AEG | BP501432SM | User manual | Aeg BP501432SM Brugermanual

Aeg BP501432SM Brugermanual
DA
Brugsanvisning
Dampovn
BP501432S
2
www.aeg.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED................................................................................... 3
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.......................................................................................... 4
3. PRODUKTBESKRIVELSE................................................................................................. 7
4. FØR IBRUGTAGNING.....................................................................................................8
5. DAGLIG BRUG.................................................................................................................8
6. URFUNKTIONER........................................................................................................... 12
7. BRUG AF TILBEHØRET.................................................................................................13
8. EKSTRAFUNKTIONER.................................................................................................. 18
9. RÅD OG TIP................................................................................................................... 19
10. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING....................................................................30
11. FEJLFINDING..............................................................................................................34
12. INSTALLATION........................................................................................................... 37
13. ENERGIEFFEKTIV........................................................................................................38
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en
uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet
lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par minutter
på at læse mere – så du kan få det bedste ud af det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registeraeg.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.aeg.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
DANSK
1.
3
OPLYSNINGER OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar
for eventuelle skader, der er resultatet af forkert
installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen
på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat funktionsevne, forudsat at de
er blevet instrueret i og/eller er under opsyn ved brug
af apparatet på en sikker måde og forstår de
potentielle medfølgende farer.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, når
det er i drift, eller mens det køler af. De tilgængelige
dele er varme.
Hvis apparatet har en børnesikring, skal denne
aktiveres.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse af
apparatet uden opsyn.
Børn på 3 år og derunder skal altid holdes væk fra
dette apparat, når det er i drift.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
Installation af apparatet og udskiftning af ledningen
må kun foretages af en tekniker.
ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele bliver
meget varme under brug. Pas på ikke at røre
varmelegemerne. Børn på under 8 år skal holdes på
afstand, med mindre de overvåges konstant.
Brug altid ovnhandsker til at tage ribber eller ovnfaste
fade ud eller sætte dem i.
Tag stikket ud inden vedligeholdelse.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
Se efter, at der er slukket for apparatet, inden pæren
skiftes. Ellers er der risiko for elektrisk stød.
Undlad at bruge en damprenser til at rengøre
apparatet.
Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller
skarpe metalskrabere til at rengøre ovnruden. De kan
ridse overfladen, med det resultat, at glasset knuses.
Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det af
sikkerhedsmæssige grunde udskiftes af producenten,
et autoriseret servicecenter eller en tekniker for at
undgå elektrisk stød.
Overskydende spild skal fjernes inden den pyrolytiske
rensning. Tag alle dele ud af ovnen.
For at fjerne ovnribberne skal du først trække
ovnribbens forende og derefter dens bagende væk fra
sidevæggene. Montér ovnribberne i omvendt
rækkefølge.
Brug kun den anbefalede temperaturføler til dette
apparat.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
• Træk aldrig i apparatets håndtag.
• Mindsteafstanden til andre apparater
og enheder skal overholdes.
• Sørg for, at apparatet er installeret
under og opad stabile
køkkenelementer.
• Apparatets sider skal stå ved siden af
apparater eller enheder med samme
højde.
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
• Alle elektriske tilslutninger skal
udføres af en kvalificeret elektriker.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at de elektriske data på
typeskiltet svarer til strømforsyningen.
Hvis det ikke er tilfældet, skal du
kontakte en elektriker.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
• Brug ikke multistik-adaptere og
forlængerledninger.
• Pas på, du ikke beskadiger netstikket
og netledningen. Hvis der bliver
behov for at udskifte netledningen,
skal det udføres af vores autoriserede
servicecenter.
• Netledninger må ikke komme i
berøring med eller nær ved
DANSK
•
•
•
•
•
•
•
•
apparatets låge, især når lågen er
varm.
Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførende og isolerede dele skal
fastgøres, så den ikke kan fjernes
uden værktøj.
Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til netstikket
efter installationen.
Hvis stikkontakten er løs, må du ikke
sætte netstikket i.
Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer
med skruegevind skal tages ud af
fatningen), fejlstrømsrelæer og
kontaktorer.
Apparatets installation skal udføres
med et isolationsudstyr, så
forbindelsen til lysnettet kan afbrydes
på alle poler. Isolationsudstyret skal
have en brydeafstand på mindst 3
mm.
Luk apparatets låge helt, inden du
sætter netstikket i stikkontakten.
Dette apparat opfylder gældende
EØF-direktiver.
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger og elektrisk
stød eller eksplosion.
• Dette apparat er kun til
husholdningsbrug.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Sørg for, at ventilationsåbningerne
ikke er tildækkede.
• Lad ikke apparatet være uden opsyn,
når der er tændt for det.
• Sluk altid apparatet efter brug.
• Vær forsigtig, når du åbner apparatets
låge, mens apparatet er i brug. Der
kan trænge meget varm luft ud.
• Betjen ikke apparatet med våde
hænder, eller når det har kontakt med
vand.
• Belast ikke lågen, når den er åben.
• Brug ikke apparatet som arbejds- eller
som frasætningsplads.
5
• Åbn apparatets låge forsigtigt. Brug
af ingredienser med alkohol kan
medføre, at der dannes en blanding
af alkohol og luft.
• Lad ikke gnister eller åben ild komme
i nærheden af apparatet, når du åbner
lågen.
• Undlad at bruge brændbare
produkter eller ting, der er fugtet
med brændbare produkter, i
apparatet eller i nærheden af eller på
dette.
• Brug ikke mikrobølgefunktionen til at
forvarme ovnen.
ADVARSEL!
Risiko for beskadigelse af
apparatet.
• Sådan undgår du at beskadige eller
misfarve emaljen:
– Stil ikke ovnfaste fade eller andre
genstande direkte på apparatets
bund.
– Læg ikke aluminiumfolie direkte
på apparatets bund.
– Hæld aldrig vand direkte ind i det
varme apparat.
– Lad ikke fugtige fade og retter stå
i apparatet efter tilberedningen.
– Vær forsigtig, når du fjerner eller
monterer tilbehøret.
• Farveændring af emaljen forringer
ikke apparatets ydeevne.
• Brug en dyb bradepande til fugtige
kager. Frugtsaft kan lave pletter, som
ikke kan fjernes.
• Dette apparat må kun anvendes til
tilberedning af fødevarer. Det må ikke
anvendes til andre formål, f.eks.
rumopvarmning.
• Hold altid ovnlågen lukket under
tilberedningen.
• Hvis apparatet installeres bag et
panel (f.eks. en låge), skal du sørge
for, at døren aldrig lukkes, mens
apparatet er tændt. Der kan
opbygges varme og fugt bag et
lukket panelet og forårsage
efterfølgende skade på apparatet,
skabet eller gulvet. Luk ikke panelet,
før apparatet er kølet helt af efter
brug.
6
www.aeg.com
2.4 Tilberedning med
kombidamp
ADVARSEL!
Risiko for forbrændinger og
beskadigelse af apparatet.
• Frigivet damp kan forårsage
forbrændinger:
– Åbn ikke apparatets låge under
tilberedning med damp.
– Åbn apparatets låge forsigtigt
efter tilberedning med damp.
2.5 Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
brand eller skade på
apparatet.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
• Kontrollér, at apparatet er kølet af.
Der er risiko for, at ovnglasset går i
stykker.
• Udskift øjeblikkeligt ovnglassets
paneler, hvis de er beskadiget.
Kontakt det autoriserede
servicecenter.
• Vær forsigtig, når du tager lågen af
apparatet. Lågen er tung!
• Rengør jævnligt apparatet for at
forhindre forringelse af
overfladematerialet.
• Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun et neutralt
rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe,
opløsningsmidler eller
metalgenstande.
• Hvis du bruger en ovnspray, skal du
følge instruktionerne på emballagen.
• Rengør ikke katalytisk emalje (hvis
relevant) med nogen form for
rengøringsmiddel.
2.6 Pyrolytisk selvrens
Risiko for personskade /
brand / kemiske emissioner
(dampe) i pyrolyse-tilstand.
• Før du udfører en pyrolytisk
selvrensning eller Ibrugtagning, skal
du først tage følgende ud af ovnen:
– alle madlavningsrester, pletter fra
olie eller fedt / belægninger.
– alle udtagelige genstande (inkl.
riste, ovnribber osv., der fulgte
med produktet), herunder evt.
alle non-stick gryder, pander,
bakker, redskaber osv.
• Læs omhyggeligt alle anvisninger til
pyrolytisk rensning.
• Hold børn væk fra apparatet, mens
den pyrolytiske rensning er i gang.
Apparatet bliver meget varmt, og der
udledes varm luft fra de forreste
køleaftræk.
• Pyrolytisk rensning sker ved en høj
temperatur, der kan frigive dampe fra
madlavningsrester og
produktionsmaterialet, hvorfor
forbrugerne på det kraftigste rådes til
at:
– sørge for god udluftning under
og efter hver pyrolytisk rensning.
– sørge for god udluftning under
og efter første ibrugtagning med
maksimal temperatur.
• I modsætning til mennesker kan visse
fugle og krybdyr være ekstremt
følsomme over for potentielle dampe,
der udsendes under rensningen af
alle pyrolytiske ovne.
– Dyr (især fugle) skal flyttes til et
område med god udluftning og
må ikke være i nærheden af
apparatet under og efter hver
pyrolytisk rensning og første
ibrugtagning med maksimal
temperatur.
• Små kæledyr kan også være meget
følsomme over for lokale
temperaturændringer i nærheden af
alle pyrolytiske ovne, når den
pyrolytiske selvrensning er i gang.
• Slip-let overflader på gryder, pander,
bakker, redskaber osv. kan blive
beskadiget af pyrolytisk rensning ved
høj temperatur i alle pyrolytiske ovne
og kan også udgøre en kilde til
skadelige dampe af lavt niveau.
• Dampe fra alle pyrolytiske ovne /
madrester, som beskrevet, er ikke
skadelige for mennesker, herunder
spædbørn eller personer med fysiske
lidelser.
DANSK
2.7 Indvendig belysning
• Den type pære eller halogenlampe,
der bruges til dette apparat, er kun
beregnet til husholdningsapparater.
Det må ikke bruges til anden
belysning.
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip netledningen af tæt ved
apparatet og bortskaf den.
• Fjern lågelåsen for at forhindre, at
børn og kæledyr bliver fanget i
apparatet.
2.9 Service
• Kontakt et autoriseret servicecenter
for at få repareret apparatet.
• Brug kun originale reservedele.
• Før pæren skiftes, skal apparatet
afbrydes fra lysnettet.
• Brug kun pærer med samme
specifikationer.
2.8 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
3. PRODUKTBESKRIVELSE
3.1 Oversigt over apparatet
1
2
3
4
5
6
7
14
5
13
4
8
3
9
2
1
12
11
10
3.2 Tilbehør
• Trådrist
Til kogegrej, kageforme, stege.
• Bageplade
Til kager og lagkagebunde.
• Grill/bradepande
Til bagning og stegning, eller som
drypbakke til opsamling af fedt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Betjeningspanel
Funktionsvælger for ovnfunktioner
Elektronisk programur
Termostatknap
Vandbeholder
Varmeelement
Bøsning til termometer
Ovnpære
Blæser
Ovnribber, udtagelige
Afløbsrør
Afløbsventil
Rillepositioner
Dampåbning
• Stegetermometer
Bruges til at måle, hvor gennemstegt
kødet er.
• Teleskop udtræksskinner
Til riste og plader.
7
8
www.aeg.com
4. FØR IBRUGTAGNING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
4.1 Rengøring før
ibrugtagning
Fjern al tilbehøret og de udtagelige
ovnribber fra apparatet.
Se kapitlet "Vedligeholdelse
og rengøring".
Gør apparatet og tilbehøret rent, inden
du tager det i brug.
Anbring tilbehør og udtagelige
ovnribber i deres oprindelige positioner.
4.2 Indstilling af tid
Når apparatet tilsluttes til lysnettet den
første gang, tændes alle symboler på
displayet i nogle sekunder. I de
efterfølgende få sekunder vises
softwareversionen på displayet.
Når softwareversionen forsvinder, vises
og "12:00" på displayet. "12"
blinker.
1. Tryk på
eller
aktuelle time.
for at indstille den
for at bekræfte, eller den
2. Tryk på
indstillede time gemmes automatisk
efter 5 sekunder.
Displayet viser
time. "00" blinker.
og den indstillede
5. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
5.1 Forsænkbare knapper
Tryk på funktionsvælgeren for at bruge
apparatet. Derefter kommer knappen ud.
3. Tryk på
eller
for at indstille de
aktuelle minutter.
4. Tryk på
for at bekræfte, eller de
indstillede minutter gemmes
automatisk efter 5 sekunder.
Displayet viser den nye tid.
4.3 Ændring af tid
Tiden kan kun ændres, når ovnen er
slukket.
Tryk på
en eller flere gange, indtil
lampen for aktuel tid
blinker i
displayet.
Se under "Indstilling af tid" for at
indstille en ny tid.
4.4 Forvarmning
Forvarm det tomme apparat for at
brænde det tiloversblevne fedt af.
1. Vælg funktionen
og maks.
temperatur.
2. Lad apparatet være tændt i en time.
og indstil den
3. Vælg funktionen
maksimale temperatur.
4. Lad apparatet være tændt i 15
minutter.
Tilbehøret kan blive varmere end
normalt. Apparatet kan udsende lugt og
røg. Dette er normalt. Sørg for, at der er
tilstrækkelig udluftning i rummet.
DANSK
5.2 Aktivering og deaktivering
af apparatet
Afhænger af model, hvis
apparatet har
kontrollamper,
knapsymboler eller
indikatorer:
• Lampen tændes, når
apparatet er i gang.
• Symbolet viser, om
knappen styrer
ovnfunktionerne eller
temperaturen.
• Indikatoren tændes, når
ovnen varmer op.
1. Drej knappen for ovnfunktioner for at
vælge en ovnfunktion.
2. Drej termostatknappen for at vælge
en temperatur.
3. Drej apparatets funktionsvælgere og
termostatknap hen på slukpositionen
for at slukke for apparatet.
5.3 Ovnfunktioner
Ovnfunktion
9
Egnet til
Sluk-position
Apparatet er slukket.
Hurtig opvarmning
Opvarmningstiden reduceres.
Varmluft
Til bagning på op til 3 ovnriller samtidigt og tørring af
mad.Stil temperaturen 20 - 40 °C lavere end for over-/
undervarme.
Pizza
Til bagning på én ristposition med kraftigere bruning
og sprød bund. Stil temperaturen 20 - 40 °C lavere end
for over-/undervarme.
Over-/undervarme
Til bagning og stegning af mad på én ovnrille.
Undervarme
Til bagning af kager med sprød bund og til henkogning.
Optøning
Denne funktion kan anvendes til optøning af frosne
madvarer, som f.eks. grøntsager og frugt. Optøningstiden afhænger af de frosne madvarers mængde og omfang.
Fugtig varmluft
Til at spare energi, når du bager, og til at tilberede
bagværk i forme på én rille. Denne funktion blev anvendt til at definere energieffektivitetsklassen iht. EN
60350-1.
Se kogetabellerne for at få flere oplysninger om de anbefalede indstillinger.
10
www.aeg.com
Ovnfunktion
Egnet til
Turbogrill
Til stegning af større stege eller fjerkræ på én ovnrille.
Også til at lave gratiner og til at brune.
Varmluft + damp
Til dampretter. Brug denne funktion til at nedsætte tilberedningstiden og bevare vitaminerne og næringsstofferne i maden. Vælg funktionen og indstil temperaturen mellem 130 °C og 230 °C.
Pyrolyse
Til aktivering af pyrolytisk rensning af ovnen. Denne
funktion brænder resterende snavs i ovnen af.
5.4 Hurtig opvarmningfunktion
Der udsendes et lydsignal, når apparatet
har nået den indstillede temperatur.
Med hurtig opvarmning-funktionen
reduceres opvarmningstiden.
1. Indstil hurtig opvarmning-funktionen.
Se tabellen over ovnfunktioner.
2. Drej temperaturvælgeren for at
indstille temperaturen.
Den hurtige
opvarmningsfunktion
frakobles ikke efter
lydsignalet. Du skal selv
frakoble funktionen manuelt.
3. Vælg en ovnfunktion.
5.5 Display
A
G
B
F
E
C
D
A. Timer
B. Opvarmnings-/restvarmeindikator
C. Vandbeholder (kun udvalgte
modeller)
D. Termometer (kun udvalgte modeller)
E. Elektronisk lågelås (kun udvalgte
modeller)
F. Timer/minutter
G. Urfunktioner
5.6 Knapper
Knap
Funktion
Beskrivelse
UR
Indstilling af en urfunktion.
MINUS
Til indstilling af tiden.
MINUTUR
Indstilling af MINUTUR. Hold knappen
trykket ind i mere end 3 sekunder for at
tænde eller slukke ovnpæren.
PLUS
Til indstilling af tiden.
DANSK
Knap
11
Funktion
Beskrivelse
TEMPERATUR
Til at kontrollere ovnens eller stegetermometerets kernetemperatur (hvis relevant). Brug den kun, når en ovnfunktion er
i gang.
5.7 Indikator for opvarmning
FORSIGTIG!
Apparatet er meget varmt.
Der er risiko for
forbrænding. Vær forsigtig,
når du tømmer
vandbeholderen.
Hvis du aktiverer en ovnfunktion, tændes
bjælkerne i displayet
én ad gangen.
Bjælkerne viser, at ovntemperaturen
stiger eller falder.
5.8 Tilberedning med
kombidamp
1. Indstil funktionen
.
2. Tryk på vandbeholderens låg for at
åbne det. Fyld vandbeholderen,
indtil lampen for Vandtank fuld lyser.
Tankens maks. vandkapacitet er 900
ml. Det er nok til ca. 55 - 60 minutters
tilberedning.
Brug kun vand som
væske. Brug ikke filtreret
(demineraliseret) eller
destilleret vand. Brug
ikke andre væsker.
Hæld ikke brændbare
eller alkoholiske væsker i
vandbeholderen
(grappa, whisky, cognac,
etc.).
3. Skub vandbeholderen ind i
oprindelig position.
4. Tilbered maden i det korrekte
kogegrej.
5. Indstil en temperatur mellem 130 °C
og 230 °C.
Tilberedning med damp giver ikke
gode resultater ved temperaturer
over 230 °C.
ADVARSEL!
Vent mindst 60 minutter
efter hver brug af
tilberedning med damp for
at forhindre det varme vand i
at løbe ud fra afløbsventilen.
Tøm vandtanken, når tilberedningen
med damp er afsluttet.
5.9 Lampe for vandtank
Når tilberedning med damp er i gang,
viser displayet indikatoren for vandtank.
Indikatoren for vandtank viser
vandniveauet i tanken.
•
•
•
– Vandtanken er fuld. Der
udsendes et lydsignal, når tanken er
fuld. Tryk på en vilkårlig knap for at slå
signalet fra.
– Vandtanken er halvt fuld.
– Vandtanken er tom. Der
udsendes et lydsignal, når tanken skal
genfyldes.
Hvis du hælder for meget
vand i tanken, sender
sikkerhedsafløbsventilen det
overskydende vand til
bunden af ovnen.
Tør vandet op med en
svamp eller en klud.
5.10 Tømning af vandtanken
FORSIGTIG!
Sørg for, at apparatet er
koldt, inden du begynder at
tømme vandbeholderen.
1. Forbered afløbsrøret (C), som findes i
pakken sammen med
brugsanvisningen. Sæt
forbindelsesstykket (B) på en af
afløbsrørets ender.
2. Sæt den anden ende af afløbsrøret
(C) i en beholder. Sæt den i en lavere
position end afløbsventilen (A).
12
www.aeg.com
4. Tryk gentagne gange på
forbindelsesstykket, når du tømmer
vandbeholderen.
Vandtanken kan stadig
have noget vand tilbage,
når displayet viser
A
B
C
symbolet
. Vent,
indtil vandet ophører
med at strømme ud af
vandafløbsventilen.
5. Tag forbindelsesstykket ud af
ventilen, når vandet ophører med at
strømme ud.
Brug ikke det udtømte vand
til at fylde vandtanken med
igen.
3. Åbn ovnlågen, og sæt
forbindelsesstykket (B) i
afløbsventilen (A).
6. URFUNKTIONER
6.1 Tabel for urfunktioner
Urfunktionstast
Egnet til
AKTUEL TID
Bruges til at indstille, ændre eller kontrollere det aktuelle klokkeslæt. Se under "Indstilling af tid"
MINUTUR
Bruges til at starte en nedtællingstid (maks. 23 t 59 minutter). Denne funktion påvirker ikke apparatets drift.
MINUTURET kan aktiveres på et vilkårligt tidspunkt, også hvis apparatet er slukket.
VARIGHED
Til indstilling af hvor længe apparatet skal være tændt.
Fungerer kun, når en ovnfunktion er valgt.
SLUTTID
Til at indstille hvornår apparatet skal slukke. Fungerer
kun, når en ovnfunktion er valgt. Du kan bruge Varighed og Sluttid sammen (Udskudt start), hvis apparatet
skal tændes og senere slukkes automatisk.
Tryk på
en eller flere
gange for at skifte mellem
urfunktionerne.
Tryk på
for at bekræfte
indstillingerne af
urfunktionerne, eller vent 5
sekunder for at bekræfte
indstillingerne automatisk.
6.2 Indstilling af VARIGHED
eller SLUTTID
1. Vælg en ovnfunktion.
2. Tryk på
en eller flere gange, indtil
displayet viser
eller
3. Tryk på
eller
.
blinker på displayet.
eller
for at indstille
værdierne, og tryk på
bekræfte.
for at
skal du først indstille
For Varighed
minutterne og derefter timerne, for
DANSK
Sluttid
skal du først indstille timerne
og derefter minutterne.
Der udsendes et lydsignal i 2 minutter,
når tiden er gået. Symbolet
eller
og tidsindstillingen blinker på displayet.
Ovnen slukkes.
4. Tryk på en vilkårlig knap for at slå
lydsignalet fra.
5. Drej ovnens funktionsvælger til slukpositionen.
Hvis du trykker på
indstiller timer for
, når du
VARIGHED
, skifter
apparatet til
indstillingstilstand for
funktionen SLUTTID
Apparatet beregner nu tiden i timer og
minutter.
3. MINUTURET starter automatisk efter
5 sekunder.
Når 90% af den indstillede tid er
gået, udsendes et lydsignal.
4. Når den indstillede tid er gået,
udsendes et lydsignal i to minutter.
"00:00" og
blinker på displayet.
Tryk på en vilkårlig knap for at slå
lydsignalet fra.
Hvis du indstiller
MINUTURET, når VARIGHED
eller SLUTTID
er
aktiveret, tændes symbolet
.
6.3 Indstilling af MINUTUR
1. Tryk på
13
.
og "00" blinker på displayet.
eller
for at indstille
2. Tryk på
MINUTUR.
Indstil først sekunderne, så
minutterne og timerne.
Først beregnes tiden i minutter og
sekunder. Når tiden, du indstiller, er
over 60 minutter, vises symbolet
på displayet.
på displayet.
6.4 Optællingstimer
Brug optællingstimeren til at holde øje
med, hvor længe ovnen er tændt. Den
aktiveres, når ovnen begynder at varme.
og
for at nulstille
Tryk og hold på
optællingstimeren. Timeren begynder at
tælle op.
Optællingstimeren kan ikke
bruges med funktionerne:
Varighed
, Slut
,
madlavningstermometer.
7. BRUG AF TILBEHØRET
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
7.1 Brug af termometeret
Termometeret måler kerne temperaturen
i kødet. Når kødet har nået den angivne
temperatur, slukkes apparatet.
Der skal tages hensyn til to temperaturer:
• Ovntemperaturen. Se stege-/
bagetabellen.
• Kerne temperaturen. Se tabellen for
termometeret.
FORSIGTIG!
Brug kun termometeret, som
hører til apparatet eller et
tilsvarende anskaffet som
original reservedel.
1. Vælg ovnfunktion og ovntemperatur.
2. Indsæt termometerets spids (med
symbolet
på håndtaget) i midten
af kødet.
3. Sæt termometerets stik i stikdåsen
øverst i ovnrummets front.
14
www.aeg.com
Varighed og sluttid skal
indstilles igen, hver gang
termometeret sættes i
kontakten. Du kan ikke
vælge varighed og sluttid.
Når apparatet beregner den
foreløbige varighed første
Sørg for, at termometeret bliver
siddende i kødet og i bøsningen
under hele tilberedningen.
Når du bruger termometeret første
gang, er standardkerne
temperaturen 60 °C. Mens
blinker, kan du bruge
termostatknappen til at ændre
standardkerne temperaturen.
Displayet viser symbolet for
termometeret og standardkerne
temperaturen.
4. Tryk på
for at gemme den nye
kerne temperatur, eller vent 10
sekunder på, at indstillingen gemmes
automatisk.
Den nye kerne temperatur vises, når
termometeret bruges næste gang.
Når kødet har nået den indstillede kerne
temperatur, blinker symbolet for
termometeret
, og standardkerne
temperaturen blinker. Der udsendes et
lydsignal i to minutter.
5. Tryk på en vilkårlig knap, eller åbn
ovnlågen for at afbryde lydsignalet.
6. Tag termometerets stik ud af
bøsningen. Tag kødet ud af
ovnrummet.
7. Sluk for maskinen.
gang, blinker symbolet
i
displayet. Når beregningen
afsluttes, viser displayet
tilberedningsvarighed.
Beregningerne kører i
baggrunden under
tilberedningen, og
varigheden opdateres på
displayet om nødvendigt.
Du kan ændre temperaturen på et
vilkårligt tidspunkt under tilberedningen:
1. Tryk på
:
• én gang - displayet viser den
indstillede kerne temperatur, som
skifter hvert 10. sekund til den
aktuelle kerne temperatur.
• to gange – displayet viser den
aktuelle ovntemperatur, som
skifter hvert 10. sekund til den
indstillede ovntemperatur.
• tre gange – displayet viser den
indstillede ovntemperatur.
2. Drej temperaturvælgeren for at
ændre temperaturen.
7.2 Isætning af tilbehør
Grillrist:
Skub risten mellem ovnribbens skinner,
og sørg for, at fødderne peger nedad.
ADVARSEL!
Pas på, når du trækker
termometerets spids og stik
ud. Termometeret er meget
varmt. Der er risiko for
forbrænding.
Grill / bradepande:
DANSK
Skub grill / bradepanden mellem
ovnribbens skinner.
15
1. Træk højre og venstre
teleskopskinner ud.
°C
Rist og grill/bradepande sammen:
Skub grill / bradepanden ind mellem
ovnribbens skinner og risten på
skinnerne ovenover.
2. Stil grillristen på teleskopskinnerne,
og skub dem forsigtigt ind i
apparatet.
°C
Alt tilbehør har små
fordybninger foroven på
højre og venstre side for at
øge sikkerheden.
Fordybningerne hindrer
også væltning.
Den højre kant rundt om
risten er en anordning, der
forhindrer kogegrejet i at
glide.
7.3 Teleskopskinner
Gem
installationsvejledningen til
teleskopskinnerne til
fremtidig brug.
Med teleskopskinnerne er det nemmere
at isætte og fjerne ovnristene.
FORSIGTIG!
Teleskopskinnerne må ikke
rengøres i opvaskemaskinen.
Smør ikke
teleskopskinnerne.
Sørg for at skubbe teleskopskinnerne
helt ind i apparatet, inden du lukker
ovnlågen.
7.4 Tilbehør til tilberedning
med damp
Dampsættets tilbehør
leveres ikke sammen med
apparatet. Kontakt den
lokale forhandler for at få
flere oplysninger.
Dampsættet til
damptilberedningsfunktioner
Sættet består af en glasskål, et låg med
et hul til dyserøret (C) og en stålrist til at
stille på bunden af fadet.
16
www.aeg.com
Dyse til direkte tilberedning med
damp (D)
Glasskål (A)
Låg (B)
Stålrist (E)
Dysen og dyserøret
• Stil ikke det varme fad på kolde/våde
overflader.
C
D
"C" er et dyserør til damptilberedning,
"D" er dysen til direkte tilberedning med
damp.
Dyserør (C)
• Hæld ikke kolde væsker i fadet, når
det er varmt.
• Brug ikke fadet på en varm
kogesektion.
DANSK
17
• Rengør ikke fadet med skuremidler,
skuresvampe og skurepulver.
Pas på ikke at klemme dyserøret eller
lade det komme i berøring med
varmelegemet øverst i ovnen.
4. Indstil ovnen til tilberedning med
dampfunktionen.
7.6 Direkte tilberedning med
damp
7.5 Tilberedning med damp
med dampsæt
Sæt stålristen i fadet, og sæt låget på.
1. Sæt dysen i det specielle hul i låget
på dampsættet.
C
Stil maden på stålristen i fadet. Tilsæt
vand.
FORSIGTIG!
Brug ikke fadets låg.
ADVARSEL!
Vær forsigtig, når du
benytter dysen under
ovnens brug. Tag altid
ovnhandsker på, hvis du skal
røre ved dysen, når ovnen er
varm. Fjern altid dysen fra
ovnen, når du ikke benytter
dampfunktionen.
Dyserøret er specielt
fremstillet til madlavning og
indeholder ikke farlige
materialer.
2. Stil fadet på anden ribbe fra bunden.
3. Sæt dyserørets anden ende i
dampåbningen.
1. Sæt dysen (D) i dyserøret (C). Tilslut
den anden ende til dampåbningen.
18
www.aeg.com
Når du tilbereder mad, som f.eks. kylling,
and, kalkun eller store fisk, skal du sætte
dysen (D) direkte ind i kødets tomme del.
Pas på ikke at tilstoppe hullerne.
2. Stil fadet på første eller anden ribbe
fra bunden.
Pas på ikke at klemme dyserøret eller
lade det komme i berøring med
varmelegemet øverst i ovnen.
3. Indstil ovnen til tilberedning med
dampfunktionen.
Se tilberedningstabellerne for
tilberedning med damp for at få mere at
vide om tilberedning med damp i
kapitlet "Nyttige oplysninger og råd".
8. EKSTRAFUNKTIONER
8.1 Brug af børnesikringen
Når børnesikringen er slået til, kan
apparatet ikke tændes utilsigtet.
Lågen er lukket, symbolerne
SAFE og
tændes også på
displayet, når
pyrolysefunktionen er i
gang. Det kan kontrolleres
på knappen.
1. Sørg for, at ovnens funktionsvælger
står i sluk-positionen.
2. Tryk og hold
og
nede
samtidigt i 2 sekunder.
Der udsendes et lydsignal. SAFE og
vises i displayet.
Gentag trin 2 for at slå børnesikringen
fra.
8.2 Brug af funktionslåsen
Funktionslåsen kan kun aktiveres, når
apparatet er tændt.
Med funktionslåsen forhindres en
utilsigtet ændring af temperatur- og
tidsindstillinger i en igangværende
ovnfunktion.
1. Vælg en ovnfunktion, og indstil den
som ønsket
2. Tryk på og hold
og
nede
samtidigt i 2 sekunder.
Der udsendes et lydsignal. Loc vises i
displayet.
Gentag trin 2 for at slå funktionslåsen fra.
Hvis funktionen Pyrolyse er i
gang, er lågen låst, og
vises i displayet.
Loc vises i displayet, når du
drejer temperaturknappen
eller trykker på en knap. Når
du drejer på knappen til
ovnfunktionerne, slukkes
apparatet.
Når apparatet slukkes, mens
funktionslåsen er slået til,
skifter funktionslåsen
automatisk til børnesikring.
Se under "Brug af
børnesikringen".
8.3 Restvarmeindikator
Når du slukker for apparatet, viser
displayet restvarmeindikatoren
, hvis
DANSK
temperaturen i ovnen er over 40 °C. Drej
temperaturknappen til venstre eller højre
for at få vist ovntemperaturen.
8.4 Automatisk slukning
Af sikkerhedsmæssige årsager slukkes
apparatet automatisk efter et stykke tid,
hvis en ovnfunktion er i gang, og du ikke
ændrer nogen indstillinger.
Temperatur (°C)
Sluktid (t)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maksimum
1.5
Tryk på en vilkårlig knap efter en
automatisk slukning for at tænde for
apparatet igen.
19
Den automatiske slukning
virker ikke med funktionerne:
Stegetermometer, Lys,
Varighed, Sluttid.
8.5 Køleblæser
Når apparatet er tændt, aktiveres
køleblæseren automatisk for at holde
apparatets overflader kølige. Hvis du
slukker for apparatet, kører blæseren
videre, indtil apparatet er kølet af.
8.6 Sikkerhedstermostat
Forkert betjening af apparatet eller
defekte komponenter kan medføre farlig
overopvarmning. For at hindre dette er
ovnen forsynet med en
sikkerhedstermostat, som afbryder
strømforsyningen. Når temperaturen er
faldet, tændes ovnen automatisk igen.
9. RÅD OG TIP
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Tabellernes temperaturer og
bagetider er kun vejledende.
De afhænger af opskrifterne
samt af kvaliteten og
mængden af de anvendte
ingredienser.
10 minutter inden tilberedning for at
mindske kondenseringen.
• Tør fugt væk, hver gang du har brugt
apparatet.
• Stil ikke genstandene direkte på
apparatets bund, og dæk ikke nogen
af dets dele med alufolie, når du
tilbereder mad. Dette kan ændre
stege-/bageresultaterne og
beskadige emaljen.
9.1 Generelle oplysninger
9.2 Bagning af kager
• Apparatet har fem ovnriller. Tæl
ribberne fra bunden af apparatet.
• Ovnen har et specielt system, der
cirkulerer luften og konstant
genbruger dampen. Med dette
system er det muligt at bruge damp
ved tilberedningen, så maden bliver
mør indvendig og sprød på
overfladen. Det mindsker
tilberedningstiden og
energiforbruget.
• Dampen kan sætte sig som fugt i
apparatet eller på ovnruderne. Det er
normalt. Stå altid på afstand af
apparatet, når du åbner dets låge
under tilberedning. Tænd apparatet
• Ovnlågen må først åbnes, når 3/4 af
bagetiden er gået.
• Hvis du bruger to bageplader på
samme tid, bør der være en tom rille
mellem dem.
9.3 Tilberedning af kød og fisk
• Brug en bradepande til mad med
meget fedt for at forhindre, at ovnen
får pletter, der ikke kan fjernes.
• Lad kødet hvile i ca. 15 minutter inden
udskæring, så saften ikke siver ud.
• Tilføj lidt vand i bradepanden for at
forhindre for meget røg i ovnen under
stegning. Tilføj vand, hver gang det
20
www.aeg.com
tørrer ud, for at forhindre
røgkondensation.
9.4 Tilberedningstider
Tilberedningstiderne afhænger af
madvarens type, konsistens og volumen.
Hold øje med ydelsen i starten, når du
laver lav mad. Find de bedste
indstillinger (varmetrin, tilberedningstid,
etc.) til dit kogegrej, dine opskrifter og
mængderne, når du bruger dette
apparat.
9.5 Stegetabel
Kager
Madvare
Over-/undervarme
Varmluft
Tid (min.)
Bemærkning
Temperatur (°C)
Ovnrille
Temperatur (°C)
Ovnrille
Pisket dej
170
2
160
3 (2 og 4)
45 - 60
I en kageform
Mørdej
170
2
160
3 (2 og 4)
20 - 30
I en kageform
Kvargkage
m. kærnemælk
170
1
165
2
80 - 100
I en 26 cm
kageform
Æblekage
(æbletær-
170
2
160
2 (venstre
og højre)
80 - 100
I to 20 cm
kageforme
på en grillrist
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
På bageplade
Tærte m.
syltetøj
170
2
165
2 (venstre
og højre)
30 - 40
I en 26 cm
kageform
Sukkerbrødskage
170
2
150
2
40 - 50
I en 26 cm
kageform
Engelsk ju- 160
lekage/
Fyldig
2
150
2
90 - 120
I en 20 cm
kageform
175
1
160
2
50 - 60
I en brødform
Små kager 170
- på én rib-
3
150 - 160
3
20 - 30
På bageplade
-
140 - 150
2 og 4
25 - 35
På bageplade
te)1)
frugtkage1)
Plumkage1)
be1)
Små kager
- på to ribber1)
-
DANSK
Madvare
Over-/undervarme
Varmluft
Temperatur (°C)
Ovnrille
Temperatur (°C)
Ovnrille
-
140 - 150
Lagkage140
bunde/
kagesnitter
- én rille
3
Lagkagebunde/
kagesnitter
- to riller
21
Tid (min.)
Bemærkning
1, 3 og 5
30 - 45
På bageplade
140 - 150
3
25 - 45
På bageplade
-
140 - 150
2 og 4
35 - 40
På bageplade
Lagkagebunde/
kagesnitter
- tre riller
-
140 - 150
1, 3 og 5
35 - 45
På bageplade
Marengs én rille
120
3
120
3
80 - 100
På bageplade
Marengsto niveau-
-
-
120
2 og 4
80 - 100
På bageplade
190
3
190
3
12 - 20
På bageplade
Flødekager 190
- én rille
3
170
3
25 - 35
På bageplade
Flødekager - to riller
-
170
2 og 4
35 - 45
På bageplade
Frugttærter
180
2
170
2
45 - 70
I en 20 cm
kageform
Fyldig
frugtkage
160
1
150
2
110 - 120
I en 24 cm
kageform
Victoriaka-
170
1
160
2 (venstre
og højre)
30 - 50
I en 20 cm
kageform
Små kager - på tre ribber1)
er1)
Boller1)
ger1)
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
22
www.aeg.com
Brød og pizza
Madvare
Over-/undervarme
Varmluft
Temperatur (°C)
Ovnrille
Temperatur (°C)
Ovnrille
190
1
190
Rugbrød
190
1
Rundstyk-
190
Pizza1)
Scones1)
Fransk-
Tid (min.)
Bemærkning
1
60 - 70
1 - 2 stk.,
500 g pr.
stk.
180
1
30 - 45
I en brødform
2
180
2 (2 og 4)
25 - 40
6 - 8 boller
på bageplade
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
På en bageplade eller i en bradepande
200
3
190
3
10 - 20
På bageplade
Tid (min.)
Bemærkning
brød1)
ker1)
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
Tærter
Madvare
Over-/undervarme
Varmluft
Temperatur (°C)
Ovnrille
Temperatur (°C)
Ovnrille
200
2
180
2
40 - 50
I en form
Grøntsags- 200
tærte
2
175
2
45 - 60
I en form
Quiches1)
180
1
180
1
50 - 60
I en form
Lasagne1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
I en form
Cannello-
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
I en form
Tid (min.)
Bemærkning
50 - 70
På en grillrist
Pastatærte
ni1)
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
Kød
Madvare
Oksekød
Over-/undervarme
Varmluft
Temperatur (°C)
Ovnrille
Temperatur (°C)
Ovnrille
200
2
190
2
DANSK
Madvare
Over-/undervarme
Varmluft
Temperatur (°C)
Ovnrille
Temperatur (°C)
Ovnrille
Svin
180
2
180
Kalvekød
190
2
Roastbeef,
rød
210
Roastbeef,
medium
23
Tid (min.)
Bemærkning
2
90 - 120
På en grillrist
175
2
90 - 120
På en grillrist
2
200
2
50 - 60
På en grillrist
210
2
200
2
60 - 70
På en grillrist
Roastbeef,
gennemstegt
210
2
200
2
70 - 75
På en grillrist
Flæskebov
180
2
170
2
120 - 150
Med svær
Flæskeskank
180
2
160
2
100 - 120
2 stykker
Lammekød 190
2
175
2
110 - 130
Kølle
Kylling
220
2
200
2
70 - 85
Hel
Kalkun
180
2
160
2
210 - 240
Hel
And
175
2
220
2
120 - 150
Hel
Gås
175
2
160
1
150 - 200
Hel
Kanin
190
2
175
2
60 - 80
Skåret i
stykker
Hare
190
2
175
2
150 - 200
Skåret i
stykker
Fasan
190
2
175
2
90 - 120
Hel
Tid (min.)
Bemærkning
Fisk
Madvare
Over-/undervarme
Varmluft
Temperatur (°C)
Ovnrille
Temperatur (°C)
Ovnrille
Bækørred/ 190
guldbrasen
2
175
2
40 - 55
3 - 4 fisk
Tun/laks
2
175
2
35 - 60
4 - 6 fileter
190
24
www.aeg.com
9.6 Turbogrill
Oksekød
Madvare
Mængde
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Roastbeef eller filet, pr. cm i tykkelsen
rød1)
190 - 200
5-6
1 eller 2
Roastbeef eller filet, pr. cm i tykkelsen
medium1)
180 - 190
6-8
1 eller 2
Roastbeef eller filet, pr. cm i tykkelsen
gennemstegt1)
170 - 180
8 - 10
1 eller 2
1) Forvarm ovnen.
Svin
Madvare
Mængde (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Bov, nakkekam,
skinkesteg
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
1 eller 2
Kotelet, ribbenssteg
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
1 eller 2
Farsbrød
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 eller 2
Svineskank (forkogt)
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 eller 2
Kalvekød
Madvare
Mængde (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Kalvesteg
1
160 - 180
90 - 120
1 eller 2
Kalveskank
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 eller 2
Madvare
Mængde (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Lammekølle,
lammesteg
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
1 eller 2
Lammeryg
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
1 eller 2
Mængde (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Ovnrille
200 - 220
30 - 50
1 eller 2
Lammekød
Fjerkræ
Madvare
Udskåret fjerkræ 0,2 - 0,25 hver
DANSK
Madvare
Mængde (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Fjerkræ, halveret 0,4 - 0,5 hver
190 - 210
35 - 50
1 eller 2
Kylling, poulard
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
1 eller 2
And
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 eller 2
Gås
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 eller 2
Kalkun
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
1 eller 2
Kalkun
4-6
140 - 160
150 - 240
1 eller 2
Madvare
Mængde (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Hel fisk
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
1 eller 2
Fisk (dampet)
9.7 Fugtig varmluft
Åbn kun apparatets låge, når
det er nødvendigt, under
tilberedning.
Madvare
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Pastagratin
190 - 200
45 - 55
2
Kartoffelgratin
160 - 170
60 - 75
2
Moussaka
180 - 200
75 - 90
2
Lasagne
160 - 170
55 - 70
2
Cannelloni
170 - 190
65 - 75
2
Brødbudding
150 - 160
75 - 90
2
Risbudding
170 - 190
45 - 60
2
Æblekage
150 - 160
75 - 85
2
Franskbrød
180 - 190
50 - 60
2
25
26
www.aeg.com
9.8 Optøning
Madvare
Mængde
(g)
Optøningstid (min.)
Efteroptøning
(min.)
Bemærkning
Kylling
1000
100 - 140
20 - 30
Læg en underkop med
bunden opad i en spisetallerken; læg kyllingen
på den. Vendes, når halvdelen af tiden er gået.
Kød
1000
100 - 140
20 - 30
Vendes, når halvdelen af
tiden er gået.
Kød
500
90 - 120
20 - 30
Vendes, når halvdelen af
tiden er gået.
Ørred
150
25 - 35
10 - 15
-
Jordbær
300
30 - 40
10 - 20
-
Smør
250
30 - 40
10 - 15
-
Fløde
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Fløden kan godt piskes,
selv om der er enkelte
frosne klumper i den.
Kage
1400
60
60
-
9.9 Tørring - Varmluft
• Beklæd pladerne med smørrebrødseller bagepapir.
• Resultatet bliver bedst, hvis du slukker
for ovnen efter halvdelen af
tørretiden, åbner lågen og lader
madvarerne køle af natten over for at
færdiggøre tørringen.
Grøntsager
Madvare
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Bønner
60 - 70
Peberfrugt
Ovnrille
1 rille
2 riller
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Suppeurter
60 - 70
5-6
3
1/4
Svampe
50 - 60
6-8
3
1/4
Krydderurter
40 - 50
2-3
3
1/4
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Ovnrille
60 - 70
8 - 10
Frugt
Madvare
Blommer
1 rille
2 riller
3
1/4
DANSK
Madvare
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Abrikoser
60 - 70
Æble, i skiver
Pærer
Ovnrille
1 rille
2 riller
8 - 10
3
1/4
60 - 70
6-8
3
1/4
60 - 70
6-9
3
1/4
9.10 Varmluft + damp
Kager og bagværk
Madvare
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Bemærkning
Æblekage1)
160
60 - 80
2
I en 20 cm kageform
Tærter
175
30 - 40
2
I en 26 cm kageform
Frugtkage
160
80 - 90
2
I en 26 cm kageform
Sukkerbrødskage
160
35 - 45
2
I en 26 cm kageform
Panettone1)
150 - 160
70 - 100
2
I en 20 cm kageform
Plumkage1)
160
40 - 50
2
I en brødform
Små kager i form
150 - 160
25 - 30
3 (2 og 4)
På bageplade
Lagkagebunde
150
20 - 35
3 (2 og 4)
På bageplade
Gærboller1)
180 - 200
12 - 20
2
På bageplade
Briocher1)
180
15 - 20
3 (2 og 4)
På bageplade
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
Tærter
Madvare
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Bemærkning
Fyldte grøntsager
170 - 180
30 - 40
1
I en form
Lasagne
170 - 180
40 - 50
2
I en form
Kartoffelgratin
160 - 170
50 - 60
1 (2 og 4)
I en form
Kød
Madvare
Mængde (g)
Tempera- Tid (min.) Ovnrille
tur (°C)
Bemærkning
Flæskesteg
1000
180
90 - 110
2
På en grillrist
Kalv
1000
180
90 - 110
2
På en grillrist
27
28
www.aeg.com
Madvare
Mængde (g)
Tempera- Tid (min.) Ovnrille
tur (°C)
Bemærkning
Roastbeef, rød
1000
210
45 - 50
2
På en grillrist
Roastbeef, rosa
1000
200
55 - 65
2
På en grillrist
Roastbeef, gen- 1000
nemstegt
190
65 - 75
2
På en grillrist
Lammekød
1000
175
110 - 130
2
Kølle
Kylling
1000
200
55 - 65
2
Hel
Kalkun
4000
170
180 - 240
2
Hel
And
2000 - 2500
170 - 180
120 - 150
2
Hel
Gås
3000
160 - 170
150 - 200
1
Hel
Kanin
-
170 - 180
60 - 90
2
Skåret i stykker
Fisk
Madvare
Mængde (g)
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Bemærkning
Ørred
1500
180
25 - 35
2
3 - 4 fisk
Tun
1200
175
35 - 50
2
4 - 6 fileter
Kulmule
-
200
20 - 30
2
-
9.11 Tilberedning i det
diætetiske fad
Brug funktionen Varmluft + damp
Grøntsager
Madvare
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Broccoli, buketter
130
20 - 25
2
Aubergine
130
15 - 20
2
Blomkål, buketter
130
25 - 30
2
Tomater
130
15
2
Hvid asparges
130
25 - 35
2
Grøn asparges
130
35 - 45
2
Squash, skiver
130
20 - 25
2
Gulerødder
130
35 - 40
2
Fennikel
130
30 - 35
2
DANSK
Madvare
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Kålrabi
130
25 - 30
2
Peberfrugt, strimlet
130
20 - 25
2
Selleri, skiver
130
30 - 35
2
Madvare
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Kogt kinke
130
55 - 65
2
Pocheret kyllingebryst
130
25 - 35
2
Hamburgerryg (svinekam)
130
80 - 100
2
Madvare
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Ørred
130
25 - 30
2
Laksefilet
130
25 - 30
2
Madvare
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Ris
130
35 - 40
2
Uskrællede kartofler,
mellemstore
130
50 - 60
2
Kogte kartofler i
kvarte
130
35 - 45
2
Polenta
130
40 - 45
2
Kød
Fisk
Tilbehør
9.12 Tabel for termometer
Madvare
Kernetemperatur (°C)
Kalvesteg
75 - 80
Kalveskank
85 - 90
Roastbeef, rød
45 - 50
Roastbeef, rosa
60 - 65
Roastbeef, gennemstegt
70 - 75
Flæskebov
80 - 82
Flæskeskank
75 - 80
29
30
www.aeg.com
Madvare
Kernetemperatur (°C)
Lammekød
70 - 75
Kylling
98
Hare
70 - 75
Bækørred/havrude
65 - 70
Tun/laks
65 - 70
10. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
10.1 Bemærkninger om
rengøring
• Aftør apparatets front med en blød
klud opvredet i varmt vand tilsat et
rengøringsmiddel.
• Metalflader rengøres med et specifikt
rengøringsmiddel.
• Rengør altid apparatet indvendigt
efter brug. Ophobning af fedt eller
andre madrester kan medføre brand.
Risikoen er højere for bradepanden.
• Fastsiddende snavs fjernes med et
specielt ovnrensemiddel.
• Rengør alt tilbehør efter hver brug og
lad det tørre. Brug en blød klud
opvredet i varmt vand tilsat et
rengøringsmiddel.
• Hvis der anvendes non-stick-tilbehør:
Brug ikke skrappe rengøringsmidler,
skarpe genstande eller
opvaskemaskine til rengøring. Det kan
beskadige non-stick-belægningen.
10.2 Tilbehør af rustfrit stål
eller aluminium
Rengør kun ovnlågen med
en fugtig klud eller svamp.
Tør efter med en blød klud.
Brug aldrig ståluld, syre eller
slibende midler. De kan
beskadige ovnens
udvendige flader. Brug
samme fremgangsmåde til
at rengøre ovnens
betjeningspanel.
10.3 Udtagning af ovnribber
For at rengøre ovnen fjernes
ovnribberne.
1. Træk forenden af ribben væk fra
sidevæggen.
2. Træk den bageste ende af ovnribben
væk fra sidevæggen, og fjern den.
2
1
Montér ovnribberne i omvendt
rækkefølge.
Sørg for, at tappene på
teleskopskinnerne vender
fremad.
DANSK
10.4 Pyrolyse
FORSIGTIG!
Fjern alt tilbehør og de
udtagelige ovnribber fra
ovnen.
Start ikke den pyrolytiske
rengøring, hvis du ikke har
lukket ovnlågen helt. På
nogle modeller viser
displayet "C3", hvis denne
fejl opstår.
ADVARSEL!
Apparatet bliver meget
varmt. Der er risiko for
forbrænding.
FORSIGTIG!
Hvis andre apparater er
installeret i det samme skab,
må de ikke bruges, når
pyrolysefunktionen er i
gang. Det kan skade
apparatet.
1. Fjern groft snavs med håndkraft.
2. Rengør lågens inderside med varmt
vand, så resterne ikke brænder sig
fast gennem den varme luft.
3. Vælg funktionen Pyrolyse. Se
"Ovnfunktioner".
4. Når
blinker, skal du trykke på
eller
for at vælge den ønskede
procedure:
Mulighed
Beskrivelse
P1
Hvis ovnen
ikke er meget
snavset. Procedurens tid:
1 t 30 min.
P2
Hvis du ikke
nemt kan
fjerne snavset. Procedurens tid: 2 t 30
min.
31
Tryk på
eller drej temperaturknappen
for at starte proceduren.
Funktionen Slut tid kan bruges til at
udskyde starten af rensningsproceduren.
Ovnpæren er slukket under pyrolyse.
5. Når ovnen har nået den valgte
temperatur, låses lågen. Displayet
viser symbolet
og stregerne på
varmeindikatoren, indtil lågen låses
op.
Drej knappen for ovnfunktioner til
sluk-positionen for at stoppe
pyrolyse, før den er færdig.
6. Når Pyrolysen er færdig, viser
displayet aktuel tid. Ovnlågen
forbliver låst.
7. Når apparatet er kølet af, lyder der et
signal, og ovnlågen kan igen åbnes.
10.5 Husk rengøring
For at minde dig om, at der skal udføres
Pyrolyse, blinker PYR i displayet i 10
sekunder, efter hver gang der tændes og
slukkes for apparatet.
Husk rengøring slukkes:
• Når funktionen Pyrolyse
er udført.
• Hvis du trykker på
og
samtidigt, mens PYR
blinker på displayet.
10.6 Rengøring af vandtank
ADVARSEL!
Undlad at komme vand i
vandtanken under
rengøringsproceduren.
Under
rengøringsproceduren kan
der dryppe vand fra
dampåbningen ind i
ovnrummet. Stil en
dryppande på ribben lige
under dampindgangen for
at undgå, at der drypper
vand direkte ned i bunden af
ovnrummet.
Med tiden kan der dannes kalkaflejringer
i ovnen. Det kan du forebygge ved at
rengøre de dele af ovnen, der udvikler
32
www.aeg.com
damp. Tøm vandtanken, hver gang du
har lavet mad med damp.
Vandtyper
• Blødt vand med et lavt kalkindhold
- producenten anbefaler dette, fordi
ovnen så ikke skal ikke gøres ren så
ofte.
• Postevand - du kan bruge det, hvis
ejendommens vandforsyning har
vandrenser eller blødgøringsanlæg.
• Hårdt vand med et højt kalkindhold
- det forringer ikke ovnens ydeevne,
men ovnen skal gøres ren oftere.
TABEL FOR KALKMÆNGDE ANGIVET AF W.H.O. (Verdenssundhedsorganisationen)
Kalkaflejring
Vandets hårdhed
Vandklassificering
Udfør afkalkning hver
(Franske grader)
(Tyske grader)
0 - 60 mg/l
0-6
0-3
Blødt
75 anvendelser 2,5 måned
60 - 120 mg/l
6 - 12
3-7
Middelhårdt
50 anvendelser 2 måned
120 - 180 mg/l
12 - 18
8 - 10
Hårdt eller kalkholdigt
40 anvendelser 1,5 måned
over 180 mg/l
over 18
over 10
Meget hårdt
30 anvendelser 1 måned
1. Hæld 850 ml vand i tanken, og tilsæt
50 ml citronsyre (fem teskefulde).
Sluk for ovnen, og vent i ca. 60
minutter.
2. Tænd for ovnen, og indstil
funktionen Varmluft + damp. Indstil
temperaturen på 230 °C. Sluk den
efter 25 minutter, og lad den køle af i
15 minutter.
3. Tænd for ovnen, og indstil
funktionen Varmluft + damp. Indstil
temperaturen til mellem 130 og 230
°C. Sluk ovnen efter 10 minutter.
Lad den køle af, og fortsæt med at fjerne
indholdet i tanken. Se "Tømning af
vandtanken".
4. Skyl vandtanken, og fjern den
resterende kalkaflejring i ovnen med
en klud.
5. Rengør afløbsrøret med hånden i
varmt vand og sæbe. Brug ikke syre,
spray eller lignende rengøringsmidler
for at undgå skade.
10.7 Rengøring af ovnlåge
Ovnlågen har fire ovnglas.Du kan fjerne
ovnlågen og de indvendige ovnglas for
at rengøre dem.
Ovnlågen kan smække i, hvis
du prøver at fjerne
ovnglassene, mens ovnlågen
sidder på.
FORSIGTIG!
Brug ikke apparatet uden
ovnglassene.
1. Åbn lågen helt, og hold på de to
hængsler.
DANSK
33
5. Udløs låsesystemet, så ovnglassene
kan tages ud.
2. Løft armene på de to hængsler, og
drej dem.
6. Drej de to holdere 90°, og tag dem
ud af deres leje.
90°
3. Luk ovnlågen halvvejs til den første
åbne position. Træk den så fremad,
og tag den ud af lejerne.
7. Løft først ovnglassene forsigtigt ud et
ad gangen og fjern dem derefter.
Start fra det øverste ovnglas.
1
4. Læg lågen på et fast underlag, med
et blødt stykke stof under.
2
8. Rengør ovnglassene med vand og
sæbe. Tør ovnglassene omhyggeligt
af.
34
www.aeg.com
Når rengøringen er udført, skal
ovnglassene og ovnlågen monteres.
Udfør ovennævnte trin i omvendt
rækkefølge.
Sørg for at sætte ovnglassene (A, B og C)
på plads i den rigtige rækkefølge. Det
midterste ovnglas (B) har en dekoreret
ramme. Grafikken skal vende mod lågens
indvendige zone. Kontrollér efter
isætningen, at overfladen af ovnglassets
ramme (B) ikke er ru, når du rører ved
den.
A
B
C
10.8 Udskiftning af pæren
Læg en klud i bunden af apparatets rum.
Det forhindrer, at glasset og rummet
beskadiges.
ADVARSEL!
Fare for dødsfald ved
elektrisk stød! Afbryd
sikringen, inden du udskifter
pæren.
Pæren og glasset kan blive
varmt.
FORSIGTIG!
Hold altid halogenpæren
med en klud for at forhindre
fedtrester i at brænde fast
på pæren.
1. Sluk for apparatet.
2. Tag sikringerne ud på el-tavlen, eller
sluk på gruppeafbryderen.
Den bageste pære
Sørg for at sætte det midterste ovnglas
korrekt i lejerne.
11. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
1. Drej lampeglasset mod uret, og tag
det af.
2. Gør glasset rent.
3. Udskift pæren med en passende 300
°C varmefast pære.
4. Montér lampeglasset.
DANSK
35
11.1 Hvad gør man, hvis...
Problemer
Mulige årsager
Afhjælpning
Ovnen kan ikke tændes eller
betjenes.
Ovnen er ikke tilsluttet en
strømforsyning, eller det er
tilsluttet forkert.
Kontrollér, om ovnen er sluttet korrekt til strømforsyningen (se tilslutningsdiagrammet, hvis det findes).
Ovnen bliver ikke varm.
Ovnen er slukket.
Tænd for ovnen.
Ovnen bliver ikke varm.
Uret er ikke indstillet.
Indstil uret.
Ovnen bliver ikke varm.
Der er ikke foretaget de
nødvendige indstillinger.
Se efter, om indstillingerne
er rigtige.
Ovnen bliver ikke varm.
Den automatiske slukning er Se under "Automatisk slukaktiveret.
ning".
Ovnen bliver ikke varm.
Børnesikringen er aktiveret.
Se under "Brug af børnesikringen".
Ovnen bliver ikke varm.
Sikringen er sprunget.
Se efter, om fejlen skyldes
en defekt sikring. Kontakt en
kvalificeret installatør, hvis
sikringen springer flere gange i træk.
Pæren ikke lyser.
Pæren er defekt.
Udskift pæren.
Termometeret virker ikke.
Termometerets stik er ikke
sat korrekt ind i bøsningen.
Sæt termometerets stik så
langt ind som muligt i bøsningen.
Der er vand i ovnen.
Der er for meget vand i tanken.
Sluk for ovnen, og tør vandet
op med en klud eller svamp.
Dampfunktionen virker ikke.
Hullet er blokeret af kalk.
Kontrollér dampåbningen.
Fjern kalken.
Dampfunktionen virker ikke.
Der er ikke vand i tanken.
Påfyld vandtanken.
Det tager over tre minutter
at tømme vandtanken, eller
der siver vand ud fra dampåbningen.
Der er kalkaflejringer i ovnen.
Rengøring af vandtanken. Se
"Rengøring af vandtanken".
Maden er for kort eller lang
tid om at blive færdig.
Temperaturen er for lav eller Justér om nødvendigt temfor høj.
peraturen. Følg vejledningen i brugsanvisningen.
Der samler sig damp og
Maden har stået for længe i
kondensvand på maden og i ovnen.
ovnrummet.
Lad ikke maden stå i ovnen
længere end 15-20 minutter
efter tilberedningen.
36
www.aeg.com
Problemer
Mulige årsager
Afhjælpning
Displayet viser "C2".
Du har forsøgt at starte pyTag stikket til termometeret
rolyse- eller optøningsfunkti- ud af bøsningen.
onen, men har ikke taget termometeret ud af bøsningen.
Displayet viser "C3".
Rengøringsfunktionen fungerer ikke. Du lukkede ikke
lågen helt, eller lågelåsen er
defekt.
Luk lågen helt.
Displayet viser "F102".
• Du har ikke lukket ovnlågen helt.
• Lågelåsen er defekt.
• Luk lågen helt.
• Sluk for ovnen med ejendommens/husets sikring,
eller slå relæet på tavlen
fra, og tænd igen.
• Kontakt kundeservice,
hvis displayet igen viser
"F102".
Displayet viser en fejlkode,
der ikke står i tabellen.
Der er en elektrisk fejl.
• Sluk for ovnen med ejendommens/husets sikring,
eller slå relæet på tavlen
fra, og tænd igen.
• Kontakt kundeservice,
hvis fejlkoden vises på
displayet igen.
Apparatet er tændt, men bli- Demo-funktionen er aktivever ikke varmt. Blæseren vir- ret.
ker ikke. Displayet viser "Demo".
1.
Sluk for ovnen.
2.
Tryk og hold
-knappen nede.
Det første ciffer på displayet og Demo-lampen
begynder at blinke.
Indtast koden 2468 ved
at trykke på knapperne
3.
4.
eller
5.
6.
11.2 Serviceoplysninger
Hvis du ikke selv kan løse problemet:
Kontakt forhandleren eller et autoriseret
servicecenter.
for at ændre
værdierne, og tryk på
for at bekræfte.
Det næste ciffer begynder at blinke.
Demo-funktionen deaktiveres, når du bekræfter, at det sidste ciffer
og koden er korrekt.
De nødvendige oplysninger til
servicecentret er angivet på typeskiltet.
Typeskiltet er placeret på apparatets
frontramme. Typeskiltet må ikke fjernes
fra ovnrummet.
DANSK
37
Det anbefales, at du noterer oplysningerne her:
Model (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
12. INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
12.2 Fastgørelse af apparatet
til skab
12.1 Indbygning
A
B
548 21
558
min. 550
114
16
20
600
min. 560
589
594
573
594
12.3 Tilslutning, el
5
3
Producenten påtager sig
intet ansvar, hvis
forholdsreglerne i kapitlerne
Om sikkerhed ikke følges.
548 21
min. 550
20
590
558
16
114
min. 560
589
594
573
594
5
3
Apparatet er kun forsynet med en
netledning.
12.4 Kabel
Tilgængelige tilslutningskabler til
installation eller udskiftning:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Se tilsluttet effekt i alt på typeskiltet for
at få oplysninger om kablets tværsnit. Du
kan også se i tabellen:
Effekt i alt (W)
Kablets tværsnit
(mm²)
maksimum 1380
3 x 0.75
maksimum 2300
3x1
38
www.aeg.com
Effekt i alt (W)
Kablets tværsnit
(mm²)
maksimum 3680
3 x 1.5
Jordkablet (grønt/gult kabel) skal være 2
cm længere end fase- og nulkabler (blå
og brune kabler).
13. ENERGIEFFEKTIV
13.1 Produktkort og information i henhold til EU 65-66/2014
Leverandørens navn
AEG
Identifikation af model
BP501432SM
Energieffektivitetsindeks
81.0
Energieffektivitetsklasse
A+
Energiforbrug med en standardmængde, almindelig
tilstand
0.93 kWh/cyklus
Energiforbrug med en standardmængde, blæsertvungen tilstand
0.69 kWh/cyklus
Antal ovnrum
1
Varmekilde
Elektricitet
Volumen
72 l
Type ovn
Indbygningsovn
Vægt
39.0 kg
DS/EN 60350-1 - Elkogeapparater til
husholdning - Del 1: Komfurer, ovne,
dampovne og grillapparater - Metoder til
måling af ydeevne.
13.2 Energibesparelse
Apparatet har funktioner, som hjælper
dig med at spare energi ved daglig
madlavning.
• Generelle råd
– Sørg for, at ovnlågen er lukket
korrekt, når apparatet er tændt,
og hold den lukket så meget som
muligt under tilberedningen.
– Brug metalfade for at forbedre
energibesparelsen.
– Stil om muligt maden i ovnen
uden at forvarme den.
– Når madlavningen tager over 30
minutter, skal ovntemperaturen
reduceres mest muligt 3 - 10
minutter, før tilberedningstiden er
•
•
•
•
gået, afhængigt af madlavningens
varighed. Restvarmen i ovnen
bliver ved med at tilberede
maden.
– Brug restvarmen til at opvarme
andre madvarer.
Tilberedning med blæser - brug om
muligt tilberedningsfunktionerne med
blæser for at spare energi.
Restvarme
Hvis et program med tidsvalget
(Varighed, Sluttid) er aktiveret i visse
ovnfunktioner, og tilberedningstiden
er på over 30 minutter, slukkes
varmelegemerne automatisk 10 %
tidligere. Blæseren og lampen bliver
ved med at være tændt.
Tilberedning med slukket lampe sluk for lampen under tilberedningen,
og tænd den kun, når det er
nødvendigt.
Når du bruger fugtig varmluft,
slukkes lampen efter 30 sekunder. Du
DANSK
kan tænde for lampen igen, men
denne handling reducerer de
forventede energibesparelser.
• Holde maden varm - vælg den lavest
mulige temperaturindstilling, hvis du
39
ønsker at bruge restvarmen til at
holde maden varm. Displayet viser
restvarmetemperaturen.
14. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
*
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
867323919-A-122016
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising