ELEKTRO HELIOS SU6030, SU6030X User manual

ELEKTRO HELIOS SU6030, SU6030X User manual
SV
Bruksanvisn‐
ing
Inbyggnad‐
sugn
SU6030
SU6030X
Innehåll
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinstruktioner
Produktbeskrivning
Före första användning
Daglig användning
Användning av tillbehör
2
3
5
5
5
6
Tillvalsfunktioner
Tricks och tips
Skötsel och rengöring
Felsökning
Installation
Energieffektivitet
7
7
13
15
16
17
Med reservation för ändringar.
Säkerhetsinformation
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av
produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller
andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller
användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats
för framtida bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av
personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt
personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller
instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår
de risker som är förknippade med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på
lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när den är igång eller
när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan uppsikt.
Barn under 3 år får ej vistas i närheten av den här apparaten när den är
igång.
Allmän säkerhet
•
•
2
Endast behöriga personer får installera den här produkten och byta kabel.
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket varma under
användning. Var försiktig så att du undviker att vidröra värmeelementen.
Barn under 8 år ska inte vistas i närheten utan ständig uppsikt.
•
•
•
•
•
•
•
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller eldfasta
formar.
Koppla från strömtillförseln före underhåll.
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter lampa för att undvika
risken för elstötar.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa
metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glasskivor eftersom dessa kan
repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens
auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning,
för att undvika elektrisk fara.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den främre delen av
ugnsstegen och sedan den bakre delen från sidoväggarna. Sätt i
ugnsstegarna i omvänd ordning.
Säkerhetsinstruktioner
Installation
VARNING! Endast en behörig person får
installera den här produkten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad produkt.
Följ installationsinstruktionerna som följer med
produkten.
Var alltid försiktig när apparaten rör sig eftersom
den är tung. Använd alltid skyddshandskar och
täckta skor.
Dra aldrig produkten i handtaget.
Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas.
Kontrollera att produkten har installerats under och
bredvid stadiga skåp- eller bänkstommar.
Produktens sidor måste gränsa till produkter eller
enheter med samma höjd.
Produkten är utrustad med ett elektriskt kylsystem.
Det måste användas tillsammans med det elektriska
nätuttaget.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektrisk anslutning
•
•
VARNING! Risk för brand och elektriska
stötar.
•
Alla elektriska anslutningar ska göras av en behörig
elektriker.
Produkten måste jordas.
•
Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I annat fall,
kontakta en elektriker.
Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och
jordat eluttag.
Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och
nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
Låt inte nätkablar komma i kontakt med eller komma
nära produktens lucka, speciellt inte när luckan är
het.
Stötskyddet för strömförande och isolerade delar
måste fästas på ett sådant sätt att det inte kan tas
bort utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av
installationen. Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter löst.
Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter: strömbrytare,
säkringar (säkringar av skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha en
isolationsenhet så att du kan koppla från produkten
från nätet vid alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3 mm bred.
3
•
Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s direktiv.
på apparaten, bostaden eller golvet. Stäng inte
luckan förrän apparaten har svalnat helt efter
användning.
Använd
VARNING! Risk för skador,
brännskador, elstötar eller explosion
föreligger.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk.
Ändra inte produktens specifikationer.
Se till att ventilationsöppningarna inte är blockerade.
Lämna inte produkten utan tillsyn under användning.
Stäng av produkten efter varje användningstillfälle.
Var försiktig när du öppnar produktens lucka medan
produkten är igång. Het luft kan strömma ut.
Använd inte produkten med våta händer eller när
den är i kontakt med vatten.
Tyng inte ner luckan när den är öppen.
Använd inte produkten som arbets- eller
avlastningsyta.
Öppna produktens lucka försiktigt. Användning av
ingredienser som innehåller alkohol kan producera
en blandning av luft och alkohol.
Låt inte gnistor eller öppna lågor komma i kontakt
med produkten när du öppnar luckan.
Placera inga lättantändliga produkter eller föremål
som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära
eller på tvättmaskinen.
VARNING! Risk för skador på produkten
föreligger.
För att förhindra skada eller missfärgning på
emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller andra föremål
direkt på produktens botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på produktens
botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå kvar i
produkten efter att tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller monterar
tillbehör.
Missfärgning av emaljen påverkar inte produktens
funktion.
Använd en djup form för mjuka kakor. Fruktjuicer
orsakar fläckar som kan vara permanenta.
Denna produkt är endast avsedd för matlagning.
Den får inte användas för några andra ändamål,
t.ex. för rumsuppvärmning.
Ha alltid ugnsluckan stängd under matlagningen.
Om apparaten installeras i till exempel ett skåp, se
till att skåpsdörren aldrig är stängd när apparaten är
i drift. Värme och fukt kan byggas upp bakom en
stängd dörr/lucka och orsaka efterföljande skador
Skötsel och rengöring
VARNING! Det finns risk för
personskador, brand eller skador på
produkten.
•
•
•
•
•
•
•
•
Stäng av produkten och koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Se till att produkten har svalnat. Det finns även risk
för att glaspanelerna kan spricka.
Byt omedelbart ut luckans glaspaneler om de är
skadade. Kontakta auktoriserat servicecenter.
Var försiktig när du tar bort luckan. Luckan är tung!
Rengör produkten regelbundet för att förhindra att
ytmaterialet försämras.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa.
Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt, skursvampar,
lösningsmedel eller metallföremål.
Om du använder en ugnssprej ska du följa
säkerhetsanvisningarna på förpackningen.
Rengör inte den katalytiska emaljen (om tillämpligt)
med något slag av rengöringsmedel.
Inre belysning
•
Typen av glödlampa eller halogenlampa som
används för den här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas som
husbelysning.
VARNING! Risk för elektrisk stöt.
•
Innan du byter lampan ska du koppla ur produkten
från nätuttaget.
Använd bara lampor med samma specifikationer.
•
Kassering
VARNING! Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller
husdjur blir instängda i maskinen.
Underhåll
•
•
Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för
reparation av produkten.
Använd endast originaldelar.
Produktbeskrivning
Allmän översikt
1
2
3
4
5
10
5
4
3
2
1
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kontrollpanel
Vred för ugnsfunktionerna
Temperaturvred
Temperaturindikator/symbol
Värmeelement
Ugnslampa
Fläkt
Vattenbehållare för rengöring
Ugnsstege, löstagbar
Ugnsnivåer
9
Tillbehör
•
•
•
Galler
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
Bakplåt
För kakor och småkakor.
Långpanna
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
Före första användning
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar ur
produkten.
Se avsnittet "Underhåll och rengöring".
Rengör produkten och tillbehören innan du använder
den första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara ugnsstegarna på
sin ursprungliga plats.
Förvärmning
Sätt den tomma ugnen på förvärmning för att bränna
bort fett.
1.
2.
Välj funktionen
och maximal temperatur.
Låt ugnen stå på i en timme.
3.
4.
Välj funktionen
och ställ in maximal temperatur.
Låt ugnen vara igång i 15 minuter.
5. Välj funktionen
och ställ in maximal temperatur.
6. Låt ugnen vara igång i 15 minuter.
Tillbehören kan bli varmare än normalt. Ugnen kan avge
lukt och rök. Det är helt normalt. Se till att ventilationen
är tillräcklig i rummet.
Daglig användning
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
5
Aktivera och inaktivera produkten
1.
Det beror på modellen om produkten
har lampor, symboler på vredet eller
lampor:
• Kontrollampan tänds när produkten
är igång.
• Symbolen visar om kontrollvredet
styr ugnsfunktionerna eller
temperaturen.
• Kontrollampan tänds när ugnen
värms upp.
2.
3.
Vrid vredet för ugnsfunktioner för att välja en
ugnsfunktion.
Vrid temperaturvredet för att välja temperatur.
För att stänga av produkten, vrid vreden för
ugnsfunktioner och temperatur till av-läget.
Ugnsfunktioner
Ugnsfunktion
Program
Avstängt läge
Ugnen är avstängd.
Över-/undervärme /
Vattenrengöring
För bakning och stekning på en ugnsnivå.
Mer information om Vattenrengöring finns i kapitlet "Skötsel och rengöring".
Undervärme
För bakning av kakor med knaprig botten och för att torka mat.
Varmluft
För att baka på upp till tre hyllpositioner samtidigt och för att torka
mat.Ställ in temperaturen 20-40 °C lägre än för under-/övervärme.
Min grill
För att grilla tunna matvaror och rosta bröd.
Max grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder och för rostning av bröd.
Upptining
Den här funktionen kan användas för att tina frysta livsmedel, som grönsaker och frukt. Upptiningstiden beror på mängden och storleken på det
frysta livsmedlet.
Användning av tillbehör
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
Sätta in tillbehör
Galler:
För in gallret mellan skenorna på ugnsstegen och
kontrollera att fötterna är vända nedåt.
Långpanna:
För in långpannan mellan skenorna på ugnsstegen.
6
Galler och långpanna tillsammans:
Liten inbuktning upptill ökar säkerheten.
Fördjupningarna ger också ett tippskydd.
Den höga kanten runt hyllan förhindrar
kokkärlen från att glida ner.
För in långpannan mellan skenorna på hyllstöden och
ugnsgallret på skenorna ovan och se till att fötterna
pekar neråt.
Tillvalsfunktioner
Kylfläkt
När produkten är på, aktiveras fläkten automatiskt för att
hålla ugnsytorna svala. Om du stänger av ugnen
fortsätter fläkten att gå tills ugnen har svalnat.
ugnen en säkerhetstermostat som avbryter
strömtillförseln. Ugnen sätts automatiskt på igen när
temperaturen sjunker.
Säkerhetstermostat
Felaktig användning av produkten eller trasiga delar kan
orsaka farlig överhettning. För att förhindra detta har
Tricks och tips
kan förändra tillagningsresultaten och skada
emaljen.
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och gräddningstiderna i
tabellerna är endast riktvärden. De beror
på recepten samt på ingrediensernas
kvalitet och mängd.
Baka kakor
•
•
Allmän information
•
•
•
•
•
Produkten har fem hyllnivåer. Räkna hyllnivåerna
nedifrån.
Produkten har ett specialsystem som gör att luften
cirkulerar och återanvänder ångan. Med det här
systemet kan man tillaga i ånga, vilket gör att maten
saftig inuti och krispig på utsidan. Det gör att
tillagningstiden och energiåtgången minskas till ett
minimum.
Fukt kan kondenseras i produkten eller på
glasluckorna. Det är helt normalt. Stå alltid en bit
ifrån produkten när du öppnar produktens lucka vid
matlagning. Kör ugnen i 10 minuter innan du börjar
laga mat, för att minska kondensering.
Torka bort fukt på produkten efter varje användning.
Ställ inga föremål direkt på bottnen och täck inte
komponenterna med folie när du lagar mat. Detta
Öppna inte ugnsluckan förrän 3/4 av den inställda
tillagningstiden har gått.
Om du använder två bakplåtar samtidigt, se till att
det finns en ledig falsnivå mellan dem.
Tillagning av kött och fisk
•
•
•
Använd en djup form för mat med fett i för att
förhindra stänk som inte går att ta bort.
Låt köttet stå i ca 15 minuter innan du skär i det så
att köttsaften inte sipprar ut.
För att förhindra att det blir för mycket matos under
tillagning kan man hälla lite vatten i den djupa
formen. För att förhindra rökkondens, tillsätt lite
vatten varje gång det tar slut.
Tillagningstider
Tillagningstiderna varierar beroende på typen av
livsmedel, livsmedlets konsistens och volym
I början ska du övervaka hur det utvecklar sig när du
lagar mat. Hitta de bästa inställningarna (värmeläge,
7
tillagningstid osv.) för dina kokkärl, recept och mängder
när du använder produkten.
Baknings- och grillningstabell
Kakor
Livsmedel
Över-/Undervärme
Temperatur
(°C)
8
Falsnivå
Varmluft
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Kommentar
Falsnivå
Recept där
vispning
ingår
170
2
160
3 (2 och 4)
45 - 60
I en kakform
Mördeg
170
2
160
3 (2 och 4)
20 - 30
I en kakform
Cheesecake
170
1
165
2
60 - 80
I 26 cm kakform
Äppelkaka1)
170
2
160
2 (vänster +
höger)
80 - 100
I två kakformar (20 cm)
på ett galler
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
På en bakplåt
Syltpaj
170
2
165
2 (vänster +
höger)
30 - 40
I 26 cm kakform
Sockerkaka
170
2
160
2
50 - 60
I 26 cm kakform
Julkaka /
Rik frukt
kaka1)
160
2
150
2
90 - 120
I 20 cm kakform
Russinkaka1)
175
1
160
2
50 - 60
I en brödplåt
Muffins - en
nivå
170
3
140 - 150
3
20 - 30
På en bakplåt
Muffins - två
nivåer
-
-
140 - 150
2 och 4
25 - 35
På en bakplåt
Muffins - tre
nivåer
-
-
140 - 150
1, 3 och 5
30 - 45
På en bakplåt
Skorpor/
kakor - en
nivå
140
3
140 - 150
3
30 - 35
På en bakplåt
Skorpor/
kakor - två
nivåer
-
-
140 - 150
2 och 4
35 - 40
På en bakplåt
Livsmedel
Över-/Undervärme
Temperatur
(°C)
Falsnivå
Varmluft
Tid (min)
Temperatur
(°C)
Falsnivå
Kommentar
Skorpor/
kakor - tre
nivåer
-
-
140 - 150
1, 3 och 5
35 - 45
På en bakplåt
Maränger en nivå
120
3
120
3
80 - 100
På en bakplåt
Maränger två nivåer1)
-
-
120
2 och 4
80 - 100
På en bakplåt
Bullar1)
190
3
190
3
12 - 20
På en bakplåt
Eclair - en
nivå
190
3
170
3
25 - 35
På en bakplåt
Eclair - två
nivåer
-
-
170
2 och 4
35 - 45
På en bakplåt
Pajer
180
2
170
2
45 - 70
I 20 cm kakform
Fruktkaka
160
1
150
2
110 - 120
I 24 cm kakform
Tårtbotten
170
1
160
2 (vänster +
höger)
50 - 60
I 20 cm kakform
1) Förvärm i ugnen i 10 minuter.
Bröd och pizza
Livsmedel
Över-/Undervärme
Temperatur
(°C)
Falsnivå
Varmluft
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Kommentar
Falsnivå
Franskbröd1)
190
1
190
1
60 - 70
1 - 2 bröd,
500 g per
bröd
Rågbröd
190
1
180
1
30 - 45
I en brödplåt
Småfranska 1)
190
2
180
2 (2 och 4)
25 - 40
6 - 8 stycken på en
bakplåt
Pizza1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
På en bakplåt eller en
djup form
9
Livsmedel
Över-/Undervärme
Temperatur
(°C)
Scones1)
200
Falsnivå
3
Varmluft
Temperatur
(°C)
190
Tid (min)
Kommentar
Falsnivå
3
10 - 20
På en bakplåt
1) Förvärm i ugnen i 10 minuter.
Suffléer
Livsmedel
Över-/Undervärme
Temperatur
(°C)
Falsnivå
Varmluft
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Kommentar
Falsnivå
Pajdeg
200
2
180
2
40 - 50
I en form
Vegetarisk
paj
200
2
175
2
45 - 60
I en form
Quiches1)
180
1
180
1
50 - 60
I en form
Lasagne1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
I en form
Cannelloni1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
I en form
1) Förvärm i ugnen i 10 minuter.
Kött
Livsmedel
Över-/Undervärme
Temperatur
(°C)
10
Falsnivå
Varmluft
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Kommentar
Falsnivå
Nötkött
200
2
190
2
50 - 70
På ett galler
Fläsk
180
2
180
2
90 - 120
På ett galler
Kalv
190
2
175
2
90 - 120
På ett galler
Engelsk
rostbiff, röd
inuti
210
2
200
2
50 - 60
På ett galler
Engelsk
rostbiff, lite
röd inuti
210
2
200
2
60 - 70
På ett galler
Engelsk
rostbiff, inte
röd inuti
210
2
200
2
70 - 75
På ett galler
Fläskbog
180
2
170
2
120 - 150
Med svål
Livsmedel
Över-/Undervärme
Temperatur
(°C)
Falsnivå
Varmluft
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Kommentar
Falsnivå
Fläsklägg
180
2
160
2
100 - 120
2 stycken
Lamm
190
2
175
2
110 - 130
Lägg
Kyckling
220
2
200
2
70 - 85
Hel
Kalkon
180
2
160
2
210 - 240
Hel
Anka
175
2
220
2
120 - 150
Hel
Gås
175
2
160
1
150 - 200
Hel
Kanin
190
2
175
2
60 - 80
Skuren i bitar
Hare
190
2
175
2
150 - 200
Skuren i bitar
Fasan
190
2
175
2
90 - 120
Hel
Fisk
Livsmedel
Över-/Undervärme
Temperatur
(°C)
Falsnivå
Varmluft
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Kommentar
Falsnivå
Laxöring/
havsruda
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 fiskar
Tonfisk/lax
190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 filéer
Min grill
Förvärm den tomma ugnen i tre minuter
före tillagning.
Livsmedel
Mängd
Temperatur
(°C)
Antal
(g)
Tid (min)
1:a sidan
2:a sidan
Falsnivå
Filéer
4
800
max.
12 - 15
12 - 14
4
Biffstek
4
600
max.
10 - 12
6-8
4
Korv
8
-
max.
12 - 15
10 - 12
4
Fläskkotletter
4
600
max.
12 - 16
12 - 14
4
11
Livsmedel
Mängd
Temperatur
(°C)
Antal
Tid (min)
(g)
Falsnivå
1:a sidan
2:a sidan
Kyckling
(delad i 2
delar)
2
1000
max.
30 - 35
25 - 30
4
Kebab
4
-
max.
10 - 15
10 - 12
4
Kycklingbröst
4
400
max.
12 - 15
12 - 14
4
Hamburgare
6
600
max.
20 - 30
-
4
Fiskfilé
4
400
max.
12 - 14
10 - 12
4
Varma
smörgåsar
4-6
-
max.
5-7
-
4
Rostat bröd
4-6
-
max.
2-4
2-3
4
Tina
Livsmedel
Mängd (g)
Upptiningstid
(min)
12
Kommentar
Kyckling
1000
100 - 140
20 - 30
Lägg kycklingen på ett upp- och
nervänt tefat på en stor tallrik.
Vänd efter halva tiden.
Kött
1000
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Kött
500
90 - 120
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Forell
150
25 - 35
10 - 15
-
Jordgubbar
300
30 - 40
10 - 20
-
Smör
250
30 - 40
10 - 15
-
Grädde
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Det går att vispa grädde även
om delar av den är något frusen.
Tårta
1400
60
60
-
Torkning - Varmluft
•
Efterupptiningstid
(min)
Täck smorda plåtar med bakplåtspapper.
•
För bättre resultat, stanna ugnen efter halva
torktiden, öppna luckan och låt det svalna över
natten för att fullfölja torkningen.
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (t)
Falsnivå
1 position
2 positioner
Bönor
60 - 70
6-8
3
1/4
Pepparfrukter
60 - 70
5-6
3
1/4
Soppgrönsaker
60 - 70
5-6
3
1/4
Svamp
50 - 60
6-8
3
1/4
Örter
40 - 50
2-3
3
1/4
Frukt
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (t)
Falsnivå
1 position
2 positioner
Plommon
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Aprikoser
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Äppelskivor
60 - 70
6-8
3
1/4
Päron
60 - 70
6-9
3
1/4
Skötsel och rengöring
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
Produkter i rostfritt stål eller aluminium
Rengör ugnsluckan endast med en blöt
svamp. Torka med en mjuk trasa.
Använd aldrig stålull, syror eller
produkter med slipeffekt för rengöring
eftersom de kan skada ugnens ytor.
Rengör ugnens kontrollpanel med
samma försiktighet.
Anmärkningar om rengöring
•
•
•
•
•
•
Torka av framsidan med en mjuk trasa och varmt
vatten och diskmedel.
Använd ett rengöringsmedel avsett för rengöring av
metallytor.
Rengör produkten efter varje användningstillfälle.
Fettansamling eller andra matrester kan leda till
eldsvåda. Risken är högre för grillpannan.
Ta bort envis smuts med speciell ugnsrengöring.
Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka. Använd en
mjuk duk med varmt vatten och ett
rengöringsmedel.
Använd inte starka medel, föremål med skarpa
kanter eller diskmaskin vid rengöring om du har
tillbehör i Super Clean. Det kan skada ytan.
Rengöring av luckans packning
•
•
Kontrollera ugnsluckans packning med jämna
mellanrum. Dörrtätningen sitter runt ramen på
ugnsutrymmet. Använd inte produkten om denna
packning är skadad. Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
Se den allmänna informationen om rengöring för
information om rengöring av dörrtätningen.
Avlägsna ugnsstegarna
Vid rengöring av ugnen ska ugnsstegarna tas bort.
1.
Dra först ut stegarnas främre del från sidoväggen.
13
1
2.
Dra ut stegen baktill från ugnssidan och ta bort
den.
2
1 Öppna luckan helt och
2 Lyft och vrid handtagen
håll i de två gångjärnen.
på gångjärnen.
3
1
4
2
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
Vattenrengöring
Aqua rengöringsprocedur använder ånga för att ta bort
fett och matpartiklar från ugnen.
1.
Häll 300 ml vatten i Aqua rengöringsbehållare i
ugnens nedre del.
2.
3.
4.
5.
6.
Ställ in funktionen .
Ställ in temperaturen till 90 °C.
Låt ugnen vara igång i 30 minuter.
Stäng av produkten och låt den svalna.
När ugnen är kall, rengör den på insidan med en
mjuk trasa.
VARNING! Se till att den är kall
innan du rör den. Det finns risk för
att du bränner dig.
3 Stäng ugnsluckan
4 Lägg luckan på en mjuk
halvvägs, till den första
duk på en stabil yta.
öppna positionen. Dra
därefter framåt och ta
bort luckan från sin plats.
2
B
1
Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna av luckans övre
kant och tryck inåt för att frigöra klämlåset. Dra
lucklisten framåt för att ta bort den.
Rengöring av ugnsluckan
Ugnsluckan har tre glasrutor.Ugnsluckan och
glasrutorna går att ta bort för rengöring.
Ugnsluckan kan plötsligt slå igen om du
försöker ta bort glasrutorna innan du
tagit bort ugnsluckan.
FÖRSIKTIGHET! Använd inte ugnen
utan glasrutorna.
Håll i glasrutorna i övre kanten och dra försiktigt ut dem
en efter en. Börja med den översta glasrutan. Se till att
glasrutorna glider i skårorna hela vägen ut.
Rengör glasrutorna med vatten och diskmedel. Torka
glasrutorna noga.
14
Sätt tillbaka glasrutan i ugnsluckan när du är klar med
rengöringen. Utför stegen ovan i omvänd ordning.
Du måste sätta tillbaka glasrutorna (A och B) i rätt
ordning.Den första glasrutan (A) har en dekorativ ram.
Zonen med screentryck måste vara vänd mot insidan av
ugnsluckan. Efter installationen måste du se till att ytan
på glasrutans ram (A) med zonerna med screenprinting
inte är knottrig när du vidrör den.
A
Byte av lampan
Lägg en tygbit på botten av produktens innandöme.
Detta förhindrar skador på lampglaset och
ugnsutrymmet.
VARNING! Risk för elstötar! Koppla från
säkringen innan du byter lampan.
Lampan och lampglaset kan vara varma.
FÖRSIKTIGHET! Håll i halogenlampan
med en trasa för att förhindra att fett ska
komma på lampan.
B
1.
2.
Avaktivera produkten.
Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet eller stäng av
huvudströmbrytaren.
Baklampan
1.
2.
3.
4.
Ta bort lampglaset genom att vrida det moturs.
Rengör lampglaset.
Byt ut lampan mot en passande lampa som tål upp
till 300 °C.
Sätt tillbaka lampglaset.
Se till att den mellersta glasrutan placeras korrekt i sina
skåror.
A
B
Felsökning
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
Vad gör jag om...
Problem
Ugnen värms inte upp.
Möjlig orsak
Ugnen är avstängd.
Lösning
Sätt på ugnen.
15
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är orsaken
till felet. Om säkringen går gång på
gång, tala med en kvalificerad elektriker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Ånga och kondens avsätts på maten
och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen längre
än 15 - 20 minuter efter att tillagningen är klar.
Tekniska data
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa felet.
innanmäte. Avlägsna inte märkskylten från
produktutrymmet.
Information som kundtjänst behöver finns på typskylten.
Typskylten sitter på den yttre kanten av produktens
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (Mod.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
Installation
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
Inbyggd
548
600
114
16
20
min. 560
589
594
573
594
5
3
16
21
558
min. 550
Elektrisk installation
Tillverkaren kan inte hållas ansvarig om
säkerhetsföreskrifterna i kapitlen om
säkerheten inte följs.
548
min. 550
114
16
20
590
21
558
min. 560
589
594
573
594
Denna produkt levereras med en huvudkontakt och en
huvudkabel.
Kabel
Kabeltyper för installation eller utbyte:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2F (T90), H05 BB-F
För kabeldelen, se den totala effekten (på märkplåten)
och tabellen. Se även tabellen:
5
3
Total effekt (W)
Montering i skåp
A
Kabeldel (mm²)
max. 1380
3 x 0.75
max. 2300
3x1
max. 3680
3 x 1.5
Jordkabeln (grön/gul kabel) måste vara 2 cm längre än
fas och neutral kabel (blå och brun kabel).
B
Energieffektivitet
Informationsblad och information enligt EU 65-66/2014
Leverantörens namn
Elektro Helios
Modellbeskrivning
SU6030
SU6030X
Energiindex
100.0
Energiklass
A
17
Energiförbrukning med en standardrätt, över/undervärme
0.93 kWh/program
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.85 kWh/program
Antal utrymmen
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
72 l
Typ av ugn
Inbyggnadsugn
Massa
EN 60350-1 - Elektriska matlagningsprodukter för
hushållsbruk - Del 1: Områden, ugnar, ångugnar och
grillar - Funktionsprovning.
SU6030
32.5 kg
SU6030X
32.7 kg
Förvärm inte ugnen innan du sätter in maten.
För matlagning som varar längre än 30 minuter ska
ugnstemperaturen minskas till lägsta möjliga, 3 - 10
minuter innan matlagningstiden går ut, beroende på
längden på matlagningen. Restvärmen i ugnen
fortsätter laga maten.
Sparar energi
Denna produkt har funktioner som låter
dig spara energi under vanlig
matlagning.
Använd restvärmen för att värma annan mat.
Laga mat med varmluft
När det är möjligt, använd varmluftsfunktionen för att
spara energi.
Allmänna tips
Kontrollera att ugnsluckan är ordentligt stängd när
produkten är igång och låt den vara stängd så mycket
som möjligt under tillagningen.
För varmhållning av mat
Välj lägsta möjliga temperaturinställning för att använda
restvärme och hålla maten varm.
Använd metalltallrikar för att förbättra
energibesparingen.
MILJÖSKYDD
med hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
Återvinn material med symbolen . Återvinn
förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen
18
*
19
www.electrolux.com/shop
867339451-A-362016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement