie zaczepiają o
drzwi piekarnika.
• Podczas wyjmowania z piekarnika naczyń
żaroodpornych należy zawsze korzystać z
rękawic do pieczenia.
• Regularne czyszczenie pozwala utrzymać
powierzchnie urządzenia w dobrym stanie.
• Przed rozpoczęciem czyszczenia piekarnika wyłączyć zasilanie lub wyjąć wtyczkę
z gniazdka.
• Sprawdzić, czy po zakończeniu pieczenia
piekarnik został wyłączony.
progress 3
• Do czyszczenia urządzenia nie należy stosować pary ani parowych urządzeń czyszczących.
• Nie należy stosować ściernych środków
czyszczących ani ostrych skrobaków metalowych. Mogą one porysować powierzchnię szyby drzwi piekarnika, co może
spowodować jej pęknięcie.
raniczonych zdolnościach fizycznych,
sensorycznych czy umysłowych, a także
nieposiadające wiedzy lub doświadczenia
w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba,
że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego
urządzenia przez osobę odpowiedzialną
za ich bezpieczeństwo.
Bezpieczeństwo użytkownika
• Urządzenie jest przeznaczone do obsługi
przez osoby dorosłe. Korzystanie z urządzenia przez dzieci lub zabawa dzieci z
urządzeniem są niebezpieczne.
• Dzieci nie powinny zbliżać się do pracującego piekarnika. Drzwi piekarnika pozostają przez długi czas gorące nawet po wyłączeniu piekarnika.
• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone
do użytku przez osoby (w tym dzieci) o og-
Serwis
• Kontrole i/lub naprawy powinny być przeprowadzane przez serwis producenta lub
autoryzowany przez producenta punkt
serwisowy z wykorzystaniem wyłącznie
oryginalnych części.
• Nie próbować samodzielnie naprawiać
urządzenia w razie awarii lub uszkodzenia.
Wykonywanie napraw przez osoby niewykwalifikowane może być przyczyną
uszkodzeń urządzenia lub obrażeń ciała.
Opis urządzenia
1
2
3
4
5
6
7
1 Panel sterowania
2 Otwory wentylacyjne wentylatora chłodzącego
3 Grill
4 Oświetlenie wewnętrzne
5 Wentylator piekarnika
6 Otwór rożna obrotowego
7 Tabliczka znamionowa
4 progress
Akcesoria
Rożen
Blacha do pieczenia
1
2
3
4
Ociekacz do tłuszczu
1
2
3
4
Zdejmowana rączka rożna
Pręt rożna
Widełki
Podpórka rożna
Ruszt piekarnika
Panel sterowania
1
10
1
2
3
4
9
2
8
Funkcje pieczenia
Wskaźnik temperatury
Wskaźnik czasu
Minutnik / Czas pieczenia / Zakończenie
pieczenia
5 Przycisk zwiększania nastawy "
" (czasu lub temperatury)
3
7
6
5
4
6 Przycisk zmniejszania nastawy "
" (czasu lub temperatury)
7 Czyszczenie pyrolityczne
8 Funkcja szybkiego nagrzewania
9 Przycisk funkcji pieczenia
10 WŁ./WYŁ.
Wszystkie funkcje piekarnika są sterowane
za pomocą elektronicznego programatora.
progress 5
Można wybrać dowolną kombinację funkcji
pieczenia, temperatury oraz czasu pieczenia.
Uwaga
W przypadku przerwy w zasilaniu programator zapamięta wszystkie ustawienia (czas,
ustawienia programu lub włączony program)
na okres około 3 minut. W przypadku dłuższej przerwy w zasilaniu prądem wszystkie
ustawienia zostaną anulowane. Po przywróceniu zasilania cyfry na wyświetlaczu będą
pulsowały. W takim wypadku należy ustawić
ponownie zegar i minutnik.
Przed pierwszym użyciem
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem
użytkowania piekarnika należy
usunąć wszystkie materiały
opakowaniowe, zarówno te
znajdujące się wewnątrz, jak i na
zewnątrz urządzenia.
Po pierwszym podłączeniu zasilania do urządzenia na wyświetlaczu automatycznie pojawi się wskazanie 12:00 oraz pulsujący sym.
bol
Przed użyciem piekarnika należy ustawić
prawidłową godzinę.
Ustawianie zegara:
1. Nacisnąć przycisk
. Gdy symbol
będzie pulsował, nastawić aktualny czas
za pomocą przycisku "
" lub "
".
Symbol strzałki
zniknie po około 5 sekundach po wyświetleniu aktualnego
czasu.
1
2
2. Gdy symbol
przestanie pulsować, nacisnąć dwukrotnie przycisk
.
Następnie postępować zgodnie z opisem
zawartym w punkcie 1.
Przed pierwszym użyciem należy rozgrzać
pusty piekarnik.
1. Nacisnąć przycisk
, aby włączyć piekarnik.
2. Nacisnąć dwukrotnie przycisk
i wybrać funkcję termoobiegu
.
1
2
3. Ustawić temperaturę na wartość 250°C
za pomocą przycisku "
".
4. Nie wyłączać pustego piekarnika przez
około 45 minut.
5. Otworzyć okno w celu wentylacji pomieszczenia.
Tę procedurę należy powtórzyć przy wybranej funkcji pieczenia tradycyjnego i funkcji
turbo grill przez ok. 5-10 minut.
W tym czasie może być wyczuwalny nieprzyjemny zapach. Jest to zjawisko normalne.
Zapach powodują pozostałości z procesu
produkcyjnego.
Po wykonaniu tej operacji należy odczekać
aż piekarnik ostygnie, a następnie wytrzeć
komorę piekarnika miękką szmatką zamoczoną w ciepłej wodzie z mydłem.
Przed pierwszym pieczeniem należy również
dokładnie umyć akcesoria piekarnika.
Aby otworzyć drzwi piekarnika, należy zawsze chwytać za środkową część uchwytu,
aż do ich całkowitego otworzenia.
6 progress
nej funkcji pieczenia będzie wyświetlony
numer funkcji pieczenia.
Przycisk Wł./Wył.
Piekarnik należy włączyć przed ustawieniem
jakiejkolwiek funkcji lub programu pieczenia.
na wyświetlaczu
Po naciśnięciu przycisku
pojawi się symbol piekarnika i włączy się oświetlanie piekarnika.
3. Jeśli zaprogramowana temperatura jest
nieodpowiednia, nacisnąć przycisk "
"
lub "
", aby ustawić odpowiednią wartość temperatury. Regulacja temperatury
odbywa się krokowo co 5 stopni.
– Podczas rozgrzewania się piekarnika symbol termometru będzie się powoli podnosił
i wskazywał aktualny stopień nagrzania
piekarnika.
Gdy zostanie osiągnięta żądana temperatura, rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy, a symbol termometru będzie się palił
światłem ciągłym.
Ustawianie temperatury i czasu
pieczenia
Nacisnąć przycisk "
" lub "
", aby
zwiększyć lub zmniejszyć zaprogramowaną
temperaturę podczas pulsowania symbolu "
° ". Maksymalna temperatura wynosi 250°C.
Aby wyłączyć piekarnik, nacisnąć przycisk
. Można to zrobić w każdym momencie.
Wszelkie funkcje lub programy pieczenia
zostaną zatrzymane, zgaśnie oświetlenie
piekarnika, a na wyświetlaczu widoczna będzie tylko aktualna godzina.
Piekarnik można wyłączyć w dowolnym momencie.
Wybór funkcji pieczenia
1. Włączyć piekarnik za pomocą przycisku
.
2. Nacisnąć przycisk
, aby wybrać pożądaną funkcję piekarnika. Po każdorazowym naciśnięciu przycisku
na wyświetlaczu pojawi się symbol pieczenia, a
z lewej strony symbolu aktualnie wybra-
Nacisnąć przycisk "
" lub "
", aby skrócić lub wydłużyć zaprogramowany czas pieczenia podczas pulsowania symbolu
.
Termostat bezpieczeństwa
Aby zapobiec niebezpiecznemu przegrzaniu
(w wyniku nieprawidłowego użycia urządzenia lub wad komponentów), piekarnik został
wyposażony w termostat bezpieczeństwa,
progress 7
który w razie potrzeby wyłącza zasilanie. Piekarnik włącza się ponownie automatycznie
po obniżeniu temperatury.
Jeśli termostat bezpieczeństwa zadziała z
powodu nieprawidłowej eksploatacji urządzenia, wystarczy naprawić błąd po ostygnięciu piekarnika. Jeśli natomiast termostat
zadziała z powodu wadliwego komponentu,
należy skontaktować się z autoryzowanym
serwisem.
Wentylator chłodzący
Wentylator służy do chłodzenia piekarnika i
panelu sterowania. Wentylator włącza się automatycznie po kilku minutach pieczenia.
Gorące powietrze wypływa poprzez otwory
wentylacyjne umieszczone przy uchwycie
drzwiczek piekarnika. Po wyłączeniu piekarnika wentylator może działać jeszcze przez
jakiś czas w celu jego ochłodzenia. Jest to
zjawisko zupełnie normalne.
Działanie wentylatora chłodzącego zależy od tego, jak długo piekarnik pracował
oraz w jakiej temperaturze. Wentylator
może się w ogóle nie włączy, gdy została
ustawiona niska temperatura lub gdy
piekarnik był używany tylko przez krótki
okres czasu.
Eksploatacja
Symbole funkcji
Funkcja piekarnika
Zastosowanie
Pieczenie z nawie- Umożliwia jednoczesne pieczenie mięsa i ciasta na różnych powem gorącego
ziomach piekarnika bez przenikania zapachów. Wstępnie ustapowietrza
wiona temperatura: 175ºC
Pieczenie tradycyjne
Ciepło jest wytwarzane przez górną i dolną grzałkę i rozprowadzane równomiernie wewnątrz piekarnika. Wstępnie ustawiona
temperatura: 200°C
Dolna grzałka
Ciepło jest wytwarzane tylko przez dolną grzałkę. To ustawienie
nadaje się doskonale do wykańczania pieczonych potraw.
Wstępnie ustawiona temperatura: 250ºC
Grill turbo
Oferuje możliwość alternatywnego pieczenia potraw zwyczajowo przygotowywanych na konwencjonalnym grillu. Grzałka grilla
i wentylator pracują razem, tworząc obieg gorącego powietrza
wokół potrawy. Wstępnie ustawiona temperatura: 180°C
Najwyższa temperatura: 200°C.
Rożen można stosować do grillowania mięsa lub do przygotoGrill + rożen obrowywania kebabów i mniejszych kawałków mięsa. Wstępnie ustowy
tawiona temperatura: 250 °C
Rozmrażanie
Wentylator piekarnika pracuje bez nagrzewania, zapewniając
wewnątrz piekarnika cyrkulację powietrza o temperaturze pokojowej. Funkcja ta jest odpowiednia do rozmrażania delikatnych
potraw, które mogłyby zostać uszkodzone w wyższej temperaturze, np. ciast z kremem, ciast z polewą, pasztecików, chleba
oraz produktów zawierających drożdże.
Czyszczenie pirolityczne
Funkcja ta pozwala na dokładne wyczyszczenie komory piekarnika.
Korzystanie z piekarnika
Ważne! Nie umieszczać folii aluminiowej,
form do pieczenia itp. na dnie piekarnika,
gdyż skumulowane ciepło może
doprowadzić do zniszczenia emaliowanej
powierzchni piekarnika. Naczynia, naczynia
żaroodporne oraz tace aluminiowe należy
ustawiać na ruszcie umieszczonym w
bocznych prowadnicach. Przy
podgrzewaniu potraw powstaje para,
podobnie jak ma to miejsce w czajniku. Przy
kontakcie pary ze szkłem w drzwiach
8 progress
piekarnika następuje kondensacja i powstają
krople wody.
Aby ograniczyć zjawisko kondensacji,
należy zawsze rozgrzewać pusty piekarnik przez 10 minut.
Zalecamy wycieranie kropel wody po każdym pieczeniu.
Ważne! Podczas pieczenia drzwi
piekarnika powinny być zawsze
zamknięte.
Przy otwieraniu drzwi należy zachować ostrożność. Nie pozwalać, aby drzwi same
opadały przy otwieraniu piekarnika - należy
zawsze trzymać drzwi za uchwyt aż do ich
zupełnego otwarcia.
Piekarnik posiada cztery poziomy umieszczania potraw.
Poziom umieszczania potraw liczy się od
dołu piekarnika - patrz rysunek.
Wsuwane elementy należy umieszczać
prawidłowo (patrz rysunek).
Nie stawiać garnków ani naczyń bezpośrednio na dnie piekarnika.
Pieczenie z nawiewem gorącego
powietrza
Żywność pieczona jest przy użyciu podgrzanego powietrza, rozprowadzanego równo
wewnątrz piekarnika za pomocą wentylatora
położonego na tylnej ścianie piekarnika.
Ciepło jest szybko i równomiernie rozprowadzane po całym piekarniku. Pozwala to na
jednoczesne pieczenie różnych potraw
umieszczonych na różnych poziomach.
Zalety pieczenia z użyciem tej funkcji to:
– Szybsze nagrzewanie wstępne
Ponieważ wentylator piekarnika szybko
zapewnia osiągnięcie temperatury, nie jest
konieczne wstępne podgrzewanie, chociaż może zajść potrzeba wydłużenia cza-
su pieczenia o dodatkowe 5-7 minut. Do
pieczenia takich potraw jak chleb, paszteciki, rożki, suflety, itp., które wymagają wyższych temperatur, najlepsze wyniki są
osiągane, gdy piekarnik jest wstępnie podgrzany.
– Niższe temperatury
Pieczenie z użyciem wentylatora zazwyczaj wymaga niższych temperatur niż pieczenie tradycyjne.
Należy przestrzegać temperatur podanych w tabeli potraw. Należy pamiętać,
aby obniżyć temperatury podane dla pieczenia tradycyjnego o około 20-25°C dla
własnych przepisów, które wymagają pieczenie tradycyjnego.
– Równomierne nagrzewanie przy pieczeniu
Pieczenie z udziałem wentylatora umożliwia równomierne ogrzewanie potraw
umieszczonych na wszystkich poziomach.
Oznacza to, że jednocześnie mogą być
pieczone w piekarniku większe ilości tej
samej potrawy. Jednak potrawa umieszczona na górnej półce może zarumienić
się szybciej niż ta umieszczona na niższej.
Jest to zjawisko zupełnie normalne. Nie
dochodzi do przenikania zapachów między potrawami.
Używanie funkcji pieczenia z termoobiegiem
1. Włączyć piekarnik.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk funkcji
pieczenia
, aż na wyświetlaczu pojawi
się symbol
.
3. W razie potrzeby uregulować temperaturę za pomocą przycisku "
" lub "
".
Pieczenie tradycyjne
– Poziom środkowy pozwala na optymalne
rozprowadzenie ciepła. Aby zwiększyć
przyrumienienie potrawy od spodu, należy
korzystać z niższego poziomu. Aby zwiększyć przyrumienienie góry potrawy, należy
umieścić ją na wyższym poziomie.
– Zarumienienie potrawy na dole zależy od
materiału, z którego jest wykonana forma
i naczynie do pieczenia oraz od ich wykończenia. Naczynia emaliowane, naczynia ciemne, ciężkie lub naczynia z powłoką
zapobiegającą przywieraniu potraw zwiększają przyrumienienie spodu potrawy, natomiast szklane naczynia żaroodporne,
błyszczące blachy z aluminium lub polerowanej stali odbijają ciepło powodując tym
progress 9
samym mniejsze przyrumienienie spodu
potrawy.
– Naczynia należy ustawiać centralnie na
ruszcie, aby zapewnić równomierne przyrumienienie.
– Potrawy należy umieszczać w formach o
odpowiednich rozmiarach, aby uniknąć
rozpryskiwania na dno piekarnika, co ułatwi utrzymanie jego w czystości.
– Nie umieszczać naczyń, form lub
blach do pieczenia bezpośrednio na
dnie piekarnika , gdyż staje się ono bardzo gorące i może wystąpić uszkodzenie.
Przy stosowaniu tej funkcji energia cieplna
pochodzi z grzałki dolnej i górnej. Pozwala
to na pieczenie na jednym poziomie. Jest
to szczególnie przydatne do przyrządzania
potraw, które powinny być mocno przyrumienione na spodzie jak. np. potrawy typu
"quiche" i tarty.
Zapiekanki, lasagne oraz duszone mięsa,
które powinny być mocniej przyrumienione
na górze, również dobrze pieką się w przy
wykorzystaniu funkcji pieczenia tradycyjnego.
Używanie funkcji pieczenia tradycyjnego
1. Włączyć piekarnik.
2. Wybrać funkcję pieczenia tradycyjnego.
W tym celu nacisnąć i przytrzymać przycisk funkcji pieczenia
, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol
.
3. W razie potrzeby uregulować temperaturę za pomocą przycisku "
" lub "
".
Dolna grzałka
Ta funkcja jest szczególnie przydatna do pieczenia ciast i spodów do ciast oraz do dopiekania potraw typu "quiche" lub tart, aby
zapewnić ich dobre wypieczenie.
Grillowanie
– Większość potraw można umieszczać
bezpośrednio na ruszcie w z ociekaczem
do tłuszczu, aby zapewnić maksymalną
cyrkulację powietrza oraz zapewnić ściekanie tłuszczu lub soków. Produkty takie
jak ryby, wątróbka i nerki można położyć
bezpośrednio na ociekaczu.
– Potrawy powinny być całkowicie osuszone przed grillowaniem, aby zminimalizować rozpryskiwanie. Chude mięso i ryby
należy lekko posmarować olejem lub roz-
topionym masłem przy użyciu pędzelka,
aby uniknąć nadmiernego ich wysuszenia.
– Przy grillowaniu mięsa dodatki, np. pomidory i grzyby, można umieścić pod rusztem.
– Podczas opiekania chleba zaleca się korzystanie z najwyższego poziomu.
– W czasie pieczenia potrawę należy obrócić na drugą stronę (zgodnie z wymaganiami).
Uruchamianie grilla
Wewnętrzna grzałka grilla zapewnia szybkie
i bezpośrednie ciepło w środkowej części rusztu czy też ociekacza. Korzystając z wewnętrznej grzałki grilla do przygotowywania
małych ilości potraw można zaoszczędzić
energię.
1. Włączyć piekarnik.
2. Wybrać funkcję grilla, naciskając przycisk
funkcji pieczenia
aż do pojawienia się
symbolu
na wyświetlaczu.
3. W razie potrzeby, dostosować temperaturę za pomocą przycisków "
" lub "
".
4. Wybrać poziom dla umieszczenia rusztu
i ociekacza do tłuszczu odpowiednio do
grubości potrawy. Następnie postępować zgodnie z instrukcjami grillowania.
Turbo grill
Funkcja turbo grill umożliwia pieczenie potraw, które zazwyczaj są przygotowywane
na konwencjonalnym grillu. Grzałka grilla i
wentylator pracują jednocześnie, tworząc
obieg gorącego powietrza wokół potrawy.
Nie ma konieczności częstego sprawdzania
i przewracania potraw.
Funkcja turbo grill pomaga ograniczyć zapachy, powstające w kuchni podczas pieczenia.
Za pomocą funkcji turbo grill można przygotowywać wszystkie potrawy, które normalnie
są przygotowywanie na grillu konwencjonalnym, za wyjątkiem tostów i krwistych steków.
Proces pieczenia jest delikatniejszy. Stąd też
przygotowanie potrawy wymaga odrobinę
więcej czasu niż ma to miejsce w przypadku
tradycyjnego grillowania.
Jedną z zalet tej funkcji jest możliwość jednoczesnego pieczenia większej ilości potraw.
1. Włączyć piekarnik.
10 progress
2. Wybrać funkcję turbo grill. W tym celu
nacisnąć i przytrzymać przycisk funkcji
pieczenia
, aż na wyświetlaczu pojawi
się symbol
.
3. W razie potrzeby uregulować temperatu" lub "
".
rę za pomocą przycisku "
Najwyższa temperatura: 200°C.
4. Wybrać poziom umieszczenia rusztu
oraz blachy do grillowania odpowiednio
do grubości potrawy. Następnie postępować zgodnie ze wskazówkami dla grillowania.
Grillowanie na rożnie
Ostrzeżenie! Podczas pieczenia
drzwi piekarnika muszą być zawsze
zamknięte.
Widełki i szpada rożna są spiczaste
i ostro zakończone (o ile urządzenie
jest w nie wyposażone).
Podczas ich używania należy zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń.
Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:
1. Mięso nadziać na rożen i zabezpieczyć
przy pomocy widełek.
2. Umieścić rożen na ramie i wsunąć całość
na drugi poziom.
3. Włożyć koniec rożna w otwór silnika rożna na środku tylnej ściany piekarnika.
4. Odkręcić uchwyt rożna.
5. Do ociekacza wlać około 1/2 l wody i
wsunąć na pierwszy poziom.
6. Wybrać funkcję rożna naciskając przycisk funkcji piekarnika
aż do pojawienia się na wyświetlaczu symbolu
.
Rozmrażanie
Wentylator piekarnika pracuje bez nagrzewania, powodując wewnątrz piekarnika cyrkulację powietrza o temperaturze pokojowej.
Przyspiesza to proces rozmrażania.
Jednakże należy pamiętać, że temperatura
w pomieszczeniu będzie miała wpływ na
szybkość rozmrażania.
Funkcja jest odpowiednia do rozmrażania
delikatnych potraw, które mogłyby zostać
uszkodzone w wyższej temperaturze, np.
ciasta wypełnione kremem, ciasta z polewą,
paszteciki, chleb oraz produkty zawierające
drożdże.
Używanie funkcji rozmrażania
1. Włączyć piekarnik.
2. Wybrać funkcję rozmrażania. W tym celu
nacisnąć i przytrzymać przycisk funkcji
pieczenia
, aż na wyświetlaczu pojawi
się symbol
.
3. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "
def ".
Programowanie piekarnika
Ustawianie minutnika
1. Aby wybrać funkcje minutnika, naciskać
przycisk
. Stosowny symbol
zacznie pulsować, a na panelu sterowania pojawią się cyfry "0.00".
progress 11
1
2
2. Za pomocą przycisku "
" wprowadzić
pożądany czas. Maksymalny czas to 23
godziny i 59 minut. Po ustawieniu czasu,
minutnik odczeka 3 sekundy, poczym
rozpocznie się odliczanie.
3. Po upłynięciu zaprogramowanego czasu
wyemitowany zostanie sygnał akustyczny.
4. Aby wyłączyć sygnał akustyczny, należy
nacisnąć dowolny przycisk.
Piekarnik NIE ZOSTANIE wyłączony, jeśli był w użyciu. Funkcja minutnika może
być użyta także, gdy piekarnik jest wyłączony.
Ustawienie lub zmiana ustawień
minutnika
Nacisnąć przycisk
, aż zaczną pulsować
i
.
symbole
Teraz można zmienić ustawienie minutnika.
W tym celu należy nacisnąć przycisk "
"
lub "
".
Kasowanie minutnika
, aż zaczną pulsować
Nacisnąć przycisk
symbole
i
.
", aby zmniejszyć naNacisnąć przycisk "
stawę czasu, aż na wyświetlaczu pojawi się
wskazanie "0.00".
Programowanie wyłączenia piekarnika
1. Włożyć potrawy do piekarnika, włączyć
piekarnik, wybrać funkcję pieczenia i w
razie potrzeby uregulować temperaturę.
2. Aby wybrać funkcję czasu pieczenia, nacisnąć przycisk
. Symbol czasu pieczenia
zacznie pulsować, a na panelu sterowania pojawi się wskazanie
"0.00".
1
2
3. Podczas pulsowania symbolu
nacisnąć przycisk "
", aby ustawić pożądany czas. Maksymalny czas to 23 godziny
i 59 minut. Programator odczeka 3 sekundy, poczym rozpocznie odliczanie.
4. Po upływie zaprogramowanego czasu
nastąpi samoczynne wyłączenie piekarnika. Rozlegnie się sygnał akustyczny, a
na panelu sterowania pojawi się wskazanie "0.00".
5. Aby wyłączyć sygnał akustyczny, należy
nacisnąć dowolny przycisk.
Anulowanie zaprogramowanego czasu
pieczenia
1. Nacisnąć przycisk
, aż zacznie pulsować symbol
.
2. Nacisnąć przycisk "
", aby zmniejszyć
nastawę czasu, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "0.00".
1
2
1
2
12 progress
Programowanie wyłączenia i włączenia
piekarnika
1. Ustawić funkcję czasu pieczenia zgodnie
z opisem w odpowiednim rozdziale.
2. Nacisnąć przycisk
, aż do ustawienia
i pulfunkcji zakończenia pieczenia
sowania stosownego symbolu. Na panelu sterowania zostanie wyświetlony czas
zakończenia pieczenia (tzn. aktualna godzina + czas pieczenia).
1
2
3. Nacisnąć przycisk "
", aby wybrać koniec czasu pieczenia.
4. Po dokonaniu ustawienia, programator
odczeka 3 sekundy, poczym rozpocznie
się odliczanie.
5. Piekarnik włączy się i wyłączy samoczynnie. Zakończenie pieczenia zostanie zasygnalizowane sygnał akustycznym.
6. Aby wyłączyć sygnał akustyczny, należy
nacisnąć dowolny przycisk.
Aby anulować program, wystarczy anulować czas pieczenia.
Funkcje specjalne
Wyłącznik bezpieczeństwa piekarnika
Piekarnik wyłączy się automatycznie w przypadku jakiejkolwiek zmiany ustawień zgodnie z tabelą poniżej.
Jeśli ustawienie
temperatury wynosi:
piekarnik wyłączy
się:
250ºC
po 3 godzinach
od 200 do 245°C
po 5,5 godziny
od 120 do 195°C
po 8,5 godziny
mniej niż 120°C
po 12 godzinach
Ciepło resztkowe
Jeśli ustawiono czas pieczenia, piekarnik automatycznie się wyłączy kilka minut przed
zaprogramowanym czasem i wykorzysta
ciepło resztkowe, aby dokończyć pieczenie
bez poboru energii.
Wszystkie aktualne ustawienia będą wyświetlane dopóki czas pieczenia nie dobiegnie końca.
Funkcja ta nie działa, gdy czas pieczenia wynosi mniej niż 15 minut.
Zabezpieczenie przed uruchomieniem
przez dzieci
Aby zapobiec włączaniu urządzenia przez
dzieci, możliwe jest zablokowanie przycisków sterowania piekarnikiem.
1. Wyłączyć piekarnik za pomocą przycisku
.
2. Nacisnąć jednocześnie przyciski
i"
" i przytrzymać je w tym położeniu
przez 3 sekundy. Rozlegnie się sygnał
akustyczny i na wyświetlaczu pojawi się
komunikat ' SAFE '.
3. Piekarnik jest zablokowany. Nie można
ustawić żadnej funkcji ani temperatury.
Odblokowanie piekarnika
i"
"i
Nacisnąć jednocześnie przyciski
przytrzymać w tym położeniu przez ok. 3 sekundy.
Rozlegnie się sygnał akustyczny, a komunikat "SAFE" zgaśnie.
Piekarnik został odblokowany.
Funkcja szybkiego nagrzewania
Po wybraniu funkcji pieczenia i ustawieniu
temperatury, wnętrze piekarnika będzie się
stopniowo nagrzewać aż do osiągnięcia wybranej temperatury.
Zajmie to od 10 do 15 minut, zależnie od wybranej funkcji i temperatury.
progress 13
Jeśli zaistnieje potrzeba osiągnięcia żądanej
temperatury w krótszym czasie, wówczas
można użyć funkcji szybkiego nagrzewania.
1. Włączyć piekarnik za pomocą przycisku
.
2. Ustawić pożądaną funkcję pieczenia i
temperaturę, zgodnie z opisem zawartym
na poprzednich stronach.
3. Ustawić temperaturę za pomocą przycisku "
" lub "
". Temperatura pojawi
się na wyświetlaczu.
4. Nacisnąć przycisk
. Na wyświetlaczu
temperatury pojawi się napis " FHU "
5. Nacisnąć przycisk
. Symbol " ° " będzie pulsował przez około 10 sekund. Teraz można ustawić pożądaną temperaturę. W tym celu należy nacisnąć przycisk "
" lub "
".
6. Po osiągnięciu pożądanej temperatury
zostanie wyemitowany krótki sygnał
akustyczny, a na wyświetlaczu pojawi się
ustawiona temperatura.
Tej funkcji można używać w połączeniu z dowolną funkcją pieczenia lub temperaturą.
Tryb demo
Ten tryb służy do zademonstrowania piekarnika w sklepie bez zużywania energii z wyjątkiem energii potrzebnej do oświetlenia
wewnętrznego, włączenia wyświetlacza i
wentylatora.
Z tej funkcji można skorzystać tylko podczas
pierwszego podłączenia urządzenia.
W przypadku wystąpienia awarii zasilania, po
przywróceniu zasilania można ponownie
włączyć funkcję Demo tylko wtedy, gdy na
wyświetlaczu pulsują wskazanie "12:00" i
symbol
.
1. Nacisnąć przycisk
i przytrzymać w
tym położeniu przez około 2 sekundy.
Rozlegnie się krótki sygnał akustyczny.
2. Nacisnąć jednocześnie przycisk
i"
". Rozlegnie się krótki sygnał akustyczny i na wyświetlaczu pojawi się wskazanie godziny "12:00".
1
2
Przy włączeniu piekarnika na wyświetlaczu
pojawia się symbol
.
Oznacza to, że została włączona funkcja demo.
Można wybierać wszystkie funkcje piekarnika.
W rzeczywistości piekarnik nie działa i grzałki
nie włączają się.
Aby wyłączyć funkcję demo, należy wyłączyć
piekarnik i postępować zgodnie z powyższymi wskazówkami.
W przypadku awarii zasilania tryb demo
pozostaje zapisany w pamięci programu.
Sygnalizacja dźwiękowa dotykania
przycisków
Użytkownik może ustawić sygnalizację akustyczną dotykania przycisków sterowniczych
urządzenia.
Aby włączyć tę funkcję, piekarnik musi być
wyłączony.
1. Nacisnąć jednocześnie przyciski
i"
" i przytrzymać w tym położeniu przez
ok. 3 sekundy. Rozlegnie się sygnał akustyczny.
14 progress
Wyłączenie sygnalizacji akustycznej
dotykania przycisków
1. Gdy piekarnik jest włączony nacisnąć
przycisk
, aby go wyłączyć.
2. Nacisnąć jednocześnie przyciski
i"
" i przytrzymać w tym położeniu przez
ok. 3 sekundy. Rozlegnie się sygnał akustyczny.
Kody błędu
Programator elektroniczny przeprowadza
ciągłą diagnozę systemu.
Jeśli jakieś parametry nie są poprawne, urządzenie zatrzyma włączone funkcje i na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni kod błędu.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz
rozdział "Rozwiązywanie problemów".
Porady oraz tabele pieczenia
Pieczenie ciast:
Ciasta zazwyczaj piecze się w średniej temperaturze (150°C-200°C).
Dlatego konieczne jest wstępne rozgrzanie
piekarnika przez ok. 10 minut.
Drzwi piekarnika nie należy otwierać przed
upływem co najmniej 3/4 ustawionego czasu
pieczenia.
Ciasto kruche powinno być pieczone w formie lub na blasze przez 2/3 całego wymaganego czasu pieczenia, a następnie odpowiednio przybrane przed całkowitym upieczeniem.
Dalszy czas pieczenia zależy od rodzaju i
ilości przybrania lub nadzienia.
Ciasta biszkoptowe powinny z trudnością
odklejać się od łyżki.
Czas pieczenia będzie niepotrzebnie wydłużony, jeśli ciasto jest zbyt płynne.
Jeśli do piekarnika wkłada się dwie blachy z
ciastem lub herbatnikami jednocześnie, należy zostawić jeden poziom wolny między
blachami.
Jeśli do piekarnika wkłada się dwie blachy z
ciastem lub herbatnikami jednocześnie, należy zamienić blachy miejscami, a także odwrócić blachy, po upływie około 2/3 czasu
pieczenia.
Pieczenie mięs:
Nie piec kawałków mięsa mniejszych niż 1
kg.
Mniejsze kawałki mięsa mogą wyschnąć
podczas pieczenia.
Ciemne mięso, które musi być dobrze wypieczone z zewnątrz, a średnio lub lekko wypieczone wewnątrz, powinno być pieczone
w wyższej temperaturze (200°C-250°C).
Natomiast białe mięso, drób i ryby wymagają
niższej temperatury (150°C- 175°C).
Składniki sosów powinny być dodawane do
brytfanny na początku, jeśli czas pieczenia
jest krótki.
W przeciwnym razie, należy dodać je w ciągu
ostatnich 30 minut.
Można użyć łyżki, aby sprawdzić, czy mięso
się upiekło: jeśli po naciśnięciu mięsa łyżką
daje się wyczuć opór oznacza to, że mięso
jest upieczone.
Rostbefy i filety, które mają pozostać różowe
w środku, muszą być pieczone w wyższej
temperaturze przez krótszy czas.
Jeśli mięso jest pieczone bezpośrednio na
ruszcie piekarnika, poniżej rusztu należy włożyć ociekacz do tłuszczu.
Aby mięso było soczyste, po jego upieczeniu, zaleca się odczekać przynajmniej 15 minut przed jego pokrojeniem.
Aby zmniejszyć ilość dymu w piekarniku, zaleca się dodanie niewielkiej ilości wody do
ociekacza.
Aby zapobiec zjawisku kondensacji, wodę
należy dodawać kilka razy.
Przed podaniem przygotowane potrawy
można utrzymywać ciepłe w piekarniku.
Ważne! Podczas pieczenia nie wolno
stawiać na spodzie piekarnika żadnych
przedmiotów ani przykrywać żadnych
części piekarnika folią aluminiową; w
przeciwnym razie może dojść do
nadmiernego wzrostu temperatury,
powodującego uszkodzenie
emaliowanej powłoki piekarnika.
Czasy pieczenia
Czas pieczenia zależy od składu, składników
oraz ilości płynów w poszczególnych daniach.
progress 15
Zaleca się zapamiętanie wyników uzyskanych przy pierwszym pieczeniu w piekarniku,
aby zyskać doświadczenie do przygotowania takich samych potraw w przyszłości.
W oparciu o własne doświadczenie będzie
można zmieniać wartości podane w tabelach.
Tabela pieczenia
CIASTA
RODZAJ POTRAWY
Pieczenie tradycyjne
Pieczenie z nawiewem gorącego powietrza
Czas pieczenia
[minuty]
Uwagi
W foremce do ciasta
Poziom
Temperatura [°C]
Poziom
Temperatura [°C]
Ciasta ukręcane
2
170
2 (1 i 3)
165
45-60
Kruche ciasto
2
170
2 (1 i 3)
160
24-34
W foremce do ciasta
Sernik
1
170
2
165
60-80
W foremce do ciasta o
średnicy 26 cm
Jabłecznik
(szarlotka)
1
170
2 po lewej i po
prawej
160
100-120
2 foremki do ciasta o średnicy 20 cm na ruszcie piekarnika
Strudel
2
175
2
150
60-80
Na blasze do pieczenia
Tarta z dżemem
2
170
2 po lewej i po
prawej
160
30-40
W foremce do ciasta o
średnicy 26 cm
Ciasto z owocami
2
170
2
155
60-70
W foremce do ciasta o
średnicy 26 cm
Ciasto biszkoptowe (ciasto
biszkoptowe
bez tłuszczu)
2
170
2
160
35-45
W foremce do ciasta o
średnicy 26 cm
Keks/ciasto
owocowe
2
170
2
160
50-60
W foremce do ciasta o
średnicy 20 cm
Ciasto ze śliwkami
2
170
2
165
50-60
W formie do chleba 1)
Małe ciasta
3
170
3 (1 i 3)
165
20-30
Na płytkiej blasze do pieczenia
Kruche ciastka
3
150
3 (1 i 3)
140
20-30
Na płytkiej blasze do pieczenia 1)
Bezy
3
100
3
115
90-120
Na płytkiej blasze do pieczenia
Bułeczki
3
190
3
180
15-20
Na płytkiej blasze do pieczenia 1)
Ciasto na ptysie
3
190
3 (1 i 3)
180
25-35
Na płytkiej blasze do pieczenia 1)
Tarty płaskie
3
180
2
170
45-70
W foremce do ciasta o
średnicy 20 cm
16 progress
RODZAJ POTRAWY
Biszkopt królowej Wiktorii
Pieczenie tradycyjne
Pieczenie z nawiewem gorącego powietrza
Poziom
Temperatura [°C]
Poziom
Temperatura [°C]
1 lub 2
180
2
170
Czas pieczenia
[minuty]
40-55
Uwagi
Po lewej i po prawej w foremce do ciasta o średnicy
20 cm
1) Rozgrzewać wstępnie piekarnik przez 10 minut.
CHLEB I PIZZA
RODZAJ POTRAWY
Pieczenie tradycyjne
Poziom
Biały chleb
Pieczenie z nawiewem gorącego powietrza
Czas pieczenia
[minuty]
Uwagi
195
60-70
1-2 sztuki po 500 g 1)
1
190
30-45
W formie do chleba
2 (1 i 3)
180
25-40
6-8 bułek na płytkiej blasze
do pieczenia 1)
1
190
20-30
Na głębokiej blasze do pieczenia 1)
2
190
10~20
Na płytkiej blasze do pieczenia 1)
Temperatura [°C]
Poziom
Temperatura [°C]
1
190
1
Chleb żytni
1
190
Bułki
2
190
Pizza
1
190
Babeczki
3
200
1) Rozgrzewać wstępnie piekarnik przez 10 minut.
TARTY
RODZAJ POTRAWY
Pieczenie tradycyjne
Pieczenie z nawiewem gorącego powietrza
Czas pieczenia
[minuty]
Uwagi
180
40-50
W formie
2
200
45-60
W formie
1
190
40-50
W formie
200
2
200
25-40
W formie
2
200
2
200
25-40
W formie
2
220
2
210
20-30
6 foremek do puddingu 1)
Poziom
Temperatura [°C]
Poziom
Temperatura [°C]
Zapiekanka makaronowa
2
180
2
Tarta warzywna
2
200
Quiche
1
190
Lazania
2
Cannelloni
Pudding Yorkshire
1) Rozgrzewać wstępnie piekarnik przez 10 minut.
progress 17
MIĘSO
RODZAJ POTRAWY
Pieczenie tradycyjne
Pieczenie z nawiewem gorącego powietrza
Czas pieczenia
[minuty]
Uwagi
Poziom
Temperatura [°C]
Poziom
Temperatura [°C]
Wołowina
2
200
2
190
50-70
Na ruszcie piekarnika i głębokiej blasze do pieczenia
Wieprzowina
2
180
2
180
90-120
Na ruszcie piekarnika i głębokiej blasze do pieczenia
Cielęcina
2
190
2
175
90-120
Na ruszcie piekarnika i głębokiej blasze do pieczenia
Rostbef (krwisty)
2
210
2
200
44-50
Na ruszcie piekarnika i głębokiej blasze do pieczenia
Rostbef (średnio
wypieczony)
2
210
2
200
51-55
Na ruszcie piekarnika i głębokiej blasze do pieczenia
Rostbef (dobrze
wypieczony)
2
210
2
200
55-60
Na ruszcie piekarnika i głębokiej blasze do pieczenia
Łopatka wieprzowa
2
180
2
170
120-150
Na głębokiej blasze do pieczenia
Goleń wieprzowa
2
180
2
160
100-120
2 kawałki na głębokiej blasze do pieczenia
Jagnięcina
2
190
2
190
110-130
Udziec
Kurczak
2
200
2
200
70-85
W całości, na głębokiej blasze do pieczenia
Indyk
1
180
1
160
210-240
W całości, na głębokiej blasze do pieczenia
Kaczka
2
175
2
160
120-150
W całości, na głębokiej blasze do pieczenia
Gęś
1
175
1
160
150-200
W całości, na głębokiej blasze do pieczenia
Królik
2
190
2
175
60-80
W kawałkach
Zając
2
190
2
175
150-200
W kawałkach
Bażant
2
190
2
175
90-120
W całości, na głębokiej blasze do pieczenia
RYBY
RODZAJ POTRAWY
Pieczenie tradycyjne
Pieczenie z nawiewem gorącego powietrza
Czas pieczenia
[minuty]
Uwagi
175
40-55
3-4 ryby
175
35-60
4-6 filetów
Poziom
Temperatura [°C]
Poziom
Temperatura [°C]
Pstrąg/Dorada
2
190
2 (1 i 3)
2 (1 i 3)
Tuńczyk/Łosoś
2
190
2 (1 i 3)
18 progress
Pusty piekarnik należy zawsze rozgrzewać przez 10 minut.
Grillowanie
Podane czasy pieczenia nie obejmują
czasu wstępnego nagrzewania.
Ilość
RODZAJ POTRAWY
Grillowanie
Kawałki
g
Steki
4
800
Befsztyki
4
600
Kiełbaski
8
Kotlety wieprzowe
Kurczak (połówki)
Kebab
Pierś drobiowa
Hamburger
Czas pieczenia w minutach
Temp.
(°C)
1. strona
2. strona
3
250
12-15
12-14
3
250
10-12
6-8
/
3
250
12-15
10-12
4
600
3
250
12-16
12-14
2
1000
3
250
30-35
25-30
4
/
3
250
10-15
10-12
4
400
3
250
12-15
12-14
6
600
3
250
20-30
poziom
Wstępnie rozgrzewać przez 5 min
Filet z ryby
4
400
3
250
12-14
Zapiekane kanapki
4-6
/
3
250
5-7
10-12
/
Tosty
4-6
/
3
250
2-4
2-3
Grill turbo
Ostrzeżenie! Dla grilla turbo ustawić
temperaturę maksymalnie 200°C.
Ilość
RODZAJ POTRAWY
Grillowanie
Czas pieczenia w minutach
Kawałki
g
poziom
Temp.
(°C)
1. strona
2. strona
Panierowana pieczeń (indyk)
1
1000
3
200
30-40
20-30
Kurczak (połówki)
2
1000
3
200
25-30
20-30
Kurze udka
6
-
3
200
15-20
15-18
Przepiórka
4
500
3
200
25-30
20-25
Zapiekanka warzywna
-
-
3
200
20-25
-
kawałki. Małże
-
-
3
200
15-20
-
Makrela
2-4
-
3
200
15-20
10-15
Filety rybne
4-6
800
3
200
12-15
8-10
Podane wartości temperatur służą jedynie orientacji. Jeśli to konieczne, podane
temperatury mogą zostać dostosowane
do indywidualnych preferencji.
Grillowanie na rożnie
Podane czasy nie uwzględniają czasu
wstępnego nagrzania piekarnika.
Pusty piekarnik należy zawsze wstępnie
rozgrzewać przez 10 minut.
progress 19
RODZAJ POTRAWY
Waga (w
gramach)
poziom
Drób
1000
2
Wieprzowina
800
2
Podane wartości temperatury mają orientacyjny charakter. W razie potrzeby należy je
Temp. (°C)
Czas pieczenia w
minutach
250
50/60
250
50/60
dobrać stosownie do indywidualnych preferencji.
Czyszczenie i pielęgnacja
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem
czyszczenia należy wyłączyć
piekarnik i poczekać, aż ostygnie.
Ostrzeżenie! Do czyszczenia
urządzenia nie należy używać
urządzeń czyszczących
strumieniem pary lub parą
przegrzaną.
Ważne: Przed rozpoczęciem czyszczenia
urządzenie należy odłączyć od zasilania elektrycznego.
Aby zagwarantować długą trwałość urządzenia, należy stosować się do poniższych
zaleceń:
• Czyszczenie wykonywać dopiero po ostygnięciu piekarnika.
• Części emaliowane należy myć w wodzie
z dodatkiem mydła.
• Nie należy stosować środków ściernych.
• Osuszyć części ze stali nierdzewnej i szkła
za pomocą miękkiej ściereczki.
• W przypadku uporczywych plam można
zastosować dostępne na rynku produkty
przeznaczone do czyszczenia stali nierdzewnej lub ciepły ocet.
Emalia piekarnika jest bardzo trwała i nieprzepuszczalna.
Gorące kwasy z owoców (np. cytryny, śliwek, itp.) mogą jednak pozostawić trudne do
usunięcia, matowe i szorstkie plamy na powierzchniach emaliowanych.
Jednak takie plamy na dobrze wypolerowanej powierzchni emaliowanej nie mają wpływu na pracę piekarnika.
Piekarnik należy dobrze wyczyścić po każdym użyciu.
Jest to najłatwiejszy sposób czyszczenia zabrudzeń. Zapobiega on przypalaniu zabrudzeń.
Środki czyszczące
Przed zastosowaniem środków czyszczących należy sprawdzić, czy nadają się one do
czyszczenia piekarnika i czy są zalecane
przez producenta.
NIE należy stosować środków czyszczących
zawierających wybielacz, ponieważ mogą
one spowodować zmatowienie powierzchni.
Nie należy również stosować ściernych środków czyszczących.
Czyszczenie powierzchni zewnętrznych
Należy regularnie przecierać panel sterowania, drzwi piekarnika oraz uszczelkę drzwiową stosując do tego celu delikatną szmatkę
zwilżoną ciepłą wodą z dodatkiem detergentu w płynie.
Aby uniknąć uszkodzenia lub osłabienia szyby w drzwiach, nie należy stosować:
• Detergentów i wybielaczy
• Impregnowanych myjek, które nie nadają
się do mycia garnków z powłoką zabezpieczającą przed przywieraniem potraw.
• Myjek Brillo/Ajax lub myjek metalowych
• Myjek do piekarników nasączonych środkami chemicznymi lub aerozoli
• Zmywaczy rdzy
• Odrdzewiaczy do wanien/umywalek
Wyczyścić zewnętrzną i wewnętrzną szybę
drzwi ciepłą wodą z mydłem.
W przypadku mocnego zabrudzenia wewnętrznej szyby drzwi zaleca się stosowanie
środków czyszczących, takich jak Hob Brite.
Do usuwania zabrudzeń nie należy używać
skrobaków do farb.
Czyszczenie pyrolityczne
Wnętrze piekarnika pokryte jest specjalną
emalią odporną na działanie wysokich temperatur.
Podczas czyszczenia pyrolitycznego temperatura wewnątrz piekarnika może sięgać
500°C, powodując tym samym wypalenie
pozostałości potraw.
20 progress
Ze względów bezpieczeństwa podczas czyszczenia pyrolitycznego, drzwi piekarnika
zostają automatycznie zablokowane, gdy
temperatura w jego wnętrzu osiąga około
300 °C
Po zakończeniu czyszczenia drzwi pozostaną zamknięte, dopóki wnętrze piekarnika nie
ostygnie.
Wentylator chłodzący działa przez cały czas
pieczenia i po jego zakończeniu, aż do ostygnięcia piekarnika. Po zakończeniu pieczenia zaleca się usunięcie wszystkich pozostałości potraw wilgotną gąbką.
Jednakże, od czasu do czasu należy wykonać bardziej dokładne czyszczenie przy użyciu funkcji czyszczenia pyrolitycznego.
W zależności od stopnia zabrudzenia piekarnika do wyboru są dwa różne poziomy czyszczenia pyrolitycznego.
Jeżeli wnętrze piekarnika nie jest zbyt mocno
zabrudzone, zalecamy wybór funkcji czyszczenia pyrolitycznego P 1 na wyświetlaczu
programatora.
Po zakończeniu każdego cyklu czyszczenia
pyrolitycznego zaleca się przetrzeć piekarnik
miękką gąbką zwilżoną ciepłą wodą.
Jeżeli wnętrze piekarnika jest mocno zabrudzone, zaleca się wybranie funkcji czyszczenia pyrolitycznego P 2 na wyświetlaczu programatora.
Przy korzystaniu z funkcji czyszczenia pyrolitycznego nie można korzystać z piekarnika
przez 2 godziny w przypadku stosowania
funkcji P 1 i przez ok. 2,5 godziny w przypadku stosowania funkcji P 2.
Piekarnik posiada mechanizm, który
przypomina o konieczności przeprowadzenia czyszczenia pyrolitycznego po
kilkakrotnym pieczeniu potraw w zależności od stopnia zabrudzenia piekarnika.
Rozlega się wtedy sygnał akustyczny i
na wyświetlaczu pojawia się na około 15
sekund napis "Pyro" , poczym rozlega
się drugi sygnał akustyczny.
Należy wybrać program czyszczenia pyrolitycznego odpowiedni do stopnia zabrudzenia piekarnika.
Jeśli nie przeprowadzono kompletnego
czyszczenia piekarnika, przypomnienie
o konieczności wykonania czyszczenia
pyrolitycznego pojawia się przy każdorazowym jego wyłączeniu.
Używanie czyszczenia pyrolitycznego
Ostrzeżenie! Przed włączeniem
funkcji czyszczenia pirolitycznego
należy usunąć z piekarnika większe
zabrudzenia i upewnić się, że jest on
pusty. Nie pozostawiać w
piekarniku żadnych akcesoriów
(naczyń, rusztów, blach do ciasta,
ociekacza do tłuszczu itp.), gdyż
mogłyby one ulec poważnemu
uszkodzeniu.
Ostrzeżenie! Przed uruchomieniem
funkcji czyszczenia pirolitycznego
upewnić się, że drzwi piekarnika są
dobrze zamknięte.
Ostrzeżenie! W trakcie czyszczenia
pirolitycznego nie należy korzystać
z płyty kuchennej zainstalowanej
nad piekarnikiem, ponieważ
mogłoby to spowodować
przegrzanie i uszkodzenie
urządzenia.
Ostrzeżenie! Podczas czyszczenia
pirolitycznego drzwi piekarnika
bardzo mocno się nagrzewają.
Należy uważać, aby dzieci nie
zbliżały się do urządzenia, dopóki
nie ostygnie.
Aby przeprowadzić czyszczenie pyrolityczne
piekarnika, należy wybrać tę funkcję.
Dostępne są następujące poziomy czyszczenia pyrolitycznego:
Program pyrolizy 1 (P 1), czas trwania: 2 godziny. = 30 minut rozgrzewanie + 1 godzina
czyszczenia w temp. 480 °C + 30 minut na
ochłodzenie piekarnika.
Program pyrolizy 2 (P 2), czas trwania: 2 godziny. 30 minut = 30 minut rozgrzewanie + 1
godzina 30 minut czyszczenia w temp. 480
°C + 30 minut na ochłodzenie piekarnika.
Czasu trwania czyszczenia pyrolitycznego
nie można zmienić.
Przed przeprowadzeniem czyszczenia
pyrolitycznego należy wyjąć z piekarnika
boczne prowadnice.
Prowadnice blach
W celu ułatwienia czyszczenia ścianek bocznych można wyjąć prowadnice blach po prawej i lewej stronie piekarnika.
progress 21
Najpierw należy jednak sprawdzić, czy piekarnik jest już zimny i został odłączony od
zasilania.
Demontaż prowadnic blach.
Najpierw należy wyciągnąć ze ściany piekarnika przednią część prowadnicy, a następnie
odczepić ją z tyłu.
Aby uruchomić funkcję czyszczenia
pyrolitycznego, należy wykonać
następujące czynności:
1. Nacisnąć przycisk
, aby włączyć piekarnik. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk
aż na wyświetlaczu pojawi się symbol
funkcji pyrolizy
(poziom 1 - P 1),
Montaż prowadnic blach
W celu zamocowania prowadnic należy najpierw umieścić zaczep w tylnym otworze
montażowym następnie przedni zaczep
umieścić w odpowiedniej pozycji z przodu i
wcisnąć całość na miejsce. Do czyszczenia
prowadnic należy używać ciepłej wody z
mydłem; uciążliwe zabrudzenia usuwa się
dobrze zwilżoną myjką nasączoną mydłem.
Następnie należy dobrze je wypłukać i wytrzeć do sucha miękką szmatką.
a na wyświetlaczu będą pulsowały symoraz wskaźnik pyrolizy i rozlegnie
bol
się sygnał akustyczny.
Oznacza to, że przed uruchomieniem
funkcji czyszczenia pyrolitycznego należy
wyjąć z piekarnika wszystkie akcesoria
oraz prowadnice.
2. Symbol czasu pieczenia
będzie pulsował przez 5 sekund. W tym czasie należy nacisnąć przycisk "
" lub "
",
aby wybrać program czyszczenia pyrolitycznego P 1 lub P 2.
22 progress
3. Po wyborze programu czyszczenia pyrolitycznego na wyświetlaczu zacznie pulsować napis Pyro i aby rozpocząć program czyszczenia, należy potwierdzić
wybór programu.
4. Aby potwierdzić wybór programu czyszczenia pyrolitycznego, należy nacisnąć
przycisk
. Napis Pyro przestanie pul, rozlegnie się
sować, zgaśnie symbol
sygnał akustyczny, zgaśnie oświetlenie
piekarnika i rozpocznie się cykl czyszczenia pyrolitycznego.
Podczas nagrzewania piekarnika wskazanie temperatury na termometrze będzie powoli wzrastać , informując o
wzroście temperatury wewnątrz piekarnika.
5. Po pewnym czasie włączy się blokada
drzwi, a na wyświetlaczu pojawi się symbol
.
Teraz przycisk
nie działa.
Po zakończeniu procesu czyszczenia pyrolitycznego na wyświetlaczu zostanie wyświetlona aktualna godzina. Drzwi piekarnika będą
ciągle zablokowane.
Gdy piekarnik ostygnie, rozlegnie się sygnał
akustyczny, zgaśnie symbol
i drzwi zostaną odblokowane.
Aby przerwać proces czyszczenia pyrolitycznego, należy w dowolnym momencie nacisnąć przycisk
.
UWAGA: Wskazanie czasu uwzględnia czas
wystudzenia piekarnika. Przy wyborze funkcji
pieczenia w trakcie trwania procesu czyszczenia pyrolitycznego, zostanie on przerwany.
Gdy jest włączona blokada drzwi, nie można
wybrać żadnej funkcji pieczenia dopóki nie
zostanie ona usunięta.
Aby używać piekarnika, należy poczekać do
wyłączenia blokady.
Programowanie procesu czyszczenia
pyrolitycznego (opóźniony start,
samoczynne wyłączenie)
Czas rozpoczęcia i zakończenia cyklu czyszczenia pyrolitycznego można zaprogramować.
1. Nacisnąć przycisk
, aby włączyć piekarnik.
Nacisnąć kilkakrotnie przycisk
aż na
wyświetlaczu pojawi się symbol funkcji
pyrolizy
(poziom 1 - P 1).
Na wyświetlaczu będą pulsowały wskaźi roznik funkcji pyrolizy oraz symbol
legnie się sygnał akustyczny.
Oznacza to, że przed uruchomieniem
funkcji czyszczenia pyrolitycznego należy
wyjąć z piekarnika wszystkie akcesoria
oraz prowadnice (patrz poprzedni rozdział).
2. Symbol czasu pieczenia
będzie pulsował przez kilka sekund. W tym czasie
" lub "
",
należy nacisnąć przycisk "
aby wybrać program czyszczenia pyrolitycznego P 1 lub P 2.
3. Po wyborze programu czyszczenia pyrolitycznego na wyświetlaczu zacznie pulsować napis Pyro i aby rozpocząć program czyszczenia, należy potwierdzić
wybór programu.
W tym czasie należy nacisnąć przycisk
funkcji czasowych
.
Symbol zakończenia pieczenia
i
będą pulsowały. Na panelu
strzałka
sterowania zostanie wyświetlony cykl
czyszczenia (czyli aktualna godzina +
czas pieczenia).
progress 23
1
2
Nacisnąć przycisk "
" lub "
", aby
wybrać godzinę zakończenia cyklu. Po
kilku sekundach słowo Pyro i symbol
przestaną pulsować, sygnał akustyczny zamilknie, a zacznie pulsować
symbol czasu pieczenia
, aż do momentu rozpoczęcia procesu czyszczenia
pyrolitycznego.
4. Po pewnym czasie włączy się blokada
drzwi, a na wyświetlaczu pojawi się symbol
.
Po zakończeniu procesu czyszczenia pyrolitycznego na wyświetlaczu zostanie wyświetlona aktualna godzina. Drzwi piekarnika będą
ciągle zablokowane.
Gdy piekarnik ostygnie, rozlegnie się sygnał
akustyczny, a drzwi zostaną odblokowane.
Aby przerwać proces czyszczenia pyrolitycznego, należy w dowolnym momencie nacisnąć przycisk
.
3. Podnieść i obrócić dźwignie umieszczone na dwóch zawiasach.
4. Przytrzymać drzwi z boku i powoli je zamykać, lecz NIE DO KOŃCA.
5. Pociągnąć drzwiczki do przodu i zdjąć z
umocowania.
Drzwiczki piekarnika
Drzwiczki piekarnika składają się z trzech
szyb. Drzwiczki piekarnika można rozłożyć, a
wewnętrzne szyby wyjąć, aby ułatwić czyszczenie.
Ważne! Przed czyszczeniem drzwi
piekarnika należy je zdjąć z urządzenia.
Przy wyjmowaniu wewnętrznych szyb
przed zdemontowaniem drzwi może
dojść do nagłego zamknięcia drzwi.
W tym celu należy wykonać następujące
czynności:
1. Otworzyć całkowicie drzwiczki.
2. Zlokalizować dwa zawiasy.
6. Umieścić drzwiczki na miękkiej szmatce
rozłożonej na stabilnym podłożu, aby nie
zniszczyć uchwytu.
24 progress
9. Delikatnie podnieść i zdjąć górną szybę.
2
1
7. Zwolnić zamek, aby wyjąć wewnętrzne
szyby.
10 Powtórzyć czynności opisane w kroku 9
. z szybą środkową, posiadającą dekoracyjne obramowanie.
2
1
8. Obrócić dwa uchwyty o 90° i wyjąć je z
gniazd.
90°
Wyczyścić drzwiczki delikatną szmatką zwilżoną w letniej wodzie z mydłem. Do czyszczenia nie używać szorstkich zmywaków,
gąbek, druciaków ani kwasów, gdyż mogą
one uszkodzić specjalną powierzchnię szyb,
która odbija energię cieplną.
Po wyczyszczeniu zamontować z powrotem
szyby w drzwiczkach, wykonując wyżej opisane czynności w odwrotnej kolejności.
Sprawdzić, czy szyby zostały prawidłowo
włożone na miejsce.
W tym celu należy wykonać następujące
czynności:
1. Szybę środkową z ramką dekoracyjną z
każdej strony należy umieścić w taki sposób, aby nadruk był ustawiony na zewnątrz. Szyba jest prawidłowo ułożona, jeśli przy dotykaniu palcami obszaru przy
nadruku nie jest wyczuwalna szorstkość
powierzchni.
Środkową szybę należy umieścić w odpowiednich gniazdach tak jak przedstawiono na rysunku.
progress 25
talowych, kwasów ani środków do szorowania, gdyż mogą one porysować powierzchnię.
Czyszczenie uszczelek w drzwiach
piekarnika
Wokół brzegów komory piekarnika znajduje
się uszczelka.
2. Górną szybę należy zamontować z powrotem w sposób przedstawiony na rysunku.
Ważne! Należy regularnie sprawdzać
stan uszczelki.
W przypadku zauważenia uszkodzenia
uszczelki, należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym. Nie należy używać piekarnika
do momentu wymiany uszczelki.
Wymiana żarówki piekarnika
Ważne! Odłączyć urządzenie spod zasilania
prądem, wyłączając bezpiecznik.
Przy wymianie żarówki nowa żarówka musi
mieć następujące parametry:
– Moc: 40 W
– Napięcie zasilania: 230 V (50 Hz)
– Żaroodporność do temperatury 300 °C
– Gwint: E14
Żarówkę na wymianę można nabyć w sklepie, w którym zakupiono urządzenia.
Po zamontowaniu szyb z powrotem w
drzwiczkach piekarnika, należy wykonać
czynności opisane w punkcie 8, lecz w odwrotnej kolejności, aby mieć pewność, iż są
one zablokowane.
Ważne! Nie wolno czyścić drzwi
piekarnika, gdy są jeszcze gorące,
ponieważ może to spowodować
pęknięcie szyb. W przypadku
zauważenia zarysowania lub pęknięć na
szybie, należy niezwłocznie
skontaktować się z najbliższym
punktem serwisowym i zlecić wymianę
szyby.
Modele wykonane ze stali nierdzewnej
lub aluminium:
Drzwi piekarnika i panel sterowania wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium należy
czyścić przy użyciu wilgotnej gąbki, a następnie ostrożnie wytrzeć je miękką szmatką.
Do czyszczenia nie wolno używać myjek me-
Wymiana żarówki w piekarniku
1. Przed wykonywaniem poniższych czynności należy się upewnić, że piekarnik ostygł i jest odłączony spod zasilania prądem.
2. Wcisnąć szklaną osłonę żarówki i obrócić
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
3. Wykręcić przepaloną żarówkę, a w jej
miejsce zamontować nową.
4. Z powrotem przykręcić szklaną osłonę i
podłączyć zasilanie prądem.
26 progress
Co zrobić, gdy…
Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, przed
skontaktowaniem się z lokalnym punktem
PROBLEM
serwisowym Electrolux, należy wykonać następujące kontrole.
ROZWIĄZANIE
• Piekarnik nie włącza się.
• Nacisnąć przycisk
, a następnie wybrać
funkcję pieczenia.
lub
• Sprawdzić, czy nie zadziałał bezpiecznik w instalacji elektrycznej.
lub
• Sprawdzić, czy nie jest włączona blokada uruchomienia lub czy nie doszło do jego samoczynnego wyłączenia.
lub
• Sprawdzić, czy nie został przypadkowo włączony tryb demo.
lub
• Sprawdzić, czy urządzenie jest właściwie podłączone lub czy jest włączony wyłącznik główny
zasilania.
• Nie działa oświetlenie piekarnika.
• Nacisnąć przycisk
, a następnie wybrać
funkcję pieczenia.
lub
• sprawdzić żarówkę i w razie potrzeby wymienić
ją (patrz „Wymiana żarówki piekarnika”).
• Potrawy pieką się za długo lub za szybko.
• Dostosować ustawienie temperatury
lub
• postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji, zwłaszcza w części
„Korzystanie z piekarnika”.
• Na potrawach i w komorze piekarnika osiada
skroplona para wodna.
• Nie pozostawiać potraw w piekarniku na dłużej
niż 15-20 minut po zakończeniu pieczenia.
progress 27
PROBLEM
ROZWIĄZANIE
• Zbyt głośna praca wentylatora.
• Sprawdzić, czy blacha, ruszt lub naczynie do
pieczenia nie wibrują z powodu stykania się z
tylną ścianą piekarnika.
• Kod błędu „ F ” i cyfry pojawia się na panelu
sterowania.
• Należy zanotować kod błędu i przekazać go
najbliższemu punktowi serwisowemu.
• Na wyświetlaczu widoczne jest wskazanie
„ 12.00 “.
• Ustawić aktualną godzinę (patrz rozdział „Ustawianie zegara”).
Dane techniczne
Wartości znamionowe grzałek
Napięcie zasilania (50 Hz)
Dolna grzałka
1000 W
Górna i dolna grzałka
1 800 W
Gorące powietrze
1825 W
Grill
1650 W
Grill turbo
1675 W
Czyszczenie pirolityczne
2475 W
Oświetlenie piekarnika
40 W
Silnik wentylatora gorącego powietrza
25 W
Silnik wentylatora chłodzącego
25 W
Rożen
4W
Całkowita moc znamionowa
230 V
Wymiary wnęki
Wysokość – pod blatem
600 mm
Wysokość – w słupku
587 mm
Szerokość
560 mm
Głębokość
550 mm
Poziomy umieszczania potraw
Wysokość
335 mm
Szerokość
395 mm
Głębokość
400 mm
Pojemność piekarnika
53 l
2740 W
Instalacja
Instrukcje dla instalatora
Ważne!
Instalację i podłączenie należy wykonać
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wszelkie prace należy wykonywać po
wyłączeniu urządzenia. Naprawy
urządzenia mogą być przeprowadzane
wyłącznie przez autoryzowanego
serwisanta .
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezastosowanie się do
wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.
Podłączenie do zasilania elektrycznego
Przed podłączeniem do zasilania elektrycznego należy pamiętać, że:
– Bezpiecznik oraz domowa instalacja elektryczna muszą być przystosowane do
maksymalnego obciążenia przez urządzenie (patrz tabliczka znamionowa).
– Domowa instalacja elektryczna musi być
właściwie uziemiona zgodnie z obowiązującymi przepisami.
– Gniazdko lub przełącznik wielobiegunowy
muszą być łatwo dostępne po zakończeniu instalacji urządzenia.
Urządzenie jest wyposażone w przewód zasilający ze standardową wtyczką odpowiednią do całkowitego obciążenia elektrycznego
podanego na tabliczce znamionowej. Wtyczkę należy włożyć do odpowiedniego gniazdka zasilającego w ścianie.
Mogą być stosowane następujące rodzaje
przewodów zasilających, uwzględniając odpowiedni przekrój znamionowy przewodu:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RR-F, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.
Jeśli urządzenie podłączane jest bez wtyczki
lub jeśli wtyczka nie jest dostępna, między
urządzeniem a kablem zasilającym należy
zainstalować przełącznik wielobiegunowy
(np. bezpieczniki, wyłącznik) z zachowaniem
28 progress
lub meble o takiej samej wysokości co opisywane urządzenie.
Wymiary piekarnika (patrz rysunek)
540
20
590
560
570
minimalnej przerwy 3 mm pomiędzy stykami.
Wyłącznika nie wolno umieszczać w obwodzie przewodu uziemiającego. Żółto-zielony
przewód ochronny powinien być o 2-3 cm
dłuższy od pozostałych przewodów.
Przewód zasilający musi być ułożony w taki
sposób, aby żaden z jego fragmentów nie
nagrzewał się do temperatury wyższej o
50°C od temperatury w pomieszczeniu.
Po wykonaniu podłączenia należy włączyć
grzałki i przez 3 minuty kontrolować, czy pracują prawidłowo.
Listwa zaciskowa
Piekarnik jest wyposażony w łatwo dostępną
listwę zaciskową przystosowaną do jednofazowego zasilania o napięciu 230 V.
594
7
50
in
560
÷57
0
in
550 m
600
Instrukcja instalacji
Aby zapewnić bezproblemowe korzystanie z
urządzenia, nisza, w której urządzenie ma
być zainstalowane, powinna mieć odpowiednie wymiary.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami,
wszystkie elementy zapewniające ochronę
przed porażeniem przez części znajdujące
się pod napięciem lub części izolowane muszą być zamocowane w taki sposób, aby nie
dało się ich odczepić bez użycia narzędzi.
Dotyczy to również osłon montowanych na
początku lub końcu zabudowy kuchennej.
Ochrona przed porażeniem musi być zapewniona w każdym przypadku przez zabudowanie piekarnika.
Urządzenie należy umieścić tyłem lub bokiem
do wysokich mebli kuchennych, urządzeń
lub ścian. Jednakże, pod drugiej stronie mogą być umieszczane jedynie inne urządzenia
587
550 m
00
÷1
80
560
-570
Instrukcja zabudowy
Aby zapewnić bezproblemowe korzystanie z
urządzenia, nisza, w której urządzenie ma
progress 29
być zainstalowane, powinna mieć odpowiednie wymiary.
Przymocowanie piekarnika do szafki
1. Otworzyć drzwi piekarnika.
2. Umieścić piekarnik w przeznaczonym do
tego miejscu i włożyć cztery tulejki (patrz
rysunek - A ).
Pasują one dokładnie do otworów w ramie. Następnie wkręcić cztery, dostarczone w komplecie z urządzeniem, wkręty do drewna (patrz rysunek B ).
A
B
Serwis
Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, pomimo wykonania wszystkich opisanych kontroli, należy skontaktować się z najbliższym
autoryzowanym punktem serwisowym i opisać usterkę, podając nazwę modelu urządzenia ( Mod. ), numer produktu ( Prod.
No. ) oraz numer seryjny ( Ser. No. ), które
podano na tabliczce znamionowej piekarnika.
30 progress
Utylizacja
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że tego produktu nie wolno
traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do właściwego
punktu skupu surowców wtórnych
zajmującego się złomowanym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym. Właściwa
utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji
niekorzystnego wpływu złomowanych
produktów na środowisko naturalne oraz
zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane
dotyczące możliwości recyklingu niniejszego
urządzenia, należy skontaktować się z
lokalnym urzędem miasta, służbami
oczyszczania miasta lub sklepem, w którym
produkt został zakupiony.
Materiał opakowania
Materiał z którego wykonano opakowanie jest przyjazny dla środowiska i nadaje
się do ponownego użytku. Elementy z
tworzyw sztucznych są oznaczone skrótami międzynarodowymi, jak np. >PE <,
>PS< itd. Materiały z opakowania należy
wyrzucić do odpowiedniego zbiornika
na odpady komunalne.
Ostrzeżenie! Przed utylizacją
urządzenia należy uniemożliwić jego
ponowne użycie, a tym samym zadbać
o to aby nie stwarzało ono zagrożenia.
W tym celu należy wyjąć wtyczkę z
gniazdka i usunąć z urządzenia przewód
zasilający.
progress 31
www.progress-hausgeraete.de
892940480-A-022010
Download PDF

advertising