Electrolux EOB3430COX User manual

Electrolux EOB3430COX User manual
EOB3430COK
EOB3430COX
HR PEĆNICA
UPUTE ZA UPORABU
2
www.electrolux.com
SADRŽAJ
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI.............................................................................. 3
2. SIGURNOSNE UPUTE............................................................................................ 4
3. OPIS PROIZVODA...................................................................................................6
4. PRIJE PRVE UPORABE.......................................................................................... 6
5. SVAKODNEVNA UPORABA....................................................................................7
6. FUNKCIJE SATA......................................................................................................9
7. KORIŠTENJE PRIBORA........................................................................................10
8. DODATNE FUNKCIJE........................................................................................... 10
9. SAVJETI I PREPORUKE....................................................................................... 11
10. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.................................................................................19
11. RJEŠAVANJE PROBLEMA................................................................................. 22
12. POSTAVLJANJE.................................................................................................. 23
13. TEHNIČKI PODACI.............................................................................................. 25
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom donosi
desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan, projektiran je
misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni znajući da ćete
svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, prospekata, rješavanju problema, servisnim
informacija:
www.electrolux.com
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registerelectrolux.com
Kupovinu dodatne opreme, potrošnog materijala i originalnih rezervnih dijelova za
vaš uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na nazivnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
HRVATSKI
1.
3
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran ako
nepravilno postavljanje i uporaba uređaja uzrokuje
ozljede i oštećenja. Upute uvijek čuvajte s uređajem, za
buduće potrebe.
1.1 Sigurnost djece i slabijih osoba
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte
približavanje uređaju dok je u radu ili dok se hladi.
Dostupni dijelovi su vrući.
Ako je uređaj opremljen sigurnosnom blokadom za
djecu, preporučujemo da je uključite.
Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca
bez nadzora.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje ako
nisu pod trajnim nadzorom.
1.2 Opća sigurnost
•
•
•
Kvalificirana osoba mora postaviti ovaj uređaj i
zamijeniti kabel.
Unutrašnjost uređaja se zagrijava dok je u radu. Ne
dodirujte grijače u uređaju. Prilikom vađenja ili
stavljanja pribora ili posuđa obavezno koristite
rukavice za pećnicu.
Prije obavljanja zahvata održavanja isključite
napajanje.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj isključen
kako biste isključili mogućnost strujnog udara.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za
parno čišćenje.
Nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva za
čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla
na vratima pećnice jer mogu oštetiti površinu, a to
može dovesti do loma stakla.
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili
ovlašteni servisni centar ili slična kvalificirana osoba
mora ga zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
Za skidanje vodilica plitica najprije povucite prednji dio
vodilice, a zatim stražnji dio dalje od bočnih stijenki.
Vodilice polica vratite na mjesto obrnutim
redoslijedom.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
UPOZORENJE!
Samo kvalificirana osoba
smije postaviti ovaj uređaj.
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite svu ambalažu
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Pridržavajte se uputa za instalaciju
isporučenih s uređajem.
Budite pažljivi kada pomičete uređaj
jer je težak. Obavezno nosite zaštitne
rukavice.
Uređaj ne povlačite za ručku.
Održavajte minimalnu udaljenost od
drugih uređaja i kuhinjskih elemenata.
Provjerite je li uređaj postavljen ispod
i u blizini sigurnih struktura.
Bočne stranice uređaja moraju se
nalaziti pored uređaja ili kuhinjskih
elemenata iste visine.
2.2 Spajanje na električnu
mrežu
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sva spajanja na električnu mrežu
treba izvršiti kvalificirani električar.
Uređaj mora biti uzemljen.
Provjerite podudaraju li se električni
podaci na nazivnoj pločici s
električnim napajanjem. Ako to nije
slučaj, kontaktirajte električara.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
Ne koristite adaptere s više utičnica i
produžne kabele.
Pazite da ne oštetite utikač i kabel
napajanja. Ako je potrebno zamijeniti
električni kabel, to mora izvršiti
ovlašteni servisni centar.
Ne dopustite da kabel napajanje
dodiruje vrata uređaja, posebice kada
su vrata vruća.
Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne
može ukloniti bez alata.
Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
Ako je utičnica labava, nemojte
priključivati utikač.
HRVATSKI
•
•
•
•
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste utikač izvukli iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
Koristite samo odgovarajuće
izolacijske uređaje: automatske
sklopke, osigurače (osigurače na
uvrtanje izvaditi iz ležišta), sklopke i
releje zemnog spoja.
Električna instalacija mora imati
izolacijski uređaj koji vam omogućuje
iskapčanje uređaja iz električne mreže
na svim polovima. Izolacijski uređaj
mora imati kontakte s otvorom od
minimalno 3 mm.
Ovaj je uređaj usklađen s direktivama
EU.
2.3 Koristite
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede,
opeklina, strujnog udara ili
eksplozije.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj koristite samo u
kućanstvu.
Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
Provjerite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok
radi.
Isključite uređaj nakon svake
upotrebe.
Budite oprezni prilikom otvaranja
vrata uređaja u radu. Oslobađa se
vruća para.
Ne upravljajte uređajem vlažnim
rukama ili kada je u doticaju s vodom.
Ne pritišćite otvorena vrata.
Uređaj ne koristite kao radnu površinu
ili za čuvanje stvari.
Pažljivo otvarajte vrata. Korištenje
sastojaka koji sadrže alkohol može
izazvati miješanje alkohola i zraka.
Iskre ili otvoreni plamen ne smiju
dospjeti u blizinu uređaja kada
otvarate vrata.
Zapaljive predmete ili predmete
namočene zapaljivim sredstvima ne
stavljajte u uređaj, pored ili na njega.
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.
•
•
•
•
•
5
Kako biste spriječili oštećenje ili
gubitak boje emajla:
– ne stavljajte izravno na dno
uređaja posuđe ili druge
predmete.
– ne stavljajte aluminijsku foliju
izravno na dno uređaja.
– ne stavljajte vodu izravno u vrući
uređaj.
– ne držite vlažne posude i hranu u
uređaju nakon završetka kuhanja.
– budite oprezni prilikom vađenja ili
postavljanja pribora.
Gubitak boje emajla nema utjecaj na
performanse uređaja. To nije
neispravnost u smislu prava na
jamstvo.
Za vrlo vlažne kolače koristite duboku
pliticu. Voćni sokovi mogu izazvati
pojavu mrlja koje mogu biti trajne.
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.
Uvijek pecite sa zatvorenim vratima
pećnice.
2.4 Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od ozljede,
vatre ili oštećenja uređaja.
•
•
•
•
•
•
•
•
Prije održavanja, uređaj isključite i
utikač izvucite iz utičnice mrežnog
napajanja.
Provjerite je li uređaj hladan. Postoji
opasnost od puknuća staklenih ploča.
Staklene ploče vrata odmah
zamijenite kada su oštećene. Obratite
se ovlaštenom servisu.
Pazite pri uklanjanju vrata s uređaja.
Vrata su teška!
Uređaj redovito očistite kako biste
spriječili propadanje materijala
površine.
Preostala masnoća ili hrana u uređaju
može uzrokovati požar.
Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom. Koristite isključivo neutralni
deterdžent. Nikada ne koristite
abrazivna sredstva, jastučiće za
ribanje, otapala ili metalne predmete.
Ako koristite raspršivač za čišćenje
pećnice, poštujte sigurnosne upute na
ambalaži.
6
www.electrolux.com
•
Katalitički emajl nemojte čistiti (ako je
primjenjivo) nikakvom vrstom
deterdženta.
2.5 Unutarnje svjetlo
•
Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje
se koristi u ovom uređaju namijenjeno
je samo za kućanske uređaje. Ne
koristite ga za kućno osvjetljenje.
UPOZORENJE!
Opasnost od strujnog udara.
•
•
Koristite samo žarulje istih
karakteristika.
2.6 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
•
•
•
Prije zamjene žarulje, uređaj
iskopčajte iz električne mreže.
Iskopčajte uređaj iz napajanja.
Prerežite električni kabel i bacite ga.
Uklonite bravicu vrata kako biste
spriječili da se djeca i kućni ljubimci
zatvore u uređaj.
3. OPIS PROIZVODA
3.1 Opći pregled
1 2
3
4
5
6
7
5
8
4
11
3
9
2
1
10
3.2 Pribor
•
•
Žičana polica
Za posuđe, kolače u kalupu i pečenje
mesa.
Pekač za pecivo
Za torte i biskvite.
1 Upravljačka ploča
2 Regulator funkcija pećnice
3 Žarulja / simbol / indikator
temperature
4 Elektronički programator
5 Regulator temperature
6 Žaruljica/simbol/indikator
temperature
7 Grijač
8 Svjetlo
9 Ventilator
10 Vodilice police na skidanje
11 Položaji police
•
•
Plitica za roštiljanje/pečenje
Može se koristiti za pečenje kolača i
mesa ili kao plitica za sakupljanje
masnoće.
Sklopive vodilice
Za police i pekače.
4. PRIJE PRVE UPORABE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
4.1 Početno čišćenje
Izvadite sav pribor i sve pomične vodilice
za police iz uređaja.
HRVATSKI
Pogledajte poglavlje
„Čišćenje i održavanje“.
Uređaj očistite prije prve upotrebe.
Pribor i uklonjive vodilice polica vratite na
njihovo mjesto.
7
Pritišćite
sve dok indikator vremena
ne počne bljeskati.
Za postavljanje novog vremena,
pogledajte „Postavljanje vremena“.
4.4 Prethodno zagrijavanje
Predgrijte prazan uređaj kako bi se spalili
ostatci masnoće.
4.2 Postavljanje vremena
Prije uključivanja pećnice morate
namjestiti vrijeme.
Indikator funkcije vremena bljeska kad
pećnicu priključite na električno
napajanje, u slučaju prekida napajanja ili
kad tajmer nije postavljen.
ili
za postavljanje
Pritisnite tipku
točnog vremena.
Nakon otprilike pet sekundi treptanje
prestaje i na zaslonu se prikazuje
postavljeno vrijeme.
4.3 Promjena vremena
i najvišu
1. Postavite funkciju
temperaturu.
2. Pustite da uređaj radi 1 sat.
3. Postavite funkciju
i najvišu
temperaturu.
4. Pustite da uređaj radi 15 minuta.
i najvišu
5. Postavite funkciju
temperaturu.
6. Pustite da uređaj radi 15 minuta.
Dodatna oprema se može zagrijati više
nego inače. Uređaj može ispuštati miris i
dim. To je normalno. Osigurajte dovoljan
protok zraka.
Vrijeme ne možete
promijeniti Dok rade funkcije
Trajanje
ili Završetak
.
5. SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
5.1 Uvlačive tipke
Za početak korištenja uređaja pritisnite
regulator. Regulator se izvlači.
5.2 Uključivanje i isključivanje
uređaja
Ovisno o modelu, vaš
uređaj ima simbole,
indikatore ili svjetla tipki:
• Indikator se uključuje kad
se pećnica zagrije.
• Svjetlo se uključuje kad
uređaj radi.
• Simbol pokazuje
kontrolira li tipka funkcije
pećnice ili temperaturu.
1. Okrenite tipku funkcija pećnice za
odabir funkcija pećnice.
2. Okrenite regulator temperature za
odabir temperature.
3. Za isključivanje uređaja, prekidače za
funkcije pećnice i regulator
temperature okrenite u položaj
isključeno.
8
www.electrolux.com
5.3 Funkcija pećnice
Funkcije pećnice
Uporaba
Položaj Isključe‐ Uređaj je isključen.
no (Off)
Osvjetljenje un‐
utrašnjosti
Za uključivanje svjetla bez funkcije pečenja.
Gornji i donji gri‐ Za pečenje i prženje na jednoj razini.
jač
Gornji grijač
Za tamnjenje kruha, torti i kolača. Za završetak pe‐
čenih jela.
Donji grijač
Pečenje hrskavih kolača ili kolača s hrskavijom kori‐
com i konzerviranje namirnica.
Mali roštilj
Za roštiljanje plosnatih namirnica i pripremu tosta.
Veliki roštilj
Za pečenje tanjih komada hrane u većim količinama
i pripremanje tosta.
Turbo roštilj
Za pečenje većih komada mesa ili peradi s kostima
na jednoj razini police. Za pripremu zapečenih jela i
rumenjenje.
Gornji i donji gri‐ Za pečenje na 3 položaja polica istovremeno i suš‐
jač / Odmrza‐
enje hrane.Postavite temperaturu 20 - 40 °C niže
vanje
nego za Gornji i donji grijač .
Za odmrzavanje zamrznute hrane.
Pizza program
Za pečenje namirnica koje se trebaju intenzivnije
zapeći ili dobiti koricu na jednoj razini. Postavite
temperaturu pećnice za 20 - 40 °C niže nego za
Gornji i donji grijač.
5.4 Prikaz
A
B
C
A) Indikatori funkcija
B) Zaslon vremena
C) Indikatori funkcija
HRVATSKI
9
5.5 Tipke
Tipka
Funkcija
Opis
MINUS
Za postavljanje vremena.
SAT
Za postavljanje funkcije sata.
PLUS
Za postavljanje vremena.
6. FUNKCIJE SATA
6.1 Tablica funkcija sata
Funkcija sata
Uporaba
Vrijeme
Za postavljanje, promjenu ili provjeru vremena.
Podešavanje
vremena
Za postavljanje vremena odbrojavanja. Ova funkcija nema
utjecaja na rad uređaja.
Trajanje
Za postavljanje vremena kuhanja pećnice.
Završetak
Za postavljanje vremena isključenja pećnice.
Možete istovremeno koristiti
funkcije Trajanje
i
Završetak
kako biste
postavili vrijeme koje će
pećnica raditi te kad će se
isključiti. To vam omogućuje
uključenje uređaja s
odgodom. Prvo postavite
Trajanje
a zatim
Završetak
.
Na zaslonu se prikazuje
preostalo vrijeme funkcije
zvučnog alarma.
3. Kada vrijeme istekne, indikator
funkcije sata trepće i oglašava se
zvučni signal. Za isključivanje signala
pritisnite tipku.
4. Prekidač za funkcije pećnice i
regulator temperature okrenite u
položaj isključeno.
S funkcijama Trajanje
6.2 Postavljanje funkcija sata
i
Završetak
uređaj se
automatski isključuje.
Za Trajanje
i Završetak
, postavite
funkciju i temperaturu pećnice. To nije
6.3 Poništavanje funkcija sata
potrebno za Zvučni alarm
1. Pritiščite tipku
dok ne počne
bljeskati indikator potrebne funkcije.
.
dok indikator potrebne
1. Pritiščite
funkcije sata ne počne bljeskati.
2. Pritisnite
ili
za postavljanje
vremena za odgovarajuću funkciju
sata.
Funkcija sata radi. Na zaslonu se
prikazuje indikator za funkciju sata koju
ste postavili.
2. Pritisnite i držite .
Funkcija sata se nakon nekoliko sekundi
isključuje.
10
www.electrolux.com
7. KORIŠTENJE PRIBORA
2. Stavite mrežu za pečenje na
teleskopske vodilice i pažljivo ih
gurnite u pećnicu.
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
7.1 Sklopive vodilice
°C
Sačuvajte upute za
postavljanje teleskopskih
vodilica za buduću upotrebu.
Pomoću teleskopskih vodilica možete
lakše stavljati i vaditi plitice.
POZOR!
Nemojte čistiti teleskopske
vodilice u perilici posuđa.
Nemojte podmazivati
teleskopske vodilice.
1. Izvucite desnu i lijevu teleskopsku
vodilicu.
Obavezno teleskopske vodilice do kraja
gurnite prije nego što zatvorite vrata
pećnice.
°C
8. DODATNE FUNKCIJE
8.1 Ventilator za hlađenje
Kada uređaj radi, ventilator za hlađenje
automatski se uključuje kako bi površinu
uređaja održao hladnom. Ako isključite
uređaj, ventilator za hlađenje i dalje radi
sve dok se uređaj ne ohladi.
8.2 Sigurnosni termostat
Neispravan rad uređaja ili neispravne
komponente mogu uzrokovati opasno
pregrijavanje. Kako bi se to spriječilo,
paćnica ima sigurnosni termostat koji
prekida napajanje. Pećnica se
automatski ponovno uključuje kad
temperatura padne.
HRVATSKI
11
9. SAVJETI I PREPORUKE
možete promijeniti rezultate pečenja i
uzrokovati oštećenje emajla.
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
9.2 Pečenje kolača
Temperature i vremena
pečenja u tablicama služe
kao primjeri. Oni ovise o
receptima, kvaliteti i količini
korištenih sastojaka.
•
•
Ne otvarajte vrata pećnice prije isteka
3/4 postavljenog vremena kuhanja.
Ako koristite dvije posude za pečenje
istovremeno, ostavite jednu praznu
razinu između njih.
9.1 Opće informacije
9.3 Pečenje mesa i ribe
•
•
•
•
•
•
Uređaj ima pet položaja polica. Brojite
položaje polica od dna pećnice.
Uređaj ima poseban sustav pomoću
kojega zrak cirkulira, a para stalno
recirkulira. S tim sustavom možete
kuhati u parnom okolišu i održati
hranu mekanom iznutra a hrskavom
izvana. Skraćuje vrijeme pečenja i
potrošnju energije na minimum.
Vlaga se može kondenzirati u uređaju
ili na staklima vrata. To je normalno.
Uvijek se odmaknite od uređaja kad
otvarate vrata uređaja tijekom
kuhanja. Za smanjenje kondenzacije,
uključite uređaj da radi barem 10
minuta prije kuhanja.
Nakon svake uporabe uređaja očistite
vlagu.
Ne stavljajte predmete izravno na dno
uređaja i ne stavljajte aluminijsku foliju
na komponente dok kuhate. Time
•
•
Koristite duboku pliticu za vrlo masnu
hranu kako biste sačuvali pećnicu od
mrlja koje mogu biti trajne.
Ostavite meso otprilike 15 minuta prije
rezanja tako da se sok ne iscijedi.
Kako biste spriječili stvaranje
prevelike količine dima tijekom
pečenja, u duboku pliticu dodajte
malo vode. Za sprečavanje
kondenzacije dima, dodajte vode
svaki put nakon što se osuši.
9.4 Vremena pripremanja
Vremena kuhanja ovise o vrsti,
konzistentnosti i volumenu hrane.
U početku pratite tijek kuhanja. Pronađite
najbolje postavke (postavka topline,
vrijeme kuhanja itd.) za vaše posuđe,
recepte i količine tijekom korištenja
uređaja.
9.5 Tablice za pečenje tijesta/peciva i mesa/ribe
Kolači
Jelo
Gornji i donji grijač
Vrući zrak
Vrijeme
(min)
Napo‐
mene
Tempera‐
tura (°C)
Položaj
rešetke
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Recepti s 170
tučenim ti‐
jestom
2
160
3 (2 i 4)
45 - 60
U kalupu
za torte
Prhko ti‐
jesto
170
2
160
3 (2 i 4)
20 - 30
U kalupu
za torte
Kolač sa
170
sirom i
maslacem
1
165
2
60 - 80
U kalupu
za torte od
26 cm
12
www.electrolux.com
Jelo
Gornji i donji grijač
Vrući zrak
Vrijeme
(min)
Napo‐
mene
Tempera‐
tura (°C)
Položaj
rešetke
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Kolač s ja‐ 170
bukama
(pita od
jabuka)1)
2
160
2 (lijevo i
desno)
80 - 100
U dva ka‐
lupa za pe‐
čenje torte
od 20 cm
na mreži
za pečenje
Štrudl
175
3
150
2
60 - 80
U plitici za
pečenje
Torta s
marmela‐
dom
170
2
165
2 (lijevo i
desno)
30 - 40
U kalupu
za torte od
26 cm
Kolač od 170
dizanog ti‐
jesta
2
160
2
50 - 60
U kalupu
za torte od
26 cm
Božićni
kolač/
bogati
voćni ko‐
lač1)
160
2
150
2
90 - 120
U kalupu
za torte od
20 cm
Kolač od
šljiva1)
175
1
160
2
50 - 60
U kalupu
za pečenje
kruha
Mali kolači 170
- jedna ra‐
zina
3
140 - 150
3
20 - 30
U plitici za
pečenje
Mali kolači - dvije ra‐
zine
-
140 - 150
2i4
25 - 35
U plitici za
pečenje
Mali kolači - tri razine
-
140 - 150
1, 3 i 5
30 - 45
U plitici za
pečenje
Biskvit /
140
rezanci jedna razi‐
na
3
140 - 150
3
30 - 35
U plitici za
pečenje
Biskvit /
rezanci dvije ra‐
zine
-
-
140 - 150
2i4
35 - 40
U plitici za
pečenje
Biskvit /
rezanci tri razine
-
-
140 - 150
1, 3 i 5
35 - 45
U plitici za
pečenje
HRVATSKI
Jelo
Gornji i donji grijač
Vrući zrak
Tempera‐
tura (°C)
Položaj
rešetke
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Poljupci - 120
jedna razi‐
na
3
120
Meringue
torte dvije ra‐
zine1)
-
-
Žemlje1)
190
13
Vrijeme
(min)
Napo‐
mene
3
80 - 100
U plitici za
pečenje
120
2i4
80 - 100
U plitici za
pečenje
3
190
3
12 - 20
U plitici za
pečenje
Ekleri 190
jedna razi‐
na
3
170
3
25 - 35
U plitici za
pečenje
Ekleri dvije ra‐
zine
-
-
170
2i4
35 - 45
U plitici za
pečenje
Voćne
pite
180
2
170
2
45 - 70
U kalupu
za torte od
20 cm
Bogata
160
voćna tor‐
ta
1
150
2
110 - 120
U kalupu
za torte od
24 cm
Sendvič
Victoria
1
160
2 (lijevo i
desno)
50 - 60
U kalupu
za torte od
20 cm
Vrijeme
(min)
Napo‐
mene
170
1) Predgrijavanje 10 minuta.
Kruh i pizza
Jelo
Gornji i donji grijač
Vrući zrak
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Bijeli
kruh1)
190
1
190
1
60 - 70
1 - 2 ko‐
mada, 500
g po ko‐
madu
Raženi
kruh
190
1
180
1
30 - 45
U kalupu
za pe‐
čenje kru‐
ha
14
www.electrolux.com
Jelo
Gornji i donji grijač
Vrući zrak
Vrijeme
(min)
Napo‐
mene
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Peciva1)
190
2
180
2 (2 i 4)
25 - 40
6 - 8 kiflica
u pekaču
za pecivo
Pizza1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
U pekaču
za pecivo
ili dubokoj
plitici
Pogače1)
200
3
190
3
10 - 20
U plitici za
pečenje
Vrijeme
(min)
Napo‐
mene
1) Predgrijavanje 10 minuta.
Pite
Jelo
Gornji i donji grijač
Vrući zrak
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Zapečena
tjestenina
200
2
180
2
40 - 50
U kalupu
Pita od
prhkog ti‐
jesta s
povrćem
200
2
175
2
45 - 60
U kalupu
Bureci1)
180
1
180
1
50 - 60
U kalupu
Lasagne1) 180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
U kalupu
Caneloni1) 180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
U kalupu
Vrijeme
(min)
Napo‐
mene
1) Predgrijavanje 10 minuta.
Meso
Jelo
Gornji i donji grijač
Vrući zrak
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Govedina
200
2
190
2
50 - 70
Na mreži
za pe‐
čenje
Svinjsko
meso
180
2
180
2
90 - 120
Na mreži
za pe‐
čenje
HRVATSKI
Jelo
Gornji i donji grijač
Vrući zrak
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Teletina
190
2
175
Englesko
goveđe
pečenje,
slabo pe‐
čeno
210
2
Englesko
goveđe
pečenje,
srednje
pečeno
210
Englesko
goveđe
pečenje,
dobro pe‐
čeno
15
Vrijeme
(min)
Napo‐
mene
2
90 - 120
Na mreži
za pe‐
čenje
200
2
50 - 60
Na mreži
za pe‐
čenje
2
200
2
60 - 70
Na mreži
za pe‐
čenje
210
2
200
2
70 - 75
Na mreži
za pe‐
čenje
Svinjska
plećka
180
2
170
2
120 - 150
S koricom
Svinjske
nogice
180
2
160
2
100 - 120
2 komada
Janjetina
190
2
175
2
110 - 130
But
Pile
220
2
200
2
70 - 85
Cijelo
Purica
180
2
160
2
210 - 240
Cijela
Patka
175
2
220
2
120 - 150
Cijela
Guska
175
2
160
1
150 - 200
Cijela
Zec
190
2
175
2
60 - 80
Razrezan
na ko‐
made
Zec
190
2
175
2
150 - 200
Razrezan
na ko‐
made
Fazan
190
2
175
2
90 - 120
Cijeli
16
www.electrolux.com
Riba
Jelo
Gornji i donji grijač
Vrući zrak
Vrijeme
(min)
Napo‐
mene
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Pastrva/
komarča
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 ribe
Tuna/
losos
190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 fileta
9.6 Mali roštilj
Ugrijte praznu pećnicu 3
minute prije kuhanja.
Jelo
Količina
Komada
(g)
Tempera‐ Vrijeme (min)
tura (°C)
1. strana 2. strana
Teleći
odresci
4
800
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Goveđi
odrezak
4
600
maks.
10 - 12
6-8
4
Kobasice
8
-
maks.
12 - 15
10 - 12
4
Svinjski
kotleti
4
600
maks.
12 - 16
12 - 14
4
Pile (raz‐
rezano na
2 dijela)
2
1000
maks.
30 - 35
25 - 30
4
Kebaby
4
-
maks.
10 - 15
10 - 12
4
Pileća
prsa
4
400
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Hambur‐
gery
6
600
maks.
20 - 30
-
4
Riblji filet
4
400
maks.
12 - 14
10 - 12
4
Tost send‐ 4 - 6
viči
-
maks.
5-7
-
4
Tost
-
maks.
2-4
2-3
4
4-6
Položaj
rešetke
HRVATSKI
9.7 Turbo roštilj
Govedina
Jelo
Količina
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min) Položaj re‐
šetke
Goveđe pečenje ili po cm debljine 190 - 200
file, slabo pečeno
5-6
1 ili 2
Goveđe pečenje ili po cm debljine 180 - 190
file, srednje peče‐
no
6-8
1 ili 2
Goveđe pečenje ili po cm debljine 170 - 180
file, dobro pečeno
8 - 10
1 ili 2
Svinjetina
Jelo
Količina (kg)
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Plećka, vrat, but
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
1 ili 2
Kotlet, rebra
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
1 ili 2
Mesna štruca
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 ili 2
Buncek (prethod‐
no kuhan)
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 ili 2
Količina (kg)
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Teleće pečenje 1
160 - 180
90 - 120
1 ili 2
Teleća koljeni‐
ca
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 ili 2
Količina (kg)
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Janjeći but,
1 - 1.5
janjeće pečenje
150 - 170
100 - 120
1 ili 2
Janjeći hrbat
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
1 ili 2
Jelo
Količina (kg)
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Perad u koma‐
dima
0,2 - 0,25 svaki 200 - 220
komad
30 - 50
1 ili 2
Polovica pileta
0,4 - 0,5 svaki
komad
35 - 50
1 ili 2
Teletina
Jelo
Janjetina
Jelo
Perad
190 - 210
17
18
www.electrolux.com
Jelo
Količina (kg)
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Pile, mlada ko‐
koš
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
1 ili 2
Patka
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 ili 2
Guska
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 ili 2
Purica
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
1 ili 2
Purica
4-6
140 - 160
150 - 240
1 ili 2
Jelo
Količina (kg)
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Riba
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
1 ili 2
Riba
9.8 Odmrzavanje
Jelo
Količina
(g)
Vrijeme
Naknadno vri‐
odmrzavan‐ jeme odmrza‐
ja (min.)
vanja (min)
Napomene
Pile
1000
100 - 140
20 - 30
Pile stavite na okrenuti
tanjurić postavljen u ve‐
liki tanjur. Preokrenuti
kada prođe pola vreme‐
na.
Meso
1000
100 - 140
20 - 30
Preokrenuti kada prođe
pola vremena.
Meso
500
90 - 120
20 - 30
Preokrenuti kada prođe
pola vremena.
Pastrva
150
25 - 35
10 - 15
-
Jagode
300
30 - 40
10 - 20
-
Maslac
250
30 - 40
10 - 15
-
Krema
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Vrhnje se može tući i
kada je još djelomično
zamrznuto.
Gateau torta
1400
60
60
-
9.9 Sušenje - Vrući zrak
•
•
Prekrijte police masnim papirom ili
papirom za pečenje.
Za bolje rezultate, zaustavite pećnicu
na pola vremena sušenja, otvorite
vrata i pustite da se osuši preko noći
za dovršetak sušenja.
HRVATSKI
19
Povrće
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (h)
Grah
60 - 70
Paprike
Položaj rešetke
1 položaj
2 položaja
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Ukiseljeno
povrće
60 - 70
5-6
3
1/4
Gljive
50 - 60
6-8
3
1/4
Začinsko bilje
40 - 50
2-3
3
1/4
Temperatura
(°C)
Vrijeme (h)
Položaj rešetke
Šljive
60 - 70
Marelice
60 - 70
Voće
Jelo
1 položaj
2 položaja
8 - 10
3
1/4
8 - 10
3
1/4
Jabuke izre‐
60 - 70
zane na ploške
6-8
3
1/4
Kruške
6-9
3
1/4
60 - 70
10. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
10.1 Napomene o čišćenju
•
•
•
•
•
•
Prednju stranu pećnice očistite
mekom krpom namočenom u mlaku
vodu sa sredstvom za čišćenje.
Za čišćenje metalnih površina koristite
uobičajeno sredstvo za čišćenje.
Unutrašnjost uređaja očistite nakon
svake upotrebe. Nakupljanje masti ili
drugih ostataka hrane može rezultirati
požarom. Rizik je veći za pliticu
roštilja.
Tvrdokorne mrlje čistite posebnim
sredstvom za čišćenje pećnica.
Nakon svake upotrebe očistite svu
dodatnu opremu i pustite da se osuši.
Koristite meku krpu namočenu u toplu
vodu sa sredstvom za čišćenje.
Ako je dodatna oprema od neljepljivog
materijala, ne čistite je agresivnim
sredstvima, oštrim predmetima ili u
perilici posuđa. To može uzrokovati
oštećenja na neljepljivom sloju.
10.2 Uređaji od nehrđajućeg
čelika ili aluminija
Očistite vrata pećnice samo
vlažnom spužvom. Osušite
mekanom krpom. Ne
koristite čeličnu vunu,
kiseline ili abrazivne
proizvode koji bi mogli
oštetiti površinu pećnice.
Očistite upravljačku ploču
pećnice uz isti oprez.
10.3 Čišćenje brtve vrata
•
•
Redovno provjeravajte brtvu vrata.
Brtva vrata nalazi se oko ruba
unutrašnjosti pećnice. Ne koristite
uređaj ako je brtva vrata oštećena.
Kontaktirajte ovlašteni servisni centar.
Za čišćenje brtve vrata, pogledajte
opće informacije o čišćenju.
20
www.electrolux.com
10.4 Skidanje nosača polica
Za čišćenje pećnice, skinite vodilice
polica.
1. Prednji dio vodilice police povucite
dalje od bočne stjenke.
2. Stražnji dio vodilice police povucite s
bočne stjenke i uklonite ga.
2. Pažljivo povucite grijaći element
prema dolje.
3. Očistite strop pećnice mekom krpom,
toplom vodom i sredstvom za
čišćenje i pustite da se osuši.
Grijač vratite na mjesto obrnutim
redoslijedom.
Postavite nosače police.
UPOZORENJE!
Provjerite dali je grijaći
element pravilno postavljen i
da ne pada dolje.
2
1
Vodilice polica vratite na mjesto obrnutim
redoslijedom.
Zatike za držanje na
teleskopskim vodilicama
morate usmjeriti prema
naprijed.
10.5 Strop pećnice
UPOZORENJE!
Uređaj isključite prije
skidanja grijača. Provjerite je
li uređaj hladan. Postoji
opasnost od opeklina.
Uklonite vodilice polica.
Možete skinuti grijač kako biste lakše
očistili strop pećnice.
1. Uklonite vijak koji drži grijaći element.
Po prvi put upotrijebite odvijač.
10.6 Čišćenje vrata pećnice
Vrata pećnice imaju tri staklene
ploče.Možete skinuti vrata pećnice i
unutarnje staklene ploče kako biste ih
očistili.
Vrata pećnice bi se mogla
zatvoriti ako staklene ploče
pokušate skinuti prije nego
skinete vrata pećnice.
POZOR!
Uređaj ne upotrebljavajte
bez staklenih ploča.
1. Otvorite vrata do kraja i pridržite
šarke vrata.
HRVATSKI
21
5. Otpustite sustav zaključavanja kako
biste skinuli staklene ploče.
2. Podignite i okrenite poluge na
objema šarkama.
6. Dva pričvrsna elementa okrenite za
90° i izvucite ih iz ležišta.
90°
3. Zatvorite vrata pećnice napola, do
prvog položaja. Zatim povucite vrata
prema naprijed i izvadite ih iz ležišta.
7. Prvo pažljivo podignite, a zatim
skinite staklene ploče jednu po jednu.
Krenite od gornje ploče.
1
4. Stavite vrata na stabilnu površinu
zaštićenu mekom krpom.
2
8. Staklene ploče očistite sapunicom.
Pažljivo osušite staklene ploče.
22
www.electrolux.com
Kad završite čišćenje, postavite staklene
ploče i vrata pećnice. Gore opisane
korake obavite obrnutim redoslijedom.
Pazite da staklene ploče (A i B) vratite
ispravnim redoslijedom. Prva ploča (A)
ima dekorativni okvir. Zona s tiskom
mora biti okrenuta prema unutrašnjoj
strani vrata. Osigurajte da nakon
postavljanja površina okvira staklene
ploče (A) na mjestu otiska nije hrapava
na dodir.
A
B
10.7 Zamjena žarulje
Na dno unutrašnjosti uređaja postavite
krpu. To će spriječiti oštećenje na
staklenom poklopcu žaruljie i
unutrašnjosti.
UPOZORENJE!
Opasnost od električnog
udara! Prije zamjene žarulje
isključite osigurač. Žarulja i
stakleni poklopac žarulje
mogu biti vrući.
POZOR!
Uvijek držite halogenu
žarulju krpom kako biste
spriječili izgaranje naslaga
masti na žarulji.
1. Isključite uređaj.
2. Izvadite osigurače iz kutije s
osiguračima ili isključite sklopku.
Stražnje svjetlo
Osigurajte da unutarnje staklene ploče
postavite ispravno na mjesto.
11. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
1. Okrenite stakleni poklopac žaruljice u
smjeru suprotnom od kazaljke na
satu i skinite ga.
2. Očistite stakleni poklopac.
3. Zamijenite žarulju odgovarajućom
žaruljom koja je otporna na toplinu od
300 °C.
4. Postavite stakleni poklopac.
HRVATSKI
23
11.1 Rješavanje problema...
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Pećnica se ne grije.
Pećnica je isključena.
Uključite pećnicu.
Pećnica se ne grije.
Sat nije namješten.
Namjestite sat.
Pećnica se ne grije.
Nisu postavljene potrebne
postavke.
Provjerite jesu li postavke
točne.
Pećnica se ne grije.
Osigurač je iskočio.
Provjerite je li osigurač uz‐
rok kvara. Ako osigurač
stalno iskače, kontaktirajte
ovlaštenog električara.
Svjetlo pećnice ne radi.
Svjetlo pećnice nije isprav‐ Zamijenite svjetlo pećnice.
no.
Para i kondenzat nakuplja‐ Jelo ste predugo ostavili u
ju se na hrani i u unutrašn‐ pećnici.
josti pećnice
Jelo ne ostavljajte u pećni‐
ci dulje od 15 – 20 minuta
nakon završetka pečenja.
Na zaslonu se prikazuje
"12.00"
Ponovno postavite sat.
Došlo je do nestanka elek‐
trične energije.
11.2 Servisni podaci
Ako sami ne možete pronaći rješenje
problema, obratite se dobavljaču ili
ovlaštenom servisnom centru.
se na prednjem okviru kućišta uređaja.
Ne vadite nazivnu pločicu iz unutrašnjosti
uređaja.
Podaci potrebni za servis nalaze se na
nazivnoj pločici. Nazivna pločica nalazi
Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:
Model (MOD.)
.........................................
Broj proizvoda (PNC)
.........................................
Serijski broj (S.N.)
.........................................
12. POSTAVLJANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
24
www.electrolux.com
12.1 Ugradnja
12.3 Električna instalacija
Proizvođač nije odgovoran
ako ne poštujete sigurnosne
mjere iz poglavlja o
sigurnosti.
min. 550
20
600
min. 560
548
20
12.4 Kabel
558
573
589
594
548 20
558
590
min. 560
573
589
594
5
12.2 Pričvršćivanje uređaja za
kuhinjski ormarić
A
B
Vrste kabela primjenjive za instalaciju ili
zamjenu: H07 RN-F, H05 RN-F, H05
RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05
BB-F.
Za presjek kabela pogledajte ukupnu
snagu na nazivnoj pločici i tablicu:
5
min. 550
20
Ovaj uređaj ima glavni utikač i kabel za
napajanje.
Ukupna snaga
(W)
Presjek kabela
(mm²)
maksimalno 1380
3 x 0,75
maksimalno 2300
3x1
maksimalno 3680
3 x 1,5
Uzemljenje (zeleno-žuti vodič) mora biti 2
cm dulje od vodiča faze i nule (smeđi i
plavi vodiči).
HRVATSKI
13. TEHNIČKI PODACI
13.1 Tehnički podaci
Napon
230 V
Frekvencija
50 Hz
14. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale koji na sebi imaju
oznaku . Ambalažu za recikliranje
odložite u prikladne spremnike. Pomozite
u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja te u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne odlažite zajedno s
kućnim otpadom. Proizvod odnesite na
lokalno reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
*
25
26
www.electrolux.com
HRVATSKI
27
867304315-A-092014
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement