Electrolux EOL5821BAX Lietotāja rokasgrāmata

Electrolux EOL5821BAX Lietotāja rokasgrāmata
EOL5821
EOR5821
................................................ .............................................
LV CEPEŠKRĀSNS
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 2
LT ORKAITĖ
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 31
2
www.electrolux.com
SATURS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
VADĪBAS PANELIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
IZMANTOŠANA IKDIENĀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
PULKSTEŅA FUNKCIJAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
AUTOMĀTISKĀS PROGRAMMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
PIEDERUMU LIETOŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PAPILDFUNKCIJAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
NODERĪGI IETEIKUMI UN PADOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
KOPŠANA UN TĪRĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
KO DARĪT, JA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
TEHNISKIE DATI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
UZSTĀDĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
MĒS DOMĀJAM PAR JUMS
Pateicamies, ka iegādājāties šo Electrolux produktu. Jūsu izvēlētais produkts iemieso desmitiem gadu ilgu
profesionālu pieredzi un inovācijas. Tas ir pārdomāts, stilīgs un veidots, domājot par Jums. Tāpēc katru reizi, kad
Jūs to lietojat, varat būt droši, ka tas sniegs lieliskus rezultātus.
Laipni lūdzam Electrolux pasaulē!
Apmeklējiet mūsu mājaslapu:
Atradīsiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu un apkopi:
www.electrolux.com
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.electrolux.com/productregistration
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.electrolux.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē. Modelis, izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai.
Vispārīgā informācija un piemēri
Vides informācija
Izmaiņu tiesības rezervētas.
LATVIEŠU
3
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotos
norādījumus. Ražotājs neatbild par bojājumiem, ko radījusi ierīces
nepareiza uzstādīšana vai lietošana. Saglabājiet šos norādījumus
ierīces tuvumā turpmākām uzziņām.
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
BRĪDINĀJUMS
Nosmakšanas, savainošanās vai pastāvīgas invaliditātes
risks.
• Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ie‐
robežotām fiziskām, uztveres vai garīgām spējām, vai pieredzes
un zināšanu trūkumu, ja viņus uzrauga pieaugušais vai par viņu
drošību atbildīgā persona.
• Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
• Glabājiet iesaiņojuma materiālus bērniem nepieejamās vietās.
• Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās darbības vai
dzesēšanas laikā. Pieejamās sastāvdaļas ir karstas.
• Ja ierīce aprīkota ar bērnu drošības ierīci, iesakām to aktivizēt.
• Tīrīšanu un lietotāja veikto apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzrau‐
dzības.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
• Ierīces iekšpuse darbības laikā sakarst. Nepieskarieties sildele‐
mentiem ierīces iekšpusē. Vienmēr izmantojiet cepeškrāsns cim‐
dus, izņemot vai ievietojot piederumus vai cepeškrāsns traukus.
• Nelietot tvaika tīrītāju, lai tīrītu ierīci.
• Pirms apkopes veikšanas atvienojiet strāvas padevi.
• Stikla durvju tīrīšanai neizmantojiet raupjus, abrazīvus tīrīšanas
līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var saskrāpēt virsmas,
un tādējādi stikls var saplīst.
• Lietojiet tikai šai ierīcei paredzēto temperatūras sensoru.
4
www.electrolux.com
• Lai izņemtu plauktu balstus, vispirms pavelciet plauktu balsta
priekšu un tad aizmuguri nost no sānu sienām. Uzstādiet plauktu
balstus, veicot iepriekšminētās darbības pretējā secībā.
2.
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS
Ierīci drīkst uzstādīt tikai kvalificēta per‐
sona.
• Noņemiet visu iepakojumu.
• Neuzstādiet vai nelietojiet bojātu ierīci.
• Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātos uzstādīša‐
nas norādījumus.
• Vienmēr rīkojieties uzmanīgi, pārvietojot ierīci,
jo tā ir smaga. Vienmēr lietojiet aizsargcim‐
dus.
• Nevelciet ierīci aiz roktura.
• Nodrošiniet minimālo attālumu no citām ierī‐
cēm un mēbelēm.
• Pārbaudiet, vai ierīce uzstādīta zem un pie
drošām ietaisēm.
• Ierīces sāniem jāatrodas blakus pie tāda paša
augstuma ierīcēm vai mēbelēm.
Elektriskais savienojums
BRĪDINĀJUMS
Var izraisīt ugunsgrēku un elektrošoku.
• Elektrības padeves pieslēgšana jāveic sertifi‐
cētam elektriķim.
• Ierīcei jābūt iezemētai.
• Pārliecinieties, ka informācija uz tehnisko datu
plāksnītes atbilst jūsu elektrosistēmas para‐
metriem. Ja neatbilst, sazinieties ar elektriķi.
• Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu un drošu
kontaktligzdu.
• Nelietojiet daudzkontaktu adapterus vai paga‐
rinātājus.
• Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu kontakt‐
spraudni un kabeli. Sazinieties ar servisa daļu
vai elektriķi, lai nomainītu bojātu strāvas kabe‐
li.
• Neļaujiet strāvas kabeļiem saskarties ar ierī‐
ces durvīm, it īpaši, ja durvis ir karstas.
• Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret elektro‐
šoku no strāvu vadošiem un izolētajiem ele‐
mentiem, jānostiprina tā, lai tos nevarētu no‐
ņemt bez instrumentiem.
• Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdai tikai
uzstādīšanas beigās. Pārbaudiet, vai pēc uz‐
stādīšanas kontaktspraudnim var brīvi piekļūt.
• Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet tajā
kontaktspraudni.
• Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot aiz
strāvas kabeļa. Vienmēr velciet aiz kontakt‐
spraudņa.
• Izmantojiet tikai pareizas izolācijas ierīces: au‐
tomātslēdžus, drošinātājus (no turētājiem iz‐
skrūvējamos drošinātājus), zemējuma noplū‐
des automātslēdžus un savienotājus.
• Elektroinstalācijā jābūt izolācijas ierīcei, kas
ļauj atvienot ierīci no visiem elektrotīkla po‐
liem. Izolācijas ierīcē atstarpei starp kontak‐
tiem jābūt vismaz 3 mm.
2.2 Izmantošana
BRĪDINĀJUMS
Pastāv traumu, apdegumu, elektrošoka
vai sprādziena risks.
• Izmantojiet šo ierīci mājsaimniecībā.
• Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
• Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres nav blo‐
ķētas.
• Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
• Atslēdziet ierīci pēc katras lietošanas reizes.
• Atverot ierīces durvis, kad tā tiek lietota, rīko‐
jieties uzmanīgi. Var izplūst karsts gaiss.
• Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai, ja tā
saskaras ar ūdeni.
• Neatbalstieties uz atvērtām durvīm.
• Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai uzglabāša‐
nai paredzētu virsmu.
• Ierīces darbības laikā vienmēr turiet ierīces
durvis aizvērtas.
LATVIEŠU
• Atveriet ierīces durvis uzmanīgi. Alkoholu sa‐
turošu sastāvdaļu lietošana var radīt spirta un
gaisa maisījumu.
• Neļaujiet dzirkstelēm un atklātai liesmai sa‐
skarties ar ierīci, kad atverat cepeškrāsns dur‐
vis.
• Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā vai uz
tās viegli uzliesmojošas vielas vai ar viegli uz‐
liesmojošām vielām piesūcinātus priekšmetus.
BRĪDINĀJUMS
Pastāv ierīces bojājumu risks.
• Lai emalja nesaplaisātu un nezaudētu krāsu:
– neievietojiet cepeškrāsns traukus vai citus
priekšmetus nepastarpināti uz ierīces grīdas.
– nenovietojiet alumīnija foliju nepastarpināti
uz ierīces grīdas.
– nelejiet ūdeni karstā ierīcē;
– neatstājiet ierīcē mitrus traukus un produk‐
tus pēc gatavošanas beigām;
– izņemot vai uzstādot papildpiederumus, rīko‐
jieties uzmanīgi.
• Emaljas krāsas maiņa neietekmē ierīces dar‐
bību. Garantijas likumdošanas izpratnē tas
nav defekts.
• Gatavojot mitras kūkas, izmantojiet cepamo
pannu. Augļu sulas var atstāt nenotīrāmus
traipus.
2.3 Apkope un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS
Pastāv savainojumu un ierīces aizdeg‐
šanās un bojājumu risks.
• Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet
to no elektrotīkla.
• Pārliecinieties, ka ierīce ir auksta. Pastāv
risks, ka stikla paneļi var ieplīst.
• Ja durvju stikla paneļi tiek bojāti, nomainiet tos
nekavējoties. Sazinieties ar servisa centru.
5
• Noņemot durvis no ierīces, rīkojieties uzmanī‐
gi. Durvis ir smagas!
• Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu virsmas mate‐
riāla nolietošanos.
• Cepeškrāsnī atlikušās taukvielas vai pārtikas
atliekas var izraisīt ugunsgrēku.
• Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu. Lietojiet tikai
neitrālus tīrīšanas līdzekļus. Neizmantojiet
abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,
šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
• Ja lietojat cepeškrāsns tīrīšanai paredzētus
aerosolus, ievērojiet ražotāja drošības norādī‐
jumus, kas atrodami uz iepakojuma.
• Netīriet katalītisko emaljas pārklājumu (ja tāds
ir) ar jebkāda veida tīrīšanas līdzekli.
2.4 Iekšējais apgaismojums
• Šajā ierīcē izmantotā spuldze vai halogēna
spuldze paredzēta tikai mājsaimniecības ierī‐
cēm. Nelietojiet to telpu apgaismošanai.
BRĪDINĀJUMS
Pastāv risks gūt elektrošoku!
• Pirms lampas nomaiņas atvienojiet ierīci no
elektrotīkla.
• Izmantojiet tikai tādu pašu specifikāciju lam‐
pas.
2.5 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS
Pastāv savainošanās vai nosmakšanas
risks.
• Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
• Nogrieziet strāvas kabeli un izmetiet to.
• Izņemiet durvju aizturi, lai novērstu bērnu vai
dzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.
6
www.electrolux.com
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
6 Izņemams plaukta atbalsts
1
7 Tehnisko datu plāksnīte
8 Plauktu stāvokļi
2
3
4
5
4
8
3
5
2
1
7
6
1 Elektroniskais programmētājs
2 Temperatūras sensora ligzda
3 Grils
4 Cepeškrāsns lampa
3.1 Cepeškrāsns papildpiederumi
• Restots plaukts
Ēdiena gatavošanas traukiem, kūku traukiem,
cepešiem.
• Cepamā paplāte
Kūkām un cepumiem.
• Grils- / cepešpanna
Konditorejas izstrādājumu un cepešu cepša‐
nai vai kā panna tauku savākšanai.
• Temperatūras sensors
Lai noteiktu ēdiena gatavības pakāpi.
• Teleskopiskās vadotnes
Plauktiem un paplātēm.
5 Ventilators
4. PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS
BRĪDINĀJUMS
Skatiet sadaļu "Drošības norādes".
4.1 Pirmā tīrīšana
• Izņemiet visus papildpiederumus un noņema‐
mās plauktu vadotnes (ja tādas ir).
• Iztīriet ierīci pirms pirmās lietošanas.
Skatiet sadaļu "Kopšana un tīrīšana".
4.2 Pirmā pieslēgšana
Pievienojot ierīci elektrotīklam vai pēc elektrības
padeves pārtraukuma, ir jāiestata valoda, disple‐
ja kontrasts un spilgtums, kā arī diennakts laiks.
1.
Skariet
vai
, lai iestatītu vērtību.
2.
Skariet OK, lai apstiprinātu.
4.3 Uzkarsēšana
Lai nodedzinātu atlikušos taukus, uzkarsējiet ierī‐
ci, kad tā ir tukša.
1.
2.
3.
Iestatiet
funkciju un maksimālo tempera‐
tūru.
Ļaujiet ierīcei darboties 45 minūtes.
Iestatiet
funkciju un maksimālo tempera‐
tūru.
4. Ļaujiet ierīcei darboties 15 minūtes.
Papildpiederumi var kļūt karstāki nekā parasti.
No ierīces var izdalīties aromāts un dūmi. Tas ir
normāli. Pārbaudiet, vai gaisa plūsma ir pietieka‐
ma.
LATVIEŠU
7
5. VADĪBAS PANELIS
Elektroniskais programmētājs
1
2 3 4 5
6 7 8 9 10
11
Lai lietotu ierīci, jāizmanto sensoru lauki
Numurs
Sensora
lauks
1
2
3
4
5
Funkcija
Komentāri
Ieslēgt/izslēgt
Lai ieslēgtu vai atslēgtu ierīci.
Karsēšanas funk‐
cijas vai Gatavo‐
šanas palīgs
Lai izvēlētos karsēšanas funkciju vai Gatavo‐
šanas palīgs funkciju. Lai piekļūtu nepiecieša‐
majām funkcijām, pieskarieties laukam vienu
vai divas reizes, kad ierīce ieslēgta. Lai ieslēg‐
tu vai izslēgtu apgaismojumu, pieskarieties
laukam trīs sekundes.
Sākuma taustiņš
Lai dotos atpakaļ izvēlnē. Lai parādītu galveno
izvēlni, pieskarieties laukam trīs sekundes.
Temperatūras at‐
lase
Lai iestatītu temperatūru vai parādītu pašreizē‐
jo ierīces temperatūru. Lai ieslēgtu vai atslēgtu
Ātrā uzsilšana funkciju, pieskarieties laukam
trīs sekundes.
Izlase
Lai saglabātu un piekļūtu jūsu izlasei.
6
Taustiņš uz augšu Lai pārvietotos izvēlnē uz augšu.
7
Taustiņš uz leju
Lai pārvietotos izvēlnē uz leju.
Laiks un papild‐
funkcijas
Lai iestatītu dažādas funkcijas. Kad darbojas
karsēšanas funkcija, pieskarieties sensora
laukam, lai iestatītu taimeri, bērnu drošības
funkciju, Izlase atmiņu, Karstums + pauze vai
Iestatīt + aiziet! , vai, lai iestatītu temperatūras
sensoru (atsevišķiem modeļiem).
9
Laika atgādinā‐
jums
Lai iestatītu funkciju Laika atgādinājums .
10
OK
Lai apstiprinātu izvēli vai iestatījumu.
Displejs
Rāda ierīces pašreizējos iestatījumus.
8
11
—
8
www.electrolux.com
Displejs
A
B
C
E
D
A)
B)
C)
D)
E)
Karsēšanas funkcija
Diennakts laiks
Sakarsēšanas indikators
Temperatūra
Darb. laiks un Beigu laiks funkcijas
Citi indikatori displejā
Simbols
Funkcija
Laika atgādinājums
Funkcijas darbojas.
Diennakts laiks
Displejs rāda diennakts laiku.
Darb. laiks
Displejs rāda gatavošanai nepieciešamo laiku.
Beigu laiks
Displejs rāda laiku, kad gatavošana būs pabeigta.
Laika indikācija
Rāda, cik ilgi darbojas karsēšanas funkcija. Nospiediet
un
, lai dotos atpakaļ uz nulli.
vienlaicīgi
Sakarsēšanas indika‐
tors
Displejs rāda temperatūru ierīcē.
Ātrā uzsilšana indika‐
tors
Funkcijas darbojas. Šī funkcija samazina uzsilšanas lai‐
ku.
Automātisks svars
Displejs rāda, ka automātiskā svara sistēma darbojas
vai, ka jūs varat mainīt svaru.
Karstums + pauze
Funkcijas darbojas.
6. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS
Skatiet sadaļu "Drošības norādes".
6.1 Pārvietošanās izvēlnēs
Izvēļņu lietošana:
1. Ieslēdziet ierīci.
Lai izvēlētos izvēlnes iespēju, piespiediet
vai
.
3. Nospiediet OK, lai atvērtu apakšizvēlni vai
apstiprinātu iestatījumu.
Jebkurā brīdī var atgriezties atpakaļ galvenajā iz‐
vēlnē, izmantojot
2.
6.2 Izvēlņu pārskats
Galvenā izvēlne
Simbols Izvēlnes pozīcija
Pielietojums
Speciālie
Ietver papildu karsēšanas funkciju sarakstu.
Karsēšanas funkcijas
Ietver cepeškrāsns karsēšanas funkciju sarakstu.
LATVIEŠU
Simbols Izvēlnes pozīcija
9
Pielietojums
Gatavošanas palīgs
Ietver sarakstu ar automātiskās gatavošanas program‐
mām.
Izlase
Ietver lietotāja izveidoto sarakstu ar gatavošanas pro‐
grammām.
Pamata iestatījumi
Ietver pārējo iestatījumu sarakstu.
Apakšizvēlnes funkcijai: Pamata iestatījumi
Simbols Apakšizvēlne
Apraksts
Iestatīt diennakts laiku
Pulksteņa laika iestatīšanai.
Laika indikācija
Aktivizētais displejs rāda pulksteņa laiku, kad ierīce tiek
izslēgta.
IESTATĪT + AIZIET!
Ieslēgtā stāvoklī var aktivēt funkcijas, kad aktivēta kar‐
sēšana funkcija.
Karstums + pauze
Ieslēgtā stāvoklī var aktivēt šo funkciju, kad aktivēta
karsēšanas funkcija.
Laika regulēšana
Ieslēdz un izslēdz funkciju.
Displeja kontrasts
Pakāpeniski regulē displeja kontrastu.
Displeja spilgtums
Pakāpeniski regulē displeja spilgtumu.
Valoda
Iestata displeja valodu.
Skaņas signāla skaļums
Pakāpeniski regulē taustiņu toņu un signālu skaļumu.
Taustiņu skaņa
Ieslēdz un izslēdz sensoru lauku skaņu. Ieslēgšanas/iz‐
slēgšanas skārienjūtīgā lauka skaņu nevar izslēgt.
Brīdinājuma/Kļūdas sig‐
nāls
Ieslēdz un izslēdz skaņas signālus.
Servisa izvēlne
Rāda programmatūras versiju un konfigurāciju.
Rūpnīcas iestatījumi
Atjauno visus ierīces rūpnīcas iestatījumus.
6.3 Karsēšanas funkcijas
Apakšizvēlne funkcijām: Karsēšanas funkcijas
Karsēšanas funkcija
Ventilatora karsēšana
Lietojums
Vienlaicīgai gatavošanai ne vairāk kā trijos cepeš‐
krāsns līmeņos. Izmantojot šo funkciju, samaziniet
parasto cepeškrāsns temperatūru, kuru iestatāt funk‐
cijai Tradicionala siltums , par 20-40 °C. Arī produktu
žāvēšanai.
10 www.electrolux.com
Karsēšanas funkcija
Lietojums
Picas uzstādījumi
Produktu, kuriem nepieciešama intensīvāka apbrūni‐
nāšana un kraukšķīga pamatne, gatavošanai vienā
cepeškrāsns līmenī. Izmantojot šo funkciju, samazi‐
niet parasto cepeškrāsns temperatūru, kuru iestatāt
funkcijai Tradicionala siltums , par 20-40 °C. .
Tradicionala siltums
Ēdiena gatavošanai un cepšanai vienā plaukta pozī‐
cijā.
Lēna cepšana
Lai pagatavotu ļoti liesu un sulīgu ceptu ēdienu.
Grunts siltums
Lai pagatavotu kūkas ar kraukšķīgu pamatni.
ECO cepšana
ECO funkcijas ļauj jums optimizēt enerģijas patēriņu
gatavošanas laikā. Vispirms jāiestata gatavošanas
laiks.
Saldēta pārtika
Lai padarītu tādus našķus, kā čipsus, kroketes un pa‐
vasara veltnīšus, kraukšķīgus.
Grilēšana
Lai grilētu plakanus pārtikas produktus grila vidū un
grauzdētu maizi.
Ātrā grilēšana
Lai grilētu plakanus produktus lielos daudzumos un
grauzdētu maizi.
Infratermiskā grilēšana
Lai ceptu lielākus cepeša gabalus vai mājputnu gaļu
ar kauliem vienā plaukta pozīcijā. Kā arī, lai apceptu
un apbrūninātu produktus.
Apakšizvēlne funkcijām: Speciālie
Karsēšanas funkcija
Lietojums
Maizes cepšana
Lai ceptu maizi.
Au Gratin
Lai pagatavotu tādus ēdienus kā lazanja vai kartu‐
peļu sacepums. Kā arī, lai apceptu un apbrūninātu
produktus.
Mīklas raudzēšana
Lai uzraudzētu rauga mīklu pirms cepšanas.
Trauku uzsildīšana
Lai uzsildītu šķīvi pirms ēdiena pasniegšanas.
Konservēšana
Lai konservētu dārzeņus stikla traukos un šķidrumā
(piemēram, marinētu dažādus dārzeņus).
Žāvēšana
Lai žāvētu tādus šķēlēs sagrieztus augļus, kā ābo‐
lus, plūmes, persikus un dārzeņus, piemēram, to‐
mātus, cukīni vai sēnes.
LATVIEŠU
Karsēšanas funkcija
11
Lietojums
Siltuma uzturēšana
Lai saglabātu pagatavotu ēdienu siltu.
Atkausēšana
Lai atkausētu saldētu pārtiku.
6.4 Karsēšanas funkcijas ieslēgšana
1. Ieslēdziet ierīci.
2. Izvēlieties izvēlni Karsēšanas funkcijas . Ap‐
stipriniet ar OK!
3. Iestatiet karsēšanas funkciju. Apstipriniet ar
OK!
4. Iestatiet temperatūru. Apstipriniet ar OK!
Nospiediet vienreiz vai divreiz
, lai
dotos tieši uz Karsēšanas funkcijas iz‐
vēlni (ja ierīce ir ieslēgta).
6.5 Sakarsēšanas indikators
Kad aktivizējat karsēšanas funkciju, displejā pa‐
rādās josla. Josla rāda pieaugošo temperatūru.
6.6 Ātrā uzsilšana indikators
Šī funkcija samazina uzsilšanas laiku. Lai ieslēg‐
tu šo funkciju, turiet trīs sekundes. Varēs re‐
dzēt, kā mainās sakarsēšanas indikators.
6.8 Enerģijas taupīšana
Ierīce aprīkota ar funkcijām, kas ļauj
taupīt enerģiju, gatavojot ikdienā:
• atlikušais siltums:
– Kad darbojas karsēšanas funkcija vai pro‐
gramma, sildelementi tiek atslēgti par 10%
ātrāk (lampa un ventilators turpina darbo‐
ties). Lai šī funkcija darbotos, gatavošanas
laikam jābūt ilgākam par 30 minūtēm vai arī
jums jāizmanto pulksteņa funkcijas ( Darb.
laiks , Beigu laiks ).
– Kad ierīce ir izslēgta, jūs varat izmantot atli‐
kušo siltumu, lai uzturētu ēdienu siltu. Dis‐
plejs rāda atlikušo temperatūru.
• Gatavošana ar izslēgtu lampu - pieskarieties
3 sekundes, lai deaktivizētu lam‐
un turiet
pu gatavošanas laikā.
• Eco funkcijas - skatiet sadaļu " Karsēšanas
funkcijas ".
6.7 Atlikušais siltums
Kad izslēdzat ierīci, displejs rāda atlikušo siltu‐
mu. Varat izmantot atlikušo siltumu, lai uzturētu
ēdienu siltu.
7. PULKSTEŅA FUNKCIJAS
7.1 Pulksteņa funkcijas
Simbols
Funkcija
Apraksts
Laika atskaites iestatīšanai (maks. 2 st. 30 min.). Šī funkcija
neietekmē cepeškrāsns darbību. To var arī ieslēgt, kad ierīce
Laika atgādinājums
ir izslēgta. Izmantojiet , lai ieslēgtu funkciju. Piespiediet
vai
, lai iestatītu minūtes un OK, lai sāktu.
Darb. laiks
Lai iestatītu laiku, cik ilgi ierīcei jādarbojas (maks. 23 st. 59
min.).
Beigu laiks
Lai iestatītu karsēšanas funkcijas izslēgšanas laiku (maks.
23 st. 59 min.).
12 www.electrolux.com
Ja iestatāt laiku pulksteņa funkcijai, laika atskaite
sākas pēc 5 sekundēm.
Ja izmantojat pulksteņa funkcijas Darb.
laiks
un Beigu laiks
, ierīce
atslēdz sildelementus pēc 90% no ies‐
tatītā laika. Ierīce izmanto atlikušo siltu‐
mu, lai turpinātu gatavošanas procesu,
līdz laiks būs pilnībā pagājis (3 - 20 mi‐
nūtes).
Pulksteņa funkciju iestatīšana
1. Iestatiet karsēšanas funkciju.
2.
Piespiediet
vairākas reizes, līdz displejs
parāda vajadzīgo pulksteņa funkciju un at‐
bilstošo simbolu.
3.
Piespiediet
vai
, lai iestatītu vaja‐
dzīgo laiku. Apstipriniet ar OK!
Kad laiks būs beidzies, atskanēs skaņas
signāls. Ierīce atslēdzas. Displejā parādās
paziņojums.
Pieskarieties sensoru laukam, lai izslēgtu
signālu.
4.
• Ar Darb. laiks
un Beigu laiks
sākumā jāiestata karsēšanas
funkcija un temperatūra. Pēc tam var
iestatīt pulksteņa funkciju. Ierīce au‐
tomātiski izslēdzas.
• Jūs varat izmantot Darb. laiks
un Beigu laiks
vienlaicīgi, ja vē‐
laties automātiski ieslēgtu un atslēgtu
ierīci noteiktā laikā vēlāk.
• Izmantojot temperatūras sensoru (ja
un
tāds ir), funkcijas Darb. laiks
Beigu laiks
nedarbojas.
7.2 Karstums + pauze
Funkcija Karstums + pauze uztur pagatavoto
ēdienu siltu 80° temperatūrā 30 minūtes. Funkci‐
ja aktivizējas pēc gatavošanas laika beigām.
• Funkciju var ieslēgt un atslēgt izvēlnē
Pamata iestatījumi .
• Lai aktivizētu funkciju:
– Iestatītajai temperatūrai jābūt aug‐
stākai par 80°C.
– Jābūt iestatītai funkcijai Darb.
laiks .
Funkcijas ieslēgšana
Ieslēdziet ierīci.
Izvēlieties karsēšanas funkciju.
Iestatiet temperatūru augstāk par 80 °C.
1.
2.
3.
4.
Piespiediet
vairākas reizes, līdz displejā
redzams Karstums + pauze . Apstipriniet ar
OK!
Kad funkcijas laiks būs beidzies, atskanēs ska‐
ņas signāls.
Funkcija Karstums + pauze darbojas 30 minūtes.
Funkcija Karstums + pauze paliek ieslēgta, ja
pārslēdzaties uz citām karsēšanas funkcijām.
7.3 Laika regulēšana
Funkcija Laika regulēšana liek karsēšanas funk‐
cijai turpināt darbību pēc funkcijas Darb. laiks
beigām.
• Attiecas uz visām karsēšanas funkcijām ar
funkcijām Darb. laiks vai Automātisks svars.
• Neattiecas uz karsēšanas funkcijām ar Tem‐
peratūras sensors .
Funkcijas ieslēgšana:
Kad gatavošanas laiks būs beidzies, atska‐
nēs skaņas signāls. Pieskarieties sensora
laukam.
2. Displejā piecas minūtes ir redzams paziņo‐
jums Laika regulēšana .
1.
3.
4.
Nospiediet
, lai ieslēgtu (vai
atceltu).
Iestatiet ilgumu ar Laika regulēšana . Apsti‐
priniet ar OK!
8. AUTOMĀTISKĀS PROGRAMMAS
8.1 Gatavošanas palīgs ar
Automātiskās receptes
Šī ierīce piedāvā vairākas receptes, kuras varat
izmantot. Receptes ir noteiktas, tās nav iespē‐
jams mainīt.
Funkcijas ieslēgšana:
Ieslēdziet ierīci.
Izvēlieties izvēlni Gatavošanas palīgs . Ap‐
stipriniet ar OK!
3. Izvēlieties kategoriju un ēdienu. Apstipriniet
ar OK!
1.
2.
LATVIEŠU
4.
Izvēlieties funkciju Automātiskās receptes .
Apstipriniet ar OK!
Izmantojot funkciju Manuāli , ierīce iz‐
manto automātiskos iestatījumus. Tos
var mainīt, tāpat kā izmantojot citas
funkcijas.
8.2 Gatavošanas palīgs ar
Automātisks svars
Šī funkcija automātiski aprēķina cepšanas laiku.
Lai izmantotu šo funkciju, nepieciešams norādīt
produktu svaru.
3.
4.
13
Izvēlieties kategoriju un ēdienu. Apstipriniet
ar OK!
Iestatiet funkciju Automātisks svars . Apsti‐
priniet ar OK!
5.
Lai iestatītu ēdiena svaru, pieskarieties
vai
. Apstipriniet ar OK!
Automātiskā programma sāk darboties. Svaru
var jebkurā laikā mainīt. Piespiediet
vai
, lai mainītu svaru. Kad laiks būs beidzies, atska‐
nēs skaņas signāls. Pieskarieties sensora lau‐
kam, lai izslēgtu signālu.
Izmantojot dažas programmas, pēc 30
minūtēm apgrieziet produktus uz otru
pusi. Displejs rāda atlikušo laiku.
Funkcijas ieslēgšana:
1. Ieslēdziet ierīci.
2. Atlasiet Gatavošanas palīgs . Apstipriniet ar
OK!
9. PIEDERUMU LIETOŠANA
BRĪDINĀJUMS
Skatiet sadaļu "Drošības norādes".
9.1 Temperatūras sensors
Temperatūras sensors mēra cepeša iekšējo tem‐
peratūru. Kad gaļa ir sasniegusi iestatīto tempe‐
ratūru, ierīce atslēdzas.
Var iestatīt divus temperatūras lielumus:
• Cepeškrāsns temperatūru.
• Cepeša iekšējo temperatūru.
Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto
temperatūras sensoru vai oriģinālās re‐
zerves daļas.
1.
2.
3.
Ievietojiet temperatūras sensora smailo galu
gaļas gabala vidū.
Ieslēdziet ierīci.
Ievietojiet temperatūras sensora kontakt‐
spraudni kontaktligzdā, kas atrodas ierīces
priekšpusē.
Displejs rāda temperatūras sensora simbo‐
lu.
4.
5.
6.
Nospiediet
vai
, lai mazāk kā 5 se‐
kunžu laikā iestatītu produkta iekšējo tem‐
peratūru.
Iestatiet cepeškrāsns funkciju un, ja nepie‐
ciešams, cepeškrāsns temperatūru.
Ierīce aprēķina aptuveno beigu laiku. Dažā‐
diem ēdiena daudzumiem, cepeškrāsns
temperatūras iestatījumiem (vismaz 120 °C)
un darba režīmiem beigu laiks var atšķirties.
Ierīce aprēķina beigu laiku aptuveni 30 mi‐
nūšu laikā.
Gādājiet, lai temperatūras sensors paliktu
gaļā un pieslēgts temperatūras sensora ligz‐
dai gatavošanas laikā.
14 www.electrolux.com
7.
8.
Ja nepieciešams, var iestatīt jaunu tempera‐
tūru gatavošanas laikā. Lai to izdarītu, pie‐
skarieties
.
Kad uzstādītā temperatūra sasniegta, at‐
skan skaņas signāls. Ierīce automātiski iz‐
slēdzas.
Pieskarieties sensora laukam, lai izslēgtu
signālu.
9.
Izņemiet no kontaktligzdas temperatūras
sensora kontaktspraudni. Izņemiet gaļu no
ierīces.
BRĪDINĀJUMS
Temperatūras sensors ir karsts. Iespē‐
jams gūt apdegumus. Rīkojieties piesar‐
dzīgi, izņemot no temperatūras sensora
galu un kontaktspraudni.
9.2 Teleskopiskās vadotnes
1.
Izvelciet labās un kreisās puses teleskopi‐
skās vadotnes.
2.
Uzlieciet restes uz teleskopiskajām vadot‐
nēm un uzmanīgi iebīdiet cepeškrāsnī.
Pirms cepeškrāsns durvju aizvēršanas pār‐
baudiet, vai teleskopiskās vadotnes ir pilnī‐
bā iebīdītas ierīcē.
°C
°C
Saglabājiet teleskopisko vadotņu uzstā‐
dīšanas instrukciju vēlākai izmantoša‐
nai.
Izmantojot teleskopiskās vadotnes, pannas var
ielikt un izņemt vieglāk.
UZMANĪBU
Nemazgājiet teleskopiskās vadotnes
trauku mazgāšanas mašīnā. Neeļļojiet
teleskopiskās vadotnes.
LATVIEŠU
15
10. PAPILDFUNKCIJAS
10.1 Izlase izvēlne
Jūs varat saglabāt savus izlases iestatījumus,
piemēram, darb. laiku, temperatūru vai karsēša‐
nas funkciju. Tie pieejami izvēlnē Izlase . Var sa‐
glabāt 20 programmas.
Programmas saglabāšana
1. Ieslēdziet ierīci.
2. Iestatiet karsēšanas funkciju vai Gatavoša‐
nas palīgs funkciju.
3.
4.
5.
6.
7.
Pieskarieties
atkārtoti, līdz displejā parā‐
dās SAGLABĀT . Apstipriniet ar OK!
Displejā būs redzama pirmā brīvā vieta at‐
miņā.
Apstipriniet ar OK!
Ievadiet programmas nosaukumu. Sāk mir‐
got pirmais burts.
vai
, lai mainītu burtu.
Pieskarieties
Nospiediet OK.
Lai pārvietotu kursoru pa labi vai pa kreisi,
pieskarieties
vai
. Nospiediet OK.
Sāk mirgot nākamais burts. Atkārtojiet soļus
5 un 6 vēlreiz, ja nepieciešams.
Nospiediet un turiet nospiestu OK, lai sagla‐
bātu.
2.
3.
4.
Programmas ieslēgšana
1. Ieslēdziet ierīci.
2. Izvēlieties izvēlni Izlase . Apstipriniet ar OK!
3. Izvēlēties savas izlases nosaukumu. Apsti‐
priniet ar OK!
Nospiediet
, lai dotos tieši uz Izlase .
10.2 Bloķēšana
Funkcija Bloķēšana neļauj nejauši nomainīt sildī‐
šanas funkciju. Funkciju Bloķēšana var ieslēgt ti‐
kai tad, kad ierīce darbojas.
Funkcijas Bloķēšana ieslēgšana:
1. Ieslēdziet ierīci.
Nospiediet
vairākas reizes, līdz displejā
redzams Bloķēšana.
Apstipriniet ar OK!
Ja ierīce ir aprīkota ar Pirolīzes tīrīšanas
funkciju, kas ir ieslēgta, durvis tiek blo‐
ķētas, un displejā parādās atslēgas sim‐
bols.
Funkcijas Bloķēšana izslēgšana:
1.
Piespiediet
jums.
. Displejā parādās paziņo‐
2.
Nospiediet
un tad OK, lai apstiprinātu.
10.3 Bērnu drošības slēdzis
Bērnu drošības funkcija neļauj nejauši ieslēgt ie‐
rīci.
Bērnu drošības funkcijas ieslēgšana un
izslēgšana:
1. Ieslēdziet ierīci.
2.
Pieskarieties vienlaicīgi
un
plejā redzams paziņojums.
, līdz dis‐
Ja ierīce aprīkota ar Pirolītiskās tīrīšanas
funkciju un funkcija darbojas, durvis būs
bloķētas.
Pieskaroties sensoru laukam, displejā
parādās paziņojums.
Noderīga informācija:
• Varat pārrakstīt atmiņas stāvokli. Kad displejā
redzama pirmais brīvais atmiņas stāvoklis,
vai
un piespiediet OK,
pieskarieties
lai aizstātu esošo programmu.
• Jūs varat nomainīt programmas nosaukumu
izvēlnē Mainīt prog. nosaukumu .
Iestatiet karsēšanas funkciju vai iestatījumu.
Pieskarieties vēlreiz vienlaicīgi
displejā redzams paziņojums.
un
, līdz
10.4 IESTATĪT + AIZIET!
Funkcija IESTATĪT + AIZIET! ļauj iestatīt karsē‐
šanas funkciju (vai programmu) un izmantot to
vēlāk, tikai vienreiz pieskaroties sensora laukam.
Funkcijas ieslēgšana:
1. Ieslēdziet ierīci.
2. Iestatiet karsēšanas funkciju.
3.
4.
5.
Piespiediet
vairākas reizes, līdz displejā
redzams Darb. laiks .
Iestatiet laiku.
Piespiediet
vairākas reizes, līdz displejā
redzams IESTATĪT + AIZIET! .
6. Apstipriniet ar OK!
Lai aktivizētu funkciju IESTATĪT + AIZIET! , pie‐
spiediet jebkuru sensoru lauku (izņemot
).
Aktivizējas iestatītā karsēšanas funkcija.
16 www.electrolux.com
Kad karsēšanas funkcija būs beigusies, atskanēs
skaņas signāls.
Noderīga informācija:
• Kad darbojas karsēšanas funkcija, ieslēdzas
funkcija Bloķēšana .
• Funkciju IESTATĪT + AIZIET! var ieslēgt un at‐
slēgt izvēlnē Pamata iestatījumi .
10.5 Automātiskā izslēgšanās
Drošības apsvērumu dēļ pēc kāda laika ierīce at‐
slēdzas:
• ja darbojas cepeškrāsns funkcija;
• ja nemaināt cepeškrāsns temperatūru.
Cepeškrāsns tempe‐
ratūra
Izslēgšanas laiks
30 °C - 115 °C
12,5 st.
120 °C - 195 °C
8,5 st.
200 °C - 245 °C
5,5 st.
Cepeškrāsns tempe‐
ratūra
Izslēgšanas laiks
250 – maks. °C
3,0 st.
Automātiskās izslēgšanās funkcija dar‐
bojas ar visām cepeškrāsns funkcijām,
izņemot Apgaismojums (lampa) , Darb.
laiks— , un Beigu laiks .
10.6 Dzesēšanas ventilators
Kad ierīce darbojas, dzesēšanas ventilators au‐
tomātiski uztur ierīces virsmas vēsas. Izslēdzot
ierīci, dzesēšanas ventilators turpina darboties,
līdz ierīce būs atdzisusi.
10.7 Drošības termostats
Nepareiza ierīces lietošana vai bojāti komponenti
var izraisīt bīstamu pārkaršanu. Lai to novērstu,
cepeškrāsnij ir drošības termostats, kas pārtrauc
strāvas padevi. Cepeškrāsns atkal ieslēdzas au‐
tomātiski, kad temperatūra pazeminās.
11. NODERĪGI IETEIKUMI UN PADOMI
11.1 Durvju iekšpuse
Dažiem modeļiem durvju iekšpusē atrodama
informācija par:
• plauktu līmeņu numuriem;
• karsēšanas funkcijām, noteiktiem ēdieniem ie‐
teiktajiem plauktu līmeņiem un tipiskām ēdie‐
nu temperatūrām.
Tabulās uzrādītā temperatūra un cepša‐
nas laiki ir ir tikai orientējoši. Tie atkarīgi
no receptēm un izmantoto sastāvdaļu
kvalitātes un daudzuma.
• Ierīcei ir pieci cepšanas līmeņi. Skaitiet cepša‐
nas līmeņus no ierīces apakšas.
• Cepeškrāsns aprīkota ar īpašu sistēma, kas
nodrošina gaisa cirkulāciju un pastāvīgi pār‐
strādā tvaiku. Šī sistēma ļauj gatavot produk‐
tus tvaika apstākļos un saglabā ēdienus mīk‐
stus to iekšpusē un kraukšķīgus ārpusē. Tur‐
klāt līdz minimumam tiek samazināts gatavo‐
šanas laiks un elektroenerģijas patēriņš.
• Ierīces iekšpusē vai uz stikla durvju paneļiem
var uzkrāties mitrums. Tas ir normāli. Atverot
cepeškrāsns durvis gatavošanas laikā, obligāti
stāviet atstatus no ierīces. Lai samazinātu
kondensāciju, pirms gatavošanas iepriekš uz‐
karsējiet tukšu cepeškrāsni 10 minūtes.
• Pēc katras ierīces lietošanas reizes notīriet mi‐
trās virsmas.
• Nenovietojiet uz cepeškrāsns pamatnes
priekšmetus un gatavošanas laikā nepārklājiet
ierīces daļas ar alumīnija foliju. Tas var ietek‐
mēt gatavošanas rezultātus un bojāt emalju.
11.2 Kūku cepšana
• Neatveriet cepeškrāsns durvis, pirms nav pa‐
gājušas 3/4 no gatavošanas laika.
• Ja vienlaikus lietojat divas cepamās paplātes,
atstājiet starp tām vienu tukšu līmeni.
11.3 Gaļas un zivju pagatavošana
• Gatavojot taukainu gaļu, lietojiet cepamo pan‐
nu, lai uz cepeškrāsns nepaliktu nenotīrāmi
traipi.
• Pirms pagatavotās gaļas sagriezšanas pagai‐
diet aptuveni 15 minūtes, lai saglabātu gaļas
sulīgumu.
LATVIEŠU
• Lai gaļas cepšanas laikā nepieļautu pārmērīgu
dūmošanu, iepildiet cepamajā pannā nedaudz
ūdens. Lai novērstu dūmu kondensāciju, pie‐
lejiet ūdeni katru reizi, kad tas ir iztvaikojis.
17
Gatavošanas sākumā pieskatiet tās norisi. Iz‐
mantojot šo ierīci, atrodiet labākos iestatījumus
(sildīšanas pakāpi, ēdiena gatavošanas laiku,
utt.) saviem ēdiena gatavošanas traukiem, re‐
ceptēm un daudzumam.
11.4 Gatavošanas laiki
Gatavošanas laiks atkarīgs no ēdiena veida, tā
konsistences un daudzuma.
11.5 Gatavošanas un cepšanas tabula
KŪKAS
ĒDIENA
VEIDS
Tradicionala siltums
Plaukta po‐
zīcija
Ventilatora karsēša‐
na
Temp. Plaukta pozī‐ Temp
[°C]
cija
. [°C]
Gatavoša‐
nas laiks
[min.]
Piezīmes
Putotas recep‐
tes
2
170
3 (1 un 4)
160
45 - 60
Kūku veidnē
Smilšu mīkla
2
170
3 (1 un 4)
160
20 - 30
Kūku veidnē
Paniņu siera
kūka
1
170
2
165
60 - 80
26 cm kūku
veidnē
Ābolkūka
2
170
1 (kreisais
un labais)
160
80 - 100
Divās 20 cm
kūku veidnēs
uz restotā
plaukta1)
Strūdele
3
175
2
150
60 - 80
Uz cepamās
paplātes
Ievārījuma kū‐
ka
2
170
2 (kreisais
un labais)
165
30 - 40
26 cm kūku
veidnē
Biskvītkūka
2
170
2
160
50 - 60
26 cm kūku
veidnē
Ziemassvētku
kūka/bagātīgs
augļu pīrāgs
2
160
1 vai 2
140 –
150
90 - 120
20 cm kūku
veidnē1)
Plūmju kūka
1
175
2
160
50 - 60
Maizes trau‐
kā1)
Nelielas kūkas
- viens līmenis
3
170
3
150 160
20 - 30
Uz cepamās
paplātes
Nelielas kūkas
- divi līmeņi
-
-
2 un 4
150 160
25 - 35
Uz cepamās
paplātes
Nelielas kūkas
- trīs līmeņi
-
-
1, 3 un 5
150 160
30 - 45
Uz cepamās
paplātes
18 www.electrolux.com
ĒDIENA
VEIDS
Tradicionala siltums
Plaukta po‐
zīcija
Ventilatora karsēša‐
na
Temp. Plaukta pozī‐ Temp
[°C]
cija
. [°C]
Gatavoša‐
nas laiks
[min.]
Piezīmes
Biskvīti / kondi‐
torejas izstrā‐
dājumi - vienā
līmenī
3
140
3
140 150
30 - 35
Uz cepamās
paplātes
Biskvīti / kondi‐
torejas izstrā‐
dājumi - divos
līmeņos
-
-
2 un 4
140 150
35 - 40
Uz cepamās
paplātes
Biskvīti / kondi‐
torejas izstrā‐
dājumi - trīs lī‐
meņos
-
-
1, 3 un 5
140 150
35 - 45
Uz cepamās
paplātes
Bezē – vienā
līmenī
3
120
3
120
80 - 100
Uz cepamās
paplātes
Bezē – divos
līmeņos
-
-
2 un 4
120
80 - 100
Uz cepamās
paplātes1)
Bulciņas
3
190
3
170 –
190
12 - 20
Uz cepamās
paplātes1)
Eklēri – vienā
līmenī
3
190
3
170
25 - 35
Uz cepamās
paplātes
Eklēri – divos
līmeņos
-
-
2 un 4
170
35 - 45
Uz cepamās
paplātes
Groziņi
2
180
2
170
45 - 70
20 cm kūku
veidnē
Bagātīgs augļu
pīrāgs
1
160
2
150
110 - 120
24 cm kūku
veidnē
Biskvītkūka ar
pildījumu
1
170
2
160
50 - 60
20 cm kūku
veidnē
1) Iepriekš uzsildīt 10 minūtes.
MAIZE UN PICA
ĒDIENA
VEIDS
Tradicionala siltums
Plaukta po‐
zīcija
Ventilatora karsēša‐
na
Temp. Plaukta pozī‐ Temp.
[°C]
cija
[°C]
Gatavoša‐
nas laiks
[min.]
Piezīmes
Baltmaize
1
190
1
190
60 - 70
1 - 2 gabali,
500 g uz katra
gabala1)
Rudzu maize
1
190
1
180
30 - 45
Maizes traukā
LATVIEŠU
ĒDIENA
VEIDS
Tradicionala siltums
Plaukta po‐
zīcija
Ventilatora karsēša‐
na
Temp. Plaukta pozī‐ Temp.
[°C]
cija
[°C]
Gatavoša‐
nas laiks
[min.]
19
Piezīmes
Bulciņas
2
190
2 (2 un 4)
180
25 - 40
6 – 8 maizītes
uz cepamās
paplātes1)
Pica
1
200 210
1
200 210
10 - 20
Cepamajā pa‐
plātē vai cepa‐
majā pannā1)
Plāceņi
3
200
3
190
10 - 20
Uz cepamās
paplātes1)
1) Iepriekš uzsildīt 10 minūtes.
VAĻĒJĀS OLU KRĒMA KŪKAS UN PĪRĀGI
ĒDIENA
VEIDS
Tradicionala siltums
Plaukta po‐
zīcija
Ventilatora karsēša‐
na
Temp. Plaukta pozī‐ Temp.
[°C]
cija
[°C]
Gatavoša‐
nas laiks
[min.]
Piezīmes
Vaļējais pīrāgs
ar makaroniem
2
200
2
180
40 - 50
Veidnē
Vaļējais dārze‐
ņu pīrāgs
2
200
2
175
45 - 60
Veidnē
Sāļie pīrāgi
1
180
1
180
50 - 60
Veidnē1)
Lazanja
2
180 190
2
180 190
25 - 40
Veidnē1)
Cannelloni
2
180 190
2
180 190
25 - 40
Veidnē1)
Gatavoša‐
nas laiks
[min.]
Piezīmes
1) Iepriekš uzsildīt 10 minūtes.
GAĻA
Tradicionala siltums
Ventilatora karsēša‐
na
Plaukta po‐
zīcija
Temp.
[°C]
Plaukta po‐
zīcija
Temp.
[°C]
Liellopu gaļa
2
200
2
190
50 - 70
Uz restota
plaukta
Cūkgaļa
2
180
2
180
90 - 120
Uz restota
plaukta
Teļa gaļa
2
190
2
175
90 - 120
Uz restota
plaukta
ĒDIENA
VEIDS
20 www.electrolux.com
Tradicionala siltums
Ventilatora karsēša‐
na
Plaukta po‐
zīcija
Temp.
[°C]
Plaukta po‐
zīcija
Temp.
[°C]
Liellopu gaļas
cepetis angļu
gaumē (pus‐
jēls)
2
210
2
200
50 - 60
Uz restota
plaukta
Liellopu gaļas
cepetis angļu
gaumē (vidēji
izcepts)
2
210
2
200
60 - 70
Uz restota
plaukta
Liellopu gaļas
cepetis angļu
gaumē (labi iz‐
cepts)
2
210
2
200
70 - 75
Uz restota
plaukta
Cūkas plecs
2
180
2
170
120 - 150
Ar ādu
Cūkas stilbiņš
2
180
2
160
100 - 120
2 gab.
Jēra gaļa
2
190
2
175
110 - 130
Stilbs
Vista
2
220
2
200
70 - 85
Vesela
Tītars
2
180
2
160
210 - 240
Vesela
Pīle
2
175
2
220
120 - 150
Vesela
Zoss
2
175
1
160
150 - 200
Vesela
Trusis
2
190
2
175
60 - 80
Sadalīts gaba‐
los
Zaķis
2
190
2
175
150 - 200
Sadalīts gaba‐
los
Fazāns
2
190
2
175
90 - 120
Vesela
Gatavoša‐
nas laiks
[min.]
Piezīmes
ĒDIENA
VEIDS
Gatavoša‐
nas laiks
[min.]
Piezīmes
ZIVS
Tradicionala siltums
Ventilatora karsēša‐
na
Plaukta po‐
zīcija
Temp.
[°C]
Plaukta po‐
zīcija
Temp.
[°C]
Forele/jūras
asaris
2
190
2
175
40 - 55
3-4 zivis
Tuncis/lasis
2
190
2
175
35 - 60
4-6 filejas
ĒDIENA
VEIDS
11.6 Grilēšana
Sakarsējiet tukšu cepeškrāsni 10 minū‐
tes pirms gatavošanas.
LATVIEŠU
Daudzums
ĒDIENA VEIDS
Grilēšana
21
Gatavošanas laiks [min.]
Gabali
(g)
Plaukta po‐
zīcija
Temp.
[°C]
Viena
puse
Otra puse
Filejas steiki
4
800
4
maks.
12-15
12-14
Liellopu gaļas stei‐
ki
4
600
4
maks.
10-12
6-8
Desas
8
-
4
maks.
12-15
10-12
Cūkgaļas karbonā‐
de ar ribiņu
4
600
4
maks.
12-16
12-14
Vista (sadalīta uz
pusēm)
2
1000
4
maks.
30-35
25-30
Kebabi
4
-
4
maks.
10-15
10-12
Vistas krūtiņa
4
400
4
maks.
12-15
12-14
Hamburgers
6
600
4
maks.
20-30
-
Zivs fileja
4
400
4
maks.
12-14
10-12
Grauzdiņi ar gar‐
nējumu
4-6
-
4
maks.
5-7
-
Grauzdiņš
4-6
-
4
maks.
2-4
2-3
11.7 Infratermiskā grilēšana
Liellopu gaļa
ĒDIENA VEIDS
Daudzums
Plaukta pozīcija
Temperatūra
[°C]
Laiks [min]
Liellopu gaļas cepe‐
tis vai fileja, pusjēls
pēc biezuma cm
1
190 - 200 1)
5-6
Liellopu gaļas cepe‐
tis vai fileja, vidēji iz‐ pēc biezuma cm
cepts
1
180 - 190 1)
6-8
Liellopu gaļas cepe‐
tis vai fileja, labi iz‐
cepts
1
170 - 180 1)
8 - 10
pēc biezuma cm
1) Iepriekš sasildiet cepeškrāsni.
Cūkgaļa
ĒDIENA VEIDS
Daudzums
Plaukta pozīcija
Temperatūra
[°C]
Laiks [min]
Pleca, kakla, šķiņķa
gabals
1 -1,5 kg
1
160 - 180
90 - 120
Karbonādes gabals,
cūkgaļas ribiņas
1 -1,5 kg
1
170 - 180
60 - 90
750 g - 1 kg
1
160 - 170
50 - 60
Gaļas rulete
22 www.electrolux.com
ĒDIENA VEIDS
Cūkas stilbs (ie‐
priekš novārīts)
Daudzums
Plaukta pozīcija
Temperatūra
[°C]
Laiks [min]
750 g - 1 kg
1
150 - 170
90 - 120
Teļa gaļa
ĒDIENA VEIDS
Daudzums
Plaukta pozīcija
Temperatūra [°C]
Laiks [min]
Teļa cepetis
1 kg
1
160 - 180
90 - 120
Teļa locītava
1,5 -2 kg
1
160 - 180
120 - 150
Jēra gaļa
Daudzums
Plaukta pozīcija
Temperatūra [°C]
Laiks [min]
Jēra kāja, jēra
cepetis
ĒDIENA VEIDS
1 -1,5 kg
1
150 - 170
100 - 120
Jēra mugura
1 -1,5 kg
1
160 - 180
40 - 60
ĒDIENA VEIDS
Daudzums
Plaukta pozīcija
Temperatūra [°C]
Laiks [min]
Putnu gaļas ga‐
bali
200 – 250 g ka‐
tra
1
200 - 220
30 - 50
Vista, puse
400 – 500 g ka‐
tra
1
190 - 210
35 - 50
Vista, broileris
1 -1,5 kg
1
190 - 210
50 - 70
Pīle
1,5 -2 kg
1
180 - 200
80 - 100
Zoss
3,5 -5 kg
1
160 - 180
120 - 180
Tītars
2,5 -3,5 kg
1
160 - 180
120 - 150
Tītars
4 -6 kg
1
140 - 160
150 - 240
ĒDIENA VEIDS
Daudzums
Plaukta pozīcija
Temperatūra [°C]
Laiks [min]
Zivs, vesela, līdz
1kg
1 -1,5 kg
1
210 - 220
40 - 60
Putnu gaļa
Zivs (tvaicēta)
11.8 Atkausēšana
ĒDIENA
VEIDS
(g)
Atkausēša‐
nas laiks [mi‐
nūtēs]
Papildu atkausē‐
šanas laiks [minū‐
tēs]
Piezīmes
Vista
1000
100 - 140
20 - 30
Novietojiet vistu uz ap‐
grieztas apakštases lielā
šķīvī. Cepšanas laikā ap‐
grieziet.
Gaļa
1000
100 - 140
20 - 30
Cepšanas laikā apgrieziet.
LATVIEŠU
23
(g)
Atkausēša‐
nas laiks [mi‐
nūtēs]
Papildu atkausē‐
šanas laiks [minū‐
tēs]
Piezīmes
Gaļa
500
90 - 120
20 - 30
Cepšanas laikā apgrieziet.
Forele
150
25 - 35
10 - 15
-
Zemenes
300
30 - 40
10 - 20
-
Sviests
250
30 - 40
10 - 15
-
Krējums
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Krējumu var viegli saputot
arī tad, ja tas vietām vēl ir
nedaudz sasalis.
1400
60
60
-
ĒDIENA
VEIDS
Torte
11.9 Konservēšana
Mīksti augļi
KONSERVĒJAMIE
PRODUKTI
Temperatūra [°C]
Zemenes, mellenes,
avenes, gatavas ērkš‐
ķogas
160 – 170
Gatavošanas laiks,
Gatavošanas laiks pie
līdz sākas burbuļoša‐
100 °C (min.)
na (min)
35 – 45
–
Augļi ar kauliņiem
KONSERVĒJAMIE
PRODUKTI
Bumbieri, cidonijas,
plūmes
Temperatūra [°C]
160 – 170
Gatavošanas laiks,
Gatavošanas laiks pie
līdz sākas burbuļoša‐
100 °C (min.)
na (min)
35 – 45
10 – 15
Dārzeņi
KONSERVĒJAMIE
PRODUKTI
Temperatūra [°C]
Gatavošanas laiks,
Gatavošanas laiks pie
līdz sākas burbuļoša‐
100 °C (min.)
na (min)
Burkāni1)
160 – 170
50 – 60
5 – 10
Gurķi
160 – 170
50 – 60
–
Jaukti marinēti dārze‐
ņi
160 – 170
50 – 60
5 – 10
Kolrābji, zirņi, sparģeļi
160 – 170
50 – 60
15 – 20
1) Pēc ierīces izslēgšanas atstājiet konservējamos produktus cepeškrāsnī.
11.10 Žāvēšana
Pārklājiet cepeškrāsns plauktus ar cepamo papī‐
ru.
24 www.electrolux.com
DĀRZEŅI
ĒDIENA VEIDS
Plaukta pozīcija
Temperatūra [°C]
Laiks [st.]
1/4
60 - 70
6-8
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
50 - 60
6-8
3
1/4
40 - 50
2-3
Temperatūra [°C]
Laiks [st.]
1 līmenis
2 līmeņi
Pupas
3
Paprika
3
Dārzeņi zupai
Sēnes
Zaļumi
AUGĻI
ĒDIENA VEIDS
Plaukta pozīcija
1 līmenis
2 līmeņi
Plūmes
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Aprikozes
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Ābolu šķēles
3
1/4
60 - 70
6-8
Bumbieri
3
1/4
60 - 70
6-9
11.11 Temperatūras sensora tabula
Produkta iekšējā temperatūra
[°C]
ĒDIENA VEIDS
Teļa cepetis
75 - 80
Teļa locītava
85 - 90
Liellopu gaļas cepetis angļu gaumē (pusjēls)
45 - 50
Liellopu gaļas cepetis angļu gaumē (vidēji izcepts)
60 - 65
Liellopu gaļas cepetis angļu gaumē (labi izcepts)
70 - 75
Cūkas plecs
80 - 82
Cūkas stilbiņš
75 - 80
Jēra gaļa
70 - 75
Vista
98
Zaķis
70 - 75
Forele/jūras plaudis
65 - 70
Tuncis/lasis
65 - 70
12. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS
Skatiet sadaļu "Drošības norādes".
• tīriet ierīces priekšpusi ar mīkstu drāniņu, kas
iemērkta siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli;
LATVIEŠU
• Metāla virsmu tīrīšanai izmantojiet parastu tīrī‐
šanas līdzekli.
• Tīriet cepeškrāsns iekšieni pēc katras lietoša‐
nas reizes. Tad varēs vieglāk noņemt netīru‐
mus un tie nepiedegs;
• piekaltušus netīrumus tīriet ar speciālo cepeš‐
krāsnij paredzēto tīrīšanas līdzekli;
• Notīriet visus cepeškrāsns piederumus pēc
katras lietošanas reizes un ļaujiet tiem nožūt.
Lietojiet mīkstu drānu, kas iemērkta siltā ūdenī
ar mazgāšanas līdzekli;
• piedegumdrošus papildpiederumus nedrīkst tī‐
rīt ar agresīviem līdzekļiem, priekšmetiem ar
asām šķautnēm vai trauku mazgājamā mašī‐
nā. Tā var sabojāt piedegumdrošo pārklāju‐
mu.
25
12.1 Durtiņu blīvējuma tīrīšana
• Regulāri pārbaudiet durtiņu blīvējumu. Durtiņu
blīvējums aptver cepeškrāsns iekšpuses rāmi.
Nelietojiet ierīci, ja durtiņu blīvējums ir bojāts.
Sazinieties ar tuvāko servisa centru.
• Lai tīrītu durvju blīvējumu, skatiet vispārējo in‐
formāciju par tīrīšanu.
12.2 Cepeškrāsns režģi
Plauktu atbalstus var izņemt, lai notīrītu iekšējās
sānu sienas.
Ierīces no nerūsējošā tērauda vai alumī‐
nija:
Tīriet cepeškrāsns durvis tikai ar mitru
sūkli. Nosusiniet ar mīkstu drānu.
Neizmantojiet tērauda sūkli, skābes vai
abrazīvus materiālus, jo tie var sabojāt
cepeškrāsns virsmu. Tīriet cepeškrāsns
vadības paneli, ievērojot iepriekš minē‐
tos norādījumus.
Plauktu balstu izņemšana
1. Pavelciet plauktu balstu priekšējo daļu nost
no sānu sienas.
2.
1
Pavelciet plauktu balstu aizmugurējo daļu
nost no sānu sienas un izņemiet to.
2
Plauktu balstu uzstādīšana
Uzstādiet plauktu balstus, veicot iepriekšminētās
darbības pretējā secībā.
Noapaļotajiem plauktu balstu galiem jā‐
būt vērstiem uz priekšpusi.
26 www.electrolux.com
12.3 Cepeškrāsns lampa
BRĪDINĀJUMS
Esiet piesardzīgi, mainot cepeškrāsns
lampu. Var gūt elektrošoku.
Pirms nomaināt cepeškrāsns lampu:
• Deaktivizējiet cepeškrāsni.
• Izņemiet drošinātājus no drošinātāju kārbas
vai deaktivizējiet slēgiekārtu.
Novietojiet audumu cepeškrāsns
apakšā, lai aizsargātu cepeškrāsns lam‐
pu un stikla apvalku.
Vienmēr turiet halogēna spuldzi ar au‐
dumu, lai neļautu tauku nosēdumiem
piedegt pie spuldzes.
1.
2.
3.
4.
Pagrieziet stikla pārsegu pretēji pulksteņa
rādītāja virzienam, lai to izņemtu.
Notīriet stikla pārsegu.
Nomainiet cepeškrāsns apgaismojuma spul‐
dzi ar piemērotu siltumizturīgu cepeškrāsns
spuldzi ar 300 °C nominālu.
Izmantojiet tāda paša tipa krāsns lampu.
Uzlieciet stikla pārsegu.
12.4 Cepeškrāsns griesti
Lai atvieglotu cepeškrāsns griestu tīrīšanu, grilu
var izņemt.
BRĪDINĀJUMS
Pirms grila izņemšanas deaktivizējiet ie‐
rīci. Pārliecinieties, ka ierīce atdzisusi.
Iespējams gūt apdegumus.
1.
Izņemiet skrūvi, kas notur grilu. Pirmajā rei‐
zē izmantojiet skrūvgriezi.
2.
3.
4.
Uzmanīgi pavelciet grilu uz leju.
Notīriet cepeškrāsns griestus ar mīkstu drā‐
nu, kas iemērkta siltā ūdenī un tīrīšanas līdz‐
eklī, un ļaujiet tiem nožūt.
Uzstādiet grilu, veicot iepriekšminētās darbī‐
bas apgrieztā secībā.
BRĪDINĀJUMS
Pārliecinieties, ka grils ir uzstādīts parei‐
zi un nekrīt nost.
12.5 Cepeškrāsns durvju tīrīšana
Cepeškrāsns durvīm ir trīs stikla paneļi, kas uz‐
stādīti viens aiz otra. Cepeškrāsns durvis un
iekšējo stikla paneli var noņemt, lai tos notīrītu.
UZMANĪBU
Nelietojiet ierīci, ja tajā nav ielikti stikla
paneļi.
Virziens, kurā atveras durvis, ir atkarīgs
no jūsu cepeškrāsns modeļa. Dažiem
modeļiem durvis atveras no labās pus‐
es, citiem - no kreisās puses.
LATVIEŠU
27
Cepeškrāsns durvju un stikla paneļu noņemšana
A
B
1.
Nospiediet pogas pie durvju apdare (A) ma‐
lām ar augšējo vāku un pavelciet to uz aug‐
šu, lai to noņemtu.
2.
Turiet iekšējo stiklu B cieši ar abām rokām
un slidiniet uz augšu, lai noņemtu no sākot‐
nējā stāvokļa. Veiciet tās pašas darbības,
lai izņemtu otro stikla paneli.
UZMANĪBU
Pārliecinieties, ka jūs cieši turat stiklus,
lai novērstu to krišanu.
Tīriet durvis ar mitru sūkli un nosusiniet tās ber‐
zējot ar mīkstu drānu. Nelietojiet tērauda vati,
skābes vai abrazīvas vielas, jo tās var saskrāpēt
virsmu.
Durvju un stikla paneļu uzstādīšana
Kad cepeškrāsns durvis ir notīrītas, uzstādiet
stikla paneļus, veicot minētās darbības pretējā
secībā. Vidējam stikla panelim augšā ir mazs
punktiņš, bet uz otra ir drukāti apzīmējumi. Vidē‐
jais stikla panelis noteikti jāuzstāda pareizajā
ligzdā.
Drukātajam tekstam jābūt vērstam pret durvju
iekšpusi. Pēc uzstādīšanas pārliecinieties, vai
stikla paneļa virsma nav raupja, kad tai pieskara‐
ties.
28 www.electrolux.com
13. KO DARĪT, JA ...
BRĪDINĀJUMS
Skatiet sadaļu "Drošības norādes".
Problēma
Iespējamie iemesli
Risinājums
Ierīce nesakarst.
Ierīce ir izslēgta.
Ieslēdziet ierīci.
Ierīce nesakarst.
Nav iestatīts pulkstenis.
Iestatiet pulksteni.
Ierīce nesakarst.
Nav iestatīti nepieciešamie iesta‐
tījumi.
Pārliecinieties, vai iestatījumi ir
pareizi.
Ierīce nesakarst.
Aktivizēta bērnu drošības funkci‐
ja.
Skatiet sadaļu "Bērnu drošības
funkcijas izslēgšana".
Ierīce nesakarst.
Nostrādājis drošinātājs.
Pārliecinieties, vai ierīces darbī‐
bas traucējums ir saistīts ar dro‐
šinātāju. Ja drošinātājs nostrādā
atkārtoti, sazinieties ar kvalificētu
elektriķi.
Displejā parādās F111.
Funkcijas Temperatūras sensors
spraudkontakts nav pareizi ievie‐
tots ligzdā.
Ievietojiet temperatūras sensora
spraudkontaktu pēc iespējas dzi‐
ļāk ligzdā.
Lampa nedarbojas.
Lampa ir bojāta.
Nomainiet lampu.
Ekrāns rāda "Demo".
Ierīce nesakarst. Venti‐
lators nedarbojas.
Ir ieslēgts testa režīms.
1.
2.
3.
Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties ar ierī‐
ces tirgotāju vai servisa centru.
deaktivizējiet ierīci.
Pieskarieties un turiet
,
kamēr ierīce ieslēdzas un
izslēdzas.
Vienlaikus pieskarieties un
turiet
un
, kamēr at‐
skan skaņas signāls un "d"
nodziest.
Servisa centram nepieciešamie dati norādīti uz
tehnisko datu plāksnītes. Tehnisko datu plāksnīte
atrodas ierīces iekšpusē uz priekšējā rāmja.
Iesakām pierakstīt datus šeit:
Ierīces modeļa nosaukums (MOD.)
.........................................
Izstrādājuma numurs (PNC)
.........................................
Sērijas numurs (S.N.)
.........................................
14. TEHNISKIE DATI
Spriegums
230 V
Frekvence
50 Hz
LATVIEŠU
29
15. UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS
Skatiet sadaļu "Drošības norādes".
15.1 Iebūvēšana
548
558
2.
Piestipriniet ierīci pie virtuves mēbelēm Ie‐
vietojiet četrus attāluma fiksatorus (A) atve‐
rēs uz rāmja un pievelcies ierīces komplektā
iekļautās četras skrūves (B).
20
A
B
573
589
594
5
15.3 Elektroinstalācija
590
min. 550
20
min. 560
BRĪDINĀJUMS
Elektriskos uzstādīšanas darbus var
veikt tikai kvalificētas personas.
Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību
par bojājumiem, kas radušies, neievēro‐
jot drošības norādījumus, kas minēti sa‐
daļā „Drošības informācija”.
Šī ierīce ir aprīkota ar kontaktdakšu un baroša‐
nas vadu.
15.4 Kabelis
600
min. 550
20
min. 560
Kabeļu veidi, kas piemēroti uzstādīšanai vai no‐
maiņai: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.
Attiecībā uz kabeļu šķērsgriezumu, skatiet kopē‐
jo jaudu (uz tehnisko datu plāksnītes) un tabulu:
Kopējā jauda
15.2 Ierīces nostiprināšana pie
virtuves mēbelēm
1.
Atveriet ierīces durvis.
Kabeļa šķērsgriezums
maksimums 1380
W
3 x 0,75 mm²
maksimums 2300
W
3 x 1 mm²
maksimums 3680
W
3 x 1,5 mm²
30 www.electrolux.com
Iezemēšanas vadam (zaļš/dzeltens kabelis) jābūt
par 2 cm garākam par fāzes un neitrālo kabeli
(zils un brūns kabelis).
16. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar
. Ievietojiet iepakojuma materiālus
simbol
elektronisko iekārtu atkritumus. Neizmetiet
ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu kopā ar
atbilstošos konteineros to otrreizējai pārstrādei.
Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku
veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet
izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes
punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.
LIETUVIŲ
31
TURINYS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
SAUGOS INFORMACIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SAUGOS INSTRUKCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GAMINIO APRAŠYMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VALDYMO SKYDELIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KASDIENIS NAUDOJIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LAIKRODŽIO FUNKCIJOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AUTOMATINĖS PROGRAMOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRIEDŲ NAUDOJIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PAPILDOMOS FUNKCIJOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NAUDINGA INFORMACIJA IR PATARIMAI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KĄ DARYTI, JEIGU... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNINIAI DUOMENYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ĮRENGIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
33
35
35
36
37
40
42
42
44
45
53
57
57
58
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ gaminį. Jūs pasirinkome gaminį, kuris pasižymi dešimtmečiais profesionalios
patirties ir naujovėmis. Originalus ir stilingas, jis sukurtas turint galvoje jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis
saugūs, žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo informacijos:
www.electrolux.com
užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.electrolux.com/productregistration
įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪROS IR APTARNAVIMO
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje. Modelis, PNC, serijos numeris.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija.
Bendroji informacija ir patarimai
Informacija dėl aplinkos apsaugos
Galimi pakeitimai.
32 www.electrolux.com
1. SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite pa‐
teiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už sužalojimus ir žalą, patir‐
tą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ir naudojimo. Visada laikykite
šią instrukciją šalia prietaiso, kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
ĮSPĖJIMAS
Pavojus uždusti, susižeisti arba tapti neįgaliais.
• Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir vyresni bei
asmenys su sutrikusiais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėji‐
mais bei stokojantys patirties ir žinių, jeigu jie yra prižiūrimi suau‐
gusiojo arba asmens, kuris yra atsakingas už jų saugą.
• Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
• Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje
vietoje.
• Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia prietaiso,
kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys būna įkaitę.
• Jeigu prietaise įrengtas apsaugos nuo vaikų užraktas, rekomen‐
duojame jį įjungti.
• Neprižiūrimi vaikai negali atlikti valymo ir vartotojo priežiūros
darbų.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
• Veikiančio prietaiso vidus įkaista. Nelieskite prietaiso kaitinimo
elementų. Patiekalus arba orkaitės prikaistuvius iš orkaitės trau‐
kite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias pirštines.
• Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
• Prieš techninės priežiūros darbus, atjunkite maitinimą.
• Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu ar aštriais
metaliniais gremžtukais, nes galite subraižyti paviršių ir dėl to
stiklas gali sudužti.
• Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą mėsos termomet‐
rą.
LIETUVIŲ
33
• Norint išimti lentynėles, pirmiausia patraukite lentynėlės priekį, o
po to galą nuo šoninių sienelių. Įdėkite lentynėles atvirkščia tvar‐
ka.
2.
SAUGOS INSTRUKCIJA
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS
Šį prietaisą turi prijungti tik kvalifikuotas
asmuo.
• Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.
• Vadovaukitės su prietaisu pateikta naudojimo
instrukcija.
• Prietaisas yra sunkus: jį perkeldami, visada
būkite atsargūs. Visuomet mūvėkite apsaugi‐
nes pirštines.
• Netraukite šio prietaiso už rankenos.
• Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų prie‐
taisų ar įrenginių.
• Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po saugio‐
mis konstrukcijomis ir šalia jų.
• Prietaiso šonai turi būti greta to paties aukščio
prietaisų ar įtaisų.
Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS
Gaisro ir elektros smūgio pavojus.
• Visus elektros prijungimus turi įvesti kvalifikuo‐
tas elektrikas.
• Prietaisą būtina įžeminti.
• Patikrinkite, ar elektros duomenys, nurodyti
techninių duomenų plokštelėje, atitinka jūsų
elektros tinklo duomenis. Jeigu ne, kreipkitės į
elektriką.
• Visada naudokite taisyklingai įrengtą, įžemintą
elektros lizdą.
• Nenaudokite daugiakanalių kištukų, jungiklių ir
ilginimo laidų.
• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte elek‐
tros kištuko ir maitinimo laido. Kreipkitės į
techninio aptarnavimo centrą arba elektriką,
jeigu reikia pakeisti pažeistą maitinimo laidą.
• Saugokite, kad maitinimo laidai neliestų prie‐
taiso durelių, ypač kai durelės yra karštos.
• Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių apsauga nuo
smūgių turi būti pritvirtinta taip, kad nebūtų ga‐
lima nuimti be įrankių.
• Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik tuomet,
kai visiškai pabaigsite įrengimą. Įsitikinkite,
kad, įrengus prietaisą, elektros laido kištuką
būtų lengva pasiekti.
• Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs, nejunkite kiš‐
tuko.
• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už elek‐
tros laido. Visada traukite paėmę už kištuko.
• Naudokite tik tinkamus izoliavimo įtaisus: liniją
apsaugančius automatinius jungiklius, saugik‐
lius (įsukami saugikliai turi būti išimami iš jų
laikiklio), įžeminimo nuotėkio atjungiamuosius
įtaisus ir kontaktorius.
• Elektros instaliacija privalo turėti izoliavimo
įtaisą, kuris leidžia atjungti prietaisą nuo maiti‐
nimo tinklo ties visais poliais. Tarp izoliavimo
įtaiso kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm plo‐
čio tarpelis.
2.2 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS
Susižalojimo, nudegimo, elektros smū‐
gio arba sprogimo pavojus.
• Naudokite šį prietaisą namų ūkio aplinkoje.
• Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.
• Ventiliacijos angos būtinai privalo būti neuž‐
blokuotos.
• Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
• Po kiekvieno naudojimo prietaisą išjunkite.
• Prietaisui veikiant, būkite atsargūs, atidaryda‐
mi prietaiso dureles. Gali išsiveržti karštas
oras.
• Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų rankos
šlapios arba jeigu jis liečiasi prie vandens.
• Nespauskite atvirų durelių.
• Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio arba
vietos daiktams laikyti.
• Prietaisui veikiant, prietaiso durelės visada pri‐
valo būti uždarytos.
34 www.electrolux.com
• Atsargiai atidarykite prietaiso dureles. Naudo‐
jant ingredientus su alkoholiu, gali susidaryti
alkoholio ir oro mišinys.
• Atidarę dureles, saugokite prietaisą, kad šalia
jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų atviros liepsnos.
• Šalia prietaiso arba ant jo nedėkite degių pro‐
duktų arba degiais produktais sudrėkintų
daiktų.
ĮSPĖJIMAS
Pavojus sugadinti prietaisą.
• Kad emalis nebūtų pažeistas arba neišbluktų:
– nedėkite orkaitės prikaistuvių ir kitų daiktų
tiesiai ant prietaiso dugno;
– nedėkite tiesiai ant prietaiso dugno aliuminio
folijos;
– Nepilkite vandens tiesiai į karštą prietaisą.
– Nelaikykite prietaise drėgnų patiekalų ir
maisto produktų po to, kai juos pagaminsite.
– Būkite atsargūs, išimdami arba įdėdami prie‐
dus.
• Emalio išblukimas neturi poveikio prietaiso
veikimui. Tai nelaikomas defektu ir jam garan‐
tija netaikoma.
• Drėgniems pyragams kepti naudokite gilią ke‐
pimo skardą. Vaisių sultys gali palikti dėmių,
kurių nuvalyti gali nepavykti.
2.3 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo, gaisro arba prietaiso suga‐
dinimo pavojus.
• Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite
prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš
elektros tinklo lizdo.
• Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali sutrūkti
stiklo plokštės.
• Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo plokštes,
jeigu jos pažeistos. Kreipkitės į techninio ap‐
tarnavimo centrą.
• Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso dureles.
Durelės yra sunkios!
• Reguliariai valykite prietaisą, kad apsaugotu‐
mėte paviršiaus medžiagą nuo nusidėvėjimo.
• Prietaise likę riebalai arba maistas gali sukelti
gaisrą.
• Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste.
Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudoki‐
te šveičiamųjų produktų, šveitimo kempinių,
tirpiklių arba metalinių grandyklių.
• Jeigu naudojate orkaitės purškiklį, laikykitės
ant pakuotės pateiktų saugumo nurodymų.
• Nevalykite katalizinio emalio (jeigu taikytina)
jokios rūšies plovikliu.
2.4 Vidinė apšvietimo lemputė
• Šiame prietaise naudojama apšvietimo arba
halogeninė lemputė yra skirta tik buitiniams
prietaisams. Nenaudokite jos būstui apšviesti.
ĮSPĖJIMAS
Elektros smūgio pavojus.
• Prieš keisdami lemputę, atjunkite prietaisą
nuo maitinimo tinklo.
• Naudokite tik tų pačių techninių duomenų lem‐
putes.
2.5 Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti arba uždusti.
• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš maitinimo
tinklo lizdo.
• Nupjaukite maitinimo laidą ir išmeskite jį.
• Nuimkite durelių velkę, kad vaikai ir naminiai
gyvūnai neužsidarytų prietaise.
LIETUVIŲ
35
3. GAMINIO APRAŠYMAS
6 Išimama skardos atrama
1
7 Techninių duomenų plokštelė
8 Skardų padėtys
2
3
4
5
4
8
3
5
2
1
7
6
1 Elektroninis valdymo pultas
2 Mėsos termometro lizdas
3 Grilis
4 Orkaitės lemputė
5 Ventiliatorius
3.1 Orkaitės priedai
• Vielinė lentyna
Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo skar‐
doms.
• Kepimo skarda
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
• Keptuvas / prikaistuvis
Skirtas kepti ir skrudinti arba riebalams surink‐
ti.
• Mėsos termometras (MT)
Skirtas matuoti, kiek iškepęs maisto produk‐
tas.
• Ištraukiami bėgeliai
Skirti lentynoms ir padėklams.
4. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
2.
4.3 Išankstinis įkaitinimas
4.1 Pirminis valymas
• Išimkite visus priedus ir išimamų lentynų atra‐
mas (jeigu taikytina).
• Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą išvalykite.
Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.
4.2 Pirmasis prijungimas
Įjungus prietaisą į elektros tinklą arba nutrūkus
elektros tiekimui, privaloma nustatyti ekrano kal‐
bą, kontrastą, ryškumą ir paros laiką.
1.
Paspauskite
vertę.
arba
Nodėdami patvirtinti, palieskite OK.
ir nustatykite
Įkaitinkite tuščią prietaisą, kad išdegtų visi jame
likę riebalai.
1.
2.
3.
Nustatykite funkciją
ir maksimalią tem‐
peratūrą.
Įjunkite prietaisą ir palaukite 45 minutes.
Nustatykite funkciją
ir maksimalią tem‐
peratūrą.
4. Įjunkite prietaisą ir palaukite 15 minutes.
Priedai gali įkaisti labiau nei paprastai. Iš prietai‐
so gali sklisti kvapai ir veržtis dūmai. Tai norma‐
lu. Būtinai užtikrinkite tinkamą vėdinimą.
36 www.electrolux.com
5. VALDYMO SKYDELIS
Elektroninis valdymo pultas
1
2 3 4 5
6 7 8 9 10
11
Prietaisą valdykite naudodami jutiklių laukus
Eil. Nr.
Jutiklio lau‐
kas
Funkcija
Įjungti / išjungti
1
Pastabos
Įjungia ir išjungia prietaisą.
Kaitinimo funkcijos Kaitinimo funkcijai arba funkcijai Kepimo vado‐
arba Kepimo va‐
vas pasirinkti. Norėdami nustatyti reikiamą
dovas
funkciją, prietaisui veikiant vieną arba du kar‐
tus palieskite lauką. Jeigu norite suaktyvinti ar‐
ba supasyvinti lemputę, lieskite lauką 3 sekun‐
des.
2
Grįžties mygtukas
Grįžti į meniu vienu lygiu atgal. Norėdami ati‐
daryti pagrindinį meniu, palieskite lauką ir pa‐
laikykite 3 sekundes.
Temperatūros
nustatymas
Nustatoma prietaiso temperatūra arba rodoma
esama temperatūra. Jeigu norite suaktyvinti
arba supasyvinti funkciją Greitasis įkaitinimas ,
lieskite lauką 3 sekundes.
Mėgstamiausi
Mėgstamiausioms programoms išsaugoti ir
pasirinkti.
6
Mygtukas aukštyn
Naršyti aukštyn ir žemyn meniu.
7
Mygtukas žemyn
Naršyti aukštyn ir žemyn meniu.
Laiko ir papildo‐
mos funkcijos
Skirtingoms funkcijoms nustatyti. Kai veikia
kaitinimo funkcija, palieskite jutiklio lauką laik‐
mačiui, vaikų apsaugos funkcijai, atminčiai
Mėgstamiausi , funkcijai Kaitinti + palaikyti ,
Set + Go nustatyti arba mėsos termometro
(MT) nuostatoms keisti (tik kai kuriuose mode‐
liuose).
Laikmatis
Funkcijai Laikmatis nustatyti.
OK
Pasirinkimui arba nustatymui patvirtinti.
Rodinys
Rodo esamus prietaiso nustatymus.
3
4
5
8
9
10
11
—
LIETUVIŲ
Ekranas
A
B
C
E
D
A)
B)
C)
D)
E)
37
Kaitinimo funkcija
Paros laikas
Kaitinimo indikatorius
Temperatūra
Funkcijos Trukmė ir Pabaiga
Kiti ekrane rodomi indikatoriai
Simbolis
Funkcija
Laikmatis
Funkcija veikia.
Paros laikas
Ekrane rodomas paros laikas.
Trukmė
Ekrane rodomas maisto gaminimui būtinas laikas.
Pabaiga
Ekrane rodoma laikas, kada pasibaigs gaminimo laikas.
Laiko parodymai
Ekrane rodoma, kiek laiko veikia kaitinimo funkcija. No‐
rėdami, kad laikmatis vėl rodytų nulinį laiką, vienu metu
ir
.
paspauskite
Kaitinimo indikatorius
Ekrane rodoma temperatūra prietaiso viduje.
Funkcijos Greitasis
įkaitinimas indikato‐
rius
Funkcija veikia. Ši funkcija sutrumpina įkaitinimo laiką.
Automatinės svorio
progr.
Ekrane rodoma, kad veikia automatinė svėrimo sistema
arba kad svorį galima pakeisti.
Kaitinti + palaikyti
Funkcija veikia.
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
6.1 Įvairių meniu peržiūra
Įvairių meniu naudojimas:
1. Įjunkite prietaisą.
Norėdami pasirinkti meniu parinktį, pa‐
spauskite
arba
.
3. Spauskite OK, kad atidarytumėte papildomą
meniu arba patvirtintumėte nustatymą.
Bet kuriuo metu galite grįžti į pagrindinį meniu
mygtuku
2.
6.2 Įvairių meniu apžvalga
Pagrindinis meniu
Simbolis Meniu elementas
Pritaikymas
Specialios funkcijos
Pateikiamas papildomų kaitinimo funkcijų sąrašas.
Kaitinimo funkcijos
Pateikiamas kaitinimo funkcijų sąrašas.
38 www.electrolux.com
Simbolis Meniu elementas
Pritaikymas
Kepimo vadovas
Jame yra automatinių kepimo programų sąrašas.
Mėgstamiausi
Pateikiamas vartotojo išsaugotas mėgstamiausių kepi‐
mo programų sąrašas.
Pagrindiniai nustatymai
Pateikiamas kitų nustatymų sąrašas.
Papildomi meniu: Pagrindiniai nustatymai
Simbolis Papildomas meniu
Aprašymas
Paros laikas
Nustatomas esamas laikrodžio laikas.
Laiko parodymai
Kai ĮJUNGTA, išjungus prietaisą, rodomas esamas lai‐
kas.
SET + GO
Kai ĮJUNGTA, galite suaktyvinti funkcijas, įjungdami kai‐
tinimo funkciją.
Kaitinti + palaikyti
Kai ĮJUNGTA, galite suaktyvinti šią funkciją, įjungdami
kaitinimo funkciją.
Laiko pratęsimas
Įjungia arba išjungia šią funkciją.
Ekrano kontrastiškumas
Laipsniškai nustatomas ekrano kontrastiškumas.
Ekrano ryškumas
Laipsniškai nustatomas ekrano ryškumas.
Kalba
Nustatoma ekrano kalba.
Skambučio garsumas
Nustatomas mygtukų paspaudimo ir garso signalų gar‐
sumo laipsnis.
Mygtukų signalai
Įjungiami ir išjungiami jutiklių laukų paspaudimo garso
signalai. Negalima išjungti jutiklių lauko ĮJUNGTA / IŠ‐
JUNGTA garso signalo.
Įspėjamieji/Klaidų signalai Įjungiami ir išjungiami įspėjamieji signalai.
Aptarnavimas
Rodo programinės įrangos versiją ir sąranką.
Gamyklos nustatymai
Visi nustatyti parametrai pakeičiami gamyklos nustaty‐
mais.
6.3 Kaitinimo funkcijos
Papildomas meniu: Kaitinimo funkcijos
Kaitinimo funkcija
Karšto oro srautas
Pritaikymas
Maistui vienu metu gaminti daugiausiai trijuose ly‐
giuose. Naudodami šią funkciją, sumažinkite orkaitės
temperatūrą 20–40 °C lyginant su standartinėmis
temperatūros nuostatomis, naudojamomis pasirinkus
funkciją Apatinis+viršutinis kaitinimas . Taip pat –
maisto produktams džiovinti.
LIETUVIŲ
Kaitinimo funkcija
39
Pritaikymas
Pica
Viename orkaitės lygmenyje kepti patiekalus, kuriems
reikia intensyvesnio skrudinimo ir traškaus pagrindo.
Naudodami šią funkciją, sumažinkite orkaitės tempe‐
ratūrą 20–40 °C lyginant su standartinėmis tempera‐
tūros nuostatomis, naudojamomis pasirinkus funkciją
Apatinis+viršutinis kaitinimas . .
Apatinis+viršutinis kaitini‐
mas
Kepti ir skrudinti maistą viename lentynos lygyje.
Kepimas žemoje temp.
Labai liesam, švelniai skrudintam maistui ruošti.
Apatinis kaitinimas
Pyragų su traškiu pagrindu kepimui.
EKO kepimas
EKO funkcijos leidžia optimizuoti energijos sunaudoji‐
mą maisto gaminimo metu. Todėl pirmiausia reikia
nustatyti gaminimo laiką.
Šaldytas maistas
Skirta pusfabrikačiams ruošti, pavyzdžiui, gruzdin‐
toms bulvytėms, kroketams arba blyneliams su įdaru.
Mažasis kepintuvas
Plokštiems patiekalams kepti ant grotelių vidurio ir
skrebučiams skrudinti.
Didysis kepintuvas
Plokščių patiekalų dideliais kiekiais kepimui grilyje ir
skrebučių skrudinimui.
Terminis kepintuvas
Didesniems mėsos gabalams arba paukštienai su
kaulais skrudinti viename lentynos lygyje. Taip pat
tinka apkepams ir skrudinti.
Papildomas meniu: Specialios funkcijos
Kaitinimo funkcija
Pritaikymas
Duona
Duonai kepti.
Apkepas
Tokiems patiekalams kaip lazanija arba bulvių
plokštainis kepti. Taip pat tinka apkepams ir skru‐
dinti.
Tešlos kėlimas
Mielinės tešlos kildinimui prieš kepimą.
Lėkščių pašildymas
Lėkštei pašildyti patiekiant maistą.
Konservavimas
Daržovėms (pavyzdžiui, marinuotiems agurkė‐
liams) stiklainiuose su skysčiu, konservuoti.
Džiovinimas
Griežinėliais supjaustytiems obuoliams, slyvoms,
persikams ir daržovėms, pavyzdžiui, pomidorams,
cukinijoms arba grybams, džiovinti.
40 www.electrolux.com
Kaitinimo funkcija
Pritaikymas
Šilumos palaikymas
Išlaikyti pagamintą patiekalą šiltą.
Atšildymas
Šaldytam maistui atšildyti.
6.4 Įkaitinimo funkcijos įjungimas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu Kaitinimo funkcijos . Patvir‐
tinkite su OK.
3. Nustatykite kaitinimo funkciją. Patvirtinkite su
OK.
4. Nustatykite temperatūrą. Patvirtinkite su OK.
Vieną arba du kartus paspauskite myg‐
tuką
, kad tiesiogiai atidarytumėte
meniu Kaitinimo funkcijos (kai prietaisas
veikia).
6.5 Kaitinimo indikatorius
Įjungus kaitinimo funkciją, ekrane užsižiebia
juostelė. Juostelė rodo, kad temperatūra kyla.
6.6 Funkcijos Greitasis įkaitinimas
indikatorius
Ši funkcija sutrumpina įkaitinimo laiką. Jeigu nori‐
te įjungti šią funkciją, 3 sekundes palaikykite nus‐
paudę mygtuką . Matysite, kaip keičiasi įkaiti‐
nimo indikatorius.
6.8 Energijos taupymas
Prietaise yra funkcijų, kurios jums pade‐
da taupyti energiją kasdien ruošiant
maistą:
• Likęs karštis:
– Veikiant kaitinimo funkcijai arba programai,
kaitinimo elementai išjungiami, likus 10 %
laiko iki pabaigos (apšvietimas ir ventiliato‐
rius veikia toliau). Norint, kad ši funkcija
veiktų, kepimo trukmė privalo būti ilgesnė
nei 30 minučių arba privalote naudoti laikro‐
džio funkcijas ( Trukmė , Pabaiga ).).
– Kai prietaisas išjungtas, šią šilumą galite
panaudoti maisto šilumai išlaikyti. Ekrane
rodoma likusi temperatūra.
• Kepimas išjungus lemputę – palieskite ir 3 se‐
, kad kepant
kundes palaikykite mygtuką
lemputę išjungtumėte.
• „Eko“ funkcijos – žr. skyrių „ Kaitinimo funkci‐
jos “.
6.7 Likęs karštis
Išjungus prietaisą, ekrane rodomas likęs karštis.
Šį karštį galite panaudoti, kad maistas neatvėstų.
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
7.1 Laikrodžio funkcijos
Simbolis
Funkcija
Aprašymas
Laikmatis
Nustatyti atgalinę laiko atskaitą (maks. 2 val. 30 min). Ši
funkcija neturi poveikio prietaiso veikimui. Ją taip pat galite
įjungti, kai prietaisas yra išjungtas. Mygtuku įjunkite funk‐
ciją. Norėdami nustatyti minutes, paspauskite
arba
,
o paskui OK, kad įjungtumėte.
LIETUVIŲ
Simbolis
Funkcija
Aprašymas
Trukmė
Nustatyti, kiek laiko turi veikti prietaisas (daugiausiai 23 val. ir
59 min).
Pabaiga
Kaitinimo funkcijos išjungimo laikui nustatyti (ne daugiau nei
23 val. ir 59 min).
Nustačius laikrodžio funkciją, atgalinės atskaitos
laikmatis pradeda veikti po penkių sekundžių.
Jeigu naudojate laikrodžio funkcijas
Trukmė
ir Pabaiga
, prietai‐
sas išjungia kaitinimo elementus praė‐
jus 90 % nustatyto laiko. Prietaisas nau‐
doja likusį karštį gaminimo procesui tęs‐
ti, kol baigsis nustatytas laikas (3–20
min.).
Laikrodžio funkcijų nustatymas
1. Nustatykite kaitinimo funkciją.
2.
Kelis kartus paspauskite
, kol ekrane pa‐
sirodys reikiama laikrodžio funkcija ir atitin‐
kamas simbolis.
3.
Spauskite
arba
, kad nustatytumė‐
te reikiamą laiką. Patvirtinkite su OK.
Laikui pasibaigus, pasigirsta garso signalai.
Prietaisas išsijungia. Ekrane rodomas pra‐
nešimas.
Norėdami išjungti signalą, palieskite bet kurį
jutiklio lauką.
4.
41
• Naudojant funkcijas Trukmė
ir
, pirmiausia turite nus‐
Pabaiga
tatyti kaitinimo funkciją ir temperatū‐
rą. Tada galite nustatyti laikrodžio
funkciją. Prietaisas automatiškai išsi‐
jungia.
• Galite naudoti funkcijas Trukmė
ir Pabaiga
tuo pat metu, jeigu
norite automatiškai įjungti ir išjungti
prietaisą vėliau.
• Naudojant mėsos termometrą (MT)
(jeigu taikytina), funkcijos Trukmė
ir Pabaiga
neveikia.
7.2 Kaitinti + palaikyti
Funkcija Kaitinti + palaikyti 30 minučių išlaiko pa‐
ruoštą maistą šiltą esant 80 °C temperatūrai. Ji
įsijungia pasibaigus kepimo arba kepinimo pro‐
cedūrai.
• Galite įjungti arba išjungti šią funkciją
meniu Pagrindiniai nustatymai .
• Funkcijos veikimo sąlygos:
– Nustatyta temperatūra yra didesnė
nei 80 °C.
– Nustatyta funkcija Trukmė .
Funkcijos įjungimas
Įjunkite prietaisą.
Pasirinkite kaitinimo funkciją.
Nustatykite didesnę nei 80 °C temperatūrą.
1.
2.
3.
4.
Kelis kartus paspauskite mygtuką
, kol
ekrane bus rodoma funkcija Kaitinti + palai‐
kyti . Patvirtinkite su OK.
Funkcijai pasibaigus, pasigirsta garso signalai.
Funkcija Kaitinti + palaikyti veikia 30 minučių.
Funkcija Kaitinti+palaikyti lieka įjungta, jeigu kei‐
čiate kaitinimo funkcijas.
7.3 Laiko pratęsimas
Naudojant funkciją Laiko pratęsimas , galima
pratęsti kaitinimo funkcijos veikimą pasibaigus
funkcijai Trukmė .
• Taikytina visoms kaitinimo funkcijoms su pa‐
rinktimis Trukmė arba Automatinės svorio
progr.
• Netaikytina kaitinimo funkcijoms su nuostata
Mėsos termometras (MT) .
Funkcijos įjungimas:
1. Kepimo laikui pasibaigus, pasigirsta garso
signalai. Paspauskite bet kurį jutiklio lauką.
2. Ekrane penkias minutes rodomas praneši‐
mas Laiko pratęsimas .
3.
4.
Paspauskite mygtuką
, kad įjungtumėte
(arba mygtuką
, kad atšauktumėte).
Nustatykite funkcijos Laiko pratęsimas truk‐
mę. Patvirtinkite su OK.
42 www.electrolux.com
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS
8.1 Kepimo vadovas su funkcija
Receptai
Šis prietaisas turi įvairių receptų, kuriuos galite
panaudoti. Receptai yra nustatyti ir jūs negalite jų
pakeisti.
Funkcijos įjungimas:
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu Kepimo vadovas . Patvir‐
tinkite su OK.
3. Pasirinkite kategoriją ir patiekalą. Patvirtinki‐
te su OK.
4. Pasirinkite Receptai . Patvirtinkite su OK.
Kai naudojate funkciją Nustatyti rankiniu
būdu , prietaisas naudoja automatinius
nustatymus. Jas galite pakeisti juos,
kaip ir kitose funkcijose.
Funkcijos įjungimas:
Įjunkite prietaisą.
Pasirinkite funkciją Kepimo vadovas . Pa‐
tvirtinkite su OK.
3. Pasirinkite kategoriją ir patiekalą. Patvirtinki‐
te su OK.
4. Pasirinkite Automatinės svorio progr. . Pa‐
tvirtinkite su OK.
1.
2.
5.
Palieskite
arba
ir nustatykite patie‐
kalo svorį. Patvirtinkite su OK.
Automatinė programa paleidžiama. Jūs bet ku‐
riuo metu galite pakeisti svorio nuostatą. Pa‐
arba
maisto svorio nuostatai
spauskite
pakeisti. Laikui pasibaigus, pasigirsta garso sig‐
nalai. Norėdami išjungti garso signalą, palieskite
jutiklio lauką.
Naudodami kai kurias programas, patie‐
kalą apverskite po 30 minučių. Ekrane
rodomas priminimas.
8.2 Kepimo vadovas su funkcija
Automatinės svorio progr.
Ši funkcija automatiškai apskaičiuoja kepimo lai‐
ką. Norint ją naudoti, būtina įvesti maisto svorį.
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
9.1 Mėsos termometras (MT)
Mėsos termometras matuoja mėsos kepimo tem‐
peratūrą. Kai mėsa yra nustatytos temperatūros,
prietaisas išsijungia.
Galimi du temperatūros nustatymai:
• orkaitės temperatūra;
• kepimo temperatūra.
Naudokite tik su prietaisu pateiktą mė‐
sos termometrą arba originalias atsargi‐
nes dalis.
1.
2.
3.
Mėsos termometro galą dėkite į mėsos vi‐
durį.
Įjunkite prietaisą.
Įkiškite mėsos termometro kištuką į lizdą,
esantį prietaiso priekyje.
Ekrane rodomas mėsos termometro simbo‐
lis.
4.
5.
Spauskite
arba
, kad mažiau nei
per 5 sekundes nustatytumėte kepimo tem‐
peratūrą.
Nustatykite orkaitės funkciją ir, jei reikia, or‐
kaitės temperatūrą.
LIETUVIŲ
6.
7.
8.
Prietaisas apskaičiuoja apytikrį pabaigos lai‐
ką. Pabaigos laikas priklauso nuo gamina‐
mo maisto kiekio, nustatytos orkaitės tem‐
peratūros (mažiausiai 120 °C) ir naudojimo
režimo. Prietaisas apskaičiuoja pabaigos
laiką maždaug per 30 minučių.
Kepant mėsos termometras būtinai turi likti
mėsoje ir mėsos termometro lizde.
Jeigu reikia, kepant galima nustatyti kitą ke‐
pimo temperatūrą. Tam palieskite
.
Kai prietaisas pasiekia nustatytą kepimo
temperatūrą, pasigirsta garso signalai. Prie‐
taisas automatiškai išsijungia.
9.
43
Norėdami išjungti signalą, palieskite bet kurį
jutiklio lauką.
Ištraukite mėsos termometro kištuką iš liz‐
do. Išimkite mėsą iš prietaiso.
ĮSPĖJIMAS
Mėsos termometras yra karštas. Galima
nusideginti. Būkite atsargūs, kai traukia‐
te mėsos termometro galą ir kištuką.
9.2 Teleskopiniai bėgeliai
1.
Ištraukite dešinįjį ir kairįjį išimamus bėgelius.
2.
Ant išimamų bėgelių padėkite groteles ir at‐
sargiai viską įstumkite į prietaisą.
Prieš uždarydami orkaitės dureles, būtinai
iki galo atgal į prietaisą įstumkite išimamus
bėgelius.
°C
°C
Išimamų bėgelių įdėjimo instrukcijas iš‐
saugokite, kad prireikus galėtumėte pa‐
sižiūrėti.
Naudojant ištraukiamus bėgelius, galima leng‐
viau įstatyti ir ištraukti lentynas.
ATSARGIAI
Išimamų bėgelių negalima plauti inda‐
plovėje. Netepkite išimamų bėgelių jokiu
tepalu.
44 www.electrolux.com
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS
10.1 Meniu Mėgstamiausi
Galite išsaugoti mėgstamas nuostatas, pavyz‐
džiui, trukmę, temperatūrą arba kaitinimo funkci‐
ją. Juos galima rasti meniu Mėgstamiausi . Galite
išsaugoti 20 programų.
Programų išsaugojimas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Kaitinimo funkcijai arba funkcijai Kepimo va‐
dovas nustatyti.
3.
4.
5.
Kelis kartus paspauskite mygtuką
, kol
ekrane bus rodoma IŠSAUGOTI . Patvirtin‐
kite su OK.
Ekrane rodoma pirmoji laisva atminties pozi‐
cija.
Patvirtinkite su OK.
Įveskite programos pavadinimą. Žybčioja
pirmoji raidė.
arba
Palieskite
spauskite OK.
6.
7.
raidei pakeisti. Pa‐
Paspauskite
arba
ir perkelkite žy‐
meklį į dešinę arba kairę. Paspauskite OK.
Tuomet raidė žybčioja. Atitinkamai kartokite
5 ir 6 veiksmus.
Paspauskite ir palaikykite OK, kad išsaugo‐
tumėte.
Naudinga informacija:
• Galite perrašyti atminties poziciją. Norėdami
perrašyti esamą programą, kai ekrane rodoma
pirma esama atminties pozicija, palieskite
arba
ir paspauskite OK.
• Galite pakeisti programos pavadinimą, esantį
meniu Pervadinti programą .
tukų užraktas galite įjungti tik tada, kai veikia
prietaisas.
Funkcijos Mygtukų užraktas įjungimas:
Įjunkite prietaisą.
Nustatykite kaitinimo funkciją arba nustaty‐
mą.
1.
2.
3.
4.
Kelis kartus paspauskite mygtuką
, kol
ekrane bus rodoma funkcija Mygtukų užrak‐
tas .
Patvirtinkite su OK.
Jeigu prietaise yra pirolizinio valymo
funkcija ir ši funkcija veikia, durelės yra
užrakintos ir mygtuko simbolis rodomas
ekrane.
Funkcijos Mygtukų užraktas išjungimas:
1.
Paspauskite
mas.
. Ekrane rodomas praneši‐
2.
Paspauskite
OK.
, po tada patvirtinkite su
10.3 Apsaugos nuo vaikų užraktas
Apsaugos nuo vaikų užraktas apsaugo nuo atsi‐
tiktinio prietaiso naudojimo.
Vaikų saugos užrakto funkcijos įjungimas /
išjungimas:
1. Įjunkite prietaisą.
2.
Vienu metu palieskite
pasirodys pranešimas.
ir
Jeigu orkaitėje yra funkcija „Pirolizinis
valymas“ ir ši funkcija veikia, durelės
užrakinamos.
Jei paliečiate jutiklio lauką, ekrane pasi‐
rodo pranešimas.
Programos įjungimas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu Mėgstamiausi . Patvirtinki‐
te su OK.
3. Pasirinkite mėgstamos programos pavadini‐
mą. Patvirtinkite su OK.
Spauskite mygtuką
, kad tiesiogiai atidarytu‐
mėte meniu Mėgstamiausi .
10.4 SET + GO
10.2 Mygtukų užraktas
Funkcijos įjungimas:
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją.
Funkcija Mygtukų užraktas apsaugo nuo atsitikti‐
nio kaitinimo funkcijos pakeitimo. Funkciją Myg‐
, kol ekrane
Norėdami atrakinti prietaisą, vienu metu palieski‐
ir
, kol ekrane pasirodys pranešimas.
te
Funkcija SET + GO leidžia nustatyti bet kurią kai‐
tinimo funkciją (arba programą) ir panaudoti ją
vėliau vienu jutiklio lauko paspaudimu.
3.
Kelis kartus paspauskite mygtuką
, kol
ekrane bus rodoma funkcija Trukmė .
LIETUVIŲ
4.
5.
Nustatykite laiką.
Kelis kartus paspauskite mygtuką
, kol
ekrane bus rodoma funkcija SET + GO .
6. Patvirtinkite su OK.
Jeigu norite paleisti SET + GO , spauskite bet
kokį jutiklio lauką (išskyrus
). Nustatyta kaiti‐
nimo funkcija pradeda veikti.
Kaitinimo funkcijai pasibaigus, pasigirsta garso
signalai.
Naudinga informacija:
• Kai veikia kaitinimo funkcija, funkcija Mygtukų
užraktas veikia.
• Galite įjungti ir išjungti funkciją SET + GO me‐
niu Pagrindiniai nustatymai .
10.5 Automatinis išsijungimas
Saugumo sumetimais prietaisas po tam tikro lai‐
ko išjungiamas:
• jeigu orkaitės funkcija veikia;
• jeigu nepakeičiate orkaitės temperatūros.
Orkaitės temperatū‐
ra
Išjungimo laikas
30–115 °C
12,5 val.
Orkaitės temperatū‐
ra
Išjungimo laikas
120–195 °C
8,5 val.
200–245 °C
5,5 val.
250 °C – maks. °C
3,0 val.
45
Automatinis išjungimas veikia su vis‐
omis funkcijos, išskyrus Orkaitės ap‐
švietimas , Trukmė ir Pabaiga .
10.6 Aušinimo ventiliatorius
Kai prietaisas veikia, aušinimo ventiliatorius įsi‐
jungia automatiškai, kad prietaiso paviršiai išliktų
vėsūs. Išjungus prietaisą, orkaitės aušinimo ven‐
tiliatorius gali toliau veikti tol, kol prietaisas atvės.
10.7 Apsauginis termostatas
Netinkamai naudojant prietaisą arba sugedus jo
sudedamosioms dalims, jis gali pavojingai per‐
kaisti. Norint to išvengti, orkaitėje įrengtas apsau‐
ginis termostatas, kuris nutraukia elektros tieki‐
mą. Sumažėjus temperatūrai, orkaitė vėl auto‐
matiškai įjungiama.
11. NAUDINGA INFORMACIJA IR PATARIMAI.
11.1 Vidinė durelių pusė
Kai kuriuose modeliuose durelių vidinėje pusėje
rasite:
• Lentynų padėčių numerius.
• Informacijos apie kaitinimo funkcijas, tipiš‐
kiems patiekalams rekomenduojamas lentynų
padėtis ir temperatūros nustatymus.
Lentelėse nurodyta temperatūra ir kepi‐
mo laikas yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų, naudojamų
ingredientų kokybės ir kiekio.
• Prietaise yra penki lentynų lygiai. Lentynų ly‐
giai skaičiuojami nuo prietaiso dugno.
• Šis prietaisas turi specialią sistemą, užtikri‐
nančią oro apykaitą ir nuolatinę garų apytaką.
Dėl tokios sistemos maistas ruošiamas garų
prisotintoje aplinkoje, patiekalas būna minkš‐
tas viduje ir apskrudęs iš išorės. Taip sutrum‐
pinamas maisto gaminimo laikas ir sumažina‐
mos energijos sąnaudos.
• Drėgmė gali kondensuotis prietaiso viduje ar‐
ba ant durelių stiklo plokščių. Tai normalu.
Prieš atidarydami prietaiso dureles maisto ga‐
minimo metu, visada atsistokite atokiai nuo
prietaiso. Kondensavimuisi sumažinti prieš ga‐
minimą maždaug 10 minučių pakaitinkite prie‐
taisą.
• Po kiekvieno naudojimo išvalykite prietaise
susikaupusią drėgmę.
• Gaminimo metu tiesiai ant prietaiso dugno ne‐
dėkite jokių daiktų ir prietaiso komponentų ne‐
uždenkite aliuminio folija. Jei nepaisysite šio
nurodymo, gali pakisti gaminimo rezultatai ir
būti pažeistas orkaitės emalis.
11.2 Pyragų kepimas
• Neatidarinėkite orkaitės durelių, kol nepraėjo
3/4 kepimui skirto laiko.
46 www.electrolux.com
• Jeigu kepate dviejose kepamosiose skardose
vienu metu, tarp jų palikite vieną laisvą lygį.
vandens. Kad dūmai nesikondensuotų, įpilkite
vandens, kai tik jis išdžiūsta.
11.3 Mėsos ir žuvies gaminimas
11.4 Maisto ruošimo trukmė
• Labai riebiam maistui naudokite gilų kepimo
indą, kad orkaitėje neliktų neišvalomų dėmių.
• Prieš pjaustydami mėsą gabaliukais, palaukite
maždaug 15 minučių, kad neištekėtų sultys.
• Kad kepimo metu orkaitėje nesusidarytų per
daug dūmų, į gilų kepimo indą įpilkite šiek tiek
Gaminimo trukmė priklauso nuo maisto tipo, kon‐
sistencijos ir kiekio.
Iš pradžių stebėkite rezultatus, kai gaminate.
Raskite tinkamiausias nuostatas (kaitinimo nuo‐
stata, gaminimo trukmė ir pan.) jūsų indams, re‐
ceptams ir kiekiams, kai gaminate šiuo prietaisu.
11.5 Kepimo ir skrudinimo padėklas
PYRAGAI
PATIEKALAS
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
Lentynos
padėtis
Karšto oro srautas
Temp. Lentynos pa‐ Temp
(°C)
dėtis
. (°C)
Gaminimo
trukmė
(min.)
Pastabos
Plakta tešla
2
170
3 (1 ir 4)
160
45–60
Pyrago formo‐
je
Trapi tešla
2
170
3 (1 ir 4)
160
20–30
Pyrago formo‐
je
Varškės pyra‐
gas
1
170
2
165
60–80
26 cm pyrago
formoje
Obuolių pyra‐
gas
2
170
1 (kairysis ir
dešinysis)
160
80–100
Dviejose 20
cm pyrago for‐
mose ant vieli‐
nės lentynė‐
lės1)
Štrudelis
3
175
2
150
60–80
Kepimo padėk‐
le
Pyragas su
uogiene
2
170
2 (kairysis ir
dešinysis)
165
30–40
26 cm pyrago
formoje
Biskvitinis py‐
ragas
2
170
2
160
50–60
26 cm pyrago
formoje
Kalėdinis pyra‐
gas / riebus
vaisių pyragas
2
160
1 ar 2
140–
150
90–120
20 cm pyrago
formoje1)
Slyvų pyragas
1
175
2
160
50–60
Duonos formo‐
je1)
Maži pyragėliai
– vienas lygis
3
170
3
150–
160
20–30
Kepimo padėk‐
le
Maži pyragėliai
– du lygiai
-
-
2 ir 4
150–
160
25–35
Kepimo padėk‐
le
Maži pyragėliai
– trys lygiai
-
-
1, 3 ir 5
150–
160
30–45
Kepimo padėk‐
le
LIETUVIŲ
PATIEKALAS
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
Lentynos
padėtis
Karšto oro srautas
Temp. Lentynos pa‐ Temp
(°C)
dėtis
. (°C)
Gaminimo
trukmė
(min.)
47
Pastabos
Sausainiai /
juostiniai teš‐
lainiai – vienas
lygis
3
140
3
140–
150
30–35
Kepimo padėk‐
le
Sausainiai /
juostiniai teš‐
lainiai – du ly‐
giai
-
-
2 ir 4
140–
150
35–40
Kepimo padėk‐
le
Sausainiai /
juostiniai teš‐
lainiai – trys ly‐
giai
-
-
1, 3 ir 5
140–
150
35–45
Kepimo padėk‐
le
Merengos –
vienas lygis
3
120
3
120
80–100
Kepimo padėk‐
le
Merengos – du
lygiai
-
-
2 ir 4
120
80–100
Kepimo padėk‐
le1)
Bandelės
3
190
3
170–
190
12–20
Kepimo padėk‐
le1)
Eklerai – vie‐
nas lygis
3
190
3
170
25–35
Kepimo padėk‐
le
Eklerai – du ly‐
giai
-
-
2 ir 4
170
35–45
Kepimo padėk‐
le
Pyragaičiai for‐
melėse
2
180
2
170
45–70
20 cm pyrago
formoje
Riebūs vaisi‐
niai pyragai
1
160
2
150
110–120
24 cm pyrago
formoje
Viktorijos pyra‐
gaičiai
1
170
2
160
50–60
20 cm pyrago
formoje
1) Įkaitinkite 10 minučių.
DUONA IR PICA
PATIEKALAS
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
Lentynos
padėtis
Karšto oro srautas
Temp. Lentynos pa‐ Temp.
(°C)
dėtis
(°C)
Gaminimo
trukmė
(min.)
Pastabos
Balta duona
1
190
1
190
60–70
1–2 kepalai;
vienas kepalas
– 500 g1)
Ruginė duona
1
190
1
180
30–45
Duonos formo‐
je
48 www.electrolux.com
PATIEKALAS
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
Lentynos
padėtis
Karšto oro srautas
Temp. Lentynos pa‐ Temp.
(°C)
dėtis
(°C)
Gaminimo
trukmė
(min.)
Pastabos
Duonos ban‐
delės
2
190
2 (2 ir 4)
180
25–40
6–8 bandelės
kepimo skar‐
doje1)
Pica
1
200–
210
1
200–
210
10–20
Kepimo padėk‐
le arba giliame
prikaistuvyje1)
Sklindžiai
3
200
3
190
10–20
Kepimo padėk‐
le1)
1) Įkaitinkite 10 minučių.
APKEPAI
PATIEKALAS
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
Lentynos
padėtis
Karšto oro srautas
Temp. Lentynos pa‐ Temp.
(°C)
dėtis
(°C)
Gaminimo
trukmė
(min.)
Pastabos
Makaronų ap‐
kepas
2
200
2
180
40–50
Formoje
Daržovių ap‐
kepas
2
200
2
175
45–60
Formoje
Apkepai su
įdaru
1
180
1
180
50–60
Formoje1)
Lazanija
2
180–
190
2
180–
190
25–40
Formoje1)
Įdaryti makaro‐
nai kaneloni
2
180–
190
2
180–
190
25–40
Formoje1)
Gaminimo
trukmė
(min.)
Pastabos
1) Įkaitinkite 10 minučių.
MĖSA
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
Lentynos
padėtis
Temp.
(°C)
Lentynos
padėtis
Temp.
(°C)
Jautiena
2
200
2
190
50–70
Ant vielinės
lentynėlės
Kiauliena
2
180
2
180
90–120
Ant vielinės
lentynėlės
Veršiena
2
190
2
175
90–120
Ant vielinės
lentynėlės
Angliškas rost‐
bifas, puskepis
2
210
2
200
50–60
Ant vielinės
lentynėlės
PATIEKALAS
LIETUVIŲ
49
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
Lentynos
padėtis
Temp.
(°C)
Lentynos
padėtis
Temp.
(°C)
Angliškas rost‐
bifas, vidutiniš‐
kai iškepęs
2
210
2
200
60–70
Ant vielinės
lentynėlės
Angliškas rost‐
bifas, iškeptas
2
210
2
200
70–75
Ant vielinės
lentynėlės
Kiaulienos
mentė
2
180
2
170
120–150
Su jautiena
Kiaulienos kul‐
ninė
2
180
2
160
100–120
2 vnt.
Aviena
2
190
2
175
110–130
Koja
Viščiukas
2
220
2
200
70–85
Visas
Kalakutas
2
180
2
160
210–240
Visas
Antis
2
175
2
220
120–150
Visa
Žąsis
2
175
1
160
150–200
Visa
Triušiena
2
190
2
175
60–80
Supjaustyta
gabalais
Zuikis
2
190
2
175
150–200
Supjaustytas
gabalais
Fazanas
2
190
2
175
90–120
Visas
Gaminimo
trukmė
(min.)
Pastabos
PATIEKALAS
Gaminimo
trukmė
(min.)
Pastabos
ŽUVIS
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
Lentynos
padėtis
Temp.
(°C)
Lentynos
padėtis
Temp.
(°C)
Upėtakis / jū‐
ros karšis
2
190
2
175
40–55
3–4 žuvys
Tunas / lašiša
2
190
2
175
35–60
4–6 filė
PATIEKALAS
11.6 Mažasis kepintuvas
Prieš kepimą maždaug 10 minučių pa‐
kaitinkite tuščią orkaitę.
Mažasis kepintuvas
Gaminimo trukmė (min.)
Gabalai
Kiekis
(g)
Lentynos
padėtis
Temp.
(°C)
Viena pu‐
sė
Antra pusė
Filė bifšteksai
4
800
4
maks.
12 - 15
12 - 14
Jautienos didkeps‐
nis
4
600
4
maks.
10 - 12
6-8
Dešrelės
8
-
4
maks.
12 - 15
10 - 12
PATIEKALAS
50 www.electrolux.com
Mažasis kepintuvas
Gaminimo trukmė (min.)
Gabalai
Kiekis
(g)
Lentynos
padėtis
Temp.
(°C)
Viena pu‐
sė
Antra pusė
Kiaulienos mušti‐
niai
4
600
4
maks.
12 - 16
12 - 14
Viščiukas (per‐
pjautas pusiau)
2
1000
4
maks.
30 - 35
25 - 30
Kebabai
4
-
4
maks.
10 - 15
10 - 12
Vištienos krūtinėlė
4
400
4
maks.
12 - 15
12 - 14
Mėsainis
6
600
4
maks.
20 - 30
-
PATIEKALAS
Žuvies filė
4
400
4
maks.
12 - 14
10 - 12
Skrebutis su gar‐
nyru
4-6
-
4
maks.
5-7
-
Skrebučiai
4-6
-
4
maks.
2-4
2-3
11.7 Terminis kepintuvas
Jautiena
Kiekis
Lentynos padė‐
tis
Temperatūra
(°C)
Trukmė (min.)
Rostbifas arba filė,
puskepis
storio cm
1
190 - 200 1)
5-6
Rostbifas arba filė,
vidutiniškai iškeptas
storio cm
1
180 - 190 1)
6-8
Rostbifas arba filė,
iškeptas
storio cm
1
170 - 180 1)
8 - 10
Kiekis
Lentynos padė‐
tis
Temperatūra
(°C)
Trukmė (min.)
Mentė, sprandinė,
kumpis
1–1,5 kg
1
160 - 180
90 - 120
Kapotinis, kiaulie‐
nos / jautienos šon‐
kauliukai
1–1,5 kg
1
170 - 180
60 - 90
Mėsos ruletas
750 g–1 kg
1
160 - 170
50 - 60
Kiaulės koja (apvir‐
ta)
750 g–1 kg
1
150 - 170
90 - 120
PATIEKALAS
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kiauliena
PATIEKALAS
LIETUVIŲ
51
Veršiena
PATIEKALAS
Kiekis
Lentynos padėtis
Temperatūra
(°C)
Trukmė (min.)
Kepta veršiena
1 kg
1
160 - 180
90 - 120
Veršienos kulni‐
nė
1,5–2 kg
1
160 - 180
120 - 150
PATIEKALAS
Kiekis
Lentynos padėtis
Temperatūra
(°C)
Trukmė (min.)
Ėriuko koja, kep‐
ta aviena
1–1,5 kg
1
150 - 170
100 - 120
Avienos nugari‐
nė
1–1,5 kg
1
160 - 180
40 - 60
Kiekis
Lentynos padėtis
Temperatūra
(°C)
Trukmė (min.)
Paukštiena, su‐
200–250 g porci‐
pjaustyta porcijo‐
ja
mis
1
200 - 220
30 - 50
Viščiukas, per‐
pjautas pusiau
400–500 g porci‐
ja
1
190 - 210
35 - 50
Viščiukas, višta
1–1,5 kg
1
190 - 210
50 - 70
Antis
1,5–2 kg
1
180 - 200
80 - 100
Žąsis
3,5–5 kg
1
160 - 180
120 - 180
Kalakutas
2,5–3,5 kg
1
160 - 180
120 - 150
Kalakutas
4–6 kg
1
140 - 160
150 - 240
Kiekis
Lentynos padėtis
Temperatūra
(°C)
Trukmė (min.)
1–1,5 kg
1
210 - 220
40 - 60
Ėriena
Paukštiena
PATIEKALAS
Žuvis (troškinta)
PATIEKALAS
Žuvis
11.8 Atšildymas
PATIEKALAS
Viščiukas
(g)
1000
Atšildymo
trukmė (min.)
100 - 140
Likusiojo atitirpini‐
mo trukmė (min.)
Pastabos
20 - 30
Viščiuką padėkite ant di‐
delėje lėkštėje apverstos
mažos lėkštutės. Patiekalo
gaminimo laikui įpusėjus,
apverskite.
52 www.electrolux.com
(g)
Atšildymo
trukmė (min.)
Likusiojo atitirpini‐
mo trukmė (min.)
Pastabos
Mėsa
1000
100 - 140
20 - 30
Patiekalo gaminimo laikui
įpusėjus, apverskite.
Mėsa
500
90 - 120
20 - 30
Patiekalo gaminimo laikui
įpusėjus, apverskite.
Upėtakis
150
25 - 35
10 - 15
-
Braškės
300
30 - 40
10 - 20
-
Sviestas
250
30 - 40
10 - 15
-
Grietinė
2 X 200
80 - 100
10 - 15
Grietinę galima gerai iš‐
plakti ir ne visiškai atitirp‐
dytą.
1400
60
60
-
PATIEKALAS
Didelins puoš‐
nus tortas
11.9 Konservavimas
Minkšti vaisiai
KONSERVAVIMAS
Žemuogės, mlynės,
avietės, prinokę ag‐
rastai
Temperatūra (°C)
160 – 170
Virimo trukmė (min.), Papildomas gaminimo
kol susidaro burbuliu‐ laikas esant 100 °C
kai
(min)
35 – 45
–
Kaulavaisiai
KONSERVAVIMAS
Kriaušės, svarainiai,
slyvos
Temperatūra (°C)
160 – 170
Virimo trukmė (min.), Papildomas gaminimo
kol susidaro burbuliu‐ laikas esant 100 °C
kai
(min)
35 – 45
10 – 15
Daržovės:
KONSERVAVIMAS
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė (min.), Papildomas gaminimo
kol susidaro burbuliu‐ laikas esant 100 °C
kai
(min)
Morkos1)
160 – 170
50 – 60
5 – 10
Agurkai
160 – 170
50 – 60
–
Marinuotos daržovės
160 – 170
50 – 60
5 – 10
Kaliaropės, žirniai,
šparagai
160 – 170
50 – 60
15 – 20
1) Išjungę prietaisą, palikite konservus orkaitėje.
11.10 Džiovinimas
Orkaitės lentynas uždenkite kepimo popieriumi.
LIETUVIŲ
53
DARŽOVĖS
Lentynos padėtis
1 lygis
2 lygiai
Temperatūra
(°C)
Trukmė (val.)
Pupos
3
1/4
60–70
6–8
Pipirai
3
1/4
60–70
5–6
Daržovės sriubai
3
1/4
60–70
5–6
Grybai
3
1/4
50–60
6–8
Prieskoniniai au‐
galai
3
1/4
40–50
2–3
PATIEKALAS
VAISIAI
Lentynos padėtis
1 lygis
2 lygiai
Temperatūra
(°C)
Trukmė (val.)
Slyvos
3
1/4
60–70
8–10
Abrikosai
3
1/4
60–70
8–10
Pjaustyti obuoliai
3
1/4
60–70
6–8
Kriaušės
3
1/4
60–70
6–9
PATIEKALAS
11.11 Mėsos termometro lentelė
PATIEKALAS
Kepimo temperatūra (°C)
Kepta veršiena
75 - 80
Veršiuko koja
85 - 90
Angliškas rostbifas, puskepis
45 - 50
Angliškas rostbifas, vidutiniškai iškepęs
60 - 65
Angliškas rostbifas, iškeptas
70 - 75
Kiaulienos mentė
80 - 82
Kiaulienos kulninė
75 - 80
Ėriena
70 - 75
Viščiukas
98
Zuikis
70 - 75
Upėtakis / jūros karšis
65 - 70
Tunas / lašiša
65 - 70
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
• Prietaiso priekį valykite minkštu audiniu ir šiltu
vandeniu su valymo priemone.
54 www.electrolux.com
• Metaliniams paviršiams valyti naudokite įpras‐
tą valymo priemonę.
• Orkaitės vidų valykite po kiekvieno naudojimo.
Taip lengviau nuvalysite nešvarumus ir jie ne‐
pridegs.
• Įsisenėjusius nešvarumus valykite specialiu
orkaičių valikliu.
• Po kiekvieno naudojimo išvalykite visus orkai‐
tės priedus ir juos išdžiovinkite. Valykite
minkštu audiniu ir šiltu vandeniu su valymo
priemone.
• Jeigu turite neprisvylančių priedų, neplaukite
jų stipraus poveikio priemonėmis, aštriais
daiktais arba indaplovėje. Taip galite pažeisti
neprisvylančią dangą.
12.1 Durelių tarpiklio valymas
• Reguliariai tikrinkite durelių tarpiklį. Durelių
tarpiklis apjuostas aplink orkeitės angos rėmą.
Nenaudokite prietaiso, jeigu durelių tarpiklis
yra pažeistas. Kreipkitės į techninio aptarnavi‐
mo centrą.
• Jei norite valyti durelių tarpiklį, žr. bendrąją va‐
lymo informaciją.
12.2 Lentynų atramos
Galite ištraukti lentynėles ir išvalyti šonines sie‐
neles.
Nerūdijančio plieno ir aliuminio prietai‐
sai
Orkaitės dureles valykite tik drėgna
kempine. Nusausinkite minkštu audiniu.
Nenaudokite plieno vilnos, rūgšties ar
abrazyvinių medžiagų, nes jie gali pa‐
žeisti orkaitės paviršių. Orkaitės valdy‐
mo pultą valykite vadovaudamiesi tais
pačiais perspėjimais.
Lentynų atramų išėmimas
1. Atitraukite lentynos atramos priekį nuo šoni‐
nės sienelės.
2.
1
Atitraukite lentynos atramos galą nuo sie‐
nelės ir išimkite.
2
Lentynų atramų įdėjimas
Įdėkite lentynų atramas atvirkščia tvarka.
Užapvalinti lentynų atramų galai turi būti
priekyje.
12.3 Orkaitės lemputė
ĮSPĖJIMAS
Keisdami orkaitės lemputę, būkite atsar‐
gūs. Kyla elektros smūgio pavojus.
LIETUVIŲ
Prieš keisdami orkaitės lemputę:
• Išjunkite orkaitę.
• Išimkite saugiklius iš skirstomosios saugiklių
dėžutės arba išjunkite jungtuvą.
Orkaitės apačioje padėkite skudurėlį,
kad apsaugotumėte orkaitės lemputę ir
stiklinį gaubtelį.
Halogeninę lemputę visada suimkite
skudurėliu, kad ant lemputės neprisviltų
riebalų likučiai.
1.
2.
3.
4.
Sukite stiklinį gaubtelį prieš laikrodžio rodyk‐
lę ir nuimkite jį.
Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama, 300
°C karščiui atsparia orkaitės lempute.
Naudokite to paties tipo orkaitės lemputę.
Uždėkite stiklinį gaubtelį.
12.4 Orkaitės viršus
Galite išimti kepintuvą, kad būtų lengviau išvalyti
orkaitės viršų.
ĮSPĖJIMAS
Prieš išimdami kepintuvą, išjunkite prie‐
taisą. Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs.
Galima nusideginti.
1.
Atsukite kepintuvą laikantį varžtą. Pirmą
kartą tai atlikite atsuktuvu.
2.
3.
4.
55
Atsargiai nuleiskite kepintuvą.
Orkaitės viršų išvalykite minkšta šluoste, su‐
drėkinta šiltame muiluotame vandenyje, ir
palikite nudžiūti.
Įdėkite kepintuvą, atlikdami veiksmus at‐
virkščia eilės tvarka.
ĮSPĖJIMAS
Būtinai tinkamai sumontuokite kepintu‐
vą, kad jis nenukristų.
12.5 Orkaitės durelių valymas
Orkaitės dureles sudaro trys stiklo plokštės, įtai‐
sytos viena už kitos. Galite nuimti orkaitės dure‐
les ir vidines stiklo plokštes, kad nuvalytumėte
jas.
ATSARGIAI
Nenaudokite prietaiso be stiklo plokščių.
Durelių atidarymo kryptis priklauso nuo
jūsų orkaitės modelio. Vienų modelių
durelės atidaromos iš dešinės, o kitų –
iš kairės pusės.
56 www.electrolux.com
Orkaitės durelių ir stiklo plokščių išėmimas
A
B
1.
Paspauskite mygtukus, esančius durelių ap‐
dailos (A) šonuose, ant viršutinio dangčio,
patraukite dureles į viršų ir išimkite jas.
2.
Abiem rankomis tvirtai laikydami vidinį stiklą
B, ištraukite jį iš jo pradinės vietos, slinkda‐
mi aukštyn. Tokiu pat būdu išimkite antrą
stiklo plokštę.
ATSARGIAI
Būtinai tvirtai laikykite stiklus, kad jie ne‐
iškristų.
Dureles valykite drėgna kempine ir nusausinkite
minkšta šluoste. Niekada nenaudokite plieno vil‐
nos, rūgščių arba abrazyvinių valymo priemonių,
nes jos gali pažeisti paviršių.
Durelių ir stiklo plokščių įdėjimas
Išvalę orkaitės dureles, įdėkite stiklo plokštes, at‐
likdami veiksmus atvirkščia eilės tvarka. Viduri‐
nės stiklo plokštės viršuje yra mažas taškas, o
ant antros – šilkografinė spauda. Būtinai tinkamai
įdėkite vidurinę stiklo plokštę.
Šilkografinės spaudos sritis privalo būti nukreipta
į vidinę durelių pusę. Palieskite ir įsitikinkite, ar
įrengus stiklo plokštės paviršius nėra šiurkštus.
LIETUVIŲ
57
13. KĄ DARYTI, JEIGU...
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
Problema
Galima priežastis
Pataisymas
Prietaisas nekaista.
Prietaisas yra išjungtas.
Įjunkite prietaisą.
Prietaisas nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite laikrodį.
Prietaisas nekaista.
Nenustatytos būtinos nuostatos.
Įsitikinkite, ar nustatymai yra tin‐
kami.
Prietaisas nekaista.
Įjungta apsaugos nuo vaikų už‐
rakto funkcija.
Žr. skyrių „Užrakto nuo vaikų iš‐
jungimas“.
Prietaisas nekaista.
Suveikė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas sutriko
dėl perdegusio saugiklio. Jeigu
saugiklis pakartotinai suveikia,
kreipkitės į įgaliotąjį elektriką.
Ekrane rodoma F111.
Mėsos termometras (MT) kištu‐
kas netinkamai įkištas į lizdą.
Kuo giliau įkiškite mėsos termo‐
metro kištuką į lizdą.
Lemputė nešviečia.
Lemputė perdegusi.
Pakeiskite lemputę.
Ekrane rodoma „De‐
mo“. Prietaisas nekais‐
ta. Neveikia ventiliato‐
rius.
Veikia bandomasis režimas.
1.
2.
3.
Jeigu patys negalite rasti problemos sprendimo,
kreipkitės į prekybos atstovą arba techninės prie‐
žiūros centrą.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti techninės
priežiūros centrui, nurodyti techninių duomenų
Išjunkite prietaisą.
Palieskite ir palaikykite
,
kol prietaisas įsijungs ir išsi‐
jungs.
Vienu metu palieskite ir pa‐
laikykite
ir
, kol pasi‐
girs garso signalas ir ekrane
užges „d“.
lentelėje. Duomenų lentelę rasite prietaiso viduje,
ant priekinio rėmo.
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
14. TECHNINIAI DUOMENYS
Įtampa
230 V
Dažnis
50 Hz
58 www.electrolux.com
15. ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
2.
15.1 Įrengimas balduose
548
558
Pritvirtinkite prietaisą prie spintelės. Įdėkite
keturis laikiklius (A) į rėmo angas ir priverž‐
kite su prietaisu pristatytus keturis varžtus
(B).
20
A
B
573
589
594
5
15.3 Elektros įrengimas
590
min. 550
20
min. 560
ĮSPĖJIMAS
Elektrą prijungti privalo tik kvalifikuotas
elektrikas.
Gamintojas nėra atsakingas, jeigu jūs
nesiimate skyriuje „Saugos informacija“
nurodytų saugos priemonių.
Prietaisas pristatomas su maitinimo laidu ir kištu‐
ku.
15.4 Kabelis
600
min. 550
20
min. 560
15.2 Prietaiso tvirtinimas prie
spintelės
1.
Atidarykite prietaiso dureles.
Tinkami montuoti ar pakeisti kabeliai: H07 RN-F,
H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F
(T90), H05 BB-F.
Kabelio skerspjūvis priklauso nuo bendrosios ga‐
lios (žr. duomenų plokštelę); žr. lentelę:
Bendra galia
Kabelio skerspjūvis
iki 1 380 W
3 x 0,75 mm²
iki 2 300 W
3 x 1 mm²
iki 3 680 W
3 x 1,5 mm²
Židinio laidas (žalias / geltonas laidas) turi būti 2
cm ilgesnis nei fazinis ir nulinis laidai (mėlynas ir
rudas laidai).
LIETUVIŲ
59
16. APLINKOSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas šiuo
. Išmeskite pakuotę į atitinkamą
ženklu
atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta.
Padėkite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos
prietaisų atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu
pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų
surinkimo punktą arba susisiekite su vietnos
savivaldybe dėl papildomos informacijos.
397280831-C-032013
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement