Aeg BE8012711M Användarmanual
SV
Bruksanvisning
Inbyggnadsugn
BE8012711
2
www.aeg.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.......................................................................................... 3
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...........................................................................................4
3. PRODUKTBESKRIVNING................................................................................................6
4. KONTROLLPANELEN..................................................................................................... 7
5. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN....................................................9
6. DAGLIG ANVÄNDNING.................................................................................................9
7. KLOCKFUNKTIONER....................................................................................................14
8. AUTOMATISKA PROGRAM......................................................................................... 15
9. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR................................................................................... 16
10. TILLVALSFUNKTIONER.............................................................................................. 20
11. TRICKS OCH TIPS....................................................................................................... 22
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.................................................................................... 36
13. FELSÖKNING.............................................................................................................. 40
14. INSTALLATION........................................................................................................... 41
15. ENERGIEFFEKTIVITET................................................................................................42
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få
felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner
som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna några minuter åt
att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.aeg.com
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell, PNC,
serienummer.
Informationen finns på typskylten.
Varningar/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
3
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren kan inte
hållas ansvarig för personskador eller skador på
egendom som orsakats av felaktig installation eller
användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans
med produkten för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när den är
igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket
varma.
Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att
du aktiverar det.
Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig
uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
Endast en behörig person får installera den här
produkten och byta kabel.
Produkten blir varm inuti när den är igång. Vidrör inte
värmeelementen som finns i produkten. Använd alltid
handskar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller
eldfasta formar.
Koppla från strömtillförseln före underhåll.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter
lampa för att undvika risken för elstötar.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av
produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt
eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur
kan leda till att glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade
servicerepresentant eller personer med motsvarande
utbildning, för att undvika fara.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den
främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre
delen från sidoväggarna. Sätt i ugnsstegarna i omvänd
ordning.
Använd endast den matlagningstermometer som
rekommenderas för den här produkten.
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
• Produkten är tung, så var alltid
försiktig när du flyttar den. Använd
alltid skyddshandskar.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
• Kontrollera att produkten har
installerats under och bredvid stadiga
skåp- eller bänkstommar.
• Produktens sidor måste gränsa till
produkter eller enheter med samma
höjd.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Låt inte nätkablar komma i kontakt
med eller komma nära produktens
lucka, speciellt inte när luckan är het.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget
endast i slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
Dra inte i nätkabeln för att koppla
bort produkten från eluttaget. Ta
alltid tag i stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador,
elstötar eller explosion
föreligger.
• Använd uteslutande denna produkt
för hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
• Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
• Var försiktig när du öppnar
produktens lucka medan produkten är
igång. Het luft kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
• Tyng inte ner luckan när den är
öppen.
• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
• Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
5
• Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när
du öppnar luckan.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
• För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller
andra föremål direkt på
produktens botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
produktens botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
• Missfärgning av emaljen påverkar inte
produktens funktion. Det är ingen
defekt enligt garantin.
• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan
vara permanenta.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
• Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
2.4 Matlagning med ånga
VARNING!
Det finns risk för
brännskador och skador på
produkten.
• Ånga som släpps ut kan orsaka
brännskador:
– Öppna inte luckan till produkten
under ångkokning.
– Öppna produktens lucka försiktigt
efter ångkokning.
6
www.aeg.com
2.5 Skötsel och rengöring
2.6 Inre belysning
VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glasen kan
spricka.
• Byt omedelbart ut luckans
glaspaneler om de är skadade.
Kontakta den auktoriserade
serviceverkstaden.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Kvarblivet fett eller mat i ugnen kan
orsaka brand.
• Rengör produkten med en fuktig,
mjuk trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
• Rengör inte den katalytiska emaljen
(om tillämpligt) med någon sorts
rengöringsmedel.
• Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas för
belysning i hus.
VARNING!
Risk för elektrisk stöt.
• Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma
specifikationer.
2.7 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att
barn eller djur stängs in inuti
produkten.
2.8 Underhåll
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt
1
2
4
5
12
11
3
5
4
3
3
2
1
6
7
10
9
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Kontrollpanel
Elektronisk programmeringsenhet
Vattenlåda
Uttag för matlagningstermometern
Värmeelement
Ugnslampa
Fläkt
Ugnsstegar, löstagbara
Tömningsslang
Vattenutloppsventil
Ugnsnivåer
SVENSKA
7
12 Ånginlopp
3.2 Tillbehör
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
• Matlagningstermometer
För att mäta hur väl maten är tillagad.
• Utdragbara bakplåtsskenor
För hyllor och plåtar.
• Trådhylla
Till kokkärl, bakformar och stekkärl.
• Bakplåt
För kakor och småkakor.
• Grill- / stekpanna
4. KONTROLLPANELEN
4.1 Temperatur-/tidsdisplay
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Använd touch-kontrollerna för att manövrera produkten.
Touchkontroll
1
2
-
Funktion
Kommentar
Display
Visar produktens nuvarande inställningar.
PÅ/AV
För att aktivera och avaktivera produkten.
Tillagningsfunktioner eller Tillagningshjälp
Tryck på touch-kontrollen en gång för att välja ett
värmeläge eller menyn: Tillagningshjälp. Tryck på
touch-kontrollen igen för att växla mellan menyerna: Tillagningsfunktioner, Tillagningshjälp. Tänd
eller släck lampan genom att trycka på touchkontrollen i 3 sekunder. Du kan också tända belysningen när produkten är avstängd.
Favorit Program
För att spara och komma åt dina favoritprogram.
Temperaturval
För att ställa in temperaturen eller visa produktens
aktuella temperatur. Tryck på fältet i 3 sekunder
för att aktivera eller inaktivera funktionen: Snabbstart.
3
4
5
8
www.aeg.com
Touchkontroll
6
7
8
9
Funktion
Kommentar
Nedåtknapp
För att flytta nedåt i menyn.
Uppåtknapp
För att flytta uppåt i menyn.
OK
För att bekräfta valet eller inställningen.
Hem-knapp
För att gå tillbaka en nivå i menyn. För att visa huvudmenyn, tryck på fältet i 3 sekunder.
Tid och andra
funktioner
För att ställa in olika funktioner. När en tillagningsfunktion är igång trycker du på touchkontrollen för
att ställa in timern eller funktionerna: Knapplås,
Favorit Program, Heat+Hold, Set + Go. Du kan
också ändra inställningarna för matlagningstermometern.
Signalur
För att ställa in funktionen: Signalur.
10
11
4.2 Display
A
B
C
E
D
A)
B)
C)
D)
E)
Tillagningsfunktion
Klocka
Kontrollampa för uppvärmning
Temperatur
Funktionens koktid eller sluttid
Övriga kontrollampor på displayen:
Symbol
Funktion
Signalur
Funktionen körs.
Klocka
På displayen visas den nuvarande
tiden.
Koktid
På displayen visas tillagningstiden
som behövs.
Sluttid
På displayen visas när tillagningstiden
är klar.
Temperatur
Temperaturen visas på displayen.
SVENSKA
Symbol
9
Funktion
Tidsanvisning
Displayen visar hur länge tillagningsfunktionen är igång. Tryck på
och
samtidigt för att nollställa klockan.
Beräkning
Produkten beräknar tillagningstiden.
Kontrollampa för uppvärmning
Displayen visar temperaturen i produkten.
Indikering för snabbuppvärmning
Funktionen är på. Den minskar uppvärmningstiden.
Vikt automatisk
Displayen visar att det automatiska
viktsystemet är aktivt eller att vikten
kan ändras.
Heat+Hold
Funktionen är på.
5. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara
ugnsstegar ur produkten.
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
Rengör produkten innan du använder
den första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
5.2 Första anslutning
När du ansluter produkten till eluttaget,
eller efter att strömmen har brutits,
måste du välja språk, kontrast i display,
ljusstyrka i display samt klockan.
1. Tryck på
värdet.
eller
2. Tryck på
för att bekräfta.
för att ställa in
5.3 Inför första användingen
skall ugnarna "brännas av"
Starta produkten tom för att bränna bort
eventuellt fett från tillverkningen.
1. Ställ in funktionen: Över/Undervärme
och maxtemperatur.
2. Låt produkten stå på i en timme.
3. Ställ in funktionen: Varmluft
och
maxtemperatur.
4. Låt produkten vara igång i 15
minuter.
Tillbehören kan bli varmare än normalt.
Produkten kan avge lukt och rök. Det är
helt normalt. Se till att ventilationen är
tillräcklig i rummet.
6. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Navigera i menyerna
1. Aktivera produkten.
2. Tryck på
eller
menyfunktionen.
för att ställa in
3. Tryck
för att gå till undermenyn
eller godkänna inställningen.
10
www.aeg.com
Du kan när som helst återgå
till huvudmenyn med
.
6.2 Översikt över menyerna
Huvudmeny
Symbol
Menyfunktion
Tillämpning
Tillagningsfunktioner
Innehåller en lista över värmningsfunktioner.
Tillagningshjälp
Innehåller en lista över automatiska program.
Normalinställning
Du kan använda dessa för att ställa in andra ugnsinställningar.
Favorit Program
Innehåller en lista över favorittillagningsprogram,
som skapats av användaren.
Undermenyer för: Normalinställning
Symbol
Undermeny
Beskrivning
Inställning klocka
Ställ klockan.
Tidsanvisning
När den är PÅ visar displayen den aktuella tiden
när du stänger av produkten.
Set + Go
När den är PÅ kan du välja funktionen i fönstret
Tillvalsfunktioner: Set + Go.
Heat+Hold
När den är PÅ kan du välja funktionen i fönstret
Tillvalsfunktioner: Heat+Hold.
Tillägg tid
Aktiverar och inaktiverar funktionen Tillägg tid.
Kontrast i display
Justerar displayens kontrast i grader.
Ljusstyrka i display
Justerar displayens ljusstyrka i grader.
Val av språk
Ställer in språk för displayen.
Ljudvolym
Justerar volymen gradvis på trycktoner och signaler.
Knappljud
Aktiverar och inaktiverar touchkontrollsljudet. Det
går inte att inaktivera ljudet för på/av-touchkontrollen.
Alarm/Felsignal
Aktiverar och inaktiverar larmljuden.
Service
Visar programvarans version och konfiguration.
SVENSKA
Symbol
Undermeny
Beskrivning
Grundinställningar
Återställ alla inställningar till fabriksinställningarna.
11
6.3 Tillagningsfunktioner
Tillagningsfunktion
Tillämpning
Varmluft
För att baka på upp till tre hyllpositioner samtidigt
och för att torka mat.Ställ in temperaturen på 20 40 °C lägre än för funktionen: Över/Undervärme.
Varmluft + Ånga
För att ånga rätter. Använd den här funktionen för
att minska längden på tillagningstiden och bevara
vitaminer och näringsämnen i maten. Välj funktionen och ställ in temperaturen på mellan 130 °C
och 230 °C.
Pizza/Paj
För att laga pizza, quiche eller paj med ånga.
Lågtemperaturstekning
För tillredning av möra, saftiga stekar.
Över/Undervärme
Baka och steka mat på en ugnsnivå.
Fryst mat
För att tillaga snabbmat som pommes frites, klyftpotatis och vårrullar så att de blir knapriga.
Varmluftsgrillning
Steka större köttstycken eller fågel med ben på 1
ugnsnivå. Även för att göra gratänger och bryna.
Max grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder
och för rostning av bröd.
Min grill
För att grilla tunna matvaror och rosta bröd.
Varmhållning
För varmhållning av maträtter.
Upptining
För att tina frysta livsmedel.
Undervärme
För bakning av kakor med knaprig botten och för
att torka mat.
12
www.aeg.com
Tillagningsfunktion
Varmluft + ånga
För att spara energi när du bakar och tillagar torrare bakverk. Även för att tillaga kaka i form på en
nivå i ugnen. Denna funktion användes för att
definiera energieffektivitetsklass enligt EN50304.
Jäsning av deg
För kontrollerad jäsning av jästdeg före bakning.
Bröd
För att baka bröd.
Gratinerade rätter
För ugnsrätter som lasagne eller potatisgratäng.
Även för att gratinera och bryna.
Konservering
För att konservera grönsaker, t.ex. pickles.
Torkning
För torkning av skivad frukt (t.ex. äpple, plommon,
persikor) och grönsaker (t.ex. tomater, zucchini,
svamp).
Tallriksvärmare
För förvärmning av tallriken före servering.
ECO stekning
Med ECO-funktioner kan du optimera energiförbrukningen under tillagningen. Tillagningstiden
måste ställas in först. För mer information om rekommenderade inställningar, se tillagningstabellerna med motsvarande funktion.
Uppvärmning
För att värma maten direkt på tallriken.
6.4 Aktivera en
tillagningsfunktion
1. Slå på produkten.
2. Välj menyn: Tillagningsfunktioner.
3. Tryck på
för att bekräfta.
4. Ställ en tillagningsfunktion.
5. Tryck på
för att bekräfta.
6. Ställ in temperaturen.
7. Tryck på
Tillämpning
för att bekräfta.
6.5 Matlagning med ånga
Locket till vattenlådan sitter i
kontrollpanelen.
VARNING!
Använd endast vatten.
Använd inte filtrerat
(avsaltat) eller destillerat
vatten. Använd inte andra
vätskor. Häll inte
lättantändlig vätska eller
alkohol i vattenlådan.
1. Laga maten i rätt kokkärl.
2. Tryck på locket för att öppna
vattenlådan.
3. Fyll vattenlådan med 900 ml vatten.
SVENSKA
4.
5.
6.
7.
Vattentillförseln räcker i ca 55 - 60
minuter.
Tryck in vattenlådan i sitt
ursprungliga läge.
Aktivera produkten.
Välj en ångfunktion och ställ in
temperaturen.
Ställ vid behov in funktionen Koktid
eller Sluttid
.
När ånggeneratorn är tom
hörs en ljudsignal.
Signalen hörs i slutet av tillagningstiden.
8. Avaktivera produkten.
9. Töm vattenlådan när tillagningen
med ångfunktion är klar.
FÖRSIKTIGHET!
Produkten är het. Det
finns risk för att du
bränner dig. Var försiktig
när du tömmer
vattenlådan.
Låt produkten torka helt med luckan
öppen.
VARNING!
Vänta minst 60 minuter efter
varje användningstillfälle av
tillagning med ånga för att
förhindra att hett vatten
kommer ut ur
vattenutloppsventilen.
6.6 Indikator för
"Vattentanken är tom"
På displayen visas: Vatten krävs och en
ljudsignal hörs när tanken är tom och
måste fyllas på.
Se avsnittet "Ångkokning" för mer
information.
6.7 Indikator för
"Vattentanken är full"
När displayen visar: Vattentanken är full,
kan du använda ångkokning.
En ljudsignal hörs när tanken är full.
13
Om du häller för mycket
vatten i tanken flyttar
säkerhetsutloppet
överskottsvattnet till ugnens
botten.
Ta bort vattnet med en
svamp eller en duk.
6.8 Tömning av vattentanken
FÖRSIKTIGHET!
Se till att produkten har
svalnat innan du tömmer
vattentanken.
1. Förbered tömningsslangen (C), som
finns i samma förpackning som
användarmanualen. Sätt kontakten
(B) på en av tömningsslangens ändar.
A
B
C
2. Sätt den andra änden av
tömningsslangen (C) i en behållare.
Sätt den i ett lägre läge än
utloppsventilen (A).
3. Öppna ugnsluckan och sätt
kontakten (B) i utloppsventilen (A).
4. Tryck in kontakten igen och igen när
du tömmer vattentanken.
Tanken kan ha lite vatten
kvar när displayen visar:
Vatten krävs.
Vänta tills vattenflödet
från
vattenutloppsventilen
har avstannat.
5. Ta bort kontakten från ventilen när
vattnet slutat flöda.
Återanvänd inte vattnet för
att fylla vattentanken igen.
14
www.aeg.com
6.9 Kontrollampa för
uppvärmning
När du aktiverar en tillagningsfunktion
visas stapeln på displayen. Stapeln visar
att temperaturen ökar.
6.10 Indikering för
snabbuppvärmning
För att aktivera funktionen, håll
intryckt i 3 sekunder.
Uppvärmningsindikeringen växlar.
6.11 Restvärme
När du stänger av ugnen visar displayen
restvärmen. Du kan använda värmen för
att hålla maten varm.
Den minskar uppvärmningstiden.
7. KLOCKFUNKTIONER
7.1 Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
Tillämpning
Signalur
För att ställa in nedräkning (max. 2 tim och
30 min). Denna funktion påverkar inte produktens funktioner i övrigt. Du kan också använda den när produkten är avstängd.
Använd
på
för att aktivera funktionen. Tryck
eller
för att ställa in minuterna och
för att starta.
Koktid
För att ställa in längden på en funktion (max
23 tim 59 min)
Sluttid
För att ställa in stopptid för en ugnsfunktion
(högst 23 timmar och 59 minuter).
Om du ställer in tiden för en
klockfunktion börjar tiden räknas ned
efter 5 sekunder.
Om du använder
klockfunktionerna: Koktid,
Sluttid, stänger produkten av
värmeelementen efter 90 %
av den inställda tiden.
Produkten använder
restvärmen för att fortsätta
tillagningsprocessen tills
tiden är avslutad (3 20 minuter).
7.2 Ställa in klockfunktioner
• Innan du använder
funktionerna: Koktid,
Sluttid, måste du först
ställa in värmefunktionen
och temperaturen.
Produkten stängs av
automatiskt.
• Du kan använda
funktionerna: Koktid och
Sluttid samtidigt, om du
vill att produkten ska
aktiveras och avaktiveras
automatiskt på en
bestämd tid senare.
• Funktionerna: Koktid och
Sluttid fungerar inte när
du använder
matlagningstermometern.
SVENSKA
15
1. Ställ en tillagningsfunktion.
3. Ställ in temperaturen på över 80 °C.
2. Tryck
flera gånger tills displayen
visar den nödvändiga
klockfunktionen och den relaterade
symbolen.
4. Tryck på
flera gånger tills
displayen visar: Heat+Hold.
3. Tryck på
eller
önskad tid.
för att ställa in
för att bekräfta.
4. Tryck på
En ljudsignal hörs när sluttiden uppnåtts.
Produkten stängs av. Displayen visar ett
meddelande.
5. Tryck på en touch-kontroll för att
stänga av signalen.
5. Tryck på
för att bekräfta.
En ljudsignal hörs när funktionen
avslutas.
Funktionen förblir på om
tillagningsfunktionen ändras.
7.4 Tillägg tid
Funktionen: Tillägg tid gör så att
tillagningsfunktionen fortsätter efter
slutet av Koktid.
7.3 Heat+Hold
Kan användas för alla
tillagningsfunktioner med
Koktid eller Vikt automatisk.
Gäller inte
tillagningsfunktioner med
matlagningstermometer.
Villkor för funktionen:
• Den inställda temperaturen är högre
än 80 °C.
• Funktionen: Koktid är inställd.
Funktionen: Heat+Hold håller tillagad
mat varm vid 80 °C i 30 minuter. Den
aktiveras när bakningen eller stekningen
avslutas.
1. En ljudsignal hörs när tillagningstiden
uppnåtts. Tryck på någon
touchkontroll.
Displayen visar meddelandet.
Du kan aktivera och inaktivera funktionen
i menyn: Normalinställning.
för att aktivera eller
2. Tryck
att avbryta.
3. Ställ in längden på funktionen.
1. Aktivera produkten.
2. Välj tillagningsfunktion.
4. Tryck på
för
.
8. AUTOMATISKA PROGRAM
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Automatiska program
De automatiska programmen ger
optimala inställningar för alla slags kött
eller andra recept.
• Köttprogram med funktionen: Vikt
automatisk (menyn: Tillagningshjälp) –
Denna funktion beräknar automatiskt
stekningstiden. För att använda den
måste matens vikt matas in.
• Köttprogram med funktionen: Matlag.
termometer Auto (menyn:
Tillagningshjälp) – Denna funktion
beräknar automatiskt stekningstiden.
För att använda den måste
innertemperaturen matas in. En
ljudsignal hörs när programmet är
klart.
• Automatiska recept (menyn:
Tillagningshjälp) – Denna funktion
använder fördefinierade värden för en
maträtt. Förbered maträtten enligt
receptet i denna bok.
Rätter med funktionen: Vikt automatisk
Grisstek
Kalvstek
Bräserat kött
Viltstek
Lammstek
Hel kyckling
Kalkon, hel
16
www.aeg.com
När du använder funktionen:
Manuellt, produkten
använder de automatiska
inställningarna. De kan
ändras precis som andra
funktioner.
Rätter med funktionen: Vikt automatisk
Hel anka
Hel gås
Rätter med funktionen: Matlag. termometer Auto
Stek av gris
8.3 Tillagningshjälp med Vikt
automatisk
Denna funktion beräknar automatiskt
stekningstiden. För att använda den
måste man mata in matens vikt.
Engelsk rostbiff
Rostbiff
1. Aktivera produkten.
2. Välj menyn: Tillagningshjälp. Tryck på
Stek av vilt
för att bekräfta.
3. Välj kategorin och rätten. Tryck på
Lammstek, rosa
Benfri kyckling
för att bekräfta.
4. Välj funktionen: Vikt automatisk.
Hel fisk
Tryck på
8.2 Tillagningshjälp med
Automatiska recept
5. Tryck på
Produkten har en uppsättning recept
som du kan använda. Recepten är
förutbestämda och du kan inte ändra
dem.
1. Aktivera produkten.
2. Välj menyn: Tillagningshjälp. Tryck på
för att bekräfta.
3. Välj kategorin och rätten. Tryck på
eller
för att ställa in
vikten på maten. Tryck på
för att
bekräfta.
Det automatiska programmet startar.
6. Du kan ändra vikten när som helst.
eller
för att ändra
Tryck på
vikten.
7. En ljudsignal hörs när sluttiden
uppnåtts. Tryck på en touch-kontroll
för att stänga av signalen.
för att bekräfta.
4. Välja ett recept. Tryck på
bekräfta.
för att bekräfta.
för att
Vid vissa program behöver
maten vändas efter
30 minuter. Displayen visar
en påminnelse.
9. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
9.1 Matlagningstermometer
Två temperaturer måste ställas in:
ugnstemperaturen och
kärntemperaturen.
Matlagningstermometern mäter
innertemperaturen när köttbitar tillagas.
När köttet har nått den inställda
temperaturen stängs produkten av.
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast
matlagningstermometern
som medföljer eller de rätta
reservdelarna.
SVENSKA
Matlagningstermometern
måste sitta kvar i köttet och i
uttaget under tillagningen.
1. Aktivera produkten.
2. Sätt in spetsen på
matlagningstermometern i mitten av
köttet.
3. Sätt in kontakten till
matlagningstermometern i uttaget
längst upp i ugnsutrymmet.
17
VARNING!
Matlagningstermometern är
varm. Det finns risk för att du
bränna dig. Var försiktig när
du tar bort
matlagningstermometerns
spets och kontakt.
9.2 Utdragbara bakplåtsskenor
Spara
installationsanvisningarna till
bakplåtsskenorna för
framtida användning.
Med teleskopskenor kan du lättare sätta
in och ta ut falsarna.
FÖRSIKTIGHET!
Diska inte bakplåtsskenorna
i diskmaskinen. Smörj inte
bakplåtsskenorna.
1. Dra ut den högra och den vänstra
bakplåtsskenan.
Displayen visar
matlagningstermometerns symbol.
eller
på mindre än
4. Tryck på
fem sekunder för att ställa in
kärntemperaturen.
5. Ställ in tillagningsfunktion och, vid
behov, ugnstemperatur.
Produkten beräknar en ungefärlig sluttid.
Sluttiden är olika för olika mängder mat,
inställda ugnstemperaturer (lägst 120 °C)
och driftlägen. Produkten beräknar en
sluttid om ungefär 30 minuter.
6. Tryck på
för att ändra
innertemperaturen.
En ljudsignal hörs när köttet uppnått den
inställda innertemperaturen. Produkten
stängs av automatiskt.
7. Tryck på en touch-kontroll för att
stänga av signalen.
8. Dra ut matlagningstermometerns
kontakt ur uttaget och ta ut köttet ur
ugnen.
°C
2. Placera falsen på de utdragbara
bakplåtsskenorna och tryck försiktigt
in dem i produkten.
18
www.aeg.com
Injektorn och injektorröret
°C
C
D
"C" är injektorröret för ångkokning, "D"
är injektorn för direkt ångkokning.
Du måste trycka tillbaka
bakplåtsskenorna helt innan du stänger
ugnsluckan.
Injektorrör (C)
9.3 Tillbehör för tillagning med
ånga
Ångtillbehören medföljer
inte. Kontakta din lokala
återförsäljare för mer
information.
Injektor för direkt ångkokning (D)
Lågkaloriformen för tillagning med
ångfunktionerna
Formen består av en glasskål, ett lock
med ett hål för injektorröret (C) och en
stålgrill att sätta i botten på formen.
Glasskål (A)
Stålgrill (E)
Lock (B)
• Sätt inte den heta formen på kalla /
våta ytor.
SVENSKA
19
1. Sätt injektorröret i det speciella hålet
i locket till lågkaloriformen.
C
• Häll inte kalla vätskor i formen när den
är het.
2. Sätt formen på den andra ugnsnivån
räknat nerifrån.
3. Sätt den andra änden av injektorröret
i ånginloppet.
• Använd inte formen på en het kokyta.
• Rengör inte formen med slipande
medel, skurmedel eller skurpulver.
Se till att injektorröret inte viks eller att
det vidrör något värmeelement högst
upp i ugnen.
4. Ställ in ugnen på ångkokning.
9.5 Direkt ångkokning
Lägg maten på stålgrillen i formen.
Tillsätt lite vatten.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte locket på
formen.
9.4 Ångkokning i en
lågkaloriform
Lägg maten på stålgrillen i formen och
sätt på locket.
20
www.aeg.com
VARNING!
Var försiktig om du använder
injektorn när ugnen är på.
Använd alltid ugnsvantar om
du ska vidröra injektorn när
ugnen är varm. Ta alltid ut
injektorn ur ugnen när du
inte använder en
ångfunktion.
2. Sätt formen på den första eller andra
ugnsnivån räknat nerifrån.
Se till att injektorröret inte viks eller att
det vidrör något värmeelement högst
upp i ugnen.
3. Ställ in ugnen på ångkokning.
Vid tillagning av t.ex. kyckling, anka,
kalkon och större fiskar ska injektorn (D)
sättas in direkt i den tomma delen av
köttet. Hålen får inte blockeras.
Injektorröret är specialgjort
för kokning och innehåller
inga farliga material.
1. Sätt injektorn (D) i injektorröret (C).
Anslut den andra änden till
ånginloppet.
För mer information om ångkokning, se
tillagningstabellerna för ångkokning i
avsnittet "Råd och tips".
10. TILLVALSFUNKTIONER
10.1 Favorit Program
Du kan spara dina favoritinställningar
såsom koktid, temperatur eller
tillagningsfunktion. De finns i menyn:
Favorit Program. Du kan spara 20
program.
Spara ett program
1. Aktivera produkten.
2. Ställ in en tillagningsfunktion eller ett
automatiskt program.
6. Ange namnet på programmet.
Den första bokstaven blinkar.
7. Tryck på
bokstav.
eller
för att ändra
8. Tryck på
.
Nästa bokstav blinkar.
9. Utför punkt 7 igen enligt behov.
intryckt för att spara.
10. Håll
Du kan skriva över ett minnesläge. När
displayen visar det första lediga
minnesläget trycker du på
eller
3. Tryck på
flera gånger tills
displayen visar: SPARA.
och trycker på
för att skriva över ett
befintligt program.
för att bekräfta.
4. Tryck på
Displayen visar den första lediga
minnesläget.
Du kan ändra namnet på ett program i
menyn: Skriv programmets namn.
5. Tryck på
för att bekräfta.
SVENSKA
Aktivera programmet
4. Ställ in tiden.
1. Slå på produkten.
2. Välj menyn: Favorit Program.
5. Tryck på
flera gånger tills
displayen visar: Set + Go.
3. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välj namn på ditt favoritprogram.
5. Tryck på
för att bekräfta.
för att gå direkt till menyn:
Tryck på
Favorit Program. Du kan också använda
den när produkten är avstängd.
10.2 Använda barnlåset
Barnlåset förhindrar att produkten
oavsiktligt slås på.
1. Slå på produkten.
och
samtidigt tills
2. Tryck på
displayen visar ett meddelande.
Upprepa steg 2 för att inaktivera
barnlåsfunktionen.
10.3 Knapplås
Funktionen förhindrar att
tillagningsfunktionen ändras oavsiktligt.
Du kan bara aktivera den när produkten
är igång.
1. Aktivera produkten.
2. Välj tillagningsfunktion eller
inställning.
flera gånger tills
3. Tryck på
displayen visar: Knapplås.
för att bekräfta.
4. Tryck på
Inaktivera funktionen genom att trycka
på
. Displayen visar ett meddelande.
Tryck på
bekräfta.
igen och sedan på
för att
Om du avaktiverar
produkten avaktiveras även
funktionen.
6. Tryck på
för att bekräfta.
Tryck på en touchkontroll (utom för )
för att starta funktionen: Set + Go. Den
inställda tillagningsfunktionen startar.
En ljudsignal hörs när funktionen
avslutas.
• Knapplås är på när
tillagningsfunktionen är
igång.
• Menyn: Med
Normalinställning kan
man aktivera och
inaktivera funktionen: Set
+ Go.
10.5 Säkerhetsavstängning
Av säkerhetsskäl stängs produkten av
automatiskt efter en tid om en
uppvärmningsfunktion är igång och du
inte ändrar några inställningar.
Temperatur (°C)
Avstängningstid
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - max.
1.5
Den automatiska
avstängningen fungerar inte
med funktionerna: Belysning,
matlagningstermometer,Sluttid,
Koktid.
10.4 Set + Go
10.6 Ljusstyrka i display
Funktionen gör att du kan ställa in en
tillagningsfunktion (eller ett program)
och använda det senare genom att
trycka på en touchkontroll.
Det finns två lägen för ljusstyrkan i
displayen:
1. Aktivera produkten.
2. Ställ en tillagningsfunktion.
3. Tryck på
flera gånger tills
displayen visar: Koktid.
21
• Natt - när produkten avaktiverats är
ljusstyrkan på displayen lägre mellan
kl. 22.00 och 06.00.
• Dag:
– när produkten är aktiverad.
– om du trycker på en touchkontroll när nattläget är på
22
www.aeg.com
(förutom PÅ/AV) återgår displayen
till dagsljusstyrkan de kommande
10 sekunderna.
– om produkten avaktiverats och du
ställer in signaluret. Signalur. När
funktionen stängs av återgår
displayen till ljusstyrka för natt.
10.7 Kylfläkt
När produkten är på, aktiveras fläkten
automatiskt för att hålla ugnsytorna svala.
Om du stänger av ugnen fortsätter
fläkten att gå tills ugnen har svalnat.
10.8 Säkerhetstermostat
Felaktig användning av produkten eller
trasiga delar kan orsaka farlig
överhettning. För att förhindra detta har
ugnen en säkerhetstermostat som
avbryter strömtillförseln. Ugnen sätts
automatiskt på igen när temperaturen
sjunker.
11. TRICKS OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i
tabellerna är endast
riktvärden. De beror på
recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
11.1 Ugnsluckans insida
På vissa modeller hittar du på insidan
av luckan:
• ugnsnivåernas nummer.
• Information om tillagningsfunktioner,
rekommenderade ugnsnivåer och
temperaturer för typiska maträtter.
11.2 Allmän information
• Produkten har fem hyllnivåer. Räkna
hyllnivåerna nedifrån.
• Produkten har ett specialsystem som
gör att luften cirkulerar och
återanvänder ångan. Med det här
systemet kan man tillaga i ånga, vilket
gör att maten saftig inuti och krispig
på utsidan. Det gör att
tillagningstiden och energiåtgången
minskas till ett minimum.
• Fukt kan kondenseras i produkten
eller på glasluckorna. Det är helt
normalt. Stå alltid en bit ifrån
produkten när du öppnar produktens
lucka vid matlagning. Kör ugnen i 10
minuter innan du börjar laga mat, för
att minska kondensering.
• Torka bort fukt på produkten efter
varje användning.
• Ställ inga föremål direkt på bottnen
och täck inte komponenterna med
folie när du lagar mat. Detta kan
förändra tillagningsresultaten och
skada emaljen.
11.3 Baka kakor
• Öppna inte ugnsluckan förrän 3/4 av
den inställda tillagningstiden har gått.
• Om du använder två bakplåtar
samtidigt, se till att det finns en ledig
falsnivå mellan dem.
11.4 Tillagning av kött och fisk
• Använd en djup form för mat med fett
i för att förhindra stänk som inte går
att ta bort.
• Låt köttet stå i ca 15 minuter innan du
skär i det så att köttsaften inte sipprar
ut.
• För att förhindra att det blir för
mycket matos under tillagning kan
man hälla lite vatten i den djupa
formen. För att förhindra rökkondens,
tillsätt lite vatten varje gång det tar
slut.
11.5 Tillagningstider
Tillagningstiderna varierar beroende på
typen av livsmedel, livsmedlets
konsistens och volym
I början ska du övervaka hur det
utvecklar sig när du lagar mat. Hitta de
bästa inställningarna (värmeläge,
tillagningstid osv.) för dina kokkärl,
SVENSKA
23
recept och mängder när du använder
produkten.
11.6 Baknings- och grillningstabell
Kakor
Livsmedel
Över/Undervärme
Varmluft
Tid (min)
Kommentar
Temperatur (°C)
Falsnivå
Temperatur (°C)
Falsnivå
Recept där 170
vispning ingår
2
160
3 (2 och 4)
45 - 60
I kakform
Mördeg
170
2
160
3 (2 och 4)
20 - 30
I kakform
Cheesecake
170
1
165
2
80 - 100
I 26 cm
kakform
Äppelka-
170
2
160
2 (vänster
+ höger)
80 - 100
I två kakformar (20
cm) på ett
galler
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
På en bakplåt
Syltpaj
170
2
165
2 (vänster
+ höger)
30 - 40
I 26 cm
kakform
Sockerkaka 170
2
150
2
40 - 50
I 26 cm
kakform
Fruktkaka1) 160
2
150
2
90 - 120
I 20 cm
kakform
Russinka-
175
1
160
2
50 - 60
I en brödform
170
3
150 - 160
3
20 - 30
På en bakplåt
-
-
140 - 150
2 och 4
25 - 35
På en bakplåt
-
-
140 - 150
1, 3 och 5
30 - 45
På en bakplåt
3
140 - 150
3
25 - 45
På en bakplåt
ka1)
ka1)
Muffins en nivå1)
Muffins två nivåer1)
Muffins tre nivåer1)
Småkakor / 140
mördegsremsor - en
nivå
24
www.aeg.com
Livsmedel
Över/Undervärme
Varmluft
Tid (min)
Kommentar
Temperatur (°C)
Falsnivå
Temperatur (°C)
Falsnivå
Småkakor / mördegsremsor två nivåer
-
140 - 150
2 och 4
35 - 40
På en bakplåt
Småkakor / mördegsremsor tre nivåer
-
140 - 150
1, 3 och 5
35 - 45
På en bakplåt
Maränger - 120
en nivå
3
120
3
80 - 100
På en bakplåt
Maränger - -
-
120
2 och 4
80 - 100
På en bakplåt
två nivåer1)
Bullar1)
190
3
190
3
12 - 20
På en bakplåt
Bakelser en nivå
190
3
170
3
25 - 35
På en bakplåt
Bakelser två nivåer
-
-
170
2 och 4
35 - 45
På en bakplåt
Pajer
180
2
170
2
45 - 70
I 20 cm
kakform
Fruktkaka
160
1
150
2
110 - 120
I 24 cm
kakform
Tårtbot-
170
1
160
2 (vänster
+ höger)
30 - 50
I 20 cm
kakform
Tid (min)
Kommentar
ten1)
1) Förvärm ugnen i 10 minuter.
Bröd och pizza
Livsmedel
Fransk-
Över/Undervärme
Varmluft
Temperatur (°C)
Falsnivå
Temperatur (°C)
Falsnivå
190
1
190
1
60 - 70
1 - 2 bröd,
500 g per
bröd
190
1
180
1
30 - 45
I en brödform
bröd1)
Rågbröd
SVENSKA
Livsmedel
Över/Undervärme
Varmluft
Temperatur (°C)
Falsnivå
Temperatur (°C)
Falsnivå
190
2
180
Pizza1)
230 - 250
1
Scones1)
200
3
Småfran-
25
Tid (min)
Kommentar
2 (2 och 4)
25 - 40
6 - 8 stycken på en
bakplåt
230 - 250
1
10 - 20
På en bakplåt eller
en djup
form
190
3
10 - 20
På en bakplåt
Tid (min)
Kommentar
ska 1)
1) Förvärm ugnen i 10 minuter.
Suffléer
Livsmedel
Över/Undervärme
Varmluft
Temperatur (°C)
Falsnivå
Temperatur (°C)
Falsnivå
Pajdeg
200
2
180
2
40 - 50
I form
Vegetarisk
paj
200
2
175
2
45 - 60
I form
Quiches1)
180
1
180
1
50 - 60
I form
Lasagne1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
I form
Cannello-
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
I form
Tid (min)
Kommentar
ni1)
1) Förvärm ugnen i 10 minuter.
Kött
Livsmedel
Över/Undervärme
Varmluft
Temperatur (°C)
Falsnivå
Temperatur (°C)
Falsnivå
Nötkött
200
2
190
2
50 - 70
På galler
Fläsk
180
2
180
2
90 - 120
På galler
Kalv
190
2
175
2
90 - 120
På galler
Rostbiff,
röd
210
2
200
2
50 - 60
På galler
Rostbiff,
medium
210
2
200
2
60 - 70
På galler
26
www.aeg.com
Livsmedel
Över/Undervärme
Varmluft
Tid (min)
Kommentar
Temperatur (°C)
Falsnivå
Temperatur (°C)
Falsnivå
Rostbiff,
välstekt
210
2
200
2
70 - 75
På galler
Fläskbog
180
2
170
2
120 - 150
Med svål
Fläsklägg
180
2
160
2
100 - 120
2 stycken
Lamm
190
2
175
2
110 - 130
Lägg
Kyckling
220
2
200
2
70 - 85
Hel
Kalkon
180
2
160
2
210 - 240
Hel
Anka
175
2
220
2
120 - 150
Hel
Gås
175
2
160
1
150 - 200
Hel
Kanin
190
2
175
2
60 - 80
Skuren i bitar
Hare
190
2
175
2
150 - 200
Skuren i bitar
Fasan
190
2
175
2
90 - 120
Hel
Tid (min)
Kommentar
Fisk
Livsmedel
Över/Undervärme
Varmluft
Temperatur (°C)
Falsnivå
Temperatur (°C)
Falsnivå
Laxöring/
havsruda
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 fiskar
Tonfisk/lax
190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 filéer
Temperatur (°C)
Tid (min)
1:a sidan
2:a sidan
11.7 Min grill
Förvärm den tomma ugnen i
3 minuter före tillagning.
Livsmedel
Mängd
Falsnivå
Antal
(g)
Filéer
4
800
max.
12 - 15
12 - 14
4
Biffstek
4
600
max.
10 - 12
6-8
4
Korv
8
-
max.
12 - 15
10 - 12
4
SVENSKA
Livsmedel
Mängd
Antal
(g)
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
1:a sidan
2:a sidan
Fläskkotlet- 4
ter
600
max.
12 - 16
12 - 14
4
Kyckling
(delad i 2
delar)
2
1000
max.
30 - 35
25 - 30
4
Kebab
4
-
max.
10 - 15
10 - 12
4
Kycklingbröst
4
400
max.
12 - 15
12 - 14
4
Hamburgare
6
600
max.
20 - 30
-
4
Fiskfilé
4
400
max.
12 - 14
10 - 12
4
Varma
smörgåsar
4-6
-
max.
5-7
-
4
Rostat
bröd
4-6
-
max.
2-4
2-3
4
11.8 Varmluftsgrillning
Nötkött
Livsmedel
Mängd
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Engelsk rostbiff el-
per cm höjd
190 - 200
5-6
1 eller 2
per cm höjd
180 - 190
6-8
1 eller 2
per cm höjd
170 - 180
8 - 10
1 eller 2
Mängd (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Bog, hals, skinkstek 1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
1 eller 2
Kotlett, revbensspjäll
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
1 eller 2
Köttfärslimpa
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 eller 2
ler filé, röd1)
Rostbiff eller filé,
medium1)
Engelsk rostbiff eller filé, välstekt1)
1) Förvärm ugnen.
Fläsk
Livsmedel
27
28
www.aeg.com
Livsmedel
Mängd (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Fläsklägg (lagad i
förväg)
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 eller 2
Kalv
Livsmedel
Mängd (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kalvstek
1
160 - 180
90 - 120
1 eller 2
Kalvlägg
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 eller 2
Livsmedel
Mängd (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Lammstek med
ben, lammstek
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
1 eller 2
Lammsadel
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
1 eller 2
Livsmedel
Mängd (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Bitar av fågel
0,2 - 0,25 var
200 - 220
30 - 50
1 eller 2
Halv kyckling
0,4 - 0,5 var
190 - 210
35 - 50
1 eller 2
Kyckling, unghö- 1 - 1.5
na
190 - 210
50 - 70
1 eller 2
Anka
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 eller 2
Gås
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 eller 2
Kalkon
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
1 eller 2
Kalkon
4-6
140 - 160
150 - 240
1 eller 2
Livsmedel
Mängd (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Hel fisk
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
1 eller 2
Lamm
Fågel
Fisk
11.9 Varmluft + ånga
Öppna bara produktluckan
vid behov under tillagning.
SVENSKA
Livsmedel
Typ av mat
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Makaronpudding
180 - 200
45 - 60
2
Lasagne
180 - 200
45 - 60
2
Potatisgratäng
190 - 210
55 - 80
2
Desserter
180 - 200
45 - 60
2
Kaka i ringform, mjuk kaka
160 - 170
50 - 70
1
Vetefläta/krans
170 - 190
40 - 50
2
Vetelängd med strössel
160 - 170
20 - 40
3
Småkakor av jästdeg
160 - 170
20 - 40
2
11.10 Lågtemperaturstekning
Använd den här funktionen för att tillaga
bitar av mört magert kött och fisk med
kärntemperaturer på högst 65 °C. Den
här funktionen kan inte användas för
recept som grytstek eller fet fläskstek. Du
kan använda matlagningstermometern
för att säkerställa att köttet har rätt
kärntemperatur (se tabellen för
matlagningstermometern).
Under de första 10 minuterna kan du
ställa in en ugnstemperatur mellan 80 °C
och 150 °C. Normaltemperatur är 90 °C.
När temperaturen ställts in fortsätter
ugnen att tillaga på 80 °C. Använd inte
den här funktionen för fågel.
29
Tillaga alltid utan lock när du
använder den här
funktionen.
1. Bryn köttet i het stekpanna i 1 - 2
minuter på varje sida.
2. Sätt in köttet i den heta stekpannan i
ugnen på ugnsgallret.
3. Sätt matlagningstermometern i
köttet.
4. Välj funktionen:
Lågtemperaturstekning och ställ in
rätt slutkärntemperatur.
Livsmedel
Mängd
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Engelsk rostbiff
1000 - 1 500 g
120
120 - 150
1
Oxfilé
1000 - 1 500 g
120
90 - 150
3
Kalvstek
1000 - 1 500 g
120
120 - 150
1
Stekar
200 - 300 g
120
20 - 40
3
30
www.aeg.com
11.11 Upptining
Livsmedel
Mängd (g) Upptiningstid (min)
Efterupptiningstid (min)
Kommentar
Kyckling
1000
100 - 140
20 - 30
Lägg kycklingen på ett
upp- och nervänt tefat på
en stor tallrik. Vänd efter
halva tiden.
Kött
1000
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Kött
500
90 - 120
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Forell
150
25 - 35
10 - 15
-
Jordgubbar
300
30 - 40
10 - 20
-
Smör
250
30 - 40
10 - 15
-
Grädde
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Det går att vispa grädde
även om delar av den är
något frusen.
Tårta
1400
60
60
-
11.12 Konservering
• Använd enbart, på marknaden
tillgängliga, konserveringsburkar av
samma mått.
• Använd inte glas med skruvlock och
bajonettförslutning eller metallburkar.
• Använd första nivån från botten för
ändamålet.
• Sätt inte mer än sex enliters burkar på
plåten.
• Fyll upp burkarna med lika mycket i
varje och förslut med ett klämlock.
• Burkarna får inte röra vid varandra.
• Häll ca. 1/2 liter vatten i bakplåten så
att det blir tillräckligt fuktigt i ugnen.
• När vätskan i burkarna börjar sjuda
(efter ca 35 - 60 minuter med
enlitersburkarna) stänger du av ugnen
eller sänker temperaturen till 100 °C
(se tabellen).
Torkad frukt
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsätt att tillaga
på 100 °C (min)
Jordgubbar/blåbär/
hallon/mogna krusbär
160 - 170
35 - 45
-
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsätt att tillaga
på 100 °C (min)
Päron/kvitten/plommon
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Stenfrukt
SVENSKA
31
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsätt att tillaga
på 100 °C (min)
Morötter 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Gurka
160 - 170
50 - 60
-
Blandade inlagda
grönsaker
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kålrabbi/ärtor/sparris 160 - 170
50 - 60
15 - 20
1) Låt stå i ugnen efter att den har stängts av.
11.13 Torkning
• Täck smorda plåtar med
bakplåtspapper.
• För bättre resultat, stanna ugnen efter
halva torktiden, öppna luckan och låt
det svalna över natten för att fullfölja
torkningen.
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Bönor
60 - 70
Pepparfrukter
Falsnivå
1 position
2 positioner
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Soppgrönsaker
60 - 70
5-6
3
1/4
Svamp
50 - 60
6-8
3
1/4
Örter
40 - 50
2-3
3
1/4
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Falsnivå
Plommon
60 - 70
Aprikoser
Frukt
Livsmedel
1 position
2 positioner
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Äppelskivor
60 - 70
6-8
3
1/4
Päron
60 - 70
6-9
3
1/4
32
www.aeg.com
11.14 Varmluft + Ånga
Kakor och bakverk
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kommentar
Äppelkaka1)
160
60 - 80
2
I 20 cm kakform
Paj
175
30 - 40
2
I 26 cm kakform
Fruktkaka
160
80 - 90
2
I 26 cm kakform
Sockerkaka
160
35 - 45
2
I 26 cm kakform
Panettone1)
150 - 160
70 - 100
2
I 20 cm kakform
Russinkaka1)
160
40 - 50
2
I en brödform
Muffins
150 - 160
25 - 30
3 (2 och 4) På en bakplåt
Småkakor
150
20 - 35
3 (2 och 4) På en bakplåt
Söta bullar1)
180 - 200
12 - 20
2
Briocher1)
180
15 - 20
3 (2 och 4) På en bakplåt
På en bakplåt
1) Förvärm ugnen i 10 minuter.
Suffléer
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kommentar
Fyllda med grönsaker
170 - 180
30 - 40
1
I form
Lasagne
170 - 180
40 - 50
2
I form
Potatisgratäng
160 - 170
50 - 60
1 (2 och 4)
I form
Kött
Livsmedel
Mängd (g)
Tempera- Tid (min)
tur (°C)
Falsnivå
Kommentar
Fläskstek
1000
180
90 - 110
2
På galler
Kalv
1000
180
90 - 110
2
På galler
Rostbiff - blodig 1000
210
45 - 50
2
På galler
Rostbiff - rosa
1000
200
55 - 65
2
På galler
Rostbiff - välstekt
1000
190
65 - 75
2
På galler
Lamm
1000
175
110 - 130
2
Lägg
Kyckling
1000
200
55 - 65
2
Hel
SVENSKA
Livsmedel
Mängd (g)
Tempera- Tid (min)
tur (°C)
Falsnivå
Kommentar
Kalkon
4000
170
180 - 240
2
Hel
Anka
2000 - 2500
170 - 180
120 - 150
2
Hel
Gås
3000
160 - 170
150 - 200
1
Hel
Kanin
-
170 - 180
60 - 90
2
Skuren i bitar
Fisk
Livsmedel
Mängd
(g)
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kommentar
Forell
1500
180
25 - 35
2
3 - 4 fiskar
Tonfisk
1200
175
35 - 50
2
4 - 6 filéer
Kummel
-
200
20 - 30
2
-
11.15 Tillagning i
lågkaloriformen
Använda funktionen: Varmluft + Ånga.
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Falsnivå
Broccoli, buketter
130
20 - 25
2
Aubergine
130
15 - 20
2
Blomkål, buketter
130
25 - 30
2
Tomater
130
15
2
Sparris, vit
130
25 - 35
2
Sparris, grön
130
35 - 45
2
Zucchini, skivor
130
20 - 25
2
Morötter
130
35 - 40
2
Fänkål
130
30 - 35
2
Kålrabbi
130
25 - 30
2
Paprika skuren i strimlor
130
20 - 25
2
Selleri, i skivor
130
30 - 35
2
33
34
www.aeg.com
Kött
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kokt skinka
130
55 - 65
2
Pocherat kycklingbröst
130
25 - 35
2
Kassler
130
80 - 100
2
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Forell
130
25 - 30
2
Laxkotlett
130
25 - 30
2
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Ris
130
35 - 40
2
Oskalade potatisar, medelstora
130
50 - 60
2
Kokad potatis, fjärdedelar
130
35 - 45
2
Polenta
130
35 - 45
2
Fisk
Smårätter
11.16 Pizza/Paj
Förvärm den tomma ugnen i
10 minuter före tillagning.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kommentar
Pizza (tunn botten)
200 - 220
15 - 25
1
På en bakplåt
Pizza (med
mycket fyllning)
200 - 220
20 - 30
1
På en bakplåt
Minipizza
200 - 220
15 - 20
1
På en bakplåt
Äppelkaka
150 - 170
50 - 70
1
I 20 cm kakform
Paj
170 - 190
35 - 50
1
I en kakform (diameter 26 cm)
Lökpaj
200 – 220
20 – 30
2
På en bakplåt
SVENSKA
35
11.17 Uppvärmning
Förvärm den tomma ugnen i
10 minuter före tillagning.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Grytor/Gratänger
130
15 - 25
2
Pasta och såser
130
10 - 15
2
Tillbehör (t.ex. ris, pota- 130
tis, pasta)
10 - 15
2
Maträtter på en tallrik
130
10 - 15
2
Kött
130
10 - 15
2
Grönsaker
130
10 - 15
2
11.18 Bröd
Förvärm den tomma ugnen i
10 minuter före tillagning.
Livsmedel
Mängd
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kommentar
Franskbröd
1000 g
180 - 190
45 - 60
2
1 - 2 stycken,
500 g per styck
Bullar
500 g
190 - 210
20 - 30
2 (2 och 4)
6 - 8 stycken
på en bakplåt
Rågbröd
1000 g
180 - 200
50 - 70
2
1 - 2 stycken,
500 g per styck
Focaccia
-
190 - 210
20 - 25
2
På en bakplåt
11.19 Tabell matlagningstermometer
Livsmedel
Matens innertemperatur (°C)
Kalvstek
75 - 80
Kalvlägg
85 - 90
Rostbiff, röd
45 - 50
Rostbiff, medium
60 - 65
Rostbiff, välstekt
70 - 75
Fläskbog
80 - 82
36
www.aeg.com
Livsmedel
Matens innertemperatur (°C)
Fläsklägg
75 - 80
Lamm
70 - 75
Kyckling
98
Hare
70 - 75
Laxöring/havsruda
65 - 70
Tonfisk/lax
65 - 70
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
12.1 Anmärkningar om
rengöring
• Torka av framsidan med en mjuk trasa
och varmt vatten och diskmedel.
• Använd ett rengöringsmedel avsett
för rengöring av metallytor.
• Rengör produkten efter varje
användningstillfälle. Fettansamling
eller andra matrester kan leda till
eldsvåda. Risken är högre för
grillpannan.
• Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
• Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt
vatten och ett rengöringsmedel.
• Använd inte starka medel, föremål
med skarpa kanter eller diskmaskin
vid rengöring om du har tillbehör i
Super Clean. Det kan skada ytan.
12.3 Rengöring av luckans
packning
• Kontrollera ugnsluckans packning
med jämna mellanrum. Dörrtätningen
sitter runt ramen på ugnsutrymmet.
Använd inte produkten om denna
packning är skadad. Kontakta en
auktoriserad serviceverkstad.
• Se den allmänna informationen om
rengöring för information om
rengöring av dörrtätningen.
12.4 Avlägsna ugnsstegarna
Vid rengöring av ugnen ska
ugnsstegarna tas bort.
1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
12.2 Produkter i rostfritt stål
eller aluminium
Rengör ugnsluckan endast
med en blöt svamp. Torka
med en mjuk trasa.
Använd aldrig stålull, syror
eller produkter med
slipeffekt för rengöring
eftersom de kan skada
ugnens ytor. Rengör ugnens
kontrollpanel med samma
försiktighet.
2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan
och ta bort den.
SVENSKA
37
Efter ett tag kan det bildas
kalkavlagringar i ugnen. För att motverka
detta, rengör de delar av ugnen som
genererar ånga. Töm vattentanken efter
varje tillagning med ångfunktionen.
2
Typer av vatten
1
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
Styrpinnarnas avrundade
ändar måste peka framåt.
12.5 Rengöring av
vattentanken
• Mjukt vatten med lågt kalkinnehåll
– tillverkaren rekommenderar detta
eftersom det minskar antalet
rengöringsprocedurer.
• Kranvatten – kan användas om din
vattenförsörjning hemma är försedd
med en vattenrenare.
• Hårt vatten med högt kalkinnehåll –
påverkar inte produktens prestanda,
men ökar antalet
rengöringsprocedurer.
VARNING!
Häll inte vatten i
vattentanken under
rengöringsproceduren.
Under
rengöringsproceduren kan
det droppa lite vatten från
ånginloppet på
ugnsutrymmet. Sätt en
långpanna på nivån direkt
under ånginloppet för att
förhindra att vatten rinner
ner på ugnsutrymmets
botten.
TABELL ÖVER KALICUMMÄNGD ENLIGT WHO (Världshälsoorganisationen)
Kalciumavlagring
Vattenhårdhet
Vattenklassifikation
Avkalka efter
varje
(Franska värden)
(Tyska värden)
0 - 60 mg/l
0-6
0-3
Sötvatten eller
mjukt
75 cykler – 2,5
månader
60 - 120 mg/l
6 - 12
3-7
Medelhårt
50 cykler – 2
månader
120 - 180 mg/l
12 - 18
8 - 10
Hårt eller kalkrikt
40 cykler – 1,5
månader
över 180 mg/l
över 18
över 10
Mycket hårt
30 cykler – 1
månad
1. Fyll på vattentanken med 850 ml
vatten och 50 ml citronsyra (fem
teskedar). Stäng av ugnen och vänta i
cirka 60 minuter.
38
www.aeg.com
2. Slå på ugnen och ställ in funktionen:
Varmluft + Ånga. Ställ in
temperaturen på 230 °C. Stäng av
den efter 25 minuter och låt den
svalna i 15 minuter.
3. Slå på ugnen och ställ in funktionen:
Varmluft + Ånga. Ställ in
temperaturen på mellan 130 och 230
°C. Stäng av den efter 10 minuter.
Låt den svalna och fortsätt avlägsna
tankinnehållet. Se "Tömma
vattentanken".
4. Skölj ur vattentanken och avlägsna
kvarvarande kalkrester i ugnen med
en trasa.
5. Rengör avloppsröret för hand i varmt
vatten med tvål. För att förhindra
skador ska du inte använda syror,
sprejer eller liknande
rengöringsmedel.
3. Stäng ugnsluckan halvvägs till den
första öppna positionen. Dra därefter
framåt och ta bort luckan från sin
plats.
12.6 Rengöring av ugnsluckan
Ugnsluckan har tre glasrutor.Man kan ta
loss och rengöra ugnsluckan och de inre
glasrutorna.
Ugnsluckan kan plötsligt slå
igen om du försöker ta bort
glasrutorna innan du tagit
bort ugnsluckan.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte ugnen utan
glasrutorna.
1. Öppna luckan helt och håll i de två
gångjärnen.
4. Lägg luckan på en mjuk duk på en
stabil yta.
5. Frigör låssystemet och ta loss
glasrutorna.
2. Lyft och vrid handtagen på
gångjärnen.
SVENSKA
A
39
B
6. Vrid de två fästanordningarna 90°
och ta bort dem från sina fästen.
Kontrollera att du sätter tillbaka mittrutan
i sätena på rätt sätt.
90°
7. Lyft först försiktigt och ta bort
glasrutorna en efter en. Börja med
den övre rutan.
12.7 Byte av lampan
1
2
8. Rengör glasrutorna med vatten och
lite diskmedel. Torka glasrutorna
noga.
Sätt tillbaka glasrutorna och ugnsluckan
när rengöringen är klar. Utför stegen
ovan i omvänd ordning.
Du måste sätta tillbaka glasrutorna (A
och B) i rätt ordning.Den första rutan (A)
har en dekorativ ram. Screentrycksdelen
ska vara vänd mot luckans insida. Efter
installationen måste du se till att ytan på
glasrutans ram (A) med zonerna med
screenprinting inte är knottrig när du
vidrör den.
Lägg en tygbit på botten av produktens
innandöme. Detta förhindrar skador på
lampglaset och ugnsutrymmet.
VARNING!
Risk för elstötar! Koppla från
säkringen innan du byter
lampan.
Lampan och lampglaset kan
vara varma.
FÖRSIKTIGHET!
Håll i halogenlampan med
en trasa för att förhindra att
fett ska komma på lampan.
1. Avaktivera produkten.
2. Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet
eller stäng av huvudströmbrytaren.
40
www.aeg.com
Baklampan
1. Ta bort lampglaset genom att vrida
det moturs.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
13. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
13.1 Om produkten inte fungerar...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverat.
Se "Automatisk avstängning".
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlåset".
Ugnen värms inte upp.
Locket är inte ordentligt
stängt.
Stäng luckan helt.
Ugnen värms inte upp.
En säkring har utlösts.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala
med en behörig elektriker.
Belysningen fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt lampa.
Det finns vatten inne i ugnen.
Det är för mycket vatten i
vattentanken.
Stäng av ugnen och torka
upp vattnet med en trasa eller svamp.
Ångfunktionen fungerar inte. Det finns inget vatten i tanken.
Fyll på vattentanken.
Ångfunktionen fungerar inte. Kalk täpper igen hålet.
Kontrollera ångöppningen.
Avlägsna kalkavlagringarna.
Det tar mer än tre minuter
Det finns kalkavlagringar i
att tömma vattentanken eller ugnen.
det läcker vatten från ånginloppets öppning.
Rengör vattentanken. Se
"Rengör vattentanken".
Displayen visar F111.
Sätt in matlagningstermometerns kontakt så långt in i
uttaget det går.
Kontakten till matlagningstermometern är inte rätt
isatt i uttaget.
SVENSKA
41
Problem
Möjlig orsak
Lösning
På displayen visas ett felmeddelande som inte står i
tabellen.
Det föreligger ett elektriskt
fel.
• Stäng av ugnen via hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på den igen.
• Kontakta kundtjänst om
felmeddelandet visas på
displayen igen.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i
ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen
längre än 15 - 20 minuter efter att tillagningen är klar.
Produkten är på men värms
inte upp. Fläkten arbetar
inte. Displayen visar
"Demo".
Demoläget är aktiverat.
1.
Avaktivera produkten.
2.
Håll in
tills produkten
aktiveras och inaktiveras.
Håll samtidigt knappar-
3.
na
och
intryckta
tills en ljudsignal hörs.
"Demo" slocknar på displayen.
13.2 Tekniska data
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet.
den yttre kanten av produktens
innanmäte. Avlägsna inte märkskylten
från produktutrymmet.
Information som kundtjänst behöver
finns på typskylten. Typskylten sitter på
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (Mod.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
14. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
42
www.aeg.com
14.1 Inbyggd
14.3 Elektrisk installation
548 21
558
min. 550
114
16
20
600
min. 560
589
594
573
Tillverkaren kan inte hållas
ansvarig om
säkerhetsföreskrifterna i
kapitlena "Säkerhet" inte
följs.
Denna produkt levereras med en
huvudkontakt och en huvudkabel.
14.4 Kabel
594
Kabeltyper för installation eller utbyte:
5
3
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
För kabeldelen, se den totala effekten
(på märkplåten) och tabellen:
548 21
min. 550
20
590
558
16
114
min. 560
589
594
573
594
5
3
Total effekt (W)
Kabeldel (mm²)
max. 1380
3 x 0,75
max. 2300
3x1
max. 3680
3 x 1,5
Jordkabeln (grön/gul kabel) måste vara 2
cm längre än fas och neutral kabel (blå
och brun kabel).
14.2 Montering i skåp
A
B
15. ENERGIEFFEKTIVITET
15.1 Informationsblad och information enligt EU 65-66/2014
Leverantörens namn
AEG
SVENSKA
Modellbeskrivning
BE8012711M
Energiindex
88.2
Energiklass
A
Energiförbrukning med en standardrätt, över/undervärme
0.93 kWh/program
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.75 kWh/program
Antal utrymmen
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
72 l
Typ av ugn
Inbyggnadsugn
Massa
37.1 kg
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsprodukter - Del 1: Områden,
ugnar, ångugnar och grillar Funktionsprovning.
15.2 Sparar energi
Denna produkt har funktioner som låter
dig spara energi under vanlig
matlagning.
• Allmänna tips
– Kontrollera att ugnsluckan är
ordentligt stängd när produkten
är igång och låt den vara stängd
så mycket som möjligt under
tillagningen.
– Använd metalltallrikar för att öka
energisparandet.
– När så är möjligt, lägg maten i
ugnen utan att värma upp den.
– För matlagning som varar längre
än 30 minuter ska
ugnstemperaturen minskas till
lägsta möjliga, 3 - 10 minuter
innan matlagningstiden går ut,
beroende på längden på
matlagningen. Restvärmen i
ugnen fortsätter laga maten.
– Använd restvärmen för att värma
annan mat.
43
• Matlagning med fläkt - när så är
möjligt, använd
matlagningsfunktionerna med fläkt för
att spara energi.
• Restvärme
– Om ett program med tidval väljs i
vissa uppvärmningsfunktioner
aktiveras (Koktid, Sluttid) och om
tillagningstiden är längre än 30
minuter stängs värmeelementen
av automatiskt 10 % tidigare.
Fläkten och lampan fortsätter att
vara igång.
• Matlagning med släckt lampa - släck
lampan under matlagning och tänd
den bara när det behövs.
• Hålla maten varm - om du vill
använda restvärmen för att hålla
maten varm väljer du lägsta möjliga
temperaturinställning. Temperaturen
för restvärme visas på displayen.
• Eco-funktioner - se avsnittet
"Tillagningsfunktioner".
• När du använder funktionen: Varmluft
+ ånga släcks lampan efter 30
sekunder. Du kan tända den igen när
det behövs.
• När du använder Eco-funktionerna
släcks lampan. Du kan tända den igen
när det behövs.
16. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
44
www.aeg.com
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
produkter märkta med symbolen
med
*
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
45
46
www.aeg.com
SVENSKA
47
892954675-B-402014
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement