BSK774121M
USER
MANUAL
SV
Bruksanvisning
Ångugn
2
www.aeg.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.......................................................................................3
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.................................................................................... 4
3. PRODUKTBESKRIVNING............................................................................................ 7
4. KONTROLLPANELEN................................................................................................. 8
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING................................................................................10
6. DAGLIG ANVÄNDNING........................................................................................... 10
7. KLOCKFUNKTIONER................................................................................................ 15
8. AUTOMATISKA PROGRAM......................................................................................16
9. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR............................................................................... 17
10. TILLVALSFUNKTIONER.......................................................................................... 22
11. TRICKS OCH TIPS................................................................................................... 23
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING................................................................................ 37
13. FELSÖKNING.......................................................................................................... 41
14. INSTALLATION........................................................................................................43
15. ENERGIEFFEKTIVITET............................................................................................ 44
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
3
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är
mycket varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
Barn under 3 år får ej vistas i närheten av den här
apparaten när den är igång.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
Endast behöriga personer får installera den här
produkten och byta kabel.
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen. Barn under 8 år
ska inte vistas i närheten utan ständig uppsikt.
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in
tillbehör eller eldfasta formar.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Innan du utför något underhåll ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter
lampa för att undvika risken för elstötar.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av
produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt
eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur
kan leda till att glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika elektrisk fara.
Extra spill måste tas bort manuellt före pyrolytisk
rengöring. Ta bort alla delar från ugnen.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den
främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre
delen från sidoväggarna. Sätt i ugnsstegarna i omvänd
ordning.
Använd endast matlagningstermometern som
rekommenderas för den här produkten.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
• Kontrollera att produkten har
installerats under och bredvid stadiga
skåp- eller bänkstommar.
• Produktens sidor måste gränsa till
produkter eller enheter med samma
höjd.
• Produkten är utrustad med ett
elektriskt kylsystem. Det måste
användas tillsammans med det
elektriska nätuttaget.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
SVENSKA
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Låt inte nätkablar komma i kontakt
med eller komma nära produktens
lucka, speciellt inte när luckan är het.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
• Stäng produktens lucka helt innan du
ansluter kontakten till eluttaget.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
2.3 Använd
VARNING!
Risk för skador, brännskador,
elstötar eller explosion
föreligger.
• Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
5
• Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
• Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
• Var försiktig när du öppnar
produktens lucka medan produkten är
igång. Het luft kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
• Tyng inte ner luckan när den är
öppen.
• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
• Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när
du öppnar luckan.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på tvättmaskinen.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
• För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller
andra föremål direkt på
produktens botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
• Missfärgning av emaljen eller den
rostfria ytan påverkar inte produktens
funktion.
• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan
vara permanenta.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
• Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
6
www.aeg.com
• Om apparaten installeras i till
exempel ett skåp, se till att
skåpsdörren aldrig är stängd när
apparaten är i drift. Värme och fukt
kan byggas upp bakom en stängd
dörr/lucka och orsaka efterföljande
skador på apparaten, bostaden eller
golvet. Stäng inte luckan förrän
apparaten har svalnat helt efter
användning.
2.4 Matlagning med ånga
VARNING!
Det finns risk för
brännskador och skador på
produkten.
• Ånga som släpps ut kan orsaka
brännskador:
– Öppna inte luckan till produkten
under ångkokning.
– Öppna ugnsluckan försiktigt efter
ångkokning.
2.5 Underhåll och rengöring
VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glaspanelerna
kan spricka.
• Byt omedelbart ut luckans
glaspaneler om de är skadade.
Kontakta auktoriserat servicecenter.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Rengör produkten med en fuktig,
mjuk trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
• Rengör inte den katalytiska emaljen
(om tillämpligt) med något slag av
rengöringsmedel.
2.6 Pyrolysrengöring
Risk för skador / bränder /
kemiska utsläpp (rök) i
Pyrolysläget.
• Innan du utför en pyrolytisk
självrengöringsfunktion eller funktion
för Första användningstillfället ska du
ta ut följande ur ugnsutrymmet:
– alla överblivna matrester, oljeeller fettspill / -rester.
– alla löstagbara föremål (inklusive
hyllor, sidoskenor osv. som
medföljer produkten) särskilt
kastruller, pannor, brickor,
köksredskap osv. som är
behandlade så att mat inte fastnar
i dem.
• Läs noggrant alla anvisningar om
pyrolysrengöring.
• Håll barn och husdjur borta från
produkten när pyrolysrengöring är
igång.
Apparaten blir mycket varm och varm
luft släpps ut från ventilerna.
• Pyrolysrengöring är en
högtemperaturfunktion som kan avge
ångor från matrester och
byggnadsmateriel och därför bör
användare:
– tillse god ventilation under och
efter varje pyrolysrengöring.
– Tillse god ventilation under och
efter första användningstillfället
vid användning vid maximal
temperatur.
• Till skillnad från människan kan vissa
fåglar och reptiler kan vara extremt
känsliga mot potentiella ångor som
släpps ut vid rengöringen i alla
pyrolysugnar.
– Avlägsna husdjur (särskilt fåglar)
från produktens närhet under och
efter Pyrolysrengöringen. Detta
gäller även vid det första
användningstillfället av produkten
på maximal temperatur i ett
välventilerat utrymme.
• Små husdjur kan också vara mycket
känsliga mot de begränsade
temperaturändringarna i närheten av
alla pyrolysugnar när det pyrolytiska
självrengöringsprogrammet används.
• Teflonbeläggningar på kastruller,
stekpannor, brickor, köksredskap osv.
SVENSKA
kan skadas av den höga temperaturen
vid användning av pyrolytisk
rengöring i alla pyrolysugnar och kan
även vara en källa till skadliga ångor i
små mängder.
• Ångor som släpps ut från alla
Pyrolysugnar/matlagningsrester som
beskrivs är inte skadliga för
människor, inklusive barn eller
personer med sjukdom.
2.7 Inre belysning
• Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
VARNING!
Risk för elektrisk stöt.
• Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
7
• Använd bara lampor med samma
specifikationer.
2.8 Kassering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
• Ta bort luckspärren för att förhindra
att barn eller husdjur blir instängda i
maskinen.
2.9 Underhåll
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt
1
2
4
5
12
11
3
5
4
3
3
2
1
6
7
10
9
8
3.2 Tillbehör
• Galler
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
• Bakplåt
För kakor och småkakor.
• Långpanna
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Kontrollpanel
Elektronisk programmeringsenhet
Vattenlåda
Uttag för matlagningstermometern
Värmeelement
Ugnslampa
Fläkt
Ugnsstege, löstagbar
Tömningsslang
Vattenutloppsventil
Ugnsnivåer
Ånginlopp
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
• Matlagningstermometer
För att mäta hur väl maten är tillagad.
• Utdragbara bakplåtsskenor
För hyllor och plåtar.
8
www.aeg.com
4. KONTROLLPANELEN
4.1 Elektronisk programmeringsenhet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Använd touch-kontrollerna för att manövrera produkten.
Touchfält
1
2
3
4
-
Funktion
Beskrivning
Display
Visar ugnens nuvarande inställningar.
PÅ/AV (ON/OFF)
Slå på och stänga av produkten.
Tillagningsfunktioner eller Tillagningshjälp
Tryck på touch-kontrollen för att välja menyn: Tillagningshjälp eller Tillagningsfunktioner. Tänd eller
släck lampan genom att trycka på touch-kontrollen i 3 sekunder. Du kan också tända belysningen
när produkten är avstängd.
Favoriter
För att spara och komma åt dina favoritprogram.
Temperaturval
För att ställa in temperaturen eller visa produktens
aktuella temperatur. Tryck på touch-kontrollen i 3
sekunder för att slå på eller stänga av funktionen:
Snabbstart.
Nedåtknapp
För att flytta nedåt i menyn.
Uppåtknapp
För att flytta uppåt i menyn.
OK
För att bekräfta valet eller inställningen.
Tillbaka-tangent
För att gå tillbaka en nivå i menyn. För att visa huvudmenyn, tryck på fältet i 3 sekunder.
5
6
7
8
9
SVENSKA
Touchfält
Funktion
Beskrivning
Tid och andra
funktioner
För att ställa in olika funktioner. När en tillagningsfunktion är igång trycker du på touch-kontrollen
för att ställa in timern eller funktionerna: Knapplås,
Favoriter, Heat+Hold, Set + Go. Du kan också
ändra inställningarna för matlagningstermometern.
Signalur
För att ställa in funktionen: Signalur.
10
11
4.2 Display
A
9
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Upphettningsfunktion
Klocka
Indikator för uppvärmning
Temperatur
Funktionens koktid eller sluttid
Övriga indikatorer på displayen:
Symbol
Funktion
Signalur
Funktionen körs.
Klocka
På displayen visas aktuell tid.
Koktid
På displayen visas tillagningstiden
som behövs.
Sluttid
På displayen visas när tillagningstiden
är klar.
Temperatur
Temperaturen visas på displayen.
Tidsanvisning
Displayen visar hur länge tillagningsfunktionen är igång. Tryck på
och
samtidigt för att nollställa klockan.
Beräkning
Produkten beräknar tillagningstiden.
Kontrollampa för uppvärmning
Displayen visar temperaturen i produkten.
Indikering För Snabbupp- Funktionen är på. Den minskar uppvärmning
värmningstiden.
10
www.aeg.com
Symbol
Funktion
Vikt Automatisk
Displayen visar att det automatiska
viktsystemet är aktivt eller att vikten
kan ändras.
Heat+Hold
Funktionen är på.
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Första rengöring
1. Tryck på
värdet.
eller
2. Tryck på
för att bekräfta.
för att ställa in
5.3 Inför första användingen
skall ugnarna "brännas av"
Ta ut alla tillbehör och flyttbara
ugnsstegar ur produkten.
Förvärm ugnen tom innan du använder
den första gången.
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
Rengör produkten och tillbehören innan
du använder den första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
5.2 Första anslutning
När du ansluter produkten till eluttaget,
eller efter att strömmen har brutits,
måste du välja språk, kontrast i display,
ljusstyrka i display samt klockan.
1. Ställ in funktionen: Över-undervärme
och maxtemperatur.
2. Låt ugnen stå på i en timme.
3. Ställ in funktionen: Varmluft
och
maxtemperatur.
4. Låt ugnen vara igång i 15 minuter.
Tillbehören kan bli varmare än normalt.
Ugnen kan avge lukt och rök. Det är helt
normalt. Se till att ventilationen är
tillräcklig i rummet.
6. DAGLIG ANVÄNDNING
3. Tryck på
för att gå till
undermenyn eller godkänna
inställningen.
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Navigera i menyerna
Du kan när som helst återgå
1. Aktivera produkten.
till huvudmenyn med
2. Tryck på
eller
menyfunktionen.
.
för att ställa in
6.2 Översikt över menyerna
Huvudmeny
Symbol
Menyfunktion
Program
Tillagningsfunktioner
Innehåller en lista över värmningsfunktioner.
SVENSKA
Symbol
11
Menyfunktion
Program
Tillagningshjälp
Innehåller en lista över automatiska program.
Favoriter
Innehåller en lista över favorittillagningsprogram,
som skapats av användaren.
Pyrolys
Pyrolysrengöring.
Normalinställning
Används för att ställa in produktens konfiguration.
Special
Innehåller en lista över extra tillagningsfunktioner.
Undermeny för: Normalinställning
Symbol
Undermeny
Beskrivning
Inställning klocka
Ställ klockan.
Tidsanvisning
När den är PÅ visar displayen den aktuella tiden
när du stänger av produkten.
Snabbstart
När funktionen är PÅ minskar den uppvärmningstiden.
Set + Go
För att ställa in en funktion och aktivera den senare med ett tryck på en symbol på kontrollpanelen.
Heat+Hold
Håller den lagade maten varm i 30 minuter efter
tillagningsprogrammets slut.
Tillägg Tid
Aktiverar och inaktiverar funktionen Tillägg tid.
Kontrast I Display
Justerar displayens kontrast i grader.
Ljusstyrka I Display
Justerar displayens ljusstyrka i grader.
Val Av Språk
Ställer in språk för displayen.
Ljudvolym
Justerar volymen gradvis på trycktoner och signaler.
Knappljud
Aktiverar och inaktiverar touchkontrollsljudet. Det
går inte att inaktivera tonen för på/av-touch-kontrollen.
Alarm/Felsignal
Aktiverar och inaktiverar larmljuden.
Påminnelse Rengöring
Påminner dig om när produkten behöver rengöras.
DEMO-läge
Aktiverings-/avaktiveringskod: 2468
12
www.aeg.com
Symbol
Undermeny
Beskrivning
Service
Visar programvarans version och konfiguration.
Grundinställningar
Återställ alla inställningar till fabriksinställningarna.
6.3 Tillagningsfunktioner
Upphettningsfunktion
Program
Varmluft
För att baka på upp till tre hyllpositioner samtidigt
och för att torka mat.Ställ in temperaturen på 20 40 °C lägre än för funktionen: Över-undervärme.
Varmluft + ånga
För att ånga rätter. Använd den här funktionen för
att minska längden på tillagningstiden och bevara
vitaminer och näringsämnen i maten. Välj funktionen och ställ in temperaturen på mellan 130 °C
och 230 °C.
Pizza/Paj
För att laga pizza, quiche eller paj med ånga.
Över-undervärme
För bakning och stekning på en ugnsnivå.
Fryst Mat
För att tillaga snabbmat som pommes frites, klyftpotatis och vårrullar så att de blir knapriga.
Min Grill
För att grilla tunna matvaror och rosta bröd.
Varmluftsgrillning
För stekning på en ugnsnivå av större stycken kött
eller fågel med ben. Även för att göra gratänger
och bryna.
Undervärme
För bakning av kakor med knaprig botten och för
att torka mat.
Varmluft Med Fukt
För att tillaga mat i form på en plats i ugnen. För
att spara energi under tillagningen. Den här funktionen måste användas i enlighet med tillagningstabellerna för att uppnå önskat resultat. För mer
information om rekommenderade inställningar, se
tillagningstabellerna. Denna funktion används för
att definiera energieffektivitetsklass enligt EN
60350-1.
För mer information om rekommenderade inställningar, se tillagningstabellerna.
SVENSKA
Upphettningsfunktion
Uppvärmning
13
Program
Uppvärmning av mat med ånga förhindrar att ytan
torkar. Värmen distribueras på ett varsamt och
jämnt sätt, som gör att smaken på maten du värmer återfås. Funktionen kan användas för att värma mat direkt på tallriken. Du kan värma mer än
en tallrik samtidigt med hjälp av olika ugnsnivåer.
6.4 Special
Upphettningsfunktion
Varmhållning
För varmhållning av maträtter.
Tallriksvärmare
För förvärmning av tallrikar före servering.
Konservering
För att konservera grönsaker, t.ex. pickles.
Torkning
För torkning av skivad frukt (t.ex. äpple, plommon,
persikor) och grönsaker (t.ex. tomater, zucchini,
svamp).
Jäsning Av Deg
För kontrollerad jäsning av jästdeg före bakning.
Lågtemperaturstekning
För tillredning av möra, saftiga stekar.
Bröd
För att baka bröd.
Upptining
Den här funktionen kan användas för att tina frysta
livsmedel, som grönsaker och frukt. Upptiningstiden beror på mängden och storleken på det frysta livsmedlet.
6.5 Aktivera en
tillagningsfunktion
1. Aktivera produkten.
2. Välj menyn: Tillagningsfunktioner.
3. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välj en värmefunktion.
5. Tryck på
för att bekräfta.
6. Ställ in temperaturen.
7. Tryck på
Program
för att bekräfta.
6.6 Matlagning med ånga
Locket till vattenlådan sitter i
kontrollpanelen.
14
www.aeg.com
VARNING!
Använd endast vatten.
Använd inte filtrerat
(avsaltat) eller destillerat
vatten. Använd inte andra
vätskor. Häll inte
lättantändlig vätska eller
alkohol i vattenlådan.
1. Laga maten i rätt kokkärl.
2. Tryck på locket för att öppna
vattenlådan.
3. Fyll vattenlådan med 900 ml vatten.
Vattentillförseln räcker i ca 55 - 60
minuter.
4. Tryck in vattenlådan i sitt
ursprungliga läge.
5. Aktivera produkten.
6. Välj en ångfunktion och ställ in
temperaturen.
7. Ställ vid behov in funktionen Koktid
eller Sluttid
.
När ånggeneratorn är tom
hörs en ljudsignal.
Signalen hörs i slutet av tillagningstiden.
8. Stäng av produkten.
9. Töm vattentanken när tillagningen
med ångfunktion är klar. Se "Tömma
vattentanken".
FÖRSIKTIGHET!
Produkten är het. Det
finns risk för att du
bränner dig. Var försiktig
när du tömmer
vattentanken.
Låt produkten torka helt med luckan
öppen.
VARNING!
Vänta minst 60 minuter efter
varje användningstillfälle av
tillagning med ånga för att
förhindra att hett vatten
kommer ut ur
vattenutloppsventilen.
6.7 Indikator för
"Vattentanken är tom"
På displayen visas: Vatten krävs och en
ljudsignal hörs när tanken är tom och
måste fyllas på.
Se avsnittet "Ångkokning" för mer
information.
6.8 Indikator för
"Vattentanken är full"
När displayen visar: Vattentanken är full,
kan du använda ångkokning.
En ljudsignal hörs när tanken är full.
Om du häller för mycket
vatten i tanken flyttar
säkerhetsutloppet
överskottsvattnet till ugnens
botten.
Ta bort vattnet med en
svamp eller en duk.
6.9 Tömning av vattentanken
FÖRSIKTIGHET!
Se till att produkten har
svalnat innan du tömmer
vattentanken.
Töm vattentanken efter varje tillagning
med ångfunktionen.
1. Förbered tömningsslangen (C), som
finns i samma förpackning som
användarmanualen. Sätt kontakten
(B) på en av tömningsslangens ändar.
A
B
C
2. Sätt den andra änden av
tömningsslangen (C) i en behållare.
Sätt den i ett lägre läge än
utloppsventilen (A).
3. Öppna ugnsluckan och sätt
kontakten (B) i utloppsventilen (A).
4. Tryck in kontakten igen och igen när
du tömmer vattentanken.
SVENSKA
Tanken kan ha lite vatten
kvar när displayen visar:
Vatten krävs.
Vänta tills vattenflödet
från
vattenutloppsventilen
har avstannat.
5. Ta bort kontakten från ventilen när
vattnet slutat flöda.
Återanvänd inte vattnet för
att fylla vattentanken igen.
6.10 Indikator för
uppvärmning
När du aktiverar en tillagningsfunktion
visas stapeln på displayen. Stapeln visar
att temperaturen ökar. När temperaturen
har uppnåtts hörs ljudsignalen 3 gånger
15
och fältet blinkar för att därefter
försvinna.
6.11 Indikering För
Snabbuppvärmning
Den minskar uppvärmningstiden.
Ställ inte in mat i ugnen när
snabbstartfunktionen
används.
För att aktivera funktionen, håll
intryckt i 3 sekunder. Kontrollampan för
uppvärmning blinkar.
6.12 Restvärme
När du stänger av ugnen visar displayen
restvärmen. Du kan använda värmen för
att hålla maten varm.
7. KLOCKFUNKTIONER
7.1 Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
Program
Signalur
För att ställa in nedräkning (max. 2 tim och
30 min). Denna funktion påverkar inte produktens funktioner i övrigt. Du kan också använda den när produkten är avstängd.
Använd
på
för att aktivera funktionen. Tryck
eller
för att ställa in minuterna och
för att starta.
Koktid
För att ställa in längden på en funktion (max
23 tim 59 min)
Sluttid
För att ställa in stopptid för en ugnsfunktion
(högst 23 timmar och 59 minuter).
Om du ställer in tiden för en
klockfunktion börjar tiden räknas ned
efter 5 sekunder.
Om du använder
klockfunktionerna: Koktid,
Sluttid, stänger produkten av
värmeelementen efter 90 %
av den inställda tiden.
Produkten använder
restvärmen för att fortsätta
tillagningsprocessen tills
tiden är avslutad (3 20 minuter).
16
www.aeg.com
7.2 Ställa in klockfunktioner
Innan du använder
funktionerna: Koktid, Sluttid,
måste du först ställa in
värmefunktionen och
temperaturen. Produkten
stängs av automatiskt.
Du kan använda
funktionerna: Koktid och
Sluttid samtidigt om du vill
att produkten ska aktiveras
och avaktiveras automatiskt
på en bestämd tid senare.
Funktionerna: Koktid och
Sluttid fungerar inte när du
använder
matlagningstermometern.
1. Ställ in en tillagningsfunktion.
2. Tryck
flera gånger tills displayen
visar den nödvändiga
klockfunktionen och den relaterade
symbolen.
eller
3. Tryck på
önskad tid.
för att ställa in
4. Tryck på
för att bekräfta.
En ljudsignal hörs när sluttiden uppnåtts.
Produkten stängs av. Displayen visar ett
meddelande.
5. Tryck på valfri symbol för att stänga
av signalen.
7.3 Heat+Hold
Villkor för funktionen:
• Den inställda temperaturen är högre
än 80 °C.
• Funktionen: Koktid är inställd.
Funktionen: Heat+Hold håller tillagad
mat varm vid 80 °C i 30 minuter. Den
aktiveras när bakningen eller stekningen
avslutas.
Du kan aktivera och inaktivera funktionen
i menyn: Normalinställning.
1. Aktivera produkten.
2. Välj tillagningsfunktion.
3. Ställ in temperaturen på över 80 °C.
4. Tryck på
flera gånger tills
displayen visar: Heat+Hold.
för att bekräfta.
5. Tryck på
En ljudsignal hörs när funktionen
avslutas.
Funktionen förblir på om
tillagningsfunktionen ändras.
7.4 Tillägg Tid
Funktionen: Tillägg Tid gör så att
tillagningsfunktionen fortsätter efter
slutet av Koktid.
Kan användas för alla
tillagningsfunktioner med
Koktid eller Vikt Automatisk.
Gäller inte
tillagningsfunktioner med
matlagningstermometer.
1. En ljudsignal hörs när tillagningstiden
uppnåtts. Tryck på en symbol.
Displayen visar meddelandet.
för att aktivera eller
för
2. Tryck
att avbryta.
3. Ställ in längden på funktionen.
4. Tryck på
.
8. AUTOMATISKA PROGRAM
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Automatiska program
De automatiska programmen ger
optimala inställningar för alla slags kött
eller andra recept.
• Köttprogram med funktionen: Vikt
Automatisk (menyn: Tillagningshjälp)
– Denna funktion beräknar
automatiskt stekningstiden. För att
använda den måste matens vikt matas
in.
• Köttprogram med funktionen:
Automatisk matlagningstermometer
(menyn: Tillagningshjälp) – Denna
funktion beräknar automatiskt
stekningstiden. För att använda den
måste innertemperaturen matas in. En
ljudsignal hörs när programmet är
klart.
• Automatiska Recept (menyn:
Tillagningshjälp) – Denna funktion
använder fördefinierade värden för en
SVENSKA
maträtt. Förbered maträtten enligt
receptet i denna bok.
Rätter med funktionen:
Vikt Automatisk
Grisstek
2. Välj menyn: Tillagningshjälp. Tryck på
för att bekräfta.
3. Välj kategorin och rätten. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välja ett recept. Tryck på
bekräfta.
Bräserat kött
Viltstek
Lammstek
Kalkon, hel
Hel anka
Hel gås
Rätter med funktionen:
Automatisk matlagningstermometer
Stek av gris
Rostbiff
8.3 Tillagningshjälp med Vikt
Automatisk
Denna funktion beräknar automatiskt
stekningstiden. För att använda den
måste man mata in matens vikt.
1. Aktivera produkten.
2. Välj menyn: Tillagningshjälp. Tryck på
för att bekräfta.
3. Välj kategorin och rätten. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välj funktionen: Vikt Automatisk.
Tryck på
Rostbiff
Fransyska av vilt
Lammstek, rosa
Benfri Kyckling
Hel Fisk
8.2 Tillagningshjälp med
Automatiska Recept
för att
När du använder funktionen:
Manuellt, produkten
använder de automatiska
inställningarna. De kan
ändras precis som andra
funktioner.
Kalvstek
Hel kyckling
5. Tryck på
för att bekräfta.
eller
för att ställa in
för att
vikten på maten. Tryck på
bekräfta.
Det automatiska programmet startar.
6. Du kan ändra vikten när som helst.
Tryck på
eller
för att ändra
vikten.
7. En ljudsignal hörs när sluttiden
uppnåtts. Tryck på en valfri symbol
för att stänga av signalen.
Produkten har en uppsättning recept
som du kan använda. Recepten är
förutbestämda och du kan inte ändra
dem.
Vid vissa program behöver
maten vändas efter
30 minuter. Displayen visar
en påminnelse.
1. Aktivera produkten.
9. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
17
9.1 Matlagningstermometer
Två temperaturer behöver ställas in:
ugnstemperaturen och matens
innertemperatur.
18
www.aeg.com
Matlagningstermometern mäter
innertemperaturen vid tillagning av kött.
När köttet har nått den inställda
temperaturen stängs produkten av.
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast
matlagningstermometern
som medföljer eller de rätta
reservdelarna.
Matlagningstermometern
måste sitta kvar i köttet och i
uttaget under tillagningen.
1. Aktivera produkten.
2. Sätt in matlagningstermometerns
spets i mitten av köttet.
3. Sätt i matlagningstermometerns
kontakt i uttaget längst upp i
ugnsutrymmet.
VARNING!
Matlagningstermometern är
varm. Det finns risk för att du
bränner dig. Var försiktig när
du tar bort
matlagningstermometerns
spets och kontakt.
9.2 Sätta in tillbehör
Galler:
För in gallret mellan skenorna på
ugnsstegen och kontrollera att fötterna
är vända nedåt.
Långpanna:
För in långpannan mellan skenorna på
ugnsstegen.
Displayen visar
matlagningstermometerns symbol.
eller
på mindre än
4. Tryck på
fem sekunder för att ställa in
temperaturen på maten.
5. Ställ in tillagningsfunktion och, vid
behov, ugnstemperatur.
Produkten beräknar en ungefärlig sluttid.
Sluttiden är olika för olika mängder mat,
inställda ugnstemperaturer (lägst 120 °C)
och driftlägen. Produkten beräknar en
sluttid om ungefär 30 minuter.
6. Tryck på
för att ändra
innertemperaturen.
En ljudsignal hörs när köttet uppnått den
inställda innertemperaturen. Produkten
stängs av automatiskt.
7. Tryck på valfri symbol för att stänga
av signalen.
8. Dra ut kontakten till
matlagningstermometern ur uttaget
och ta ut köttet ur ugnen.
Galler och långpanna tillsammans:
För in långpannan mellan skenorna på
hyllstöden och ugnsgallret på skenorna
ovan och se till att fötterna pekar neråt.
SVENSKA
19
°C
Liten inbuktning upptill ökar
säkerheten. Fördjupningarna
ger också ett tippskydd. Den
höga kanten runt hyllan
förhindrar kokkärlen från att
glida ner.
9.3 Utdragbara bakplåtsskenor
Spara
installationsanvisningarna till
bakplåtsskenorna för
framtida användning.
Med teleskopskenor kan du lättare sätta
in och ta ut falsarna.
FÖRSIKTIGHET!
Diska inte bakplåtsskenorna
i diskmaskinen. Smörj inte
bakplåtsskenorna.
1. Dra ut den högra och den vänstra
bakplåtsskenan.
Du måste trycka tillbaka
bakplåtsskenorna helt innan du stänger
ugnsluckan.
9.4 Tillbehör för tillagning med
ånga
Ångtillbehören medföljer
inte. Kontakta din lokala
återförsäljare för mer
information.
Lågkaloriformen för tillagning med
ångfunktionerna
Formen består av en glasskål, ett lock
med ett hål för injektorröret (C) och en
stålgrill att sätta i botten på formen.
Glasskål (A)
°C
Lock (B)
2. Placera falsen på de utdragbara
bakplåtsskenorna och tryck försiktigt
in dem i produkten.
20
www.aeg.com
Injektorn och injektorröret
C
D
"C" är injektorröret för ångkokning, "D"
är injektorn för direkt ångkokning.
• Häll inte kalla vätskor i formen när den
är het.
Injektorrör (C)
• Använd inte formen på en het kokyta.
Injektor för direkt ångkokning (D)
Stålgrill (E)
• Sätt inte den heta formen på kalla /
våta ytor.
• Rengör inte formen med slipande
medel, skurmedel eller skurpulver.
9.5 Ångkokning i en
lågkaloriform
Lägg maten på stålgrillen i formen och
sätt på locket.
SVENSKA
1. Sätt injektorröret i det speciella hålet
i locket till lågkaloriformen.
C
21
VARNING!
Var försiktig om du använder
injektorn när ugnen är på.
Använd alltid ugnsvantar om
du ska vidröra injektorn när
ugnen är varm. Ta alltid ut
injektorn ur ugnen när du
inte använder en
ångfunktion.
Injektorröret är specialgjort
för kokning och innehåller
inga farliga material.
2. Sätt formen på den andra ugnsnivån
räknat nerifrån.
3. Sätt den andra änden av injektorröret
i ånginloppet.
Se till att injektorröret inte viks eller att
det vidrör något värmeelement högst
upp i ugnen.
4. Ställ in ugnen på ångkokning.
9.6 Direkt ångkokning
Lägg maten på stålgrillen i formen.
Tillsätt lite vatten.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte locket på
formen.
1. Sätt injektorn (D) i injektorröret (C).
Anslut den andra änden till
ånginloppet.
2. Sätt formen på den första eller andra
ugnsnivån räknat nerifrån.
Se till att injektorröret inte viks eller att
det vidrör något värmeelement högst
upp i ugnen.
3. Ställ in ugnen på ångkokning.
Vid tillagning av t.ex. kyckling, anka,
kalkon och större fiskar ska injektorn (D)
sättas in direkt i den tomma delen av
köttet. Hålen får inte blockeras.
22
www.aeg.com
För mer information om ångkokning, se
tillagningstabellerna för ångkokning i
avsnittet "Råd och tips".
10. TILLVALSFUNKTIONER
10.1 Favoriter
10.2 Använda barnlåset
Du kan spara dina favoritinställningar
såsom koktid, temperatur eller
tillagningsfunktion. De finns i menyn:
Favoriter. Du kan spara 20 program.
När barnlåset är på kan apparaten inte
sättas på av misstag.
Om pyrolysfunktionen är
igång låses luckan
automatiskt.
Ett meddelande visas på
displayen när du trycker på
en symbol.
Spara ett program
1. Aktivera produkten.
2. Ställ in en tillagningsfunktion eller ett
automatiskt program.
3. Tryck på
flera gånger tills
displayen visar: SPARA.
för att bekräfta.
4. Tryck på
Displayen visar första lediga
minnesläget.
5. Tryck på
för att bekräfta.
6. Ange namnet på programmet.
Den första bokstaven blinkar.
7. Tryck på
bokstav.
eller
för att ändra
.
8. Tryck på
Nästa bokstav blinkar.
9. Utför punkt 7 igen om så behövs.
intryckt för att spara.
10. Håll
Du kan skriva över ett minnesläge. När
displayen visar det första lediga
minnesläget trycker du på
eller
1. Tryck på
10.3 Knapplås
Funktionen förhindrar att
tillagningsfunktionen ändras oavsiktligt.
Du kan bara aktivera den när produkten
är igång.
1. Aktivera produkten.
2. Välj tillagningsfunktion eller
inställning.
flera gånger tills
3. Tryck på
displayen visar: Knapplås.
4. Tryck på
Du kan ändra namnet på ett program i
menyn: Skriv Programmets Namn.
1. Aktivera produkten.
2. Välj menyn: Favoriter.
3. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välj namn på ditt favoritprogram.
5. Tryck på
för att bekräfta.
Tryck på
för att gå direkt till menyn:
Favoriter. Du kan också använda den när
produkten är avstängd.
för att bekräfta.
Om pyrolysfunktionen är
igång är luckan låst och en
symbol i form av en nyckel
visas på displayen.
och trycker på
för att skriva över ett
befintligt program.
Aktivera programmet
för att aktivera displayen.
och
samtidigt tills
2. Tryck på
displayen visar ett meddelande.
Upprepa steg 2 för att avaktivera
barnlåset.
Inaktivera funktionen genom att trycka
på
. Displayen visar ett meddelande.
Tryck på
bekräfta.
igen och sedan på
för att
Om du avaktiverar
produkten avaktiveras även
funktionen.
SVENSKA
10.4 Set + Go
Funktionen gör att du kan ställa in en
tillagningsfunktion (eller ett program)
och använda det senare genom att
trycka på en symbol.
1. Slå på produkten.
2. Ställ en tillagningsfunktion.
3. Tryck på
flera gånger tills
displayen visar: Koktid.
4. Ställ in tiden.
Temperatur (°C)
Avstängningstid
(tim)
250 - Maximalt
1.5
Automatisk avstängning
fungerar inte med funktionerna:
Belysning,
Matlagningstermometer,Koktid,
Sluttid.
5. Tryck på
flera gånger tills
displayen visar: Set + Go.
10.6 Ljusstyrka i display
6. Tryck på
Det finns två lägen för ljusstyrkan i
displayen:
för att bekräfta.
Tryck på en symbol (utom för ) för att
starta funktionen: Set + Go. Den inställda
tillagningsfunktionen startar.
En ljudsignal hörs när funktionen
avslutas.
• Knapplås är på när
tillagningsfunktionen är
igång.
• Menyn: Med
Normalinställning kan
man aktivera och
inaktivera funktionen: Set
+ Go.
10.5 Säkerhetsavstängning
Av säkerhetsskäl stängs produkten av
automatiskt efter en tid om en
uppvärmningsfunktion är igång och du
inte ändrar några inställningar.
Temperatur (°C)
Avstängningstid
(tim)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
11. TRICKS OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
23
• Natt - när produkten avaktiverats är
ljusstyrkan på displayen lägre mellan
kl. 22.00 och 06.00.
• Dag:
– när produkten är aktiverad.
– om du trycker på en symbol när
nattläget är på (förutom PÅ/AV)
återgår displayen till
dagsljusstyrkan de kommande 10
sekunderna.
– om produkten avaktiverats och du
ställer in signaluret. Signalur. När
funktionen stängs av återgår
displayen till ljusstyrka för natt.
10.7 Kylfläkt
När produkten är på, aktiveras fläkten
automatiskt för att hålla ugnsytorna svala.
Om du stänger av ugnen fortsätter
fläkten att gå tills ugnen har svalnat.
10.8 Säkerhetstermostat
Felaktig användning av produkten eller
trasiga delar kan orsaka farlig
överhettning. För att förhindra detta har
ugnen en säkerhetstermostat som
avbryter strömtillförseln. Ugnen sätts
automatiskt på igen när temperaturen
sjunker.
24
www.aeg.com
folie när du lagar mat. Detta kan
förändra tillagningsresultaten och
skada emaljen.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i
tabellerna är endast
riktvärden. De beror på
recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
11.3 Baka kakor
11.1 Ugnsluckans insida
På vissa modeller hittar du på insidan
av luckan:
• ugnsnivåernas nummer.
• Information om tillagningsfunktioner,
rekommenderade ugnsnivåer och
temperaturer för typiska maträtter.
11.2 Allmän information
• Produkten har fem hyllnivåer. Räkna
hyllnivåerna nedifrån.
• Produkten har ett specialsystem som
gör att luften cirkulerar och
återanvänder ångan. Med det här
systemet kan man tillaga i ånga, vilket
gör att maten saftig inuti och krispig
på utsidan. Det gör att
tillagningstiden och energiåtgången
minskas till ett minimum.
• Fukt kan kondenseras i produkten
eller på glasluckorna. Det är helt
normalt. Stå alltid en bit ifrån
produkten när du öppnar produktens
lucka vid matlagning. Kör ugnen i 10
minuter innan du börjar laga mat, för
att minska kondensering.
• Torka bort fukt på produkten efter
varje användning.
• Ställ inga föremål direkt på bottnen
och täck inte komponenterna med
• Öppna inte ugnsluckan förrän 3/4 av
den inställda tillagningstiden har gått.
• Om du använder två bakplåtar
samtidigt, se till att det finns en ledig
falsnivå mellan dem.
11.4 Tillagning av kött och fisk
• Använd en djup form för mat med fett
i för att förhindra stänk som inte går
att ta bort.
• Låt köttet stå i ca 15 minuter innan du
skär i det så att köttsaften inte sipprar
ut.
• För att förhindra att det blir för
mycket matos under tillagning kan
man hälla lite vatten i den djupa
formen. För att förhindra rökkondens,
tillsätt lite vatten varje gång det tar
slut.
11.5 Tillagningstider
Tillagningstiderna varierar beroende på
typen av livsmedel, livsmedlets
konsistens och volym
I början ska du övervaka hur det
utvecklar sig när du lagar mat. Hitta de
bästa inställningarna (värmeläge,
tillagningstid osv.) för dina kokkärl,
recept och mängder när du använder
produkten.
11.6 Baknings- och grillningstabell
Kakor
Livsmedel
Över-undervärme
Varmluft
Temperatur (°C)
Falsnivå
Temperatur (°C)
Falsnivå
Recept där 170
vispning
ingår
2
160
Mördeg
2
160
170
Tid (min)
Kommentar
3 (2 och 4)
45 - 60
I kakform
3 (2 och 4)
20 - 30
I kakform
SVENSKA
Livsmedel
Över-undervärme
Varmluft
Temperatur (°C)
Falsnivå
Temperatur (°C)
Falsnivå
Cheesecake
170
1
165
Äppelka-
170
2
Strudel
175
Syltpaj
25
Tid (min)
Kommentar
2
80 - 100
I 26 cm
kakform
160
2 (vänster
+ höger)
80 - 100
I två kakformar (20
cm) på ett
galler
3
150
2
60 - 80
På en bakplåt
170
2
165
2 (vänster
+ höger)
30 - 40
I 26 cm
kakform
Sockerkaka 170
2
150
2
40 - 50
I 26 cm
kakform
Fruktkaka1) 160
2
150
2
90 - 120
I 20 cm
kakform
Russinka-
175
1
160
2
50 - 60
I en brödform
170
3
150 - 160
3
20 - 30
På en bakplåt
-
-
140 - 150
2 och 4
25 - 35
På en bakplåt
-
-
140 - 150
1, 3 och 5
30 - 45
På en bakplåt
Småkakor / 140
mördegsremsor - en
nivå
3
140 - 150
3
25 - 45
På en bakplåt
Småkakor / mördegsremsor två nivåer
-
140 - 150
2 och 4
35 - 40
På en bakplåt
Småkakor / mördegsremsor tre nivåer
-
140 - 150
1, 3 och 5
35 - 45
På en bakplåt
Maränger - 120
en nivå
3
120
3
80 - 100
På en bakplåt
ka1)
ka1)
Muffins en nivå1)
Muffins två nivåer1)
Muffins tre nivåer1)
26
www.aeg.com
Livsmedel
Över-undervärme
Varmluft
Temperatur (°C)
Falsnivå
Temperatur (°C)
Falsnivå
-
120
Maränger - -
Tid (min)
Kommentar
2 och 4
80 - 100
På en bakplåt
två nivåer1)
Bullar1)
190
3
190
3
12 - 20
På en bakplåt
Bakelser en nivå
190
3
170
3
25 - 35
På en bakplåt
Bakelser två nivåer
-
-
170
2 och 4
35 - 45
På en bakplåt
Pajer
180
2
170
2
45 - 70
I 20 cm
kakform
Fruktkaka
160
1
150
2
110 - 120
I 24 cm
kakform
Tårtbot-
170
1
160
2 (vänster
+ höger)
30 - 50
I 20 cm
kakform
Tid (min)
Kommentar
ten1)
1) Förvärm ugnen i 10 minuter.
Bröd och pizza
Livsmedel
Över-undervärme
Varmluft
Temperatur (°C)
Falsnivå
Temperatur (°C)
Falsnivå
190
1
190
1
60 - 70
1 - 2 bröd,
500 g per
bröd
Rågbröd
190
1
180
1
30 - 45
I en brödform
Småfrans-
190
2
180
2 (2 och 4)
25 - 40
6 - 8 stycken på en
bakplåt
Pizza1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
På en bakplåt eller
en djup
form
Scones1)
200
3
190
3
10 - 20
På en bakplåt
Franskbröd1)
ka 1)
1) Förvärm ugnen i 10 minuter.
SVENSKA
27
Suffléer
Livsmedel
Över-undervärme
Varmluft
Tid (min)
Kommentar
Temperatur (°C)
Falsnivå
Temperatur (°C)
Falsnivå
Pajdeg
200
2
180
2
40 - 50
I form
Vegetarisk
paj
200
2
175
2
45 - 60
I form
Quiches1)
180
1
180
1
50 - 60
I form
Lasagne1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
I form
Cannello-
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
I form
Tid (min)
Kommentar
ni1)
1) Förvärm ugnen i 10 minuter.
Kött
Livsmedel
Över-undervärme
Varmluft
Temperatur (°C)
Falsnivå
Temperatur (°C)
Falsnivå
Nötkött
200
2
190
2
50 - 70
På galler
Fläsk
180
2
180
2
90 - 120
På galler
Kalv
190
2
175
2
90 - 120
På galler
Rostbiff,
röd
210
2
200
2
50 - 60
På galler
Rostbiff,
medium
210
2
200
2
60 - 70
På galler
Rostbiff,
välstekt
210
2
200
2
70 - 75
På galler
Fläskbog
180
2
170
2
120 - 150
Med svål
Fläsklägg
180
2
160
2
100 - 120
2 stycken
Lamm
190
2
175
2
110 - 130
Lägg
Kyckling
220
2
200
2
70 - 85
Hel
Kalkon
180
2
160
2
210 - 240
Hel
Anka
175
2
220
2
120 - 150
Hel
Gås
175
2
160
1
150 - 200
Hel
Kanin
190
2
175
2
60 - 80
Skuren i bitar
28
www.aeg.com
Livsmedel
Över-undervärme
Varmluft
Tid (min)
Kommentar
Temperatur (°C)
Falsnivå
Temperatur (°C)
Falsnivå
Hare
190
2
175
2
150 - 200
Skuren i bitar
Fasan
190
2
175
2
90 - 120
Hel
Tid (min)
Kommentar
Fisk
Livsmedel
Över-undervärme
Varmluft
Temperatur (°C)
Falsnivå
Temperatur (°C)
Falsnivå
Laxöring/
havsruda
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 fiskar
Tonfisk/lax
190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 filéer
Temperatur (°C)
Tid (min)
1:a sidan
2:a sidan
11.7 Min Grill
Förvärm den tomma ugnen i
3 minuter före tillagning.
Livsmedel
Mängd
Falsnivå
Antal
Vikt (kg)
Filéer
4
0.8
max.
12 - 15
12 - 14
4
Biffstek
4
0.6
max.
10 - 12
6-8
4
Korv
8
-
max.
12 - 15
10 - 12
4
Fläskkotlet- 4
ter
0.6
max.
12 - 16
12 - 14
4
Kyckling
(delad i 2
delar)
2
1.0
max.
30 - 35
25 - 30
4
Kebab
4
-
max.
10 - 15
10 - 12
4
Kycklingbröst
4
0.4
max.
12 - 15
12 - 14
4
Hamburga- 6
re
0.6
max.
20 - 30
-
4
Fiskfilé
4
0.4
max.
12 - 14
10 - 12
4
Varma
smörgåsar
4-6
-
max.
5-7
-
4
SVENSKA
Livsmedel
Rostat
bröd
Mängd
Antal
Vikt (kg)
4-6
-
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
1:a sidan
2:a sidan
max.
2-4
2-3
4
11.8 Varmluftsgrillning
Nötkött
Livsmedel
Mängd
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Engelsk rostbiff el-
per cm höjd
190 - 200
5-6
1 eller 2
per cm höjd
180 - 190
6-8
1 eller 2
per cm höjd
170 - 180
8 - 10
1 eller 2
Vikt (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Bog, hals, skinkstek 1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
1 eller 2
Kotlett, revbensspjäll
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
1 eller 2
Köttfärslimpa
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 eller 2
Fläsklägg (lagad i
förväg)
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 eller 2
ler filé, röd1)
Rostbiff eller filé,
medium1)
Engelsk rostbiff eller filé, välstekt1)
1) Förvärm ugnen.
Fläsk
Livsmedel
Kalv
Livsmedel
Vikt (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kalvstek
1
160 - 180
90 - 120
1 eller 2
Kalvlägg
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 eller 2
Livsmedel
Vikt (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Lammstek med
ben, lammstek
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
1 eller 2
Lamm
29
30
www.aeg.com
Livsmedel
Vikt (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Lammsadel
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
1 eller 2
Livsmedel
Vikt (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Bitar av fågel
0,2 - 0,25 var
200 - 220
30 - 50
1 eller 2
Halv kyckling
0,4 - 0,5 var
190 - 210
35 - 50
1 eller 2
Kyckling, unghö- 1 - 1.5
na
190 - 210
50 - 70
1 eller 2
Anka
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 eller 2
Gås
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 eller 2
Kalkon
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
1 eller 2
Kalkon
4-6
140 - 160
150 - 240
1 eller 2
Livsmedel
Vikt (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Hel fisk
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
1 eller 2
Fågel
Fisk
11.9 Varmluft Med Fukt
Öppna bara produktluckan
vid behov under tillagning.
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Pastagratäng
190 - 200
45 - 55
2
Potatisgratäng
160 - 170
60 - 75
2
Moussaka
180 - 200
75 - 90
2
Lasagne
160 - 170
55 - 70
2
Cannelloni
170 - 190
65 - 75
2
Brödpudding
150 - 160
75 - 90
2
Rispudding
170 - 190
45 - 60
2
Äppelkaka
150 - 160
75 - 85
2
Franskbröd
180 - 190
50 - 60
2
SVENSKA
11.10 Lågtemperaturstekning
31
Tillaga alltid utan lock när du
använder den här
funktionen.
Använd den här funktionen för att tillaga
bitar av mört magert kött och fisk med
kärntemperaturer på högst 65 °C. Den
här funktionen kan inte användas för
recept som grytstek eller fet fläskstek. Du
kan använda matlagningstermometern
för att säkerställa att köttet har rätt
kärntemperatur (se tabellen för
matlagningstermometern).
1. Bryn köttet i het stekpanna i 1 - 2
minuter på varje sida.
2. Sätt in köttet i den heta långpannan i
ugnen på ugnsgallret.
3. Sätt matlagningstermometern i
köttet.
4. Välj funktionen:
Lågtemperaturstekning och ställ in
rätt slutkärntemperatur.
Under de första 10 minuterna kan du
ställa in en ugnstemperatur på mellan 80
°C och 150 °C. Normaltemperatur är 90
°C. När temperaturen ställts in fortsätter
ugnen att tillaga på 80 °C. Använd inte
den här funktionen för fågel.
Livsmedel
Vikt (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Engelsk rostbiff
1 - 1.5
120
120 - 150
1
Oxfilé
1 - 1.5
120
90 - 150
3
Kalvstek
1 - 1.5
120
120 - 150
1
Stekar
0.2 - 0.3
120
20 - 40
3
11.11 Upptining
Livsmedel
Vikt (kg)
Upptiningstid (min)
Efterupptiningstid (min)
Kommentar
Kyckling
1.0
100 - 140
20 - 30
Lägg kycklingen på ett
upp- och nervänt fat på
en stor tallrik. Vänd efter
halva tiden.
Kött
1.0
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Kött
0.5
90 - 120
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Forell
1.50
25 - 35
10 - 15
-
Jordgubbar
3.0
30 - 40
10 - 20
-
Smör
2.5
30 - 40
10 - 15
-
Grädde
2 x 2,0
80 - 100
10 - 15
Det går att vispa grädde
även om delar av den är
något frusen.
Tårta
1.4
60
60
-
32
www.aeg.com
11.12 Konservering
• Använd enbart konserveringsburkar
av samma mått som finns att köpa.
• Använd inte glas med skruvlock och
bajonettförslutning eller metallburkar.
• Använd första nivån från botten för
ändamålet.
• Sätt inte mer än sex enliters burkar på
plåten.
• Fyll upp burkarna med lika mycket i
varje och förslut med ett klämlock.
• Burkarna får inte röra vid varandra.
• Häll ca. 1/2 liter vatten i bakplåten så
att det blir tillräckligt fuktigt i ugnen.
• När vätskan i burkarna börjar sjuda
(efter ca 35 - 60 minuter med
enlitersburkarna) stänger du av ugnen
eller sänker temperaturen till 100 °C
(se tabellen).
Torkad frukt
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100 °C (min.)
Jordgubbar/blåbär/
hallon/mogna krusbär
160 - 170
35 - 45
-
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100 °C (min.)
Päron/kvitten/plommon
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100 °C (min.)
Morötter 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Gurka
160 - 170
50 - 60
-
Blandade inlagda
grönsaker
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kålrabbi/ärtor/sparris 160 - 170
50 - 60
15 - 20
Stenfrukt
Grönsaker
1) Låt stå i ugnen efter att den har stängts av.
11.13 Torkning
• Täck smorda plåtar med
bakplåtspapper.
• För bättre resultat, stanna ugnen efter
halva torktiden, öppna luckan och låt
det svalna över natten för att fullfölja
torkningen.
SVENSKA
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Bönor
60 - 70
Pepparfrukter
Falsnivå
1 position
2 positioner
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Soppgrönsaker
60 - 70
5-6
3
1/4
Svamp
50 - 60
6-8
3
1/4
Örter
40 - 50
2-3
3
1/4
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Falsnivå
Plommon
60 - 70
Aprikoser
Frukt
Livsmedel
1 position
2 positioner
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Äppelskivor
60 - 70
6-8
3
1/4
Päron
60 - 70
6-9
3
1/4
11.14 Varmluft + ånga
Kakor och bakverk
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kommentar
Äppelkaka1)
160
60 - 80
2
I en kakform (diameter 20
cm)
Paj
175
30 - 40
2
I en kakform (diameter 26
cm)
Fruktkaka
160
80 - 90
2
I en kakform (diameter 26
cm)
Sockerkaka
160
35 - 45
2
I en kakform (diameter 26
cm)
Panettone1)
150 - 160
70 - 100
2
I en kakform (diameter 20
cm)
Russinkaka1)
160
40 - 50
2
I en brödform
Muffins
150 - 160
25 - 30
3 (2 och 4) På en bakplåt
Småkakor
150
20 - 35
3 (2 och 4) På en bakplåt
Söta bullar1)
180 - 200
12 - 20
2
På en bakplåt
33
34
www.aeg.com
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kommentar
Briocher1)
180
15 - 20
3 (2 och 4) På en bakplåt
1) Förvärm i ugnen i 10 minuter.
Suffléer
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kommentar
Fyllda med grönsaker
170 - 180
30 - 40
1
I en form
Lasagne
170 - 180
40 - 50
2
I en form
Potatisgratäng
160 - 170
50 - 60
1 (2 och 4)
I en form
Kött
Livsmedel
Vikt (kg)
Tempera- Tid (min)
tur (°C)
Falsnivå
Kommentar
Grisstek
1.0
180
90 - 110
2
På ett galler
Kalvkött
1.0
180
90 - 110
2
På ett galler
Rostbiff - blodig 1.0
210
45 - 50
2
På ett galler
Rostbiff - rosa
1.0
200
55 - 65
2
På ett galler
Rostbiff - välstekt
1.0
190
65 - 75
2
På ett galler
Lamm
1.0
175
110 - 130
2
Lägg
Kyckling
1.0
200
55 - 65
2
Hel
Kalkon
4.0
170
180 - 240
2
Hel
Anka
2.0 - 2.5
170 - 180
120 - 150
2
Hel
Gås
3.0
160 - 170
150 - 200
1
Hel
Kanin
-
170 - 180
60 - 90
2
Skuren i bitar
Fisk
Livsmedel
Vikt
(kg)
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kommentar
Forell
1.5
180
25 - 35
2
3 - 4 fiskar
Tonfisk
1.2
175
35 - 50
2
4 - 6 filéer
Kummel
-
200
20 - 30
2
-
SVENSKA
11.15 Tillagning i
lågkaloriformen
Använda funktionen: Varmluft + ånga.
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Broccoli, buketter
130
20 - 25
2
Aubergine
130
15 - 20
2
Blomkål, buketter
130
25 - 30
2
Tomater
130
15
2
Sparris, vit
130
25 - 35
2
Sparris, grön
130
35 - 45
2
Zucchini, skivor
130
20 - 25
2
Morötter
130
35 - 40
2
Fänkål
130
30 - 35
2
Kålrabbi
130
25 - 30
2
Paprika skuren i strimlor
130
20 - 25
2
Selleri, i skivor
130
30 - 35
2
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kokt skinka
130
55 - 65
2
Pocherat kycklingbröst
130
25 - 35
2
Kassler
130
80 - 100
2
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Forell
130
25 - 30
2
Laxkotlett
130
25 - 30
2
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Ris
130
35 - 40
2
Kött
Fisk
Smårätter
35
36
www.aeg.com
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Oskalade potatisar, medelstora
130
50 - 60
2
Kokt potatis, delad
130
35 - 45
2
Polenta
130
35 - 45
2
11.16 Pizza/Paj
Förvärm den tomma ugnen i
10 minuter före tillagning.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kommentar
Pizza (tunn botten)
200 - 220
15 - 25
1
På en bakplåt
Pizza (med
mycket fyllning)
200 - 220
20 - 30
1
På en bakplåt
Minipizza
200 - 220
15 - 20
1
På en bakplåt
Äppelkaka
150 - 170
50 - 70
1
I 20 cm kakform
Paj
170 - 190
35 - 50
1
I en kakform (diameter 26 cm)
Lökpaj
200 – 220
20 – 30
2
På en bakplåt
11.17 Uppvärmning
Förvärm den tomma ugnen i
10 minuter före tillagning.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Grytor/Gratänger
130
15 - 25
2
Pasta och såser
130
10 - 15
2
Tillbehör (t.ex. ris, pota- 130
tis, pasta)
10 - 15
2
Maträtter på en tallrik
130
10 - 15
2
Kött
130
10 - 15
2
Grönsaker
130
10 - 15
2
SVENSKA
37
11.18 Bröd
Förvärm den tomma ugnen i
10 minuter före tillagning.
Livsmedel
Vikt (kg) Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kommentar
Franskbröd
1.0
180 - 190
45 - 60
2
1 - 2 stycken,
500 g per styck
Bullar
0.5
190 - 210
20 - 30
2 (2 och 4)
6 - 8 stycken
på en bakplåt
Rågbröd
1.0
180 - 200
50 - 70
2
1 - 2 stycken,
500 g per styck
Focaccia
-
190 - 210
20 - 25
2
På en bakplåt
11.19 Tabell matlagningstermometer
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Kalvstek
75 - 80
Kalvlägg
85 - 90
Rostbiff, röd
45 - 50
Rostbiff, medium
60 - 65
Rostbiff, välstekt
70 - 75
Fläskbog
80 - 82
Fläsklägg
75 - 80
Lamm
70 - 75
Kyckling
98
Hare
70 - 75
Laxöring/havsruda
65 - 70
Tonfisk/lax
65 - 70
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
12.1 Anmärkningar om
rengöring
• Torka av framsidan med en mjuk trasa
och varmt vatten och diskmedel.
• Använd ett rengöringsmedel avsett
för rengöring av metallytor.
• Rengör produkten efter varje
användningstillfälle. Fettansamling
eller andra matrester kan leda till
eldsvåda. Risken är högre för
grillpannan.
38
www.aeg.com
• Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
• Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt
vatten och ett rengöringsmedel.
• Använd inte starka medel, föremål
med skarpa kanter eller diskmaskin
vid rengöring om du har tillbehör i
Super Clean. Det kan skada ytan.
• Torka ugnen när den är våt efter
användning.
12.2 Produkter i rostfritt stål
eller aluminium
Rengör ugnsluckan endast
med en blöt svamp. Torka
med en mjuk trasa.
Använd aldrig stålull, syror
eller produkter med
slipeffekt för rengöring
eftersom de kan skada
ugnens ytor. Rengör ugnens
kontrollpanel med samma
försiktighet.
12.3 Avlägsna ugnsstegarna
Vid rengöring av ugnen ska
ugnsstegarna tas bort.
1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
Styrpinnarnas avrundade
ändar måste peka framåt.
12.4 Pyrolys
FÖRSIKTIGHET!
Ta ut alla tillbehör och
flyttbara ugnsstegar
FÖRSIKTIGHET!
Innan du kan starta
rengöringsproceduren
måste du se till att
vattentanken är tom. Se
"Tömma vattentanken".
Pyrolysrengöringen kan
inte starta:
• om du inte tog ut
matlagningstermometerns kontakt ur
uttaget.
• om du inte stängde luckan ordentligt.
Ta bort de värsta matresterna manuellt.
FÖRSIKTIGHET!
Om andra produkter är
monterade i samma skåp får
de inte användas samtidigt
som funktionen: Pyrolys. Det
kan skada produkten.
1. Rengör insidan av ugnsluckan med
varmt vatten så att inte rester och
spill bränner fast.
2. Aktivera produkten och välj
funktionen på huvudmenyn: Pyrolys.
för att bekräfta.
Tryck på
3. Ställ in längden på
rengöringsproceduren:
2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan
och ta bort den.
1
2
Tillval
Beskrivning
Snabb
1 h för lätt
smutsad ugn
Normal
1,5 h. för vanlig mängd
smuts
Intensiv
2,5 h. för
mycket smutsad ugn.
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
4. Tryck på
för att bekräfta.
SVENSKA
När pyrolysrengöringen
startar är luckan låst och
lampan släckt.
Under
rengöringsproceduren kan
det droppa lite vatten från
ånginloppet på
ugnsutrymmet. Sätt en
långpanna på nivån direkt
under ånginloppet för att
förhindra att vatten rinner
ner på ugnsutrymmets
botten.
Du kan avsluta
pyrolysrengöringen innan
den är klar genom att stänga
av produkten.
VARNING!
När pyrolysrengöringen
avslutas är produkten väldigt
varm. Låt den svalna. Det
finns risk för att du bränner
dig.
När funktionen är avslutad är
luckan låst under
avsvalningen. Vissa av
produktens funktioner är
inte tillgängliga under
avsvalningsfasen.
12.5 Rengöring av
vattentanken
VARNING!
Häll inte vatten i
vattentanken under
rengöringsproceduren.
39
Efter ett tag kan det bildas
kalkavlagringar i ugnen. För att motverka
detta, rengör de delar av ugnen som
genererar ånga. Töm vattentanken efter
varje tillagning med ångfunktionen.
Typer av vatten
• Mjukt vatten med lågt kalkinnehåll
– tillverkaren rekommenderar detta
eftersom det minskar antalet
rengöringsprocedurer.
• Kranvatten – kan användas om din
vattenförsörjning hemma är försedd
med en vattenrenare.
• Hårt vatten med högt kalkinnehåll –
påverkar inte produktens prestanda,
men ökar antalet
rengöringsprocedurer.
TABELL ÖVER KALICUMMÄNGD ENLIGT WHO (Världshälsoorganisationen)
Kalciumavlagring
Vattenhårdhet
Vattenklassifikation
Avkalka efter
varje
(Franska värden)
(Tyska värden)
0 - 60 mg/l
0-6
0-3
Sötvatten eller
mjukt
75 cykler – 2,5
månader
60 - 120 mg/l
6 - 12
3-7
Medelhårt
50 cykler – 2 månader
120 - 180 mg/l
12 - 18
8 - 10
Hårt eller kalkrikt
40 cykler – 1,5
månader
över 180 mg/l
över 18
över 10
Mycket hårt
30 cykler – 1 månad
1. Fyll på vattentanken med 850 ml
vatten och 50 ml citronsyra (fem
teskedar). Stäng av ugnen och vänta i
cirka 60 minuter.
2. Slå på ugnen och ställ in funktionen:
Varmluft + ånga. Ställ in
temperaturen på 230 °C. Stäng av
den efter 25 minuter och låt den
svalna i 15 minuter.
3. Slå på ugnen och ställ in funktionen:
Varmluft + ånga. Ställ in
40
www.aeg.com
temperaturen på mellan 130 och 230
°C. Stäng av den efter 10 minuter.
Låt den svalna och fortsätt avlägsna
tankinnehållet. Se "Tömma
vattentanken".
4. Skölj ur vattentanken och avlägsna
kvarvarande kalkrester i ugnen med
en trasa.
5. Rengör avloppsröret för hand i varmt
vatten med tvål. För att förhindra
skador ska du inte använda syror,
sprejer eller liknande
rengöringsmedel.
12.6 Rengöring av ugnsluckan
Ugnsluckan har fyra glasrutor.Ugnsluckan
och glasrutorna går att ta bort för
rengöring.
Ugnsluckan kan stängas om
du försöker ta bort
glasrutorna innan du tagit
bort ugnsluckan.
3. Stäng ugnsluckan halvvägs, till den
första öppna positionen. Dra därefter
framåt och ta bort luckan från sin
plats.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte ugnen utan
glasrutorna.
1. Öppna luckan helt och håll i de två
gångjärnen.
4. Lägg luckan på en mjuk duk på en
stabil yta.
5. Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna
av luckans övre kant och tryck inåt för
att frigöra klämlåset.
2
2. Lyft och vrid handtagen på de två
gångjärnen.
B
1
6. Dra lucklisten framåt för att ta bort
den.
7. Håll i glasrutorna i övre kanten och
dra försiktigt ut dem en efter en.
Börja med den översta glasrutan. Se
SVENSKA
till att glasrutorna glider i skårorna
hela vägen ut.
41
Se till att den mellersta glasrutan
placeras korrekt i sina skåror.
A
B
C
12.7 Byte av lampan
8. Rengör glasrutorna med vatten och
diskmedel. Torka glasrutorna noga.
Sätt tillbaka glasrutorna i ugnsluckan när
du är klar med rengöringen. Utför stegen
ovan i omvänd ordning.
Du måste sätta tillbaka glasrutorna (A, B
och C) i rätt ordning. Den mellersta
glasrutan (B) har en dekorativ ram. Zonen
med screentryck måste vara vänd mot
insidan av ugnsluckan. Efter
installationen måste du se till att ytan på
glasrutans ram (B) med zonerna med
screenprinting inte är knottrig när du
vidrör den.
A
B
C
Lägg en tygbit på botten av produktens
innandöme. Detta förhindrar skador på
lampglaset och ugnsutrymmet.
VARNING!
Risk för elstötar! Koppla från
säkringen innan du byter
lampan.
Lampan och lampglaset kan
vara varma.
FÖRSIKTIGHET!
Håll i halogenlampan med
en trasa för att förhindra att
fett ska komma på lampan.
1. Avaktivera produkten.
2. Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet
eller stäng av huvudströmbrytaren.
Baklampan
1. Ta bort lampglaset genom att vrida
det moturs.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
13. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
42
www.aeg.com
13.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera eller Ugnen är inte ansluten till
Kontrollera att ugnen är koranvända ugnen.
strömförsörjningen eller den rekt ansluten till strömförär ansluten på fel sätt.
sörjningen (se kopplingsschemat om tillgängligt).
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverat.
Se "Automatisk avstängning".
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlåset".
Ugnen värms inte upp.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Stäng luckan helt.
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala
med en kvalificerad elektriker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Det finns vatten inne i ugnen.
Det är för mycket vatten i
vattentanken.
Stäng av ugnen och torka
upp vattnet med en trasa eller svamp.
Ångfunktionen fungerar inte. Det finns inget vatten i tanken.
Fyll på vattentanken.
Ångfunktionen fungerar inte. Kalk täpper igen hålet.
Kontrollera ångöppningen.
Avlägsna kalkavlagringarna.
Det tar mer än tre minuter
Det finns kalkavlagringar i
att tömma vattentanken eller ugnen.
det läcker vatten från ånginloppets öppning.
Rengör vattentanken. Se
"Rengör vattentanken".
Displayen visar F111.
Kontakten till matlagningsSätt in matlagningstermotermometern är inte rätt isatt meterns kontakt så långt in i
i uttaget.
uttaget det går.
SVENSKA
43
Problem
Möjlig orsak
Lösning
På displayen visas ett felmeddelande som inte står i
tabellen.
Det föreligger ett elektriskt
fel.
• Stäng av ugnen via hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på den
igen.
• Kontakta kundtjänst om
felmeddelandet visas på
displayen igen.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i
ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen
längre än 15 - 20 minuter efter att tillagningen är klar.
Produkten är på men värms
inte upp. Fläkten arbetar
inte. Displayen visar
"Demo".
Demoläget är aktiverat.
Se "Grundinställningar" i avsnittet "Daglig användning".
13.2 Tekniska data
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet.
den yttre kanten av produktens
innanmäte. Avlägsna inte märkskylten
från produktutrymmet.
Information som kundtjänst behöver
finns på typskylten. Typskylten sitter på
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (Mod.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
14. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
44
www.aeg.com
14.1 Inbyggd
14.3 Elektrisk installation
548 21
558
min. 550
114
16
20
600
min. 560
589
594
573
595 +/-1
Tillverkaren kan inte hållas
ansvarig om
säkerhetsföreskrifterna i
kapitlen om säkerheten inte
följs.
Denna produkt levereras med en
huvudkontakt och en huvudkabel.
14.4 Kabel
Kabeltyper för installation eller utbyte:
5
3
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
För kabeldelen, se den totala effekten
(på märkplåten) och tabellen. Se även
tabellen:
548 21
min. 550
20
590
558
16
114
min. 560
589
594
573
595 +/-1
5
Total effekt (W)
Kabeldel (mm²)
max. 1380
3 x 0.75
max. 2300
3x1
max. 3680
3 x 1.5
Jordkabeln (grön/gul kabel) måste vara 2
cm längre än fas och neutral kabel (blå
och brun kabel).
3
14.2 Montering i skåp
A
B
15. ENERGIEFFEKTIVITET
15.1 Informationsblad och information enligt EU 65-66/2014
Leverantörens namn
AEG
SVENSKA
Modellbeskrivning
BSK774121M
Energiindex
81.2
Energiklass
A+
Energiförbrukning med en standardrätt, över/undervärme
0.93 kWh/program
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.69 kWh/program
Antal utrymmen
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
72 l
Typ av ugn
Inbyggnadsugn
Massa
38.1 kg
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsprodukter för hushållsbruk Del 1: Områden, ugnar, ångugnar och
grillar - Funktionsprovning.
15.2 Sparar energi
Denna produkt har
funktioner som låter dig
spara energi under vanlig
matlagning.
Allmänna tips
Kontrollera att ugnsluckan är ordentligt
stängd när produkten är igång och låt
den vara stängd så mycket som möjligt
under tillagningen.
Använd metalltallrikar för att förbättra
energibesparingen.
Förvärm inte ugnen innan du sätter in
maten.
För matlagning som varar längre än 30
minuter ska ugnstemperaturen minskas
till lägsta möjliga, 3 - 10 minuter innan
matlagningstiden går ut, beroende på
längden på matlagningen. Restvärmen i
ugnen fortsätter laga maten.
45
Restvärme
Om ett program har aktiverats med
Koktid eller Sluttid och om
tillagningstiden är längre än 30 minuter,
stängs värmeelementen av automatiskt
10 % tidigare.
Fläkten och lampan fortsätter att vara
igång.
För varmhållning av mat
Välj lägsta möjliga temperaturinställning
för att använda restvärme och hålla
maten varm. Temperaturen eller
indikatorn för restvärme visas på
displayen.
Laga mat med lampan släckt
Släck lampan under tillagningen och sätt
endast på den vid behov.
Varmluft Med Fukt
För att spara energi under tillagningen.
Den fungerar så att temperaturen inuti
ugnen skiljer sig från den temperatur
som anges på ugnens display under
tillagningscykeln och tillagningstiderna
kan skilja sig från tillagningstiderna för
andra program.
Använd restvärmen för att värma annan
mat.
När du använder Varmluft Med Fukt
släcks lampan automatiskt efter 30
sekunder.
Laga mat med varmluft
När det är möjligt, använd
varmluftsfunktionen för att spara energi.
Du kan tända lampan igen men det
kommer att minska den förväntade
energibesparingen.
46
www.aeg.com
16. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
47
867340691-A-052017
www.aeg.com/shop
Download PDF

advertising