Electrolux EOB3430AOX User manual

Electrolux EOB3430AOX User manual
EEB4233
EOB3430
SQ FURRË
UDHËZIMET PËR PËRDORIM
EN OVEN
USER MANUAL
2
28
2
www.electrolux.com
PËRMBAJTJA
1. TË DHËNA PËR SIGURINË...............................................................................3
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË............................................................................ 4
3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT...............................................................................6
4. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË...................................................................7
5. PËRDORIMI I PËRDITSHËM.............................................................................7
6. FUNKSIONET E ORËS...................................................................................... 9
7. PËRDORIMI I AKSESORËVE..........................................................................10
8. FUNKSIONET SHTESË................................................................................... 11
9. UDHËZIME DHE KËSHILLA............................................................................ 11
10. KUJDESI DHE PASTRIMI.............................................................................. 20
11. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE......................................................................... 23
12. INSTALIMI...................................................................................................... 24
13. TË DHËNA TEKNIKE..................................................................................... 26
14. EFIKASITETI ENERGJETIK...........................................................................26
ME JU NË MENDJE
Faleminderit që bletë një produkt Electrolux. Ju keni zgjedhur një produkt i cili
sjell me vete dekada të tëra me përvojë dhe risi nga profesionistë. Gjenial dhe
elegant, ky produkt është projektuar duke ju pasur ju në mendje. Pra, sa herë që
ta përdorni mund të ndjeheni të sigurt se çdo herë do të merrni prej tij rezultate të
shkëlqyera.
Mirë se vini në Electrolux.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si
dhe për shërbimin:
www.electrolux.com
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.registerelectrolux.com
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.electrolux.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Rekomandojmë përdorimin e pjesëve origjinale të këmbimit.
Kur kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të dispononi
të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, Numri i serisë.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
SHQIP
1.
TË DHËNA PËR SIGURINË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me
kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është
përgjegjës nëse shkaktohen lëndime dhe dëme nga
instalimi dhe përdorimi i pasaktë. Gjithmonë mbajini
udhëzimet bashkë me pajisjen, për t'iu referuar në të
ardhmen.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me probleme
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike,
ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë
dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i
kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Mos lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Mbajini të gjitha materialet e ambalazhimit larg
fëmijëve.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes,
gjatë kohës që ajo punon ose kur ftohet. Pjesët e
arritshme janë të nxehta.
Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e
fëmijëve, ne rekomandojmë që ta aktivizoni.
Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet të kryhet nga
fëmijët pa mbikëqyrje.
Fëmijët më të vegjël se 3 vjeç duhet të mbahen larg,
përveçse nëse mbikëqyren vazhdimisht.
1.2 Siguria e përgjithshme
•
•
•
Vetëm një person i kualifikuar duhet ta instalojë këtë
pajisje dhe të ndërrojë kabllon.
Kur përdoret, pajisja nxehet nga brenda. Mos i prekni
elementet e nxehjes që gjenden në pajisje. Përdorni
gjithmonë doreza furre për të hequr ose për të futur
aksesorët ose enët në furrë.
Përpara punimeve të mirëmbajtjes, shkëputni
furnizimin me rrymë elektrike.
3
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
Në mënyrë që të shmangni mundësinë e goditjes
elektrike, sigurohuni që pajisja të jetë e fikur përpara
se të zëvendësoni llambën.
Mos përdorni pastrues me avull për të pastruar
pajisjen.
Mos përdorni pastrues gërryes të fortë ose kruajtëse
të mprehta metalike për të pastruar xhamin e derës,
sepse këto mund të gërvishtin sipërfaqen, gjë e cila
mund të rezultojë në krisjen e xhamit.
Nëse kablloja e ushqimit është e dëmtuar, ajo duhet
zëvendësuar nga prodhuesi, Qendra e Autorizuar e
Shërbimit ose persona me kualifikim të ngjashëm, për
të shmangur rreziqet.
Për të hequr mbështetëset e rafteve, nxirrni fillimisht
jashtë pjesën e përparme të mbështetëses së raftit
dhe pastaj pjesën e pasme nga paretet anësore.
Montojini mbështetëset e rafteve në rendin e kundërt.
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
2.1 Instalimi
PARALAJMËRIM!
Vetëm një person i
kualifikuar duhet ta instaloj
këtë pajisje.
•
•
•
•
•
•
•
•
Hiqni të gjithë paketimin
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
Zbatoni udhëzimet e instalimit të
dhëna me pajisjen.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie.
Mos e tërhiqni pajisjen nga doreza.
Ruani largësitë minimale nga pajisjet
dhe njësitë e tjera.
Sigurohuni që pajisja të jetë e
instaluar nën dhe pranë strukturave të
sigurta.
Anët e pajisjes duhet të jenë pranë
pajisjeve ose njësive me të njëjtën
lartësi.
2.2 Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditje
elektrike.
•
•
•
•
•
•
•
Të gjitha lidhjet elektrike duhen kryer
nga një elektricist i kualifikuar.
Pajisja duhet tokëzuar.
Sigurohuni që të dhënat elektrike në
pllakën e specifikimeve të përkojnë
me karakteristikat e rrjetit elektrik.
Nëse nuk përkojnë, kontaktoni me një
elektricist.
Përdorni gjithmonë një prizë me
tokëzim të instaluar mirë.
Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabëll zgjatues.
Sigurohuni që të mos dëmtoni prizën
dhe kabllin elektrike. Nëse kablloja e
korrentit duhet zëvendësuar, kjo
duhet kryer nga Qendra e Autorizuar
e Shërbimit.
Mos i lini kabllot që të prekin ose të
afrohen me derën e pajisjes,
veçanërisht kur dera është e nxehtë.
SHQIP
•
•
•
•
•
•
•
Mbrojtja nga goditja e pjesëve me
korrent dhe të izoluara duhet të
shtrëngohet në mënyrë të tillë që të
mos hiqet pa vegla.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund
të instalimit. Sigurohuni që spina të
jetë e arritshme pas montimit të
pajisjes.
Nëse priza është e lirë, mos e futni
spinën.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablli elektrik.
Gjithmonë tërhiqeni kabllin duke e
kapur nga spina.
Përdorni mjetet e duhura izoluese:
çelësa mbrojtës të linjës, siguresa
(siguresa tip vidë të hequra nga
mbajtësja), çelësa të humbjeve në
neutral dhe kontaktorë.
Instalimi elektrik duhet të ketë një
pajisje instaluese e cila ju lejon të
shkëpusni pajisjen nga rryma elektrike
në të gjitha polet. Pajisja instaluese
duhet të ketë një hapje kontakti me
gjerësi minimale 3 mm.
Kjo pajisje është në përputhje me
direktivat E.E.C.
2.3 Përdorimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi, djegiesh dhe
goditjeje elektrike ose
shpërthimi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Përdoreni këtë pajisje vetëm në
mjedis shtëpiak.
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj
pajisjeje.
Sigurohuni që vrimat e ajrimit të mos
bllokohen.
Mos e lini pajisjen të pambikëqyrur
gjatë punës.
Çaktivizojeni pajisjen pas çdo
përdorimi.
Bëni kujdes kur hapni derën e pajisjes
ndërkohë që pajisja është në punë.
Mund të çlirohet ajër i nxehtë.
Mos e përdorni pajisjen me duar të
lagura ose kur ajo ka kontakt me ujin.
Mos ushtroni presion mbi derën e
hapur.
Mos e përdorni pajisjen si sipërfaqe
pune ose për të mbajtur sende.
Hapeni me kujdes derën e pajisjes.
Përdorimi i përbërësve me alkool
•
•
5
mund të krijoj një përzierje alkooli dhe
ajri.
Mos lejoni që pajisja të bjer në kontakt
me shkëndija apo flakë të hapura kur
hapni derën.
Mos vendosni produkte të ndezshme
ose sende të lagura me produkte të
ndezshme brenda, pranë ose mbi
pajisje.
PARALAJMËRIM!
Rrezik dëmtimi i pajisjes.
•
•
•
•
•
Për të parandaluar dëmtimin ose
çngjyrosjen e emalimit:
– mos vendosni enë furre ose
objekte të tjera drejtpërdrejt në
fundin e pajisjes.
– mos fusni letër alumini
drejtpërdrejt në pjesën e poshtme
të pajisjes.
– Mos hidhni ujë drejtpërdrejt në
pajisjen e nxehtë.
– Mos lini enë të lagura dhe ushqim
në pajisje pasi të keni mbaruar
gatimin.
– Bëni kujdes kur hiqni ose
vendosni aksesorët.
Çngjyrimi i emalimit nuk ndikon në
funksionimin e pajisjes. Ai nuk
konsiderohet defekt në kuptimin e ligjit
për garancinë.
Përdorni një tavë të thellë për kek të
lëngshëm. Lëngjet e frutave
shkaktojnë njolla që mund të jenë të
përhershme.
Kjo pajisje është vetëm për përdorime
gatimi. Ajo nuk duhet të përdoret për
funksione të tjera, për shembull për
ngrohje dhome.
Gatuani gjithmonë me derën e furrës
të mbyllur.
2.4 Kujdesi dhe pastrimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi, zjarri ose
dëmtimi të pajisjes.
•
•
Përpara se të kryeni mirëmbajtjen e
pajisjes, çaktivizojeni atë dhe hiqeni
nga priza.
Sigurohuni që pajisja të jetë e ftohtë.
Ka rrezik që panelet e xhamit të
thyhen.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Ndërrojini menjëherë panelet prej
xhami të derës kur janë të dëmtuara.
Lidhuni me qendrën e shërbimit.
Tregoni kujdes kur ta hiqni derën nga
pajisja. Dera është e rëndë!
Pastrojeni pajisjen rregullisht për të
parandaluar dëmtimin e materialit të
sipërfaqes.
Yndyra ose ushqimi i mbetur brenda
pajisjes mund të shkaktojë zjarr.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të
butë dhe të lagësht. Përdorni vetëm
detergjente neutrale. Mos përdorni
produkte gërryese, materiale
pastruese të ashpra, tretës ose
objekte metalike.
Nëse përdorni spërkatës për furrën,
ndiqni udhëzimet e sigurisë në
paketim.
Mos e pastroni smaltin katalitik (nëse
ka) me asnjë lloj detergjenti.
është vetëm për pajisje elektroshtëpiake. Mos e përdorni atë për
ndriçim banese.
PARALAJMËRIM!
Rrezik nga goditja elektrike.
•
•
2.6 Hedhja e mbeturinave
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi ose mbytjeje.
•
•
•
2.5 Drita e brendshme
•
Përpara ndërrimit të llambës,
shkëputeni pajisjen nga korrenti.
Përdorni vetëm llamba me të njëjtat
specifikime.
Lloji i llambushkës ose llambushkës
halogjene të përdorur për këtë pajisje
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit me energji.
Prisni kabllon e lidhjes me rrjetin dhe
hidheni atë.
Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar bllokimin brenda pajisjes
të fëmijëve dhe të kafshëve
shtëpiake.
3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT
3.1 Pamje e përgjithshme
1 2
3
4
5
6
7
5
8
4
11
3
9
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
11
3.2 Aksesorët
•
•
Rafti rrjetë
Për enët e gatimit, tavat e kekëve dhe
të pjekjes.
Tavë pjekjeje
Për ëmbëlsirat dhe biskotat.
•
•
Paneli i kontrollit
Çelësi i funksioneve të furrës
Treguesi/simboli/llamba e energjisë
Programuesi elektronik
Çelësi i temperaturës
Llamba/simboli/treguesi i
temperaturës
Elementi nxehës
Llamba
Ventilatori
Mbështetësja e rafteve, e
çmontueshme
Pozicionet e rafteve
Tavë skare/pjekjeje
Për të pjekur ose si tavë për të
mbledhur yndyrën.
Shinat teleskopike
Për raftet dhe tabakatë.
SHQIP
7
4. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË
PARALAJMËRIM!
Drejtojuni kapitujve për
sigurinë.
4.1 Pastrimi i parë
Hiqni të gjithë aksesorët dhe mbajtëset e
rafteve që mund të hiqen nga pajisja.
Drejtojuni kapitullit "Kujdesi
dhe pastrimi".
Pastroni pajisjen përpara përdorimit të
parë.
Vendosni aksesorët dhe mbajtëset e
rafteve që mund të hiqen në pozicionin e
tyre fillestar.
4.2 Vendosja e orës
Për të vënë në përdorim furrën, cilësoni
në fillim orën.
Treguesi i funksionit Ora e ditës pulson
kur lidhni pajisjen me prizën, nëse ka
pasur shkëputje energjie ose kur
kohëmatësi nuk është vendosur.
ose
për të
Shtypni butonin
vendosur orën e saktë.
Pas rreth pesë sekondash, pulsimi do të
ndalet dhe në ekran do të afishohet ora
që keni regjistruar.
4.3 Ndërrimi i orës
Nuk mund ta ndryshoni orën
e ditës nëse përdoret
funksioni Kohëzgjatja
ose Përfundimi
.
5. PËRDORIMI I PËRDITSHËM
PARALAJMËRIM!
Drejtojuni kapitujve për
sigurinë.
5.1 Dorezat e palosshme
Për të përdorur pajisjen, shtypni çelësin
e kontrollit. Çelësi i kontrollit del jashtë.
Shtypni
vazhdimisht derisa të pulsojë
treguesi i funksionit të orës së ditës.
Për të vendosur një kohë të re referojuni
"Regjistrimi i orës".
4.4 Ngrohja paraprake
Ngroheni paraprakisht pajisjen bosh për
të djegur yndyrën e mbetur.
dhe
1. Vendosni funksionin
temperaturën maksimale.
2. Lëreni pajisjen të punojë për rreth 1
orë.
3. Vendosni funksionin
dhe
temperaturën maksimale.
4. Lëreni pajisjen të punojë për 15
minuta.
dhe
5. Vendosni funksionin
temperaturën maksimale.
6. Lëreni pajisjen të punojë për 15
minuta.
Aksesorët mund të nxehen më shumë
sesa zakonisht. Pajisja mund të nxjerrë
aromë të keqe dhe tym. Kjo është
normale. Sigurohuni që të ketë ajrosje të
mjaftueshme në dhomë.
8
www.electrolux.com
5.2 Aktivizimi dhe çaktivizimi i
pajisjes
Në varësi të modelit,
pajisja juaj ka simbole në
çelës, tregues ose llamba:
• Treguesi ndizet kur furra
nxehet.
• Llamba ndizet kur pajisja
është në punë.
• Simboli tregon nëse
çelësi komandon
funksionet e furrës ose
temperaturën.
1. Rrotullojeni çelësin e funksioneve të
furrës për të zgjedhur një funksion
furre.
2. Rrotullojeni çelësin e temperaturës
për të zgjedhur një temperaturë.
3. Për ta çaktivizuar pajisjen, rrotullojeni
çelësin e funksioneve të furrës dhe
temperaturës në pozicionin e fikjes.
5.3 Funksionet e furrës
Funksionet e furrës
Përdorimi
Pozicioni fikur
Pajisja është e fikur.
Të lehta
Për të aktivizuar llambën pa një funksion gatimi.
Gatim tradicio‐
nal
Për të pjekur ushqim në 1 pozicion rafti.
Nxehja nga sip‐
ër
Për të pjekur bukë, kekë dhe ëmbëlsira. Për përfun‐
dimin e gatimeve.
Nxehtësia e
poshtme
Për pjekjen e kekëve me bazë krokante dhe për
ruajtjen e ushqimit.
Pjekja në skarë
Për të pjekur në skarë ushqime të sheshta dhe për
të thekur bukë.
Skarë e shpejtë
Për të pjekur në skarë ushqime të sheshta në sasi
të mëdha dhe për të thekur bukë.
Pjekje me skarë Për të pjekur copa mishi më të mëdha ose shpezë
turbo
me kocka në 1 pozicion rafti. Gjithashtu për të pje‐
kur dhe karamelizuar.
Ventilator i
plotë / Shkrirja
Për të pjekur në 3 pozicione të raftit njëkohësisht
dhe për të tharë ushqimin.Vendos temperaturën 20
- 40°C më poshtë se sa për gatimin tradicional.
Për të shkrirë ushqimin e ngrirë.
Cilësimi për pica Për të pjekur ushqim në 1 pozicion rafti, për pjekje
më intensive dhe bazë krokante. Vendosni një tem‐
peraturë 20°C - 40°C më të ulët se për gatimin tradi‐
cional.
SHQIP
5.4 Ekrani
A
B
C
A) Treguesit e funksioneve
B) Afishimi i kohës
C) Treguesi i funksionit
5.5 Butonat
Butoni
Funksioni
Përshkrimi
MINUS
Për vendosjen e orës.
CLOCK (Ora)
Për të vendosur një funksion ore.
PLUS
Për vendosjen e orës.
6. FUNKSIONET E ORËS
6.1 Tabela e funksioneve të orës
Funksioni i orës
Ora e ditës
Përdorimi
Për të vendosur, ndryshuar ose kontrolluar orën ditore.
Kujtuesi i minu‐ Për vendosjen e kohëmatësit. Ky funksion nuk ndikon në
tave
funksionimin e pajisjes.
Kohëzgjatja
Për caktimin e kohës së gatimit të furrës.
Përfundimi
Për caktimin e orës së ditës kur duhet të çaktivizohet fur‐
ra.
Mund të përdorni funksionet
Kohëzgjatja
dhe
Përfundimi
njëkohësisht
për të caktuar kohën në të
cilën duhet të përdoret
pajisje dhe se kur duhet të
çaktivizohet pajisja. Kjo ju
lejon të aktivizoni pajisjen
me një vonesë në kohë. Në
fillim cilësoni Kohëzgjatjen
dhe më pas Përfundimin
.
6.2 Cilësimi i funksioneve të
orës
Për funksionin Kohëzgjatja
dhe
Përfundimi
, vendosni një funksion të
furrës dhe temperaturën e gatimit. Kjo
9
10
www.electrolux.com
nuk është e nevojshme për Kujtuesin e
minutave
.
vazhdimisht derisa të
1. Shtypni
fillojë të pulsojë treguesi i funksionit
të nevojshëm të orës.
ose
për të vendosur
2. Shtypni
kohën për funksionin e nevojshëm të
orës.
Funksioni i orës vihet në punë. Ekrani
shfaq treguesin për funksionin e orës që
vendosët.
Për funksionin Kujtuesi i
minutave, ekrani tregon
kohën e mbetur.
3. Kur përfundon koha, treguesi i
funksionit të orës pulson dhe bie një
sinjal akustik. Shtypni një buton për
ta ndalur sinjalin.
4. Rrotullojeni çelësin e funksioneve të
furrës dhe çelësin e temperaturës në
pozicionin e fikjes.
Me funksionet Kohëzgjatja
dhe Përfundimi
pajisja çaktivizohet
automatikisht.
6.3 Anulimi i funksioneve të
orës
1. Shtypni
vazhdimisht, derisa
treguesi i funksionit të dëshiruar të
fillojë pulsimin.
2. Shtypni dhe mbani .
Pas pak sekondash funksioni i orës fiket.
7. PËRDORIMI I AKSESORËVE
PARALAJMËRIM!
Drejtojuni kapitujve për
sigurinë.
°C
7.1 Shinat teleskopike
Ruajini udhëzimet për shinat
teleskopike për përdorim në
të ardhmen.
Me shinat teleskopike mund t'i fusni e
nxirrni raftet më lehtë.
KUJDES!
Mos i pastroni shinat
teleskopike në enëlarëse.
Mos i lubrifikoni shinat
teleskopike.
1. Tërhiqni jashtë shinat teleskopike të
krahut të djathtë dhe të majtë.
2. Vendoseni raftin me rrjetë mbi shinat
teleskopike e më pas shtyjini ato me
kujdes brenda pajisjes.
SHQIP
°C
11
Sigurohuni që shinat teleskopike t'i fusni
brenda plotësisht në pajisje përpara se të
mbyllni derën e furrës.
8. FUNKSIONET SHTESË
8.1 Ventilatori ftohës
8.2 Termostati i sigurisë
Kur pajisja është në punë, ventilatori
ftohës aktivizohet automatikisht për t’i
mbajtur sipërfaqet e pajisjes të ftohta.
Nëse çaktivizoni pajisjen, ventilatori i
ftohjes mund të vazhdojë të punojë
derisa të ftohet pajisja.
Përdorimi i pasaktë i pajisjes ose pjesët
me defekt mund të shkaktojnë mbinxehje
të rrezikshme. Për ta parandaluar këtë,
furra ka një termostat sigurie që ndërpret
furnizimin me energji. Furra ndizet
aktivizohet përsëri automatikisht kur bie
temperatura.
9. UDHËZIME DHE KËSHILLA
PARALAJMËRIM!
Drejtojuni kapitujve për
sigurinë.
Temperatura dhe kohët e
pjekjes në tabela janë vetëm
udhëzuese. Ato varen nga
recetat, cilësia dhe sasia e
përbërësve të përdorur.
9.1 Informacione të
përgjithshme
•
•
Pajisja ka pesë pozicione të raftit.
Numërojini nivelet e raftit pajisjes
duke filluar nga poshtë.
Pajisja ka një sistem të veçantë që
qarkullon ajrin dhe riciklon
vazhdimisht avullin. Me këtë sistem ju
mund të gatuani në një mjedis me
avull dhe ta mbani ushqimi të butë
nga brenda dhe krokant nga jashtë. Ai
ul kohën e gatimit dhe konsumin e
energjisë në minimum.
•
•
•
Në pajisje ose në panelet e dyerve
prej xhami mund të kondensohet
lagështi. Kjo është normale. Qëndroni
gjithmonë pak larg pajisjes kur hapni
derën e pajisjes ndërsa është në
punë. Për të ulur kondensimin,
përdoreni pajisjen bosh për 10 minuta
para gatimit.
Fshini lagështinë e formuar pas çdo
përdorimi të pajisjes.
Mos vendosni objekte drejtpërdrejt
mbi bazën e pajisjes dhe mos i
mbuloni pjesët e pajisjes me letër
alumini gjatë gatimit. Kjo mund të
ndryshojë rezultatet e pjekjes dhe
mund të shkaktojë dëmtimin e smaltit
të furrës.
9.2 Pjekja e kekëve
•
•
Mos e hapni derën e furrës para se të
ketë kaluar 3/4 e kohës së pjekjes.
Nëse përdorni dy tava pjekjeje
njëkohësisht, mbajeni një nivel bosh
mes tyre.
12
www.electrolux.com
9.3 Gatimi i mishit dhe peshkut
9.4 Kohët e gatimit
•
Kohët e gatimit varen nga lloji,
shpeshtësia dhe vëllimi i ushqimit.
•
•
Përdorni një tavë të thellë për
ushqimet me shumë yndyrë, për të
ruajtur furrën nga njollat që mund të
mos ikin më.
Lëreni mishin afro 15 minuta përpara
se ta shponi, në mënyrë që lëngu të
mos derdhet jashtë.
Për të parandaluar tymin e tepërt në
furrë gjatë pjekjes, hidhni pak ujë në
tavën e thellë. Për të parandaluar
kondensimin e tymit, shtoni ujë sa
herë që të thahet.
Fillimisht, kontrolloni funksionimin e
pajisjes kur gatuani. Gjeni përzgjedhjet
më të mira (përzgjedhjet e nxehtësisë,
kohët e gatimit, etj.) për gatesat tuaja,
recetat dhe sasitë përkatëse kur përdorni
pajisjen.
9.5 Tabela e pjekjes dhe skuqjes
Kekë
Ushqim
Gatim tradicional
Tempera‐
tura (°C)
Ventilator i plotë
Pozicioni Tempera‐ Pozicioni
i raftit
tura (°C)
i raftit
Koha
(minuta)
Komente
Recetat
170
me brumë
të rrahur
2
160
3 (2 dhe
4)
45 - 60
Në një
formë keku
Brumë i
shkrifët
për ëm‐
bëlsira
170
2
160
3 (2 dhe
4)
20 - 30
Në një
formë keku
Kek me
170
gjalpë qu‐
mështi e
krem bul‐
meti
1
165
2
60 - 80
Në një
formë keku
26 cm
Kek me
mollë
(Ëmbël‐
sirë me
mollë)1)
170
2
160
2 (majtas 80 - 100
dhe djath‐
tas)
Në dy for‐
ma keku
20 cm në
një raft me
rrjetë
Strudel
175
3
150
2
Në një
tavë pjek‐
jeje
Ëmbëlsirë 170
me reçel
2
165
2 (majtas 30 - 40
dhe djath‐
tas)
Në një
formë keku
26 cm
Pandis‐
panjë
2
160
2
Në një
formë keku
26 cm
170
60 - 80
50 - 60
SHQIP
Ushqim
Gatim tradicional
Tempera‐
tura (°C)
Ventilator i plotë
Pozicioni Tempera‐ Pozicioni
i raftit
tura (°C)
i raftit
Koha
(minuta)
Komente
13
Kek
160
krishtlind‐
jesh/Kek
me fruta1)
2
150
2
90 - 120
Në një
formë keku
20 cm
Kek me
kumbul‐
la1)
175
1
160
2
50 - 60
Në një
tavë buke
Kekë të
170
vegjël - në
një nivel
3
140 - 150
3
20 - 30
Në një
tavë pjek‐
jeje
Kekë të
vegjël - në
dy nivele
-
140 - 150
2 dhe 4
25 - 35
Në një
tavë pjek‐
jeje
Kekë të
vegjël - në
tre nivele
-
140 - 150
1, 3 dhe 5 30 - 45
Në një
tavë pjek‐
jeje
Biskota/
rripa bru‐
mi të
shkrifët në një ni‐
vel
140
3
140 - 150
3
30 - 35
Në një
tavë pjek‐
jeje
Biskota/
rripa bru‐
mi të
shkrifët në dy ni‐
vele
-
-
140 - 150
2 dhe 4
35 - 40
Në një
tavë pjek‐
jeje
Biskota/
rripa bru‐
mi të
shkrifët në tre ni‐
vele
-
-
140 - 150
1, 3 dhe 5 35 - 45
Në një
tavë pjek‐
jeje
Mafishe në një ni‐
vel
120
3
120
3
80 - 100
Në një
tavë pjek‐
jeje
Mafishe në dy ni‐
vele1)
-
-
120
2 dhe 4
80 - 100
Në një
tavë pjek‐
jeje
14
www.electrolux.com
Ushqim
Gatim tradicional
Ventilator i plotë
Koha
(minuta)
Komente
Tempera‐
tura (°C)
Pozicioni Tempera‐ Pozicioni
i raftit
tura (°C)
i raftit
Kuleçë1)
190
3
190
3
12 - 20
Në një
tavë pjek‐
jeje
Ekler - në
një nivel
190
3
170
3
25 - 35
Në një
tavë pjek‐
jeje
Ekler - në
dy nivele
-
-
170
2 dhe 4
35 - 45
Në një
tavë pjek‐
jeje
Torta të
sheshta
180
2
170
2
45 - 70
Në një
formë keku
20 cm
Kek i pa‐
sur me
fruta
160
1
150
2
110 - 120
Në një
formë keku
24 cm
Sanduiç
"Viktoria"
170
1
160
2 (majtas 50 - 60
dhe djath‐
tas)
Në një
formë keku
20 cm
1) Ngroheni furrën paraprakisht për 10 minuta.
Bukë dhe pica
Ushqim
Gatim tradicional
Ventilator i plotë
Koha
(minuta)
Komente
Tempera‐ Pozicioni
tura (°C)
i raftit
Tempera‐ Pozicioni
tura (°C)
i raftit
Bukë e
bardhë1)
190
1
190
1
60 - 70
1 - 2 copë,
500 g për
copë
Bukë
thekre
190
1
180
1
30 - 45
Në një
tavë buke
Simite1)
190
2
180
2 (2 dhe
4)
25 - 40
6 - 8 sim‐
ite në një
tavë pjek‐
jeje
Pica1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Në një
tavë pjek‐
jeje ose
tavë të
thellë
SHQIP
Ushqim
Gatim tradicional
Ventilator i plotë
Tempera‐ Pozicioni
tura (°C)
i raftit
Tempera‐ Pozicioni
tura (°C)
i raftit
Gurabije1) 200
3
190
3
15
Koha
(minuta)
Komente
10 - 20
Në një
tavë pjek‐
jeje
Koha
(minuta)
Komente
1) Ngroheni furrën paraprakisht për 10 minuta.
Ëmbëlsira
Ushqim
Gatim tradicional
Ventilator i plotë
Tempera‐ Pozicioni
tura (°C)
i raftit
Tempera‐ Pozicioni
tura (°C)
i raftit
Bazë bru‐
mi
200
2
180
2
40 - 50
Në një
formë
Pite me
perime
200
2
175
2
45 - 60
Në një
formë
Quiche1)
180
1
180
1
50 - 60
Në një
formë
Lazanja1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Në një
formë
Kaneloni1) 180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Në një
formë
Koha
(minuta)
Komente
1) Ngroheni furrën paraprakisht për 10 minuta.
Mish
Ushqim
Gatim tradicional
Ventilator i plotë
Tempera‐ Pozicioni
tura (°C)
i raftit
Tempera‐ Pozicioni
tura (°C)
i raftit
Mish lope
200
2
190
2
50 - 70
Në një raft
me rrjetë
Mish derri
180
2
180
2
90 - 120
Në një raft
me rrjetë
Mish viçi
190
2
175
2
90 - 120
Në një raft
me rrjetë
Rosto viçi 210
angleze, e
pjekur pak
2
200
2
50 - 60
Në një raft
me rrjetë
Rosto viçi 210
angleze, e
pjekur me‐
satarisht
2
200
2
60 - 70
Në një raft
me rrjetë
16
www.electrolux.com
Ushqim
Gatim tradicional
Ventilator i plotë
Tempera‐ Pozicioni
tura (°C)
i raftit
Tempera‐ Pozicioni
tura (°C)
i raftit
Koha
(minuta)
Komente
Rosto viçi 210
angleze, e
pjekur
mirë
2
200
2
70 - 75
Në një raft
me rrjetë
Shpatull
derri
180
2
170
2
120 - 150
Me lëkurë
Kërci derri 180
2
160
2
100 - 120
2 copë
Mish
qengji
190
2
175
2
110 - 130
Kofshë
Pulë
220
2
200
2
70 - 85
E plotë
Gjel deti
180
2
160
2
210 - 240
I plotë
Rosë
175
2
220
2
120 - 150
E plotë
Patë
175
2
160
1
150 - 200
E plotë
Lepur
190
2
175
2
60 - 80
I prerë në
copa
Lepur i
egër
190
2
175
2
150 - 200
I prerë në
copa
Fazan
190
2
175
2
90 - 120
I plotë
Koha
(minuta)
Komente
Peshk
Ushqim
Gatim tradicional
Ventilator i plotë
Tempera‐ Pozicioni
tura (°C)
i raftit
Tempera‐ Pozicioni
tura (°C)
i raftit
190
2
175
2
40 - 55
3-4
peshq
Peshk ton/ 190
Salmon
2
175
2
35 - 60
4 - 6 fileto
Troftë/
Krap deti
9.6 Pjekje në skarë
Ngrohni paraprakisht furrën
bosh për 3 minuta përpara
se të gatuani
SHQIP
Ushqim
Sasia
17
Copë
(g)
Tempera‐ Koha (minuta)
Pozicioni
tura (°C)
i raftit
Ana e 1Ana e 2-të
rë
Biftek file‐
to
4
800
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Biftek
4
600
maks.
10 - 12
6-8
4
Salsiçe
8
-
maks.
12 - 15
10 - 12
4
Kotëleta
derri
4
600
maks.
12 - 16
12 - 14
4
Pulë (e
2
ndarë në 2
pjesë)
1000
maks.
30 - 35
25 - 30
4
Qebapë
-
maks.
10 - 15
10 - 12
4
Gjoks pule 4
400
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Hambur‐
ger
6
600
maks.
20 - 30
-
4
Filetë
peshku
4
400
maks.
12 - 14
10 - 12
4
Sandviçë
të thekur
4-6
-
maks.
5-7
-
4
Bukë e
thekur
4-6
-
maks.
2-4
2-3
4
4
9.7 Pjekje me skarë turbo
Mish gjedhi
Ushqim
Sasia
Koha (minu‐
ta)
Pozicioni i
raftit
Bërxolla gjedhi
për cm trashë‐ 190 - 200
ose fileto, e gatuar si
pak1)
5-6
1 ose 2
Bërxollë gjedhi
për cm trashë‐ 180 - 190
ose fileto, e gatuar si
mesatarisht1)
6-8
1 ose 2
Bërxollë gjedhi
për cm trashë‐ 170 - 180
ose fileto, e gatuar si
mirë1)
8 - 10
1 ose 2
1) Nxehni furrën paraprakisht.
Temperatura
(°C)
18
www.electrolux.com
Mish derri
Ushqim
Sasia (kg)
Temperatura
(°C)
Koha (minu‐
ta)
Pozicioni i
raftit
Shpatull, qafë,
kofshë
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
1 ose 2
Bërxolla, brinjë
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
1 ose 2
Qofte
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 ose 2
Nyje derri (gjysmë 0.75 - 1
e gatuar)
150 - 170
90 - 120
1 ose 2
Mish viçi
Ushqim
Sasia (kg)
Temperatura
(°C)
Koha (minuta) Pozicioni i raf‐
tit
Mish viçi i pje‐
kur
1
160 - 180
90 - 120
1 ose 2
Nyjë viçi
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 ose 2
Ushqim
Sasia (kg)
Temperatura
(°C)
Koha (minuta) Pozicioni i raf‐
tit
Kofshë qengji,
rosto qengji
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
1 ose 2
Shpinë qengji
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
1 ose 2
Sasia (kg)
Temperatura
(°C)
Koha (minuta) Pozicioni i raf‐
tit
Porcione shpe‐ 0.2 - 0,25 seci‐
zësh
la
200 - 220
30 - 50
1 ose 2
Gjysma pule
0,4 - 0,5 secila
190 - 210
35 - 50
1 ose 2
Pulë, pulastren
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
1 ose 2
Rosë
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 ose 2
Patë
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 ose 2
Gjel deti
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
1 ose 2
Gjel deti
4-6
140 - 160
150 - 240
1 ose 2
Ushqim
Sasia (kg)
Temperatura
(°C)
Koha (minuta) Pozicioni i raf‐
tit
Peshk i plotë
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
Qengj
Pulë
Ushqim
Peshk
1 ose 2
SHQIP
19
9.8 Shkrirje
Ushqim
Sasia (g)
Koha e
shkrirjes
(min.)
Koha e
Komente
shkrirjes së më‐
tejshme (në
minuta)
Pulë
1000
100 - 140
20 - 30
Vendoseni pulën mbi
një pjatë të sheshtë të
kthyer në një pjatancë
të madhe. Kthejeni pasi
të ketë kaluar gjysma e
kohës.
Mish
1000
100 - 140
20 - 30
Kthejeni pasi të ketë ka‐
luar gjysma e kohës.
Mish
500
90 - 120
20 - 30
Kthejeni pasi të ketë ka‐
luar gjysma e kohës.
Troftë
150
25 - 35
10 - 15
-
Luleshtrydhe
300
30 - 40
10 - 20
-
Gjalpë
250
30 - 40
10 - 15
-
Ajkë
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Kajmaku mund të rrihet
edhe kur në disa vende
është ende pak i ngrirë.
Kek gato (me
ajkë)
1400
60
60
-
9.9 Tharja - Gatim me ventilator
të plotë
•
•
Mbuloni tavat me letër kundër yndyrës
ose me letër pjekjeje.
Për rezultat më të mirë, fikeni furrën
pasi ka kaluar gjysma e kohës së
tharjes, hapni derën dhe lëreni të
ftohet gjatë gjithë natës që të thahet
plotësisht.
Zarzavate
Ushqim
Temperatura
(°C)
Koha (orë)
Fasule
60 - 70
Speca
Pozicioni i raftit
1 pozicion
2 pozicione
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Perime për t'u
tharbëtuar
60 - 70
5-6
3
1/4
Kërpudha
50 - 60
6-8
3
1/4
Erëza
40 - 50
2-3
3
1/4
20
www.electrolux.com
Fruta
Ushqim
Temperatura
(°C)
Koha (orë)
Kumbulla
60 - 70
Kajsi
Pozicioni i raftit
1 pozicion
2 pozicione
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Feta molle
60 - 70
6-8
3
1/4
Dardha
60 - 70
6-9
3
1/4
10. KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM!
Drejtojuni kapitujve për
sigurinë.
10.2 Pajisjet prej inoksi ose
alumini
Pastrojeni derën e furrës
vetëm me sfungjer të lagur.
Thajeni me leckë të butë.
Mos përdorni tel krues, acide
ose materiale gërryese, pasi
ato mund të dëmtojnë
sipërfaqen e furrës. Pastroni
panelin e kontrollit të furrës
duke marrë të njëjtat masa
paraprake.
10.1 Shënime për pastrimin
•
•
•
•
•
•
Pastroni pjesën e përparme të
pajisjes me një copë të butë me ujë të
ngrohtë dhe një agjent pastrues.
Për të pastruar sipërfaqet metalike,
përdorni agjent të zakonshëm
pastrimi.
Pastrojeni pjesën e brendshme të
pajisjes pas çdo përdorimi.
Grumbullimi i yndyrës ose mbetjeve të
ushqimeve të tjera mund të shkaktojë
zjarr. Rreziku është më i lartë për
tavën e skarës.
Ndotjet e forta pastrojini me një
pastrues të posaçëm për furrat.
Pastrojini të gjithë aksesorët pas çdo
përdorimi dhe lërini të thahen.
Përdorni një leckë të butë me ujë të
ngrohtë dhe agjent pastrues.
Nëse keni aksesorë që nuk ngjisin,
mos i pastroni duke përdorur lëndë
agresive, sende me cepa të mprehta
ose në enëlarëse. Kjo mund t'i
shkaktojë dëmtime veshjes së
pajisjes.
10.3 Pastrimi i guarnicionit të
derës
•
•
Guarnicionin e derës kontrollojeni
rregullisht. Guarnicioni i derës
ndodhet rreth kornizën së hapësirës
së furrës. Mos e përdorni pajisjen
nëse guarnicioni i derës është i
dëmtuar. Lidhuni me një qendër
shërbimi të autorizuar.
Për të pastruar guarnicionin e derës
shikoni informacionin e përgjithshëm
mbi pastrimin.
10.4 Heqja e mbajtëseve të
raftit
Për të pastruar furrën, hiqni
mbështetëset e rafteve .
1. Tërhiqni pjesën ballore të
mbështetëses nga muri anësor.
SHQIP
2. Tërhiqni pjesën e pasme të
mbajtëses së rafteve jashtë murit
anësor dhe hiqeni.
2
1
Montojini mbështetëset e rafteve në
rendin e kundërt.
Kunjat te shinat teleskopike
nuk duhet të jenë vendosur
përpara.
10.5 Tavani i furrës
PARALAJMËRIM!
Çaktivizojeni pajisjen para
se të hiqni elementin
ngrohës. Sigurohuni që
pajisja të jetë e ftohtë. Ka
rrezik djegie.
Hiqni mbajtëset e rafteve.
Ju mund ta hiqni elementin ngrohës për
të pastruar më lehtë tavanin e furrës.
1. Hiqni vidën që mban elementin
ngrohës. Për herë të parë përdorni
një kaçavidë.
21
2. Me kujdes tërhiqeni poshtë elementin
ngrohës.
3. Pastrojeni tavanin e furrës me një
copë të butë e me ujë e pastrues dhe
lëreni të thahet.
Instaloni elementin ngrohës duke ndjekur
udhëzimet në të kundërt.
Montoni mbajtëset e rafteve.
PARALAJMËRIM!
Sigurohuni që elementi
ngrohës është instaluar
saktë dhe nuk bie poshtë.
10.6 Pastrimi i derës së furrës
Dera e furrës ka dy panele xhami. Derën
e furrës dhe panelin e brendshëm të
xhamit mund t'i hiqni për t'i pastruar.
Nëse përpiqeni të hiqni
panelet e brendshme prej
xhami përpara se të hiqni
derën e furrës, dera e furrës
mund të mbyllet.
KUJDES!
Mos e përdorni pajisjen pa
panelin e brendshëm të
xhamit.
1. Hapeni derën plotësisht dhe mbani
dy menteshat.
22
www.electrolux.com
4. Vendoseni derën mbi një leckë të
butë në një sipërfaqe të
qëndrueshme.
2. Ngrini dhe rrotulloni levat mbi dy
menteshat.
5. Lëshojeni sistemin e kyçjes për të
hequr panelin e brendshëm të
xhamit.
6. Rrotullojini dy mbërthyeset me 90°
dhe hiqini nga vendi.
3. Mbylleni derën e furrës deri në
gjysmë në pozicionin e parë të
hapjes. Më pas tërhiqeni përpara dhe
hiqeni derën nga vendi.
90°
7. Në fillim ngrijeni panelin e xhamit me
kujdes dhe më pas hiqeni.
SHQIP
23
10.7 Ndërrimi i llambës
Vendosni një pëlhurë në fund të pjesës
së brendshme të pajisjes. Kjo
parandalon dëmtimet në mbulesën prej
qelqi të llambës dhe në hapësirën e
furrës.
1
2
PARALAJMËRIM!
Rrezik goditjeje elektrike!
Hiqni siguresën përpara se
të zëvendësoni
llambushkën.
Llamba dhe mbulesa prej
qelqi e llambës mund të jenë
të nxehta.
8. Pastrojeni panelin e xhamit me ujë
dhe sapun. Thani panelin e xhamit
me kujdes.
Kur pastrimi të ketë mbaruar, instaloni
panelin e xhamit dhe derën e furrës.
Kryejini hapat e mësipërm në rend të
kundërt.
Zona e afishimit duhet të vendoset
përballë anës së brendshme të derës.
Sigurohuni që pas instalimit sipërfaqja e
kornizës së panelit të xhamit në zonat e
afishimit të mos jetë e ashpër kur e
prekni.
Sigurohuni që panelet e brendshme të
xhamit t'i instaloni siç duhet në vendet e
tyre.
KUJDES!
Llambën halogjene kapeni
gjithmonë me një rrobë për
të evituar djegien e mbetjeve
të yndyrshme mbi llambë.
1. Çaktivizoni pajisjen.
2. Hiqni siguresat nga kutia e
siguresave ose çaktivizoni stakuesin.
Llambushka e pasme
1. Rrotullojeni mbulesën prej xhami të
llambushkës në drejtim të kundërt të
akrepave të orës për ta çmontuar.
2. Pastroni mbulesën prej xhami.
3. Ndërroni llambën me një llambë të
përshtatshme që i reziston
nxehtësisë 300°C.
4. Montoni kapakun prej qelqi.
11. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
PARALAJMËRIM!
Drejtojuni kapitujve për
sigurinë.
11.1 Si të veprojmë nëse...
Problemi
Shkaku i mundshëm
Ndreqja
Furra nuk nxehet.
Furra është çaktivizuar.
Aktivizoni furrën.
24
www.electrolux.com
Problemi
Shkaku i mundshëm
Ndreqja
Furra nuk nxehet.
Nuk është vendosur ora.
Vendosni orën.
Furra nuk nxehet.
Nuk janë vendosur cilësi‐
met e nevojshme.
Sigurohuni që cilësimet të
jenë të duhura.
Furra nuk nxehet.
Ka rënë siguresa.
Sigurohuni që shkaku i
mosfunksionimit është si‐
guresa. Nëse siguresa liro‐
het vazhdimisht, kontaktoni
një elektricist të kualifikuar.
Llamba nuk funksionon.
Llamba është me defekt.
Zëvendësoni llambën e
furrës.
Mbi ushqim dhe në bren‐
Ushqimi i gatuar është
dësi të furrës është for‐
lënë në furrë për një kohë
muar avull dhe kondensim. të gjatë.
Mos i lini gatesat në furrë
për më shumë se 15 - 20
minuta pas përfundimit të
procesit të gatimit.
Në ekran shfaqet "12.00".
Rivendosni orën.
Ka pasur ndërprerje të en‐
ergjisë.
11.2 Të dhëna për shërbimin
Nëse nuk e gjeni dot vetë një zgjidhje,
kontaktoni shitësin tuaj ose me një
qendër shërbimi të autorizuar.
specifikimeve. Pllaka e specifikimeve
gjendet në pjesën e përparme të kasës
së brendshme të pajisjes. Mos e hiqni
pllakën e specifikimeve nga kasa e
brendshme e pajisjes.
Të dhënat e nevojshme për qendrën e
shërbimit gjenden në pllakën e
Ju rekomandojmë që t'i shkruani të dhënat këtu:
Modeli (MOD.)
.........................................
Numri i produktit (PNC)
.........................................
Numri i serisë (S.N.)
.........................................
12. INSTALIMI
PARALAJMËRIM!
Drejtojuni kapitujve për
sigurinë.
SHQIP
12.3 Instalimi elektrik
12.1 Montimi
Prodhuesi nuk mban
përgjegjësi nëse nuk i ndiqni
masat e sigurisë të përfshira
në kapitujt mbi sigurinë.
548 21
558
min. 550
114
16
20
600
25
min. 560
589
594
573
Kjo pajisje ofrohet me spinë dhe kabllo
elektrike.
12.4 Kablloja
Llojet e kabllove të përshtatshme për
instalim ose zëvendësim:
594
5
3
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Për pjesën e kabllos shikoni fuqinë totale
te pllaka e specifikimeve dhe tek tabela:
548 21
min. 550
20
590
558
16
Fuqia totale (W)
Prerja e kabllos
(mm²)
maksimumi 1380
3 x 0,75
maksimumi 2300
3x1
maksimumi 3680
3 x 1,5
114
min. 560
589
594
573
594
Teli i tokëzimit (kablloja jeshile/e verdhë)
duhet të jetë 2 cm më i gjatë se telat e
fazës dhe të nulit (blu dhe kafe).
5
3
12.2 Sigurimi i furrës me
dollapin
A
B
26
www.electrolux.com
13. TË DHËNA TEKNIKE
13.1 Të dhëna teknike
Tensioni
230 V
Frekuenca
50 / 60 Hz
14. EFIKASITETI ENERGJETIK
14.1 Fleta shoqëruese e produktit dhe informacioni rreth tij sipas
EU 65-66/2014
Emri i furnizuesit
Electrolux
Identifikimi i modelit
EEB4233POX
EOB3430AOX
Treguesi i efikasitetit energjetik
100.0
Kategoria e efikasitetit energjetik
A
Konsumi i energjisë me ngarkesë standarde, mo‐
daliteti tradicional
0.93 kWh/cikël
Konsumi i energjisë me ngarkesë standarde, mo‐
daliteti i detyruar nga ventilatori
0.85 kWh/cikël
Numri i hapësirave
1
Burimi i nxehtësisë
Energjia elektrike
Volumi
72 l
Lloji i furrës
Furrë inkaso
Pesha
EN 60350-1 - Pajisjet shtëpiake elektrike
të gatimit - Pjesa 1: Diapazonet, furrat,
skarat dhe furrat me avull - Mënyrat e
vlerësimit të performancës.
14.2 Kursimi i energjisë
Pajisja ka disa karakteristika që ju
ndihmojnë të kurseni energji gjatë gatimit
të përditshëm.
•
Të dhëna të përgjithshme
– Sigurohuni që dera e furrës të jetë
e mbyllur mirë gjatë funksionimit
të pajisjes dhe mbajeni atë të
mbyllur sa më gjatë të mundeni
gjatë gatimit.
EEB4233POX
32.6 kg
EOB3430AOX
33.1 kg
– Për të përmirësuar kursimin e
energjisë, përdorni enë metalike.
– Kur është e mundur, futeni
ushqimin në furrë pa e nxehur
atë.
– Kur gatimi zgjat më shumë se 30
minuta, reduktoni temperaturën e
furrës në minimum, 3-10 minuta
përpara përfundimit të kohës së
gatimit, në varësi të kohëzgjatjes
së gatimit. Nxehtësia e mbetur
brenda furrës do të vazhdojë të
gatuajë.
– Përdoreni nxehtësinë e mbetur
për të ngrohur ushqimet e tjera.
SHQIP
•
•
Gatimi me ventilator - kur është e
mundur, përdorni funksionet e gatimit
me ventilator për të kursyer energji.
Mbajeni ushqimin të ngrohtë - nëse
dëshironi që nxehtësinë e mbetur ta
27
përdorni për të mbajtur gatimin të
ngrohtë, zgjidhni cilësimin e
temperaturës më të ulët të
mundshme.
15. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
28
www.electrolux.com
CONTENTS
1. SAFETY INFORMATION.................................................................................... 29
2. SAFETY INSTRUCTIONS...................................................................................30
3. PRODUCT DESCRIPTION................................................................................. 32
4. BEFORE FIRST USE.......................................................................................... 32
5. DAILY USE........................................................................................................ 33
6. CLOCK FUNCTIONS......................................................................................... 35
7. USING THE ACCESSORIES.............................................................................. 35
8. ADDITIONAL FUNCTIONS................................................................................. 36
9. HINTS AND TIPS............................................................................................... 36
10. CARE AND CLEANING....................................................................................44
11. TROUBLESHOOTING......................................................................................47
12. INSTALLATION................................................................................................48
13. TECHNICAL INFORMATION............................................................................ 49
14. ENERGY EFFICIENCY..................................................................................... 50
WE’RE THINKING OF YOU
Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that
brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and
stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be
safe in the knowledge that you’ll get great results every time.
Welcome to Electrolux.
Visit our website for:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.electrolux.com
Register your product for better service:
www.registerelectrolux.com
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.electrolux.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
Always use original spare parts.
When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the following
data available: Model, PNC, Serial Number.
The information can be found on the rating plate.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
ENGLISH
1.
29
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully
read the supplied instructions. The manufacturer is not
responsible if an incorrect installation and use causes
injuries and damages. Always keep the instructions with
the appliance for future reference.
1.1 Children and vulnerable people safety
•
•
•
•
•
•
•
This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved.
Do not let children play with the appliance.
Keep all packaging away from children.
Keep children and pets away from the appliance when it
operates or when it cools down. Accessible parts are
hot.
If the appliance has a child safety device, we
recommend you activate it.
Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
Children of less than 3 years should be kept away
unless continuously supervised.
1.2 General Safety
•
•
•
•
Only a qualified person must install this appliance and
replace the cable.
Internally the appliance becomes hot when in operation.
Do not touch the heating elements that are in the
appliance. Always use oven gloves to remove or put in
accessories or ovenware.
Before maintenance cut the power supply.
Ensure that the appliance is switched off before
replacing the lamp to avoid the possibility of electric
shock.
30
www.electrolux.com
•
•
•
•
Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal
scrapers to clean the glass door since they can scratch
the surface, which may result in shattering of the glass.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its Authorised Service Centre or
similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
To remove the shelf supports first pull the front of the
shelf support and then the rear end away from the side
walls. Install the shelf supports in the opposite
sequence.
2. SAFETY INSTRUCTIONS
2.1 Installation
WARNING!
Only a qualified person must
install this appliance.
•
•
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged
appliance.
• Obey the installation instruction
supplied with the appliance.
• Always be careful when you move the
appliance because it is heavy. Always
wear safety gloves.
• Do not pull the appliance by the
handle.
• Keep the minimum distance from the
other appliances and units.
• Make sure that the appliance is
installed below and adjacent safe
structures.
• The sides of the appliance must stay
adjacent to appliances or to units with
the same height.
•
2.2 Electrical connection
•
WARNING!
Risk of fire and electrical
shock.
• All electrical connections should be
made by a qualified electrician.
• The appliance must be earthed.
• Make sure that the electrical
information on the rating plate agrees
•
•
•
•
•
•
with the power supply. If not, contact
an electrician.
Always use a correctly installed
shockproof socket.
Do not use multi-plug adapters and
extension cables.
Make sure not to cause damage to the
mains plug and to the mains cable.
Should the mains cable need to be
replaced, this must be carried out by
our Authorised Service Centre.
Do not let mains cables touch or come
near the appliance door, especially
when the door is hot.
The shock protection of live and
insulated parts must be fastened in
such a way that it cannot be removed
without tools.
Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the
installation. Make sure that there is
access to the mains plug after the
installation.
If the mains socket is loose, do not
connect the mains plug.
Do not pull the mains cable to
disconnect the appliance. Always pull
the mains plug.
Use only correct isolation devices: line
protecting cut-outs, fuses (screw type
fuses removed from the holder), earth
leakage trips and contactors.
The electrical installation must have an
isolation device which lets you
disconnect the appliance from the
mains at all poles. The isolation device
ENGLISH
must have a contact opening width of
minimum 3 mm.
• This appliance complies with the E.E.C.
Directives.
2.3 Use
WARNING!
Risk of injury, burns and
electrical shock or explosion.
• Use this appliance in a household only.
• Do not change the specification of this
appliance.
• Make sure that the ventilation openings
are not blocked.
• Do not let the appliance stay
unattended during operation.
• Deactivate the appliance after each
use.
• Be careful when you open the
appliance door while the appliance is in
operation. Hot air can release.
• Do not operate the appliance with wet
hands or when it has contact with
water.
• Do not apply pressure on the open
door.
• Do not use the appliance as a work
surface or as a storage surface.
• Open the appliance door carefully. The
use of ingredients with alcohol can
cause a mixture of alcohol and air.
• Do not let sparks or open flames to
come in contact with the appliance
when you open the door.
• Do not put flammable products or
items that are wet with flammable
products in, near or on the appliance.
WARNING!
Risk of damage to the
appliance.
• To prevent damage or discoloration to
the enamel:
– do not put ovenware or other
objects in the appliance directly on
the bottom.
– do not put aluminium foil directly
on the bottom of the appliance.
– do not put water directly into the
hot appliance.
– do not keep moist dishes and food
in the appliance after you finish the
cooking.
•
•
•
•
31
– be careful when you remove or
install the accessories.
Discoloration of the enamel has no
effect on the performance of the
appliance. It is not a defect in the
sense of the warranty law.
Use a deep pan for moist cakes. Fruit
juices cause stains that can be
permanent.
This appliance is for cooking purposes
only. It must not be used for other
purposes, for example room heating.
Always cook with the oven door
closed.
2.4 Care and cleaning
WARNING!
Risk of injury, fire, or damage
to the appliance.
• Before maintenance, deactivate the
appliance and disconnect the mains
plug from the mains socket.
• Make sure the appliance is cold. There
is the risk that the glass panels can
break.
• Replace immediately the door glass
panels when they are damaged.
Contact the Service.
• Be careful when you remove the door
from the appliance. The door is heavy!
• Clean regularly the appliance to
prevent the deterioration of the surface
material.
• Remaining fat or food in the appliance
can cause fire.
• Clean the appliance with a moist soft
cloth. Only use neutral detergents. Do
not use abrasive products, abrasive
cleaning pads, solvents or metal
objects.
• If you use an oven spray, obey the
safety instructions on the packaging.
• Do not clean the catalytic enamel (if
applicable) with any kind of detergent.
2.5 Internal light
• The type of light bulb or halogen lamp
used for this appliance is only for
household appliances. Do not use it for
house lighting.
WARNING!
Risk of electrical shock.
32
www.electrolux.com
• Before replacing the lamp, disconnect
the appliance from the power supply.
• Only use lamps with the same
specifications.
2.6 Disposal
• Disconnect the appliance from the
mains supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
• Remove the door catch to prevent
children and pets to get closed in the
appliance.
WARNING!
Risk of injury or suffocation.
3. PRODUCT DESCRIPTION
3.1 General overview
1 2
3
4
5
6
7
5
8
4
11
3
9
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Control panel
Knob for the oven functions
Power lamp / symbol / indicator
Electronic programmer
Knob for the temperature
Temperature lamp / symbol / indicator
Heating element
Lamp
Fan
Shelf support, removable
Shelf positions
10
3.2 Accessories
• Wire shelf
For cookware, cake tins, roasts.
• Baking tray
For cakes and biscuits.
• Grill- / Roasting pan
To bake and roast or as pan to collect
fat.
• Telescopic runners
For shelves and trays.
4. BEFORE FIRST USE
WARNING!
Refer to Safety chapters.
4.1 Initial Cleaning
Remove all accessories and removable
shelf supports from the appliance.
Refer to "Care and cleaning"
chapter.
Clean the appliance before first use.
Put the accessories and the removable
shelf supports back to their initial position.
4.2 Setting the time
You must set the time before you operate
the oven.
The indicator for the Time of day function
flashes when you connect the appliance
to the electrical supply, when there was a
power cut or when the timer is not set.
Press the
or
button to set the
correct time.
After approximately five seconds, the
flashing stops and the display shows the
time of day you set.
ENGLISH
4.3 Changing the time
You cannot change the time
of day if the Duration
End
or
function operates.
Press
again and again until the
indicator for the Time of Day function
flashes.
To set a new time, refer to "Setting the
time".
4.4 Preheating
Preheat the empty appliance to burn off
the remaining grease.
1. Set the function
and the maximum
temperature.
2. Let the appliance operate for 1 hour.
3. Set the function
and the maximum
temperature.
4. Let the appliance operate for 15
minutes.
and the maximum
5. Set the function
temperature.
6. Let the appliance operate for 15
minutes.
Accessories can become hotter than
usual. The appliance can emit an odour
and smoke. This is normal. Make sure that
the airflow in the room is sufficient.
5. DAILY USE
WARNING!
Refer to Safety chapters.
5.1 Retractable knobs
To use the appliance, press the control
knob. The control knob comes out.
1. Turn the knob for the oven functions
to select an oven function.
2. Turn the knob for the temperature to
select a temperature.
3. To deactivate the appliance turn the
knobs for the oven functions and
temperature to the off position.
5.2 Activating and deactivating
the appliance
It depends on the model if
your appliance has knob
symbols, indicators or
lamps:
• The indicator comes on
when the oven heats up.
• The lamp comes on when
the appliance operates.
• The symbol shows
whether the knob controls
the oven functions or the
temperature.
5.3 Oven functions
Oven function
33
Application
Off position
The appliance is off.
Light
To activate the lamp without a cooking function.
34
www.electrolux.com
Oven function
Application
Conventional
Cooking
To bake and roast food on 1 shelf position.
Top Heat
To brown bread, cakes and pastries. To finish cooked
dishes.
Bottom Heat
To bake cakes with crispy bottom and to preserve
food.
Grilling
To grill flat food and to toast bread.
Fast Grilling
To grill flat food in large quantities and to toast bread.
Turbo Grilling
To roast larger meat joints or poultry with bones on 1
shelf position. Also to make gratins and to brown.
True Fan Cooking / Defrost
To bake on up to 3 shelf positions at the same time
and to dry food. Set the temperature 20 - 40 °C lower
than for Conventional Cooking.
To defrost frozen food.
Pizza Setting
To bake food on 1 shelf position for a more intensive
browning and a crispy bottom. Set the temperature
20 - 40 °C lower than for Conventional Cooking.
5.4 Display
A
B
C
A) Function indicators
B) Time display
C) Function indicator
5.5 Buttons
Button
Function
Description
MINUS
To set the time.
CLOCK
To set a clock function.
PLUS
To set the time.
ENGLISH
35
6. CLOCK FUNCTIONS
6.1 Clock functions table
Clock function
Application
Time of day
To set, change or check the time of day.
Minute Minder
To set countdown time. This function has no effect on the
operation of the appliance.
Duration
To set the cooking time of the oven.
End
To set the time of day when the oven should deactivate.
For the Minute Minder
function the display shows
the time left.
3. When the time ends the indicator of
the clock function flashes and an
acoustic signal sounds. Press a
button to stop the signal.
4. Turn the knob for the oven functions
and the knob for the temperature to
the off position.
You can use the functions
Duration
and End
at
the same time to set the time
for how long the appliance
should operate and when the
appliance should deactivate.
This lets you activate the
appliance with a delay in
time. First set the Duration
and then the End
.
With the Duration
6.2 Setting the clock functions
For Duration
and End
, set an oven
function and temperature of cooking. This
is not necessary for the Minute Minder
1. Press
again and again until the
indicator for the necessary clock
function starts to flash.
or
to set the time for the
2. Press
necessary clock function.
The clock function operates. The display
shows the indicator for the clock function
you set.
.
and
End
functions, the
appliance deactivates
automatically.
6.3 Cancelling the clock
functions
1. Press the
again and again until the
necessary function indicator flashes.
2. Press and hold .
The clock function goes out after some
seconds.
7. USING THE ACCESSORIES
WARNING!
Refer to Safety chapters.
7.1 Telescopic Runners
Keep the installation
instructions for the telescopic
runners for future use.
With telescopic runners you can put in
and remove the shelves more easily.
36
www.electrolux.com
CAUTION!
Do not clean the telescopic
runners in the dishwasher. Do
not lubricate the telescopic
runners.
2. Put the wire shelf on the telescopic
runners and carefully push them into
the appliance.
°C
1. Pull out the right and left hand
telescopic runners.
°C
Make sure you push back the telescopic
runners fully in the appliance before you
close the oven door.
8. ADDITIONAL FUNCTIONS
8.1 Cooling fan
8.2 Safety thermostat
When the appliance operates, the cooling
fan activates automatically to keep the
surfaces of the appliance cool. If you
deactivate the appliance, the cooling fan
can continue to operate until the appliance
cools down.
Incorrect operation of the appliance or
defective components can cause
dangerous overheating. To prevent this,
the oven has a safety thermostat which
interrupts the power supply. The oven
activates again automatically when the
temperature drops.
9. HINTS AND TIPS
WARNING!
Refer to Safety chapters.
The temperature and baking
times in the tables are
guidelines only. They depend
on the recipes and the quality
and quantity of the
ingredients used.
9.1 General information
• The appliance has five shelf positions.
Count the shelf positions from the
bottom of the appliance floor.
• The appliance has a special system
which circulates the air and constantly
recycles the steam. With this system
you can cook in a steamy environment
and keep the food soft inside and
crusty outside. It decreases the
cooking time and energy consumption
to a minimum.
• Moisture can condense in the
appliance or on the door glass panels.
This is normal. Always stand back from
the appliance when you open the
appliance door while cooking. To
decrease the condensation, operate
the appliance for 10 minutes before
cooking.
• Clean the moisture after each use of
the appliance.
• Do not put the objects directly on the
appliance floor and do not put
ENGLISH
aluminium foil on the components
when you cook. This can change the
baking results and cause damage to
the enamel.
9.2 Baking cakes
• Do not open the oven door before 3/4
of the set cooking time is up.
• If you use two baking trays at the same
time, keep one empty level between
them.
9.3 Cooking meat and fish
• Use a deep pan for very fatty food to
prevent the oven from stains that can
be permanent.
• Leave the meat for approximately 15
minutes before carving so that the juice
does not seep out.
37
• To prevent too much smoke in the
oven during roasting, add some water
into the deep pan. To prevent the
smoke condensation, add water each
time after it dries up.
9.4 Cooking times
Cooking times depend on the type of
food, its consistency, and volume.
Initially, monitor the performance when
you cook. Find the best settings (heat
setting, cooking time, etc.) for your
cookware, recipes and quantities when
you use this appliance.
9.5 Baking and roasting table
Cakes
Food
Conventional Cooking
True Fan Cooking
Time
(min)
Comments
Tempera- Shelf poture (°C)
sition
Tempera- Shelf poture (°C)
sition
Whisked
recipes
170
2
160
3 (2 and 4) 45 - 60
In a cake
mould
Shortbread
dough
170
2
160
3 (2 and 4) 20 - 30
In a cake
mould
Buttermilk
cheesecake
170
1
165
2
60 - 80
In a 26 cm
cake
mould
Apple
cake (Apple pie)1)
170
2
160
2 (left and
right)
80 - 100
In two 20
cm cake
moulds on
a wire shelf
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
In a baking
tray
Jam-tart
170
2
165
2 (left and
right)
30 - 40
In a 26 cm
cake
mould
Sponge
cake
170
2
160
2
50 - 60
In a 26 cm
cake
mould
38
www.electrolux.com
Food
Conventional Cooking
True Fan Cooking
Time
(min)
Comments
Tempera- Shelf poture (°C)
sition
Tempera- Shelf poture (°C)
sition
Christmas
cake /
Rich fruit
cake1)
160
2
150
2
90 - 120
In a 20 cm
cake
mould
Plum
cake1)
175
1
160
2
50 - 60
In a bread
tin
Small
cakes one level
170
3
140 - 150
3
20 - 30
In a baking
tray
Small
cakes two levels
-
-
140 - 150
2 and 4
25 - 35
In a baking
tray
Small
cakes three levels
-
-
140 - 150
1, 3 and 5 30 - 45
In a baking
tray
Biscuits /
pastry
stripes one level
140
3
140 - 150
3
30 - 35
In a baking
tray
Biscuits /
pastry
stripes two levels
-
-
140 - 150
2 and 4
35 - 40
In a baking
tray
Biscuits /
pastry
stripes three levels
-
-
140 - 150
1, 3 and 5 35 - 45
In a baking
tray
Meringues 120
- one level
3
120
3
80 - 100
In a baking
tray
Meringues- two
levels1)
-
-
120
2 and 4
80 - 100
In a baking
tray
Buns1)
190
3
190
3
12 - 20
In a baking
tray
Eclairs one level
190
3
170
3
25 - 35
In a baking
tray
ENGLISH
Food
Conventional Cooking
True Fan Cooking
Tempera- Shelf poture (°C)
sition
Tempera- Shelf poture (°C)
sition
Eclairs two levels
-
-
170
Plate tarts
180
2
Rich fruit
cake
160
Victoria
sandwich
170
39
Time
(min)
Comments
2 and 4
35 - 45
In a baking
tray
170
2
45 - 70
In a 20 cm
cake
mould
1
150
2
110 - 120
In a 24 cm
cake
mould
1
160
2 (left and
right)
50 - 60
In a 20 cm
cake
mould
Time
(min)
Comments
1) Preheat the oven for 10 minutes.
Bread and pizza
Food
Conventional Cooking
True Fan Cooking
Tempera- Shelf poture (°C)
sition
Tempera- Shelf poture (°C)
sition
White
bread1)
190
1
190
1
60 - 70
1-2
pieces,
500 gr per
piece
Rye bread
190
1
180
1
30 - 45
In a bread
tin
Bread
rolls 1)
190
2
180
2 (2 and 4) 25 - 40
6 - 8 rolls
in a baking
tray
Pizza1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
In a baking
tray or a
deep pan
Scones1)
200
3
190
3
10 - 20
In a baking
tray
1) Preheat the oven for 10 minutes.
40
www.electrolux.com
Flans
Food
Conventional Cooking
True Fan Cooking
Time
(min)
Comments
Tempera- Shelf poture (°C)
sition
Tempera- Shelf poture (°C)
sition
Pasta flan
200
2
180
2
40 - 50
In a mould
Vegetable
flan
200
2
175
2
45 - 60
In a mould
Quiches1)
180
1
180
1
50 - 60
In a mould
Lasagne1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
In a mould
Cannelloni1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
In a mould
Time
(min)
Comments
1) Preheat the oven for 10 minutes.
Meat
Food
Conventional Cooking
True Fan Cooking
Tempera- Shelf poture (°C)
sition
Tempera- Shelf poture (°C)
sition
Beef
200
2
190
2
50 - 70
On a wire
shelf
Pork
180
2
180
2
90 - 120
On a wire
shelf
Veal
190
2
175
2
90 - 120
On a wire
shelf
English
210
roast beef,
rare
2
200
2
50 - 60
On a wire
shelf
English
210
roast beef,
medium
2
200
2
60 - 70
On a wire
shelf
English
210
roast beef,
well done
2
200
2
70 - 75
On a wire
shelf
Shoulder
of pork
180
2
170
2
120 - 150
With rind
Shin of
pork
180
2
160
2
100 - 120
2 pieces
Lamb
190
2
175
2
110 - 130
Leg
Chicken
220
2
200
2
70 - 85
Whole
ENGLISH
Food
Conventional Cooking
True Fan Cooking
Time
(min)
Comments
Tempera- Shelf poture (°C)
sition
Tempera- Shelf poture (°C)
sition
Turkey
180
2
160
2
210 - 240
Whole
Duck
175
2
220
2
120 - 150
Whole
Goose
175
2
160
1
150 - 200
Whole
Rabbit
190
2
175
2
60 - 80
Cut in
pieces
Hare
190
2
175
2
150 - 200
Cut in
pieces
Pheasant
190
2
175
2
90 - 120
Whole
Time
(min)
Comments
41
Fish
Food
Conventional Cooking
True Fan Cooking
Tempera- Shelf poture (°C)
sition
Tempera- Shelf poture (°C)
sition
Trout /
190
Sea bream
2
175
2
40 - 55
3 - 4 fish
Tuna fish / 190
Salmon
2
175
2
35 - 60
4 - 6 fillets
9.6 Grilling
Preheat the empty oven for 3
minutes before cooking.
Food
Quantity
Pieces
(g)
Tempera- Time (min)
ture (°C)
1st side
2nd side
Shelf position
Fillet
steaks
4
800
max.
12 - 15
12 - 14
4
Beef
steaks
4
600
max.
10 - 12
6-8
4
Sausages
8
-
max.
12 - 15
10 - 12
4
Pork
chops
4
600
max.
12 - 16
12 - 14
4
Chicken
(cut in 2)
2
1000
max.
30 - 35
25 - 30
4
42
www.electrolux.com
Food
Quantity
Pieces
(g)
Tempera- Time (min)
ture (°C)
1st side
2nd side
Shelf position
Kebabs
4
-
max.
10 - 15
10 - 12
4
Breast of
chicken
4
400
max.
12 - 15
12 - 14
4
Hamburger
6
600
max.
20 - 30
-
4
Fish fillet
4
400
max.
12 - 14
10 - 12
4
Toasted
sandwiches
4-6
-
max.
5-7
-
4
Toast
4-6
-
max.
2-4
2-3
4
9.7 Turbo Grilling
Beef
Food
Quantity
Temperature
(°C)
Time (min)
Shelf position
Roast beef or fillet,
rare1)
per cm of
thickness
190 - 200
5-6
1 or 2
Roast beef or fillet,
medium1)
per cm of
thickness
180 - 190
6-8
1 or 2
Roast beef or fillet,
well done1)
per cm of
thickness
170 - 180
8 - 10
1 or 2
Food
Quantity (kg)
Temperature
(°C)
Time (min)
Shelf position
Shoulder, neck,
ham joint
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
1 or 2
Chop, spare rib
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
1 or 2
Meat loaf
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 or 2
Pork knuckle (precooked)
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 or 2
Food
Quantity (kg)
Temperature
(°C)
Time (min)
Shelf position
Roast veal
1
160 - 180
90 - 120
1 or 2
1) Preheat the oven.
Pork
Veal
ENGLISH
43
Food
Quantity (kg)
Temperature
(°C)
Time (min)
Shelf position
Knuckle of veal
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 or 2
Food
Quantity (kg)
Temperature
(°C)
Time (min)
Shelf position
Leg of lamb,
roast lamb
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
1 or 2
Saddle of lamb
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
1 or 2
Quantity (kg)
Temperature
(°C)
Time (min)
Shelf position
Poultry portions 0.2 - 0.25 each
200 - 220
30 - 50
1 or 2
Chicken, half
0.4 - 0.5 each
190 - 210
35 - 50
1 or 2
Chicken, poulard
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
1 or 2
Duck
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 or 2
Goose
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 or 2
Turkey
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
1 or 2
Turkey
4-6
140 - 160
150 - 240
1 or 2
Food
Quantity (kg)
Temperature
(°C)
Time (min)
Shelf position
Whole fish
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
1 or 2
Lamb
Poultry
Food
Fish
9.8 Defrost
Food
Quantity
(g)
Defrosting
time (min)
Further defrost- Comments
ing time (min)
Chicken
1000
100 - 140
20 - 30
Place the chicken on an
upturned saucer placed
on a large plate. Turn
halfway through.
Meat
1000
100 - 140
20 - 30
Turn halfway through.
Meat
500
90 - 120
20 - 30
Turn halfway through.
Trout
150
25 - 35
10 - 15
-
Strawberries
300
30 - 40
10 - 20
-
44
www.electrolux.com
Food
Quantity
(g)
Defrosting
time (min)
Further defrost- Comments
ing time (min)
Butter
250
30 - 40
10 - 15
-
Cream
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Cream can also be
whipped when still
slightly frozen in places.
Gateau
1400
60
60
-
9.9 Drying - True Fan Cooking
• Cover trays with grease proof paper or
baking parchment.
• For a better result, stop the oven
halfway through the drying time, open
the door and let it cool down for one
night to complete the drying.
Vegetables
Food
Temperature
(°C)
Time (h)
Beans
60 - 70
Peppers
Shelf position
1 position
2 positions
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Vegetables for
sour
60 - 70
5-6
3
1/4
Mushrooms
50 - 60
6-8
3
1/4
Herbs
40 - 50
2-3
3
1/4
Temperature
(°C)
Time (h)
Shelf position
Plums
60 - 70
Apricots
Fruit
Food
1 position
2 positions
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Apple slices
60 - 70
6-8
3
1/4
Pears
60 - 70
6-9
3
1/4
10. CARE AND CLEANING
WARNING!
Refer to Safety chapters.
10.1 Notes on cleaning
• Clean the front of the appliance with a
soft cloth with warm water and a
cleaning agent.
• To clean metal surfaces, use a usual
cleaning agent.
• Clean the appliance interior after each
use. Fat accumulation or other food
remains may result in a fire. The risk is
higher for the grill pan.
• Clean stubborn dirt with a special oven
cleaner.
ENGLISH
• Clean all accessories after each use
and let them dry. Use a soft cloth with
warm water and a cleaning agent.
• If you have nonstick accessories, do
not clean them using aggressive
agents, sharp-edged objects or a
dishwasher. It can cause damage to
the nonstick coating.
10.2 Stainless steel or aluminium
appliances
Clean the oven door with a
wet sponge only. Dry it with a
soft cloth.
Do not use steel wool, acids
or abrasive materials as they
can damage the oven
surface. Clean the oven
control panel with the same
precautions.
10.3 Cleaning the door gasket
• Regularly do a check of the door
gasket. The door gasket is around the
frame of the oven cavity. Do not use
the appliance if the door gasket is
damaged. Contact an Authorised
Service Centre.
• To clean the door gasket, refer to the
general information about cleaning.
10.4 Removing the shelf
supports
45
2
1
Install the shelf supports in the opposite
sequence.
The retaining pins on the
telescopic runners must point
to the front.
10.5 Oven ceiling
WARNING!
Deactivate the appliance
before you remove the
heating element. Make sure
that the appliance is cold.
There is a risk of burns.
Remove the shelf supports.
You can remove the heating element to
clean the oven ceiling more easily.
1. Remove the screw which holds the
heating element. For the first time, use
a screwdriver.
To clean the oven, remove the shelf
supports.
1. Pull the front of the shelf support away
from the side wall.
2. Pull the rear end of the shelf support
away from the side wall and remove it.
2. Carefully pull the heating element
down.
3. Clean the oven ceiling with a soft cloth
with warm water and a cleaning agent,
and let it dry.
Install the heating element in the opposite
sequence.
Install the shelf supports.
46
www.electrolux.com
WARNING!
Make sure that the heating
element is correctly installed
and that it does not fall down.
10.6 Cleaning the oven door
The oven door has two glass panels. You
can remove the oven door and the internal
glass panel to clean it.
The oven door can close if
you try to remove the internal
glass panel before you
remove the oven door.
CAUTION!
Do not use the appliance
without the internal glass
panel.
3. Close the oven door halfway to the
first opening position. Then pull
forward and remove the door from its
seat.
1. Open the door fully and hold the two
door hinges.
4. Put the door on a soft cloth on a
stable surface.
2. Lift and turn the levers on the two
hinges.
5. Release the locking system to remove
the internal glass panel.
ENGLISH
47
Make sure that you install the internal
glass panel in the seats correctly.
6. Turn the two fasteners by 90° and
remove them from their seats.
10.7 Replacing the lamp
90°
7. First lift carefully and then remove the
glass panel.
Put a cloth on the bottom of the interior of
the appliance. It prevents damage to the
lamp glass cover and the cavity.
WARNING!
Danger of electrocution!
Disconnect the fuse before
you replace the lamp.
The lamp and the lamp glass
cover can be hot.
CAUTION!
Always hold the halogen lamp
with a cloth to prevent grease
residue from burning on the
lamp.
1
2
8. Clean the glass panel with water and
soap. Dry the glass panel carefully.
When the cleaning is completed, install the
glass panel and the oven door. Do the
above steps in the opposite sequence.
The screen-printing zone must face the
inner side of the door. Make sure that after
the installation the surface of the glass
panel frame on the screen-printing zones
is not rough when you touch it.
11. TROUBLESHOOTING
WARNING!
Refer to Safety chapters.
1. Deactivate the appliance.
2. Remove the fuses from the fuse box
or deactivate the circuit breaker.
The back lamp
1. Turn the lamp glass cover
counterclockwise to remove it.
2. Clean the glass cover.
3. Replace the lamp with a suitable 300
°C heat-resistant lamp.
4. Install the glass cover.
48
www.electrolux.com
11.1 What to do if...
Problem
Possible cause
Remedy
The oven does not heat up. The oven is deactivated.
Activate the oven.
The oven does not heat up. The clock is not set.
Set the clock.
The oven does not heat up. The necessary settings are
not set.
Make sure that the settings
are correct.
The oven does not heat up. The fuse is released.
Make sure that the fuse is
the cause of the malfunction. If the fuse releases
again and again, contact a
qualified electrician.
The lamp does not operate. The lamp is defective.
Replace the lamp.
Steam and condensation
You left the dish in the oven Do not leave the dishes in
settle on the food and in the for too long.
the oven for longer than 15
cavity of the oven.
- 20 minutes after the cooking process ends.
The display shows "12.00".
There was a power cut.
11.2 Service data
If you cannot find a solution to the
problem yourself, contact your dealer or
an Authorised Service Centre.
Reset the clock.
the front frame of the appliance cavity. Do
not remove the rating plate from the
appliance cavity.
The necessary data for the service centre
is on the rating plate. The rating plate is on
We recommend that you write the data here:
Model (MOD.)
.........................................
Product number (PNC)
.........................................
Serial number (S.N.)
.........................................
12. INSTALLATION
WARNING!
Refer to Safety chapters.
ENGLISH
12.3 Electrical installation
12.1 Building In
The manufacturer is not
responsible if you do not
follow the safety precautions
from the Safety chapters.
548 21
558
min. 550
114
16
20
600
49
min. 560
589
594
573
This appliance is supplied with a main plug
and a main cable.
12.4 Cable
Cable types applicable for installation or
replacement:
594
5
3
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VVF, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
For the section of the cable refer to the
total power on the rating plate and to the
table:
548 21
min. 550
20
590
558
16
114
min. 560
589
594
573
594
Total power (W)
Section of the
cable (mm²)
maximum 1380
3 x 0.75
maximum 2300
3x1
maximum 3680
3 x 1.5
5
3
The earth cord (green / yellow cable) must
be 2 cm longer than phase and neutral
cables (blue and brown cables).
12.2 Securing the appliance to
the cabinet
A
B
13. TECHNICAL INFORMATION
13.1 Technical data
Voltage
230 V
50
www.electrolux.com
Frequency
50 / 60 Hz
14. ENERGY EFFICIENCY
14.1 Product Fiche and information according to EU 65-66/2014
Supplier's name
Electrolux
Model identification
EEB4233POX
EOB3430AOX
Energy Efficiency Index
100.0
Energy efficiency class
A
Energy consumption with a standard load, conventional mode
0.93 kWh/cycle
Energy consumption with a standard load, fanforced mode
0.85 kWh/cycle
Number of cavities
1
Heat source
Electricity
Volume
72 l
Type of oven
Built-In Oven
Mass
EN 60350-1 - Household electric cooking
appliances - Part 1: Ranges, ovens, steam
ovens and grills - Methods for measuring
performance.
14.2 Energy saving
The appliance contains features which
help you save energy during everyday
cooking.
• General hints
– Make sure that the oven door is
closed properly when the
appliance operates and keep it
closed as much as possible during
the cooking.
– Use metal dishes to improve the
energy saving.
– When possible, put the food inside
the oven without heating it up.
EEB4233POX
32.6 kg
EOB3430AOX
33.1 kg
– When the cooking duration is
longer than 30 minutes, reduce the
oven temperature to minimum, 3 10 minutes before the end of the
cooking time, depending on the
duration of the cooking. The
residual heat inside the oven will
continue to cook.
– Use the residual heat to warm up
other foods.
• Cooking with fan - when possible,
use the cooking functions with fan to
save energy.
• Keep food warm - if you want to use
the residual heat to keep the meal
warm, choose the lowest possible
temperature setting.
ENGLISH
51
15. ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the symbol .
Put the packaging in applicable containers
to recycle it. Help protect the environment
and human health and to recycle waste of
electrical and electronic appliances. Do
*
not dispose appliances marked with the
symbol with the household waste.
Return the product to your local recycling
facility or contact your municipal office.
867310060-A-332014
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement