AEG BP500432SM User manual

AEG BP500432SM User manual
SV
Bruksanvisning
Ångugn
BP500432SM
2
www.aeg.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.......................................................................................2
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.................................................................................... 4
3. PRODUKTBESKRIVNING............................................................................................ 7
4. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING..................................................................................8
5. DAGLIG ANVÄNDNING............................................................................................. 8
6. KLOCKFUNKTIONER................................................................................................ 12
7. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR............................................................................... 13
8. TILLVALSFUNKTIONER.............................................................................................18
9. TRICKS OCH TIPS......................................................................................................19
10. SKÖTSEL OCH RENGÖRING................................................................................ 30
11. FELSÖKNING.......................................................................................................... 34
12. INSTALLATION........................................................................................................36
13. ENERGIEFFEKTIVITET............................................................................................ 37
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
SVENSKA
3
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är
mycket varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
Barn under 3 år får ej vistas i närheten av den här
apparaten när den är igång.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
Endast behöriga personer får installera den här
produkten och byta kabel.
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen. Barn under 8 år
ska inte vistas i närheten utan ständig uppsikt.
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in
tillbehör eller eldfasta formar.
Innan du utför något underhåll ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter
lampa för att undvika risken för elstötar.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Använd inte ångrengörare vid rengöring av
produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt
eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur
kan leda till att glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika elektrisk fara.
Extra spill måste tas bort manuellt före pyrolytisk
rengöring. Ta bort alla delar från ugnen.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den
främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre
delen från sidoväggarna. Sätt i ugnsstegarna i omvänd
ordning.
Använd endast matlagningstermometern som
rekommenderas för den här produkten.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Var alltid försiktig när apparaten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
• Kontrollera att produkten har
installerats under och bredvid stadiga
skåp- eller bänkstommar.
• Produktens sidor måste gränsa till
produkter eller enheter med samma
höjd.
• Produkten är utrustad med ett
elektriskt kylsystem. Det måste
användas tillsammans med det
elektriska nätuttaget.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
SVENSKA
• Låt inte nätkablar komma i kontakt
med eller komma nära produktens
lucka, speciellt inte när luckan är het.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
• Stäng produktens lucka helt innan du
ansluter kontakten till eluttaget.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
2.3 Använd
VARNING!
Risk för skador, brännskador,
elstötar eller explosion
föreligger.
• Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
• Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
• Var försiktig när du öppnar
produktens lucka medan produkten är
igång. Het luft kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
• Tyng inte ner luckan när den är
öppen.
5
• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
• Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när
du öppnar luckan.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på tvättmaskinen.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
• För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller
andra föremål direkt på
produktens botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
• Missfärgning av emaljen eller den
rostfria ytan påverkar inte produktens
funktion.
• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan
vara permanenta.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
• Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
• Om apparaten installeras i till
exempel ett skåp, se till att
skåpsdörren aldrig är stängd när
apparaten är i drift. Värme och fukt
kan byggas upp bakom en stängd
dörr/lucka och orsaka efterföljande
skador på apparaten, bostaden eller
golvet. Stäng inte luckan förrän
apparaten har svalnat helt efter
användning.
6
www.aeg.com
2.4 Matlagning med ånga
VARNING!
Det finns risk för
brännskador och skador på
produkten.
• Ånga som släpps ut kan orsaka
brännskador:
– Öppna inte luckan till produkten
under ångkokning.
– Öppna ugnsluckan försiktigt efter
ångkokning.
•
•
2.5 Underhåll och rengöring
VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glaspanelerna
kan spricka.
• Byt omedelbart ut luckans
glaspaneler om de är skadade.
Kontakta auktoriserat servicecenter.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Rengör produkten med en fuktig,
mjuk trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
• Rengör inte den katalytiska emaljen
(om tillämpligt) med något slag av
rengöringsmedel.
•
•
•
•
2.6 Pyrolysrengöring
Risk för skador / bränder /
kemiska utsläpp (rök) i
Pyrolysläget.
• Innan du utför en pyrolytisk
självrengöringsfunktion eller funktion
för Första användningstillfället ska du
ta ut följande ur ugnsutrymmet:
•
– alla överblivna matrester, oljeeller fettspill / -rester.
– alla löstagbara föremål (inklusive
hyllor, sidoskenor osv. som
medföljer produkten) särskilt
kastruller, pannor, brickor,
köksredskap osv. som är
behandlade så att mat inte fastnar
i dem.
Läs noggrant alla anvisningar om
pyrolysrengöring.
Håll barn och husdjur borta från
produkten när pyrolysrengöring är
igång.
Apparaten blir mycket varm och varm
luft släpps ut från ventilerna.
Pyrolysrengöring är en
högtemperaturfunktion som kan avge
ångor från matrester och
byggnadsmateriel och därför bör
användare:
– tillse god ventilation under och
efter varje pyrolysrengöring.
– Tillse god ventilation under och
efter första användningstillfället
vid användning vid maximal
temperatur.
Till skillnad från människan kan vissa
fåglar och reptiler kan vara extremt
känsliga mot potentiella ångor som
släpps ut vid rengöringen i alla
pyrolysugnar.
– Avlägsna husdjur (särskilt fåglar)
från produktens närhet under och
efter Pyrolysrengöringen. Detta
gäller även vid det första
användningstillfället av produkten
på maximal temperatur i ett
välventilerat utrymme.
Små husdjur kan också vara mycket
känsliga mot de begränsade
temperaturändringarna i närheten av
alla pyrolysugnar när det pyrolytiska
självrengöringsprogrammet används.
Teflonbeläggningar på kastruller,
stekpannor, brickor, köksredskap osv.
kan skadas av den höga temperaturen
vid användning av pyrolytisk
rengöring i alla pyrolysugnar och kan
även vara en källa till skadliga ångor i
små mängder.
Ångor som släpps ut från alla
Pyrolysugnar/matlagningsrester som
beskrivs är inte skadliga för
människor, inklusive barn eller
personer med sjukdom.
SVENSKA
2.7 Inre belysning
• Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
VARNING!
Risk för elektrisk stöt.
• Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma
specifikationer.
7
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
• Ta bort luckspärren för att förhindra
att barn eller husdjur blir instängda i
maskinen.
2.9 Underhåll
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
2.8 Kassering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt
1
2
3
4
5
6
7
14
5
13
4
8
3
9
2
1
12
11
10
3.2 Tillbehör
• Galler
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
• Bakplåt
För kakor och småkakor.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Kontrollpanel
Vred för ugnsfunktionerna
Elektronisk programmeringsenhet
Temperaturvred
Vattenlåda
Värmeelement
Uttag för matlagningstermometern
Ugnslampa
Fläkt
Ugnsstege, löstagbar
Tömningsslang
Vattenutloppsventil
Ugnsnivåer
Ånginlopp
• Långpanna
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
• Matlagningstermometer
För att mäta hur väl maten är tillagad.
8
www.aeg.com
4. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Se avsnittet
"Klockfunktioner" för att
ställa in tiden.
4.1 Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara
ugnsstegar ur produkten.
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
4.2 Förvärmning
Sätt den tomma ugnen på förvärmning
för att bränna bort fett.
1. Välj funktionen
och maximal
temperatur.
2. Låt ugnen stå på i en timme.
3. Välj funktionen
och ställ in
maximal temperatur.
4. Låt ugnen vara igång i 15 minuter.
Tillbehören kan bli varmare än normalt.
Ugnen kan avge lukt och rök. Det är helt
normalt. Se till att ventilationen är
tillräcklig i rummet.
Rengör produkten och tillbehören innan
du använder den första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
5. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Infällbara vred
För att använda produkten, tryck på
kontrollvredet. Vredet kommer ut.
5.2 Aktivera och inaktivera
produkten
Det beror på modellen om
produkten har lampor,
symboler på vredet eller
lampor:
• Kontrollampan tänds när
produkten är igång.
• Symbolen visar om
kontrollvredet styr
ugnsfunktionerna eller
temperaturen.
• Indikatorn tänds när
ugnen värms upp.
1. Vrid vredet för ugnsfunktioner för att
välja en ugnsfunktion.
2. Vrid temperaturvredet för att välja
temperatur.
3. För att stänga av produkten, vrid
vreden för ugnsfunktioner och
temperatur till av-läget.
SVENSKA
9
5.3 Ugnsfunktioner
Ugnsfunktion
Program
Avstängt läge
Produkten är avstängd.
Snabbstart
För att minska uppvärmningstiden.
Varmluft
För att baka på upp till tre hyllpositioner samtidigt och
för att torka mat.Ställ in temperaturen 20-40 °C lägre än
för under-/övervärme.
Pizza/Paj
För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver mer intensiv bryning och som ska ha knaprig botten. Ställ in
temperaturen 20-40 °C lägre än för över-/undervärme.
Över-/undervärme
För bakning och stekning på en ugnsnivå.
Undervärme
För bakning av kakor med knaprig botten och för att
torka mat.
Upptining
Den här funktionen kan användas för att tina frysta livsmedel, som grönsaker och frukt. Upptiningstiden beror
på mängden och storleken på det frysta livsmedlet.
Varmluft Med
Fukt
För att tillaga mat i form på en plats i ugnen. För att
spara energi under tillagningen. Den här funktionen
måste användas i enlighet med tillagningstabellerna för
att uppnå önskat resultat. För mer information om rekommenderade inställningar, se tillagningstabellerna.
Denna funktion används för att definiera energieffektivitetsklass enligt EN 60350-1.
Varmluftsgrillning För stekning på en ugnsnivå av större stycken kött eller
fågel med ben. Även för att göra gratänger och bryna.
Varmluft + ånga
För att ånga rätter. Använd den här funktionen för att
minska längden på tillagningstiden och bevara vitaminer och näringsämnen i maten. Välj funktionen och ställ
in temperaturen på mellan 130 °C och 230 °C.
Pyrolys
För att sätta igång pyrolysrengöring av ugnen. Denna
funktion bränner bort kvarvarande rester i ugnen.
5.4 Funktionen Snabbstart
Snabbstartfunktionen förkortar
uppvärmningstiden.
Ställ inte mat i ugnen när
snabbstartfunktionen
används.
1. Ställ in
snabbuppvärmningsfunktionen. Se
tabellen över ugnsfunktioner.
10
www.aeg.com
2. Vrid temperaturvredet för att ställa in
temperaturen.
En ljudsignal hörs när produkten uppnått
inställd temperatur.
3. Ställ in en ugnsfunktion.
Snabbuppvärmningsfunktionen
inaktiveras inte efter
ljudsignalen. Du måste
inaktivera funktionen manuellt.
5.5 Display
A
G
F
B
E
C
D
A. Timer
B. Uppvärmnings- och
restvärmeindikator
C. Vattentank (endast vissa modeller)
D. Matlagningstermometer (endast
vissa modeller)
E. Elektroniskt lucklås (endast vissa
modeller)
F. Timmar / minuter
G. Klockfunktioner
5.6 Knappar
Knapp
Funktion
Beskrivning
KLOCKA
För att ställa in en klockfunktion.
MINUS
Gör så här för att ställa in tiden.
SIGNALUR
För att ställa in SIGNALURET. Tryck på
knappen i drygt 3 sekunder för att sätta
på eller stänga av ugnslampan.
PLUS
Gör så här för att ställa in tiden.
TEMPERATUR
För att kontrollera ugnens eller matlagningstermometerns temperatur (om sådan ingår). Använd endast när en ugnsfunktion är igång.
5.7 Kontrollampa för
uppvärmning
När du slår på en ugnsfunktion tänds
staplarna på displayen
en efter en.
Staplarna visar att ugnens temperatur
ökar eller minskar.
5.8 Matlagning med ånga
1. Ställ in funktionen
.
2. Tryck på locket för att öppna
vattenlådan. Fyll vattenlådan tills
indikatorn "Vattentanken är full"
tänds.
Tanken rymmer maximalt 900 ml. Det
räcker för ca 55 - 60 minuters
matlagning.
SVENSKA
Använd endast vatten
som vätska. Använd inte
filtrerat (avsaltat) eller
destillerat vatten.
Använd inte andra
vätskor.
Häll inte lättantändlig
vätska eller alkohol
(grappa, whisky, konjak
osv.) i vattenlådan.
3. Tryck in vattenlådan i sitt
ursprungliga läge.
4. Laga maten i rätt kokkärl.
5. Ställ in temperaturen mellan 130 och
230 °C.
Ångkokning ger inte bra resultat vid
temperaturer över 230 °C.
VARNING!
Vänta minst 60 minuter efter
varje användningstillfälle av
ångfunktionen för att
förhindra att hett vatten
kommer ut ur
vattenutloppsventilen.
Töm vattentanken när tillagningen med
ångfunktion är klar.
FÖRSIKTIGHET!
Produkten är het. Det finns
risk för att du bränner dig.
Var försiktig när du tömmer
vattenlådan.
11
Om du häller för mycket
vatten i tanken flyttar
säkerhetsutloppet
överskottsvattnet till ugnens
botten.
Ta bort vattnet med en
svamp eller en duk.
5.10 Tömning av vattentanken
FÖRSIKTIGHET!
Se till att produkten har
svalnat innan du tömmer
vattentanken.
1. Förbered tömningsslangen (C), som
finns i samma förpackning som
användarmanualen. Sätt kontakten
(B) på en av tömningsslangens ändar.
2. Sätt den andra änden av
tömningsslangen (C) i en behållare.
Sätt den i ett lägre läge än
utloppsventilen (A).
A
B
C
5.9 Kontrollampa för
vattentank
När Ångtillagning är aktiverad visas
kontrollampan för vattentanken på
displayen. Kontrollampan för
vattentanken visar hur mycket vatten det
finns i tanken.
•
•
•
- Vattentanken är full. En
ljudsignal hörs när tanken är full. Tryck
på en valfri knapp för att stänga av
ljudsignalen.
- Vattentanken är halvfull.
- Vattentanken är tom. En
ljudsignal hörs när tanken måste fyllas
på.
3. Öppna ugnsluckan och sätt
kontakten (B) i utloppsventilen (A).
4. Tryck in kontakten igen och igen när
du tömmer vattentanken.
Det kan finnas lite vatten
i vattentanken när
displayen visar
symbolen. Vänta tills
vattenflödet från
vattenutloppsventilen
har avstannat.
5. Ta bort kontakten från ventilen när
vattnet slutat flöda.
Återanvänd inte vattnet för
att fylla vattentanken igen.
12
www.aeg.com
6. KLOCKFUNKTIONER
6.1 Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
00:00
Program
KLOCKA
Visa eller ändra klockan. Du kan endast ställa om klockan när produkten är avstängd.
KOKTID
För att ställa in hur länge produkten ska vara påslagen.
Använd endast när en ugnsfunktion är vald.
SLUTTID
För att ställa in när produkten ska stängas av. Använd
endast när en ugnsfunktion är vald.
TIDSFÖRDRÖJNING
För att kombinera KOKTID och SLUTTID.
SIGNALUR
Använd för att ställa in en tid för nedräkning. Denna
funktion påverkar inte produktens funktioner i övrigt.
Du kan ställa in SIGNALUR när som helst, även om produkten är avstängd.
TIDTAGNING
Om du inte ställer in någon annan klockfunktion, övervakar UPPRÄKNINGSTIMERN automatiskt hur länge
produkten har varit påslagen. Den sätts på så fort ugnen börjar värmas upp.
Uppräkningstimern kan inte användas med funktionerna: VARAKTIGHET, SLUTTID, matlagningstermometer.
6.2 Ställa in och ändratiden
6.3 Ställa in KOKTID
När du sätter i den i eluttaget första
gången ska du vänta tills displayen visar
1. Ställ in en ugnsfunktion.
och "12:00". "12" blinkar.
1. Tryck på
eller
timmarna.
för att ställa in
2. Tryck på
för att bekräfta och gå
över till att ställa in minuterna.
Displayen visar
tiden. "00" blinkar.
3. Tryck på
minuter.
och den inställda
eller
för att ställa in
4. Tryck på
för att bekräfta eller så
sparas klockan automatiskt efter 5
sekunder.
På displayen visas den nya tiden.
Ändra klockan genom att trycka på
flera gånger tills kontrollampan för tiden
blinkar på displayen.
2. Tryck på
flera gånger tills
börjar blinkar.
3. Tryck på
eller
för att ställa in
minuter och timmar för KOKTID.
för att bekräfta.
4. Tryck på
När den inställda tiden har gått avges en
ljudsignal i 2 minuter.
och
tidsinställningen blinkar på displayen.
Produkten stängs av automatiskt.
5. Tryck på en valfri knapp för att stänga
av ljudsignalen.
6. Vrid vredet för ugnsfunktionerna till
avstängt läge.
6.4 Ställa in SLUTTID
1. Ställ in en ugnsfunktion.
2. Tryck på
flera gånger tills
börjar blinkar.
eller
för att ställa in
3. Tryck på
timmar och minuter för SLUTTID.
SVENSKA
4. Tryck på
för att bekräfta.
När den inställda tiden har gått avges en
ljudsignal i 2 minuter.
och
tidsinställningen blinkar på displayen.
Produkten stängs av automatiskt.
5. Tryck på en valfri knapp för att stänga
av ljudsignalen.
6. Vrid vredet för ugnsfunktionerna till
avstängt läge.
6.5 Ställa in funktionen
TIDSFÖRDRÖJNING
1. Ställ in en ugnsfunktion.
2. Tryck på
flera gånger tills
börjar blinkar.
13
7. Tryck på en valfri knapp för att stänga
av ljudsignalen.
8. Vrid vredet för ugnsfunktionerna till
avstängt läge.
6.6 Ställa in SIGNALUR
1. Tryck på
.
och "00" blinkar på displayen.
2. Tryck på
eller
för att ställa in
SIGNALUR.
Först ställer du in sekunder och
därefter minuter.
När tiden du ställt in är längre än 60
5. Tryck på
eller
för att ställa in
timmar och minuter för SLUTTID.
på displayen.
minuter, blinkar
3. Ställ in timmarna.
4. SIGNALUR startar automatiskt efter
fem sekunder.
När 90 % av den inställda
temperaturen har uppnåtts avges en
ljudsignal.
5. När den inställda tiden har förflutit
hörs en ljudsignal i 2 minuter.
för att bekräfta.
6. Tryck på
Produkten sätts på automatiskt senare, är
igång under den inställda KOKTIDEN
och stoppar vid SLUTTIDEN. När den
inställda tiden har gått avges en
6.7 TIDTAGNING
eller
för att ställa in
3. Tryck på
minuter och timmar för KOKTID.
4. Tryck på
för att bekräfta.
Displayen visar
som blinkar.
ljudsignal i 2 minuter.
och
tidsinställningen blinkar på displayen.
Produkten stängs av.
"00:00" och blinkar på displayen.
Tryck på en valfri knapp för att stänga
av ljudsignalen.
För att återställa tidtagningsuret, håll
inne
igen.
och
. Timern börjar räkna upp
7. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Använda
matlagningstermometern
Matlagningstermometern mäter
innertemperaturen när köttbitar tillagas.
När köttet har nått den inställda
temperaturen stängs produkten av.
Två temperaturer måste ställas in:
• Ugnstemperaturen. Se tabellen för
stekning.
• Innertemperaturen. Se tabellen för
matlagningstemperaturen.
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast
matlagningstermometern
som medföljer produkten
eller originalreservdelar.
1. Välj ugnsfunktion och
ugnstemperatur.
2. Sätt in matlagningstermometerns
på skaftet)
spets (med symbolen
i mitten av köttet.
3. Sätt in kontakten till
matlagningstermometern i uttaget
14
www.aeg.com
på produktens ovansida.
VARNING!
Var försiktig när du tar bort
matlagningstermometerns
spets och kontakt.
Matlagningstermometern är
varm. Det finns risk för att du
bränner dig.
Varje gång du sätter i
matlagningstermometern i
sitt uttag behöver du ställa
in innertemperaturtiden på
nytt. Du kan inte välja
varaktighet och sluttid.
Kontrollera att
matlagningstermometern sitter kvar i
köttet och i uttaget under
tillagningen.
När man använder
matlagningstermometern första
gången är
standardkärntemperaturen 60 °C.
blinkar kan du vrida på
När
temperaturvredet för att ändra den
förinställda temperaturen.
Displayen visar
matlagningstermometerns symbol och
den förinställda innertemperaturen.
4. Tryck på
för att spara den nya
innertemperaturen, eller vänta i 10
sekunder så sparas inställningen
automatiskt.
Den nya förinställda innertemperaturen
kommer att visas nästa gång
matlagningstermometern används.
När köttet har nått den inställda
innertemperaturen blinkar symbolen för
matlagningstermometern
och den
förinställda innertemperaturen. En
ljudsignal hörs i två minuter.
5. Tryck på valfri knapp eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
6. Ta bort matlagningstermometerns
kontakt ur uttaget. Ta ut köttet ur
produkten.
7. Avaktivera produkten.
När produkten beräknar
föreslagen koktid för första
gången blinkar symbolen
på displayen. När
beräkningen är klar visas
koktiden på displayen.
Beräkningar utförs i
bakgrunden under
tillagningen, och
koktidsvärdet uppdateras på
displayen om nödvändigt.
Du kan ändra temperaturen när som
helst under tillagningen:
1. Tryck på
:
• en tryckning – displayen visar vald
innertemperatur och växlar var
10:e sekund till aktuell
innertemperatur.
• två tryckningar – displayen visar
aktuell ugnstemperatur och växlar
var 10:e sekund till vald
ugnstemperatur.
• tre tryckningar – displayen visar
den valda ugnstemperaturen.
2. Vrid temperaturvredet för att ändra
temperaturen.
7.2 Sätta in tillbehör
Galler:
För in gallret mellan skenorna på
ugnsstegen och kontrollera att fötterna
är vända nedåt.
SVENSKA
15
7.3 Tillbehör för tillagning med
ånga
Ångtillbehören medföljer
inte. Kontakta din lokala
återförsäljare för mer
information.
Lågkaloriformen för tillagning med
ångfunktionerna
Långpanna:
För in långpannan mellan skenorna på
ugnsstegen.
Formen består av en glasskål, ett lock
med ett hål för injektorröret (C) och en
stålgrill att sätta i botten på formen.
Glasskål (A)
Lock (B)
Galler och långpanna tillsammans:
För in långpannan mellan skenorna på
hyllstöden och ugnsgallret på skenorna
ovan och se till att fötterna pekar neråt.
Injektorn och injektorröret
Liten inbuktning upptill ökar
säkerheten. Fördjupningarna
ger också ett tippskydd. Den
höga kanten runt hyllan
förhindrar kokkärlen från att
glida ner.
C
D
"C" är injektorröret för ångkokning, "D"
är injektorn för direkt ångkokning.
16
www.aeg.com
Injektorrör (C)
Injektor för direkt ångkokning (D)
Stålgrill (E)
• Använd inte formen på en het kokyta.
• Rengör inte formen med slipande
medel, skurmedel eller skurpulver.
• Sätt inte den heta formen på kalla /
våta ytor.
7.4 Ångkokning i en
lågkaloriform
Lägg maten på stålgrillen i formen och
sätt på locket.
1. Sätt injektorröret i det speciella hålet
i locket till lågkaloriformen.
• Häll inte kalla vätskor i formen när den
är het.
SVENSKA
C
17
VARNING!
Var försiktig om du använder
injektorn när ugnen är på.
Använd alltid ugnsvantar om
du ska vidröra injektorn när
ugnen är varm. Ta alltid ut
injektorn ur ugnen när du
inte använder en
ångfunktion.
Injektorröret är specialgjort
för kokning och innehåller
inga farliga material.
2. Sätt formen på den andra ugnsnivån
räknat nerifrån.
3. Sätt den andra änden av injektorröret
i ånginloppet.
Se till att injektorröret inte viks eller att
det vidrör något värmeelement högst
upp i ugnen.
4. Ställ in ugnen på ångkokning.
7.5 Direkt ångkokning
Lägg maten på stålgrillen i formen.
Tillsätt lite vatten.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte locket på
formen.
1. Sätt injektorn (D) i injektorröret (C).
Anslut den andra änden till
ånginloppet.
2. Sätt formen på den första eller andra
ugnsnivån räknat nerifrån.
Se till att injektorröret inte viks eller att
det vidrör något värmeelement högst
upp i ugnen.
3. Ställ in ugnen på ångkokning.
Vid tillagning av t.ex. kyckling, anka,
kalkon och större fiskar ska injektorn (D)
sättas in direkt i den tomma delen av
köttet. Hålen får inte blockeras.
18
www.aeg.com
För mer information om ångkokning, se
tillagningstabellerna för ångkokning i
avsnittet "Råd och tips".
8. TILLVALSFUNKTIONER
8.1 Använda barnlåset
När Barnlåset är på kan apparaten inte
sättas på av misstag.
Luckan är stängd,
symbolerna SAFE och
tänds på displayerna också
när Pyrolys-funktionen är
igång. Det kan kontrolleras
på vredet.
1. Se till att vredet för ugnsfunktionerna
är i avstängt läge.
2. Tryck och håll inne
och
samtidigt i 2 sekunder.
En ljudsignal hörs. SAFE och visas på
displayen.
Upprepa steg 2 för att inaktivera
Barnlåset.
Loc tänds på displayen när
du vrider på
temperaturvredet eller
trycker på en knapp.
Produkten stängs av när du
vrider vredet för
ugnsfunktionerna.
När du stänger av produkten
medan Knapplåset är på
ändras Knapplåset
automatiskt till Barnlåset. Se
"Användning av Barnlåset".
8.3 Restvärmeindikering
När du stänger av produkten visas
8.2 Användning av Knapplåset
om
restvärmeindikatorn på displayen
temperaturen i ugnen är högre än 40 °C.
Vrid vredet för temperaturen åt vänster
eller höger för att visa
ugnstemperaturen.
Du kan bara aktivera Knapplåset när
produkten är påslagen.
8.4 Säkerhetsavstängning
Knapplåset förhindrar att temperaturoch tidsinställningar för en pågående
ugnsfunktion oavsiktligt ändras.
1. Välj en ugnsfunktion och ställ in den
enligt behov
och
intryckta samtidigt i 2
2. Håll
sekunder.
En ljudsignal hörs. Loc visas på
displayen.
Upprepa steg 2 för att inaktivera
Knapplåset.
Om Pyrolysfunktionen är
igång är luckan låst och
visas på displayen.
Av säkerhetsskäl stängs ugnen
automatiskt av efter en viss tid, om en
ugnsfunktion är igång och du inte ändrar
några inställningar.
Temperatur (°C)
Avstängningstid
(tim)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - Maximalt
1.5
Efter en automatisk avstängning kan du
trycka på valfri knapp för att använda
produkten igen.
Automatisk avstängning
fungerar inte med
funktionerna:
matlagningstermometer,
Lampa, Varaktighet, Sluttid.
SVENSKA
8.5 Kylfläkt
När produkten är på, aktiveras fläkten
automatiskt för att hålla ugnsytorna svala.
Om du stänger av ugnen fortsätter
fläkten att gå tills ugnen har svalnat.
19
överhettning. För att förhindra detta har
ugnen en säkerhetstermostat som
avbryter strömtillförseln. Ugnen sätts
automatiskt på igen när temperaturen
sjunker.
8.6 Säkerhetstermostat
Felaktig användning av produkten eller
trasiga delar kan orsaka farlig
9. TRICKS OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i
tabellerna är endast
riktvärden. De beror på
recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
9.1 Allmän information
• Produkten har fem hyllnivåer. Räkna
hyllnivåerna nedifrån.
• Produkten har ett specialsystem som
gör att luften cirkulerar och
återanvänder ångan. Med det här
systemet kan man tillaga i ånga, vilket
gör att maten saftig inuti och krispig
på utsidan. Det gör att
tillagningstiden och energiåtgången
minskas till ett minimum.
• Fukt kan kondenseras i produkten
eller på glasluckorna. Det är helt
normalt. Stå alltid en bit ifrån
produkten när du öppnar produktens
lucka vid matlagning. Kör ugnen i 10
minuter innan du börjar laga mat, för
att minska kondensering.
• Torka bort fukt på produkten efter
varje användning.
• Ställ inga föremål direkt på bottnen
och täck inte komponenterna med
folie när du lagar mat. Detta kan
förändra tillagningsresultaten och
skada emaljen.
9.2 Baka kakor
• Öppna inte ugnsluckan förrän 3/4 av
den inställda tillagningstiden har gått.
• Om du använder två bakplåtar
samtidigt, se till att det finns en ledig
falsnivå mellan dem.
9.3 Tillagning av kött och fisk
• Använd en djup form för mat med fett
i för att förhindra stänk som inte går
att ta bort.
• Låt köttet stå i ca 15 minuter innan du
skär i det så att köttsaften inte sipprar
ut.
• För att förhindra att det blir för
mycket matos under tillagning kan
man hälla lite vatten i den djupa
formen. För att förhindra rökkondens,
tillsätt lite vatten varje gång det tar
slut.
9.4 Tillagningstider
Tillagningstiderna varierar beroende på
typen av livsmedel, livsmedlets
konsistens och volym
I början ska du övervaka hur det
utvecklar sig när du lagar mat. Hitta de
bästa inställningarna (värmeläge,
tillagningstid osv.) för dina kokkärl,
recept och mängder när du använder
produkten.
20
www.aeg.com
9.5 Baknings- och grillningstabell
Kakor
Livsmedel
Över-/Undervärme
Varmluft
Tid (min)
Kommentar
Temperatur (°C)
Falsnivå
Temperatur (°C)
Falsnivå
Recept där 170
vispning
ingår
2
160
3 (2 och 4)
45 - 60
I en kakform
Mördeg
170
2
160
3 (2 och 4)
20 - 30
I en kakform
Cheesecake
170
1
165
2
80 - 100
I 26 cm
kakform
Äppelka-
170
2
160
2 (vänster
+ höger)
80 - 100
I två kakformar (20
cm) på ett
galler
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
På en bakplåt
Syltpaj
170
2
165
2 (vänster
+ höger)
30 - 40
I 26 cm
kakform
Sockerkaka 170
2
150
2
40 - 50
I 26 cm
kakform
Julkaka /
Rik frukt
160
2
150
2
90 - 120
I 20 cm
kakform
175
1
160
2
50 - 60
I en brödplåt
170
3
150 - 160
3
20 - 30
På en bakplåt
-
-
140 - 150
2 och 4
25 - 35
På en bakplåt
-
-
140 - 150
1, 3 och 5
30 - 45
På en bakplåt
Skorpor/
kakor - en
nivå
140
3
140 - 150
3
25 - 45
På en bakplåt
Skorpor/
kakor - två
nivåer
-
-
140 - 150
2 och 4
35 - 40
På en bakplåt
ka1)
kaka1)
Russinkaka1)
Muffins en nivå1)
Muffins två nivåer1)
Muffins tre nivåer1)
SVENSKA
Livsmedel
Över-/Undervärme
Varmluft
Temperatur (°C)
Falsnivå
Temperatur (°C)
Falsnivå
-
-
140 - 150
Maränger - 120
en nivå
3
Maränger - -
Skorpor/
kakor - tre
nivåer
21
Tid (min)
Kommentar
1, 3 och 5
35 - 45
På en bakplåt
120
3
80 - 100
På en bakplåt
-
120
2 och 4
80 - 100
På en bakplåt
två nivåer1)
Bullar1)
190
3
190
3
12 - 20
På en bakplåt
Eclair - en
nivå
190
3
170
3
25 - 35
På en bakplåt
Eclair - två
nivåer
-
-
170
2 och 4
35 - 45
På en bakplåt
Pajer
180
2
170
2
45 - 70
I 20 cm
kakform
Fruktkaka
160
1
150
2
110 - 120
I 24 cm
kakform
Tårtbot-
170
1
160
2 (vänster
+ höger)
30 - 50
I 20 cm
kakform
Tid (min)
Kommentar
ten1)
1) Förvärm i ugnen i 10 minuter.
Bröd och pizza
Livsmedel
Över-/Undervärme
Varmluft
Temperatur (°C)
Falsnivå
Temperatur (°C)
Falsnivå
190
1
190
1
60 - 70
1 - 2 bröd,
500 g per
bröd
Rågbröd
190
1
180
1
30 - 45
I en brödplåt
Småfrans-
190
2
180
2 (2 och 4)
25 - 40
6 - 8 stycken på en
bakplåt
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
På en bakplåt eller
en djup
form
Franskbröd1)
ka 1)
Pizza1)
22
www.aeg.com
Livsmedel
Scones1)
Över-/Undervärme
Varmluft
Temperatur (°C)
Falsnivå
Temperatur (°C)
Falsnivå
200
3
190
3
Tid (min)
Kommentar
10 - 20
På en bakplåt
Tid (min)
Kommentar
1) Förvärm i ugnen i 10 minuter.
Suffléer
Livsmedel
Över-/Undervärme
Varmluft
Temperatur (°C)
Falsnivå
Temperatur (°C)
Falsnivå
Pajdeg
200
2
180
2
40 - 50
I en form
Vegetarisk
paj
200
2
175
2
45 - 60
I en form
Quiches1)
180
1
180
1
50 - 60
I en form
Lasagne1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
I en form
Cannello-
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
I en form
Tid (min)
Kommentar
ni1)
1) Förvärm i ugnen i 10 minuter.
Kött
Livsmedel
Över-/Undervärme
Varmluft
Temperatur (°C)
Falsnivå
Temperatur (°C)
Falsnivå
Nötkött
200
2
190
2
50 - 70
På ett galler
Fläsk
180
2
180
2
90 - 120
På ett galler
Kalv
190
2
175
2
90 - 120
På ett galler
Engelsk
rostbiff,
röd inuti
210
2
200
2
50 - 60
På ett galler
Engelsk
210
rostbiff, lite
röd inuti
2
200
2
60 - 70
På ett galler
SVENSKA
Livsmedel
Över-/Undervärme
Varmluft
Temperatur (°C)
Falsnivå
Temperatur (°C)
Falsnivå
Engelsk
210
rostbiff,
inte röd inuti
2
200
Fläskbog
180
2
Fläsklägg
180
Lamm
23
Tid (min)
Kommentar
2
70 - 75
På ett galler
170
2
120 - 150
Med svål
2
160
2
100 - 120
2 stycken
190
2
175
2
110 - 130
Lägg
Kyckling
220
2
200
2
70 - 85
Hel
Kalkon
180
2
160
2
210 - 240
Hel
Anka
175
2
220
2
120 - 150
Hel
Gås
175
2
160
1
150 - 200
Hel
Kanin
190
2
175
2
60 - 80
Skuren i bitar
Hare
190
2
175
2
150 - 200
Skuren i bitar
Fasan
190
2
175
2
90 - 120
Hel
Tid (min)
Kommentar
Fisk
Livsmedel
Över-/Undervärme
Varmluft
Temperatur (°C)
Falsnivå
Temperatur (°C)
Falsnivå
Laxöring/
havsruda
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 fiskar
Tonfisk/lax
190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 filéer
9.6 Varmluftsgrillning
Nötkött
Livsmedel
Mängd
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Engelsk rostbiff el-
per cm höjd
190 - 200
5-6
1 eller 2
per cm höjd
180 - 190
6-8
1 eller 2
ler filé, röd1)
Rostbiff eller filé,
medium1)
24
www.aeg.com
Livsmedel
Mängd
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Engelsk rostbiff el-
per cm höjd
170 - 180
8 - 10
1 eller 2
Vikt (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Bog, hals, skinkstek 1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
1 eller 2
Kotlett, revbensspjäll
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
1 eller 2
Köttfärslimpa
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 eller 2
Fläsklägg (lagad i
förväg)
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 eller 2
ler filé, välstekt1)
1) Förvärm ugnen.
Fläsk
Livsmedel
Kalv
Livsmedel
Vikt (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kalvstek
1
160 - 180
90 - 120
1 eller 2
Kalvlägg
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 eller 2
Livsmedel
Vikt (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Lammstek med
ben, lammstek
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
1 eller 2
Lammsadel
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
1 eller 2
Livsmedel
Vikt (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Bitar av fågel
0,2 - 0,25 var
200 - 220
30 - 50
1 eller 2
Halv kyckling
0,4 - 0,5 var
190 - 210
35 - 50
1 eller 2
Kyckling, unghö- 1 - 1.5
na
190 - 210
50 - 70
1 eller 2
Anka
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 eller 2
Gås
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 eller 2
Kalkon
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
1 eller 2
Lamm
Fågel
SVENSKA
Livsmedel
Vikt (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kalkon
4-6
140 - 160
150 - 240
1 eller 2
Livsmedel
Vikt (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Hel fisk
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
1 eller 2
25
Fisk (ångkokning)
9.7 Varmluft Med Fukt
Öppna bara produktluckan
vid behov under tillagning.
För bästa resultat ska du
följa baktiderna som listas i
tabellen nedan.
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min)
Falsnivå
Pastagratäng
190 - 200
45 - 55
2
Potatisgratäng
160 - 170
60 - 75
2
Moussaka
180 - 200
75 - 90
2
Lasagne
160 - 170
55 - 70
2
Cannelloni
170 - 190
65 - 75
2
Brödpudding
150 - 160
75 - 90
2
Rispudding
170 - 190
45 - 60
2
Äppelkaka
150 - 160
75 - 85
2
Franskbröd
180 - 190
50 - 60
2
9.8 Tina
Livsmedel
Mängd (g) Upptiningstid (min)
Efterupptiningstid (min)
Kommentar
Kyckling
1000
100 - 140
20 - 30
Lägg kycklingen på ett
upp- och nervänt tefat på
en stor tallrik. Vänd efter
halva tiden.
Kött
1000
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Kött
500
90 - 120
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Forell
150
25 - 35
10 - 15
-
Jordgubbar
300
30 - 40
10 - 20
-
26
www.aeg.com
Livsmedel
Mängd (g) Upptiningstid (min)
Efterupptiningstid (min)
Kommentar
Smör
250
30 - 40
10 - 15
-
Grädde
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Det går att vispa grädde
även om delar av den är
något frusen.
Tårta
1400
60
60
-
9.9 Torkning - Varmluft
• Täck smorda plåtar med
bakplåtspapper.
• För bättre resultat, stanna ugnen efter
halva torktiden, öppna luckan och låt
det svalna över natten för att fullfölja
torkningen.
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Bönor
60 - 70
Pepparfrukter
Falsnivå
1 position
2 positioner
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Soppgrönsaker
60 - 70
5-6
3
1/4
Svamp
50 - 60
6-8
3
1/4
Örter
40 - 50
2-3
3
1/4
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Falsnivå
Plommon
60 - 70
Aprikoser
Frukt
Livsmedel
1 position
2 positioner
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Äppelskivor
60 - 70
6-8
3
1/4
Päron
60 - 70
6-9
3
1/4
9.10 Varmluft + ånga
Kakor och bakverk
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kommentar
Äppelkaka1)
160
60 - 80
2
I en kakform (diameter 20
cm)
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kommentar
Paj
175
30 - 40
2
I en kakform (diameter 26
cm)
Fruktkaka
160
80 - 90
2
I en kakform (diameter 26
cm)
Sockerkaka
160
35 - 45
2
I en kakform (diameter 26
cm)
Panettone1)
150 - 160
70 - 100
2
I en kakform (diameter 20
cm)
Russinkaka1)
160
40 - 50
2
I en brödform
Muffins
150 - 160
25 - 30
3 (2 och 4) På en bakplåt
Småkakor
150
20 - 35
3 (2 och 4) På en bakplåt
Söta bullar1)
180 - 200
12 - 20
2
Briocher1)
180
15 - 20
3 (2 och 4) På en bakplåt
På en bakplåt
1) Förvärm i ugnen i 10 minuter.
Suffléer
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kommentar
Fyllda med grönsaker
170 - 180
30 - 40
1
I en form
Lasagne
170 - 180
40 - 50
2
I en form
Potatisgratäng
160 - 170
50 - 60
1 (2 och 4)
I en form
Kött
Livsmedel
Mängd (g)
Tempera- Tid (min)
tur (°C)
Falsnivå
Kommentar
Fläskstek
1000
180
90 - 110
2
På ett galler
Kalv
1000
180
90 - 110
2
På ett galler
Rostbiff - blodig 1000
210
45 - 50
2
På ett galler
Rostbiff - rosa
1000
200
55 - 65
2
På ett galler
Rostbiff - välstekt
1000
190
65 - 75
2
På ett galler
Lamm
1000
175
110 - 130
2
Lägg
Kyckling
1000
200
55 - 65
2
Hel
27
28
www.aeg.com
Livsmedel
Mängd (g)
Tempera- Tid (min)
tur (°C)
Falsnivå
Kommentar
Kalkon
4000
170
180 - 240
2
Hel
Anka
2000 - 2500
170 - 180
120 - 150
2
Hel
Gås
3000
160 - 170
150 - 200
1
Hel
Kanin
-
170 - 180
60 - 90
2
Skuren i bitar
Fisk
Livsmedel
Mängd
(g)
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kommentar
Forell
1500
180
25 - 35
2
3 - 4 fiskar
Tonfisk
1200
175
35 - 50
2
4 - 6 filéer
Kummel
-
200
20 - 30
2
-
9.11 Tillagning i
lågkaloriformen
Använd funktionen Varmluft + Ånga.
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Broccoli, buketter
130
20 - 25
2
Aubergine
130
15 - 20
2
Blomkål, buketter
130
25 - 30
2
Tomater
130
15
2
Vit sparris
130
25 - 35
2
Grön sparris
130
35 - 45
2
Zucchini, skivor
130
20 - 25
2
Morötter
130
35 - 40
2
Fänkål
130
30 - 35
2
Kålrabbi
130
25 - 30
2
Paprika skuren i
strimlor
130
20 - 25
2
Selleri, i skivor
130
30 - 35
2
SVENSKA
Kött
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kokt skinka
130
55 - 65
2
Pocherat kycklingbröst
130
25 - 35
2
Kassler
130
80 - 100
2
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Forell
130
25 - 30
2
Laxkotlett
130
25 - 30
2
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Ris
130
35 - 40
2
Oskalade potatisar,
medelstora
130
50 - 60
2
Kokt potatis, delad
130
35 - 45
2
Polenta
130
40 - 45
2
Fisk
Smårätter
9.12 Tabell matlagningstermometer
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Kalvstek
75 - 80
Kalvlägg
85 - 90
Rostbiff, röd
45 - 50
Rostbiff, medium
60 - 65
Rostbiff, välstekt
70 - 75
Fläskbog
80 - 82
Fläsklägg
75 - 80
Lamm
70 - 75
Kyckling
98
Hare
70 - 75
Laxöring/havsruda
65 - 70
Tonfisk/lax
65 - 70
29
30
www.aeg.com
10. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
10.1 Anmärkningar om
rengöring
• Torka av framsidan med en mjuk trasa
och varmt vatten och diskmedel.
• Använd ett rengöringsmedel avsett
för rengöring av metallytor.
• Rengör produkten efter varje
användningstillfälle. Fettansamling
eller andra matrester kan leda till
eldsvåda. Risken är högre för
grillpannan.
• Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
• Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt
vatten och ett rengöringsmedel.
• Använd inte starka medel, föremål
med skarpa kanter eller diskmaskin
vid rengöring om du har tillbehör i
Super Clean. Det kan skada ytan.
10.2 Produkter i rostfritt stål
eller aluminium
Rengör ugnsluckan endast
med en blöt svamp. Torka
med en mjuk trasa.
Använd aldrig stålull, syror
eller produkter med
slipeffekt för rengöring
eftersom de kan skada
ugnens ytor. Rengör ugnens
kontrollpanel med samma
försiktighet.
10.3 Avlägsna ugnsstegarna
Vid rengöring av ugnen ska
ugnsstegarna tas bort.
1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan
och ta bort den.
1
2
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
10.4 Pyrolys
FÖRSIKTIGHET!
Ta ut alla tillbehör och
löstagbara ugnsstegar (i
förekommande fall).
Starta inte
pyrolysrengöringen om inte
ugnsluckan är helt stängd.
På vissa modeller visar
displayen ”C3” om detta
problem uppstår.
VARNING!
Produkten blir mycket het.
Det finns risk för att du
bränner dig.
FÖRSIKTIGHET!
Om andra produkter är
monterade i samma skåp får
de inte användas samtidigt
som Pyrolys-funktionen. Det
kan skada maskinen.
1. Ta bort de värsta matresterna
manuellt.
2. Rengör insidan av ugnsluckan med
varmt vatten så att inte rester och
spill bränner fast.
SVENSKA
3. Ställ in pyrolysfunktionen. Se
"Ugnsfunktioner".
4. När
blinkar, tryck på
eller
för att välja lämplig procedur:
Tillval
Beskrivning
P1
Om ugnen
inte är mycket
smutsig. Tid
för proceduren: 1 h 30
min.
P2
Om du inte
enkelt kan ta
bort smutsen.
Tid för proceduren: 2 h 30
min.
Tryck på
eller vrid temperaturvredet
för att starta proceduren.
Du kan använda funktionen Sluttid för att
fördröja rengöringsprocedurens start.
Under pyrolysrengöringen är
ugnslampan släckt.
5. När ugnen värmts upp till inställd
temperatur låses luckan. Symbolen
och stavarna på värmeindikatorn
visas på displayen, tills luckan låses
upp igen.
För att avaktivera pyrolysrengöringen
innan den är klar, vrid
funktionsvredet för ugnen till Avläget.
6. När pyrolysrengöringen är klar visar
displayen tiden på dagen.
Ugnsluckan förblir låst.
7. När produkten svalnat igen hörs en
ljudsignal och luckan låses upp.
10.5 Påminnelse rengöring
För att påminna dig om att Pyrolys
behöver utföras blinkar PYR på displayen
i 10 sekunder varje gång produkten sätts
på och stängs av.
31
Påminnelsen om rengöring
slocknar:
• när Pyrolys-funktionen är
klar.
• om du trycker på
och
samtidigt medan PYR
blinkar på displayen.
10.6 Rengöring av
vattentanken
VARNING!
Häll inte vatten i
vattentanken under
rengöringsproceduren.
Under
rengöringsproceduren kan
det droppa lite vatten från
ånginloppet på
ugnsutrymmet. Sätt en
långpanna på nivån direkt
under ånginloppet för att
förhindra att vatten rinner
ner på ugnsutrymmets
botten.
Efter ett tag kan det bildas
kalkavlagringar i ugnen. För att motverka
detta, rengör de delar av ugnen som
genererar ånga. Töm vattentanken efter
varje tillagning med ångfunktionen.
Typer av vatten
• Mjukt vatten med lågt kalkinnehåll
– tillverkaren rekommenderar detta
eftersom det minskar antalet
rengöringsprocedurer.
• Kranvatten – kan användas om din
vattenförsörjning hemma är försedd
med en vattenrenare.
• Hårt vatten med högt kalkinnehåll –
påverkar inte produktens prestanda,
men ökar antalet
rengöringsprocedurer.
32
www.aeg.com
TABELL ÖVER KALICUMMÄNGD ENLIGT WHO (Världshälsoorganisationen)
Kalciumavlagring
Vattenhårdhet
Vattenklassifikation
Avkalka efter
varje
(Franska värden)
(Tyska värden)
0 - 60 mg/l
0-6
0-3
Sötvatten eller
mjukt
75 cykler – 2,5
månader
60 - 120 mg/l
6 - 12
3-7
Medelhårt
50 cykler – 2 månader
120 - 180 mg/l
12 - 18
8 - 10
Hårt eller kalkrikt
40 cykler – 1,5
månader
över 180 mg/l
över 18
över 10
Mycket hårt
30 cykler – 1 månad
1. Fyll på vattentanken med 850 ml
vatten och 50 ml citronsyra (fem
teskedar). Stäng av ugnen och vänta i
cirka 60 minuter.
2. Aktivera ugnen och ställ in
funktionen Varmluft + ånga. Ställ in
temperaturen på 230 °C. Stäng av
den efter 25 minuter och låt den
svalna i 15 minuter.
3. Aktivera ugnen och ställ in
funktionen Varmluft + ånga. Ställ in
temperaturen på mellan 130 och 230
°C. Stäng av den efter 10 minuter.
Låt ugnen svalna och fortsätt att avlägsna
tankinnehållet. Se "Tömma
vattentanken".
4. Skölj ur vattentanken och avlägsna
kvarvarande kalkrester i ugnen med
en trasa.
5. Rengör avloppsröret för hand i varmt
vatten med tvål. För att förhindra
skador ska du inte använda syror,
sprejer eller liknande
rengöringsmedel.
10.7 Rengöring av ugnsluckan
Ugnsluckan har fyra glasrutor.Ugnsluckan
och glasrutorna går att ta bort för
rengöring.
Ugnsluckan kan stängas om
du försöker ta bort
glasrutorna innan du tagit
bort ugnsluckan.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte ugnen utan
glasrutorna.
1. Öppna luckan helt och håll i de två
gångjärnen.
2. Lyft och vrid handtagen på de två
gångjärnen.
SVENSKA
33
till att glasrutorna glider i skårorna
hela vägen ut.
3. Stäng ugnsluckan halvvägs, till den
första öppna positionen. Dra därefter
framåt och ta bort luckan från sin
plats.
8. Rengör glasrutorna med vatten och
diskmedel. Torka glasrutorna noga.
Sätt tillbaka glasrutorna i ugnsluckan när
du är klar med rengöringen. Utför stegen
ovan i omvänd ordning.
Du måste sätta tillbaka glasrutorna (A, B
och C) i rätt ordning. Den mellersta
glasrutan (B) har en dekorativ ram. Zonen
med screentryck måste vara vänd mot
insidan av ugnsluckan. Efter
installationen måste du se till att ytan på
glasrutans ram (B) med zonerna med
screenprinting inte är knottrig när du
vidrör den.
A
B
C
4. Lägg luckan på en mjuk duk på en
stabil yta.
5. Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna
av luckans övre kant och tryck inåt för
att frigöra klämlåset.
Se till att den mellersta glasrutan
placeras korrekt i sina skåror.
2
A
B
B
1
6. Dra lucklisten framåt för att ta bort
den.
7. Håll i glasrutorna i övre kanten och
dra försiktigt ut dem en efter en.
Börja med den översta glasrutan. Se
C
34
www.aeg.com
10.8 Byte av lampan
Lägg en tygbit på botten av produktens
innandöme. Detta förhindrar skador på
lampglaset och ugnsutrymmet.
VARNING!
Risk för elstötar! Koppla från
säkringen innan du byter
lampan.
Lampan och lampglaset kan
vara varma.
1. Avaktivera produkten.
2. Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet
eller stäng av huvudströmbrytaren.
Baklampan
1. Ta bort lampglaset genom att vrida
det moturs.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
FÖRSIKTIGHET!
Håll i halogenlampan med
en trasa för att förhindra att
fett ska komma på lampan.
11. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
11.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera eller Ugnen är inte ansluten till
Kontrollera att ugnen är koranvända ugnen.
strömförsörjningen eller den rekt ansluten till strömförär ansluten på fel sätt.
sörjningen (se kopplingsschemat om tillgängligt).
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverat.
Se "Automatisk avstängning".
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlåset".
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala
med en kvalificerad elektriker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
SVENSKA
35
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Matlagningstermometern
fungerar inte.
Kontakten till matlagningsSätt in matlagningstermotermometern är inte rätt isatt meterns kontakt så långt in i
i uttaget.
uttaget det går.
Det finns vatten inne i ugnen.
Det är för mycket vatten i
vattentanken.
Stäng av ugnen och torka
upp vattnet med en trasa eller svamp.
Ångfunktionen fungerar inte. Kalk täpper igen hålet.
Kontrollera ångöppningen.
Avlägsna kalkavlagringarna.
Ångfunktionen fungerar inte. Det finns inget vatten i tanken.
Fyll på vattentanken.
Det tar mer än tre minuter
Det finns kalkavlagringar i
att tömma vattentanken eller ugnen.
det läcker vatten från ånginloppets öppning.
Rengör vattentanken. Se
"Rengör vattentanken".
Tillagningen av maträtter tar
för lång tid eller går för fort.
Temperaturen är för låg eller Justera vid behov temperaför hög.
turen. Följ instruktionerna i
manualen.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i
ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen
längre än 15 - 20 minuter efter att tillagningen är klar.
Displayen visar "C2".
Du ville starta pyrolys- eller
upptiningsfunktionen, men
du tog inte ut matlagningstermometern ur sitt uttag.
Ta bort matlagningstermometerns kontakt ur uttaget.
På displayen visas "C3".
Rengöringsfunktionen funStäng luckan helt.
gerar inte. Du har inte stängt
luckan ordentligt eller så är
luckan trasig.
Displayen visar "F102".
• Du har inte stängt luckan • Stäng luckan helt.
ordentligt.
• Stäng av ugnen via hus• Det elektroniska lucklåset
hållets säkring eller säkerär trasigt.
hetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på den
igen.
• Kontakta kundtjänst om
"F102" visas på displayen
igen.
36
www.aeg.com
Problem
Möjlig orsak
Lösning
På displayen visas ett felmeddelande som inte står i
tabellen.
Det föreligger ett elektriskt
fel.
• Stäng av ugnen via hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på den
igen.
• Kontakta kundtjänst om
felmeddelandet visas på
displayen igen.
Produkten är på men värms
inte upp. Fläkten arbetar
inte. Displayen visar
"Demo".
Demoläget är aktiverat.
1.
Stäng av ugnen.
2.
3.
Håll in knappen
.
Den första siffran på displayen och Demo-indikatorn börjar blinka.
Ange koden 2468 genom att trycka in knap-
4.
parna
eller
för att
ändra värdena och tryck
5.
6.
11.2 Tekniska data
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet.
på
för att bekräfta.
Nästa siffra börjar blinka.
Demo-läget avaktiveras
när du bekräftar den sista siffran och koden är
korrekt.
den yttre kanten av produktens
innanmäte. Avlägsna inte märkskylten
från produktutrymmet.
Information som kundtjänst behöver
finns på typskylten. Typskylten sitter på
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (Mod.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
12. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
SVENSKA
12.1 Inbyggd
12.3 Elektrisk installation
548 21
558
min. 550
114
16
20
600
37
min. 560
589
594
573
595+-1
Tillverkaren kan inte hållas
ansvarig om
säkerhetsföreskrifterna i
kapitlen om säkerheten inte
följs.
Denna produkt levereras med en
huvudkontakt och en huvudkabel.
12.4 Kabel
Kabeltyper för installation eller utbyte:
5
3
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
För kabeldelen, se den totala effekten
(på märkplåten) och tabellen. Se även
tabellen:
548 21
min. 550
20
590
558
16
114
min. 560
589
594
573
595+-1
Total effekt (W)
Kabeldel (mm²)
max. 1380
3 x 0.75
max. 2300
3x1
max. 3680
3 x 1.5
Jordkabeln (grön/gul kabel) måste vara 2
cm längre än fas och neutral kabel (blå
och brun kabel).
5
3
12.2 Montering i skåp
A
B
13. ENERGIEFFEKTIVITET
13.1 Informationsblad och information enligt EU 65-66/2014
Leverantörens namn
AEG
38
www.aeg.com
Modellbeskrivning
BP500432SM
Energiindex
81.2
Energiklass
A+
Energiförbrukning med en standardrätt, över/undervärme
0.93 kWh/program
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.69 kWh/program
Antal utrymmen
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
72 l
Typ av ugn
Inbyggnadsugn
Massa
37.9 kg
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsprodukter för hushållsbruk Del 1: Områden, ugnar, ångugnar och
grillar - Funktionsprovning.
13.2 Sparar energi
Denna produkt har
funktioner som låter dig
spara energi under vanlig
matlagning.
Allmänna tips
Kontrollera att ugnsluckan är ordentligt
stängd när produkten är igång och låt
den vara stängd så mycket som möjligt
under tillagningen.
Använd metalltallrikar för att förbättra
energibesparingen.
Förvärm inte ugnen innan du sätter in
maten.
För matlagning som varar längre än 30
minuter ska ugnstemperaturen minskas
till lägsta möjliga, 3 - 10 minuter innan
matlagningstiden går ut, beroende på
längden på matlagningen. Restvärmen i
ugnen fortsätter laga maten.
Använd restvärmen för att värma annan
mat.
Laga mat med varmluft
När det är möjligt, använd
varmluftsfunktionen för att spara energi.
Restvärme
Om ett program med tidvalet
Varaktighet eller Sluttid aktiveras och om
tillagningstiden är längre än 30 minuter,
stängs värmeelementen automatiskt av
tidigare med vissa ugnsfunktioner.
Fläkten och lampan fortsätter att vara
igång.
För varmhållning av mat
Välj lägsta möjliga temperaturinställning
för att använda restvärme och hålla
maten varm. Temperaturen eller
indikatorn för restvärme visas på
displayen.
Laga mat med lampan släckt
Släck lampan under tillagningen och sätt
endast på den vid behov.
Varmluft Med Fukt
För att spara energi under tillagningen.
Den fungerar så att temperaturen inuti
ugnen skiljer sig från den temperatur
som anges på ugnens display under
tillagningscykeln och tillagningstiderna
kan skilja sig från tillagningstiderna för
andra program.
När du använder Varmluft + ånga släcks
lampan automatiskt efter 30 sekunder.
Du kan tända lampan igen, men det
minskar förväntad energibesparing.
SVENSKA
39
14. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
867324590-B-472016
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement