MIRAKULÖS
GRÄNSLÖS
FI
SE
SUOMI
SVENSKA
4
29
4
SUOMI
Sisältö
Turvallisuusohjeet
Turvallisuusohjeet
Asennus
Laitteen kuvaus
Käyttöönotto
Päivittäinen käyttö
Kellotoiminnot
Lisävarusteiden käyttäminen
4
5
8
8
9
10
13
14
Lisätoiminnot
Vihjeitä ja neuvoja
Hoito ja puhdistus
Vianmääritys
Tekniset tiedot
Energiatehokkuus
YMPÄRISTÖNSUOJELU
IKEA-TAKUU
16
17
18
22
24
24
25
25
Oikeus muutoksiin pidätetään.
Turvallisuusohjeet
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta
ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai
omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä
asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen mukana
tulevia käyttökertoja varten.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt,
joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän
riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen
käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun
heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen
käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun se
on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen kosketettavissa olevat
osat ovat kuumia.
Jos laitteessa on lapsilukko, suosittelemme sen käyttämistä.
Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman
valvontaa.
SUOMI
•
5
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei
heitä valvota jatkuvasti.
Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Asennuksen ja johdon vaihtamisen saa suorittaa vain
ammattitaitoinen henkilö.
Laitteen sisäosa kuumenee käytön aikana. Älä kosketa
laitteen lämpövastuksiin. Käytä aina uunikintaita, kun
käsittelet lisävarusteita tai uunivuokia.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin aloitat
huoltotoimenpiteet.
Varmista ennen lampun vaihtoa, että laite on pois päältä.
Näin vältät mahdollisen sähköiskun.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia
lasiluukun puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa,
mistä voi olla seurauksena luukun lasin särkyminen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike
tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Poista kannatinkiskot vetämällä ensin kannatinkiskon
etuosasta ja sen jälkeen takaosa irti sivuseinistä. Kiinnitä
uunipeltien kannatinkiskot takaisin paikalleen suorittamalla
toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.
Käytä ainoastaan tähän laitteeseen suositeltua
paistolämpömittaria.
Turvallisuusohjeet
Asennus
VAROITUS! Asennuksen saa
suorittaa vain ammattitaitoinen
henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai
käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä.
• Älä koskaan vedä laitetta sen kahvasta
kiinni pitäen.
6
SUOMI
• Varmista, että laite asennetaan
turvallisten rakenteiden alapuolelle ja
lähelle.
• Laitteen sivujen on oltava saman
korkuisten laitteiden tai kalusteiden
lähellä.
Sähköliitäntä
VAROITUS! Tulipalo- ja
sähköiskuvaara.
• Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan vastuulle.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilven sähkötiedot
vastaavat kotitalouden sähköverkon
arvoja. Ota muussa tapauksessa
yhteyttä sähköasentajaan.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan
vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa vain
valtuutetuttu huoltoliike.
• Älä anna virtajohtojen koskettaa laitteen
luukkua tai päästä niitä sen lähelle,
varsinkaan luukun ollessa kuuma.
• Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
iskusuojat tulee asentaa niin, ettei niiden
irrotus onnistu ilman työkaluja.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla
laitteen asennuksen jälkeen.
• Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Käytä vain asianmukaisia eristyslaitteita:
suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat
sulakkeet on irrotettava kannasta),
vikavirtakytkimet ja kontaktorit.
• Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on oltava
vähintään 3 mm.
• Tämä kodinkone vastaa Euroopan
yhteisön direktiivejä.
Käyttö
VAROITUS! Henkilövahinkojen,
palovammojen ja sähköiskujen
tai räjähdyksen vaara.
• Käytä laitetta vain kotiympäristössä.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
• Kytke laite pois toiminnasta jokaisen
käyttökerran jälkeen.
• Avaa laitteen luukku varoen laitteen
ollessa toiminnassa. Laitteesta voi tulla
kuumaa ilmaa.
• Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
• Älä paina avointa uunin luukkua.
• Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
• Avaa laitteen luukku varoen. Alkoholia
sisältävät aineet voivat kehittää helposti
syttyvän alkoholin ja ilman seoksen.
• Älä anna kipinöiden tai avotulen päästä
laitteeseen avatessasi luukkua.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS! Laite voi muutoin
vaurioitua.
• Emalipinnan vaurioitumisen tai
värimuutoksien estäminen:
– Älä aseta uunivuokia tai muita
esineitä suoraan laitteen pohjalle.
– Älä aseta alumiinifoliota suoraan
laitteen pohjalle.
– Älä aseta vettä suoraan kuumaan
laitteeseen.
– älä säilytä kosteita astioita tai ruokia
laitteessa sen käytön jälkeen.
7
SUOMI
•
•
•
•
•
– Ole varovainen, kun irrotat tai
kiinnität lisävarusteita.
Emalipintojen värimuutokset eivät
vaikuta laitteen toimintaan. Niitä ei
katsota viaksi takuuoikeudellisessa
mielessä.
Käytä korkeareunaista uunivuokaa
kosteiden leivonnaisten paistamisessa.
Hedelmä- ja marjamehut voivat jättää
pysyviä jälkiä.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää muihin
tarkoituksiin, esimerkiksi huoneen
lämmittämiseen.
Pidä uunin luukku aina kiinni
ruoanvalmistuksen aikana.
Jos laite asennetaan kalusteen paneelin
(esim. oven) taakse, ovea ei saa koskaan
sulkea laitteen ollessa toiminnassa.
Lämpöä tai kosteutta voi kertyä suljetun
kalusteen paneelin taakse ja laite,
kotelointi tai lattia voi sen seurauksena
vaurioitua. Älä sulje kalusteen paneelia
ennen kuin laite on jäähtynyt kokonaan
käytön jälkeen.
Höyrytoiminto
VAROITUS! Siitä voi aiheutua
palovammoja tai laite voi
vaurioitua.
• Laitteesta tuleva höyry voi aiheuttaa
palovammoja:
– Laitteen luukkua ei saa avata
höyrytoiminnon käytön aikana.
– Avaa laitteen luukku varovasti
höyrytoiminnon käytön jälkeen.
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Ne voivat aiheuttaa
henkilövahinkoja, tulipaloja tai
laitteen vaurioitumisen.
• Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
• Tarkista, että laite on kylmä. Vaarana on
lasilevyjen rikkoutuminen.
• Vaihda välittömästi vaurioituneet luukun
lasipaneelit. Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
• Ole varovainen irrottaessasi luukkua.
Luukku on painava!
• Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali ei vaurioidu.
• Laitteeseen jäänyt rasva tai ruoka voi
aiheuttaa tulipalon.
• Jos käytät uuninpuhdistussuihketta,
noudata tuotepakkauksessa olevia
turvallisuusohjeita.
Sisävalo
• Käytä ainoastaan kodinkoneisiin
tarkoitettuja hehkulamppuja tai
halogeenilamppua. Älä käytä sitä
rakennuksen valaisemiseen.
VAROITUS! Sähköiskun vaara.
• Ennen lampun vaihtamista laite on
irrotettava pistorasiasta.
• Käytä ainoastaan ominaisuuksiltaan
samanlaisia lamppuja.
Hävittäminen
VAROITUS! Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
• Poista luukku, jotta lapset ja eläimet
eivät voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
• Pakkausmateriaalit:
Pakkausmateriaalit ovat
ympäristöystävällisiä ja ne voidaan
kierrättää. Muoviosiin on merkitty
kansainvälinen materiaalin tunniste,
esim. PE ja PS. Vie pakkausmateriaalit
niille tarkoitettuihin
jätteenkeräyssäiliöihin.
Huolto
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
SUOMI
8
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
Asennus
Johto
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Asennuksen tai vaihdon johtotyypit:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Asennus
Lue asennusohjeet.
Määritä johdon läpileikkaus tunnuskilven
kokonaistehon ja taulukon mukaan:
Sähköliitäntä
Kokonaisteho (W) Johdon läpileikkaus
(mm²)
VAROITUS! Sähköliitäntä on
annettava ammattitaitoisen
sähköasentajan tehtäväksi.
Valmistaja ei vastaa vahingoista,
jos kappaleiden
"Turvallisuusohjeet" ohjeita ei ole
noudatettu.
Laitteen mukana toimitetaan ainoastaan
virtajohto.
enintään 1380
3 x 0,75
enintään 2300
3x1
enintään 3680
3 x 1,5
Maadoitusjohdon (vihreä/keltainen) on
oltava 2 cm pitempi vaihejohtimeen ja
nollajotimeen (sininen ja ruskea johto)
verrattuna.
Laitteen kuvaus
Laitteen osat
1
2
3
4
5
6
7
15
5
14
4
8
3
9
2
13
12
1
11
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Käyttöpaneeli
Uunin toimintojen väännin
Elektroninen ohjelmointilaite
Lämpötilan valitsin
Vesilokero
Grilli
Paistolämpömittarin pistorasia
Valo
Puhallin
Uunipeltien kannatinkisko, irrotettava
Tyhjennysputki
Vedentyhjennysventtiili
Arvokilpi
9
SUOMI
14 Kannatintasot
15 Höyryntuloaukko
Varusteet
Käytetään leivonnassa, paistamisessa tai
rasvankeruuastiana.
• Paistolämpömittari x 1
Osoittaa ruoan kypsyyden.
• Teleskooppikannattimet x 2 sarjaa
Ritilöitä ja leivinpeltiä varten.
• Paistoritilä x 2
Käytetään keittoastioiden, kakkuvuokien
ja paistien alustana.
• Leivinpelti x 1
Kakkuja ja pikkuleipiä varten.
• Grilli / uunipannu x 1
Käyttöönotto
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Uuden laitteen puhdistaminen
Poista kaikki lisävarusteet ja irrotettavat
uunipeltien kannatinkiskot laitteesta.
Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja
puhdistus".
Näytössä näkyy
ja asetettu tunti.
"00" vilkkuu.
3. Aseta minuutit painamalla
tai .
4. Vahvista painamalla . Tämä on
tarpeen vain ajan ensimmäisellä
asetuskerralla. Myöhemmin uusi aika
tallentuu automaattisesti 5 sekunnin
jälkeen.
Uusi aika näkyy näytössä.
Puhdista laite ennen ensimmäistä
käyttökertaa.
Aseta varusteet ja irrotettavat kannattimet
takaisin alkuperäiseen asentoon.
Aika-asetuksen muuttaminen
Kellonajan asetus
Paina painiketta
toistuvasti, kunnes
symboli
vilkkuu näytössä.
Aseta uusi aika noudattamalla "Kellonajan
asetus"-kohdan ohjeita.
Kun laite liitetään verkkojännitteeseen
ensimmäisen kerran, kaikki näytön symbolit
ovat näkyvissä muutaman sekunnin ajan.
Sen jälkeen näytössä näkyy
ohjelmistoversio.
ja
Ohjelmistoversion jälkeen symbolit
"12:00" tulevat näkyviin näyttöön. "12"
vilkkuu.
1. Aseta tunnit painamalla
tai .
2. Vahvista painamalla . Tämä on
tarpeen vain ajan ensimmäisellä
asetuskerralla. Myöhemmin uusi aika
tallentuu automaattisesti 5 sekunnin
jälkeen.
Kellonajan muuttaminen edellyttää, että
uuni on valmiustilassa.
Esikuumennus
Esikuumenna tyhjä laite jäljelle jääneen
rasvan polttamiseksi pois.
1. Valitse toiminto
ja maksimilämpötila.
2. Anna laitteen käydä 1 tunti.
ja maksimilämpötila.
3. Valitse toiminto
4. Anna laitteen käydä 15 minuuttia.
Varusteet voivat kuumentua tavallista
enemmän. Laitteesta voi tulla hajua ja
savua. Tämä on normaalia. Tarkista, että
huoneen ilmavirtaus on riittävä.
SUOMI
10
Mekaanisen lapsilukon käyttäminen
Laitteen lapsilukko on asennettu ja kytketty
toimintaan. Se sijaitsee uunin
käyttöpaneelin alapuolella, oikealla
puolella.
Sulje luukku vetämättä lapsilukon vipua.
Poista lapsilukko käytöstä avaamalla
uuninluukku ja poistamalla lapsilukko Torxavaimella. Torx-avain löytyy uunin
varustepussista.
Kun lapsilukko on asennettu, uunin luukku
avataan nostamalla lukituksen vipua kuvan
mukaisesti.
Päivittäinen käyttö
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Laitteen kytkeminen toimintaan ja pois
toiminnasta
2. Käännä lämpötilan valitsin haluamasi
lämpötilan kohdalle.
Näytössä näkyy asetettu lämpötila-asetus.
3. Kytke laite pois päältä kääntämällä
uunin toimintojen väännin Off-asentoon.
1. Käännä uunin toimintojen väännintä
myötäpäivään haluamasi toiminnon
kohdalle.
Uunin toiminnot
Uunin toiminto
Käyttötarkoitus
Pois toiminnasta
Laitteesta on katkaistu virta.
Kiertoilma
Korkeintaan kolmella kannatintasolla kypsentäminen
samanaikaisesti ja ruokien kuivaminen. Kun käytät tätä
toimintoa, laske uunin lämpötilaa 20 - 40 °C perinteisen (Ylä + alalämpö) toiminnon normaalista lämpötilasta.
Perinteinen kypsennys (Ylä- ja
alalämpö)
Ruokien ja leivonnaisten paistaminen yhdellä tasolla.
SUOMI
11
Uunin toiminto
Käyttötarkoitus
Grilli
Matalien ruokalajien grillaus ritilän keskellä. Leivän
paahtaminen.
Alalämpö
Rapeapohjaisten kakkujen paistaminen ja säilöminen.
Kiertoilmagrilli
Suurikokoisten luita sisältävien lihapalojen tai lintupaistien paistaminen yhdellä kannatintasolla. Gratinointi ja
ruskistus.
Leipä ja pizza
Voimakkaamman ruskistuksen tai rapean pohjan vaativien ruokien paistaminen yhdellä kannatintasolla. Kun
käytät tätä toimintoa, laske uunin lämpötilaa 20 - 40
°C perinteisen (Ylä + alalämpö) toiminnon normaalista
lämpötilasta.
Sulatus
Pakasteiden sulattaminen.
Lämpötilan vääntimen on oltava Pois toiminnasta asennossa.
Ylälämpö
Päältä ruskistetut leivät, kakut ja leivonnaiset. Valmiiden ruokien loppukypsennys.
Maksigrilli
Matalien ja suurien ruokamäärien grillaus sekä leivän
paahtaminen.
Kiertoilma +
Höyry
Ruokien höyrytys.
Näyttö
G
A
G
F
B
E
C
D
A) Aika ja lämpötila
B) Kuumennuksen ja jälkilämmön
merkkivalo
C) Vesisäiliö (vain tietyt mallit)
D) Paistolämpömittari (vain tietyt mallit)
E) Luukun lukitus (vain tietyt mallit)
F) Tunnit / minuutit
G) Kellotoiminnot
12
SUOMI
Painikkeet
Painike
Toiminto
Kuvaus
MIINUS
Ajan asettaminen.
KELLO
Kellotoiminnon asettaminen.
PLUS
Ajan asettaminen.
Kuumennuksen osoitin
Kun otat uunin toiminnon käyttöön, näytön
palkit syttyvät yksitellen. Palkit
ilmaisevat, että uunin lämpötila nousee tai
laskee.
Höyrytoiminto
1. Aseta toiminto .
2. Paina vesilokeron kantta sen
avaamiseksi. Kaada vesilokeroon vettä,
kunnes Vesisäiliö täynnä -merkkivalo
syttyy.
Säiliön maksimitilavuus on 900 ml. Tämä
vesimäärä riittää noin 55-60 minuutin
kypsennykselle.
Käytä nesteenä ainoastaan
vettä. Älä käytä suodatettua
(demineralisoitua) tai tislattua
vettä. Älä käytä muita
nesteitä.
Älä kaada vesilokeroon
helposti syttyviä tai
alkoholipitoisia nesteitä
(väkiviinaa, viskiä, konjakkia
tms.).
3. Paina vesilokero lähtöasentoon.
4. Valmista ruoat oikeissa keittoastioissa.
5. Aseta lämpötilaksi 130 °C - 250 °C.
Katso höyrykypsennyksen taulukko.
VAROITUS! Odota vähintään 60
minuuttia aina Kiertoilma +
Höyry -toiminnon käyttämisen
jälkeen, jotta kuuma vesi ei
pääse ulos tyhjennysventtiilistä.
Tyhjennä vesisäiliö höyrykypsennyksen
jälkeen.
Vesisäiliön merkkivalo
Kun höyrykypsennys on toiminnassa,
näytössä näkyy vesisäiliön merkkivalo.
Vesisäiliön merkkivalo osoittaa säiliön
vedentason.
•
- Vesisäiliö on täysi. Äänimerkki
kuuluu, kun säiliö on täysi. Voit
sammuttaa äänimerkin painamalla mitä
tahansa painiketta.
- Vesisäiliö on täytetty puoleen
•
väliin.
•
- Vesisäiliö on tyhjä. Äänimerkki
kuuluu, kun säiliön täyttäminen on
tarpeen.
Jos lisäät säiliöön liikaa vettä,
liika vesi valuu uunin pohjalle
turvapoistoaukon kautta.
Pyyhi vesi pois sienellä tai
liinalla.
Vesisäiliön tyhjentäminen
HUOMIO! Varmista, että laite on
jäähtynyt ennen kuin aloitat
vesisäiliön tyhjentämisen.
1. Valmistele tyhjennysputki (C), joka
toimitetaan ohjekirjan kanssa samassa
SUOMI
13
pakkauksessa. Aseta liitin (B)
tyhjennysputken päähän.
2. Aseta tyhjennysputken (C) toinen pää
astiaan. Aseta se matalammalle kuin
tyhjennysventtiili (A).
A
B
C
3. Avaa uuninluukku ja aseta liitin (B)
tyhjennysventtiiliin (A).
4. Paina liitintä toistuvasti vesisäiliön
tyhjentämisen aikana.
Säiliössä voi olla hiukan
vettä, kun näytössä näkyy
-symboli. Odota, kunnes
vettä ei enää virtaa ulos
tyhjennysventtiilistä.
5. Poista liitin venttiilistä, kun veden virtaus
loppuu.
Älä täytä vesisäiliötä uudelleen
tyhjentämälläsi vedellä.
Kellotoiminnot
Kellotoimintojen taulukko
Kellotoiminto
Käyttötarkoitus
KELLONAIKA
Kellonajan asettaminen, muuttaminen tai tarkistaminen.
Katso kohta "Kellonajan asettaminen".
HÄLYTINAJASTIN
Aseta ajanlaskenta (maks. 23 h 59 min). Tämä toiminto
ei vaikuta millään tavalla laitteen toimintaan. HÄLYTINAJASTIMEN voi ottaa käyttöön vaikka laite on pois
päältä.
KESTOAIKA
Voit asettaa, miten kauan laite on toiminnassa. Käytä
vain, kun uunin toiminto on asetettu.
LOPETUS
Laitteen sammumisajan asettaminen. Käytä vain, kun
uunin toiminto on asetettu. Voit käyttää toimintoja Kestoaika ja Lopetus samanaikaisesti (Ajastin), jos haluat
kytkeä laitteen toimintaan ja myöhemmin automaattisesti pois toiminnasta.
Paina
toistuvasti
vaihdellaksesi kellotoimintojen
välillä.
Vahvista kellotoimintojen
asetukset painamalla
tai
odota viisi sekuntia
automaattista vahvistusta.
SUOMI
KESTOAIKA- tai LOPETUS-toiminnon
asettaminen kypsennystoiminnon aikana
1. Paina -painiketta toistuvasti, kunnes
näytössä näkyy
tai
.
tai
vilkkuu näytössä.
2. Aseta arvot painamalla painiketta
tai
ja vahvista painamalla .
Kestoaika
-toiminnossa on asetettava
ensin minuutit ja sen jälkeen tunnit, Lopetus
-toiminnossa asetetaan ensin tunnit ja
sen jälkeen minuutit.
Äänimerkki kuuluu 2 minuutin ajan, kun aika
tai
-symboli ja
on kulunut loppuun.
aika-asetus vilkkuvat näytössä. Uuni
sammuu.
3. Voit sammuttaa äänimerkin painamalla
mitä tahansa painiketta.
Jos painat painiketta
KESTOAIKA-toiminnon
tuntien asettamisen aikana, laite
siirtyy LOPETUS-toiminnon
asetukseen.
HÄLYTINAJASTIN-toiminnon asettaminen
1. Paina -painiketta toistuvasti, kunnes
ja "00" vilkkuvat näytössä.
2. Aseta HÄLYTINAJASTIN painamalla
tai .
Aseta ensin sekunnit, sen jälkeen
minuutit ja tunnit.
14
Ensin aika lasketaan minuuteissa ja
sekunneissa. Kun asetettu aika on yli 60
minuuttia, symboli
syttyy näyttöön.
Laite laskee nyt ajan tunteina ja
minuutteina.
3. HÄLYTINAJASTIN käynnistyy
automaattisesti viiden sekunnin kuluttua.
Kun asetusajasta on kulunut 90%,
laitteesta kuuluu äänimerkki.
4. Kun asetettu aika päättyy, laitteesta
kuuluu äänimerkki kahden minuutin
ajan. "00:00" ja vilkkuvat näytössä.
Voit sammuttaa äänimerkin painamalla
mitä tahansa painiketta.
Jos asetat HÄLYTINAJASTIMEN
toimintojen KESTOAIKA
LOPETUS
symboli
tai
ollessa käynnissä,
syttyy näyttöön.
Lisääntyvän aikanäytön ajastin
Lisääntyvän aikanäytön ajastimella voit
seurata, miten kauan uuni on toiminnassa.
Paina -painiketta toistuvasti, kunnes
näytössä näkyy aika ilman kellon
symboleja.
Et voi käyttää lisääntyvän
aikanäytön ajastinta, kun
Kestoaika
asetettu.
tai Lopetus
on
Lisävarusteiden käyttäminen
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
saavuttanut asetetun lämpötilan, laite
kytkeytyy pois päältä.
Paistolämpömittarin käyttäminen
Paistomittarin käytössä on huomioitava
kaksi eri lämpötilaa:
Paistolämpömittari mittaa lihan
sisälämpötilan. Kun lihan lämpötila on
• Uunin lämpötila.
15
SUOMI
• Sisälämpötila. Katso taulukossa mainitut
arvot.
Suositellut lihan sisälämpötilat
50 °C
Puoliraaka
60 °C
Puolikypsä
70 °C
Kypsä
HUOMIO! Käytä vain laitteen
mukana toimitettua
paistolämpömittaria tai
alkuperäisiä varaosia.
1. Valitse uunitoiminto ja lämpötila.
2. Työnnä paistolämpömittarin kärki
lihanpalan keskiosaan.
3. Kytke paistolämpömittarin pistoke uunin
yläosassa olevaan pistorasiaan.
4. Tallenna uusi paistolämpömittarin
lämpötila painamalla , tai odota 10
sekuntia, jotta asetukset vahvistuvat
automaattisesti.
Paistolämpömittarin uusi oletuslämpötila
näkyy seuraavalla paistolämpömittarin
käyttökerralla.
Kun liha on saavuttanut asetetun
sisälämpötilan, paistolämpötilamittarin
symboli
ja paistolämpömittarin
oletuslämpötila vilkkuvat. Laitteesta kuuluu
äänimerkki kahden minuutin ajan. Laite
kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta.
5. Voit sammuttaa äänimerkin painamalla
mitä tahansa painiketta.
6. Irrota paistolämpömittarin pistoke
pistorasiasta. Poista liha laitteesta.
VAROITUS! Irrota
paistolämpömittarin pää ja
pistoke varoen.
Paistolämpömittari on kuuma.
Olemassa on palovammojen
vaara.
Kestoja Lopetus
toiminnot eivät toimi
paistolämpömittarin kanssa.
Paistolämpötilamittarin lämpötilaa
voidaan muuttaa milloin tahansa
kypsennyksen aikana:
Varmista, että paistolämpömittari pysyy
lihassa ja sen pistoke pistorasiassa koko
kypsennyksen ajan.
Kun käytät paistolämpömittaria
ensimmäistä kertaa, sen oletuslämpötila
on 60 °C. Kun
vilkkuu, voit muuttaa
oletuslämpötilaa lämpötilan valitsimella.
Näytössä näkyy paistolämpömittarin
symboli
ja sen oletuslämpötila.
1. Paina painiketta :
• neljä kertaa - näytössä näkyy
asetettu sisälämpötila, joka muuttuu
10 sekunnin välein sen hetkiseksi
sisälämpötilaksi.
• viisi kertaa - näytössä näkyy
nykyinen uunin lämpötila, joka
muuttuu 10 sekunnin välein
asetetuksi uunin lämpötilaksi.
• kuusi kertaa - näytössä näkyy
asetettu uunin lämpötila.
2. Käännä lämpötilan väännintä
lämpötilan muuttamiseksi.
SUOMI
16
Varmista, että painat
teleskooppikannattimet kokonaan
laitteeseen ennen uuninluukun sulkemista.
Teleskooppikannattimien käyttö
Säilytä teleskooppikannattimien
asennusohjeet tulevia
käyttökertoja varten.
Voit käyttää
teleskooppikannattimia myös
laitteen mukana toimitettujen
peltien tai pannujen kanssa.
VAROITUS! Lue
ohjeet kohdasta
"Laitteen kuvaus".
Ritilät voidaan asettaa ja poistaa
helpommin teleskooppikannattimien avulla.
HUOMIO!
Teleskooppikannattimia ei saa
pestä astianpesukoneessa. Älä
voitele teleskooppikannattimia.
1
2
°C
Vedä oikea ja
vasen
teleskooppikisko
ulos.
°C
Aseta ritilä
teleskooppikannatti
mien päälle ja
työnnä ne varovasti
laitteeseen.
Lisätoiminnot
Lapsilukon käyttäminen
Automaattinen virrankatkaisu
Lapsilukko estää laitteen käynnistämisen
vahingossa.
Turvallisuussyistä laite kytkeytyy
automaattisesti pois päältä jonkin ajan
kuluttua, jos jokin uunitoiminto on käynnissä
ja asetuksiin ei tehdä muutoksia.
1. Älä valitse mitään uunitoimintoa.
2. Paina ja pidä alhaalla
ja
painikkeita samanaikaisesti kahden
sekunnin ajan.
Laitteesta kuuluu äänimerkki. SAFE tulee
näkyviin näyttöön.
Lapsilukko voidaan kytkeä pois toiminnasta
toistamalla vaihe 2.
Lämpötila (°C)
Sammutusaika (h)
30 - 115
12,5
120 - 195
8,5
200 - 245
5,5
250
1,5
SUOMI
17
Kytke laite kokonaan pois päältä
automaattisen virrankatkaisun jälkeen.
Tämän jälkeen uuni on mahdollista kytkeä
uudelleen toimintaan.
Jäähdytyspuhallin
Kun laite on toiminnassa, jäähdytyspuhallin
kytkeytyy automaattisesti toimintaan
laitteen pintojen pitämiseksi viileinä. Kun
kytket laitteen pois toiminnasta,
jäähdytyspuhallin toimii edelleen, kunnes
laite on jäähtynyt.
Automaattinen virrankatkaisu ei
toimi seuraavien toimintojen
kanssa: paistolämpömittari,
Kestoaika ja Lopetus.
Ylikuumenemissuoja
Jälkilämmön merkkivalo
Kun kytket laitteen pois toiminnasta,
näytössä näkyy jälkilämmön merkkivalo
jos uunin lämpötila on yli 40 °C. Käännä
lämpötilan valitsinta vasemmalle tai
oikealle nähdäksesi uunin lämpötilan
näytössä.
,
Laitteen virheellinen toiminta tai vialliset
osat voivat aiheuttaa vaarallisen
ylikuumenemisen. Tämän estämiseksi
uunissa on turvatermostaatti, joka katkaisee
virransyötön. Uunin virta kytkeytyy
automaattisesti uudelleen, kun lämpötila on
laskenut normaalille tasolle.
Vihjeitä ja neuvoja
Yleistä
Kakkujen leipominen
• Uunissa on viisi kannatintasoa. Laske
kannatintasot uunin pohjasta alkaen.
• Laitteessa on erityinen järjestelmä, joka
kierrättää ilmaa ja höyryä jatkuvasti.
Kyseisen järjestelmän avulla ruoka
paistuu jatkuvasti kosteassa
ympäristössä, minkä ansiosta se on
sisältä mehevää ja ulkopinnalta rapeaa.
Se vähentää paistoajan ja energian
kulutuksen minimiin.
• Kosteutta voi tiivistyä uunin sisään tai
luukun lasilevyihin. Tämä on normaalia.
Pysyttele sopivalla etäisyydellä laitteesta
avatessasi luukkua toiminnan aikana.
Tiivistymistä voi vähentää käyttämällä
laitetta 10 minuuttia ennen ruokien
kypsentämistä.
• Poista kosteus jokaisen käyttökerran
jälkeen.
• Älä aseta mitään esinettä suoraan uunin
pohjalle, älä myöskään aseta osiin
alumiinifoliota kypsennyksen aikana.
Tämä voi vaikuttaa kypsennystuloksiin ja
vaurioittaa emalipintaa.
• Älä avaa uunin luukkua ennen kuin 3/4
paistoajasta on kulunut.
• Jos käytät kahta leivinpeltiä
samanaikaisesti, jätä niiden väliin yksi
tyhjä kannatintaso.
Lihan ja kalan kypsentäminen
• Käytä grilli-/uunipannua erittäin
rasvaisten ruokien kanssa, jotta uuniin ei
jää pysyviä tahroja.
• Anna lihan olla noin 15 minuuttia ennen
sen leikkaamista, jotta sen neste säilyisi.
• Jotta uuniin ei muodostuisi liikaa savua
paistamisen aikana, lisää grilli-/
uunipannuun hiukan vettä. Jotta käry ei
tiivistyisi, lisää vettä aina sen kuivuttua
loppuun.
Paistoajat
Kypsennysaika riippuu ruokalajin tyypistä,
sen koostumuksesta ja määrästä.
SUOMI
18
Tarkkaile valmistumista alustavasti
kypsennyksen aikana. Määritä parhaat
asetukset (uunitoiminto, kypsennysaika, jne.)
keittoastioille, resepteille ja määrille laitetta
käyttäessä.
Kypsennystaulukko
Määrä
(kg)
Ruokalaji
Toiminto Kannatinta- Lämpötila (°C)
so
Aika (min)
1 - 1,5
Lammas
2
175
110 - 130
1 - 1,5
Liha (paahtopaisti,
porsaanliha)
2
180 - 210
45 - 90
1 - 1,5
Kana
2
200
70 - 85
1,2
Jänis
2
175
60 - 80
1,5
Ankka
2
220
120 - 150
4
Kalkkuna
2
180
210 - 240
0,6 - 1
Kala
2
180 - 190
20 - 40
-
Rusinakakku
2
160
50 - 60
1
Piiraat
2
170
80 - 100
-
Pikkuleivät
2 ja 4
140 - 150
35 - 40
2
Lasagne
2
180 - 190
25 - 40
(0,7) - 1
Leipä (sämpylät)
2
180 - (200)
(25) - 451)
1
Pizza
2
210 - 220
15 - 25
1)
-
Uudelleen lämmitys
(yksi ruokalaji)
2
140
15 - 25
1)
1) Esikuumenna uunia 10 minuutin ajan.
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Puhdistukseen liittyviä huomautuksia
• Puhdista laitteen etupinnat lämpimällä
vedellä ja miedolla pesuaineella
käyttäen pehmeää puhdistusliinaa.
19
SUOMI
• Käytä metallipintojen puhdistuksessa
tavanomaista puhdistusainetta.
• Puhdista laite sisältä jokaisen käytön
jälkeen. Rasvan tai muiden
ruokaroiskeiden kertyminen voi johtaa
tulipaloon. Riski on suurempi
grillipannussa.
• Poista itsepintaiset tahrat erityisellä
uuninpuhdistusaineella.
• Puhdista kaikki lisävarusteet käytön
jälkeen ja anna niiden kuivua. Käytä
pehmeää liinaa, lämmintä vettä ja
puhdistusainetta.
• Jos käytät tarttumattomia varusteita, älä
puhdista niitä voimakkailla pesuaineilla,
teräväreunaisilla esineillä tai pese niitä
astianpesukoneessa. Muutoin
tarttumaton pinta voi vaurioitua.
Ruostumattomat teräs- ja
alumiinipintaiset laitteet
Puhdista uuninluukku käyttäen
ainoastaan kosteaa sientä.
Kuivaa pehmeällä liinalla.
Älä käytä teräsvillaa, happoja
tai hankaavia aineita, sillä ne
saattavat vahingoittaa uunin
pintaa. Noudata vastaavaa
varovaisuutta käyttöpaneelin
puhdistuksen aikana.
Luukun tiivisteen puhdistaminen
• Tarkista luukun tiiviste säännöllisesti.
Tiiviste sijaitsee uunin sisäosan kehyksen
ympärillä. Älä käytä laitetta, jos luukun
tiiviste on vaurioitunut. Ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
• Käytä pehmeää liinaa, lämmintä vettä ja
puhdistusainetta luukun tiivisteen
puhdistamiseen.
Uunipeltien kannatinkiskojen irrottaminen
Puhdista uuni poistamalla kannattimet.
2
1
2
1
Vedä uunipeltien
Vedä uunipeltien
kannatinkiskon
kannatinkiskon
takaosa irti seinästä
etuosa irti
sivuseinästä.
ja poista se.
Kiinnitä uunipeltien kannatinkiskot takaisin
paikalleen suorittamalla toimenpiteet
päinvastaisessa järjestyksessä.
Uunipeltien kannatinkiskojen
pyöristettyjen päiden on oltava
eteenpäin.
Vesisäiliön puhdistaminen
VAROITUS! Älä kaada vettä
vesisäiliöön puhdistuksen aikana.
Puhdistuksen aikana
höyryntuloaukosta voi tippua
hiukan vettä uunin sisälle. Aseta
uunipannu kannatintasolle heti
höyryntuloaukon alapuolelle,
jotta vesi ei valuisi uunin pohjalle.
Ajan kuluessa kalkkia voi kertyä uuniin. Voit
välttää kalkin muodostumista puhdistamalla
höyryä kehittävät uunin osat. Tyhjennä
vesisäiliö aina höyrytoiminnon käytön
jälkeen.
Käytettävä vesi
• Pehmeä vesi, jonka kalkkipitoisuus on
alhainen - valmistaja suosittelee tätä,
sillä se vähentää puhdistuskertojen
määrää.
SUOMI
20
• Vesijohtovesi - voidaan käyttää, jos
hanassa on vedenpuhdistin tai
vedenpehmennyslaite.
• Kova vesi, jonka kalkkipitoisuus on
korkea - ei vaikuta laitteen toimintaan,
mutta lisää puhdistuskertojen määrää.
KALKKIPITOISUUSTAULUKKO, LAATINUT W.H.O. (Maailman terveysjärjestö)
Kalkkisaostuma
Veden kovuus
(ranskalaiset as- (saksalaiset asteet)
teet)
Veden luokitus Kalkinpuhdistuksen tarve
0 - 60 mg/l
0-6
0-3
Makea tai pehmeä
75 käyttöä - 2,5
kk
60 - 120 mg/l
6 - 12
3-7
Keskikova
50 käyttöä - 2
kk
120 - 180 mg/l
12 - 18
8 - 10
Kova tai kalkkipitoinen
40 käyttöä - 1,5
kk
yli 180 mg/l
yli 18
yli 10
Erittäin kova
30 käyttöä - 1
kk
1. Kaada vesisäiliöön 850 ml vettä ja 50
ml (viisi teelusikallista) sitruunahappoa.
Kytke uuni pois toiminnasta ja odota
noin 60 minuuttia.
2. Kytke uuni toimintaan ja aseta toiminto
Kiertoilma + Höyry. Aseta lämpötila 230
°C. Kytke se pois toiminnasta 25
minuutin kuluttua ja anna sen jäähtyä
15 minuuttia.
3. Kytke uuni toimintaan ja aseta toiminto
Kiertoilma + Höyry. Säädä lämpötilaksi
130-230 °C. Kytke uuni pois toiminnasta
10 minuutin kuluttua.
Anna sen jäähtyä ja poista säiliön sisäosat.
Katso kohta "Vesisäiliön tyhjentäminen".
4. Huuhtele vesisäiliö ja pyyhi
kalkkijäämät uunin sisältä liinalla.
5. Puhdista tyhjennysputki käsin
lämpimällä vedellä ja saippualla. Älä
käytä happoja, suihkeita tai vastaavia
puhdistusaineita vaurioiden
välttämiseksi.
Uuninluukun puhdistaminen
Uuninluukussa on kolme lasilevyä.Voit
poistaa uuninluukun ja sisäiset lasilevyt
niiden puhdistamiseksi.
Uuninluukku voi vahingossa
sulkeutua, jos yrität irrottaa
lasilevyt ennen uuninluukun
irrottamista.
HUOMIO! Älä käytä uunia ilman
lasilevyjä.
1
Avaa luukku
kokonaan auki ja
pidä kiinni
molemmista
saranoista.
2
Nosta ja käännä
saranoissa olevia
vipuja.
21
SUOMI
Puhdista lasit vedellä ja miedolla
puhdistusaineella. Kuivaa lasilevyt varoen.
4
3
Puhdistettuasi lasilevyt ja uuninluukun
asenna ne takaisin paikalleen. Noudata
edellä mainittuja ohjeita päinvastaisessa
järjestyksessä.
Sulje uuninluukku
puoliväliin
ensimmäiseen
avausasentoon.
Vedä luukkua sen
jälkeen eteenpäin ja
irrota se paikaltaan.
5
Aseta uuninluukku
tasaiselle alustalle
pehmeän kankaan
päälle.
Varmista, että lasilevyt (A ja B) tulevat
oikeaan järjestykseen. Ensimmäisessä
lasilevyssä (A) on koristeellinen kehys.
Kehyksen painatuspuolen on osoitettava
luukun sisäpuolelle. Varmista, ettei lasilevyn
kehyksen painatuspuolen pinta ole
asennuksen jälkeen karkea siihen
koskettaessa.
A
B
6
90°
Vapauta
lukitusjärjestelmä,
jotta voit irrottaa
lasilevyt.
7
Käännä kahta
kiinnitintä 90° ja
vedä ne irti
paikoiltaan.
Varmista, että asennat keskimmäisen
lasilevyn oikein paikoilleen.
1
2
Nosta ensin varoen
ja poista lasilevyt
sen jälkeen yksi
kerrallaan. Aloita
ylimmästä levystä.
SUOMI
22
Lampun vaihtaminen
Peitä laitteen pohja kankaalla. Se estää
lampun suojalasin ja uunin vaurioitumisen.
VAROITUS! Sähköiskuvaara!
Irrota sulake ennen lampun
vaihtamista.
Lamppu ja lampun suojalasi
voivat olla kuumia.
HUOMIO! Pidä
halogeenilamppua aina
kankaalla estääksesi
rasvajäämien palamisen
lamppuun.
1. Kytke laite pois päältä.
2. Irrota sulakkeet sulaketaulusta tai
katkaise virta pääkytkimestä.
Takalamppu
1. Irrota suojalasi kiertämällä sitä
vastapäivään.
2. Puhdista suojalasi.
3. Vaihda uunin lamppu uuteen 40 W, 230
V (50 Hz), lamppuun, jonka
lämmönkestävyys on 300 °C (kanta:
G9).
4. Kiinnitä suojalasi paikalleen.
Vianmääritys
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Uuni ei kuumene.
Uuni on kytketty pois toimin- Kytke uuni toimintaan.
nasta.
Uuni ei kuumene.
Kelloa ei ole asetettu.
Aseta kello.
Uuni ei kuumene.
Tarvittavia asetuksia ei ole
tehty.
Varmista, että asetukset
ovat oikein.
Uuni ei kuumene.
Automaattinen virrankatkai- Katso kohta "Automaattinen
su on toiminnassa.
virrankatkaisu".
Uuni ei kuumene.
Lapsilukko on kytketty toimintaan.
Katso kohta "Lapsilukon
käyttäminen".
Uuni ei kuumene.
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäiriön syynä sulake. Jos sulake
palaa aina uudelleen, käänny sähköalan ammattilaisen
puoleen.
Valo ei syty.
Lamppu on palanut.
Vaihda lamppu.
SUOMI
23
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Uunin sisällä on vettä.
Säiliössä on liikaa vettä.
Kytke uuni pois toiminnasta
ja pyyhi vesi pois liinalla tai
sienellä.
Höyrytoiminto ei toimi.
Höyryaukossa on kalkkikerääntymiä.
Tarkasta höyryntuloaukko.
Poista kalkki.
Vesisäiliön tyhjentäminen
kestää yli kolme minuuttia
tai vettä vuotaa höyryntuloaukosta.
Uunissa on kalkkikerääntymiä.
Puhdista vesisäiliö. Katso
kohta "Vesisäiliön puhdistaminen".
Kypsentämiseen kuluu liikaa
tai liian vähän aikaa.
Lämpötila on liian alhainen
tai liian korkea.
Säädä tarvittaessa lämpötilaa. Noudata ohjekirjan ohjeita.
Höyryä ja kosteutta muodostuu ruokaan ja uunin sisälle.
Ruoka on jätetty uuniin liian
pitkäksi ajaksi.
Älä jätä ruokia uuniin 15-20
minuuttia pitemmäksi ajaksi
kypsennyksen jälkeen.
Näytössä näkyy virhekoodi,
jota ei ole tässä taulukossa.
Kyseessä on sähköhäiriö.
• Kytke laite pois päältä irrottamalla ja kiinnittämällä sulaketaulun sulake tai
käyttämällä sulaketaulun
turvakytkintä, ja kytke se
takaisin päälle.
• Jos näytössä näkyy uudelleen virhekoodi, ota
yhteyttä huoltoliikkeeseen.
Huoltotiedot
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
valtuutettuun huoltopalveluun.
sisäosan etukehyksessä. Älä poista
arvokilpeä laitteen sisäosasta.
Huoltopalvelun vaatimat tiedot on merkitty
arvokilpeen. Arvokilpi sijaitsee laitteen
Suosittelemme, että kirjoitat tiedot tähän:
Malli (MOD.)
.........................................
Tuotenumero (PNC)
.........................................
Sarjanumero (S.N.)
.........................................
SUOMI
24
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Sisämitat
Leveys
Korkeus
Syvyys
Uunipellin alue
1438 cm²
Ylälämpövastus
1000 W
Alalämpövastus
1000 W
Grilli
2300 W
Puhallin
1900 W
Kokonaisteho
2780 W
Jännite
230 V
Taajuus
50 Hz
Toimintojen lukumäärä
10
480 mm
355 mm
417 mm
Energiatehokkuus
Tuotetiedot standardin EU 66/2014 mukaisesti
Mallin tunnus
GRÄNSLÖS 002.452.05
MIRAKULÖS 702.452.02
Energialuokka
100,0
Energiankulutus normaalikäytössä Ylä- ja alalämpötoiminnossa
0,93 kWh/ohjelma
Energiankulutus normaalikäytössä Kiertoilma-toiminnossa
0,85 kWh/kierros
Uunien lukumäärä
1
Lämmönlähde
Sähkö
Tilavuus
72 l
Uunityyppi
Kalusteeseen asennettava uuni
SUOMI
25
Massa
EN 60350-1 - Ruoanlaittoon tarkoitetut
sähkötoimiset kodinkoneet - Osa 1:
Tuotesarjat, uunit, höyryuunit ja grillit Suorituskyvyn mittaustavat.
Energiansäästö
Laitteessa on joitakin toimintoja, joiden
avulla voit säästää energiaa.
• Yleisohjeita
– Varmista, että uuninluukku on suljettu
oikein laitteen ollessa toiminnassa ja
pidä luukku suljettuna
mahdollisimman hyvin käytön
aikana.
– Käytä metalliastioita
energiansäästön parantamiseksi.
– Kun mahdollista, aseta ruoka uuniin
lämmittämättä sitä.
– Kun kypsennys kestää yli 30
minuuttia, laske uunin lämpötila
minimiin 3 - 10 minuuttia ennen
GRÄNSLÖS
002.452.05
38.5 kg
MIRAKULÖS
702.452.02
37.6 kg
kypsennysajan päättymistä
kypsennysajan pituudesta riippuen.
Uunin jälkilämpö kypsentää ruokaa
edelleen.
– Lämmitä muita ruokia jälkilämpöä
käyttäen.
• Puhallintoiminnon käyttäminen - kun
mahdollista, käytä uunitoimintoja
puhaltimella energian säästämiseksi.
• Jälkilämpö
– Jos ohjelma aikavalinnalla
(Kestoaika, Lopetus) kytketään
toimintaan ja kypsennysaika on yli
30 minuuttia, joissakin
uunitoiminnoissa lämpövastukset
sammuvat automaattisesti 10 %
aikaisemmin. Puhallin ja lamppu
toimivat edelleen.
• Ruokien lämpimänä pito - jos haluat
pitää ruokia lämpimänä jälkilämmön
avulla, valitse matalin lämpötila-asetus.
Jälkilämmön lämpötila näkyy näytössä.
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se
asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele
ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.
Älä hävitä merkillä
kodinkoneita kotitalousjätteen mukana.
Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
merkittyjä
IKEA-TAKUU
IKEA-takuun voimassaolo
Tämä takuu on voimassa viisi (5) vuotta
laitteen IKEA:sta ostopäivästä lähtien, ellei
laitteen nimi ole LAGAN, missä tapauksessa
26
SUOMI
takuu on vain kaksi (2) vuotta. Alkuperäinen
ostokuitti vaaditaan ostotodistukseksi. Jos
takuuaikana tehdään huoltotöitä, laitteen
tai uusien osien takuuaika ei pitene sen
vuoksi.
Laitteet, joita IKEA:n viiden (5) vuoden
takuu ei koske
LAGAN-tuotesarjaan kuuluvat laitteet ja
kaikki ennen 1.8.2007 IKEA:sta ostetut
laitteet.
Huoltotöiden suorittaja
IKEA:n palveluntarjoaja tarjoaa huollon
omien huoltoliikkeidensä tai valtuutettujen
huoltoliikkeiden verkoston kautta.
Takuun kattavuus
Takuu kattaa laitteessa esiintyvät viat, jotka
ovat aiheutuneet valmistus- tai
materiaalivirheistä IKEA:sta ostopäivän
jälkeen. Tämä takuu koskee vain
kotitalouskäyttöä. Poikkeukset on määritetty
kohdassa Takuun piiriin kuulumattomat
asiat. Takuuaikana vian korjaamisesta
aiheutuvat kustannukset, esim. korjaukset,
varaosat, työ ja matkakulut, kuuluvat takuun
piiriin sillä ehdolla, että laite on
korjattavissa ilman erityiskuluja ja että vika
liittyy takuunalaiseen valmistus- tai
materiaalivirheeseen. Euroopan yhteisön
direktiivi (nro 99/44/EY) ja vastaavat
maakohtaiset määräykset ovat voimassa
näiden ehtojen mukaisesti. Vaihdetut osat
siirtyvät IKEA:n omistukseen.
Ongelman korjaaminen IKEA:n taholta
IKEA:n nimeämä palveluntarjoaja tarkastaa
tuotteen ja määrittää omaan harkintaansa
perustuen, onko tuote tämän takuun
alainen. Jos se katsotaan takuun alaiseksi,
IKEA:n palveluntarjoaja tai valtuutettu
huoltoliike oman harkintaansa perustuen
joko korjaa viallisen tuotteen tai vaihtaa
sen samanlaiseen tai vastaavaan
tuotteeseen.
Takuun piiriin kuulumattomat asiat
• Normaali kuluminen.
• Tahalliset tai laiminlyönnin aiheuttamat
vahingot, käyttöohjeiden noudattamisen
laiminlyönnin aiheuttamat vahingot,
virheellinen asennus tai kytkentä
väärään jännitteeseen, kemiallisen tai
sähkökemiallisen reaktion aiheuttamat
vahingot, ruostuminen, syöpyminen tai
vesivahingot mukaan lukien näihin
rajoittumatta vesijohtoverkon liian suuri
kalkkipitoisuus, epätavallisten
ympäristöolosuhteiden aiheuttamat
vahingot.
• Kulutusosat mukaan lukien paristot ja
lamput.
• Ei toiminnalliset ja koristeosat, jotka eivät
vaikuta laitteen normaaliin käyttöön,
mukaan lukien naarmut ja mahdolliset
värimuutokset.
• Vierasesineiden tai aineiden
aiheuttamat vahingossa syntyneet
vauriot ja sihtien,
vedenpoistojärjestelmien tai
pesuainelokeroiden puhdistuksen
yhteydessä syntyneet vahingot.
• Seuraavien osien vaurioituminen:
keraaminen lasipinta, lisävarusteet,
astia- ja ruokailuvälinekorit, syöttö- ja
poistoputket, tiivisteet, lamput ja lampun
suojukset, näytöt, kytkimet, kotelot ja
koteloiden osat, ellei näitä vahinkoja
voida osoittaa valmistusvirheiden
aiheuttamiksi.
• Tapaukset, joissa vikaa ei löydy
huoltohenkilön käynnin aikana.
• Korjaukset, joita eivät ole suorittaneet
nimeämämme palvelutarjoajat ja/tai
valtuutettu huoltoliike, tai jos on käytetty
muita kuin alkuperäisiä varaosia.
• Virheellisen tai määräysten vastaisen
asennuksen aiheuttamat korjaukset.
• Laitteen käyttö muussa kuin
kotitalousympäristössä, ts.
ammattikäytössä.
27
SUOMI
• Kuljetusvahingot. Jos asiakas kuljettaa
tuotteen kotiinsa tai muuhun
osoitteeseen, IKEA ei ole vastuussa
mahdollisista kuljetuksen aikana
syntyneistä vahingoista. Jos taas IKEA
toimittaa tuotteen asiakkaan
toimitusosoitteeseen, toimituksen aikana
syntyneet vahingot sisältyvät takuuseen.
• IKEA-kodinkoneen ensiasennuksen
kustannukset. Jos IKEA:n
palveluntarjoaja tai valtuutettu
huoltoliike korjaa tai korvaa
kodinkoneen tämän takuun ehtojen
alaisuudessa, palveluntarjoaja tai
valtuutettu huoltoliike asentaa
tarvittaessa korjatun kodinkoneen
uudelleen tai asentaa korvaavan
laitteen.
Tämä rajoitus ei koske ammattitaitoisen
asiantuntijan suorittamaa virheetöntä työtä,
jossa on käytetty alkuperäisiä varaosia,
laitteen sopeuttamiseksi toisen EU-maan
teknisten turvallisuusmääräysten
mukaiseksi.
Maakohtaisen lainsäädännön
soveltaminen
IKEA:n takuu antaa Sinulle tiettyjä laillisia
oikeuksia, jotka kattavat tai ylittävät kaikki
maakohtaisesti vaihtelevan paikallisen
lainsäädännön vaatimukset. Se ei rajoita
mitenkään Kuluttajasuojalaissa määritettyjä
oikeuksia.
Kelpoisuusalue
Palvelut laitteille, jotka on hankittu EUmaassa ja siirretty toiseen EU-maahan,
tuotetaan uuden maan normaalien
takuuehtojen mukaisesti. Palvelun
suoritusvelvollisuus takuun rajoissa on
olemassa vain, jos:
• laite vastaa sen maan teknisiä
vaatimuksia, jossa takuuvaatimus
tehdään, ja on asennettu näiden
vaatimusten mukaisesti.
• laite vastaa asennusohjeita ja
käyttöohjeen turvallisuusohjeita ja on
asennettu niiden mukaisesti.
IKEA-laitteiden myynninjälkeinen palvelu:
Pyydämme ottamaan yhteyttä IKEA:n
myynninjälkeiseen palveluun osoitteeseen:
1. tämän takuun alaisen
korvausvaatimuksen tekeminen,
2. IKEA-keittiökalusteisiin tarkoitetun IKEAlaitteen asennukseen liittyvien
selventävien tietojen pyytäminen.
Huolto ei anna seuraaviin liittyviä
selventäviä tietoja:
• IKEA-keittiön yleinen asennus,
• sähköliitäntä (mikäli laitteen mukana
toimitetaan pistoke ja virtajohto),
vesi- ja kaasuliitännät, sillä nämä on
annettava valtuutetun huoltoteknikon
tehtäväksi.
3. IKEA-laitteen käyttöohjeiden sisältöön
ja teknisiin tietoihin liittyvien
selvennysten pyytäminen.
Varmistaaksesi, että voimme palvella Sinua
parhaalla mahdollisella tavalla, lue
huolellisesti tämän oppaan sisältämät
asennusohjeet ja/tai käyttöohjeet, ennen
kuin otat yhteyttä meihin.
Yhteydenotot palvelua tarvittaessa
Tämän oppaan viimeisellä sivulla on
täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä
yhteyshenkilöistä sekä heidän
puhelinnumeronsa.
SUOMI
Jotta voimme palvella Sinua
mahdollisimman nopeasti,
pyydämme soittamaan tämän
oppaan lopussa mainittuun
puhelinnumeroon. Ilmoita aina
tässä oppaassa mainittu asiaasi
koskevan laitteen numero. Ennen
kuin soitat meille, ota esille
asiaasi koskevan laitteen IKEA:n
tuotenumero (8-numeroinen
koodi).
SÄILYTÄ OSTOKUITTI!
Ostokuitti on ostotodistus, ja se
vaaditaan takuuta varten.
Huomaa, että kuitissa on mainittu
myös IKEA-tuotteen nimi ja
numero (8-numeroinen koodi)
jokaisesta ostamastasi laitteesta.
Lisäavun tarve
Jos sinulla on muita kuin kodinkoneiden
myynninjälkeiseen palveluun liittyviä
kysymyksiä, ota yhteys lähimmän IKEAmyymälän puhelintukipalveluun.
Suosittelemme, että luet kodinkoneen
käyttöohjeen huolellisesti, ennen kuin otat
meihin yhteyttä.
28
29
SVENSKA
Innehåll
Säkerhetsinformation
Säkerhetsföreskrifter
Installation
Produktbeskrivning
Innan maskinen används första gången
Daglig användning
Klockfunktioner
Användning av tillbehör
29
30
33
34
34
35
38
40
Tillvalsfunktioner
Råd och tips
Skötsel och rengöring
Felsökning
Teknisk information
Energieffektivitet
MILJÖSKYDD
IKEA-GARANTI
42
42
44
48
49
50
51
51
Med reservation för ändringar.
Säkerhetsinformation
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig
för personskador eller skador på egendom som orsakats av
felaktig installation eller användning. Förvara alltid
instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet
och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande
hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker
som är förknippade med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när den är igång
eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket varma.
Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du
aktiverar det.
Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn
utan tillsyn.
SVENSKA
•
30
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig
uppsikt.
Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Endast en behörig person får installera den här produkten
och byta kabel.
Produkten blir varm inuti när den är igång. Vidrör inte
värmeelementen som finns i produkten. Använd alltid
handskar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller eldfasta
formar.
Koppla från strömtillförseln före underhåll.
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter lampa
för att undvika risken för elstötar.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller
vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glasskivor
eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att
glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
ett godkänt servicecenter eller personer med motsvarande
utbildning, för att undvika fara.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den främre delen
av ugnsstegen och sedan den bakre delen från
sidoväggarna. Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
Använd endast den matlagningstermometer som
rekommenderas för den här produkten.
Säkerhetsföreskrifter
Installation
VARNING! Endast en behörig
person får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
• Produkten är tung, så var alltid försiktig
när du flyttar den. Använd alltid
skyddshandskar.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
31
SVENSKA
• Kontrollera att produkten har installerats
under och bredvid stadiga skåp- eller
bänkstommar.
• Produktens sidor måste gränsa till
produkter eller enheter med samma
höjd.
Elektrisk anslutning
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras av
en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Låt inte nätkablar komma i kontakt med
eller komma nära produktens lucka,
speciellt inte när luckan är het.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort utan
verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget endast
i slutet av installationen. Kontrollera att
stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
• Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare
och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha en
isolationsenhet så att du kan koppla från
produkten från nätet vid alla poler.
Kontaktöppningen på isolationsenheten
måste vara minst 3 mm bred.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EEG-direktiven.
Använd
VARNING! Risk för skador,
brännskador, elstötar eller
explosion föreligger.
• Använd uteslutande denna produkt för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte är
blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning.
• Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
• Var försiktig när du öppnar produktens
lucka medan produkten är igång. Het luft
kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta händer
eller när den är i kontakt med vatten.
• Tyng inte ner luckan när den är öppen.
• Använd inte produkten som arbets- eller
avlastningsyta.
• Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor komma
i kontakt med produkten när du öppnar
luckan.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
produkten.
VARNING! Risk för skador på
produkten föreligger.
• För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller andra
föremål direkt på produktens botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
produktens botten.
32
SVENSKA
•
•
•
•
•
– ställ inte hett vatten direkt i den heta
produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå
kvar i produkten efter att tillagningen
är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
Missfärgning av emaljen påverkar inte
produktens funktion. Det är ingen defekt
enligt garantin.
Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan vara
permanenta.
Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
Om apparaten installeras i till exempel
ett skåp, se till att skåpsdörren aldrig är
stängd när apparaten är i drift. Värme
och fukt kan byggas upp bakom en
stängd dörr/lucka och orsaka
efterföljande skador på apparaten,
bostaden eller golvet. Stäng inte luckan
förrän apparaten har svalnat helt efter
användning.
Matlagning med ånga
VARNING! Det finns risk för
brännskador och skador på
produkten.
• Ånga som släpps ut kan orsaka
brännskador:
– Öppna inte luckan till produkten
under ångkokning.
– Öppna produktens lucka försiktigt
efter ångkokning.
Skötsel och rengöring
VARNING! Det finns risk för
personskador, brand eller skador
på produkten.
• Stäng av produkten och koppla bort den
från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har svalnat. Det finns
risk att glaspanelerna kan spricka.
• Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta det
auktoriserade servicecentret.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Kvarblivet fett eller mat i ugnen kan
orsaka brand.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
Inre belysning
• Typen av glödlampa eller halogenlampa
som används för den här produkten är
endast avsedd för hushållsprodukter. Får
ej användas för belysning i hus.
VARNING! Risk för elektrisk stöt.
• Innan du byter lampan ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma
specifikationer.
Avfallshantering
VARNING! Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort luckan för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
• Förpackningsmaterial:
Förpackningsmaterialet är miljövänligt
och återvinningsbart. Plastdelar är
markerade med internationella
förkortningar som PE, PS, etc. Kasta
förpackningsmaterialet i soptunnor
avsedda för just detta material på din
avfallsstation.
SVENSKA
Underhåll
33
• Använd endast originaldelar.
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Installation
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Montering
Se monteringsanvisningarna för
installationen.
Elektrisk installation
VARNING! Endast en
kvalificerad person får utföra
den elektriska installationen.
Tillverkaren kan inte hållas
ansvarig om
säkerhetsföreskrifterna i kapitlen
om säkerheten inte följs.
Denna produkt levereras endast med en
huvudkabel.
Kabel
Kabeltyper för installation eller utbyte:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
För kabeldelen, se den totala effekten (på
märkplåten) och tabellen:
Total effekt (W)
Kabeldel (mm²)
max. 1380
3 x 0,75
max. 2300
3x1
max. 3680
3 x 1,5
Jordkabeln (grön/gul kabel) måste vara 2
cm längre än fas och neutral kabel (blå och
brun kabel).
SVENSKA
34
Produktbeskrivning
Allmän översikt
1
2
3
4
5
6
7
15
5
14
4
8
3
9
2
1
13
12
11
10
Tillbehör
• Galler x 2
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
• Bakplåt x 1
För kakor och småkakor.
• Grill- / stekpanna x 1
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Kontrollpanel
Vred för ugnsfunktionerna
Temperatur-/tidsdisplay
Temperaturvred
Vattenlåda
Grill
Uttag för matlagningstermometern
Ugnslampa
Fläkt
Ugnsstegar, löstagbara
Tömningsslang
Vattenutloppsventil
Typskylt
Ugnsnivåer
Ånginlopp
• Matlagningstermometer x 1
För att mäta hur väl maten är tillagad.
• Teleskopskenor x 2 ställer in
För hyllor och plåtar.
Innan maskinen används första gången
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar
ur produkten.
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
Rengör produkten innan du använder den
första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
Ställa klockan
Efter den första anslutningen till elnätet
tänds alla displayens symboler i några
SVENSKA
35
sekunder. Under några sekunder därefter
visas programvarans version på displayen.
När programvaruversionen försvinner visar
displayen
och "12:00". "12" blinkar.
1. Tryck på
eller
för att ställa
klockan.
för att bekräfta. Detta
2. Tryck på
behövs bara när du ställer klockan
första gången. I fortsättningen sparas
den nya tiden automatiskt efter 5
sekunder.
Displayen visar
och den inställda
tiden. "00" blinkar.
3. Tryck på
eller
för att ställa in
minuter.
för att bekräfta. Detta
4. Tryck på
behövs bara när du ställer klockan
första gången. I fortsättningen sparas
den nya tiden automatiskt efter 5
sekunder.
På displayen visas den nya tiden.
2. Låt produkten stå på i en timme.
3. Välj funktionen
och maximal
temperatur.
4. Låt produkten vara igång i 15 minuter.
Tillbehören kan bli varmare än normalt.
Produkten kan avge lukt och rök. Det är helt
normalt. Se till att ventilationen är tillräcklig
i rummet.
Använda barnlåset
Produkten har ett barnlås monterat och
aktiverat. Det sitter precis under
kontrollpanelen på höger sida.
För att öppna ugnen med barnlåset på
plats, dra barnlåsets handtag uppåt såsom
visas i figuren.
Ändra tid
Du kan bara ställa om klockan när ugnen är
i vänteläge.
Tryck på
flera gånger tills symbolen
blinkar på displayen.
För att ställa in en ny tid, se "Ställa
klockan".
Stäng luckan utan att dra i barnlåset.
Ta bort barnlåset genom att öppna
ugnsluckan och ta loss barnlåset med
skruvnyckeln. Skruvnyckeln finns i
tillbehörspåsen.
Förvärmning
Sätt den tomma produkten på förvärmning
för att bränna bort fett.
1. Välj funktionen
temperatur.
och maximal
Daglig användning
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Aktivera och inaktivera produkten
1. Vrid vredet för ugnsfunktioner medurs
för att välja en ugnsfunktion.
SVENSKA
36
2. Vrid temperaturvredet för att ställa in
temperaturen.
Displayen visar den inställda temperaturen.
3. För att avaktivera produkten, vrid
funktionsvredet för ugnen till av-läget.
Ugnsfunktioner
Ugnsfunktioner
Tillämpning
Av-position
Produkten är avstängd.
Tillagning med
varmluft
För att baka på upp till 3 hyllpositioner samtidigt och
för att torka livsmedel. Minska ugnstemperaturen med
20–40° C jämfört med de temperaturer du brukar använda vid Över/Undervärme när du använder den här
funktionen.
Över/Undervärme
Baka och steka mat på en ugnsnivå.
Min grill
För att grilla tunna livsmedel i mitten av ugnsstegen.
För rostning av bröd.
Undervärme
För bakning av kakor med knaprig botten och för att
torka mat.
Grillning med
fläkt
Steka större köttstycken eller fågel med ben på 1 ugnsnivå. Även för att göra gratänger och bryna.
Bröd- och pizzabakning
För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver mer
intensiv bryning och som ska ha knaprig botten. Minska
ugnstemperaturen med 20–40° C jämfört med de temperaturer du brukar använda vid Över/Undervärme
när du använder den här funktionen.
Upptining
För att tina frysta livsmedel.
Temperaturvredet måste vara inställt på av-läget.
Övervärme
För att brungrädda bröd, kakor och bakverk. För att
avsluta tillagade rätter.
Max grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder och för
rostning av bröd.
Varmluft + Ånga
För att ånga rätter.
SVENSKA
37
Display
G
A
G
F
B
E
C
A)
B)
C)
D)
Tid och temperatur
Uppvärmnings- och restvärmeindikator
Vattentank (endast vissa modeller)
Matlagningstermometer (endast vissa
modeller)
E) Elektroniskt lucklås (endast vissa
modeller)
F) Timmar / minuter
G) Klockfunktioner
D
Knappar
Knapp
Funktion
Beskrivning
MINUS
Gör så här för att ställa in tiden.
KLOCKA
För att ställa in en klockfunktion.
PLUS
Gör så här för att ställa in tiden.
Kontrollampa för uppvärmning
När du slår på en ugnsfunktion tänds
staplarna på displayen
en efter en.
Staplarna visar att ugnens temperatur ökar
eller minskar.
Matlagning med ånga
1. Ställ in funktionen .
2. Tryck på locket för att öppna
vattenlådan. Fyll vattenlådan tills
indikatorn "Vattentanken är full" tänds.
Tanken rymmer maximalt 900 ml. Det
räcker för ca 55 - 60 minuters
matlagning.
Använd endast vatten som
vätska. Använd inte filtrerat
(avsaltat) eller destillerat
vatten. Använd inte andra
vätskor.
Häll inte lättantändlig vätska
eller alkohol (grappa, whisky,
konjak osv.) i vattenlådan.
3. Tryck in vattenlådan i sitt ursprungliga
läge.
4. Laga maten i rätt kokkärl.
5. Ställ in temperaturen på mellan 130 °C
och 250 °C. Se tabellen för
ångtillagning.
VARNING! Vänta minst 60
minuter efter varje
användningstillfälle av varmluft +
ånga för att förhindra att hett
vatten kommer ut ur
vattenutloppsventilen.
Töm vattentanken när tillagningen med
ångfunktion är klar.
Kontrollampa för vattentank
När Ångtillagning är aktiverad visas
kontrollampan för vattentanken på
displayen. Kontrollampan för vattentanken
visar hur mycket vatten det finns i tanken.
SVENSKA
38
•
- Vattentanken är full. En ljudsignal
hörs när tanken är full. Tryck på en valfri
knapp för att stänga av ljudsignalen.
•
- Vattentanken är halvfull.
- Vattentanken är tom. En ljudsignal
•
hörs när tanken måste fyllas på.
Om du häller för mycket vatten i
tanken flyttar säkerhetsutloppet
överskottsvattnet till ugnens
botten.
Ta bort vattnet med en svamp
eller en duk.
Tömning av vattentanken
FÖRSIKTIGHET! Se till att
produkten har svalnat innan du
tömmer vattentanken.
1. Förbered tömningsslangen (C), som
finns i samma förpackning som
användarmanualen. Sätt kontakten (B)
på en av tömningsslangens ändar.
2. Sätt den andra änden av
tömningsslangen (C) i en behållare. Sätt
den i ett lägre läge än utloppsventilen
(A).
A
B
C
3. Öppna ugnsluckan och sätt kontakten
(B) i utloppsventilen (A).
4. Tryck in kontakten igen och igen när du
tömmer vattentanken.
Vattentanken kan ha lite
vatten kvar när displayen
visar symbolen
. Vänta
tills vattenflödet från
vattenutloppsventilen har
avstannat.
5. Ta bort kontakten från ventilen när
vattnet slutat flöda.
Återanvänd inte vattnet för att
fylla vattentanken igen.
Klockfunktioner
Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
Tillämpning
KLOCKA
För att ställa in, ändra eller kontrollera tiden. Se avsnittet "Ställa in klockan".
SIGNALUR
Använd för att ställa in en nedräkning (högst 23 timmar
och 59 minuter). Denna funktion påverkar inte produktens funktioner i övrigt. Du kan ställa in SIGNALUR när
som helst, även om produkten är avstängd.
KOKTID
För att ställa in hur länge produkten ska vara påslagen.
Använd endast när en ugnsfunktion är vald.
39
SVENSKA
Klockfunktion
Tillämpning
SLUTTID
För att ställa in när produkten måste stängas av. Använd endast när en ugnsfunktion är vald. Du kan använda Koktid och Sluttid samtidigt (Tidsfördröjning) om
produkten ska slås på och stängas av automatiskt vid
en senare tidpunkt.
Tryck på
upprepade gånger
för att växla mellan
klockfunktionerna.
För att bekräfta klockfunktionens
inställning, tryck på
eller
vänta 5 sekunder så sker
automatisk bekräftelse.
Ställa in KOKTID eller SLUTTID under
tillagningsfunktion
1. Tryck på
upprepade gånger tills
displayen visar
eller
.
eller
blinkar på displayen.
eller
för att ställa in
2. Tryck på
för att
värdena och tryck på
bekräfta.
För Koktid
ställer du först in minuterna
och sedan timmarna, för Sluttid
ställer
du först in timmarna och sedan minuterna.
En ljudsignal hörs i 2 minuter när tidpunkten
har nåtts. Symbolen
eller
och
tidsinställningen blinkar på displayen.
Ugnen stängs av.
3. Tryck på en valfri knapp för att stänga
av ljudsignalen.
Om du trycker på
under
Ställa in SIGNALUR
1. Tryck på
flera gånger tills displayen
visar och "00" blinkar.
eller
för att ställa in
2. Tryck på
SIGNALUR.
Ställ först in sekunderna, därefter
minuterna och därefter timmarna.
Tiden beräknas i minuter och sekunder
När tiden du ställt in är längre än 60
minuter visas symbolen
på
displayen.
Produkten beräknar nu tiden i timmar och
minuter.
3. SIGNALUR startar automatiskt efter fem
sekunder.
När 90% av den inställda temperaturen
har uppnåtts avges en ljudsignal.
4. När den inställda tiden har nåtts hörs en
ljudsignal i två minuter. "00:00" och
blinkar på displayen. Tryck på vilken
knapp som helst för att stoppa
ljudsignalen.
Om du ställer in SIGNALUR när
KOKTID
eller SLUTTID
igång tänds symbolen
displayen.
är
på
Tidtagning
inställning av KOKTID
övergår produkten till att ställa in
Använd tidtagningsfunktionen för att
övervaka hur länge ugnen är igång.
funktionen SLUTTID
Tryck på
flera gånger tills displayen
visar tiden utan klocksymboler.
.
40
SVENSKA
Du kan inte använda Tidtagning
när funktionen Koktid
Sluttid
eller
är igång.
Användning av tillbehör
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
överst i ugnen.
Använda matlagningstermometern
Matlagningstermometern mäter
innertemperaturen när köttbitar tillagas.
När köttet har nått den inställda
temperaturen stängs produkten av.
Två temperaturer behöver ställas in:
• ugnstemperaturen.
• innertemperaturen. Se värdena i
tabellen.
Rekommenderade innertemperaturer
50 °C
Röd
60 °C
Rosa
70 °C
Välstekt
FÖRSIKTIGHET! Använd endast
matlagningstermometern som
medföljer produkten eller
originalreservdelar.
1. Välj ugnsfunktion och ugnstemperatur.
2. Sätt in spetsen på
matlagningstermometern i mitten av
köttet.
3. Sätt i kontakten för
matlagningstermometern i uttaget
Kontrollera att matlagningstermometern
sitter kvar i köttet och i uttaget under
tillagningen.
När matlagningstermometern används
för första gången är
standardtemperaturen 60 °C. När
blinkar kan du ändra
standardtemperaturen med vredet.
Displayen visar matlagningstermometerns
och den förinställda
symbol
innertemperaturen.
för att spara den nya
4. Tryck på
innertemperaturen, eller vänta i 10
sekunder så sparas inställningen
automatiskt.
Den nya förinställda innertemperaturen
kommer att visas nästa gång
matlagningstermometern används.
När köttet har nått den inställda
innertemperaturen blinkar symbolen för
SVENSKA
matlagningstermometern
och
matlagningstermometern. En ljudsignal hörs
i två minuter. Produkten stängs av
automatiskt.
5. Tryck på en valfri knapp för att stänga
av ljudsignalen.
6. Ta bort matlagningstermometerns
kontakt ur uttaget. Ta ut köttet ur
produkten.
VARNING! Var försiktig när du
tar bort
matlagningstermometerns spets
och kontakt.
Matlagningstermometern är
varm. Det finns risk för att du
bränner dig.
Koktid
och Sluttid
fungerar inte med
matlagningstermometern.
Du kan ändra innertemperaturen när som
helst under tillagningen:
1. Tryck på :
• fyra gånger – displayen visar vald
innertemperatur och växlar var 10:e
sekund till aktuell innertemperatur.
• fem gånger – displayen visar aktuell
ugnstemperatur och växlar var 10:e
sekund till vald ugnstemperatur;
• sex gånger – displayen visar den
valda ugnstemperaturen.
2. Vrid temperaturvredet för att ändra
temperaturen.
Använda teleskopskenorna
Spara installationsanvisningarna
till bakplåtsskenorna för framtida
användning.
41
Med teleskopskenor kan du lättare sätta in
och ta ut ugnsgallren.
FÖRSIKTIGHET! Diska inte
bakplåtsskenorna i diskmaskinen.
Smörj inte bakplåtsskenorna.
1
2
°C
Dra ut den högra
och den vänstra
bakplåtsskenan.
°C
Placera falsen på
de utdragbara
bakplåtsskenorna
och tryck försiktigt in
dem i produkten.
Du måste skjuta tillbaka bakplåtsskenorna
helt innan du stänger ugnsluckan.
Du kan också använda
teleskopskenorna med plåtarna
eller ev formar som medföljer
produkten.
VARNING! Se
avsnittet
"Produktbeskrivning".
SVENSKA
42
Tillvalsfunktioner
Använda barnlåset
Barnlåset förhindrar att produkten
oavsiktligt slås på.
1. Ställ inte in någon ugnsfunktion.
2. Håll inne
och
samtidigt i 2
sekunder.
En ljudsignal hörs. SAFE visas på displayen.
Upprepa steg 2 för att inaktivera Barnlåset.
Automatisk avstängning
Av säkerhetsskäl stängs ugnen automatiskt
av efter en viss tid, om en ugnsfunktion är
igång och du inte ändrar några
inställningar.
Automatisk avstängning fungerar
inte med funktionerna:
matlagningstermometer,
Programtid, Slut.
Restvärmeindikering
När du stänger av produkten visas
restvärmeindikatorn på displayen
om
temperaturen i ugnen är högre än 40 °C.
Vrid vredet för temperaturen åt vänster
eller höger för att visa ugnstemperaturen.
Kylfläkt
30 - 115
12.5
När produkten är på, aktiveras fläkten
automatiskt för att hålla ugnsytorna svala.
Om du stänger av ugnen fortsätter fläkten
att gå tills ugnen har svalnat.
120 - 195
8.5
Säkerhetstermostat
200 - 245
5.5
250
1.5
Felaktig användning av produkten eller
trasiga delar kan orsaka farlig
överhettning. För att förhindra detta har
ugnen en säkerhetstermostat som avbryter
strömtillförseln. Ugnen sätts automatiskt på
igen när temperaturen sjunker.
Temperatur (°C)
Avstängningstid (h)
Efter en automatisk avstängning ska
produkten stängas av helt. Därefter kan
den slås på igen.
Råd och tips
Allmän information
• Produkten har fem hyllnivåer. Räkna
hyllnivåerna nedifrån.
• Produkten har ett specialsystem som gör
att luften cirkulerar och återanvänder
ångan. Med det här systemet kan man
tillaga i ånga, vilket gör att maten saftig
inuti och krispig på utsidan. Det gör att
tillagningstiden och energiåtgången
minskas till ett minimum.
• Fukt kan kondenseras i produkten eller
på glasluckorna. Det är helt normalt. Stå
alltid en bit ifrån produkten när du
öppnar produktens lucka vid matlagning.
Kör ugnen i 10 minuter innan du börjar
laga mat, för att minska kondensering.
• Torka bort fukt på produkten efter varje
användning.
• Ställ inga föremål direkt på bottnen och
täck inte komponenterna med folie när
du lagar mat. Detta kan förändra
tillagningsresultaten och skada emaljen.
SVENSKA
43
vatten i den djupa formen. För att
förhindra rökkondens, tillsätt lite vatten
varje gång det tar slut.
Baka kakor
• Öppna inte ugnsluckan förrän 3/4 av
den inställda tillagningstiden har gått.
• Om du använder två bakplåtar
samtidigt, se till att det finns en ledig
falsnivå mellan dem.
Tillagning av kött och fisk
• Använd en djup form för mat med fett i
för att förhindra stänk som inte går att ta
bort.
• Låt köttet stå i ca 15 minuter innan du
skär i det så att köttsaften inte sipprar ut.
• För att förhindra att det blir för mycket
matos under tillagning kan man hälla lite
Tillagningstider
Tillagningstiderna varierar beroende på
typen av livsmedel, livsmedlets konsistens
och volym
I början ska du övervaka hur det utvecklar
sig när du lagar mat. Hitta de bästa
inställningarna (värmeläge, tillagningstid
osv.) för dina kokkärl, recept och mängder
när du använder produkten.
Tillagningstabell
Mängd
(kg)
Livsmedel
Funktion
Falsnivå
Temperatur
(°C)
Tid (min)
1 - 1.5
Lamm
2
175
110 - 130
1 - 1.5
Kött (rostbiff, fläsk)
2
180 - 210
45 - 90
1 - 1.5
Kyckling
2
200
70 - 85
1.2
Kanin
2
175
60 - 80
1.5
Anka
2
220
120 - 150
4
Kalkon
2
180
210 - 240
0.6 - 1
Fisk
2
180 - 190
20 - 40
-
Plommontårta
2
160
50 - 60
1
Pajer
2
170
80 - 100
-
Småkakor
2 och 4
140 - 150
35 - 40
2
Lasagne
2
180 - 190
25 - 40
(0.7) - 1
Bröd (franskbröd)
2
180 - (200)
(25) - 451)
SVENSKA
Mängd
(kg)
1
44
Livsmedel
Funktion
Pizza
Falsnivå
2
Temperatur
(°C)
210 - 220
Tid (min)
15 - 25
1)
-
Uppvärmning (maträtter på en tallrik)
2
140
15 - 25
1)
1) Förvärm i ugnen i 10 minuter.
Skötsel och rengöring
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Anmärkningar om rengöring
• Torka av framsidan med en mjuk trasa
och varmt vatten och diskmedel.
• Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
• Rengör produkten efter varje
användningstillfälle. Fettansamling eller
andra matrester kan leda till eldsvåda.
Risken är högre för grillpannan.
• Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
• Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt vatten
och ett rengöringsmedel.
• Använd inte starka medel, föremål med
skarpa kanter eller diskmaskin vid
rengöring om du har tillbehör i Super
Clean. Det kan skada ytan.
Produkter i rostfritt stål eller aluminium
Rengör ugnsluckan endast med
en blöt svamp. Torka med en
mjuk trasa.
Använd aldrig stålull, syror eller
produkter med slipeffekt för
rengöring eftersom de kan skada
ugnens ytor. Rengör ugnens
kontrollpanel med samma
försiktighet.
Rengöring av luckans packning
• Kontrollera ugnsluckans packning med
jämna mellanrum. Ugnsluckans packning
är den som omger ugnens öppning.
Använd inte produkten om denna
packning är skadad. Kontakta service.
• Torka av luckans packning med en mjuk
trasa och varmt vatten och diskmedel.
Borttagning av ugnsstegarna
Vid rengöring av ugnen ska ugnsstegarna
tas bort.
SVENSKA
45
2
1
Under rengöringsproceduren kan
det droppa lite vatten från
ånginloppet på ugnsutrymmet.
Sätt en långpanna på nivån
direkt under ånginloppet för att
förhindra att vatten rinner ner på
ugnsutrymmets botten.
2
1
Dra ut stegen baktill
Dra först ut
från ugnssidan och
stegarnas främre
ta bort den.
del från
sidoväggen.
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
Ugnsstegarnas avrundade ändar
ska peka framåt.
Rengöring av vattentanken
VARNING! Häll inte vatten i
vattentanken under
rengöringsproceduren.
Efter ett tag kan det bildas kalkavlagringar
i ugnen. För att motverka detta, rengör de
delar av ugnen som genererar ånga. Töm
vattentanken efter varje tillagning med
ångfunktionen.
Typer av vatten
• Mjukt vatten med lågt kalkinnehåll –
tillverkaren rekommenderar detta
eftersom det minskar antalet
rengöringsprocedurer.
• Kranvatten – kan användas om din
vattenförsörjning hemma är försedd med
en vattenrenare.
• Hårt vatten med högt kalkinnehåll –
påverkar inte produktens prestanda,
men ökar antalet rengöringsprocedurer.
TABELL ÖVER KALICUMMÄNGD ENLIGT WHO (Världshälsoorganisationen)
KalciumavlagrVattenhårdhet
Vattenklassifika- Avkalka efter
ing
tion
varje
(Franska värden) (Tyska värden)
0 - 60 mg/l
0-6
0-3
Sötvatten eller
mjukt
75 cykler – 2,5
månader
60 - 120 mg/l
6 - 12
3-7
Medelhårt
50 cykler – 2
månader
120 - 180 mg/l
12 - 18
8 - 10
Hårt eller kalkrikt
40 cykler – 1,5
månader
över 180 mg/l
över 18
över 10
Mycket hårt
30 cykler – 1
månad
1. Fyll på vattentanken med 850 ml vatten
och 50 ml citronsyra (fem teskedar).
Stäng av ugnen och vänta i cirka 60
minuter.
2. Aktivera ugnen och ställ in funktionen
varmluft + ånga. Ställ in temperaturen
på 230 °C. Stäng av den efter 25
minuter och låt den svalna i 15 minuter.
3. Aktivera ugnen och ställ in funktionen
varmluft + ånga. Ställ in temperaturen
på mellan 130 och 230 °C. Stäng av
den efter 10 minuter.
SVENSKA
46
Låt ugnen svalna och fortsätt att avlägsna
tankinnehållet. Se "Tömma vattentanken".
4. Skölj ur vattentanken och avlägsna
kvarvarande kalkrester i ugnen med en
trasa.
5. Rengör avloppsröret för hand i varmt
vatten med tvål. För att förhindra
skador ska du inte använda syror,
sprejer eller liknande rengöringsmedel.
3
Rengöring av ugnsluckan
Lägg luckan på en
Stäng ugnsluckan
mjuk duk på en
halvvägs, till den
stabil yta.
första öppna
positionen. Dra
därefter framåt och
ta bort luckan från
sin plats.
5
6
Ugnsluckan har tre glasrutor.Ugnsluckan
och glasrutorna går att ta bort ör rengöring.
Ugnsluckan kan plötsligt slå igen
om du försöker ta bort
glasrutorna innan du tagit bort
ugnsluckan.
4
FÖRSIKTIGHET! Använd inte
ugnen utan glasrutorna.
1
2
90°
Lossa låssystemet
för att ta bort
glasrutorna.
Öppna luckan helt
och håll i de två
gångjärnen.
Lyft och vrid
handtagen på
gångjärnen.
7
1
2
Lyft försiktigt och ta
därefter bort
glasrutorna en efter
en. Börja med den
översta glasrutan.
Vrid de två
fästanordningarna
90° och ta bort dem
från sina fästen.
47
SVENSKA
Rengör glasrutorna med vatten och
diskmedel. Torka glasrutorna noga.
Sätt tillbaka glasrutan i ugnsluckan när du
är klar med rengöringen. Utför stegen ovan
i omvänd ordning.
Var noga med att sätta tillbaka glasrutorna
(A och B) i rätt ordning. Den första glasrutan
(A) har en dekorativ ram. Screentrycksdelen
ska vara vänd mot luckans insida. Efter
installationen måste du se till att ytan på
glasrutan med zonerna med screenprinting
inte är knottrig när du vidrör den.
A
B
Byte av lampan
Lägg en tygbit på botten av produktens
innandöme. Detta förhindrar skador på
lampglaset och ugnsutrymmet.
VARNING! Risk för elstötar!
Koppla från säkringen innan du
byter lampan.
Lampan och lampglaset kan
vara varma.
FÖRSIKTIGHET! Håll i
halogenlampan med en trasa för
att förhindra att fett ska komma
på lampan.
1. Inaktivera produkten.
2. Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet
eller stäng av huvudströmbrytaren.
Bakre lampan
1. Ta bort lampglaset genom att vrida det
moturs.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut ugnslampan mot en värmetålig
lampa med följande märkdata: 40 W,
230 V (50 Hz), 300 °C (sockel: G9).
4. Sätt tillbaka lampglaset.
Se till att den inre glasrutan placeras
korrekt i sina skåror.
SVENSKA
48
Felsökning
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Om produkten inte fungerar
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverat.
Se "Automatisk avstängning".
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlåset".
Ugnen värms inte upp.
En säkring har utlösts.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala
med en kvalificerad elektriker.
Belysningen fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt lampa.
Det finns vatten inne i ugnen. Det är för mycket vatten i
vattentanken.
Stäng av ugnen och torka
upp vattnet med en trasa eller svamp.
Ångfunktionen fungerar inte. Kalk täpper igen hålet.
Kontrollera ångöppningen.
Avlägsna kalkavlagringarna.
Det tar mer än tre minuter
Det finns kalkavlagringar i
att tömma vattentanken eller ugnen.
det läcker vatten från ånginloppets öppning.
Rengör vattentanken. Se
"Rengör vattentanken".
Tillagningen av maträtter tar Temperaturen är för låg elför lång tid eller går för fort. ler för hög.
Justera vid behov temperaturen. Följ instruktionerna i
manualen.
SVENSKA
49
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i
ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen längre än 15 - 20 minuter efter att tillagningen är
klar.
På displayen visas ett felmeddelande som inte står i
tabellen.
Det föreligger ett elektriskt
fel.
• Stäng av ugnen via hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på den igen.
• Kontakta kundtjänst om
felkoden visas på displayen igen.
Serviceinformation
Kontakta vårt godkända servicecenter om
du inte kan lösa problemet.
kanten av produktens innanmäte. Avlägsna
inte märkskylten från produktutrymmet.
Viktiga uppgifter för kundtjänst finns på
typskylten. Typskylten sitter på den yttre
Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:
Modell (MOD.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
Teknisk information
Tekniska data
Mått (invändiga)
Vikt
Höjd
Djup
Yta för långpanna
1438 cm²
Övre värmeelement
1000 W
Undre värmeelement
1000 W
Grill
2300 W
480 mm
355 mm
417 mm
SVENSKA
50
Fläkt
1900 W
Total effekt
2780 W
Nätspänning
230 V
frekvens
50 Hz
Antal funktioner
10
Energieffektivitet
Produktinformation enligt EU 66/2014
Modellidentifiering
GRÄNSLÖS 002.452.05
MIRAKULÖS 702.452.02
Energieffektivitetsindex
100.0
Energiförbrukning vid normalbelastning, konventionellt läge
0.93 kWh/program
Energiförbrukning vid normalbelastning och varmluft
0.85 kWh/program
Antal utrymmen
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
72 l
Ugnstyp
Inbyggnadsugn
Mängd
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsapparater - Del 1: Spisar,
ugnar, ångugnar och grillar - metoder för
att mäta prestanda.
Energibesparing
Denna produkt har funktioner som låter dig
spara energi under vanlig matlagning.
• Allmänna tips
GRÄNSLÖS
002.452.05
38.5 kg
MIRAKULÖS
702.452.02
37.6 kg
– Kontrollera att ugnsluckan är
ordentligt stängd när produkten är
igång och låt den vara stängd så
mycket som möjligt under
tillagningen.
– Använd metalltallrikar för att öka
energisparandet.
– När så är möjligt, lägg maten i
ugnen utan att värma upp den.
– För matlagning som varar längre än
30 minuter ska ugnstemperaturen
SVENSKA
minskas till lägsta möjliga, 3 - 10
minuter innan matlagningstiden går
ut, beroende på längden på
matlagningen. Restvärmen i ugnen
fortsätter laga maten.
– Använd restvärmen för att värma
annan mat.
• Matlagning med fläkt - när så är
möjligt, använd matlagningsfunktionerna
med fläkt för att spara energi.
• Restvärme
– Om ett program med tidval väljs för
vissa ugnsfunktioner aktiveras
51
(Varaktighet, Sluttid) och om
tillagningstiden är längre än 30
minuter stängs värmeelementen av
automatiskt 10 % tidigare. Fläkten
och lampan fortsätter att vara igång.
• Hålla maten varm - om du vill använda
restvärmen för att hålla maten varm
väljer du lägsta möjliga
temperaturinställning. Temperaturen för
restvärme visas på displayen.
MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta med
symbolen med hushållsavfallet. Lämna in
produkten på närmaste återvinningsstation
eller kontakta kommunkontoret.
IKEA-GARANTI
Hur länge gäller IKEA garantin?
Garantin gäller i fem (5) år från det datum
då du köpte produkten hos IKEA, såvida
inte produkten är benämnd LAGAN: för
dessa produkter gäller garantin i två (2) år.
Försäljningskvittot i original krävs som bevis
på köpet. Om servicearbete utförs under
garantitiden förlängs därmed inte
garantiperioden för produkten eller för de
nya delarna.
Vilka produkter täcks inte av IKEAs
femåriga garanti?
Sortimentet av produkter som benämns
LAGAN och alla produkter inköpta hos
IKEA före den 1 augusti 2007.
Vem utför service?
IKEAs serviceleverantör tillhandahåller
service genom dess egen organisation eller
genom auktoriserade servicepartners.
Vad täcks av denna garanti?
Garantin täcker fel hos produkten som
orsakats av bristfällig konstruktion eller
materialfel från det datum då produkten
köptes hos IKEA. Denna garanti gäller
endast användning av produkter för
hushållsbruk. Undantagen specificeras
nedan i avsnittet "Vad täcks inte av denna
garanti?". Under garantiperioden skall
kostnaderna täckas för att åtgärda felet,
t.ex. reparationer, delar, arbete och resor,
förutsatt att produkten är tillgänglig för
reparation utan speciella utgifter och att
felet är relaterat till bristfällig konstruktion
eller materialfel som täcks av garantin. På
52
SVENSKA
dessa villkor är EUs riktlinjer (Nr. 99/44/EG)
och respektive lokala bestämmelser
tillämpliga. Utbytta delar blir IKEAs
egendom.
Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?
IKEAs auktoriserade serviceleverantör
kommer att undersöka produkten och
bestämma, efter eget gottfinnande,
huruvida problemet täcks av denna garanti.
Om problemet täcks av garantin kommer
IKEAs serviceleverantör, eller dess
auktoriserade servicepartner att, efter eget
gottfinnande, antingen reparera den
defekta produkten eller ersätta den med
samma eller en jämförbar produkt.
Vad täcks inte av denna garanti?
• Normalt slitage.
• Avsiktlig skada eller skada orsakad av
försumlighet, skada orsakad av
underlåtenhet att följa instruktioner för
användning, felaktig installation eller
genom anslutning till felaktig
nätspänning, skada orsakad av kemisk
eller elektrokemisk reaktion, rost,
korrosion eller vattenskada, inklusive
men ej begränsat till skada orsakad av
för mycket kalk i vattentillförseln eller
skada orsakad av onormala
miljöförhållanden.
• Förbrukningsartiklar, inklusive batterier
och lampor.
• Icke-funktionella och dekorativa delar
som inte påverkar den normala
användningen av produkten, inklusive
repor och färgförändringar.
• Oavsiktlig skada orsakad av främmande
föremål eller substanser och rengöring
eller rensning av filter, tömningssystem
eller diskmedelsfack.
• Skador på följande delar: glaskeramik,
tillbehör, porslinsoch bestickskorgar,
tillopps- och tömningsslangar, tätningar,
lampor och lampglas, displayer, rattar,
höljen och delar av höljen, såvida inte
sådana skador kan bevisas ha orsakats
av produktionsfel.
• Fall där en servicetekniker vid besöket
inte hittar något fel.
• Reparationer som ej utförts av vår
auktoriserade serviceleverantör eller
annan auktoriserad servicepartner, eller
reparationer som utförts med annat än
originaldelar.
• Reparationer orsakade av felaktig
installation eller installation som inte
följer specifikationen.
• Användning av produkten i annat än
hushållsmiljö, dvs. professionell
användning.
• Transportskador. Om en kund själv
transporterar produkten till sin bostad,
eller till någon annan adress, ansvarar
inte IKEA för eventuella skador som
uppstår under transporten. Om
emellertid IKEA levererar produkten till
kundens leveransadress täcker garantin
eventuella skador som uppstår under
denna leverans.
• Kostnader för att utföra den initiala
installationen av IKEA-produkten. Om
emellertid en av IKEA:s
serviceleverantörer, eller dess
auktoriserade servicepartner, reparerar
eller byter ut produkten enligt villkoren i
denna garanti kommer
serviceleverantören, eller dess
auktoriserade servicepartner, att
installera den reparerade produkten
eller, vid behov, installera en
utbytesprodukt.
Denna restriktion gäller inte ett felfritt
arbete som utförts av en kvalificerad
specialist som använt våra originaldelar för
att anpassa produkten enligt de tekniska
säkerhetsspecifikationerna i ett annat EUland.
Tillämpning av nationell lag
IKEA-garantin ger dig specifika lagliga
rättigheter som uppfyller eller utökar alla
53
SVENSKA
lokala juridiska krav, vilka varierar från land
till land.
Hur når du oss om du behöver service?
Garantins internationella giltighet
För produkter som köps i ett EU-land och
förs till ett annat EU-land kommer service
att tillhandahållas inom ramen för
garantivillkoren som gäller i det nya landet.
En skyldighet att utföra service inom ramen
för garantin föreligger endast om:
• produkten uppfyller alla krav och är
installerad enligt de tekniska
specifikationerna som gäller i landet där
anspråket framställs,
• produkten uppfyller alla krav och är
installerad enligt
installationsanvisningarna och
säkerhetsinformationen i
bruksanvisningen.
Dedicerad Kundtjänst för IKEA:s
produkter:
Tveka inte att kontakta IKEA:s Kundtjänst
för att:
1. framställa ett anspråk under denna
garanti.
2. ställa frågor om installationen av IKEAprodukten i en IKEA köksmöbel.
Servicen omfattar dock inte
förklaringar / beskrivningar som
relaterar till:
• IKEAs övergripande köksinstallation,
• anslutningar till elnätet (om
produkten levereras utan nätkabel
och stickkontakt) eller till vatten- eller
gastillförsel eftersom dessa
anslutningar måste utföras av en
auktoriserad servicetekniker,
3. be om förklaring beträffande
bruksanvisningens innehåll och
specifikationerna för IKEA-produkten.
För att vi skall kunna hjälpa dig på bästa
sätt, ber vi dig noga läsa igenom
installationsanvisningarna och/eller
bruksanvisningen i denna handbok, innan
du kontaktar oss.
Var god se den sista sidan i denna
handbok för en komplett lista över IKEA:s
auktoriserade kontakter och nationella
telefonnummer.
För att kunna ge dig en
snabbare service
rekommenderar vi att du
använder det specifika
telefonnummer som listas i slutet
av denna handbok. Använd
alltid telefonnumret i den
handbok som avser produkten
du behöver ha hjälp med. Innan
du kontaktar oss, se till att du har
artikelnumret (den 8-siffriga
koden) till hands för aktuell
produkt.
SPARA
FÖRSÄLJNINGSKVITTOT!
Försäljningskvitto är ditt bevis på
köpet och krävs för att garantin
skall gälla. Observera att
försäljningskvittot också anger
IKEA:s produktnamn och
artikelnummer (8-siffrig kod) för
varje produkt som du har köpt.
Behöver du extra hjälp?
För övriga frågor om dina produkter som
inte relaterar till vår dedicerade Kundtjänst,
kontakta Kundtjänst hos närmaste IKEAbutik. Vi rekommenderar att du noga läser
igenom produktdokumentationen innan du
kontaktar oss.
54
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
България
00359888164080
0035924274080
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Česká republika
246 019721
Cena za místní hovor
Danmark
70 15 09 09
Landstakst
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. 09.00 - 16.00
1 søndag pr. måned, normalt første
søndag i måneden
Deutschland
+49 1806 33 45
32*
* 0,20 €/Verbindung aus dem Festnetz
max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
8 bis 20 Werktage
Ελλάδα
211 176 8276
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
9 à 21. En semaine
Trošak poziva 27 lipa po minuti
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
Hrvatska
00385 1 6323 339
Ireland
0 14845915
National call rate
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Innanlandsgjald fyrir síma
9 til 18. Virka daga
Italia
02 00620818
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
061 998 0549
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Nederland
0900 235 45 32
en/of
0900 BEL IKEA
15 cent/min., starttarief 4.54 cent
en gebruikelijke belkosten
ma - vr 08.00 - 20.00,
zat 09.00 - 20.00
(zondag gesloten)
Norge
815 22052
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
0810 300486
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
012 297 8787
Stawka wg taryfy krajowej
Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal
211557985
Chamada Nacional
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
România
021 211 08 88
Tarif apel naţional
8 - 20 în zilele lucrătoare
Действующие телефонные тарифы
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
Россия
8 495 6662929
Schweiz
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
8 bis 20 Werktage
Suisse
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
(02) 3300 2554
Cena vnútroštátneho hovoru
8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi
030 6005203
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Sverige
0775 700 500
lokalsamtal (lokal taxa)
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
Türkiye
212 244 0769
Ulusal arama ücreti
Hafta içi saat 09:00’dan 18:00’a kadar
Україна
044 586 2078
Міжміськи дзвінки платні
9 - 21 В робочі дні
United Kingdom
020 3347 0044
National call rate
9 till 21. Weekdays
Slovenija
www.ikea.com
Србија
www.ikea.com
*
55
867304278-A-432014
© Inter IKEA Systems B.V. 2014
21552
AA-1435900-1
Download PDF

advertising