Electrolux EOB43430OW Kasutusjuhend

Electrolux EOB43430OW Kasutusjuhend | Manualzz
EOB43430OW
ET
Ahi
Kasutusjuhend
2
www.electrolux.com
SISUKORD
1. OHUTUSINFO.................................................................................................... 3
2. OHUTUSJUHISED............................................................................................. 4
3. TOOTE KIRJELDUS...........................................................................................6
4. ENNE ESIMEST KASUTAMIST......................................................................... 7
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE............................................................................ 7
6. KELLA FUNKTSIOONID.................................................................................... 9
7. TARVIKUTE KASUTAMINE............................................................................. 10
8. LISAFUNKTSIOONID.......................................................................................11
9. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID..............................................................................12
10. PUHASTUS JA HOOLDUS............................................................................ 20
11. VEAOTSING...................................................................................................22
12. PAIGALDAMINE.............................................................................................23
13. ENERGIATÕHUSUS...................................................................................... 24
SULLE MÕELDES
Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille
loomisel on rakendatud pikaaegset asjatundlikku kogemust ja uuenduslikkust.
Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal te seda ka ei
kasuta – suurepärastes tulemustes võite te alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo:
www.electrolux.com/webselfservice
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registerelectrolux.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
EESTI
1.
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta
endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis
on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast
kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles,
et saaksite seda vajadusel vaadata.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
•
Seda seadet võivad kasutada üle 8-aastased lapsed
ning füüsilise, sensoorse või vaimse erivajadusega
inimesed või kogemuste ja teadmisteta isikud juhul,
kui nende tegevuse üle on järelvalve ja neid
juhendatakse seadme turvalise kasutamise osas ning
nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid
ohte.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas
ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui
see töötab või jahtub. Mitmed juurdepääsetavad osad
on kuumad.
Kui seadmel on olemas lapselukk, tuleks see sisse
lülitada.
Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
Alla 3-aastasi lapsi ei tohi kunagi töötava seadme
lähedusse lubada.
1.2 Üldine ohutus
•
•
Seadet tohib paigaldada ja kaablit vahetada ainult
kvalifitseeritud elektrik!
HOIATUS! Seade ja selle juurde kuuluvad osad
lähevad kasutamise ajal kuumaks. Olge ettevaatlik, et
te kütteelemente ei puutuks. Alla 8-aastased lapsed
tohivad olla seadme läheduses ainult siis, kui nad on
täiskasvanu pideva järelvalve all.
3
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Tarvikute või ahjunõude eemaldamisel või
sisestamisel kasutage alati pajakindaid.
Enne hooldustöid eemaldage seade vooluvõrgust.
Elektrilöögi ärahoidmiseks tuleb seade enne
ahjuvalgusti vahetamist kindlasti välja lülitada.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.
Ärge kasutage ukseklaasi puhastamiseks karedaid,
abrasiivseid puhasteid ega teravaid metallist
kaabitsaid, sest need võivad klaasi pinda kriimustada,
mille tagajärjel võib klaas puruneda.
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see elektriohutuse
tagamiseks välja vahetada tootja, selle volitatud
hooldekeskuse või vastavat kvalifikatsiooni omava
isiku poolt.
Ahjuplaadi tugede eemaldamiseks tõmmake esmalt
plaaditoe esiots ja seejärel tagumine ots külgseina
küljest lahti. Paigaldage ahjuplaadi toed tagasi
vastupidises järjekorras.
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
HOIATUS!
Seadet tohib paigaldada
ainult kvalifitseeritud elektrik!
•
•
•
•
•
•
•
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
Ärge kunagi tõmmake seadet
käepidemest.
Tagage minimaalne kaugus muudest
seadmetest ja mööbliesemetest.
Veenduge, et seade on paigaldatud
kindlate konstruktsioonide alla ja
kõrvale.
Seadme küljed peavad jääma vastu
teiste sama kõrgusega seadmete
külgi.
•
Seade on varustatud elektrilise
jahutussüsteemiga. Seda tuleb
kasutada elektritoitega.
2.2 Elektriühendus
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
Kõik elektriühendused peab teostama
kvalifitseeritud elektrik.
Seade peab olema maandatud.
Kontrollige, kas andmesildil toodud
elektrilised parameetrid vastavad
vooluvõrgu näitajatele. Vastasel juhul
võtke ühendust elektrikuga.
Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud ohutut pistikupesa.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
Veenduge, et te ei vigastaks
toitepistikut ega -juhet. Kui seadme
toitekaabel tuleb välja vahetada, siis
pöörduge meie hoolduskeskusse.
EESTI
•
•
•
•
•
•
•
•
Jälgige, et toitejuhe ei jääks vastu
seadme ust, eriti siis, kui uks on
kuum.
Isoleeritud ja isoleerimata osad
peavad olema kinnitatud nii, et neid ei
saaks eemaldada ilma tööriistadeta.
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna
toitepistikut pange.
Seadet välja lülitades ärge tõmmake
toitekaablist. Hoidke alati kinni
toitepistikust.
Kasutage ainult õigeid
isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid,
kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb
pesast eemaldada), maalekkevoolu
kaitsmeid ja kontaktoreid.
Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb
varustada mitmepooluselise
isolatsiooniseadisega.
Isolatsiooniseadise lahutatud
kontaktide vahemik peab olema
vähemalt 3 mm.
See seade vastab EÜ direktiividele.
2.3 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastuse, põletuse,
elektrilöögi või plahvatuse
oht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
See seade on ette nähtud ainult
koduseks kasutamiseks.
Ärge muutke seadme tehnilisi
omadusi.
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei
oleks tõkestatud.
Ärge jätke töötavat seadet
järelevalveta.
Lülitage seade välja pärast igakordset
kasutamist.
Olge töötava seadme ukse avamisel
ettevaatlik. Välja võib paiskuda tulist
õhku.
Ärge kasutage seadet märgade
kätega või juhul, kui seade on
kontaktis veega.
Äge suruge avatud uksele.
Ärge kasutage seadet tööpinna ega
hoiukohana.
Seadme ust avades olge ettevaatlik.
Alkoholi sisaldavate komponentide
•
•
5
kasutamise tagajärjel võib alkohol
õhuga seguneda.
Kui avate ukse, vältige seadme
läheduses sädemeid või lahtist leeki.
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
•
•
•
•
Et ära hoida emaili kahjustumist või
värvi muutumist:
– ärge asetage ahjunõusid ega teisi
esemeid vahetult seadme põhjale.
– ärge asetage alumiiniumfooliumit
vahetult seadme põhjale.
– ärge pange vett vahetult kuuma
seadmesse.
– ärge hoidke niiskeid nõusid ja
toitu seadmes pärast
toiduvalmistamise lõppu.
– olge tarvikute eemaldamisel ja
paigaldamisel ettevaatlik.
Emaili värvi muutumine ei mõjuta
seadme tööd.
Niiskemaid koostisaineid sisaldavate
kookide puhul kasutage sügavat
panni. Puuviljamahlad tekitavad
püsivaid plekke.
See seade on ette nähtud ainult
toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel,
näiteks ruumide soojendamiseks,
seda kasutada ei tohi.
Küpsetamisel peab ahjuuks olema
alati suletud.
Kui seade paigaldatakse köögimööbli
paneeli (nt ukse) taha, siis jälgige, et
seadme kasutamise ajal oleks uks
alati lahti. Vastasel korral võib kinnise
mööblipaneeli taha kogunev niiskus
kahjustada nii seadet, mööblit kui ka
põrandat. Ärge sulgege paneeli või
ust, enne kui seade pole
kasutusjärgselt täielikult maha
jahtunud.
2.4 Puhastus ja hooldus
HOIATUS!
Vigastuse, tulekahju või
seadme kahjustamise oht!
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Enne hooldust lülitage seade välja ja
ühendage toitepistik pistikupesast
lahti.
Veenduge, et seade on maha
jahtunud. Klaaspaneelid võivad
puruneda.
Kui ukse klaaspaneeli tekib mõra,
tuleb see kohe välja vahetada.
Pöörduge volitatud hoolduskeskusse.
Olge ukse seadme küljest
eemaldamisel ettevaatlik. Uks on
raske!
Puhastage seadet regulaarselt, et
vältida pinnamaterjali kahjustumist.
Puhastage seadet pehme niiske
lapiga. Kasutage ainult neutraalseid
pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, abrasiivseid
küürimisšvamme, lahusteid ega
metallist esemeid.
Ahjupihusti kasutamisel järgige
pakendil olevaid ohutusjuhiseid.
Katalüütilise emaili (kui see on
olemas) puhastamisel ärge kasutage
mingeid pesuaineid.
2.5 Sisevalgusti
•
Selles seadmes kasutatav valgustipirn
või halogeenlamp on mõeldud
kasutamiseks ainult kodumasinates.
Ärge kasutage seda ruumide
valgustamiseks.
HOIATUS!
Elektrilöögi oht!
•
•
Enne lambi asendamist ühendage
seade vooluvõrgust lahti.
Kasutage ainult ühesuguste tehniliste
näitajatega lampe.
2.6 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt
läbi ja visake ära.
Eemaldage uksekäepide, et vältida
laste või lemmikloomade seadmesse
lõksujäämist.
2.7 Hooldus
•
•
Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Kasutage ainult originaalvaruosi.
3. TOOTE KIRJELDUS
3.1 Ülevaade
1 2
3
4
5
6
7
5
8
4
11
3
9
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Juhtpaneel
Ahju funktsioonide nupp
Toitelamp / sümbol
Elektronprogrammeerija
Temperatuuri nupp
Temperatuuri indikaator / sümbol
Kütteelement
Valgusti
Ventilaator
Ahjuriiuli tugi, eemaldatav
Ahjuriiuli tasandid
10
3.2 Tarvikud
•
Traatrest
•
Keedunõudele, koogivormidele,
praadidele.
Küpsetusplaat
EESTI
•
Kookidele ja küpsistele.
Sügav pann
Küpsetamiseks ja röstimiseks või
rasva kogumiseks.
•
7
Teleskoopsiinid
Restidele ja plaatidele.
4. ENNE ESIMEST KASUTAMIST
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Kellaaja valimiseks vt jaotist
"Kella funktsioonid".
4.1 Esmane puhastamine
Eemaldage kõik tarvikud ja
eemaldatavad ahjuriiuli toed.
Vt jaotist "Puhastus ja
hooldus".
Puhastage seadet ja tarvikuid enne
esimest kasutamist.
Pange kõik tarvikud ja eemaldatavad
ahjuresti toed oma kohale tagasi.
4.2 Eelkuumutus
Eelsoojendage tühja seadet, et põletada
ära allesjäänud rasv.
ja maksimaalne
1. Valige funktsioon
temperatuur.
2. Laske seadmel tund aega töötada.
3. Valige funktsioon
ja määrake
maksimaalne temperatuur.
4. Laske seadmel 15 minutit töötada.
ja määrake
5. Valige funktsioon
maksimaalne temperatuur.
6. Laske seadmel 15 minutit töötada.
Tarvikud võivad tavalisest kuumemaks
minna. Seade võib väljastada lõhna ja
tossu. Tegu pole veaga. Veenduge, et
õhk saab piisavalt liikuda.
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
5.1 Sisselükatavad nupud
Seadme kasutamiseks vajutage nuppu.
Nupp tõuseb esile.
5.2 Seadme sisse- ja
väljalülitamine
Olenevalt mudelist on
seadmel tuled,
nupusümbolid või
indikaatorid
• Tuli süttib, kui seade
töötab.
• Sümbol näitab, kas
nupuga juhitakse
ahjufunktsioone või
temperatuuri.
• Indikaator süttib, kui ahi
kuumeneb.
1. Ahju funktsiooni valimiseks keerake
ahjufunktsioonide nuppu.
2. Temperatuuri valimiseks keerake
temperatuuri nuppu.
3. Seadme väljalülitamiseks keerake
ahjufunktsioonide ja temperatuuri
nupud väljas-asendisse.
8
www.electrolux.com
5.3 Ahju funktsioonid
Ahju funktsioon
Rakendus
Väljas-asend
Seade on välja lülitatud.
Sisevalgustus
Lambi sisselülitamiseks ilma küpsetusfunktsioonita.
Ülemine/alumi‐
ne kuumutus
Ühel riiulitasandil küpsetamiseks ja röstimiseks.
Ülemine Kuu‐
mutus
Leiva, kookide ja küpsetiste pruunistamiseks. Kasu‐
tamiseks küpsetamise lõppfaasis.
Alumine Kuumu‐ Krõbeda põhjaga kookide küpsetamiseks ja toidu
tus
hoidistamiseks.
Grill
Õhemate toitude grillimiseks ja leiva/saia röstimi‐
seks.
Kiirgrill
Lamedate toiduainete suures koguses grillimiseks ja
röstimiseks.
Turbogrill
Suuremate kondiga liha- või linnulihatükkide röstimi‐
seks ühel riiulitasandil. Ka gratineerimiseks ja pruu‐
nistamiseks.
Pöördõhk / Su‐
latamine
Küpsetamiseks korraga kuni kolmel tasandil ja toidu
kuivatamiseks.Seadke temperatuur 20 - 40 °C ma‐
dalamaks kui funktsiooniga Ülemine/alumine kuu‐
mutus.
Seda funktsiooni kasutatakse külmutatud toitude su‐
latamiseks (juurviljad ja puuviljad). Sulatusaeg sõl‐
tub külmutatud toiduainete kogusest ja kaalust.
Pitsarežiim
Ühel ahjutasandil toitude küpsetamiseks, mis vaja‐
vad intensiivsemat pruunistamist ja krõbedat põhja.
Seadke temperatuur 20-40 °C madalamaks kui Üle‐
mise / alumise kuumutuse puhul.
5.4 Ekraan
A
B
C
A. Funktsiooni indikaatorid
B. Kellaaja ekraan
C. Funktsiooni indikaator
EESTI
9
5.5 Nupud
Nupp
Funktsioon
Kirjeldus
MIINUS
Kellaaja valimiseks.
KELL
Kella funktsiooni määramiseks.
PLUSS
Kellaaja valimiseks.
6. KELLA FUNKTSIOONID
6.1 Kellafunktsioonide tabel
Kellafunktsioon
Rakendus
KELLAAEG
Kellaaja määramiseks, muutmiseks või kontrollimiseks.
KESTUS
Seadme tööaja kestuse määramiseks.
LÕPP
Seadme väljalülitusaja määramiseks.
EDASILÜKKAMI‐ KESTUSE ja LÕPU funktsiooni kombineerimiseks.
NE
MINUTILUGEJA
Pöördloendusaja valimiseks. See funktsioon ei mõjuta
seadme tööd.
6.2 valimine ja ajamuutmine
Ekraanil kuvatakse
Enne ahju kasutamist peate määrama
kellaaja.
vilgub, kui ühendate seadme
elektrivõrku, kui on olnud elektrikatkestus
või kui taimer pole seadistatud.
Õige aja valimiseks vajutage nuppe
6.4 LÕPU määramine
või .
Umbes viie sekundi pärast vilkumine
lakkab ja ekraanil kuvatakse valitud
kellaaeg.
Kellaaja muutmiseks vajutage järjest
kuni
1. Määrake ahju funktsioon ja
temperatuur.
,
hakkab vilkuma.
6.3 KESTUSE määramine
1. Määrake ahju funktsioon ja
temperatuur.
2. Vajutage järjest
vilkuma.
või
3. Vajutage
valimiseks.
, kuni
hakkab
KESTUSE aja
.
4. Kui aeg saab täis, vilgub
ja
kostab helisignaal. Seade lülitub
automaatselt välja.
5. Vajutage suvalist nuppu, et
helisignaal välja lülitada.
6. Keerake ahjufunktsioonide ja
temperatuuri nupud väljas-asendisse.
2. Vajutage järjest
vilkuma.
3. Puudutage
, kuni
või
Ekraanil kuvatakse
hakkab
, et valida aeg.
.
4. Kui aeg saab täis, vilgub
ja
kostab helisignaal. Kasutage suvalist
nuppu, et signaal välja lülitada.
5. Keerake ahjufunktsioonide ja
temperatuuri nupud väljas-asendisse.
6. Seade lülitub automaatselt välja.
10
www.electrolux.com
6.5 EDASILÜKKAMISE
valimine
1. Määrake ahju funktsioon ja
temperatuur.
2. Vajutage järjest
vilkuma.
, kuni
3. Vajutage
või
KESTUSE aeg.
, et valida
4. Vajutage
.
5. Vajutage
aeg.
või
hakkab
, et valida LÕPU
6. Kinnitamiseks vajutage .
Seade lülitub hiljem automaatselt sisse,
töötab valitud KESTUSE aja ning lõpetab
töö valitud LÕPU ajal. Kui valitud aeg
saab täis, kostab helisignaal.
7. Keerake ahjufunktsioonide ja
temperatuuri nupud väljas-asendisse.
8. Seade lülitub automaatselt välja.
2. Vajutage
või
vajaliku aja
valimiseks.
Minutilugeja hakkab automaatselt tööle 5
sekundi pärast.
3. Kui valitud aeg saab täis, kostab
helisignaal. Vajutage suvalist nuppu,
et helisignaal välja lülitada.
4. Keerake ahjufunktsioonide nupp
väljas-asendisse.
6.7 Kellafunktsioonide
tühistamine
1. Vajutage järjest , kuni soovitud
funktsiooni indikaator hakkab
vilkuma.
2. Vajutage ja hoidke .
Kellafunktsioon lülitub mõne sekundi
pärast välja.
6.6 MINUTILUGEJA
määramine
1. Vajutage järjest
vilkuma.
, kuni
hakkab
7. TARVIKUTE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Lükake sügav pann ahjuresti tugede
vahele.
7.1 Tarvikute sisestamine
Traatrest:
Lükake rest ahjuresti tugedele ja jälgige,
et kumerused oleksid allpool.
Traatrest koos sügava panniga:
Lükake sügav pann restitugede
juhikutesse ja traatrest selle kohal
olevatesse juhikutesse ja jälgige, et selle
jalad asetseksid allapoole.
Sügav pann:
EESTI
11
°C
Väike ülaosas asuv sälk
suurendab turvalisust. Need
sälgud aitavad ära hoida ka
kaldumist. Kõrged servad
aitavad ära hoida ahjunõude
restilt mahalibisemist.
7.2 Teleskoopsiinid
2. Asetage traatrest teleskoopsiinidele
ja lükake siinid ettevaatlikult sisse.
°C
Teleskoopsiinide
paigaldusjuhised hoidke
tuleviku tarbeks alles.
Teleskoopsiinide abil saab ahjuriiuleid
mugavamalt sisse lükata ja välja võtta.
ETTEVAATUST!
Ärge peske teleskoopsiine
nõudepesumasinas. Ärge
teleskoopsiine õlitage.
1. Tõmmake mõlemad teleskoopsiinid
välja.
Enne ahju ukse sulgemist peavad
teleskoopsiinid olema täielikult
seadmesse sisse lükatud.
8. LISAFUNKTSIOONID
8.1 Jahutusventilaator
Seadme töö ajal lülitub jahutusventilaator
automaatselt sisse, et hoida seadme
pinnad jahedana. Kui lülitate seadme
välja, jääb jahutusventilaator tööle, kuni
seade on maha jahtunud.
8.2 Ohutustermostaat
Seadme vale kasutamine või katkised
osad võivad põhjustada ohtlikku
ülekuumenemist. Selle ärahoidmiseks on
ahjul olemas ohutustermostaat, mis
katkestab toitevarustuse. Ahi lülitub
uuesti automaatselt sisse, kui
temperatuur on langenud.
12
www.electrolux.com
9. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
fooliumiga kinni. See võib muuta
küpsetamise tulemusi ja kahjustada
ahjuemaili.
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
9.2 Kookide küpsetamine
Tabelites esitatud
temperatuurid ja
küpsetusajad on ainult
soovituslikud. Täpsemalt
sõltuvad need retseptist ning
kasutatava tooraine
kvaliteedist ja kogustest.
•
•
9.3 Liha ja kala küpsetamine
9.1 Üldine teave
•
•
•
•
•
Ärge avage ahjuust enne kui ¾
küpsetusajast on möödunud.
Kui kasutate samaaegselt kahte
küpsetusplaati, hoidke nende vahele
jääv ahjutasand tühi.
Seadmes on viis riiulitasandit.
Alustage tasandite arvestamist alati
seadme põhjast.
Seadmes on õhuringlust ja pidevat
aururinglust tekitav erisüsteem. See
võimaldab toitu valmistada
aurukeskkonnas, mis hoiab toidu
seest pehme ja pealt krõbedana.
Ahjus ringlev õhk kiirendab toidu
küpsemist ja vähendab energiatarvet
miinimumini.
Niiskus võib kondenseeruda
seadmesse või selle
klaaspaneelidele. See on normaalne.
Kui avate ahju ukse toidu
valmistamise ajal, hoiduge alati
tahapoole. Kondenseerumise
vähendamiseks laske ahjul enne
küpsetamise alustamist 10 minutit
töötada.
Kuivatage ahjust niiskus iga kord
pärast seadme kasutamist.
Küpsetades ärge pange nõusid otse
ahju põhjale ega katke ahju osi
•
•
•
Väga rasvaste toitude küpsetamisel
kasutage sügavat panni, et vältida
ahju püsivate plekkide tekkimist.
Et mahl lihast välja ei valguks, laske
prael enne lahtilõikamist umbes 15
minutit seista.
Et ahjust küpsetamise ajal liiga palju
suitsu ei tuleks, kallake sügavasse
panni veidi vett. Suitsu
kondenseerumise vältimiseks lisage
vett kohe, kui see on ära auranud.
9.4 Toiduvalmistamise ajad
Toiduvalmistamise ajad sõltuvad toidu
tüübist, konsistentsist ja mahust.
Esialgu jälgige toiduvalmistamisel
seadme tööd. Leidke selle seadme
kasutamisel parimad seaded
(soojusaste, toiduvalmistamise aeg jne)
oma keedunõudele, retseptidele ja
kogustele.
9.5 Küpsetamise ja röstimise tabel
Koogid
Toit
Vahusta‐
tud road
Ülemine/alumine
kuumutus
Pöördõhk
Tempera‐
tuur (°C)
Ahju ta‐
sand
Tempera‐ Ahju ta‐
tuur (°C) sand
170
2
160
3 (2 ja 4)
Aeg
(min.)
Märkusi
45 - 60
Koogivor‐
mis
EESTI
Toit
Ülemine/alumine
kuumutus
Pöördõhk
Tempera‐
tuur (°C)
Ahju ta‐
sand
Tempera‐ Ahju ta‐
tuur (°C) sand
Muretai‐
nas
170
2
160
Peti-juus‐
tukook
170
1
Õunakook 170
(õunapiru‐
kas)1)
Struudel
13
Aeg
(min.)
Märkusi
3 (2 ja 4)
20 - 30
Koogivor‐
mis
165
2
60 - 80
26 cm koo‐
givormis
2
160
2 (vasak
ja parem)
80 - 100
Kahes 20
cm koogi‐
vormis
traatrestil
175
3
150
2
60 - 80
Küpsetus‐
plaadil
Keedise‐
kook
170
2
165
2 (vasak
ja parem)
30 - 40
26 cm koo‐
givormis
Keeks
170
2
160
2
50 - 60
26 cm koo‐
givormis
Jõulu‐
kook / rik‐
kaliku
puuvilja‐
täidisega
kook1)
160
2
150
2
90 - 120
20 cm koo‐
givormis
Ploomi‐
kook1)
175
1
160
2
50 - 60
Leivavor‐
mis
Väikesed
koogid ühel ta‐
sandil
170
3
140 - 150
3
20 - 30
Küpsetus‐
plaadil
Väikesed
koogid kahel ta‐
sandil
-
-
140 - 150
2 ja 4
25 - 35
Küpsetus‐
plaadil
Väikesed
koogid kolmel ta‐
sandil
-
-
140 - 150
1, 3 ja 5
30 - 45
Küpsetus‐
plaadil
3
140 - 150
3
30 - 35
Küpsetus‐
plaadil
Küpsised/ 140
soolapul‐
gad - ühel
tasandil
14
www.electrolux.com
Toit
Ülemine/alumine
kuumutus
Pöördõhk
Aeg
(min.)
Märkusi
Tempera‐
tuur (°C)
Ahju ta‐
sand
Tempera‐ Ahju ta‐
tuur (°C) sand
Küpsised/ soolapul‐
gad - ka‐
hel tasan‐
dil
-
140 - 150
2 ja 4
35 - 40
Küpsetus‐
plaadil
Küpsised/ soolapul‐
gad - kol‐
mel tasan‐
dil
-
140 - 150
1, 3 ja 5
35 - 45
Küpsetus‐
plaadil
Beseed ühel ta‐
sandil
120
3
120
3
80 - 100
Küpsetus‐
plaadil
Beseed kahel ta‐
sandil1)
-
-
120
2 ja 4
80 - 100
Küpsetus‐
plaadil
Kuklid1)
190
3
190
3
12 - 20
Küpsetus‐
plaadil
Ekleerid ühel ta‐
sandil
190
3
170
3
25 - 35
Küpsetus‐
plaadil
Ekleerid kahel ta‐
sandil
-
-
170
2 ja 4
35 - 45
Küpsetus‐
plaadil
Plaadi‐
koogid
180
2
170
2
45 - 70
20 cm koo‐
givormis
Rikkaliku
puuvilja‐
täidisega
kook
160
1
150
2
110 - 120
24 cm koo‐
givormis
Victoria
kook
170
1
160
2 (vasak
ja parem)
50 - 60
20 cm koo‐
givormis
1) Eelsoojendage ahju 10 minutit.
EESTI
15
Leib ja pitsa
Toit
Ülemine/alumine
kuumutus
Pöördõhk
Aeg
(min.)
Märkusi
Tempera‐ Ahju ta‐
tuur (°C) sand
Tempera‐ Ahju ta‐
tuur (°C) sand
Sai1)
190
1
190
1
60 - 70
1-2 tk, 500
g/tk
Rukkileib
190
1
180
1
30 - 45
Leivavor‐
mis
Kuklid,
saiake‐
sed1)
190
2
180
2 (2 ja 4)
25 - 40
6-8 saia
küpsetus‐
plaadil
Pitsa1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Küpsetus‐
plaadil või
sügaval
pannil
Kuklid1)
200
3
190
3
10 - 20
Küpsetus‐
plaadil
Aeg
(min.)
Märkusi
1) Eelsoojendage ahju 10 minutit.
Tarretised
Toit
Ülemine/alumine
kuumutus
Pöördõhk
Tempera‐ Ahju ta‐
tuur (°C) sand
Tempera‐ Ahju ta‐
tuur (°C) sand
Pastavorm 200
2
180
2
40 - 50
Vormis
Juurvilja‐
vorm
200
2
175
2
45 - 60
Vormis
Quiche1)
180
1
180
1
50 - 60
Vormis
Lasanje1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Vormis
Cannello‐
ni1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Vormis
Aeg
(min.)
Märkusi
50 - 70
Traatrestil
1) Eelsoojendage ahju 10 minutit.
Liha
Toit
Veiseliha
Ülemine/alumine
kuumutus
Pöördõhk
Tempera‐ Ahju ta‐
tuur (°C) sand
Tempera‐ Ahju ta‐
tuur (°C) sand
200
190
2
2
16
www.electrolux.com
Toit
Ülemine/alumine
kuumutus
Pöördõhk
Aeg
(min.)
Märkusi
Tempera‐ Ahju ta‐
tuur (°C) sand
Tempera‐ Ahju ta‐
tuur (°C) sand
180
2
180
2
90 - 120
Traatrestil
Vasikaliha 190
2
175
2
90 - 120
Traatrestil
Inglise
rostbiif,
väheküps
210
2
200
2
50 - 60
Traatrestil
Inglise
rostbiif,
poolküps
210
2
200
2
60 - 70
Traatrestil
Inglise
rostbiif,
täisküps
210
2
200
2
70 - 75
Traatrestil
Sea aba‐
tükk
180
2
170
2
120 - 150
Kamaraga
Sea sää‐
retükk
180
2
160
2
100 - 120
2 tükki
Lambaliha 190
2
175
2
110 - 130
Kints
Kana
220
2
200
2
70 - 85
Terve
Kalkun
180
2
160
2
210 - 240
Terve
Part
175
2
220
2
120 - 150
Terve
Hani
175
2
160
1
150 - 200
Terve
Küülikuli‐
ha
190
2
175
2
60 - 80
Tükkideks
lõigatuna
Jänes
190
2
175
2
150 - 200
Tükkideks
lõigatuna
Faasan
190
2
175
2
90 - 120
Terve
Aeg
(min.)
Märkusi
Sealiha
Kala
Toit
Ülemine/alumine
kuumutus
Pöördõhk
Tempera‐ Ahju ta‐
tuur (°C) sand
Tempera‐ Ahju ta‐
tuur (°C) sand
Forell/
190
merilatikas
2
175
2
40 - 55
3-4 kala
Tuunikala/ 190
lõhe
2
175
2
35 - 60
4-6 fileed
EESTI
9.6 Grill
Enne küpsetamist
eelkuumutage tühja ahju
umbes 3 minutit.
Toit
Kogus
Tükki
(g)
Tempera‐ Aeg (min.)
tuur (°C)
1. külg
2. külg
Ahju ta‐
sand
Sisefilee
4
800
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Biifsteek
4
600
maks.
10 - 12
6-8
4
Vorstid
8
-
maks.
12 - 15
10 - 12
4
Seakarbo‐ 4
naad
600
maks.
12 - 16
12 - 14
4
Kana
(pooleks
lõigatuna)
2
1000
maks.
30 - 35
25 - 30
4
Kebabid
4
-
maks.
10 - 15
10 - 12
4
Kanarind
4
400
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Hambur‐
ger
6
600
maks.
20 - 30
-
4
Kalafilee
4
400
maks.
12 - 14
10 - 12
4
Röstitud
sändvitšid
4-6
-
maks.
5-7
-
4
Röstleib/sai
4-6
-
maks.
2-4
2-3
4
9.7 Turbogrill
Veiseliha
Toit
Kogus
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Ahju tasand
Rostbiif või filee,
väheküps1)
paksuse cm
kohta
190 - 200
5-6
1 või 2
Rostbiif või filee,
poolküps1)
paksuse cm
kohta
180 - 190
6-8
1 või 2
Rostbiif või filee,
täisküps1)
paksuse cm
kohta
170 - 180
8 - 10
1 või 2
1) Eelsoojendage ahi.
17
18
www.electrolux.com
Sealiha
Toit
Kogus (kg)
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Ahju tasand
Abatükk, kael,
kints
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
1 või 2
Karbonaad, ribi‐
praad
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
1 või 2
Pikkpoiss
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 või 2
Seakoot (eelval‐
mistatud)
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 või 2
Vasikaliha
Toit
Kogus (kg)
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Ahju tasand
Vasikapraad
1
160 - 180
90 - 120
1 või 2
Vasikakoot
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 või 2
Toit
Kogus (kg)
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Ahju tasand
Lambakoot,
lambapraad
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
1 või 2
Lambaliha, ta‐
gatükk
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
1 või 2
Kogus (kg)
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Ahju tasand
Linnuliha ports‐ 0,2 - 0,25 tükid
jonitükid
200 - 220
30 - 50
1 või 2
Pool kana
0,4 - 0,5 tükid
190 - 210
35 - 50
1 või 2
Kana, broiler
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
1 või 2
Part
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 või 2
Hani
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 või 2
Kalkun
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
1 või 2
Kalkun
4-6
140 - 160
150 - 240
1 või 2
Toit
Kogus (kg)
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Ahju tasand
Terve kala
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
1 või 2
Lambaliha
Linnuliha
Toit
Kala (aurutatud)
EESTI
19
9.8 Sulatamine
Toit
Kogus
(g)
Sulatamise
aeg (min.)
Täiendav sula‐
tamisaeg (min)
Märkusi
Kana
1000
100 - 140
20 - 30
Asetage kana suurele
taldrikule kummulikee‐
ratud alustassi peale.
Pöörake poole aja möö‐
dudes.
Liha
1000
100 - 140
20 - 30
Pöörake poole aja möö‐
dudes.
Liha
500
90 - 120
20 - 30
Pöörake poole aja möö‐
dudes.
Forell
150
25 - 35
10 - 15
-
Maasikad
300
30 - 40
10 - 20
-
Või
250
30 - 40
10 - 15
-
Koor
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Rõõska koort saab va‐
hustada ka siis, kui sel‐
les on külmunud tükke.
Kreemikook
1400
60
60
-
9.9 Kuivatamine - Pöördõhk
•
•
Katke ahjuplaadid pärgamendi või
küpsetuspaberiga.
Paremate tulemuste saamiseks
lülitage ahi poole kuivatamise peal
välja, tehke uks lahti ja jätke üheks
ööks jahtuma.
Juurvili
Toit
Temperatuur
(°C)
Aeg (h)
Oad
60 - 70
Piprad
Ahju tasand
1. tasand
2. tasand
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Köögivili ha‐
pendamiseks
60 - 70
5-6
3
1/4
Seened
50 - 60
6-8
3
1/4
Ürdid
40 - 50
2-3
3
1/4
Temperatuur
(°C)
Aeg (h)
Ahju tasand
60 - 70
8 - 10
Puuviljad
Toit
Ploomid
1. tasand
2. tasand
3
1/4
20
www.electrolux.com
Toit
Temperatuur
(°C)
Aeg (h)
Aprikoosid
60 - 70
Õunaviilud
Pirnid
Ahju tasand
1. tasand
2. tasand
8 - 10
3
1/4
60 - 70
6-8
3
1/4
60 - 70
6-9
3
1/4
10. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
10.3 Uksetihendi puhastamine
•
10.1 Juhised puhastamiseks
•
•
•
•
•
•
Puhastage seadme esikülge pehme
lapiga ning sooja vee ja
pesuvahendiga.
Kasutage metallpindade
puhastamiseks vastavat
puhastusainet.
Puhastage seadme sisemust pärast
igakordset kasutamist. Rasva või
muude toidujääkide kogunemine võib
kaasa tuua tulekahju. Grillpanni puhul
on oht suurem.
Eemaldage tugev mustus spetsiaalset
ahjupuhastit kasutades.
Pärast iga kasutuskorda puhastage
kõik ahjutarvikud ja laske neil kuivada.
Kasutage pehmet lappi sooja vee ja
puhastusvahendiga.
Kui kasutate teflonkattega tarvikuid,
siis ärge puhastage neid intensiivsete
puhastusainetega või teravaservaliste
esemetega ega nõudepesumasinas.
See võib teflonpinda kahjustada.
10.2 Roostevabast terasest või
alumiiniumist seadmed
Puhastage ahjuust ainult
niiske lapi või käsnaga.
Kuivatage pehme lapiga.
Ärge kasutage terasvilla,
happeid ega abrasiivseid
materjale, kuna need võivad
ahju pinda kahjustada.
Puhastage ahju juhtpaneeli,
järgides samu
ettevaatusabinõusid.
•
Kontrollige uksetihendit korrapäraselt.
Uksetihend asub ahjuõõne raami
ümber. Ärge kasutage seadet, kui
uksetihend on kahjustatud. Võtke
ühendust hoolduskeksusega.
Teavet uksetihendi puhastamise
kohta lugege puhastamise üldteabe
osast.
10.4 Ahjuresti tugede
Ahju puhastamiseks eemaldage ahjuresti
toed.
1. Tõmmake ahjuresti toe esiosa
külgseina küljest lahti.
2. Tõmmake ahjuresti toe tagaosa
külgseina küljest lahti ja eemaldage
tugi.
1
2
Paigaldage ahjuplaadi toed tagasi
vastupidises järjekorras.
Teleskoopsiinide tõkked
peavad olema suunatud
ettepoole.
EESTI
10.5 Ukse eemaldamine ja
paigaldamine
21
tõmmake ust ettepoole ja tõstke
välja.
Ahjuuksel on kolm
klaaspaneeli.Puhastamiseks saate
ahjuukse ja sisemised klaaspaneelid
eemaldada.
Kui te üritate klaaspaneele
eemaldada ajal, mil ust pole
eest ära võetud, võib see
sulguda.
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage ahju ilma
klaaspaneelideta.
1. Tehke uks täielikult lahti ja võtke
ukse mõlemast hingest kinni.
4. Asetage uks tasasele pehme riidega
kaetud pinnale.
5. Võtke mõlemalt poolt ukseliistu (B)
ülemistest servadest kinni ja suruge
sissepoole, et vabastada
kinnitusnaga.
2
B
1
2. Tõstke mõlema hinge hoovad üles ja
keerake neid.
3. Sulgege ahjuuks poole peale
esimesse avamisasendisse. Seejärel
6. Eemaldamiseks tõmmake ukseliistu
ettepoole.
7. Võtke kinni ukse klaaspaneelide
ülemisest servast ja tõmmake need
ükshaaval ettevaatlikult välja.
Alustage pealmisest paneelist.
Jälgige, et klaas libiseks hoidikutest
täielikult välja.
8. Puhastage klaaspaneele
nõudepesuvahendi ja veega.
Kuivatage klaaspaneelid hoolikalt.
22
www.electrolux.com
Pärast puhastamist paigutage
klaaspaneelid ja ahjuuks tagasi kohale.
Korrake ülaltoodud samme vastupidises
järjestuses.
Veenduge, et asetate klaaspaneelid
tagasi õiges järjekorras (A ja B). Otsige
klaaspaneeli pinnalt üles sümbol või kiri;
iga klaaspaneel on erinev, et teha
lahtivõtmine ja tagasipanek kergemaks.
A
10.6 Lambi asendamine
Asetage seadme põhjale riidest lapp.
See hoiab ära lambi klaasist katte ja
ahjuõõne purunemise.
HOIATUS!
Surmava elektrilöögi oht!
Enne lambi asendamist
ühendage kaitse lahti.
Ahjuvalgusti ja selle klaasist
kate võivad olla kuumad.
B
ETTEVAATUST!
Hoidke halogeenlampi alati
riidelapiga, et lambile ei
sattuks rasvajääke.
1. Lülitage seade välja.
2. Eemaldage kaitsmed kaitsekilbist või
lülitage kaitselüliti välja.
Tagumine valgusti
Veenduge, et paigaldate keskmise
klaaspaneeli oma kohale õigesti.
A
1. Valgusti klaaskatte eemaldamiseks
keerake seda vastupäeva.
2. Puhastage klaaskate.
3. Asendage lamp sobiva 300 °C taluva
kuumakindla lambiga.
4. Paigaldage klaaskate.
B
11. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
11.1 Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Ahi ei kuumene.
Ahi on välja lülitatud.
Lülitage ahi sisse.
Ahi ei kuumene.
Kella pole seadistatud.
Seadistage kell.
Ahi ei kuumene.
Vajalikud seaded pole
määratud.
Veenduge, et seadistused
on õiged.
EESTI
23
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Ahi ei kuumene.
Kaitse on vallandunud.
Tehke kindlaks, kas tõrke
põhjustas kaitse. Kui kaitse
korduvalt uuesti vallandub,
võtke ühendust elektrik‐
uga.
Valgusti ei põle.
Lamp on rikkis.
Asendage valgusti uue
vastu.
Toidule ja ahjuõõnde kogu‐ Toit on jäänud liiga kauaks Kui küpsetamine on lõppe‐
neb auru ja kondensvett.
ahju.
nud, tuleb toit ahjust vähe‐
malt 15 - 20 minuti pärast
välja võtta.
Ekraanil on näit "12.00".
On olnud elektrikatkestus.
11.2 Hooldusteave
Kui te ei suuda probleemile ise lahendust
leida, siis võtke ühendust edasimüüja või
teeninduskeskusega.
Seadistage kell uuesti.
Teeninduskeskuse andmed leiate
andmesildilt. See andmesilt asub ees
ahjuõõne raami esiküljel. Ärge andmesilti
seadme küljest eemaldage.
Soovitame märkida siia järgmised andmed:
Mudel (MOD.)
.........................................
Tootenumber (PNC)
.........................................
Seerianumber (S.N.)
.........................................
12. PAIGALDAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
12.1 Paigutamine mööblisse
548 21
min. 550
600
558
114
16
20
min. 560
589
594
573
594
5
3
24
www.electrolux.com
Seadme juurde kuulub toitekaabel ja
toitepistik.
12.4 Kaabel
548 21
min. 550
20
590
558
16
114
min. 560
589
594
573
594
5
3
Kaablitüübid, mis sobivad
paigaldamiseks või asendamiseks:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Teabe saamiseks kaabli ristlõike kohta vt
koguvõimsust (andmesildilt). Võite
vaadata ka tabelit:
Koguvõimsus (W) Kaabli ristlõige
(mm²)
12.2 Seadme kinnitamine
köögimööblisse
maksimaalne 1380 3 x 0.75
maksimaalne 2300 3 x 1
maksimaalne 3680 3 x 1.5
A
B
Maandusjuhe (roheline/kollane kaabel)
peab olema 2 cm pikem kui faasi- ja
nullkaablid (sinine ja pruun kaabel).
12.3 Elektriühendus
Tootja ei vastuta
tagajärgede eest, kui te ei
järgi ohutust käsitlevas
jaotises toodud
ettevaatusabinõusid.
13. ENERGIATÕHUSUS
13.1 Tootekirjeldus ja andmed vastavalt määrusele EL 65-66/2014
Tarnija nimi
Electrolux
Mudeli tunnus
EOB43430OW
Energiatõhususe indeks
103.5
Energiatõhususe klass
A
EESTI
Energiatarbimine standardtäituvusel, tavalises re‐
žiimis
0.93 kWh/tsüklis
Energiatarbimine standardtäituvusel, pöördõhure‐
žiimis
0.88 kWh/tsüklis
Sisekambrite arv
1
Kuumuseallikas
Elekter
Maht
72 l
Ahju tüüp
Sisseehitatud ahi
Mass
31.3 kg
EN 60350-1 – Kodumajapidamises
kasutatavad elektrilised
toiduvalmistusseadmed – Osa 1: Pliidid,
ahjud, auruahjud ja grillid. – Toimivuse
mõõtemeetodid.
13.2 Energiasääst
Seadmel on omadused, mis
aitavad säästa energiat
igapäevasel
toiduvalmistamisel.
25
Võimalusel ärge enne toidu sissepanekut
ahju eelkuumutage.
Kui küpsetusaeg on üle 30 minuti,
vähendage sõltuvalt küpsetusajast
vähemalt 3 - 10 minutit enne küpsetusaja
lõppu ahju temperatuuri. Ahjus olev
jääkkuumus võimaldab küpsetamist
jätkata.
Muude toitude soojendamiseks kasutage
jääkkuumust.
Üldised nõuanded
Veenduge, et seadme uks on töötamise
ajal suletud ja avage seda küpsetamise
ajal võimalikult vähe.
Energia kokkuhoiu tagamiseks kasutage
metallnõusid.
Küpsetamine pöördõhuga
Võimalusel kasutage energia
kokkuhoiuks pöördõhuga
küpsetusrežiime.
Toidu soojashoidmine
Jääkkuumuse kasutamiseks ja toidu
soojashoidmiseks valige madalaim
võimalik temperatuur.
14. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
*
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
26
www.electrolux.com
EESTI
27
867341279-A-502017
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement