IKEA FOV10P Používateľská príručka | Manualzz
FRAMTID
OV10
SK
SLOVENSKY
4
SLOVENSKY
4
Obsah
Bezpečnostné pokyny
Popis výrobku
Pred prvým použitím
Každodenné používanie
Tabuľky varenia
Ošetrovanie a čistenie
4
5
6
7
11
12
Čo robiť, keď...
Technické údaje
Inštalácia
Zapojenie do elektrickej siete
Ochrana životného prostredia
ZÁRUKA IKEA
15
16
17
17
18
18
Zmeny vyhradené
Bezpečnostné pokyny
Aby bola zaručená správna prevádzka
spotrebiča, pred jeho inštaláciou a používaním si pozorne prečítajte tento návod na
používanie. Tento návod na používanie nechávajte vždy so spotrebičom, aj keď sa presťahujete alebo ho predáte. Používatelia musia dokonale poznať prevádzku a bezpečnostné predpisy pri obsluhe spotrebiča.
Správne použitie
• Počas činnosti nenechávajte spotrebič bez
dozoru.
• Spotrebič je určený výhradne na používanie
v domácnosti.
• Tento spotrebič sa nesmie používať ako
pracovná, ani ako skladovacia plocha.
• Na spotrebič, do spotrebiča, ani v jeho blízkosti neklaďte žiadne horľavé kvapaliny,
horľavé materiály, ani predmety, ktoré by
sa mohli roztaviť (napr. plastové fólie, plastové predmety alebo hliník).
• Pri zapojení iných elektrických spotrebičov
do zásuviek v blízkosti spotrebiča dávajte
pozor. Nedovoľte, aby elektrické napájacie
káble prišli do kontaktu alebo aby sa zachytili pod horúcimi dvierkami rúry.
• Vlhké jedlá a potraviny nenechávajte v rúre
po ukončení pečenia, pretože vlhkosť by
mohla poškodiť smalt alebo by sa mohla
dostať do jednotky.
• Spotrebič neopravujte sami, aby ste predišli
zraneniam a jeho poškodeniu. Vždy sa obráťte na miestne servisné stredisko.
• Na čistenie skla dvierok rúry nepoužívajte
abrazívne prostriedky ani ostré kovové
škrabky, pretože by mohli poškrabať povrch, čo spôsobí rozbitie skla.
Poznámky o smaltovanom povrchu
Zmeny farby smaltovaného povrchu sú
výsledkom používania a neovplyvňujú bežnú
prevádzku a správne používanie spotrebiča.
Nepovažuje sa to za chybu, na ktorú sa vzťahuje záruka.
Bepečnosť detí
• Spotrebič smú používať výhradne dospelé
osoby. Dohliadajte na deti, aby sa nehrali
so spotrebičom.
• Obaly ukladajte mimo dosahu detí. Hrozí
nebezpečenstvo udusenia.
• Keď sú dvierka otvorené, nedovoľte deťom,
aby sa k nemu priblížili.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Tento spotrebič nie je určený pre osoby
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami
alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami, ak nie je zabezpečený
dohľad alebo poučenie o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
• Hrozí nebezpečenstvo popálenín! Vnútro
rúry sa počas používania zohrieva.
• Pri otváraní dvierok počas pečenia alebo po
jeho ukončení vždy ustúpte, aby mohli uniknúť nahromadená para a teplo.
Inštalácia
• Skontrolujte, či sa spotrebič počas prepravy
nepoškodil. Poškodený spotrebič nezapájajte. V prípade nutnosti kontaktujte dodávateľa.
SLOVENSKY
5
• Spotrebič smie opravovať výhradne autorizovaný technik. Používajte výhradne originálne náhradné diely.
• Zabudované spotrebiče sa smú používať až
po zabudovaní do vhodných skriniek a pod
pracovné plochy, ktoré vyhovujú normám.
• Nemeňte technické vlastnosti spotrebiča,
ani ho nemodifikujte. Hrozí nebezpečenstvo
zranenia a poškodenia spotrebiča.
Varovanie Dôsledne dodržiavajte
pokyny o elektrickom zapojení.
Informácie o akrylamidoch
Dôležité upozornenie Podľa najnovších
vedeckých poznatkov môžu veľmi pripečené
pokrmy, hlavne jedlá obsahujúce škrob,
predstavovať nebezpečenstvo pre zdravie
následkom obsahu akrylamidov. Preto vám
odporúčame, ak je to možné, pripravovať
jedlá pri čo najnižších teplotách a nedovoliť,
aby sa jedlá príliš zapekali.
Popis výrobku
Všeobecný pohľad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ovládací panel
Ovládací gombík teploty/času
Elektronický programátor
Ovládací gombík funkcií rúry
Ovládacie tlačidlá
Vetracie otvory chladiaceho ventilátora
Gril
Osvetlenie rúry
Zásuvka teplotnej sondy na kontrolu mäsa
Ventilátor
Typový štítok
Príslušenstvo rúry na pečenie
Pekáč na odkvapkávanie tuku
Plech na pečenie
1x
1x
Rošt
Teplotná sonda na
mäso
1x
1x
SLOVENSKY
Zasúvateľné ovládacie gombíky
6
Rúra má zasúvateľné ovládacie gombíky. Keď
je rúra vypnutá, zasúvateľné ovládacie gombíky sa zatlačením zasunú do ovládacieho panela.
Otočením zasúvateľných ovládacích gombíkov v smere hodinových ručičiek sa nastavuje
teplota a funkcia rúry.
Pred prvým použitím
Pred začatím používania spotrebiča odstráňte všetok obalový materiál, vnútorný
aj vonkajší. Neodstraňujte štítok s technickými
údajmi.
Keď spotrebič pripojíte k elektrickému napájaniu alebo v prípade výpadku napájacieho
napätia sa automaticky rozbliká indikátor časovej funkcie.
Na nastavenie presného času použite ovládací gombík teploty/času. Približne po 5 sekundách blikanie prestane a hodiny zobrazujú
nastavený denný čas.
Ak nie je nastavený denný čas, spotrebič nefunguje.
Prvé čistenie
Pred prvým použitím spotrebič vyčistite. Príslušenstvo a vnútro rúry vyčistite mäkkou utierkou
namočenou v teplej vode s prídavkom saponátu.
Potom rúru zohrejte bez potravín vnútri.
Predohrev
a
Otočte ovládací gombík rúry do polohy
zapnite rúru na 45 minút pri maximálnej teplote, aby sa vypálili všetky zvyšky z vnútorného povrchu rúry. Príslušenstvo sa môže zohriať viac ako pri bežnom používaní. Počas
tejto doby môže z rúry unikať zápach. Je to
normálne. Zabezpečte dobré vetranie miestnosti.
SLOVENSKY
7
Každodenné používanie
Nastavenie funkcie rúry na pečenie
Indikátor tepla
1. Prepínač funkcií rúry na pečenie prepnite
na požadovanú funkciu
Na displeji sa zobrazí odporúčaná teplota.
Rúra sa začne zohrievať.
2. Keď spotrebič dosiahne nastavenú teplotu, zaznie zvukový signál (4 krátke pípnutia) .
Keď je nastavená funkcia rúry, prúžky sa budú
postupne rozsvecovať, čím indikujú úroveň
tepla v rúre. Prúžky sú na pravej strane displeja. Každý prúžok zodpovedá určitému teplotnému rozpätiu, v závislosti od nastavenej teploty. Prvý prúžok sa rozsvieti, keď teplota v
rúre dosiahne 40 °C.
Napríklad, keď je teplota nastavená na 200
°C, prúžky sa rozsvietia podľa nasledujúcej
schémy:
Nastavenie teploty rúry
1 prúžok
40 °C – 90 °C
2 prúžky
90 °C – 150 °C
3 prúžky
150 °C – 200 °C
Ukazovateľ zvyškového tepla
Keď je rúra vypnutá, prúžky indikujú zvyškové
teplo v rúre. Keď teplota v rúre klesne pod 40
°C, indikátor zhasne.
Vypnutie rúry
Otočte ovládacie gombíky funkcií do vypnutej
polohy.
Vypnutie displeja
Otočením ovládacieho gombíka teploty/času
upravte teplotu.
Teplotu môžete nastaviť v rozsahu od 30 °C
do 250 °C (pri funkcii Tradičné pečenie až 285
°C).
Teplota sa nastavuje v krokoch po 5 °C.
Kontrola teploty
Stlačte tlačidlo teploty
. Na displeji sa zobrazí aktuálna teplota v rúre.
Vypnutím časového displeja možno usporiť energiu.
SLOVENSKY
8
Teplota rúry
Čas vypnutia
30 °C – 115°C
12 h
120 °C – 195 °C
8,5 h
200 °C – 245 °C
5,5 h
250 °C – 285 °C
3,0 h
Detská poistka
Keď zapnete detskú poistku, nebudete môcť
používať rúru.
1. Vypnite rúru.
2. Otočte ovládací gombík teploty/času
vpravo a podržte ho.
3. Stlačte tlačidlo „Pyro“
, kým sa displej
nevypne.
Ak chcete časový displej znovu zapnúť, zopakujte vyššie uvedené kroky.
Keď spotrebič opäť zapnete, displej sa
automaticky zapne.
Automatické vypnutie
Spotrebič sa vypne po určitej dobe:
• ak spotrebič nevypnete;
• ak nezmeníte teplotu rúry.
Nesmie byť zvolená žiadna funkcia rúry
na pečenie.
1. Otočte ovládací gombík teploty/času vľavo a podržte ho.
2. Stlačte tlačidlo výberu, kým sa na displeji
nezobrazí „ SAFE”.
Detská poistka je zapnutá.
3. Ak chcete vypnúť detskú poistku, zopakujte
vyššie uvedené kroky.
Na displeji sa zobrazí „ SAFE“. Rúru môžete
používať.
Funkcie rúry na pečenie
Funkcia rúry na
pečenie
Použitie
Poloha Vypnuté
Tradičné pečenie – teplo sa privádza z vrchného aj spodného ohrevného
článku. Pečenie múčnych jedál a mäsa na jednej úrovni.
Vrchný ohrevný článok – teplo sa privádza iba z vrchného ohrevného
článku. Na dopečenie jedál.
Spodný ohrevný článok – teplo sa privádza iba zo spodného ohrevného
článku. Na pečenie koláčov s chrumkavou spodnou časťou.
Gril – na grilovanie malých množstiev plochých potravín v strede roštu. Na
prípravu hrianok.
Celý gril – zapína sa celý grilovací článok. Na grilovanie plochých jedál vo
väčších množstvách. Na prípravu hrianok.
Tepelný gril – grilovací článok a ventilátor rúry sa zapínajú spoločne, aby
vzduch mohol prúdiť okolo pripravovaného jedla. Na pečenie veľkých kusov mäsa.
SLOVENSKY
9
Funkcia rúry na
pečenie
Použitie
Teplovzdušné pečenie – na pečenie múčnych pokrmov a mäsa, ktoré si
vyžadujú rovnakú teplotu pečenia, pri použití viacerých zásuvných roštov
bez prenosu arómy.
Pizza – spodný ohrevný článok zabezpečuje priamy ohrev pizze, slaných
tôrt alebo koláčov, kým ventilátor zabezpečuje cirkuláciu vzduchu na upečenie obloženia.
Rozmrazovanie – rozmrazenie mrazených potravín. Ovládací gombík teploty musí byť vo vypnutej polohe.
Pyrolytické čistenie – rúra sa ohreje na teplotu približne 500 °C, pri ktorej
sa spália všetky zvyšky jedál.
Bezpečnostný termostat
Aby sa predišlo nebezpečnému prehriatiu (nesprávnym používaním spotrebiča alebo následkom poruchy nejakého dielu), rúra je vybavená bezpečnostným termostatom, ktorý
preruší prívod elektrického prúdu. Po poklese
teploty sa rúra opäť automaticky zapne.
Keby bol bezpečnostný termostat nefunkčný,
nepokúšajte sa ho opraviť sami. Kontaktujte
servisné stredisko.
Chladiaci ventilátor
Chladiaci ventilátor (nie je viditeľný) ochladzuje predný panel, gombíky ovládačov a rukoväť na dvierkach rúry. Ventilátor sa zapína
automaticky pri zapnutí rúry. Vyfukuje teplý
vzduch cez vetracie otvory v blízkosti rukoväte
dvierok rúry. Chladiaci ventilátor môže zostávať v činnosti aj po vypnutí rúry, aby sa ochladzovali ovládacie prvky.
Aby ste otvorili dvierka, keď je aktivovaná detská poistka,
posuňte
západku
detskej poistky hore,
ako je zobrazené na
obrázku.
Dvierka rúry zatvorte
bez potiahnutia detskej poistky.
Aby ste detskú poistku odstránili, otvorte
dvierka rúry a odskrutkujte ju použitím
kľúča, ktorý sa dodáva vo vrecku spolu s
rúrou.
Mechanická detská poistka
Spotrebič sa dodáva s upevnenou a aktivovanou detskou poistkou. Nachádza sa tesne pod
ovládacím panelom rúry na pravej strane.
Časové funkcie
Symbol
Funkcia
Popis
Doba pečenia
Nastavenie času používania rúry.
Čas ukončenia pečenia
Nastavenie času, kedy sa má rúra vypnúť.
SLOVENSKY
10
Symbol
Funkcia
Popis
Kombinácia Čas pečenia a Čas ukončenia pečenia
Nastavenie odloženého zapnutia spotrebiča.
Kuchynský časomer
Slúži na nastavenie odpočítavania času.
Po uplynutí nastaveného času sa rozoznie zvukový signál.
Hodiny
Nastavenie presného času.
Teplotná sonda
Meria vnútornú teplotu mäsa pri pečení
veľkých kusov vcelku.
1
5
4
2
1 Indikácia času a teploty.
2 Kontrolky funkcií.
3 Tlačidlo na potvrdenie pyrolytického čistenia
4 Tlačidlo voliča
5 Tlačidlo aktuálnej teploty.
3
Nastavenie časových funkcií
• Opakovane stláčajte tlačidlo voľby , kým
nezačne blikať kontrolka požadovanej
funkcie.
• Na nastavenie alebo úpravu času použite
počas nasledujúcich 5 sekúnd ovládací
gombík teploty/času. Potom sa spustí odpočítavanie nastavenej doby.
Kontrola nastavenej alebo zostávajúcej
doby
Opakovane stláčajte tlačidlo voľby
, kým
nezačne blikať príslušná časová funkcia a na
displeji sa nezobrazí nastavená alebo zostávajúca doba.
Kuchynský časomer
1. Opakovane stláčajte tlačidlo voľby
,
kým nezačne blikať ukazovateľ kuchynského časomeru .
2. Otočením ovládacieho gombíka teploty/
času nastavte dobu, ktorá sa má odpočítavať .
3. Po uplynutí nastavenej doby zaznie približne na minútu zvukový signál. Na displeji sa zobrazí blikajúci údaj „00.00“
4. Stlačením ľubovoľného tlačidla zastavte
zvukový signál.
Doba pečenia
1. Nastavte požadovanú funkciu a teplotu rúry na pečenie.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo voľby
,
kým nezačne blikať ukazovateľ doby pečenia
.
3. Otočením ovládacieho gombíka teploty/
času nastavte dobu pečenia.
4. Po uplynutí nastavenej doby zaznie približne 2 minúty zvukový signál. Na displeji
sa zobrazí blikajúci údaj „00.00“.
Rúra sa vypne automaticky.
5. Aby ste zastavili blikanie a zvukový signál,
otočte ovládací gombík funkcií rúry na „0“
alebo stlačte ľubovoľné tlačidlo.
SLOVENSKY
11
Čas ukončenia pečenia
1. Ovládacími gombíkmi nastavte požadovanú funkciu a teplotu rúry na pečenie.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo voľby
,
kým nezačne blikať ukazovateľ času ukončenia pečenia
.
3. Otočením ovládacieho gombíka teploty/
času nastavte čas ukončenia pečenia.
4. Po uplynutí nastavenej doby zaznie približne 2 minúty zvukový signál. Na displeji
sa zobrazí blikajúci údaj „00.00“.
Aby ste zastavili blikanie a zvukový signál,
otočte ovládací gombík funkcií rúry na „0“
alebo stlačte ľubovoľné tlačidlo.
5. Rúra sa vypne automaticky.
Doba pečenia
a čas ukončenia pečenia
v kombinácii
Funkciu doba pečenia a čas ukončenia
môžete použiť súčasne na
pečenia
automatické zapnutie a vypnutie rúry v nekoršom čase .
• Ovládacími gombíkmi nastavte požadovanú funkciu a teplotu rúry na pečenie.
• Použite funkciu doba pečenia
na nastavenie času potrebného na upečenie pokrmu.
• Použite funkciu času ukončenia pečenia
na nastavenie času, kedy má byť pokrm hotový.
• Ukazovatele funkcií doby pečenia a času
ukončenia pečenia
sa rozsvietia a na displeji sa zobrazí teplota.
• Rúra sa automaticky zapne vo vypočítanom
čase a automaticky sa vypne, keď uplynie
nastavený čas pečenia.
Teplotná sonda
Teplotná sonda na mäso meria vnútornú teplotu mäsa. Po dosiahnutí nastavenej teploty
sa rúra automaticky vypne.
Pre tento spotrebič odporúčame používať výhradne túto teplotnú sondu
Varovanie Teplotná sonda je horúca!
Hrozí nebezpečenstvo popálenia! Pri
vyberaní špičky sondy a jej odpájaní dávajte
pozor.
1. Vsuňte zástrčku teplotnej sondy do zásuvky na bočnej stene rúry.
2. Špičku teplotnej sondy vpichnite čo najhlbšie do stredu mäsa.
3. Opakovane stláčajte tlačidlo voľby
,
kým nezačne blikať ukazovateľ teplotnej
sondy
.
4. Ovládacím gombíkom teploty/času nastavte požadovanú teplotu, ktorú má dosiahnuť mäso vo vnútri. Teplotu môžete nastaviť v rozmedzí 30 °C až 99 °C.
Odporúčané hodnoty nájdete v tabuľke.
5. Ovládačmi nastavte požadovanú funkciu
rúry a teplotu.
6. Po dosiahnutí nastavenej vnútornej teploty
sa rúra automaticky vypne .
7. Vyberte teplotnú sondu.
Odporúčané vnútorné teploty
50 °C
Krvavý
60 °C
Stredne prepečený
70 °C
Prepečený
Ak výsledky pečenia nie sú uspokojivé, zopakujte vyššie uvedené kroky a nastavte vyššiu
vnútornú teplotu.
Tabuľky varenia
Hmotnosť (kg)
Potraviny
1
Bravčové / jahňacie
Funkcia rúry
Úroveň
Teplota rúry
(°C)
Doba pečenia (min.)
2
180
100-110
SLOVENSKY
12
Hmotnosť (kg)
Potraviny
1
Úroveň
Teplota rúry
(°C)
Doba pečenia (min.)
Teľacie / hovädzie
2
190
70-100
1,2
Kurča/králik
2
200
70-80
1,5
Kačica
1
160
120-150
3
Hus
1
160
150-200
4
Moriak
1
180
210-240
1
Ryby
2
190
30-40
1
Plnená paprika a
paradajky/pečené zemiaky
2
190
50-70
Hotový koláč
2
160
45-55
Koláče
2
160
80-100
Drobné pečivo
3
140
25-35
2
Lasagne
2
180
45-60
1
Biely chlieb
2
190
50-60
1
Pizza
1
190
25-35
1
Funkcia rúry
Varovanie Rúru nevykladajte alobalom,
pekáče a plechy neklaďte priamo na dno
rúry. Nahromadené teplo by mohlo poškodiť
smaltovaný povrch rúry.
Výklopné dvierka rúry otvárajte opatrne.
Dvierka sa nesmú naraz prudko otvárať podopierajte ich za rukoväť, až kým sa úplne
neotvoria.
Varovanie Rúru používajte vždy so
zatvorenými dvierkami, aj pri grilovaní.
Ošetrovanie a čistenie
Varovanie Rúru pred čistením vypnite a
nechajte ju vychladnúť.
Varovanie Z bezpečnostných dôvodov
spotrebič nečistite prúdom pary, ani
vysokotlakovým prúdom vody.
Varovanie Spotrebič vždy udržiavajte
čistý. Priškvarený tuk a ostatné nečistoty
môžu spôsobiť požiar, hlavne v nádobe na
odkvapkávanie.
Vonkajší povrch spotrebiča
• Prednú stranu spotrebiča očistite mäkkou
utierkou namočenou v teplej vode s prídavkom saponátu.
• Na kovové diely v prednej časti použite bežne dostupné čistiace prípravky.
• Nepoužívajte abrazívne čistiace prípravky,
ani drsné špongie.
Vnútorný priestor rúry na pečenie
• Pred čistením zapnite osvetlenie rúry.
• Rúru očistite mäkkou utierkou namočenou v
teplej vode s prídavkom saponátu a nechajte ju vysušiť.
SLOVENSKY
13
Príslušenstvo
Po každom použití všetky časti príslušenstva
očistite mäkkou utierkou namočenou v teplej
vode s prídavkom saponátu (rošt, plech na pečenie, držiak roštu a pod.) a dobre osušte.
Krátko ich namočte vo vode, čo uľahčí čistenie.
Čistenie dvierok rúry
Na dvierkach rúry sú nainštalované štyri sklenené panely jeden za druhým. Aby ste si ich
čistenie uľahčili, môžete dvierka a vnútorné
sklenené panely vybrať.
Uvoľnite blokovací systém, aby sa dali vybrať vnútorné sklenené panely.
Varovanie Dvierka by sa mohli zatvoriť,
ak by ste sa pokúšali sklenené panely
vybrať, kým sú dvierka namontované.
Vybratie dvierok rúry a sklenených panelov
90°
1
Otočte 2 úchytky o
90° a vyberte ich.
Dvierka rúry úplne Nadvihnite príchytky
otvorte a pridržte zá- na oboch závesoch a
vesy dvierok .
preklopte ich.
Dvierka rúry privrite
do polohy približne
45°. Potom ich potiahnite vpred a vyberte.
Položte dvierka sa
stabilný povrch chránený mäkkou handrou.
2
Pozorne nadvihnite a
vyberte sklenené panely jeden po druhom. Začnite vrchným.
Panely umyte vodou s prídavkom saponátu.
Pozorne ich osušte.
Opätovná montáž dvierok a sklenených
panelov
Po ukončení čistenia namontujte sklenené panely a dvierka rúry. Pri montáži vykonajte
predchádzajúce úkony v opačnom poradí.
Dávajte pozor, aby ste sklenené panely vložili
v správnom poradí.
SLOVENSKY
14
1
2
2
1
Odtiahnite mriežku
od steny rúry na
prednej strane.
Zveste mriežku na
zadnej strane.
Pri spätnej montáži bočných postupujte v
opačnom poradí úkonov.
Uistite sa, že ste vložili vnútorné panely na
miesto podľa obrázku dolu.
Dôležité upozornenie Zaoblené konce
vodiacich tyčiek musia smerovať dopredu.
Pyrolytické čistenie
Varovanie Rúra je počas pyrolytického
čistenia veľmi horúca! Hrozí
nebezpečenstvo popálenín!
1. Z rúry vyberte všetky odmontovateľné časti, vrátane zásuvných mriežok a sondy na
mäso.
2. Hrubé nečistoty očistite ručne.
3. Ovládací gombík funkcií rúry otočte do polohy pyrolytického čistenia
.
bliká na displeji.
4. Stlačením tlačidla pyrolytického čistenia
funkciu potvrďte.
5. Pyrolytické čistenie sa začne a na displeji
.
ostane zobrazené
Bočné koľajnice
Pri čistení bočných stien rúry vyberte bočné
koľajnice.
Pyrolytické čistenie trvá približne 2h 45
min. Pred ukončením procesu neotvárajte
dvierka. Proces by sa tým prerušil.
Aby ste predišli nebezpečenstvu popálenia, keď rúra dosiahne určitú teplotu,
dvierka ostanú automaticky zablokované.
Keď rúra vychladne, dvierka sa automaticky
odblokujú.
SLOVENSKY
15
Výmena žiarovky a čistenie skleneného
krytu
Varovanie Predtým, ako vymeníte
žiarovku osvetlenia (pozri kapitolu "Popis
spotrebiča"), spotrebič vypnite a odpojte od
elektrického napájania.
1. Otočte sklenený kryt smerom vľavo a vyberte ho. Vyčistite sklenený kryt.
2. Podľa potreby vymeňte žiarovku za novú
s výkonom 40 watt, 230V (50Hz), odolnú
teplote 300 °C (Druh zapojenia: E14).
3. Namontujte späť sklenený kryt.
Čo robiť, keď...
Možná príčina
Riešenie
Rúra nefunguje
Problém
Nebolo urobené potrebné nastavenie
Skontrolujte, či je nastavená funkcia a teplota pečenia
Rúra nefunguje
Spotrebič nie je správne zapo- Skontrolujte, či je spotrebič správne zapojený a či je zapnuté najený do napájacej elektrickej
siete a/alebo nie je zapnuté na- pájanie
pájanie
Indikátor teploty sa nerozsvieti
Nebolo urobené potrebné nastavenie
Zvoľte funkciu pečenia a teplotu
Osvetlenie rúry nefunguje
Je vypálená žiarovka
Vymeňte žiarovku osvetlenia rúry
Pyrolytické čistenie nefunguje (na displeji sa
zobrazí „C2“)
Nevybrali ste sondu na mäso.
Vyberte sondu na mäso. Zatvorte
dvierka, nastavte ovládací gombík do polohy off (vyp.), pozrite si
časť „Pyrolytické čistenie“ a funkciu znovu zapnite
Pyrolytické čistenie nefunguje (na displeji sa
zobrazí „C3“)
Dvierka rúry sú otvorené.
Zatvorte dvierka rúry. Pozrite si
časť „Pyrolytické čistenie“ a funkciu znovu zapnite
Vnútri rúry a na jedlách Jedlá ostali v rúre príliš dlho
sa zráža para a vytvára
sa kondenzovaná voda
Na displeji sa zobrazí
„12.00“ a bliká LED na
hodinách
Po ukončení pečenia nenechávajte jedlá v rúre dlhšie ako 15 – 20
minút
Prerušenie elektrického napája- Znovu nastavte denný čas
nia
SLOVENSKY
16
Problém
Na displeji sa zobrazil
nápis F11
Možná príčina
Riešenie
Zástrčka sondy na mäso nie je
správne zasunutá do zásuvky
Vsuňte zástrčku sondy na mäso
do zásuvky na bočnej stene až na
doraz
V prípade poruchy sa najprv pokúste problém
odstrániť sami. Ak nenájdete riešenie, zavolajte predajcu alebo servisné stredisko.
Ak ste rúru nepoužívali správne alebo inštaláciu nevykonal autorizovaný technik,
môže sa stať, že za návštevu pracovníka servisného strediska alebo predajcu budete musieť zaplatiť, aj keď sa porucha vyskytne počas záručnej doby.
Technické údaje
Rozmery (vnútorné)
Šírka
Výška
Hĺbka
Využiteľný objem
53 l
Plocha najväčšieho plechu na pečenie
(čistá plocha)
1130 cm²
Spodný ohrevný článok rúry
1000 W
Vrchný ohrevný článok
800 W
Celá rúra (vrchný aj spodný ohrevný člá- 1 800 W
nok)
Gril
1 650 W
Celý gril
2 450 W
Tepelný gril
1 675 W
Pečenie s ventilátorom
2 025 W
Pizza
2 025 W
Pyro
2 450 W
Osvetlenie rúry
40 W
Chladiaci ventilátor
25 W
Motor ventilátora horúceho vzduchu
25 W
Celkový príkon 1)
2540 W
Počet funkcií
10
Spotreba energie
0,78 kWh
Spotreba energie pri štandardnom naplnení a pri spodnom ohreve
0,79 kWh
395
335
400
SLOVENSKY
Spotreba energie pri štandardnom naplnení a pri teplovzdušnom ohreve
17
0,78 kWh
1) Údaje o elektrickom zapojení, napätí a príkone sú uvedené na výrobnom štítku (pozrite „Popis výrobku“).
Inštalácia
Pozor Pri inštalácii postupujte podľa
dodávaných pokynov.
Varovanie Spotrebič smie nainštalovať
iba vyškolený a kvalifikovaný pracovník.
Ak kvôli inštalácii nezavoláte vyškoleného a
kvalifikovaného pracovníka, záruka
spotrebiča stratí platnosť.
• Pred zabudovaním spotrebiča do kuchynskej linky skontrolujte, či sú rozmery výklenku
vhodné.
• Skontrolujte, či sú urobené všetky opatrenia
proti zásahu elektrickým prúdom.
• V súlade s platnými normami, všetky časti
ochrany proti zásahu elektrickým prúdom
musia byť upevnené tak, aby sa nedali odmontovať bez použitia nástrojov.
• Spotrebič môže byť umiestnený zadnou a
jednou bočnou stenou pri stene alebo inom
vyššom spotrebiči. Druhá strana spotrebiča
musí byť vedľa zariadenia rovnakej výšky.
• Bezpečnosť stojana vstavanej skrinky musí
zodpovedať
požiadavkám
normy
DIN68930.
• Zabudované rúry a zabudované varné panely sú vybavené špeciálnymi konektormi. Z
bezpečnostných dôvodov sa smú kombinovať iba spotrebiče od toho istého výrobcu.
Zapojenie do elektrickej siete
Varovanie Elektrické zapojenie smie
vykonať výhradne vyškolený a
kvalifikovaný pracovník.
• Výrobca nezodpovedá za škody v prípade
nedodržania týchto bezpečnostných opatrení.
• Spotrebič uzemnite v súlade s bezpečnostnými predpismi.
• Skontrolujte, či nominálne napätie, typ prúdu a príkon uvedené na štítku spotrebiča
zodpovedajú parametrom elektrickej siete.
• Spotrebič sa dodáva s prívodným elektrickým káblom bez zástrčky.
• Žlto-zelený uzemňovací vodič musí byť približne o 2 – 3 cm dlhší ako fázové vodiče.
• Akýkoľvek elektrický komponent smie vymeniť iba technik servisného strediska alebo
kvalifikovaný servisný pracovník.
• Vždy používajte správne nainštalovanú
uzemnenú zásuvku elektrickej siete.
• Nepoužívajte rozdvojky, konektory, ani
predlžovacie prívodné káble. Hrozí nebezpečenstvo požiaru.
• Skontrolujte, či je prívodný elektrický kábel
po inštalácii prístupný.
• Pri odpájaní spotrebiča od siete neťahajte
prívodný elektrický kábel. Vždy ťahajte za
zástrčku.
• Pri zapojení spotrebiča do elektrickej siete
musíte použiť elektrické odpojovacie zariadenie, ktoré umožní odpojenie spotrebiča
od elektrickej siete na všetkých póloch a
ktoré má vzdialenosť medzi kontaktmi aspoň 3 mm, napr. automatický istič alebo poistka.
Tento spotrebič vyhovuje požiadavkám. smerníc ES.
SLOVENSKY
18
Ochrana životného prostredia
Symbol
na výrobku alebo na jeho obale,
návode na použitie a záručnom liste znamená,
že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s
komunálnym odpadom. Namiesto toho je
potrebné ho odovzdať do najbližšieho
zmluvného zberného dvora vykonávajúceho
zber odpadu z elektrozariadení za účelom
jeho ďalšieho zhodnotenia a spracovania,
prípadne predajni pri kúpe nového výrobku,
ak táto predajňa uskutočňuje spätný odber.
Prispejte preto k tomu, aby bol odpad
zhodnotený a zneškodnený environmentálne
vhodným spôsobom tak, aby sa predišlo jeho
negatívnym vplyvom na životné prostredie a
ľudské zdravie.
Podrobnejšie informácie nájdete na
internetovej stránke www.envidom.sk.
Pred likvidáciou spotrebiča
Varovanie Pri likvidácii spotrebiča
dodržiavajte nasledujúce pokyny:
• Vytiahnite zástrčku prívodného elektrického
kábla zo sieťovej zásuvky.
• Odrežte prívodný elektrický kábel a zlikvidujte ho.
• Zlikvidujte západku dvierok. Predídete tak
možnosti, že sa deti zatvoria vnútri spotrebiča. Hrozí nebezpečenstvo udusenia.
Materiál obalu
Materiály označené symbolom
sú recyklovateľné. Obal vhoďte do určenej nádoby na
zber odpadu určeného na recykláciu.
ZÁRUKA IKEA
Ako dlho platí záruka IKEA?
Platnosť tejto záruky je päť (5) rokov od pôvodného dátumu nákupu spotrebiča v predajni IKEA, okrem záruky na spotrebiče LAGAN, na ktoré sa vzťahuje iba dvojročná (2)
záruka. Ako doklad o nákupe sa vyžaduje pôvodný pokladničný blok. V prípade opravy
počas platnosti záruky sa platnosť záruky spotrebiča, ani nových dielov nepredĺži.
Na ktoré spotrebiče sa nevzťahuje
päťročná (5) záruka IKEA?
Na ponuku spotrebičov s názvom LAGAN a
všetky spotrebiče kúpené pred 1. augustom
2007
Kto vykonáva servis?
Servisná služba IKEA zaručuje servis prostredníctvom vlastných prevádzok alebo siete servisných partnerov.
Na čo sa vzťahuje záruka?
Záruka sa vzťahuje na poruchy spotrebiča
spôsobené výrobnými alebo materiálovými
chybami od dátumu nákupu v predajni IKEA.
Táto záruka sa vzťahuje výhradne na spotrebiče používané v domácnosti. Výnimky sú uvedené pod titulom "Na čo sa nevzťahuje táto
záruka?" Počas doby platnosti záruky budú
náklady na odstránenie porúch, napr. opravy,
náhradné diely, prácu a dopravu, hradené za
podmienky, že spotrebič bude prístupný na
vykonanie opravy bez toho, že by boli nevyhnutné špeciálne výdavky a že porucha je spôsobená výrobnými alebo materiálovými chybami, na ktoré sa vzťahuje záruka. Za týchto
podmienok sa aplikujú predpisy EÚ (č. 99/44/
EG) a príslušné miestne predpisy. Vymenené
diely sa stanú vlastníctvom spol. IKEA.
SLOVENSKY
Čo spol. IKEA urobí pre nápravu problému?
Servisné stredisko určené spol. IKEA výrobok
zhodnotí a rozhodne, na vlastnú zodpovednosť, či sa na poruchu spotrebiča vzťahuje záruka. V prípade, že sa na poruchu vzťahuje
záruka, servisné stredisko IKEA alebo autorizovaný servisný partner prostredníctvom svojich vlastných servisných prevádzok, na vlastnú
zodpovednosť, opraví pokazený výrobok alebo ho vymení za rovnaký alebo porovnateľný
výrobok.
Na čo sa nevzťahuje táto záruka?
• Normálne opotrebovanie a poškodenie.
• Úmyselné poškodenie alebo poškodenie
nedbalosťou, škody spôsobené nedodržaním pracovných postupov, nesprávna inštalácia alebo zapojenie do elektrickej siete s
nesprávnym napätím, poškodenie spôsobené chemickou alebo elektrochemickou reakciou, hrdza, korózia alebo poškodenie vodou vrátane škôd spôsobených nadmerným
množstvom vodného kameňa v dodávanej
vode, ale nielen tým, škody spôsobené mimoriadnymi podmienkami životného prostredia.
• Spotrebný materiál vrátane batérií a žiaroviek.
• Časti bez funkcií a dekoračné časti, ktoré
bežne neovplyvňujú normálne používanie
spotrebiča, vrátane škrabancov a možných
farebných zmien.
• Náhodné poškodenie spôsobené cudzími
predmetmi alebo látkami, poškodenie čistiacich alebo uvoľnených filtrov, systém,
odvodu vody alebo zásuvky na saponáty.
• Poškodenie nasledujúcich častí: keramické
sklo, príslušenstvo, koše na riad a príbor,
prívodné a odtokové hadice, tesnenia, žiarovky a kryty osvetlenia, obrazovky, ovládacie gombíky, puzdrá a časti krytov. S výnimkou prípadov, kedy sa dá dokázať, že
uvedené poškodenia sú následkom výrobných chýb.
• Prípady, pri ktorých nebola zistená žiadna
porucha pri prehliadke technikom.
19
• Opravy, ktoré neboli vykonané v autorizovanom stredisku a/alebo stredisku autorizovaného servisného partnera alebo prípady, kedy neboli použité originálne náhradné diely.
• Opravy chýb spôsobených nesprávnou inštaláciou alebo za nedodržania technických
špecifikácií.
• Použitie spotrebiča v prostredí odlišnom od
domácnosti, napr. profesionálne použitie.
• Poškodenia spôsobené pri preprave. Ak zákazník prepravuje tovar domov alebo na
nejakú inú adresu, IKEA nenesie zodpovednosť za žiadnu škodu, ktorá by mohla vzniknúť počas prepravy. Naopak, ak IKEA doručí výrobok zákazníkovi na jeho adresu, na
poškodenia výrobku vzniknuté počas prepravy sa vzťahuje táto záruka.
• Náklady za vykonanie začiatočnej inštalácie spotrebiča IKEA. V prípade, že poskytovateľ servisných služieb IKEA alebo ním poverený servisný partner opraví alebo vymení spotrebič za podmienok tejto záruky, poskytovateľ servisných služieb alebo ním poverený servisný partner znovu nainštalujte
opravený spotrebič alebo nainštaluje nahradený, podľa potreby.
Toto obmedzenie sa nevzťahuje sa bezporuchovú prácu vykonávanú odborníkom použitím našich originálnych dielov na prispôsobenie spotrebiča technickým požiadavkám bezpečnostných predpisov inej krajiny EÚ.
Ako sa aplikujú vnútroštátne predpisy
Záruka IKEA vám poskytuje špecifické práva,
ktoré sa môžu zhodovať alebo presahovať
nároky vnútroštátnych práv, meniacich sa v
závislosti od krajiny.
Oblasť platnosti
U spotrebičov kúpených v jednej krajine EÚ a
prenesených do inej krajiny EÚ budú servis
poskytovať prevádzky servisu za normálnych
záručných podmienok novej krajiny. Povinnosť
vykonania servisu v rámci záruky sa vzťahuje
iba na:
• spotrebiče, ktoré vyhovujú technickým požiadavkám krajiny, v ktorej sa žiada o záručnú opravu.
SLOVENSKY
• spotrebič vyhovuje údajom a je nainštalovaný podľa pokynov v inštalačnej príručke
za dodržania bezpečnostných predpisov.
Určené servisy pre spotrebiče IKEA:
Prosím, neváhajte a kontaktujte servis IKEA na:
1. požiadaní o zásah v rámci tejto záruky;
2. požiadaní o vysvetlenia pri inštalácii spotrebiča IKEA v kuchynskej linke IKEA. Servis
sa nevzťahuje sa objasnenia týkajúce sa:
– inštalácie celej kuchynskej linky IKEA;
– elektrického zapojenia (ak sa spotrebiče
dodávajú bez zástrčky a kábla), vodovodnej a plynovej prípojky, pretože ich
musí vykonať autorizovaný servisný
technik.
3. otázok o objasnenie obsahu návodu na
používanie a špecifikácií spotrebiča IKEA.
Aby sme Vám vždy poskytovali najlepšie služby servisu, predtým, ako nám zavoláte, prečítajte si, prosím, starostlivo pokyny na montáž
a/alebo návod na používanie.
Ako nás kontaktovať, keď potrebujete
servis
20
Pozrite si poslednú stranu tohto návodu, kde
nájdete kompletný zoznam kontaktov IKEA a
príslušné vnútroštátne telefónne čísla.
Dôležité upozornenie Na zaručenie
poskytnuia rýchlej služby vám odporúčame
použiť špecifické telefónne čísla uvedené v
zozname na konci tohto návodu. Vždy použite
čísla uvedené v návode špecifického
spotrebiča, ktorého opravu potrebujete.
Predtým, ako nás zavoláte, pripravte si číslo
výrobku IKEA (8-ciferný kód), ktorého opravu
potrebujete.
Dôležité upozornenie ODLOŽTE SI
POKLADNIČNÝ BLOK!
Je to Váš doklad o nákupe a budete ho potrebovať pri požiadaní o záručnú opravu. Nezabudnite, že na pokladničnom bloku je názov
a číslo výrobku IKEA (8-ciferný číselný kód)
každého spotrebiča, ktorý ste kúpili.
Potrebujete mimoriadnu pomoc?
Ak máte akékoľvek doplnkové otázky, ktoré
sa nevzťahujú na servis spotrebičov, obráťte
sa na najbližšiu telefónnu službu predajne
IKEA. Predtým, ako nás zavoláte, si pozorne
prečítajte dokumentáciu spotrebiča.
21
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
България
0700 10 218
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Česká republika
246 019721
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
Danmark
70 15 09 09
Landstakst
man.-fre. 09.00-20.00
lør. 09.00-16.00
1 søndag pr. måned, normalt første
søndag i måneden
01803-334532
(0,09 € / Min.*) * aus dem Festnetz
der DTAG; Mobilfunkpreise
abweichend
8 bis 20 Werktage
Deutschland
Ελλάδα
211 176 8276
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
9 à 21. En semaine
Ireland
0 14845915
National call rate
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Innanlandsgjald fyrir síma
9 til 18. Virka daga
02 00620818
Tariffa applicata alle chiamate
nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Italia
Κυπρος
Magyarország
Nederland
Norge
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
061 998 0549
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
0900 235 45 32
and/or
0900 BEL IKEA
"0,10 EUR/min (niet lokaal)
Incl. BTW"
ma-vr 9.00-21.00
zat 9.00-20.00
zon 9.00-18.00
815 22052
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
0810 300486
zum Ortstarif
8 bis 20 Werktage
Polska
012 297 8787
Stawka wg taryfy krajowej
Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal
211557985
Chamada Nacional
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
România
0212121224
Tarif apel naţional
8 - 20 în zilele lucrătoare
8 495 6662929
Действующие телефонные
тарифы
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
Россия
Schweiz
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
8 bis 20 Werktage
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Tariffa applicata alle chiamate
nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
(02) 3300 2554
Cena vnútroštátneho hovoru
8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi
0207 85 1000
Kotimaan puhelun hinta
arkipäivisin 8.00-20.00
Sverige
0775 700 500
lokalsamtal (lokal taxa)
mån-fre 8.30-20.00
lör-sön 9.30-18.00
Türkiye
212 244 0769
Ulusal arama ücreti
Hafta içi saat 09:00'dan 18:00'a kadar
Україна
044 586 2078
Міжміськи дзвінки платні
9 - 21 В робочі дні
020 3347 0044
National call rate
9 till 21. Weekdays
United Kingdom
22
23
892940292-A-012010
© Inter IKEA Systems B.V. 2008
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement