Electrolux EOB6850AOX User manual

Electrolux EOB6850AOX User manual
EOB6850
LV
Tvaika cepeškrāsns
Lietošanas instrukcija
2
www.electrolux.com
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA................................................................................3
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI..................................................................................4
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS............................................................................ 6
4. VADĪBAS PANELIS............................................................................................ 7
5. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES............................................................ 9
6. IZMANTOŠANA IKDIENĀ.................................................................................. 9
7. PULKSTEŅA FUNKCIJAS............................................................................... 14
8. AUTOMĀTISKĀS PROGRAMMAS.................................................................. 15
9. PIEDERUMU LIETOŠANA............................................................................... 16
10. PAPILDFUNKCIJAS....................................................................................... 19
11. IETEIKUMI UN PADOMI................................................................................ 21
12. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA...............................................................................36
13. PROBLĒMRISINĀŠANA................................................................................ 41
14. UZSTĀDĪŠANA...............................................................................................42
15. ENERGOEFEKTIVITĀTE............................................................................... 44
MĒS DOMĀJAM PAR JUMS
Pateicamies, ka iegādājāties Electrolux ierīci. Ierīces ražošanā un modernizēšanā
uzkrāta gadu desmitiem ilga pieredze. Tā radīta pārdomāta un mūsdienīga, tieši
kā jums. Katru reizi to lietojot, varat būt pārliecināti, ka gūsiet labus rezultātus.
Laipni lūdzam Electrolux!
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:
Atradīsiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu
novēršanu un apkopi:
www.electrolux.com
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registerelectrolux.com
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.electrolux.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par apkārtējo vidi
Izmaiņu tiesības rezervētas.
LATVIEŠU
1.
3
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
bojājumiem, ko radījusi ierīces nepareiza uzstādīšana
vai lietošana. Saglabājiet šos norādījumus ierīces
tuvumā turpmākām uzziņām.
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir apmācīti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Glabājiet iesaiņojuma materiālus bērniem
nepieejamās vietās.
Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās
darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās sastāvdaļas
ir karstas.
Ja ierīce aprīkota ar bērnu drošības ierīci, iesakām to
aktivizēt.
Tīrīšanu un lietotāja veikto apkopi nedrīkst veikt bērni
bez uzraudzības.
Ierīces tuvumā nedrīkst atrasties bērni līdz 3 gadu
vecumam bez uzraudzības.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
Tikai kvalificēta persona drīkst uzstādīt ierīci un
nomainīt vadu.
Ierīces iekšpuse darbības laikā sakarst.
Nepieskarieties sildelementiem ierīces iekšpusē.
Vienmēr izmantojiet cepeškrāsns cimdus, izņemot vai
ievietojot papildpiederumus vai cepeškrāsns traukus.
Pirms apkopes veikšanas atvienojiet strāvas padevi.
Pirms lampas mainīšanas pārliecinieties, vai ierīce ir
izslēgta, lai neizraisītu elektrošoku.
Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
4
www.electrolux.com
•
•
•
Stikla durvju tīrīšanai neizmantojiet raupjus, abrazīvus
tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var
saskrāpēt virsmas, un tādējādi stikls var saplīst.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai kvalificētam
speciālistam.
Lai izņemtu plauktu balstus, vispirms pavelciet plauktu
balsta priekšu un tad aizmuguri nost no sānu sienām.
Uzstādiet plauktu balstus, veicot iepriekšminētās
darbības pretējā secībā.
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS!
Ierīci drīkst uzstādīt tikai
kvalificēta persona.
•
•
•
•
•
•
•
•
Noņemiet visu iepakojumu.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
Ievērojiet piesardzību, pārvietojot
ierīci, jo tā ir smaga. Vienmēr lietojiet
aizsargcimdus.
Nevelciet ierīci aiz roktura.
Nodrošiniet starp blakus uzstādītām
ierīcēm piemērotu attālumu.
Pārbaudiet, vai ierīce uzstādīta zem
un pie drošām ietaisēm.
Ierīces sāni jānovieto pret vienāda
augstuma ierīcēm vai mēbelēm.
2.2 Apsvērumi par vides
aizsardzību
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
•
•
•
Elektrības padeves pieslēgšana jāveic
sertificētam elektriķim.
Ierīce jābūt iezemētai.
Pārliecinieties, ka informācija uz
tehnisko datu plāksnītes atbilst jūsu
elektrosistēmas parametriem. Ja
neatbilst, sazinieties ar elektriķi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu,
drošu kontaktligzdu.
Nelietojiet daudzkontaktu adapterus
vai pagarinātājus.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktspraudni un strāvas vadu. Ja
iekārtas elektropadeves kabeli
nepieciešams nomainīt, to jāveic
tuvākajā autorizētajā servisa centrā.
Neļaujiet strāvas kabeļiem saskarties
ar ierīces durvīm vai atrasties to
tuvumā, it īpaši, ja durvis ir karstas.
Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret
elektrošoku no strāvu vadošiem un
izolētajiem elementiem, jānostiprina
tā, lai tos nevarētu noņemt bez
instrumentiem.
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet
tajā kontaktspraudni.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz barošanas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz spraudkontakta.
Ir jāizmanto atbilstošas izolācijas
ierīces: automātslēdžiem,
drošinātājiem (no turētājiem
izskrūvējamiem drošinātājiem),
zemējuma noplūdes automātslēdžiem
un savienotājiem.
Elektroinstalācijā jābūt izolācijas
ierīcei, kas ļauj atvienot ierīci no
visiem elektrotīkla poliem. Izolācijas
LATVIEŠU
•
ierīcē atstarpei starp kontaktiem jābūt
vismaz 3 mm.
Ierīce atbilst Eiropas Savienības
direktīvām.
2.3 Pielietojums
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv traumu, apdegumu,
elektrošoka vai sprādziena
risks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Izmantojiet šo ierīci tikai
mājsaimniecībā.
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres
nav bloķētas.
Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez
uzraudzības.
Atslēdziet ierīci pēc katras lietošanas
reizes.
Atverot ierīces durvis, kad tā tiek
lietota, rīkojieties uzmanīgi. Var izplūst
karsts gaiss.
Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai,
ja tā saskaras ar ūdeni.
Nebalstieties uz atvērtām durvīm.
Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai
uzglabāšanai paredzētu virsmu.
Atveriet ierīces durvis uzmanīgi.
Alkoholu saturošu sastāvdaļu
lietošana var radīt spirta un gaisa
maisījumu.
Neļaujiet dzirkstelēm un atklātai
liesmai saskarties ar ierīci, kad atverat
durvis.
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
•
•
•
•
•
2.4 Gatavošana ar tvaiku
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv apdegumu un ierīces
bojājumu risks.
•
•
Lai emalja nesaplaisātu un nezaudētu
krāsu:
– neievietojiet cepeškrāsns traukus
vai citus priekšmetus
nepastarpināti uz ierīces grīdas;
– nenovietojiet alumīnija foliju
nepastarpināti uz ierīces grīdas;
– nelejiet ūdeni karstā ierīcē;
– neatstājiet ierīcē mitrus traukus un
produktus pēc gatavošanas
beigām;
Izplūstošais tvaiks var izraisīt
apdegumus:
– Gatavojot ar tvaiku, neveriet vaļā
ierīces durvis.
– Pēc gatavošanas ar tvaiku
atveriet ierīces durvis piesardzīgi.
2.5 Apkope un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainojumu un
ierīces aizdegšanās un
bojājumu risks.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv ierīces bojājumu
risks.
•
•
•
•
5
– izņemot vai uzstādot piederumus,
rīkojieties uzmanīgi.
Emaljas krāsas maiņa neietekmē
ierīces darbību. Garantijas
likumdošanas izpratnē tas nav
defekts.
Gatavojot mitras kūkas, izmantojiet
dziļo cepešpannu. Augļu sulas var
atstāt nenotīrāmus traipus.
Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena
gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem
nolūkiem, piemēram, telpu apsildei.
Gatavojiet ēdienu tikai tad, ja
cepeškrāsns durvis ir aizvērtas.
Ja ierīce ir uzstādīta aiz mēbeļu
paneļa (piemēram, aiz durvīm),
nodrošiniet, lai durvis nekad nebūtu
aizvērtas, kad ierīce darbojas. Aiz
aizvērta mēbeļu paneļa var uzkrāties
siltums un mitrums, kas var sabojāt
ierīci, mēbeli, kurā tā iebūvēta, vai
grīdu. Neaizveriet mēbeļu paneli,
kamēr ierīce pēc lietošanas nav
pilnībā atdzisusi.
Pirms apkopes izslēdziet ierīci un
atvienojiet to no elektrotīkla.
Pārliecinieties, vai ierīce ir auksta.
Pastāv risks, ka stikla paneļi var
ieplīst.
Ja durvju stikla paneļi tiek bojāti,
nomainiet tos nekavējoties.
Sazinieties ar pilnvaroto servisa
centru.
Noņemot durvis no ierīces, rīkojieties
uzmanīgi. Durvis ir smagas!
6
www.electrolux.com
•
Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu
virsmas materiāla sabojāšanos.
Cepeškrāsnī atlikušās taukvielas vai
pārtikas atliekas var izraisīt
ugunsgrēku.
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu.
Izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas
līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,
šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
Ja lietojat cepeškrāsns tīrīšanai
paredzētus aerosolus, ievērojiet
ražotāja drošības norādījumus, kas
atrodami uz iepakojuma.
Netīriet katalītisko emaljas pārklājumu
(ja tāds ir) ar jebkāda veida tīrīšanas
līdzekli.
•
•
•
•
2.6 Iekšējais apgaismojums
•
•
•
2.7 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
•
•
•
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet strāvas kabeli un izmetiet
to.
Izņemiet durvju aizturi, lai novērstu
bērnu vai dzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.
2.8 Servisa izvēlne
•
Šajā ierīcē izmantotā spuldze vai
halogēna spuldze paredzēta tikai
mājsaimniecības ierīcēm. Nelietojiet to
telpu apgaismošanai.
Pirms lampas nomaiņas atvienojiet
ierīci no elektrotīkla.
Izmantojiet tikai tādu pašu
specifikāciju lampas.
•
Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
Lietojiet tikai oriģinālas rezerves
daļas.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv risks gūt elektrošoku!
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
3.1 Kopskats
1
2
3
4
11
10
5
4
3
2
1
5
6
9
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Vadības panelis
Elektronisks programmētājs
Ūdens atvilktne
Sildelements
Lampa
Ventilators
Izņemams plaukta atbalsts
Novadcaurule
Ūdens izvades vārsts
Cepšanas līmeņi
Tvaika pievads
7
3.2 Piederumi
•
•
Restots plaukts
Ēdiena gatavošanas traukiem, kūku
un cepešu formām.
Cepamā paplāte
•
•
Kūkām un cepumiem.
Grils-/ Cepamā panna
Konditorejas izstrādājumu un cepešu
cepšanai vai kā panna tauku
savākšanai.
Teleskopiskās vadotnes
LATVIEŠU
•
Plauktiem un paplātēm.
Diētiskais cepamais trauks
7
Gatavošanas ar tvaiku funkcijām.
4. VADĪBAS PANELIS
4.1 Elektronisks programmētājs
1
2 3 4 5
6
7 8 9 10 11
Ierīces vadībai izmantojiet sensora laukus.
Sensora Funkcija
lauks
Komentāri
1
IESLĒGT/
IZSLĒGT
2
Karsēšanas
Pieskarieties sensora laukam vienreiz, lai izvē‐
funkcijas vai Ga‐ lētos karsēšanas funkciju vai izvēlni: Gatavoša‐
tavošanas palīgs nas palīgs. Vēlreiz pieskarieties sensora lau‐
kam, lai pārslēgtos starp izvēlnēm: Karsēšanas
funkcijas, Gatavošanas palīgs. Lai ieslēgtu vai
izslēgtu apgaismojumu, pieskarieties laukam 3
sekundes.
Atpakaļ taustiņš
3
5
7
8
9
Lai dotos atpakaļ izvēlnē. Lai parādītu galveno
izvēlni, pieskarieties laukam 3 sekundes.
Temperatūras at‐ Lai iestatītu temperatūru vai parādītu pašreizējo
lase
ierīces temperatūru. Pieskarieties laukam 3 se‐
kundes, lai ieslēgtu vai izslēgtu funkciju: Ātrā
uzsilšana.
4
6
Lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci.
-
Izlase
Lai saglabātu un piekļūtu jūsu izlasei.
Displejs
Rāda ierīces pašreizējos iestatījumus.
Taustiņš uz aug‐ Lai pārvietotos izvēlnē uz augšu.
šu
Taustiņš uz leju
Lai pārvietotos izvēlnē uz leju.
Laiks un papil‐
dfunkcijas
Lai iestatītu dažādas funkcijas. Kad darbojas
karsēšanas funkcija, pieskarieties sensora lau‐
kam, lai iestatītu taimeri vai funkcijas: Bloķēša‐
na, Izlase, Karstums + pauze, Iestatīt + Aiziet!.
8
www.electrolux.com
Sensora Funkcija
lauks
10
11
Komentāri
Laika atgādinā‐
jums
Lai iestatītu funkciju: Laika atgādinājums.
Labi
Lai apstiprinātu izvēli vai iestatījumu.
4.2 Displejs
A
B
C
E
D
A)
B)
C)
D)
E)
Karsēšanas funkcija
Diennakts laiku
Karsēšanas indikators
Temperatūra
Funkcijas darbības laiks vai beigu laiks
Citi indikatori displejā:
Simbols
Funkcija
Laika atgādinājums
Funkcijas darbojas.
Diennakts laiku
Displejs rāda pašreizējo laiku.
Darb. laiks
Displejs rāda gatavošanai nepiecie‐
šamo laiku.
Beigu laiks
Displejs rāda laiku, kad gatavošana
būs pabeigta.
Temperatūra
Displejā būs redzama temperatūra.
Laika indikācija
Displejs rāda, cik ilgi darbojas kar‐
sēšanas funkcija. Nospiediet
un
vienlaikus, lai atiestatītu laiku.
Sakarsēšanas indikators Displejs rāda temperatūru ierīcē.
Ātrās sakarsēšanas indi‐ Funkcija darbojas. Tā samazina uz‐
kators
silšanas laiku.
Automātisks svars
Displejs rāda, ka aktivizēta automā‐
tiskās svēršanas sistēma vai ka
svaru var mainīt.
Karstums + pauze
Funkcija darbojas.
LATVIEŠU
9
5. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES
1. Nospiediet
vērtību.
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
2. Apstipriniet ar
5.1 Pirmā tīrīšana
Izņemiet visus papildpiederumus un
noņemamās plauktu vadotnes no ierīces.
Skatiet sadaļu "Kopšana un
tīrīšana".
vai
, lai iestatītu
.
5.3 Uzkarsēšana
Iepriekš uzkarsējiet tukšu ierīci pirms
pirmās lietošanas.
1. Iestatiet funkciju: Tradicionala siltums
Iztīriet ierīci pirms pirmās lietošanas.
Ielieciet atpakaļ visus papildpiederumus
un izņemamos plauktu balstus to
sākotnējā pozīcijā.
5.2 Pirmā pieslēgšana
Pirmo reizi pieslēdzot ierīci elektrotīklam
vai pieslēdzot to pēc elektrības padeves
pārtraukuma, jāiestata valoda, displeja
kontrasts, displeja spilgtums, kā arī
diennakts laiks.
un maksimālo temperatūru.
2. Ļaujiet ierīcei darboties 1 stundu.
3. Iestatiet funkciju: Ventilatora
karsēšana
un maksimālo
temperatūru.
4. Ļaujiet ierīcei darboties 15 minūtes.
Papildpiederumi var kļūt karstāki nekā
parasti. No ierīces var izdalīties aromāts
un dūmi. Tas ir normāli. Pārbaudiet, vai
gaisa plūsma istabā ir pietiekama.
6. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
6.1 Pārvietošanās izvēlnēs
3. Nospiediet
, lai atvērtu
apakšizvēlni vai apstiprinātu
iestatījumu.
Jebkurā brīdī var atgriezties
atpakaļ galvenajā izvēlnē,
1. Ieslēdziet ierīci.
2. Lai izvēlētos izvēlnes iespēju,
piespiediet
vai
izmantojot
.
.
6.2 Izvēlņu pārskats
Galvenā izvēlne
Sim‐
bols
Izvēlnes pozīcija
Lietojums
Karsēšanas funkcijas
Ietver cepeškrāsns karsēšanas funkciju sarak‐
stu.
Gatavošanas palīgs
Ietver automātisko programmu sarakstu.
Izlase
Ietver lietotāja izveidoto sarakstu ar gatavoša‐
nas programmām.
Pamata iestatījumi
Šo funkciju var izmantot, lai izvēlētos citus ies‐
tatījumus.
10
www.electrolux.com
Sim‐
bols
Izvēlnes pozīcija
Lietojums
Speciālie
Ietver papildu karsēšanas funkciju sarakstu.
Apakšizvēlne: Pamata iestatījumi
Sim‐
bols
Apakšizvēlne
Apraksts
Iestatīt diennakts laiku
Iestata pulksteņa laiku.
Laika indikācija
Aktivizētais displejs rāda pulksteņa laiku, kad
ierīce tiek izslēgta.
Iestatīt + Aiziet!
Aktivizētā displejā iespēju izvēles logā var iz‐
vēlēties funkciju: Iestatīt + Aiziet!.
Karstums + pauze
Aktivizētā displejā iespēju izvēles logā var iz‐
vēlēties funkciju: Karstums + pauze.
Laika regulēšana
Ieslēdz un izslēdz Laika pagarinājuma funkciju.
Displeja kontrasts
Pakāpeniski regulē displeja kontrastu.
Displeja spilgtums
Pakāpeniski regulē displeja spilgtumu.
Valoda
Iestata displeja valodu.
Skaņas signāla skaļums
Pakāpeniski regulē taustiņu toņu un signālu
skaļumu.
Taustiņu skaņa
Ieslēdz un izslēdz skārienjūtīgo lauku skaņu.
Ieslēgšanas/izslēgšanas skārienjūtīgā lauka
skaņu nevar izslēgt.
Brīdinājuma/Kļūdas signāls
Ieslēdz un izslēdz skaņas signālus.
Servisa izvēlne
Rāda programmatūras versiju un konfigurāciju.
Rūpnīcas iestatījumi
Atjauno visus ierīces rūpnīcas iestatījumus.
6.3 Karsēšanas funkcijas
Karsēšanas funkcija
Ventilatora karsēšana
Lietojums
Lai vienlaikus ceptu līdz triju plauktu līmeņos
un kaltētu ēdienu.Iestatiet par 20 - 40 °C ze‐
māku temperatūru, nekā funkcijai: Tradicionala
siltums.
LATVIEŠU
Karsēšanas funkcija
11
Lietojums
Karstā gaisa + Tvaiks
Lai tvaicētu ēdienus. Izmantojiet šo funkciju, lai
samazinātu ēdiena gatavošanas laiku un sa‐
glabātu vitamīnus un barības vielas pārtikas
produktā. Atlasiet funkciju un iestatiet tempera‐
tūru starp 130 °C līdz 230 °C.
Picas uzstādījumi
Picas vai pīrāga gatavošanai ar tvaiku.
Tradicionala siltums
Gatavošanai un cepšanai 1 cepeškrāsns līme‐
nī.
Lēna cepšana
Maigu un sulīgu cepešu pagatavošanai.
Grunts siltums
Lai ceptu kūkas ar kraukšķīgu pamatni vai gar‐
ozu un lai konservētu pārtiku.
Ventilatora kars. +
tvaiks
Lai ietaupītu enerģiju, cepot un gatavojot ēdie‐
nus. Arī cepšanai formās 1 cepeškrāsns līmenī.
Šī funkcija tika izmantota, lai noteikti energoe‐
fektivitātes klasi saskaņā ar EN50304.
ECO cepšana
ECO funkcijas ļauj jums optimizēt enerģijas pa‐
tēriņu gatavošanas laikā. Vispirms jāiestata ga‐
tavošanas laiks. Lai iegūtu vairāk informācijas
par ieteiktajiem iestatījumiem, aplūkojiet gata‐
vošanas tabulas ar attiecīgo funkciju.
Saldēta pārtika
Lai ceptu ātri pagatavojamo pārtiku, piemēram,
kartupeļus frī, kartupeļu daiviņas vai pildītas
pankūciņas.
Grilēšana
Lai grilētu plakanus produktus un lai grauzdētu
maizi.
Ātrā grilēšana
Lai grilētu plakanus produktus lielos daudzu‐
mos un grauzdētu maizi.
Infratermiskā grilēšana Lai ceptu lielākus cepeša gabalus vai mājputnu
gaļu ar kauliem 1 cepeškrāsns līmenī. Kā arī,
lai apbrūninātu produktus.
Reģenerācija
Lai sasildītu jau pagatavotu ēdienu tieši uz
šķīvja.
12
www.electrolux.com
6.4 Speciālie
Karsēšanas funkcija
Lietojums
Maizes cepšana
Lai ceptu maizi.
Au Gratin
Tādiem ēdieniem kā lazanja vai kartupeļu sa‐
cepums. Arī lai apceptu un apbrūninātu pro‐
duktus.
Mīklas raudzēšana
Rauga mīklas uzbriedināšanai pirms cepšanas.
Trauku uzsildīšana
Lai uzsildītu šķīvi pirms ēdiena pasniegšanas.
Konservēšana
Lai konservētu dārzeņus, piemēram, marinētos
dārzeņus.
Žāvēšana
Šķēlēs sagrieztu augļu (piem., ābolu, plūmju,
persiku) un dārzeņu, (piemēram, tomātu, cukī‐
ni, sēņu) žāvēšanai.
Siltuma uzturēšana
Lai saglabātu ēdienu siltu.
Atkausēšana
Lai atkausētu saldētu pārtiku.
6.5 Karsēšanas funkcijas
aktivizēšana
1. Ieslēdziet ierīci.
2. Izvēlieties izvēlni: Karsēšanas
funkcijas.
.
3. Apstipriniet ar
4. Iestatiet karsēšanas funkciju.
5. Apstipriniet ar
.
6. Iestatiet temperatūru.
7. Apstipriniet ar
.
6.6 Gatavošana ar tvaiku
Ūdens atvilktnes pārsegs atrodas
vadības panelī.
BRĪDINĀJUMS!
Lietojiet tikai ūdeni.
Nelietojiet filtrētu ūdeni
(demineralizētu) vai destilētu
ūdeni. Nelietojiet citus
šķidrumus. Nelejiet
uzliesmojošas vai spirta
šķidrumus ūdens atvilktnē.
1. Gatavojiet ēdienu atbilstošā ēdiena
gatavošanas traukā.
2. Piespiediet pārsegu, lai atvērtu
ūdens atvilktni.
3. Iepildiet ūdens atvilktnē 900 ml
ūdens.
Ūdens padeve pietiks apmēram 55 60 minūtēm.
4. Ievietojiet atpakaļ ūdens atvilktni.
5. Ieslēdziet ierīci.
6. Izvēlieties karsēšanas ar tvaiku
funkciju un temperatūru.
7. Ja nepieciešams, iestatiet funkciju
Darb. laiks
vai Beigu laiks
.
LATVIEŠU
Ja tvaika ģenerators ir tukšs,
atskan skaņas signāls.
Signāls atskan gatavošanas laika beigās.
8. Deaktivizējiet ierīci.
9. Pēc gatavošanas ar tvaiku, izlejiet
ūdeni no tvertnes. Skatiet sadaļu
"Ūdens tvertnes iztukšošana".
UZMANĪBU!
Ierīce ir karsta.
Iespējams gūt
apdegumus.
Uzmanieties, iztukšojot
ūdens tvertni.
Ļaujiet ierīcei pilnībā izžūt, atstājot vaļā
durvis.
BRĪDINĀJUMS!
Nogaidiet vismaz 60 minūtes
pēc katras gatavošanas ar
tvaiku, lai izvairītos no karstā
ūdens izvadīšanas pa ūdens
izvades vārstu.
6.7 Indikators "Tvertne tukša"
Displejā redzams: Nepieciešams ūdens
un atskan skaņas signāls, kad tvertne ir
tukša un jāuzpilda.
Lai saņemtu sīkāku informāciju, skatiet
sadaļu "Gatavošana ar tvaiku".
6.8 Indikators "Tvertne pilna"
Kad displejā parādās: Ūdens tvertne
pilna, jūs varat izmantot gatavošanu ar
tvaiku.
Kad tvertne ir pilna, atskan skaņas
signāls.
Ja tvertnē iepildīsiet par
daudz ūdens, drošības
sistēma to novadīs atpakaļ
cepeškrāsns pamatnes daļā.
Notīriet ūdeni ar sūkli vai
drānu.
6.9 Ūdens tvertnes iztukšošana
UZMANĪBU!
Pirms ūdens tvertnes
iztukšošanas pārliecinieties,
ka ierīce ir atdzisusi.
13
Pēc gatavošanas ar tvaiku iztukšojiet
ūdens tvertni.
1. Sagatavojiet nosusināšanas cauruli
(C), kas iekļauta tajā pašā
iepakojumā ar lietošanas pamācību.
Uzlieciet savienotāju (B) uz viena no
nosusināšanas caurules galiem.
A
B
C
2. Ievietojiet otro nosusināšanas
caurules galu (C) konteinerā. Ielieciet
to zemākā pozīcijā nekā izvades
vārsts (A).
3. Atveriet cepeškrāsns durvis un
ievietojiet savienotāju (B) ūdens
izvades vārstā (A).
4. Ūdens tvertnes iztukšošanas laikā
atkārtoti spiediet savienotāju.
Tvertnē var būt nedaudz
ūdens, kad displejs rāda:
Nepieciešams ūdens.
Pagaidiet, līdz ūdens
pārstāj plūst no ūdens
izvades vārsta.
5. Izņemiet savienotāju no vārsta, kad
ūdens pārstājis plūst.
Neizmantojiet izvadīto ūdeni
atkārtotai ūdens tvertnes
uzpildei.
6.10 Karsēšanas indikators
Kad aktivizējat karsēšanas funkciju,
displejā parādās josla. Josla rāda
pieaugošo temperatūru.
14
www.electrolux.com
6.11 Ātrās sakarsēšanas
indikators
Šī funkcija samazina uzsilšanas laiku.
Lai aktivizētu funkciju, turiet nospiestu
3 sekundes. Uzsilšanas indikators mirgo.
6.12 Atlikušais siltums
Kad izslēdzat ierīci, displejs rāda atlikušo
siltumu. Varat izmantot atlikušo siltumu,
lai uzturētu ēdienu siltu.
7. PULKSTEŅA FUNKCIJAS
7.1 Pulksteņa funkcijas tabula
Pulksteņa funkcija
Laika atgādinājums
Lietojums
Laika atskaites iestatīšanai (maks. 2 st. 30
min.). Šī funkcija neietekmē cepeškrāsns
darbību.
Izmantojiet
piediet
, lai ieslēgtu funkciju. Pies‐
vai
, lai iestatītu minūtes un
, lai sāktu.
Darb. laiks
Lai iestatītu darbības ilgumu (maks. 23 st.
59 min.).
Beigu laiks
Lai iestatītu karsēšanas funkcijas izslēgša‐
nas laiku (maks. 23 st. 59 min.).
Ja iestatāt laiku pulksteņa funkcijai, laika
atskaite sākas pēc 5 sekundēm.
Ja izmantojat pulksteņa
funkcijas: Darb. laiks, Beigu
laiks, ierīce izslēdz
sildelementus, kad pagājuši
90 % no iestatītā laika. Ierīce
izmanto atlikušo siltumu, lai
turpinātu gatavošanas
procesu, līdz laiks būs
pilnībā pagājis (3 - 20
minūtes).
7.2 Pulksteņa funkciju
iestatīšana
•
•
Pirms funkciju
izmantošanas: Darb.
laiks, Beigu laiks, jums
vispirms jāiestata
karsēšanas funkcija un
temperatūra. Ierīce
automātiski izslēdzas.
Varat izmantot funkciju:
Darb. laiks un Beigu laiks
vienlaicīgi, ja vēlaties
automātiski aktivizēt un
deaktivizēt ierīci noteiktā
laikā vēlāk.
1. Iestatiet karsēšanas funkciju.
2. Piespiediet
vairākas reizes, līdz
displejs parāda vajadzīgo pulksteņa
funkciju un atbilstošo simbolu.
vai
3. Piespiediet
vajadzīgo laiku.
4. Apstipriniet ar
.
, lai iestatītu
LATVIEŠU
Kad laiks būs beidzies, atskanēs skaņas
signāls. Ierīce atslēdzas. Displejā
parādās paziņojums.
5. Nospiediet jebkuru simbolu, lai
izslēgtu signālu.
7.3 Karstums + pauze
Lai aktivizētu funkciju:
•
•
iestatītajā temperatūra ir augstāka par
80 °C;
Funkcija: Darb. laiks ir ieslēgta.
Funkcija: Karstums + pauze uztur
pagatavoto ēdienu siltu 80 °C
temperatūrā 30 minūtes. Funkcija
aktivizējas pēc gatavošanas laika
beigām.
Funkciju var aktivizēt un deaktivizēt
izvēlnē: Pamata iestatījumi.
1. Ieslēdziet ierīci.
2. Izvēlieties karsēšanas funkciju.
3. Iestatiet temperatūru augstāk par 80
°C.
vairākas reizes, līdz
4. Nospiediet
displejā redzams: Karstums + pauze.
5. Apstipriniet ar
.
Kad funkcijas laiks būs beidzies,
atskanēs skaņas signāls.
Funkcija paliek aktivizēta, ja
pārslēdzaties uz citām karsēšanas
funkcijām.
7.4 Laika regulēšana
Funkcija: Laika regulēšana funkcija liek
karsēšanas funkcijai turpināt darbību pēc
Darb. laiks beigām.
Attiecas uz visām
karsēšanas funkcijām ar
funkcijām ar Darb. laiks vai
Automātisks svars.
1. Kad gatavošanas laiks būs beidzies,
atskanēs skaņas signāls. Nospiediet
jebkuru simbolu.
Displejā būs redzams paziņojums.
2. Nospiediet , lai ieslēgtu vai
atceltu.
3. Iestatiet funkcijas ilgumu.
4. Nospiediet
.
8. AUTOMĀTISKĀS PROGRAMMAS
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
Ēdieni ar funkciju:
Automātisks svars
8.1 Automātiskās programmas
Teļa cepetis
Automātiskās programmas sniedz
optimālus iestatījumus katram gaļas
veidam vai citām receptēm.
Sautēta gaļa
•
Jēra cepetis
•
Gaļas programmas ar funkciju:
Automātisks svars (izvēlne:
Gatavošanas palīgs) — Šī funkcija
automātiski aprēķina cepšanas laiku.
Lai to izmantotu, ir jāievada produkta
svars.
Automātiskās receptes (izvēlne:
Gatavošanas palīgs) — Šī funkcija
ēdienam izmanto iepriekš norādītas
vērtības. Pagatavojiet ēdienu saskaņā
ar recepti no šīs grāmatas.
Ēdieni ar funkciju:
Automātisks svars
Cūkas cepetis
15
Medījuma cepetis
Vista, vesela
Tītars, vesels
Pīle, vesela
Zoss, vesela
, lai
16
www.electrolux.com
8.2 Gatavošanas palīgs ar
Automātiskās receptes
Šī ierīce piedāvā vairākas receptes,
kuras varat izmantot. Receptes ir
noteiktas un tās nav iespējams mainīt.
1. Ieslēdziet ierīci.
2. Izvēlieties izvēlni: Gatavošanas
, lai
palīgs. Nospiediet
apstiprinātu izvēlni.
3. Izvēlieties kategoriju un ēdienu.
Apstipriniet ar
.
4. Izvēlieties kulinārijas recepti.
Apstipriniet ar
.
Kad izmantojat funkciju:
Manuāli, ierīce izmanto
automātiskos iestatījumus.
Tos var mainīt, tāpat kā
izmantojot citas funkcijas.
8.3 Gatavošanas palīgs ar
Automātisks svars
Šī funkcija automātiski aprēķina
cepšanas laiku. Lai izmantotu šo
funkciju, nepieciešams norādīt produktu
svaru.
1. Ieslēdziet ierīci.
2. Izvēlieties izvēlni: Gatavošanas
palīgs. Nospiediet
, lai
apstiprinātu izvēlni.
3. Izvēlieties kategoriju un ēdienu.
Apstipriniet ar
.
4. Izvēlieties funkciju: Automātisks
svars. Nospiediet
izvēlni.
5. Pieskarieties
vai
, lai apstiprinātu
, lai iestatītu
produkta svaru. Apstipriniet ar
.
Automātiskā programma sāk darboties.
6. Svaru var jebkurā laikā mainīt.
vai
, lai mainītu
Nospiediet
svaru.
7. Kad laiks būs beidzies, atskanēs
skaņas signāls. Nospiediet jebkuru
taustiņu, lai izslēgtu signālu.
Izmantojot dažas
programmas, pēc 30
minūtēm apgrieziet
produktus uz otru pusi.
Displejs rāda atlikušo laiku.
9. PIEDERUMU LIETOŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
°C
9.1 Teleskopiskās vadotnes
Saglabājiet teleskopisko
vadotņu uzstādīšanas
instrukciju vēlākai
izmantošanai.
Izmantojot teleskopiskās vadotnes,
pannas var vieglāk ielikt un izņemt.
UZMANĪBU!
Nemazgājiet teleskopiskās
vadotnes trauku mazgājamā
mašīnā. Neeļļojiet
teleskopiskās vadotnes.
1. Izvelciet labās un kreisās puses
teleskopiskās vadotnes.
2. Uzlieciet restoto plauktu uz
teleskopiskajām vadotnēm un
uzmanīgi iebīdiet cepeškrāsnī.
LATVIEŠU
Sprausla un sprauslas caurule.
°C
C
D
Pirms cepeškrāsns durvju aizvēršanas
pārbaudiet, vai teleskopiskās vadotnes ir
pilnībā iebīdītas ierīcē.
"C" ir sprauslas caurule gatavošanai ar
tvaiku, "D" ir sprausla tiešajai
gatavošanai ar tvaiku.
Sprauslas caurule (C)
9.2 Piederumi gatavošanai,
izmantojot tvaiku
Diētiskais cepamais trauks
gatavošanas ar tvaiku funkcijām.
Trauks sastāv no stikla bļodas, vāka ar
caurumu sprauslas caurulei (C) un
tērauda grila, ko novietot cepamā trauka
apakšā.
Sprausla tiešajai gatavošanai ar
tvaiku (D)
Stikla bļoda (A)
Tērauda grils (E)
Vāks (B)
•
Nelieciet karstu cepamo trauku uz
aukstas/slapjas virsmas.
17
18
www.electrolux.com
9.3 Gatavošana ar tvaiku
diētiskajā cepamā traukā
Novietojiet ēdienu uz tērauda grila
cepamajā traukā un uzlieciet tam vāku.
1. Ievietojiet sprauslas cauruli īpašajā
diētiskā cepamā trauka atverē.
C
•
Nelejiet karstā cepamajā traukā
aukstu šķidrumu.
•
Nelietojiet cepamo trauku uz karstas
plīts virsmas.
•
Neizmantojiet cepamā trauka tīrīšanai
abrazīvus līdzekļus, skrāpjus un
pulverus.
2. Novietojiet cepamo trauku uz otrā
plaukta līmeņa no apakšas.
3. Ievietojiet otru sprauslas caurules
galu tvaika ieplūdes atverē.
Pārliecinieties, ka sprauslas caurule nav
saspiesta vai nesaskaras ar
sildelementiem cepeškrāsns augšā.
4. Iestatiet cepeškrāsni uz gatavošanas
ar tvaiku funkciju.
9.4 Tiešā gatavošana ar tvaiku
Novietojiet ēdienu uz tērauda grila
cepamajā traukā. Pielejiet nedaudz
ūdens.
LATVIEŠU
UZMANĪBU!
Nelietojiet trauka vāku.
BRĪDINĀJUMS!
Cepeškrāsnij darbojoties,
rīkojieties ar sprauslu
uzmanīgi. Noteikti
izmantojiet cepeškrāsns
cimdus, aiztiekot sprauslu, ja
cepeškrāsns ir karsta.
Noteikti izņemiet sprauslu no
cepeškrāsns, kad nelietojat
tvaika funkciju.
19
2. Novietojiet cepamo trauku uz pirmā
vai otrā plaukta līmeņa no apakšas.
Pārliecinieties, ka sprauslas caurule nav
saspiesta vai nesaskaras ar
sildelementiem cepeškrāsns augšā.
3. Iestatiet cepeškrāsni uz gatavošanas
ar tvaiku funkciju.
Gatavojot ēdienus, piemēram, vistu, pīli,
tītaru, mazu vai lielu zivi, ielieciet
sprauslu (D) tieši tukšajā gaļas daļā.
Pārliecinieties, lai atveres netiktu
bloķētas.
Sprauslas šļūtene ir īpaši
paredzēta gatavošanai un
nesatur kaitīgas vielas.
1. Ievietojiet sprauslu (D) sprauslas
caurulē (C). Pievienojiet otru galu
tvaika ieplūdes atverei.
Lai saņemtu sīkāku informāciju par
gatavošanu ar tvaiku, skatiet
gatavošanas ar tvaiku tabulas sadaļā
"Padomi un ieteikumi".
10. PAPILDFUNKCIJAS
10.1 Izlase
Jūs varat saglabāt savus izlases
iestatījumus, piemēram, darb. laiku,
temperatūru vai karsēšanas funkciju. Tie
pieejami izvēlnē: Izlase. Var saglabāt 20
programmas.
Programmas saglabāšana
1. Ieslēdziet ierīci.
2. Iestatiet karsēšanas funkciju vai
automātisku programmu.
3. Pieskarieties atkārtoti , līdz
displejā būs redzams: SAGLABĀT.
4. Apstipriniet ar
.
Displejā būs redzama pirmais brīvais
atmiņas stāvoklis.
5. Apstipriniet ar
.
6. Ievadiet programmas nosaukumu.
Sāk mirgot pirmais burts.
7. Pieskarieties
burtu.
vai
, lai mainītu
.
8. Nospiediet
Sāk mirgot nākamais burts.
9. Veiciet atkārtoti 7. soļa darbību, ja
nepieciešams.
10. Nospiediet un turiet nospiestu
saglabātu.
, lai
20
www.electrolux.com
Varat pārrakstīt atmiņas stāvokli. Kad
displejā tiek parādīts pirmais brīvais
atmiņas stāvoklis, pieskarieties
un nospiediet
esošo programmu.
vai
, lai pārrakstītu
Jūs varat nomainīt programmas
nosaukumu izvēlnē: Mainīt prog.
nosaukumu.
Programmas ieslēgšana
1. Ieslēdziet ierīci.
2. Izvēlieties izvēlni: Izlase.
3. Apstipriniet ar
.
4. Izvēlēties savas izlases nosaukumu.
5. Apstipriniet ar
Nospiediet
.
, lai atvērtu izvēlni: Izlase.
10.2 Bērnu drošības funkcijas
lietošana
Bērnu drošības ierīce neļauj nejauši
ieslēgt ierīci.
2. Pieskarieties vienlaicīgi
un
,
līdz displejā redzams paziņojums.
Lai atslēgtu bērnu drošības funkciju,
atkārtojiet 2. darbību.
10.3 Bloķēšana
Šī funkcija neļauj nejauši nomainīt
sildīšanas funkciju. Funkciju var aktivizēt
tikai tad, kad ierīce darbojas.
1. Ieslēdziet ierīci.
2. Iestatiet karsēšanas funkciju vai
iestatījumu.
3. Nospiediet
vairākas reizes, līdz
displejā redzams: Bloķēšana.
.
Lai deaktivizētu funkciju, nospiediet .
Displejā parādās paziņojums. Nospiediet
vēlreiz un tad
Funkcija ļauj iestatīt karsēšanas funkciju
(vai programmu) un izmantot to vēlāk,
tikai vienreiz pieskaroties kādam
simbolam.
1. Ieslēdziet ierīci.
2. Iestatiet karsēšanas funkciju.
vairākas reizes, līdz
3. Nospiediet
displejā redzams: Darb. laiks.
4. Iestatīt laiku.
5. Nospiediet
vairākas reizes, līdz
displejā redzams: Iestatīt + Aiziet!.
.
6. Apstipriniet ar
Pieskarieties kādam simbolam (izņemot
), lai ieslēgtu funkciju: Iestatīt + Aiziet!.
Aktivizējas iestatītā karsēšanas funkcija.
Kad karsēšanas funkcija būs beigusies,
atskanēs skaņas signāls.
•
•
1. Ieslēdziet ierīci.
4. Apstipriniet ar
10.4 Iestatīt + Aiziet!
, lai apstiprinātu.
Izslēdzot ierīci, izslēdzas arī
funkcija.
Bloķēšana ir aktīva, kad
darbojas karsēšanas
funkcija.
Izvēlne: Pamata
iestatījumi ļauj jums
ieslēgt un izslēgt funkciju:
Iestatīt + Aiziet!.
10.5 Automātiskā izslēgšanās
Drošības nolūkā ierīce automātiski
izslēdza pēc kāda laika, ja karsēšanas
funkcija ir aktīva un jūs nemaināt
nekādus iestatījumus.
Temperatūra (°C)
Izslēgšanās laiks
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 – maksimāli
1.5
Automātiskā izslēgšanās
nedarbojas ar šādām
funkcijām: Apgaismojums
(lampa), Beigu laiks, Darb.
laiks.
LATVIEŠU
10.6 Displeja spilgtums
10.7 Dzesēšanas ventilators
Displeja spilgtumam ir divi režīmi:
Kad ierīce darbojas, dzesēšanas
ventilators automātiski uztur ierīces
virsmas vēsas. Izslēdzot ierīci,
dzesēšanas ventilators var turpināt
darboties, līdz ierīce būs atdzisusi.
•
•
Nakts spilgtums - kad ierīce
deaktivizēta, displeja spilgtums
samazinās laikā no plkst. 22.00 līdz
06.00;
dienas spilgtums:
– ja ierīce aktivizēta;
– ja nakts spilgtuma režīma
darbības laikā jūs pieskaraties
simbolam (izņemot IESLĒGT/
IZSLĒGT), displejs atgriežas
dienas spilgtuma režīmā uz
nākamajām 10 sekundēm;
– ja ierīce deaktivizēta un jūs
iestatāt funkciju: Laika
atgādinājums; kad funkcijas
darbība beidzas, displejs
atgriežas nakts spilgtuma režīmā.
21
10.8 Drošības termostats
Nepareiza ierīces lietošana vai bojāti
komponenti var izraisīt bīstamu
pārkaršanu. Lai to novērstu, cepeškrāsnij
ir drošības termostats, kas pārtrauc
strāvas padevi. Cepeškrāsns atkal
ieslēdzas automātiski, kad temperatūra
pazeminās.
11. IETEIKUMI UN PADOMI
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
Tabulās uzrādītā
temperatūra un cepšanas
laiki ir ir tikai orientējoši. Tie
atkarīgi no receptēm un
izmantoto sastāvdaļu
kvalitātes un daudzuma.
11.1 Durvju iekšpuse
Dažiem modeļiem durvju iekšpusē
atrodama informācija par:
•
•
plauktu pozīciju numuriem;
informācija par karsēšanas funkcijām,
noteiktiem ēdieniem ieteiktajiem
plauktu līmeņiem un tipiskām ēdienu
temperatūrām;
•
•
•
kraukšķīgus ārpusē. Turklāt līdz
minimumam tiek samazināts
gatavošanas laiks un elektroenerģijas
patēriņš.
Ierīces iekšpusē vai uz stikla durvju
paneļiem var uzkrāties mitrums. Tas ir
normāli. Atverot cepeškrāsns durvis
gatavošanas laikā, obligāti stāviet
atstatus no ierīces. Lai samazinātu
kondensāciju, pirms gatavošanas
iepriekš uzkarsējiet tukšu cepeškrāsni
10 minūtes.
Pēc katras ierīces lietošanas reizes
notīriet mitrās virsmas.
Nenovietojiet uz cepeškrāsns
pamatnes priekšmetus un
gatavošanas laikā nepārklājiet ierīces
daļas ar alumīnija foliju. Tas var
ietekmēt gatavošanas rezultātus un
bojāt emalju.
11.2 Vispārēja informācija
11.3 Kūku cepšana
•
•
•
Ierīcei ir piecas plauktu pozīcijas.
Skaitiet cepšanas pozīcijas no ierīces
apakšas.
Cepeškrāsns aprīkota ar īpašu
sistēma, kas nodrošina gaisa
cirkulāciju un pastāvīgi pārstrādā
tvaiku. Šī sistēma ļauj gatavot
produktus tvaika apstākļos un saglabā
ēdienus mīkstus to iekšpusē un
•
Neatveriet cepeškrāsns durvis, pirms
nav pagājušas 3/4 no gatavošanas
laika.
Ja vienlaikus lietojat divas cepamās
paplātes, atstājiet starp tām vienu
tukšu līmeni.
22
www.electrolux.com
11.4 Gaļas un zivju
pagatavošana
•
•
•
11.5 Gatavošanas laiki
Gatavojot taukainu gaļu, lietojiet
cepamo pannu, lai uz cepeškrāsns
nepaliktu nenotīrāmi traipi.
Pirms pagatavotās gaļas
sagriezšanas pagaidiet aptuveni 15
minūtes, lai saglabātu gaļas sulīgumu.
Lai gaļas cepšanas laikā nepieļautu
pārmērīgu dūmošanu, iepildiet
cepamajā pannā nedaudz ūdens. Lai
novērstu dūmu kondensāciju, pielejiet
ūdeni katru reizi, kad tas ir iztvaikojis.
Gatavošanas laiks atkarīgs no ēdiena
veida, tā konsistences un daudzuma.
Gatavošanas sākumā pieskatiet tās
norisi. Izmantojot šo ierīci, atrodiet
labākos iestatījumus (sildīšanas pakāpi,
ēdiena gatavošanas laiku, utt.) saviem
ēdiena gatavošanas traukiem, receptēm
un daudzumam.
11.6 Gatavošanas un cepšanas tabula
Kūkas
Ēdiens
Tradicionala siltums
Ventilatora karsēša‐
na
Laiks
(min.)
Komen‐
tāri
Tempera‐ Plaukta
tūra (°C)
pozīcija
Tempera‐ Plaukta
tūra (°C)
pozīcija
170
2
160
3 (2 un 4)
45 - 60
Kūku
veidnē
Smilšu mī‐ 170
kla
2
160
3 (2 un 4)
20 - 30
Kūku
veidnē
Paniņu si‐
era kūka
170
1
165
2
80 - 100
26 cm kū‐
ku veidnē
Ābolkūka
(ābolu pī‐
rāgs)1)
170
2
160
2 (kreisais 80 - 100
un labais)
Divās 20
cm kūku
veidnēs uz
restotā
plaukta
Strūdele
175
3
150
2
Uz cepa‐
mās pa‐
plātes
Ievārījuma 170
kūka
2
165
2 (kreisais 30 - 40
un labais)
26 cm kū‐
ku veidnē
Biskvītkū‐
ka
170
2
150
2
40 - 50
26 cm kū‐
ku veidnē
Ziemass‐
vētku kū‐
ka/bagā‐
tīgs augļu
pīrāgs1)
160
2
150
2
90 - 120
20 cm kū‐
ku veidnē
Putotas
receptes
60 - 80
LATVIEŠU
Ēdiens
Tradicionala siltums
Ventilatora karsēša‐
na
Laiks
(min.)
Komen‐
tāri
Tempera‐ Plaukta
tūra (°C)
pozīcija
Tempera‐ Plaukta
tūra (°C)
pozīcija
Plūmju pī‐
rāgs1)
175
1
160
2
50 - 60
Maizes
traukā
Nelielas
kūkas vienā
līmenī1)
170
3
150 - 160
3
20 - 30
Uz cepa‐
mās pa‐
plātes
Nelielas
kūkas - di‐
vos līme‐
ņos1)
-
140 - 150
2 un 4
25 - 35
Uz cepa‐
mās pa‐
plātes
Nelielas
kūkas trīs līme‐
ņos1)
-
-
140 - 150
1, 3 un 5
30 - 45
Uz cepa‐
mās pa‐
plātes
Biskvīti /
konditore‐
jas izstrā‐
dājumi vienā
līmenī
140
3
140 - 150
3
25 - 45
Uz cepa‐
mās pa‐
plātes
Biskvīti /
konditore‐
jas izstrā‐
dājumi divos līme‐
ņos
-
140 - 150
2 un 4
35 - 40
Uz cepa‐
mās pa‐
plātes
Biskvīti /
konditore‐
jas izstrā‐
dājumi trīs līme‐
ņos
-
-
140 - 150
1, 3 un 5
35 - 45
Uz cepa‐
mās pa‐
plātes
Bezē –
vienā
līmenī
120
3
120
3
80 - 100
Uz cepa‐
mās pa‐
plātes
Bezē – di‐
vos līme‐
ņos1)
-
-
120
2 un 4
80 - 100
Uz cepa‐
mās pa‐
plātes
23
24
www.electrolux.com
Ēdiens
Tradicionala siltums
Ventilatora karsēša‐
na
Tempera‐ Plaukta
tūra (°C)
pozīcija
Tempera‐ Plaukta
tūra (°C)
pozīcija
Laiks
(min.)
Komen‐
tāri
Smalkmai‐ 190
zītes1)
3
190
3
12 - 20
Uz cepa‐
mās pa‐
plātes
Eklēri –
vienā
līmenī
3
170
3
25 - 35
Uz cepa‐
mās pa‐
plātes
Eklēri – di‐ vos līme‐
ņos
-
170
2 un 4
35 - 45
Uz cepa‐
mās pa‐
plātes
Groziņi
180
2
170
2
45 - 70
20 cm kū‐
ku veidnē
Bagātīgs
augļu pī‐
rāgs
160
1
150
2
110 - 120
24 cm kū‐
ku veidnē
Biskvītkū‐ 170
ka ar pildī‐
jumu1)
1
160
2 (kreisais 30 - 50
un labais)
190
20 cm kū‐
ku veidnē
1) Iepriekš uzsildiet cepeškrāsni 10 minūtes.
Maize un pica
Ēdiens
Tradicionala siltums
Ventilatora karsēša‐
na
Tempera‐ Plaukta
tūra (°C)
pozīcija
Tempera‐ Plaukta
tūra (°C)
pozīcija
Baltmaiz
e1)
190
1
190
Rudzu
maize
190
1
Bulciņas1) 190
Pica1)
230 - 250
Laiks
(min.)
Komen‐
tāri
1
60 - 70
1 - 2 ga‐
bali, 500 g
uz katra
gabala
180
1
30 - 45
Maizes
traukā
2
180
2 (2 un 4)
25 - 40
6 – 8 mai‐
zītes uz
cepamās
paplātes
1
230 - 250
1
10 - 20
Cepamā
paplātē
vai cepa‐
mā pannā
LATVIEŠU
Ēdiens
Plāceņi1)
Tradicionala siltums
Ventilatora karsēša‐
na
Tempera‐ Plaukta
tūra (°C)
pozīcija
Tempera‐ Plaukta
tūra (°C)
pozīcija
200
190
3
3
Laiks
(min.)
Komen‐
tāri
10 - 20
Uz cepa‐
mās pa‐
plātes
Laiks
(min.)
Komen‐
tāri
25
1) Iepriekš uzsildiet cepeškrāsni 10 minūtes.
Vaļēji pīrāgi
Ēdiens
Tradicionala siltums
Ventilatora karsēša‐
na
Tempera‐ Plaukta
tūra (°C)
pozīcija
Tempera‐ Plaukta
tūra (°C)
pozīcija
Vaļējais
pīrāgs ar
makaro‐
niem
200
2
180
2
40 - 50
Veidnē
Vaļējais
dārzeņu
pīrāgs
200
2
175
2
45 - 60
Veidnē
Sāļais pī‐
rāgs1)
180
1
180
1
50 - 60
Veidnē
Lazanja1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Veidnē
Kannello‐
ni1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Veidnē
Laiks
(min.)
Komen‐
tāri
1) Iepriekš uzsildiet cepeškrāsni 10 minūtes.
Gaļa
Ēdiens
Tradicionala siltums
Ventilatora karsēša‐
na
Tempera‐ Plaukta
tūra (°C)
pozīcija
Tempera‐ Plaukta
tūra (°C)
pozīcija
Liellopa
gaļa
200
2
190
2
50 - 70
Uz restota
plaukta
Cūkgaļa
180
2
180
2
90 - 120
Uz restota
plaukta
Teļa gaļa
190
2
175
2
90 - 120
Uz restota
plaukta
26
www.electrolux.com
Ēdiens
Tradicionala siltums
Ventilatora karsēša‐
na
Tempera‐ Plaukta
tūra (°C)
pozīcija
Tempera‐ Plaukta
tūra (°C)
pozīcija
Laiks
(min.)
Komen‐
tāri
Liellopu
210
gaļas ce‐
petis an‐
gļu gaumē
(pusjēls)
2
200
2
50 - 60
Uz restota
plaukta
Liellopu
210
gaļas ce‐
petis an‐
gļu gaumē
(vidēji iz‐
cepts)
2
200
2
60 - 70
Uz restota
plaukta
Liellopu
210
gaļas ce‐
petis an‐
gļu gaumē
(labi iz‐
cepts)
2
200
2
70 - 75
Uz restota
plaukta
Cūkas
plecs
180
2
170
2
120 - 150
Ar ādu
Cūkas stil‐ 180
biņš
2
160
2
100 - 120
2 gab.
Jēra gaļa
190
2
175
2
110 - 130
Stilbs
Vista
220
2
200
2
70 - 85
Vesela
Tītars
180
2
160
2
210 - 240
Vesels
Pīle
175
2
220
2
120 - 150
Vesela
Zoss
175
2
160
1
150 - 200
Vesela
Trusis
190
2
175
2
60 - 80
Sadalīts
gabalos
Zaķis
190
2
175
2
150 - 200
Sadalīts
gabalos
Fazāns
190
2
175
2
90 - 120
Vesels
LATVIEŠU
27
Zivs
Ēdiens
Tradicionala siltums
Ventilatora karsēša‐
na
Laiks
(min.)
Komen‐
tāri
Tempera‐ Plaukta
tūra (°C)
pozīcija
Tempera‐ Plaukta
tūra (°C)
pozīcija
Forele/
jūras asa‐
ris
190
2
175
2
40 - 55
3-4 zivis
Tuncis/
lasis
190
2
175
2
35 - 60
4-6 filejas
11.7 Grilēšana
Uzsildiet tukšu cepeškrāsni
3 minūtes pirms
gatavošanas.
Ēdiens
Gabali
(g)
Tempera‐ Laiks (min.)
Plaukta
tūra (°C)
pozīcija
Viena
Otra puse
puse
4
800
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Liellopu
4
gaļas stei‐
ki
600
maks.
10 - 12
6-8
4
Desiņas
-
maks.
12 - 15
10 - 12
4
Cūkgaļas 4
karbonāde
ar ribiņu
600
maks.
12 - 16
12 - 14
4
Vista (sa‐
dalīta uz
pusēm)
2
1000
maks.
30 - 35
25 - 30
4
Kebabi
4
-
maks.
10 - 15
10 - 12
4
Vistas krū‐ 4
tiņa
400
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Hambur‐
gers
6
600
maks.
20 - 30
-
4
Zivs fileja
4
400
maks.
12 - 14
10 - 12
4
Grauzdiņi
ar garnē‐
jumu
4-6
-
maks.
5-7
-
4
Grauzdiņš 4 - 6
-
maks.
2-4
2-3
4
Filejas
steiki
Daudzums
8
28
www.electrolux.com
11.8 Infratermiskā grilēšana
Liellopu gaļa
Ēdiens
Daudzums
Temperatūra
(°C)
Laiks (min.)
Plaukta pozī‐
cija
Liellopu gaļas ce‐
petis vai fileja,
pusjēla1)
pēc biezuma
cm
190 - 200
5-6
1 vai 2
Liellopu gaļas ce‐
petis vai fileja, vi‐
dēji izcepta1)
pēc biezuma
cm
180 - 190
6-8
1 vai 2
Liellopu gaļas ce‐ pēc biezuma
petis vai fileja, labi cm
izcepta1)
170 - 180
8 - 10
1 vai 2
Temperatūra
(°C)
Laiks (min.)
Plaukta pozī‐
cija
Pleca, kakla, šķiņ‐ 1 - 1.5
ķa gabals
160 - 180
90 - 120
1 vai 2
Karbonādes ga‐
bals, cūkgaļas ri‐
biņas
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
1 vai 2
Gaļas rulete
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 vai 2
Cūkas stilbs (ie‐
priekš novārīts)
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 vai 2
1) Iepriekš uzkarsējiet cepeškrāsni.
Cūkgaļa
Ēdiens
Daudzums
(kg)
Teļa gaļa
Ēdiens
Daudzums
(kg)
Temperatūra
(°C)
Laiks (min.)
Plaukta pozī‐
cija
Teļa cepetis
1
160 - 180
90 - 120
1 vai 2
Teļa locītava
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 vai 2
Ēdiens
Daudzums
(kg)
Temperatūra
(°C)
Laiks (min.)
Plaukta pozī‐
cija
Jēra kāja, jēra
cepetis
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
1 vai 2
Jēra mugura
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
1 vai 2
Jēra gaļa
LATVIEŠU
29
Putnu gaļa
Ēdiens
Daudzums
(kg)
Temperatūra
(°C)
Laiks (min.)
Plaukta pozī‐
cija
Putnu gaļas
gabali
0,2 - 0,25 katrs
200 - 220
30 - 50
1 vai 2
Vista, puse
0,4 - 0,5 katrs
190 - 210
35 - 50
1 vai 2
Vista, broileris
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
1 vai 2
Pīle
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 vai 2
Zoss
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 vai 2
Tītars
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
1 vai 2
Tītars
4-6
140 - 160
150 - 240
1 vai 2
Ēdiens
Daudzums
(kg)
Temperatūra
(°C)
Laiks (min.)
Plaukta pozī‐
cija
Zivs, vesela
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
1 vai 2
Zivs
11.9 Ventilatora kars. + tvaiks
Gatavošanas laikā atveriet
ierīces durvis tikai tad, kad
tas nepieciešams.
Ēdiens
Ēdiena veids
Temperatūra
(°C)
Laiks (min.)
Plaukta po‐
zīcija
Makaronu sacepums
180 - 200
45 - 60
2
Lazaņja
180 - 200
45 - 60
2
Kartupeļu sacepums
190 - 210
55 - 80
2
Saldie ēdieni
180 - 200
45 - 60
2
Kēkss vai brioši
160 - 170
50 - 70
1
Pītā maize/kliņģeris no rau‐
ga mīklas
170 - 190
40 - 50
2
Drumstalu maize (sausa)
160 - 170
20 - 40
3
Cepumi no rauga mīklas
160 - 170
20 - 40
2
11.10 Lēna cepšana
Izmantojiet šo funkciju, lai pagatavotu
liesus, maigus gaļas un zivs ēdienus,. Šī
funkcija nav piemērota sautētai gaļai vai
taukainiem cūkas cepešiem.
Pirmajās 10 minūtēs var iestatīt
cepeškrāsns temperatūru no 80 °C līdz
150 °C. Noklusējums ir 90 °C. Pēc
temperatūra iestatīšanas cepeškrāsns
turpina gatavot pie 80 °C. Neizmantojiet
šo funkciju mājputnu gatavošanai.
30
www.electrolux.com
2. Ievietojiet gaļu kopā ar karsto
cepšanas pannu cepeškrāsnī uz
restotā plaukta.
3. Izvēlieties funkciju: Lēna cepšana.
Nekad nelietojiet vāku, ja
gatavojot izmantojat šo
funkciju.
1. Apcepiet gaļu pannā uz plīts no
abām pusēm 1-2 min. ļoti karstā
temperatūrā.
Ēdiens
Daudzums
Temperatūra
(°C)
Laiks (min.)
Plaukta pozī‐
cija
Liellopu gaļas
cepetis
1000 – 1500 g
120
120 - 150
1
Liellopu gaļas
fileja
1000 – 1500 g
120
90 - 150
3
Teļa cepetis
1000 – 1500 g
120
120 - 150
1
Steiks
200 – 300 g
120
20 - 40
3
11.11 Atkausēšana
Ēdiens
Daud‐
zums (g)
Atkausēša‐
nas laiks
(min.)
Papildu atkau‐
sēšanas laiks
(min.)
Komentāri
Vista
1000
100 - 140
20 - 30
Novietojiet vistu uz ap‐
grieztas apakštases lie‐
lā šķīvī. Cepšanas laikā
apgrieziet.
Gaļa
1000
100 - 140
20 - 30
Cepšanas laikā apgrie‐
ziet.
Gaļa
500
90 - 120
20 - 30
Cepšanas laikā apgrie‐
ziet.
Forele
150
25 - 35
10 - 15
-
Zemenes
300
30 - 40
10 - 20
-
Sviests
250
30 - 40
10 - 15
-
Krējums
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Krējumu var viegli sapu‐
tot arī tad, ja tas vietām
vēl ir nedaudz sasalis.
Torte
1400
60
60
-
11.12 Konservēšana
•
•
•
•
Izmantojiet tikai veikalā nopērkamas
vienāda izmēra konservu burciņas.
Nelietojiet burciņas ar atskrūvējamu
vāku un bajonetnoslēgu vai skārda
kārbas.
•
•
Izmantojot šo funkciju, lietojiet pirmo
plauktu no apakšas.
Uzlieciet uz cepamās paplātes ne
vairāk par sešām viena litra burciņām.
Uzpildiet burciņas vienādi un aizveriet
ar skavu.
Burciņas nedrīkst saskarties.
LATVIEŠU
•
•
Ielejiet aptuveni 1/2 litru ūdens
cepamā paplātē, lai cepeškrāsnī būtu
pietiekami daudz mitruma.
Kad ūdens burciņās sāk vārīties
(aptuveni pēc 35-60 minūtēm viena
31
litra burku gadījumā), izslēdziet
cepeškrāsni vai samaziniet
temperatūru līdz 100 °C (skatīt
tabulu).
Mīksti augļi
Ēdiens
Temperatūra (°C)
Zemenes/mellenes/ 160 - 170
avenes/gatavas
ērkšķogas
Gatavošanas
laiks, līdz sākas
burbuļošana
(min.)
Jāturpina vārīt pie
100° C (min.)
35 - 45
-
Gatavošanas
laiks, līdz sākas
burbuļošana
(min.)
Jāturpina vārīt pie
100° C (min.)
35 - 45
10 - 15
Augļi ar kauliņiem
Ēdiens
Temperatūra (°C)
Bumbieri, cidonijas, 160 - 170
plūmes
Dārzeņi
Ēdiens
Temperatūra (°C)
Gatavošanas
laiks, līdz sākas
burbuļošana
(min.)
Jāturpina vārīt pie
100° C (min.)
Burkāni 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Gurķi
160 - 170
50 - 60
-
Jaukti marinēti dār‐
zeņi
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kolrābji/zirņi/spar‐
ģeļi
160 - 170
50 - 60
15 - 20
1) Atstājiet cepeškrāsnī, kad tā izslēgta.
11.13 Žāvēšana
•
•
Apsedziet paplātes ar cepamo papīru.
Lai gūtu labāku rezultātu, izslēdziet
cepeškrāsni, kad pagājusi puse laika,
atveriet durvis un ļaujiet tai atdzist
vienu nakti, lai pabeigtu kaltēšanas
procesu.
Dārzeņi
Ēdiens
Pupas
Temperatūra
(°C)
Laiks (st.)
60 - 70
6-8
Plaukta pozīcija
1 stāvoklis
2 stāvokļi
3
1/4
32
www.electrolux.com
Ēdiens
Temperatūra
(°C)
Laiks (st.)
60 - 70
Plaukta pozīcija
1 stāvoklis
2 stāvokļi
5-6
3
1/4
Dārzeņi skābē‐ 60 - 70
šanai
5-6
3
1/4
Sēnes
50 - 60
6-8
3
1/4
Zaļumi
40 - 50
2-3
3
1/4
Temperatūra
(°C)
Laiks (st.)
Plaukta pozīcija
Plūmes
60 - 70
Aprikozes
Pipari
Augļi
Ēdiens
1 stāvoklis
2 stāvokļi
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Ābolu šķēles
60 - 70
6-8
3
1/4
Bumbieri
60 - 70
6-9
3
1/4
11.14 Karstā gaisa + Tvaiks
Kūkas un konditorejas izstrādājumi
Ēdiens
Tempera‐
tūra (°C)
Laiks (min.) Plaukta
pozīcija
Komentāri
Ābolkūka1)
160
60 - 80
2
20 cm kūku veidnē
Tortes
175
30 - 40
2
26 cm kūku veidnē
Augļu torte
160
80 - 90
2
26 cm kūku veidnē
Biskvītkūka
160
35 - 45
2
26 cm kūku veidnē
Panettone1)
150 - 160
70 - 100
2
20 cm kūku veidnē
Plūmju pīrāgs1)
160
40 - 50
2
Maizes traukā
Kūciņas
150 - 160
25 - 30
3 (2 un 4) Uz cepamās paplātes
Cepumi
150
20 - 35
3 (2 un 4) Uz cepamās paplātes
12 - 20
2
15 - 20
3 (2 un 4) Uz cepamās paplātes
Saldas maizītes1) 180 - 200
Brioši1)
180
1) Iepriekš uzsildiet cepeškrāsni 10 minūtes.
Uz cepamās paplātes
LATVIEŠU
33
Vaļēji pīrāgi
Ēdiens
Tempera‐
tūra (°C)
Laiks
(min.)
Plaukta
pozīcija
Komentāri
Ar dārzeņu pildī‐
jumu
170 - 180
30 - 40
1
Veidnē
Lazanja
170 - 180
40 - 50
2
Veidnē
Kartupeļu sace‐
pums
160 - 170
50 - 60
1 (2 un 4)
Veidnē
Gaļa
Ēdiens
Daudzums
(g)
Temper‐
atūra
(°C)
Laiks
(min.)
Plaukta
pozīcija
Komentāri
Cūkas cepetis
1000
180
90 - 110
2
Uz restotā
plaukta
Teļa gaļa
1000
180
90 - 110
2
Uz restotā
plaukta
Liellopu gaļas
cepetis - pus‐
jēls
1000
210
45 - 50
2
Uz restotā
plaukta
Liellopu gaļas
cepetis - vidēji
izcepts
1000
200
55 - 65
2
Uz restotā
plaukta
Liellopu gaļas
cepetis - pilnī‐
bā izcepts
1000
190
65 - 75
2
Uz restotā
plaukta
Jēra gaļa
1000
175
110 - 130 2
Stilbs
Vista
1000
200
55 - 65
2
Vesela
Tītars
4000
170
180 - 240 2
Vesels
Pīle
2000 - 2500
170 - 180 120 - 150 2
Vesela
Zoss
3000
160 - 170 150 - 200 1
Vesela
Trusis
-
170 - 180 60 - 90
Sadalīts gabalos
2
Zivs
Ēdiens
Daud‐
zums
(g)
Tempera‐
tūra (°C)
Laiks
(min.)
Plaukta
pozīcija
Komentāri
Forele
1500
180
25 - 35
2
3-4 zivis
Tuncis
1200
175
35 - 50
2
4 - 6 filejas
Heks
-
200
20 - 30
2
-
34
www.electrolux.com
11.15 Gatavošana diētiskajā
cepamā traukā
Izmantojiet funkciju: Karstā gaisa +
Tvaiks.
Dārzeņi
Ēdiens
Temperatūra
(°C)
Plaukta pozīcija
Brokoļi, ziedkopas
130
20 - 25
2
Baklažāns
130
15 - 20
2
Ziedkāposti, ziedkopas
130
25 - 30
2
Tomāti
130
15
2
Sparģeļi, balti
130
25 - 35
2
Sparģeļi, zaļi
130
35 - 45
2
Cukini, šķēlītēs
130
20 - 25
2
Burkāni
130
35 - 40
2
Fenhelis
130
30 - 35
2
Kolrābis
130
25 - 30
2
Paprika, strēmeles
130
20 - 25
2
Seleriju šķēlītes
130
30 - 35
2
Ēdiens
Temperatūra
(°C)
Laiks (min.)
Plaukta pozīcija
Vārīts šķiņķis
130
55 - 65
2
Vārīta vistas krūtiņa
130
25 - 35
2
Kasseler (žāvēta cūkas
mugura)
130
80 - 100
2
Ēdiens
Temperatūra
(°C)
Laiks (min.)
Plaukta pozīcija
Forele
130
25 - 30
2
Laša fileja
130
25 - 30
2
Ēdiens
Temperatūra
(°C)
Laiks (min.)
Plaukta pozīcija
Rīsi
130
35 - 40
2
Gaļa
Zivs
Piedevas
LATVIEŠU
Ēdiens
Temperatūra
(°C)
Laiks (min.)
Plaukta pozīcija
Kartupeļi ar mizu, vidēja
lieluma
130
50 - 60
2
Vārīti kartupeļi, sagriezti
četrās daļās
130
35 - 45
2
Polenta
130
35 - 45
2
35
11.16 Picas uzstādījumi
Uzsildiet tukšu cepeškrāsni
10 minūtes pirms
gatavošanas.
Ēdiens
Temperatūra (°C)
Laiks
(min.)
Plaukta
pozīcija
Komentāri
Pica (plāna
garoza)
200 - 220
15 - 25
1
Uz cepamās pa‐
plātes
Pica (ar bagātī‐ 200 - 220
gu garnējumu)
20 - 30
1
Uz cepamās pa‐
plātes
Mini pica
200 - 220
15 - 20
1
Uz cepamās pa‐
plātes
Ābolkūka
150 - 170
50 - 70
1
20 cm kūku
veidnē
Plātsmaize
170 - 190
35 - 50
1
26 cm kūku
veidnē
Sīpolu pīrāgs
200 – 220
20 – 30
2
Uz cepamās pa‐
plātes
11.17 Reģenerācija
Uzsildiet tukšu cepeškrāsni
10 minūtes pirms
gatavošanas.
Ēdiens
Temperatūra
(°C)
Laiks (min.)
Plaukta pozīcija
Sautējums/Sacepums 130
15 - 25
2
Makaroni un mērce
130
10 - 15
2
Piedevas (piemēram, 130
rīsi, kartupeļi, makaro‐
ni)
10 - 15
2
36
www.electrolux.com
Ēdiens
Temperatūra
(°C)
Laiks (min.)
Plaukta pozīcija
Viena šķīvja ēdieni
130
10 - 15
2
Gaļa
130
10 - 15
2
Dārzeņi
130
10 - 15
2
11.18 Maizes cepšana
Uzsildiet tukšu cepeškrāsni
10 minūtes pirms
gatavošanas.
Ēdiens
Daud‐
zums
Tempera‐
tūra (°C)
Laiks (min.)
Plaukta pozī‐
cija
Komentāri
Baltmaize
1 000 g
180 - 190
45 - 60
2
1 - 2 gabali,
500 g uz ka‐
tra gabala
Bulciņas
500 g
190 - 210
20 - 30
2 (2 un 4)
6 – 8 maizītes
uz cepamās
paplātes
Rudzu maize 1 000 g
180 - 200
50 - 70
2
1 - 2 gabali,
500 g uz ka‐
tra gabala
Focaccia
190 - 210
20 - 25
2
Uz cepamās
paplātes
-
12. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
12.1 Piezīmes par tīrīšanu
•
•
•
•
Tīriet ierīces priekšpusi ar mīkstu
drāniņu, kas iemērkta siltā ūdenī ar
mazgāšanas līdzekli.
Metāla virsmu tīrīšanai izmantojiet
parastu tīrīšanas līdzekli.
Tīriet ierīces iekšpusi pēc katras
lietošanas reizes. Tauku vai citu
pārtikas palieku uzkrāšanās var
izraisīt ugunsgrēku. Lielāks risks ir
grila paplātei.
Piekaltušus netīrumus tīriet ar
speciālo cepeškrāsnij paredzēto
tīrīšanas līdzekli.
•
•
Tīriet visus papildpiederumus pēc
katras lietošanas un ļaujiet tiem nožūt.
Lietojiet mīkstu drānu, kas iemērkta
siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli.
Piedegumdrošus papildpiederumus
nedrīkst tīrīt ar agresīviem līdzekļiem,
priekšmetiem ar asām šķautnēm vai
trauku mazgājamā mašīnā. Tas var
bojāt piedegumdrošo pārklājumu.
LATVIEŠU
37
12.2 Ierīces no nerūsējoša
tērauda vai alumīnija
Tīriet cepeškrāsns durvis
tikai ar mitru sūkli.
Nosusiniet ar mīkstu drānu.
Neizmantojiet tērauda vilnu,
skābes vai abrazīvus
materiālus, jo tie var sabojāt
cepeškrāsns virsmu. Tīriet
cepeškrāsns vadības paneli,
ievērojot iepriekš minētos
norādījumus.
2
1
Uzstādiet plauktu balstus, veicot
iepriekšminētās darbības pretējā secībā.
Teleskopisko vadotņu
fiksatoriem jābūt vērstiem
ierīces priekšpuses virzienā.
12.3 Durtiņu blīvējuma tīrīšana
•
•
Regulāri pārbaudiet durtiņu blīvējumu.
Durvju blīvējums aptver cepeškrāsns
iekšpuses rāmi. Nelietojiet ierīci, ja
durtiņu blīvējums ir bojāts. Sazinieties
ar pilnvarotu servisa centru.
Lai tīrītu durvju blīvējumu, skatiet
vispārējo informāciju par tīrīšanu.
12.5 Ūdens tvertnes tīrīšana
BRĪDINĀJUMS!
Nelejiet ūdeni ūdens tvertnē
tīrīšanas cikla laikā.
Tīrīšanas cikla laikā ūdens
var pilēt no tvaika pievada
cepeškrāsns iekšpusē.
Ievietojiet pannu
notecēšanai uz plaukta
līmenī tieši zem tvaika
pievada, lai novērstu ūdens
nokļūšanu cepeškrāsns
iekšpuses apakšdaļā.
12.4 Plauktu balstu
Lai tīrītu cepeškrāsns iekšpusi, izņemiet
plauktu balstus.
1. Pavelciet plauktu balstu priekšējo
daļu nost no sānu sienas.
Pēc kāda laika cepeškrāsnī var rasties
kaļķa nogulsnes. Lai to novērstu, tīriet
tās cepeškrāsns daļas, kas rada tvaiku.
Pēc gatavošanas ar tvaiku izlejiet ūdeni
no tvertnes.
Ūdens tipi
2. Pavelciet plauktu balstu aizmugurējo
daļu nost no sānu sienas un izņemiet
to.
•
•
•
Mīksts ūdens ar zemu kaļķa saturu
- ražotājs iesaka, jo tas ļauj samazināt
tīrīšanas ciklu skaitu.
Krāna ūdens - jūs to varat izmantot,
ja jūsu mājas ūdens padeve aprīkota
ar attīrītāju vai ūdens saldinātāju.
Ciets ūdens ar augstu kaļķa saturu
- tas nekādi neietekmē ierīces
veiktspēju, taču palielina tīrīšanas
ciklu skaitu.
38
www.electrolux.com
KAĻĶA DAUDZUMA TABULA ATBILSTOŠI PVO (PASAULES VESELĪBAS
ORGANIZĀCIJAS) DATIEM
Kaļķa nosēdu‐ Ūdens cietība
mi
(Franču pak‐
āpēs)
Ūdens klasifi‐
kācija
Darbiniet at‐
kaļķošanas ci‐
klu ik pēc
(Vācu pak‐
āpēs)
0 - 60 mg/l
0-6
0-3
Salds vai
mīksts
75 cikli – 2,5
mēneši
60 - 120 mg/l
6 - 12
3-7
Vidēji ciets
50 cikli – 2 mē‐
neši
120 - 180 mg/l
12 - 18
8 - 10
Ciets vai kaļ‐
ķains
40 cikli – 1,5
mēnesis
virs 180 mg / l
virs 18
virs 10
Ļoti ciets
30 cikli – 1 mē‐
nesis
1. Uzpildiet ūdens tverti ar 850 ml
ūdens un 50 ml citronskābes (piecas
tējkarotes). Izslēdziet cepeškrāsni un
gaidiet aptuveni 60 minūtes.
2. Ieslēdziet cepeškrāsni un iestatiet
funkciju: Karstā gaisa + Tvaiks.
Iestatiet temperatūru 230 °C.
Atslēdziet to pēc 25 minūtēm un
ļaujiet atdzist 15 minūtes.
3. Ieslēdziet cepeškrāsni un iestatiet
funkciju: Karstā gaisa + Tvaiks.
Iestatiet temperatūru diapazonā no
130 līdz 230 °C. Izslēdziet to pēc 10
minūtēm.
Ļaujiet tai atdzist un tad iztukšojiet
tvertnes saturu. Skatiet sadaļu "Ūdens
tvertnes iztukšošana".
4. Izskalojiet ūdens tvertni un notīriet ar
drānu atlikušās kaļķa nogulsnes
cepeškrāsnī.
5. Iztīriet nosusināšanas cauruli ar
rokām, izmantojot siltu ziepjūdeni. Lai
novērstu bojājumus, nelietojiet
skābes, aerosolus vai tamlīdzīgus
tīrīšanas līdzekļus.
Cepeškrāsns durvis var
aizvērties, ja mēģināsiet
izņemt stikla paneli, kamēr
durvis vēl nav noņemtas.
UZMANĪBU!
Nelietojiet ierīci, ja tajā nav
ielikti stikla paneļi.
1. Atveriet durvis līdz galam un atrodiet
eņģi pa labi no durvīm.
2. Piespiediet pievelkošo detaļu, līdz tā
virzās atpakaļ.
12.6 Cepeškrāsns durvju
tīrīšana
Cepeškrāsns durvis ir aprīkotas ar
četriem stikla paneļiem.Cepeškrāsns
durvis un iekšējos stikla paneļus var
noņemt, lai tos notīrītu.
3. Pieturiet piespiesto detaļu ar vienu
roku. Ar otru roku, izmantojot
skrūvgriezi, paceliet un pagrieziet
labās puses eņģu sviru.
LATVIEŠU
4. Atrodiet eņģi pa kreisi no durvīm.
39
7. Novietojiet durvis uz mīkstas drānas,
kas uzklāta uz stabilas virsmas.
8. Atbrīvojiet bloķēšanas sistēmu, lai
izņemtu stikla paneļus.
5. Paceliet un pagrieziet kreiso eņģu
sviru.
9. Pagrieziet abus stiprinājumus par 90°
un izceliet tos no ligzdām.
6. Veriet ciet cepeškrāsns durvis
pusvirus, līdz tās atrodas pirmajā
atvēršanas pozīcijā. Tad pavelciet uz
priekšu un izceliet durvis ārā.
40
www.electrolux.com
A
B
C
90°
10. Vispirms uzmanīgi paceliet un
izņemiet stikla paneļus vienu pēc
otra. Sāciet ar augšējo paneli.
Vidējais stikla panelis noteikti jāuzstāda
ligzdā pareizi.
1
2
11. Notīriet stikla paneļus ar ziepjūdeni.
Uzmanīgi noslaukiet stikla paneļus.
Kad tīrīšana pabeigta, uzstādiet stikla
paneļus un cepeškrāsns durvis. Veiciet
augstāk minētās darbības pretējā secībā.
Parūpējieties, lai stikla paneļi (A, B un C)
tiktu ievietoti atpakaļ pareizajā secībā.
Pirmajam panelim (A) ir dekoratīvs
ietvars. Drukāto apzīmējumu pusei jābūt
vērstai pret durvju iekšpusi. Pēc
ievietošanas pārliecinieties, vai stikla
paneļa ietvara virsma (A) drukāto
apzīmējumu pusē, tai pieskaroties, nav
raupja.
12.7 Lampas maiņa
Ievietojiet ierīces tilpnes apakšā drānu.
Tas novērš lampas stikla pārsega un
tilpnes bojājumus.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv elektrošoka risks!
Pirms lampas nomainīšanas
atvienojiet drošinātāju.
Lampa un lampas stikla
pārsegs var būt karsti.
UZMANĪBU!
Vienmēr turiet halogēna
lampu ar drānu, lai tauku
atliekas nesadegtu uz
lampas.
1. Deaktivizējiet ierīci.
2. Izņemiet drošinātājus no drošinātāju
kārbas vai deaktivizējiet atdalītāju.
LATVIEŠU
Aizmugurējā lampa
1. Pagrieziet lampas stikla pārsegu
pretēji pulksteņa rādītāja virzienam,
lai to izņemtu.
41
2. Notīriet stikla pārsegu.
3. Nomainiet cepeškrāsns lampu ar
piemērotu 300 °C siltumizturīgu
cepeškrāsns lampu.
4. Uzlieciet stikla pārsegu.
13. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
13.1 Ko darīt, ja ...
Problēma
Iespējamie iemesli
Risinājums
Cepeškrāsni nevar ieslēgt
vai izslēgt.
Cepeškrāsns nav pieslēgta Pārbaudiet, vai cepe‐
elektrotīklam vai nav pie‐
škrāsns ir pareizi pievieno‐
slēgta pareizi.
ta strāvas piegādei (skatiet
pieslēguma diagrammu).
Cepeškrāsns nesakarst.
Cepeškrāsns ir deaktivizē‐
ta.
Ieslēdziet cepeškrāsni.
Cepeškrāsns nesakarst.
Nav iestatīts pulkstenis.
Iestatiet pulksteni.
Cepeškrāsns nesakarst.
Nav iestatīti nepieciešamie Pārliecinieties, vai iestatīju‐
iestatījumi.
mi ir pareizi.
Cepeškrāsns nesakarst.
Automātiskā izslēgšanās ir Skatiet sadaļu "Automātis‐
izslēgta.
kā izslēgšanās".
Cepeškrāsns nesakarst.
Bērnu drošības funkcija ir
ieslēgta.
Skatiet sadaļu "Bērnu dro‐
šības funkcijas lietošana".
Cepeškrāsns nesakarst.
Durvis nav pareizi aizvēr‐
tas.
Cieši aizveriet durvis.
Cepeškrāsns nesakarst.
Nostrādājis drošinātājs.
Pārliecinieties, vai ierīces
darbības traucējums ir
saistīts\i ar drošinātāju. Ja
drošinātājs nostrādā atkār‐
toti, sazinieties ar kvalificē‐
tu elektriķi.
Lampa nedarbojas.
Lampa ir bojāta.
Nomainiet lampu.
Cepeškrāsnī ir ūdens.
Tvertnē ir pārāk daudz
ūdens.
Izslēdziet cepeškrāsni un
savāciet ūdeni ar lupatu
vai sūkli.
Gatavošana ar tvaiku ne‐
darbojas.
Tvertnē nav ūdens.
Piepildiet ūdens tvertni.
Gatavošana ar tvaiku ne‐
darbojas.
Kaļķakmens nobloķējis at‐
veri.
Pārbaudiet tvaika ieplūdes
atveri. Notīriet kaļķakmeni.
42
www.electrolux.com
Problēma
Iespējamie iemesli
Risinājums
Ūdens tvertnes iztukšoša‐ Cepeškrāsnī ir kaļķakmens Iztīriet ūdens tvertni. Ska‐
nai ir nepieciešamas vairāk nogulsnes.
tiet sadaļu "Ūdens tvertnes
nekā trīs minūtes vai no
tīrīšana".
tvaika ieplūdes atveres tek
ūdens.
Displejs rāda kļūdas kodu,
kas nav tabulā.
Notikusi kļūme elektrosis‐
tēmā.
•
•
Izslēdziet cepeškrāsni,
izmantojot mājas elek‐
trosistēmas drošinātāju
vai drošinātāju kārbas
aizsargslēdzi, un tad at‐
kal ieslēdziet to.
Ja displejā atkārtoti par‐
ādās kļūdas kods, sazi‐
nieties ar klientu apkal‐
pošanas centru.
Tvaiki un kondensāts
nosēžas uz ēdiena un ce‐
peškrāsns tilpnē.
Ēdieni cepeškrāsnī atstāti
pārāk ilgi.
Pabeidzot gatavošanu,
neatstājiet ēdienus cepe‐
škrāsnī ilgāk par 15 - 20
minūtēm.
Cepeškrāsns ir ieslēgta un
nesakarst. Ventilators ne‐
darbojas. Displejā tiks
parādīts "Demo".
Ieslēgts demo režīms.
1. Deaktivizējiet ierīci.
2. Pieskarieties un turiet
, kamēr ierīce ieslēd‐
zas un izslēdzas.
3. Vienlaikus turiet pies‐
piestus
un , līdz
atskan skaņas signāls.
"Demo" izdziest.
13.2 Apkopes dati
Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties
ar ierīces tirgotāju vai pilnvarotu servisa
centru.
Tehnisko datu plāksnīte atrodas ierīces
iekšpusē uz priekšējā rāmja. Nenoņemiet
ierīces iekšpusē esošo tehnisko datu
plāksnīti.
Servisa centram nepieciešamie dati
norādīti uz tehnisko datu plāksnītes.
Ieteicams datus pierakstīt šeit:
Ierīces modeļa nosaukums (MOD.)
.........................................
Izstrādājuma Nr. (PNC)
.........................................
Sērijas numurs (S.N.)
.........................................
14. UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
LATVIEŠU
14.3 Elektroinstalācija
14.1 Iebūvēšana
548 21
558
min. 550
114
16
20
600
43
min. 560
589
594
573
Ražotājs neuzņemas
nekādu atbildību par
bojājumiem, kas radušies,
neievērojot drošības
norādījumus, kas minēti
Drošības informācijas
sadaļās.
Šī ierīce ir aprīkota ar kontaktdakšu un
barošanas vadu.
594
14.4 Kabelis
5
3
Kabeļu veidi, kas piemēroti uzstādīšanai
vai nomaiņai:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
548 21
min. 550
20
590
558
16
114
min. 560
589
594
573
594
5
3
14.2 Ierīces nostiprināšana pie
virtuves mēbelēm
A
B
Attiecībā uz kabeļu šķērsgriezumu,
skatiet kopējo jaudu uz tehnisko datu
plāksnītes. Var arī atsaukties uz tabulu:
Kopējā jauda (W)
Kabeļa šķērsgrie‐
zums (mm²)
maksimums 1380
3 x 0.75
maksimums 2300
3x1
maksimums 3680
3 x 1.5
Iezemēšanas vadam (zaļš/dzeltens
kabelis) jābūt par 2 cm garākam par
fāzes un neitrālo kabeli (zils un brūns
kabelis).
44
www.electrolux.com
15. ENERGOEFEKTIVITĀTE
15.1 Produkta marķējums un informācija atbilstoši ES 65-66/2014
Ražotāja nosaukums
Electrolux
Modeļa identifikācija
EOB6850AOX
Energoefektivitātes indekss
88,2
Elektroenerģijas patēriņa klase
A
Enerģijas patēriņš ar standarta ielādi, tradicionā‐
lais režīms
0,93 kWh/ciklā
Enerģijas patēriņš ar standarta ielādi, piespiedu
ventilācijas režīms
0,75 kWh/ciklā
Tilpņu skaits
1
Karstuma avots
Elektrība
Skaņas līmenis
72 l
Cepeškrāsns veids
Iebūvējama cepeškrāsns
Masa
41.2 kg
EN 60350-1 - Elektriskās
mājsaimniecības ierīces ēdiena
gatavošanai. 1. daļa: Plītis, cepeškrāsnis,
tvaika cepeškrāsnis un grili. Veiktspējas
mērīšanas metodes.
•
•
15.2 Enerģijas taupīšana
Ierīce aprīkota ar funkcijām, kas ļauj
taupīt enerģiju, gatavojot ikdienā.
•
Vispārēji padomi
– Pārliecinieties, ka cepeškrāsns
durvis ir cieši aizvērtas, kad ierīce
darbojas, un centieties tās turēt
maksimāli aizvērtas gatavošanas
laikā.
– Izmantojiet metāla traukus, lai
uzlabotu enerģijas taupīšanu.
– Kad iespējams, ievietojiet ēdienu
cepeškrāsnī, to neuzkarsējot.
– Gatavošanai, kas ilgs vairāk nekā
30 minūtes, samaziniet
cepeškrāsns temperatūru līdz
minimumam uz 3-10 minūtēm,
atkarībā no gatavošanas laika un
gatavošanas ilguma. Atlikušais
siltums cepeškrāsnī turpinās
gatavot ēdienu.
– Izmantojiet atlikušo siltumu, lai
uzsildītu ēdienu.
•
•
•
•
Gatavošana, izmantojot ventilatoru
- kad iespējams, izmantojiet
gatavošanas funkcijas, izmantojot
ventilatoru, lai ietaupītu enerģiju.
Atlikušais siltums
– Dažām karsēšanas funkcijām, ja
ir aktivizēta programma ar laika
izvēli (Darb. laiks, Beigu laiks) un
gatavošanas laiks ir ilgāks par 30
minūtēm, sildelementi automātiski
izslēdzas par 10% agrāk.
Ventilators un lampa turpina
darboties.
Gatavošana ar izslēgtu lampu izslēdziet lampu gatavošanas laikā un
ieslēdziet to tikai, kad nepieciešams.
Ēdiena siltuma uzturēšana - ja
vēlaties izmantot atlikušo siltumu, lai
uzturētu ēdienu siltu, izvēlieties
zemāko iespējamo temperatūras
iestatījumu. Displejā būs redzama
atlikušā siltuma temperatūra.
Eco funkcijas - skatiet sadaļu
"Karsēšanas funkcijas".
Kad izmantojat funkciju: Ventilatora
kars. + tvaiks, lampa deaktivizēsies
pēc 30 sekundēm. Jūs atkal varat to
ieslēgt, kad vēlaties.
LATVIEŠU
•
45
Izmantojot Eco funkcijas, lampa
izslēdzas. Jūs atkal varat to ieslēgt,
kad vēlaties.
16. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
*
46
www.electrolux.com
LATVIEŠU
47
867318450-B-222015
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement