Electrolux EOL5821BAX Lietotāja rokasgrāmata

Electrolux EOL5821BAX Lietotāja rokasgrāmata
EOL5821
LV CEPEŠKRĀSNS
LT ORKAITĖ
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
2
37
2
www.electrolux.com
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA................................................................................3
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI..................................................................................4
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS............................................................................ 6
4. VADĪBAS PANELIS............................................................................................ 7
5. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES............................................................ 9
6. IZMANTOŠANA IKDIENĀ.................................................................................. 9
7. PULKSTEŅA FUNKCIJAS............................................................................... 13
8. AUTOMĀTISKĀS PROGRAMMAS.................................................................. 14
9. PIEDERUMU LIETOŠANA............................................................................... 15
10. PAPILDFUNKCIJAS....................................................................................... 16
11. IETEIKUMI UN PADOMI................................................................................ 18
12. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA...............................................................................30
13. PROBLĒMRISINĀŠANA................................................................................ 32
14. UZSTĀDĪŠANA...............................................................................................34
15. ENERGOEFEKTIVITĀTE............................................................................... 35
MĒS DOMĀJAM PAR JUMS
Pateicamies, ka iegādājāties Electrolux ierīci. Ierīces ražošanā un modernizēšanā
uzkrāta gadu desmitiem ilga pieredze. Tā radīta pārdomāta un mūsdienīga, tieši
kā jums. Katru reizi to lietojot, varat būt pārliecināti, ka gūsiet labus rezultātus.
Laipni lūdzam Electrolux!
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:
Atradīsiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu
novēršanu un apkopi:
www.electrolux.com
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registerelectrolux.com
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.electrolux.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par apkārtējo vidi
Izmaiņu tiesības rezervētas.
LATVIEŠU
1.
3
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
bojājumiem, ko radījusi ierīces nepareiza uzstādīšana
vai lietošana. Saglabājiet šos norādījumus ierīces
tuvumā turpmākām uzziņām.
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir apmācīti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Glabājiet iesaiņojuma materiālus bērniem
nepieejamās vietās.
Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās
darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās sastāvdaļas
ir karstas.
Ja ierīce aprīkota ar bērnu drošības ierīci, iesakām to
aktivizēt.
Tīrīšanu un lietotāja veikto apkopi nedrīkst veikt bērni
bez uzraudzības.
Ierīces tuvumā nedrīkst atrasties bērni līdz 3 gadu
vecumam bez uzraudzības.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
Tikai kvalificēta persona drīkst uzstādīt ierīci un
nomainīt vadu.
Ierīces iekšpuse darbības laikā sakarst.
Nepieskarieties sildelementiem ierīces iekšpusē.
Vienmēr izmantojiet cepeškrāsns cimdus, izņemot vai
ievietojot papildpiederumus vai cepeškrāsns traukus.
Pirms apkopes veikšanas atvienojiet strāvas padevi.
Pirms lampas mainīšanas pārliecinieties, vai ierīce ir
izslēgta, lai neizraisītu elektrošoku.
Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
Stikla durvju tīrīšanai neizmantojiet raupjus, abrazīvus
tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var
saskrāpēt virsmas, un tādējādi stikls var saplīst.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai kvalificētam
speciālistam.
Lai izņemtu plauktu balstus, vispirms pavelciet plauktu
balsta priekšu un tad aizmuguri nost no sānu sienām.
Uzstādiet plauktu balstus, veicot iepriekšminētās
darbības pretējā secībā.
Lietojiet tikai šai ierīcei paredzēto temperatūras
sensoru.
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS!
Ierīci drīkst uzstādīt tikai
kvalificēta persona.
•
•
•
•
•
•
•
•
Noņemiet visu iepakojumu.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
Ievērojiet piesardzību, pārvietojot
ierīci, jo tā ir smaga. Vienmēr lietojiet
aizsargcimdus.
Nevelciet ierīci aiz roktura.
Nodrošiniet starp blakus uzstādītām
ierīcēm piemērotu attālumu.
Pārbaudiet, vai ierīce uzstādīta zem
un pie drošām ietaisēm.
Ierīces sāni jānovieto pret vienāda
augstuma ierīcēm vai mēbelēm.
•
•
•
•
•
•
2.2 Apsvērumi par vides
aizsardzību
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
•
•
•
Elektrības padeves pieslēgšana jāveic
sertificētam elektriķim.
Ierīce jābūt iezemētai.
Pārliecinieties, ka informācija uz
tehnisko datu plāksnītes atbilst jūsu
•
•
•
elektrosistēmas parametriem. Ja
neatbilst, sazinieties ar elektriķi.
Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu,
drošu kontaktligzdu.
Nelietojiet daudzkontaktu adapterus
vai pagarinātājus.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktspraudni un strāvas vadu. Ja
iekārtas elektropadeves kabeli
nepieciešams nomainīt, to jāveic
tuvākajā autorizētajā servisa centrā.
Neļaujiet strāvas kabeļiem saskarties
ar ierīces durvīm vai atrasties to
tuvumā, it īpaši, ja durvis ir karstas.
Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret
elektrošoku no strāvu vadošiem un
izolētajiem elementiem, jānostiprina
tā, lai tos nevarētu noņemt bez
instrumentiem.
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet
tajā kontaktspraudni.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz barošanas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz spraudkontakta.
Ir jāizmanto atbilstošas izolācijas
ierīces: automātslēdžiem,
drošinātājiem (no turētājiem
izskrūvējamiem drošinātājiem),
LATVIEŠU
•
•
zemējuma noplūdes automātslēdžiem
un savienotājiem.
Elektroinstalācijā jābūt izolācijas
ierīcei, kas ļauj atvienot ierīci no
visiem elektrotīkla poliem. Izolācijas
ierīcē atstarpei starp kontaktiem jābūt
vismaz 3 mm.
Ierīce atbilst Eiropas Savienības
direktīvām.
•
2.3 Izmantošana
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv traumu, apdegumu,
elektrošoka vai sprādziena
risks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Izmantojiet šo ierīci tikai
mājsaimniecībā.
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres
nav bloķētas.
Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez
uzraudzības.
Atslēdziet ierīci pēc katras lietošanas
reizes.
Atverot ierīces durvis, kad tā tiek
lietota, rīkojieties uzmanīgi. Var izplūst
karsts gaiss.
Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai,
ja tā saskaras ar ūdeni.
Nebalstieties uz atvērtām durvīm.
Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai
uzglabāšanai paredzētu virsmu.
Atveriet ierīces durvis uzmanīgi.
Alkoholu saturošu sastāvdaļu
lietošana var radīt spirta un gaisa
maisījumu.
Neļaujiet dzirkstelēm un atklātai
liesmai saskarties ar ierīci, kad atverat
durvis.
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv ierīces bojājumu
risks.
•
Lai emalja nesaplaisātu un nezaudētu
krāsu:
– neievietojiet cepeškrāsns traukus
vai citus priekšmetus
nepastarpināti uz ierīces grīdas;
•
•
•
5
– nenovietojiet alumīnija foliju
nepastarpināti uz ierīces grīdas;
– nelejiet ūdeni karstā ierīcē;
– neatstājiet ierīcē mitrus traukus un
produktus pēc gatavošanas
beigām;
– izņemot vai uzstādot piederumus,
rīkojieties uzmanīgi.
Emaljas krāsas maiņa neietekmē
ierīces darbību. Garantijas
likumdošanas izpratnē tas nav
defekts.
Gatavojot mitras kūkas, izmantojiet
dziļo cepešpannu. Augļu sulas var
atstāt nenotīrāmus traipus.
Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena
gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem
nolūkiem, piemēram, telpu apsildei.
Gatavojiet ēdienu tikai tad, ja
cepeškrāsns durvis ir aizvērtas.
2.4 Apkope un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainojumu un
ierīces aizdegšanās un
bojājumu risks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pirms apkopes izslēdziet ierīci un
atvienojiet to no elektrotīkla.
Pārliecinieties, vai ierīce ir auksta.
Pastāv risks, ka stikla paneļi var
ieplīst.
Ja durvju stikla paneļi tiek bojāti,
nomainiet tos nekavējoties.
Sazinieties ar servisa centru.
Noņemot durvis no ierīces, rīkojieties
uzmanīgi. Durvis ir smagas!
Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu
virsmas materiāla sabojāšanos.
Cepeškrāsnī atlikušās taukvielas vai
pārtikas atliekas var izraisīt
ugunsgrēku.
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu.
Izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas
līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,
šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
Ja lietojat cepeškrāsns tīrīšanai
paredzētus aerosolus, ievērojiet
ražotāja drošības norādījumus, kas
atrodami uz iepakojuma.
Netīriet katalītisko emaljas pārklājumu
(ja tāds ir) ar jebkāda veida tīrīšanas
līdzekli.
6
www.electrolux.com
2.5 Iekšējais apgaismojums
•
2.6 Ierīces utilizācija
Šajā ierīcē izmantotā spuldze vai
halogēna spuldze paredzēta tikai
mājsaimniecības ierīcēm. Nelietojiet to
telpu apgaismošanai.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv risks gūt elektrošoku!
•
•
Pirms lampas nomaiņas atvienojiet
ierīci no elektrotīkla.
Izmantojiet tikai tādu pašu
specifikāciju lampas.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
•
•
•
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet strāvas kabeli un izmetiet
to.
Izņemiet durvju aizturi, lai novērstu
bērnu vai dzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
3.1 Kopskats
1
8
2
3
4
5
5
4
3
2
1
6
1
2
3
4
5
6
7
8
Vadības panelis
Elektroniskais programmētājs
Temperatūras sensora ligzda
Sildelements
Lampa
Ventilators
Izņemams plaukta atbalsts
Cepšanas līmeņi
7
Temperatūras sensora
ligzda atrodas vienā
cepeškrāsns pusē ar durvju
rokturi.
3.2 Piederumi
•
Restots plaukts
Ēdiena gatavošanas traukiem, kūku
un cepešu formām.
•
•
•
•
Cepamā paplāte
Kūkām un cepumiem.
Grils-/ Cepamā panna
Konditorejas izstrādājumu un cepešu
cepšanai vai kā panna tauku
savākšanai.
Temperatūras sensors
Lai noteiktu ēdiena gatavības pakāpi.
Teleskopiskās vadotnes
Plauktiem un paplātēm.
LATVIEŠU
7
4. VADĪBAS PANELIS
4.1 Elektronisks programmētājs
1
2 3 4 5
6
7 8 9 10 11
Ierīces vadībai izmantojiet sensora laukus.
Sensora Funkcija
lauks
Komentāri
1
IESLĒGT/ IZ‐
SLĒGT
2
Karsēšanas
Pieskarieties sensora laukam vienreiz, lai izvē‐
funkcijas vai Ga‐ lētos karsēšanas funkciju vai izvēlni: Gatavoša‐
tavošanas palīgs nas palīgs. Vēlreiz pieskarieties sensora lau‐
kam, lai pārslēgtos starp izvēlnēm: Karsēšanas
funkcijas, Gatavošanas palīgs. Lai ieslēgtu vai
izslēgtu apgaismojumu, pieskarieties laukam 3
sekundes.
3
Sākuma taustiņš Lai dotos atpakaļ izvēlnē. Lai parādītu galveno
izvēlni, pieskarieties laukam 3 sekundes.
4
Temperatūras at‐ Lai iestatītu temperatūru vai parādītu pašreizējo
lase
ierīces temperatūru. Pieskarieties laukam 3 se‐
kundes, lai ieslēgtu vai izslēgtu funkciju: Ātrā
uzsilšana.
5
6
7
8
9
-
Lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci.
Izlase
Lai saglabātu un piekļūtu jūsu izlasei.
Displejs
Rāda ierīces pašreizējos iestatījumus.
Taustiņš uz aug‐ Lai pārvietotos izvēlnē uz augšu.
šu
Taustiņš uz leju
Lai pārvietotos izvēlnē uz leju.
Laiks un papil‐
dfunkcijas
Lai iestatītu dažādas funkcijas. Kad darbojas
karsēšanas funkcija, pieskarieties sensora lau‐
kam, lai iestatītu taimeri vai funkcijas: Bloķēša‐
na, Izlase, Karstums + pauze, Iestatīt + Aiziet!.
Jūs arī varat mainīt cepeša iekšējās temperatū‐
ras sensora iestatījumu.
8
www.electrolux.com
Sensora Funkcija
lauks
10
11
Komentāri
Laika atgādinā‐
jums
Lai iestatītu funkciju: Laika atgādinājums.
Labi
Lai apstiprinātu izvēli vai iestatījumu.
4.2 Displejs
A
B
C
E
D
A)
B)
C)
D)
E)
Karsēšanas funkcija
Diennakts laiku
Karsēšanas indikators
Temperatūra
Funkcijas darbības laiks vai beigu laiks
Citi indikatori displejā:
Simbols
Funkcija
Laika atgādinājums
Funkcijas darbojas.
Diennakts laiku
Displejs rāda pašreizējo laiku.
Darb. laiks
Displejs rāda gatavošanai nepiecie‐
šamo laiku.
Beigu laiks
Displejs rāda laiku, kad gatavošana
būs pabeigta.
Temperatūra
Displejā būs redzama temperatūra.
Laika indikācija
Displejs rāda, cik ilgi darbojas kar‐
sēšanas funkcija. Nospiediet
un
vienlaikus, lai atiestatītu laiku.
Aprēķināšana
Ierīce aprēķina gatavošanas laiku.
Sakarsēšanas indikators Displejs rāda temperatūru ierīcē.
Ātrās sakarsēšanas indi‐ Funkcija darbojas. Tā samazina uz‐
kators
silšanas laiku.
Automātisks svars
Displejs rāda, ka aktivizēta automā‐
tiskās svēršanas sistēma vai ka
svaru var mainīt.
Karstums + pauze
Funkcija darbojas.
LATVIEŠU
9
5. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES
1. Nospiediet
vērtību.
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
2. Apstipriniet ar
5.1 Pirmā tīrīšana
Izņemiet visus papildpiederumus un
noņemamās plauktu vadotnes no ierīces.
Skatiet sadaļu "Kopšana un
tīrīšana".
vai
, lai iestatītu
.
5.3 Uzkarsēšana
Lai nodedzinātu atlikušos taukus,
uzkarsējiet ierīci, kad tā ir tukša.
1. Iestatiet funkciju: Tradicionala siltums
Iztīriet ierīci pirms pirmās lietošanas.
Ielieciet atpakaļ visus papildpiederumus
un izņemamos plauktu balstus to
sākotnējā pozīcijā.
5.2 Pirmā pieslēgšana
Pirmo reizi pieslēdzot ierīci elektrotīklam
vai pieslēdzot to pēc elektrības padeves
pārtraukuma, jāiestata valoda, displeja
kontrasts, displeja spilgtums, kā arī
diennakts laiks.
un maksimālo temperatūru.
2. Ļaujiet ierīcei darboties 1 stundu.
3. Iestatiet funkciju: Ventilatora
karsēšana
un maksimālo
temperatūru.
4. Ļaujiet ierīcei darboties 15 minūtes.
Papildpiederumi var kļūt karstāki nekā
parasti. No ierīces var izdalīties aromāts
un dūmi. Tas ir normāli. Pārbaudiet, vai
gaisa plūsma istabā ir pietiekama.
6. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
6.1 Pārvietošanās izvēlnēs
3. Nospiediet
, lai atvērtu
apakšizvēlni vai apstiprinātu
iestatījumu.
Jebkurā brīdī var atgriezties
atpakaļ galvenajā izvēlnē,
1. Ieslēdziet ierīci.
2. Lai izvēlētos izvēlnes iespēju,
piespiediet
vai
izmantojot
.
.
6.2 Izvēlņu pārskats
Galvenā izvēlne
Sim‐
bols
Izvēlnes pozīcija
Lietojums
Karsēšanas funkcijas
Ietver cepeškrāsns karsēšanas funkciju sarak‐
stu.
Gatavošanas palīgs
Ietver automātisko programmu sarakstu.
Izlase
Ietver lietotāja izveidoto sarakstu ar gatavoša‐
nas programmām.
Pamata iestatījumi
Šo funkciju var izmantot, lai izvēlētos citus ies‐
tatījumus.
10
www.electrolux.com
Sim‐
bols
Izvēlnes pozīcija
Lietojums
Speciālie
Ietver papildu karsēšanas funkciju sarakstu.
Apakšizvēlne: Pamata iestatījumi
Sim‐
bols
Apakšizvēlne
Apraksts
Iestatīt diennakts laiku
Iestata pulksteņa laiku.
Laika indikācija
Aktivizētais displejs rāda pulksteņa laiku, kad
ierīce tiek izslēgta.
Iestatīt + Aiziet!
Aktivizētā displejā iespēju izvēles logā var iz‐
vēlēties funkciju: Iestatīt + Aiziet!.
Karstums + pauze
Aktivizētā displejā iespēju izvēles logā var iz‐
vēlēties funkciju: Karstums + pauze.
Laika regulēšana
Ieslēdz un izslēdz Laika pagarinājuma funkciju.
Displeja kontrasts
Pakāpeniski regulē displeja kontrastu.
Displeja spilgtums
Pakāpeniski regulē displeja spilgtumu.
Valoda
Iestata displeja valodu.
Skaņas signāla skaļums
Pakāpeniski regulē taustiņu toņu un signālu
skaļumu.
Taustiņu skaņa
Ieslēdz un izslēdz skārienjūtīgo lauku skaņu.
Ieslēgšanas/izslēgšanas skārienjūtīgā lauka
skaņu nevar izslēgt.
Brīdinājuma/Kļūdas signāls
Ieslēdz un izslēdz skaņas signālus.
Servisa izvēlne
Rāda programmatūras versiju un konfigurāciju.
Rūpnīcas iestatījumi
Atjauno sākotnējos ierīces iestatījumus.
6.3 Karsēšanas funkcijas
Karsēšanas funkcija
Ventilatora karsēšana
Lietojums
Lai vienlaikus ceptu līdz triju plauktu līmeņos
un kaltētu ēdienu.Iestatiet par 20 - 40 °C ze‐
māku temperatūru, nekā funkcijai: Tradicionala
siltums.
LATVIEŠU
Karsēšanas funkcija
11
Lietojums
Picas uzstādījumi
Produktu, kuriem nepieciešama intensīvāka
apbrūnināšana un kraukšķīga pamatne, gata‐
vošanai 1 plaukta pozīcijā. Iestatiet par 20 - 40
°C zemāku temperatūru, nekā funkcijai: Tradi‐
cionala siltums.
Tradicionala siltums
Gatavošanai un cepšanai 1 cepeškrāsns līme‐
nī.
Lēna cepšana
Maigu un sulīgu cepešu pagatavošanai.
Grunts siltums
Lai ceptu kūkas ar kraukšķīgu pamatni vai gar‐
ozu un lai konservētu pārtiku.
Ventilatora kars. +
tvaiks
Lai ietaupītu enerģiju, cepot un gatavojot ēdie‐
nus. Arī cepšanai formās vienā cepeškrāsns
līmenī. Šī funkcija tika izmantota, lai noteikti en‐
ergoefektivitātes klasi saskaņā ar EN50304.
ECO cepšana
ECO funkcijas ļauj jums optimizēt enerģijas pa‐
tēriņu gatavošanas laikā. Vispirms jāiestata ga‐
tavošanas laiks. Lai iegūtu vairāk informācijas
par ieteiktajiem iestatījumiem, aplūkojiet gata‐
vošanas tabulas ar attiecīgo funkciju.
Saldēta pārtika
Lai ceptu ātri pagatavojamo pārtiku, piemēram,
kartupeļus frī, kartupeļu daiviņas vai pildītas
pankūciņas.
Grilēšana
Lai grilētu plakanus produktus un lai grauzdētu
maizi.
Ātrā grilēšana
Lai grilētu plakanus produktus lielos daudzu‐
mos un grauzdētu maizi.
Infratermiskā grilēšana Lai ceptu lielākus cepeša gabalus vai mājputnu
gaļu ar kauliem 1 cepeškrāsns līmenī. Kā arī,
lai apbrūninātu produktus.
6.4 Speciālie
Karsēšanas funkcija
Pielietojums
Maizes cepšana
Lai ceptu maizi.
Au Gratin
Tādiem ēdieniem kā lazanja vai kartupeļu sa‐
cepums. Arī lai apceptu un apbrūninātu pro‐
duktus.
12
www.electrolux.com
Karsēšanas funkcija
Pielietojums
Mīklas raudzēšana
Rauga mīklas uzbriedināšanai pirms cepšanas.
Trauku uzsildīšana
Lai uzsildītu šķīvi pirms ēdiena pasniegšanas.
Konservēšana
Lai konservētu dārzeņus, piemēram, marinētos
dārzeņus.
Žāvēšana
Šķēlēs sagrieztu augļu (piem., ābolu, plūmju,
persiku) un dārzeņu, (piemēram, tomātu, cukī‐
ni, sēņu) žāvēšanai.
Siltuma uzturēšana
Lai saglabātu ēdienu siltu.
Atkausēšana
Lai atkausētu saldētu pārtiku.
6.5 Karsēšanas funkcijas
aktivizēšana
6.7 Ātrās sakarsēšanas
indikators
1. Ieslēdziet ierīci.
2. Izvēlieties izvēlni: Karsēšanas
funkcijas.
Šī funkcija samazina uzsilšanas laiku.
.
3. Apstipriniet ar
4. Iestatiet karsēšanas funkciju.
5. Apstipriniet ar
.
6. Iestatiet temperatūru.
7. Apstipriniet ar
.
6.6 Karsēšanas indikators
Kad aktivizējat karsēšanas funkciju,
displejā parādās josla. Josla rāda
pieaugošo temperatūru.
Lai aktivizētu funkciju, turiet nospiestu
3 sekundes. Uzsilšanas indikators mirgo.
6.8 Atlikušais siltums
Kad izslēdzat ierīci, displejs rāda atlikušo
siltumu. Varat izmantot atlikušo siltumu,
lai uzturētu ēdienu siltu.
LATVIEŠU
13
7. PULKSTEŅA FUNKCIJAS
7.1 Pulksteņa funkcijas tabula
Pulksteņa funkcija
Laika atgādinājums
Lietojums
Laika atskaites iestatīšanai (maks. 2 st. 30
min.). Šī funkcija neietekmē cepeškrāsns
darbību.
Izmantojiet
piediet
, lai ieslēgtu funkciju. Pies‐
vai
, lai iestatītu minūtes un
, lai sāktu.
Darb. laiks
Lai iestatītu darbības ilgumu (maks. 23 st.
59 min.).
Beigu laiks
Lai iestatītu karsēšanas funkcijas izslēgša‐
nas laiku (maks. 23 st. 59 min.).
Ja iestatāt laiku pulksteņa funkcijai, laika
atskaite sākas pēc 5 sekundēm.
Ja izmantojat pulksteņa
funkcijas: Darb. laiks, Beigu
laiks, ierīce izslēdz
sildelementus, kad pagājuši
90 % no iestatītā laika. Ierīce
izmanto atlikušo siltumu, lai
turpinātu gatavošanas
procesu, līdz laiks būs
pilnībā pagājis (3 - 20
minūtes).
7.2 Pulksteņa funkciju
iestatīšana
•
•
•
Pirms funkciju
izmantošanas: Darb.
laiks, Beigu laiks, jums
vispirms jāiestata
karsēšanas funkcija un
temperatūra. Ierīce
automātiski izslēdzas.
Varat izmantot funkciju:
Darb. laiks un Beigu laiks
vienlaicīgi, ja vēlaties
automātiski aktivizēt un
deaktivizēt ierīci noteiktā
laikā vēlāk.
Funkcija: Darb. laiks un
Beigu laiks nedarbojas,
izmantojot cepeša
iekšējās temperatūras
sensoru.
1. Iestatiet karsēšanas funkciju.
2. Piespiediet
vairākas reizes, līdz
displejs parāda vajadzīgo pulksteņa
funkciju un atbilstošo simbolu.
vai
3. Piespiediet
vajadzīgo laiku.
4. Apstipriniet ar
.
, lai iestatītu
14
www.electrolux.com
Kad laiks būs beidzies, atskanēs skaņas
signāls. Ierīce atslēdzas. Displejā
parādās paziņojums.
5. Pieskarieties sensoru laukam, lai
izslēgtu signālu.
Kad funkcijas laiks būs beidzies,
atskanēs skaņas signāls.
Funkcija paliek aktivizēta, ja
pārslēdzaties uz citām karsēšanas
funkcijām.
7.3 Karstums + pauze
7.4 Laika regulēšana
Lai aktivizētu funkciju:
Funkcija: Laika regulēšana funkcija liek
karsēšanas funkcijai turpināt darbību pēc
Darb. laiks beigām.
•
•
iestatītajā temperatūra ir augstāka par
80 °C;
Funkcija: Darb. laiks ir ieslēgta.
Attiecas uz visām
karsēšanas funkcijām ar
funkcijām ar Darb. laiks vai
Automātisks svars.
Neattiecas uz karsēšanas
funkcijām ar temperatūras
sensoru.
Funkcija: Karstums + pauze uztur
pagatavoto ēdienu siltu 80 °C
temperatūrā 30 minūtes. Funkcija
aktivizējas pēc gatavošanas laika
beigām.
Funkciju var aktivizēt un deaktivizēt
izvēlnē: Pamata iestatījumi.
1. Ieslēdziet ierīci.
2. Izvēlieties karsēšanas funkciju.
3. Iestatiet temperatūru augstāk par 80
°C.
vairākas reizes, līdz
4. Nospiediet
displejā redzams: Karstums + pauze.
5. Apstipriniet ar
.
1. Kad gatavošanas laiks būs beidzies,
atskanēs skaņas signāls.
Pieskarieties sensora laukam.
Displejā būs redzams paziņojums.
2. Nospiediet , lai ieslēgtu vai
atceltu.
3. Iestatiet funkcijas ilgumu.
4. Nospiediet
.
8. AUTOMĀTISKĀS PROGRAMMAS
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
8.1 Gatavošanas palīgs ar
Automātiskās receptes
Šī ierīce piedāvā vairākas receptes,
kuras varat izmantot. Receptes ir
noteiktas un tās nav iespējams mainīt.
1. Ieslēdziet ierīci.
2. Izvēlieties izvēlni: Gatavošanas
, lai
palīgs. Nospiediet
apstiprinātu izvēlni.
3. Izvēlieties kategoriju un ēdienu.
Apstipriniet ar
.
4. Izvēlieties kulinārijas recepti.
Apstipriniet ar
.
Kad izmantojat funkciju:
Manuāli, ierīce izmanto
automātiskos iestatījumus.
Tos var mainīt, tāpat kā
izmantojot citas funkcijas.
8.2 Gatavošanas palīgs ar
Automātisks svars
Šī funkcija automātiski aprēķina
cepšanas laiku. Lai izmantotu šo
, lai
LATVIEŠU
15
funkciju, nepieciešams norādīt produktu
svaru.
Automātiskā programma sāk darboties.
6. Svaru var jebkurā laikā mainīt.
1. Ieslēdziet ierīci.
2. Izvēlieties izvēlni: Gatavošanas
Nospiediet
vai
, lai mainītu
svaru.
7. Kad laiks būs beidzies, atskanēs
skaņas signāls. Pieskarieties sensora
laukam, lai izslēgtu signālu.
palīgs. Nospiediet
, lai
apstiprinātu izvēlni.
3. Izvēlieties kategoriju un ēdienu.
Apstipriniet ar
.
4. Izvēlieties funkciju: Automātisks
svars. Nospiediet
izvēlni.
5. Pieskarieties
vai
, lai apstiprinātu
, lai iestatītu
produkta svaru. Apstipriniet ar
Izmantojot dažas
programmas, pēc 30
minūtēm apgrieziet
produktus uz otru pusi.
Displejs rāda atlikušo laiku.
.
9. PIEDERUMU LIETOŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
9.1 Cepeša iekšējās
temperatūras sensors
Var iestatīt divus temperatūras lielumus:
cepeškrāsns temperatūru un cepeša
iekšējo temperatūru.
Temperatūras sensors mēra gaļas
iekšējo temperatūru. Kad gaļa ir
sasniegusi iestatīto temperatūru, ierīce
atslēdzas.
UZMANĪBU!
Izmantojiet tikai
komplektācijā iekļauto
temperatūras sensoru vai
oriģinālās rezerves daļas.
Gatavošanas laikā
temperatūras sensoram
jāpaliek gaļā un pieslēgtam
ligzdai.
1. Ieslēdziet ierīci.
2. Ievietojiet cepeša iekšējās
temperatūras sensora smailo galu
gaļas gabala vidū.
3. Ievietojiet temperatūras sensora
spraudni ligzdā, kas atrodas
cepeškrāsns augšpusē.
Displejs rāda temperatūras sensora
simbolu.
4. Nospiediet un turiet nospiestu
vai
mazāk nekā 5 sekundes, lai
iestatītu cepeša iekšējo temperatūru.
5. Iestatiet karsēšanas funkciju un, ja
nepieciešams, cepeškrāsns
temperatūru.
Ierīce aprēķina aptuveno beigu laiku.
Dažādiem ēdiena daudzumiem,
cepeškrāsns temperatūras iestatījumiem
(vismaz 120 °C) un darba režīmiem
beigu laiks var atšķirties. Ierīce aprēķina
beigu laiku aptuveni 30 minūšu laikā.
6. Lai mainītu produkta iekšējo
temperatūru, spiediet
.
16
www.electrolux.com
Kad uzstādītā temperatūra sasniegta,
atskan skaņas signāls. Ierīce automātiski
izslēdzas.
7. Pieskarieties sensora laukam, lai
izslēgtu signālu.
8. Izņemiet temperatūras sensora
spraudni no ligzdas un izņemiet gaļu
no cepeškrāsns.
2. Uzlieciet restoto plauktu uz
teleskopiskajām vadotnēm un
uzmanīgi iebīdiet cepeškrāsnī.
°C
BRĪDINĀJUMS!
Temperatūras sensors ir
karsts. Var gūt apdegumus.
Rīkojieties piesardzīgi,
izņemot temperatūras
sensora galu un
spraudkontaktu.
9.2 Teleskopiskās vadotnes
Saglabājiet teleskopisko
vadotņu uzstādīšanas
instrukciju vēlākai
izmantošanai.
Pirms cepeškrāsns durvju aizvēršanas
pārbaudiet, vai teleskopiskās vadotnes ir
pilnībā iebīdītas ierīcē.
Izmantojot teleskopiskās vadotnes,
pannas var vieglāk ielikt un izņemt.
UZMANĪBU!
Nemazgājiet teleskopiskās
vadotnes trauku mazgājamā
mašīnā. Neeļļojiet
teleskopiskās vadotnes.
1. Izvelciet labās un kreisās puses
teleskopiskās vadotnes.
°C
10. PAPILDFUNKCIJAS
10.1 Izlase
Jūs varat saglabāt savus izlases
iestatījumus, piemēram, darb. laiku,
temperatūru vai karsēšanas funkciju. Tie
pieejami izvēlnē: Izlase. Var saglabāt 20
programmas.
LATVIEŠU
10.3 Bloķēšana
Programmas saglabāšana
1. Ieslēdziet ierīci.
2. Iestatiet karsēšanas funkciju vai
automātisku programmu.
3. Pieskarieties atkārtoti , līdz
displejā būs redzams: SAGLABĀT.
4. Apstipriniet ar
.
Displejā būs redzama pirmais brīvais
atmiņas stāvoklis.
5. Apstipriniet ar
.
6. Ievadiet programmas nosaukumu.
Sāk mirgot pirmais burts.
7. Pieskarieties
burtu.
vai
, lai mainītu
8. Nospiediet
.
Sāk mirgot nākamais burts.
9. Veiciet atkārtoti 7. soļa darbību, ja
nepieciešams.
10. Nospiediet un turiet nospiestu
, lai
saglabātu.
Varat pārrakstīt atmiņas stāvokli. Kad
displejā tiek parādīts pirmais brīvais
atmiņas stāvoklis, pieskarieties
un nospiediet
esošo programmu.
vai
, lai pārrakstītu
Jūs varat nomainīt programmas
nosaukumu izvēlnē: Mainīt prog.
nosaukumu.
Programmas ieslēgšana
1. Ieslēdziet ierīci.
2. Izvēlieties izvēlni: Izlase.
3. Apstipriniet ar
.
4. Izvēlēties savas izlases nosaukumu.
5. Apstipriniet ar
Nospiediet
17
.
, lai atvērtu izvēlni: Izlase.
10.2 Bērnu drošības funkcijas
lietošana
Bērnu drošības ierīce neļauj nejauši
ieslēgt ierīci.
1. Ieslēdziet ierīci.
2. Pieskarieties vienlaicīgi
un
,
līdz displejā redzams paziņojums.
Lai deaktivizētu bērnu drošības funkciju,
atkārtojiet 2. darbību.
Šī funkcija neļauj nejauši nomainīt
sildīšanas funkciju. Funkciju var aktivizēt
tikai tad, kad ierīce darbojas.
1. Ieslēdziet ierīci.
2. Iestatiet karsēšanas funkciju vai
iestatījumu.
vairākas reizes, līdz
3. Nospiediet
displejā redzams: Bloķēšana.
4. Apstipriniet ar
.
Lai deaktivizētu funkciju, nospiediet .
Displejā parādās paziņojums. Nospiediet
vēlreiz un tad
, lai apstiprinātu.
Izslēdzot ierīci, izslēdzas arī
funkcija.
10.4 Iestatīt + Aiziet!
Funkcija ļauj iestatīt karsēšanas funkciju
(vai programmu) un izmantot to vēlāk,
tikai vienreiz pieskaroties sensora
laukam.
1. Ieslēdziet ierīci.
2. Iestatiet karsēšanas funkciju.
3. Nospiediet
vairākas reizes, līdz
displejā redzams: Darb. laiks.
4. Iestatiet laiku.
5. Nospiediet
vairākas reizes, līdz
displejā redzams: Iestatīt + Aiziet!.
.
6. Apstipriniet ar
Pieskarieties sensora laukam (izņemot
), lai ieslēgtu funkciju: Iestatīt + Aiziet!.
Aktivizējas iestatītā karsēšanas funkcija.
Kad karsēšanas funkcija būs beigusies,
atskanēs skaņas signāls.
•
•
Bloķēšana ir aktīva, kad
darbojas karsēšanas
funkcija.
Izvēlne: Pamata
iestatījumi ļauj jums
ieslēgt un izslēgt funkciju:
Iestatīt + Aiziet!.
10.5 Automātiskā izslēgšanās
Drošības nolūkā ierīce automātiski
izslēdza pēc kāda laika, ja karsēšanas
18
www.electrolux.com
funkcija ir aktīva un jūs nemaināt
nekādus iestatījumus.
Temperatūra (°C)
Izslēgšanās laiks
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 – maksimāli
1.5
Automātiskā izslēgšanās
nedarbojas ar šādām
funkcijām: Apgaismojums
(lampa), temperatūras
sensors,Beigu laiks, Darb.
laiks.
10.6 Displeja spilgtums
Displeja spilgtumam ir divi režīmi:
•
•
nakts spilgtums - kad ierīce
deaktivizēta, displeja spilgtums
samazinās laikā no plkst. 22.00 līdz
06.00;
dienas spilgtums:
– ja ierīce aktivizēta;
– ja nakts spilgtuma režīma
darbības laikā jūs pieskaraties
sensora laukam (izņemot
IESLĒGT/ IZSLĒGT), displejs
atgriežas dienas spilgtuma režīmā
uz nākamajām 10 sekundēm;
– ja ierīce deaktivizēta un jūs
iestatāt funkciju: Laika
atgādinājums; kad funkcijas
darbība beidzas, displejs
atgriežas nakts spilgtuma režīmā.
10.7 Dzesēšanas ventilators
Kad ierīce darbojas, dzesēšanas
ventilators automātiski uztur ierīces
virsmas vēsas. Izslēdzot ierīci,
dzesēšanas ventilators var turpināt
darboties, līdz ierīce būs atdzisusi.
10.8 Drošības termostats
Nepareiza ierīces lietošana vai bojāti
komponenti var izraisīt bīstamu
pārkaršanu. Lai to novērstu, cepeškrāsnij
ir drošības termostats, kas pārtrauc
strāvas padevi. Cepeškrāsns atkal
ieslēdzas automātiski, kad temperatūra
pazeminās.
11. IETEIKUMI UN PADOMI
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
Tabulās uzrādītā
temperatūra un cepšanas
laiki ir ir tikai orientējoši. Tie
atkarīgi no receptēm un
izmantoto sastāvdaļu
kvalitātes un daudzuma.
11.1 Vispārēja informācija
•
•
Ierīcei ir piecas plauktu pozīcijas.
Skaitiet cepšanas pozīcijas no ierīces
apakšas.
Cepeškrāsns aprīkota ar īpašu
sistēma, kas nodrošina gaisa
cirkulāciju un pastāvīgi pārstrādā
tvaiku. Šī sistēma ļauj gatavot
produktus tvaika apstākļos un saglabā
ēdienus mīkstus to iekšpusē un
kraukšķīgus ārpusē. Turklāt līdz
•
•
•
minimumam tiek samazināts
gatavošanas laiks un elektroenerģijas
patēriņš.
Ierīces iekšpusē vai uz stikla durvju
paneļiem var uzkrāties mitrums. Tas ir
normāli. Atverot cepeškrāsns durvis
gatavošanas laikā, obligāti stāviet
atstatus no ierīces. Lai samazinātu
kondensāciju, pirms gatavošanas
iepriekš uzkarsējiet tukšu cepeškrāsni
10 minūtes.
Pēc katras ierīces lietošanas reizes
notīriet mitrās virsmas.
Nenovietojiet uz cepeškrāsns
pamatnes priekšmetus un
gatavošanas laikā nepārklājiet ierīces
daļas ar alumīnija foliju. Tas var
ietekmēt gatavošanas rezultātus un
bojāt emalju.
LATVIEŠU
11.2 Kūku cepšana
•
•
•
Neatveriet cepeškrāsns durvis, pirms
nav pagājušas 3/4 no gatavošanas
laika.
Ja vienlaikus lietojat divas cepamās
paplātes, atstājiet starp tām vienu
tukšu līmeni.
11.3 Gaļas un zivju
pagatavošana
•
•
Gatavojot taukainu gaļu, lietojiet
cepamo pannu, lai uz cepeškrāsns
nepaliktu nenotīrāmi traipi.
Pirms pagatavotās gaļas
sagriezšanas pagaidiet aptuveni 15
minūtes, lai saglabātu gaļas sulīgumu.
19
Lai gaļas cepšanas laikā nepieļautu
pārmērīgu dūmošanu, iepildiet
cepamajā pannā nedaudz ūdens. Lai
novērstu dūmu kondensāciju, pielejiet
ūdeni katru reizi, kad tas ir iztvaikojis.
11.4 Gatavošanas laiki
Gatavošanas laiks atkarīgs no ēdiena
veida, tā konsistences un daudzuma.
Gatavošanas sākumā pieskatiet tās
norisi. Izmantojot šo ierīci, atrodiet
labākos iestatījumus (sildīšanas pakāpi,
ēdiena gatavošanas laiku, utt.) saviem
ēdiena gatavošanas traukiem, receptēm
un daudzumam.
11.5 Gatavošanas un cepšanas tabula
Kūkas
Ēdiens
Tradicionala siltums
Ventilatora karsēša‐
na
Laiks
(min.)
Komen‐
tāri
Tempera‐ Plaukta
tūra (°C)
pozīcija
Tempera‐ Plaukta
tūra (°C)
pozīcija
170
2
160
3 (1 un 4)
45 - 60
Kūku
veidnē
Smilšu mī‐ 170
kla
2
160
3 (1 un 4)
20 - 30
Kūku
veidnē
Paniņu si‐
era kūka
170
1
165
2
60 - 80
26 cm kū‐
ku veidnē
Ābolkūka
(ābolu pī‐
rāgs)1)
170
2
160
1 (kreisais 80 - 100
un labais)
Divās 20
cm kūku
veidnēs uz
restotā
plaukta
Strūdele
175
3
150
2
Uz cepa‐
mās pa‐
plātes
Ievārījuma 170
kūka
2
165
2 (kreisais 30 - 40
un labais)
26 cm kū‐
ku veidnē
Biskvītkū‐
ka
2
160
2
26 cm kū‐
ku veidnē
Putotas
receptes
170
60 - 80
50 - 60
20
www.electrolux.com
Ēdiens
Tradicionala siltums
Ventilatora karsēša‐
na
Laiks
(min.)
Komen‐
tāri
Tempera‐ Plaukta
tūra (°C)
pozīcija
Tempera‐ Plaukta
tūra (°C)
pozīcija
Ziemass‐
vētku kū‐
ka/bagā‐
tīgs augļu
pīrāgs1)
160
2
150
2
90 - 120
20 cm kū‐
ku veidnē
Plūmju pī‐
rāgs1)
175
1
160
2
50 - 60
Maizes
traukā
Nelielas
kūkas vienā
līmenī
170
3
150 - 160
3
20 - 30
Uz cepa‐
mās pa‐
plātes
Nelielas
kūkas - di‐
vos līme‐
ņos
-
150 - 160
2 un 4
25 - 35
Uz cepa‐
mās pa‐
plātes
Nelielas
kūkas trīs līme‐
ņos
-
-
150 - 160
1, 3 un 5
30 - 45
Uz cepa‐
mās pa‐
plātes
Biskvīti /
konditore‐
jas izstrā‐
dājumi vienā
līmenī
140
3
140 - 150
3
30 - 35
Uz cepa‐
mās pa‐
plātes
Biskvīti /
konditore‐
jas izstrā‐
dājumi divos līme‐
ņos
-
140 - 150
2 un 4
35 - 40
Uz cepa‐
mās pa‐
plātes
Biskvīti /
konditore‐
jas izstrā‐
dājumi trīs līme‐
ņos
-
-
140 - 150
1, 3 un 5
35 - 45
Uz cepa‐
mās pa‐
plātes
Bezē –
vienā
līmenī
120
3
120
3
80 - 100
Uz cepa‐
mās pa‐
plātes
LATVIEŠU
Ēdiens
Tradicionala siltums
Ventilatora karsēša‐
na
Tempera‐ Plaukta
tūra (°C)
pozīcija
Tempera‐ Plaukta
tūra (°C)
pozīcija
-
-
120
Smalkmai‐ 190
zītes1)
3
Eklēri –
vienā
līmenī
21
Laiks
(min.)
Komen‐
tāri
2 un 4
80 - 100
Uz cepa‐
mās pa‐
plātes
190
3
12 - 20
Uz cepa‐
mās pa‐
plātes
3
170
3
25 - 35
Uz cepa‐
mās pa‐
plātes
Eklēri – di‐ vos līme‐
ņos
-
170
2 un 4
35 - 45
Uz cepa‐
mās pa‐
plātes
Groziņi
180
2
170
2
45 - 70
20 cm kū‐
ku veidnē
Bagātīgs
augļu pī‐
rāgs
160
1
150
2
110 - 120
24 cm kū‐
ku veidnē
Biskvītkū‐ 170
ka ar pildī‐
jumu
1
160
2 (kreisais 50 - 60
un labais)
Bezē – di‐
vos līme‐
ņos1)
190
20 cm kū‐
ku veidnē
1) Iepriekš uzsildiet cepeškrāsni 10 minūtes.
Maize un pica
Ēdiens
Tradicionala siltums
Ventilatora karsēša‐
na
Laiks
(min.)
Komen‐
tāri
Tempera‐ Plaukta
tūra (°C)
pozīcija
Tempera‐ Plaukta
tūra (°C)
pozīcija
Baltmaiz
e1)
190
1
190
1
60 - 70
1 - 2 ga‐
bali, 500 g
uz katra
gabala
Rudzu
maize
190
1
180
1
30 - 45
Maizes
traukā
Bulciņas1) 190
2
180
2 (2 un 4)
25 - 40
6 – 8 mai‐
zītes uz
cepamās
paplātes
22
www.electrolux.com
Ēdiens
Tradicionala siltums
Ventilatora karsēša‐
na
Laiks
(min.)
Komen‐
tāri
Tempera‐ Plaukta
tūra (°C)
pozīcija
Tempera‐ Plaukta
tūra (°C)
pozīcija
Pica1)
200 - 210
1
200 - 210
1
10 - 20
Cepamā
paplātē
vai cepa‐
mā pannā
Plāceņi1)
200
3
190
3
10 - 20
Uz cepa‐
mās pa‐
plātes
Laiks
(min.)
Komen‐
tāri
1) Iepriekš uzsildiet cepeškrāsni 10 minūtes.
Vaļēji pīrāgi
Ēdiens
Tradicionala siltums
Ventilatora karsēša‐
na
Tempera‐ Plaukta
tūra (°C)
pozīcija
Tempera‐ Plaukta
tūra (°C)
pozīcija
Vaļējais
pīrāgs ar
makaro‐
niem
200
2
180
2
40 - 50
Veidnē
Vaļējais
dārzeņu
pīrāgs
200
2
175
2
45 - 60
Veidnē
Sāļais pī‐
rāgs1)
180
1
180
1
50 - 60
Veidnē
Lazanja1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Veidnē
Kannello‐
ni1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Veidnē
Laiks
(min.)
Komen‐
tāri
1) Iepriekš uzsildiet cepeškrāsni 10 minūtes.
Gaļa
Ēdiens
Tradicionala siltums
Ventilatora karsēša‐
na
Tempera‐ Plaukta
tūra (°C)
pozīcija
Tempera‐ Plaukta
tūra (°C)
pozīcija
Liellopa
gaļa
200
2
190
2
50 - 70
Uz restota
plaukta
Cūkgaļa
180
2
180
2
90 - 120
Uz restota
plaukta
LATVIEŠU
Ēdiens
Tradicionala siltums
Ventilatora karsēša‐
na
Tempera‐ Plaukta
tūra (°C)
pozīcija
Tempera‐ Plaukta
tūra (°C)
pozīcija
190
2
175
Liellopu
210
gaļas ce‐
petis an‐
gļu gaumē
(pusjēls)
2
Liellopu
210
gaļas ce‐
petis an‐
gļu gaumē
(vidēji iz‐
cepts)
23
Laiks
(min.)
Komen‐
tāri
2
90 - 120
Uz restota
plaukta
200
2
50 - 60
Uz restota
plaukta
2
200
2
60 - 70
Uz restota
plaukta
Liellopu
210
gaļas ce‐
petis an‐
gļu gaumē
(labi iz‐
cepts)
2
200
2
70 - 75
Uz restota
plaukta
Cūkas
plecs
180
2
170
2
120 - 150
Ar ādu
Cūkas stil‐ 180
biņš
2
160
2
100 - 120
2 gab.
Jēra gaļa
190
2
175
2
110 - 130
Stilbs
Vista
220
2
200
2
70 - 85
Vesela
Tītars
180
2
160
2
210 - 240
Vesels
Pīle
175
2
220
2
120 - 150
Vesela
Zoss
175
2
160
1
150 - 200
Vesela
Trusis
190
2
175
2
60 - 80
Sadalīts
gabalos
Zaķis
190
2
175
2
150 - 200
Sadalīts
gabalos
Fazāns
190
2
175
2
90 - 120
Vesels
Teļa gaļa
24
www.electrolux.com
Zivs
Ēdiens
Tradicionala siltums
Ventilatora karsēša‐
na
Laiks
(min.)
Komen‐
tāri
Tempera‐ Plaukta
tūra (°C)
pozīcija
Tempera‐ Plaukta
tūra (°C)
pozīcija
Forele/
jūras asa‐
ris
190
2
175
2
40 - 55
3-4 zivis
Tuncis/
lasis
190
2
175
2
35 - 60
4-6 filejas
11.6 Grilēšana
Uzsildiet tukšu cepeškrāsni
3 minūtes pirms
gatavošanas.
Ēdiens
Gabali
(g)
Tempera‐ Laiks (min.)
Plaukta
tūra (°C)
pozīcija
Viena
Otra puse
puse
4
800
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Liellopu
4
gaļas stei‐
ki
600
maks.
10 - 12
6-8
4
Desiņas
-
maks.
12 - 15
10 - 12
4
Cūkgaļas 4
karbonāde
ar ribiņu
600
maks.
12 - 16
12 - 14
4
Vista (sa‐
dalīta uz
pusēm)
2
1000
maks.
30 - 35
25 - 30
4
Kebabi
4
-
maks.
10 - 15
10 - 12
4
Vistas krū‐ 4
tiņa
400
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Hambur‐
gers
6
600
maks.
20 - 30
-
4
Zivs fileja
4
400
maks.
12 - 14
10 - 12
4
Grauzdiņi
ar garnē‐
jumu
4-6
-
maks.
5-7
-
4
Grauzdiņš 4 - 6
-
maks.
2-4
2-3
4
Filejas
steiki
Daudzums
8
LATVIEŠU
25
11.7 Infratermiskā grilēšana
Liellopu gaļa
Ēdiens
Daudzums
Temperatūra
(°C)
Laiks (min.)
Plaukta pozī‐
cija
Liellopu gaļas ce‐
petis vai fileja,
pusjēla1)
pēc biezuma
cm
190 - 200
5-6
1 vai 2
Liellopu gaļas ce‐
petis vai fileja, vi‐
dēji izcepta1)
pēc biezuma
cm
180 - 190
6-8
1 vai 2
Liellopu gaļas ce‐ pēc biezuma
petis vai fileja, labi cm
izcepta1)
170 - 180
8 - 10
1 vai 2
Temperatūra
(°C)
Laiks (min.)
Plaukta pozī‐
cija
Pleca, kakla, šķiņ‐ 1 - 1.5
ķa gabals
160 - 180
90 - 120
1 vai 2
Karbonādes ga‐
bals, cūkgaļas ri‐
biņas
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
1 vai 2
Gaļas rulete
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 vai 2
Cūkas stilbs (ie‐
priekš novārīts)
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 vai 2
1) Iepriekš uzkarsējiet cepeškrāsni.
Cūkgaļa
Ēdiens
Daudzums
(kg)
Teļa gaļa
Ēdiens
Daudzums
(kg)
Temperatūra
(°C)
Laiks (min.)
Plaukta pozī‐
cija
Teļa cepetis
1
160 - 180
90 - 120
1 vai 2
Teļa locītava
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 vai 2
Ēdiens
Daudzums
(kg)
Temperatūra
(°C)
Laiks (min.)
Plaukta pozī‐
cija
Jēra kāja, jēra
cepetis
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
1 vai 2
Jēra mugura
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
1 vai 2
Jēra gaļa
26
www.electrolux.com
Putnu gaļa
Ēdiens
Daudzums
(kg)
Temperatūra
(°C)
Laiks (min.)
Plaukta pozī‐
cija
Putnu gaļas
gabali
0,2 - 0,25 katrs
200 - 220
30 - 50
1 vai 2
Vista, puse
0,4 - 0,5 katrs
190 - 210
35 - 50
1 vai 2
Vista, broileris
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
1 vai 2
Pīle
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 vai 2
Zoss
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 vai 2
Tītars
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
1 vai 2
Tītars
4-6
140 - 160
150 - 240
1 vai 2
Ēdiens
Daudzums
(kg)
Temperatūra
(°C)
Laiks (min.)
Plaukta pozī‐
cija
Zivs, vesela
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
1 vai 2
Zivs
11.8 Ventilatora kars. + tvaiks
Gatavošanas laikā atveriet
ierīces durvis tikai tad, kad
tas nepieciešams.
Ēdiens
Ēdiena veids
Temperatūra
(°C)
Laiks (min.)
Plaukta po‐
zīcija
Makaronu sacepums
180 - 200
45 - 60
2
Lazanja
180 - 200
45 - 60
2
Kartupeļu sacepums
190 - 210
55 - 80
2
Saldie ēdieni
180 - 200
45 - 60
2
Kēkss vai brioši
160 - 170
50 - 70
1
Pītā maize/kliņģeris no rau‐
ga mīklas
170 - 190
40 - 50
2
Drumstalu maize (sausa)
160 - 170
20 - 40
3
Cepumi no rauga mīklas
160 - 170
20 - 40
2
11.9 Lēna cepšana
Izmantojiet šo funkciju, lai pagatavotu
liesus, maigus gaļas un zivs ēdienus,
kuru cepeša iekšējā temperatūra
nepārsniedz 65 °C. Šī funkcija nav
piemērota sautētai gaļai vai taukainiem
cūkas cepešiem. Jūs varat izmantot
temperatūras sensoru, lai nodrošinātu,
ka gaļai ir pareiza cepeša iekšējā
temperatūra (skatiet Temperatūras
sensora tabulu).
LATVIEŠU
Pirmajās 10 minūtēs var iestatīt
cepeškrāsns temperatūru no 80 °C līdz
150 °C. Noklusējums ir 90 °C. Pēc
temperatūra iestatīšanas cepeškrāsns
turpina gatavot pie 80 °C. Neizmantojiet
šo funkciju mājputnu gatavošanai.
Nekad nelietojiet vāku, ja
gatavojot izmantojat šo
funkciju.
27
2. Ievietojiet gaļu kopā ar karsto
cepšanas pannu cepeškrāsnī uz
restotā plaukta.
3. Iespraudiet temperatūras sensoru
gaļā.
4. Izvēlieties funkciju: Lēna cepšana un
iestatiet pareizo gaļas beigu iekšējo
temperatūru.
1. Apcepiet gaļu pannā uz plīts no
abām pusēm 1-2 min. ļoti karstā
temperatūrā.
Ēdiens
Daudzums
Temperatūra
(°C)
Laiks (min.)
Plaukta pozī‐
cija
Liellopu gaļas
cepetis
1000 – 1500 g
120
120 - 150
1
Liellopu gaļas
fileja
1000 – 1500 g
120
90 - 150
3
Teļa cepetis
1000 – 1500 g
120
120 - 150
1
Steiks
200 – 300 g
120
20 - 40
3
11.10 Atkausēšana
Ēdiens
Daud‐
zums (g)
Atkausēša‐
nas laiks
(min.)
Papildu atkau‐
sēšanas laiks
(min.)
Komentāri
Vista
1000
100 - 140
20 - 30
Novietojiet vistu uz ap‐
grieztas apakštases lie‐
lā šķīvī. Cepšanas laikā
apgrieziet.
Gaļa
1000
100 - 140
20 - 30
Cepšanas laikā apgrie‐
ziet.
Gaļa
500
90 - 120
20 - 30
Cepšanas laikā apgrie‐
ziet.
Forele
150
25 - 35
10 - 15
-
Zemenes
300
30 - 40
10 - 20
-
Sviests
250
30 - 40
10 - 15
-
Krējums
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Krējumu var viegli sapu‐
tot arī tad, ja tas vietām
vēl ir nedaudz sasalis.
Torte
1400
60
60
-
28
www.electrolux.com
11.11 Konservēšana
•
•
•
•
•
Izmantojiet tikai veikalā nopērkamas
vienāda izmēra konservu burciņas.
Nelietojiet burciņas ar atskrūvējamu
vāku un bajonetnoslēgu vai skārda
kārbas.
Izmantojot šo funkciju, lietojiet pirmo
plauktu no apakšas.
Uzlieciet uz cepamās paplātes ne
vairāk kā sešas viena litra burciņas.
Uzpildiet burciņas vienādi un aizveriet
ar skavu.
•
•
•
Burciņas nedrīkst saskarties.
Ielejiet aptuveni 1/2 litru ūdens
cepamā paplātē, lai cepeškrāsnī būtu
pietiekami daudz mitruma.
Kad ūdens burciņās sāk vārīties
(aptuveni pēc 35-60 minūtēm viena
litra burku gadījumā), izslēdziet
cepeškrāsni vai samaziniet
temperatūru līdz 100 °C (skatīt
tabulu).
Mīksti augļi
Ēdiens
Temperatūra (°C)
Zemenes/mellenes/ 160 - 170
avenes/gatavas
ērkšķogas
Gatavošanas
Jāturpina vārīt pie
laiks, līdz sākas
100 °C (min.)
burbuļošana (min)
35 - 45
-
Augļi ar kauliņiem
Ēdiens
Temperatūra (°C)
Bumbieri, cidonijas, 160 - 170
plūmes
Gatavošanas
Jāturpina vārīt pie
laiks, līdz sākas
100 °C (min.)
burbuļošana (min)
35 - 45
10 - 15
Dārzeņi
Ēdiens
Temperatūra (°C)
Gatavošanas
Jāturpina vārīt pie
laiks, līdz sākas
100 °C (min.)
burbuļošana (min)
Burkāni1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Gurķi
160 - 170
50 - 60
-
Jaukti marinēti dār‐
zeņi
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kolrābji/zirņi/spar‐
ģeļi
160 - 170
50 - 60
15 - 20
1) Atstājiet cepeškrāsnī, kad tā izslēgta.
11.12 Žāvēšana
•
•
Apsedziet paplātes ar cepamo papīru.
Lai gūtu labāku rezultātu, izslēdziet
cepeškrāsni, kad pagājusi puse laika,
atveriet durvis un ļaujiet tai atdzist
vienu nakti, lai pabeigtu kaltēšanas
procesu.
LATVIEŠU
Dārzeņi
Ēdiens
Temperatūra
(°C)
Laiks (st.)
Pupas
60 - 70
Pipari
Plaukta pozīcija
1. pozīcija
2. pozīcija
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Dārzeņi skābē‐ 60 - 70
šanai
5-6
3
1/4
Sēnes
50 - 60
6-8
3
1/4
Zaļumi
40 - 50
2-3
3
1/4
Temperatūra
(°C)
Laiks (st.)
Plaukta pozīcija
Plūmes
60 - 70
Aprikozes
Augļi
Ēdiens
1. pozīcija
2. pozīcija
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Ābolu šķēles
60 - 70
6-8
3
1/4
Bumbieri
60 - 70
6-9
3
1/4
11.13 Temperatūras sensora tabula
Ēdiens
Ēdiena iekšējā temperatūra
(°C)
Teļa cepetis
75 - 80
Teļa locītava
85 - 90
Liellopu gaļas cepetis angļu gaumē (pusjēls)
45 - 50
Liellopu gaļas cepetis angļu gaumē (vidēji izcepts)
60 - 65
Liellopu gaļas cepetis angļu gaumē (labi izcepts)
70 - 75
Cūkas plecs
80 - 82
Cūkas stilbiņš
75 - 80
Jēra gaļa
70 - 75
Vista
98
Zaķis
70 - 75
Forele/jūras plaudis
65 - 70
Tuncis/lasis
65 - 70
29
30
www.electrolux.com
12. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
12.1 Piezīmes par tīrīšanu
•
•
•
•
•
•
Tīriet ierīces priekšpusi ar mīkstu
drāniņu, kas iemērkta siltā ūdenī ar
mazgāšanas līdzekli.
Metāla virsmu tīrīšanai izmantojiet
parastu tīrīšanas līdzekli.
Tīriet ierīces iekšpusi pēc katras
lietošanas reizes. Tauku vai citu
pārtikas palieku uzkrāšanās var
izraisīt ugunsgrēku. Lielāks risks ir
grila paplātei.
Piekaltušus netīrumus tīriet ar
speciālo cepeškrāsnij paredzēto
tīrīšanas līdzekli.
Tīriet visus papildpiederumus pēc
katras lietošanas un ļaujiet tiem nožūt.
Lietojiet mīkstu drānu, kas iemērkta
siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli.
Piedegumdrošus papildpiederumus
nedrīkst tīrīt ar agresīviem līdzekļiem,
priekšmetiem ar asām šķautnēm vai
trauku mazgājamā mašīnā. Tas var
bojāt piedegumdrošo pārklājumu.
12.2 Ierīces no nerūsējoša
tērauda vai alumīnija
Tīriet cepeškrāsns durvis
tikai ar mitru sūkli.
Nosusiniet ar mīkstu drānu.
Neizmantojiet tērauda vilnu,
skābes vai abrazīvus
materiālus, jo tie var sabojāt
cepeškrāsns virsmu. Tīriet
cepeškrāsns vadības paneli,
ievērojot iepriekš minētos
norādījumus.
12.3 Durtiņu blīvējuma tīrīšana
•
•
Regulāri pārbaudiet durtiņu blīvējumu.
Durvju blīvējums aptver cepeškrāsns
iekšpuses rāmi. Nelietojiet ierīci, ja
durtiņu blīvējums ir bojāts. Sazinieties
ar pilnvarotu servisa centru.
Lai tīrītu durvju blīvējumu, skatiet
vispārējo informāciju par tīrīšanu.
12.4 Plauktu balstu
Lai tīrītu cepeškrāsns iekšpusi, izņemiet
plauktu balstus.
1. Pavelciet plauktu balstu priekšējo
daļu nost no sānu sienas.
2. Pavelciet plauktu balstu aizmugurējo
daļu nost no sānu sienas un izņemiet
to.
2
1
Uzstādiet plauktu balstus, veicot
iepriekšminētās darbības pretējā secībā.
Teleskopisko vadotņu
fiksatoriem jābūt vērstiem
ierīces priekšpuses virzienā.
12.5 Cepeškrāsns griesti
BRĪDINĀJUMS!
Pirms pārbaudes veikšanas
deaktivizējiet ierīci.
Pārliecinieties, ka ierīce
atdzisusi. Iespējams gūt
apdegumus.
Izņemiet plauktu balstus.
LATVIEŠU
31
Lai atvieglotu cepeškrāsns griestu
tīrīšanu, sildelementu var izņemt.
1. Izņemiet skrūvi, kas notur
sildelementu. Pirmajā reizē
izmantojiet skrūvgriezi.
2. Uzmanīgi pavelciet sildelementu uz
leju.
3. Notīriet cepeškrāsns griestus ar
mīkstu drānu, kas iemērkta siltā
ūdenī un tīrīšanas līdzeklī, un ļaujiet
tiem nožūt.
Uzstādiet sildelementu, veicot darbības
pretējā secībā.
A
2. Turiet iekšējo stiklu B cieši ar abām
rokām un slidiniet uz augšu, lai
noņemtu no sākotnējā stāvokļa.
Veiciet tās pašas darbības ar
pārējiem stikla paneļiem.
Pārliecinieties, ka jūs cieši turat
stiklus, lai novērstu to krišanu.
B
Uzstādiet plauktu balstus.
BRĪDINĀJUMS!
Pārliecinieties, ka
sildelements ir uzstādīts
pareizi un nekrīt nost.
12.6 Cepeškrāsns durvju
tīrīšana
Cepeškrāsns durvīm ir četri stikla
paneļi.Jūs varat izņemt iekšējos stikla
paneļus, lai tos notīrītu.
UZMANĪBU!
Nelietojiet ierīci, ja tajā nav
ielikti stikla paneļi.
Virziens, kurā atveras durvis,
ir atkarīgs no jūsu
cepeškrāsns modeļa.
Dažiem modeļiem durvis
atveras no labās puses,
citiem - no kreisās puses.
1. Nospiediet pogas pie durvju apdare
(A) malām ar augšējo vāku un
pavelciet to uz augšu, lai to noņemtu.
3. Tīriet durvis ar mitru sūkli un
nosusiniet tās berzējot ar mīkstu
drānu. Nelietojiet tērauda vati,
skābes vai abrazīvas vielas, jo tās
var saskrāpēt virsmu.
Kad cepeškrāsns durvis ir notīrītas,
uzstādiet stikla paneļus, veicot minētās
darbības pretējā secībā. Pārliecinieties,
ka ievietojat stikla paneļus (A, B un C)
atpakaļ pareizajā secībā. Stikla panelim
(A) ir dekoratīvs ietvars. Pēc
uzstādīšanas pārliecinieties, vai stikla
paneļa virsma nav raupja, kad tai
pieskaraties.
32
www.electrolux.com
UZMANĪBU!
Vienmēr turiet halogēna
lampu ar drānu, lai tauku
atliekas nesadegtu uz
lampas.
C
B
A
1. Deaktivizējiet ierīci.
2. Izņemiet drošinātājus no drošinātāju
kārbas vai deaktivizējiet atdalītāju.
Aizmugurējā lampa
12.7 Lampas maiņa
Ievietojiet ierīces tilpnes apakšā drānu.
Tas novērš lampas stikla pārsega un
tilpnes bojājumus.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv elektrošoka risks!
Pirms lampas nomainīšanas
atvienojiet drošinātāju.
Lampa un lampas stikla
pārsegs var būt karsti.
1. Pagrieziet lampas stikla pārsegu
pretēji pulksteņa rādītāja virzienam,
lai to izņemtu.
2. Notīriet stikla pārsegu.
3. Nomainiet cepeškrāsns lampu ar
piemērotu 300° C siltumizturīgu
cepeškrāsns lampu.
4. Uzlieciet stikla pārsegu.
13. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
13.1 Ko darīt, ja...
Problēma
Iespējamie iemesli
Risinājums
Cepeškrāsns nesakarst.
Cepeškrāsns ir deaktivizē‐
ta.
Ieslēdziet cepeškrāsni.
Cepeškrāsns nesakarst.
Nav iestatīts pulkstenis.
Iestatiet pulksteni.
Cepeškrāsns nesakarst.
Nav iestatīti nepieciešamie Pārliecinieties, vai iestatīju‐
iestatījumi.
mi ir pareizi.
Cepeškrāsns nesakarst.
Automātiskā izslēgšanās ir Skatiet sadaļu "Automātis‐
izslēgta.
kā izslēgšanās".
Cepeškrāsns nesakarst.
Bērnu drošības funkcija ir
ieslēgta.
Skatiet sadaļu "Bērnu dro‐
šības funkcijas lietošana".
Cepeškrāsns nesakarst.
Durvis nav pareizi aizvēr‐
tas.
Cieši aizveriet durvis.
LATVIEŠU
33
Problēma
Iespējamie iemesli
Risinājums
Cepeškrāsns nesakarst.
Nostrādājis drošinātājs.
Pārliecinieties, vai ierīces
darbības traucējums ir
saistīts ar drošinātāju. Ja
drošinātājs nostrādā atkār‐
toti, sazinieties ar kvalificē‐
tu elektriķi.
Lampa nedarbojas.
Lampa ir bojāta.
Nomainiet lampu.
Displejā parādās F111.
Cepeša iekšējās tempera‐
tūras sensora spraudkon‐
takts nav pareizi ievietots
ligzdā.
Ievietojiet cepeša iekšējās
temperatūras sensora
spraudkontaktu pēc iespē‐
jas dziļāk ligzdā.
Displejs rāda kļūdas kodu,
kas nav šajā tabulā.
Notikusi kļūme elektrosis‐
tēmā.
•
•
Tvaiki un kondensāts
nosēžas uz ēdiena un ce‐
peškrāsns tilpnē.
Ēdieni cepeškrāsnī atstāti
pārāk ilgi.
Cepeškrāsns ir ieslēgta un Ieslēgts demo režīms.
nesakarst. Ventilators ne‐
darbojas. Displejā būs red‐
zams "Demo".
Izslēdziet cepeškrāsni,
izmantojot mājas elek‐
trosistēmas drošinātāju
vai drošinātāju kārbas
aizsargslēdzi, un tad at‐
kal ieslēdziet to.
Ja displejā atkārtoti par‐
ādās kļūdas paziņo‐
jums, sazinieties ar
klientu apkalpošanas
centru.
Pabeidzot gatavošanu,
neatstājiet ēdienus cepe‐
škrāsnī ilgāk par 15 - 20
minūtēm.
1. Deaktivizējiet ierīci.
2. Pieskarieties un turiet
, kamēr ierīce ieslēd‐
zas un izslēdzas.
3. Vienlaikus turiet pies‐
piestus
un , līdz
atskan skaņas signāls.
"Demo" izdziest.
13.2 Apkopes dati
Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties
ar ierīces tirgotāju vai pilnvarotu servisa
centru.
Tehnisko datu plāksnīte atrodas ierīces
iekšpusē uz priekšējā rāmja. Nenoņemiet
ierīces iekšpusē esošo tehnisko datu
plāksnīti.
Servisa centram nepieciešamie dati
norādīti uz tehnisko datu plāksnītes.
Ieteicams datus pierakstīt šeit:
Ierīces modeļa nosaukums (MOD.)
.........................................
34
www.electrolux.com
Ieteicams datus pierakstīt šeit:
Izstrādājuma Nr. (PNC)
.........................................
Sērijas numurs (S.N.)
.........................................
14. UZSTĀDĪŠANA
ierīces komplektā iekļautās četras
skrūves (B).
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
14.1 Iebūvēšana
A
B
548 21
558
min. 550
114
16
20
600
min. 560
589
594
573
Ražotājs neuzņemas
nekādu atbildību par
bojājumiem, kas radušies,
neievērojot drošības
norādījumus, kas minēti
Drošības informācijas
sadaļās.
594
5
3
Šī ierīce ir aprīkota ar kontaktdakšu un
barošanas vadu.
548 21
min. 550
20
590
558
16
114
min. 560
589
594
573
14.3 Elektroinstalācija
594
5
3
14.4 Kabelis
Kabeļu veidi, kas piemēroti uzstādīšanai
vai nomaiņai:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Attiecībā uz kabeļu šķērsgriezumu,
skatiet kopējo jaudu (uz tehnisko datu
plāksnītes) un tabulu:
14.2 Ierīces nostiprināšana pie
virtuves mēbelēm
Kopējā jauda (W)
Kabeļa šķērsgrie‐
zums (mm²)
maksimums 1380
3 x 0,75
1. Atveriet ierīces durvis.
2. Piestipriniet ierīci pie virtuves
mēbelēm
3. Ievietojiet četrus attāluma fiksatorus
(A) atverēs uz rāmja un pievelcies
maksimums 2300
3x1
maksimums 3680
3 x 1,5
Iezemēšanas vadam (zaļš/dzeltens
kabelis) jābūt par 2 cm garākam par
LATVIEŠU
35
fāzes un neitrālo kabeli (zils un brūns
kabelis).
15. ENERGOEFEKTIVITĀTE
15.1 Produkta marķējums un informācija atbilstoši ES 65-66/2014
Ražotāja nosaukums
Electrolux
Modeļa identifikācija
EOL5821BAX
Energoefektivitātes indekss
88,2
Elektroenerģijas patēriņa klase
A
Enerģijas patēriņš ar standarta ielādi, tradicionā‐
lais režīms
0,93 kWh/ciklā
Enerģijas patēriņš ar standarta ielādi, piespiedu
ventilācijas režīms
0,75 kWh/ciklā
Nodalījumu skaits
1
Siltuma avots
Elektroenerģija
Skaņas līmenis
72 l
Cepeškrāsns veids
Iebūvējama cepeškrāsns
Masa
37.2 kg
EN 60350-1 - Elektriskās
mājsaimniecības ierīces ēdiena
gatavošanai. 1. daļa: Plītis, cepeškrāsnis,
tvaika cepeškrāsnis un grili. Veiktspējas
mērīšanas metodes.
•
15.2 Enerģijas taupīšana
Ierīce aprīkota ar funkcijām, kas ļauj
taupīt enerģiju, gatavojot ikdienā.
•
Vispārēji padomi
– Pārliecinieties, ka cepeškrāsns
durvis ir cieši aizvērtas, kad ierīce
darbojas, un centieties tās turēt
maksimāli aizvērtas gatavošanas
laikā.
– Izmantojiet metāla traukus, lai
palielinātu energoefektivitāti.
– Kad iespējams, ievietojiet ēdienu
cepeškrāsnī, to neuzkarsējot.
– Gatavošanai, kas ilgs vairāk nekā
30 minūtes, samaziniet
cepeškrāsns temperatūru līdz
minimumam uz 3-10 minūtēm,
atkarībā no gatavošanas laika un
gatavošanas ilguma. Atlikušais
•
•
•
siltums cepeškrāsnī turpinās
gatavot ēdienu.
– Izmantojiet atlikušo siltumu, lai
uzsildītu ēdienu.
Gatavošana, izmantojot ventilatoru
- kad iespējams, izmantojiet
gatavošanas funkcijas, izmantojot
ventilatoru, lai ietaupītu enerģiju.
Atlikušais siltums
– Dažām karsēšanas funkcijām, ja
ir aktivizēta programma ar laika
izvēli (Darb. laiks, Beigu laiks) un
gatavošanas laiks ir ilgāks par 30
minūtēm, sildelementi automātiski
izslēdzas par 10% agrāk.
Ventilators un lampa turpina
darboties.
Gatavošana ar izslēgtu lampu izslēdziet lampu gatavošanas laikā un
ieslēdziet to tikai, kad nepieciešams.
Ēdiena siltuma uzturēšana - ja
vēlaties izmantot atlikušo siltumu, lai
uzturētu ēdienu siltu, izvēlieties
zemāko iespējamo temperatūras
iestatījumu. Displejā būs redzama
atlikušā siltuma temperatūra.
36
www.electrolux.com
•
•
Eco funkcijas - skatiet sadaļu
"Karsēšanas funkcijas".
Kad izmantojat funkciju: Ventilatora
kars. + tvaiks, lampa deaktivizēsies
pēc 30 sekundēm. Jūs atkal varat to
ieslēgt, kad vēlaties.
•
Izmantojot Eco funkcijas, lampa
izslēdzas. Jūs atkal varat to ieslēgt,
kad vēlaties.
16. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
LIETUVIŲ
37
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................. 38
2. SAUGOS INSTRUKCIJA..................................................................................39
3. GAMINIO APRAŠYMAS...................................................................................41
4. VALDYMO SKYDELIS......................................................................................42
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART...............................................................44
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS.............................................................................. 44
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS...............................................................................48
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS....................................................................... 49
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS....................................................................................50
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS...........................................................................51
11. PATARIMAI.................................................................................................... 53
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.............................................................................. 64
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS..................................................................................... 67
14. ĮRENGIMAS....................................................................................................69
15. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS....................................................................... 69
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas,
jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs,
žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją:
modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
38
1.
www.electrolux.com
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ir žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ir naudojimo. Visada laikykite šią instrukciją
šalia prietaiso, kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų
amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių
arba protinių negalių arba patirties bei žinių trūkumo,
jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai
naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise įrengtas apsaugos nuo vaikų užraktas,
rekomenduojame jį įjungti.
Neprižiūrimi vaikai negali atlikti valymo ir vartotojo
priežiūros darbų.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie
prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
•
Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
Veikiančio prietaiso vidus įkaista. Nelieskite prietaiso
kaitinimo elementų. Patiekalus arba orkaitės
prikaistuvius iš orkaitės traukite ir į ją dėkite mūvėdami
karščiui atsparias pirštines.
Prieš techninės priežiūros darbus, atjunkite maitinimą.
Norėdami išvengti galimo elektros smūgio,
pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas
būtų išjungtas.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
39
Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu
ar aštriais metaliniais gremžtukais, nes galite
subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotąjam aptarnavimo centrui arba
panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti
pavojus.
Norėdami išimti lentynėles, pirmiausia patraukite
lentynėlės priekį, o po to galą nuo šoninių sienelių.
Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą mėsos
termometrą.
2. SAUGOS INSTRUKCIJA
2.1 Įrengimas
•
•
•
•
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateikta
naudojimo instrukcija.
Prietaisas yra sunkus: jį perkeldami,
visada būkite atsargūs. Visuomet
mūvėkite apsaugines pirštines.
Netraukite šio prietaiso už rankenos.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
Prietaiso šonai privalo būti šalia tokio
paties aukščio prietaisų arba spintelių.
•
•
•
•
•
2.2 Elektros įvadas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
Visus elektros prijungimus turi įvesti
kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Patikrinkite, ar elektros duomenys,
nurodyti techninių duomenų lentelėje,
•
•
•
atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.
Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.
Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą elektros lizdą.
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginimo laidų.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko ir
elektros laido. Jei reikėtų pakeisti
maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų
įgaliotasis techninio aptarnavimo
centras.
Saugokite, kad maitinimo laidai
neliestų ir nebūtų arti prietaiso durelių,
ypač kai durelės yra karštos.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už elektros laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
40
www.electrolux.com
•
•
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
2.3 Pielietojums
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, nudegimų ir
elektros smūgio arba
sprogimo pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Naudokite šį prietaisą tik namų ūkyje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Po kiekvieno naudojimo prietaisą
išjunkite.
Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali
išsiveržti karštas oras.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nespauskite atvirų durelių.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant ingredientus su alkoholiu,
gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
Atidarę dureles, saugokite prietaisą,
kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų
atviros liepsnos.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
•
•
•
•
2.4 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, gaisro arba
prietaiso sugadinimo
pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
Kad emalis nebūtų pažeistas arba
neišbluktų:
– nedėkite orkaitės indų ar kitų
daiktų tiesiai ant prietaiso dugno;
– nedėkite tiesiai ant prietaiso
dugno aliuminio folijos;
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą;
– nelaikykite prietaise drėgnų
patiekalų ir maisto produktų po to,
kai juos pagaminsite;
– būkite atsargūs, kai išimate ir
dedate priedus.
Emalio išblukimas neturi poveikio
prietaiso veikimui. Tai nelaikoma
defektu ir jam garantija netaikoma.
Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali
nepavykti.
Šis prietaisas skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
Maistą visada gaminkite uždarę
orkaitės dureles.
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos.
Kreipkitės į techninio aptarnavimo
centrą.
Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso
dureles. Durelės yra sunkios!
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
Prietaise likę riebalai arba maistas
gali sukelti gaisrą.
Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių grandyklių.
Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų
saugumo nurodymų.
Nevalykite katalizinio emalio (jeigu
taikytina) jokios rūšies plovikliu.
LIETUVIŲ
2.5 Vidinė apšvietimo lemputė
•
Šiame prietaise naudojama
apšvietimo arba halogeninė lemputė
yra skirta tik buitiniams prietaisams.
Nenaudokite jos būstui apšviesti.
ĮSPĖJIMAS!
Elektros smūgio pavojus.
•
•
2.6 Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
Prieš keisdami lemputę, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
Naudokite tik tų pačių techninių
duomenų lemputes.
41
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite elektros laidą ir išmeskite
jį.
Nuimkite durelių velkę, kad vaikai ir
naminiai gyvūnai neužsidarytų
prietaise.
3. GAMINIO APRAŠYMAS
3.1 Bendroji apžvalga
1
8
2
3
4
5
5
4
3
2
1
6
1
2
3
4
5
6
7
8
Valdymo skydelis
Elektroninis valdymo pultas
Mėsos termometro lizdas
Kaitinamasis elementas
Lemputė
Ventiliatorius
Išimama lentynėlė
Lentynėlės padėtys
7
Mėsos termometro lizdas yra
toje pačioje orkaitės pusėje
kaip ir durelių rankena.
3.2 Priedai
•
•
Grotelės
Prikaistuviams, pyragų formoms,
kepimo skardoms.
Kepimo skarda
•
•
•
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
Grilis / kepimo indas
Skirtas kepti ir skrudinti arba
riebalams surinkti.
Mėsos termometras
Skirtas matuoti, kiek iškepęs maisto
produktas.
Ištraukiami bėgeliai
Skirti lentynoms ir skardoms.
42
www.electrolux.com
4. VALDYMO SKYDELIS
4.1 Elektroninis valdymas
1
2 3 4 5
6
7 8 9 10 11
Prietaisą valdykite jutiklių laukais.
Jutiklio
laukas
1
2
3
4
5
6
7
8
-
Funkcija
Pastaba
ĮJUNGTA / IŠ‐
JUNGTA
Įjungiamas ir išjungiamas prietaisas.
Kaitinimo funkci‐
jos arba Kepimo
vadovas
Vieną kartą palieskite jutiklio lauką, kad pasir‐
inktumėte kaitinimo funkciją arba meniu: Kepi‐
mo vadovas. Dar kartą palieskite jutiklio lauką,
kad perjungtumėte meniu: Kaitinimo funkcijos,
Kepimo vadovas. Jeigu norite įjungti arba iš‐
jungti lemputę, lieskite lauką 3 sekundes.
Grįžties mygtu‐
kas
Grįžti į meniu vienu lygiu atgal. Norėdami ati‐
daryti pagrindinį meniu, palieskite lauką ir palai‐
kykite 3 sekundes.
Temperatūros
pasirinkimas
Nustatoma prietaiso temperatūra arba rodoma
esama temperatūra. Palieskite lauką 3 se‐
kundes, kad įjungtumėte arba išjungtumėte
funkciją Greitasis įkaitinimas.
Mėgstamiausi
Mėgstamiausioms programoms išsaugoti ir pa‐
sirinkti.
Ekranas
Rodo esamas prietaiso nuostatas.
Mygtukas auk‐
štyn
Naršyti aukštyn meniu.
Mygtukas žemyn Naršyti žemyn meniu.
Laiko ir papildo‐
mos funkcijos
9
Nustatomos skirtingos funkcijos. Veikiant kaiti‐
nimo funkcijai palieskite jutiklio lauką ir nustaty‐
kite laikmatį arba funkcijas: Mygtukų užraktas,
Mėgstamiausi, Kaitinti+palaikyti, Set + Go. Taip
pat galite pakeisti mėsos termometro nuosta‐
tas.
LIETUVIŲ
Jutiklio
laukas
10
11
Funkcija
Pastaba
Laikmatis
Nustato funkciją: Laikmatis.
GERAI
Patvirtinamas pasirinkimas arba nuostata.
43
4.2 Ekranas
A
B
C
E
D
A)
B)
C)
D)
E)
Kaitinimo funkcija
Paros laikas
Kaitinimo indikatorius
Temperatūra
Funkcijos trukmė arba pabaiga
Kiti ekrano indikatoriai:
Simbolis
Funkcija
Laikmatis
Funkcija veikia.
Paros laikas
Ekrane rodomas esamas laikas.
Trukmė
Ekrane rodomas maisto gaminimui
būtinas laikas.
Pabaiga
Ekrane rodoma, kada pasibaigs ga‐
minimo laikas.
Temperatūra
Ekrane rodoma temperatūra.
Laiko parodymai
Ekrane rodoma, kiek laiko veikia
kaitinimo funkcija. Norėdami atkurti
laiką, vienu metu paspauskite
ir
.
Apskaičiavimas
Prietaisas skaičiuoja gaminimo
trukmę.
Įkaitinimo indikatorius
Ekrane rodoma temperatūra prietai‐
so viduje.
Sparčiojo įkaitinimo indi‐ Funkcija veikia. Sutrumpinamas
katorius
įkaitinimo laikas.
Automatinės svorio
progr.
Ekrane rodoma, kad veikia automa‐
tinė svėrimo sistema arba svorį gali‐
ma pakeisti.
Kaitinti+palaikyti
Funkcija veikia.
44
www.electrolux.com
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
1. Spauskite
arba
nustatytumėte vertę.
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
2. Paspauskite
5.1 Pradinis valymas
, kad
, kad patvirtintumėte.
5.3 Išankstinis įkaitinimas
Išimkite iš prietaiso visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
Įkaitinkite tuščią prietaisą, kad išdegtų
visi jame likę riebalai.
Žr. skyrių „Valymas ir
priežiūra“.
1. Nustatykite funkciją Apatinis
ir
+viršutinis kaitinimas
aukščiausią temperatūrą.
2. Palikite prietaisą veikti 1 valandą.
3. Nustatykite funkciją Karšto oro
Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą
išvalykite.
Įdėkite priedus ir išimamas lentynų
atramas atgal į jų pradines padėtis.
5.2 Pirmasis prijungimas
Įjungus prietaisą į elektros tinklą arba
nutrūkus elektros tiekimui, reikia nustatyti
ekrano kalbą, kontrastą, ryškumą ir paros
laiką.
srautas
ir aukščiausią
temperatūrą.
4. Įjunkite prietaisą ir palaukite 15
minučių.
Priedai gali įkaisti labiau nei įprastai. Iš
prietaiso gali sklisti kvapai ir veržtis
dūmai. Tai normalu. Būtinai užtikrinkite
tinkamą patalpų vėdinimą.
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
6.1 Įvairių meniu peržiūra
1. Įjunkite prietaisą.
2. Norėdami pasirinkti meniu parinktį,
paspauskite
arba
3. Paspauskite
, kad atvertumėte
papildomą meniu arba
patvirtintumėte nuostatą.
Bet kuriuo metu galite grįžti į
pagrindinį meniu,
paspausdami mygtuką
.
.
6.2 Įvairių meniu apžvalga
Pagrindinis meniu
Simb‐ Meniu elementas
olis
Naudojimo sritis
Kaitinimo funkcijos
Pateikiamas kaitinimo funkcijų sąrašas.
Kepimo vadovas
Pateikiamas automatinių programų sąrašas.
Mėgstamiausi
Pateikiamas vartotojo sukurtas mėgstamiausių
kepimo programų sąrašas.
Pagrindiniai nustatymai
Galima naudoti kitoms nuostatoms nustatyti.
LIETUVIŲ
Simb‐ Meniu elementas
olis
Specialios funkcijos
45
Naudojimo sritis
Pateikiamas papildomų kaitinimo funkcijų sąra‐
šas.
Papildomas meniu: Pagrindiniai nustatymai
Simb‐ Submeniu
olis
aprašymas
Paros laikas
Nustato esamą laikrodžio laiką.
Laiko parodymai
Kai ĮJUNGTA, išjungus prietaisą, rodomas
esamas laikas.
Set + Go
Kai ĮJUNGTA, lange „Pasirinkti parinktis“ galite
pasirinkti funkciją: Set + Go.
Kaitinti+palaikyti
Kai ĮJUNGTA, lange „Pasirinkti parinktis“ galite
pasirinkti funkciją: Kaitinti+palaikyti.
Laiko pratęsimas
Įjungiama ir išjungiama laiko pratęsimo funkci‐
ja.
Ekrano parodymų kontras‐
tiškumas
Laipsniškai nustatomas ekrano kontrastišku‐
mas.
Ekrano ryškumas
Laipsniškai nustatomas ekrano ryškumas.
Kalba
Nustatoma ekrano kalba.
Skambučio garsumas
Nustatomas mygtukų paspaudimo ir garso sig‐
nalų garsumo laipsnis.
Mygtukų signalai
Įjungiami ir išjungiami jutiklių laukų paspaudi‐
mo garso signalai. Negalima išjungti jutiklių
lauko ĮJUNGTA / IŠJUNGTA garso signalo.
Įspėjamieji/Klaidų signalai
Įjungiami ir išjungiami įspėjamieji signalai.
Aptarnavimas
Rodoma programinės įrangos versija ir sąran‐
ka.
Gamyklos nuostatos
Visi nustatyti parametrai pakeičiami gamyklos
nuostatomis.
6.3 Kaitinimo funkcijos
Kaitinimo funkcija
Karšto oro srautas
Naudojimo sritis
Kepti vienu metu 3-ose lentynų padėtyse ir
maistui džiovinti.Nustatykite 20–40 °C ma‐
žesnę temperatūrą nei funkcijai: Apatinis+vir‐
šutinis kaitinimas.
46
www.electrolux.com
Kaitinimo funkcija
Naudojimo sritis
Pica
1-oje lentynos padėtyje kepti patiekalus, kur‐
iems reikia intensyvesnio skrudinimo ir traš‐
kaus pagrindo. Nustatykite 20–40 °C žemesnę
temperatūrą nei funkcijai: Apatinis+viršutinis
kaitinimas.
Apatinis+viršutinis kai‐
tinimas
Maistui kepti ir skrudinti 1-oje lentynos padė‐
tyje.
Kepimas žemoje temp. Minkštiems, sultingiems kepsniams gaminti.
Apatinis kaitinimas
Pyragams su traškiu pagrindu kepti ir maistui
konservuoti.
Drėgnas karštas oras
Energijai taupyti, kai kepate ir gaminate sausus
keptus patiekalus. Taip pat kepti kepinius skar‐
dose ant 1-os lentynos. Ši funkcija buvo nau‐
dojama energijos naudojimo efektyvumo klasei
nustatyti pagal standartą EN50304.
EKO kepimas
EKO funkcijos leidžia optimizuoti energijos su‐
naudojimą maisto gaminimo metu. Todėl pir‐
miausiai reikia nustatyti gaminimo laiką. Išsa‐
mesnę informaciją apie rekomenduojamas
nuostatas rasite kepimo lentelėse prie atitinka‐
mos funkcijos.
Šaldytas maistas
Pusfabrikačiams ruošti, pavyzdžiui, gruzdin‐
toms bulvytėms, kroketams, blyneliams su
įdaru.
Mažasis kepintuvas
Plokštiems patiekalams kepti grilyje ir duonos
skrebučiams.
Didysis kepintuvas
Plokščių patiekalų dideliais kiekiais kepimui gri‐
lyje ir skrebučių skrudinimui.
Terminis kepintuvas
Didesniems mėsos gabalams arba paukštienai
su kaulais skrudinti 1-oje lentynos padėtyje.
Taip pat tinka apkepams ir skrudinti.
6.4 Specialios funkcijos
Kaitinimo funkcija
Duona
Naudojimo sritis
Duonai kepti.
LIETUVIŲ
Kaitinimo funkcija
47
Naudojimo sritis
Apkepas
Tokiems patiekalams kaip lazanijai arba bulvių
plokštainiui kepti. Taip pat tinka apkepams ir
skrudinti.
Tešlos kėlimas
Mielinės tešlos kontroliuojamam kildinimui
prieš kepimą.
Lėkščių pašildymas
Lėkštei pašildyti patiekiant maistą.
Konservavimas
Daržovių, pvz., agurkų konservams, ruošti.
Džiovinimas
Griežinėliais supjaustytiems vaisiams (pvz., ob‐
uoliams, slyvoms, persikams) ir daržovėms
(pvz., pomidorams, cukinijoms arba grybams)
džiovinti.
Šilumos palaikymas
Pagamintam patiekalui šiltai laikyti.
Atšildymas
Šaldytam maistui atitirpinti.
6.5 Kaitinimo funkcijos
įjungimas
6.7 Sparčiojo įkaitinimo
indikatorius
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu: Kaitinimo
funkcijos.
Ši funkcija sutrumpina įkaitinimo laiką.
, kad patvirtintumėte.
3. Paspauskite
4. Nustatykite kaitinimo funkciją.
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
6. Nustatykite temperatūrą.
7. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
6.6 Kaitinimo indikatorius
Įjungus kaitinimo funkciją, ekrane
užsižiebia juostelė. Juostelė rodo, kad
temperatūra kyla.
Jeigu norite įjungti šią funkciją, 3
sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką
. Mirksi įkaitinimo indikatorius.
6.8 Likutinė šiluma
Išjungus prietaisą, ekrane rodoma
likutinė šiluma. Šį karštį galite panaudoti,
kad maistas neatvėstų.
48
www.electrolux.com
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
7.1 Laikrodžio funkcijų lentelė
Laikrodžio funkcija
Laikmatis
Naudojimo sritis
Nustatyti atgalinę laiko atskaitą (maks. 2
val. 30 min). Ši funkcija neturi poveikio
prietaiso veikimui.
Mygtuku
įjunkite funkciją. Norėdami
nustatyti minutes, paspauskite
, o paskui
Trukmė
Veikimo trukmei nustatyti (ne daugiau kaip
23 val. 59 min.).
Pabaiga
Kaitinimo funkcijos išjungimo laikui nusta‐
tyti (ne daugiau nei 23 val. ir 59 min).
Nustačius laikrodžio funkciją, atgalinės
atskaitos laikmatis pradeda veikti po 5
sekundžių.
Jeigu naudojate laikrodžio
funkcijas TrukmėPabaiga,
prietaisas išjungia kaitinimo
elementus praėjus 90 %
nustatyto laiko. Prietaisas
naudoja likusį karštį
gaminimo procesui tęsti, kol
baigsis nustatytas laikas (3–
20 min.).
7.2 Laikrodžio funkcijų
nustatymas
•
•
•
arba
, kad įjungtumėte.
Prieš naudodami
funkcijas Trukmė,
Pabaiga, pirmiausiai
turite nustatyti kaitinimo
funkciją ir temperatūrą.
Prietaisas automatiškai
išsijungia.
Galite naudoti funkcijas
Trukmė ir Pabaiga tuo
pat metu, jeigu norite
automatiškai įjungti ir
išjungti prietaisą vėliau.
Funkcijos Trukmė ir
Pabaiga neveikia, kai
naudojate mėsos
termometrą.
1. Nustatykite kaitinimo funkciją.
2. Kelis kartus paspauskite , kol
ekrane pasirodys reikiama laikrodžio
funkcija ir atitinkamas simbolis.
3. Spauskite
arba
, kad
nustatytumėte reikiamą laiką.
4. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Laikui pasibaigus, pasigirsta garso
signalai. Prietaisas išsijungia. Ekrane
rodomas pranešimas.
5. Norėdami išjungti signalą, palieskite
bet kurį jutiklio lauką.
7.3 Kaitinti+palaikyti
Funkcijos veikimo sąlygos:
•
•
Nustatyta temperatūra yra didesnė nei
80 °C.
Funkcija Trukmė nustatyta.
Funkcija Kaitinti+palaikyti 30 minučių
palaiko paruoštą maistą šiltą esant 80 °C
temperatūrai. Ji įsijungia pasibaigus
kepimo arba kepinimo procedūrai.
LIETUVIŲ
Šią funkciją įjungti arba išjungti galite
meniu Pagrindiniai nustatymai.
Taikytina visoms kaitinimo
funkcijoms, naudojant
funkcijas Trukmė arba
Automatinės svorio progr.
Netaikytina kaitinimo
funkcijoms su mėsos
termometru.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite kaitinimo funkciją.
3. Nustatykite didesnę nei 80 °C
temperatūrą.
4. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Kaitinti
+palaikyti.
,
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Funkcijai pasibaigus, pasigirsta garso
signalai.
Funkcija lieka įjungta, jeigu keičiate
kaitinimo funkcijas.
7.4 Laiko pratęsimas
1. Kepimo laikui pasibaigus, pasigirsta
garso signalai. Paspauskite bet kurį
jutiklio lauką.
Ekrane rodomas pranešimas.
2. Paspauskite mygtuką
, kad
įjungtumėte arba mygtuką , kad
atšauktumėte.
3. Nustatykite funkcijos trukmę.
4. Paspauskite
Funkcija Laiko pratęsimas pratęsia
kaitinimo funkcijos veikimą pasibaigus
Trukmė.
49
.
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS
8.2 Kepimo vadovas su
Automatinės svorio progr.
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Ši funkcija automatiškai apskaičiuoja
kepimo laiką. Norint ją naudoti, būtina
įvesti maisto svorį.
8.1 Kepimo vadovas su
Receptai
Šis prietaisas turi įvairių receptų, kuriuos
galite panaudoti. Receptai yra nustatyti ir
jūs negalite jų pakeisti.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu: Kepimo vadovas.
, kad patvirtintumėte.
Paspauskite
3. Pasirinkite kategoriją ir patiekalą.
Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
4. Pasirinkite receptą. Paspauskite
kad patvirtintumėte.
Kai naudojate funkciją
Nustatyti rankiniu būdu,
prietaise naudojamos
automatinės nuostatos. Jas
galite pakeisti jas, kaip ir
kitose funkcijose.
,
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu Kepimo vadovas.
, kad patvirtintumėte.
Paspauskite
3. Pasirinkite kategoriją ir patiekalą.
Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
4. Pasirinkite funkciją: Automatinės
svorio progr.. Paspauskite
patvirtintumėte.
5. Palieskite
arba
, kad
maisto svoriui
nustatyti. Paspauskite
, kad
patvirtintumėte.
Automatinė programa paleidžiama.
6. Jūs bet kuriuo metu galite pakeisti
svorio nuostatą. Paspauskite
arba
svoriui pakeisti.
7. Laikui pasibaigus, pasigirsta garso
signalai. Norėdami išjungti garso
signalą, palieskite jutiklio lauką.
50
www.electrolux.com
Naudodami kai kurias
programas, patiekalą
apverskite po 30 minučių.
Ekrane rodomas priminimas.
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
9.1 Mėsos termometras
Galimi du temperatūros nustatymai:
orkaitės temperatūros ir kepimo
temperatūros.
Mėsos termometras (MT) matuoja mėsos
kepimo temperatūrą. Kai mėsa yra
nustatytos temperatūros, prietaisas
išsijungia.
PERSPĖJIMAS!
Naudokite tik pateiktąjį
mėsos termometrą arba
tinkamas keičiamąsias dalis.
Gaminant maistą, vidaus
temperatūros jutiklis turi būti
mėsoje ir lizde.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Mėsos termometro galą dėkite į
mėsos vidurį.
3. Įkiškite mėsos termometro kištuką į
lizdą, esantį orkaitės viršuje.
4. Spauskite
arba
per mažiau
nei 5 sekundes, kad nustatytumėte
kepimo temperatūrą.
5. Nustatykite kaitinimo funkciją ir, jeigu
reikia, orkaitės temperatūrą.
Prietaisas apskaičiuoja apytikrį pabaigos
laiką. Pabaigos laikas priklauso nuo
gaminamo maisto kiekio, nustatytos
orkaitės temperatūros (mažiausiai 120
°C) ir naudojimo režimų. Prietaisas
apskaičiuoja pabaigos laiką maždaug per
30 minučių.
6. Paspauskite
kepimo temperatūrai
pakeisti.
Kai prietaisas pasiekia nustatytą kepimo
temperatūrą, pasigirsta garso signalai.
Prietaisas automatiškai išsijungia.
7. Norėdami išjungti signalą, palieskite
bet kurį jutiklio lauką.
8. Ištraukite mėsos termometro kištuką
iš lizdo ir išimkite mėsą iš orkaitės.
ĮSPĖJIMAS!
Mėsos termometras yra
karštas. Galima nusideginti.
Būkite atsargūs, kai traukiate
mėsos termometro galą ir
kištuką.
9.2 Išimami bėgeliai
Išsaugokite šią ištraukiamų
bėgelių įrengimo instrukciją,
kad ja galima būtų
pasinaudoti ateityje.
Naudojant ištraukiamus bėgelius, galima
lengviau įstatyti ir ištraukti lentynas.
Ekrane rodomas mėsos termometro
simbolis.
PERSPĖJIMAS!
Ištraukiamų bėgelių
negalima plauti indaplovėje.
Netepkite ištraukiamų
bėgelių jokiu tepalu.
1. Ištraukite dešinįjį ir kairįjį
ištraukiamus bėgelius.
LIETUVIŲ
°C
°C
2. Ant ištraukiamų bėgelių padėkite
groteles ir atsargiai juos įstumkite į
prietaisą.
51
Prieš uždarydami orkaitės dureles,
būtinai iki galo atgal į prietaisą įstumkite
ištraukiamus bėgelius.
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS
10.1 Mėgstamiausi
pozicija, palieskite
Galite išsaugoti mėgstamas nuostatas,
pavyzdžiui, trukmę, temperatūrą arba
kaitinimo funkciją. Jas galima rasti meniu
Mėgstamiausi. Galite išsaugoti 20
programų.
Programos išsaugojimas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba
automatinę programą.
3. Kelis kartus palieskite mygtuką ,
kol ekrane bus rodoma IŠSAUGOTI.
, kad patvirtintumėte.
4. Paspauskite
Ekrane rodoma pirmoji laisva atminties
pozicija.
arba
ir
paspauskite
, kad panaikintumėte
esamą programą.
Galite pakeisti programos pavadinimą,
esantį meniu Pervadinti programą.
Programos įjungimas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu Mėgstamiausi.
, kad patvirtintumėte.
3. Paspauskite
4. Pasirinkite mėgstamos programos
pavadinimą.
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Spauskite
, kad tiesiogiai atvertumėte
meniu Mėgstamiausi.
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
6. Įveskite programos pavadinimą.
Žybčioja pirmoji raidė.
10.2 Užrakto nuo vaikų
naudojimas
7. Palieskite
arba
pakeisti raidę.
Užraktas nuo vaikų apsaugo nuo
atsitiktinio prietaiso naudojimo.
, norėdami
8. Paspauskite
.
Tuomet raidė žybčioja.
9. Vėl atlikite 7 veiksmą, kai reikalinga.
10. Paspauskite ir palaikykite
, kad
išsaugotumėte.
Galite perrašyti atminties poziciją. Kai
ekrane rodoma pirma laisva atminties
1. Įjunkite prietaisą.
2. Vienu metu palieskite
ir
, kol
ekrane pasirodys pranešimas.
Norėdami išjungti vaikų užrakto funkciją,
pakartokite 2 veiksmą.
52
www.electrolux.com
10.3 Mygtukų užraktas
10.5 Automatinis išsijungimas
Ši funkcija apsaugo nuo atsitiktinio
kaitinimo funkcijos pakeitimo. Ją galite
įjungti tik tada, kai veikia prietaisas.
Saugumo sumetimais prietaisas
išsijungia automatiškai po kurio laiko,
jeigu veikia kaitinimo funkcija ir jūs
nepakeitėte nuostatų.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba
nustatymą.
,
3. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Mygtukų
užraktas.
4. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Norėdami išjungti šią funkciją, spauskite
. Ekrane rodomas pranešimas.
Paspauskite
, po tada patvirtinkite su
Temperatūra (°C)
Išsijungimo lai‐
kas (val.)
30–115
12,5
120–195
8,5
200–245
5,5
250 – didžiausias
1,5
Automatinis išsijungimas
neveikia naudojant šias
funkcijas: Orkaitės
apšvietimas, mėsos
termometro,Pabaiga,
Trukmė.
.
Išjungus prietaisą, funkcija
taip pat išjungiama.
10.4 Set + Go
Funkcija leidžia nustatyti bet kurią
kaitinimo funkciją (arba programą) ir
panaudoti ją vėliau vienu jutiklio lauko
paspaudimu.
10.6 Ekrano šviesumas
Yra du ekrano šviesumo režimai:
•
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją.
3. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Trukmė.
4. Nustatykite laiką.
,
5. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Set + Go.
,
6. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Paspauskite jutiklio lauką (išskyrus
paleisti funkciją Set + Go. Nustatyta
kaitinimo funkcija pradeda veikti.
)
Kaitinimo funkcijai pasibaigus, pasigirsta
garso signalai.
•
•
Mygtukų užraktas yra
įjungta, kai veikia
kaitinimo funkcija.
Meniu Pagrindiniai
nustatymai suteikia
galimybę įjungti ir išjungti
funkciją Set + Go.
•
naktinis šviesumas: kai prietaisas yra
išjungtas, ekrano šviesumas būna
mažesnis nuo 22.00 iki 6.00 val.;
dieninis šviesumas:
– kai prietaisas įjungtas;
– jeigu paliesite bet kurį jutiklio
lauką, kai veikia naktinio
šviesumo funkcija (išskyrus
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA), ekranas
persijungia į dieninio šviesumo
režimą paskesnėms 10
sekundžių;
– jei prietaisas yra išjungtas ir
nustatėte funkciją Laikmatis. Kai
funkcija baigia veikti, ekranas
grįžta prie naktinio šviesumo.
10.7 Aušinimo ventiliatorius
Kai prietaisas veikia, aušinimo
ventiliatorius įsijungia automatiškai, kad
prietaiso paviršiai išliktų vėsūs. Išjungus
prietaisą, orkaitės aušinimo ventiliatorius
gali toliau veikti tol, kol prietaisas atvės.
LIETUVIŲ
10.8 Apsauginis termostatas
Netinkamai naudojant prietaisą arba
sugedus jo sudedamosioms dalims, jis
gali pavojingai perkaisti. Norint to
53
išvengti, orkaitėje įrengtas apsauginis
termostatas, kuris nutraukia elektros
tiekimą. Sumažėjus temperatūrai, orkaitė
vėl automatiškai įjungiama.
11. PATARIMAI
nurodymo, gali pakisti gaminimo
rezultatai ir būti pažeistas orkaitės
emalis.
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Lentelėse nurodyta
temperatūra ir kepimo laikas
yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų,
naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
11.1 Bendroji informacija
•
•
•
•
•
Prietaise yra penkios lentynų padėtys.
Lentynų padėtys skaičiuojamos nuo
prietaiso apačios.
Šis prietaisas turi specialią sistemą,
užtikrinančią oro apykaitą ir nuolatinę
garų apytaką. Dėl tokios sistemos
maistas ruošiamas garų prisotintoje
aplinkoje, patiekalas būna minkštas
viduje ir apskrudęs iš išorės. Taip
sutrumpinamas maisto gaminimo
laikas ir sumažinamos energijos
sąnaudos.
Drėgmė gali kondensuotis prietaiso
viduje arba ant durelių stiklo plokščių.
Tai normalu. Prieš atidarydami
prietaiso dureles maisto gaminimo
metu, visada atsistokite atokiai nuo
prietaiso. Kondensavimuisi sumažinti
prieš gaminimą maždaug 10 minučių
pakaitinkite prietaisą.
Po kiekvieno naudojimo išvalykite
prietaise susikaupusią drėgmę.
Gaminimo metu tiesiai ant prietaiso
dugno nedėkite jokių daiktų ir
prietaiso komponentų neuždenkite
aliuminio folija. Jei nepaisysite šio
11.2 Pyragų kepimas
•
•
Neatidarinėkite orkaitės durelių, kol
nepraėjo 3/4 kepimui skirto laiko.
Jeigu kepate dviejose kepamosiose
skardose vienu metu, tarp jų palikite
vieną laisvą lygį.
11.3 Mėsos ir žuvies
gaminimas
•
•
•
Labai riebiam maistui naudokite gilų
kepimo indą, kad orkaitėje neliktų
neišvalomų dėmių.
Prieš pjaustydami mėsą gabaliukais,
palaukite maždaug 15 minučių, kad
neištekėtų sultys.
Kad kepimo metu orkaitėje
nesusidarytų per daug dūmų, į gilų
kepimo indą įpilkite šiek tiek vandens.
Kad dūmai nesikondensuotų, įpilkite
vandens, kai tik jis išdžiūsta.
11.4 Maisto ruošimo trukmė
Gaminimo trukmė priklauso nuo maisto
tipo, konsistencijos ir kiekio.
Iš pradžių stebėkite rezultatus, kai
gaminate. Raskite tinkamiausias
nuostatas (kaitinimo nuostata, gaminimo
trukmė ir pan.) jūsų prikaistuviams,
receptams ir kiekiams, kai gaminate šiuo
prietaisu.
54
www.electrolux.com
11.5 Kepimo ir skrudinimo lentelė
Pyragai
Patieka‐
las
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
Laikas
(min.)
Pastabos
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
170
2
160
3 (1 ir 4)
45–60
Pyrago
formoje
Trapi tešla 170
2
160
3 (1 ir 4)
20–30
Pyrago
formoje
Varškės
pyragas
170
1
165
2
60–80
26 cm pyr‐
ago for‐
moje
Obuolių
pyragas1)
170
2
160
1 (kairysis 80–100
ir dešiny‐
sis)
Dvejose
20 cm pyr‐
ago for‐
mose ant
vielinės
lentynėlės
Štrudelis
175
3
150
2
Kepimo
padėkle
Pyragas
su uo‐
giene
170
2
165
2 (kairysis 30–40
ir dešiny‐
sis)
26 cm pyr‐
ago for‐
moje
Biskvitinis
pyragas
170
2
160
2
50–60
26 cm pyr‐
ago for‐
moje
Kalėdinis 160
pyragas /
riebus vai‐
sių pyra‐
gas1)
2
150
2
90–120
20 cm pyr‐
ago for‐
moje
Slyvų pyr‐
agas1)
175
1
160
2
50–60
Duonos
formoje
Maži pyra‐ 170
gaičiai –
vienas ly‐
gis
3
150–160
3
20–30
Kepimo
padėkle
Maži pyra‐ gaičiai –
du lygiai
-
150–160
2 ir 4
25–35
Kepimo
padėkle
Plakta te‐
šla
60–80
LIETUVIŲ
Patieka‐
las
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
55
Laikas
(min.)
Pastabos
Maži pyra‐ gėliai –
trys lygiai
-
150–160
1, 3 ir 5
30–45
Kepimo
padėkle
Sausai‐
140
niai / juos‐
tiniai te‐
šlainiai –
vienas ly‐
gis
3
140–150
3
30–35
Kepimo
padėkle
Sausai‐
niai / juos‐
tiniai te‐
šlainiai –
du lygiai
-
140–150
2 ir 4
35–40
Kepimo
padėkle
Sausai‐
niai / juos‐
tiniai te‐
šlainiai –
trys lygiai
-
140–150
1, 3 ir 5
35–45
Kepimo
padėkle
Merengos
– vienas
lygis
120
3
120
3
80–100
Kepimo
padėkle
Merengos
– du ly‐
giai1)
-
-
120
2 ir 4
80–100
Kepimo
padėkle
Ban‐
delės1)
190
3
190
3
12–20
Kepimo
padėkle
Eklerai –
vienas ly‐
gis
190
3
170
3
25–35
Kepimo
padėkle
Eklerai –
du lygiai
-
-
170
2 ir 4
35–45
Kepimo
padėkle
Pyragai‐
180
čiai forme‐
lėse
2
170
2
45–70
20 cm pyr‐
ago for‐
moje
Riebūs
vaisiniai
pyragai
1
150
2
110–120
24 cm pyr‐
ago for‐
moje
160
56
www.electrolux.com
Patieka‐
las
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Viktorijos 170
pyragaičiai
1
160
Laikas
(min.)
2 (kairysis 50–60
ir dešiny‐
sis)
Pastabos
20 cm pyr‐
ago for‐
moje
1) Pakaitinkite orkaitę maždaug 10 minučių.
Duona ir pica
Patieka‐
las
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Laikas
(min.)
Pastabos
Balta duo‐ 190
na1)
1
190
1
60–70
1–2 kepa‐
lai; vienas
kepalas –
500 g
Ruginė
duona
190
1
180
1
30–45
Duonos
formoje
Duonos
ban‐
delės1)
190
2
180
2 (2 ir 4)
25–40
6–8 ban‐
delės ke‐
pimo skar‐
doje
Pica1)
200–210
1
200–210
1
10–20
Kepimo
skardoje
arba gi‐
liame ke‐
pimo inde
Sklind‐
žiai1)
200
3
190
3
10–20
Kepimo
padėkle
Laikas
(min.)
Pastabos
1) Pakaitinkite orkaitę maždaug 10 minučių.
Apkepai
Patieka‐
las
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Makaronų
apkepas
200
2
180
2
40–50
Formoje
Daržovių
apkepas
200
2
175
2
45–60
Formoje
LIETUVIŲ
Patieka‐
las
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
180
1
180
Lazanija1) 180–190
2
Įdaryti ma‐ 180–190
karonai
kaneloni1)
2
Apkepai
su įdaru1)
57
Laikas
(min.)
Pastabos
1
50–60
Formoje
180–190
2
25–40
Formoje
180–190
2
25–40
Formoje
Laikas
(min.)
Pastabos
1) Pakaitinkite orkaitę maždaug 10 minučių.
Mėsa
Patieka‐
las
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Jautiena
200
2
190
2
50–70
Ant vie‐
linės lenty‐
nėlės
Kiauliena
180
2
180
2
90–120
Ant vie‐
linės lenty‐
nėlės
Veršiena
190
2
175
2
90–120
Ant vie‐
linės lenty‐
nėlės
Angliškas
jautienos
kepsnys,
su krauju
210
2
200
2
50–60
Ant vie‐
linės lenty‐
nėlės
Angliškas
jautienos
kepsnys,
vidutiniš‐
kai iškep‐
tas
210
2
200
2
60–70
Ant vie‐
linės lenty‐
nėlės
Angliškas
jautienos
kepsnys,
gerai iš‐
keptas
210
2
200
2
70–75
Ant vie‐
linės lenty‐
nėlės
Kiaulienos 180
mentė
2
170
2
120–150
Su odele
58
www.electrolux.com
Patieka‐
las
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Laikas
(min.)
Pastabos
Kiaulienos 180
kulninė
2
160
2
100–120
2 vnt.
Aviena
190
2
175
2
110–130
Koja
Viščiukas
220
2
200
2
70–85
Visas
Kalakutie‐
na
180
2
160
2
210–240
Visa
Antis
175
2
220
2
120–150
Visa
Žąsis
175
2
160
1
150–200
Visa
Triušiena
190
2
175
2
60–80
Supjausty‐
ta gaba‐
lais
Kiškiena
190
2
175
2
150–200
Supjausty‐
ta gaba‐
lais
Fazanas
190
2
175
2
90–120
Visas
Laikas
(min.)
Pastabos
Žuvis
Patieka‐
las
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
190
2
175
2
40–55
3–4 žuvys
Tunas / la‐ 190
šiša
2
175
2
35–60
4–6 filė
Upėtakis /
jūros kar‐
šis
11.6 Mažasis kepintuvas
Prieš kepimą maždaug 3
minučių pakaitinkite tuščią
orkaitę.
Patieka‐
las
Kiekis
Gabalai
Filė bif‐
šteksai
4
(g)
Tempera‐ Laikas (min.)
tūra (°C)
1-a pusė 2-a pusė
Lentynos
padėtis
800
daug.
4
12–15
12–14
LIETUVIŲ
Patieka‐
las
Kiekis
Gabalai
Jautienos
didkeps‐
niai
Dešrelės
59
(g)
Tempera‐ Laikas (min.)
tūra (°C)
1-a pusė 2-a pusė
Lentynos
padėtis
4
600
daug.
10–12
6–8
4
8
-
daug.
12–15
10–12
4
Kiaulienos 4
muštiniai
600
daug.
12–16
12–14
4
Viščiukas
(perpjau‐
tas pu‐
siau)
2
1 000
daug.
30–35
25–30
4
Kebabai
4
-
daug.
10–15
10–12
4
Vištienos
krūtinėlė
4
400
daug.
12–15
12–14
4
Mėsainis
6
600
daug.
20–30
-
4
Žuvies filė 4
400
daug.
12–14
10–12
4
Skrebutis 4–6
su garnyru
-
daug.
5–7
-
4
Skrebučiai 4–6
-
daug.
2–4
2–3
4
11.7 Terminis kepintuvas
Jautiena
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Jautienos kepsnys storio cm
arba filė, šiek tiek
pakeptas1)
190–200
5–6
1 arba 2
Jautienos kepsnys storio cm
arba filė, vidutiniš‐
kai iškeptas1)
180–190
6–8
1 arba 2
Jautienos kepsnys storio cm
arba filė, iškep‐
tas1)
170–180
8–10
1 arba 2
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kiekis
60
www.electrolux.com
Kiauliena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Mentė, sprandinė, 1–1,5
kumpis
160–180
90–120
1 arba 2
Kapotinis, kiaulie‐
nos / jautienos
šonkauliukai
1–1,5
170–180
60–90
1 arba 2
Mėsos ruletas
0,75–1
160–170
50–60
1 arba 2
Kiaulės koja (ap‐
virta)
0,75–1
150–170
90–120
1 arba 2
Patiekalas
Kiekis (kg)
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Kepta veršiena
1
160–180
90–120
1 arba 2
Veršienos kul‐
ninė
1,5–2
160–180
120–150
1 arba 2
Patiekalas
Kiekis (kg)
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Ėriuko koja,
kepta aviena
1–1,5
150–170
100–120
1 arba 2
Avienos nugar‐ 1–1,5
inė
160–180
40–60
1 arba 2
Veršiena
Aviena
Paukštiena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Paukštiena,
supjaustyta
porcijomis
po 0,2–0,25
200–220
30–50
1 arba 2
Viščiukas,
perpjautas pu‐
siau
po 0,4–0,5
190–210
35–50
1 arba 2
Viščiukas, višta 1–1,5
190–210
50–70
1 arba 2
Antis
1,5–2
180–200
80–100
1 arba 2
Žąsis
3,5–5
160–180
120–180
1 arba 2
Kalakutiena
2,5–3,5
160–180
120–150
1 arba 2
Kalakutiena
4–6
140–160
150–240
1 arba 2
LIETUVIŲ
61
Žuvis
Patiekalas
Kiekis (kg)
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Žuvis
1–1,5
210–220
40–60
1 arba 2
11.8 Drėgnas karštas oras
Gaminimo metu prietaiso
dureles atidarykite tik kai
būtina.
Patiekalas
Maisto rūšis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Makaronų apkepas
180–200
45–60
2
Lazanija
180–200
45–60
2
Bulvių plokštainis
190–210
55–80
2
Saldūs patiekalai
180–200
45–60
2
Riestainis arba sviestinės
bandelės
160–170
50–70
1
Mielinė pynutė / riestė
170–190
40–50
2
Trupininis pyragas (sausas) 160–170
20–40
3
Sausainiai iš mielinės tešlos 160–170
20–40
2
11.9 Kepimas žemoje temp.
Naudokite šią funkciją liesai, minkštai
mėsai ir žuviai gamintine didesnėje kaip
65 °C kepimo temperatūroje . Ši funkcija
nenaudojama šiems receptams:
apkeptos mėsos troškinimas arba riebios
kiaulienos kepimas. Galite naudoti
mėsos termometrą, kad užtikrintumėte,
jog mėsa viduje būtų tinkamai iškepta (žr.
mėsos termometro nuostatų lentelę).
Galite nustatyti, kad pirmąsias 10
minučių orkaitėje būtų kepama 80 °C–
150 °C temperatūroje. Numatytoji
nuostata yra 90 °C. Nustačius
temperatūrą, orkaitėje patiekalas toliau
kepamas 80 °C temperatūroje.
Nenaudokite šios funkcijos paukštienai
kepti.
Visuomet kepkite be
dangčio, jei naudojate šią
funkciją.
1. Apkepkite mėsą iš abiejų pusių 1–2
minutes labai įkaitintoje keptuvėje.
2. Dėkite karštą kepimo indą su mėsa į
orkaitę ant grotelių.
3. Įkiškite mėsos termometrą į mėsą.
4. Pasirinkite funkciją: Kepimas žemoje
temp. ir nustatykite tinkamą pabaigos
kepimo temperatūrą.
62
www.electrolux.com
Patiekalas
Kiekis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Jautienos
kepsnys
1 000–1 500 g
120
120–150
1
Jautienos filė
1 000–1 500 g
120
90–150
3
Kepta veršiena
1 000–1 500 g
120
120–150
1
Kepsniai
200–300 g
120
20–40
3
11.10 Atšildymas
Patiekalas
Kiekis (g) Atšildymo
laikas
(min.)
Likusi atšildy‐
mo trukmė
(min.)
Pastabos
Viščiukas
1 000
100–140
20–30
Viščiuką padėkite ant
didelėje lėkštėje apver‐
stos mažos lėkštutės.
Patiekalo gaminimo lai‐
kui įpusėjus, apverskite.
Mėsa
1 000
100–140
20–30
Patiekalo gaminimo lai‐
kui įpusėjus, apverskite.
Mėsa
500
90–120
20–30
Patiekalo gaminimo lai‐
kui įpusėjus, apverskite.
Upėtakis
150
25–35
10–15
-
Braškės
300
30–40
10–20
-
Sviestas
250
30–40
10–15
-
Grietinėlė
2 X 200
80–100
10–15
Grietinę galima gerai iš‐
plakti ir ne visiškai ati‐
tirpdytą.
Didelis puoš‐
nus tortas
1 400
60
60
-
11.11 Konservavimas
•
•
•
•
•
•
•
Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus
konservavimo stiklainius.
Nenaudokite stiklainių su užsukamais
dangteliais arba metalinių indų.
Esant šiai funkcijai, naudokite pirmą
lentynų lygį nuo apačios.
Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau
nei po šešis vieno litro talpos
stiklainius.
Vienodai pripildykite stiklainius ir
uždarykite su veržtuvu.
•
Stiklainiai neturi liestis vienas prie
kito.
Į kepimo padėklą įpilkite maždaug 1/2
litro vandens, kad orkaitėje pakaktų
drėgmės.
Kai skystis induose pradeda virti
(maždaug po 35–60 minučių vieno
litro induose), išjunkite orkaitę arba
sumažinkite temperatūrą iki 100 °C
(žr. lentelę).
LIETUVIŲ
63
Minkšti vaisiai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Žemuogės / mė‐
160–170
lynės / avietės / pri‐
nokę agrastai
Virimo trukmė
(min.), kol susi‐
daro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatūr‐
oje (min.)
35–45
-
Kaulavaisiai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susi‐
daro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatūr‐
oje (min.)
Kriaušės / svarai‐
niai / slyvos
160–170
35–45
10–15
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susi‐
daro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatūr‐
oje (min.)
Morkos1)
160–170
50–60
5–10
Agurkai
160–170
50–60
-
Marinuotos dar‐
žovės
160–170
50–60
5–10
Kaliaropės / žirniai / 160–170
šparagai
50–60
15–20
Daržovės
1) Palikite orkaitėje, kai ją išjungiate.
11.12 Džiovinimas
•
•
Išklokite skardas pergamentiniu arba
kepimo popieriumi.
Tam, kad rezultatai būtų kuo geresni,
praėjus pusei džiovinimo laiko, orkaitę
išjunkite, atidarykite jos dureles ir
palikite per naktį, kad maisto
produktai visiškai išdžiūtų.
Daržovės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Pupos
60–70
Pipirai
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtys
6–8
3
1/4
60–70
5–6
3
1/4
Daržovės rau‐
ginimui
60–70
5–6
3
1/4
Grybai
50–60
6–8
3
1/4
64
www.electrolux.com
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
40–50
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtys
2–3
3
1/4
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Lentynos padėtis
Slyvos
60–70
Abrikosai
Prieskoniniai
augalai
Vaisiai
Patiekalas
1 padėtis
2 padėtys
8–10
3
1/4
60–70
8–10
3
1/4
Pjaustyti obuo‐
liai
60–70
6–8
3
1/4
Kriaušės
60–70
6–9
3
1/4
11.13 Mėsos termometro lentelė
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra
(°C)
Kepta veršiena
75–80
Veršiuko koja
85–90
Angliškas jautienos kepsnys, su krauju
45–50
Angliškas jautienos kepsnys, vidutiniškai iškeptas
60–65
Angliškas jautienos kepsnys, gerai iškeptas
70–75
Kiaulienos mentė
80–82
Kiaulienos kulninė
75–80
Aviena
70–75
Viščiukas
98
Kiškiena
70–75
Upėtakis / jūros karšis
65–70
Tunas / lašiša
65–70
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
12.1 Pastabos dėl valymo
•
•
Prietaiso priekį valykite minkštu
audiniu ir šiltu vandeniu su valymo
priemone.
Metaliniams paviršiams valyti
naudokite įprastą valymo priemonę.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
Prietaiso vidų valykite po kiekvieno
naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti
maisto likučiai gali sukelti gaisrą.
Didesnė rizika grilio prikaistuviui.
Įsisenėjusius nešvarumus valykite
specialiu orkaičių valikliu.
Visus priedus išvalykite po kiekvieno
naudojimo ir palikite juos išdžiūti.
Valykite minkštu audiniu ir šiltu
vandeniu su valymo priemone.
Jeigu turite neprisvylančių priedų,
neplaukite jų stipraus poveikio
priemonėmis, aštriais daiktais arba
indaplovėje. Tai gali pažeisti
neprisvylančią dangą.
65
2. Lentynos atramos galinę dalį
patraukite nuo šoninės sienelės ir ją
ištraukite.
12.2 Nerūdijančio plieno ar
aliuminio prietaisai
Orkaitės dureles valykite tik
drėgna kempine.
Nusausinkite minkštu
audiniu.
Nenaudokite plieno vilnos,
rūgšties arba šveičiamųjų
medžiagų, nes jos gali
pažeisti orkaitės paviršių.
Orkaitės valdymo pultą
valykite vadovaudamiesi tais
pačiais perspėjimais.
12.3 Durelių tarpiklio valymas
•
•
Reguliariai tikrinkite durelių tarpiklį.
Durelių tarpiklis apjuostas aplink
orkeitės angos rėmą. Nenaudokite
prietaiso, jeigu durelių tarpiklis yra
pažeistas. Kreipkitės į įgaliotąjį
techninio aptarnavimo centrą.
Jei norite valyti durelių tarpiklį, žr.
bendrąją valymo informaciją.
12.4 Lentynų atramų
Norėdami išvalyti orkaitės vidų, išimkite
lentynų atramas .
1. Atitraukite lentynos atramos priekį
nuo šoninės sienelės.
2
1
Įdėkite lentynų atramas atvirkščia tvarka.
Ištraukiamų grotelių
atraminiai kaiščiai turi būti
atsukti į priekį.
12.5 Orkaitės viršus
ĮSPĖJIMAS!
Prieš nuimdami kaitinimo
elementą, išjunkite prietaisą.
Patikrinkite, ar prietaisas
atvėsęs. Galima nusideginti.
Išimkite lentynų atramas.
Galite išimti kaitinimo elementą ir
lengviau išvalyti orkaitės viršų.
1. Atsukite kaitinimo elementą laikantį
varžtą. Pirmą kartą tai atlikite
atsuktuvu.
66
www.electrolux.com
A
2. Kaitinimo elementą atsargiai
patraukite žemyn.
3. Orkaitės viršų išvalykite minkšta
šluoste, sudrėkinta šiltame
muiluotame vandenyje, ir palikite
nudžiūti.
Kaitinimo elementą sumontuokite pirmiau
aprašytus veiksmus atlikdami atvirkštine
tvarka.
Įdėkite lentynos atramas.
ĮSPĖJIMAS!
Būtinai tinkamai
sumontuokite kaitinimo
elementą, kad jis nenukristų.
2. Abiem rankomis tvirtai laikydami
vidinį stiklą B, ištraukite jį iš jo
pradinės vietos, slinkdami aukštyn.
Tuos pačius veiksmus atlikite su
kitomis stiklo plokštėmis.
Būtinai tvirtai laikykite stiklus, kad jie
neiškristų.
B
12.6 Orkaitės durelių valymas
Orkaitės durelės turi keturias stiklo
plokštes.Vidines stiklo plokštes galite
išimti ir išvalyti.
PERSPĖJIMAS!
Nenaudokite prietaiso be
stiklo plokščių.
Durelių atidarymo kryptis
priklauso nuo jūsų orkaitės
modelio. Vienų modelių
durelės atidaromos iš
dešinės, o kitų – iš kairės
pusės.
1. Paspauskite mygtukus, esančius
durelių apdailos (A) šonuose, ant
viršutinio dangčio, patraukite dureles
į viršų ir išimkite jas.
3. Dureles valykite drėgna kempine ir
nusausinkite minkšta šluoste.
Niekada nenaudokite plieno vilnos,
rūgščių arba abrazyvinių valymo
priemonių, nes jos gali pažeisti
paviršių.
Išvalę orkaitės dureles, įdėkite stiklo
plokštes, atlikdami veiksmus atvirkščia
eilės tvarka. Būtinai dėkite stiklo plokštes
(A, B ir C) atgal tinkama seka. Stiklo
plokštė (A) turi dekoratyvinį rėmelį.
Palieskite ir įsitikinkite, ar įrengus stiklo
plokštės paviršius nėra šiurkštus.
LIETUVIŲ
67
PERSPĖJIMAS!
Halogeninę lemputę visada
suimkite skudurėliu, kad ant
lemputės neprisviltų riebalų
likučiai.
C
B
A
1. Išjunkite prietaisą.
2. Išimkite saugiklius iš skirstomosios
saugiklių dėžutės arba išjunkite
jungtuvą.
Galinė lemputė
12.7 Lemputės keitimas
Patieskite audinį prietaiso viduje. Tai
apsaugo nuo lemputės stiklinio gaubtelio
ir orkaitės vidaus pažeidimų.
ĮSPĖJIMAS!
Žūties nuo elektros srovės
pavojus! Atjunkite saugiklį
prieš keisdami lemputę.
Lemputė ir lemputės stiklinis
gaubtas gali būti karšti.
1. Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš
laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
2. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C karščiui atsparia lempute.
4. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
13.1 Ką daryti, jeigu..
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitė nekaista.
Orkaitė yra išjungta.
Įjunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite laikrodį.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos
nuostatos.
Įsitikinkite, ar nuostatos yra
tinkamos.
Orkaitė nekaista.
Aktyvuotas automatinis iš‐
jungimas.
Žr. skyrių „Automatinis iš‐
jungimas“.
Orkaitė nekaista.
Įjungtas apsaugos nuo
vaikų užraktas.
Žr. skyrių „Apsaugos nuo
vaikų užrakto naudojimas“.
Orkaitė nekaista.
Netinkamai uždarytos du‐
relės.
Iki galo uždarykite dureles.
68
www.electrolux.com
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitė nekaista.
Suveikė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas
sutriko dėl perdegusio sau‐
giklio. Jeigu saugiklis pak‐
artotinai suveikia, kreip‐
kitės į kvalifikuotą elektriką.
Lemputė nešviečia.
Perdegusi lemputė.
Pakeiskite lemputę.
Ekrane rodoma „F111“.
Netinkamai įkištas mėsos
Kuo giliau įkiškite mėsos
termometro kištukas į lizdą. termometro kištuką į lizdą.
Ekrane rodomas klaidos
Įvyko elektronikos gedi‐
kodas, kurio nėra šioje len‐ mas.
telėje.
•
•
Ant maisto produktų ir ork‐
aitės viduje kaupiasi garai
ir kondensatas.
Išjunkite orkaitę namų
saugikliu arba apsaugi‐
niu jungikliu skirstomo‐
joje saugiklių dėžutėje ir
vėl įjunkite.
Jeigu ekrane vėl rodo‐
mas klaidos kodas,
kreipkitės į klientų ap‐
tarnavimo skyrių.
Pernelyg ilgam palikote pa‐ Baigę gaminti, nepalikite
tiekalą orkaitėje.
patiekalų orkaitėje ilgiau
negu 15–20 minučių.
Prietaisas įjungtas ir ne‐
Įjungtas demonstracinis re‐ 1. Išjunkite prietaisą.
kaista. Neveikia ventiliator‐ žimas.
2. Palieskite ir palaikykite
ius. Ekrane rodoma
, kol prietaisas įsi‐
"Demo".
jungs ir išsijungs.
3. Vienu metu paspaus‐
kite ir palaikykite nus‐
paudę
ir , kol pa‐
sigirs garso signalai.
"Demo" užges.
13.2 Aptarnavimo duomenys
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą.
techninių duomenų lentelėje. Duomenų
lentelę rasite prietaiso viduje, ant
priekinio rėmo. Nenuimkite duomenų
lentelės nuo prietaiso vidaus.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti
techninio aptarnavimo centrui, nurodyti
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
LIETUVIŲ
69
14. ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
A
14.1 Įrengimas balduose
B
548 21
558
min. 550
114
16
20
600
min. 560
14.3 Elektros įrengimas
589
594
573
Gamintojas nėra atsakingas,
jeigu jūs nesiimate saugos
skyriuose nurodytų saugos
priemonių.
594
Prietaisas pristatomas su maitinimo laidu
ir kištuku.
5
3
14.4 Kabelis
Tinkami montuoti ar pakeisti kabeliai:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
548 21
min. 550
558
16
20
590
114
min. 560
589
594
573
594
Kabelio skerspjūvis priklauso nuo
bendrosios galios, nurodytos duomenų
plokštelėje ir lentelėje:
Bendra galia (W)
5
3
Kabelio skerspjū‐
vis (mm²)
1 380 – didžiausias 3 x 0,75
2 300 – didžiausias 3 x 1
14.2 Prietaiso tvirtinimas prie
spintelės
1. Atidarykite prietaiso dureles.
2. Pritvirtinkite prietaisą prie spintelės.
3. Įdėkite keturis laikiklius (A) į rėmo
angas ir priveržkite su prietaisu
pristatytus keturis varžtus (B).
3 680 – didžiausias 3 x 1,5
Įžeminimo laidas (žalias / geltonas
kabelis) turi būti 2 cm ilgesnis už fazės ir
neutralų kabelius (mėlyną ir rudą
kabelius).
15. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
15.1 Gaminio kortelė ir informacija pagal ES 65-66/2014
Tiekėjo pavadinimas
Electrolux
70
www.electrolux.com
Modelio identifikatorius
EOL5821BAX
Energijos efektyvumo indeksas
88,2
Energijos efektyvumo klasė
A
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, vei‐
kiant įprastu režimu
0,93 kWh/ciklui
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, vei‐
kiant ventiliatoriaus režimu
0,75 kWh/ciklui
Orkaičių skaičius
1
Karščio šaltinis
Elektra
Tūris
72 l
Orkaitės rūšis
Integruojama orkaitė
Masė
37.2 kg
EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės,
orkaitės, garinės orkaitės ir kepintuvai.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai.
•
15.2 Energijos taupymas
Prietaise yra savybių, kurios jums
padeda taupyti energiją kasdien ruošiant
maistą.
•
•
Bendri patarimai
– Patikrinkite, ar orkaitės durelės
tinkamai uždarytos, kai prietaisas
veikia, ir gaminant maistą laikykite
jas kuo daugiau uždarytas.
– Naudokite metalinius indus, kad
pagerintumėte energijos taupymą.
– Kai galite, dėkite patiekalus į
orkaitę jos neįkaitinę.
– Jei maisto gaminimo trukmė
ilgesnė nei 30 minučių,
sumažinkite orkaitės temperatūrą
iki minimumo likus 3–10 minutėms
iki kepimo programos pabaigos
pagal gaminimo trukmę. Dėl
orkaitėje likusio karščio patiekalas
ir toliau keps.
– Naudokite likusį karštį kitiems
patiekalams pašildyti.
Maisto gaminimas naudojant
ventiliatorių – kai galite, naudokite
•
•
•
•
•
maisto gaminimo funkcijas su
ventiliatoriumi, kad taupytumėte
energiją.
Likęs karštis
– Veikiant tam tikroms kaitinimo
funkcijoms, jeigu suaktyvinta
programa su laiko pasirinkimu
(Trukmė, Pabaiga) ir maisto
gaminimo trukmė yra ilgesnė nei
30 minučių, kaitinimo elementai
automatiškai išsijungia 10 %
anksčiau. Ventiliatorius ir lemputė
ir toliau veikia.
Maisto gaminimas su išjungtu
apšvietimu – išjunkite apšvietimą, kai
gaminate, ir įjunkite tik kai jo reikia.
Šilto pagaminto patiekalo
išlaikymas – jeigu norite naudoti
likusį karštį patiekalui šiltam išlaikyti,
pasirinkite žemiausią galimą
temperatūros nuostatą. Ekrane
rodoma likusio karščio temperatūra.
„Eko“ funkcijos – žr. skyrių
„Kaitinimo funkcijos“.
Kai naudojate funkciją: Drėgnas
karštas oras, lemputė po 30
sekundžių užgęsta. Galite vėl ją
įjungti, kai pageidaujate.
Kai naudojate „Eko“ funkcijas,
lemputė išsijungia. Galite vėl ją įjungti,
kai pageidaujate.
LIETUVIŲ
71
16. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
867310529-B-472014
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement