AEG BE501472NM User manual

AEG BE501472NM User manual
CS
Návod k použití
Parní trouba
BE501472N
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................................................... 3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY......................................................................................4
3. POPIS SPOTŘEBIČE.............................................................................................. 7
4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM...................................................................................... 7
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.................................................................................................. 8
6. FUNKCE HODIN.................................................................................................... 12
7. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ.................................................................................... 13
8. DOPLŇKOVÉ FUNKCE......................................................................................... 18
9. TIPY A RADY......................................................................................................... 20
10. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA............................................................................................ 33
11. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD....................................................................................37
12. INSTALACE..........................................................................................................39
13. ENERGETICKÁ ÚČINNOST................................................................................ 41
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a
vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí věnovat
pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registeraeg.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými schopnostmi, pouze pokud tak
činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje
bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům
spojeným s provozem spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné části jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Děti mladší tří let držte z dosahu spotřebiče vždy, když
je v provozu.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu
provádět jen kvalifikovaná osoba.
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se
mohou během používání zahřát na vysokou teplotu.
Nedotýkejte se topných těles. Děti mladší osmi let bez
stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy
používejte kuchyňské chňapky.
Před údržbou odpojte spotřebič od napájení.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Před výměnou žárovky se nejprve přesvědčte, že je
spotřebič vypnutý, abyste předešli riziku úrazu
elektrickým proudem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré
kovové škrabky k čištění skleněných dvířek, mohly by
poškrábat povrch, což by mohlo následně vést k
rozbití skla.
Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte
přední a poté zadní konec drážek na rošty od stěny
trouby. Drážky na rošty instalujte stejným postupem v
opačném pořadí.
Používejte pouze pečicí sondu doporučenou k tomuto
spotřebiči.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Netahejte spotřebič za držadlo.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Ujistěte se, že je spotřebič
namontován pod bezpečnou
konstrukcí a vedle bezpečných
konstrukcí.
•
Strany spotřebiče musí být umístěny
vedle spotřebičů nebo kuchyňského
nábytku stejné výšky.
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
•
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na elektrikáře.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
ČESKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete vyměnit přívodní
kabel, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
Síťové kabely se nesmí dotýkat nebo
se nacházet v blízkosti dvířek
spotřebiče, obzvláště, jsou-li dvířka
horká.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení
musí mít mezeru mezi kontakty
alespoň 3 mm širokou.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační
otvory zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Spotřebič po každém použití vypněte.
Pokud je spotřebič v provozu, buďte
při otevírání jeho dvířek opatrní. Může
dojít k uvolnění horkého vzduchu.
Nepracujte se spotřebičem, když
máte vlhké ruce nebo když je v
kontaktu s vodou.
Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte
násilím.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
Používáte-li při přípravě jídla přísady
obsahující alkohol, může vzniknout
směs vzduchu s alkoholem.
Při otvírání dvířek nesmí být v
blízkosti spotřebiče jiskry ani otevřený
oheň.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
Mikrovlnnou funkci nepoužívejte k
předehřátí trouby.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
•
2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení, úrazu elektrickým
proudem či výbuchu.
5
•
•
•
•
•
Jak zabránit poškození nebo změně
barvy smaltovaného povrchu:
– Nepokládejte nádobí či jiné
předměty přímo na dno
spotřebiče.
– Na dno spotřebiče nepokládejte
hliníkovou fólii.
– Nenalévejte vodu přímo do
horkého spotřebiče.
– Po dokončení pečení
nenechávejte vlhká jídla ve
spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání
příslušenství buďte opatrní.
Barevné změny na smaltovaném
povrchu nemají vliv na výkon
spotřebiče.
Při pečení vlhkých koláčů používejte
hluboký plech. Ovocné šťávy mohou
zanechat trvalé skvrny.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
Vždy pečte se zavřenými dvířky
trouby.
Je-li spotřebič instalován za
nábytkovým panelem (např. dvířky),
dvířka nábytku nesmí být nikdy
zavřená, když je spotřebič v provozu.
Za zavřeným nábytkovým panelem
může docházet k nárůstu horka a
6
www.aeg.com
vlhka, což může následně poškodit
spotřebič, byt nebo podlahu.
Nezavírejte nábytkový panel, dokud
spotřebič po použití zcela
nevychladne.
2.4 Vaření v páře
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
•
Horká pára může způsobit popálení:
– Během vaření v páře neotvírejte
dvířka spotřebiče.
– Po ukončení vaření v páře
otvírejte dvířka spotřebiče
opatrně.
2.5 Čištění a údržba
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění,
požáru nebo poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Přesvědčte se, že spotřebič už
vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí
skleněných panelů.
Poškozené skleněné panely okamžitě
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
Při vyjímání dvířek spotřebiče buďte
opatrní. Dvířka jsou těžká!
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte
prostředky s drsnými částicemi,
•
•
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.
Katalytický smalt (je-li součástí
výbavy) nečistěte žádným druhem
čisticího prostředku.
2.6 Vnitřní osvětlení
•
V tomto spotřebiči se používají
speciální či halogenové žárovky
pouze pro použití v domácích
spotřebičích. Nepoužívejte je pro
osvětlení domácnosti.
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.
•
•
Před výměnou žárovky spotřebič
odpojte od napájení.
Používejte pouze žárovky se stejnými
vlastnostmi.
2.7 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
2.8 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
ČESKY
7
3. POPIS SPOTŘEBIČE
3.1 Celkový pohled
1
2
3
4
5
6
7
14
5
13
4
8
3
9
2
1
12
11
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3.2 Příslušenství
•
•
•
Tvarovaný rošt
Pro nádoby na pečení, dortové a
koláčové formy, pečeně.
Plech na pečení
Na koláče a sušenky.
Hluboký pekáč / plech
•
•
Ovládací panel
Ovladač funkcí trouby
Elektronický programátor
Ovladač teploty
Zásobník na vodu
Topný článek
Zásuvka pečicí sondy
Osvětlení
Ventilátor
Drážky na rošty, vyjímatelné
Vypouštěcí hadice
Ventil pro vypouštění vody
Polohy polic
Vstup páry
Pro pečení moučných jídel a masa,
nebo k zachycování tuku.
Pečicí sonda
Používá se k měření stupně přípravy
jídla.
Vysunovací kolejničky
Pro rošty a plechy na pečení.
4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
4.1 První čištění
Ze spotřebiče odstraňte veškeré
příslušenství a vyjímatelné drážky na
rošty.
Viz část „Čištění a údržba“.
Před prvním použitím spotřebič i
příslušenství vyčistěte.
Příslušenství a vyjímatelné drážky vložte
zpět do jejich původní polohy.
4.2 Nastavení času
Po prvním připojení spotřebiče k
elektrické síti se na displeji na několik
sekund rozsvítí všechny symboly.
Následujících několik sekund se na
displeji zobrazuje verze software.
Když zhasne verze softwaru, zobrazí se
na displeji
a „12:00“. "12“ bliká.
nebo
1. Pomocí
čas v hodinách.
nastavte aktuální
2. Stisknutím
nastavení potvrďte
nebo se nastavený čas v hodinách
uloží po pěti sekundách automaticky.
Na displeji se objeví
hodina. "00“ bliká.
a nastavená
8
www.aeg.com
3. Pomocí
nebo
čas v minutách.
nastavte aktuální
4. Stisknutím
nastavení potvrďte
nebo se nastavený čas v minutách
uloží po pěti sekundách automaticky.
Na displeji se zobrazí nový čas.
4.3 Změna času
Čas můžete změnit pouze tehdy, když je
trouba vypnutá.
Opětovně tiskněte
, dokud nezačne
ukazatel denního času
na displeji
blikat.
Pro nastavení nového času viz
„Nastavení času“.
4.4 Předehřátí
Předehřátí prázdného spotřebiče ke
spálení zbytkové mastnoty.
a maximální teplotu.
1. Zvolte funkci
2. Nechte spotřebič pracovat jednu
hodinu.
3. Zvolte funkci
a maximální teplotu.
4. Nechte spotřebič pracovat 15 minut.
Příslušenství se může zahřát více než
obvykle. Ze spotřebiče může vycházet
zápach a kouř. To je normální jev.
Zajistěte v místnosti dostatečné větrání.
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
5.1 Zasunovací ovladače
Chcete-li spotřebič spustit, zatlačte
ovladač. Ovladač se vysune.
1. Otočte ovladačem funkcí trouby na
požadovanou funkci.
2. Otočte ovladačem teploty na
požadovanou teplotu.
3. Spotřebič vypnete otočením
ovladače funkcí a teploty trouby do
polohy vypnuto.
5.2 Zapnutí a vypnutí
spotřebiče
Podle daného modelu má
váš spotřebič kontrolky,
symboly ovladače nebo
ukazatele:
• Kontrolka se rozsvítí,
když je spotřebič v
provozu.
• Symbol ukazuje, zda
ovladač řídí funkce trouby
nebo teplotu.
• Ukazatel se zobrazí, když
trouba začne hřát.
5.3 Funkce trouby
Funkce trouby
Poloha Vypnuto
Použití
Spotřebič je vypnutý.
ČESKY
Funkce trouby
9
Použití
Rychlé zahřátí
Ke zkrácení doby rozehřátí.
Pravý horký
vzduch
K pečení jídla na třech úrovních současně a k sušení
potravin.Nastavte teplotu trouby o 20 - 40 °C nižší než
při použití funkce Horní/Dolní ohřev.
Příprava pizzy
K pečení jídel, která vyžadují propečenější a křupavý
spodek, na jedné úrovni. Nastavte teplotu trouby o 20 40 °C nižší než při použití funkce Horní/Dolní ohřev.
Horní/spodní
ohřev
K pečení moučných jídel a masa na jedné úrovni trou‐
by.
Spodní ohřev
K pečení koláčů s křupavým spodkem a zavařování po‐
travin.
Rozmrazování
Tuto funkci lze použít k rozmrazování zmražených po‐
travin jako je zelenina a ovoce. Doba rozmrazování zá‐
visí na množství a velikosti zmražených potravin.
Horký vzduch s
párou
K úspoře energie při pečení a také k přípravě již upeče‐
ných potravin v konzervách na jedné úrovni. Tato funk‐
ce byla použita k definici účinnosti energetické třídy dle
normy EN 60350-1.
Více informací o doporučených nastaveních viz tabulky
pečení.
Velkoplošný gril
Ke grilování plochých kusů ve velkém množství a opé‐
kání chleba.
Turbo gril
K pečení větších kusů masa nebo drůbeže s kostmi na
jedné úrovni trouby. Také k zapékání a pečení dozlato‐
va.
Horký vzduch +
Pára
K přípravě jídel v páře. Pomocí této funkce snížíte dél‐
ku přípravy jídla, uchováte tak jeho vitamíny a živiny.
Zvolte funkci a nastavte teplotu mezi 130 °C až 230 °C.
5.4 Funkce rychlého zahřátí
Funkce rychlého zahřátí snižuje čas
potřebný k rozehřátí trouby.
1. Nastavte funkci rychlého rozehřátí.
Viz tabulka Funkce trouby.
2. Otočte ovladačem teploty na
požadovanou teplotu.
Když spotřebič dosáhne nastavené
teploty, ozve se zvukový signál.
Funkce rychlého zahřátí se
po zaznění zvukového
signálu nevypne. Funkci
musíte vypnout ručně.
3. Nastavte funkci trouby.
10
www.aeg.com
5.5 Displej
A
G
B
F
E
C
D
A. Časovač
B. Ukazatel zahřívání / zbytkového tepla
C. Zásobník vody (pouze u vybraných
modelů)
D. Pečicí sonda (pouze u vybraných
modelů)
E. Zámek dvířek (pouze u vybraných
modelů)
F. Hodiny / minuty
G. Funkce hodin
5.6 Tlačítka
Tlačítko
Funkce
Popis
HODINY
Slouží k nastavení funkce hodin.
MÍNUS
Slouží k nastavení času.
MINUTKA
Nastavení funkce MINUTKY. Podržením
tlačítka déle než tři sekundy zapnete či
vypnete osvětlení trouby.
PLUS
Slouží k nastavení času.
TEPLOTA
Slouží ke kontrole teploty trouby nebo te‐
ploty pečicí sondy (je-li součástí výbavy).
Používejte pouze během spuštěné funkce
trouby.
5.7 Ukazatel ohřevu
Jestliže zapnete funkci trouby, stavové
se budou postupně
čárky na displeji
rozsvěcovat. Stavové čárky signalizují
zvyšování nebo snižování teploty trouby.
5.8 Vaření v páře
1. Nastavte funkci
.
2. Stisknutím víčka zásobník na vodu
otevřete. Naplňte zásobník vodou,
dokud se nerozsvítí kontrolka plného
zásobníku.
Maximální objem zásobníku je 900
ml. Vystačí přibližně na 55 – 60 minut
přípravy jídla.
Jako tekutinu používejte
pouze vodu.
Nepoužívejte filtrovanou
(demineralizovanou) či
destilovanou vodu.
Nepoužívejte jiné
tekutiny.
Nenalévejte do
zásobníku na vodu
hořlavé kapaliny nebo
kapaliny s obsahem
alkoholu (grappa,
whisky, koňak apod.).
3. Zatlačte zásobník na vodu do
původní polohy.
4. Připravte potraviny do správné
nádoby.
5. Nastavte teplotu v rozmezí od 130 do
230 °C.
ČESKY
Při teplotách nad 230 °C nedává
vaření a pečení v páře dobré
výsledky.
VAROVÁNÍ!
Po každém použití funkce
páry vyčkejte minimálně 60
minut, abyste zabránili úniku
horké vody z ventilu pro
vypouštění vody.
11
1. Připravte vypouštěcí hadici (C), která
je součástí stejného balení jako
návod k použití. Spojku (B) nasuňte
na jeden konec vypouštěcí hadice.
2. Druhý konec vypouštěcí hadice (C)
umístěte do nádoby. Umístěte jej
níže než vypouštěcí ventil (A).
Po každém dokončení vaření v páře
zásobník vody vyprázdněte.
A
B
POZOR!
Spotřebič je horký. Hrozí
nebezpečí popálení. Při
vyprazdňování zásobníku na
vodu buďte opatrní.
C
5.9 Kontrolka zásobníku na
vodu
Pokud probíhá vaření v páře, displej
zobrazuje kontrolku zásobníku na vodu.
Kontrolka zásobníku na vodu zobrazuje
hladinu vody.
•
- Zásobník na vodu je plný. Když
je zásobník na vodu plný, zazní
zvukový signál. Chcete-li zvukový
signál vypnout, stiskněte libovolné
tlačítko.
•
- Zásobník na vodu je plný do
poloviny.
•
- Zásobník na vodu je prázdný.
Když je nutné doplnit vodu do
zásobníku, zazní zvukový signál.
Jestliže do zásobníku
nalijete příliš mnoho vody,
přebytečná voda se vylije
bezpečnostní výpustí na dno
trouby.
Vodu odsajte pomocí
houbičky nebo hadříku.
5.10 Vyprázdnění zásobníku
na vodu
POZOR!
Před vyprázdněním
zásobníku na vodu se
ujistěte, že je spotřebič
vychladlý.
3. Otevřete dvířka trouby a spojku (B)
zasuňte do vypouštěcího ventilu (A).
4. Na spojku při vypouštění zásobníku
na vodu neustále tlačte.
Zásobník může
obsahovat určité
množství vody, když se
na displeji zobrazí
.Vyčkejte, dokud
voda z vypouštěcího
ventilu nepřestane
vytékat.
5. Když voda přestane vytékat,
vytáhněte spojku z ventilu.
Vypuštěnou vodu
nepoužívejte pro opětovné
naplnění zásobníku.
12
www.aeg.com
6. FUNKCE HODIN
6.1 Tabulka funkcí hodin
Funkce hodin
Použití
DENNÍ ČAS
K nastavení, změně nebo kontrole denního času. Viz
„Nastavení času“.
MINUTKA
Pomocí této funkce nastavíte odpočet (maximálně 23
hodin a 59 minut). Tato funkce nemá žádný vliv na pro‐
voz spotřebiče. Funkci MINUTKA můžete zapnout kdy‐
koliv; i u vypnutého spotřebiče.
TRVÁNÍ
Slouží k nastavení délky provozu spotřebiče. Použijte
pouze v případě, že je nastavená funkce trouby.
UKONČENÍ
Slouží k nastavení doby vypnutí spotřebiče. Použijte
pouze v případě, že je nastavená funkce trouby. Funkci
Trvání a Ukončení lze použít současně pro naprogra‐
mování automatického zapnutí a pozdějšího vypnutí
spotřebiče (odloženého startu).
4. Chcete-li zvukový signál vypnout,
stiskněte libovolné tlačítko.
5. Otočte ovladačem funkcí trouby do
polohy vypnuto.
Mezi funkcemi hodin se
přepíná opakovaným
zmáčknutím
.
Pokud chcete nastavení
funkce hodin potvrdit,
Pokud stisknete , když
nastavujete hodiny funkce
stiskněte
nebo počkejte
pět sekund na automatické
potvrzení.
TRVÁNÍ
, spotřebič
přejde na nastavení funkce
UKONČENÍ
6.2 Nastavení funkce TRVÁNÍ
nebo UKONČENÍ
1. Nastavte funkci trouby.
2. Stiskněte opakovaně
na displeji neobjeví
Na displeji bliká
3. Stisknutím
nebo
nebo
hodnoty a stisknutím
, dokud se
nebo
.
.
nastavíte
je potvrdíte.
U funkce Trvání
nejprve nastavte
minuty a poté hodiny, u funkce Ukončení
nastavte nejprve hodiny a poté
minuty.
Po uplynutí časové lhůty zazní na dvě
minuty zvukový signál. Na displeji bliká
nastavený čas a symbol
Trouba přestane pracovat.
nebo
.
.
6.3 Nastavení funkce
MINUTKA
1. Stiskněte
.
Na displeji bliká
a „00“.
2. Funkci MINUTKA nastavíte
stisknutím
nebo .
Nejprve nastavte sekundy, poté
minuty a pak hodiny.
Čas se nejprve vypočítá v minutách a
sekundách. Když nastavíte čas delší
než 60 minut, zobrazí se na displeji
.
symbol
Spotřebič nyní počítá čas v hodinách a
minutách.
3. Funkce MINUTKA se po pěti
sekundách spustí automaticky.
Po uplynutí 90 % nastaveného času
zazní zvukový signál.
ČESKY
4. Po uplynutí nastaveného času zazní
na dvě minuty zvukový signál. "Na
displeji bliká „00:00“ a . Chcete-li
zvukový signál vypnout, stiskněte
libovolné tlačítko.
Když nastavíte funkci
MINUTKA, když je spuštěná
funkce TRVÁNÍ
UKONČENÍ
nebo
13
Měřič času vynulujete stisknutím a
podržením
měřit čas.
a
. Časovač začne opět
Měřič času nelze použít
společně s funkcemi: Trvání
, Ukončení
sonda.
, pečicí
, zobrazí se
na displeji symbol
.
6.4 Měřič času
Měřič času můžete použít ke zjištění, jak
dlouho je trouba v provozu. Zapne se
ihned, jak začne trouba hřát.
7. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
7.1 Použití pečicí sondy
Pečicí sonda měří teplotu středu masa.
Jakmile teplota masa dosáhne
nastavené teploty, spotřebič se vypne.
Je nutné nastavit dvě teploty:
•
•
Teplotu trouby. Viz tabulka pečení
masa.
Teplotu sondy ve středu masa. Viz
tabulka pro pečicí sondu.
POZOR!
Používejte pouze pečicí
sondu dodávanou spolu se
spotřebičem nebo originální
náhradní díly.
1. Nastavte funkci trouby a teplotu.
2. Umístěte hrot pečicí sondy (se
symbolem
na rukojeti) do středu
masa.
3. Zapojte zástrčku pečicí sondy do
zásuvky na horní straně vnitřku
trouby.
Ujistěte se, že pečicí sonda zůstane
během přípravy jídla zasunutá v
mase a v zásuvce.
Když pečicí sondu používáte poprvé,
výchozí teplota středu masa je 60 °C.
Zatímco bliká
, můžete použít
ovladač teploty ke změně výchozí
teploty středu masa.
Na displeji se zobrazí symbol pečicí
sondy a výchozí teplota středu masa.
4. Pomocí
uložte novou teplotu
středu masa nebo počkejte 10
sekund na automatické uložení
nastavení.
Nová výchozí teplota středu masa se
zobrazí během příštího použití pečicí
sondy.
14
www.aeg.com
Když maso dosáhne nastavené teploty
a teplota
středu, začne blikat symbol
pečicí sondy. Na dvě minuty zazní
zvukový signál.
5. Chcete-li zvukový signál vypnout,
stiskněte libovolné tlačítko.
6. Odpojte zástrčku pečicí sondu ze
zásuvky. Vyjměte maso ze
spotřebiče.
7. Vypněte spotřebič.
7.2 Vložení příslušenství
Tvarovaný rošt:
Rošt zasuňte mezi vodicí lišty drážek
roštů a ujistěte se, že nožičky směřují
dolů.
VAROVÁNÍ!
Při vytahování špičky a
zástrčky pečicí sondy buďte
opatrní. Pečicí sonda je
horká. Hrozí nebezpečí
popálení.
Při každém zasunutí pečicí
sondy do zásuvky je
zapotřebí znovu nastavit čas
pečicí sondy. Nelze zvolit
trvání ani ukončení.
Když spotřebič poprvé
vypočítává předběžný čas
trvání, na displeji bliká
symbol . Když je výpočet
dokončen, na displeji se
zobrazí délka přípravy jídla.
Výpočty probíhají na pozadí
během přípravy jídla a v
případě potřeby dojde k
aktualizaci hodnoty času
trvání na displeji.
Teplotu lze změnit kdykoliv během
přípravy jídla:
1. Stiskněte
:
• jednou - na displeji se zobrazí
nastavená teplota středu masa,
která se střídá s aktuální teplotou
sondy ve středu masa každých 10
sekund.
• dvakrát - na displeji se zobrazí
aktuální teplota trouby, která se
střídá s nastavenou teplotou
trouby každých 10 sekund.
• třikrát - na displeji se zobrazí
nastavená teplota trouby.
2. Pomocí ovladače teploty změňte
požadovanou teplotu.
Hluboký pekáč / plech:
Hluboký pekáč / plech zasuňte mezi
vodicí lišty drážek roštů.
Společně vložení tvarovaného roštu a
hlubokého pekáče / plechu:
Hluboký pekáč / plech zasuňte mezi
drážky zvolené úrovně roštu a tvarovaný
rošt v drážkách nad nimi.
ČESKY
Veškeré příslušenství je z
důvodu vyšší bezpečnosti
vybaveno malými zářezy na
horní straně pravého a
levého okraje. Tyto zářezy
také fungují jako zařízení
proti překlopení.
Vysoký okraj kolem roštu
slouží jako ochrana proti
sklouznutí varných nádob.
15
°C
7.3 Teleskopické výsuvy
Instalační pokyny pro
teleskopické výsuvy si
uschovejte pro budoucí
použití.
Teleskopické výsuvy usnadňují vkládání
nebo vytahování roštů.
POZOR!
Teleskopické výsuvy
nemyjte v myčce nádobí.
Teleskopické výsuvy ničím
nemažte.
1. Pravou i levou teleskopickou výsuvu
zcela vytáhněte.
°C
Před tím, než zavřete dvířka trouby, se
ujistěte, že jste teleskopické výsuvy zcela
zasunuli do spotřebiče.
7.4 Příslušenství pro vaření v
páře
Příslušenství soupravy pro
vaření v páře se nedodává
spolu se spotřebičem. Pro
více informací se obraťte na
svého místního prodejce.
Dietní zapékací mísa pro funkce
vaření v páře
Zapékací mísa se skládá ze skleněné
mísy, víka s otvorem pro hadici (C) a
ocelového roštu, který se pokládá na dno
zapékací mísy.
Skleněná mísa (A)
2. Na teleskopické výsuvy položte
tvarovaný rošt a opatrně je zasuňte
do spotřebiče.
16
www.aeg.com
Víko (B)
Ocelový rošt (E)
Tryska a hadice
•
Horkou zapékací mísu nepokládejte
na chladné či mokré povrchy.
•
Do horké zapékací mísy nedávejte
studené tekutiny.
•
Zapékací mísu nepokládejte na
horkou varnou desku.
•
Zapékací mísu nemyjte pomocí
drátěnek, škrabek či čisticích prášků.
C
D
„C“ je hadice pro vaření v páře a „D“ je
tryska pro přímé vaření v páře.
Hadice (C)
Tryska pro přímé vaření v páře (D)
ČESKY
17
4. Nastavte troubu na funkci vaření v
páře.
7.6 Přímé vaření v páře
Vložte jídlo na kovový rošt uvnitř
zapékací mísy. Přidejte trochu vody.
POZOR!
Nepoužívejte víko mísy.
7.5 Vaření v páře v dietní
zapékací míse
Vložte jídlo na kovový rošt uvnitř
zapékací mísy a zakryjte jej víkem.
1. Zasuňte hadici do speciálního otvoru
ve víku dietní zapékací mísy.
C
VAROVÁNÍ!
Při používání trysky za
chodu trouby buďte opatrní.
Když je trouba horká, vždy
pro manipulaci s tryskou
používejte chňapky. Když
nepoužíváte parní funkci,
vyndejte vždy trysku z
trouby.
Použitá hadice je speciálně
navržená pro přípravu jídel a
neobsahuje nebezpečné
látky.
1. Zasuňte trysku (D) do hadice (C).
Druhý konec hadice zasuňte do
vstupu páry.
2. Vložte zapékací mísu na druhou
úroveň roštu odspodu.
3. Druhý konec hadice zasuňte do
vstupu páry.
Ujistěte se, že hadice není skřípnutá
nebo že se nedotýká horního topného
tělesa trouby.
2. Vložte zapékací mísu na první nebo
druhou úroveň roštu odspodu.
Ujistěte se, že hadice není skřípnutá
nebo že se nedotýká horního topného
tělesa trouby.
3. Nastavte troubu na funkci vaření v
páře.
Pokud připravujete kuře, kachnu, krůtu,
kůzlečí, velkou rybu nebo podobné jídlo,
zasuňte trysku (D) přímo do duté části
masa. Ujistěte se, že nejsou otvory
ucpané.
18
www.aeg.com
Další informace o vaření v páře najdete v
tabulkách pro vaření v páře v rámci
kapitoly „Tipy a rady“.
8. DOPLŇKOVÉ FUNKCE
8.1 Použití funkce dětské
bezpečnostní pojistky
Jestliže je zapnutá funkce dětské
bezpečnostní pojistky, spotřebič nelze
náhodně zapnout.
1. Ovladač funkcí trouby musí být v
poloze vypnuto.
2. Na dvě sekundy stiskněte a podržte
a .
současně
Zazní zvukový signál. Na displeji se
zobrazí SAFE a .
K vypnutí funkce dětské bezpečnostní
pojistky zopakujte krok 2.
8.2 Použití funkce Blokování
tlačítek
Funkci blokování tlačítek můžete
zapnout pouze tehdy, když je spotřebič v
provozu.
Funkce blokování tlačítek brání náhodné
změně nastavení teploty a času u
probíhající funkce trouby.
1. Zvolte funkci trouby a proveďte
požadované nastavení
2. Na dvě sekundy stiskněte a podržte
současně
a .
Zazní zvukový signál. Na displeji se
zobrazí Loc.
K vypnutí funkce blokování tlačítek
zopakujte krok 2.
Když otočíte ovladačem
teploty nebo stisknete
jakékoliv tlačítko, na displeji
se zobrazí Loc. Když otočíte
ovladačem funkcí trouby,
spotřebič se vypne.
Když spotřebič vypnete,
zatímco je zapnutá funkce
blokování tlačítek, tato
funkce se automaticky
přepne na funkci dětská
bezpečnostní pojistka. Viz
„Použití dětské bezpečnostní
pojistky“.
8.3 Ukazatel zbytkového
tepla
Když spotřebič vypnete, na displeji se
zobrazuje ukazatel zbytkového tepla ,
pokud je teplota v troubě vyšší než 40
°C. Otočením ovladačem teploty doleva
či doprava se zobrazí teplota trouby.
8.4 Automatické vypnutí
Z bezpečnostních důvodů se spotřebič
po určité době, kdy je spuštěna nějaká
funkce trouby a vy nezměníte žádné
nastavení, automaticky vypne.
Teplota (°C)
Čas vypnutí (h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
ČESKY
Teplota (°C)
Čas vypnutí (h)
250 - maximum
1.5
Po automatickém vypnutí spotřebič opět
zprovozníte pomocí kteréhokoli tlačítka.
Automatické vypnutí
nefunguje s funkcemi: pečicí
sonda, Osvětlení, Trvání,
Ukončení.
8.5 Chladicí ventilátor
19
POZOR!
Při zavírání dvířek
spotřebiče netlačte na
zámek.
8.7 Použití mechanického
zámku dvířek
1. Zámek dvířek zapnete zatažením
zámku dvířek směrem dopředu,
dokud se nezajistí na místě.
2. Zámek dvířek vypnete jeho
zatlačením zpět do panelu.
Když je spotřebič v provozu, chladicí
ventilátor se automaticky zapne, aby
udržoval povrch spotřebiče chladný.
Jestliže spotřebič vypnete, bude chladicí
ventilátor pokračovat v chlazení až do
úplného ochlazení spotřebiče.
8.6 Mechanický zámek dvířek
Při zakoupení spotřebiče není zámek
dvířek aktivován.
8.8 Otevření dvířek se
zapnutým mechanickým
zámkem
Dveře lze se zapnutým mechanickým
zámkem otevřít.
1. Lehce zatlačte na zámek dvířek.
2. Otevřete dvířka zatažením za jejich
držadlo.
POZOR!
Zařízením mechanického
zámku dvířek pohybujte
pouze vodorovně.
Nepohybujte jím svisle.
1
2
Pokud zatlačíte na zámek dvířek, dokud
se neozve cvaknutí, zámek dvířek tím
vypnete.
8.9 Bezpečnostní termostat
Nesprávná obsluha spotřebiče nebo
vadné součásti mohou způsobit
20
www.aeg.com
nebezpečné přehřátí. Aby se tomu
zabránilo, je tato trouba vybavena
bezpečnostním termostatem, který
přeruší napájení. Po poklesu teploty se
trouba opět automaticky zapne.
9. TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Teploty a časy pečení v
tabulkách jsou pouze
orientační. Závisí na
receptu, kvalitě a množství
použitých přísad.
9.1 Vnitřní strana dvířek
U některých modelů můžete na vnitřní
straně dvířek najít:
•
•
čísla poloh roštů.
informace o funkcích trouby,
doporučené poloze roštů a teplotách
pro typická jídla.
9.2 Všeobecné informace
•
•
•
•
Spotřebič má pět úrovní roštů. Polohy
roštů ve spotřebiči se počítají zdola.
Tento spotřebič je vybaven
speciálním systémem, který zajišťuje
oběh vzduchu a stálou recyklaci páry.
Tento systém umožňuje pečení a
vaření v páře, takže jídla jsou uvnitř
měkká a na povrchu mají kůrčičku.
Doba pečení a spotřeba energie jsou
sníženy na minimum.
Ve spotřebiči nebo na skleněných
panelech dvířek se může srážet
vlhkost. To je normální jev. Při
otvírání dvířek spotřebiče během
přípravy jídla vždy odstupte.
Kondenzaci snížíte, když spotřebič
vždy před přípravou jídla na 10 minut
předehřejte.
Po každém použití spotřebiče setřete
vlhkost.
•
Při přípravě jídel na dno spotřebiče
nestavte žádné předměty a žádnou
část spotřebiče nezakrývejte
hliníkovou fólií. Mohlo by to ovlivnit
výsledky pečení a poškodit smalt.
9.3 Pečení moučníků
•
•
Neotvírejte dvířka, dokud neuplynou
3/4 času nutného k pečení.
Jestliže do trouby vložíte dva plechy
na pečení, musí být mezi plechy
jedna úroveň drážek volná.
9.4 Pečení masa a ryb
•
•
•
Při pečení velmi tučného jídla použijte
hluboký pekáč / plech, aby se v
troubě nevytvořily skvrny, které by již
nemusely jít odstranit.
Před podáváním nechte maso
odpočívat asi 15 minut, a teprve
potom ho krájejte, aby nevytekla
šťáva.
Do hlubokého pekáče / plechu nalijte
trochu vody, aby se při pečení tolik
nekouřilo. Kondenzaci kouře
zabráníte dolitím vody pokaždé, když
se odpaří.
9.5 Doby přípravy
Doba přípravy záleží na druhu potravin,
jejich konzistenci a množství.
Nejprve sledujte průběh pečení a jeho
výsledek. Postupně si najděte nejlepší
nastavení (nastavení teploty, dobu
pečení, apod.) pro nádobí, recepty a
množství potravin, které s tímto
spotřebičem používáte.
ČESKY
21
9.6 Tabulka pro pečení
Koláče
Jídlo
Horní/Dolní ohřev
Pravý horký vzduch
Čas (min)
Poznámky
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Poloha ro‐
štu
Šlehané
recepty
170
2
160
3 (2 a 4)
45 - 60
V koláčové
formě
Křehké tě‐
sto
170
2
160
3 (2 a 4)
20 - 30
V koláčové
formě
Tvarohový 170
koláč s
podmáslím
1
165
2
60 - 80
V koláčové
formě o
průměru 26
cm
Jablečný
dort (ja‐
blečný ko‐
170
2
160
2 (vlevo a
vpravo)
80 - 100
Ve dvou
koláčových
formách o
průměru 20
cm na tva‐
rovaném
roštu
Závin
175
3
150
2
60 - 80
Na plechu
na pečení
Marmelá‐
dový dort
170
2
165
2 (vlevo a
vpravo)
30 - 40
V koláčové
formě o
průměru 26
cm
Piškotový
koláč
170
2
160
2
50 - 60
V koláčové
formě o
průměru 26
cm
Vánoční
dort / bo‐
hatý ovoc‐
160
2
150
2
90 - 120
V koláčové
formě o
průměru 20
cm
175
1
160
2
50 - 60
Ve formě
na chleba
170
3
140 - 150
3
20 - 30
Na plechu
na pečení
láč)1)
ný dort1)
Švestkový
koláč1)
Malé ko‐
láčky - na
jedné
úrovni
22
www.aeg.com
Jídlo
Horní/Dolní ohřev
Pravý horký vzduch
Čas (min)
Poznámky
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Poloha ro‐
štu
Malé ko‐
láčky - na
dvou úrov‐
ních
-
140 - 150
2a4
25 - 35
Na plechu
na pečení
Malé ko‐
láčky - na
třech úrov‐
ních
-
140 - 150
1, 3 a 5
30 - 45
Na plechu
na pečení
Sušenky / 140
proužky tě‐
sta - na
jedné
úrovni
3
140 - 150
3
30 - 35
Na plechu
na pečení
Sušenky / proužky tě‐
sta - na
dvou úrov‐
ních
-
140 - 150
2a4
35 - 40
Na plechu
na pečení
Sušenky / proužky tě‐
sta - na
třech úrov‐
ních
-
140 - 150
1, 3 a 5
35 - 45
Na plechu
na pečení
Pusinky na jedné
úrovni
120
3
120
3
80 - 100
Na plechu
na pečení
Pusinky na dvou
-
-
120
2a4
80 - 100
Na plechu
na pečení
Žemle1)
190
3
190
3
12 - 20
Na plechu
na pečení
Banánky na jedné
úrovni
190
3
170
3
25 - 35
Na plechu
na pečení
Banánky na dvou
úrovních
-
-
170
2a4
35 - 45
Na plechu
na pečení
úrovních1)
ČESKY
Jídlo
Horní/Dolní ohřev
Pravý horký vzduch
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Poloha ro‐
štu
Ploché ko‐ 180
láče s ná‐
plní
2
170
Bohatý
160
ovocný ko‐
láč
1
Piškotový
dort
1
170
23
Čas (min)
Poznámky
2
45 - 70
V koláčové
formě o
průměru 20
cm
150
2
110 - 120
V koláčové
formě o
průměru 24
cm
160
2 (vlevo a
vpravo)
50 - 60
V koláčové
formě o
průměru 20
cm
Čas (min)
Poznámky
1) Předehřejte troubu po dobu 10 minut.
Chléb a pizza
Jídlo
Horní/Dolní ohřev
Pravý horký vzduch
Teplota
(°C)
Poloha ro‐ Teplota
štu
(°C)
Poloha ro‐
štu
190
1
190
1
60 - 70
1 - 2 kusy,
500 g je‐
den kus
Žitný chléb 190
1
180
1
30 - 45
Ve formě
na chleba
Bagety/
190
2
180
2 (2 a 4)
25 - 40
6 - 8 rohlí‐
ků na ple‐
chu na pe‐
čení
Pizza1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Na plechu
na pečení
nebo v hlu‐
bokém pe‐
káči / ple‐
chu
Čajové ko‐
200
3
190
3
10 - 20
Na plechu
na pečení
Bílý
chléb1)
kaiserky 1)
láčky1)
1) Předehřejte troubu po dobu 10 minut.
24
www.aeg.com
Koláče s náplní
Jídlo
Horní/Dolní ohřev
Pravý horký vzduch
Čas (min)
Poznámky
Teplota
(°C)
Poloha ro‐ Teplota
štu
(°C)
Poloha ro‐
štu
200
2
180
2
40 - 50
Ve formě
Zeleninový 200
nákyp
2
175
2
45 - 60
Ve formě
Lotrinský
slaný ko‐
180
1
180
1
50 - 60
Ve formě
Lasagne1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Ve formě
Zapečené
cannello‐
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Ve formě
Čas (min)
Poznámky
Těstovino‐
vý nákyp
láč1)
ni1)
1) Předehřejte troubu po dobu 10 minut.
Maso
Jídlo
Horní/Dolní ohřev
Pravý horký vzduch
Teplota
(°C)
Poloha ro‐ Teplota
štu
(°C)
Poloha ro‐
štu
Hovězí
200
2
190
2
50 - 70
Na tvaro‐
vaném ro‐
štu
Vepřové
180
2
180
2
90 - 120
Na tvaro‐
vaném ro‐
štu
Telecí
190
2
175
2
90 - 120
Na tvaro‐
vaném ro‐
štu
Anglický
rostbíf, ne‐
propečený
210
2
200
2
50 - 60
Na tvaro‐
vaném ro‐
štu
Anglický
rostbíf,
středně
propečený
210
2
200
2
60 - 70
Na tvaro‐
vaném ro‐
štu
Anglický
rostbíf,
dobře pro‐
pečený
210
2
200
2
70 - 75
Na tvaro‐
vaném ro‐
štu
ČESKY
Jídlo
Horní/Dolní ohřev
Pravý horký vzduch
25
Čas (min)
Poznámky
Teplota
(°C)
Poloha ro‐ Teplota
štu
(°C)
Poloha ro‐
štu
Vepřové
plecko
180
2
170
2
120 - 150
S kůží
Vepřové
nožičky
180
2
160
2
100 - 120
2 kousky
Jehněčí
190
2
175
2
110 - 130
Kýta
Kuře
220
2
200
2
70 - 85
Celé
Krůta
180
2
160
2
210 - 240
Celá
Kachna
175
2
220
2
120 - 150
Celá
Husa
175
2
160
1
150 - 200
Celá
Králík
190
2
175
2
60 - 80
Naporco‐
vaný
Zajíc
190
2
175
2
150 - 200
Naporco‐
vaný
Bažant
190
2
175
2
90 - 120
Celý
Čas (min)
Poznámky
Ryby
Jídlo
Horní/Dolní ohřev
Pravý horký vzduch
Teplota
(°C)
Poloha ro‐ Teplota
štu
(°C)
Poloha ro‐
štu
Pstruh /
pražma
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 ryby
Tuňák / lo‐
sos
190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 filetů
Teplota
(°C)
Čas (min)
1. strana
2. strana
max.
12 - 15
12 - 14
9.7 Gril
Prázdnou troubu před
přípravou jídel vždy na tři
minuty předehřejte.
Jídlo
Hovězí
svíčková
Množství
Ks
(g)
4
800
Poloha ro‐
štu
4
26
www.aeg.com
Jídlo
Množství
Teplota
(°C)
Čas (min)
1. strana
2. strana
Poloha ro‐
štu
Ks
(g)
Hovězí bif‐
tek
4
600
max.
10 - 12
6-8
4
Klobásy
8
-
max.
12 - 15
10 - 12
4
Vepřové
kotlety
4
600
max.
12 - 16
12 - 14
4
Kuře (roz‐
krojené na
polovinu)
2
1000
max.
30 - 35
25 - 30
4
Kebaby
4
-
max.
10 - 15
10 - 12
4
Kuřecí
prsa
4
400
max.
12 - 15
12 - 14
4
Hamburge‐ 6
ry
600
max.
20 - 30
-
4
Rybí filé
4
400
max.
12 - 14
10 - 12
4
Toasty
4-6
-
max.
5-7
-
4
Topinky
4-6
-
max.
2-4
2-3
4
9.8 Turbo gril
Hovězí
Jídlo
Množství
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
190 - 200
5-6
1 nebo 2
180 - 190
6-8
1 nebo 2
na cm tloušťky
170 - 180
8 - 10
1 nebo 2
Množství (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Plec, krkovice, kýta 1 - 1,5
v celku
160 - 180
90 - 120
1 nebo 2
Kotlety, žebírka
170 - 180
60 - 90
1 nebo 2
Rostbíf nebo hovězí na cm tloušťky
filet, nepropečený1)
Rostbíf nebo hovězí na cm tloušťky
filet, středně prope‐
čený1)
Hovězí pečeně ne‐
bo filet, dobře pro‐
pečený1)
1) Předehřejte troubu.
Vepřové
Jídlo
1 - 1,5
ČESKY
Jídlo
Množství (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Sekaná
0,75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 nebo 2
Vepřové koleno
(předvařené)
0,75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 nebo 2
27
Telecí
Jídlo
Množství (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Telecí pečeně
1
160 - 180
90 - 120
1 nebo 2
Telecí koleno
1,5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 nebo 2
Jídlo
Množství (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Jehněčí kýta,
jehněčí pečeně
1 - 1,5
150 - 170
100 - 120
1 nebo 2
Jehněčí hřbet
1 - 1,5
160 - 180
40 - 60
1 nebo 2
Jídlo
Množství (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Kusy drůbeže
0,2 - 0,25 každý
200 - 220
30 - 50
1 nebo 2
Půlka kuřete
0,4 - 0,5 každá
190 - 210
35 - 50
1 nebo 2
Kuře, brojler
1 - 1,5
190 - 210
50 - 70
1 nebo 2
Kachna
1,5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 nebo 2
Husa
3,5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 nebo 2
Krůta
2,5 - 3,5
160 - 180
120 - 150
1 nebo 2
Krůta
4-6
140 - 160
150 - 240
1 nebo 2
Jídlo
Množství (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Celá ryba
1 - 1,5
210 - 220
40 - 60
1 nebo 2
Jehněčí
Drůbež
Ryby (dušené)
9.9 Horký vzduch s párou
Během vaření otvírejte
dvířka spotřebiče, pouze je-li
to nezbytně nutné.
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Zapečené těstoviny
190 - 200
30 - 40
2
28
www.aeg.com
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Zapečené brambory
180 - 200
60 - 75
2
Moussaka
150 - 170
60 - 75
2
Lasagne
170 - 190
55 - 70
2
Zapečené cannelloni
170 - 190
55 - 70
2
Chlebový pudink
170 - 190
45 - 60
2
Rýžový pudink
170 - 190
40 - 50
2
Jablečný dort
150 - 160
45 - 60
2
Bílý chléb
180 - 190
45 - 55
2
9.10 Rozmrazování
Jídlo
Množství
(g)
Doba roz‐
mrazování
(min)
Další čas roz‐
mrazování (min)
Poznámky
Kuře
1000
100 - 140
20 - 30
Kuře položte na obrácený
talířek ve velkém talíři. V
polovině doby obraťte.
Maso
1000
100 - 140
20 - 30
V polovině doby obraťte.
Maso
500
90 - 120
20 - 30
V polovině doby obraťte.
Pstruh
150
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
300
30 - 40
10 - 20
-
Máslo
250
30 - 40
10 - 15
-
Smetana
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Smetanu lze snadno
ušlehat, i když jsou v ní
ne zcela rozmražené
kousky.
Zdobený dort
1400
60
60
-
9.11 Sušení - Pravý horký
vzduch
•
Používejte plechy vyložené papírem
odolným proti mastnotě nebo papírem
na pečení.
•
Lepších výsledků dosáhnete, když
troubu v polovině doby sušení
zastavíte, otevřete dvířka a necháte ji
na jednu noc vychladnout před
dokončením sušení.
ČESKY
Zelenina
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (hod)
Poloha roštu
Jedna poloha
Dvě polohy
Fazole
60 - 70
6-8
3
1/4
Papriky
60 - 70
5-6
3
1/4
Zelenina do po‐
lévky
60 - 70
5-6
3
1/4
Houby
50 - 60
6-8
3
1/4
Byliny
40 - 50
2-3
3
1/4
Teplota (°C)
Čas (hod)
Poloha roštu
Ovoce
Jídlo
Jedna poloha
Dvě polohy
Švestky
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Meruňky
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Jablečné plátky
60 - 70
6-8
3
1/4
Hrušky
60 - 70
6-9
3
1/4
9.12 Horký vzduch + Pára
Koláče a cukroví
Jídlo
Teplota (°C) Čas (min)
Poloha
roštu
Poznámky
Jablečný dort1)
160
60 - 80
2
V koláčové formě o prů‐
měru 20 cm
Ovocné koláče
175
30 - 40
2
V koláčové formě o prů‐
měru 26 cm
Ovocný koláč
160
80 - 90
2
V koláčové formě o prů‐
měru 26 cm
Piškotový koláč
160
35 - 45
2
V koláčové formě o prů‐
měru 26 cm
Panettone1)
150 - 160
70 - 100
2
V koláčové formě o prů‐
měru 20 cm
Švestkový koláč1)
160
40 - 50
2
Ve formě na chleba
Malé moučníky
150 - 160
25 - 30
3 (2 a 4)
Na plechu na pečení
Sušenky
150
20 - 35
3 (2 a 4)
Na plechu na pečení
Sladké pečivo1)
180 - 200
12 - 20
2
Na plechu na pečení
29
30
www.aeg.com
Jídlo
Teplota (°C) Čas (min)
Poloha
roštu
Poznámky
Briošky1)
180
3 (2 a 4)
Na plechu na pečení
15 - 20
1) Předehřejte troubu po dobu 10 minut.
Chléb a pizza
Jídlo
Množství (g) Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Poznámky
Bílý chléb1)
1 000
180 - 190
45 - 60
2
1 - 2 kusy,
500 g každý
Pečivo1)
500
190 - 210
20 - 30
2 (2 a 4)
6 - 8 rohlíků
na plechu na
pečení
Pizza1)
-
200 - 220
20 - 30
2
Na plechu na
pečení
1) Předehřejte troubu po dobu 10 minut.
Koláče s náplní
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Poznámky
Plněná zelenina
170 - 180
30 - 40
1
Ve formě
Lasagne
170 - 180
40 - 50
2
Ve formě
Zapečené bram‐
bory
160 - 170
50 - 60
1 (2 a 4)
Ve formě
Množství (g)
Teplota
(°C)
Čas
(min)
Poloha ro‐
štu
Poznámky
Vepřová pečeně 1 000
180
90 - 110
2
Na tvarovaném
roštu
Telecí
1 000
180
90 - 110
2
Na tvarovaném
roštu
Hovězí pečeně - 1 000
nepropečená
210
45 - 50
2
Na tvarovaném
roštu
Hovězí pečeně - 1 000
středně prope‐
čená
200
55 - 65
2
Na tvarovaném
roštu
Hovězí pečeně - 1 000
propečená
190
65 - 75
2
Na tvarovaném
roštu
Jehněčí
175
110 - 130
2
Kýta
Maso
Jídlo
1 000
ČESKY
Jídlo
Množství (g)
Teplota
(°C)
Čas
(min)
Poloha ro‐
štu
Poznámky
Kuře
1 000
200
55 - 65
2
Celé
Krůta
4000
170
180 - 240
2
Celá
Kachna
2 000 - 2 500
170 - 180
120 - 150
2
Celá
Husa
3000
160 - 170
150 - 200
1
Celá
Králík
-
170 - 180
60 - 90
2
Naporcovaný
Ryby
Jídlo
Množ‐
ství (g)
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Poznámky
Pstruh
1 500
180
25 - 35
2
3 - 4 ryby
Tuňák
1 200
175
35 - 50
2
4 - 6 filetů
Hejk
-
200
20 - 30
2
-
Ohřev v páře
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Poznámky
Dušená/zapékaná
140
15 - 25
2
Ohřejte na talíři
Těstoviny s omáč‐ 140
10 - 15
2
Ohřejte na talíři
140
10 - 15
2
Ohřejte na talíři
140
10 - 15
2
Ohřejte na talíři
Maso1)
140
10 - 15
2
Ohřejte na talíři
Zelenina1)
140
10 - 15
2
Ohřejte na talíři
jídla1)
kou1)
Přílohy (např. rý‐
že, brambory, tě‐
stoviny)1)
Jídla na jeden
talíř1)
1) Předehřejte troubu po dobu 10 minut.
9.13 Vaření v dietní zapékací
míse
Použijte funkci Horký vzduch + Pára.
31
32
www.aeg.com
Zelenina
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Brokolice, růžičky
150
20 - 25
2
Lilek
150
15 - 20
2
Květák, růžičky
150
25 - 30
2
Rajčata
150
15
2
Bílý chřest
150
35 - 45
2
Zelený chřest
150
25 - 35
2
Cukety, plátky
150
20 - 25
2
Mrkev
150
35 - 40
2
Fenykl
150
30 - 35
2
Kedluben
150
25 - 30
2
Paprika, proužky
150
20 - 25
2
Celer, plátky
150
30 - 35
2
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Vařená šunka
150
55 - 65
2
Pošírovaná kuřecí
prsa
150
25 - 35
2
Uzené maso
(vepřová kýta)
150
80 - 100
2
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Pstruh
150
25 - 30
2
Losos, filety
150
25 - 30
2
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Rýže
150
35 - 40
2
Neloupané brambo‐
ry, střední
150
50 - 60
2
Vařené brambory,
čtvrtky
150
35 - 45
2
Polenta
150
40 - 45
2
Maso
Ryby
Přílohy
ČESKY
33
9.14 Tabulka pečicí sondy
Jídlo
Teplota středu pokrmu (°C)
Telecí pečeně
75 - 80
Telecí koleno
85 - 90
Anglický rostbíf, nepropečený
45 - 50
Anglický rostbíf, středně propečený
60 - 65
Anglický rostbíf, dobře propečený
70 - 75
Vepřové plecko
80 - 82
Vepřové nožičky
75 - 80
Jehněčí
70 - 75
Kuře
98
Zajíc
70 - 75
Pstruh / pražma
65 - 70
Tuňák / losos
65 - 70
10. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
10.2 Spotřebiče z nerezové
oceli nebo hliníku
Dvířka trouby čistěte pouze
vlhkým hadříkem nebo
houbou. Osušte je měkkým
hadříkem.
Nikdy nepoužívejte ocelové
drátěnky, kyseliny nebo
abrazivní (pískové)
prostředky, protože by mohly
poškodit povrch trouby.
Ovládací panel vyčistěte se
stejnou opatrností.
10.1 Poznámky k čištění
•
•
•
•
•
•
Přední stranu spotřebiče otřete
měkkým hadříkem namočeným v
roztoku teplé vody a mycího
prostředku.
K čištění kovových ploch používejte
speciální čisticí prostředek.
Vnitřek spotřebiče čistěte po každém
použití. Hromadění mastnoty či zbytků
jídel může způsobit požár. Riziko je
vyšší u grilovacího pekáče.
Odolné nečistoty odstraňte pomocí
speciálního prostředku k čištění
trouby.
Vyčistěte všechno příslušenství po
každém použití a nechte jej vysušit.
Použijte měkký hadr a vlažnou vodu s
mycím prostředkem.
Máte-li nepřilnavé příslušenství,
nečistěte je agresivními čisticími
prostředky, ostrými předměty, ani je
nemyjte v myčce nádobí. Mohlo by
dojít k poškození nepřilnavého
povrchu.
10.3 Čištění dveřního těsnění
•
•
Těsnění dvířek pravidelně kontrolujte.
Těsnění je umístěno kolem rámu
dvířek trouby. Spotřebič nepoužívejte,
je-li těsnění dvířek poškozeno.
Kontaktujte autorizované servisní
středisko.
Při čištění těsnění dvířek trouby se
řiďte všeobecnými informacemi
ohledně čištění spotřebiče.
34
www.aeg.com
10.4 Vyjmutí drážek na rošty
Chcete-li troubu vyčistit, odstraňte drážky
na rošty.
10.5 Čištění zásobníku na
vodu
VAROVÁNÍ!
Během procesu čištění
nenalévejte vodu do
zásobníku.
1. Odtáhněte přední část drážek na
rošty od stěny trouby.
Během procesu čištění
může trochu vody odkapávat
ze vstupu páry do vnitřku
trouby. Položte odkapávací
plech na úroveň přímo pod
vstupem páry, abyste
zabránili odkapávání vody
na dno vnitřku trouby.
2. Odtáhněte zadní konec drážek na
rošty od stěny trouby a vytáhněte je
ven.
Po určité době se ve vaší troubě může
usazovat vodní kámen. Zabráníte tomu
čištěním těch částí trouby, které vytvářejí
páru. Po každém vaření v páře vylijte
vodu ze zásobníku.
Druhy vody
•
2
•
1
Drážky na rošty instalujte stejným
postupem v opačném pořadí.
•
Zarážky na teleskopických
výsuvách musí směřovat
dopředu.
Měkká voda s nízkým obsahem
vodního kamene - výrobce ji
doporučuje, protože snižuje počet
cyklů čištění.
Voda z kohoutku - můžete ji
používat, má-li vaše domácí
zásobování vodou čističku nebo
demineralizační filtr.
Tvrdá voda s vysokým obsahem
vodního kamene - nemá žádný vliv
na výkon spotřebiče, ale zvyšuje
počet cyklů čištění.
TABULKA OBSAHU VÁPNÍKU UVÁDĚNÁ W.H.O. (Světovou zdravotnickou
organizací)
Ukládání vápní‐ Tvrdost vody
ku
(Francouzské
stupně)
Klasifikace vo‐
dy
Spusťte odváp‐
nění každých
(Německé
stupně)
0 - 60 mg/l
0-6
0-3
Neminerální ne‐
bo měkká
75 cyklů - 2,5
měsíce
60 - 120 mg/l
6 - 12
3-7
Středně tvrdá
50 cyklů - 2 mě‐
síce
120 - 180 mg/l
12 - 18
8 - 10
Tvrdá nebo vá‐
penatá
40 cyklů - 1,5
měsíce
více než 180
mg/l
více než 18
více než 10
Velmi tvrdá
30 cyklů - 1 mě‐
síc
ČESKY
1. Zásobník na vodu naplňte 850 ml
vody a 50 ml kyseliny citronové (pěti
čajovými lžičkami). Vypněte troubu a
počkejte přibližně 60 minut.
2. Zapněte troubu a nastavte funkci
Horký vzduch + Pára. Nastavte
teplotu 230 °C. Po 25 minutách
troubu vypněte a nechte ji 15 minut
vychladnout.
3. Zapněte troubu a nastavte funkci
Horký vzduch + Pára. Nastavte
teplotu na 130 až 230 °C a po 10
minutách troubu vypněte.
Nechte ji vychladnout a pokračujte ve
vyprazdňování zásobníku na vodu. Viz
„Vyprázdnění zásobníku na vodu“.
4. Zásobník na vodu vypláchněte a
zbývající usazený vodní kámen v
troubě vyčistěte pomocí hadru.
5. Rukou vyčistěte vypouštěcí hadici v
roztoku teplé vody s mycím
prostředkem. Z důvodu možného
poškození nepoužívejte kyseliny,
spreje nebo podobné čisticí
prostředky.
35
2. Zvedněte a otočte páčky na obou
závěsech.
10.6 Čištění dvířek trouby
Dvířka trouby jsou osazena třemi
skleněnými panely.Dvířka trouby a vnitřní
skleněné panely lze za účelem čištění
demontovat.
Jestliže se pokusíte
vytáhnout skleněné panely
předtím, než odstraníte
dvířka trouby, mohou se
dvířka náhle zavřít.
3. Přivřete dvířka trouby do první polohy
otevření (do poloviny). Pak dvířka
vytáhněte směrem dopředu z jejich
umístění.
POZOR!
Spotřebič bez skleněných
panelů nepoužívejte.
1. Dvířka trouby zcela otevřete a
podržte oba dveřní závěsy.
4. Dvířka položte na pevnou plochu na
měkkou látku.
36
www.aeg.com
Po vyčištění skleněné panely a dvířka
trouby opět nasaďte. Proveďte výše
uvedené kroky v opačném pořadí.
5. Uvolněte blokovací systém a
vytáhněte skleněné panely.
Dávejte pozor, abyste skleněné panely
(A a B) nasadili zpět ve správném
pořadí.První panel (A) má ozdobný rám.
Oblast potisku skla musí směřovat k
vnitřní straně dvířek. Po instalaci se dále
ujistěte, že povrch rámu skleněného
panelu (A) není na potisku skla na dotek
drsný.
A
B
6. Otočte dva spojovací díly o 90° a
vytáhněte je z jejich umístění.
Ujistěte se, že jste prostřední skleněný
panel usadili do správné polohy.
90°
7. Skleněné panely nejprve opatrně
nadzdvihněte a poté jej jeden po
druhém vytáhněte. Začněte od
vrchního panelu.
10.7 Výměna žárovky
1
2
8. Skleněné panely omyjte vodou se
saponátem. Skleněné panely pečlivě
osušte.
Na dno vnitřku spotřebiče položte
měkkou látku. Zabráníte tak poškození
krytu žárovky a vnitřku trouby.
ČESKY
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem! Před výměnou
žárovky vypněte pojistky.
Žárovka trouby a její kryt
mohou být horké.
POZOR!
Halogenovou žárovku vždy
držte v kusu látky, aby na
jejím povrchu nedošlo ke
připálení mastnoty.
37
1. Vypněte spotřebič.
2. Vytáhněte pojistky v pojistkové
skříňce nebo vypněte jistič.
Zadní žárovka
1. Skleněným krytem otočte proti směru
hodinových ručiček a sejměte jej.
2. Skleněný kryt vyčistěte.
3. Žárovku vyměňte za vhodnou
žárovku odolnou proti teplotě 300 °C.
4. Nasaďte skleněný kryt.
11. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
11.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Troubu nelze zapnout ani
používat.
Trouba není zapojená do
elektrické sítě nebo je
připojená nesprávně.
Zkontrolujte, zda je trouba
správně zapojená do elek‐
trické sítě (viz schéma zapo‐
jení, je-li k dispozici).
Trouba nehřeje.
Trouba je vypnutá.
Zapněte troubu.
Trouba nehřeje.
Hodiny nejsou nastavené.
Nastavte hodiny.
Trouba nehřeje.
Nejsou provedena nutná na‐ Zkontrolujte, zda jsou nasta‐
stavení.
vení správná.
Trouba nehřeje.
Je zapnutá funkce Automa‐
tické vypnutí.
Viz „Automatické vypnutí“.
Trouba nehřeje.
Dětská bezpečnostní pojist‐
ka je zapnutá.
Viz „Použití dětské bezpeč‐
nostní pojistky“.
Trouba nehřeje.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Pokud
se pojistka spaluje opakova‐
ně, obraťte se na autorizova‐
ného elektrikáře.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku.
Pečicí sonda nefunguje.
Zástrčka pečicí sondy není
správně zasunuta do zásuv‐
ky.
Zástrčku pečicí sondy za‐
suňte co nejhlouběji do zá‐
suvky.
38
www.aeg.com
Problém
Možná příčina
Uvnitř trouby je voda.
Nalili jste do zásobníku příliš Vypněte troubu a vodu od‐
mnoho vody.
sajte pomocí hadříku nebo
houbičky.
Vaření v páře nefunguje.
Vodní kámen ucpal otvor.
Zkontrolujte otvor vstupu pá‐
ry. Odstraňte vodní kámen.
Vaření v páře nefunguje.
V zásobníku není žádná vo‐
da.
Naplňte zásobník vodou.
Vyprázdnění zásobníku na
vodu trvá déle než tři minuty
nebo z otvoru vstupu páry
na zásobníku uniká voda.
V troubě je usazený vodní
kámen.
Vyčistěte zásobník na vodu.
Viz „Čištění zásobníku na
vodu“.
Dokončení jídel trvá příliš
dlouho nebo se jídla připraví
příliš rychle.
Teplota je příliš vysoká nebo Nastavte teplotu podle
nízká.
potřeby. Řiďte se pokyny v
návodu k použití.
Na jídle a uvnitř trouby se
usazuje pára a kondenzát.
Nechali jste jídlo v troubě
příliš dlouho.
Na displeji se zobrazí „C2“.
Chcete spustit funkci roz‐
Odpojte zástrčku pečicí son‐
mrazování, ale neodpojili
dy ze zásuvky.
jste zástrčku pečící sondy ze
zásuvky.
Na displeji se zobrazuje chy‐ Jedná se o závadu na elek‐
bový kód, který není uvede‐ troinstalaci.
ný v tabulce.
Řešení
Po dokončení přípravy nene‐
chávejte jídla v troubě déle
než 15–20 minut.
•
•
Troubu vypněte a znovu
zapněte prostřednictvím
domovní pojistky nebo
ochranného spínače v
pojistkové skříňce.
Pokud se chybový kód na
displeji zobrazí znovu,
kontaktujte oddělení péče
o zákazníky.
ČESKY
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič je zapnutý, ale
nehřeje. Ventilátor nefungu‐
je. Na displeji se zobrazí
"Demo".
Je zapnutý režim demo.
1. Vypněte troubu.
2. Stiskněte a podržte tla‐
39
čítko
.
3. První číslice a ukazatel
Demo začnou blikat na
displeji.
4. Pomocí tlačítek
nebo
zadejte kód 2468 a
stiskněte
pro po‐
tvrzení.
5. Začne blikat následující
číslice.
6. Režim Demo se vypne,
když potvrdíte poslední
číslici a kód je správný.
11.2 Servisní údaje
se nachází na předním rámu vnitřní části
spotřebiče. Nesundávejte typový štítek z
vnitřní části spotřebiče.
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se prosím na autorizované
servisní středisko.
Potřebné údaje pro servisní středisko
najdete na typovém štítku. Typový štítek
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
12. INSTALACE
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
40
www.aeg.com
12.1 Vestavba
12.3 Elektrická instalace
548 21
558
min. 550
114
16
20
600
min. 560
589
594
573
Výrobce nenese
odpovědnost za úrazy či
škody způsobené
nedodržením
bezpečnostních pokynů
uvedených v kapitolách o
bezpečnosti.
Spotřebič se dodává se síťovou
zástrčkou a napájecím kabelem.
594
12.4 Kabel
5
3
Typy kabelů vhodné pro instalaci nebo
výměnu:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
548 21
min. 550
20
590
558
16
114
min. 560
589
594
573
594
5
3
12.2 Připevnění spotřebiče ke
skříňce
A
B
Průřez kabelu viz celkový příkon
uvedený na typovém štítku. Můžete
rovněž nahlédnout do tabulky:
Celkový výkon (W) Průřez kabelu
(mm²)
max. 1 380
3 x 0.75
max. 2 300
3x1
max. 3 680
3 x 1.5
Zemnicí vodič (žlutozelený) musí být
přibližně o 2 cm delší než fázový a
nulový vodič (modrý a hnědý).
ČESKY
41
13. ENERGETICKÁ ÚČINNOST
13.1 Produktový list a informace dle směrnice komise EU
65-66/2014
Název dodavatele
AEG
Označení modelu
BE501472NM
Index energetické účinnosti
81.2
Třída energetické účinnosti
A+
Spotřeba energie se standardním zatížením, kon‐
venční režim
0.93 kWh/cyklus
Spotřeba energie se standardním zatížením, intenziv‐ 0.69 kWh/cyklus
ní horkovzdušný režim
Počet pečicích prostorů
1
Tepelný zdroj
Elektrická energie
Objem
72 l
Typ trouby
Vestavná trouba
Hmotnost
34.0 kg
EN 60350-1 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 1: Sporáky,
trouby, parní trouby a grily - Metody
měření funkce.
13.2 Úspora energie
•
•
Tento spotřebič je vybaven funkcemi,
které vám pomohou ušetřit energii při
každodenním vaření.
•
Všeobecné rady
– Ujistěte se, že při provozu
spotřebiče jsou dvířka trouby
správně zavřená, a během
přípravy jídla je ponechte zavřená
co nejvíce.
– Pro efektivnější úsporu energie
používejte kovové nádobí.
– Je-li to možné, jídlo vkládejte do
trouby, aniž byste ji předehřívali.
– Je-li doba pečení delší než 30
minut, snižte teplotu trouby na
minimum 3 - 10 minut před
koncem pečení (v závislosti na
době pečení). Pečení nadále
zajistí zbytkové teplo uvnitř
trouby.
•
•
•
– Zbytkové teplo můžete využít k
ohřevu jiného jídla.
Horkovzdušné pečení - je-li to
možné, pro úsporu energie používejte
funkce s ventilátorem.
Zbytkové teplo
Je-li v rámci některých funkcí trouby
spuštěn program s volbou času
(Trvání, Ukončení) a doba pečení je
delší než 30 minut, topné články se
automaticky vypnou po uplynutí 90%
nastaveného času. Ventilátor a
osvětlení nadále pracují.
Vaření s vypnutým osvětlením během pečení osvětlení vypněte a
zapínejte ho pouze v případě potřeby.
Pokud používáte funkci Horký
vzduch s párou, osvětlení se vypne
po 30 sekundách. Osvětlení můžete
znovu zapnout, ale tím omezíte
předpokládanou úsporu energie.
Uchování teploty jídla - chcete-li
využít zbytkové teplo k uchování
teploty pokrmu, zvolte nejnižší možné
nastavení teploty. Na displeji se
zobrazí zbytková teplota.
42
www.aeg.com
14. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
*
ČESKY
43
867323285-A-062016
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement