Electrolux | EOL5821AOX | User manual | Electrolux EOL5821AOX Kasutusjuhend

EOL5821AOX
ET AHI
RO CUPTOR
KASUTUSJUHEND
MANUAL DE UTILIZARE
2
35
2
www.electrolux.com
SISUKORD
1. OHUTUSINFO.................................................................................................... 3
2. OHUTUSJUHISED............................................................................................. 4
3. SEADME KIRJELDUS........................................................................................6
4. JUHTPANEEL.................................................................................................... 7
5. ENNE ESIMEST KASUTAMIST......................................................................... 9
6. IGAPÄEVANE KASUTAMINE............................................................................ 9
7. KELLA FUNKTSIOONID.................................................................................. 12
8. AUTOMAATPROGRAMMID.............................................................................14
9. TARVIKUTE KASUTAMINE............................................................................. 14
10. LISAFUNKTSIOONID.....................................................................................16
11. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID............................................................................17
12. PUHASTUS JA HOOLDUS............................................................................ 28
13. VEAOTSING...................................................................................................31
14. PAIGALDAMINE.............................................................................................32
15. TEHNILISED ANDMED.................................................................................. 33
16. ENERGIATÕHUSUS...................................................................................... 33
SULLE MÕELDES
Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille
loomisel on rakendatud pikaaegset asjatundlikku kogemust ja uuenduslikkust.
Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal te seda ka ei
kasuta – suurepärastes tulemustes võite te alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teave teeninduse kohta:
www.electrolux.com
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registerelectrolux.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed. Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
EESTI
1.
3
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei
vastuta vale paigaldamise või ebaõige kasutuse tõttu
tekkinud vigastuste ja kahjude eest. Hoidke juhend alles,
et saaksite seda ka edaspidi kasutada.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
•
Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased
lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimse puudega
inimesed või kogemuste ja teadmisteta isikud juhul,
kui nende tegevuse üle on järelvalve ja neid
juhendatakse seadme turvalise kasutamise osas ning
nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid
ohte.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Hoidke pakendid lastele kättesaamatuna.
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui
see töötab või jahtub. Katmata osad on kuumad.
Kui seadmel on lapselukk, on soovitatav seda
kasutada.
Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
Alla 3-aastased lapsed tohivad olla seadme läheduses
ainult siis, kui täiskasvanu nende tegevust jälgib.
1.2 Üldine ohutus
•
•
•
•
•
Seadet tohib paigaldada ja kaablit vahetada ainult
kvalifitseeritud elektrik!
Seade läheb kasutamisel seest kuumaks. Ärge
puudutage kütteelemente seadmes. Tarvikute või
ahjunõude eemaldamisel või sisestamisel kasutage
alati pajakindaid.
Enne hooldustöid eemaldage seade vooluvõrgust.
Elektrilöögi ärahoidmiseks tuleb seade enne
ahjuvalgusti vahetamist kindlasti välja lülitada.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
Ärge kasutage ukseklaasi puhastamiseks karedaid,
abrasiivseid puhasteid ega teravaid metallist
kaabitsaid, sest need võivad klaasi pinda kriimustada,
mille tagajärjel võib klaas puruneda
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes
välja vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuses
või lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.
Ahjuriiuli tugede eemaldamiseks tõmmake esmalt
riiulitoe esiots ja seejärel tagumine ots külgseina
küljest lahti. Paigaldage ahjuriiuli toed tagasi
vastupidises järjekorras.
Kasutage ainult selle seadme jaoks ette nähtust
toidutermomeetrit.
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
HOIATUS!
Seadet tohib paigaldada
ainult kvalifitseeritud elektrik!
•
•
•
•
•
•
•
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Järgige seadmega kaasas olevaid
paigaldusjuhiseid.
Olge seadme teise kohta viimisel
ettevaatlik, sest see on raske.
Kasutage alati kaitsekindaid.
Ärge kunagi tõmmake seadet
käepidemest.
Tagage minimaalne kaugus muudest
seadmetest ja mööbliesemetest.
Veenduge, et seade on paigaldatud
kindlate konstruktsioonide alla ja
kõrvale.
Seadme küljed peavad jääma vastu
teiste sama kõrgusega seadmete
külgi.
2.2 Elektriühendus
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
•
•
Kõik elektriühendused peab teostama
kvalifitseeritud elektrik.
Seade peab olema maandatud.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kontrollige, kas andmesildil toodud
elektrilised parameetrid vastavad
vooluvõrgu näitajatele. Vastasel juhul
võtke ühendust elektrikuga.
Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud ohutut pistikupesa.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
Veenduge, et te ei vigastaks
toitepistikut ega -juhet. Kui seadme
toitekaabel tuleb välja vahetada, siis
pöörduge meie hoolduskeskusse.
Jälgige, et toitejuhe ei jääks vastu
seadme ust, eriti siis, kui uks on
kuum.
Isoleeritud ja isoleerimata osad
peavad olema kinnitatud nii, et neid ei
saaks eemaldada ilma tööriistadeta.
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna
toitepistikut pange.
Seadet välja lülitades ärge tõmmake
toitekaablist. Hoidke alati kinni
toitepistikust.
Kasutage ainult õigeid
isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid,
kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb
pesast eemaldada), maalekkevoolu
kaitsmeid ja kontaktoreid.
EESTI
•
•
Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb
varustada mitmepooluselise
isolatsiooniseadisega.
Isolatsiooniseadise lahutatud
kontaktide vahemik peab olema
vähemalt 3 mm.
See seade vastab EMÜ direktiividele.
2.3 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastuse, põletuse,
elektrilöögi või plahvatuse
oht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kasutage seda seadet ainult kodustes
tingimustes.
Ärge muutke seadme tehnilisi
omadusi.
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei
oleks tõkestatud.
Ärge jätke töötavat seadet
järelevalveta.
Lülitage seade välja pärast igakordset
kasutamist.
Olge töötava seadme ukse avamisel
ettevaatlik. Välja võib paiskuda tulist
õhku.
Ärge kasutage seadet märgade
kätega või juhul, kui seade on
kontaktis veega.
Äge suruge avatud uksele.
Ärge kasutage seadet tööpinna ega
hoiukohana.
Seadme ust avades olge ettevaatlik.
Alkoholi sisaldavate komponentide
kasutamise tagajärjel võib alkohol
õhuga seguneda.
Kui avate ukse, vältige seadme
läheduses sädemeid või lahtist leeki.
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
•
•
•
•
2.4 Puhastus ja hooldus
HOIATUS!
Vigastuse, tulekahju või
seadme kahjustamise oht!
•
•
•
•
•
•
•
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
Et ära hoida emaili kahjustumist või
värvi muutumist:
– ärge asetage ahjunõusid ega teisi
esemeid vahetult seadme põhjale.
– ärge asetage alumiiniumfooliumit
vahetult seadme põhjale.
5
– ärge pange tulist vett vahetult
kuuma seadmesse.
– ärge hoidke niiskeid nõusid ja
toitu seadmes pärast
toiduvalmistamise lõppu.
– olge tarvikute eemaldamisel ja
paigaldamisel ettevaatlik.
Emaili värvi muutumine ei mõjuta
seadme tööd. Tegemist ei ole
defektiga garantii seisukohast.
Vedelikke sisaldavate kookide puhul
kasutage sügavat panni.
Puuviljamahlad tekitavad püsivaid
plekke.
See seade on ette nähtud ainult
toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel,
näiteks ruumide soojendamiseks,
seda kasutada ei tohi.
Küpsetamisel peab ahjuuks olema
alati suletud.
•
•
Enne hooldust lülitage seade välja ja
ühendage toitepistik pistikupesast
lahti.
Veenduge, et seade on maha
jahtunud. Klaaspaneelid võivad
puruneda.
Kui ukse klaaspaneeli tekib mõra,
tuleb see kohe välja vahetada.
Pöörduge teeninduskeskusse.
Olge ukse seadme küljest
eemaldamisel ettevaatlik. Uks on
raske!
Puhastage seadet regulaarselt, et
vältida pinnamaterjali kahjustumist.
Seadmesse jäänud rasv või toit võib
põhjustada tulekahju.
Puhastage seadet pehme niiske
lapiga. Kasutage ainult neutraalseid
pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme,
lahusteid ega metallist esemeid.
Ahjupihusti kasutamisel järgige
pakendil olevaid ohutusjuhiseid.
Katalüütilise emaili (kui see on
olemas) puhastamisel ärge kasutage
mingeid pesuaineid.
6
www.electrolux.com
2.5 Sisevalgusti
•
2.6 Jäätmekäitlus
Selles seadmes kasutatav valgustipirn
või halogeenlamp on mõeldud
kasutamiseks ainult kodumasinates.
Ärge kasutage seda ruumide
valgustamiseks.
HOIATUS!
Elektrilöögi oht!
•
•
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
Enne lambi asendamist ühendage
seade vooluvõrgust lahti.
Kasutage ainult ühesuguste tehniliste
näitajatega lampe.
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake toitekaabel seadme küljest
lahti ja visake ära.
Eemaldage seadme ukse fiksaator, et
vältida laste ja loomade seadmesse
lõksujäämist.
3. SEADME KIRJELDUS
3.1 Ülevaade
1
8
2
3
4
5
5
4
3
2
1
6
1
2
3
4
5
6
7
8
Juhtpaneel
Elektronprogrammeerija
Toidutermomeetri pesa
Kütteelement
Valgusti
Ventilaator
Ahjuriiuli tugi, eemaldatav
Ahjuriiuli tasandid
7
Toidutermomeetri pistik asub
ahju käepideme-poolses
küljes.
3.2 Tarvikud
•
Traatrest
Keedunõudele, koogivormidele,
praadidele.
•
•
•
•
Küpsetusplaat
Kookidele ja küpsistele.
Grill/küpsetuspann
Küpsetamiseks ja röstimiseks või
rasva kogumiseks.
Toidutermomeeter
Toidu küpsetusastme mõõtmiseks.
Teleskoopsiinid
Restidele ja plaatidele.
EESTI
7
4. JUHTPANEEL
4.1 Elektronprogrammeerija
1
2 3 4 5
6
7 8 9 10 11
Kasutage seadmega töötades sensorvälju.
Sensor‐
väli
1
Funktsioon
Märkus
SISSE/VÄLJA
Seadme sisse- ja väljalülitamiseks.
Küpsetusrežiimid Puudutage üks kord sensorvälja, et valida kü‐
või Juhendatud
psetusrežiim või menüü: Juhendatud küpseta‐
küpsetamine
mine. Puudutage uuesti sensorvälja, et menüü‐
sid vahetada: Küpsetusrežiimid, Juhendatud
küpsetamine. Ahjuvalgusti sisse või välja lülita‐
miseks hoidke välja 3 sekundit all.
2
Tagasi
3
Menüüs ühe tasandi võrra tagasi liikumiseks.
Peamenüü kuvamiseks puudutage välja 3 se‐
kundit.
4
Temperatuuri va‐ Temperatuuri valimiseks või seadme käesoleva
limine
temperatuuri kuvamiseks. Puudutage sensor‐
välja 3 sekundit, et sisse või välja lülitada funkt‐
sioon: Kiirkuumutus.
5
Lemmikprog‐
ramm
Lemmikprogrammide salvestamiseks ja neile li‐
gipääsemiseks.
Ekraan
Näitab seadme hetkeseadeid.
Üles
Menüüs üles liikumiseks.
Alla
Menüüs alla liikumiseks.
Aja- ja lisafunkt‐
sioonid
Eri funktsioonide valimiseks. Küpsetusrežiimi
töötamise ajal puudutage sensorvälja, et valida
taimer või funktsioonid: Nuppude lukustus,
Lemmikprogramm, Heat + Hold, Set + Go.
Võite ka muuta toidutermomeetri seadeid.
Minutilugeja
Funktsiooni valimiseks: Minutilugeja.
6
7
8
9
10
-
8
www.electrolux.com
Sensor‐
väli
11
Funktsioon
Märkus
OK
Valiku või seade kinnitamiseks.
4.2 Ekraan
A
B
C
E
D
A)
B)
C)
D)
E)
Küpsetusrežiim
Kellaaeg
Kuumutusindikaator
Temperatuur
Funktsiooni kestus või lõpuaeg
Muud ekraani indikaatorid:
Sümbol
Funktsioon
Minutilugeja
Funktsioon töötab.
Kellaaeg
Ekraanil kuvatakse olemasolev kel‐
laaeg.
Kestus
Ekraanil kuvatakse vajalik küpsetu‐
saeg.
Lõpp
Ekraanil kuvatakse küpsetuse lõ‐
puaeg.
Temperatuur
Ekraanil kuvatakse temperatuur.
Aja näitamine
Ekraanil kuvatakse, kui kaua küpse‐
tusrežiim töötab. Kellaaja lähtesta‐
miseks vajutage samaaegselt
nuppe
ja
.
Arvutamine
Seade arvutab küpsetusaja.
Kuumutusindikaator
Ekraanil kuvatakse seadme temper‐
atuur.
Kiirkuumutuse indikaator Funktsioon on sees. See lühendab
kuumutusaega.
Kaaluautomaatika
Ekraanil on näha, et automaatne
kaalusüsteem on sisse lülitatud või
et kaalu saab muuta.
Heat + Hold
Funktsioon on sees.
EESTI
9
5. ENNE ESIMEST KASUTAMIST
1. Väärtuse valimiseks vajutage
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
või
.
2. Kinnitamiseks vajutage
5.1 Esmane puhastamine
.
5.3 Eelkuumutus
Eemaldage kõik tarvikud ja
eemaldatavad ahjuriiuli toed.
Eelsoojendage tühja seadet, et põletada
ära allesjäänud rasv.
Vt jaotist "Puhastus ja
hooldus".
1. Valige funktsioon: Ülemine + alumine
kuumutus
ja maksimaalne
temperatuur.
2. Laske seadmel tund aega töötada.
Enne esmakordset kasutamist tuleb
seade puhastada.
Pange kõik tarvikud ja eemaldatavad
ahjuresti toed oma kohale tagasi.
3. Valige funktsioon: Pöördõhk
ja
maksimaalne temperatuur.
4. Laske seadmel 15 minutit töötada.
Tarvikud võivad tavalisest kuumemaks
minna. Seade võib väljastada lõhna ja
tossu. Tegu pole veaga. Veenduge, et
õhk saab piisavalt liikuda.
5.2 Esmakordne ühendamine
Seadme esmakordsel vooluvõrguga
ühendamisel ning pärast
elektrikatkestust tuleb valida ekraani
keel, kontrastsus, heledus ja kellaaeg.
6. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
3. Alammenüüsse liikumiseks või seade
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
kinnitamiseks vajutage
Vajutades , saate alati
peamenüüsse tagasi
pöörduda.
6.1 Menüüdes liikumine
1. Lülitage seade sisse.
2. Kindla menüüelemendi valimiseks
kasutage nuppu
või
.
.
6.2 Menüüde ülevaade
Peamenüü
Süm‐
bol
Menüüelement
Rakendus
Küpsetusrežiimid
Sisaldab küpsetusrežiimide loendit.
Juhendatud küpsetamine
Sisaldab automaatprogrammide loendit.
Lemmikprogramm
Sisaldab kasutaja poolt loodud lemmik-küpse‐
tusprogrammide loendit.
Üldseaded
Selle abil saate valida muid seadeid.
10
www.electrolux.com
Süm‐
bol
Menüüelement
Rakendus
Muu
Sisaldab lisa-küpsetusrežiimide loendit.
Alammenüü: Üldseaded
Süm‐
bol
Alammenüü
Kirjeldus
Kellaaja sisestamine
Käesoleva kellaaja sisestamiseks.
Aja näitamine
Kui funktsioon on SEES, ilmub seadme väljalü‐
litamisel ekraanile käesolev kellaaeg.
Set + Go
Kui funktsioon on SEES, saate valikute aknas
valida: Set + Go.
Heat + Hold
Kui funktsioon on SEES, saate valikute aknas
valida: Heat + Hold.
Küpsetusaja pikendamine
Lülitab küpsetusaja pikendamisfunktsiooni
sisse ja välja.
Displei kontrastsus
Reguleerib sammhaaval ekraani kontrastsust.
Displei heledus
Reguleerib sammhaaval ekraani heledust.
Keel
Määrab ekraanil kasutatava keele.
Helitugevus
Reguleerib sammhaaval klahvivajutuste ja sig‐
naalide helitugevust.
Nuputoonid
Lülitab puuteväljade heli sisse ja välja. SISSE/
VÄLJA puutevälja heli ei ole võimalik deakti‐
veerida.
Hoiatustoonid
Lülitab hoiatustoonid sisse ja välja.
Hooldus
Kuvab tarkvara versiooni ja konfiguratsiooni.
Tehase seaded
Lähtestab kõik seaded tehase seadetele.
6.3 Küpsetusrežiimid
Küpsetusrežiim
Pöördõhk
Rakendus
Küpsetamiseks korraga kuni kolmel tasandil ja
toidu kuivatamiseks.Seadke ahju temperatuur
20–40 °C madalamaks kui funktsiooniga: Üle‐
mine + alumine kuumutus.
EESTI
Küpsetusrežiim
11
Rakendus
Pitsarežiim
Ühel ahjutasandil toitude küpsetamiseks, mis
vajavad intensiivsemat pruunistamist ja krõbe‐
dat põhja. Seadke ahju temperatuur 20–40 °C
madalamaks kui funktsiooniga: Ülemine + alu‐
mine kuumutus.
Ülemine + alumine
kuumutus
Ahju ühel tasandil küpsetamiseks ja röstimi‐
seks.
Küpsetamine madalal t Eriti õrnade, mahlaste praadide valmistami‐
°
seks.
Alumine kuumutus
Krõbeda põhjaga kookide küpsetamiseks ja toi‐
du hoidistamiseks.
Niiske pöördõhk
Energia säästmiseks küpsetamisel ja kuivade
küpsetiste valmistamisel. Ka vormides valmis‐
küpsetiste küpsetamiseks ühel riiulitasandil.
Vastavalt standardile EN50304 kasutati seda
funktsiooni energiaklassi määratlemiseks.
ÖKO-röstimine
ÖKO-režiimid võimaldavad toiduvalmistamise
ajal energiat optimaalselt tarvitada. Esmalt on
vajalik määrata küpsetamisaeg. Lisateabe saa‐
miseks soovitatavate seadete kohta vt küpse‐
tustabeleid koos vastava funktsiooniga.
Külmutatud toiduained
Kiirtoidu, nt friikartulite, kartuliviilude, kevadrul‐
lide krõbedaks valmistamiseks.
Grill
Õhemate toitude grillimiseks ja leiva/saia rösti‐
miseks.
Kiirgrill
Lamedate toiduainete suures koguses grillimi‐
seks ja röstimiseks.
Turbogrill
Suuremate kondiga liha- või linnulihatükkide
röstimiseks ühel riiulitasandil. Ka gratineerimi‐
seks ja pruunistamiseks.
6.4 Muu
Küpsetusrežiim
Rakendus
Leib
Leiva küpsetamiseks.
Gratineerimine
Vormiroogade (nt lasanje või kartuligratään)
valmistamiseks. Ka gratineerimiseks ja pruu‐
nistamiseks.
12
www.electrolux.com
Küpsetusrežiim
Rakendus
Taigna kergitamine
Pärmitaigna kontrollitud kergitamiseks enne
küpsetamist.
Nõude soojendamine
Taldriku soojendamiseks enne serveerimist.
Hoidistamine
Köögiviljade hoidistamiseks, näiteks marineeri‐
miseks.
Kuivatamine
Viilutatud puuviljade (nagu õunte, ploomide,
virsikute) ja köögiviljade (nagu tomatite, suvi‐
kõrvitsa, seente) kuivatamiseks.
Soojashoidmine
Toidu soojas hoidmiseks.
Sulatamine
Külmutatud toidu sulatamiseks.
6.5 Küpsetusrežiimi käivitamine
6.7 Kiirkuumutuse indikaator
1. Lülitage seade sisse.
2. Valige menüü: Küpsetusrežiimid.
See funktsioon lühendab kuumutusaega.
3. Kinnitamiseks vajutage
4. Valige küpsetusrežiim.
.
Funktsiooni aktiveerimiseks hoidke 3
sekundit all. Kuumutusindikaator muutub.
5. Kinnitamiseks vajutage
6. Valige temperatuur.
.
6.8 Jääkkuumus
7. Kinnitamiseks vajutage
.
Seadme väljalülitamisel kuvatakse
ekraanil jääkkuumuse näit. Seda soojust
saab kasutada toidu soojashoidmiseks.
6.6 Kuumutusindikaator
Küpsetusrežiimi käivitamisel kuvatakse
ekraanil riba. Riba näitab, et temperatuur
tõuseb.
7. KELLA FUNKTSIOONID
7.1 Kellafunktsioonide tabel
Kellafunktsioon
Minutilugeja
Rakendus
Pöördloenduse valimiseks (maks. 2 h 30
min). See funktsioon ei mõjuta seadme
tööd.
Funktsiooni aktiveerimiseks kasutage
Minutite valimiseks vajutage
käivitamiseks puudutage
või
.
.
;
EESTI
Kellafunktsioon
Rakendus
Kestus
Tööaja pikkuse valimiseks (maks. 23 h 59
min).
Lõpp
Küpsetusrežiimi väljalülitusaja valimiseks
(maks. 23 h 59 min).
Kui määrate kellafunktsioonile aja,
alustatakse pöördloendust 5 sekundi
pärast.
Kui kasutate kella
funktsioone: Kestus, Lõpp,
lülitab seade kütteelemendid
välja pärast 90% määratud
aja möödumist. Seade
kasutab jääkkuumust, et
jätkata küpsetusprotsessi,
kuni aeg saab täis (3–20
minutit).
7.2 Kellafunktsioonide valimine
•
•
•
Enne kui kasutate
funktsioone: Kestus ja
Lõpp, tuleb valida
küpsetusrežiim ja
temperatuur. Seade
lülitub automaatselt välja.
Funktsioone: Kestus ja
Lõpp võite kasutada
koos, kui soovite mingil
kindlal ajal seadme
automaatselt sisse ja
hiljem välja lülitada.
Funktsioone: Kestus ja
Lõpp koos
toidutermomeetriga
kasutada ei saa.
1. Valige küpsetusrežiim.
2. Vajutage järjest nuppu , kuni
ekraanil kuvatakse vajalik
kellafunktsioon ja vastav sümbol.
3. Vajutage
valimiseks.
13
või
vajaliku aja
4. Kinnitamiseks vajutage
.
Kui aeg saab täis, kostab helisignaal.
Seade lülitub välja. Ekraanil kuvatakse
teade.
5. Signaali väljalülitamiseks puudutage
sensorvälja.
7.3 Heat + Hold
Tingimused funktsiooni kasutamiseks:
•
•
Valitud temperatuur on kõrgem kui 80
°C.
Funktsioon: Kestus on valitud.
Funktsioon: Heat + Hold hoiab toitu 30
minutit 80 °C juures. See lülitub sisse
pärast küpsetuse või röstimise lõppu.
Funktsiooni saate sisse või välja lülitada
menüüs: Üldseaded.
1. Lülitage seade sisse.
2. Valige küpsetusrežiim.
3. Valige temperatuur üle 80 °C.
4. Vajutage järjest , kuni ekraanil
kuvatakse: Heat + Hold.
5. Kinnitamiseks vajutage
.
Funktsiooni lõppedes kostab helisignaal.
Küpsetusrežiimide muutmisel jääb see
funktsioon sisse.
7.4 Küpsetusaja pikendamine
Funktsioon: Küpsetusaja pikendamine
pikendab küpsetusrežiimi kestust pärast
valiku Kestus lõppemist.
Sobib kõigi
küpsetusrežiimidega, mille
puhul kasutatakse
funktsioone Kestus või
Kaaluautomaatika.
Ei ühildu toidutermomeetrit
kasutavate
küpsetusrežiimidega.
1. Kui küpsetusaeg saab täis, kostab
helisignaal. Vajutage sensorvälja.
Ekraanil kuvatakse teade.
2. Sisselülitamiseks vajutage
tühistamiseks .
3. Valige funktsiooni pikkus.
4. Vajutage
.
;
14
www.electrolux.com
8. AUTOMAATPROGRAMMID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
8.1 Juhendatud küpsetamine
koos valikuga "Retseptiraamat"
Selle seadme juurde kuulub retseptide
kogu. Neid retsepte te muuta ei saa.
1. Lülitage seade sisse.
2. Valige menüü: Juhendatud
küpsetamine. Kinnitamiseks vajutage
.
3. Valige kategooria ja roog.
.
Kinnitamiseks vajutage
4. Valige retsept. Kinnitamiseks
vajutage
.
Kui kasutate funktsiooni:
Manuaalne, kasutab seade
automaatseid seadeid. Neid
saab muuta nagu teiste
funktsioonide puhulgi.
1. Lülitage seade sisse.
2. Valige menüü: Juhendatud
küpsetamine. Kinnitamiseks vajutage
.
3. Valige kategooria ja roog.
Kinnitamiseks vajutage
.
4. Valige funktsioon: Kaaluautomaatika.
Kinnitamiseks vajutage
.
5. Toidu kaalu määramiseks puudutage
või
. Kinnitamiseks vajutage
.
Automaatprogramm käivitub.
6. Kaalu saate alati muuta. Kaalu
muutmiseks vajutage
või
.
7. Kui aeg saab täis, kostab helisignaal.
Signaali väljalülitamiseks puudutage
mõnda sensorvälja.
Mõne programmi puhul
pöörake toitu 30 minuti
möödudes. Ekraanil
kuvatakse meeldetuletus.
8.2 Juhendatud küpsetamine
koos valikuga
Kaaluautomaatika
See funktsioon arvutab automaatselt
küpsetusaja. Funktsiooni kasutamiseks
tuleb sisestada toidu kaal.
9. TARVIKUTE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
9.1 Toidutermomeeter
ETTEVAATUST!
Kasutage ainult seadmega
kaasasolevat
toidutermomeetrit või
originaalvaruosi.
Silmas tuleb pidada kahte temperatuuri:
ahjutemperatuuri ja toidu
sisetemperatuuri.
Küpsetamise ajal peab
toidutermomeeter olema liha
sees ja pesas.
Toidutermomeeter mõõdab liha
sisetemperatuuri. Kui liha saavutab
määratud temperatuuri, siis lülitub seade
välja.
1. Lülitage seade sisse.
2. Suruge toidutermomeetri ots liha
keskossa.
3. Pange toidutermomeetri pistik
ahjuõõne ülaosas asuvasse pessa.
EESTI
15
Teleskoopsiinide abil saab ahjuriiuleid
mugavamalt sisse lükata ja välja võtta.
ETTEVAATUST!
Ärge peske teleskoopsiine
nõudepesumasinas. Ärge
teleskoopsiine õlitage.
1. Tõmmake mõlemad teleskoopsiinid
välja.
°C
Ekraanil kuvatakse toidutermomeetri
sümbol.
4. Määrake vähemalt 5 sekundi jooksul
või
, et määrata
sisetemperatuur.
5. Määrake küpsetusrežiim ja vajaduse
korral ahju temperatuur.
Seade arvutab välja ligikaudse lõpuaja.
Lõpuaeg on erinevate toidukoguste,
valitud ahjutemperatuuri (minimaalselt
120 °C) ja töörežiimide puhul erinev.
Seade arvutab lõppemisaja välja umbes
30 minuti jooksul.
6. Liha sisetemperatuuri muutmiseks
2. Asetage traatrest teleskoopsiinidele
ja lükake siinid ettevaatlikult sisse.
°C
vajutage .
Kui liha saavutab määratud
sisetemperatuuri, siis kostab helisignaal.
Seade lülitub automaatselt välja.
7. Signaali väljalülitamiseks puudutage
sensorvälja.
8. Eemaldage toidutermomeetri pistik
pesast ja tõstke liha ahjust välja.
HOIATUS!
Toidutermomeeter on tuline.
Põletusoht! Olge ettevaatlik,
kui eemaldate
toidutermomeetri otsa ja
pistikut.
9.2 Teleskoopsiinid
Teleskoopsiinide
paigaldusjuhised hoidke
tuleviku tarbeks alles.
Enne ahju ukse sulgemist peavad
teleskoopsiinid olema täielikult
seadmesse sisse lükatud.
16
www.electrolux.com
10. LISAFUNKTSIOONID
10.1 Lemmikprogramm
10.2 Lapseluku kasutamine
Teil on võimalik salvestada oma
lemmikseadeid (kestust, temperatuuri või
küpsetusrežiime). Need on saadaval
menüüs: Lemmikprogramm. Salvestada
saab 20 programmi.
Lapselukk hoiab ära seadme kogemata
töölehakkamise.
Programmi salvestamine
1. Lülitage seade sisse.
2. Valige küpsetusrežiim või
automaatprogramm.
ja
,
2. Puudutage samaaegselt
kuni ekraanil kuvatakse teade.
Lapselukufunktsiooni väljalülitamiseks
korrake 2. sammu.
10.3 Nuppude lukustus
3. Puudutage järjest , kuni ekraanil
kuvatakse: SALVESTA.
.
4. Kinnitamiseks vajutage
Ekraanil kuvatakse esimest vaba
mälukohta.
See funktsioon hoiab ära küpsetusrežiimi
kogemata muutmise. Funktsiooni saate
sisse lülitada ainult seadme töötamise
ajal.
1. Lülitage seade sisse.
2. Valige küpsetusrežiim või seade.
3. Vajutage järjest , kuni ekraanil
kuvatakse: Nuppude lukustus.
5. Kinnitamiseks vajutage
.
6. Sisestage programmi nimi.
Esimene täht vilgub.
7. Tähe muutmiseks puudutage
või
4. Kinnitamiseks vajutage
.
Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage
. Ekraanil kuvatakse teade. Vajutage
.
8. Vajutage
.
Järgmine täht vilgub.
9. Vajadusel korrake 7. sammu.
10. Salvestamiseks vajutage ja hoidke
.
Täis mälukohad saab üle kirjutada. Kui
ekraanil kuvatakse esimene vaba
mälukoht, puudutage
1. Lülitage seade sisse.
või
ja
vajutage
, et olemasolev programm
üle kirjutada.
Programmi nime saate muuta menüüs:
Muuda programmi nime.
järjest
; kinnitamiseks vajutage
Seadme väljalülitamisel
lülitatakse välja ka see
funktsioon.
10.4 Set + Go
Funktsioon võimaldab valida
küpsetusrežiimi (või programmi) ja see
hiljem sensorvälja puudutades käivitada.
1. Lülitage seade sisse.
2. Valige küpsetusrežiim.
Programmi käivitamine
3. Vajutage järjest , kuni ekraanil
kuvatakse: Kestus.
4. Valige aeg.
1. Lülitage seade sisse.
2. Valige menüü: Lemmikprogramm.
5. Vajutage järjest , kuni ekraanil
kuvatakse: Set + Go.
.
3. Kinnitamiseks vajutage
4. Valige oma lemmikprogrammi nimi.
6. Kinnitamiseks vajutage
.
Funktsiooni käivitamiseks vajutage
5. Kinnitamiseks vajutage
.
, et pääseda otse menüüsse:
Vajutage
Lemmikprogramm.
.
sensorvälja (välja arvatud ): Set + Go.
Valitud küpsetusrežiim käivitub.
Küpsetusrežiimi lõppedes kostab
helisignaal.
EESTI
•
•
•
Nuppude lukustus on
sees, kui küpsetusrežiim
töötab.
Menüü: Üldseaded
võimaldab sisse ja välja
lülitada funktsiooni: Set +
Go.
•
10.5 Automaatne väljalülitus
Turvakaalutlustel lülitub seade mõne aja
pärast automaatselt välja, kui
küpsetusrežiim töötab ja te ühtegi seadet
ei muuda.
Temperatuur (°C) Väljalülituse aeg
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maksimaalne 1.5
Automaatne väljalülitus ei
tööta funktsioonidega:
Sisevalgustus,
toidutermomeeter,Lõpp,
Kestus.
17
Ööheledus - kui seade on välja
lülitatud, on ekraani heledus madalam
kella 22:00:00 kuni 06:00:00.
Päevaheledus:
– kui seade on sisse lülitatud.
– kui puudutate ööheleduse režiimi
ajal mõnda sensorvälja (välja
arvatud SISSE/VÄLJA), lülitub
ekraan järgneva 10 sekundi
jooksul päevaheleduse režiimi.
– kui seade on välja lülitatud ja te
valite funktsiooni: Minutilugeja.
Kui funktsioon lõpeb, lülitub
ekraan tagasi ööheleduse režiimi.
10.7 Jahutusventilaator
Seadme töö ajal lülitub jahutusventilaator
automaatselt sisse, et hoida seadme
pinnad jahedana. Kui lülitate seadme
välja, jääb jahutusventilaator tööle, kuni
seade on maha jahtunud.
10.8 Ohutustermostaat
Seadme vale kasutamine või katkised
osad võivad põhjustada ohtlikku
ülekuumenemist. Selle ärahoidmiseks on
ahjul olemas ohutustermostaat, mis
katkestab toitevarustuse. Ahi lülitub
uuesti automaatselt sisse, kui
temperatuur on langenud.
10.6 Ekraani heledus
Ekraani heledusel on kaks režiimi:
11. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Tabelites esitatud
temperatuurid ja
küpsetusajad on ainult
soovituslikud. Täpsemalt
sõltuvad need retseptist ning
kasutatava tooraine
kvaliteedist ja kogustest.
11.1 Üldine teave
•
•
•
Seadmes on viis riiulitasandit.
Alustage tasandite arvestamist alati
seadme põhjast.
Seadmes on õhuringlust ja pidevat
aururinglust tekitav erisüsteem. See
võimaldab toitu valmistada
aurukeskkonnas, mis hoiab toidu
seest pehme ja pealt krõbedana.
Ahjus ringlev õhk kiirendab toidu
küpsemist ja vähendab energiatarvet
miinimumini.
Niiskus võib kondenseeruda
seadmesse või selle
klaaspaneelidele. See on normaalne.
Kui avate ahju ukse toidu
18
www.electrolux.com
•
•
valmistamise ajal, hoiduge alati
tahapoole. Kondenseerumise
vähendamiseks laske ahjul enne
küpsetamise alustamist 10 minutit
töötada.
Kuivatage ahjust niiskus iga kord
pärast seadme kasutamist.
Küpsetades ärge pange nõusid otse
ahju põhjale ega katke ahju osi
fooliumiga kinni. See võib muuta
küpsetamise tulemusi ja kahjustada
ahjuemaili.
11.2 Kookide küpsetamine
•
•
Ärge avage ahjuust enne kui ¾
küpsetusajast on möödunud.
Kui kasutate samaaegselt kahte
küpsetusplaati, hoidke nende vahele
jääv ahjutasand tühi.
•
•
Et mahl lihast välja ei valguks, laske
prael enne lahtilõikamist umbes 15
minutit seista.
Et ahjust küpsetamise ajal liiga palju
suitsu ei tuleks, kallake sügavasse
panni veidi vett. Suitsu
kondenseerumise vältimiseks lisage
vett kohe, kui see on ära auranud.
11.4 Toiduvalmistamise ajad
Toiduvalmistamise ajad sõltuvad toidu
tüübist, konsistentsist ja mahust.
Esialgu jälgige toiduvalmistamisel
seadme tööd. Leidke selle seadme
kasutamisel parimad seaded
(soojusaste, toiduvalmistamise aeg jne)
oma keedunõudele, retseptidele ja
kogustele.
11.3 Liha ja kala küpsetamine
•
Väga rasvaste toitude küpsetamisel
kasutage sügavat panni, et vältida
ahju püsivate plekkide tekkimist.
11.5 Küpsetamise ja röstimise tabel
Koogid
Toit
Ülemine + alumine
kuumutus
Pöördõhk
Aeg
(min.)
Märkusi
Tempera‐ Ahju ta‐
tuur (°C) sand
Tempera‐ Ahju ta‐
tuur (°C) sand
Vahusta‐
tud road
170
2
160
3 (1 ja 4)
45 - 60
Koogivor‐
mis
Muretai‐
nas
170
2
160
3 (1 ja 4)
20 - 30
Koogivor‐
mis
Peti-juus‐
tukook
170
1
165
2
60 - 80
26 cm
koogivor‐
mis
Õunakook 170
(õunapiru‐
kas)1)
2
160
1 (vasak
ja parem)
80 - 100
Kahes 20
cm koogi‐
vormis
traatrestil
Struudel
175
3
150
2
60 - 80
Küpsetus‐
plaadil
Keedise‐
kook
170
2
165
2 (vasak
ja parem)
30 - 40
26 cm
koogivor‐
mis
EESTI
Toit
Ülemine + alumine
kuumutus
Pöördõhk
Tempera‐ Ahju ta‐
tuur (°C) sand
Tempera‐ Ahju ta‐
tuur (°C) sand
170
2
160
Jõulu‐
160
kook / rik‐
kaliku
puuviljatäi‐
disega
kook1)
2
Ploomi‐
kook1)
175
Väikesed
koogid ühel ta‐
sandil
19
Aeg
(min.)
Märkusi
2
50 - 60
26 cm
koogivor‐
mis
150
2
90 - 120
20 cm
koogivor‐
mis
1
160
2
50 - 60
Leivavor‐
mis
170
3
150 - 160
3
20 - 30
Küpsetus‐
plaadil
Väikesed
koogid kahel ta‐
sandil
-
-
150 - 160
2 ja 4
25 - 35
Küpsetus‐
plaadil
Väikesed
koogid kolmel ta‐
sandil
-
-
150 - 160
1, 3 ja 5
30 - 45
Küpsetus‐
plaadil
Küpsised/
soolapul‐
gad - ühel
tasandil
140
3
140 - 150
3
30 - 35
Küpsetus‐
plaadil
Küpsised/
soolapul‐
gad - ka‐
hel tasan‐
dil
-
-
140 - 150
2 ja 4
35 - 40
Küpsetus‐
plaadil
Küpsised/ soolapul‐
gad - kol‐
mel tasan‐
dil
-
140 - 150
1, 3 ja 5
35 - 45
Küpsetus‐
plaadil
Beseed ühel ta‐
sandil
3
120
3
80 - 100
Küpsetus‐
plaadil
Keeks
120
20
www.electrolux.com
Toit
Ülemine + alumine
kuumutus
Pöördõhk
Aeg
(min.)
Märkusi
Tempera‐ Ahju ta‐
tuur (°C) sand
Tempera‐ Ahju ta‐
tuur (°C) sand
Beseed kahel ta‐
sandil1)
-
-
120
2 ja 4
80 - 100
Küpsetus‐
plaadil
Kuklid1)
190
3
190
3
12 - 20
Küpsetus‐
plaadil
Ekleerid ühel ta‐
sandil
190
3
170
3
25 - 35
Küpsetus‐
plaadil
Ekleerid kahel ta‐
sandil
-
-
170
2 ja 4
35 - 45
Küpsetus‐
plaadil
Plaadi‐
koogid
180
2
170
2
45 - 70
20 cm
koogivor‐
mis
Rikkaliku 160
puuviljatäi‐
disega
kook
1
150
2
110 - 120
24 cm
koogivor‐
mis
Victoria
kook
1
160
2 (vasak
ja parem)
50 - 60
20 cm
koogivor‐
mis
Aeg
(min.)
Märkusi
170
1) Eelsoojendage ahju 10 minutit.
Leib ja pitsa
Toit
Ülemine + alumine
kuumutus
Pöördõhk
Tempera‐ Ahju ta‐
tuur (°C) sand
Tempera‐ Ahju ta‐
tuur (°C) sand
Sai1)
190
1
190
1
60 - 70
1-2 tk, 500
g/tk
Rukkileib
190
1
180
1
30 - 45
Leivavor‐
mis
Kuklid,
saia‐
kesed1)
190
2
180
2 (2 ja 4)
25 - 40
6-8 saia
küpsetus‐
plaadil
EESTI
Toit
Ülemine + alumine
kuumutus
Pöördõhk
Tempera‐ Ahju ta‐
tuur (°C) sand
Tempera‐ Ahju ta‐
tuur (°C) sand
Pitsa1)
200 - 210
1
200 - 210
Kuklid1)
200
3
190
21
Aeg
(min.)
Märkusi
1
10 - 20
Küpsetus‐
plaadil või
sügaval
pannil
3
10 - 20
Küpsetus‐
plaadil
Aeg
(min.)
Märkusi
1) Eelsoojendage ahju 10 minutit.
Tarretised
Toit
Ülemine + alumine
kuumutus
Pöördõhk
Tempera‐ Ahju ta‐
tuur (°C) sand
Tempera‐ Ahju ta‐
tuur (°C) sand
Pastavorm 200
2
180
2
40 - 50
Vormis
Juurvilja‐
vorm
200
2
175
2
45 - 60
Vormis
Quiche1)
180
1
180
1
50 - 60
Vormis
Lasanje1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Vormis
Cannello‐
ni1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Vormis
Aeg
(min.)
Märkusi
1) Eelsoojendage ahju 10 minutit.
Liha
Toit
Ülemine + alumine
kuumutus
Pöördõhk
Tempera‐ Ahju ta‐
tuur (°C) sand
Tempera‐ Ahju ta‐
tuur (°C) sand
Veiseliha
200
2
190
2
50 - 70
Traatrestil
Sealiha
180
2
180
2
90 - 120
Traatrestil
Vasikaliha 190
2
175
2
90 - 120
Traatrestil
Inglise
rostbiif,
väheküps
210
2
200
2
50 - 60
Traatrestil
Inglise
rostbiif,
poolküps
210
2
200
2
60 - 70
Traatrestil
22
www.electrolux.com
Toit
Ülemine + alumine
kuumutus
Pöördõhk
Aeg
(min.)
Märkusi
Tempera‐ Ahju ta‐
tuur (°C) sand
Tempera‐ Ahju ta‐
tuur (°C) sand
Inglise
rostbiif,
täisküps
210
2
200
2
70 - 75
Traatrestil
Sea aba‐
tükk
180
2
170
2
120 - 150
Kamaraga
Sea säär‐
etükk
180
2
160
2
100 - 120
2 tükki
Lambaliha 190
2
175
2
110 - 130
Kints
Kana
220
2
200
2
70 - 85
Terve
Kalkun
180
2
160
2
210 - 240
Terve
Part
175
2
220
2
120 - 150
Terve
Hani
175
2
160
1
150 - 200
Terve
Küülikuli‐
ha
190
2
175
2
60 - 80
Tükkideks
lõigatuna
Jänes
190
2
175
2
150 - 200
Tükkideks
lõigatuna
Faasan
190
2
175
2
90 - 120
Terve
Aeg
(min.)
Märkusi
Kala
Toit
Ülemine + alumine
kuumutus
Pöördõhk
Tempera‐ Ahju ta‐
tuur (°C) sand
Tempera‐ Ahju ta‐
tuur (°C) sand
Forell/
190
merilatikas
2
175
2
40 - 55
3-4 kala
Tuunikala/ 190
lõhe
2
175
2
35 - 60
4-6 fileed
11.6 Grill
Enne küpsetamist
eelkuumutage tühja ahju
umbes 3 minutit.
EESTI
Toit
Kogus
Tükki
(g)
Tempera‐ Aeg (min.)
tuur (°C)
1. külg
2. külg
Ahju ta‐
sand
Sisefilee
4
800
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Biifsteek
4
600
maks.
10 - 12
6-8
4
Vorstid
8
-
maks.
12 - 15
10 - 12
4
Seakarbo‐ 4
naad
600
maks.
12 - 16
12 - 14
4
Kana
(pooleks
lõigatuna)
2
1000
maks.
30 - 35
25 - 30
4
Kebabid
4
-
maks.
10 - 15
10 - 12
4
Kanarind
4
400
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Hambur‐
ger
6
600
maks.
20 - 30
-
4
Kalafilee
4
400
maks.
12 - 14
10 - 12
4
Röstitud
sändvitšid
4-6
-
maks.
5-7
-
4
Röstleib/sai
4-6
-
maks.
2-4
2-3
4
11.7 Turbogrill
Veiseliha
Toit
Kogus
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Ahju tasand
Rostbiif või filee,
väheküps1)
paksuse cm
kohta
190 - 200
5-6
1 või 2
Rostbiif või filee,
poolküps1)
paksuse cm
kohta
180 - 190
6-8
1 või 2
Rostbiif või filee,
täisküps1)
paksuse cm
kohta
170 - 180
8 - 10
1 või 2
Toit
Kogus (kg)
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Ahju tasand
Abatükk, kael,
kints
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
1 või 2
1) Eelsoojendage ahi.
Sealiha
23
24
www.electrolux.com
Toit
Kogus (kg)
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Ahju tasand
Karbonaad, ribi‐
praad
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
1 või 2
Pikkpoiss
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 või 2
Seakoot (eelval‐
mistatud)
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 või 2
Vasikaliha
Toit
Kogus (kg)
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Ahju tasand
Vasikapraad
1
160 - 180
90 - 120
1 või 2
Vasikakoot
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 või 2
Toit
Kogus (kg)
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Ahju tasand
Lambakoot,
lambapraad
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
1 või 2
Lamba selja‐
tükk
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
1 või 2
Kogus (kg)
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Ahju tasand
200 - 220
30 - 50
1 või 2
Pool kana
0,4 - 0,5 g tükid 190 - 210
35 - 50
1 või 2
Kana, broiler
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
1 või 2
Part
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 või 2
Hani
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 või 2
Kalkun
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
1 või 2
Kalkun
4-6
140 - 160
150 - 240
1 või 2
Toit
Kogus (kg)
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Ahju tasand
Kala, terve
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
1 või 2
Lambaliha
Linnuliha
Toit
Linnuliha ports‐ 0,2 - 0,25 g tü‐
jonitükid
kid
Kala
EESTI
25
11.8 Niiske pöördõhk
Küpsetamise ajal avage
ahjuust ainult vajadusel.
Toit
Toidu tüüp
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Ahju tasand
Pastavorm
180 - 200
45 - 60
2
Lasanje
180 - 200
45 - 60
2
Kartuligratään
190 - 210
55 - 80
2
Magustoidud
180 - 200
45 - 60
2
Rõngaskook või nupsusai
160 - 170
50 - 70
1
Pärmitaignast kringel / pärg
170 - 190
40 - 50
2
Kuiv purukook
160 - 170
20 - 40
3
Pärmitaignast küpsised
160 - 170
20 - 40
2
11.9 Küpsetamine madalal t°
Kasutage seda funktsiooni, et valmistada
taiseid lihatükke ja kala, mitte kõrgema
sisetemperatuuriga kui 65 °C. See
funktsioon ei sobi pajaprae ega rasvase
seaprae valmistamiseks. Liha õige
sisetemperatuuri tagamiseks saate
kasutada toidutermomeetrit (vt
toidutermomeetri tabelit).
Esimeseks kümneks minutiks saate ahju
temperatuuriks valida 80–150 °C.
Vaikesäte on 90 °C. Pärast temperatuuri
valimist jätkab ahi küpsetamist
temperatuuril 80 °C. Ärge valige seda
funktsiooni linnuliha puhul.
Küpsetage alati ilma
kaaneta, kui kasutate seda
funktsiooni.
1. Pruunistage liha pliidil panni peal
väga kõrgel seadel, mõlemalt poolt
1-2 minutit.
2. Pange liha koos küpsetuspanniga
ahju traatrestile.
3. Pange toidutermomeeter liha sisse.
4. Valige funktsioon: Küpsetamine
madalal t° ja valige õige
sisetemperatuur.
Toit
Kogus
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Ahju tasand
Rostbiif
1000 - 1500 g
120
120 - 150
1
Veisefilee
1000 - 1500 g
120
90 - 150
3
Vasikapraad
1000 - 1500 g
120
120 - 150
1
Steigid
200 - 300 g
120
20 - 40
3
26
www.electrolux.com
11.10 Sulatamine
Toit
Kogus
(g)
Sulatamise
aeg (min.)
Täiendav sula‐
tamisaeg (min)
Märkusi
Kana
1000
100 - 140
20 - 30
Asetage kana suurele
taldrikule kummulikeer‐
atud alustassi peale.
Pöörake poole aja möö‐
dudes.
Liha
1000
100 - 140
20 - 30
Pöörake poole aja möö‐
dudes.
Liha
500
90 - 120
20 - 30
Pöörake poole aja möö‐
dudes.
Forell
150
25 - 35
10 - 15
-
Maasikad
300
30 - 40
10 - 20
-
Või
250
30 - 40
10 - 15
-
Koor
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Rõõska koort saab va‐
hustada ka siis, kui
selles on külmunud
tükke.
Kreemikook
1400
60
60
-
11.11 Hoidistamine
•
•
•
•
•
Kasutage ainult ühesuguse
suurusega hoidisepurke.
Ärge kasutage keeratava (keere või
bajonett) kaanega purke ega
metallpurke.
Selle funktsiooni puhul kasutage
altpoolt esimest riiulitasandit.
Ärge pange küpsetusplaadile rohkem
kui kuus üheliitrist purki.
Täitke purgid võrdselt ning sulgege
klambriga.
•
•
•
Purgid ei tohi üksteise vastu puutuda.
Kallake küpsetusplaadile umbes 1/2
liitrit vett, et hoida ahjus piisavalt
niiskustaset.
Kui purkide sisu hakkab mullitama (1liitriste purkide puhul umbes 35 - 60
minuti pärast), lülitage ahi välja või
alandage temperatuuri kuni 100 °C-ni
( vt tabelit).
Pehmed puuviljad
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg mullikeste
tekkimiseni (min)
Jätkake kuumuta‐
mist 100 °C juures
(min)
Maasikad / musti‐
kad / vaarikad /
küpsed tikrid
160 - 170
35 - 45
-
EESTI
27
Luuviljalised
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg mullikeste
tekkimiseni (min)
Jätkake kuumuta‐
mist 100 °C juures
(min)
Pirnid/küdooniad/
ploomid
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg mullikeste
tekkimiseni (min)
Jätkake kuumuta‐
mist 100 °C juures
(min)
Porgandid1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kurgid
160 - 170
50 - 60
-
Segaköögivili
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Nuikapsas/herned/
spargel
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Juurvili
1) Jätke pärast väljalülitumist ahju seisma.
11.12 Kuivatamine
•
•
Katke ahjuplaadid pärgamendi või
küpsetuspaberiga.
Paremate tulemuste saamiseks
lülitage ahi poole kuivatamise peal
välja, tehke uks lahti ja jätke üheks
ööks jahtuma.
Juurvili
Toit
Temperatuur
(°C)
Aeg (h)
Oad
60 - 70
Piprad
Ahju tasand
1. tasand
2 tasandit
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Köögivili ha‐
pendamiseks
60 - 70
5-6
3
1/4
Seened
50 - 60
6-8
3
1/4
Ürdid
40 - 50
2-3
3
1/4
Toit
Temperatuur
(°C)
Aeg (h)
Ahju tasand
1. tasand
2 tasandit
Ploomid
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Aprikoosid
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Õunaviilud
60 - 70
6-8
3
1/4
Puuviljad
28
www.electrolux.com
Toit
Pirnid
Temperatuur
(°C)
Aeg (h)
60 - 70
6-9
Ahju tasand
1. tasand
2 tasandit
3
1/4
11.13 Toidutermomeetri tabel
Toit
Toidu sisetemperatuur (°C)
Vasikapraad
75 - 80
Vasikakoot
85 - 90
Inglise rostbiif, väheküps
45 - 50
Inglise rostbiif, poolküps
60 - 65
Inglise rostbiif, täisküps
70 - 75
Sea abatükk
80 - 82
Sea sääretükk
75 - 80
Lambaliha
70 - 75
Kana
98
Jänes
70 - 75
Forell/merilatikas
65 - 70
Tuunikala/lõhe
65 - 70
12. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
12.1 Juhised puhastamiseks
•
•
•
•
•
Puhastage seadme esikülge pehme
lapiga ning sooja vee ja
pesuvahendiga.
Kasutage metallpindade
puhastamiseks tavalist puhastusainet.
Puhastage seadme sisemust pärast
igakordset kasutamist. Rasva või
muude toidujääkide kogunemine võib
kaasa tuua tulekahju. Grillpanni puhul
on oht suurem.
Eemaldage tugev mustus spetsiaalset
ahjupuhastit kasutades.
Pärast iga kasutuskorda puhastage
kõik ahjutarvikud ja laske neil kuivada.
•
Kasutage pehmet lappi sooja vee ja
puhastusvahendiga.
Kui kasutate teflonkattega tarvikuid,
siis ärge puhastage neid intensiivsete
puhastusainetega või teravaservaliste
esemetega ega nõudepesumasinas.
See võib teflonpinda kahjustada.
12.2 Roostevabast terasest või
alumiiniumist seadmed
Puhastage ahjuust ainult
niiske käsnaga. Kuivatage
pehme lapiga.
Ärge kasutage terasvilla,
happeid ega abrasiivseid
materjale, kuna need võivad
ahju pinda kahjustada.
Puhastage ahju juhtpaneeli,
järgides samu
ettevaatusabinõusid.
EESTI
12.3 Uksetihendi puhastamine
•
•
Kontrollige uksetihendit korrapäraselt.
Uksetihend asub ahjuõõne raami
ümber. Ärge kasutage seadet, kui
uksetihend on kahjustatud. Võtke
ühendust hoolduskeksusega.
Teavet uksetihendi puhastamise
kohta lugege puhastamise üldteabe
osast.
29
12.5 Ahju lagi
HOIATUS!
Enne kütteelemendi
eemaldamist lülitage seade
välja. Veenduge, et seade
on maha jahtunud.
Põletusoht!
Eemaldage riiulitoed.
12.4 Ahjuresti tugede
Ahjulae hõlpsamaks puhastamiseks võite
kuumutuselemendi eemaldada.
Ahju puhastamiseks eemaldage ahjuresti
toed.
1. Keerake lahti kruvi, mis hoiab
kütteelementi. Esimesel korral
kasutage kruvikeerajat.
1. Tõmmake ahjuriiuli toe esiosa
külgseina küljest lahti.
2. Tõmmake ahjuriiuli toe tagaosa
külgseina küljest lahti ja eemaldage
tugi.
2. Tõmmake kütteelementi ettevaatlikult
allapoole.
3. Puhastage ahju lage soojas
nõudepesuvees niisutatud pehme
lapiga ja laske seejärel kuivada.
Kütteelemendi tagasiasetamisel korrake
neid toiminguid vastupidises järjestuses.
Paigaldage ahjuresti toed.
2
1
Paigaldage ahjuriiuli toed tagasi
vastupidises järjekorras.
Teleskoopsiinide tõkked
peavad olema suunatud
ettepoole.
HOIATUS!
Veenduge, et kütteelement
on korralikult kinnitatud ega
või alla kukkuda.
12.6 Ahjuukse puhastamine
Ahjuuksel on neli
klaaspaneeli.Puhastamiseks saate
seesmised klaaspaneelid eemaldada.
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage seadet ilma
klaaspaneelideta.
30
www.electrolux.com
Ukse avamise suund sõltub
ahju mudelist. Mõne mudeli
puhul avaneb uks paremalt,
mõne mudeli puhul vasakult
poolt.
1. Vajutage ülemise katte ukseliistu (A)
külgedel asuvaid nuppe ja tõstke see
eemaldamiseks üles.
Kui ahju uks on puhas, paigaldage
klaaspaneel vastupidises järjekorras
tagasi. Veenduge, et asetate
klaaspaneelid tagasi õiges järjekorras
(A;B ja C). Klaaspaneelil (A) on
dekoratiivne raam. Pärast paigaldamist
kontrollige, ega klaaspaneeli raami pind
ei ole puudutades kare.
C
B
A
A
12.7 Lambi asendamine
2. Hoidke mõlema käega sisemisest
klaasist (B) kinni ja libistage siis
ülespoole, et see oma kohalt välja
tõsta. Tehke sedasama teiste
klaaspaneelidega.
Veenduge, et hoiate klaase kindlalt,
et need maha ei kukuks.
B
Asetage seadme põhjale riidest lapp.
See hoiab ära lambi klaasist katte ja
ahjuõõne purunemise.
HOIATUS!
Surmava elektrilöögi oht!
Enne lambi asendamist
ühendage kaitse lahti.
Ahjuvalgusti ja selle klaasist
kate võivad olla kuumad.
ETTEVAATUST!
Hoidke halogeenlampi alati
riidelapiga, et lambile ei
sattuks rasvajääke.
1. Lülitage seade välja.
2. Eemaldage kaitsmed kaitsekilbist või
lülitage kaitselüliti välja.
Tagumine valgusti
3. Puhastage uks niiske käsnaga ja
kuivatage pehme lapiga. Ärge
kasutage terasvilla, happeid ega
abrasiivseid puhastusvahendeid,
kuna need võivad pinda kahjustada.
1. Valgusti klaaskatte eemaldamiseks
keerake seda vastupäeva.
2. Puhastage klaaskate.
3. Asendage lamp sobiva 300 °C taluva
kuumakindla lambiga.
4. Paigaldage klaaskate.
EESTI
31
13. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
13.1 Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Ahi ei kuumene.
Ahi on välja lülitatud.
Lülitage ahi sisse.
Ahi ei kuumene.
Kella pole seadistatud.
Seadistage kell.
Ahi ei kuumene.
Vajalikud seaded pole
määratud.
Veenduge, et seadistused
on õiged.
Ahi ei kuumene.
Automaatne väljalülitus on
sees.
Vt "Automaatne väljalüli‐
tus".
Ahi ei kuumene.
Lapselukk on sisse lülita‐
tud.
Vt "Lapseluku kasuta‐
mine".
Ahi ei kuumene.
Uks ei ole korralikult sule‐
tud.
Sulgege uks täielikult.
Ahi ei kuumene.
Kaitse on vallandunud.
Tehke kindlaks, kas tõrke
põhjustas kaitse. Kui kaitse
korduvalt uuesti vallandub,
võtke ühendust elektriku‐
ga.
Valgusti ei põle.
Lamp on rikkis.
Asendage valgusti uue
vastu.
Ekraanil kuvatakse F111.
Toidutermomeetri pistik ei
ole korralikult pesasse si‐
sestatud.
Suruge toidutermomeetri
pistik võimalikult sügavale
pessa.
Ekraanil kuvatakse vea‐
kood, mida tabelis ei leidu.
Elektritõrge.
•
•
Lülitage ahi välja ja taas
sisse, kasutades elektri‐
kilbis olevat peakaitset
või -lülitit.
Kui ekraanil kuvatakse
uuesti veateade, pöörd‐
uge klienditeenindusse.
Toidule ja ahjuõõnde kogu‐ Toit on jäänud liiga kauaks Kui küpsetamine on lõppe‐
neb auru ja kondensvett.
ahju.
nud, tuleb toit ahjust vähe‐
malt 15 - 20 minuti pärast
välja võtta.
32
www.electrolux.com
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Ahi on sisse lülitatud, kuid
ei kuumene. Ventilaator ei
tööta. Ekraanil kuvatakse
"Demo".
Demorežiim on sisse lülita‐ 1. Lülitage seade välja.
tud.
2. Puudutage ja hoidke
, kuni seade lülitub
sisse ja välja.
3. Puudutage ja hoidke
samal ajal
ja .
Kõlab helisignaal ja kiri
"Demo" kustub.
13.2 Hooldusteave
Kui te ei suuda probleemile ise lahendust
leida, siis võtke ühendust edasimüüja või
teeninduskeskusega.
Teeninduskeskuse andmed leiate
andmesildilt. See andmesilt asub ees
ahjuõõne raami esiküljel. Ärge andmesilti
seadme küljest eemaldage.
Soovitame märkida siia järgmised andmed:
Mudel (MOD.)
.........................................
Tootenumber (PNC)
.........................................
Seerianumber (S.N.)
.........................................
14. PAIGALDAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
14.1 Paigutamine mööblisse
548 21
min. 550
20
590
558
16
114
min. 560
589
594
573
548 21
min. 550
600
558
594
114
16
20
5
min. 560
589
594
573
594
5
3
3
14.2 Seadme kinnitamine
köögimööblisse
1. Avage seadme uks.
2. Seadme kinnitamine köögimööblisse
3. Pange neli vahepuksi (A) raamis
olevatesse avadesse ja kinnitage siis
neli kruvi (B), mis on seadmega
kaasas.
EESTI
33
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
A
B
Teabe saamiseks kaabli ristlõike kohta vt
koguvõimsust andmesildil ja järgmist
tabelit.
Koguvõimsus (W) Kaabli ristlõige
(mm²)
14.3 Elektriühendus
Tootja ei vastuta
tagajärgede eest, kui te ei
järgi jaotises "Ohutusinfo"
toodud ettevaatusabinõusid.
Seadme juurde kuulub toitekaabel ja
toitepistik.
maksimaalne 1380 3 x 0,75
maksimaalne 2300 3 x 1
maksimaalne 3680 3 x 1,5
Maandusjuhe (roheline/kollane kaabel)
peab olema 2 cm pikem kui faasi- ja
nullkaablid (sinine ja pruun kaabel).
14.4 Kaabel
Kaablitüübid, mis sobivad
paigaldamiseks või asendamiseks:
15. TEHNILISED ANDMED
15.1 Tehnilised andmed
Pinge
230 V
Sagedus
50 Hz
16. ENERGIATÕHUSUS
16.1 Toote andmed vastavalt määrusele EL 65-66/2014
Tarnija nimi
Electrolux
Mudeli tunnus
EOL5821AOX
Energiatõhususe indeks
88.2
Energiasäästuklass
A
Energiatarbimine standardtäituvusel, tavalises re‐
žiimis
0.93 kWh/tsüklis
Energiatarbimine standardtäituvusel, pöördõhure‐
žiimis
0.75 kWh/tsüklis
Ahjuõõnsuste arv
1
Kuumuse allikas
Elekter
Mahutavus
72 l
34
www.electrolux.com
Ahju tüüp
Sisseehitatud ahi
Mass
36.8 kg
EN 60350-1 – Kodumajapidamises
kasutatavad elektrilised
toiduvalmistusseadmed – Osa 1: Pliidid,
ahjud, auruahjud ja grillid. – Toimivuse
mõõtemeetodid.
•
•
16.2 Energiasääst
Seadmel on omadused, mis aitavad
säästa energiat igapäevasel
toiduvalmistamisel.
•
Üldised nõuanded
– Veenduge, et seadme uks on
töötamise ajal suletud ja avage
seda küpsetamise ajal võimalikult
vähe.
– Energia kokkuhoiu tagamiseks
kasutage metallnõusid.
– Kui võimalik, pange toidud ahju
enne selle kuumutamist.
– Kui küpsetusaeg on üle 30 minuti,
vähendage sõltuvalt
küpsetusajast vähemalt 3 - 10
minutit enne küpsetusaja lõppu
ahju temperatuuri. Ahjus olev
jääkkuumus võimaldab
küpsetamist jätkata.
– Muude toitude soojendamiseks
kasutage jääkkuumust.
•
•
•
•
•
Küpsetamine pöördõhuga – kui
võimalik, kasutage energia
säästmiseks pöördõhuga funktsioone.
Jääkkuumus
– Kui mõne ahjufunktsiooni puhul
on valitud programm koos
ajavalikuga (Kestus, Lõpp) ja kui
küpsetusaeg ei ületa 30 minutit,
lülituvad kuumutuselemendid
automaatselt 10% varem välja.
Ventilaator ja valgusti jäävad
sisselülitatuks.
Küpsetamine ilma valgustita –
lülitage valgusti küpsetamise ajaks
välja ja lülitage sisse ainult vajadusel.
Soojashoidmine – kui soovite
kasutada jääkkuumust toidu
soojashoidmiseks, valige madalaim
võimalik temperatuur. Ekraanil
kuvatakse jääkkuumuse temperatuur.
ÖKO-funktsioonid – vt
"Küpsetusrežiimid".
Kui kasutate funktsiooni: Niiske
pöördõhk, lülitub valgusti 30 sekundi
pärast välja. Võite selle vastavalt
vajadusele uuesti sisse lülitada.
Kasutades Öko-funktsioone, lülitub
valgusti välja. Võite selle vastavalt
vajadusele uuesti sisse lülitada.
17. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
ROMÂNA
35
CUPRINS
1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA............................................................... 36
2. INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA...........................................................37
3. DESCRIEREA PRODUSULUI..........................................................................40
4. PANOUL DE COMANDĂ..................................................................................40
5. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE......................................................................42
6. UTILIZAREA ZILNICĂ...................................................................................... 43
7. FUNCŢIILE CEASULUI.................................................................................... 46
8. PROGRAME AUTOMATE................................................................................47
9. UTILIZAREA ACCESORIILOR.........................................................................48
10. FUNCŢII SUPLIMENTARE.............................................................................50
11. INFORMAŢII ŞI SFATURI.............................................................................. 51
12. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA........................................................................ 63
13. DEPANARE.................................................................................................... 66
14. INSTALAREA................................................................................................. 67
15. INFORMAŢII TEHNICE.................................................................................. 68
16. EFICIENŢĂ ENERGETICĂ.............................................................................68
NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ
Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produs
care include decenii de experienţă profesională şi de inovaţie. Ingenios şi stilat, a
fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizaţi să
aveţi întotdeauna aceleaşi rezultate extraordinare.
Bine aţi venit la Electrolux.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la
rezolvarea unor probleme apărute şi informaţii despre service:
www.electrolux.com
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.registerelectrolux.com
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul
dvs.:
www.electrolux.com/shop
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Utilizaţi doar piese de schimb originale.
Atunci când contactaţi centrul autorizat de service, asiguraţi-vă că aveţi
disponibile următoarele informaţii: Model, PNC, Număr de serie.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa
Informaţii generale şi recomandări
Informaţii privind mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
36
1.
www.electrolux.com
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu
atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este
responsabil dacă instalarea şi utilizarea incorectă a
aparatului provoacă vătămări şi daune. Păstraţi
întotdeauna instrucţiunile împreună cu aparatul pentru
consultare ulterioară.
1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai
mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără
cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere sau
după o scurtă instruire care să le ofere informaţiile
necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să le
permită să înţeleagă pericolele la care se expun.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Nu lăsaţi ambalajul produsului la îndemâna copiilor.
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat
atunci când acesta este în funcţiune sau când se
răceşte. Componentele accesibile sunt fierbinţi.
Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru
copii, vă recomandăm să-l activaţi.
Curăţarea şi întreţinerea curentă nu trebuie efectuate
de copii nesupravegheaţi.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi
permanent.
1.2 Aspecte generale privind siguranţa
•
•
Doar o persoană calificată trebuie să instaleze acest
aparat şi să înlocuiască cablul.
Aparatul devine fierbinte în interior pe durata
funcţionării. Nu atingeţi elementele de încălzire din
interiorul aparatului. Folosiţi întotdeauna mănuşi de
protecţie pentru a scoate sau a pune în interior
accesorii sau vase.
ROMÂNA
•
•
•
•
•
•
•
37
Întrerupeţi alimentarea cu electricitate înainte de a
efectua operaţiile de întreţinere.
Asiguraţi-vă că aparatul este oprit înainte de a înlocui
becul pentru a evita o posibilă electrocutare.
Nu folosiţi un aparat de curăţat cu abur pentru a
curăţa aparatul.
Nu folosiţi substanţe abrazive dure sau raclete
ascuţite de metal pentru a curata sticla uşii deoarece
acestea pot zgâria suprafaţa, ceea ce poate conduce
la spargerea sticlei.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
trebuie înlocuit de producător, de centrul autorizat de
service al acestuia sau de persoane cu o calificare
similară pentru a se evita orice pericol.
Pentru a scoate suporturile pentru raft trebuie să
trageţi mai întâi de partea din faţă a suportului, după
care să îndepărtaţi capătul din spate de pereţii laterali.
Instalaţi suporturile pentru raft în ordine inversă.
Utilizaţi senzorul recomandat pentru acest aparat.
2. INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA
2.1 Instalarea
AVERTIZARE!
Doar o persoană calificată
trebuie să instaleze acest
aparat.
•
•
•
•
•
•
•
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
Respectaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
Procedaţi cu atenţie sporită atunci
când mutaţi aparatul deoarece acesta
este greu. Purtaţi întotdeauna mănuşi
de protecţie.
Nu trageţi aparatul de mâner.
Respectaţi distanţele minime faţă de
alte aparate şi corpuri de mobilier.
Verificaţi dacă aparatul este instalat
având în jurul său structuri de
siguranţă.
•
Laturile aparatului trebuie să rămână
în apropierea altor aparate sau unităţi
cu aceeaşi înălţime.
2.2 Conexiunea la reţeaua
electrică
AVERTIZARE!
Pericol de incendiu şi
electrocutare.
•
•
•
•
Toate conexiunile electrice trebuie
realizate de către un electrician
calificat.
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
Verificaţi dacă informaţiile de natură
electrică, specificate pe plăcuţa cu
datele tehnice, corespund cu cele ale
sursei de tensiune. În caz contrar,
contactaţi un electrician.
Utilizaţi întotdeauna o priză cu
protecţie (împământare) contra
electrocutării, montată corect.
38
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu
deteriora ştecherul şi cablul de
alimentare electrică. Dacă este
necesară înlocuirea cablului de
alimentare, acesta trebuie înlocuit
numai de către centrul autorizat de
service.
Nu lăsaţi cablurile de alimentare
electrică să atingă sau să se afle în
apropierea uşii aparatului, în special
atunci când uşa este fierbinte.
Protecţia la electrocutare a pieselor
aflate sub tensiune şi izolate trebuie
fixată astfel încât să nu permită
scoaterea ei fără folosirea unor
unelte.
Introduceţi ştecherul în priză numai
după încheierea procedurii de
instalare. Asiguraţi accesul la priză
după instalare.
Dacă priza de curent prezintă jocuri,
nu conectaţi ştecherul.
Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
Folosiţi doar dispozitive de izolare
adecvate: întrerupătoare pentru
protecţia liniei, siguranţe (siguranţe
înfiletabile scoase din suport),
contactori şi declanşatori la protecţia
de împământare.
Instalaţia electrică trebuie să fie
prevăzută cu un dispozitiv de izolare,
care să vă permită să deconectaţi
aparatul de la reţea la toţi polii.
Dispozitivul izolator trebuie să aibă o
deschidere între contacte de cel puţin
3 mm.
Acest aparat este conform cu
Directivele C.E.E.
•
•
•
•
•
•
•
•
AVERTIZARE!
Pericol de deteriorare a
aparatului.
•
•
2.3 Utilizarea
AVERTIZARE!
Pericol de rănire, arsuri şi
electrocutare sau explozie.
•
•
•
•
Utilizaţi acest aparat doar într-un
mediu casnic.
Nu modificaţi specificaţiile acestui
aparat.
Nu blocaţi fantele de ventilaţie.
Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în
timpul funcţionării.
Dezactivaţi aparatul după fiecare
întrebuinţare.
Procedaţi cu atenţie la deschiderea
uşii aparatului atunci când aparatul
este în funcţiune. Este posibilă emisia
de aer fierbinte.
Nu acţionaţi aparatul având mâinile
umede sau când acesta este în
contact cu apa.
Nu aplicaţi presiune asupra uşii
deschise.
Nu utilizaţi aparatul ca suprafaţă de
lucru sau ca loc de depozitare.
Deschideţi uşa aparatului cu atenţie.
Utilizarea unor ingrediente cu conţinut
de alcool poate determina prezenţa
aburilor de alcool în aer.
Nu lăsaţi scânteile sau flăcările
deschise să intre în contact cu
aparatul atunci când deschideţi uşa.
Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
trebuie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.
•
•
•
Pentru a preveni deteriorarea sau
decolorarea emailului:
– nu puneţi vase sau alte obiecte în
aparat direct pe baza acestuia.
– nu puneţi folie din aluminiu direct
pe baza aparatului.
– nu puneţi apă direct în aparatul
fierbinte.
– nu ţineţi vase umede şi alimente
în interior după încheierea gătirii.
– procedaţi cu atenţie la
demontarea sau instalarea
accesoriilor.
Decolorarea emailului nu are niciun
efect asupra funcţionării aparatului.
Nu este un defect în ceea ce priveşte
garanţia legală.
Folosiţi o cratiţă adâncă pentru
prăjiturile siropoase. Sucurile de
fructe lasă pete care pot fi
permanente.
Acest aparat poate fi utilizat numai
pentru gătit. Nu trebuie utilizat în alte
scopuri, de exemplu pentru încălzirea
camerei.
Gătiţi întotdeauna cu uşa cuptorului
închisă.
ROMÂNA
2.4 Îngrijirea şi curăţarea
AVERTIZARE!
Pericol de rănire, incendiu
sau de deteriorare a
aparatului.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Înainte de a efectua operaţiile de
întreţinere, dezactivaţi aparatul şi
scoateţi ştecherul din priză.
Verificaţi dacă aparatul s-a răcit.
Există riscul de spargere a panourilor
de sticlă.
Înlocuiţi imediat panourile de sticlă ale
uşii dacă acestea sunt deteriorate.
Contactaţi Centrul de Service.
Atenţie când scoateţi uşa aparatului.
Uşa este grea!
Curăţaţi regulat aparatul pentru a
preveni deteriorarea materialului de la
suprafaţă.
Resturile de grăsimi sau de alimente
din aparat pot duce la apariţia unui
incendiu.
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale,
umedă. Utilizaţi numai detergenţi
neutri. Nu folosiţi produse abrazive,
bureţi abrazivi, solvenţi sau obiecte
metalice.
Dacă folosiţi un spray pentru cuptor,
respectaţi instrucţiunile de siguranţă
de pe ambalaj.
Nu curăţaţi emailul catalitic (dacă este
cazul) cu nici un tip de detergent.
39
2.5 Becul interior
•
Tipul de bec sau de lampă cu halogen
utilizat pentru acest aparat este
destinat exclusiv aparatelor
electrocasnice. Nu îl utilizaţi în alte
scopuri.
AVERTIZARE!
Pericol de electrocutare.
•
•
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică înainte de a
înlocui becul.
Folosiţi doar becuri cu aceleaşi
specificaţii.
2.6 Gestionarea deşeurilor
după încheierea ciclului de
viaţă al aparatului
AVERTIZARE!
Pericol de vătămare sau
sufocare.
•
•
•
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
Scoateţi dispozitivul de blocare a uşii
pentru a preveni închiderea copiilor
sau a animalelor de companie în
aparat.
40
www.electrolux.com
3. DESCRIEREA PRODUSULUI
3.1 Prezentare generală
1
8
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
5
4
3
2
1
6
Panou de comandă
Dispozitiv de programare electronic
Priză pentru senzor
Element de încălzire
Bec
Ventilator
Suport pentru raft, detaşabil
Poziţii rafturi
7
Priza senzorului este pe
aceeaşi latură a cuptorului
cu mânerul uşii.
•
•
3.2 Accesorii
•
•
Raft de sârmă
Pentru veselă, forme pentru prăjituri,
fripturi.
Tavă de gătit
•
Pentru prăjituri şi fursecuri.
Cratiţă adâncă
Pentru coacere şi frigere sau ca tavă
pentru grăsime.
Senzor
Pentru a măsura cât de bine sunt
făcute alimentele.
Ghidaje telescopice
Pentru rafturi şi tăvi.
4. PANOUL DE COMANDĂ
4.1 Dispozitivul de programare electronic
1
2 3 4 5
6
7 8 9 10 11
Folosiţi câmpurile cu senzori pentru controlul aparatului.
Câmp cu Funcţie
senzor
1
Comentariu
PORNIT / OPRIT Pentru activarea şi dezactivarea aparatului.
ROMÂNA
Câmp cu Funcţie
senzor
Comentariu
Functii de gatire
sau Gatire asis‐
tata
2
41
Atingeţi o singură dată câmpul cu senzor pen‐
tru a alege o funcţie de gătire sau meniul: Ga‐
tire asistata. Atingeţi din nou câmpul cu senzor
pentru a comuta între meniurile: Functii de ga‐
tire, Gatire asistata. Pentru a activa sau dezac‐
tiva lumina, apăsaţi câmpul timp de 3 secunde.
Tasta de reve‐
Pentru a reveni la meniul anterior din meniu.
nire la ecranul in‐ Pentru a afişa meniul principal, apăsaţi câmpul
iţial
timp de 3 secunde.
3
4
5
-
6
7
8
Selectarea tem‐
peraturii
Pentru a seta temperatura sau a afişa tempera‐
tura curentă din aparat. Atingeţi câmpul timp de
3 secunde pentru activarea sau dezactivarea
funcţiei: Incalzire rapida.
Programele Fa‐
vorite
Pentru a salva şi a accesa programele favorite.
Afişaj
Afişează setările curente ale aparatului.
Tasta sus
Pentru a vă deplasa sus în meniu.
Tasta jos
Pentru a vă deplasa jos în meniu.
Timp şi funcţii
suplimentare
Pentru a seta funcţii diferite. Atunci când func‐
ţionează o funcţie de gătire, atingeţi câmpul cu
senzor pentru a seta cronometrul sau funcţiile:
Blocare, Programele Favorite, Gatire + Pas‐
trare,Setare + Pornire. De asemenea, puteţi
modifica setările senzorului.
Cronometru
Pentru a seta funcţia: Cronometru.
OK
Pentru confirmarea selecţiei sau setării.
9
10
11
4.2 Afişaj
A
B
C
E
D
A)
B)
C)
D)
E)
Funcţie de gătire
Ora
Indicator de încălzire
Temperatura
Indică durata unei funcţii sau ora de
sfârşit a acesteia
42
www.electrolux.com
Alţi indicatori pentru afişaj:
Simbol
Funcţie
Cronometru
Funcţia este în desfăşurare.
Ora
Afişajul indică ora curentă.
Durata
Afişajul indică durata necesară pen‐
tru gătire.
Sfarsit la
Afişajul indică când durata de gătire
s-a terminat.
Temperatura
Afişajul indică temperatura.
Indicare timp
Afişajul indică durata de acţiune a
funcţiei de gătire. Apăsaţi simultan
şi
pentru a reseta durata.
Calculare
Aparatul calculează durata gătitului.
Indicator de încălzire
Afişajul indică temperatura din apar‐
at.
Indicator Încălzire rapidă Funcţia este activată. Aceasta re‐
duce timpul de încălzire.
Stab. auto a greutatii
Afişajul indică faptul că este activat
sistemul de cântărire automată sau
că puteţi modifica valoarea greutăţii.
Gatire + Pastrare
Funcţia este activată.
5. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
AVERTIZARE!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
5.1 Prima curăţare
Scoateţi din aparat toate accesoriile şi
suporturile pentru raftul mobil.
Consultaţi capitolul „Îngrijirea
şi curăţarea”.
Curăţaţi aparatul înainte de prima
utilizare.
Puneţi accesoriile şi suporturile pentru
raftul mobil înapoi în poziţia lor iniţială.
5.2 Prima conectare
Atunci când conectaţi aparatul la sursa
de tensiune sau ulterior întreruperii
alimentării electrice, trebuie să setaţi
limba, contrastul afişajului şi
luminozitatea afişajului şi ceasul.
1. Apăsaţi
valoarea.
sau
pentru a seta
2. Apăsaţi
pentru a confirma.
ROMÂNA
5.3 Preîncălzirea
Preîncălziţi aparatul gol pentru a arde
grăsimile rămase.
1. Setaţi funcţia: Caldura de sus + jos
şi temperatura maximă.
2. Lăsaţi aparatul să funcţioneze timp
de 1 oră.
3. Setaţi funcţia: Aer cald
temperatura maximă.
şi
6. UTILIZAREA ZILNICĂ
3. Pentru a trece la submeniu sau a
AVERTIZARE!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
accepta setarea apăsaţi
.
Puteţi reveni la meniul
principal în orice moment
6.1 Navigarea prin meniuri
atingând
1. Activaţi aparatul.
.
sau
pentru a selecta
2. Apăsaţi
opţiunea de meniu.
6.2 Prezentarea generală a meniurilor
Meniul principal
Sim‐
bol
Element din meniu
Aplicaţie
Functii de gatire
Conţine o listă a funcţiilor de gătire.
Gatire asistata
Conţine o listă a programelor automate.
Programele Favorite
Conţine o listă a programelor de gătit favorite,
creată de utilizator.
Setari de baza
Le puteţi utiliza pentru a seta alte funcţii.
Specialitati
Conţine o listă a funcţiilor de gătire suplimen‐
tare.
Submeniu pentru: Setari de baza
Sim‐
bol
43
4. Lăsaţi aparatul să funcţioneze timp
de 15 de minute.
Accesoriile pot deveni mai fierbinţi decât
de obicei. Aparatul poate emite un miros
şi fum. Acest lucru este normal. Aerisiţi
bine încăperea.
Submeniu
Descriere
Setati timpul
Setează ora ceasului.
Indicare timp
Dacă este PORNITĂ şi dezactivaţi aparatul,
afişajul indică ora curentă.
44
www.electrolux.com
Sim‐
bol
Submeniu
Descriere
Setare + Pornire
Dacă este PORNITĂ, din fereastra de selec‐
tare opţiuni puteţi alege funcţia: Setare + Por‐
nire.
Gatire + Pastrare
Dacă este PORNITĂ, din fereastra de selec‐
tare opţiuni puteţi alege funcţia: Gatire + Pas‐
trare.
Extindere timp
Activează şi dezactivează funcţia de extindere
timp.
Contrast la display
Reglează contrastul afişajului în grade.
Luminozitate display
Reglează luminozitatea afişajului în grade.
Limba de utilizare
Setează limba de afişare.
Volum la apasare pe taste
Reglează în grade volumul tonurilor emise la
apăsarea tastelor şi cel al semnalelor sonore.
Tonul de la taste
Activează şi dezactivează tonurile asociate
câmpurilor tactile. Nu puteţi dezactiva tonul
câmpului tactil de Pornire/Oprire.
Alarma/Ton de eroare
Activează şi dezactivează tonurile de alarmă.
Service
Indică versiunea software şi configuraţia.
Setari initiale
Resetează toate valorile la setările iniţiale.
6.3 Functii de gatire
Funcţie de gătire
Aplicaţie
Aer cald
Pentru a coace simultan pe până la 3 poziţii ale
raftului şi pentru a deshidrata alimentele.Setaţi
temperatura cu 20 - 40°C mai jos decât pentru
funcţia: Caldura de sus + jos.
Pizza
Pentru coacerea pe 1 raft a mâncărurilor care
necesită o rumenire mai intensă şi o bază cro‐
cantă. Setaţi temperatura cu 20 - 40°C mai jos
decât pentru funcţia: Caldura de sus + jos.
Caldura de sus + jos
Pentru a coace şi a prăji alimente pe 1 poziţie
a raftului.
Gătire la temp. scăzută Pentru prepararea fripturilor fragede, sucu‐
lente.
ROMÂNA
Funcţie de gătire
45
Aplicaţie
Incalzire jos
Pentru a coace prăjituri cu coajă crocantă şi
pentru a conserva alimentele.
Aer cald (umed)
Pentru a economisi energie când coaceţi şi
gătiţi produse coapte fără abur. De asemenea,
pentru produse coapte în forme pe 1 poziţie a
raftului. Această funcţie a fost utilizată pentru a
defini clasa de eficienţă energetică în conformi‐
tate cu EN50304.
ECO Prajire
Funcţiile ECO vă permit să optimizaţi consumul
de energie în timpul gătirii. Prin urmare, este
necesar să setaţi mai întâi durata de gătire.
Pentru informaţii suplimentare despre setările
recomandate, consultaţi tabelele de gătit cu
funcţia echivalentă a cuptorului.
Preparate congelate
Pentru a găti mâncăruri semipreparate cro‐
cante precum cartofi prăjiţi, cartofi wedges, ru‐
louri crocante.
Grill
Pentru frigerea la grătar a alimentelor plate şi
pentru pâine prăjită.
Grill rapid
Pentru frigerea la grătar a alimentelor plate în
cantităţi mari şi pentru pâine prăjită.
Gatire intensiva
Pentru a frige bucăţi mai mari de carne roşie
sau de găină cu os pe 1 nivel al raftului. De
asemenea, pentru gratinare şi rumenire.
6.4 Specialitati
Funcţie de gătire
Aplicaţie
Coacere paine
Pentru coacerea pâinii.
Gratinare
Pentru preparate la cuptor precum lasagna sau
cartofi gratinaţi. De asemenea, pentru gratinare
şi rumenire.
Aluaturi
Pentru creşterea controlată a aluaturilor dos‐
pite înainte de coacere.
Incalzire farfuriei
Pentru a pre-încălzi farfuria înainte de servire.
Pastreaza cald
Pentru a face conserve de legume, de exemplu
murături.
46
www.electrolux.com
Funcţie de gătire
Aplicaţie
Uscare
Pentru deshidratarea fructelor feliate (de ex.
mere, prune, piersici) şi a legumelor (de ex. ro‐
şii, zucchini, ciuperci).
Mentine cald
Pentru a păstra mâncarea caldă.
Decongelare
Pentru a decongela alimente congelate.
6.5 Activarea unei funcţii de
gătire
6.7 Indicator Încălzire rapidă
Această funcţie reduce timpul de
încălzire.
1. Activaţi aparatul.
2. Selectaţi meniul: Functii de gatire.
Pentru activarea funcţiei ţineţi apăsat
timp de 3 secunde. Indicatorul de
încălzire alternează.
pentru a confirma.
3. Apăsaţi
4. Setaţi o funcţie de gătire.
5. Apăsaţi
pentru a confirma.
6. Reglaţi temperatura.
7. Apăsaţi
6.8 Căldură reziduală
pentru a confirma.
La dezactivarea aparatului, pe afişaj este
indicată căldura reziduală. Aceasta poate
fi utilizată pentru menţinerea alimentelor
calde.
6.6 Indicator de încălzire
La activarea unei funcţii de gătire, pe
afişaj apare bara indicatoare. Aceasta
indică creşterea temperaturii.
7. FUNCŢIILE CEASULUI
7.1 Tabelul cu funcţiile ceasului
Funcţia ceasului
Cronometru
Aplicaţie
Pentru a seta o numărătoare inversă
(max. 2 ore 30 de minute). Această funcţie
nu are nicio influenţă asupra funcţionării
aparatului.
Pentru activarea funcţiei utilizaţi
Apăsaţi
şi
sau
.
pentru a seta minutele
pentru pornire.
Durata
Pentru a seta lungimea unei operaţii (max.
23 h 59 min).
Sfarsit la
Pentru a seta perioada de decuplare a un‐
ei funcţii de gătire (max. 23 h şi 59 min).
Dacă setaţi timpul aferent unei funcţii a
ceasului, numărătoarea inversă începe
după 5 secunde.
ROMÂNA
Dacă utilizaţi funcţiile
ceasului: Durata, Sfarsit la,
aparatul dezactivează
elementele de încălzire la
scurgerea a 90% din timpul
setat. Aparatul utilizează
căldura reziduală pentru a
continua procesul de gătire
până la terminarea timpului
(3 - 20 minute).
7.2 Setarea funcţiilor ceasului
•
•
•
Înainte de a utiliza
funcţiile: Durata, Sfarsit
la, trebuie ca mai întâi să
setaţi o funcţie de gătire
şi temperatura. Aparatul
se dezactivează automat.
Puteţi utiliza funcţiile:
Durata şi Sfarsit la în
acelaşi timp dacă doriţi
să activaţi şi să
dezactivaţi automat
aparatul ulterior.
Funcţiile: Durata şi Sfarsit
la nu funcţionează atunci
când utilizaţi senzorul.
1. Setaţi o funcţie de gătire.
în mod repetat, până
2. Apăsaţi
când afişajul indică funcţia necesară
a ceasului şi simbolul aferent.
3. Apăsaţi pe
ora dorită.
sau
pentru a seta
4. Apăsaţi
pentru a confirma.
La încheierea duratei este emis un
semnal sonor. Aparatul se dezactivează.
Afişajul indică un mesaj.
5. Pentru a opri semnalul apăsaţi un
câmp cu senzor.
7.3 Gatire + Pastrare
Condiţii pentru funcţie:
8. PROGRAME AUTOMATE
AVERTIZARE!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
•
•
47
Temperatura setată trebuie să fie
peste 80°C.
Funcţia: Durata este setată.
Funcţia: Gatire + Pastrare păstrează
alimentele preparate calde la 80°C timp
de 30 de minute. Aceasta este activată
după încheierea procedurii de coacere
sau prăjire.
Puteţi activa sau dezactiva funcţia din
meniul: Setari de baza.
1. Activaţi aparatul.
2. Selectaţi funcţia de gătire.
3. Setaţi temperatura peste 80°C.
4. Apăsaţi
în mod repetat până când
afişajul indică: Gatire + Pastrare.
pentru a confirma.
5. Apăsaţi
La încheierea funcţiei este emis un
semnal sonor.
Funcţia rămâne pornită dacă schimbaţi
funcţiile de gătire.
7.4 Extindere timp
Funcţia: Extindere timp asigură
continuarea funcţiei de gătire după
terminarea Durata.
Aplicabilă la toate funcţiile
de gătire cu Durata sau
Stab. auto a greutatii.
Nu este aplicabilă în cazul
funcţiilor de gătire care
utilizează senzorul.
1. La încheierea duratei de gătire este
emis un semnal sonor. Apăsaţi orice
câmp cu senzor.
Pe afişaj apare mesajul.
2. Apăsaţi
pentru activarea funcţiei
pentru anulare.
sau
3. Setaţi durata funcţiei.
4. Apăsaţi
.
48
www.electrolux.com
8.1 Gatire asistata cu Retete
automate
Acest aparat dispune de un set de reţete
pe care le puteţi utiliza. Acestea sunt fixe
şi nu pot fi modificate.
1. Activaţi aparatul.
2. Selectaţi meniul: Gatire asistata.
pentru confirmare.
Apăsaţi
3. Selectaţi categoria şi mâncarea.
Apăsaţi
pentru a confirma.
4. Selectaţi o reţetă. Apăsaţi
a confirma.
pentru
La utilizarea funcţiei:
Manual, aparatul foloseşte
setările automate. Acestea
pot fi modificate la fel ca
celelalte funcţii.
1. Activaţi aparatul.
2. Selectaţi meniul: Gatire asistata.
Apăsaţi
pentru confirmare.
3. Selectaţi categoria şi mâncarea.
Apăsaţi
pentru a confirma.
4. Selectaţi funcţia: Stab. auto a
greutatii. Apăsaţi
confirmare.
5. Atingeţi
sau
pentru
pentru a seta
greutatea alimentului. Apăsaţi
pentru a confirma.
Este iniţiat programul automat.
6. Puteţi modifica greutatea în orice
moment. Apăsaţi
sau
pentru
a schimba greutatea.
7. La încheierea duratei este emis un
semnal sonor. Pentru a dezactiva
semnalul apăsaţi un câmp cu senzor.
În cazul anumitor programe,
trebuie să întoarceţi
preparatul după 30 de
minute. În acest sens,
afişajul indică un memento.
8.2 Gatire asistata cu Stab.
auto a greutatii
Această funcţie calculează automat
timpul necesar coacerii. Pentru a o
utiliza, este necesar să introduceţi
greutatea alimentelor.
9. UTILIZAREA ACCESORIILOR
AVERTIZARE!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
9.1 Senzor
Trebuie setate două temperaturi:
temperatura cuptorului şi temperatura
zonei de mijloc.
Senzorul măsoară temperatura zonei de
mijloc a cărnii. Când carnea este la
temperatura setată, aparatul este
dezactivat.
ATENŢIE!
Utilizaţi doar senzorul
furnizat sau piese de schimb
originale.
În timpul procesului de
gătire, senzorul trebuie să
rămână introdus în carne şi
în locaşul aferent.
1. Activaţi aparatul.
2. Introduceţi vârful senzorului în
mijlocul cărnii.
3. Introduceţi fişa senzorului în priza de
pe tavanul cavităţii.
ROMÂNA
49
Cu ajutorul ghidajelor telescopice puteţi
monta sau scoate rafturile cu uşurinţă.
ATENŢIE!
Nu curăţaţi ghidajele
telescopice în maşina de
spălat vase. Nu lubrifiaţi
ghidajele telescopice.
1. Trageţi complet în afară ghidajele
telescopice din stânga şi dreapta.
°C
Pe afişaj va apărea simbolul pentru
senzor.
sau
în mai puţin de 5
4. Apăsaţi
secunde pentru a seta temperatura
zonei de mijloc.
5. Setaţi funcţia de gătire şi, dacă este
necesar, temperatura cuptorului.
Aparatul calculează un timp aproximativ
pentru finalizare. Timpul de finalizare
diferă în funcţie de cantităţile de aliment,
de temperatura setată pentru cuptor
(minim 120°C) şi de modurile de operare.
Aparatul calculează timpul de finalizare
în aproximativ 30 de minute.
6. Pentru a seta temperatura zonei de
2. Puneţi grătarul pe ghidajele
telescopice, apoi împingeţi-l cu
atenţie în interiorul aparatului.
°C
mijloc, apăsaţi .
Atunci când carnea atinge temperatura
setată pentru zona de mijloc, este emis
un semnal sonor. Aparatul se
dezactivează automat.
7. Pentru a opri semnalul atingeţi un
câmp cu senzor.
8. Scoateţi conectorul senzorului din
priză şi carnea din cuptor.
AVERTIZARE!
Senzorul este fierbinte.
Pericol de arsuri. Procedaţi
cu atenţie la extragerea
vârfului şi a conectorului
senzorului.
9.2 Ghidajele telescopice
Păstraţi instrucţiunile de
instalare de la ghidajele
telescopice pentru utilizarea
lor ulterioară.
Înainte de a închide uşa cuptorului,
verificaţi dacă aţi împins ghidajele
telescopice complet în aparat.
50
www.electrolux.com
10. FUNCŢII SUPLIMENTARE
10.1 Programele Favorite
Puteţi salva setările preferate, precum
durata, temperatura sau funcţia de
gătire. Acestea sunt disponibile în
meniul: Programele Favorite. Puteţi salva
20 de programe.
Salvarea unui program
1. Activaţi aparatul.
2. Setaţi o funcţie de gătire sau un
program automat.
pentru a confirma.
4. Apăsaţi
Afişajul indică prima poziţie liberă în
memorie.
pentru a schimba
8. Apăsaţi
.
Litera următoare se aprinde intermitent.
9. Repetaţi pasul 7 dacă este necesar.
10. Apăsaţi lung
pentru a salva.
Puteţi scrie peste o poziţie în memorie.
Atunci când afişajul indică prima poziţie
liberă a memoriei, atingeţi
sau
şi
apăsaţi
pentru a suprascrie un
program existent.
Puteţi modifica denumirea unui program
din meniul: Numele programului.
Activarea programului
1. Activaţi aparatul.
2. Selectaţi meniul: Programele
Favorite.
3. Apăsaţi
pentru a confirma.
4. Alegeţi numele pentru programul
favorit.
5. Apăsaţi
pentru a confirma.
pentru a accesa direct
Apăsaţi
meniul: Programele Favorite.
1. Activaţi aparatul.
şi
în acelaşi timp până
2. Apăsaţi
când afişajul indică un mesaj.
Pentru a dezactiva Blocare acces copii,
repetaţi pasul 2.
Această funcţie previne schimbarea
accidentală a funcţiei de gătire. Puteţi
activa funcţia doar în timpul funcţionării
aparatului.
1. Activaţi aparatul.
2. Selectaţi o funcţie de gătire sau o
setare.
5. Apăsaţi
pentru a confirma.
6. Introduceţi numele programului.
Prima literă se aprinde intermitent.
sau
Funcţia Blocare acces copii împiedică
utilizarea accidentală a aparatului.
10.3 Blocare
3. Atingeţi
în mod repetat până când
afişajul indică: SALVEAZA.
7. Atingeţi
litera.
10.2 Utilizarea Blocare acces
copii
în mod repetat până când
3. Apăsaţi
afişajul indică: Blocare.
4. Apăsaţi
pentru a confirma.
Pentru a dezactiva funcţia, apăsaţi
Afişajul indică un mesaj. Apăsaţi
mod repetat şi după aceea
confirmare.
.
în
pentru
Dacă dezactivaţi aparatul,
funcţia se dezactivează, de
asemenea.
10.4 Setare + Pornire
Funcţia vă permite setarea unei funcţii de
gătire (sau a unui program) şi utilizarea
ulterioară a acesteia cu o singură
apăsare a câmpului cu senzor.
1. Activaţi aparatul.
2. Setaţi o funcţie de gătire.
în mod repetat până când
3. Apăsaţi
afişajul indică: Durata.
4. Setaţi durata.
5. Apăsaţi
în mod repetat până când
afişajul indică: Setare + Pornire.
6. Apăsaţi
pentru a confirma.
ROMÂNA
Apăsaţi un câmp cu senzori (cu excepţia
) pentru a porni funcţia: Setare +
Pornire. Funcţia de gătire setată este
activată.
La încheierea funcţiei de gătire este emis
un semnal sonor.
•
•
Blocare este activată
atunci când funcţia de
gătire este în
desfăşurare.
Meniul: Setari de baza vă
permite activarea şi
dezactivarea funcţiei:
Setare + Pornire.
•
•
51
Luminozitate de noapte - când
aparatul este dezactivat.
Luminozitatea afişajului este mai
scăzută între 10 PM şi 6 AM.
Luminozitate de zi:
– când aparatul este activat.
– dacă atingeţi un câmp cu senzor
în timpul perioadei de iluminare
de noapte (cu excepţia celui
pentru PORNIRE / OPRIRE),
afişajul revine la modul de
luminozitate de zi pentru
următoarele 10 secunde.
– dacă aparatul este dezactivat şi
setaţi funcţia: Cronometru. La
terminarea funcţiei, afişajul revine
la luminozitatea de noapte.
10.5 Oprirea automată
10.7 Suflanta cu aer rece
Din motive de siguranţă, aparatul se
dezactivează automat după o perioadă
dacă o funcţie de gătire este activă şi nu
modificaţi nicio setare.
Când aparatul funcţionează, suflanta cu
aer rece porneşte automat pentru a
menţine reci suprafeţele aparatului. Dacă
opriţi aparatul, suflanta cu aer rece
continuă să funcţioneze până când
aparatul se răceşte.
Temperatură (°C)
Durata de oprire
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maxim
1.5
Oprirea automată nu
funcţionează cu aceste
funcţii: Iluminare cuptor,
senzor,Sfarsit la, Durata.
10.8 Termostatul de siguranţă
Funcţionarea incorectă a aparatului sau
componentele defecte pot să cauzeze
supraîncălzirea periculoasă. Pentru a
preveni acest lucru, cuptorul are un
termostat de siguranţă care întrerupe
alimentarea cu curent. În momentul în
care temperatura scade, cuptorul se
activează din nou în mod automat.
10.6 Luminozitatea afişajului
Există două moduri pentru luminozitatea
afişajului:
11. INFORMAŢII ŞI SFATURI
AVERTIZARE!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
Temperatura şi duratele de
coacere din tabele au rol
consultativ. Acestea depind
de reţete şi de calitatea şi
cantitatea ingredientelor
utilizate.
52
www.electrolux.com
11.1 Informaţii cu caracter
general
•
•
•
•
•
•
Aparatul are cinci poziţii pentru raft.
Număraţi poziţiile rafturilor din partea
de jos a podelei aparatului.
Aparatul are un sistem special care
produce o circulaţie naturală a aerului
şi o reciclare constantă a aburului. Cu
acest sistem puteţi găti într-un mediu
cu aburi şi puteţi păstra preparatele
moi în interior şi crocante la exterior.
Reduce la minimum durata de gătire
şi consumul de energie.
Umezeala poate produce condens în
aparat sau pe panourile de sticlă ale
uşii. Acest lucru este normal.
Utilizatorul trebuie să se îndepărteze
întotdeauna de aparat atunci când
deschide uşa aparatului pe durata
gătirii. Pentru a reduce condensul,
lăsaţi aparatul să funcţioneze timp de
10 minute înainte de gătire.
Curăţaţi umezeala rămasă după
fiecare utilizare a aparatului.
Nu puneţi obiecte direct pe podeaua
aparatului şi nu puneţi folie din
aluminiu pe componente atunci când
gătiţi. În caz contrar este posibilă
modificarea rezultatelor obţinute şi se
poate cauza deteriorarea stratului de
email.
Dacă utilizaţi două tăvi de coacere în
acelaşi timp, lăsaţi un nivel liber între
ele.
11.3 Gătirea cărnii şi a peştelui
•
•
•
Utilizaţi o cratiţă adâncă pentru
alimentele foarte grase pentru a evita
pătarea permanentă a cuptorului.
Lăsaţi carnea aproximativ 15 minute
înainte de a o tăia, astfel încât sucul
să nu se prelingă afară.
Pentru a împiedica formarea de prea
mult fum în cuptor pe durata frigerii,
se recomandă adăugarea de puţină
apă în cratiţa adâncă. Pentru a
preveni condensarea fumului,
adăugaţi apă de fiecare dată după ce
se evaporă.
11.4 Durate de gătit
Duratele de gătit depind de tipul de
alimente, de consistenţa şi volumul lor.
La început, monitorizaţi performanţa
când gătiţi. Găsiţi cele mai bune setări
(setarea căldurii, durata de gătit, etc.)
pentru vasele, reţetele şi cantităţile dvs.
când utilizaţi acest aparat.
11.2 Coacerea prăjiturilor
•
Nu deschideţi uşa cuptorului înainte
ca 3/4 din durata de coacere să fi
trecut.
11.5 Tabele pentru coacere şi frigere
Prăjituri
Aliment
Caldura de sus + jos
Aer cald
Tempera‐ Nivel raft
tură (°C)
Tempera‐ Nivel raft
tură (°C)
Reţete cu 170
compoziţie
bătută cu
telul
2
160
3 (1 şi 4)
Durată
(min)
Comen‐
tarii
45 - 60
Într-o
formă
pentru
prăjituri
ROMÂNA
Aliment
Caldura de sus + jos
Aer cald
Tempera‐ Nivel raft
tură (°C)
Tempera‐ Nivel raft
tură (°C)
Durată
(min)
Comen‐
tarii
53
Aluat frag‐ 170
ed
2
160
3 (1 şi 4)
20 - 30
Într-o
formă
pentru
prăjituri
Prăjitură
cu brânză
şi lapte
bătut
170
1
165
2
60 - 80
Într-o
formă
pentru
prăjituri de
26 cm
Prăjitură
170
cu mere
(plăcintă
cu mere)1)
2
160
1 (stânga 80 - 100
şi dreapta)
În două
forme
pentru
prăjituri de
20 cm pe
un raft de
sârmă
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
Într-o tavă
de coac‐
ere
Tartă cu
gem
170
2
165
2 (stânga 30 - 40
şi dreapta)
Într-o
formă
pentru
prăjituri de
26 cm
Pandispan 170
2
160
2
50 - 60
Într-o
formă
pentru
prăjituri de
26 cm
Tort de
160
Crăciun /
Tort bogat
în fructe1)
2
150
2
90 - 120
Într-o
formă
pentru
prăjituri de
20 cm
Prăjitură
175
1)
cu prune
1
160
2
50 - 60
Într-o
formă de
pâine
Prăjituri
mici - pe
un nivel
3
150 - 160
3
20 - 30
Într-o tavă
de coac‐
ere
170
54
www.electrolux.com
Aliment
Caldura de sus + jos
Aer cald
Tempera‐ Nivel raft
tură (°C)
Tempera‐ Nivel raft
tură (°C)
Durată
(min)
Comen‐
tarii
Prăjituri
mici - pe
două nive‐
luri
-
150 - 160
2 şi 4
25 - 35
Într-o tavă
de coac‐
ere
Prăjituri
mici - pe
trei nive‐
luri
-
-
150 - 160
1, 3 şi 5
30 - 45
Într-o tavă
de coac‐
ere
Biscuiţi /
patiserie pe un ni‐
vel
140
3
140 - 150
3
30 - 35
Într-o tavă
de coac‐
ere
Biscuiţi /
patiserie pe două
niveluri
-
-
140 - 150
2 şi 4
35 - 40
Într-o tavă
de coac‐
ere
Biscuiţi /
patiserie pe trei ni‐
veluri
-
-
140 - 150
1, 3 şi 5
35 - 45
Într-o tavă
de coac‐
ere
Bezele pe un ni‐
vel
120
3
120
3
80 - 100
Într-o tavă
de coac‐
ere
Bezele pe două
niveluri1)
-
-
120
2 şi 4
80 - 100
Într-o tavă
de coac‐
ere
Chifle dul‐ 190
ci1)
3
190
3
12 - 20
Într-o tavă
de coac‐
ere
Eclere pe un ni‐
vel
190
3
170
3
25 - 35
Într-o tavă
de coac‐
ere
Eclere pe două
niveluri
-
-
170
2 şi 4
35 - 45
Într-o tavă
de coac‐
ere
Tarte
180
2
170
2
45 - 70
Într-o
formă
pentru
prăjituri de
20 cm
ROMÂNA
Aliment
Caldura de sus + jos
Aer cald
Tempera‐ Nivel raft
tură (°C)
Tempera‐ Nivel raft
tură (°C)
Tort cu
multe
fructe
160
1
150
2
Sandviş
Victoria
170
1
160
2 (stânga 50 - 60
şi dreapta)
55
Durată
(min)
Comen‐
tarii
110 - 120
Într-o
formă
pentru
prăjituri de
24 cm
Într-o
formă
pentru
prăjituri de
20 cm
1) Preîncălziţi cuptorul timp de 10 minute.
Pâine şi pizza
Aliment
Caldura de sus + jos
Aer cald
Durată
(min)
Comen‐
tarii
Tempera‐ Nivel raft
tură (°C)
Tempera‐ Nivel raft
tură (°C)
Pâine
albă1)
190
1
190
1
60 - 70
1-2
bucăţi,
500 g per
bucată
Pâine de
secară
190
1
180
1
30 - 45
Într-o
formă de
pâine
Chifle1)
190
2
180
2 (2 şi 4)
25 - 40
6 - 8 role
într-o tavă
de coac‐
ere
Pizza1)
200 - 210
1
200 - 210
1
10 - 20
Într-o tavă
de coac‐
ere sau
cratiţă
adâncă
Pateuri1)
200
3
190
3
10 - 20
Într-o tavă
de coac‐
ere
1) Preîncălziţi cuptorul timp de 10 minute.
56
www.electrolux.com
Tarte
Aliment
Caldura de sus + jos
Aer cald
Durată
(min)
Comen‐
tarii
Tempera‐ Nivel raft
tură (°C)
Tempera‐ Nivel raft
tură (°C)
Tarte cu
paste
200
2
180
2
40 - 50
Într-o
formă
Tarte cu
legume
200
2
175
2
45 - 60
Într-o
formă
Tarte tip
Quiche1)
180
1
180
1
50 - 60
Într-o
formă
Lasagne1) 180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Într-o
formă
Paste
Cannello‐
ni1)
2
180 - 190
2
25 - 40
Într-o
formă
Durată
(min)
Comen‐
tarii
180 - 190
1) Preîncălziţi cuptorul timp de 10 minute.
Carne
Aliment
Caldura de sus + jos
Aer cald
Tempera‐ Nivel raft
tură (°C)
Tempera‐ Nivel raft
tură (°C)
Vită
200
2
190
2
50 - 70
Pe un raft
de sârmă
Porc
180
2
180
2
90 - 120
Pe un raft
de sârmă
Viţel
190
2
175
2
90 - 120
Pe un raft
de sârmă
Friptură
210
de vită
engle‐
zească, în
sânge
2
200
2
50 - 60
Pe un raft
de sârmă
Friptură
de vită
engle‐
zească,
gătită
mediu
2
200
2
60 - 70
Pe un raft
de sârmă
210
ROMÂNA
Aliment
Caldura de sus + jos
Aer cald
Tempera‐ Nivel raft
tură (°C)
Tempera‐ Nivel raft
tură (°C)
Friptură
de vită
engle‐
zească,
bine
făcută
210
2
200
Ceafă de
porc
180
2
Picior de
porc
180
Miel
57
Durată
(min)
Comen‐
tarii
2
70 - 75
Pe un raft
de sârmă
170
2
120 - 150
Cu şorici
2
160
2
100 - 120
2 bucăţi
190
2
175
2
110 - 130
Rasol
Pui
220
2
200
2
70 - 85
Întreg
Curcan
180
2
160
2
210 - 240
Întreg
Raţă
175
2
220
2
120 - 150
Întreg
Gâscă
175
2
160
1
150 - 200
Întreg
Iepure
190
2
175
2
60 - 80
Bucăţi
Iepure de
câmp
190
2
175
2
150 - 200
Bucăţi
Fazan
190
2
175
2
90 - 120
Întreg
Durată
(min)
Comen‐
tarii
Peşte
Aliment
Caldura de sus + jos
Aer cald
Tempera‐ Nivel raft
tură (°C)
Tempera‐ Nivel raft
tură (°C)
Păstrăv /
Doradă
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 peşti
Ton / So‐
mon
190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 fileuri
11.6 Grill
Preîncălziţi cuptorul timp de
3 minute înainte de gătire.
58
www.electrolux.com
Aliment
Cantitate
(g)
Tempera‐ Durată (min)
Nivel raft
tură (°C)
Pe o
Pe cea‐
parte
laltă parte
File bucăţi 4
800
max.
12 - 15
12 - 14
4
Fripturi de 4
vită
600
max.
10 - 12
6-8
4
Cârnaţi
8
-
max.
12 - 15
10 - 12
4
Cotlet de
porc
4
600
max.
12 - 16
12 - 14
4
Pui (tăiat
în două)
2
1000
max.
30 - 35
25 - 30
4
Kebab
4
-
max.
10 - 15
10 - 12
4
Piept de
pui
4
400
max.
12 - 15
12 - 14
4
Hambur‐
ger
6
600
max.
20 - 30
-
4
File de
peşte
4
400
max.
12 - 14
10 - 12
4
Sandviş
cu pâine
prăjită
4-6
-
max.
5-7
-
4
Pâine
prăjită
4-6
-
max.
2-4
2-3
4
Bucăţi
11.7 Gatire intensiva
Vită
Aliment
Cantitate
Durată (min)
Nivel raft
Friptură de vită
pentru fiecare 190 - 200
sau file, în sânge1) cm de grosime
5-6
1 sau 2
Friptură de vită
sau file, gătită
mediu1)
pentru fiecare 180 - 190
cm de grosime
6-8
1 sau 2
Friptură de vită
sau file, bine
făcută1)
pentru fiecare 170 - 180
cm de grosime
8 - 10
1 sau 2
1) Preîncălziţi cuptorul.
Temperatură
(°C)
ROMÂNA
Porc
Aliment
Cantitate (kg)
Temperatură
(°C)
Durată (min)
Nivel raft
Spată, ceafă,
pulpă
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
1 sau 2
Cotlet, antricot
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
1 sau 2
Bucata de carne
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 sau 2
Picior de porc
(semipreparat)
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 sau 2
Cantitate (kg)
Temperatură
(°C)
Durată (min)
Nivel raft
Friptura de vitel 1
160 - 180
90 - 120
1 sau 2
Picior de viţel
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 sau 2
Aliment
Cantitate (kg)
Temperatură
(°C)
Durată (min)
Nivel raft
Pulpa de miel,
friptura de miel
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
1 sau 2
Spată de miel
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
1 sau 2
Aliment
Cantitate (kg)
Temperatură
(°C)
Durată (min)
Nivel raft
Porţii de pui
0,2 - 0,25 fie‐
care
200 - 220
30 - 50
1 sau 2
Pui, jumătate
0,4 - 0,5 fiecare 190 - 210
35 - 50
1 sau 2
Pui, pasăre în‐
dopată
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
1 sau 2
Raţă
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 sau 2
Gâscă
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 sau 2
Curcan
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
1 sau 2
Curcan
4-6
140 - 160
150 - 240
1 sau 2
Aliment
Cantitate (kg)
Temperatură
(°C)
Durată (min)
Nivel raft
Peste intreg
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
1 sau 2
Viţel
Aliment
Miel
Gaina
Peşte
59
60
www.electrolux.com
11.8 Aer cald (umed)
Pe durata gătirii, deschideţi
uşa aparatul doar atunci
când este necesar.
Aliment
Tip de mâncare
Temperatură
(°C)
Durată (min)
Nivel raft
Paste la cuptor
180 - 200
45 - 60
2
Lasagne
180 - 200
45 - 60
2
Cartofi gratinati
190 - 210
55 - 80
2
Feluri dulci
180 - 200
45 - 60
2
Prajitura Ring sau brioşă
160 - 170
50 - 70
1
Pâine împletită / coroniţă
170 - 190
40 - 50
2
Prăjitură cu nucă (uscată)
160 - 170
20 - 40
3
Biscuiţi făcuţi cu drojdie
160 - 170
20 - 40
2
11.9 Gătire la temp. scăzută
Folosiţi această funcţie pentru a pregăti
bucăţi macră, fragedă de carne şi peşte
cu temperaturi în zona de mijloc mai mici
de 65°C. Această funcţie nu poate fi
folosită la reţetele cu friptură la tavă sau
friptură grasă de porc. Puteţi utiliza
senzorul pentru a garanta temperatura
optimă corectă pentru carne (consultaţi
tabelul pentru senzor).
În primele 10 minute puteţi seta
temperatura cuptorului între 80°C şi
150°C. Valoarea implicită este 90°C.
După ce temperatura este setată,
cuptorul continuă să gătească la 80°C.
Nu folosiţi această funcţie pentru carnea
de pasăre.
Gătiţi întotdeauna fără capac
atunci când utilizaţi această
funcţie.
1. Puneţi carnea într-o cratiţă pe plită la
un nivel foarte mare al căldurii, timp
de 1 - 2 minute pentru fiecare parte.
2. Puneţi carnea în cratiţa pentru
coacere, care va fi aşezată în cuptor
pe raftul din sârmă.
3. Introduceţi senzorul în carne.
4. Selectaţi funcţia: Gătire la temp.
scăzută şi setaţi temperatura corectă
pentru zona de mijloc.
Aliment
Cantitate
Temperatură
(°C)
Durată (min)
Nivel raft
Friptură de vită
1000 - 1500 g
120
120 - 150
1
File de vită
1000 - 1500 g
120
90 - 150
3
Friptura de vitel 1000 - 1500 g
120
120 - 150
1
Fripturi
120
20 - 40
3
200 - 300 g
ROMÂNA
61
11.10 Decongelare
Aliment
Cantitate
(g)
Timp de de‐ Timp suplimen‐ Comentarii
congelare
tar de deconge‐
(min)
lare (min)
Pui
1000
100 - 140
20 - 30
Puneţi puiul pe platanul
inferior întors, pe o far‐
furie mare. Întoarceţi la
jumătatea duratei de
gătit.
Carne
1000
100 - 140
20 - 30
Întoarceţi la jumătatea
duratei de gătit.
Carne
500
90 - 120
20 - 30
Întoarceţi la jumătatea
duratei de gătit.
Păstrăv
150
25 - 35
10 - 15
-
Căpşuni
300
30 - 40
10 - 20
-
Unt
250
30 - 40
10 - 15
-
Frişcă
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Frişca se poate bate
chiar dacă au mai
rămas unele părţi uşor
îngheţate.
Prăjitură
1400
60
60
-
11.11 Pastreaza cald
•
•
•
•
•
•
•
Utilizaţi numai borcane din sticlă de
aceleaşi dimensiuni, disponibile în
comerţ.
Nu utilizaţi borcane cu capac cu filet
sau tip baionetă sau cutii metalice.
Pentru această funcţie folosiţi primul
raft de jos.
Nu puneţi mai mult de şase borcane
de un litru în tava de copt.
Umpleţi borcanele în mod egal şi
închideţi-le cu o clemă.
•
Borcanele nu trebuie să se atingă
între ele.
Puneţi aproximativ 1/2 litri de apă în
tava de gătit pentru a avea suficientă
umezeală în cuptor.
Când lichidul din borcane începe să
fiarbă (după aproximativ 35 - 60 de
minute la borcanele de un litru), opriţi
cuptorul sau reduceţi temperatura la
100°C (consultaţi tabelul).
Fructe moi
Aliment
Temperatură (°C)
Fierbere până la
Fierbere în contin‐
apariţia bulelor de uare la 100°C
aer (min)
(min)
Căpşune / Afine /
Zmeură / Agrişe
coapte
160 - 170
35 - 45
-
62
www.electrolux.com
Fructe cu sâmbure
Aliment
Temperatură (°C)
Pere / Gutui / Prune 160 - 170
Fierbere până la
Fierbere în contin‐
apariţia bulelor de uare la 100°C
aer (min)
(min)
35 - 45
10 - 15
Legume
Aliment
Temperatură (°C)
Fierbere până la
Fierbere în contin‐
apariţia bulelor de uare la 100°C
aer (min)
(min)
Morcovi1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Castraveţi
160 - 170
50 - 60
-
Murături asortate
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Gulie / Mazăre /
Sparanghel
160 - 170
50 - 60
15 - 20
1) Lăsaţi-le în cuptor după ce acesta este dezactivat.
11.12 Uscare
•
•
Acoperiţi tăvile cu hârtie cerată sau cu
pergament.
Pentru rezultate mai bune, opriţi
cuptorul la jumătatea duratei de
uscare, deschideţi uşa şi lăsaţi să se
răcească peste noapte pentru
terminarea uscării.
Legume
Aliment
Temperatură
(°C)
Durată (h)
Fasole
60 - 70
Ardei
60 - 70
Nivel raft
1 poziţie
2 poziţii
6-8
3
1/4
5-6
3
1/4
Legume pentru 60 - 70
supă
5-6
3
1/4
Ciuperci
50 - 60
6-8
3
1/4
Ierburi
40 - 50
2-3
3
1/4
Temperatură
(°C)
Durată (h)
Nivel raft
Prune
60 - 70
Caise
Fructe
Aliment
1 poziţie
2 poziţii
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Felii de măr
60 - 70
6-8
3
1/4
Pere
60 - 70
6-9
3
1/4
ROMÂNA
63
11.13 Tabel pentru senzor
Aliment
Temperatura zonei de mijloc
a alimentelor (°C)
Friptura de vitel
75 - 80
Picior de vitel
85 - 90
Friptură de vită englezească, în sânge
45 - 50
Friptură de vită englezească, gătită mediu
60 - 65
Friptură de vită englezească, bine făcută
70 - 75
Ceafă de porc
80 - 82
Picior de porc
75 - 80
Miel
70 - 75
Pui
98
Iepure de câmp
70 - 75
Păstrăv / Doradă
65 - 70
Ton / Somon
65 - 70
12. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTIZARE!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
12.1 Note cu privire la curăţare
•
•
•
•
•
•
Curăţaţi partea din faţă a cuptorului cu
o cârpă moale, apă caldă şi agent de
curăţare.
Utilizaţi un agent de curăţare obişnuit
pentru a curăţa suprafeţele metalice.
Curăţaţi interiorul aparatului după
fiecare utilizare. Acumularea de
grăsimi sau de orice alte resturi
alimentare poate provoca un incendiu.
Riscul este mai mare pentru tava
pentru grătar.
Curăţaţi murdăria rezistentă cu
produs special de curăţat cuptorul.
Curăţaţi toate accesoriile după fiecare
utilizare şi uscaţi-le. Folosiţi o lavetă
moale cu apă caldă şi un agent de
curăţare.
Dacă aveţi accesorii anti-aderente, nu
le curăţaţi utilizând agenţi agresivi,
obiecte cu margini ascuţite sau în
maşina de spălat vase. Stratul antiaderent poate fi deteriorat.
12.2 Pentru modelele din inox
sau aluminiu
Curăţaţi uşa cuptorului
numai cu un burete ud.
Uscaţi-o cu o lavetă moale.
A nu se folosi bureţi din
sârmă, acizi sau produse
abrazive, deoarece pot
deteriora suprafaţa
cuptorului. Curăţaţi panoul
de comandă al cuptorului cu
aceeaşi precauţie.
12.3 Curăţarea garniturii uşii
•
Verificaţi la intervale regulate
garnitura uşii. Garnitura uşii se află în
jurul cadrului cavităţii cuptorului. Nu
utilizaţi aparatul dacă garnitura uşii
este deteriorată. Contactaţi un centru
de service autorizat.
64
www.electrolux.com
•
Pentru a curăţa garnitura uşii
consultaţi informaţiile generale despre
curăţenie.
12.4 Scoaterea suporturilor
raftului
Pentru a curata cuptorul, scoateţi
suporturile pentru raft.
Scoateţi suporturile rafturilor.
Pentru curăţarea mai uşoară a tavanului
cuptorului puteţi scoate elementul de
încălzire.
1. Scoateţi şurubul care susţine
elementul de încălzire. Pentru prima
dată, utilizaţi o şurubelniţă.
1. Trageţi partea din faţă a suportului
pentru raft şi îndepărtaţi-o de
peretele lateral.
2. Trageţi partea din spate a suportului
pentru raft şi îndepărtaţi-o de
peretele lateral şi scoateţi-o în afară.
2. Trageţi cu atenţie elementul de
încălzire în jos.
3. Curăţaţi tavanul cuptorului cu o
lavetă moale şi amestec de apă
caldă cu agent de curăţare şi lăsaţi-l
să se usuce.
Instalaţi elementul de încălzire în ordine
inversă.
Instalarea suporturilor pentru rafturi.
2
1
Instalaţi suporturile pentru raft în ordine
inversă.
Pinii de reţinere de pe
ghidajele rafturilor
telescopice trebuie să fie
orientaţi către înainte.
12.5 Tavanul cuptorului
AVERTIZARE!
Dezactivaţi aparatul înainte
de a îndepărta elementul de
încălzire. Verificaţi dacă
aparatul s-a răcit. Pericol de
arsuri.
AVERTIZARE!
Asiguraţi-vă că elementul de
încălzire este instalat corect
şi că nu cade.
12.6 Curăţarea uşii cuptorului
Uşa cuptorului are patru panouri de
sticlă.Puteţi scoate panourile interne de
sticlă pentru a le curăţa.
ATENŢIE!
Nu utilizaţi aparatul fără
panourile de sticlă.
Direcţia în care deschideţi
uşa depinde de modelul
cuptorului. Deschideţi uşa
dinspre dreapta pentru unele
modele şi dinspre stânga
pentru alte modele.
1. Apăsaţi butoanele din lateralele uşii
(A) de pe capacul superior şi trageţi
în sus pentru a îl scoate.
ROMÂNA
65
vă că suprafaţa cadrului panoului de
sticlă nu prezintă asperităţi la atingere.
A
C
B
A
2. Ţineţi bine cu ambele mâini panoul
intern de sticlă B şi trageţi-l în sus
pentru a îl scoate de la locul lui.
Procedaţi la fel cu celelalte panouri
de sticlă.
Ţineţi foarte bine de panourile de
sticlă pentru a nu le scăpa.
B
12.7 Înlocuirea becului
Aşezaţi o lavetă pe partea de jos din
interiorul cuptorului. Aceasta previne
deteriorarea cavităţii şi a capacului din
sticlă al becului.
AVERTIZARE!
Pericol de electrocutare!
Deconectaţi siguranţa
înainte de a înlocui becul.
Este posibil ca becul
cuptorului şi capacul din
sticlă al becului să fie
fierbinţi.
ATENŢIE!
Întotdeauna ţineţi becul
halogen cu ajutorul unei
cârpe pentru a preveni
arderea reziduurilor de
grăsime pe bec.
3. Curăţaţi uşa cu un burete ud şi uscaţi
cu o lavetă moale. A nu se folosi
spălătoare de sârmă, acizi sau
produse abrazive de curăţare
deoarece pot deteriora suprafaţa.
Atunci când uşa cuptorului este curată,
instalaţi panourile de sticlă în ordine
inversă. Asiguraţi-vă că puneţi la loc
panourile de sticlă (A, B şi C) în ordinea
corectă. Panoul de sticlă (A) are un
cadru decorativ. După instalare asiguraţi-
1. Dezactivaţi aparatul.
2. Decuplaţi siguranţele din tablou sau
dezactivaţi întrerupătorul.
Becul din spate
1. Rotiţi spre stânga capacul din sticlă
al becului şi scoateţi-l.
2. Curăţaţi capacul de sticlă.
3. Înlocuiţi becul cu un bec adecvat
rezistent la o căldură de 300°C.
4. Montaţi capacul de sticlă.
66
www.electrolux.com
13. DEPANARE
AVERTIZARE!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
13.1 Ce trebuie făcut dacă...
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Cuptorul nu se încălzeşte.
Cuptorul este oprit.
Activaţi cuptorul.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Ceasul nu este setat.
Setaţi ceasul.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Nu au fost efectuate
setările necesare.
Verificaţi dacă setările sunt
corecte.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Oprirea automată este ac‐
tivă.
Consultaţi „Oprirea auto‐
mată”.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Dispozitivul Blocare acces
copii este activat.
Consultaţi secţiunea „Uti‐
lizarea Blocare acces co‐
pii”.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Uşa nu este închisă corect. Închideţi uşa complet.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Siguranţa s-a declanşat.
Verificaţi dacă siguranţa
este cauza defecţiunii.
Dacă siguranţele se decla‐
nşează în mod repetat,
adresaţi-vă unui electrician
calificat.
Becul nu funcţionează.
Becul este defect.
Înlocuiţi becul.
Afişajul indică F111.
Conectorul senzorului nu
este introdus corect în
priză.
Introduceţi conectorul sen‐
zorului cât mai adânc în
priză.
Afişajul indică un cod de
eroare care nu este în ac‐
est tabel.
Există o defecţiune elec‐
trică.
•
•
Aburul şi condensul se
depun pe alimente şi în
cavitatea cuptorului.
Aţi lăsat vasul cu mâncare
prea mult timp în cuptor.
Opriţi şi porniţi din nou
cuptorul prin intermediul
siguranţei casnice sau a
întrerupătorului de si‐
guranţă din cutia cu si‐
guranţe.
În cazul în care codul
de eroare apare din nou
pe afişaj, contactaţi de‐
partamentul de asis‐
tenţă pentru clienţi.
Nu lăsaţi vasele cu mân‐
care în cuptor pentru mai
mult de 15 - 20 de minute
după terminarea procesu‐
lui de gătit.
ROMÂNA
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Aparatul este activat dar
nu se încălzeşte. Ventila‐
torul nu funcţionează. Afi‐
şajul indică "Demo".
Modul demo este activat.
1. Dezactivaţi aparatul.
67
2. Menţineţi apăsat
până când aparatul se
activează şi dezacti‐
vează.
3. Atingeţi lung şi simul‐
tan
şi
până când
este emis un semnal
acustic. "Demo" se
stinge.
13.2 Date pentru service
Dacă nu puteţi găsi singur o soluţie la
problemă, adresaţi-vă comerciantului sau
unui centru de service autorizat.
Aceasta este amplasată pe cadrul frontal
din interiorul aparatului. Nu scoateţi
plăcuţa cu date tehnice din interiorul
aparatului.
Datele necesare centrului de service se
găsesc pe plăcuţa cu date tehnice.
Vă recomandăm să notaţi datele aici:
Model (MOD.)
.........................................
Codul numeric al produsului (PNC)
.........................................
Numărul de serie (S.N.)
.........................................
14. INSTALAREA
AVERTIZARE!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
14.1 Încorporarea în mobilier
548 21
min. 550
20
590
558
16
114
min. 560
589
594
573
548 21
min. 550
600
558
594
114
16
20
5
min. 560
589
594
573
594
5
3
3
68
www.electrolux.com
14.2 Fixarea aparatului de
mobilier
1. Deschideţi uşa aparatului.
2. Fixaţi aparatului de mobilier.
3. Puneţi patru distanţatoare (A) în
orificiile din cadru şi strângeţi cele
patru şuruburi (B) furnizate împreună
cu aparatul.
A
B
14.3 Conectarea la alimentarea
electrică
Producătorul nu este
responsabil dacă nu
respectaţi măsurile de
siguranţă descrise în
capitolele privind Siguranţa.
Acest aparat este livrat cu fişă şi cablu
de conectare electrică.
14.4 Cablul
Tipurile de cabluri adecvate pentru
instalare sau înlocuire:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Pentru secţiunea cablului consultaţi
puterea totală consumată de pe plăcuţa
cu date tehnice şi tabelul:
Putere totală (W)
Secţiunea cablu‐
lui (mm²)
maxim 1380
3 x 0,75
maxim 2300
3x1
maxim 3680
3 x 1,5
Cablul de masă (cablul verde/galben) va
fi cu 2 cm mai lung decât cele de fază şi
de nul (cablurile albastru şi maro).
15. INFORMAŢII TEHNICE
15.1 Date tehnice
Tensiune
230 V
Frecvenţă
50 Hz
16. EFICIENŢĂ ENERGETICĂ
16.1 Fişa produsului şi informaţii în conformitate cu UE 65-66/2014
Numele furnizorului
Electrolux
Identificarea modelului
EOL5821AOX
Indexul de eficienţă energetică
88.2
Clasa de eficienţă energetică
A
Consumul de energie cu o încărcătură standard,
modul convenţional
0.93 kWh/ciclu
Consumul de energie cu o încărcătură standard,
modul ventilator forţat
0.75 kWh/ciclu
ROMÂNA
Numărul de cavităţi
1
Sursa de căldură
Curent
Volum
72 l
Tipul cuptorului
Cuptor încorporat
Masă
36.8 kg
EN 60350-1 - Aparate de gătit
electrocasnice - Partea 1: Game,
cuptoare, cuptoare cu abur şi grătare Metode de măsurare a performanţei.
•
•
16.2 Economisirea energiei
Aparatul dispune de unele funcţii care vă
ajută la economisirea energiei în timpul
procesului zilnic de gătire.
•
Sfaturi generale
– Asiguraţi-vă că uşa cuptorului
este închisă corect atunci când
aparatul este în funcţiune şi
menţineţi-o închisă cât mai mult
posibil pe durata gătitului.
– Folosiţi vase metalice pentru a
îmbunătăţi economia de energie.
– Atunci când este posibil, puneţi
alimentele în interiorul cuptorului
fără a-l mai încălzi înainte.
– Atunci când durata de gătire este
mai mare de 30 de minute,
reduceţi temperatura cuptorului la
minim cu 3-10 minute, în funcţie
de durata gătirii, înainte de
terminarea duratei de gătire.
Căldura reziduală din interiorul
cuptorului va continua gătirea.
– Folosiţi căldura reziduală pentru a
încălzi alte alimente.
•
•
•
•
•
Gătitul cu ventilator - atunci când
este posibil, folosiţi funcţiile de gătit cu
ventilator pentru a economisi energia.
Căldura reziduală
– La unele funcţii de gătire, dacă
este activat un program cu
selectare timp (Durata, Sfarsit la)
şi durata de gătire este mai mare
de 30 de minute, elementele de
încălzire se dezactivează automat
atunci când a mai rămas 10% din
timp. Ventilatorul şi becul continuă
să funcţioneze.
Gătitul cu becul stins - dezactivaţi
becul pe durata gătirii şi activaţi-l doar
atunci când aveţi nevoie.
Menţine mâncarea caldă - dacă
doriţi să utilizaţi căldura reziduală
pentru a menţine mâncarea caldă,
alegeţi cel mai scăzut nivel de
temperatură posibil. Afişajul indică
temperatura căldurii reziduale.
Funcţii eco - consultaţii „Functii de
gatire”.
La utilizarea funcţiei: Aer cald
(umed), becul se dezactivează după
30 de secunde. Îl puteţi activa din
nou, dacă doriţi.
Atunci când utilizaţi funcţiile Eco,
becul se stinge. Îl puteţi activa din
nou, dacă doriţi.
17. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi
*
69
aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
70
www.electrolux.com
ROMÂNA
71
867310518-B-472014
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising