Electrolux EOC6851AOX User manual

Electrolux EOC6851AOX User manual
EOC6851AOX
HR
Pećnica na paru
Upute za uporabu
2
www.electrolux.com
SADRŽAJ
1. SIGURNOSNE INFORMACIJE.......................................................................... 3
2. SIGURNOSNE UPUTE...................................................................................... 4
3. OPIS PROIZVODA............................................................................................. 7
4. UPRAVLJAČKA PLOČA.....................................................................................8
5. PRIJE PRVE UPOTREBE................................................................................ 10
6. SVAKODNEVNA UPORABA............................................................................10
7. FUNKCIJE SATA..............................................................................................16
8. AUTOMATSKI PROGRAMI..............................................................................17
9. KORIŠTENJE PRIBORA.................................................................................. 18
10. DODATNE FUNKCIJE....................................................................................22
11. SAVJETI I PREPORUKE................................................................................24
12. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE...........................................................................41
13. RJEŠAVANJE PROBLEMA............................................................................46
14. POSTAVLJANJE............................................................................................ 47
15. ENERGETSKA UČINKOVITOST................................................................... 49
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom
donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan,
projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni
znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne
informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registerelectrolux.com
Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijele za svoj
uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
HRVATSKI
1.
3
SIGURNOSNE INFORMACIJE
Prije postavljanja i korištenja uređaja pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo
kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog
postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na
sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.
1.1 Sigurnost djece i osjetljivih osoba
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Djeca između 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i
složenim invaliditetom trebaju se držati podalje, osim
ako su pod stalnim nadzorom.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje ako
nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih
na odgovarajući način.
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte
približavanje uređaju dok je u radu ili dok se hladi.
Pristupačni dijelovi su vrući.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu
djece, morate ga aktivirati.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
1.2 Opća sigurnost
•
•
Kvalificirana osoba mora postaviti ovaj uređaj i
zamijeniti kabel.
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi
zagrijavaju se tijekom uporabe. Pazite da ne
dodirujete grijače.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prilikom vađenja ili stavljanja pribora ili posuđa
obavezno koristite rukavice.
Uređaj isključite iz električne mreže prije bilo kakvih
radova na održavanju.
Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj isključen
kako biste izbjegli mogućnost strujnog udara.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za
parno čišćenje.
Nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva za
čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla
na vratima pećnice jer mogu oštetiti površinu, a to
može dovesti do loma stakla.
Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, ovlašteni
servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost od strujnog
udara.
Višak prolivenih tekućina mora se ukloniti prije
pirolitičkog čišćenja. Izvadite sve dijelove iz pećnice.
Za skidanje vodilica plitica najprije povucite prednji dio
vodilice, a zatim stražnji dio dalje od bočnih stijenki.
Vodilice polica vratite na mjesto obrnutim
redoslijedom.
Upotrebljavajte isključivo sondu za pečenje mesa koja
je preporučena za ovaj uređaj.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
UPOZORENJE!
Samo kvalificirana osoba
smije postaviti ovaj uređaj.
•
•
•
•
•
Odstranite svu ambalažu.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Pridržavajte se uputa za ugradnju
koje su priložene uređaju.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak.
Uvijek nosite zaštitne rukavice i
zatvorenu obuću.
Uređaj ne povlačite za ručku.
•
•
•
Zadržite minimalnu udaljenost od
ostalih uređaja i jedinica.
Uređaj postavite na sigurno i
prikladno mjesto koje zadovoljava
zahtjeve za postavljanje.
Uređaj je opremljen električnim
sustavom hlađenja. Mora se koristiti s
električnim napajanjem.
2.2 Električni priključak
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
•
Sva spajanja na električnu mrežu
treba izvršiti kvalificirani električar.
HRVATSKI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uređaj mora biti uzemljen.
Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
Pazite da ne oštetite utikač i kabel
napajanja. Ako je potrebno zamijeniti
električni kabel, to mora izvršiti
ovlašteni servisni centar.
Ne dopustite da kabel napajanja
dodiruje ili dođe blizu vrata uređaja,
posebice kada su vrata vruća.
Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne
može ukloniti bez alata.
Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
Ako je utičnica labava, nemojte
priključivati utikač.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
Koristite samo odgovarajuće
izolacijske uređaje: automatske
sklopke, osigurače (osigurače na
uvrtanje izvaditi iz ležišta), sklopke i
releje zemnog spoja.
Električna instalacija mora imati
izolacijski uređaj koji vam omogućuje
iskapčanje uređaja iz električne mreže
na svim polovima. Izolacijski uređaj
mora imati kontakte s otvorom od
minimalno 3 mm.
Vrata uređaja do kraja zatvorite prije
priključivanja utikača u utičnicu
napajanja.
Ovaj je uređaj usklađen s direktivama
EEZ-a.
2.3 Upotreba
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede,
opeklina, strujnog udara ili
eksplozije.
•
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
upotrebi u domaćinstvu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
Pazite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok
radi.
Isključite uređaj nakon svake
upotrebe.
Budite oprezni prilikom otvaranja
vrata uređaja u radu. Oslobađa se
vruća para.
Ne upravljajte uređajem vlažnim
rukama ili kada je u doticaju s vodom.
Ne pritišćite otvorena vrata.
Uređaj ne koristite kao radnu površinu
ili za čuvanje stvari.
Pažljivo otvarajte vrata. Korištenje
sastojaka koji sadrže alkohol može
izazvati miješanje alkohola i zraka.
Iskre ili otvoreni plamen ne smiju doći
u dodir s uređajem kada otvarate
vrata.
Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.
•
•
•
•
•
Kako biste spriječili oštećenje ili
gubitak boje emajla:
– ne stavljajte izravno na dno
uređaja posuđe ili druge
predmete.
– ne stavljajte aluminijsku foliju
izravno na dno u unutrašnjosti
uređaja.
– ne stavljajte vodu izravno u vrući
uređaj.
– ne držite vlažne posude i hranu u
uređaju nakon završetka kuhanja.
– budite oprezni prilikom vađenja ili
postavljanja pribora.
Gubitak boje emajla ili nehrđajućeg
čelika nema utjecaj na performanse
uređaja.
Za vrlo vlažne kolače koristite duboku
posudu. Voćni sokovi mogu izazvati
pojavu mrlja koje mogu biti trajne.
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.
Uvijek pecite sa zatvorenim vratima
pećnice.
6
www.electrolux.com
•
Ako je uređaj postavljen iza ploče
namještaja (npr. vrata) osigurajte da
vrata nikad nisu zatvorena dok uređaj
radi. Toplina i vlaga mogu se nakupiti
iza ploče zatvorenog namještaja i
uzrokovati značajno oštećenje
uređaja, ormarića u kojem se nalazi ili
poda. Ne zatvarajte ploču namještaja
dok se uređaj potpuno ne ohladi
nakon uporabe.
2.6 Potrebno je čišćenje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda/
požara/ kemijskog
isparavanja (dim) u
pirolitičkom načinu rada.
•
2.4 Kuhanje na pari
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od
opekotina i oštećenja na
uređaju.
•
Ispuštena para može uzrokovati
opekline:
– Nemojte otvarati vrata uređaja
tijekom pečenja na pari.
– Pažljivo otvorite vrata uređaja
nakon pečenja na pari.
2.5 Održavanje i čišćenje
•
•
•
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od ozljede,
vatre ili oštećenja uređaja.
•
•
•
•
•
•
•
•
Prije održavanja uređaj isključite, a
utikač izvucite iz utičnice mrežnog
napajanja.
Provjerite je li uređaj hladan. Postoji
opasnost od puknuća staklenih ploča.
Ako su oštećene, staklene ploče vrata
odmah zamijenite. Obratite se
ovlaštenom servisnom centru.
Pažljivo skidajte vrata s uređaja. Vrata
su teška!
Uređaj redovito očistite kako biste
spriječili propadanje materijala
površine.
Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom. Koristite isključivo neutralni
deterdžent. Nikada ne koristite
abrazivna sredstva, abrazivne
spužvice za ribanje, otapala ili
metalne predmete.
Ako koristite raspršivač za čišćenje
pećnice, poštujte sigurnosne upute na
ambalaži.
Katalitički emajl (ako postoji) nemojte
čistiti bilo kakvom vrstom deterdženta.
•
•
•
Prije uključenja funkcije Pirolitičko
samočišćenje ili Prva Uporaba, iz
unutrašnjosti pećnice izvadite:
– sve prekomjerne ostatke hrane,
ostatke/naslage ulja ili masti.
– sve uklonjive predmete
(uključujući police, bočne vodilice
itd. isporučene s uređajem) te
posebno sve neprianjajuće
posude, plitice, pladnjeve, pribor
itd.
Pažljivo pročitajte sve upute za
pirolitičko čišćenje.
Držite djecu dalje od uređaja dok je
uključeno pirolitičko čišćenje.
Uređaj postane vruć, a kroz prednje
ventilacijske otvore izlazi vrući zrak.
Pirolitičko čišćenje je operacija s
visokom temperaturom koja može
uzrokovati otpuštanje dima od
ostataka jela i konstrukcijskih
materijala, te se strogo preporučuje:
– omogućiti dobru ventilaciju
tijekom i nakon svakog pirolitičkog
čišćenja.
– omogućiti dobru ventilaciju
tijekom i nakon prve upotrebe na
maksimalnoj temperaturi.
Za razliku od ljudi, neke ptice i
gmazovi mogu biti iznimno osjetljivi na
moguće dimove koji se javljaju tijekom
postupka čišćenja svih pirolitičkih
pećnica.
– Kućni ljubimci (osobito ptice) ne
smiju biti u blizini pećnice tijekom i
nakon pirolitičkog čišćenje i prvog
korištenja na maksimalnoj
temperaturi u dobro prozračenom
području.
Mali kućni ljubimci također mogu biti
vrlo osjetljivi na lokalne promjene u
temperaturi u blizini pirolitičkih
pećnica kada je program pirolitičkog
samočišćenja u radu.
Neprianjajuće površine na posudama,
tavama. pliticama, priboru, itd., može
oštetiti visoka temperatura pirolitičkog
HRVATSKI
čišćenja u pirolitičkim pećnicama, a
može biti i izvor štetnih plinova niske
razine.
Opisani dimovi koji se ispuštaju iz
pirolitičkih pećnica / od ostataka
kuhanja nisu štetni za ljude,
uključujući i djecu ili osobe s
kroničnim oboljenjima.
•
2.8 Servisiranje
•
•
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
UPOZORENJE!
Opasnost od električnog
udara.
•
•
Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje
se koristi u ovom uređaju namijenjeno
je samo za kućanske uređaje. Ne
koristite ga za kućno osvjetljenje.
Prije zamjene žarulje, uređaj
iskopčajte iz električne mreže.
Koristite samo žarulje istih
karakteristika..
•
•
Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
2.9 Odlaganje
2.7 Unutarnja rasvjeta
•
7
•
Iskopčajte uređaj iz napajanja.
Odrežite kabel napajanja blizu
uređaja i odložite ga.
Uklonite bravu na vratima kako biste
spriječili zatvaranje djece ili kućnih
ljubimaca u uređaju.
3. OPIS PROIZVODA
3.1 Opći pregled
1
2
4
5
12
11
3
5
4
3
3
2
1
6
7
10
9
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3.2 Pribor
•
•
•
Žičana polica
Za posude za kuhanje, kalupe za
pečenje kolača i mesa.
Pekač za pecivo
Za torte i biskvite.
Duboka plitica
•
•
•
Upravljačka ploča
Elektronički programator
Spremnik za vodu
Utičnica sonde za temperaturu jezgre
Grijač
Svjetlo
Ventilator
Vodilica police, uklonjiva
Cijev za ispuštanje
Ventil za izlaz vode
Položaji police
Otvor za paru
Može se koristiti za pečenje kolača i
mesa ili kao posuda za sakupljanje
masnoće.
Sonda za pečenje mesa
Za mjerenje koliko je jelo pečeno.
Sklopive vodilice
Za police i plitice.
Posuda za dijetno pečenje
Za funkcije pečenja s parom.
8
www.electrolux.com
4. UPRAVLJAČKA PLOČA
4.1 Elektronički programator
1
2 3 4 5
6
7 8 9 10 11
Koristite polja senzora za rukovanje pećnicom.
Polje se‐ Funkcija
nzora
Napomena
1
UKLJUČIVANJE/ Za uključenje i isključenje pećnice.
ISKLJUČIVANJE
2
Funkcije pećnice Jednom pritisnite polje senzora za odabir
ili Pomoć pri
funkcije pećnice ili izbornika: Pomoć pri
kuhanju
kuhanju. Ponovno pritisnite polje senzora za
promjenu između izbornika: Funkcije pećnice,
Pomoć pri kuhanju. Za uključivanje ili
isključivanje svjetla, pritisnite polje na 3 sekun‐
de.
3
4
5
6
7
8
9
-
Tipka za povra‐
tak
Za vraćanje za jednu razinu u izborniku. Za
prikaz glavnog izbornika polje pritisnite na 3
sekunde.
Odabir tempera‐
ture
Za postavljanje temperature ili prikaz trenutne
temperature u pećnici. Pritisnite polje na 3
sekunde za uključenje ili isključenje funkcije:
Brzo zagrijavanje pećnice.
Favoriti
Za spremanje i pristup favoritima programima.
Zaslon
Prikazuje trenutačne postavke pećnice.
Tipka Gore
Za kretanje prema gore u izborniku.
Tipka Dolje
Za kretanje prema dolje u izborniku.
Vrijeme i dodat‐
ne funkcije
Za postavljanje raznih funkcija. Kad je funkcija
pećnice uključena, pritisnite polje senzora za
postavljanje tajmera ili funkcija: Blokiranje tipki,
Favoriti, Zagrij + Zadrži, Odaberi + Započni.
Također možete i promijeniti postavke sonde
za pečenje mesa.
HRVATSKI
Polje se‐ Funkcija
nzora
10
11
Napomena
Zvučni alarm
Za postavljanje funkcije: Zvučni alarm.
U redu
Za potvrdu odabira ili postavke.
4.2 Zaslon
A
9
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Funkcija pećnica
Vrijeme
Indikator zagrijavanja
Temperatura
Vrijeme trajanja ili završetka funkcije
Ostali indikatori na zaslonu:
Simbol
Funkce
Zvučni alarm
Funkcija radi.
Vrijeme
Zaslon prikazuje trenutačno vrijeme.
Trajanje
Na zaslonu se prikazuje vrijeme po‐
trebno za pečenje.
Završetak
Na zaslonu se prikazuje kada je
vrijeme pečenja isteklo.
Temperatura
Na zaslonu se prikazuje temperatu‐
ra.
Prikaz vremena
Na zaslonu se prikazuje koliko dugo
funkcija pećnice radi. Pritisnite
i
istovremeno kako biste poništitli
vrijeme.
Izračunavanje
Pećnica izračunava vrijeme
kuhanja.
Indikator zagrijavanja
Na zaslonu se prikazuje temperatu‐
ra u pećnici.
Brzo zagrijavanje pećni‐ Uključena je funkcija. Smanjuje
ce
vrijeme zagrijavanja.
Masa jela-automatika
Zaslon prikazuje da je uključen su‐
stav automatske mase jela ili da se
masa može promijeniti.
Zagrij + Zadrži
Uključena je funkcija.
10
www.electrolux.com
5. PRIJE PRVE UPOTREBE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
5.1 Početno čišćenje
Izvadite sav pribor i sve pomične vodilice
za police iz pećnice.
Pogledajte poglavlje
„Čišćenje i održavanje“.
Očistite pećnicu i pribor prije prve
upotrebe.
Pribor i uklonjive vodilice polica vratite na
njihovo mjesto.
5.2 Prvo spajanje
Kada uređaj priključujete na električnu
mrežu ili nakon nestanka napajanja,
morate odabrati jezik, kontrast ekrana,
osvjetljenje zaslona i vrijeme.
1. Pritisnite
vrijednosti.
ili
za postavljanje
2. Za potvrdu pritisnite
.
5.3 Prethodno zagrijavanje
Prije prve upotrebe izvadite sav pribor i
zagrijte pećnicu.
1. Postavite funkciju: Uobičajeno
i maksimalnu
kuhanje
temperaturu.
2. Pustite pećnicu da radi 1 sat.
3. Postavite funkciju: Vrući zrak
i
maksimalnu temperaturu.
4. Pustite pećnicu da radi 15 minuta.
Tijekom predgrijavanja, pećnica može
ispuštati miris i dim. Provjerite je li protok
zraka u prostoriji dovoljan.
6. SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
6.1 Kretanje kroz izbornike
1. Uključite pećnicu.
2. Pritisnite
izbornika.
ili
za odabir opcije
3. Pitisnite
za pomicanje u
podizbornik ili prihvaćanje postavke.
U svakom trenutku možete
se vratiti na glavni izbornik
pomoću
6.2 Pregled izbornika
Glavni izbornik
Simbol /
Stavka izbor‐
nika
Upotreba
Sadrži popis funkcija
Funkcije pećni‐ grijanja.
ce
Pomoć pri
kuhanju
.
Favoriti
Sadrži popis au‐
tomatskih programa.
Sadrži popis
omiljenih programa
kuhanja izrađen od
korisnika.
Pirolitičko čišćenje.
Pirolitičko
Osnovne po‐
stavke
Koristi se za po‐
stavljanje
konfiguracije uređaja.
HRVATSKI
Simbol /
Stavka izbor‐
nika
Posebnosti
Upotreba
Sadrži popis dodatnih
funkcija pećnice.
Simbol /
Stavka izbor‐
nika
Ton tipke
Podizbornik za: Osnovne postavke
Simbol /
Stavka izbor‐
nika
Namještanje
vremena
Zaslon
Postavlja točno
vrijeme na satu.
Kada je UKLJUČE‐
Prikaz vremena NO, na zaslonu se
prikazuje trenutno
vrijeme kada
isključite uređaj.
Odaberi +
Započni
Zagrij + Zadrži
Produljenje
vremena
Kontrast
zaslona
Osvjetljenje
zaslona
Odabir jezika
Izbor glasnoće
Za postavljanje
funkcije i njeno
naknadno uključenje
pritiskom bilo kojeg
simbola na
upravljačkoj ploči.
Održava pripremljenu
hranu toplom 30
minuta nakon za‐
vršetka ciklusa
kuhanja.
Uključuje i isključuje
funkciju "Produženje
vremena".
Postepeno podešava
kontrast zaslona.
Postepeno podešava
svjetlinu zaslona.
Postavlja jezik za
zaslon.
Postepeno podešava
glasnoću tipki i sig‐
nala.
Izbor tonova
upozorenja
11
Zaslon
Uključuje i isključuje
ton dodirnih polja.
Nije moguće deaktivi‐
rati zvuk dodirnog
polja UKLJ./ISKLJ.
Aktivira i deaktivira
tonove alarma.
Vodi vas kroz postu‐
Pomoć prilikom pak čišćenja.
čišćenja
Podsjetnik za
čišćenje
Servis
Tvorničke po‐
stavke
Podsjeća Vas kada
treba očistiti uređaj.
Prikazuje verziju sof‐
tvera i konfiguraciju.
Ponovno vraća sve
postavke na tvor‐
ničke postavke.
6.3 Funkcije pećnice
Funkcija
zagrijavanja
Vrući zrak
Upotreba
Za pečenje na tri
položaja polica isto‐
vremeno i sušenje
hrane.Postavite
temperaturu 20 - 40
°C niže nego za
funkciju: Uobičajeno
kuhanje.
12
www.electrolux.com
Funkcija
zagrijavanja
Vrući zrak +
parno
Pizza program
Uobičajeno
kuhanje (Gornji/
Donji grijač)
Nisko temp.
pečenje
Donji grijač
Upotreba
Funkcija
zagrijavanja
Za kuhanje na pari.
Ovu funkciju upo‐
trebljavajte kako biste
skratili vrijeme
kuhanja i sačuvali vi‐
tamine i hranjive tvari
u hrani. Odaberite
funkciju i postavite
temperaturu na
vrijednost između
130 °C i 230 °C.
Ta funkcija na‐
pravljena je za ušte‐
Vlažni vrući zrak du energije tijekom
kuhanja. Za upute u
vezi kuhanja
pogledajte poglavlje
"Savjeti i preporuke"
Vlažni vrući zrak.
Vrata pećnice moraju
biti zatvorena tijekom
pečenja tako da se
funkcija ne ometa i
da se osigura da peć‐
nica radi s nejvišom
mogućom ener‐
getskom učinkovitoš‐
ću. Kad koristite tu
funkciju, temperatura
u unutrašnjosti može
se razlikovati od po‐
stavljene temperatu‐
re. Koristi se preo‐
stala toplina.Snaga
grijanja može biti
smanjena. Za općeni‐
te savjete o uštedi
energije pogledajte
poglavlje "Energetska
učinkovitost", Ušteda
energije.Ta funkcija
korištena je za
usklađenje s klasom
energetske učinkovi‐
tosti u skladu s EN
60350-1. Kad koristi‐
te tu funkciju, svjetlo
se automatski
isključuje nakon 30
sekundi.
Za pečenje namirnica
koje se trebaju
intenzivnije zapeći ili
dobiti koricu na jednoj
razini. Postavite
temperaturu 20 - 40
°C niže nego za
funkciju: Uobičajeno
kuhanje.
Za pečenje i prženje
na jednom položaju
police.
Za pripremanje
mekanih, sočnih
pečenja.
Za pečenje kolača s
hrskavijom donjom
stranom i
konzerviranje namir‐
nica.
Upotreba
HRVATSKI
Funkcija
zagrijavanja
EKO pečenje
Upotreba
Ako tijekom kuhanja
koristite ovu funkciju,
ona vam omogućuje
optimiziranje
potrošnje energije. Za
dobivanje više in‐
formacija o preporu‐
čenim postavkama,
pogledajte tablicu
"Savjeti i preporuke"
s odgovarajućom
funkcijom (Turbo ro‐
štilj).
Odmrzavanje
hrane
Za pripremu hrskavih
gotovih jela (npr.
pomfrita, kroketa,
proljetnih rolada).
Mali roštilj
Za roštiljanje plosna‐
tih namirnica i pri‐
premu tosta.
Veliki roštilj
Turbo roštilj
Za pečenje tanjih
komada hrane u ve‐
ćim količinama i pri‐
premanje tosta.
Za pečenje većih
komada mesa ili pe‐
radi s kostima na
jednom položaju
police. Za pripremu
zapečenih jela i
tamnjenje.
Funkcija
zagrijavanja
Podgrijavanje
parom
13
Upotreba
Podgrijavanje namir‐
nica parom sprječava
sušenje površine.
Toplina se distribuira
nježno i ujednačeno
što omogućuje ob‐
navljanje ukusa i
arome hrane kao da
je upravo pri‐
premljena. Ta
funkcija može se kori‐
stiti za podgrijavanje
hrane izravno na
tanjuru. Možete
podgrijati više od
jednog tanjura isto‐
vremeno, koristeći
različite položaje
polica.
6.4 Posebnosti
Funkcija
zagrijavanja
Upotreba
Za pečenje kruha.
Pečenje kruha
Zapečena jela
Dizanje tijesta
Zagrijavanje
tanjura
Konzerviranje
Za jela kao što su
lasagne ili zapečeni
krumpir. Za pripremu
zapečenih jela i
tamnjenje.
Za dizanje tijesta s
kvascem prije
pečenja.
Za prethodno
zagrijavanje tanjura
prije posluživanja.
Za konzerviranje po‐
vrća (npr. kiselih kra‐
stavaca).
14
www.electrolux.com
Funkcija
zagrijavanja
Sušenje
Upotreba
Za sušenje nareza‐
nog voća, povrća i
gljiva.
Za održavanje hrane
toplom.
Održavanje
topline
Odmrzavanje
Za odmrzavanje hra‐
ne (povrća i voća).
Vrijeme odleđivanja
ovisi o količini i veliči‐
ni smrznutih namirni‐
ca.
6.5 Postavljanje funkcije
zagrijavanja
1. Uključite pećnicu.
2. Odaberite izbornik: Funkcije pećnice.
3. Za potvrdu pritisnite
.
4. Odaberite funkciju grijanja.
.
5. Za potvrdu pritisnite
6. Postavite temperaturu.
7. Za potvrdu pritisnite
.
6.6 Postavljanje parne funkcije
Poklopac ladice za vodu je u upravljačkoj
ploči.
UPOZORENJE!
Koristite samo hladnu vodu
iz slavine. Ne upotrebljavajte
filtriranu (demineraliziranu) ili
destiliranu vodu. Ne
upotrebljavajte druge
tekućine. Ne stavljate
zapaljive tekućine ili tekućine
koje sadrže alkohol u ladicu
za vodu.
1. Pritisnite poklopac ladice za vodu
kako biste ga otvorili.
2. Napunite ladicu za vodu s 900 ml
vode.
Dovod vode dostatan je za otprilike
55-60 minuta.
3. Postavite ladicu za vodu u njen
početni položaj.
4. Uključite pećnicu.
5. Postavite funkciju pećnice s parom i
temperaturu.
6. Po potrebi postavite funkciju :
Trajanje
ili: Završetak
.
Signal se oglašava kada se
generator pare isprazni.
Na kraju vremena pečenja oglašava se
zvučni signal.
7. Isključite pećnicu.
8. Nakon svakog kuhanja na pari
ispraznite spremnik za vodu.
Pogledajte funkciju
čišćenja:Pražnjenje spremnika.
OPREZ!
Pećnica je vruća. Postoji
opasnost od opekotina.
Budite pažljivi kada
praznite spreminik za
vodu.
9. Nakon parnog kuhanja para se može
kondenzirati na dnu unutrašnjosti.
Uvijek osušite dno unutrašnjosti kad
se pećnica ohladi.
Pustite da se pećnica potpuno osuši s
otvorenim vratima.
UPOZORENJE!
Pričekajte najmanje 60
minuta nakon svake
upotrebe pečenja s parom
kako biste spriječili da vruća
voda izađe kroz ventil za
izlaz vode.
6.7 Indikator praznog
spremnika
Na zaslonu se prikazuje: Potrebna je
voda i signal se oglašava kada je
spremnik za vodu prazan te ga treba
napuniti.
Za više informacija, pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba". Postavljanje
parne funkcije.
6.8 Indikator punog spremnika
Kad zaslon prikaže: Spremnik vode je
pun, možete koristiti parno kuhanje.
HRVATSKI
Kada je spremnik pun, oglašava se
signal.
Ako u spremnik ulijete
previše vode, sigurnosni
ispust će je izliti na dno
pećnice.
Vodu upijte spužvom ili
krpom.
6.9 Pražnjenje spremnika za
vodu
OPREZ!
Prije pražnjenja spremnika
za vodu provjerite je li
pećnica hladna.
Nakon svakog pečenja s parom
ispraznite spremnik za vodu.
1. Pripremite cijev za ispuštanje (C)
koja se nalazi u istom pakiranju kao i
uputstva. Stavite priključak (B) na
jedan od krajeva cijevi za ispuštanje.
15
4. Pritišćite priključak dok praznite
spremnik za vodu.
U spremniku se može
nalaziti određena
količina vode kada se na
zaslonu prikazuje:
Potrebna je voda.
Pričekajte dok voda ne
prestane istjecati kroz
ventil za pražnjenje.
5. Kada voda prestane istjecati, skinite
priključak s ventila.
Vodu koju ste ispustili
nemojte koristiti za ponovno
punjenje spremnika za vodu.
6.10 Indikator zagrijavanja
Kada uključite neku funkciju pećnice,
uključuje se crtica na zaslonu. Crtica
prikazuje povećanje temperature. Kad je
dosegnuta temperatura, zvučni signal
oglašava se 3 puta a traka bljeska i zatim
se isključuje.
6.11 Brzo zagrijavanje pećnice
A
B
C
Ova funkcija skraćuje vrijeme
zagrijavanja.
Ne stavljajte hranu u pećnicu
dok je uključena funkcija
Brzo zagrijavanje pećnice.
Za uključivanje funkcije držite
pritisnuto 3 sekunde. Indikator
zagrijavanja se mijenja.
2. Drugi kraj cijevi za ispuštanje (C)
stavite u spremnik. Stavite ga u niži
položaj nego ventil za izlaz (A).
3. Otvorite vrata pećnice i umetnite
priključak (B) u ventil za izlaz (A).
6.12 Preostala toplina
Kada isključite pećnicu, zaslon prikazuje
preostalu toplinu. Toplinu možete koristiti
da hranu održite toplom.
16
www.electrolux.com
7. FUNKCIJE SATA
7.1 Tablica funkcija sata
Funkcija sata
Zvučni
alarm
7.2 Postavljanje funkcija sata
Prije uporabe funkcija:
Trajanje, Završetak, morate
prvo postaviti funkciju
pećnice i temperaturu.
Pećnica se automatski
isključuje.
Možete koristiti funkcije:
Trajanje i Završetak
istovremeno ako želite
automatski uključiti i isključiti
pećnicu u određeno vrijeme
kasnije.
Funkcije: Trajanje i
Završetak ne rade kad
koristite sondu za pečenje
mesa.
Upotreba
Za postavljanje
odbrojavanja (maks. 2
h 30 minuta). Ova
funkcija nema utjecaja
na rad pećnice.
Za uključenje funkcije
koristite
ili
. Pritisnite
za po‐
stavljanje minuta i
to pokretanje.
Trajanje
Za postavljanje duljine
rada pećnice (maks.
23 h 59 min).
Završetak
Za postavljanje
vremena isključivanja
funkcije pećnice
(maks. 23 sata i 59
minuta).
Ako postavljate vrijeme za funkciju sata,
vrijeme počinje odbrojavanje nakon 5
sekundi.
Ako koristite funkcije sata:
Trajanje, Završetak, pećnica
isključuje grijače nakon 90%
postavljenog vremena.
Pećnica koristi preostalu
toplinu za nastavak pečenja
do isteka vremena (3 - 20
minuta).
1. Postavite funkciju pećnice.
2. Pritišćite
sve dok se na zaslonu
ne prikaže potrebna funkcija sata i
odgovarajući simbol.
3. Za postavljanje potrebnog vremena
pritisnite
ili
.
4. Za potvrdu pritisnite
.
Po isteku vremena, oglašava se signal.
Pećnica se isključuje. Na zaslonu se
prikazuje poruka.
5. Pritisnite bilo koji simbol za
zaustavljanje signala.
7.3 Zagrij + Zadrži
Uvjeti za funkciju:
•
•
Postavljena temperatura je viša od 80
°C .
Funkcija: Trajanje je postavljeno.
Funkcija: Zagrij + Zadrži održava
pripremljenu hranu toplom na 80 °C u
trajanju od 30 minuta. Uključuje se nakon
što su završeni postupci pečenja ili
prženja.
Funkciju možete uključiti ili isključiti u
izborniku: Osnovne postavke.
1. Uključite pećnicu.
2. Odaberite funkciju pećnice.
3. Postavite temperaturu iznad 80 °C .
4. Pritiščite
sve dok se na zaslonu
ne prikaže: Zagrij + Zadrži.
HRVATSKI
5. Za potvrdu pritisnite
.
Kad funkcija završi, oglašava se signal.
Funkcija ostaje uključena ako promijenite
funkciju pećnice.
7.4 Produljenje vremena
Funkcija: Produljenje vremena produljuje
funkciju pećnice nakon završenog
postavljenog vremena Trajanje.
2. Pritisnite
za uključenje ili
obustavljanje.
3. Postavite duljinu funkcije.
4. Pritisnite
.
Primjenjivo za sve funkcije
grijanja s Trajanje ili Masa
jela-automatika.
Ne koristi se za funkcije
grijanja sa sondom za
pečenje mesa.
8. AUTOMATSKI PROGRAMI
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
8.1 Automatski programi
Automatski programi nude optimalne
postavke za svaku vrstu mesa ili drugih
recepata.
•
•
•
Programi za meso s funkcijom: Masa
jela-automatika (izbornik: Pomoć pri
kuhanju) — Ta funkcija automatski
izračunava vrijeme pečenja. Za
korištenje trebate unijeti masu jela.
Programi za meso s funkcijom:
Senzor hrane - automatika (izbornik:
Pomoć pri kuhanju) — Ta funkcija
automatski izračunava vrijeme
pečenja. Za korištenje trebate unijeti
temperaturu mesa. Po isteku
programa oglašava se signal.
Automatski recepti (izbornik: Pomoć
pri kuhanju) — Ta funkcija koristi
unaprijed definirane vrijednosti za
svako jelo.
Jela s funkcijom:
Masa jela-automatika
Svinjsko pečenje
Teleće pečenje
Pirjano meso
17
1. Po isteku vremena pečenja oglašava
se signal. Pritisnite bilo koji simbol.
Na zaslonu se prikazuje poruka.
Jela s funkcijom:
Masa jela-automatika
Pečena divljač
Janjeće pečenje
Cijelo pile
Cijela purica
Cijela patka
Cijela guska
Jela s funkcijom:
Senzor hrane - automatika
Svinjska rebra
Goveđe pečenje
Skandinavska govedina
Rebra divljači
Janjeći but, srednje pečen
Perad, s kostima
Riba, cijela
za
18
www.electrolux.com
8.2 Pomoć pri kuhanju s
Automatski recepti
Pećnica ima komplet recepata koje
možete koristiti. Recepti su zadane
postavke i ne možete ih mijenjati.
1. Uključite pećnicu.
2. Odaberite izbornik: Pomoć pri
za potvrdu.
kuhanju. Pritisnite
3. Odaberite kategoriju i jelo. Za
potvrdu pritisnite
.
4. Odaberite recept. Za potvrdu
pritisnite
.
Kada koristite funkciju:
Ručno upravljanje, pećnica
koristi automatske postavke.
Možete ih promijeniti kao i
druge funkcije.
8.3 Pomoć pri kuhanju s Masa
jela-automatika
Ova funkcija automatski izračunava
vrijeme pečenja. Za korištenje ove
funkcije potrebno je unijeti težinu
namirnica.
1. Uključite pećnicu.
2. Odaberite izbornik: Pomoć pri
kuhanju. Pritisnite
za potvrdu.
3. Odaberite kategoriju i jelo. Za
potvrdu pritisnite
.
4. Odaberite funkciju: Masa jelaautomatika. Pritisnite
za potvrdu.
5. Pritisnite
ili
za postavljanje
mase hrane. Za potvrdu pritisnite
.
Započinje automatski program.
6. Težinu možete promijeniti u bilo
ili
kojem trenutku: Pritisnite
za promjenu mase.
7. Po isteku vremena, oglašava se
signal. Pritisnite bilo koji simbol za
isključivanje signala.
U nekim programima, hranu
okrenite nakon 30 minuta.
Na zaslonu se prikazuje
podsjetnik.
9. KORIŠTENJE PRIBORA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
9.1 Sonda za pečenje mesa
1. Postavite vrh sonde za pečenje mesa
u središte mesa.
2. Uključite utikač sonde za pečenje
mesa u utikač na gornjoj strani
unutrašnjosti.
Mogu se postaviti dvije temperature:
temperatura pećnice i temperatura jezgre
mesa.
Sonda za pečenje mesa mjeri
temperaturu jezgre mesa. Kada meso
dosegne postavljenu temperaturu
pećnica se isključuje.
OPREZ!
Koristite samo isporučenu
sondu za pečenje mesa ili
odgovarajuće zamjenske
dijelove.
Tijekom pečenja sonda za
pečenje mesa mora biti u
mesu i u utikaču.
3. Uključite pećnicu.
Na zaslonu se prikazuje simbol sonde za
pečenje mesa.
ili
u manje od 5
4. Pritisnite
sekundi kako biste postavili
temperaturu mesa.
HRVATSKI
19
5. Postavite funkciju pećnice i po
potrebi temperaturu pećnice.
Pećnica izračunava približno vrijeme
kraja ciklusa. Vrijeme završetka razlikuje
se za različite količine namirnica,
postavljene temperature pećnice
(minimalno 120°C) i način pečenja.
Pećnica izračunava približno vrijeme
kraja ciklusa od približno 30 minuta.
6. Za promjenu temperature jezgre
pritisnite .
Kad jezgra dosegne postavljenu
temperaturu, oglašava se signal. Pećnica
se automatski isključuje.
7. Pritisnite bilo koji simbol za
zaustavljanje signala.
8. Izvadite utikač sonde za pečenje
mesa iz utičnice i izvadite meso iz
pećnice.
9. Pritisnite
Žičana polica i pekač za pecivo /duboka
pliticazajedno:
Gurnite pekač za pecivo /duboku pliticu
između vodilica nosača polica i žičane
police na vodilicama iznad.
za isključivanje pećnice..
UPOZORENJE!
Sonda za temperaturu
jezgre je vruća. Postoji
opasnost od opekotina.
Budite pažljivi kada vadite
vrh i utikač sonde za
pečenje.
9.2 Umetanje pribora
Mreža za pečenje:
Gurnite mrežu između vodilica nosača
police i provjerite jesu li nožice okrenute
prema dolje..
Mali urezi na vrhu
povećavaju sigurnost. Te
izbočine ujedno su i dodatna
mjera protiv prevrtanja.
Visoki rub oko police
sprječava klizanje posuđa s
police.
9.3 Sklopive vodilice
Sačuvajte upute za
postavljanje teleskopskih
vodilica za buduću upotrebu.
Pomoću teleskopskih vodilica možete
lakše stavljati i vaditi plitice.
Pekač za pecivo/ Duboka plitica:
Pritisnite pekač za pecivo /duboku pliticu
između vodilica ili nosača polica.
OPREZ!
Nemojte čistiti teleskopske
vodilice u perilici posuđa.
Nemojte podmazivati
teleskopske vodilice.
1. Izvucite desnu i lijevu teleskopsku
vodilicu.
20
www.electrolux.com
Poklopac (B)
°C
Mlaznica i cijev mlaznice
2. Stavite mrežu za pečenje na
teleskopske vodilice i pažljivo ih
gurnite u pećnicu.
°C
C
D
"C" je cijev mlaznice za pečenje s parom,
"D" je mlaznica za izravno pečenje s
parom.
Cijev mlaznice (C)
Prije zatvaranja vrata pećnice sklopive
vodilice obavezno gurnite u pećnicu do
kraja.
9.4 Pribor za pečenje s parom
Posuda za dijetno pečenje za funkcije
pečenja s parom
Posuda se sastoji od staklene posude,
poklopca s otvorom za cijev mlaznice (C)
i čelične rešetke koju stavljate na dno
posude za pečenje.
Staklena zdjela (A)
Mlaznica za izravno pečenje s parom
(D)
HRVATSKI
21
Čelična rešetka (E)
•
Ne stavljajte vruću posudu za pečenje
na hladne / mokre površine.
9.5 Pečenje s parom u posudi
za dijetno pečenje
Hranu stavite na čeličnu rešetku unutar
posude za pečenje i poklopite
poklopcem.
1. Umetnite cijev mlaznice u specijalni
otvor na poklopcu posude za dijetno
pečenje.
C
•
Ne ulijevajte hladne tekućine u vruću
posudu za pečenje.
•
Ne upotrebljavajte posudu za pečenje
na vrućim površinama za kuhanje.
•
Posudu za pečenje ne čistite
abrazivnim sredstvima, ribalicama i
deterdžentima.
2. Stavite posudu za pečenje na prvu ili
drugu rešetku od dna.
3. Drugi kraj cijevi injektora stavite u
ulazni priključaak pare.
22
www.electrolux.com
Provjerite da ne prignječujete cijev
mlaznice ili da ne dodiruje grijač na vrhu
pećnice.
4. Postavite pećnicu na funkciju
pečenja s parom.
9.6 Izravno pečenje s parom
Hranu stavite na čeličnu rešetku unutar
posude za pečenje. Dodaje malo vode.
OPREZ!
Ne upotrebljavajte poklopac
posude.
UPOZORENJE!
Pazite kada upotrebljavate
mlaznicu kada pećnica radi.
Za rukovanje mlaznicom dok
je pećnica vruća uvijek
koristite kuhinjske rukavice.
Mlaznicu uvijek izvadite iz
pećnice kada ne
upotrebljavate funkciju pare.
Cijev mlaznice posebno je
napravljena za pečenje i ne
sadrži štetne tvari.
2. Stavite posudu za pečenje na prvu ili
drugu rešetku od dna.
Provjerite da ne prignječujete cijev
mlaznice ili da ne dodiruje grijač na vrhu
pećnice.
3. Postavite pećnicu na funkciju
pečenja s parom.
Kada kuhate piletinu, patku, puretinu,
kozletinu ili veliku ribu, umetnite mlaznicu
(D) izravno u prazan dio mesa. Provjerite
da niste prouzročili blokiranje otvora.
Za više informacija o pečenju s parom
pogledajte tablice za pečenje s parom u
poglavlju "Savjeti i preporuke".
1. Stavite mlaznicu (D) u cijev mlaznice
(C). Spojite drugi kraj na ulaz pare.
10. DODATNE FUNKCIJE
10.1 Favoriti
Svoje omiljene postavke kao što su
trajanje, temperatura ili funkcija pećnice
možete spremiti. Na raspolaganju su u
izborniku: Favoriti. Možete spremiti do 20
programa.
Spremanje programa
1. Uključite pećnicu.
2. Postavite funkciju pećnice ili
automatski program.
HRVATSKI
3. Pritiščite
sve dok se na zaslonu
ne prikaže: SPREMI.
4. Za potvrdu pritisnite
.
Na zaslonu se prikazuju prva tri položaja
memorije.
5. Za potvrdu pritisnite
.
6. Unesite naziv programa.
Prvo slovo treperi.
7. Pritisnite
ili
za promjenu slova.
8. Pritisnite
.
Sljedeće slovo treperi.
9. Ponovite korak 7 ako jepotrebno.
10. Za spremanje pritisnite i držite
.
Popunjeni položaj memorije možete
zamijeniti novim unosom. Kad se na
zaslonu prikaže prvi slobodni položaj
memorije, pritisnite
ili
i pritisnite
kako biste spremili preko postojećeg
programa.
Naziv programa možete promijeniti u
izborniku: Upišite naziv programa.
23
10.3 Blokiranje tipki
Ta funkcija sprječava nehotičnu
promjenu funkciju grijanja. Tu funkciju
možete uključiti samo kada pećnica radi.
1. Uključite pećnicu.
2. Postavite funkciju zagrijavanja ili
postavku.
sve dok se na zaslonu
3. Pritiščite
ne prikaže: Blokiranje tipki.
4. Za potvrdu pritisnite
.
Ako radi funkcija Pirolitičko
čišćenje, vrata su zaključana
i simbol ključa pojavljuje se
na zaslonu.
Za isključivanje funkcije, pritisnite . Na
zaslonu se prikazuje poruka. Pritisnite
ponovno
, a zatim
za potvrdu.
Kad isključite pećnicu,
funkcija se također
isključuje.
Uključivanje programa
10.4 Odaberi + Započni
1. Uključite pećnicu.
2. Odaberite izbornik: Favoriti.
Funkcija vam omogućuje da postavite
funkciju pećnice (ili program) i kasnije je
koristite jednim pritiskom bilo kojeg
simbola.
3. Za potvrdu pritisnite
.
4. Odaberite naziv omiljenog programa.
5. Za potvrdu pritisnite
.
za izravan prelazak
Možete pritisnuti
u izbornik: Favoriti.
10.2 Uporaba roditeljske zaštite
Kada je uključena roditeljska zaštita
pećnica se ne može slučajno uključiti.
Ako funkcija Pirolitičko
čišćenje radi, vrata se
automatski zaključavaju.
Kada pritisnete bilo koji
simbol na zaslonu se
pojavljuje poruka.
1. Pritisnite
za uključenje zaslona.
2. Istovremeno pritisnite
i
dok se
na zaslonu ne prikaže poruka .
Za isključivanje funkcije Roditeljska
blokada ponovite 2. korak.
1. Uključite pećnicu.
2. Postavite funkciju pećnice.
3. Pritiščite
sve dok se na zaslonu
ne prikaže: Trajanje.
4. Postavite vrijeme.
sve dok se na zaslonu
5. Pritiščite
ne prikaže: Odaberi + Započni.
6. Za potvrdu pritisnite
.
Pritisnite bilo koji simbol (osim za ) za
pokretanje funkcije: Odaberi + Započni.
Započinje postavljena funkcija pećnice.
Po završetku funkcije pećnice oglašava
se signal.
24
www.electrolux.com
•
•
•
Blokiranje tipki je
uključeno kad radi
funkcija pećnice.
Izbornik: Osnovne
postavke vam omogućuje
uključenje funkcije:
Odaberi + Započni
uključivanje i
isključivanje.
10.5 Automatsko isključivanje
Iz sigurnosnih razloga pećnica se
automatski isključuje nakon nekog
vremena ako funkcija pećnice radi a vi
ne promijenite niti jednu postavku.
•
Noćno osvjetljenje - kad je pećnica
isključena, svjetlina zaslona je manja
između 22:00 i 06:00.
Dnevna svjetlost:
– kad je pećnica uključena.
– ako dodirnete simbol tijekom
noćnog osvjetljenja (osim
UKLJUČENO/ISKLJUČENO),
zaslon se vraća u dnevni način
osvjetljenja za sljedećih 10
sekundi.
– ako je pećnica isključena i
postavite funkciju: Zvučni alarm.
Kada završi funkcija zvučnog
alarma, zaslon se vraća u noćno
osvjetljenje.
10.7 Ventilator za hlađenje
Temperatura (°C)
Vrijeme
isključivanja (h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
Kada pećnica radi, ventilator za hlađenje
automatski se uključuje kako bi površinu
pećnice održao hladnom. Ako isključite
pećnicu, ventilator za hlađenje nastavlja
raditi dok se pećnica ne ohladi.
200 - 245
5.5
10.8 Sigurnosni termostat
250 - maksimalno
1.5
Neispravan rad pećnice ili komponente u
kvaru mogu uzrokovati opasno
pregrijavanje. Kako bi se to spriječilo,
paćnica ima sigurnosni termostat koji
prekida napajanje. Pećnica se ponovno
automatski uključuje čim se temperatura
snizi.
Automatsko isključivanje ne
radi s funkcijama:
Osvijetljenje unutrašnjosti,
Senzor za hranu,Trajanje,
Završetak.
10.6 Svjetlina zaslona
Postoje dva načina osvjetljenja zaslona:
11. SAVJETI I PREPORUKE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
Temperature i vremena
pečenja u tablicama služe
kao primjeri. Oni ovise o
receptima, kvaliteti i količini
korištenih sastojaka.
11.1 Preporuke za kuhanje
Pećnica ima pet položaja police.
Brojite položaje police od dna pećnice.
Vaša pećnica može peći drugačije nego
pećnica koju ste imali ranije. Tablica
ispod sadrži standardne postavke
temperature, vremena kuhanja i položaja
police.
Ako ne možete naći postavke za posebni
recept, potražite onaj za sličan recept.
Pećnica ima poseban sustav pomoću
kojega zrak cirkulira i para se stalno
reciklira. S tim sustavom možete kuhati u
parnom okolišu i održati hranu mekanom
iznutra a hrskavom izvana. Time se
skraćuje vrijeme pečenja i potrošnja
energije.
HRVATSKI
25
Pečenje kolača
Ne otvarajte vrata pećnice prije isteka
3/4 postavljenog vremena kuhanja.
Vremena pripreme
Vremena pripreme ovise o vrsti,
konzistentnosti i volumenu hrane.
Ako koristite dvije posude za pečenje
istovremeno, ostavite jednu praznu
razinu između njih.
U početku pratite tijek kuhanja. Pronađite
najbolje postavke (postavka topline,
vrijeme pripreme itd.) za vaše posuđe,
recepte i količine tijekom korištenja
uređaja.
Pečenje mesa i ribe
Koristite duboku pliticu za vrlo masnu
hranu kako biste sačuvali pećnicu od
mrlja koje mogu biti trajne.
11.2 Unutarnja strana vrata
Ostavite meso otprilike 15 minuta prije
rezanja tako da se sok ne iscijedi.
Kako biste spriječili stvaranje prevelike
količine dima tijekom pečenja, u duboku
pliticu dodajte malo vode. Za
sprečavanje kondenzacije dima, dodajte
vode svaki put nakon što se osuši.
S unutarnje strane vrata nalaze se:
•
•
brojevi položaja polica.
informacije o funkcijama pećnice,
preporučeni položaji polica i
temperature za pripremu jela.
11.3 Pečenje i prženje
Kolači
Jelo
Uobičajeno kuhanje
Vrući zrak
Vrijeme
(min)
Na‐
pomene
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Recepti s
tučenim
tijestom
170
2
160
3 (2 i 4)
45 - 60
U kalupu
za torte
Prhko
tijesto
170
2
160
3 (2 i 4)
20 - 30
U kalupu
za torte
Kolač sa
170
sirom i
maslacem
1
165
2
80 - 100
U kalupu
za kolače
od 26 cm
Štrudl
175
3
150
2
60 - 80
U pekaču
Torta s
marmelad
om
170
2
165
2 (lijevo i
desno)
30 - 40
U kalupu
za kolače
od 26 cm
Božićni
kolač/
bogati
voćni
kolač
160
2
150
2
90 - 120
U kalupu
za kolače
od 20 cm
Pećnicu
prethodno
zagrijte 10
minuta
26
www.electrolux.com
Jelo
Uobičajeno kuhanje
Vrući zrak
Vrijeme
(min)
Na‐
pomene
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Voćni
kolač
175
1
160
2
50 - 60
U kalupu
za kruh
Pećnicu
prethodno
zagrijte 10
minuta
Biskviti /
rezanci
140
3
140 - 150
3
25 - 45
U pekaču
Poljupci - 120
jedna razi‐
na
3
120
3
80 - 100
U pekaču
Poljupci dvije razi‐
ne
-
-
120
2i4
80 - 100
U posudi
za
pečenje.
Pećnicu
prethodno
zagrijte 10
minuta
Žemlje
190
3
190
3
12 - 20
U posudi
za
pečenje.
Pećnicu
prethodno
zagrijte 10
minuta
Ekleri 190
jedna razi‐
na
3
170
3
25 - 35
U pekaču
Ekleri dvije razi‐
ne
-
170
2i4
35 - 45
U pekaču
Voćne pite 180
2
170
2
45 - 70
U kalupu
za kolače
od 20 cm
Bogata
voćna tor‐
ta
160
1
150
2
110 - 120
U kalupu
za kolače
od 24 cm
Sendvič
Victoria
170
1
160
2 (lijevo i
desno)
30 - 50
U kalupu
za kolače
od 20 cm
-
HRVATSKI
27
Kruh i pizza
Jelo
Uobičajeno kuhanje
Vrući zrak
Vrijeme
(min)
Na‐
pomene
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Bijeli kruh
190
1
190
1
60 - 70
1-2
komada,
0,5 kg po
komadu
Pećnicu
prethodno
zagrijte 10
minuta
Raženi
kruh
190
1
180
1
30 - 45
U kalupu
za kruh
Peciva
190
2
180
2 (2 i 4)
25 - 40
6 - 8 peci‐
va u
pekaču za
pecivo.
Pećnicu
prethodno
zagrijte 10
minuta
Pizza
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
U pekaču
za pecivo
ili dubokoj
plitici.
Pećnicu
prethodno
zagrijte 10
minuta
Pšenične
pogače
200
3
190
3
10 - 20
U posudi
za
pečenje.
Pećnicu
prethodno
zagrijte 10
minuta
Vrijeme
(min)
Na‐
pomene
40 - 50
U kalupu
Pite
Jelo
Zapečena
tjestenina
Uobičajeno kuhanje
Vrući zrak
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
200
180
2
2
28
www.electrolux.com
Jelo
Uobičajeno kuhanje
Vrući zrak
Vrijeme
(min)
Na‐
pomene
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Pita od
prhkog
tijesta s
povrćem
200
2
175
2
45 - 60
U kalupu
Bureci
180
1
180
1
50 - 60
U kalupu.
Pećnicu
prethodno
zagrijte 10
minuta
Lasagne
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
U kalupu.
Pećnicu
prethodno
zagrijte 10
minuta
Caneloni
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
U kalupu.
Pećnicu
prethodno
zagrijte 10
minuta
Vrijeme
(min)
Na‐
pomene
Meso
Jelo
Uobičajeno kuhanje
Vrući zrak
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Govedina
200
2
190
2
50 - 70
Na mreži
za
pečenje
Svinjetina
180
2
180
2
90 - 120
Na mreži
za
pečenje
Teletina
190
2
175
2
90 - 120
Na mreži
za
pečenje
Englesko
goveđe
pečenje,
slabo pe‐
čeno
210
2
200
2
50 - 60
Na mreži
za
pečenje
HRVATSKI
Jelo
Uobičajeno kuhanje
Vrući zrak
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Englesko
goveđe
pečenje,
srednje
pečeno
210
2
200
Englesko
goveđe
pečenje,
dobro pe‐
čeno
210
2
Svinjska
plećka
180
Svinjske
nogice
29
Vrijeme
(min)
Na‐
pomene
2
60 - 70
Na mreži
za
pečenje
200
2
70 - 75
Na mreži
za
pečenje
2
170
2
120 - 150
S koricom
180
2
160
2
100 - 120
2 komada
Janjetina
190
2
175
2
110 - 130
But
Piletina
220
2
200
2
70 - 85
Cijela
Rajčice
180
2
160
2
210 - 240
Cijela
Patka
175
2
220
2
120 - 150
Cijela
Guska
175
2
160
1
150 - 200
Cijela
Kunić
190
2
175
2
60 - 80
Razrezan
na
komade
Zec
190
2
175
2
150 - 200
Razrezan
na
komade
Fazan
190
2
175
2
90 - 120
Cijeli
Vrijeme
(min)
Na‐
pomene
Riba
Jelo
Uobičajeno kuhanje
Vrući zrak
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Pastrva/
komarča
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 riba
Tuna/
losos
190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 fileta
11.4 Mali roštilj
Pećnicu prethodno zagrijte 3 minuta.
Koristite četvrti položaj police u pećnici.
Postavite maksimalnu temperaturu.
30
www.electrolux.com
Jelo
Množství
Vrijeme (min)
Komada
Količina
(kg)
1. strana
2. strana
Teleći odresci
4
0.8
12 - 15
12 - 14
Goveđi odrezak
4
0.6
10 - 12
6-8
Svinjetina
8
-
12 - 15
10 - 12
Svinjski kotleti
4
0.6
12 - 16
12 - 14
Pile (razrezano na 2
dijela)
2
1
30 - 35
25 - 30
Kebabi
4
-
10 - 15
10 - 12
Pileća prsa
4
0.4
12 - 15
12 - 14
Hamburger
6
0.6
20 - 30
-
Riblji filet
4
0.4
12 - 14
10 - 12
Tost sendviči
4-6
-
5-7
-
Tost
4-6
-
2-4
2-3
11.5 Turbo roštilj
Svinjetina
Koristite prvi ili drugi položaj na polici.
Govedina
Prethodno zagrijte pećnicu.
Za izračun vremena pečenja, pomnožite
vrijeme iz tablice ispod s centimetrima
debljine fileta.
Jelo
Tempera‐
tura (°C)
Vrijeme
(min)
Goveđe
pečenje ili
file, slabo
pečeno
190 - 200
5-6
Goveđe
pečenje ili
file, srednje
pečeno
180 - 190
6-8
Goveđe
pečenje ili
file, dobro
pečeno
170 - 180
8 - 10
Jelo
Tempera‐
tura (°C)
Vrijeme
(min)
Rame, vrat,
komad
šunke (1 –
1,5 kg)
160 - 180
90 - 120
Pečena re‐
bra, 1 - 1.5
kg
170 - 180
60 - 90
Mesna štru‐
ca (0,75 – 1
kg)
160 - 170
50 - 60
Svinjska
koljenica
(gotova),
0,75 - 1 kg
150 - 170
90 - 120
Jelo
Tempera‐
tura (°C)
Vrijeme
(min)
Teleće
pečenje 1
kg
160 - 180
90 - 120
Teletina
HRVATSKI
Jelo
Tempera‐
tura (°C)
Vrijeme
(min)
Jelo
Tempera‐
tura (°C)
Vrijeme
(min)
Teleća
koljenica
(1,5 – 2 kg)
160 - 180
120 - 150
Pile, veće
pile, 1-1,5
kg
190 - 210
50 - 70
Patka 1,5 2 kg
180 - 200
80 - 100
Janjetina
Jelo
Tempera‐
tura (°C)
Vrijeme
(min)
Janjeći but,
janjeće
pečenje, 1 1,5kg
150 - 170
100 - 120
Janjeća
leđa, 1 1,5kg
160 - 180
40 - 60
Guska, 3,5 - 160 - 180
5kg
120 - 180
Purica, 2,5 - 160 - 180
3,5 kg
120 - 150
Purica, 4 - 6 140 - 160
kg
150 - 240
Riba, cijela (na pari)
Jelo
Perad
Jelo
Tempera‐
tura (°C)
Vrijeme
(min)
Porcije pe‐
radi, 0.2 0.25 kg
svaka
200 - 220
30 - 50
Pile, polovi‐
ca, 0.4 - 0.5
kg svaka
190 - 210
Tempera‐
tura (°C)
Vrijeme
(min)
Riba, 1 - 1,5 210 - 220
kg
40 - 60
11.6 Vlažni vrući zrak
Za najbolje rezultate slijedite
preporuke navedene u tablici
ispod.
35 - 50
Jelo
Pribor
Temperatura Položaj
(°C)
rešetke
Vrijeme
(min)
Slatke rolade,
12 komada
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom:
180
2
20 - 30
Rolade, 9
komada
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom:
180
2
30 - 40
Pizza, smrznu‐
ta, 0,35 kg
žičana polica
220
2
10 - 15
Rolada
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom:
170
2
25 - 35
Čokoladni
kolačić
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom:
175
3
25 - 30
Sufle, 6
komada
keramički kalupi na mre‐ 200
ži žičanoj polici
3
25 - 30
31
32
www.electrolux.com
Jelo
Pribor
Temperatura Položaj
(°C)
rešetke
Vrijeme
(min)
Biskvitna
podloga za flan na
podloga za flan žičanoj polici
180
2
15 - 25
Sendvič Victo‐
ria
pečenje na žičanoj
polici
170
2
40 - 50
Poširana riba,
0,3 kg
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom:
180
3
20 - 25
Cijela riba, 0,2
kg
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom:
180
3
25 - 35
Riblji filet, 0,3
kg
pizza na žičanoj polici
180
3
25 - 30
Poširano
meso, 0,25 kg
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom:
200
3
35 - 45
Shashlik, 0,5
kg
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom:
200
3
25 - 30
Kolačići, 16
komada
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom:
180
2
20 - 30
Makaroni, 20
komada
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom:
180
2
25 - 35
Mafini, 12
komada
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom:
170
2
30 - 40
Ukusno tijesto,
16 komada
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom:
180
2
25 - 30
Krekeri, 20
komada
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom:
150
2
25 - 35
Tortice, 8
komada
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom:
170
2
20 - 30
Poširano povr‐
će, 0,4 kg
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom:
180
3
35 - 45
Vegetarijanski
omlet
pizza na žičanoj polici
200
3
25 - 30
Povrće, medi‐
teransko, 0,7
kg
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom:
180
4
25 - 30
11.7 Nisko temp. pečenje
Ovu funkciju koristite za pripremu tankih,
mekanih komada mesa i ribe s
temperaturom mesa ne većom od 65 °C.
Ta funkcija nije primjenjiva na recepte
poput pečenke u posudi ili masnog
svinjskog pečenja. Ova sonda za
pečenje mesa jamči vam da meso ima
ispravnu temperaturu (vidi tablicu Sonde
za pečenje mesa).
Temperaturu pećnice, za prvih 10
minuta, postavite između 80 °C i 150 °C.
HRVATSKI
Zadana vrijednost je 90 °C. Nakon što je
temperatura postavljena, pećnica
nastavlja s kuhanjem na 80 °C. Ovu
funkciju ne upotrebljavajte za pripremu
peradi.
33
Postavite temperaturu na 120 °C.
Ako koristite tu funkciju,
uvijek pripremajte jelo bez
poklopca.
1. Zapecite meso u plitici na ploči za
kuhanje s vrlo visokom postavkom 1
- 2 minute sa svake strane.
2. Meso, zajedno s vrućom pliticom za
pečenje mesa, stavite u pećnicu na
mrežu za pečenje.
3. Sondu za pečenje mesa postavite u
meso.
4. Odaberite funkciju: Nisko temp.
pečenje i postavite ispravnu konačnu
temperaturu jezgre.
Jelo
Vrijeme
(min)
Položaj re‐
šetke
Pečena gove‐
dina 1 - 1.5 kg
120 - 150 1
Goveđi filet 1 1.5 kg
90 - 150
Pečena teleti‐
na 1 - 1.5 kg
120 - 150 1
Odresci 0.2 0.3 kg
20 - 40
3
3
11.8 Odmrzavanje
Jelo
Količina
(kg)
Vrijeme
Naknadno
odmrzavanj vrijeme
a (min.)
odmrzavanja
(min)
Napomene
Pile
1.0
100 - 140
20 - 30
Pile stavite na okrenuti
tanjurić postavljen u
veliki tanjur. Preokrenuti
kada prođe pola
vremena.
Meso
1.0
100 - 140
20 - 30
Preokrenuti kada prođe
pola vremena.
Meso
0.5
90 - 120
20 - 30
Preokrenuti kada prođe
pola vremena.
Pastrva
1.50
25 - 35
10 - 15
-
Jagode
3.0
30 - 40
10 - 20
-
Maslac
2.5
30 - 40
10 - 15
-
Krema
2 x 2,0
80 - 100
10 - 15
Vrhnje se može tući i
kada je još djelomično
zamrznuto.
Gateau torta
1.4
60
60
-
11.9 Konzerviranje
Upotrebljavajte samo staklenke za
konzerviranje istih dimenzija dostupne na
tržištu.
Ne koristite staklenke s poklopcima koji
se odvijaju i s bajonetnim ili metalnim
poklopcima.
34
www.electrolux.com
Za ovu funkciju koristite prvu policu
odozdo.
Na pekač za pecivo ne stavljajte više od
šest staklenki od jedne litre.
Staklenke napunite jednoliko i zatvorite
ih obujmicom.
Staklenke se ne smiju međusobno
dodirivati.
U pekač za pecivo stavite oko 1/2 litre
vode kako biste osigurali dovoljno vlage
u pećnici.
Kada voda u teglama proključa (nakon
otprilike 35-60 minuta u teglama od
jedne litre), isključite pećnicu ili smanjite
temperaturu na 100 °C (pogledajte
tablicu).
Meko voće
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme kuhanja
do početka
ključanja (min)
Nastavak kuhanja
pri 100 °C (min.)
Jagode / Borovni‐
ce / Maline / Zreli
ogrozdi
160 - 170
35 - 45
-
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme kuhanja
do početka
ključanja (min)
Nastavak kuhanja
pri 100 °C (min.)
Kruške / Dunje /
Šljive
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme kuhanja
do početka
ključanja (min)
Nastavak kuhanja
pri 100 °C (min.)
Mrkva 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Krastavci
160 - 170
50 - 60
-
Miješano povrće za 160 - 170
kiseljenje
50 - 60
5 - 10
Korabica / Grašak /
Šparoge
50 - 60
15 - 20
Koštunjavo voće
Povrće
160 - 170
1) Ostavite u pećnici nakon isključivanja.
11.10 Sušenje
Prekrijte police masnim papirom ili
papirom za pečenje.
Za bolje rezultate zaustavite pećnicu na
pola vremena sušenja, otvorite vrata i za
dovršetak pustite da se osuši preko noći.
Povrće
Za jednu pliticu upotrijebite položaj treće police.
Za 2 plitice upotrijebite položaj prve i četvrte police.
HRVATSKI
35
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme (h)
Grah
60 - 70
6-8
Paprike
60 - 70
5-6
Ukiseljeno povrće
60 - 70
5-6
Gljive
50 - 60
6-8
Začinsko bilje
40 - 50
2-3
Voće
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (h)
Položaj rešetke
1 položaj
2 položaja
Šljive
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Marelice
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Jabuke izreza‐
ne na ploške
60 - 70
6-8
3
1/4
Kruške
60 - 70
6-9
3
1/4
11.11 Vrući zrak + parno
Torte i tijesta
Jelo
Temperatu‐ Vrijeme
ra (°C)
(min)
Položaj
rešetke
Napomene
Kolač od
jabuka1)
160
60 - 80
2
U kalupu za kolače od 20
cm
Tartovi
175
30 - 40
2
U kalupu za kolače od 26
cm
Voćna torta
160
80 - 90
2
U kalupu za kolače od 26
cm
Dizano tijesto
160
35 - 45
2
U kalupu za kolače od 26
cm
Panettone1)
150 - 160
70 - 100
2
U kalupu za kolače od 20
cm
Kolač od šljiva1)
160
40 - 50
2
U kalupu za kruh
Kolačići
150 - 160
25 - 30
3 (2 i 4)
U pekaču
Biskviti
150
20 - 35
3 (2 i 4)
U pekaču
Slatka peciva1)
180 - 200
12 - 20
2
U pekaču
36
www.electrolux.com
Jelo
Temperatu‐ Vrijeme
ra (°C)
(min)
Položaj
rešetke
Napomene
Brioši1)
180
3 (2 i 4)
U pekaču
15 - 20
1) Pećnicu prethodno zagrijte 10 minuta.
Pite
Pripremite kalup za tortu.
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
Punjeno povrće
170 - 180
30 - 40
1
Lasagne
170 - 180
40 - 50
2
Zapečeni krumpir
160 - 170
50 - 60
1 (2 i 4)
Meso
Koristite drugi položaj police u pećnici.
Koristite mrežu za pečenje.
Jelo
Tempera‐
tura (°C)
Vrijeme
(min)
Pile, cijelo,
1 kg
200
55 - 65
Jelo
Tempera‐
tura (°C)
Vrijeme
(min)
Svinjsko
pečenje 1
kg
180
90 - 110
Purica,
cijela, 4 kg
170
180 - 240
170 - 180
120 - 150
Teletina, 1
kg
180
90 - 110
Patka,
cijela, 2 2,5kg
Goveđi
odrezak slabo pe‐
čen, 1 kg
210
45 - 50
Zec, izre‐
zan na
komade
170 - 180
60 - 90
Goveđi
odrezak srednje pe‐
čen, 1 kg
200
55 - 65
Goveđi
190
odrezak jako pečen,
1 kg
65 - 75
Koristite prvi položaj police u pećnici.
Jelo
Tempera‐
tura (°C)
Vrijeme
(min)
Guska,
cijela, 3 kg
160 - 170
150 - 200
Riba
Koristite drugi položaj police u pećnici.
Koristite drugi položaj police u pećnici.
Jelo
Tempera‐
tura (°C)
Vrijeme
(min)
Janje, but,
1 kg
175
110 - 130
Jelo
Tempera‐
tura (°C)
Vrijeme
(min)
Pastrva,
3-4 ribe,
1,5kg
180
25 - 35
HRVATSKI
Jelo
Tempera‐
tura (°C)
Vrijeme
(min)
Jelo
Vrijeme
(min)
Tuna, 4 - 6
fileta, 1,2
kg
175
35 - 50
Bijele šparoge
25 - 35
Zelene šparoge
35 - 45
Zec
200
Tikvice, rezane
20 - 25
Mrkva
35 - 40
Komorač
30 - 35
Korabica
25 - 30
Paprika nasjeckana na
trake
20 - 25
Sjeckani celer
30 - 35
20 - 30
Podgrijavanje parom
Podgrijte jelo na tanjuru.
Pećnicu prethodno zagrijte 10 minuta.
Koristite drugi položaj police u pećnici.
Jelo
Tempera‐
tura (°C)
Vrijeme
(min)
Složenac /
Gratinirana
jela
15 - 25
Tjestenina i
umak
10 - 15
Prilozi (npr.
riža,
krumpiri,
tjestenina)
10 - 15
Jela na
jednom
tanjuru
10 - 15
Meso
10 - 15
Riba
Koristite drugi položaj police u pećnici.
Povrće
10 - 15
Postavite temperaturu na 130°C .
11.12 Kuhanje u dijetnom
posuđu
Koristite funkciju:Vrući zrak + parno.
Povrće
Koristite drugi položaj police u pećnici.
Postavite temperaturu na 130°C .
Jelo
Vrijeme
(min)
Brokula, cvjetići
20 - 25
Patlidžan
Meso
Koristite drugi položaj police u pećnici.
Postavite temperaturu na 130°C .
Jelo
Vrijeme
(min)
Kuhana šunka
55 - 65
Kuhana pileća prsa
25 - 35
Kasseler (dimljeni
svinjeći but)
80 - 100
Jelo
Vrijeme
(min)
Pastrva
25 - 30
Fileti od lososa
25 - 30
Prilozi
Koristite drugi položaj police u pećnici.
Postavite temperaturu na 130°C .
Jelo
Vrijeme
(min)
15 - 20
Riža
35 - 40
Cvjetača, cvjetići
25 - 30
50 - 60
Rajčice
15
Neoguljeni krumpiri,
srednji
37
38
www.electrolux.com
Jelo
Vrijeme
(min)
Kuhani krumpiri, nare‐
zani na četvrtine
35 - 45
Palenta
40 - 45
11.13 Pizza program
Predgrijte praznu pećnicu 10
minuta prije kuhanja.
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme
(min)
Položaj re‐ Napomene
šetke
Pizza (tanka
kora)
200 - 220
15 - 25
1
U pekaču za pe‐
civo
Pizza (s boga‐
tim nadjevom)
200 - 220
20 - 30
1
U pekaču za pe‐
civo
Mini pizza
200 - 220
15 - 20
1
U pekaču za pe‐
civo
Kolač od
jabuka
150 - 170
50 - 70
1
U kalupu za tor‐
te od 20 cm
Pita
170 - 190
35 - 50
1
U kalupu za tor‐
te od 26 cm
Pita od luka
200 – 220
20 – 30
2
U pekaču za pe‐
civo
11.14 Podgrijavanje parom
Predgrijte praznu pećnicu 10
minuta prije kuhanja.
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
Složenac / Gratinirana 130
jela
15 - 25
2
Tjestenina i umak
130
10 - 15
2
Prilozi (npr. riža,
krumpiri, tjestenina)
130
10 - 15
2
Jela na jednom
tanjuru
130
10 - 15
2
Meso
130
10 - 15
2
Povrće
130
10 - 15
2
HRVATSKI
39
11.15 Pečenje kruha
Predgrijte praznu pećnicu 10
minuta prije kuhanja.
Jelo
Količi‐
na (kg)
Temperatu‐ Vrijeme
ra (°C)
(min)
Položaj re‐
šetke
Napomene
Bijeli kruh
1.0
180 - 190
45 - 60
2
1 - 2 komada,
500 g za
svaki komad
Pecivo-kiflice 0.5
190 - 210
20 - 30
2 (2 i 4)
6 - 8 kiflica u
pekaču za
pecivo
Raženi kruh
1.0
180 - 200
50 - 70
2
1 - 2 komada,
500 g za
svaki komad
Focaccia
-
190 - 210
20 - 25
2
U pekaču
11.16 Tablica sonde za pečenje
mesa
Jelo
Temperatura jezgre
hrane (°C)
Teleće pečenje
75 - 80
Teleća koljenica 85 - 90
Englesko gove‐
đe pečenje,
slabo pečeno
45 - 50
Englesko gove‐
đe pečenje,
srednje pečeno
60 - 65
Englesko gove‐
đe pečenje, do‐
bro pečeno
70 - 75
Jelo
Temperatura jezgre
hrane (°C)
Svinjska plećka
80 - 82
Svinjske nogice
75 - 80
Janjetina
70 - 75
Pile
98
Zec
70 - 75
Pastrva/
komarča
65 - 70
Tuna/losos
65 - 70
11.17 Informacije za ustanove
za testiranje
Provjere prema IEC 60350-1.
Jelo
Funkce
Pribor
Polož Temp Vrijeme
aj re‐ eratu‐ (min)
šetke ra (°C)
Sitan
kolač
Uobičajeno
kuhanje
Pekač za 3
pecivo
170
20 - 30
Napomene
Stavite 20 malih
kolača po
jednom pladnju
za pečenje.
40
www.electrolux.com
Jelo
Funkce
Pribor
Polož Temp Vrijeme
aj re‐ eratu‐ (min)
šetke ra (°C)
Napomene
Sitan
kolač
Vrući zrak /
Vrući zrak
Pekač za 3
pecivo
150 160
20 - 35
Stavite 20 malih
kolača po
jednom pladnju
za pečenje.
Sitan
kolač
Vrući zrak /
Vrući zrak
Pekač za 2 i 4
pecivo
150 160
20 - 35
Stavite 20 malih
kolača po
jednom pladnju
za pečenje.
Pita od
jabuka
Uobičajeno
kuhanje
Žičana
polica
2
180
70 - 90
Koristite 2 lima
(promjera 20
centimetara),
dijagonalno pod‐
ignuta.
Pita od
jabuka
Vrući zrak /
Vrući zrak
Žičana
polica
2
160
70 - 90
Koristite 2 lima
(promjera 20
centimetara),
dijagonalno pod‐
ignuta.
Spužva‐ Uobičajeno
sti kolač kuhanje
bez mas‐
noće
Žičana
polica
2
170
40 - 50
Koristite kalup za
torte (promjera
26 centimetara).
Pećnicu prethod‐
no zagrijte 10
minuta.
Spužva‐ Vrući zrak /
sti kolač Vrući zrak
bez mas‐
noće
Žičana
polica
2
160
40 - 50
Koristite kalup za
torte (promjera
26 centimetara).
Pećnicu prethod‐
no zagrijte 10
minuta.
Spužva‐ Vrući zrak /
sti kolač Vrući zrak
bez mas‐
noće
Žičana
polica
2i4
160
40 - 60
Koristite kalup za
torte (promjera
26 centimetara).
Dijagonalno pod‐
ignute.
Pećnicu prethod‐
no zagrijte 10
minuta.
Prhko
tijesto
Vrući zrak /
Vrući zrak
Pekač za 3
pecivo
140 150
20 - 40
-
Prhko
tijesto
Vrući zrak /
Vrući zrak
Pekač za 2 i 4
pecivo
140 150
25 - 45
-
HRVATSKI
Polož Temp Vrijeme
aj re‐ eratu‐ (min)
šetke ra (°C)
41
Jelo
Funkce
Pribor
Napomene
Prhko
tijesto
Uobičajeno
kuhanje
Pekač za 3
pecivo
140 150
25 - 45
Tost
4-6
komada
Mali roštilj
Žičana
polica
4
maks.
2 - 3 minute
Pećnicu prethod‐
prva strana; 2 no zagrijte 3
- 3 minute
minuta.
druga strana
Goveđi
burger
6
komada,
0.6 kg
Mali roštilj
Žičana
polica i
posuda
za
sakuplja
nje mas‐
noće
4
maks.
20 - 30
-
Stavite mrežu za
pečenje na če‐
tvrtu razinu i po‐
sudu za
skupljanje mas‐
noće na treću ra‐
zinu pećnice.
Okrenite hranu
na polovici
vremena
kuhanja.
Pećnicu prethod‐
no zagrijte 3
minuta.
12. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
12.1 Napomene o čišćenju
Prednju stranu pećnice očistite mekom
krpom namočenom u toplu vodu s blagim
sredstvom za čišćenje.
Za čišćenje metalnih površina koristite
namjensko sredstvo za čišćenje.
Unutrašnjost pećnice očistite nakon
svake upotrebe. Nakupljanje masti ili
drugih ostataka hrane može rezultirati
požarom. Rizik je veći za pliticu roštilja.
Nakon svake upotrebe očistite svu
dodatnu opremu i pustite da se osuši.
Koristite meku krpu namočenu u toplu
vodu sa sredstvom za čišćenje. Pribor ne
perite u perilici posuđa.
Tvrdokorne mrlje čistite posebnim
sredstvom za čišćenje pećnica.
Ako je dodatna oprema od neljepljivog
materijala, ne čistite je agresivnim
sredstvima, oštrim predmetima ili u
perilici posuđa. To može uzrokovati
oštećenja na neljepljivom sloju.
U uređaju ili na staklu vrata može se
kondenzirati vlaga. Za smanjenje
kondenzacije, uključite pećnicu 10
minuta prije kuhanja.Nakon svake
uporabe očistite vlagu iz pećnice.
12.2 Pećnice od nehrđajućeg
čelika ili aluminija
Očistite vrata pećnice samo vlažnom
krpom ili spužvom. Osušite mekanom
krpom.
Ne koristite čeličnu vunu, kiseline ili
abrazivne proizvode koji bi mogli oštetiti
površinu pećnice. Očistite upravljačku
ploču pećnice uz isti oprez.
42
www.electrolux.com
12.3 Skidanje vodilica polica
Za čišćenje pećnice, skinite vodilice
polica.
OPREZ!
Pažljivo skidajte vodilice
polica.
1. Prednji dio nosača police povucite
dalje od bočne stijenke.
2. Stražnji dio vodilice police povucite s
bočne stjenke i uklonite ga.
1
2
•
ako niste isključili utikač sonde za
pečenje mesa iz utičnice.
• ako niste u potpunosti zatvorili vrata
pećnice.
Najtvrdokorniju prljavštinu uklonite ručno.
OPREZ!
Ako su u isti ormarić
postavljeni drugi uređaji, ne
koristite ih istovremeno s
funkcijom: Pirolitičko. To
može uzrokovati oštećenje
pećnice.
1. Očistite unutarnju strane vrata toplom
vodom tako da ostaci ne izgore od
toplog zraka.
2. Uključite pećnicu i odaberite funkciju
s glavnog izbornika: Pirolitičko.
za potvrdu.
Pritisnite
3. Postavite trajanje postupka čišćenja:
Opcija
funkcije
Svijetlo
1 h za nizak
stupanj ne‐
čistoće
Normalno
1 h 30 min
za uobičajen
stupanj ne‐
čistoće
Intenzivno
2 h 30 min
za visok stu‐
panj nečis‐
toće
Uklonjeni pribor postavite obrnutim
redoslijedom.
Zatike za držanje na
teleskopskim vodilicama
morate usmjeriti prema
naprijed.
12.4 Pirolitičko
4. Za potvrdu pritisnite
.
OPREZ!
Izvadite sav pribor i uklonjive
nosače polica.
Kad započne pirolitičko
čišćenje, vrata pećnice su
zaključana i svjetlo ne radi.
OPREZ!
Prije pokretanja postupka
čišćenja provjerite je li
spremnik za vodu prazan.
Pogledajte "Čišćenje
spremnika za vodu".
Za zaustavljanje pirolitičkog
čišćenja prije završetka,
isključite pećnicu.
Postupak pirolitičkog
čišćenja ne može početi:
UPOZORENJE!
Kada je funkcija završena
pećnica je vrlo vruća. Pustite
da se ohladi. Postoji
opasnost od opekotina.
HRVATSKI
Nakon što funkcija završi,
vrata ostaju zaključana
tijekom faze hlađenja. Neke
od funkcija pećnice nisu
dostupne tijekom faze
hlađenja.
12.5 Čišćenje spremnika za
vodu
UPOZORENJE!
Tijekom ciklusa čišćenja, u
spremnik za vodu nemojte
ulijevati vodu.
Vrste vode
•
•
Tijekom postupka čišćenja
malo vode može kapnuti iz
otvora za paru u
unutrašnjost pećnice. Stavite
pladanj za sakupljanje na
razinu police ravno ispod
otvora za paru kako biste
spriječili curenje vode u
unutrašnjost pećnice.
43
Nakon određenog vremena mogle bi se
pojaviti naslage kamenca u pećnici. Kako
biste to spriječili, potrebno je čistiti
dijelove pećnice koji proizvode paru.
Nakon svakog pečenja s parom
ispraznite spremnik.
•
Mekana voda s malo kamenca preporučuje je proizvođač jer
smanjuje postupke čišćenja.
Vodovodna voda - možete je koristiti
ako vaš kućni priključak koristi
pročistač ili uređaj za omekšavanje
vode.
Tvrda voda s puno kamenca - nema
utjecaj na učinkovitost rada pećnice,
ali povećava postupak čišćenja.
TABLICA KOLIČINE KALCIJA ODREĐENE OD W.H.O. (Svjetske zrdavstvene
organizacije)
Naslage
kalcija
Tvrdoća vode
Klasifikacija
vode
Provedite
dekalcifikaciju
svakih
(francuski
stupnjevi)
(njemački
stupnjevi)
0 - 60 mg/l
0-6
0-3
Slatka i meka
75 ciklusa - 2,5
mjeseca
60 - 120 mg/l
6 - 12
3-7
Srednja tvrdo‐
ća
50 ciklusa - 2
mjeseca
120 - 180 mg/l
12 - 18
8 - 10
Tvrda ili
krečnjačka
40 ciklusa - 1,5
mjeseca
iznad 180 mg/l
iznad 18
iznad 10
Vrlo tvrda
30 ciklusa - 1
mjesec
1. Spremnik napunite s 850 ml vode i
50 ml limunske kiseline (pet čajnih
žličica). Isključite pećnicu i pričekajte
otprilike 60 minuta.
2. Uključite pećnicu i postavite funkciju:
Vrući zrak + parno. Postavite
temperaturu na 230 °C. Isključite
uređaj nakon 25 minuta i pustite da
se hladi 15 minuta.
3. Uključite pećnicu i postavite funkciju:
Vrući zrak + parno. Temperaturu
postavite između 130 i 230°C.
Isključite nakon 10 minuta.
Pustite da se ohladi i nastavite s
uklanjanjem sadržaja spremnika.
Pogledajte "Čišćenje spremnika za
vodu".
4. Spremnik za vodu isperite i krpom
očistite preostali kamenac u
unutrašnjosti pećnice.
5. Ručno očistite odvod toplom vodom i
sapunicom. Ne koristite kiseline,
44
www.electrolux.com
raspršivače ili slična sredstva za
čišćenje kako biste spriječili
oštećenja.
12.6 Skidanje i postavljanje
vrata
Vrata pećnice sastoje se od četiri
staklene ploče. Vrata pećnice i unutarnje
staklene ploče možete skinuti kako biste
ih očistili. Pročitajte cijele upute "Skidanje
i postavljanje vrata" prije skidanja
staklenih ploča.
Vrata pećnice bi se mogla
zatvoriti ako staklene ploče
pokušate skinuti prije nego
skinete vrata pećnice.
4. Podignite i potpuno okrenite polugu
na lijevoj šarki.
OPREZ!
Pećnicu ne upotrebljavajte
bez staklenih ploča.
1. Otvorite vrata do kraja i nađite šarku
s desne strane vrata.
2. Odvijačem podignite i potpuno
okrenite desnu stranu poluge šarke.
5. Zatvorite vrata pećnice napola, do
prvog položaja. Zatim podignite i
povucite vrata prema naprijed i
izvadite ih iz ležišta.
3. Pronađite šarku na lijevoj strani
vrata.
6. Stavite vrata na stabilnu površinu
zaštićenu mekom krpom.
HRVATSKI
7. Uhvatite prirubnicu vrata (B) na
gornjem rubu vrata s dvije strane i
pritisnite prema unutra kako biste
otpustili spojnice.
A
B
45
C
2
B
1
8. Povucite okvir vrata prema naprijed
kako biste ga skinuli.
9. Staklene ploče vrata držite za vrh i
pažljivo ih izvucite jednu po jednu.
Krenite od gornje ploče. Osigurajte
da se ploče potpuno izvuku iz
nosača.
Osigurajte da unutarnje staklene ploče
postavite ispravno na mjesto.
A
B
C
12.7 Zamjena žarulje
10. Staklene ploče očistite vodom i
sapunicom. Pažljivo osušite staklene
ploče. Staklene ploče ne perite u
perilici posuđa.
Kad je čišćenje završeno, postavite
staklene ploče i vrata pećnice.
Pazite da staklene ploče (A, B i C) vratite
ispravnim redoslijedom. Provjerite
simbol/tisak sa strane staklene ploče.
Svaka staklena ploča izgleda različito
kako bi se olakšalo rastavljanje i
sastavljanje.
Kad je ispravno postavljen, okvir vrtata
klikne.
UPOZORENJE!
Opasnost od električnog
udara.
Svjetlo može biti vruće.
1. Isključite pećnicu.
Pričekajte dok se pećnica ohladi.
2. Iskopčajte pećnicu iz napajanja.
3. Na dno unutrašnjosti stavite krpu.
OPREZ!
Uvijek držite halogenu
žarulju krpom kako biste
spriječili izgaranje naslaga
masti na žarulji.
Stražnje svjetlo
1. Okrenite stakleni poklopac svjetla i
skinite ga.
2. Očistite stakleni poklopac.
3. Zamijenite žarulju odgovarajućom
žaruljom koja je otpora na toplinu od
300 °C.
4. Postavite stakleni poklopac.
46
www.electrolux.com
13. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
13.1 Rješavanje problema...
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Ne možete uključiti pećnicu Pećnica nije priključena na Provjerite je li pećnica pra‐
ili njome rukovati.
električnu mrežu ili nije
vilno priključen na električ‐
pravilno priključena.
no napajanje (provjerite
dijagram priključivanja, ako
je dostupan).
Pećnica se ne grije.
Pećnica je isključena.
Uključite pećnicu.
Pećnica se ne grije.
Sat nije podešen.
Namjestite sat.
Pećnica se ne grije.
Nisu postavljene potrebne
postavke.
Provjerite jesu li postavke
točne.
Pećnica se ne grije.
Uključeno je automatsko
isključivanje.
Pogledajte odjeljak "Au‐
tomatsko isključivanje".
Pećnica se ne grije.
Uključena je funkcija rodi‐
teljske zaštite.
Pogledajte poglavlje
"Korištenje roditeljske za‐
štite".
Pećnica se ne grije.
Vrata nisu ispravno zatvo‐
rena.
Zatvorite vrata do kraja.
Pećnica se ne grije.
Osigurač je pregorio.
Provjerite da li je osigurač
uzrok kvara. Ako osigurač
stalno pregara, obratite se
kvalificiranom električaru.
Svjetlo pećnice ne radi.
Svjetlo pećnice nije isprav‐ Zamijenite žarulju pećnice.
no.
U pećnici ima vode.
Previše je vode u
spremniku za vodu.
Isključite pećnicu i obrišite
vodu krpom ili spužvom
Ne radi pečenje s parom.
U spremniku nema vode.
Napunite spremnik za vo‐
du.
Ne radi pečenje s parom.
Kamenac je začepio otvor.
Provjerite otvor za ulaz pa‐
re. Odstranite kamenac.
Pražnjenje spremnika za
vodu traje više od tri minu‐
te ili voda istječe iz otvora
za izlaz pare.
U pećnici ima naslaga
kamenca.
Očistite spremnik za vodu.
Pogledajte "Čišćenje
spremnika za vodu".
HRVATSKI
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Na zaslonu se prikazuje
F111.
Utikač sonde za pečenje
mesa nije ispravno umet‐
nut u utičnicu.
Utikač sonde za pečenje
mesa utaknite do kraja u
utičnicu.
Na zaslonu se prikazuje ši‐ Postoji električni kvar.
fra pogreške koja nije u
tablici.
•
•
Para i kondenzat
nakupljaju se na hrani i u
unutrašnjosti pećnice
Jelo ste predugo ostavili u
pećnici.
13.2 Servisni podaci
Ako sami ne možete pronaći rješenje
problema, obratite se vašem zastupniku
iliovlaštenom servisu.
Pomoću kućnog osigu‐
rača ili sigurnosne
sklopke u kutiji s osigu‐
račima isključite i pono‐
vo uključite uređaj
Ako se na zaslonu po‐
novo prikaže šifra po‐
greške, obratite se služ‐
bi za korisnike.
Nakon završetka pečenja
jelo ne ostavljajte u pećnici
dulje od 15 - 20 minuta.
se na prednjem okviru unutrašnjosti
pećnice. Ne vadite nazivnu pločicu iz
unutrašnjosti pećnice.
Podaci potrebni za servis nalaze se na
nazivnoj pločici. Nazivna pločica nalazi
Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:
Model (MOD.)
.........................................
Broj proizvoda (PNC)
.........................................
Serijski broj (S.N.)
.........................................
14. POSTAVLJANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
47
48
www.electrolux.com
14.1 Ugradnja
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
3
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
523
20
14.2 Pričvršćivanje uređaja za
kuhinjski ormarić
A
B
14.3 Električna instalacija
Proizvođač nije odgovoran
zbog nepoštivanja
sigurnosnih mjera iz
poglavlja o sigurnosti.
Ovaj uređaj ima glavni utikač i kabel za
napajanje.
14.4 Kabel
Vrste kabela primjenjive za instalaciju ili
zamjenu:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
HRVATSKI
Za presjek kabela pogledajte ukupnu
snagu na nazivnoj pločici: Također
možete pogledati tablicu:
Ukupna snaga
(W)
Presjek kabela
(mm²)
maksimalno 1380
3 x 0.75
Ukupna snaga
(W)
Presjek kabela
(mm²)
maksimalno 2300
3x1
maksimalno 3680
3 x 1.5
49
Uzemljenje (zeleno-žuti vodič) mora biti 2
cm dulje od vodiča faze i nule (smeđi i
plavi vodiči).
15. ENERGETSKA UČINKOVITOST
15.1 Tablica informacija o proizvodu i informacije u skladu s EU
65-66/2014
Naziv dobavljača
Electrolux
Identifikacija modela
EOC6851AOX
Indeks energetske učinkovitosti
81.2
Klasa energetske učinkovitosti
A+
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem,
konvencionalni način rada
0.93 kWh/ciklusu
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem,
rad s ventilatorom
0.69 kWh/ciklusu
Broj prostora za pečenje
1
Izvor topline
Električna struja
Zapremnina
72 l
Vrsta pećnice
Ugradbena pećnica
Masa
40.5 kg
EN 60350- 1 - Kućanski električni aparati
za kuhanje - 1. dio: Rasponi, pećnice,
parne pećnice i roštilji - Metode mjerenja
značajki.
Brtvu vrata održavajte čistom i uvjerite se
da je dobro pričvršćena.
15.2 Ušteda energije
Ako je moguće, ne zagrijavajte pećnicu
unaprijed prije stavljanja hrane.
Pećnica sadrži značajke koje
vam pomažu štedjeti
energiju tijekom
svakodnevnog kuhanja.
Opći savjeti
Uvjerite se da su vrata pećnice ispravno
zatvorena dok pećnica radi. Tijekom
kuhanja ne otvarajte vrata prečesto.
Da biste povećali uštedu energije,
koristite metalno posuđe.
Ako je trajanje kuhanja duže od 30
minuta, 3-10 minuta prije završetka
vremena kuhanja smanjite temperaturu
pećnice na minimum, ovisno o trajanju
kuhanja. Preostala toplina u pećnici
nastaviti će kuhati.
Koristite preostalu toplinu za zagrijavanje
ostale hrane.
50
www.electrolux.com
Tijekom istovremene pripreme nekoliko
jela, vremenske razmake između
kuhanja držite što kraćima.
najnižu moguću temperaturu. Na zaslonu
se pojavljuje prikaz ostatka topline ili
temperature.
Kuhanje s ventilatorom
Ako je moguće, koristite funkcije kuhanja
s ventilatorom kako biste uštedjeli
energiju.
Kuhanje s isključenom žaruljom
Tijekom kuhanja isključite žarulju.
Uključite je samo kad je trebate.
Preostala toplina
Ako se uključi program s odabirom
trajanja/završetka, a vrijeme kuhanja
dulje je od 30 minuta, kod nekih se
funkcija pećnice grijači automatski ranije
isključuju u nekim funkcijama pećnice.
Ventilator i žarulja nastavljaju raditi.
Vlažni vrući zrak
Ta funkcija napravljena je za uštedu
energije tijekom kuhanja.
Ako koristite tu funkciju, svjetlo se
automatski isključuje nakon 30 sekundi.
Svjetlo možete ponovno uključiti, ali to će
smanjiti očekivanu uštedu energije.
Održavanje hrane toplom.
Za korištenje preostale topline i
održavanje hrane toplom, odaberite
16. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
*
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
HRVATSKI
51
867339025-A-232018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement