AEG BE5014721M, BE5014701M User manual

AEG BE5014721M, BE5014701M User manual
CS
SK
Návod k použití
Parní trouba
Návod na používanie
Parná rúra
2
41
BE5014321
BE5014701
BE5014721
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................................................4
3. POPIS SPOTŘEBIČE.........................................................................................7
4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.................................................................................7
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ............................................................................................ 8
6. FUNKCE HODIN.............................................................................................. 12
7. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ.............................................................................. 13
8. DOPLŇKOVÉ FUNKCE....................................................................................17
9. TIPY A RADY................................................................................................... 18
10. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...................................................................................... 31
11. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.............................................................................. 35
12. INSTALACE....................................................................................................37
13. TECHNICKÉ INFORMACE............................................................................ 38
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.......................................................................... 39
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují
život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí
věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registeraeg.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce
nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou
instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy
uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí
použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné části jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu
provádět jen kvalifikovaná osoba.
Při provozu je vnitřek spotřebiče horký. Nedotýkejte se
topných článků ve spotřebiči. Při vkládání či vyjímání
příslušenství či nádobí vždy používejte kuchyňské
chňapky.
Před údržbou odpojte spotřebič od napájení.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Před výměnou žárovky se nejprve přesvědčte, že je
spotřebič vypnutý, abyste předešli riziku úrazu
elektrickým proudem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré
kovové škrabky k čistění skleněných dvířek, mohly by
poškrábat povrch, což by mohlo následně vést k
rozbití skla.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte
přední a poté zadní konec drážek na rošty od stěny
trouby. Drážky na rošty instalujte stejným postupem v
opačném pořadí.
Používejte pouze pečicí sondu doporučenou k tomuto
spotřebiči.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
2.2 Připojení k elektrické síti
UPOZORNĚNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
noste ochranné rukavice.
Netahejte spotřebič za držadlo.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Ujistěte se, že je spotřebič
namontován pod bezpečnou
konstrukcí a vedle bezpečných
konstrukcí.
Strany spotřebiče musí být umístěny
vedle spotřebičů nebo kuchyňského
nábytku stejné výšky.
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
•
•
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete vyměnit přívodní
ČESKY
•
•
•
•
•
•
•
•
kabel, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
Síťové kabely se nesmí nacházet v
blízkosti dveří spotřebiče nebo se jich
dotýkat, obzvláště jsou-li dveře horké.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ní síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnící jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení
musí mít mezeru mezi kontakty
alespoň 3 mm širokou.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
2.3 Použití spotřebiče
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení, úrazu elektrickým
proudem či výbuchu.
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič používejte pouze v
domácnosti.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační
otvory zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Spotřebič po každém použití vypněte.
Pokud je spotřebič v provozu, buďte
při otevírání jeho dvířek opatrní. Může
dojít k uvolnění horkého vzduchu.
Nepracujte se spotřebičem, když
máte vlhké ruce nebo když je v
kontaktu s vodou.
Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte
násilím.
•
•
•
•
5
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
Používáte-li při přípravě jídla přísady
obsahující alkohol, může vzniknout
směs vzduchu s alkoholem.
Při otvírání dvířek nesmí být v
blízkosti spotřebiče jiskry ani otevřený
oheň.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
Jak zabránit poškození nebo změně
barvy smaltovaného povrchu:
– Nepokládejte nádobí či jiné
předměty přímo na dno
spotřebiče.
– Na dno spotřebiče nepokládejte
hliníkovou fólii.
– Nenalévejte vodu přímo do
horkého spotřebiče.
– po dokončení pečení
nenechávejte vlhká jídla ve
spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání
příslušenství buďte opatrní.
Barevné změny na smaltovaném
povrchu nemají vliv na výkon
spotřebiče. Nejedná se o závadu z
hlediska ustanovení záruky.
Při pečení vlhkých koláčů používejte
hluboký plech. Ovocné šťávy mohou
zanechat trvalé skvrny.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
Vždy pečte se zavřenými dvířky
trouby.
2.4 Vaření v páře
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
•
Horká pára může způsobit popálení:
– Během vaření v páře neotvírejte
dvířka spotřebiče.
6
www.aeg.com
– Po ukončení vaření v páře
otvírejte dvířka spotřebiče
opatrně.
2.5 Čištění a údržba
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění,
požáru nebo poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Přesvědčte se, že spotřebič už
vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí
skleněných panelů.
Poškozené skleněné panely okamžitě
vyměňte. Kontaktujte servisní
středisko.
Při vyjímání dvířek spotřebiče buďte
opatrní. Dvířka jsou těžká!
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Zbytky tuků či jídel ve spotřebiči
mohou způsobit požár.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.
•
Katalytický smalt (je-li součástí
výbavy) nečistěte žádným druhem
čisticího prostředku.
2.6 Vnitřní osvětlení
•
V tomto spotřebiči se používají
speciální či halogenové žárovky
pouze pro použití v domácích
spotřebičích. Nepoužívejte je pro
osvětlení domácnosti.
UPOZORNĚNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.
•
•
Před výměnou žárovky spotřebič
odpojte od napájení.
Používejte pouze žárovky se stejnými
vlastnostmi.
2.7 Likvidace
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
ČESKY
7
3. POPIS SPOTŘEBIČE
3.1 Celkový pohled
1
2
3
4
5
6
7
14
5
13
4
8
3
9
2
1
12
11
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3.2 Příslušenství
•
•
•
Tvarovaný rošt
Pro nádoby na pečení, dortové a
koláčové formy, pečeně.
Plech na pečení
Na koláče a sušenky.
Hluboký pekáč / plech
•
•
Ovládací panel
Ovladač funkcí trouby
Elektronický programátor
Ovladač teploty
Zásobník na vodu
Topné těleso
Zásuvka pečicí sondy
Osvětlení
Ventilátor
Drážky na rošty, vyjímatelné
Vypouštěcí hadice
Ventil pro vypouštění vody
Polohy roštů
Vstup páry
Pro pečení moučných jídel a masa,
nebo k zachycování tuku.
Pečicí sonda
Používá se k měření stupně přípravy
jídla.
Vysunovací kolejničky
Pro rošty a plechy na pečení.
4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
4.1 První čištění
Ze spotřebiče odstraňte veškeré
příslušenství a vyjímatelné drážky na
rošty.
Viz část „Čištění a údržba“.
Před prvním použitím spotřebič vyčistěte.
Příslušenství a vyjímatelné drážky vložte
zpět do jejich původní polohy.
4.2 Nastavení času
Po prvním připojení spotřebiče k
elektrické síti se na displeji na několik
sekund rozsvítí všechny symboly.
Následujících několik sekund se na
displeji zobrazuje verze software.
Když zhasne verze softwaru, zobrazí se
na displeji
a „12:00“. "12“ bliká.
nebo
1. Pomocí
čas v hodinách.
nastavte aktuální
2. Potvrďte stisknutím . Toto je nutné
pouze tehdy, když nastavujete čas
poprvé. Později bude nový čas po
pěti sekundách automaticky uložen.
8
www.aeg.com
Na displeji se objeví
hodina. "00“ bliká.
3. Pomocí
nebo
čas v minutách.
a nastavená
nastavte aktuální
4. Potvrďte stisknutím . Toto je nutné
pouze tehdy, když nastavujete čas
poprvé. Později bude nový čas po
pěti sekundách automaticky uložen.
Na displeji se zobrazí nový čas.
4.3 Změna času
Čas můžete změnit pouze tehdy, když je
trouba vypnutá.
Stiskněte .
Na displeji začne blikat nastavený čas a
symbol
Pro nastavení nového času viz
„Nastavení času“.
4.4 Předehřátí
Předehřátí prázdného spotřebiče ke
spálení zbytkové mastnoty.
1. Zvolte funkci
a maximální teplotu.
2. Nechte spotřebič pracovat jednu
hodinu.
3. Zvolte funkci
a maximální teplotu.
4. Nechte spotřebič pracovat 15 minut.
Příslušenství se může zahřát více než
obvykle. Ze spotřebiče může vycházet
zápach a kouř. To je normální jev.
Zajistěte v místnosti dostatečné větrání.
.
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
5.1 Zasunovací ovladače
Chcete-li spotřebič spustit, zatlačte
ovladač. Ovladač se vysune.
1. Otočte ovladačem funkcí trouby na
požadovanou funkci.
2. Otočte ovladačem teploty na
požadovanou teplotu.
3. Spotřebič vypnete otočením
ovladače funkcí a teploty trouby do
polohy vypnuto.
5.2 Zapnutí a vypnutí
spotřebiče
Podle daného modelu má
váš spotřebič symboly
ovladače, ukazatele nebo
kontrolky:
• Ukazatel se rozsvítí, když
trouba začne hřát.
• Kontrolka se rozsvítí,
když je spotřebič v
provozu.
• Symbol ukazuje, zda
ovladač řídí funkce trouby
nebo teplotu.
5.3 Funkce trouby
Funkce trouby
Poloha Vypnuto
Použití
Spotřebič je vypnutý.
ČESKY
Funkce trouby
9
Použití
Rychlé zahřátí
Zkracuje dobu rozehřátí.
Pravý horký
vzduch
K pečení jídla na třech úrovních současně a k sušení
potravin.Nastavte teplotu trouby o 20 - 40 °C nižší než
při použití funkce Konvenční ohřev.
Příprava pizzy
K pečení jídel, která vyžadují propečenější a křupavý
spodek, na jedné úrovni. Nastavte teplotu trouby o 20 40 °C nižší než při použití funkce Konvenční ohřev.
Konvenční ohřev
K pečení moučných jídel a masa na jedné úrovni trou‐
by.
Spodní ohřev
K pečení koláčů s křupavým spodkem a zavařování po‐
travin.
Rozmrazování
K rozmrazování potravin.
Gril
Ke grilování plochých pokrmů a opékání chleba.
Velkoplošný gril
Ke grilování plochých kusů ve velkém množství a opé‐
kání chleba.
Turbo gril
K pečení větších kusů masa nebo drůbeže s kostmi na
jedné úrovni trouby. Také k zapékání a pečení dozlato‐
va.
Horký vzduch +
Pára
K přípravě jídel v páře. Pomocí této funkce snížíte dél‐
ku přípravy jídla, uchováte tak jeho vitamíny a živiny.
Zvolte funkci a nastavte teplotu mezi 130 °C až 230 °C.
5.4 Funkce rychlého zahřátí
Funkce rychlého zahřátí snižuje čas
potřebný k rozehřátí trouby.
1. Nastavte funkci rychlého rozehřátí.
Viz tabulka Funkce trouby.
2. Otočte ovladačem teploty na
požadovanou teplotu.
Když spotřebič dosáhne nastavené
teploty, ozve se zvukový signál.
Funkce rychlého zahřátí se
po zaznění zvukového
signálu nevypne. Funkci
musíte vypnout ručně.
3. Nastavte funkci trouby.
10
www.aeg.com
5.5 Displej
A
G
B
F
E
C
D
A) Časovač
B) Ukazatel zahřívání / zbytkového tepla
C) Zásobník vody (pouze u vybraných
modelů)
D) Pečicí sonda (pouze u vybraných
modelů)
E) Zámek dvířek (pouze u vybraných
modelů)
F) Hodiny / minuty
G) Funkce hodin
5.6 Tlačítka
Tlačítko
Funkce
Popis
HODINY
Slouží k nastavení funkce hodin.
MÍNUS
Slouží k nastavení času.
MINUTKA
Nastavení funkce MINUTKY. Podržením
tlačítka déle než tři sekundy zapnete či
vypnete osvětlení trouby.
PLUS
Slouží k nastavení času.
TEPLOTA
Slouží ke kontrole teploty trouby nebo te‐
ploty pečicí sondy (je-li součástí výbavy).
Používejte pouze během spuštěné funkce
trouby.
5.7 Ukazatel ohřevu
Jestliže zapnete funkci trouby, stavové
se budou postupně
čárky na displeji
rozsvěcovat. Stavové čárky signalizují
zvyšování nebo snižování teploty trouby.
5.8 Vaření v páře
1. Nastavte funkci
.
2. Stisknutím víčka zásobník na vodu
otevřete. Naplňte zásobník vodou,
dokud se nerozsvítí kontrolka plného
zásobníku.
Maximální objem zásobníku je 900
ml. Vystačí přibližně na 55 – 60 minut
přípravy jídla.
Jako tekutinu používejte
pouze vodu.
Nepoužívejte filtrovanou
(demineralizovanou) či
destilovanou vodu.
Nepoužívejte jiné
tekutiny.
Nenalévejte do
zásobníku na vodu
hořlavé kapaliny nebo
kapaliny s obsahem
alkoholu (grappa,
whisky, koňak apod.).
3. Zatlačte zásobník na vodu do
původní polohy.
4. Připravte potraviny do správné
nádoby.
5. Nastavte teplotu v rozmezí od 130 do
230 °C.
ČESKY
Při teplotách nad 230 °C nedává
vaření a pečení v páře dobré
výsledky.
UPOZORNĚNÍ!
Po každém použití funkce
páry vyčkejte minimálně 60
minut, abyste zabránili úniku
horké vody z ventilu pro
vypouštění vody.
11
1. Připravte vypouštěcí hadici (C), která
je součástí stejného balení jako
návod k použití. Spojku (B) nasuňte
na jeden konec vypouštěcí hadice.
2. Druhý konec vypouštěcí hadice (C)
umístěte do nádoby. Umístěte jej
níže než vypouštěcí ventil (A).
Po každém dokončení vaření v páře
zásobník vody vyprázdněte.
A
B
POZOR!
Spotřebič je horký. Hrozí
nebezpečí popálení. Při
vyprazdňování zásobníku na
vodu buďte opatrní.
C
5.9 Kontrolka zásobníku na
vodu
Pokud probíhá vaření v páře, displej
zobrazuje kontrolku zásobníku na vodu.
Kontrolka zásobníku na vodu zobrazuje
hladinu vody.
•
- Zásobník na vodu je plný. Když
je zásobník na vodu plný, zazní
zvukový signál. Chcete-li zvukový
signál vypnout, stiskněte libovolné
tlačítko.
•
- Zásobník na vodu je plný do
poloviny.
•
- Zásobník na vodu je prázdný.
Když je nutné doplnit vodu do
zásobníku, zazní zvukový signál.
Jestliže do zásobníku
nalijete příliš mnoho vody,
přebytečná voda se vylije
bezpečnostní výpustí na dno
trouby.
Vodu odsajte pomocí
houbičky nebo hadříku.
5.10 Vyprázdnění zásobníku
na vodu
POZOR!
Před vyprázdněním
zásobníku na vodu se
ujistěte, že je spotřebič
vychladlý.
3. Otevřete dvířka trouby a spojku (B)
zasuňte do vypouštěcího ventilu (A).
4. Na spojku při vypouštění zásobníku
na vodu neustále tlačte.
Zásobník může
obsahovat určité
množství vody, když se
na displeji zobrazí
.Vyčkejte, dokud
voda z vypouštěcího
ventilu nepřestane
vytékat.
5. Když voda přestane vytékat,
vytáhněte spojku z ventilu.
Vypuštěnou vodu
nepoužívejte pro opětovné
naplnění zásobníku.
12
www.aeg.com
6. FUNKCE HODIN
6.1 Tabulka funkcí hodin
Funkce hodin
Použití
DENNÍ ČAS
K nastavení, změně nebo kontrole denního času. Viz
„Nastavení času“.
MINUTKA
Pomocí této funkce nastavíte odpočet (maximálně 23
hodin a 59 minut). Tato funkce nemá žádný vliv na pro‐
voz spotřebiče. Funkci MINUTKA můžete zapnout kdy‐
koliv; i u vypnutého spotřebiče.
TRVÁNÍ
Slouží k nastavení délky provozu spotřebiče. Použijte
pouze v případě, že je nastavená funkce trouby.
UKONČENÍ
Slouží k nastavení doby vypnutí spotřebiče. Použijte
pouze v případě, že je nastavená funkce trouby. Funkci
Trvání a Ukončení lze použít současně pro naprogra‐
mování automatického zapnutí a pozdějšího vypnutí
spotřebiče (odloženého startu).
3. Otočte ovladačem funkcí trouby do
polohy vypnuto.
4. Chcete-li zvukový signál vypnout,
stiskněte libovolné tlačítko.
Mezi funkcemi hodin se
přepíná opakovaným
zmáčknutím
.
Pokud chcete nastavení
funkce hodin potvrdit,
Pokud stisknete , když
nastavujete hodiny funkce
stiskněte
nebo počkejte
pět sekund na automatické
potvrzení.
TRVÁNÍ
, spotřebič
přejde na nastavení funkce
UKONČENÍ
.
6.2 Nastavení funkce TRVÁNÍ
nebo UKONČENÍ
6.3 Nastavení funkce
MINUTKA
1. Stiskněte opakovaně
1. Stiskněte
na displeji neobjeví
Na displeji bliká
2. Stisknutím
nebo
nebo
hodnoty a stisknutím
, dokud se
nebo
.
.
nastavíte
je potvrdíte.
U funkce Trvání
nejprve nastavte
minuty a poté hodiny, u funkce Ukončení
nastavte nejprve hodiny a poté
minuty.
Po uplynutí časové lhůty zazní na dvě
minuty zvukový signál. Na displeji bliká
nastavený čas a symbol
Trouba přestane pracovat.
nebo
.
Na displeji bliká
a „00“.
2. Funkci MINUTKA nastavíte
.
stisknutím
nebo .
Nejprve nastavte sekundy, poté
minuty a pak hodiny.
Čas se nejprve vypočítá v minutách a
sekundách. Když nastavíte čas delší
než 60 minut, zobrazí se na displeji
.
symbol
Spotřebič nyní počítá čas v hodinách a
minutách.
3. Funkce MINUTKA se po pěti
sekundách spustí automaticky.
ČESKY
Po uplynutí 90% nastaveného času
zazní zvukový signál.
4. Po uplynutí nastaveného času zazní
na dvě minuty zvukový signál. "Na
displeji bliká 00:00“ a . Chcete-li
zvukový signál vypnout, stiskněte
libovolné tlačítko.
Když nastavíte funkci
MINUTKA spolu s běžící
funkcí TRVÁNÍ a
UKONČENÍ, zobrazí se na
displeji symbol
13
Měřič času vynulujete stisknutím a
podržením
měřit čas.
a
. Časovač začne opět
Měřič času nelze použít
společně s funkcemi: Trvání
, Ukončení
sonda.
, pečicí
.
6.4 Měřič času
Měřič času můžete použít ke zjištění, jak
dlouho je trouba v provozu. Zapne se
ihned, jak začne trouba hřát.
7. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
7.1 Použití pečicí sondy
Pečicí sonda měří teplotu středu masa.
Jakmile teplota masa dosáhne
nastavené teploty, spotřebič se vypne.
Je nutné nastavit dvě teploty:
•
•
Teplotu trouby. Viz tabulka pečení
masa.
Teplotu sondy ve středu masa. Viz
tabulka pro pečicí sondu.
POZOR!
Používejte pouze pečicí
sondu dodávanou spolu se
spotřebičem nebo originální
náhradní díly.
1. Nastavte funkci trouby a teplotu.
2. Umístěte hrot pečicí sondy (se
symbolem
na rukojeti) do středu
masa.
3. Zapojte zástrčku pečicí sondy do
zásuvky na horní straně vnitřku
trouby.
Ujistěte se, že pečicí sonda zůstane
během přípravy jídla zasunutá v
mase a v zásuvce.
Když pečicí sondu používáte poprvé,
výchozí teplota středu masa je 60 °C.
Zatímco bliká
, můžete použít
ovladač teploty ke změně výchozí
teploty středu masa.
Na displeji se zobrazí symbol pečicí
sondy a výchozí teplota středu masa.
4. Pomocí
uložte novou teplotu
středu masa nebo počkejte 10
sekund na automatické uložení
nastavení.
14
www.aeg.com
Nová výchozí teplota středu masa se
zobrazí během příštího použití pečicí
sondy.
Když maso dosáhne nastavené teploty
středu, začne blikat symbol
a teplota
pečicí sondy. Na dvě minuty zazní
zvukový signál.
5. Chcete-li zvukový signál vypnout,
stiskněte libovolné tlačítko.
6. Odpojte zástrčku pečicí sondu ze
zásuvky. Vyjměte maso ze
spotřebiče.
7. Vypněte spotřebič.
UPOZORNĚNÍ!
Při vytahování špičky a
zástrčky pečicí sondy buďte
opatrní. Pečicí sonda je
horká. Hrozí nebezpečí
popálení.
7.2 Teleskopické výsuvy
Instalační pokyny pro
teleskopické výsuvy si
uschovejte pro budoucí
použití.
Teleskopické výsuvy usnadňují vkládání
nebo vytahování roštů.
POZOR!
Teleskopické výsuvy
nemyjte v myčce nádobí.
Teleskopické výsuvy ničím
nemažte.
1. Pravou i levou teleskopickou výsuvu
zcela vytáhněte.
°C
Při každém zasunutí pečicí
sondy do zásuvky je
zapotřebí znovu nastavit čas
pečicí sondy. Nelze zvolit
trvání ani ukončení.
Když spotřebič poprvé
vypočítává předběžný čas
trvání, na displeji bliká
symbol . Když je výpočet
dokončen, na displeji se
zobrazí délka přípravy jídla.
Výpočty probíhají na pozadí
během přípravy jídla a v
případě potřeby dojde k
aktualizaci hodnoty času
trvání na displeji.
2. Na teleskopické výsuvy položte
tvarovaný rošt a opatrně je zasuňte
do spotřebiče.
°C
Teplotu lze změnit kdykoliv během
přípravy jídla:
1. Stiskněte
:
• jednou - na displeji se zobrazí
nastavená teplota středu masa,
která se střídá s aktuální teplotou
sondy ve středu masa každých 10
sekund.
• dvakrát - na displeji se zobrazí
aktuální teplota trouby, která se
střídá s nastavenou teplotou
trouby každých 10 sekund.
• třikrát - na displeji se zobrazí
nastavená teplota trouby.
2. Pomocí ovladače teploty změňte
požadovanou teplotu.
Před tím, než zavřete dvířka trouby, se
ujistěte, že jste teleskopické výsuvy zcela
zasunuli do spotřebiče.
ČESKY
7.3 Příslušenství pro vaření v
páře
Hadice (C)
Příslušenství soupravy pro
vaření v páře se nedodává
spolu se spotřebičem. Pro
více informací se obraťte na
svého místního prodejce.
Dietní zapékací mísa pro funkce
vaření v páře
Zapékací mísa se skládá ze skleněné
mísy, víka s otvorem pro hadici (C) a
ocelového roštu, který se pokládá na dno
zapékací mísy.
Tryska pro přímé vaření v páře (D)
Skleněná mísa (A)
Ocelový rošt (E)
Víko (B)
•
Horkou zapékací mísu nepokládejte
na chladné či mokré povrchy.
•
Do horké zapékací mísy nedávejte
studené tekutiny.
Tryska a hadice
C
D
„C“ je hadice pro vaření v páře a „D“ je
tryska pro přímé vaření v páře.
15
16
www.aeg.com
C
•
Zapékací mísu nepokládejte na
horkou varnou desku.
2. Vložte zapékací mísu na druhou
úroveň roštu odspodu.
3. Druhý konec hadice zasuňte do
vstupu páry.
•
Zapékací mísu nemyjte pomocí
drátěnek, škrabek či čisticích prášků.
7.4 Vaření v páře v dietní
zapékací míse
Vložte jídlo na kovový rošt uvnitř
zapékací mísy a zakryjte jej víkem.
1. Zasuňte hadici do speciálního otvoru
ve víku dietní zapékací mísy.
Ujistěte se, že hadice není skřípnutá
nebo že se nedotýká horního topného
tělesa trouby.
4. Nastavte troubu na funkci vaření v
páře.
7.5 Přímé vaření v páře
Vložte jídlo na kovový rošt uvnitř
zapékací mísy. Přidejte trochu vody.
POZOR!
Nepoužívejte víko mísy.
ČESKY
UPOZORNĚNÍ!
Při používání trysky za
chodu trouby buďte opatrní.
Když je trouba horká, vždy
pro manipulaci s tryskou
používejte chňapky. Když
nepoužíváte parní funkci,
vyndejte vždy trysku z
trouby.
Použitá hadice je speciálně
navržená pro přípravu jídel a
neobsahuje nebezpečné
látky.
17
2. Vložte zapékací mísu na první nebo
druhou úroveň roštu odspodu.
Ujistěte se, že hadice není skřípnutá
nebo že se nedotýká horního topného
tělesa trouby.
3. Nastavte troubu na funkci vaření v
páře.
Pokud připravujete kuře, kachnu, krůtu,
kůzlečí, velkou rybu nebo podobné jídlo,
zasuňte trysku (D) přímo do duté části
masa. Ujistěte se, že nejsou otvory
ucpané.
1. Zasuňte trysku (D) do hadice (C).
Druhý konec hadice zasuňte do
vstupu páry.
Další informace o vaření v páře najdete v
tabulkách pro vaření v páře v rámci
kapitoly „Tipy a rady“.
8. DOPLŇKOVÉ FUNKCE
8.1 Použití funkce dětské
bezpečnostní pojistky
8.2 Použití funkce Blokování
tlačítek
Funkce dětské bezpečnostní pojistky
brání náhodnému použití spotřebiče.
Funkci blokování tlačítek můžete
zapnout pouze tehdy, když je spotřebič v
provozu.
1. Nenastavujte žádnou funkci trouby.
2. Na dvě sekundy stiskněte a podržte
a .
současně
Zazní zvukový signál. Na displeji se
zobrazí SAFE.
K vypnutí funkce dětské bezpečnostní
pojistky zopakujte krok 2.
Funkce blokování tlačítek brání náhodné
změně nastavení teploty a času u
probíhající funkce trouby.
1. Zvolte funkci trouby a proveďte
požadované nastavení
2. Na dvě sekundy stiskněte a podržte
a .
současně
Zazní zvukový signál. Na displeji se
zobrazí Loc.
K vypnutí funkce blokování tlačítek
zopakujte krok 2.
18
www.aeg.com
Když otočíte ovladačem
teploty nebo stisknete
jakékoliv tlačítko, na displeji
se zobrazí Loc. Když otočíte
ovladačem funkcí trouby,
spotřebič se vypne.
Když spotřebič vypnete,
zatímco je zapnutá funkce
blokování tlačítek, tato
funkce se automaticky
přepne na funkci dětská
bezpečnostní pojistka. Viz
„Použití dětské bezpečnostní
pojistky“.
8.3 Ukazatel zbytkového
tepla
Když spotřebič vypnete, na displeji se
zobrazuje ukazatel zbytkového tepla ,
pokud je teplota v troubě vyšší než 40
°C. Otočením ovladačem teploty doleva
či doprava se zobrazí teplota trouby.
8.4 Automatické vypnutí
Z bezpečnostních důvodů se spotřebič
po určité době, kdy je spuštěna nějaká
funkce trouby a vy nezměníte žádné
nastavení, automaticky vypne.
Teplota (°C)
Čas vypnutí (h)
30 - 115
12,5
Teplota (°C)
Čas vypnutí (h)
120 - 195
8,5
200 - 245
5,5
250 - maximum
3
Po automatickém vypnutí spotřebič opět
zprovozníte pomocí kteréhokoli tlačítka.
Automatické vypnutí
nefunguje s funkcemi: pečicí
sonda, Osvětlení, Trvání,
Ukončení.
8.5 Chladicí ventilátor
Když je spotřebič v provozu, chladicí
ventilátor se automaticky zapne, aby
udržoval povrch spotřebiče chladný.
Jestliže spotřebič vypnete, bude chladicí
ventilátor pokračovat v chlazení až do
úplného ochlazení spotřebiče.
8.6 Bezpečnostní termostat
Nesprávná obsluha spotřebiče nebo
vadné součásti mohou způsobit
nebezpečné přehřátí. Aby se tomu
zabránilo, je tato trouba vybavena
bezpečnostním termostatem, který
přeruší napájení. Po poklesu teploty se
trouba opět automaticky zapne.
9. TIPY A RADY
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Teploty a časy pečení v
tabulkách jsou pouze
orientační. Závisí na
receptu, kvalitě a množství
použitých přísad.
9.1 Vnitřní strana dvířek
U některých modelů můžete na vnitřní
straně dvířek najít:
•
čísla poloh roštů.
•
informace o funkcích trouby,
doporučené poloze roštů a teplotách
pro typická jídla.
9.2 Všeobecné informace
•
•
Spotřebič má pět úrovní roštů. Polohy
roštů ve spotřebiči se počítají zdola.
Tento spotřebič je vybaven
speciálním systémem, který zajišťuje
oběh vzduchu a stálou recyklaci páry.
Tento systém umožňuje pečení a
vaření v páře, takže jídla jsou uvnitř
měkká a na povrchu mají kůrčičku.
Doba pečení a spotřeba energie jsou
sníženy na minimum.
ČESKY
•
•
•
Ve spotřebiči nebo na skleněných
panelech dvířek se může srážet
vlhkost. To je normální jev. Při
otvírání dvířek spotřebiče během
přípravy jídla vždy odstupte.
Kondenzaci snížíte, když spotřebič
vždy před přípravou jídla na 10 minut
předehřejte.
Po každém použití spotřebiče setřete
vlhkost.
Při přípravě jídel na dno spotřebiče
nestavte žádné předměty a žádnou
část spotřebiče nezakrývejte
hliníkovou fólií. Mohlo by to ovlivnit
výsledky pečení a poškodit smalt.
9.3 Pečení moučníků
•
•
Neotvírejte dvířka, dokud neuplynou
3/4 času nutného k pečení.
Jestliže do trouby vložíte dva plechy
na pečení, musí být mezi plechy
jedna úroveň drážek volná.
•
•
19
troubě nevytvořily skvrny, které by již
nemusely jít odstranit.
Před podáváním nechte maso
odpočívat asi 15 minut, a teprve
potom ho krájejte, aby nevytekla
šťáva.
Do hlubokého pekáče / plechu nalijte
trochu vody, aby se při pečení tolik
nekouřilo. Kondenzaci kouře
zabráníte dolitím vody pokaždé, když
se odpaří.
9.5 Doby přípravy
Doba přípravy záleží na druhu potravin,
jejich konzistenci a množství.
Nejprve sledujte průběh pečení a jeho
výsledek. Postupně si najděte nejlepší
nastavení (nastavení teploty, dobu
pečení, apod.) pro nádobí, recepty a
množství potravin, které s tímto
spotřebičem používáte.
9.4 Pečení masa a ryb
•
Při pečení velmi tučného jídla použijte
hluboký pekáč / plech, aby se v
9.6 Tabulka pro pečení
Koláče
Jídlo
Konvenční ohřev
Pravý horký vzduch
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Šlehané
recepty
170
2
160
Křehké
těsto
170
2
Tvarohový 170
koláč s
podmáslím
Jablečný
dort (ja‐
blečný ko‐
láč)1)
170
Čas (min)
Poznámky
3 (2 a 4)
45 - 60
V koláčové
formě
160
3 (2 a 4)
20 - 30
V koláčové
formě
1
165
2
60 - 80
V koláčové
formě o
průměru 26
cm
2
160
2 (vlevo a
vpravo)
80 - 100
Ve dvou
koláčových
formách o
průměru 20
cm na tvar‐
ovaném
roštu
20
www.aeg.com
Jídlo
Konvenční ohřev
Pravý horký vzduch
Čas (min)
Poznámky
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Závin
175
3
150
2
60 - 80
Na plechu
na pečení
Marmelá‐
dový dort
170
2
165
2 (vlevo a
vpravo)
30 - 40
V koláčové
formě o
průměru 26
cm
Piškotový
koláč
170
2
160
2
50 - 60
V koláčové
formě o
průměru 26
cm
Vánoční
dort / bo‐
hatý ovoc‐
160
2
150
2
90 - 120
V koláčové
formě o
průměru 20
cm
175
1
160
2
50 - 60
Ve formě
na chleba
170
3
140 - 150
3
20 - 30
Na plechu
na pečení
Malé ko‐
láčky - na
dvou úrov‐
ních
-
140 - 150
2a4
25 - 35
Na plechu
na pečení
Malé ko‐
láčky - na
třech úrov‐
ních
-
140 - 150
1, 3 a 5
30 - 45
Na plechu
na pečení
Sušenky /
proužky
těsta - na
jedné úr‐
ovni
3
140 - 150
3
30 - 35
Na plechu
na pečení
-
140 - 150
2a4
35 - 40
Na plechu
na pečení
ný dort1)
Švestkový
koláč1)
Malé ko‐
láčky - na
jedné úr‐
ovni
140
Sušenky / proužky
těsta - na
dvou úrov‐
ních
ČESKY
Jídlo
Konvenční ohřev
Pravý horký vzduch
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Sušenky / proužky
těsta - na
třech úrov‐
ních
-
140 - 150
Pusinky na jedné
úrovni
120
3
Pusinky na dvou
-
Žemle1)
21
Čas (min)
Poznámky
1, 3 a 5
35 - 45
Na plechu
na pečení
120
3
80 - 100
Na plechu
na pečení
-
120
2a4
80 - 100
Na plechu
na pečení
190
3
190
3
12 - 20
Na plechu
na pečení
Banánky na jedné
úrovni
190
3
170
3
25 - 35
Na plechu
na pečení
Banánky na dvou
úrovních
-
-
170
2a4
35 - 45
Na plechu
na pečení
Ploché ko‐ 180
láče s
náplní
2
170
2
45 - 70
V koláčové
formě o
průměru 20
cm
Bohatý
160
ovocný ko‐
láč
1
150
2
110 - 120
V koláčové
formě o
průměru 24
cm
Piškotový
dort
1
160
2 (vlevo a
vpravo)
50 - 60
V koláčové
formě o
průměru 20
cm
úrovních1)
170
1) Předehřejte troubu po dobu 10 minut.
22
www.aeg.com
Chléb a pizza
Jídlo
Konvenční ohřev
Pravý horký vzduch
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
190
1
190
Žitný chléb 190
1
Bagety/
190
Pizza1)
Čajové ko‐
Bílý
Čas (min)
Poznámky
1
60 - 70
1 - 2 kusy,
500 g je‐
den kus
180
1
30 - 45
Ve formě
na chleba
2
180
2 (2 a 4)
25 - 40
6 - 8 rohlí‐
ků na ple‐
chu na pe‐
čení
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Na plechu
na pečení
nebo v hlu‐
bokém pe‐
káči / ple‐
chu
200
3
190
3
10 - 20
Na plechu
na pečení
Čas (min)
Poznámky
chléb1)
kaiserky 1)
láčky1)
1) Předehřejte troubu po dobu 10 minut.
Koláče s náplní
Jídlo
Konvenční ohřev
Pravý horký vzduch
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
200
2
180
2
40 - 50
Ve formě
Zeleninový 200
nákyp
2
175
2
45 - 60
Ve formě
Lotrinský
slaný ko‐
180
1
180
1
50 - 60
Ve formě
Lasagne1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Ve formě
Zapečené
cannello‐
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Ve formě
Těstovino‐
vý nákyp
láč1)
ni1)
1) Předehřejte troubu po dobu 10 minut.
ČESKY
23
Maso
Jídlo
Konvenční ohřev
Pravý horký vzduch
Čas (min)
Poznámky
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Hovězí
200
2
190
2
50 - 70
Na tvaro‐
vaném roš‐
tu
Vepřové
180
2
180
2
90 - 120
Na tvaro‐
vaném roš‐
tu
Telecí
190
2
175
2
90 - 120
Na tvaro‐
vaném roš‐
tu
Anglický
rostbíf, ne‐
propečený
210
2
200
2
50 - 60
Na tvaro‐
vaném roš‐
tu
Anglický
rostbíf,
středně
propečený
210
2
200
2
60 - 70
Na tvaro‐
vaném roš‐
tu
Anglický
rostbíf,
dobře pro‐
pečený
210
2
200
2
70 - 75
Na tvaro‐
vaném roš‐
tu
Vepřové
plecko
180
2
170
2
120 - 150
S kůží
Vepřové
nožičky
180
2
160
2
100 - 120
2 kousky
Jehněčí
190
2
175
2
110 - 130
Kýta
Kuře
220
2
200
2
70 - 85
Celé
Krůta
180
2
160
2
210 - 240
Celá
Kachna
175
2
220
2
120 - 150
Celá
Husa
175
2
160
1
150 - 200
Celá
Králík
190
2
175
2
60 - 80
Naporco‐
vaný
Zajíc
190
2
175
2
150 - 200
Naporco‐
vaný
Bažant
190
2
175
2
90 - 120
Celý
24
www.aeg.com
Ryby
Jídlo
Konvenční ohřev
Pravý horký vzduch
Čas (min)
Poznámky
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Pstruh /
pražma
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 ryby
Tuňák / lo‐
sos
190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 filetů
Teplota
(°C)
Čas (min)
9.7 Gril
Prázdnou troubu před
přípravou jídel vždy na tři
minuty předehřejte.
Jídlo
Množství
Ks
(g)
Hovězí
svíčková
4
800
Hovězí bif‐
tek
4
Klobásy
Poloha
roštu
1. strana
2. strana
max.
12 - 15
12 - 14
4
600
max.
10 - 12
6-8
4
8
-
max.
12 - 15
10 - 12
4
Vepřové
kotlety
4
600
max.
12 - 16
12 - 14
4
Kuře (roz‐
krojené na
polovinu)
2
1000
max.
30 - 35
25 - 30
4
Kebaby
4
-
max.
10 - 15
10 - 12
4
Kuřecí
prsa
4
400
max.
12 - 15
12 - 14
4
Hambur‐
gery
6
600
max.
20 - 30
-
4
Rybí filé
4
400
max.
12 - 14
10 - 12
4
Toasty
4-6
-
max.
5-7
-
4
Topinky
4-6
-
max.
2-4
2-3
4
ČESKY
9.8 Turbo gril
Hovězí
Jídlo
Množství
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
190 - 200
5-6
1 nebo 2
180 - 190
6-8
1 nebo 2
na cm tloušťky
170 - 180
8 - 10
1 nebo 2
Množství (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Plec, krkovice, kýta 1 - 1,5
v celku
160 - 180
90 - 120
1 nebo 2
Kotlety, žebírka
1 - 1,5
170 - 180
60 - 90
1 nebo 2
Sekaná
0,75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 nebo 2
Vepřové koleno
(předvařené)
0,75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 nebo 2
Rostbíf nebo hovězí na cm tloušťky
filet, nepropečený1)
Rostbíf nebo hovězí na cm tloušťky
filet, středně prope‐
čený1)
Hovězí pečeně ne‐
bo filet, dobře pro‐
pečený1)
1) Předehřejte troubu.
Vepřové
Jídlo
Telecí
Jídlo
Množství (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Telecí pečeně
1
160 - 180
90 - 120
1 nebo 2
Telecí koleno
1,5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 nebo 2
Jídlo
Množství (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Jehněčí kýta,
jehněčí pečeně
1 - 1,5
150 - 170
100 - 120
1 nebo 2
Jehněčí hřbet
1 - 1,5
160 - 180
40 - 60
1 nebo 2
Jídlo
Množství (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Kusy drůbeže
0,2 - 0,25 g kaž‐ 200 - 220
dý
30 - 50
1 nebo 2
Půlka kuřete
0,4 - 0,5 g kaž‐
dá
35 - 50
1 nebo 2
Jehněčí
Drůbež
190 - 210
25
26
www.aeg.com
Jídlo
Množství (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Kuře, brojler
1 - 1,5
190 - 210
50 - 70
1 nebo 2
Kachna
1,5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 nebo 2
Husa
3,5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 nebo 2
Krůta
2,5 - 3,5
160 - 180
120 - 150
1 nebo 2
Krůta
4-6
140 - 160
150 - 240
1 nebo 2
Jídlo
Množství (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Celá ryba nad 1
kg
1 - 1,5
210 - 220
40 - 60
1 nebo 2
Ryby
9.9 Rozmrazování
Jídlo
Množství
(g)
Doba rozm‐
razování
(min)
Další čas rozm‐
razování (min)
Poznámky
Kuře
1000
100 - 140
20 - 30
Kuře položte na obrácený
talířek ve velkém talíři. V
polovině doby obraťte.
Maso
1000
100 - 140
20 - 30
V polovině doby obraťte.
Maso
500
90 - 120
20 - 30
V polovině doby obraťte.
Pstruh
150
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
300
30 - 40
10 - 20
-
Máslo
250
30 - 40
10 - 15
-
Smetana
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Smetanu lze snadno uš‐
lehat, i když jsou v ní ne
zcela rozmražené kous‐
ky.
Zdobený dort
1400
60
60
-
9.10 Sušení - Pravý horký
vzduch
•
Používejte plechy vyložené papírem
odolným proti mastnotě nebo papírem
na pečení.
•
Lepších výsledků dosáhnete, když
troubu v polovině doby sušení
zastavíte, otevřete dvířka a necháte ji
na jednu noc vychladnout před
dokončením sušení.
ČESKY
Zelenina
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (hod)
Poloha roštu
1 poloha
2 polohy
Fazole
60 - 70
6-8
3
1/4
Papriky
60 - 70
5-6
3
1/4
Zelenina do
polévky
60 - 70
5-6
3
1/4
Houby
50 - 60
6-8
3
1/4
Byliny
40 - 50
2-3
3
1/4
Teplota (°C)
Čas (hod)
Poloha roštu
Ovoce
Jídlo
1 poloha
2 polohy
Švestky
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Meruňky
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Jablečné plátky
60 - 70
6-8
3
1/4
Hrušky
60 - 70
6-9
3
1/4
9.11 Horký vzduch + Pára
Koláče a cukroví
Jídlo
Teplota (°C) Čas (min)
Poloha
roštu
Poznámky
Jablečný dort1)
160
60 - 80
2
V koláčové formě o prů‐
měru 20 cm
Ovocné koláče
175
30 - 40
2
V koláčové formě o prů‐
měru 26 cm
Ovocný koláč
160
80 - 90
2
V koláčové formě o prů‐
měru 26 cm
Piškotový koláč
160
35 - 45
2
V koláčové formě o prů‐
měru 26 cm
Panettone1)
150 - 160
70 - 100
2
V koláčové formě o prů‐
měru 20 cm
Švestkový koláč1)
160
40 - 50
2
Ve formě na chleba
Malé moučníky
150 - 160
25 - 30
3 (2 a 4)
Na plechu na pečení
Sušenky
150
20 - 35
3 (2 a 4)
Na plechu na pečení
Sladké pečivo1)
180 - 200
12 - 20
2
Na plechu na pečení
27
28
www.aeg.com
Jídlo
Teplota (°C) Čas (min)
Poloha
roštu
Poznámky
Briošky1)
180
3 (2 a 4)
Na plechu na pečení
15 - 20
1) Předehřejte troubu po dobu 10 minut.
Chléb a pizza
Jídlo
Množství (g) Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roš‐
tu
Poznámky
Bílý chléb1)
1 000
180 - 190
45 - 60
2
1 - 2 kusy,
500 g každý
Pečivo1)
500
190 - 210
20 - 30
2 (2 a 4)
6 - 8 rohlíků
na plechu na
pečení
Pizza1)
-
200 - 220
20 - 30
2
Na plechu na
pečení
1) Předehřejte troubu po dobu 10 minut.
Koláče s náplní
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha
roštu
Poznámky
Plněná zelenina
170 - 180
30 - 40
1
Ve formě
Lasagne
170 - 180
40 - 50
2
Ve formě
Zapečené bram‐
bory
160 - 170
50 - 60
1 (2 a 4)
Ve formě
Množství (g)
Teplota
(°C)
Čas
(min)
Poloha
roštu
Poznámky
Vepřová pečeně 1 000
180
90 - 110
2
Na tvarovaném
roštu
Telecí
1 000
180
90 - 110
2
Na tvarovaném
roštu
Hovězí pečeně - 1 000
nepropečená
210
45 - 50
2
Na tvarovaném
roštu
Hovězí pečeně - 1 000
středně prope‐
čená
200
55 - 65
2
Na tvarovaném
roštu
Hovězí pečeně - 1 000
propečená
190
65 - 75
2
Na tvarovaném
roštu
Jehněčí
175
110 - 130
2
Kýta
Maso
Jídlo
1 000
ČESKY
Jídlo
Množství (g)
Teplota
(°C)
Čas
(min)
Poloha
roštu
Poznámky
Kuře
1 000
200
55 - 65
2
Celé
Krůta
4000
170
180 - 240
2
Celá
Kachna
2 000 - 2 500
170 - 180
120 - 150
2
Celá
Husa
3000
160 - 170
150 - 200
1
Celá
Králík
-
170 - 180
60 - 90
2
Naporcovaný
Ryby
Jídlo
Množst‐ Teplota
ví (g)
(°C)
Čas (min)
Poloha
roštu
Poznámky
Pstruh
1 500
180
25 - 35
2
3 - 4 ryby
Tuňák
1 200
175
35 - 50
2
4 - 6 filetů
Hejk
-
200
20 - 30
2
-
Ohřev v páře
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha
roštu
Poznámky
Dušená/zapékaná
140
15 - 25
2
Ohřejte na talíři
140
10 - 15
2
Ohřejte na talíři
140
10 - 15
2
Ohřejte na talíři
140
10 - 15
2
Ohřejte na talíři
Maso1)
140
10 - 15
2
Ohřejte na talíři
Zelenina1)
140
10 - 15
2
Ohřejte na talíři
jídla1)
Těstoviny s
omáčkou1)
Přílohy (např.
rýže, brambory,
těstoviny)1)
Jídla na jeden ta‐
líř1)
1) Předehřejte troubu po dobu 10 minut.
9.12 Vaření v dietní zapékací
míse
Použijte funkci Horký vzduch + Pára.
29
30
www.aeg.com
Zelenina
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Brokolice, růžičky
150
20 - 25
2
Lilek
150
15 - 20
2
Květák, růžičky
150
25 - 30
2
Rajčata
150
15
2
Bílý chřest
150
35 - 45
2
Zelený chřest
150
25 - 35
2
Cukety, plátky
150
20 - 25
2
Mrkev
150
35 - 40
2
Fenykl
150
30 - 35
2
Kedluben
150
25 - 30
2
Paprika, proužky
150
20 - 25
2
Celer, plátky
150
30 - 35
2
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Vařená šunka
150
55 - 65
2
Pošírovaná kuřecí
prsa
150
25 - 35
2
Uzené maso
(vepřová kýta)
150
80 - 100
2
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Pstruh
150
25 - 30
2
Losos, filety
150
25 - 30
2
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Rýže
150
35 - 40
2
Neloupané brambo‐
ry, střední
150
50 - 60
2
Vařené brambory,
čtvrtky
150
35 - 45
2
Polenta
150
40 - 45
2
Maso
Ryby
Přílohy
ČESKY
31
9.13 Tabulka pečicí sondy
Jídlo
Teplota středu pokrmu (°C)
Telecí pečeně
75 - 80
Telecí koleno
85 - 90
Anglický rostbíf, nepropečený
45 - 50
Anglický rostbíf, středně propečený
60 - 65
Anglický rostbíf, dobře propečený
70 - 75
Vepřové plecko
80 - 82
Vepřové nožičky
75 - 80
Jehněčí
70 - 75
Kuře
98
Zajíc
70 - 75
Pstruh / pražma
65 - 70
Tuňák / losos
65 - 70
10. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
10.2 Spotřebiče z nerezové
oceli nebo hliníku
Dvířka trouby čistěte pouze
vlhkou houbou. Osušte je
měkkým hadříkem.
Nikdy nepoužívejte ocelové
drátěnky, kyseliny nebo
abrazivní (pískové)
prostředky, protože by mohly
poškodit povrch trouby.
Ovládací panel vyčistěte se
stejnou opatrností.
10.1 Poznámky k čištění
•
•
•
•
•
•
Přední stranu spotřebiče otřete
měkkým hadříkem namočeným v
roztoku teplé vody a mycího
prostředku.
K čištění kovových ploch používejte
běžný čisticí prostředek.
Vnitřek spotřebiče čistěte po každém
použití. Hromadění mastnoty či zbytků
jídel může způsobit požár. Riziko je
vyšší u grilovacího pekáče.
Odolné nečistoty odstraňte pomocí
speciálního prostředku k čištění
trouby.
Vyčistěte všechno příslušenství po
každém použití a nechte jej vysušit.
Použijte měkký hadr a vlažnou vodu s
mycím prostředkem.
Máte-li nepřilnavé příslušenství,
nečistěte je agresivními čisticími
prostředky, ostrými předměty, ani je
nemyjte v myčce nádobí. Mohlo by
dojít k poškození nepřilnavého
povrchu.
10.3 Čištění dveřního těsnění
•
•
Těsnění dvířek pravidelně kontrolujte.
Těsnění je umístěno kolem rámu
dvířek trouby. Spotřebič nepoužívejte,
je-li těsnění dvířek poškozeno.
Kontaktujte autorizované servisní
středisko.
Při čištění těsnění dvířek trouby se
řiďte všeobecnými informacemi
ohledně čištění spotřebiče.
32
www.aeg.com
10.4 Vyjmutí drážek na rošty
a
10.5 Čištění zásobníku na
vodu
Chcete-li troubu vyčistit, odstraňte drážky
na rošty.
UPOZORNĚNÍ!
Během procesu čištění
nenalévejte vodu do
zásobníku.
1. Odtáhněte přední část drážek na
rošty od stěny trouby.
Během procesu čištění
může trochu vody odkapávat
ze vstupu páry do vnitřku
trouby. Položte odkapávací
plech na úroveň přímo pod
vstupem páry, abyste
zabránili odkapávání vody
na dno vnitřku trouby.
2. Odtáhněte zadní konec drážek na
rošty od stěny trouby a vytáhněte je
ven.
Po určité době se ve vaší troubě může
usazovat vodní kámen. Zabráníte tomu
čištěním těch částí trouby, které vytvářejí
páru. Po každém vaření v páře vylijte
vodu ze zásobníku.
Druhy vody
•
2
•
1
•
Drážky na rošty instalujte stejným
postupem v opačném pořadí.
Zarážky na teleskopických
výsuvech musí směřovat
dopředu.
Měkká voda s nízkým obsahem
vodního kamene - výrobce ji
doporučuje, protože snižuje počet
cyklů čištění.
Voda z kohoutku - můžete ji
používat, má-li vaše domácí
zásobování vodou čističku nebo
demineralizační filtr.
Tvrdá voda s vysokým obsahem
vodního kamene - nemá žádný vliv
na výkon spotřebiče, ale zvyšuje
počet cyklů čištění.
TABULKA OBSAHU VÁPNÍKU UVÁDĚNÁ W.H.O. (Světovou zdravotnickou
organizací)
Ukládání vápní‐ Tvrdost vody
ku
(Francouzské
stupně)
Klasifikace vo‐
dy
Spusťte odváp‐
nění každých
(Německé
stupně)
0 - 60 mg/l
0-6
0-3
Neminerální ne‐
bo měkká
75 cyklů - 2,5
měsíce
60 - 120 mg/l
6 - 12
3-7
Středně tvrdá
50 cyklů - 2 mě‐
síce
ČESKY
Ukládání vápní‐ Tvrdost vody
ku
(Francouzské
stupně)
(Německé
stupně)
120 - 180 mg/l
12 - 18
více než 180
mg/l
více než 18
33
Klasifikace vo‐
dy
Spusťte odváp‐
nění každých
8 - 10
Tvrdá nebo vá‐
penatá
40 cyklů - 1,5
měsíce
více než 10
Velmi tvrdá
30 cyklů - 1 mě‐
síc
1. Zásobník na vodu naplňte 850 ml
vody a 50 ml kyseliny citronové (pěti
čajovými lžičkami). Vypněte troubu a
počkejte přibližně 60 minut.
2. Zapněte troubu a nastavte funkci
Horký vzduch + Pára. Nastavte
teplotu 230 °C. Po 25 minutách
troubu vypněte a nechte ji 15 minut
vychladnout.
3. Zapněte troubu a nastavte funkci
Horký vzduch + Pára. Nastavte
teplotu na 130 až 230 °C a po 10
minutách troubu vypněte.
Nechte ji vychladnout a pokračujte ve
vyprazdňování zásobníku na vodu. Viz
„Vyprázdnění zásobníku na vodu“.
4. Zásobník na vodu vypláchněte a
zbývající usazený vodní kámen v
troubě vyčistěte pomocí hadru.
5. Rukou vyčistěte vypouštěcí hadici v
roztoku teplé vody s mycím
prostředkem. Z důvodu možného
poškození nepoužívejte kyseliny,
spreje nebo podobné čisticí
prostředky.
1. Dvířka trouby zcela otevřete a
podržte oba dveřní závěsy.
2. Zvedněte a otočte páčky na obou
závěsech.
10.6 Čištění dvířek trouby
Dvířka trouby jsou osazena třemi
skleněnými panely.Dvířka trouby a vnitřní
skleněné panely lze za účelem čištění
demontovat.
Jestliže se pokusíte
vytáhnout skleněné panely
předtím než odstraníte
dvířka trouby, mohou se
dvířka náhle zavřít.
POZOR!
Spotřebič bez skleněných
panelů nepoužívejte.
3. Přivřete dvířka trouby do první polohy
otevření (do poloviny). Pak dvířka
vytáhněte směrem dopředu z jejich
umístění.
34
www.aeg.com
7. Skleněné panely nejprve opatrně
nadzdvihněte a poté jej jeden po
druhém vytáhněte. Začněte od
vrchního panelu.
1
4. Dvířka položte na pevnou plochu na
měkkou látku.
5. Uvolněte blokovací systém a
vytáhněte skleněné panely.
2
8. Skleněné panely omyjte vodou se
saponátem. Skleněné panely pečlivě
osušte.
Po vyčištění skleněné panely a dvířka
trouby opět nasaďte. Proveďte výše
uvedené kroky v opačném pořadí.
Dávejte pozor, abyste skleněné panely
(A a B) nasadili zpět ve správném
pořadí.První panel (A) má ozdobný rám.
Oblast potisku skla musí směřovat k
vnitřní straně dvířek. Po instalaci se dále
ujistěte, že povrch rámu skleněného
panelu (A) není na potisku skla na dotek
drsný.
A
B
6. Otočte dva spojovací díly o 90° a
vytáhněte je z jejich umístění.
Ujistěte se, že jste prostřední skleněný
panel usadili do správné polohy.
90°
ČESKY
35
POZOR!
Halogenovou žárovku vždy
držte v kusu látky, aby na
jejím povrchu nedošlo ke
připálení mastnoty.
1. Vypněte spotřebič.
2. Vytáhněte pojistky v pojistkové
skříňce nebo vypněte jistič.
Zadní žárovka
10.7 Výměna žárovky
Na dno vnitřku spotřebiče položte
měkkou látku. Zabráníte tak poškození
krytu žárovky a vnitřku trouby.
1. Skleněným krytem otočte proti směru
hodinových ručiček a sejměte jej.
2. Skleněný kryt vyčistěte.
3. Žárovku vyměňte za vhodnou
žárovku odolnou proti teplotě 300 °C.
4. Nasaďte skleněný kryt.
UPOZORNĚNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem! Před výměnou
žárovky vypněte pojistky.
Žárovka trouby a její kryt
mohou být horké.
11. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
11.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Trouba nehřeje.
Trouba je vypnutá.
Zapněte troubu.
Trouba nehřeje.
Hodiny nejsou nastavené.
Nastavte hodiny.
Trouba nehřeje.
Nejsou provedena nutná
nastavení.
Zkontrolujte, zda jsou nasta‐
vení správná.
Trouba nehřeje.
Je zapnutá funkce Automa‐
tické vypnutí.
Viz „Automatické vypnutí“.
Trouba nehřeje.
Dětská bezpečnostní pojist‐
ka je zapnutá.
Viz „Použití dětské bezpeč‐
nostní pojistky“.
Trouba nehřeje.
Je uvolněná pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Pokud
se pojistka uvolňuje opako‐
vaně, obraťte se na autorizo‐
vaného elektrikáře.
36
www.aeg.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku.
Pečicí sonda nefunguje.
Zástrčka pečicí sondy není
správně zasunuta do zásuv‐
ky.
Zástrčku pečicí sondy za‐
suňte co nejhlouběji do zá‐
suvky.
Uvnitř trouby je voda.
Nalili jste do zásobníku příliš Vypněte troubu a vodu od‐
mnoho vody.
sajte pomocí hadříku nebo
houbičky.
Vaření v páře nefunguje.
Vodní kámen ucpal otvor.
Zkontrolujte otvor vstupu
páry. Odstraňte vodní ká‐
men.
Vaření v páře nefunguje.
V zásobníku není žádná vo‐
da.
Naplňte zásobník vodou.
Vyprázdnění zásobníku na
vodu trvá déle než tři minuty
nebo z otvoru vstupu páry
na zásobníku uniká voda.
V troubě je usazený vodní
kámen.
Vyčistěte zásobník na vodu.
Viz „Čištění zásobníku na
vodu“.
Dokončení jídel trvá příliš
dlouho nebo se jídla připraví
příliš rychle.
Teplota je příliš vysoká nebo Nastavte teplotu podle
nízká.
potřeby. Řiďte se pokyny v
návodu k použití.
Na jídle a uvnitř trouby se
usazuje pára a kondenzát.
Nechali jste jídlo v troubě
příliš dlouho.
Po dokončení přípravy nene‐
chávejte jídla v troubě déle
než 15–20 minut.
Na displeji se zobrazí „C2“.
Chcete spustit funkci rozm‐
razování, ale neodpojili jste
zástrčku pečicí sondy ze zá‐
suvky.
Odpojte pečicí sondu ze zá‐
suvky.
Na displeji se zobrazuje chy‐ Jedná se závadu na elek‐
bový kód, který není uvede‐ troinstalaci.
ný v tabulce.
•
•
Troubu vypněte a znovu
zapněte prostřednictvím
domovní pojistky nebo
ochranného spínače v
pojistkové skříňce.
Pokud se chybový kód na
displeji zobrazí znovu,
kontaktujte oddělení péče
o zákazníky.
ČESKY
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič je zapnutý, ale
nehřeje. Ventilátor nefun‐
guje. Na displeji se zobrazí
"Demo".
Je zapnutý režim demo.
1. Vypněte troubu.
2. Stiskněte a podržte tla‐
37
čítko
.
3. Když zazní zvukový sig‐
nál, otočte ovladačem
funkcí trouby ve směru
hodinových ručiček na
první funkci. Na displeji
bliká "Demo".
4. Otočte ovladačem funkcí
trouby do polohy vypnu‐
to.
5. Uvolněte tlačítko
.
6. Otočte ovladačem teplo‐
ty proti směru hodino‐
vých ručiček a po tři se‐
kundy jej podržte. Třikrát
zazní zvukový signál.
Režim demo je vypnutý.
11.2 Servisní údaje
se nachází na předním rámu vnitřní části
spotřebiče. Nesundávejte typový štítek z
vnitřní části spotřebiče.
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se prosím na autorizované
servisní středisko.
Potřebné údaje pro servisní středisko
najdete na typovém štítku. Typový štítek
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
12. INSTALACE
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
38
www.aeg.com
12.1 Vestavba
12.3 Elektrická instalace
Výrobce nenese
odpovědnost za úrazy či
škody způsobené
nedodržením
bezpečnostních pokynů
uvedených v kapitolách o
bezpečnosti.
548 21
558
min. 550
114
16
20
600
min. 560
589
594
573
Spotřebič se dodává se síťovou
zástrčkou a napájecím kabelem.
594
12.4 Kabel
5
3
Typy kabelů vhodné pro instalaci nebo
výměnu:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
548 21
min. 550
20
590
558
16
114
min. 560
589
594
573
594
5
3
12.2 Připevnění spotřebiče ke
skříňce
A
Průřez kabelu viz celkový příkon
uvedený na typovém štítku a v této
tabulce:
Celkový výkon (W) Průřez kabelu
(mm²)
max. 1 380
3 x 0,75
max. 2 300
3x1
max. 3 680
3 x 1,5
Zemnicí vodič (žlutozelený) musí být
přibližně o 2 cm delší než fázový a
nulový vodič (modrý a hnědý).
B
13. TECHNICKÉ INFORMACE
13.1 Technické údaje
Napětí
230 V
ČESKY
Frekvence
39
50 Hz
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOST
14.1 Produktový list a informace dle směrnice komise EU
65-66/2014
Název dodavatele
AEG
Označení modelu
BE5014321M
BE5014721M
Index energetické účinnosti
100.0
Třída energetické účinnosti
A
Spotřeba energie se standardním zatížením, kon‐
venční režim
0.93 kWh/cyklus
Spotřeba energie se standardním zatížením, intenziv‐ 0.85 kWh/cyklus
ní horkovzdušný režim
Počet otvorů
1
Tepelný zdroj
Elektrická energie
Objem
72 l
Typ trouby
Vestavná trouba
Hmotnost
EN 60350-1 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 1: Sporáky,
trouby, parní trouby a grily - Metody
měření funkce.
14.2 Úspora energie
Tento spotřebič je vybaven funkcemi,
které vám pomohou ušetřit energii při
každodenním vaření.
•
•
•
Všeobecné rady
– Ujistěte se, že při provozu
spotřebiče jsou dvířka trouby
správně zavřená, a během
přípravy jídla je ponechte zavřená
co nejvíce.
– Pro efektivnější úsporu energie
používejte kovové nádobí.
– Je-li to možné, jídlo vkládejte do
trouby, aniž byste ji předehřívali.
– Je-li doba pečení delší než 30
minut, snižte teplotu trouby na
•
BE5014321M
38.8 kg
BE5014721M
36.5 kg
minimum 3 - 10 minut před
koncem pečení (v závislosti na
době pečení). Pečení nadále
zajistí zbytkové teplo uvnitř
trouby.
– Zbytkové teplo můžete využít k
ohřevu jiného jídla.
Horkovzdušné pečení - je-li to
možné, pro úsporu energie používejte
funkce s ventilátorem.
Zbytkové teplo
– Je-li v rámci některých funkcí
trouby spuštěn program s volbou
času (Trvání, Ukončení) a doba
pečení je delší než 30 minut,
topná tělesa se automaticky
vypnou po uplynutí 90 %
nastaveného času. Ventilátor a
osvětlení nadále pracují.
Vaření s vypnutým osvětlením během pečení osvětlení vypněte a
zapínejte ho pouze v případě potřeby.
40
www.aeg.com
•
Uchování teploty jídla - chcete-li
využít zbytkové teplo k uchování
teploty pokrmu, zvolte nejnižší možné
nastavení teploty. Na displeji se
zobrazí zbytková teplota.
15. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
SLOVENSKY
41
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....................................................................42
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY............................................................................ 43
3. POPIS SPOTREBIČA.......................................................................................46
4. PRED PRVÝM POUŽITÍM................................................................................46
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.......................................................................... 47
6. ČASOVÉ FUNKCIE.......................................................................................... 51
7. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA..................................................................... 52
8. DOPLNKOVÉ FUNKCIE...................................................................................56
9. TIPY A RADY................................................................................................... 57
10. OŠETROVANIE A ČISTENIE.........................................................................70
11. RIEŠENIE PROBLÉMOV............................................................................... 74
12. INŠTALÁCIA...................................................................................................76
13. TECHNICKÉ INFORMÁCIE........................................................................... 77
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.......................................................................... 78
NAJLEPŠIE VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vyrobili sme ho tak,
aby vám poskytoval perfektný výkon mnoho rokov, a s inovatívnymi
technológiami, ktoré vám uľahčia život – to sú vlastnosti, ktoré pri bežných
spotrebičoch často nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút tomuto návodu a
dôkladne si ho prečítajte, aby ste svoj spotrebič mohli využívať čo najlepšie.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.aeg.com
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registeraeg.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.aeg.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
42
1.
www.aeg.com
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nie je
zodpovedný za škody a zranenia spôsobené
nesprávnou inštaláciou a používaním. Návod na
používanie uchovávajte vždy v blízkosti spotrebiča, aby
ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly uschovajte mimo dosahu detí.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču počas prevádzky alebo keď je horúci.
Prístupné časti sú horúce.
Ak má spotrebič detskú poistku, odporúčame, aby ste
ju zapli.
Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
Deti do 3 rokoch nesmú mať prístup k spotrebiču, iba
ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
•
Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba
kvalifikovaná osoba.
Počas činnosti sa vnútorné časti spotrebiča zohrejú na
vysokú teplotu. Nedotýkajte sa ohrevných článkov v
spotrebiči. Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva
alebo nádob na pečenie vždy používajte kuchynské
rukavice.
Pred údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
43
Dbajte na to, aby bol spotrebič pred výmenou žiarovky
vypnutý, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Na čistenie skla dvierok nepoužívajte drsné práškové
prostriedky, ani ostré kovové škrabky, pretože by
mohli poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie
skla.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite
prednú časť zasúvacích líšt a potom zadný koniec
smerom od bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii
zasúvacích líšt zvoľte opačný postup.
Používajte iba originálnu teplotnú sondu alebo
príslušný náhradný diel.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetok obalový materiál.
Poškodený spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Pri premiestňovaní spotrebiča buďte
vždy opatrní, pretože je ťažký. Vždy
používajte bezpečnostné rukavice.
Spotrebič neťahajte za rukoväť.
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Uistite sa, že konštrukcie, pod ktorými
a vedľa ktorých je spotrebič
nainštalovaný, sú bezpečné.
Po bokoch spotrebiča musia byť
umiestnené spotrebiče alebo
zariadenia nanajvýš rovnakej výšky.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
Všetky práce spojené so zapojením
do elektrickej siete smie vykonať
výlučne kvalifikovaný elektrikár.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že elektrické údaje
uvedené na typovom štítku spotrebiča
zodpovedajú parametrom elektrickej
siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani
predlžovacie prívodné káble.
Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie
urobiť iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.
44
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Nedovoľte, aby sa napájacie
elektrické káble dotkli alebo dostali do
blízkosti dvierok spotrebiča najmä
vtedy, keď sú dvierka horúce.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Zástrčku zapojte do zásuvky až na
konci inštalácie. Uistite sa, že je
napájací elektrický kábel po inštalácii
prístupný.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej
siete neťahajte za napájací elektrický
kábel. Vždy ťahajte za zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka).
Elektrická sieť v domácnosti musí
mať odpájacie zariadenie, ktoré
umožní odpojenie spotrebiča od
elektrickej siete na všetkých póloch.
Vzdialenosť kontaktov odpájacieho
zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
2.3 Použite
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia, popálenín, zásahu
elektrickým prúdom alebo
výbuchu.
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič používajte iba v
domácom prostredí.
Nemeňte technické charakteristiky
tohto spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
Počas činnosti nenechávajte
spotrebič bez dozoru.
Po každom použití spotrebič vypnite.
Keď je spotrebič v činnosti, pri
otváraní dvierok postupujte opatrne.
Môže dôjsť k úniku horúceho
vzduchu.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
Na otvorené dvierka netlačte.
•
•
•
•
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.
Použitím prísad s obsahom alkoholu
môže vzniknúť zmes alkoholu so
vzduchom.
Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so
spotrebičom nesmú dostať iskry ani
otvorený plameň.
Horľavé látky ani predmety, ktoré sú
nasiaknuté horľavými látkami,
neklaďte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
Aby ste predišli poškodeniu alebo
zmene farby smaltu:
– nádoby na pečenie ani iné
predmety neklaďte priamo na dno
spotrebiča,
– na dno spotrebiča nedávajte
alobal,
– do horúceho spotrebiča nelejte
vodu,
– nenechávajte v rúre vlhký riad ani
potraviny po ukončení prípravy
jedla,
– pri vyberaní alebo vkladaní
príslušenstva postupujte opatrne.
Zmena farby smaltu nemá žiadny
vplyv na výkon spotrebiča. Nie je to
nedostatok, na ktorý sa vzťahuje
záruka.
Na prípravu vlhkých koláčov
používajte hlboký pekáč. Ovocné
šťavy spôsobujú škvrny, ktoré môžu
byť trvalé.
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
Rúru používajte vždy so zatvorenými
dvierkami.
2.4 Parné pečenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
popálenín a poškodenia
spotrebiča.
•
Uvoľnená para môže spôsobiť
popáleniny:
SLOVENSKY
– Počas parného pečenia
neotvárajte dvierka spotrebiča.
– Po parnom pečení opatrne otvorte
dvierka spotrebiča.
2.5 Ošetrovanie a čistenie
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Existuje riziko, že sklenené panely
môžu prasknúť.
Ak sú sklenené panely dvierok
poškodené, bezodkladne ich nechajte
vymeniť. Obráťte sa na servisné
stredisko.
Pri vyberaní dvierok spotrebiča
postupujte opatrne. Dvierka sú ťažké!
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli opotrebeniu povrchového
materiálu.
Zvyšky tuku alebo potravín v
spotrebiči môžu spôsobiť požiar.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
Ak používate sprej na čistenie rúr,
dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
obale.
Katalytický smalt (ak je k dispozícii)
nečistite žiadnym čistiacim
prostriedkom.
2.6 Vnútorné osvetlenie
•
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia, požiaru alebo
poškodenia spotrebiča.
•
45
Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je
určená len pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie
domácnosti.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
•
•
Pred výmenou žiarovky odpojte
spotrebič od zdroja napájania.
Používajte žiarovky s rovnakými
technickými parametrami.
2.7 Likvidácia
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte
ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
46
www.aeg.com
3. POPIS SPOTREBIČA
3.1 Celkový prehľad
1
2
3
4
5
6
7
14
5
13
4
8
3
9
2
1
12
11
10
3.2 Príslušenstvo
•
•
•
Drôtený rošt
Na kuchynský riad, formy na koláče,
pečené pokrmy.
Plech na pečenie
Na koláče a sušienky.
Hlboký pekáč
Na pečenie mäsa a múčnych
pokrmov alebo ako nádoba na
zachytávanie tuku.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
•
•
Ovládací panel
Ovládač funkcií rúry
Elektronický programátor
Ovládač teploty
Zásuvka na vodu
Ohrevný článok
Zásuvka teplotnej sondy
Osvetlenie
Ventilátor
Zasúvacia lišta, vyberateľná
Odtoková rúrka
Ventil na vypustenie vody
Úrovne v rúre
Prívod pary
Teplotná sonda
Na meranie, do akej miery je pokrm
upečený.
Teleskopické lišty
Pre rošty a plechy.
4. PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
4.1 Prvé čistenie
Zo spotrebiča vyberte vyberateľné
zasúvacie lišty a príslušenstvo.
Pozrite si kapitolu
„Ošetrovanie a čistenie“.
Pred prvým použitím spotrebič vyčistite.
Príslušenstvo a zasúvacie lišty dajte späť
na pôvodné miesto.
4.2 Nastavenie času
Po prvom zapojení do elektrickej siete sa
na niekoľko sekúnd zobrazia všetky
symboly. Na ďalších niekoľko sekúnd sa
na displeji zobrazí verzia softvéru.
Po zobrazení verzie softvéru sa na
displeji zobrazia symboly
"12" bliká.
a "12:00".
alebo
1. Stlačením tlačidla
nastavte aktuálnu hodinu.
2. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla . Toto je potrebné iba pri
prvom nastavovaní času. Neskôr sa
SLOVENSKY
Pri nastavovaní nového času postupujte
podľa časti Nastavenie času.
nový čas automaticky uloží po 5
sekundách.
Na displeji sa zobrazí symbol
nastavená hodina. "00" bliká.
a
4.4 Prvé zohriatie rúry
3. Stlačením tlačidla
alebo
nastavte aktuálne minúty.
4. Nastavenie potvrďte stlačením
Pred prvým použitím treba prázdny
spotrebič zohriať, aby sa vypálil zvyšný
tuk.
tlačidla . Toto je potrebné iba pri
prvom nastavovaní času. Neskôr sa
nový čas automaticky uloží po 5
sekundách.
Na displeji sa zobrazí aktuálny
nastavený čas.
1. Nastavte funkciu
a maximálnu
teplotu.
2. Spotrebič nechajte spustený jednu
hodinu.
4.3 Zmena času
Presný čas môžete zmeniť iba pri
vypnutej rúre.
Stlačte tlačidlo .
Na displeji začne blikať nastavený čas a
symbol
47
.
3. Nastavte funkciu
a maximálnu
teplotu.
4. Nechajte spotrebič v činnosti 15
minút.
Príslušenstvo sa môže zohriať viac než
zvyčajne. Spotrebič môže produkovať
zápach a dym. Je to normálne.
Zabezpečte dostatočné vetranie v
miestnosti.
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
5.1 Zasúvacie ovládače
Ak chcete použiť spotrebič, stlačte
otočný ovládač. Otočný ovládač sa
vysunie.
5.2 Zapnutie a vypnutie
spotrebiča
V závislosti od modelu
môže mať váš spotrebič
ovládače, indikátory,
svetelné ukazovatele
alebo žiarovky:
• Ukazovateľ sa rozsvieti,
keď sa rúra zohrieva.
• Žiarovka sa rozsvieti, keď
je spotrebič v prevádzke.
• Symbol zobrazuje, či
otočný ovládač ovláda
funkcie rúry alebo teplotu.
1. Otočením otočného ovládača funkcií
rúry nastavte príslušnú funkciu.
2. Otočením ovládača teploty nastavte
teplotu.
3. Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte
otočné ovládače funkcií rúry a teploty
do polohy vypnutia.
48
www.aeg.com
5.3 Funkcie rúry
Funkcia rúry na pečenie
Použitie
Poloha Vypnuté
Spotrebič je vypnutý.
Funkcia Rýchly
ohrev
Na skrátenie času zohrievania rúry.
Teplovzdušné
pečenie
Na pečenie zároveň až na 3 úrovniach a sušenie potra‐
vín.Nastavte o 20 - 40 °C nižšiu teplotu ako pri funkcii
pre Tradičné pečenie.
Pizza
Na pečenie jedla na 1 úrovni, pri ktorom chcete dosiah‐
nuť intenzívne zhnednutie na povrchu a chrumkavú
kôrku naspodku. Nastavte o 20 – 40 °C nižšiu teplotu
ako pri funkcii Tradičné pečenie.
Tradičné pečenie Na pečenie múčnych jedál a mäsa na jednej úrovni.
Dolný ohrev
Na pečenie koláčov s chrumkavým spodkom a na za‐
váranie.
Rozmrazovanie
Na rozmrazovanie mrazených potravín.
Gril
Na grilovanie plochých jedál a na prípravu hrianok.
Rýchly gril
Na grilovanie plochých jedál vo väčších množstvách a
prípravu hrianok.
Turbo gril
Na pečenie väčších kusov mäsa alebo hydiny s kosťa‐
mi na 1 úrovni. Tiež na gratinovanie a zapekanie.
Horúca para
Na prípravu jedál parou. Pomocou tejto funkcie skrátite
čas prípravy, aby sa v pokrmoch uchovali vitamíny a ži‐
viny. Zvoľte funkciu a nastavte teplotu v rozsahu 130 °C
až 230 °C.
5.4 Funkcia rýchleho
zohrievania
Funkcia rýchleho ohrevu skracuje čas
ohrevu.
1. Nastavte funkciu rýchleho
zohrievania. Bližšie informácie
nájdete v tabuľke funkcií rúry.
2. Teplotu nastavte otočením ovládača
teploty.
Keď spotrebič dosiahne nastavenú
teplotu, zaznie zvukový signál.
Funkcia Rýchle zohrievanie
sa po zaznení zvukového
signálu nevypne. Túto
funkciu musíte vypnúť
manuálne.
3. Nastavte funkciu rúry.
SLOVENSKY
49
5.5 Displej
A
G
B
F
E
C
D
A) Časomer
B) Ukazovateľ ohrevu a zvyškového
tepla
C) Zásuvka na vodu (iba pri vybraných
modeloch)
D) Teplotná sonda (iba pri vybraných
modeloch)
E) Elektronický zámok dverí (iba pri
vybraných modeloch)
F) Hodiny/minúty
G) Časové funkcie
5.6 Tlačidlá
Tlačidlo
Funkcia
Popis
HODINY
Nastavenie časovej funkcie.
MINUS
Nastavenie času.
KUCHYNSKÝ ČASOM‐ Nastavenie KUCHYNSKÉHO ČASO‐
ER
MERA. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť
osvetlenie rúry, stlačte toto tlačidlo a
podržte ho dlhšie ako 3 sekundy.
PLUS
Nastavenie času.
TEPLOTA
Na kontrolu teploty v rúre alebo teploty
nameranej teplotnou sondou (ak je k dis‐
pozícii). Používajte iba vtedy, keď je
spustená funkcia rúry.
5.7 Ukazovateľ ohrevu
Keď zapnete funkciu rúry, čiarky na
sa postupne zobrazujú jedna
displeji
po druhej. Čiarky signalizujú, či teplota
rúry stúpa, alebo klesá.
5.8 Parné pečenie
1. Nastavte funkciu
.
2. Zatlačením na kryt otvorte zásuvku
na vodu. Zásuvku na vodu naplňte
vodou – vodu lejte, až kým sa
nerozsvieti ukazovateľ plnej nádržky.
Maximálny objem nádržky na vodu je
900 ml. Postačuje to približne na 55
až 60 minút varenia.
Ako kvapalinu používajte
iba vodu. Nepoužívajte
filtrovanú
(demineralizovanú) ani
destilovanú vodu.
Nepoužívajte iné
kvapaliny.
Do zásuvky na vodu
nelejte horľavé kvapaliny
ani alkohol (grappu,
whisky, koňak a pod.).
3. Zásuvku na vodu zasuňte do jej
pôvodnej polohy.
4. Pokrm pripravujte v správnej varnej
nádobe.
5. Nastavte teplotu v rozmedzí 130 °C
až 230 °C.
Pri pečení s parou pri teplote nad
230 °C nedosiahnete dobré výsledky.
50
www.aeg.com
VAROVANIE!
Po každom použití funkcie
pečenia s parou počkajte
minimálne 60 minút, aby ste
zabránili úniku horúcej vody
z výpustného ventilu na
vodu.
1. Pripravte si odtokovú rúrku (C), ktorá
sa nachádza v rovnakom balení ako
návod na používanie. Nasaďte
prípojku (B) na jeden koniec
odtokovej rúrky.
2. Druhý koniec odtokovej rúrky (C)
vložte do vhodnej nádoby. Umiestnite
ho nižšie ako výpustný ventil (A).
Po dokončení pečenia s parou
vyprázdnite nádržku na vodu.
POZOR!
Spotrebič je horúci. Hrozí
riziko popálenia. Buďte
opatrní, keď vyprázdňujete
zásuvku na vodu.
A
B
C
5.9 Ukazovateľ nádržky na
vodu
Keď prebieha pečenie s parou, na
displeji sa zobrazí ukazovateľ nádržky na
vodu. Ukazovateľ nádržky na vodu
zobrazuje úroveň vody v nádržke.
•
— Nádržka na vodu je plná. Keď
je nádržka plná, zaznie zvukový
signál. Zvukový signál sa vypína
stlačením ľubovoľného tlačidla.
•
— Nádržka na vodu je
poloprázdna.
•
— Nádržka na vodu je prázdna.
Keď treba do nádržky doliať vodu,
zaznie zvukový signál.
Ak do nádržky nalejete príliš
veľa vody, bezpečnostným
kanálikom odtečie
nadbytočná voda na dno
rúry.
Vodu poutierajte špongiou
alebo handrou.
5.10 Vyprázdnenie nádržky
na vodu
POZOR!
Pred vyprázdňovaním
nádržky na vodu musí byť
spotrebič chladný.
3. Otvorte dvierka rúry a zasuňte
prípojku (B) do výpustného ventilu
(A).
4. Pri vypúšťaní nádržky na vodu
opakovane pritláčajte prípojku.
V nádržke na vodu môže
byť určité množstvo
vody, aj keď sa na
displeji zobrazuje symbol
. Počkajte, kým voda
neprestane tiecť z
ventilu na vypustenie
vody.
5. Keď prestane voda tiecť, odpojte
prípojku od ventilu.
Na opätovné naplnenie
nádržky na vodu
nepoužívajte vypustenú
vodu.
SLOVENSKY
51
6. ČASOVÉ FUNKCIE
6.1 Tabuľka s funkciami hodín
Časová funkcia
Použitie
DENNÝ ČAS
Na nastavenie, zmenu alebo kontrolu denného času.
Pozrite si časť „Nastavenie času“.
ČASOMER
Použite ho na nastavenie odpočítavania času (maxi‐
málne 23 h 59 min). Táto funkcia nemá vplyv na pre‐
vádzku spotrebiča. KUCHYNSKÝ ČASOMER môžete
použiť kedykoľvek, aj vtedy, ak je spotrebič vypnutý.
TRVANIE
Na nastavenie, ako dlho má byť spotrebič v prevádzke.
Iba ak je nastavená funkcia rúry.
KONIEC
Nastavenie času, kedy sa má spotrebič vypnúť. Iba ak
je nastavená funkcia rúry. Funkcie Trvanie a Koniec
môžete použiť súčasne (posunutý štart), ak sa má spo‐
trebič neskôr automaticky zapnúť a vypnúť.
3. Ovládač funkcií rúry otočte do
vypnutej polohy.
4. Zvukový signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.
Opakovaným stláčaním
prepínate jednotlivé časové
funkcie funkciami.
Ak stlačíte tlačidlo
počas
nastavovania časovej
Na potvrdenie nastavenia
časových funkcií stlačte
alebo počkajte 5 sekúnd na
automatické potvrdenie.
funkcie TRVANIE
,
spotrebič prejde na
nastavenie časovej funkcie
6.2 Nastavenie funkcií
TRVANIE alebo KONIEC
1. Opakovane stláčajte
KONIEC
, kým sa na
displeji nezobrazí symbol
alebo
.
Na displeji bliká symbol
alebo
.
alebo
2. Stlačením tlačidla
nastavte hodnoty a stlačením tlačidla
potvrďte nastavenie.
Pre funkciu Trvanie
najprv nastavte
minúty a potom hodiny a pre funkciu
Koniec
nastavte najprv hodiny a
potom minúty.
Po uplynutí času zaznie na 2 minúty
zvukový signál. Na displeji bliká symbol
alebo
vypne.
a nastavený čas. Rúra sa
.
6.3 Nastavenie
KUCHYNSKÉHO ČASOMERA
1. Stlačte
.
Na displeji bliká symbol
a 00.
2. Stlačením tlačidla
alebo
nastavte KUCHYNSKÝ ČASOMER.
Najprv nastavte sekundy, potom
minúty a nakoniec hodiny.
Najprv sa čas zobrazuje v minútach a
sekundách. Keď je čas, ktorý
nastavujete, dlhší ako 60 minút, na
displeji sa zobrazí symbol
.
Spotrebič teraz vypočítava čas v
hodinách a minútach.
3. KUCHYNSKÝ ČASOMER sa spustí
automaticky po piatich sekundách.
52
www.aeg.com
Po uplynutí 90 % nastaveného času
zaznie zvukový signál.
4. Po uplynutí nastaveného času znie
dve minúty zvukový signál. "Na
displeji bliká symbol 00:00 a .
Zvukový signál vypnete stlačením
ľubovoľného tlačidla.
Zapne sa okamžite, keď rúra začne
zohrievať.
Ak chcete vynulovať funkciu časovača
odpočítavajúceho smerom nahor, stlačte
a podržte tlačidlá
a . Časovač
začne znova odpočítavať čas prevádzky.
Časovač odpočítavajúci
smerom nahor nemôžete
použiť s funkciami: Trvanie
Ak nastavíte KUCHYNSKÝ
ČASOMER pri spustených
funkciách TRVANIE alebo
KONIEC, na displeji sa
zobrazí symbol
, Koniec
sonda.
.
, Teplotná
6.4 Časovač odpočítavajúci
smerom nahor
Časovač odpočítavajúci smerom nahor
slúži na sledovanie času prevádzky rúry.
7. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
7.1 Používanie teplotnej
sondy
Teplotná sonda meria teplotu vo vnútri
mäsa. Keď má mäso nastavenú teplotu,
spotrebič sa vypne.
Treba nastaviť dve teploty:
•
•
Teplotu rúry. Pozrite si tabuľku
pečenia.
Teplotu vo vnútri mäsa. Pozrite si
tabuľku pre teplotnú sondu.
POZOR!
Používajte iba teplotnú
sondu dodanú so
spotrebičom alebo originálne
náhradné diely.
1. Nastavte funkciu rúry a teplotu v nej.
2. Hrot teplotnej sondy (so symbolom
na rukoväti) zapichnite do stredu
mäsa.
3. Konektor teplotnej sondy zasuňte do
zásuvky v hornej časti dutiny rúry.
Dbajte na to, aby počas pečenia
teplotná sonda zostala zapichnutá v
mäse a zapojená v zásuvke na
teplotnú sondu.
Pri prvom použití teplotnej sondy je
predvolená teplota vo vnútri mäsa 60
, pomocou
°C. Keď bliká symbol
otočného ovládača môžete zmeniť
predvolenú teplotu vo vnútri mäsa.
Na displeji sa zobrazuje symbol teplotnej
sondy a predvolená teplota vnútri mäsa.
4. Stlačením tlačidla
uložte novú
teplotu vo vnútri mäsa alebo počkajte
10 sekúnd, kým sa nastavenie uloží
automaticky.
SLOVENSKY
Nová predvolená teplota vo vnútri mäsa
sa zobrazuje pri ďalšom použití teplotnej
sondy.
Keď teplota vo vnútri mäsa dosiahne
nastavenú hodnotu, symbol teplotnej
sondy
a predvolená teplota vo vnútri
mäsa začnú blikať. Dve minúty znie
zvukový signál.
5. Zvukový signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.
6. Odpojte konektor teplotnej sondy zo
zásuvky. Vyberte mäso zo
spotrebiča.
7. Spotrebič vypnite.
VAROVANIE!
Pri vyberaní špičky sondy a
jej odpájaní dávajte pozor.
Teplotná sonda je horúca.
Hrozí riziko popálenia.
Vždy keď zapojíte teplotnú
sondu do zásuvky, musíte
znova nastaviť čas pre
teplotnú sondu. Nemôžete
zvoliť čas pre funkcie
Trvanie a Koniec.
53
2. Pomocou otočného ovládača teploty
zmeníte príslušnú teplotu.
7.2 Teleskopické lišty
Pokyny na inštaláciu
teleskopických líšt si odložte
na budúce použitie.
Pomocou teleskopických líšt môžete
ľahšie zasúvať a vyberať rošty.
POZOR!
Teleskopické lišty
neumývajte v umývačke
riadu. Teleskopické lišty
nemažte.
1. Vytiahnite ľavú a pravú teleskopickú
lištu.
°C
Keď spotrebič prvýkrát
vypočíta predbežné trvanie
pečenia, na displeji začne
blikať symbol . Keď
výpočet skončí, na displeji
sa zobrazí trvanie pečenia.
Výpočty prebiehajú na
pozadí počas pečenia a
hodnota trvania pečenia na
displeji sa v prípade potreby
aktualizuje.
2. Položte drôtený rošt na teleskopické
lišty a opatrne ich zasuňte do
spotrebiča.
°C
Teplotu môžete zmeniť kedykoľvek
počas pečenia:
1. Stlačte tlačidlo
:
• jedenkrát – na displeji sa zobrazí
nastavená teplota vo vnútri mäsa,
ktorá sa mení každých 10 sekúnd
na aktuálnu teplotu vo vnútri
mäsa.
• dvakrát – na displeji sa zobrazí
aktuálna teplota v rúre, ktorá sa
mení každých 10 sekúnd na
nastavenú teplotu v rúre.
• trikrát – na displeji sa zobrazí
nastavená teplota v rúre.
Pred zatvorením dvierok rúry zatlačte
teleskopické lišty úplne do spotrebiča.
54
www.aeg.com
7.3 Príslušenstvo na pečenie
parou
Vstrekovacia trubica (C)
Príslušenstvo na pečenie
parou nie je súčasťou
dodávky spotrebiča. Ďalšie
informácie vám poskytne
váš miestny predajca.
Dietetický pekáč na funkcie pečenia
parou
Pekáč sa skladá zo sklenej nádoby, veka
s otvorom na vstrekovaciu trubicu (C) a
oceľového roštu, ktorý je potrebné
položiť na dno pekáča.
Dýza na priame pečenie parou (D)
Sklenená nádoba (A)
Oceľový rošt (E)
Veko (B)
•
Horúci pekáč neklaďte na studené ani
vlhké povrchy.
•
Do horúceho pekáča nelejte studené
tekutiny.
Dýza a vstrekovacia trubica
C
D
„C“ označuje vstrekovaciu trubicu na
pečenie parou, „D“ označuje dýzu určenú
na priame pečenie parou.
SLOVENSKY
55
C
•
Pekáč nepoužívajte na horúcom
varnom povrchu.
2. Pekáč vložte do rúry na druhú úroveň
odspodu.
3. Druhý koniec vstrekovacej trubice
pripojte k prívodu pary.
•
Na čistenie pekáča nepoužívajte
drsné čistiace prostriedky, škrabky ani
prášky.
7.4 Pečenie parou v
dietetickom pekáči
Jedlo položte na oceľový rošt v pekáči a
zakryte ho vekom.
1. Vstrekovaciu trubicu zasuňte do
špeciálneho otvoru vo veku
dietetického pekáča.
Dbajte na to, aby ste nepritlačili
vstrekovaciu trubicu. Zároveň sa trubica
nesmie dotýkať ohrevného článku v
hornej časti rúry.
4. Nastavte rúru na funkciu pečenia
parou.
7.5 Priame pečenie parou
Pokrm položte na oceľový rošt vo vnútri
pekáča. Pridajte trochu vody.
POZOR!
Nepoužívajte veko pekáča.
56
www.aeg.com
VAROVANIE!
Buďte opatrní pri používaní
dýzy, keď je rúra zapnutá.
Keď je rúra horúca, pri
manipulácii s dýzou vždy
používajte rukavice. Keď
nepoužívate parnú funkciu,
vždy vyberte dýzu z rúry.
Vstrekovacia trubica je
špeciálne vyrobená na
prípravu jedál a neobsahuje
nebezpečné materiály.
2. Umiestnite pekáč na prvú alebo
druhú úroveň odspodu.
Dbajte na to, aby ste nepritlačili
vstrekovaciu trubicu. Zároveň sa trubica
nesmie dotýkať ohrevného článku v
hornej časti rúry.
3. Nastavte rúru na funkciu pečenia
parou.
Keď pečiete napríklad kurča, kačku,
morku, kozľacinu alebo veľkú rybu, vložte
dýzu (D) priamo do dutej časti v mäse.
Dbajte na to, aby sa otvory neupchali.
1. Dýzu (D) pripojte k vstrekovacej
trubici (C). Druhý koniec pripojte k
prívodu pary.
Viac informácií o pečení parou nájdete v
tabuľkách pre pečenie parou v kapitole
„Tipy a rady”.
8. DOPLNKOVÉ FUNKCIE
8.1 Používanie detskej
poistky
Funkcia Detská poistka zabraňuje
náhodnému zapnutiu spotrebiča.
1. Nenastavujte funkciu rúry.
2. Súčasne stlačte a podržte tlačidlá
a
na 2 sekundy.
Zaznie zvukový signál. Na displeji sa
zobrazí SAFE.
Ak chcete detskú poistku vypnúť,
zopakujte krok 2.
8.2 Používanie funkcie
Blokovanie ovládania
Blokovanie ovládania môžete aktivovať
iba pri spustenom spotrebiči.
Funkcia blokovania ovládania zabraňuje
náhodnej zmene teploty a nastaveného
času pri spustenej funkcii rúry.
1. Zvoľte funkciu rúry a nastavte ju
podľa vašich preferencií
2. Súčasne stlačte a podržte tlačidlá
a
na 2 sekundy.
Zaznie zvukový signál. Na displeji sa
zobrazí Loc.
Ak chcete vypnúť funkciu blokovania
ovládania, zopakujte krok č. 2.
Po otočení ovládača teploty
alebo stlačení tlačidla sa na
displeji zobrazí symbol Loc.
Po otočení ovládača funkcií
rúry sa spotrebič vypne.
SLOVENSKY
Ak spotrebič vypnete pri
zapnutej funkcii blokovania
ovládania, funkcia
Blokovanie ovládania sa
automaticky prepne na
funkciu Detská poistka.
Pozrite si časť „Používanie
funkcie Detská poistka“.
8.3 Ukazovateľ zvyškového
tepla
Teplota (°C)
Čas vypnutia
(hod.)
200 - 245
5.5
250 - maximum
3
Po automatickom vypnutí spotrebič
zapnete stlačením ľubovoľného tlačidla.
Funkcia automatického
vypnutia nebude fungovať
pri týchto funkciách:
Teplotná sonda, Osvetlenie
rúry, Trvanie, Koniec.
Keď vypnete spotrebič, na displeji sa
zobrazí ukazovateľ zvyškového tepla,
ak je teplota v rúre vyššia ako 40 °C. Ak
chcete zobraziť teplotu rúry, otočte
ovládačom teploty doľava alebo doprava.
8.4 Automatické vypnutie
Ak je zapnutá funkcia rúry a nastavenie
nezmeníte, spotrebič sa z
bezpečnostných dôvodov po určitom
čase vypne.
Teplota (°C)
Čas vypnutia
(hod.)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
57
8.5 Chladiaci ventilátor
Ak je spotrebič v prevádzke, automaticky
sa aktivuje chladiaci ventilátor, aby
udržal povrch spotrebiča chladný. Ak
spotrebič vypnete, chladiaci ventilátor
pokračuje v činnosti, až kým sa spotrebič
neochladí.
8.6 Bezpečnostný termostat
Nesprávna prevádzka spotrebiča alebo
chybné súčasti môžu spôsobiť
nebezpečné prehriatie. Aby sa tomu
predišlo, rúra je vybavená
bezpečnostným termostatom, ktorý
preruší dodávku energie. Po poklese
teploty sa rúra opäť automaticky zapne.
9. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Teploty a časy pečenia
uvedené v tabuľkách sú iba
orientačné. Závisia od
konkrétneho receptu,
množstva a kvality použitých
prísad.
•
9.2 Všeobecné informácie
•
•
9.1 Vnútorná strana dvierok
Pri niektorých modeloch môžete na
vnútornej strane dvierok nájsť:
•
čísla úrovní roštov,
informácie o funkciách rúry,
odporúčané úrovne a teploty pre
typické jedlá.
•
Spotrebič má päť úrovní na zasunutie
príslušenstva. Úrovne sa číslujú
smerom od dna spotrebiča.
Spotrebič je vybavený špeciálnym
systémom, ktorý cirkuluje vzduch a
neustále recykluje paru. Pomocou
tohto systému môžete piecť v parnom
prostredí a pripravovať pokrmy jemné
vo vnútri a chrumkavé na povrchu.
Skracuje čas varenia a znižuje
spotrebu energie na minimum.
V spotrebiči alebo na sklenených
paneloch dvierok sa môže
58
www.aeg.com
•
•
kondenzovať vlhkosť. Je to normálne.
Pri otváraní dvierok počas pečenia
vždy ustúpte od spotrebiča. V záujme
zníženia kondenzácie nechajte
spotrebič zapnutý 10 minút pred
varením.
Vlhkosť odstráňte po každom použití
spotrebiča.
Neumiestňujte predmety priamo na
dno rúry ani neprikrývajte časti rúry
alebo jej príslušenstvo alobalom.
Mohlo by to zmeniť výsledky pečenia
a poškodiť smalt.
9.3 Pečenie koláčov
•
•
Neotvárajte dvierka rúry pred
uplynutím 3/4 nastaveného času
pečenia.
Ak pri pečení používate súčasne dva
plechy, nechávajte medzi nimi jednu
voľnú úroveň.
•
•
ste predišli vytvoreniu škvŕn, ktoré
môžu byť trvalé.
Pred krájaním mäsa ho nechajte
odstáť približne 15 minút, aby z neho
nevytiekla šťava.
Aby počas pečenia v rúre nevznikalo
príliš mnoho dymu, pridajte do
hlbokého pekáča trochu vody.
Kondenzácii dymu zabránite, ak vodu
pridáte vždy, keď sa odparí.
9.5 Čas pečenia
Čas pečenia závisí od typu pokrmu, jeho
konzistencie a objemu.
Spočiatku sledujte priebeh pečenia. Pri
používaní spotrebiča sami zistíte
najvhodnejšie nastavenia (varný stupeň,
čas pečenia, atď.) pre kuchynský riad,
recepty a množstvá, ktoré používate.
9.4 Pečenie mäsa a rýb
•
Na prípravu nadmerne mastných
pokrmov použite hlboký pekáč, aby
9.6 Tabuľka pečenia
Koláče
Pokrm
Tradičné pečenie
Teplovzdušné pečenie Čas (min)
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Šľahané
cestá
170
2
160
3 (2 a 4)
45 - 60
Vo forme
na koláče
Linecké
cesto
170
2
160
3 (2 a 4)
20 - 30
Vo forme
na koláče
Tvarohový
koláč
170
1
165
2
60 - 80
V 26 cm
forme na
koláče
Jablkový
170
2
160
2 (vľavo a
vpravo)
80 - 100
Vo dvoch
20 cm for‐
mách na
koláče na
drôtenom
rošte
175
3
150
2
60 - 80
Na plechu
na pečenie
koláč1)
Závin
Poznámky
SLOVENSKY
Pokrm
59
Tradičné pečenie
Teplovzdušné pečenie Čas (min)
Poznámky
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Torta s
džemom
170
2
165
2 (vľavo a
vpravo)
30 - 40
V 26 cm
forme na
koláče
Piškótový
koláč
170
2
160
2
50 - 60
V 26 cm
forme na
koláče
Vianočná
štóla/
Biskupský
chlebí‐
160
2
150
2
90 - 120
V 20 cm
forme na
koláče
175
1
160
2
50 - 60
Vo forme
na chlieb
170
3
140 - 150
3
20 - 30
Na plechu
na pečenie
Drobné
pečivo –
dve úrovne
-
140 - 150
2a4
25 - 35
Na plechu
na pečenie
Drobné
pečivo – tri
úrovne
-
140 - 150
1, 3 a 5
30 - 45
Na plechu
na pečenie
Sušienky/
ploché pe‐
čivo – jed‐
na úroveň
140
3
140 - 150
3
30 - 35
Na plechu
na pečenie
Sušienky/
ploché pe‐
čivo – dve
úrovne
-
-
140 - 150
2a4
35 - 40
Na plechu
na pečenie
Sušienky/
ploché pe‐
čivo – tri
úrovne
-
-
140 - 150
1, 3 a 5
35 - 45
Na plechu
na pečenie
Snehové
pusinky –
jedna úro‐
veň
120
3
120
3
80 - 100
Na plechu
na pečenie
ček1)
Slivkový
koláč1)
Drobné
pečivo –
jedna úro‐
veň
60
www.aeg.com
Pokrm
Tradičné pečenie
Teplovzdušné pečenie Čas (min)
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
-
-
120
2a4
80 - 100
Na plechu
na pečenie
190
3
190
3
12 - 20
Na plechu
na pečenie
Veterníky
– jedna
úroveň
190
3
170
3
25 - 35
Na plechu
na pečenie
Veterníky
– dve úr‐
ovne
-
-
170
2a4
35 - 45
Na plechu
na pečenie
Plochý ko‐
láč
180
2
170
2
45 - 70
V 20 cm
forme na
koláče
Biskupský
chlebíček
160
1
150
2
110 - 120
V 24 cm
forme na
koláče
Viktóriin
koláč
170
1
160
2 (vľavo a
vpravo)
50 - 60
V 20 cm
forme na
koláče
Snehové
pusinky –
dve úr‐
Poznámky
ovne1)
Bucht‐
ičky1)
1) Rúru predhrievajte 10 minút.
Chlieb a pizza
Pokrm
Tradičné pečenie
Teplovzdušné pečenie Čas (min)
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
190
1
190
1
60 - 70
1 – 2 kusy,
hmotnosť
jedného
kusa 500 g
Ražný
chlieb
190
1
180
1
30 - 45
Vo forme
na chlieb
Rožky 1)
190
2
180
2 (2 a 4)
25 - 40
6 – 8 rož‐
kov na ple‐
chu na pe‐
čenie
Biely
chlieb1)
Poznámky
SLOVENSKY
Pokrm
Pizza 1)
61
Tradičné pečenie
Teplovzdušné pečenie Čas (min)
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Na plechu
na pečenie
alebo v
hlbokom
pekáči
3
190
3
10 - 20
Na plechu
na pečenie
Čajové pe‐ 200
čivo1)
Poznámky
1) Rúru predhrievajte 10 minút.
Zapekané jedlá
Pokrm
Tradičné pečenie
Teplovzdušné pečenie Čas (min)
Poznámky
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Zapekané
cestoviny
200
2
180
2
40 - 50
Vo forme
Zapekaná
zelenina
200
2
175
2
45 - 60
Vo forme
Slané ko‐
180
1
180
1
50 - 60
Vo forme
Lasagne 1) 180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Vo forme
Cannello‐
2
180 - 190
2
25 - 40
Vo forme
láče1)
180 - 190
ni1)
1) Rúru predhrievajte 10 minút.
Mäso
Pokrm
Tradičné pečenie
Teplovzdušné pečenie Čas (min)
Poznámky
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Hovädzie
200
2
190
2
50 - 70
Na drôte‐
nom rošte
Bravčové
180
2
180
2
90 - 120
Na drôte‐
nom rošte
Teľacie
190
2
175
2
90 - 120
Na drôte‐
nom rošte
62
www.aeg.com
Pokrm
Tradičné pečenie
Teplovzdušné pečenie Čas (min)
Poznámky
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Krvavý an‐
glický roz‐
bif
210
2
200
2
50 - 60
Na drôte‐
nom rošte
Stredne
prepečený
anglický
rozbif
210
2
200
2
60 - 70
Na drôte‐
nom rošte
Prepečený
anglický
rozbif
210
2
200
2
70 - 75
Na drôte‐
nom rošte
Bravčové
pliecko
180
2
170
2
120 - 150
S kožou
Bravčové
koleno
180
2
160
2
100 - 120
2 kusy
Jahňacie
190
2
175
2
110 - 130
Stehno
Kurča
220
2
200
2
70 - 85
Vcelku
Morka
180
2
160
2
210 - 240
Vcelku
Kačka
175
2
220
2
120 - 150
Vcelku
Hus
175
2
160
1
150 - 200
Vcelku
Králik
190
2
175
2
60 - 80
Porciovaný
Zajac
190
2
175
2
150 - 200
Porciovaný
Bažant
190
2
175
2
90 - 120
Vcelku
Ryba
Pokrm
Tradičné pečenie
Teplovzdušné pečenie Čas (min)
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Pstruh/
pražma
morská
190
2
175
2
40 - 55
3 – 4 ryby
Tuniak/
losos
190
2
175
2
35 - 60
4 – 6 filiet
9.7 Grilovanie
Pred pečením prázdnu rúru
predhrievajte asi 3 minúty.
Poznámky
SLOVENSKY
Pokrm
Množstvo
Teplota
(°C)
Čas (min)
1. strana
2. strana
63
Úroveň
v rúre
Kusy
(g)
Steaky z
filiet
4
800
max.
12 - 15
12 - 14
4
Hovädzie
steaky
4
600
max.
10 - 12
6-8
4
Klobásy
8
-
max.
12 - 15
10 - 12
4
Bravčové
kotlety
4
600
max.
12 - 16
12 - 14
4
Kurča (roz‐ 2
delené na
2 časti)
1000
max.
30 - 35
25 - 30
4
Kebaby
4
-
max.
10 - 15
10 - 12
4
Kuracie
prsia
4
400
max.
12 - 15
12 - 14
4
Hamburger 6
600
max.
20 - 30
-
4
Fileta z ry‐
by
4
400
max.
12 - 14
10 - 12
4
Zapekané
sendviče
4-6
-
max.
5-7
-
4
Hrianky
4-6
-
max.
2-4
2-3
4
9.8 Turbo grilovanie
Hovädzie mäso
Pokrm
Množstvo
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Hovädzie pečené
alebo fileta, nepre‐
na cm hrúbky
190 - 200
5-6
1 alebo 2
Hovädzie pečené
na cm hrúbky
alebo fileta, stredne
180 - 190
6-8
1 alebo 2
170 - 180
8 - 10
1 alebo 2
pečené1)
prepečené1)
Hovädzie pečené
alebo fileta, prepe‐
čené1)
1) Rúru predhrejte.
na cm hrúbky
64
www.aeg.com
Bravčové mäso
Pokrm
Množstvo (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pliecko, krkovička,
stehno
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
1 alebo 2
Kotleta, rebierka
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
1 alebo 2
Sekaná
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 alebo 2
Bravčové koleno
(predvarené)
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 alebo 2
Teľacie mäso
Pokrm
Množstvo (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pečené teľacie
1
160 - 180
90 - 120
1 alebo 2
Teľacie koleno
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 alebo 2
Pokrm
Množstvo (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Jahňacie steh‐
no, pečené jah‐
ňacie
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
1 alebo 2
Jahňací chrbát
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
1 alebo 2
Pokrm
Množstvo (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Časti hydiny
0,2 - 0,25 každá 200 - 220
30 - 50
1 alebo 2
Kurča, polovica
0,4 - 0,5 každá
190 - 210
35 - 50
1 alebo 2
Kurča, vykŕ‐
mené
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
1 alebo 2
Kačka
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 alebo 2
Hus
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 alebo 2
Morka
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
1 alebo 2
Morka
4-6
140 - 160
150 - 240
1 alebo 2
Pokrm
Množstvo (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Celá ryba do 1
kg
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
1 alebo 2
Jahňacie mäso
Hydina
Ryba
SLOVENSKY
65
9.9 Rozmrazovanie
Pokrm
Množstvo Čas rozmra‐ Dodatočný čas
(g)
zovania
rozmrazovania
(min.)
(v min.)
Poznámky
Kurča
1000
100 - 140
20 - 30
Kurča položte na obráte‐
ný tanierik vložený do
veľkého taniera. Po uply‐
nutí polovice času ob‐
ráťte.
Mäso
1000
100 - 140
20 - 30
Po uplynutí polovice času
obráťte.
Mäso
500
90 - 120
20 - 30
Po uplynutí polovice času
obráťte.
Pstruh
150
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
300
30 - 40
10 - 20
-
Maslo
250
30 - 40
10 - 15
-
Smotana
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Smotana sa dá výborne
vyšľahať, aj keď je čias‐
točne zamrznutá.
Torta
1400
60
60
-
9.10 Sušenie - Teplovzdušné
pečenie
•
•
Plechy pokryte papierom odolným
voči tuku alebo papierom na pečenie.
Aby ste dosiahli lepší výsledok, po
uplynutí polovice času sušenia rúru
vypnite, otvorte dvierka, pokrm
nechajte na jednu noc vychladnúť a
až potom dokončite sušenie.
Zelenina
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
Strukoviny
60 - 70
6-8
3
1/4
Paprika
60 - 70
5-6
3
1/4
Zelenina na kva‐ 60 - 70
senie
5-6
3
1/4
Huby
50 - 60
6-8
3
1/4
Bylinky
40 - 50
2-3
3
1/4
66
www.aeg.com
Ovocie
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
Slivky
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Marhule
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Jablkové plátky
60 - 70
6-8
3
1/4
Hrušky
60 - 70
6-9
3
1/4
9.11 Horúca para
Koláče a pečivo
Pokrm
Teplota (°C) Čas (min)
Úroveň
v rúre
Poznámky
Jablkový koláč1)
160
60 - 80
2
V 20 cm forme na koláče
Švajčiarske pečivo 175
Wähe
30 - 40
2
V 26 cm forme na koláče
Biskupský chlebí‐
ček
160
80 - 90
2
V 26 cm forme na koláče
Piškótový koláč
160
35 - 45
2
V 26 cm forme na koláče
Panettone1)
150 - 160
70 - 100
2
V 20 cm forme na koláče
Slivkový koláč1)
160
40 - 50
2
Vo forme na chlieb
Drobné pečivo
150 - 160
25 - 30
3 (2 a 4)
Na plechu na pečenie
Sušienky
150
20 - 35
3 (2 a 4)
Na plechu na pečenie
Kysnuté koláče1)
180 - 200
12 - 20
2
Na plechu na pečenie
Briošky1)
180
15 - 20
3 (2 a 4)
Na plechu na pečenie
1) Rúru predhrievajte 10 minút.
Chlieb a pizza
Pokrm
Množstvo
(g)
Biely chlieb1) 1000
Pečivo1)
500
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Poznámky
180 - 190
45 - 60
2
1 – 2 kusy,
500 g každý
190 - 210
20 - 30
2 (2 a 4)
6 – 8 rožkov
na plechu na
pečenie
SLOVENSKY
67
Pokrm
Množstvo
(g)
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Poznámky
Pizza 1)
-
200 - 220
20 - 30
2
Na plechu na
pečenie
1) Rúru predhrievajte 10 minút.
Nákypy
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Poznámky
Plnená zelenina
170 - 180
30 - 40
1
Vo forme
Lasagne
170 - 180
40 - 50
2
Vo forme
Zapečené zemiaky 160 - 170
50 - 60
1 (2 a 4)
Vo forme
Mäso
Pokrm
Množstvo (g)
Teplota
(°C)
Čas
(min)
Úroveň
v rúre
Poznámky
Pečené brav‐
čové
1000
180
90 - 110
2
Na drôtenom
rošte
Teľacie mäso
1000
180
90 - 110
2
Na drôtenom
rošte
Hovädzie pe‐
1000
čené - neprepe‐
čené
210
45 - 50
2
Na drôtenom
rošte
Hovädzie pe‐
čené - stredne
prepečené
1000
200
55 - 65
2
Na drôtenom
rošte
Hovädzie pe‐
čené - prepe‐
čené
1000
190
65 - 75
2
Na drôtenom
rošte
Jahňacie mäso
1000
175
110 - 130
2
Stehno
Kurča
1000
200
55 - 65
2
Vcelku
Morka
4000
170
180 - 240
2
Vcelku
Kačka
2000 - 2500
170 - 180
120 - 150
2
Vcelku
Hus
3000
160 - 170
150 - 200
1
Vcelku
Králik
-
170 - 180
60 - 90
2
Porciovaný
68
www.aeg.com
Ryba
Pokrm
Množst‐ Teplota
vo (g)
(°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Poznámky
Pstruh
1500
180
25 - 35
2
3 – 4 ryby
Tuniak
1200
175
35 - 50
2
4 – 6 filiet
Morská šťuka
-
200
20 - 30
2
-
Zohrievanie parou
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Poznámky
15 - 25
2
Zohrievajte na tanieri
140
10 - 15
2
Zohrievajte na tanieri
Prílohy (napr. ry‐
140
ža, zemiaky a ces‐
10 - 15
2
Zohrievajte na tanieri
Dusené/Zapekané 140
jedlá1)
Cestoviny
s omáčkou1)
toviny)1)
Jedlá na tanieri1)
140
10 - 15
2
Zohrievajte na tanieri
Mäso1)
140
10 - 15
2
Zohrievajte na tanieri
Zelenina1)
140
10 - 15
2
Zohrievajte na tanieri
1) Rúru predhrievajte 10 minút.
9.12 Varenie v dietetickej
nádobe na pečenie
Použite funkciu Teplovzdušné pečenie +
para.
Zelenina
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Brokolica, ružičky
150
20 - 25
2
Baklažán
150
15 - 20
2
Karfiol, ružičky
150
25 - 30
2
Rajčiny
150
15
2
Biela špargľa
150
35 - 45
2
Zelená špargľa
150
25 - 35
2
Cukiny, nakrájané na 150
plátky
20 - 25
2
SLOVENSKY
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Mrkva
150
35 - 40
2
Fenikel
150
30 - 35
2
Kaleráb
150
25 - 30
2
Paprika, prúžky
150
20 - 25
2
Zeler, plátky
150
30 - 35
2
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Varená šunka
150
55 - 65
2
Pošírované kuracie
prsia
150
25 - 35
2
Údené mäso (údené
bravčové)
150
80 - 100
2
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pstruh
150
25 - 30
2
Lososová fileta
150
25 - 30
2
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Ryža
150
35 - 40
2
Neošúpané zemiaky, 150
stredné
50 - 60
2
Varené zemiaky,
štvrtiny
150
35 - 45
2
Polenta
150
40 - 45
2
Mäso
Ryba
Prílohy
9.13 Tabuľka vnútornej teploty pri použití teplotnej sondy
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Pečená teľacina
75 - 80
Teľacie koleno
85 - 90
Krvavý anglický rozbif
45 - 50
Stredne prepečený anglický rozbif
60 - 65
Prepečený anglický rozbif
70 - 75
69
70
www.aeg.com
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Bravčové pliecko
80 - 82
Bravčové koleno
75 - 80
Jahňacie
70 - 75
Kurča
98
Zajac
70 - 75
Pstruh/pražma morská
65 - 70
Tuniak/losos
65 - 70
10. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
10.2 Antikorové alebo
hliníkové spotrebiče
Dvierka rúry čistite iba
vlhkou špongiou. Vysušte
ich mäkkou handričkou.
Nikdy nepoužívajte oceľové
drôtenky, kyseliny ani
abrazívne materiály, ktoré by
mohli poškodiť povrch rúry.
S rovnakou obozretnosťou
čistite aj ovládací panel rúry.
10.1 Poznámky k čisteniu
•
•
•
•
•
•
Prednú stranu spotrebiča očistite
mäkkou handričkou namočenou v
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku.
Na čistenie kovových povrchov
použite bežný čistiaci prostriedok.
Vnútro spotrebiča vyčistite po každom
použití. Hromadenie tuku alebo
zvyškov jedál môže mať na následok
vznik požiaru. Riziko je vyššie pri
grilovacom pekáči.
Odolné nečistoty odstráňte
špeciálnym čistiacim prostriedkom pre
rúry na pečenie.
Po každom použití vyčistite všetko
príslušenstvo a nechajte ho uschnúť.
Použite mäkkú handričku namočenú v
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku.
Ak máte príslušenstvo s nelepivým
povrchom, nečistite ho agresívnymi
prostriedkami, ostrými predmetmi ani
v umývačke riadu. Môže to spôsobiť
poškodenie nepriľnavého povrchu.
10.3 Čistenie tesnenia
dvierok
•
•
Tesnenie dvierok pravidelne
kontrolujte. Tesnenie dvierok je
uložené okolo rámu vnútorného
priestoru rúry. Ak je tesnenie dvierok
poškodené, spotrebič nepoužívajte.
Obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Pokyny k čisteniu tesnenia dvierok
nájdete vo všeobecných informáciách
o čistení.
10.4 Vybratie zasúvacích líšt
Pri čistení rúry z nej vyberte zasúvacie
lišty .
1. Odtiahnite prednú časť zasúvacích
líšt od bočnej steny.
SLOVENSKY
71
V priebehu čistenia môže z
prívodu pary kvapkať voda
do vnútra rúry. Na rošt rúry
priamo pod prívod pary
položte nádobu na
odkvapkávanie, aby ste
zabránili kvapkaniu vody na
dno rúry.
2. Potiahnite zadnú časť líšt od bočnej
steny a lišty vyberte.
Po určitom čase sa môže v rúre
nahromadiť vodný kameň. Predídete
tomu tak, že budete čistiť tie časti rúry, v
ktorých sa tvorí para. Nádržku na vodu
vyprázdnite po každom pečení s parou.
Typy vody
•
2
•
1
•
Pri inštalácii zasúvacích líšt zvoľte
opačný postup.
Upevňovacie kolíky na
teleskopických lištách musia
smerovať dopredu.
Mäkká voda s nízkym obsahom
vápnika – výrobca odporúča túto
možnosť, pretože znižuje frekvenciu
čistenia.
Voda z vodovodu – môžete ju
používať, ak je na prívodnom potrubí
namontovaný špeciálny filter alebo
zmäkčovač.
Tvrdá voda s vysokým obsahom
vápnika – neovplyvňuje výkon
spotrebiča, ale zvyšuje frekvenciu
čistenia.
10.5 Čistenie nádržky na
vodu
VAROVANIE!
Počas čistenia nenalievajte
vodu do nádržky na vodu.
TABUĽKA MNOŽSTVA VÁPNIKA STANOVENÁ ORGANIZÁCIOU WHO (Svetová
zdravotnícka organizácia)
Usadeniny váp‐ Tvrdosť vody
nika
(Francúzske
stupne)
Klasifikácia vo‐ Odvápnite raz
dy
za
(Nemecké
stupne)
0 – 60 mg/l
0-6
0-3
Veľmi mäkká
75 cyklov – 2,5
mesiaca
60 – 120 mg/l
6 - 12
3-7
Stredne tvrdá
50 cyklov – 2
mesiaca
120 – 180 mg/l
12 - 18
8 - 10
Tvrdá alebo vá‐
penatá
40 cyklov – 1,5
mesiaca
nad 180 mg/l
vyše 18
vyše 10
Veľmi tvrdá
30 cyklov – 1
mesiac
72
www.aeg.com
1. Do nádržky na vodu vlejte 850 ml
vody a pridajte 50 ml (päť čajových
lyžičiek) kyseliny citrónovej. Vypnite
rúru a počkajte približne 60 minút.
2. Zapnite spotrebič a nastavte funkciu
Horúca para (Teplovzdušné pečenie
+ para). Nastavte teplotu 230 °C.
Spotrebič vypnite po 25 minútach a
nechajte ho na 15 minút vychladnúť.
3. Zapnite spotrebič a nastavte funkciu
Horúca para (Teplovzdušné pečenie
+ para). Nastavte teplotu v rozsahu
130 až 230 °C. Po 10 minútach
spotrebič vypnite.
Nechajte ho vychladnúť a pokračuje
vyprázdnením nádržky. Pozrite si časť
„Vyprázdnenie nádržky na vodu”.
4. Vypláchnite nádržku na vodu a
handričkou vyčistite zvyšky vodného
kameňa v rúre.
5. Odtokovú rúrku umyte ručne teplou
vodou so saponátom. Ak chcete
predísť poškodeniu, nepoužívajte
kyseliny, spreje ani podobné čistiace
prostriedky.
2. Nadvihnite páčky na oboch závesoch
a preklopte ich.
10.6 Čistenie dvierok rúry
Dvierka rúry majú tri sklenené
panely.Dvierka rúry a vnútorné sklenené
panely môžete vybrať a vyčistiť ich.
Ak by ste sa pokúšali
sklenené panely vybrať, kým
sú dvierka namontované,
mohli by sa dvierka zatvoriť.
POZOR!
Spotrebič nepoužívajte bez
sklenených panelov.
3. Dvierka rúry privrite do polovice, aby
zostali v prvej otvorenej polohe.
Potom ich potiahnite vpred a vyberte
z lôžka.
1. Úplne otvorte dvierka a uchopte oba
závesy dvierok.
4. Dvierka položte na mäkkú tkaninu na
stabilný povrch.
SLOVENSKY
73
Po dokončení čistenia nainštalujte
sklenené panely a dvierka rúry. Zvoľte
opačný postup.
5. Uvoľnite blokovací systém a vyberte
vnútorné sklenené panely.
Dbajte na to, aby ste sklenené panely (A
a B) namontovali späť v správnom
poradí.Prvý panel (A) má dekoratívny
rám. Povrch s potlačou musí smerovať
do vnútra dvierok. Po montáži
skontrolujte, či nie je povrch rámu
skleného panela (A) na mieste potlače
na dotyk drsný.
A
B
6. Otočte obidve úchytky o 90° a
vyberte ich z ich lôžok.
Uistite sa, že stredný sklenený panel je
namontovaný správne.
90°
7. Sklenené panely jeden za druhým
najprv opatrne nadvihnite a potom
vyberte. Začnite vrchným panelom.
10.7 Výmena osvetlenia
1
2
8. Sklenené panely umyte vodou s
prídavkom saponátu. Sklenené
panely opatrne osušte.
Na spodnú časť dutiny spotrebiča
položte handričku. Zabránite tak
poškodeniu skleného krytu a vnútra rúry.
74
www.aeg.com
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
usmrtenia elektrickým
prúdom! Pred výmenou
žiarovky odpojte poistku
(spotrebič nesmie byť pod
napätím).
Žiarovka a sklenený kryt
žiarovky môžu byť horúce.
POZOR!
Halogénovú žiarovku vždy
držte cez tkaninu, aby ste
predišli pripáleniu zvyškov
mastnoty na žiarovke.
1. Spotrebič vypnite.
2. Odstráňte poistky z poistkovej skrine
alebo prerušte elektrický obvod
(spotrebič nesmie byť pod napätím).
Zadné svetlo
1. Otočte sklenený kryt proti smeru
hodinových ručičiek a vyberte ho.
2. Vyčistite sklenený kryt.
3. Vymeňte žiarovku za vhodnú
žiarovku teplovzdornú do teploty 300
°C.
4. Nainštalujte sklenený kryt.
11. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
11.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Rúra sa nezohrieva.
Rúra je vypnutá.
Zapnite rúru.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené hodiny.
Nastavte čas.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené potrebné
nastavenia.
Skontrolujte, či sú nastave‐
nia správne.
Rúra sa nezohrieva.
Aktivovalo sa automatické
vypínanie.
Pozrite si časť „Automatické
vypínanie“.
Rúra sa nezohrieva.
Je zapnutá funkcia detskej
poistky.
Pozrite si časť „Používanie
funkcie Detská poistka“.
Rúra sa nezohrieva.
Je vyhodená poistka.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak sa
poistka vyhodí opakovane,
obráťte sa na kvalifikované‐
ho elektrikára.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Vymeňte žiarovku.
Teplotná sonda nefunguje.
Konektor teplotnej sondy nie Konektor teplotnej sondy za‐
je správne nainštalovaný do suňte do príslušnej zásuvky
zásuvky.
až na doraz.
Vo vnútri rúry je voda.
V nádržke na vodu je priveľa Rúru vypnite a utrite vodu
vody.
handričkou alebo špongiou.
SLOVENSKY
75
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Nefunguje pečenie v pare.
Otvory na paru sa upchali
vodným kameňom.
Skontrolujte otvor prívodu
pary. Odstráňte vodný ka‐
meň.
Nefunguje pečenie v pare.
V nádržke na vodu nie je vo‐ Naplňte nádržku na vodu.
da.
Vyprázdnenie nádržky na
vodu trvá dlhšie ako tri min‐
úty alebo z otvoru prívodu
pary vyteká voda.
V rúre sa vytvoril vodný ka‐
meň.
Vyčistite nádržku na vodu.
Pozrite si časť „Čistenie
nádržky na vodu“.
Príprava jedla trvá veľmi
dlho alebo naopak, jedlá sú
hotové príliš rýchlo.
Teplota je príliš nízka alebo
príliš vysoká.
V prípade potreby upravte
teplotu. Postupujte podľa po‐
kynov v návode.
V dutine rúry a na jedlách sa Jedlo ste nechali v rúre príliš Po ukončení pečenia nene‐
zráža para a vytvára sa
dlho.
chávajte jedlá v rúre dlhšie
skondenzovaná voda.
ako 15 – 20 minút.
Na displeji sa zobrazí „C2“.
Chcete spustiť funkciu rozm‐ Konektor teplotnej sondy od‐
razovania, ale nevybrali ste pojte zo zásuvky.
zo zásuvky konektor teplot‐
nej sondy.
Na displeji je zobrazený chy‐ Došlo k poruche elektriky.
bový kód, ktorý nie je v tabu‐
ľke.
•
•
Pomocou domovej poist‐
ky alebo bezpečnostného
vypínača v poistkovej
skrini vypnite rúru a zno‐
vu ju zapnite.
Ak sa na displeji znovu
zobrazí chybový kód, ob‐
ráťte sa na oddelenie
starostlivosti o zákazníka.
76
www.aeg.com
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Spotrebič je zapnutý, ale sa Je aktivovaný ukážkový re‐
nezohrieva. Ventilátor nefun‐ žim.
guje. Na displeji sa zobrazí
"Demo".
1. Rúru vypnite.
2. Stlačte a podržte tlačidlo
.
3. Keď zaznie zvukový sig‐
nál, otočte ovládač funk‐
cií rúry v smere hodino‐
vých ručičiek na prvú
funkciu. Na displeji bude
blikať "Demo".
4. Ovládač funkcií rúry
otočte do polohy Vyp‐
nuté.
5. Uvoľnite tlačidlo
.
6. Ovládač teploty otočte v
smere hodinových ruči‐
čiek a podržte ho v tejto
polohe tri sekundy.
Akustický signál zaznie
trikrát. Ukážkový režim
sa vypne.
11.2 Servisné údaje
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
zavolajte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.
štítku. Typový štítok sa nachádza na
prednom ráme vnútorného priestoru
spotrebiča. Neodstraňujte typový štítok z
vnútorného priestoru spotrebiča.
Údaje potrebné pre autorizované
servisné stredisko nájdete na typovom
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MOD.)
.........................................
Číslo výrobku (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
12. INŠTALÁCIA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
SLOVENSKY
12.1 Zabudovanie
12.3 Elektrická inštalácia
Výrobca nenesie
zodpovednosť v prípade, že
nedodržíte bezpečnostné
pokyny uvedené v
príslušných kapitolách.
548 21
558
min. 550
114
16
20
600
77
min. 560
589
594
573
Tento spotrebič sa dodáva s napájacou
zástrčkou a káblom.
12.4 Kábel
594
Typy káblov použiteľných pre inštaláciu
alebo výmenu:
5
3
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Prierez kábla vyhľadajte podľa celkového
výkonu na typovom štítku a v tabuľke:
548 21
min. 550
20
590
558
16
114
min. 560
589
594
573
594
5
3
Celkový výkon (W) Prierez kábla
(mm²)
maximálne 1 380
3 x 0,75
maximálne 2 300
3x1
maximálne 3 680
3 x 1,5
Uzemňovací kábel (zeleno/žltý kábel)
musí byť o 2 cm dlhší ako fázový a
nulový kábel (modrý a hnedý kábel).
12.2 Upevnenie spotrebiča k
linke
A
B
13. TECHNICKÉ INFORMÁCIE
13.1 Technické údaje
Napätie
230 V
78
www.aeg.com
Frekvencia
50 Hz
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
14.1 Dátový list produktu a informácie o produkte podľa EU
65-66/2014
Názov dodávateľa
AEG
Identifikácia modelu
BE5014321M
BE5014721M
Index energetickej účinnosti
100.0
Energetická trieda
A
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tradičný
režim
0.93 kWh/cyklus
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim s
ventilátorom
0.85 kWh/cyklus
Počet dutín rúry
1
Zdroj tepla
Elektrina
Objem
72 l
Typ rúry
Zabudovateľná rúra
Hmotnosť
EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče
pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry,
parné rúry a grily. Metódy merania
výkonových parametrov.
14.2 Úspora energie
•
Spotrebič má funkcie, ktoré vám pomôžu
usporiť energiu pri každodennom pečení.
•
•
Všeobecné rady
– Uistite sa, že počas prevádzky
spotrebiča sú dvierka rúry
správne zatvorené a počas
pečenia ich zbytočne neotvárajte.
– Úsporu energie podporíte
použitím kovového riadu.
– Ak je to možné, vložte jedlo do
rúry bez predhrievania.
– Ak proces pečenia pokrmu trvá
viac ako 30 minút, 3-10 minút
pred ukončením pečenia (v
závislosti od času pečenia) znížte
•
•
BE5014321M
38.8 kg
BE5014721M
36.5 kg
teplotu v rúre na minimum. Pokrm
sa bude naďalej piecť vďaka
zvyškovému teplu v rúre.
– Zvyškové teplo použite na ohrev
ostatných pokrmov.
Pečenie s ventilátorom - keď je to
možné, použite funkcie pečenia s
ventilátorom, aby ste ušetrili energiu.
Zvyškové teplo
– Pri niektorých funkciách rúry sa
ohrevné články automaticky
vypnú približne o 10 % skôr, ak je
zapnutý program s časovou
funkciou (Trvanie, Koniec) a čas
pečenia je dlhší ako 30 minút.
Ventilátor a osvetlenie budú
naďalej v činnosti.
Pečenie s vypnutým osvetlením vypnite osvetlenie počas pečenia a
zapnite ho, iba keď ho potrebujete.
Uchovanie teploty jedla - ak chcete
jedlo uchovať teplé pomocou
SLOVENSKY
79
zvyškového tepla, zvoľte najnižšie
možné nastavenie teploty. Na displeji
sa zobrazí zvyšková teplota.
15. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
867310303-B-442014
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement