Electrolux EOC6851AAX User manual

Electrolux EOC6851AAX User manual
EOC6851
LT
Garinė orkaitė
Naudojimo instrukcija
2
www.electrolux.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................... 3
2. SAUGOS INSTRUKCIJA....................................................................................4
3. GAMINIO APRAŠYMAS.....................................................................................7
4. VALDYMO SKYDELIS........................................................................................8
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART...............................................................10
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS.............................................................................. 10
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS...............................................................................15
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS....................................................................... 16
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS....................................................................................18
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS...........................................................................21
11. PATARIMAI.................................................................................................... 23
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.............................................................................. 40
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS..................................................................................... 45
14. ĮRENGIMAS....................................................................................................47
15. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS....................................................................... 48
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas,
jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs,
žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją:
modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
1.
3
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ir žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ir naudojimo. Visada laikykite šią instrukciją
šalia prietaiso, kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų
amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių
arba protinių negalių arba patirties bei žinių trūkumo,
jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai
naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise įrengtas apsaugos nuo vaikų užraktas,
rekomenduojame jį įjungti.
Neprižiūrimi vaikai negali atlikti valymo ir vartotojo
priežiūros darbų.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie
prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
Veikiančio prietaiso vidus įkaista. Nelieskite prietaiso
kaitinimo elementų. Patiekalus arba orkaitės
prikaistuvius iš orkaitės traukite ir į ją dėkite mūvėdami
karščiui atsparias pirštines.
Prieš techninės priežiūros darbus, atjunkite maitinimą.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Norėdami išvengti galimo elektros smūgio,
pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas
būtų išjungtas.
Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu
ar aštriais metaliniais gremžtukais, nes galite
subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotąjam aptarnavimo centrui arba
panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti
pavojus.
Prieš pirolizinį valymą reikia išvalyti išsiliejimus.
Išimkite visas dalis iš orkaitės.
Norėdami išimti lentynėles, pirmiausia patraukite
lentynėlės priekį, o po to galą nuo šoninių sienelių.
Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą mėsos
termometrą.
2. SAUGOS INSTRUKCIJA
2.1 Įrengimas
2.2 Elektros įvadas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateikta
naudojimo instrukcija.
Prietaisas yra sunkus: jį perkeldami,
visada būkite atsargūs. Visuomet
mūvėkite apsaugines pirštines.
Netraukite šio prietaiso už rankenos.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
Prietaiso šonai privalo būti šalia tokio
paties aukščio prietaisų arba spintelių.
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
•
•
•
Visus elektros prijungimus turi įvesti
kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Patikrinkite, ar elektros duomenys,
nurodyti techninių duomenų lentelėje,
atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.
Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.
Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą elektros lizdą.
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginimo laidų.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko ir
elektros laido. Jei reikėtų pakeisti
maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų
įgaliotasis techninio aptarnavimo
centras.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Saugokite, kad maitinimo laidai
neliestų ir nebūtų arti prietaiso durelių,
ypač kai durelės yra karštos.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už elektros laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
Iki galo uždarykite prietaiso dureles,
prieš įkišdami maitinimo laido kištuką į
elektros tinklo lizdą.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, nudegimų ir
elektros smūgio arba
sprogimo pavojus.
•
•
•
•
•
•
Naudokite šį prietaisą tik namų ūkyje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Po kiekvieno naudojimo prietaisą
išjunkite.
Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali
išsiveržti karštas oras.
•
•
•
•
•
•
5
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nespauskite atvirų durelių.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant ingredientus su alkoholiu,
gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
Atidarę dureles, saugokite prietaisą,
kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų
atviros liepsnos.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
•
•
•
•
•
Kad emalis nebūtų pažeistas arba
neišbluktų:
– nedėkite orkaitės indų ar kitų
daiktų tiesiai ant prietaiso dugno;
– nedėkite tiesiai ant prietaiso
dugno aliuminio folijos;
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą;
– nelaikykite prietaise drėgnų
patiekalų ir maisto produktų po to,
kai juos pagaminsite;
– būkite atsargūs, kai išimate ir
dedate priedus.
Emalio išblukimas neturi poveikio
prietaiso veikimui. Tai nelaikoma
defektu ir jam garantija netaikoma.
Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali
nepavykti.
Šis prietaisas skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
Maistą visada gaminkite uždarę
orkaitės dureles.
Jeigu prietaisas įrengtas už baldo
plokštės (pvz., durelių), užtikrinkite,
kad durelės niekada nebūtų
uždarytos, kai prietaisas veikia.
Karštis ir drėgmė gali kauptis už
uždarytos baldo plokštės ir pakenkti
prietaisui, jo korpusui ar grindims.
Neuždarykite baldo plokštės, kol
prietaisas po naudojimo visiškai
neataušo.
6
www.electrolux.com
2.4 Troškinimas garuose
ĮSPĖJIMAS!
Galite nusideginti arba
sugadinti prietaisą.
•
Išsiveržę garai gali sukelti nudegimus:
– Neatidarykite prietaiso durelių
troškindami garuose.
– Atsargiai atidarykite prietaiso
dureles po troškinimo garuose.
•
•
2.5 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, gaisro arba
prietaiso sugadinimo
pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos.
Kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso
dureles. Durelės yra sunkios!
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
Prietaise likę riebalai arba maistas
gali sukelti gaisrą.
Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių grandyklių.
Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų
saugumo nurodymų.
Nevalykite katalitinio emalio (jeigu
taikytina) jokios rūšies plovikliu.
2.6 Pirolizinis valymas
Sužalojimo / gaisro /
cheminių emisijų (dūmų)
rizika pirolizės režime.
•
Prieš vykdydami pirolizinio išsivalymo
funkciją arba prieš pirmą naudojimą,
pašalinkite iš orkaitės:
•
•
•
•
•
– bet kokius maisto likučius,
aliejaus ar riebalų išsiliejimus /
likučius;
– išimamus daiktus (įskaitant
lentynas, šoninius bėgelius ir
pan., pateiktus su gaminiu), ypač
nesvylančius puodus, keptuves,
skardas, indus ir pan.
Atidžiai perskaitykite visus pirolizinio
valymo nurodymus.
Neprileiskite vaikų prie prietaiso, kol
veikia pirolizinis valymas.
Prietaisas labai įkaista ir karštas oras
išeina iš priekinių aušinimo angų.
Pirolizinis valymas yra aukštos
temperatūros procesas, kurio metu iš
maisto ruošimo likučių ir konstrukcinių
medžiagų gali išsiskirti dūmai, todėl
vartotojams primygtinai
rekomenduojama:
– pirolizinio valymo metu ir po jo
pasirūpinti geru vėdinimu;
– pirmą kartą naudojant prietaisą
maksimalia temperatūra ir po to
užtikrinti gerą vėdinimą.
Kitaip nei žmonės, kai kurie paukščiai
ir ropliai yra nepaprastai jautrūs
garams, kylantiems visų pirolizinių
orkaičių valymo proceso metu.
– Patraukite visus naminius
gyvūnus (ypač paukščius) toliau
nuo prietaiso pirolizinio valymo
metu ir po jo bei pirmą kartą
paleidę prietaisą veikti didžiausia
temperatūra į gerai vėdinamą
plotą.
Maži naminiai gyvūnai gali būti labai
jautrūs lokalizuotiems temperatūros
pokyčiams šalia visų pirolizinių
orkaičių, kai veikia pirolizinė
savaiminio išsivalymo programa.
Visų pirozilinių orkaičių pirolizinio
valymo metu aukšta temperatūra gali
sugadinti nesvylančią puodų,
keptuvių, skardų, virtuvės indų ir pan.
dangą, o taip pat gali būti nedidelio
lygio kensmingų garų šaltiniu.
Garai, kylantys iš visų pirozilinių
orkaičių / nudeginant maisto
gaminimo metu likusius nešvarumus,
žmonėms, įskaitant kūdikius ir
sveikatos sutrikimų turintiems
asmenims, nėra kenksmingi.
LIETUVIŲ
2.7 Vidinė apšvietimo lemputė
•
•
•
Šiame prietaise naudojama
apšvietimo arba halogeninė lemputė
yra skirta tik buitiniams prietaisams.
Nenaudokite jos būstui apšviesti.
ĮSPĖJIMAS!
Elektros smūgio pavojus.
•
Prieš keisdami lemputę, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
Naudokite tik tų pačių techninių
duomenų lemputes.
•
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite elektros laidą ir išmeskite
jį.
Nuimkite durelių velkę, kad vaikai ir
naminiai gyvūnai neužsidarytų
prietaise.
2.9 Techninė priežiūra
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
2.8 Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
3. GAMINIO APRAŠYMAS
3.1 Bendroji apžvalga
1
2
4
5
12
11
3
5
4
3
3
2
1
6
7
10
9
8
3.2 Priedai
•
•
•
Grotelės
Prikaistuviams, pyragų formoms,
kepimo skardoms.
Kepimo skarda
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
Grilis / kepimo indas
Skirtas kepti ir skrudinti arba
riebalams surinkti.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
•
•
•
Valdymo skydelis
Elektroninis valdymas
Vandens stalčius
Mėsos termometro lizdas
Kaitinamasis elementas
Lemputė
Ventiliatorius
Išimama lentynėlė
Išleidimo vamzdelis
Vandens išvado vožtuvas
Lentynėlės padėtys
Garų įleidimas
Mėsos termometras
Skirtas matuoti, kiek iškepęs maisto
produktas.
Ištraukiami bėgeliai
Skirti lentynoms ir skardoms.
Dietinių patiekalų kepimo indai
Gaminimo garuose funkcijoms.
7
8
www.electrolux.com
4. VALDYMO SKYDELIS
4.1 Elektroninis valdymas
1
2 3 4 5
6
7 8 9 10 11
Prietaisą valdykite jutiklių laukais.
Jutiklio
laukas
1
2
3
4
5
6
7
8
-
Funkcija
Pastaba
ĮJUNGTI / IŠ‐
JUNGTI
Įjungiamas ir išjungiamas prietaisas.
Kaitinimo funkci‐
jos arba Kepimo
vadovas
Vieną kartą palieskite jutiklio lauką, kad pasir‐
inktumėte kaitinimo funkciją arba meniu. Kepi‐
mo vadovas. Dar kartą palieskite jutiklio lauką,
kad perjungtumėte meniu: Kaitinimo funkcijos,
Kepimo vadovas. Jeigu norite įjungti arba iš‐
jungti lemputę, lieskite lauką 3 sekundes.
Grįžimo mygtu‐
kas
Grįžti į meniu vienu lygiu atgal. Norėdami ati‐
daryti pagrindinį meniu, palieskite lauką ir palai‐
kykite 3 sekundes.
Temperatūros
nustatymas
Nustatoma prietaiso temperatūra arba rodoma
esama temperatūra. Palieskite lauką 3 se‐
kundes, kad įjungtumėte arba išjungtumėte
funkciją Greitasis įkaitinimas.
Mėgstamiausi
Mėgstamiausioms programoms išsaugoti ir pa‐
sirinkti.
Rodinys
Rodo esamas prietaiso nuostatas.
Mygtukas auk‐
štyn
Naršyti aukštyn meniu.
Mygtukas žemyn Naršyti žemyn meniu.
Laiko ir papildo‐
mos funkcijos
9
Nustatomos skirtingos funkcijos. Veikiant kaiti‐
nimo funkcijai palieskite jutiklio lauką ir nustaty‐
kite laikmatį arba funkcijas Mygtukų užraktas,
Mėgstamiausi, Kaitinti+palaikyti, Set + Go. Taip
pat galite pakeisti mėsos termometro nuosta‐
tas.
LIETUVIŲ
Jutiklio
laukas
10
11
Funkcija
Pastaba
Laikmatis
Jei norite nustatyti funkciją Laikmatis.
GERAI
Patvirtinamas pasirinkimas arba nuostata.
4.2 Ekranas
A
B
C
E
D
A)
B)
C)
D)
E)
9
Kaitinimo funkcija
Paros laikas
Kaitinimo indikatorius
Temperatūra
Funkcijos trukmė arba pabaiga
Kiti ekrano indikatoriai:
Simbolis
Funkcija
Laikmatis
Funkcija veikia.
Paros laikas
Ekrane rodomas esamas laikas.
Trukmė
Ekrane rodomas maisto gaminimui
būtinas laikas.
Pabaiga
Ekrane rodoma, kada pasibaigs ga‐
minimo laikas.
Temperatūra
Ekrane rodoma temperatūra.
Laiko parodymai
Ekrane rodoma, kiek laiko veikia
kaitinimo funkcija. Norėdami atkurti
laiką, vienu metu paspauskite
ir
.
Apskaičiavimas
Prietaisas skaičiuoja gaminimo
trukmę.
Įkaitinimo indikatorius
Ekrane rodoma temperatūra prietai‐
so viduje.
Sparčiojo įkaitinimo indi‐ Funkcija veikia. Sutrumpinamas
katorius
įkaitinimo laikas.
Automatinės svorio
progr.
Ekrane rodoma, kad veikia automa‐
tinė svėrimo sistema arba svorį gali‐
ma pakeisti.
Kaitinti+palaikyti
Funkcija veikia.
10
www.electrolux.com
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
1. Spauskite
arba
nustatytumėte vertę.
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
2. Paspauskite
5.1 Pradinis valymas
, kad
, kad patvirtintumėte.
5.3 Išankstinis įkaitinimas
Išimkite iš prietaiso visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
Prieš pirmąjį naudojimą įkaitinkite tuščią
prietaisą.
Žr. skyrių „Valymas ir
priežiūra“.
1. Nustatykite funkciją: Apatinis
ir
+viršutinis kaitinimas
aukščiausią temperatūrą.
2. Palikite prietaisą veikti 1 valandą.
3. Nustatykite funkciją: Karšto oro
Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą
išvalykite.
Įdėkite priedus ir išimamas lentynų
atramas atgal į jų pradines padėtis.
5.2 Pirmasis prijungimas
Įjungus prietaisą į elektros tinklą arba
nutrūkus elektros tiekimui, reikia nustatyti
ekrano kalbą, kontrastą, ryškumą ir paros
laiką.
srautas
ir aukščiausią
temperatūrą.
4. Įjunkite prietaisą ir palaukite 15
minučių.
Priedai gali įkaisti labiau nei įprastai. Iš
prietaiso gali sklisti kvapai ir veržtis
dūmai. Tai normalu. Būtinai užtikrinkite
tinkamą patalpų vėdinimą.
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
6.1 Įvairių meniu peržiūra
1. Įjunkite prietaisą.
2. Norėdami pasirinkti meniu parinktį,
paspauskite
arba
3. Paspauskite
, kad atvertumėte
papildomą meniu arba
patvirtintumėte nuostatą.
Bet kuriuo metu galite grįžti į
pagrindinį meniu,
paspausdami mygtuką
.
.
6.2 Įvairių meniu apžvalga
Pagrindinis meniu
Simb‐ Meniu elementas
olis
Naudojimo sritis
Kaitinimo funkcijos
Pateikiamas kaitinimo funkcijų sąrašas.
Kepimo vadovas
Pateikiamas automatinių programų sąrašas.
Mėgstamiausi
Pateikiamas vartotojo sukurtas mėgstamiausių
kepimo programų sąrašas.
Pirolizė
Pirolizinis valymas.
Pagrindiniai nustatymai
Galima naudoti kitoms nuostatoms nustatyti.
LIETUVIŲ
Simb‐ Meniu elementas
olis
Specialios funkcijos
11
Naudojimo sritis
Pateikiamas papildomų kaitinimo funkcijų sąra‐
šas.
Papildomas meniu: Pagrindiniai nustatymai
Simb‐ Papildomas meniu
olis
Aprašas
Paros laikas
Nustato esamą laikrodžio laiką.
Laiko parodymai
Kai ĮJUNGTA, išjungus prietaisą, ekrane rodo‐
mas esamas laikas.
Set + Go
Kai ĮJUNGTA, lange „Pasirinkti parinktis“ galite
pasirinkti funkciją Set + Go.
Kaitinti+palaikyti
Kai ĮJUNGTA, lange „Pasirinkti parinktis“ galite
pasirinkti funkciją Kaitinti+palaikyti.
Laiko pratęsimas
Įjungiama ir išjungiama laikmačio plėtinio funk‐
cija.
Ekrano parodymų kontras‐
tiškumas
Laipsniškai nustatomas ekrano kontrastišku‐
mas.
Ekrano ryškumas
Laipsniškai nustatomas ekrano ryškumas.
Kalba
Nustatoma ekrano kalba.
Skambučio garsumas
Nustatomas mygtukų paspaudimo ir garso sig‐
nalų garsumo laipsnis.
Mygtukų signalai
Įjungiami ir išjungiami jutiklių laukų paspaudi‐
mo garso signalai. Negalima išjungti jutiklių
lauko ĮJUNGTA / IŠJUNGTA garso signalo.
Įspėjamieji/Klaidų signalai
Įjungiami ir išjungiami įspėjamieji signalai.
Valymo vadovas
Padedamas atlikti valymo procesas.
Priminimas apie valymą
Primenama, kada reikia valyti prietaisą.
Aptarnavimas
Rodo programinės įrangos versiją ir sąranką.
Gamyklos nuostatos
Visi nustatyti parametrai pakeičiami gamyklos
nuostatomis.
12
www.electrolux.com
6.3 Kaitinimo funkcijos
Kaitinimo funkcija
Naudojimo sritis
Karšto oro srautas
Kepti vienu metu 3-ose lentynų padėtyse ir
maistui džiovinti.Nustatykite 20–40 °C ma‐
žesnę temperatūrą nei funkcijai: Apatinis+vir‐
šutinis kaitinimas.
Karštas oras + garai
Garuose troškintiems patiekalams ruošti. Šią
funkciją naudokite kepimo laikui sutrumpinti,
kad maiste liktų daugiau vitaminų ir maistingųjų
medžiagų. Pasirinkite šią funkciją ir nustatykite
130–230 °C temperatūrą.
Pica
Picoms, apkepams su įdarais arba pyragams
garuose gaminti.
Apatinis+viršutinis kai‐
tinimas
Maistui kepti ir skrudinti 1-oje lentynos padė‐
tyje.
Kepimas žemoje temp. Minkštiems, sultingiems kepsniams gaminti.
Apatinis kaitinimas
Pyragams su traškiu pagrindu kepti ir maistui
konservuoti.
Drėgnas karštas oras
Energijai taupyti, kai kepate ir gaminate sausus
keptus patiekalus. Taip pat kepti kepinius skar‐
dose 1-oje lentynos padėtyje. Ši funkcija buvo
naudojama energijos vartojimo efektyvumo kla‐
sei nustatyti pagal standartą EN50304.
EKO kepimas
EKO funkcijos leidžia optimizuoti energijos var‐
tojimą gaminant maistą. Todėl pirmiausia reikia
nustatyti gaminimo laiką. Išsamesnę informaci‐
ją apie rekomenduojamas nuostatas rasite ke‐
pimo lentelėse prie atitinkamos funkcijos.
Šaldytas maistas
Pusfabrikačiams ruošti, pavyzdžiui, gruzdin‐
toms bulvytėms, kroketams, blyneliams su
įdaru.
Mažasis kepintuvas
Plokštiems patiekalams kepti grilyje ir duonos
skrebučiams.
Didysis kepintuvas
Plokščių patiekalų dideliais kiekiais kepimui gri‐
lyje ir skrebučių skrudinimui.
Terminis kepintuvas
Didesniems mėsos gabalams arba paukštienai
su kaulais skrudinti 1-oje lentynos padėtyje.
Taip pat tinka apkepams ir skrudinti.
Pašildymas garais
Jau pagamintam maistui lėkštėje šildyti.
LIETUVIŲ
13
6.4 Specialios funkcijos
Kaitinimo funkcija
Naudojimo sritis
Duona
Duonai kepti.
Apkepas
Tokiems patiekalams kaip lazanijai arba bulvių
plokštainiui kepti. Taip pat tinka apkepams ir
skrudinti.
Tešlos kėlimas
Mielinės tešlos kontroliuojamam kildinimui
prieš kepimą.
Lėkščių pašildymas
Lėkštei pašildyti patiekiant maistą.
Konservavimas
Daržovių, pvz., agurkų konservams, ruošti.
Džiovinimas
Griežinėliais supjaustytiems vaisiams (pvz., ob‐
uoliams, slyvoms, persikams) ir daržovėms
(pvz., pomidorams, cukinijoms arba grybams)
džiovinti.
Šilumos palaikymas
Pagamintam patiekalui šiltai laikyti.
Atšildymas
Šaldytam maistui atšildyti.
6.5 Kaitinimo funkcijos
įjungimas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu: Kaitinimo
funkcijos.
, kad patvirtintumėte.
3. Paspauskite
4. Nustatykite kaitinimo funkciją.
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
6. Nustatykite temperatūrą.
7. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
6.6 Troškinimas garuose
Vandens stalčiaus dangtelis yra valdymo
skydelyje.
ĮSPĖJIMAS!
Naudokite tik vandenį.
Nenaudokite filtruoto
(demineralizuoto) arba
distiliuoto vandens.
Nenaudokite jokių kitų
skysčių. Į vandens stalčių
nepilkite degių skysčių arba
alkoholinių gėrimų.
1. Ruoškite maistą tinkamame
prikaistuvyje.
2. Norėdami atidaryti vandens stalčių,
paspauskite jo dangtelį.
3. Įpilkite į vandens stalčių 900 ml
vandens.
14
www.electrolux.com
4.
5.
6.
7.
Vandens turėtų pakakti maždaug 55–
60 minučių.
Įstumkite vandens stalčių į jo pradinę
padėtį.
Įjunkite prietaisą.
Pasirinkite kaitinimo garuose funkciją
ir nustatykite temperatūrą.
Jeigu reikia, nustatykite funkciją
Trukmė
arba Pabaiga
.
Kai gariklis tuščias, pasigirs
garso signalas.
Pasibaigus maisto gaminimo laikui,
pasigirsta garso signalas.
8. Išjunkite prietaisą.
9. Po kiekvieno kepimo garuose išpilkite
vandenį iš vandens bakelio. Žr.
skyrių „Vandens išpylimas iš vandens
bakelio“.
PERSPĖJIMAS!
Prietaisas yra karštas.
Galima nusideginti.
Būkite atsargūs, kai
ištuštinate vandens
bakelį.
Palikite prietaisą visiškai išdžiūti
atviromis durelėmis.
ĮSPĖJIMAS!
Po kiekvieno gaminimo
garuose palaukite
mažiausiai 60 minučių, kad
iš vandens išleidimo vožtuvo
nepradėtų bėgti karštas
vanduo.
6.7 Indikatorius „Bakelis
tuščias“
Ekrane rodomi: Reikia vandens ir girdisi
garso signalas, kai bakelis yra tuščias ir į
jį reikia papildyti.
Daugiau informacijos rasite skyriuje
„Kepimas garuose“.
6.8 Indikatorius „Talpyklė pilna“
Ekrane pasirodžius Vandens bakelis
pilnas, galite naudoti gaminimą garuose.
Kai talpyklė pilna, pasigirsta garso
signalas.
Jeigu į talpyklę pripylėte per
daug vandens, per
apsaugos nuotaką vandens
perteklius nutekės ant
orkaitės dugno.
Sugerkite vandenį kempine.
6.9 Vandens talpyklės
ištuštinimas
PERSPĖJIMAS!
Prieš išpildami vandenį iš
vandens talpyklės,
įsitikinkite, ar prietaisas yra
atvėsęs.
Po kiekvieno kepimo garuose išpilkite
vandenį iš vandens talpyklės.
1. Paruoškite išleidimo vamzdelį (C),
pateiktą pakuotėje kartu su vartotojo
vadovu. Uždėkite jungtį (B) ant vieno
iš išleidimo vamzdelio galų.
A
B
C
2. Kitą išleidimo vamzdelio (C) galą
įdėkite į indą. Jis turi būti žemesnėje
padėtyje nei išleidimo vožtuvas (A).
3. Atidarykite orkaitės dureles ir
įstatykite jungtį (B) į išleidimo vožtuvą
(A).
4. Spaudinėkite jungtį, kol iš vandens
talpyklės ištekės visas vanduo.
LIETUVIŲ
Talpyklėje gali būti likę
šiek tiek vandens, kai
ekrane rodoma Reikia
vandens.
Palaukite, kol iš vandens
išleidimo vožtuvo
bėgantis vanduo liausis
bėgęs.
5. Kai vanduo nebeteka, išimkite jungtį
iš vožtuvo.
Į vandens talpyklę nepilkite
išleisto vandens.
15
6.11 Sparčiojo įkaitinimo
indikatorius
Ši funkcija sutrumpina įkaitinimo laiką.
Jeigu norite įjungti šią funkciją, 3
sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką
. Mirksi įkaitinimo indikatorius.
6.12 Likutinė šiluma
Išjungus prietaisą, ekrane rodoma
likutinė šiluma. Šį karštį galite panaudoti,
kad maistas neatvėstų.
6.10 Kaitinimo indikatorius
Įjungus kaitinimo funkciją, ekrane
užsižiebia juostelė. Juostelė rodo, kad
temperatūra kyla.
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
7.1 Laikrodžio funkcijų lentelė
Laikrodžio funkcija
Laikmatis
Naudojimo sritis
Nustatyti atgalinę laiko atskaitą (maks. 2
val. 30 min). Ši funkcija neturi poveikio
prietaiso veikimui.
Mygtuku
įjunkite funkciją. Norėdami
nustatyti minutes, paspauskite
, o paskui
arba
, kad įjungtumėte.
Trukmė
Veikimo trukmei nustatyti (ne daugiau kaip
23 val. 59 min.).
Pabaiga
Kaitinimo funkcijos išjungimo laikui nusta‐
tyti (ne daugiau nei 23 val. ir 59 min).
Nustačius laikrodžio funkciją, atgalinės
atskaitos laikmatis pradeda veikti po 5
sekundžių.
Jeigu naudojate laikrodžio
funkcijas TrukmėPabaiga,
prietaisas išjungia kaitinimo
elementus praėjus 90 %
nustatyto laiko. Prietaisas
naudoja likusį karštį
gaminimo procesui tęsti, kol
baigsis nustatytas laikas (3–
20 min.).
16
www.electrolux.com
7.2 Laikrodžio funkcijų
nustatymas
•
•
•
Prieš naudodami
funkcijas Trukmė,
Pabaiga, pirmiausiai
turite nustatyti kaitinimo
funkciją ir temperatūrą.
Prietaisas automatiškai
išsijungia.
Galite naudoti funkcijas
Trukmė ir Pabaiga tuo
pat metu, jeigu norite
automatiškai įjungti ir
išjungti prietaisą vėliau.
Funkcijos Trukmė ir
Pabaiga neveikia, kai
naudojate mėsos
termometrą.
1. Nustatykite kaitinimo funkciją.
2. Kelis kartus paspauskite , kol
ekrane pasirodys reikiama laikrodžio
funkcija ir atitinkamas simbolis.
temperatūrai. Ji įsijungia pasibaigus
kepimo arba kepinimo procedūrai.
Šią funkciją įjungti arba išjungti galite
meniu Pagrindiniai nustatymai.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite kaitinimo funkciją.
3. Nustatykite didesnę nei 80 °C
temperatūrą.
4. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Kaitinti
+palaikyti.
, kad patvirtintumėte.
5. Paspauskite
Funkcijai pasibaigus, pasigirsta garso
signalai.
Funkcija lieka įjungta, jeigu keičiate
kaitinimo funkcijas.
7.4 Laiko pratęsimas
Funkcija Laiko pratęsimas pratęsia
kaitinimo funkcijos veikimą pasibaigus
Trukmė.
Taikytina visoms kaitinimo
funkcijoms, naudojant
funkcijas Trukmė arba
Automatinės svorio progr..
Netaikytina kaitinimo
funkcijoms su mėsos
termometru.
3. Spauskite
arba
, kad
nustatytumėte reikiamą laiką.
4. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Laikui pasibaigus, pasigirsta garso
signalai. Prietaisas išsijungia. Ekrane
rodomas pranešimas.
5. Norėdami išjungti signalą,
paspauskite bet kurį simbolį.
7.3 Kaitinti+palaikyti
Funkcijos veikimo sąlygos:
•
•
Nustatyta temperatūra yra didesnė nei
80 °C.
Funkcija Trukmė nustatyta.
Funkcija Kaitinti+palaikyti 30 minučių
palaiko paruoštą maistą šiltą esant 80 °C
1. Kepimo laikui pasibaigus, pasigirsta
garso signalai. Paspauskite bet kurį
simbolį.
Ekrane rodomas pranešimas.
2. Paspauskite mygtuką
, kad
įjungtumėte arba mygtuką , kad
atšauktumėte.
3. Nustatykite funkcijos trukmę.
4. Paspauskite
.
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
8.1 Automatinės programos
Šių automatinių programų nuostatos yra
optimalios bet kokios rūšies mėsai arba
kitiems receptams.
,
•
Mėsos programos su funkcija:
Automatinės svorio progr. (meniu:
Kepimo vadovas). Ši funkcija
automatiškai apskaičiuoja kepimo
laiką. Jeigu norite ją naudoti, įveskite
maisto svorį.
LIETUVIŲ
•
•
Mėsos programos su funkcija:
Automatinės MT programos (meniu:
Kepimo vadovas). Ši funkcija
automatiškai apskaičiuoja kepimo
laiką. Jeigu norite ją naudoti, įveskite
kepimo temperatūrą. Programai
pasibaigus, pasigirsta signalas.
Receptai (meniu: Kepimo vadovas).
Taikant šią funkciją patiekalui
naudojamos iš anksto nustatytos
vertės. Paruoškite patiekalą pagal
receptą iš šios knygos.
Patiekalai su funkcija:
Automatinės svorio progr.
Kepta kiauliena
Kepta veršiena
Troškinta mėsa
Kepta žvėriena
Kepta aviena
Viščiukas
Kalakutas
Antis
Žąsis
Patiekalai su funkcija:
Automatinės MT programos
Kiaulienos nugarinė
Jautienos kepsnys
Skandinaviška jautiena
Žvėrienos nugarinė
Ėriuko koja, vidut. iškepta
Viščiuko/Kalakuto krūtinėlė
Visa žuvis
8.2 Kepimo vadovas su
Receptai
Šis prietaisas turi įvairių receptų, kuriuos
galite panaudoti. Receptai yra nustatyti ir
jūs negalite jų pakeisti.
17
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu: Kepimo vadovas.
Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
3. Pasirinkite kategoriją ir patiekalą.
Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
4. Pasirinkite receptą. Paspauskite
kad patvirtintumėte.
,
Kai naudojate funkciją
Nustatyti rankiniu būdu,
prietaise naudojamos
automatinės nuostatos. Jas
galite pakeisti jas, kaip ir
kitose funkcijose.
8.3 Kepimo vadovas su
Automatinės svorio progr.
Ši funkcija automatiškai apskaičiuoja
kepimo laiką. Norint ją naudoti, būtina
įvesti maisto svorį.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu Kepimo vadovas.
, kad patvirtintumėte.
Paspauskite
3. Pasirinkite kategoriją ir patiekalą.
, kad patvirtintumėte.
Paspauskite
4. Pasirinkite funkciją: Automatinės
svorio progr.. Paspauskite
patvirtintumėte.
5. Palieskite
arba
, kad
maisto svoriui
nustatyti. Paspauskite
, kad
patvirtintumėte.
Automatinė programa paleidžiama.
6. Jūs bet kuriuo metu galite pakeisti
svorio nuostatą. Paspauskite
arba
svoriui pakeisti.
7. Laikui pasibaigus, pasigirsta garso
signalai. Norėdami išjungti signalą,
paspauskite bet kurį simbolį.
Naudodami kai kurias
programas, patiekalą
apverskite po 30 minučių.
Ekrane rodomas priminimas.
18
www.electrolux.com
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
9.1 Mėsos termometras
Galimi du temperatūros nustatymai:
orkaitės temperatūros ir kepimo
temperatūros.
Mėsos termometras (MT) matuoja mėsos
kepimo temperatūrą. Kai mėsa yra
nustatytos temperatūros, prietaisas
išsijungia.
PERSPĖJIMAS!
Naudokite tik pateiktąjį
mėsos termometrą arba
tinkamas keičiamąsias dalis.
Gaminant maistą, vidaus
temperatūros jutiklis turi būti
mėsoje ir lizde.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Mėsos termometro galą dėkite į
mėsos vidurį.
3. Įkiškite mėsos termometro kištuką į
lizdą, esantį orkaitės viršuje.
Prietaisas apskaičiuoja apytikrį pabaigos
laiką. Pabaigos laikas priklauso nuo
gaminamo maisto kiekio, nustatytos
orkaitės temperatūros (mažiausiai 120
°C) ir naudojimo režimų. Prietaisas
apskaičiuoja pabaigos laiką maždaug per
30 minučių.
6. Paspauskite
kepimo temperatūrai
pakeisti.
Kai prietaisas pasiekia nustatytą kepimo
temperatūrą, pasigirsta garso signalai.
Prietaisas automatiškai išsijungia.
7. Palieskite bet kurį simbolį signalui
išjungti.
8. Ištraukite mėsos termometro kištuką
iš lizdo ir išimkite mėsą iš orkaitės.
ĮSPĖJIMAS!
Mėsos termometras yra
karštas. Galima nusideginti.
Būkite atsargūs, kai traukiate
mėsos termometro galą ir
kištuką.
9.2 Išimami bėgeliai
Išsaugokite šią ištraukiamų
bėgelių įrengimo instrukciją,
kad ja galima būtų
pasinaudoti ateityje.
Naudojant ištraukiamus bėgelius, galima
lengviau įstatyti ir ištraukti lentynas.
PERSPĖJIMAS!
Ištraukiamų bėgelių
negalima plauti indaplovėje.
Netepkite ištraukiamų
bėgelių jokiu tepalu.
1. Ištraukite dešinįjį ir kairįjį
ištraukiamus bėgelius.
Ekrane rodomas mėsos termometro
simbolis.
4. Spauskite
arba
per mažiau
nei 5 sekundes, kad nustatytumėte
kepimo temperatūrą.
5. Nustatykite kaitinimo funkciją ir, jeigu
reikia, orkaitės temperatūrą.
LIETUVIŲ
Stiklo indas (A)
°C
Dangtis (B)
2. Ant ištraukiamų bėgelių padėkite
groteles ir atsargiai juos įstumkite į
prietaisą.
°C
Purkštukas ir purkštuko vamzdelis
C
D
Prieš uždarydami orkaitės dureles,
būtinai iki galo atgal į prietaisą įstumkite
ištraukiamus bėgelius.
9.3 Maisto garinimui naudojami
priedai
Dietinių patiekalų kepimo indas
skirtas kepimo garuose funkcijoms
Kepimo indą sudaro stiklo indas, dangtis
su anga purkštuko vamzdeliui (C) ir
plieno grotelės, skirtos dėti ant kepimo
indo dugno.
„C“ – tai purkštuko vamzdelis kepimui
garuose, „D“ – purkštukas tiesioginiam
kepimui garuose.
Purkštuko vamzdelis (C)
19
20
www.electrolux.com
Purkštukas tiesioginiam kepimui
garuose (D)
•
Plieno grotelės (E)
•
Nevalykite kepimo indo
šlifuojamosiomis medžiagomis,
metaliniais šveistukais ir milteliais.
Nestatykite įkaitusio kepimo indo ant
šaltų / šlapių paviršių.
9.4 Kepimas garuose naudojant
dietinių patiekalų kepimo indą
Dėkite maistą į kepimo indą, ant plieno
grotelių, ir uždenkite jį dangčiu.
1. Įkiškite purkštuko vamzdelį į specialią
angą, esančią dietinių patiekalų
kepimo indo dangtyje.
•
Kai kepimo indas yra įkaitęs, nepilkite
į jį šaltų skysčių.
•
Nenaudokite kepimo indo ant karšto
maisto gaminimo paviršiaus.
C
2. Dėkite kepimo indą orkaitės antros
skardos padėtyje nuo apačios.
3. Kitą purkštuko vamzdelio galą įdėkite
į garų įleidimo angą.
LIETUVIŲ
21
1. Įkiškite purkštuką (D) į purkštuko
vamzdelį (C). Kitą galą prijunkite prie
garų įleidimo angos.
Įsitikinkite, ar purkštuko vamzdelis
nesuspaustas ir neliečia orkaitės viršuje
esančio kaitinimo elemento.
4. Nustatykite orkaitės kepimo garuose
funkciją.
9.5 Tiesioginis kepimas
garuose
Dėkite maistą į kepimo indą, ant plieno
grotelių. Įpilkite šiek tiek vandens.
PERSPĖJIMAS!
Nenaudokite indo dangčio.
ĮSPĖJIMAS!
Kai orkaitė veikia,
naudodami purkštuką, būkite
atsargūs. Norėdami paliesti
purkštuką, kai orkaitė yra
karšta, visada mūvėkite
orkaitės pirštines. Jeigu garų
funkcijos nenaudojate,
purkštuką iš orkaitės visada
išimkite.
Purkštuko vamzdelis yra
specialiai skirtas kepimui ir
jame nėra pavojingų
medžiagų.
2. Dėkite kepimo indą orkaitės pirmos
arba antros skardos padėtyje nuo
apačios.
Įsitikinkite, ar purkštuko vamzdelis
nesuspaustas ir neliečia orkaitės viršuje
esančio kaitinimo elemento.
3. Nustatykite orkaitės kepimo garuose
funkciją.
Gamindami viščiuką, antį, kalakutą,
ožkiuką arba didelę žuvį, įkiškite
purkštuką (D) tiesiai į tuščiavidurę mėsos
dalį. Įsitikinkite, kad neužkimštumėte
angų.
Daugiau informacijos apie kepimą
garuose rasite kepimo garuose lentelėse,
pateiktose skyriuje „Naudingi patarimai“.
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS
10.1 Mėgstamiausi
Galite išsaugoti mėgstamas nuostatas,
pavyzdžiui, trukmę, temperatūrą arba
kaitinimo funkciją. Jas galima rasti meniu
Mėgstamiausi. Galite išsaugoti 20
programų.
Programos išsaugojimas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba
automatinę programą.
22
www.electrolux.com
3. Kelis kartus palieskite mygtuką ,
kol ekrane bus rodoma IŠSAUGOTI.
2. Vienu metu palieskite
ir
, kol
ekrane pasirodys pranešimas.
4. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Ekrane rodoma pirmoji laisva atminties
pozicija.
Norėdami išjungti užrakto nuo vaikų
funkciją, pakartokite 2 veiksmą.
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
6. Įveskite programos pavadinimą.
Žybčioja pirmoji raidė.
arba
7. Palieskite
pakeisti raidę.
, norėdami
8. Paspauskite
.
Tuomet raidė žybčioja.
9. Vėl atlikite 7 veiksmą, kai reikalinga.
10. Paspauskite ir palaikykite
išsaugotumėte.
, kad
Galite perrašyti atminties poziciją. Kai
ekrane rodoma pirma laisva atminties
pozicija, palieskite
arba
10.3 Mygtukų užraktas
Ši funkcija apsaugo nuo atsitiktinio
kaitinimo funkcijos pakeitimo. Ją galite
įjungti tik tada, kai veikia prietaisas.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba
nustatymą.
3. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Mygtukų
užraktas.
4. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Jeigu prietaise yra pirolizės
funkcija, durelės yra
užrakintos ir mygtuko
simbolis rodomas ekrane.
ir
, kad panaikintumėte
paspauskite
esamą programą.
Galite pakeisti programos pavadinimą,
esantį meniu Pervadinti programą.
Norėdami išjungti šią funkciją, spauskite
Programos įjungimas
Paspauskite
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu Mėgstamiausi.
, kad patvirtintumėte.
3. Paspauskite
4. Pasirinkite mėgstamos programos
pavadinimą.
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Spauskite
, kad tiesiogiai atvertumėte
meniu Mėgstamiausi.
10.2 Užrakto nuo vaikų
naudojimas
Užraktas nuo vaikų apsaugo nuo
atsitiktinio prietaiso naudojimo.
Jeigu veikia pirolizės
funkcija, durelės
automatiškai užrakinamos.
Jei paliečiate bet kurį
simbolį, ekrane rodomas
pranešimas.
1. Įjunkite prietaisą.
,
. Ekrane rodomas pranešimas.
, po tada patvirtinkite su
.
Išjungus prietaisą, funkcija
taip pat išjungiama.
10.4 Set + Go
Funkcija leidžia nustatyti bet kurią
kaitinimo funkciją (arba programą) ir
panaudoti ją vėliau vienu bet kurio
simbolio paspaudimu.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją.
3. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Trukmė.
4. Nustatykite laiką.
,
5. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Set + Go.
,
6. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Paspauskite bet kurį (išskyrus ), kad
paleistumėte funkciją Set + Go.
Nustatyta kaitinimo funkcija pradeda
veikti.
LIETUVIŲ
Kaitinimo funkcijai pasibaigus, pasigirsta
garso signalai.
•
•
Mygtukų užraktas yra
įjungta, kai veikia
kaitinimo funkcija.
Meniu Pagrindiniai
nustatymai suteikia
galimybę įjungti ir išjungti
funkciją Set + Go.
10.6 Ekrano šviesumas
Yra du ekrano šviesumo režimai:
•
•
10.5 Automatinis išsijungimas
Saugumo sumetimais prietaisas
išsijungia automatiškai po kurio laiko,
jeigu veikia kaitinimo funkcija ir jūs
nepakeitėte nuostatų.
Temperatūra (°C)
Išsijungimo lai‐
kas (val.)
30–115
12,5
120–195
8,5
200–245
5,5
250 – didžiausias
1,5
Automatinis išsijungimas
neveikia naudojant šias
funkcijas: Orkaitės
apšvietimas, mėsos
termometro,Pabaiga,
Trukmė.
23
Naktinis šviesumas: kai prietaisas yra
išjungtas, ekrano šviesumas būna
mažesnis nuo 22.00 iki 6.00 val.;
Dieninis šviesumas:
– kai prietaisas įjungtas;
– jeigu paliesite bet kurį simbolį, kai
veikia naktinio šviesumo funkcija
(išskyrus ĮJUNGTA / IŠJUNGTA),
ekranas persijungia į dieninio
šviesumo režimą 10 sekundžių;
– jei prietaisas yra išjungtas ir
nustatėte funkciją Laikmatis. Kai
funkcija baigia veikti, ekranas
grįžta prie naktinio šviesumo.
10.7 Aušinimo ventiliatorius
Kai prietaisas veikia, aušinimo
ventiliatorius įsijungia automatiškai, kad
prietaiso paviršiai išliktų vėsūs. Išjungus
prietaisą, orkaitės aušinimo ventiliatorius
gali toliau veikti tol, kol prietaisas atvės.
10.8 Apsauginis termostatas
Netinkamai naudojant prietaisą arba
sugedus jo sudedamosioms dalims, jis
gali pavojingai perkaisti. Norint to
išvengti, orkaitėje įrengtas apsauginis
termostatas, kuris nutraukia elektros
tiekimą. Sumažėjus temperatūrai, orkaitė
vėl automatiškai įjungiama.
11. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Lentelėse nurodyta
temperatūra ir kepimo laikas
yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų,
naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
11.1 Bendroji informacija
•
Prietaise yra penkios lentynų padėtys.
Lentynų padėtys skaičiuojamos nuo
prietaiso apačios.
•
•
Šis prietaisas turi specialią sistemą,
užtikrinančią oro apykaitą ir nuolatinę
garų apytaką. Dėl tokios sistemos
maistas ruošiamas garų prisotintoje
aplinkoje, patiekalas būna minkštas
viduje ir apskrudęs iš išorės. Taip
sutrumpinamas maisto gaminimo
laikas ir sumažinamos energijos
sąnaudos.
Drėgmė gali kondensuotis prietaiso
viduje arba ant durelių stiklo plokščių.
Tai normalu. Prieš atidarydami
prietaiso dureles maisto gaminimo
metu, visada atsistokite atokiai nuo
prietaiso. Kondensavimuisi sumažinti
24
www.electrolux.com
•
•
prieš gaminimą maždaug 10 minučių
pakaitinkite prietaisą.
Po kiekvieno naudojimo išvalykite
prietaise susikaupusią drėgmę.
Gaminimo metu tiesiai ant prietaiso
dugno nedėkite jokių daiktų ir
prietaiso komponentų neuždenkite
aliuminio folija. Jei nepaisysite šio
nurodymo, gali pakisti gaminimo
rezultatai ir būti pažeistas orkaitės
emalis.
11.2 Pyragų kepimas
•
•
Neatidarinėkite orkaitės durelių, kol
nepraėjo 3/4 kepimui skirto laiko.
Jeigu kepate dviejose kepamosiose
skardose vienu metu, tarp jų palikite
vieną laisvą lygį.
•
•
Prieš pjaustydami mėsą gabaliukais,
palaukite maždaug 15 minučių, kad
neištekėtų sultys.
Kad kepimo metu orkaitėje
nesusidarytų per daug dūmų, į gilų
kepimo indą įpilkite šiek tiek vandens.
Kad dūmai nesikondensuotų, įpilkite
vandens, kai tik jis išdžiūsta.
11.4 Maisto ruošimo trukmė
Gaminimo trukmė priklauso nuo maisto
tipo, konsistencijos ir kiekio.
Iš pradžių stebėkite rezultatus, kai
gaminate. Raskite tinkamiausias
nuostatas (kaitinimo nuostata, gaminimo
trukmė ir pan.) jūsų prikaistuviams,
receptams ir kiekiams, kai gaminate šiuo
prietaisu.
11.3 Mėsos ir žuvies
gaminimas
•
Labai riebiam maistui naudokite gilų
kepimo indą, kad orkaitėje neliktų
neišvalomų dėmių.
11.5 Kepimo ir skrudinimo lentelė
Pyragai
Patieka‐
las
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
170
2
160
Trapi tešla 170
2
Varškės
pyragas
170
Obuolių
pyragas1)
Štrudelis
Plakta te‐
šla
Laikas
(min.)
Pastabos
3 (2 ir 4)
45–60
Pyrago
formoje
160
3 (2 ir 4)
20–30
Pyrago
formoje
1
165
2
80–100
26 cm pyr‐
ago for‐
moje
170
2
160
2 (kairysis 80–100
ir dešiny‐
sis)
Dvejose
20 cm pyr‐
ago for‐
mose ant
vielinės
lentynėlės
175
3
150
2
Kepimo
padėkle
60–80
LIETUVIŲ
Patieka‐
las
Laikas
(min.)
25
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
Pastabos
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Pyragas
su uo‐
giene
170
2
165
2 (kairysis 30–40
ir dešiny‐
sis)
26 cm pyr‐
ago for‐
moje
Biskvitinis
pyragas
170
2
150
2
40–50
26 cm pyr‐
ago for‐
moje
Kalėdinis 160
pyragas /
riebus vai‐
sių pyra‐
gas1)
2
150
2
90–120
20 cm pyr‐
ago for‐
moje
Slyvų pyr‐
agas1)
175
1
160
2
50–60
Duonos
formoje
Maži pyra‐ 170
gaičiai –
vienas ly‐
gis1)
3
150–160
3
20–30
Kepimo
padėkle
Maži pyra‐ gaičiai –
du lygiai1)
-
140–150
2 ir 4
25–35
Kepimo
padėkle
Maži pyra‐ gėliai –
trys ly‐
giai1)
-
140–150
1, 3 ir 5
30–45
Kepimo
padėkle
Sausai‐
140
niai / juos‐
tiniai te‐
šlainiai –
vienas ly‐
gis
3
140–150
3
25–45
Kepimo
padėkle
Sausai‐
niai / juos‐
tiniai te‐
šlainiai –
du lygiai
-
140–150
2 ir 4
35–40
Kepimo
padėkle
Sausai‐
niai / juos‐
tiniai te‐
šlainiai –
trys lygiai
-
140–150
1, 3 ir 5
35–45
Kepimo
padėkle
26
www.electrolux.com
Patieka‐
las
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
Laikas
(min.)
Pastabos
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Merengos
– vienas
lygis
120
3
120
3
80–100
Kepimo
padėkle
Merengos
– du ly‐
giai1)
-
-
120
2 ir 4
80–100
Kepimo
padėkle
Ban‐
delės1)
190
3
190
3
12–20
Kepimo
padėkle
Eklerai –
vienas ly‐
gis
190
3
170
3
25–35
Kepimo
padėkle
Eklerai –
du lygiai
-
-
170
2 ir 4
35–45
Kepimo
padėkle
Pyragai‐
180
čiai forme‐
lėse
2
170
2
45–70
20 cm pyr‐
ago for‐
moje
Riebūs
vaisiniai
pyragai
160
1
150
2
110–120
24 cm pyr‐
ago for‐
moje
Viktorijos
pyragai‐
čiai1)
170
1
160
2 (kairysis 30–50
ir dešiny‐
sis)
20 cm pyr‐
ago for‐
moje
1) Pakaitinkite orkaitę maždaug 10 minučių.
Duona ir pica
Patieka‐
las
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Laikas
(min.)
Pastabos
Balta duo‐ 190
na1)
1
190
1
60–70
1–2 kepa‐
lai; vienas
kepalas –
500 g
Ruginė
duona
1
180
1
30–45
Duonos
formoje
190
LIETUVIŲ
Patieka‐
las
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Duonos
ban‐
delės1)
190
2
180
Pica1)
230–250
1
Sklind‐
žiai1)
200
3
27
Laikas
(min.)
Pastabos
2 (2 ir 4)
25–40
6–8 ban‐
delės ke‐
pimo skar‐
doje
230–250
1
10–20
Kepimo
skardoje
arba gi‐
liame ke‐
pimo inde
190
3
10–20
Kepimo
padėkle
Laikas
(min.)
Pastabos
1) Pakaitinkite orkaitę maždaug 10 minučių.
Apkepai
Patieka‐
las
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Makaronų
apkepas
200
2
180
2
40–50
Formoje
Daržovių
apkepas
200
2
175
2
45–60
Formoje
Apkepai
su įdaru1)
180
1
180
1
50–60
Formoje
Lazanija1) 180–190
2
180–190
2
25–40
Formoje
Įdaryti ma‐ 180–190
karonai
kaneloni1)
2
180–190
2
25–40
Formoje
1) Pakaitinkite orkaitę maždaug 10 minučių.
28
www.electrolux.com
Mėsa
Patieka‐
las
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
Laikas
(min.)
Pastabos
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Jautiena
200
2
190
2
50–70
Ant vie‐
linės lenty‐
nėlės
Kiauliena
180
2
180
2
90–120
Ant vie‐
linės lenty‐
nėlės
Veršiena
190
2
175
2
90–120
Ant vie‐
linės lenty‐
nėlės
Angliškas
jautienos
kepsnys,
su krauju
210
2
200
2
50–60
Ant vie‐
linės lenty‐
nėlės
Angliškas
jautienos
kepsnys,
vidutiniš‐
kai iškep‐
tas
210
2
200
2
60–70
Ant vie‐
linės lenty‐
nėlės
Angliškas
jautienos
kepsnys,
gerai iš‐
keptas
210
2
200
2
70–75
Ant vie‐
linės lenty‐
nėlės
Kiaulienos 180
mentė
2
170
2
120–150
Su odele
Kiaulienos 180
kulninė
2
160
2
100–120
2 vnt.
Aviena
190
2
175
2
110–130
Koja
Viščiukas
220
2
200
2
70–85
Visas
Kalakutie‐
na
180
2
160
2
210–240
Visa
Antis
175
2
220
2
120–150
Visa
Žąsis
175
2
160
1
150–200
Visa
Triušiena
190
2
175
2
60–80
Supjausty‐
ta gaba‐
lais
LIETUVIŲ
Patieka‐
las
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Kiškiena
190
2
175
Fazanas
190
2
175
29
Laikas
(min.)
Pastabos
2
150–200
Supjausty‐
ta gaba‐
lais
2
90–120
Visas
Laikas
(min.)
Pastabos
Žuvis
Patieka‐
las
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
190
2
175
2
40–55
3–4 žuvys
Tunas / la‐ 190
šiša
2
175
2
35–60
4–6 filė
Upėtakis /
jūros kar‐
šis
11.6 Mažasis kepintuvas
Prieš kepimą maždaug 3
minučių pakaitinkite tuščią
orkaitę.
Patieka‐
las
Kiekis
(g)
Tempera‐ Laikas (min.)
tūra (°C)
Viena
Antra
pusė
pusė
Lentynos
padėtis
Gabalai
Filė bif‐
šteksai
4
800
daug.
12–15
12–14
4
Jautienos
didkeps‐
niai
4
600
daug.
10–12
6–8
4
Dešrelės
8
-
daug.
12–15
10–12
4
Kiaulienos 4
muštiniai
600
daug.
12–16
12–14
4
Viščiukas
(perpjau‐
tas pu‐
siau)
2
1 000
daug.
30–35
25–30
4
Kebabai
4
-
daug.
10–15
10–12
4
30
www.electrolux.com
Patieka‐
las
Kiekis
(g)
Tempera‐ Laikas (min.)
tūra (°C)
Viena
Antra
pusė
pusė
Lentynos
padėtis
Gabalai
Vištienos
krūtinėlė
4
400
daug.
12–15
12–14
4
Mėsainis
6
600
daug.
20–30
-
4
Žuvies filė 4
400
daug.
12–14
10–12
4
Skrebutis 4–6
su garnyru
-
daug.
5–7
-
4
Skrebučiai 4–6
-
daug.
2–4
2–3
4
11.7 Terminis kepintuvas
Jautiena
Patiekalas
Kiekis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Jautienos kepsnys storio cm
arba filė, šiek tiek
pakeptas1)
190–200
5–6
1 arba 2
Jautienos kepsnys storio cm
arba filė, vidutiniš‐
kai iškeptas1)
180–190
6–8
1 arba 2
Jautienos kepsnys storio cm
arba filė, iškep‐
tas1)
170–180
8–10
1 arba 2
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Mentė, sprandinė, 1–1,5
kumpis
160–180
90–120
1 arba 2
Kapotinis, kiaulie‐
nos / jautienos
šonkauliukai
1–1,5
170–180
60–90
1 arba 2
Mėsos ruletas
0,75–1
160–170
50–60
1 arba 2
Kiaulės koja (ap‐
virta)
0,75–1
150–170
90–120
1 arba 2
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kiauliena
Patiekalas
Kiekis (kg)
LIETUVIŲ
Veršiena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Kepta veršiena
1
160–180
90–120
1 arba 2
Veršienos kul‐
ninė
1,5–2
160–180
120–150
1 arba 2
Patiekalas
Kiekis (kg)
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Ėriuko koja,
kepta aviena
1–1,5
150–170
100–120
1 arba 2
Avienos nugar‐ 1–1,5
inė
160–180
40–60
1 arba 2
Aviena
Paukštiena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Paukštiena,
supjaustyta
porcijomis
po 0,2–0,25
200–220
30–50
1 arba 2
Viščiukas,
perpjautas pu‐
siau
po 0,4–0,5
190–210
35–50
1 arba 2
Viščiukas, višta 1–1,5
190–210
50–70
1 arba 2
Antis
1,5–2
180–200
80–100
1 arba 2
Žąsis
3,5–5
160–180
120–180
1 arba 2
Kalakutiena
2,5–3,5
160–180
120–150
1 arba 2
Kalakutiena
4–6
140–160
150–240
1 arba 2
Patiekalas
Kiekis (kg)
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Žuvis
1–1,5
210–220
40–60
1 arba 2
Žuvis
11.8 Drėgnas karštas oras
Gaminimo metu prietaiso
dureles atidarykite tik kai
būtina.
31
32
www.electrolux.com
Patiekalas
Maisto rūšis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Makaronų apkepas
180–200
45–60
2
Lazanija
180–200
45–60
2
Bulvių plokštainis
190–210
55–80
2
Saldūs patiekalai
180–200
45–60
2
Riestainis arba sviestinės
bandelės
160–170
50–70
1
Mielinė pynutė / riestė
170–190
40–50
2
Trupininis pyragas (sausas) 160–170
20–40
3
Sausainiai iš mielinės tešlos 160–170
20–40
2
11.9 Kepimas žemoje temp.
Naudokite šią funkciją liesai, minkštai
mėsai ir žuviai gamintine didesnėje kaip
65 °C kepimo temperatūroje . Ši funkcija
nenaudojama šiems receptams:
apkeptos mėsos troškinimas arba riebios
kiaulienos kepimas. Galite naudoti
mėsos termometrą, kad užtikrintumėte,
jog mėsa viduje būtų tinkamai iškepta (žr.
mėsos termometro nuostatų lentelę).
Galite nustatyti, kad pirmąsias 10
minučių orkaitėje būtų kepama 80 °C–
150 °C temperatūroje. Numatytoji
nuostata yra 90 °C. Nustačius
temperatūrą, orkaitėje patiekalas toliau
kepamas 80 °C temperatūroje.
Nenaudokite šios funkcijos paukštienai
kepti.
Visuomet kepkite be
dangčio, jei naudojate šią
funkciją.
1. Apkepkite mėsą iš abiejų pusių 1–2
minutes labai įkaitintoje keptuvėje.
2. Dėkite karštą kepimo indą su mėsa į
orkaitę ant grotelių.
3. Įkiškite mėsos termometrą į mėsą.
4. Pasirinkite funkciją: Kepimas žemoje
temp. ir nustatykite tinkamą pabaigos
kepimo temperatūrą.
Patiekalas
Kiekis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Jautienos
kepsnys
1 000–1 500 g
120
120–150
1
Jautienos filė
1 000–1 500 g
120
90–150
3
Kepta veršiena
1 000–1 500 g
120
120–150
1
Kepsniai
200–300 g
120
20–40
3
LIETUVIŲ
33
11.10 Atšildymas
Patiekalas
Kiekis (g) Atšildymo
laikas
(min.)
Likusi atšildy‐
mo trukmė
(min.)
Pastabos
Viščiukas
1 000
100–140
20–30
Viščiuką padėkite ant
didelėje lėkštėje apver‐
stos mažos lėkštutės.
Patiekalo gaminimo lai‐
kui įpusėjus, apverskite.
Mėsa
1 000
100–140
20–30
Patiekalo gaminimo lai‐
kui įpusėjus, apverskite.
Mėsa
500
90–120
20–30
Patiekalo gaminimo lai‐
kui įpusėjus, apverskite.
Upėtakis
150
25–35
10–15
-
Braškės
300
30–40
10–20
-
Sviestas
250
30–40
10–15
-
Grietinėlė
2 X 200
80–100
10–15
Grietinę galima gerai iš‐
plakti ir ne visiškai ati‐
tirpdytą.
Didelis puoš‐
nus tortas
1 400
60
60
-
11.11 Konservavimas
•
•
•
•
•
•
•
Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus
konservavimo stiklainius.
Nenaudokite stiklainių su užsukamais
dangteliais arba metalinių indų.
Šiai funkcijai naudokite pirmą lentynų
lygį nuo apačios.
Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau
nei po šešis vieno litro talpos
stiklainius.
Vienodai pripildykite stiklainius ir
uždarykite veržtuvu.
•
Stiklainiai neturi liestis vienas prie
kito.
Į kepimo padėklą įpilkite maždaug 1/2
litro vandens, kad orkaitėje pakaktų
drėgmės.
Kai skystis induose pradeda virti
(maždaug po 35–60 minučių vieno
litro induose), išjunkite orkaitę arba
sumažinkite temperatūrą iki 100 °C
(žr. lentelę).
Minkšti vaisiai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Žemuogės / mė‐
160–170
lynės / avietės / pri‐
nokę agrastai
Virimo trukmė
(min.), kol susi‐
daro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatūr‐
oje (min.)
35–45
-
34
www.electrolux.com
Kaulavaisiai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susi‐
daro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatūr‐
oje (min.)
Kriaušės / svarai‐
niai / slyvos
160–170
35–45
10–15
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susi‐
daro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatūr‐
oje (min.)
Morkos1)
160–170
50–60
5–10
Agurkai
160–170
50–60
-
Marinuotos dar‐
žovės
160–170
50–60
5–10
Kaliaropės / žirniai / 160–170
šparagai
50–60
15–20
Daržovės
1) Palikite orkaitėje, kai ją išjungiate.
11.12 Džiovinimas
•
•
Išklokite skardas pergamentiniu arba
kepimo popieriumi.
Tam, kad rezultatai būtų kuo geresni,
praėjus pusei džiovinimo laiko, orkaitę
išjunkite, atidarykite jos dureles ir
palikite per naktį, kad maisto
produktai visiškai išdžiūtų.
Daržovės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Pupos
60–70
Pipirai
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtys
6–8
3
1/4
60–70
5–6
3
1/4
Daržovės rau‐
ginimui
60–70
5–6
3
1/4
Grybai
50–60
6–8
3
1/4
Prieskoniniai
augalai
40–50
2–3
3
1/4
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Lentynos padėtis
Slyvos
60–70
Abrikosai
60–70
Vaisiai
Patiekalas
1 padėtis
2 padėtys
8–10
3
1/4
8–10
3
1/4
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Pjaustyti obuo‐
liai
60–70
Kriaušės
60–70
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtys
6–8
3
1/4
6–9
3
1/4
11.13 Karštas oras + garai
Pyragai ir tešlainiai
Patiekalas
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos Pastabos
padėtis
Obuolių pyra‐
gas1)
160
60–80
2
20 cm pyrago formoje
Apkepai
175
30–40
2
26 cm pyrago formoje
Vaisinis pyragas
160
80–90
2
26 cm pyrago formoje
Biskvitinis pyra‐
gas
160
35–45
2
26 cm pyrago formoje
Panettone1)
150–160
70–100
2
20 cm pyrago formoje
Slyvų pyragas1)
160
40–50
2
Duonos formoje
Pyragėliai
150–160
25–30
3 (2 ir 4)
Kepimo padėkle
Sausainiai
150
20–35
3 (2 ir 4)
Kepimo padėkle
Mielinės ban‐
delės1)
180–200
12–20
2
Kepimo padėkle
Sviestinės ban‐
delės1)
180
15–20
3 (2 ir 4)
Kepimo padėkle
1) Pakaitinkite orkaitę maždaug 10 minučių.
Apkepai
Patiekalas
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Pastabos
Įdarytos daržovės 170–180
30–40
1
Formoje
Lazanija
170–180
40–50
2
Formoje
Bulvių plokštainis 160–170
50–60
1 (2 ir 4)
Formoje
35
36
www.electrolux.com
Mėsa
Patiekalas
Kiekis (g)
Temper‐
atūra
(°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Pastabos
Kepta kiauliena 1 000
180
90–110
2
Ant vielinės len‐
tynėlės
Veršiena
1 000
180
90–110
2
Ant vielinės len‐
tynėlės
Kepta jautiena
– su krauju
1 000
210
45–50
2
Ant vielinės len‐
tynėlės
Rostbifas, vi‐
dutiniškai iš‐
kepęs
1 000
200
55–65
2
Ant vielinės len‐
tynėlės
Rostbifas, iš‐
kepęs
1 000
190
65–75
2
Ant vielinės len‐
tynėlės
Aviena
1 000
175
110–130
2
Koja
Viščiukas
1 000
200
55–65
2
Visa
Kalakutiena
4 000
170
180–240
2
Visa
Antis
2 000–2 500
170–180
120–150
2
Visa
Žąsis
3 000
160–170
150–200
1
Visa
Triušiena
-
170–180
60–90
2
Supjaustyta ga‐
balais
Žuvis
Patiekalas
Kiekis
(g)
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Pastabos
Upėtakis
1 500
180
25–35
2
3–4 žuvys
Tunas
1 200
175
35–50
2
4–6 filė
Sidabrinė
menkė
-
200
20–30
2
-
11.14 Maisto gaminimas
dietiniame kepimo inde
Naudokite šią funkciją: Karštas oras +
garai.
Daržovės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Smulkinti brokoliai
130
Lentynos padėtis
20–25
2
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Lentynos padėtis
Baklažanai
130
15–20
2
Smulkinti žiediniai kopūstai 130
25–30
2
Pomidorai
130
15
2
Balti šparagai
130
25–35
2
Žali šparagai
130
35–45
2
Griežinėliais pjaustytos cu‐ 130
kinijos
20–25
2
Morkos
130
35–40
2
Pankoliai
130
30–35
2
Kaliaropės
130
25–30
2
Juostelėmis pjaustyti pipir‐
ai
130
20–25
2
Griežinėliais pjaustyti sali‐
erai
130
30–35
2
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Virtas kumpis
130
55–65
2
Virta viščiuko krūtinėlė
130
25–35
2
80–100
2
Mėsa
Kasseler (rūkyta kiaulienos 130
nugarinė)
Žuvis
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Upėtakis
130
25–30
2
Lašišos filė
130
25–30
2
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Ryžiai
130
35–40
2
Vidutinio dydžio bulvės su
lupenomis
130
50–60
2
Papildomi patiekalai
37
38
www.electrolux.com
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Į keturias dalis pjaustytos
virtos bulvės
130
35–45
2
Polenta
130
35–45
2
11.15 Pica
Prieš kepimą pakaitinkite
tuščią orkaitę maždaug 10
minučių.
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Pastabos
Pica (plona‐
padė)
200–220
15–25
1
Kepimo skardoje
Pica (su dideliu 200–220
kiekiu garnyro)
20–30
1
Kepimo skardoje
Maža pica
200–220
15–20
1
Kepimo skardoje
Obuolių pyra‐
gas
150–170
50–70
1
20 cm pyrago
formoje
Tortas
170–190
35–50
1
26 cm pyrago
formoje
Svogūnų pyra‐
gas
200–220
20–30
2
Kepimo skardoje
11.16 Pašildymas garais
Prieš kepimą maždaug 10
minučių pakaitinkite tuščią
orkaitę.
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Troškiniai/Apkepai
130
15–25
2
Makaronai ir padažai
130
10–15
2
Garnyras (pvz., ryžiai, 130
bulvės, makaronai)
10–15
2
Vienos porcijos patie‐
kalai
130
10–15
2
Mėsa
130
10–15
2
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Daržovės
130
10–15
2
39
11.17 Duona
Prieš kepimą maždaug 10
minučių pakaitinkite tuščią
orkaitę.
Patiekalas
Kiekis
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Pastabos
Balta duona
1 000 g
180–190
45–60
2
1–2 kepalai,
vienas kepa‐
las – 500 g
Bandelės
500 g
190–210
20–30
2 (2 ir 4)
6–8 bandelės
kepimo skar‐
doje
Ruginė duo‐
na
1 000 g
180–200
50–70
2
1–2 kepalai,
vienas kepa‐
las – 500 g
190–210
20–25
2
Kepimo skar‐
doje
Itališka duo‐ na „Focaccia“
11.18 Mėsos termometro lentelė
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra
(°C)
Kepta veršiena
75–80
Veršiuko koja
85–90
Angliškas jautienos kepsnys, su krauju
45–50
Angliškas jautienos kepsnys, vidutiniškai iškeptas
60–65
Angliškas jautienos kepsnys, gerai iškeptas
70–75
Kiaulienos mentė
80–82
Kiaulienos kulninė
75–80
Aviena
70–75
Viščiukas
98
Kiškiena
70–75
Upėtakis / jūros karšis
65–70
Tunas / lašiša
65–70
40
www.electrolux.com
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
12.1 Pastabos dėl valymo
•
•
•
•
•
•
Prietaiso priekį valykite minkštu
audiniu ir šiltu vandeniu su valymo
priemone.
Metaliniams paviršiams valyti
naudokite įprastą valymo priemonę.
Prietaiso vidų valykite po kiekvieno
naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti
maisto likučiai gali sukelti gaisrą.
Didesnė rizika grilio prikaistuviui.
Įsisenėjusius nešvarumus valykite
specialiu orkaičių valikliu.
Visus priedus išvalykite po kiekvieno
naudojimo ir palikite juos išdžiūti.
Valykite minkštu audiniu ir šiltu
vandeniu su valymo priemone.
Jeigu turite neprisvylančių priedų,
neplaukite jų stipraus poveikio
priemonėmis, aštriais daiktais arba
indaplovėje. Tai gali pažeisti
neprisvylančią dangą.
12.2 Nerūdijančio plieno ar
aliuminio prietaisai
Orkaitės dureles valykite tik
drėgna kempine.
Nusausinkite minkštu
audiniu.
Nenaudokite plieno vilnos,
rūgšties arba šveičiamųjų
medžiagų, nes jos gali
pažeisti orkaitės paviršių.
Orkaitės valdymo pultą
valykite vadovaudamiesi tais
pačiais perspėjimais.
2. Lentynos atramos galinę dalį
patraukite nuo šoninės sienelės ir ją
ištraukite.
2
1
Įdėkite lentynas atvirkščia tvarka.
Ištraukiamų grotelių
atraminiai kaiščiai turi būti
atsukti į priekį.
12.4 Pirolizė
PERSPĖJIMAS!
Išimkite visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
PERSPĖJIMAS!
Prieš pradėdami valymo
procesą, būtinai išpilkite iš
vandens talpyklės visą
vandenį. Žr. skyrių „Vandens
išpylimas iš vandens
talpyklės“.
12.3 Lentynų atramų
Norėdami išvalyti orkaitės vidų, išimkite
lentynų atramas .
Pirolizinio valymo
nepavyks paleisti:
1. Atitraukite lentynėlės priekį nuo
šoninės sienelės.
•
jeigu neištraukėte mėsos termometro
kištuko iš lizdo;
LIETUVIŲ
•
jeigu ne visiškai uždarėte orkaitės
dureles.
ĮSPĖJIMAS!
Pabaigus pirolizinį valymą,
prietaiso durelės būna labai
įkaitusios. Palaukite, kol jos
atvės. Galima nusideginti.
Didžiausius nešvarumus nuvalykite
rankomis.
PERSPĖJIMAS!
Jeigu toje pačioje spintelėje
įrengti kiti prietaisai,
nenaudokite jų kartu su
funkcija Pirolizė. Prietaisas
gali būti pažeistas.
1. Vidinę durelių pusę nuvalykite karštu
vandeniu, kad nuo karšto oro likučiai
nepridegtų.
2. Įjunkite prietaisą ir iš pagrindinio
meniu pasirinkite funkciją Pirolizė.
Funkcijai pasibaigus, durelės
lieka užrakintos, kol
prietaisas neatvėsta.
Aušinimo fazės metu kai
kurios prietaiso funkcijos
neveikia.
12.5 Vandens bakelio valymas
ĮSPĖJIMAS!
Valymo procedūros metu į
vandens bakelį vandens
nepilkite.
Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
3. Nustatykite valymo proceso trukmę:
Parinktis
Aprašas
Greita
1 val. esant
mažam neš‐
varumo
laipsniui
Įprasta
1 val. ir 30
min. esant
įprastam
nešvarumo
laipsniui
Intensyvi
4. Palieskite
2 val. ir 30
min. esant
dideliam neš‐
varumo
laipsniui
Valymo procedūros metu iš
garų įleidimo angos į orkaitę
gali prilašėti šiek tiek
vandens. Norėdami, kad
vanduo nelašėtų ant orkaitės
dugno, ant lentynos, kuri yra
tiesiai po garų įleidimo anga,
padėkite surenkamąjį
padėklą.
Antraip po kiek laiko orkaitėje susidarys
kalkių nuosėdų. Norėdami to išvengti,
valykite orkaitės dalis, generuojančias
garus. Po kiekvieno kepimo garuose
išpilkite vandenį iš bakelio.
Vandens tipai
•
, kad patvirtintumėte.
Kai pradedamas pirolizinis
valymas, prietaiso durelės
yra užrakinamos ir lemputė
nešviečia.
Išjunkite prietaisą, kad
sustabdytumėte pirolizinį
valymą jam nepasibaigus.
41
•
•
Minkštas vanduo, kuriame yra
mažai kalkių – rekomenduojamas
gamintojo: mažina valymo procedūrų
skaičių.
Vandentiekio vanduo – galite jį
naudoti, jeigu namų vandens tiekimo
sistemoje įrengtas vandens valytuvas
arba vandens minkštiklis.
Kietas vanduo, kuriame yra daug
kalkių – jis neturi jokio poveikio
prietaiso veikimui, bet padidina
valymo procedūrų skaičių.
42
www.electrolux.com
KALCIO KIEKIO LENTELĖ, NURODYTA PSO (Pasaulio sveikatos organizacijos)
Kalkių nuosė‐
dos
Vandens kietumas
0–60 mg/l
0–6
0–3
Minkštas
75 ciklų – 2,5
mėn.
60–120 mg/l
6–12
3–7
Vidutinio kietu‐
mo
50 ciklų – 2
mėn.
120–180 mg/l
12–18
8–10
Kietas arba kal‐ 40 ciklų – 1,5
kingas
mėn.
daugiau nei
180 mg/l
daugiau nei 18
daugiau nei 10
Labai kietas
(prancūziškais (vokiškais
laipsniais)
laipsniais)
1. Pripilkite į vandens bakelį 850 ml
vandens ir 50 gml citrinos rūgšties
(penkis arbatinius šaukštelius).
Išjunkite orkaitę ir palaukite maždaug
60 minučių.
2. Įjunkite orkaitę ir nustatykite funkciją:
Karštas oras + garai. Nustatykite 230
°C temperatūrą. Po 25 minučių ją
išjunkite ir palaukite 15 minučių, kol
atvės.
3. Įjunkite orkaitę ir nustatykite funkciją:
Karštas oras + garai. Nustatykite
130–230 °C temperatūrą. Išjunkite ją
po 10 minučių.
Palaukite, kol atauš ir ištuštinkite
talpyklės turinį. Žr. skyrių „Vandens
išpylimas iš vandens bakelio“.
4. Išskalaukite vandens bakelį ir
nuvalykite šluoste orkaitės viduje
likusias kalkių nuosėdas.
5. Rankomis šiltame muiluotame
vandenyje išplaukite išleidimo
vamzdelį. Nenaudokite rūgščių,
purškiamų priemonių ar panašių
valymo medžiagų, kad jo
nesugadintumėte.
Vandens kate‐ Nukalkinimą
gorija
atlikite kas
30 ciklų – 1
mėn.
Orkaitės durelės gali staiga
užsidaryti, jeigu jūs
bandysite išimti stiklo
plokštes, nenuėmę orkaitės
durelių.
PERSPĖJIMAS!
Nenaudokite prietaiso be
stiklo plokščių.
1. Iki galo atidarykite dureles ir raskite
lankstą dešinėje durelių pusėje.
2. Traukite tvirtinimo dalį, kol ją
atitrauksite.
12.6 Orkaitės durelių valymas
Orkaitės durelės turi keturias stiklo
plokštes.Galite išimti orkaitės dureles ir
vidines stiklo plokštes ir nuvalyti.
3. Viena ranka laikykite išstumtą dalį.
Kita ranka atsuktuvu ją iškelkite ir
pasukite dešinės pusės lanksto
svirtelę.
LIETUVIŲ
43
patraukite į priekį ir išimkite dureles iš
jų lizdo.
4. Raskite durelių kairėje pusėje esantį
lankstą.
5. Pakelkite ir pasukite svirtelę, esančią
ant kairiojo lanksto.
7. Padėkite dureles ant minkštu audiniu
užtiesto stabilaus paviršiaus.
8. Atlaisvinkite fiksavimo sistemą ir
išimkite vidines stiklo plokštes.
9. Pasukite du fiksatorius 90° kampu ir
ištraukite juos iš lizdų.
6. Pusiau uždarykite orkaitės dureles iki
pirmos atidarymo padėties. Tada
44
www.electrolux.com
A
B
C
90°
10. Pirmiausiai atsargiai pakelkite ir po to
išimkite stiklo plokštes vieną po kitos.
Pradėkite nuo viršutinės plokštės.
Įsitikinkite, ar tinkamai įdėjote vidurinę
stiklo plokštę į savo vietą.
1
2
11. Stiklo plokštes nuvalykite vandeniu ir
muilu. Atsargiai nusausinkite stiklo
plokštes.
Baigę valyti įdėkite stiklo plokštes ir
orkaitės dureles. Atlikite veiksmus
atvirkščia eilės tvarka.
Būtinai stiklo plokštes (A, B ir C) atgal
dėkite tinkama seka. Vidurinė plokštė (B)
turi dekoratyvinį rėmelį. Šilkografinės
spaudos sritis privalo būti nukreipta į
vidinę durelių pusę. Žiūrėkite, kad įdėjus
stiklo plokštės rėmo paviršius (B) su
šilkografine spauda nebūtų šiurkštus
liesti.
12.7 Lemputės keitimas
Patieskite audinį prietaiso viduje. Tai
apsaugo nuo lemputės stiklinio gaubtelio
ir orkaitės vidaus pažeidimų.
ĮSPĖJIMAS!
Žūties nuo elektros srovės
pavojus! Atjunkite saugiklį
prieš keisdami lemputę.
Lemputė ir lemputės stiklinis
gaubtas gali būti karšti.
PERSPĖJIMAS!
Halogeninę lemputę visada
suimkite skudurėliu, kad ant
lemputės neprisviltų riebalų
likučiai.
1. Išjunkite prietaisą.
2. Išimkite saugiklius iš skirstomosios
saugiklių dėžutės arba išjunkite
jungtuvą.
LIETUVIŲ
Galinė lemputė
1. Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš
laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
45
2. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C karščiui atsparia lempute.
4. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
13.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitės negalima įjungti
arba valdyti.
Orkaitė neprijungta arba
netinkamai prijungta prie
elektros tinklo.
Patikrinkite, ar orkaitė tin‐
kamai prijungta prie maiti‐
nimo tinklo (žr. prijungimo
schemą, jeigu yra).
Orkaitė nekaista.
Orkaitė yra išjungta.
Įjunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite laikrodį.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos
nuostatos.
Patikrinkite, ar nuostatos
yra tinkamos.
Orkaitė nekaista.
Suaktyvintas automatinis
išjungimas.
Žr. skyrių „Automatinis iš‐
jungimas“.
Orkaitė nekaista.
Įjungtas apsaugos nuo
vaikų užraktas.
Žr. skyrių „Apsaugos nuo
vaikų užrakto naudojimas“.
Orkaitė nekaista.
Netinkamai uždarytos du‐
relės.
Iki galo uždarykite dureles.
Orkaitė nekaista.
Suveikė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas
sutriko dėl perdegusio sau‐
giklio. Jeigu saugiklis pak‐
artotinai suveikia, kreip‐
kitės į kvalifikuotą elektriką.
Lemputė nešviečia.
Perdegusi lemputė.
Pakeiskite lemputę.
Orkaitėje yra vandens.
Vandens talpyklėje pripilta
per daug vandens.
Išjunkite orkaitę ir iššluos‐
tykite vandenį iš prietaiso
šluoste arba kempine.
Kepimo garuose funkcija
neveikia.
Vandens talpyklėje nėra
vandens.
Pripildykite vandens talpy‐
klę.
Kepimo garuose funkcija
neveikia.
Kalkių nuosėdos užkimšo
angą.
Patikrinkite vandens įvado
angą. Pašalinkite kalkių
nuosėdas.
46
www.electrolux.com
Problema
Galima priežastis
Vandens talpyklei ištuštinti Orkaitėje susidarė kalkių
reikia daugiau nei trijų min‐ nuosėdų.
učių arba vanduo teka iš
garų įvado angos.
Ekrane rodoma „F111“.
Atitaisymo būdas
Išvalykite vandens talpy‐
klę. Žr. skyrių „Vandens
talpyklės valymas“.
Netinkamai įkištas mėsos
Kuo giliau įkiškite mėsos
termometro kištukas į lizdą. termometro kištuką į lizdą.
Ekrane rodomas klaidos
Įvyko elektronikos gedi‐
kodas, kurio nėra šioje len‐ mas.
telėje.
•
•
Ant maisto produktų ir ork‐
aitės viduje kaupiasi garai
ir kondensatas.
Išjunkite orkaitę namų
saugikliu arba apsaugi‐
niu jungikliu skirstomo‐
joje saugiklių dėžutėje ir
vėl įjunkite.
Jeigu ekrane vėl rodo‐
mas klaidos kodas,
kreipkitės į klientų ap‐
tarnavimo skyrių.
Pernelyg ilgam palikote pa‐ Baigę gaminti, nepalikite
tiekalą orkaitėje.
patiekalų orkaitėje ilgiau
negu 15–20 minučių.
Prietaisas įjungtas ir ne‐
Įjungtas demonstracinis re‐ 1. Išjunkite prietaisą.
kaista. Neveikia ventiliator‐ žimas.
2. Palieskite ir palaikykite
ius. Ekrane rodoma
, kol prietaisas įsi‐
"Demo".
jungs ir išsijungs.
3. Vienu metu paspaus‐
kite ir palaikykite nus‐
paudę
ir , kol pa‐
sigirs garso signalai.
"Demo" užges.
13.2 Aptarnavimo duomenys
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą.
techninių duomenų lentelėje. Duomenų
lentelę rasite prietaiso viduje, ant
priekinio rėmo. Nenuimkite duomenų
lentelės nuo prietaiso vidaus.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti
techninio aptarnavimo centrui, nurodyti
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
LIETUVIŲ
47
14. ĮRENGIMAS
14.3 Elektros įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Gamintojas nėra atsakingas,
jeigu jūs nesiimate saugos
skyriuose nurodytų saugos
priemonių.
14.1 Įrengimas balduose
Prietaisas pristatomas su maitinimo laidu
ir kištuku.
548 21
558
min. 550
114
16
20
600
min. 560
589
594
573
14.4 Kabelis
Tinkami montuoti ar pakeisti kabeliai:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Bendrajai galiai tinkamas kabelio
skerspjūvis nurodytas techninių
duomenų plokštelėje. Taip pat lentelėje
nurodyta:
594
5
3
Bendroji galia (W) Kabelio skerspjū‐
vis (mm²)
548 21
min. 550
20
590
558
16
114
min. 560
589
594
573
594
1 380 – didžiau‐
sias
3 x 0.75
2 300 – didžiau‐
sias
3x1
3 680 – didžiau‐
sias
3 x 1.5
Įžeminimo laidas (žalias / geltonas
kabelis) turi būti 2 cm ilgesnis už fazės ir
neutralų kabelius (mėlyną ir rudą
kabelius).
5
3
14.2 Prietaiso tvirtinimas prie
spintelės
A
B
48
www.electrolux.com
15. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
15.1 Gaminio kortelė ir informacija pagal ES direktyvą 65-66/2014
Tiekėjo pavadinimas
Electrolux
Modelio žymuo
EOC6851AAX
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas
88,2
Energijos vartojimo efektyvumo klasė
A
Energijos sąnaudos esant standartinei įkrovai ir
naudojant įprastą veikseną
0,93 kWh/ciklui
Energijos sąnaudos esant standartinei įkrovai ir
naudojant priverstinės cirkuliacijos veikseną
0,75 kWh/ciklui
Ertmių skaičius
1
Karščio šaltinis
Elektra
Tūris
72 l
Orkaitės rūšis
Įmontuojama orkaitė
Masė
42.1 kg
EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės,
orkaitės, garinės orkaitės ir kepintuvai.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai.
15.2 Energijos taupymas
Prietaise yra savybių, kurios jums
padeda taupyti energiją kasdien ruošiant
maistą.
•
Bendri patarimai
– Patikrinkite, ar orkaitės durelės
tinkamai uždarytos, kai prietaisas
veikia, ir laikykite jas kuo daugiau
uždarytas maisto gaminimo metu.
– Naudokite metalinius indus, kad
galėtumėte taupiau naudoti
energiją.
– Kai galite, dėkite patiekalus į
orkaitę jos neįkaitinę.
– Jei maisto gaminimo trukmė
ilgesnė nei 30 minučių,
sumažinkite orkaitės temperatūrą
iki minimumo likus 3–10 minučių
iki kepimo programos pabaigos
pagal gaminimo trukmę. Maistas
pasigamins dėl likusio karščio
orkaitėje.
•
•
•
•
•
– Naudokite likusį karštį kitiems
patiekalams pašildyti.
Maisto gaminimas naudojant
ventiliatorių – kai galite, naudokite
maisto gaminimo funkcijas su
ventiliatoriumi, kad taupytumėte
energiją.
Likęs karštis
– Veikiant tam tikroms kaitinimo
funkcijoms, jeigu suaktyvinta
programa su laiko pasirinkimu
(Trukmė, Pabaiga) ir maisto
gaminimo trukmė yra ilgesnė nei
30 minučių, kaitinimo elementai
automatiškai išsijungia 10 %
anksčiau. Ventiliatorius ir
apšvietimas ir toliau veikia.
Maisto gaminimas su išjungtu
apšvietimu – išjunkite apšvietimą, kai
gaminate, ir įjunkite tik kai jo reikia.
Šilto pagaminto patiekalo
išlaikymas – jeigu norite naudoti
likusį karštį patiekalui šiltam išlaikyti,
pasirinkite mažiausią galimą
temperatūros nuostatą. Ekrane
rodoma likusio karščio temperatūra.
„Eko“ funkcijos – žr. skyrių
„Kaitinimo funkcijos“.
LIETUVIŲ
•
Kai naudojate funkciją Drėgnas
karštas oras, lemputė po 30
sekundžių užgęsta. Galite vėl ją
įjungti, kai pageidaujate.
•
49
Kai naudojate „Eko“ funkcijas,
lemputė išsijungia. Galite vėl ją įjungti,
kai pageidaujate.
16. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
50
www.electrolux.com
LIETUVIŲ
51
867310285-C-252015
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement