ELEKTRO HELIOS SU6030, SU6030X User manual

ELEKTRO HELIOS SU6030, SU6030X User manual
SV
Bruksanvisn‐
ing
Inbyggnad‐
sugn
SU6030
Innehåll
Säkerhetsinformation
Säkerhetsföreskrifter
Produktbeskrivning
Innan maskinen används första gången
Daglig användning
Tillvalsfunktioner
2
3
5
5
5
6
Tricks och tips
Skötsel och rengöring
Felsökning
Installation
Energieffektivitet
7
13
15
15
17
Med reservation för ändringar.
Säkerhetsinformation
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av
produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller
skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning.
Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av
personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt
personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller
instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår
de risker som är förknippade med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när den är igång eller när den
svalnar. Åtkomliga delar är mycket varma.
Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du aktiverar det.
Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig uppsikt.
Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
2
Endast en behörig person får installera den här produkten och byta kabel.
Produkten blir varm inuti när den är igång. Vidrör inte värmeelementen
som finns i produkten. Använd alltid handskar för att ta ut eller sätta in
tillbehör eller eldfasta formar.
Koppla från strömtillförseln före underhåll.
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter lampa för att undvika
risken för elstötar.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
•
•
•
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa
metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glasskivor eftersom dessa kan
repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens
auktoriserade servicerepresentant eller personer med motsvarande
utbildning, för att undvika fara.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den främre delen av
ugnsstegen och sedan den bakre delen från sidoväggarna. Sätt i
ugnsstegarna i omvänd ordning.
Säkerhetsföreskrifter
Installation
VARNING! Endast en behörig person får
installera den här produkten.
•
•
•
•
•
•
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad produkt.
Följ de installationsinstruktioner som följer med
produkten.
Produkten är tung, så var alltid försiktig när du flyttar
den. Använd alltid skyddshandskar.
Dra aldrig produkten i handtaget.
Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas.
Kontrollera att produkten har installerats under och
bredvid stadiga skåp- eller bänkstommar.
Produktens sidor måste gränsa till produkter eller
enheter med samma höjd.
Elektrisk anslutning
•
•
•
•
•
•
•
Användning
VARNING! Risk för brand och elektriska
stötar.
•
•
•
•
•
•
•
Alla elektriska anslutningar ska göras av en behörig
elektriker.
Produkten måste jordas.
Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I annat fall,
kontakta en elektriker.
Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och
jordat eluttag.
Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och
nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
Låt inte nätkablar komma i kontakt med eller komma
nära produktens lucka, speciellt inte när luckan är
het.
Stötskyddet för strömförande och isolerade delar
måste fästas på ett sådant sätt att det inte kan tas
bort utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av
installationen. Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter löst.
Dra inte i nätkabeln för att koppla bort produkten
från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter: strömbrytare,
säkringar (säkringar av skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha en
isolationsenhet så att du kan koppla från produkten
från nätet vid alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3 mm bred.
Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s direktiv.
VARNING! Risk för skador,
brännskador, elstötar eller explosion
föreligger.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Använd uteslutande denna produkt för hushållsbruk.
Ändra inte produktens specifikationer.
Se till att ventilationsöppningarna inte är blockerade.
Lämna inte produkten utan tillsyn under användning.
Stäng av produkten efter varje användningstillfälle.
Var försiktig när du öppnar produktens lucka medan
produkten är igång. Het luft kan strömma ut.
Använd inte produkten med våta händer eller när
den är i kontakt med vatten.
Tyng inte ner luckan när den är öppen.
Använd inte produkten som arbets- eller
avlastningsyta.
Öppna produktens lucka försiktigt. Användning av
ingredienser som innehåller alkohol kan producera
en blandning av luft och alkohol.
3
•
•
•
•
•
•
•
Låt inte gnistor eller öppna lågor komma i kontakt
med produkten när du öppnar luckan.
Placera inga lättantändliga produkter eller föremål
som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära
eller på produkten.
VARNING! Risk för skador på produkten
föreligger.
För att förhindra skada eller missfärgning på
emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller andra föremål
direkt på produktens botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på produktens
botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå kvar i
produkten efter att tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller monterar
tillbehör.
Missfärgning av emaljen påverkar inte produktens
funktion. Det är ingen defekt enligt garantin.
Använd en djup form för mjuka kakor. Fruktjuicer
orsakar fläckar som kan vara permanenta.
Denna produkt är endast avsedd för matlagning.
Den får inte användas för några andra ändamål,
t.ex. för rumsuppvärmning.
Ha alltid ugnsluckan stängd under matlagningen.
Skötsel och rengöring
VARNING! Det finns risk för
personskador, brand eller skador på
produkten.
•
•
4
Stäng av produkten och koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Se till att produkten har svalnat. Det finns även risk
för att glasen kan spricka.
•
•
•
•
•
•
•
Byt omedelbart ut luckans glaspaneler om de är
skadade. Kontakta service.
Var försiktig när du tar bort luckan. Luckan är tung!
Rengör produkten regelbundet för att förhindra att
ytmaterialet försämras.
Kvarblivet fett eller mat i ugnen kan orsaka brand.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa.
Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt, skursvampar,
lösningsmedel eller metallföremål.
Om du använder en ugnssprej ska du följa
säkerhetsanvisningarna på förpackningen.
Rengör inte den katalytiska emaljen (om tillämpligt)
med någon sorts rengöringsmedel.
Inre belysning
•
Typen av glödlampa eller halogenlampa som
används för den här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas för belysning i
hus.
VARNING! Risk för elektrisk stöt.
•
Innan du byter lampan ska du koppla ur produkten
från nätuttaget.
Använd bara lampor med samma specifikationer.
•
Avfallshantering
VARNING! Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av strömkabeln och kassera den.
Ta bort lucklåset för att hindra att barn eller djur
stängs in inuti produkten.
Produktbeskrivning
Allmän översikt
1
2
3
4
5
5
4
3
2
1
10
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kontrollpanel
Vred för ugnsfunktionerna
Temperaturvred
Kontrollampa/symbol/indikator för temperatur
Värmeelement
Ugnslampa
Fläkt
Vattenbehållare för rengöring
Ugnsstegar, löstagbara
Ugnsnivåer
9
Tillbehör
•
•
•
Galler
Till kokkärl, bakformar och stekkärl.
Bakplåt
För kakor och småkakor.
Grill- / stekpanna
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
Innan maskinen används första gången
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar ur
produkten.
Se avsnittet "Underhåll och rengöring".
Rengör produkten innan du använder den första
gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara ugnsstegarna på
sin ursprungliga plats.
Förvärmning
Sätt den tomma produkten på förvärmning för att
bränna bort fett.
1.
2.
Välj funktionen
och maximal temperatur.
Låt produkten stå på i en timme.
3.
4.
Välj funktionen
och maximal temperatur.
Låt produkten vara igång i 15 minuter.
5. Välj funktionen
och maximal temperatur.
6. Låt produkten vara igång i 15 minuter.
Tillbehören kan bli varmare än normalt. Produkten kan
avge lukt och rök. Det är helt normalt. Se till att
ventilationen är tillräcklig i rummet.
Daglig användning
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
5
Aktivera och inaktivera produkten
Det beror på modellen om produkten
har vredsymboler, kontrollampor eller
lampor:
• Kontrollampan tänds när ugnen
värms upp.
• Kontrollampan tänds när produkten
är igång.
• Symbolen visar om kontrollvredet
styr ugnsfunktionerna eller
temperaturen.
1.
2.
3.
Vrid vredet för ugnsfunktioner för att välja en
ugnsfunktion.
Vrid temperaturvredet för att välja temperatur.
För att stänga av produkten, vrid vreden för
ugnsfunktioner och temperatur till av-läget.
Ugnsfunktioner
Ugnsfunktion
Tillämpning
Avstängt läge
Produkten är avstängd.
Över/Undervärme /
Vattenrengöring
Baka och steka mat på en ugnsnivå.
Mer information om Vattenrengöring finns i kapitlet "Skötsel och rengöring".
Undervärme
För bakning av kakor med knaprig botten och för att torka mat.
Varmluft
För att baka på upp till tre hyllpositioner samtidigt och för att torka
mat.Ställ in temperaturen på 20 - 40 °C lägre än för Över/Undervärme.
Min grill
För att grilla tunna matvaror och rosta bröd.
Max grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder och för rostning av bröd.
Tina
För att tina frysta livsmedel.
Tillvalsfunktioner
Kylfläkt
Säkerhetstermostat
När produkten är på, aktiveras fläkten automatiskt för att
hålla ugnsytorna svala. Om du stänger av ugnen
fortsätter fläkten att gå tills ugnen har svalnat.
Felaktig användning av produkten eller trasiga delar kan
orsaka farlig överhettning. För att förhindra detta har
ugnen en säkerhetstermostat som avbryter
strömtillförseln. Ugnen sätts automatiskt på igen när
temperaturen sjunker.
6
Tricks och tips
Baka kakor
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
•
Temperaturerna och gräddningstiderna i
tabellerna är endast riktvärden. De beror
på recepten samt på ingrediensernas
kvalitet och mängd.
•
Tillagning av kött och fisk
Allmän information
•
•
•
•
•
•
•
Öppna inte ugnsluckan förrän 3/4 av den inställda
tillagningstiden har gått.
Om du använder två bakplåtar samtidigt, se till att
det finns en ledig falsnivå mellan dem.
Produkten har fem hyllnivåer. Räkna hyllnivåerna
nedifrån.
Produkten har ett specialsystem som gör att luften
cirkulerar och återanvänder ångan. Med det här
systemet kan man tillaga i ånga, vilket gör att maten
saftig inuti och krispig på utsidan. Det gör att
tillagningstiden och energiåtgången minskas till ett
minimum.
Fukt kan kondenseras i produkten eller på
glasluckorna. Det är helt normalt. Stå alltid en bit
ifrån produkten när du öppnar produktens lucka vid
matlagning. Kör ugnen i 10 minuter innan du börjar
laga mat, för att minska kondensering.
Torka bort fukt på produkten efter varje användning.
Ställ inga föremål direkt på bottnen och täck inte
komponenterna med folie när du lagar mat. Detta
kan förändra tillagningsresultaten och skada
emaljen.
Använd en djup form för mat med fett i för att
förhindra stänk som inte går att ta bort.
Låt köttet stå i ca 15 minuter innan du skär i det så
att köttsaften inte sipprar ut.
För att förhindra att det blir för mycket matos under
tillagning kan man hälla lite vatten i den djupa
formen. För att förhindra rökkondens, tillsätt lite
vatten varje gång det tar slut.
•
Tillagningstider
Tillagningstiderna varierar beroende på typen av
livsmedel, livsmedlets konsistens och volym
I början ska du övervaka hur det utvecklar sig när du
lagar mat. Hitta de bästa inställningarna (värmeläge,
tillagningstid osv.) för dina kokkärl, recept och mängder
när du använder produkten.
Baknings- och grillningstabell
Kakor
Livsmedel
Över-undervärme
Temperatur
(°C)
Falsnivå
Varmluft
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Kommentar
Falsnivå
Recept där
vispning ingår
170
2
160
3 (2 och 4)
45 - 60
I kakform
Mördeg
170
2
160
3 (2 och 4)
20 - 30
I kakform
Cheesecake
170
1
165
2
60 - 80
I 26 cm kakform
Äppelkaka1)
170
2
160
2 (vänster +
höger)
80 - 100
I två kakformar (20 cm)
på ett galler
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
På en bakplåt
7
Livsmedel
Över-undervärme
Temperatur
(°C)
8
Falsnivå
Varmluft
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Kommentar
Falsnivå
Syltpaj
170
2
165
2 (vänster +
höger)
30 - 40
I 26 cm kakform
Sockerkaka
170
2
160
2
50 - 60
I 26 cm kakform
Fruktkaka1)
160
2
150
2
90 - 120
I 20 cm kakform
Russinkaka1)
175
1
160
2
50 - 60
I en brödform
Muffins - en
nivå
170
3
140 - 150
3
20 - 30
På en bakplåt
Muffins - två
nivåer
-
-
140 - 150
2 och 4
25 - 35
På en bakplåt
Muffins - tre
nivåer
-
-
140 - 150
1, 3 och 5
30 - 45
På en bakplåt
Småkakor /
mördegsremsor - en
nivå
140
3
140 - 150
3
30 - 35
På en bakplåt
Småkakor /
mördegsremsor - två
nivåer
-
-
140 - 150
2 och 4
35 - 40
På en bakplåt
Småkakor /
mördegsremsor - tre
nivåer
-
-
140 - 150
1, 3 och 5
35 - 45
På en bakplåt
Maränger en nivå
120
3
120
3
80 - 100
På en bakplåt
Maränger två nivåer1)
-
-
120
2 och 4
80 - 100
På en bakplåt
Bullar1)
190
3
190
3
12 - 20
På en bakplåt
Bakelser en nivå
190
3
170
3
25 - 35
På en bakplåt
Bakelser två nivåer
-
-
170
2 och 4
35 - 45
På en bakplåt
Livsmedel
Över-undervärme
Temperatur
(°C)
Falsnivå
Varmluft
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Kommentar
Falsnivå
Pajer
180
2
170
2
45 - 70
I 20 cm kakform
Fruktkaka
160
1
150
2
110 - 120
I 24 cm kakform
Tårtbotten
170
1
160
2 (vänster +
höger)
50 - 60
I 20 cm kakform
1) Förvärm ugnen i 10 minuter.
Bröd och pizza
Livsmedel
Över-undervärme
Temperatur
(°C)
Falsnivå
Varmluft
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Kommentar
Falsnivå
Franskbröd1)
190
1
190
1
60 - 70
1 - 2 bröd,
500 g per
bröd
Rågbröd
190
1
180
1
30 - 45
I en brödform
Småfranska 1)
190
2
180
2 (2 och 4)
25 - 40
6 - 8 stycken på en
bakplåt
Pizza1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
På en bakplåt eller en
djup form
Scones1)
200
3
190
3
10 - 20
På en bakplåt
1) Förvärm ugnen i 10 minuter.
Suffléer
Livsmedel
Över-undervärme
Temperatur
(°C)
Falsnivå
Varmluft
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Kommentar
Falsnivå
Pajdeg
200
2
180
2
40 - 50
I form
Vegetarisk
paj
200
2
175
2
45 - 60
I form
Quiches1)
180
1
180
1
50 - 60
I form
9
Livsmedel
Över-undervärme
Temperatur
(°C)
Falsnivå
Varmluft
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Kommentar
Falsnivå
Lasagne1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
I form
Cannelloni1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
I form
1) Förvärm ugnen i 10 minuter.
Kött
Livsmedel
Över-undervärme
Temperatur
(°C)
10
Falsnivå
Varmluft
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Kommentar
Falsnivå
Nötkött
200
2
190
2
50 - 70
På galler
Fläsk
180
2
180
2
90 - 120
På galler
Kalv
190
2
175
2
90 - 120
På galler
Rostbiff, röd
210
2
200
2
50 - 60
På galler
Rostbiff,
medium
210
2
200
2
60 - 70
På galler
Rostbiff, välstekt
210
2
200
2
70 - 75
På galler
Fläskbog
180
2
170
2
120 - 150
Med svål
Fläsklägg
180
2
160
2
100 - 120
2 stycken
Lamm
190
2
175
2
110 - 130
Lägg
Kyckling
220
2
200
2
70 - 85
Hel
Kalkon
180
2
160
2
210 - 240
Hel
Anka
175
2
220
2
120 - 150
Hel
Gås
175
2
160
1
150 - 200
Hel
Kanin
190
2
175
2
60 - 80
Skuren i bitar
Hare
190
2
175
2
150 - 200
Skuren i bitar
Fasan
190
2
175
2
90 - 120
Hel
Fisk
Livsmedel
Över-undervärme
Temperatur
(°C)
Falsnivå
Varmluft
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Kommentar
Falsnivå
Laxöring/
havsruda
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 fiskar
Tonfisk/lax
190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 filéer
Min grill
Förvärm den tomma ugnen i tre minuter
före tillagning.
Livsmedel
Mängd
Temperatur
(°C)
Antal
(g)
Tid (min)
1:a sidan
2:a sidan
Falsnivå
Filéer
4
800
max.
12 - 15
12 - 14
4
Biffstek
4
600
max.
10 - 12
6-8
4
Korv
8
-
max.
12 - 15
10 - 12
4
Fläskkotletter
4
600
max.
12 - 16
12 - 14
4
Kyckling
(delad i 2
delar)
2
1000
max.
30 - 35
25 - 30
4
Kebab
4
-
max.
10 - 15
10 - 12
4
Kycklingbröst
4
400
max.
12 - 15
12 - 14
4
Hamburgare
6
600
max.
20 - 30
-
4
Fiskfilé
4
400
max.
12 - 14
10 - 12
4
Varma
smörgåsar
4-6
-
max.
5-7
-
4
Rostat bröd
4-6
-
max.
2-4
2-3
4
11
Tina
Livsmedel
Mängd (g)
Upptiningstid
(min)
Efterupptiningstid
(min)
Kyckling
1000
100 - 140
20 - 30
Lägg kycklingen på ett upp- och
nervänt tefat på en stor tallrik.
Vänd efter halva tiden.
Kött
1000
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Kött
500
90 - 120
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Forell
150
25 - 35
10 - 15
-
Jordgubbar
300
30 - 40
10 - 20
-
Smör
250
30 - 40
10 - 15
-
Grädde
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Det går att vispa grädde även
om delar av den är något frusen.
Tårta
1400
60
60
-
Torkning - Varmluft
•
Kommentar
•
Täck smorda plåtar med bakplåtspapper.
För bättre resultat, stanna ugnen efter halva
torktiden, öppna luckan och låt det svalna över
natten för att fullfölja torkningen.
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (t)
Falsnivå
1 position
2 positioner
Bönor
60 - 70
6-8
3
1/4
Pepparfrukter
60 - 70
5-6
3
1/4
Soppgrönsaker
60 - 70
5-6
3
1/4
Svamp
50 - 60
6-8
3
1/4
Örter
40 - 50
2-3
3
1/4
Frukt
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (t)
Falsnivå
1 position
12
2 positioner
Plommon
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Aprikoser
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Äppelskivor
60 - 70
6-8
3
1/4
Päron
60 - 70
6-9
3
1/4
Skötsel och rengöring
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
1
2
Anmärkningar om rengöring
•
•
•
•
•
•
Torka av framsidan med en mjuk trasa och varmt
vatten och diskmedel.
Använd ett rengöringsmedel avsett för rengöring av
metallytor.
Rengör produkten efter varje användningstillfälle.
Fettansamling eller andra matrester kan leda till
eldsvåda. Risken är högre för grillpannan.
Ta bort envis smuts med speciell ugnsrengöring.
Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka. Använd en
mjuk duk med varmt vatten och ett
rengöringsmedel.
Använd inte starka medel, föremål med skarpa
kanter eller diskmaskin vid rengöring om du har
tillbehör i Super Clean. Det kan skada ytan.
Produkter i rostfritt stål eller aluminium
Rengör ugnsluckan endast med en blöt
svamp. Torka med en mjuk trasa.
Använd aldrig stålull, syror eller
produkter med slipeffekt för rengöring
eftersom de kan skada ugnens ytor.
Rengör ugnens kontrollpanel med
samma försiktighet.
Rengöring av luckans packning
•
•
Kontrollera ugnsluckans packning med jämna
mellanrum. Dörrtätningen sitter runt ramen på
ugnsutrymmet. Använd inte produkten om denna
packning är skadad. Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
Se den allmänna informationen om rengöring för
information om rengöring av dörrtätningen.
1
1 Dra först ut stegarnas
främre del från
sidoväggen.
2 Dra ut stegen baktill från
ugnssidan och ta bort
den.
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
Vattenrengöring
Aqua rengöringsprocedur använder ånga för att ta bort
fett och matpartiklar från ugnen.
1.
Häll 300 ml vatten i Aqua rengöringsbehållare i
ugnens nedre del.
2.
3.
4.
5.
6.
Ställ in funktionen .
Ställ in temperaturen till 90 °C.
Låt produkten vara igång i 30 minuter.
Stäng av produkten och låt den svalna.
När den har svalnat, rengör insidan med en trasa.
VARNING! Se till att den är kall
innan du rör den. Det finns risk för
att du bränner dig.
Rengöring av ugnsluckan
Ugnsluckan har tre glasrutor.Man kan ta loss och
rengöra ugnsluckan och de inre glasrutorna.
Ugnsluckan kan plötsligt slå igen om du
försöker ta bort glasrutorna innan du
tagit bort ugnsluckan.
FÖRSIKTIGHET! Använd inte ugnen
utan glasrutorna.
Avlägsna ugnsstegarna
Vid rengöring av ugnen ska ugnsstegarna tas bort.
2
1
2
1 Öppna luckan helt och
2 Lyft och vrid handtagen
håll i de två gångjärnen.
på gångjärnen.
13
3
4
A
B
3 Stäng ugnsluckan
4 Lägg luckan på en mjuk
halvvägs till den första
duk på en stabil yta.
öppna positionen. Dra
därefter framåt och ta
bort luckan från sin plats.
5
6
90°
Kontrollera att du sätter tillbaka mittrutan i sätena på rätt
sätt.
5 Frigör låssystemet och ta 6 Vrid de två
loss glasrutorna.
fästanordningarna 90°
och ta bort dem från sina
fästen.
7
Byte av lampan
1
2
Lägg en tygbit på botten av produktens innandöme.
Detta förhindrar skador på lampglaset och
ugnsutrymmet.
7 Lyft först försiktigt och ta
bort glasrutorna en efter
en. Börja med den övre
rutan.
VARNING! Risk för elstötar! Koppla från
säkringen innan du byter lampan.
Lampan och lampglaset kan vara varma.
Rengör glasrutorna med vatten och lite diskmedel.
Torka glasrutorna noga.
Sätt tillbaka glasrutorna och ugnsluckan när
rengöringen är klar. Utför stegen ovan i omvänd
ordning.
Du måste sätta tillbaka glasrutorna (A och B) i rätt
ordning.Den första rutan (A) har en dekorativ ram.
Screentrycksdelen ska vara vänd mot luckans insida.
Efter installationen måste du se till att ytan på
glasrutans ram (A) med zonerna med screenprinting
inte är knottrig när du vidrör den.
FÖRSIKTIGHET! Håll i halogenlampan
med en trasa för att förhindra att fett ska
komma på lampan.
1.
2.
Baklampan
1.
2.
3.
4.
14
Avaktivera produkten.
Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet eller stäng av
huvudströmbrytaren.
Ta bort lampglaset genom att vrida det moturs.
Rengör lampglaset.
Byt ut lampan mot en passande lampa som tål upp
till 300 °C.
Sätt tillbaka lampglaset.
Felsökning
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
Om produkten inte fungerar...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
En säkring har utlösts.
Kontrollera om säkringen är orsaken
till felet. Om säkringen går gång på
gång, tala med en kvalificerad elektriker.
Belysningen fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt lampa.
Ånga och kondens avsätts på maten
och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen längre
än 15 - 20 minuter efter att tillagningen är klar.
Tekniska data
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa felet.
innanmäte. Avlägsna inte märkskylten från
produktutrymmet.
Information som kundtjänst behöver finns på typskylten.
Typskylten sitter på den yttre kanten av produktens
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (Mod.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
Installation
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
15
Montering i skåp
Inbyggd
548
A
114
16
20
600
21
558
min. 550
min. 560
B
589
594
573
594
5
3
Elektrisk installation
548
min. 550
558
114
16
20
590
Tillverkaren kan inte hållas ansvarig om
säkerhetsföreskrifterna i kapitlena
"Säkerhet" inte följs.
21
min. 560
589
594
573
Denna produkt levereras med en huvudkontakt och en
huvudkabel.
Kabel
Kabeltyper för installation eller utbyte:
594
5
3
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2F (T90), H05 BB-F
För kabeldelen, se den totala effekten (på märkplåten)
och tabellen:
Total effekt (W)
Kabeldel (mm²)
max. 1380
3 x 0,75
max. 2300
3x1
max. 3680
3 x 1,5
Jordkabeln (grön/gul kabel) måste vara 2 cm längre än
fas och neutral kabel (blå och brun kabel).
16
Energieffektivitet
Informationsblad och information enligt EU 65-66/2014
Leverantörens namn
Elektro Helios
Modellbeskrivning
SU6030
SU6030X
Energiindex
100.0
Energiklass
A
Energiförbrukning med en standardrätt, över/undervärme
0.93 kWh/program
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.85 kWh/program
Antal utrymmen
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
72 l
Typ av ugn
Inbyggnadsugn
Massa
SU6030
SU6030X
EN 60350-1 - Elektriska matlagningsapparater - Del 1:
Områden, ugnar, ångugnar och grillar Funktionsprovning.
Energibesparing
Denna produkt har funktioner som låter dig spara energi
under vanlig matlagning.
•
Allmänna tips
– Kontrollera att ugnsluckan är ordentligt stängd
när produkten är igång och låt den vara stängd
så mycket som möjligt under tillagningen.
– Använd metalltallrikar för att öka
energisparandet.
•
•
34.2 kg
34.5 kg
– När så är möjligt, lägg maten i ugnen utan att
värma upp den.
– För matlagning som varar längre än 30 minuter
ska ugnstemperaturen minskas till lägsta
möjliga, 3 - 10 minuter innan matlagningstiden
går ut, beroende på längden på matlagningen.
Restvärmen i ugnen fortsätter laga maten.
– Använd restvärmen för att värma annan mat.
Matlagning med fläkt - när så är möjligt, använd
matlagningsfunktionerna med fläkt för att spara
energi.
Hålla maten varm - om du vill använda restvärmen
för att hålla maten varm väljer du lägsta möjliga
temperaturinställning.
MILJÖSKYDD
med hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
Återvinn material med symbolen . Återvinn
förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen
17
*
18
19
www.electrolux.com/shop
867304480-A-322014
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement