Electrolux EOB2200BOX, EOB2200DOX User manual

Electrolux EOB2200BOX, EOB2200DOX User manual
EEB3210POX
EOB2200BOX
EOB2200DOX
................................................ .............................................
HR PEĆNICA
UPUTE ZA UPORABU
2
SL PEČICA
NAVODILA ZA UPORABO
18
2
www.electrolux.com
SADRŽAJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
INFORMACIJE O SIGURNOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
SIGURNOSNE UPUTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
OPIS PROIZVODA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PRIJE PRVE UPORABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
SVAKODNEVNA UPORABA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
FUNKCIJE SATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
DODATNE FUNKCIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
KORISNI SAVJETI I PREPORUKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
RJEŠAVANJE PROBLEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
TEHNIČKI PODACI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
POSTAVLJANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom donosi desetljeća profesionalnog
iskustva i inovacija. Genijalan i elegantan, projektiran je s vama u mislima. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete
biti sigurni znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, prospekata, rješavanju problema, servisnim informacija:
www.electrolux.com
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.electrolux.com/productregistration
Kupovinu dodatne opreme, potrošnog materijala i originalnih rezervnih dijelova za vaš uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Kada se obraćate servisu, provjerite da su Vam dostupni sljedeći podaci.
Informacije možete pronaći na nazivnoj pločici. Model, PNC, serijski broj.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije.
Opće informacije i savjeti
Informacije o zaštiti okoliša
Zadržava se pravo na izmjene.
HRVATSKI
3
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte isporučene
upute. Proizvođač nije odgovoran ako nepravilno postavljanje i
uporaba uređaja uzrokuje ozljede i oštećenja. Upute uvijek čuvajte
s uređajem, za buduće potrebe.
1.1 Sigurnost djece i slabijih osoba
UPOZORENJE
Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne nesposobnosti.
• Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe
smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe
koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom
odrasle osoba odgovorne za njihovu sigurnost.
• Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
• Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.
• Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte približavanje uređaju
dok je u radu ili dok se hladi. Dostupni dijelovi su vrući.
• Ako je uređaj opremljen sigurnosnom blokadom za djecu, prepo‐
ručujemo da je uključite.
• Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez nad‐
zora.
1.2 Opća sigurnost
• Kvalificirana osoba mora postaviti ovaj uređaj i zamijeniti kabel.
• Unutrašnjost uređaja se zagrijava dok je u radu. Ne dodirujte
grijače u uređaju. Prilikom vađenja ili stavljanja pribora ili posuđa
obavezno koristite rukavice.
• Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za parno čiš‐
ćenje.
• Prije obavljanja zahvata održavanja isključite napajanje.
• Nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva za čišćenje ili
oštre metalne strugače za čišćenje stakla na vratima pećnice jer
mogu oštetiti površinu, a to može dovesti do loma stakla.
4
www.electrolux.com
• Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili ovlašteni servis
ili osoba sličnih kvalifikacija mora ga zamijeniti kako bi se
izbjegla opasnost.
• Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj isključen kako biste
isključili mogućnost strujnog udara.
2.
SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
UPOZORENJE
Ovaj uređaj mora postaviti kvalificirana
osoba.
• Odstranite svu ambalažu.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
• Pridržavajte se uputa za postavljanje isporu‐
čenih s uređajem.
• Uvijek budite pažljivi kad pomičete uređaj jer
je težak. Uvijek nosite zaštitne rukavice.
• Uređaj ne povlačite za ručku.
• Održavajte minimalnu udaljenost od drugih
uređaja i kuhinjskih elemenata.
• Provjerite je li uređaj postavljen ispod i u blizi‐
ni sigurnih struktura.
• Bočne stranice uređaja moraju se nalaziti po‐
red uređaja ili kuhinjskih elemenata iste visine.
Spajanje na električnu mrežu
UPOZORENJE
Opasnost od požara i strujnog udara.
• Sva spajanja na električnu mrežu treba izvršiti
kvalificirani električar.
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Provjerite podudaraju li se električni podaci na
natpisnoj pločici s električnim napajanjem.
Ako to nije slučaj, kontaktirajte električara.
• Uvijek koristite pravilno ugrađenu utičnicu sa
zaštitom od strujnog udara.
• Ne koristite adaptere s više utičnica i produž‐
ne kabele.
• Pazite da ne oštetite utikač i kabel napajanja.
Za zamjenu oštećenog kabela napajanja kon‐
taktirajte ovlašteni servis.
• Ne dopustite da kabel napajanje dodiruje vra‐
ta uređaja, posebice kada su vrata vruća.
• Zaštita od strujnog udara dijelova pod napo‐
nom i izoliranih dijelova mora biti pričvršćena
na takav način da se ne može ukloniti bez
alata.
• Utikač kabela napajanja utaknite u utičnicu tek
po završetku postavljanja. Pobrinite se da
nakon postavljanja postoji pristup utikaču.
• Ako je utičnica labava, nemojte priključivati
utikač.
• Ne povlačite kabel napajanja kako biste utikač
izvukli iz utičnice. Uvijek uhvatite i povucite
utikač.
• Koristite samo odgovarajuće uređaje za
izolaciju: automatske sklopke, osigurače (osi‐
gurače na uvrtanje izvaditi iz ležišta), prekida‐
če i sklopnike struje zemnog spoja.
• Električna instalacija mora imati izolacijski ure‐
đaj koji vam omogućuje iskapčanje uređaja iz
električne mreže na svim polovima. Izolacijski
uređaj mora imati kontakte s otvorom od
minimalno 3 mm.
2.2 Upotreba
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede, opeklina, strujnog
udara ili eksplozije.
• Ovaj uređaj koristite u kućanstvu.
• Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
• Provjerite da otvori za ventilaciju nisu blokira‐
ni.
• Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok radi.
• Isključite uređaj nakon svake upotrebe.
• Budite oprezni prilikom otvaranja vrata dok je
uređaja u radu. Oslobađa se vruća para.
• Ne upravljajte uređajem vlažnim rukama ili
kada je u doticaju s vodom.
HRVATSKI
• Ne pritišćite otvorena vrata.
• Uređaj ne koristite kao radnu površinu ili za
čuvanje stvari.
• Vrata uređaja uvijek držite zatvorenima kad je
uređaj u radu.
• Pažljivo otvarajte vrata. Korištenje sastojaka
koji sadrže alkohol može izazvati miješanje
alkohola i zraka.
• Iskre ili otvoreni plamen ne smiju dospjeti u
blizinu uređaja kada otvarate vrata.
• Ne stavljajte zapaljive predmete ili predmete
namočene zapaljivim sredstvima u, pored ili
na uređaj.
UPOZORENJE
Postoji opasnost od oštećenja uređaja.
• Kako biste spriječili oštećenje ili gubitak boje
emajla:
– ne stavljajte izravno na dno uređaja posuđe
ili druge predmete.
– ne stavljajte aluminijsku foliju izravno na dno
uređaja.
- ne stavljajte vodu izravno u vrući uređaj.
- ne držite vlažnu hranu i posuđe u uređaju
nakon završetka kuhanja.
- budite oprezni prilikom vađenja ili po‐
stavljanja pribora.
• Gubitak boje emajla nema utjecaj na per‐
formanse uređaja. To nije neispravnost u
smislu prava na jamstvo.
• Za vrlo vlažne kolače koristite duboku pliticu.
Voćni sokovi mogu izazvati pojavu mrlja koje
mogu biti trajne.
2.3 Održavanje i čišćenje
UPOZORENJE
Postoji opasnost od ozljede, vatre ili
oštećenja uređaja.
• Prije održavanja, uređaj isključite i utikač izvu‐
cite iz utičnice mrežnog napajanja.
5
• Uvjerite se da je uređaj hladan. Postoji opas‐
nost od puknuća staklenih ploča.
• Staklene ploče vrata odmah zamijenite kada
su oštećene. Obratite se ovlaštenom servisu.
• Pazite pri uklanjanju vrata s uređaja. Vrata su
teška!
• Uređaj redovito očistite kako biste spriječili
propadanje materijala površine.
• Preostala masnoća ili hrana u uređaju može
uzrokovati požar.
• Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Kori‐
stite samo neutralna sredstva za čišćenje.
Nikada ne koristite abrazivna sredstva, jastu‐
čiće za ribanje, otapala ili metalne predmete.
• Ako koristite sprej za pećnicu, poštujte sigur‐
nosne upute na ambalaži.
• Katalitički emajl nemojte čistiti (ako je
primjenjivo) nikakvom vrstom deterdženta.
2.4 Osvijetljenje unutrašnjosti
• Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje se koristi
u ovom uređaju namijenjeno je samo za
kućanske uređaje. Ne koristite je za kućno
osvjetljenje.
UPOZORENJE
Opasnost od strujnog udara.
• Prije zamjene žarulje, uređaj iskopčajte iz
električne mreže.
• Koristite samo žarulje istih karakteristika.
2.5 Odlaganje
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede ili gušenja.
• Uređaj iskopčajte iz električne mreže.
• Odrežite električni kabel i bacite ga.
• Uklonite bravicu vrata kako biste spriječili da
se djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.
6
www.electrolux.com
3. OPIS PROIZVODA
1
2
3
5 Roštilj
4
6 Svjetlo pećnice
7 Ventilator
5
5
4
9
3
2
6
7
1
8
1 Regulator funkcija pećnice
2 Regulator tajmera
3 Regulator temperature
4 Indikator temperature
8 Nazivna pločica
9 Položaji police
3.1 Pribor pećnice
• Mreža za pečenje
Za posuđe, kolače u kalupu i pečenje mesa.
• Pekač za pecivo
Za torte i biskvite.
• Plitica za roštiljanje/pečenje
Za pečenje kolača i mesa ili kao plitica za
sakupljanje masnoće.
4. PRIJE PRVE UPORABE
UPOZORENJE
Pogledajte poglavlja Sigurnost.
4.1 Početno čišćenje
• Izvadite sav pribor i uklonjive nosače polica
(ako je primjenjivo).
• Uređaj očistite prije prve upotrebe.
Pogledajte poglavlje "Čišćenje i održa‐
vanje".
1.
2.
3.
Postavite funkciju
i maksimalnu tempe‐
raturu.
Pustite neka uređaj radi 45 minuta.
Postavite funkciju
i maksimalnu tempe‐
raturu.
4. Pustite neka uređaj radi 15 minuta.
Dodatna oprema se može zagrijati više nego ina‐
če. Uređaj može stvarati neugodan miris i dim.
To je sasvim normalno. Provjerite je li protok
zraka dovoljan.
4.2 Prethodno zagrijavanje
Zagrijte prazni uređaj kako bi preostale masnoće
izgorjele.
5. SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE
Pogledajte poglavlja Sigurnost.
5.1 Uključivanje i isključivanje uređaja
1.
2.
Okrenite regulator funkcija pećnice na
funkciju pećnice.
Okrenite tipku regulatora temperature na
temperaturu.
3.
Kontrolna žaruljica temperature uključuje se
dok se temperatura u uređaju povećava.
Za isključivanje uređaja, okrenite tipku re‐
gulatora funkcija pećnice i tipku regulatora
temperature u položaj Off (isključeno).
HRVATSKI
7
5.2 Funkcije pećnice
Funkcije pećnice
Primjena
Isključeno
Uređaj je isključen.
Gornji i donji
grijač
Za pečenje i prženje na jednoj razini pećnice. Gornji i donji grijač
rade istovremeno.
Kuhanje zrakom
Za prženje ili prženje i pečenje hrane za koju je potrebna ista
temperatura na jednoj ili više polica, bez miješanja mirisa.
Mali roštilj
Za roštiljanje tankih komada u malim količinama na sredini re‐
šetke. Za pripremu tosta.
Veliki roštilj
Za roštiljanje velikih količina tankih komada hrane. Za pripremu
tosta. Uključuje se cijeli roštilj.
Pizza program
Za pečenje pizze, quiche ili pite. Roštilj i donji grijač pružaju izrav‐
nu toplinu, a ventilator cirkulira vrući zrak za pečenje pizze ili pita
s nadjevom.
Donji grijač
Za pečenje kolača hrskavog donjeg dijela ili korice. Radi samo
donji grijač.
6. FUNKCIJE SATA
6.1 Nadglednik minuta + kraj
programatora kuhanja
Koristite za postavljanje vremena isključivanja za
funkciju pećnice.
1. Postavite funkciju i temperaturu pećnice.
2. Okrenite tipku nadglednika minuta do kraja,
zatim je okrenite na potrebni period
vremena.
Nakon isteka vremena, oglašava se zvučni
signal. Uređaj se isključuje.
: Okrenite tipku nadgled‐
Normalna postavka
nika minuta na
. U tom položaju ručno
upravljate uređajem. Nadglednik minuta + kraj
programatora kuhanja je isključeno.
3.
7. DODATNE FUNKCIJE
7.1 Ventilator za hlađenje
7.2 Sigurnosni termostat
Kada uređaj radi, ventilator za hlađenje au‐
tomatski se uključuje kako bi površinu uređaja
održao hladnom. Ako isključite uređaj, ventilator
za hlađenje i dalje radi sve dok se uređaj ne
ohladi.
Neispravan rad uređaja ili neispravne komponen‐
te mogu uzrokovati opasno pregrijavanje. Kako
bi se to spriječilo, paćnica ima sigurnosni
termostat koji prekida napajanje. Pećnica se au‐
tomatski ponovno uključuje kad temperatura
padne.
8
www.electrolux.com
8. KORISNI SAVJETI I PREPORUKE
• Uređaj ima pet razina polica. Police brojite od
dna uređaja.
• Uređaj ima poseban sustav koji cirkulira zrak i
konstantno reciklira paru. S tim sustavom
možete kuhati u parnom okolišu i održati hra‐
nu mekanom iznutra a hrskavom izvana. To
smanjuje vrijeme kuhanja i potrošnju energije
na minimum.
• Vlaga se može kondenzirati u uređaju ili na
staklima vrata. To je normalno. Uvijek se
odmaknite od uređaja kad otvarate vrata ure‐
đaja tijekom kuhanja. Za smanjenje konde‐
nzacije, uključite uređaj da radi barem 10
minuta prije kuhanja.
• Nakon svake uporabe uređaja očistite vlagu.
• Ne stavljajte predmete izravno na dno uređaja
i ne stavljajte aluminijsku goliju na komponen‐
te dok kuhate. Time možete promijeniti re‐
zultate pečenja i uzrokovati oštećenje emajla.
• Ako koristite dvije plitice istovremeno, ostavite
jednu praznu razinu između njih.
8.2 Pečenje mesa i ribe
• Koristite duboku pliticu za vrlo masnu hranu
kako biste sačuvali pećnicu od mrlja koje
mogu biti trajne.
• Ostavite meso otprilike 15 minuta prije rezanja
tako da se sok ne iscijedi.
• Kako biste spriječili stvaranje prevelike količi‐
ne dima tijekom pečenja, u duboku pliticu do‐
dajte malo vode. Za sprječavanje kondenza‐
cije dima, dodajte vodu svaki put kad ispari.
8.3 Vremena kuhanja
Vremena kuhanja ovise o vrsti, konzistentnosti i
volumenu hrane.
U početku pratite tijek kuhanja. Pronađite
najbolje postavke (postavka topline, vrijeme
kuhanja itd.) za vaše posuđe, recepte i količine
tijekom korištenja uređaja.
8.1 Pečenje kolača
• Ne otvarajte vrata pećnice prije isteka 3/4 po‐
stavljenog vremena kuhanja.
8.4 Tablica pečenja kolača i mesa
TORTE
Gornji i donji grijač
Kuhanje zrakom
VRSTE JELA
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Vrijeme
kuhanja
[min]
Napomena
Recepti s tu‐
čenim tijestom
2
170
3
160
45 - 60
U kalupu za torte
Prhko tijesto
2
170
3
160
20 - 30
U kalupu za torte
Kolač sa sirom
i maslacem
1
170
1
160
70 - 80
U kalupu za pe‐
čenje torte od 26
cm na žičanoj
polici
Torta s
jabukama (Pi‐
ta s jabukama)
2
170
2 (lijevo i
desno)
160
80 - 100
U dva kalupa za
pečenje torte od
20 cm na mreži
za pečenje1)
Štrudl
3
175
2
150
60 - 80
U pekaču za pe‐
civo
Džem-pita
2
170
2 (lijevo i
desno)
165
30 - 40
U kalupu za torte
od 26 cm
HRVATSKI
Gornji i donji grijač
Kuhanje zrakom
9
VRSTE JELA
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Vrijeme
kuhanja
[min]
Kolač od diza‐
nog tijesta
2
170
2
160
50 - 60
U kalupu za torte
od 26 cm
Božićna torta /
Bogata voćna
torta
2
160
2
150
90 - 120
U kalupu za torte
od 20 cm1)
Kolač od šljiva
1
175
2
160
50 - 60
U kalupu za pe‐
čenje kruha1)
Mali kolačići jedna razina
3
170
3
140 150
20 - 30
U pekaču za pe‐
civo
Mali kolačići dvije razine
-
-
2i4
140 150
25 - 35
U pekaču za pe‐
civo
Biskvit / rezan‐
ci - jedna razi‐
na
3
140
3
140 150
30 - 35
U pekaču za pe‐
civo
Biskvit / rezan‐
ci - dvije razi‐
ne
-
-
2i4
140 150
35 - 40
U pekaču za pe‐
civo
Poljupci
3
120
3
120
80 - 100
U pekaču za pe‐
civo
Žemlje
3
190
3
180
15 - 20
U pekaču za pe‐
civo1)
Ekleri
3
190
3
170
25 - 35
U pekaču za pe‐
civo
Voćne pite
2
180
2
170
45 - 70
U kalupu za torte
od 20 cm
Bogata voćna
torta
1
160
2
150
110 - 120
U kalupu za torte
od 24 cm
Victoria sen‐
dvič
1
170
1
160
50 - 60
U kalupu za torte
od 20 cm1)
Napomena
1) Predgrijte pećnicu 10 minuta.
KRUH I PIZZA
Gornji i donji grijač
Kuhanje zrakom
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Vrijeme
kuhanja
[min]
Bijeli kruh
1
190
1
190
60 - 70
1 - 2 komada,
500 gr. po
komadu1)
Raženi kruh
1
190
1
180
30 - 45
U plitici za pe‐
čenje kruha
VRSTA JELA
Napomene
10 www.electrolux.com
Gornji i donji grijač
VRSTA JELA
Kuhanje zrakom
Vrijeme
kuhanja
[min]
Napomene
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Pizza
1
230 250
1
230 250
10 - 20
U posudi za pe‐
čenje ili dubokoj
plitici1)
Pšenične po‐
gače
3
200
3
190
10 - 20
U plitici za pe‐
čenje1)
1) Predgrijavanje 10 minuta.
VOĆNI KOLAČI
Gornji i donji grijač
Kuhanje zrakom
VRSTA JELA
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Položaj re‐
šetke
Temp
[°C]
Vrijeme
kuhanja
[min]
Napomene
Pita od prhkog
tijesta s tjeste‐
ninom
2
200
2
180
40 - 50
U kalupu
Pita od prhkog
tijesta s povr‐
ćem
2
200
2
175
45 - 60
U kalupu
Quiches
1
180
1
180
50 - 60
U kalupu1)
Lasagne
2
180 190
2
180 190
25 - 40
U kalupu1)
Caneloni
2
180 190
2
180 190
25 - 40
U kalupu1)
Vrijeme
kuhanja
[min]
Napomene
1) Predgrijavanje 10 minuta.
MESO
Gornji i donji grijač
VRSTA JELA
Kuhanje zrakom
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Govedina
2
200
2
190
50 - 70
Na žičanoj polici
Svinjetina
2
180
2
180
90 - 120
Na žičanoj polici
Teletina
2
190
2
175
90 - 120
Na žičanoj polici
Englesko go‐
veđe pečenje,
slabo pečeno
2
210
2
200
50 - 60
Na žičanoj polici
Englesko go‐
veđe pečenje,
srednje peče‐
no
2
210
2
200
60 - 70
Na žičanoj polici
HRVATSKI
Gornji i donji grijač
Kuhanje zrakom
11
VRSTA JELA
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Vrijeme
kuhanja
[min]
Napomene
Englesko go‐
veđe pečenje,
dobro pečeno
2
210
2
200
70 - 75
Na žičanoj polici
Svinjski but
2
180
2
170
120 - 150
S koricom
Svinjska
koljenica
2
180
2
160
100 - 120
Dva komada
Janjetina
2
190
2
175
110 - 130
Noga
Pile
2
220
2
200
70 - 85
Cijelo
Puran
2
180
2
160
210 - 240
Cijelo
Patka
2
175
2
220
120 - 150
Cijelo
Guska
2
175
1
160
150 - 200
Cijelo
Zec
2
190
2
175
60 - 80
Izrezano na
dijelove
Zec
2
190
2
175
150 - 200
Izrezano na
dijelove
Fazan
2
190
2
175
90 - 120
Cijelo
Kuhanje zrakom
RIBA
Gornji i donji grijač
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Vrijeme
kuhanja
[min]
Napomene
Pastrva / ora‐
da
2
190
2
175
40 - 55
3 - 4 ribe
Tuna/losos
2
190
2
175
35 - 60
4 - 6 fileta
VRSTA JELA
8.5 Mali roštilj
Predgrijte praznu pećnicu 10 minuta
prije kuhanja.
Količina
VRSTA JELA
Mali roštilj
Vrijeme kuhanja [min]
Komadi
[g]
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
1. strana
2. strana
Filetirani odresci
4
800
4
maks.
12-15
12-14
Goveđi odresci
4
600
4
maks.
10-12
6-8
Kobasice
8
-
4
maks.
12-15
10-12
Kosana svinjetina
4
600
4
maks.
12-16
12-14
Pile (razrezano na
2 dijela)
2
1000
4
maks.
30-35
25-30
Kebab
4
-
4
maks.
10-15
10-12
12 www.electrolux.com
Količina
VRSTA JELA
Mali roštilj
Vrijeme kuhanja [min]
Komadi
[g]
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
1. strana
2. strana
Pileća prsa
4
400
4
maks.
12-15
12-14
Hamburger
6
600
4
maks.
20-30
-
Riblji filet
4
400
4
maks.
12-14
10-12
Tost sendviči
4-6
-
4
maks.
5-7
-
Tost
4-6
-
4
maks.
2-4
2-3
9. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE
Pogledajte poglavlja Sigurnost.
• Prednju stranu pećnice očistite mekom krpom
namočenom u mlaku vodu sa sredstvom za
čišćenje.
• Za čišćenje metalnih površina koristite uobi‐
čajeno sredstvo za čišćenje.
• Unutrašnjost pećnice očistite nakon svake
upotrebe. Tada prljavštinu možete lakše
ukloniti i ona se neće zapeći.
• Tvrdokorne mrlje čistite posebnim sredstvom
za čišćenje pećnica.
• Nakon svake upotrebe pećnice očistite svu
dodatnu opremu i pustite da se osuši. Koristite
meku krpu namočenu u toplu vodu sa sred‐
stvom za čišćenje.
• Ako je dodatna oprema od neljepljivog mate‐
rijala, ne čistite je agresivnim sredstvima,
oštrim predmetima ili u perilici posuđa. Može
uništiti neljepljivu oblogu.
Uređaji od hehrđajućeg čelika ili
aluminija:
Vrata pećnice očistite samo čistom spu‐
žvom. Osušite ih mekom krpom.
Ne koristite čeličnu vunu, kiseline ili
abrazivne materijale jer mogu uzrokova‐
ti oštećenja površine pećnice. Kontrolnu
ploču pećnice očistite na isti način.
• Za čišćenje brtve vrata, pogledajte opće in‐
formacije o čišćenju.
9.2 Svjetlo pećnice
UPOZORENJE
Pazite prilikom zamjene svjetla pećnice.
Postoji opasnost od strujnog udara.
Prije zamjene svjetla pećnice:
• Isključite pećnicu.
• Izvadite osigurače iz kutije s osiguračima ili
isključite sklopku.
Stavite krpu na dno pećnice kako biste
spriječili oštećenja svjetla pećnice i
staklenog poklopca.
Uvijek držite halogenu žarulju krpom
kako biste spriječili izgaranje naslaga
masti na žarulji.
1.
2.
3.
4.
Okrenite stakleni poklopac svjetla u smjeru
suprotnom od smjera kazaljke na satu i
skinite ga.
Očistite stakleni poklopac.
Zamijenite svjetlo svjetla pećnice priklad‐
nom žaruljom otpornom na temperaturu do
300 °C.
Koristite istu vrstu svjetla pećnice.
Postavite stakleni poklopac.
9.1 Čišćenje brtve vrata
9.3 Čišćenje vrata pećnice
• Redovno provjeravajte brtvu vrata. Brtva vrata
nalazi se oko ruba otvora pećnice. Ne koristite
uređaj ako je brtva vrata oštećena. Obratite se
ovlaštenom servisu.
Vrata pećnice sastoje se od dvije staklene ploče.
Vrata pećnice i unutarnje staklene ploče možete
ukloniti kako biste ih očistili.
HRVATSKI
POZOR
Uređaj ne upotrebljavajte bez staklenih
ploča.
13
Vrata pećnice bi se mogla zatvoriti ako
staklene ploče pokušate skinuti prije ne‐
go skinete vrata.
Skidanje vrata pećnice i staklene ploče
1.
Vrata otvorite do kraja i uhvatite dvije šarke.
2.
Podignite i okrenite ručice na objema
šarkama.
3.
Vrata pećnice zatvorite do prvog položaja
(napola). Zatim povucite vrata prema na‐
prijed i izvadite ih iz ležišta.
14 www.electrolux.com
4.
Stavite vrata na stabilnu površinu zaštićenu
mekom krpom.
5.
Otpustite sustav za blokiranje kako biste iz‐
vadili unutarnju staklenu ploču.
6.
Dva pričvrsna elementa okrenite za 90° i iz‐
vucite ih iz ležišta.
7.
Pažljivo podignite (1. korak) i uklonite (2.
korak) staklenu ploču.
Staklenu ploču očistite vodom i sapunicom.
Pažljivo osušite staklenu ploču.
90°
8.
1
2
HRVATSKI
15
Postavljanje vrata i staklene ploče
Nakon dovršetka čišćenja umetnite staklenu
ploču i postavite vrata. Gore opisane korake oba‐
vite obrnutim redoslijedom.
Mjesto s otiskom mora biti okrenuto unutar vrata.
Nakon postavljanje provjerite da površina okvira
staklene ploče na dijelovima s tiskom nije gruba
na dodir.
Osigurajte da ispravno postavite unutarnje staklo
na mjesto. Pogledajte ilustraciju.
10. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE
Pogledajte poglavlja Sigurnost.
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Uređaj ne radi.
Uređaj nije uključen.
Uključite uređaj. Pogledajte
poglavlje "Svakodnevna
uporaba".
Uređaj ne radi.
Nadglednik minuta + kraj pro‐
gramatora kuhanja nije po‐
stavljen.
Postavite Nadglednik minuta
+ kraj programatora kuhanja.
Pogledajte poglavlje "Funkcije
sata".
Uređaj ne radi.
Iskočio je osigurač u kutiji s
osiguračima.
Provjerite osigurač. Ako osi‐
gurač i dalje pregara, pozovite
kvalificiranog električara.
Svjetlo pećnice ne radi.
Svjetlo pećnice nije ispravno.
Zamijenite žaruljicu svjetla
pećnice.
Para i kondenzat nakupljaju
se na hrani i u unutrašnjosti
pećnice.
Jelo ste predugo ostavili u
pećnici.
Ne ostavljajte jelo u pećnici
dulje od 15–20 minuta nakon
dovršetka pečenja.
Ako ne možete samostalno pronaći rješenje, ob‐
ratite se dobavljaču ili servisu.
Podaci potrebni za servis nalaze se na nazivnoj
pločici. Nazivna pločica nalazi se na prednjem
okviru kućišta uređaja.
Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:
Model (MOD.)
.........................................
Broj proizvoda (PNC)
.........................................
Serijski broj (S.N.)
.........................................
16 www.electrolux.com
11. TEHNIČKI PODACI
Napon
230 V
Frekvencija
50 Hz
12. POSTAVLJANJE
UPOZORENJE
Pogledajte poglavlja Sigurnost.
12.1 Ugradnja
548
558
20
min. 550
20
600
min. 560
573
589
A
B
594
5
590
min. 550
20
min. 560
12.2 Električna instalacija
UPOZORENJE
Električnu instalaciju mora postaviti
kvalificirana osoba.
Proizvođač nije odgovoran ako ne
slijedite sigurnosne mjere opreza iz
poglavlja "Sigurnosne informacije".
Ovaj uređaj opremljen je utikačem i kabelom na‐
pajanja.
12.3 Kabel
Vrste kabela primjenjivih za montažu ili zamjenu:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05
V2V2-F (T90), H05 BB-F.
Za presjek kabela pogledajte ukupnu snagu (na
nazivnoj pločici) i tablicu:
HRVATSKI
Ukupna snaga
Presjek kabela
Ukupna snaga
17
Presjek kabela
maksimalno 1380
W
3 x 0,75 mm²
maksimalno 3680
W
3 x 1,5 mm²
maksimalno 2300
W
3 x 1 mm²
Uzemljenje (zeleno-žuti vodič) mora biti 2 cm
dulje od vodiča faze i nule (smeđi i plavi vodiči).
13. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom
.
Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne
spremnike.
Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao
i u recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktiraje nadležnu
službu.
18 www.electrolux.com
VSEBINA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
NAVODILA ZA VARNO UPORABO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VARNOSTNA NAVODILA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPIS IZDELKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRED PRVO UPORABO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VSAKODNEVNA UPORABA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ČASOVNE FUNKCIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DODATNE FUNKCIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KORISTNI NAMIGI IN NASVETI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAJ STORITE V PRIMERU… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEHNIČNI PODATKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NAMESTITEV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MISLIMO NA VAS
Zahvaljujemo se vam za nakup Electroluxove naprave. Izbrali ste izdelek, ki vključuje desetletja profesionalnih
izkušenj in izboljšav. Inovativen in eleganten je bil zasnovan z mislijo na vas. Kadarkoli ga boste uporabili, ste
lahko prepričani v zagotovitev odličnih rezultatov.
Dobrodošli pri Electroluxu.
Obiščite našo spletno stran za:
nasvete glede uporabe, brošure, odpravljanje motenj, servisne informacije:
www.electrolux.com
registrirajte vaš izdelek za boljši servis:
www.electrolux.com/productregistration
kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vaš aparat:
www.electrolux.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke.
Podatke najdete na ploščici s tehničnimi podatki. Model, PNC, serijska številka.
Opozorilo / Pozor - varnostne informacije.
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije
Pridržujemo si pravico do sprememb.
19
20
22
22
22
23
23
24
28
31
32
32
SLOVENŠČINA
19
1. NAVODILA ZA VARNO UPORABO
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite priložena
navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe in škodo, nastalo
zaradi napačne namestitve in uporabe. Navodila shranite skupaj z
napravo za poznejšo uporabo.
1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
OPOZORILO!
Nevarnost zadušitve, poškodbe ali trajne telesne okvare.
• To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej ter
osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposob‐
nostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod nadzorom
odrasle osebe ali osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.
• Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
• Vse dele embalaže hranite zunaj dosega otrok.
• Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo otroci in hišni
ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje. Dostopni deli so vroči.
• Če ima naprava varovalo za otroke, priporočamo, da ga vklopite.
• Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati otroci
brez nadzora.
1.2 Splošna varnostna navodila
• Nameščanje naprave in zamenjavo kabla lahko opravi le stro‐
kovno usposobljena oseba.
• Naprava se v notranjosti med delovanjem segreje. Ne dotikajte
se grelcev v napravi. Pripomočke ali posodo vedno odstranjujte
iz pečice ali postavljajte vanjo z zaščitnimi rokavicami.
• Naprave ne čistite s paro.
• Pred vzdrževalnimi deli prekinite napajanje.
• Za čiščenje steklenih vrat ne uporabljajte grobih čistilnih sred‐
stev ali ostrega kovinskega strgala, da ne poškodujete stekla.
• Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati predstav‐
nik proizvajalca, pooblaščena servisna služba ali druga strokov‐
no usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
20 www.electrolux.com
• Pred zamenjavo žarnice mora biti naprava izklopljena, da pre‐
prečite možnost udara električnega toka.
2.
VARNOSTNA NAVODILA
2.1 Namestitev
OPOZORILO!
To napravo lahko namesti le strokovno
usposobljena oseba.
• Odstranite vso embalažo.
• Ne nameščajte ali uporabljajte poškodovane
naprave.
• Upoštevajte navodila za namestitev, priložena
napravi.
• Pri premikanju naprave bodite previdni, ker je
težka. Vedno nosite zaščitne rokavice.
• Naprave ne vlecite za ročaj.
• Upoštevajte predpisano najmanjšo razdaljo do
drugih naprav in enot.
• Poskrbite, da bo naprava nameščena pod in v
bližino trdnih konstrukcij.
• Stranice naprave morajo biti nameščene ob
napravah ali enotah z isto višino.
Priključitev na električno napetost
OPOZORILO!
Nevarnost požara in električnega udara.
• Električno priključitev mora opraviti pooblašče‐
ni serviser ali usposobljen električar.
• Naprava mora biti ozemljena.
• Preverite, ali so električni podatki na ploščici
za tehnične navedbe skladni z električno na‐
peljavo. Če niso, se posvetujte z električarjem.
• Vedno uporabite pravilno nameščeno varnost‐
no vtičnico.
• Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov.
• Pazite, da ne poškodujete vtiča in kabla. Za
zamenjavo poškodovanega kabla se obrnite
na servis ali električarja.
• Napajalni kabli ne smejo priti v stik z vrati na‐
prave, še posebej, ko so vroča.
• Zaščita pred udarom električnega toka izolira‐
nih delov in delov pod električno napetostjo
mora biti pritrjena tako, da je ni mogoče od‐
straniti brez orodja.
• Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu name‐
ščanja. Poskrbite, da bo vtič dosegljiv tudi po
namestitvi.
• Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne vtikajte
vtiča.
• Ne vlecite za električni priključni kabel, če želi‐
te izključiti napravo. Vedno povlecite za vtič.
• Uporabite le prave izolacijske naprave: od‐
klopnike, varovalke (talilne varovalke odvijte iz
nosilca), zaščitne naprave na diferenčni tok in
kontaktorje.
• Električna napeljava mora imeti izolacijsko na‐
pravo, ki omogoča odklop naprave z omrežja
na vseh polih. Izolacijska naprava mora imeti
med posameznimi kontakti minimalno razdaljo
3 mm.
2.2 Uporaba
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe, opeklin, električ‐
nega udara ali eksplozije.
• To napravo uporabljajte v gospodinjstvu.
• Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
• Prepričajte se, da prezračevalne odprtine niso
blokirane.
• Med delovanjem naprave ne puščajte brez na‐
dzora.
• Napravo po vsaki uporabi izklopite.
• Pri odpiranju vrat naprave med njenim delova‐
njem bodite previdni. Iz naprave lahko puhne
vroč zrak.
• Naprave ne upravljajte z mokrimi rokami ali ko
je v stiku z vodo.
• Na odprta vrata ne pritiskajte s silo.
• Naprave ne uporabljajte kot delovno površino
ali za odlaganje.
• Med delovanjem naprave naj bodo vrata zapr‐
ta.
• Vrata naprave odpirajte previdno. Uporaba se‐
stavin z alkoholom lahko povzroči mešanico
alkohola in zraka.
• Pri odpiranju vrat naprava ne sme priti v stik z
iskrami ali odprtim ognjem.
SLOVENŠČINA
• V napravo, njeno bližino ali nanjo ne postav‐
ljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih predmetov z
vnetljivimi izdelki.
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost škode na napravi.
• Da bi preprečili poškodbo ali spreminjanje bar‐
ve emajla:
– ne postavljajte posode ali drugih predmetov
neposredno na dno naprave.
– ne postavljajte aluminijaste folije neposred‐
no na dno naprave.
– Ne dajajte vode neposredno v vročo napra‐
vo.
– Ne puščajte mokre posode in hrane v napra‐
vi, ko končate s pripravo hrane.
– Pri odstranjevanju ali nameščanju pripomoč‐
kov bodite previdni.
• Sprememba barve emajla ne vpliva na zmog‐
ljivost naprave. Garancija tega ne vrednoti kot
pomanjkljivost.
• Za sočne torte uporabite globok pekač. Sadni
sokovi povzročajo madeže, ki so lahko trajni.
2.3 Nega in čiščenje
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb, požara ali
poškodb naprave.
• Pred vzdrževanjem izklopite napravo in iztak‐
nite vtič iz vtičnice.
• Prepričajte se, da je naprava hladna. Vroče
steklene plošče lahko počijo.
• Ko se steklene plošče v vratih poškodujejo, jih
takoj zamenjajte. Obrnite se na servis.
• Ob odstranjevanju vrat z naprave bodite pre‐
vidni. Vrata so težka!
21
• Napravo redno čistite, da preprečite poškodbe
materiala na površini.
• Preostala maščoba ali hrana v napravi lahko
povzroči požar.
• Napravo očistite z vlažno mehko krpo. Upo‐
rabljajte samo nevtralne detergente. Za čišče‐
nje ne uporabljajte abrazivnih čistil, grobih go‐
bic, topil ali kovinskih predmetov.
• Če uporabljate razpršilo za čiščenje pečice,
upoštevajte varnostna navodila z embalaže.
• Katalitičnega emajla (če obstaja) ne čistite s
čistilnimi sredstvi.
2.4 Notranja lučka
• Žarnica ali halogenska žarnica, uporabljena
za to napravo, je prilagojena le gospodinjskim
aparatom. Ne uporabljajte je za hišno razsvet‐
ljavo.
OPOZORILO!
Nevarnost električnega udara.
• Pred zamenjavo žarnice izključite napravo iz
napajanja.
• Uporabite le žarnice z istimi specifikacijami.
2.5 Odstranjevanje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali zadušitve.
• Napravo izključite iz napajanja.
• Odrežite električni priključni kabel in ga zavrzi‐
te.
• Odstranite zapah in na ta način preprečite, da
bi se otroci in živali zaprli v napravo.
22 www.electrolux.com
3. OPIS IZDELKA
1
2
3
5 Žar
4
6 Luč v pečici
7 Ventilator
5
5
4
9
3
2
6
7
1
8
1 Gumb za funkcije pečice
2 Gumb za programsko uro
3 Gumb za nastavitev temperature
4 Indikator temperature
8 Ploščica za tehnične navedbe
9 Položaji rešetk
3.1 Oprema pečice
• Rešetka
Za posodo, modele, pečenke.
• Pekač
Za kolače in piškote.
• Posoda za žar / pekač
Za peko in pečenje ali kot posoda za zbiranje
maščobe.
4. PRED PRVO UPORABO
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.
4.1 Prvo čiščenje
• Odstranite vse pripomočke in odstranljive no‐
silce rešetk (če obstajajo).
• Pred prvo uporabo napravo očistite.
Glejte poglavje »Vzdrževanje in čišče‐
nje«.
1.
2.
3.
Nastavite funkcijo
in najvišjo temperatu‐
ro.
Naprava naj deluje 45 minut.
Nastavite funkcijo
in najvišjo temperatu‐
ro.
4. Naprava naj deluje 15 minut.
Pripomočki se lahko segrejejo bolj kot običajno.
Naprava lahko oddaja neprijetne vonjave in dim.
To je običajno. Poskrbite za zadostno zračenje.
4.2 Predgrevanje
Prazno napravo predhodno ogrevajte, da zažge‐
te preostalo maščobo.
5. VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.
5.1 Vklop in izklop naprave
1.
2.
Z upravljalnim gumbom za funkcije pečice
izberite želeno funkcijo.
Z gumbom za nastavitev temperature izberi‐
te želeno temperaturo.
3.
Indikator temperature zasveti, ko se tempe‐
ratura v napravi povečuje.
Če želite napravo izklopiti, zavrtite upravljal‐
ni gumb za funkcije pečice in gumb za na‐
stavitev temperature v položaj za izklop.
SLOVENŠČINA
23
5.2 Funkcije pečice
Funkcija pečice
Uporaba
Položaj za izklop
Naprava je izklopljena.
Gretje zgoraj in
spodaj
Za peko in pečenje mesa na eni višini pečice. Zgornji in spodnji
grelec delujeta sočasno.
Vroči zrak
Za pečenje ali pečenje mesa in peko peciva z enako temperaturo
priprave na več kot eni višini, ne da bi se okusi mešali.
Mali žar
Za peko na žaru majhnih količin ploskih jedi na sredi rešetke. Za
pripravo popečenega kruha (toasta).
Veliki žar
Za peko na žaru večjih količin ploskih jedi. Za pripravo popečene‐
ga kruha (toasta). Deluje celotni grelec za žar.
Program za pizzo
Za pripravo pice, mesnih, zelenjavnih, sirovih ali sadnih pit. Žar in
spodnji grelec zagotavljata neposredno toploto, ventilator pa
omogoča kroženje vročega zraka za peko obloge pice ali nadeva
pite.
Gretje spodaj
Za peko tort s hrustljavim ali zapečenim dnom. Deluje le spodnji
grelec.
6. ČASOVNE FUNKCIJE
6.1 Odštevalna ura + Konec pečenja
Uporabite ga za nastavitev časa samodejnega
izklopa pečice.
1. Nastavite funkcijo pečice in temperaturo.
2. Gumb za programsko uro obrnite do konca,
nato pa na potrebno časovno vrednost.
Po pretečenem nastavljenem času se oglasi
zvočni signal. Naprava se izklopi.
: Gumb za programsko
Običajna nastavitev
uro obrnite na
. V tem položaju napravo
upravljate ročno. Funkcija Odštevalna ura + Ko‐
nec pečenja je izklopljena.
3.
7. DODATNE FUNKCIJE
7.1 Ventilator za hlajenje
Ko naprava deluje, se samodejno vklopi ventila‐
tor za hlajenje, ki ohranja površine naprave hlad‐
ne. Če napravo izklopite, ventilator za hlajenje
deluje, dokler se naprava ne ohladi.
7.2 Varnostni termostat
Nepravilno delovanje naprave ali okvarjeni deli
lahko povzročijo nevarno pregrevanje. Za pre‐
prečitev tega ima pečica varnostni termostat, ki
prekine dovod napajalne napetosti. Ko se tempe‐
ratura zniža, se pečica ponovno samodejno vklo‐
pi.
24 www.electrolux.com
8. KORISTNI NAMIGI IN NASVETI
• Naprava ima pet nivojev za rešetko. Nivoje za
rešetko štejte od spodaj navzgor.
• Naprava ima poseben sistem kroženja zraka,
ki neprestano obnavlja paro. To omogoča pri‐
pravo jedi v vlažnem okolju, zato ostanejo živi‐
la sočna v notranjosti in hrustljava navzven.
Skrajša čas pečenja in zmanjša porabo ener‐
gije na najmanjšo mogočo raven.
• Vlaga lahko v napravi ali na steklenih vratih
kondenzira. To je običajno. Če med pripravo
hrane odpirate vrata, se vedno umaknite stran
od naprave. Če želite zmanjšati kondenzacijo,
vklopite napravo 10 minut pred začetkom pri‐
prave hrane.
• Po vsaki uporabi naprave očistite vlago.
• Med pripravo hrane ne postavljajte predmetov
neposredno na dno naprave in jih ne prekri‐
vajte z aluminijasto folijo. To lahko spremeni
rezultate pečenja in poškoduje emajl.
• Če uporabljate dva pekača sočasno, med nji‐
ma pustite en nivo prazen.
8.2 Peka mesa in rib
• Če pečete hrano z veliko maščobe, uporabite
globok pekač, da preprečite nastanek made‐
žev, ki jih ni mogoče odstraniti.
• Preden meso razrežete, počakajte približno
15 minut, da sok ne izteče.
• Če želite med pečenjem mesa preprečiti na‐
stanek prevelike količine dima, v globok pekač
nalijte nekaj vode. Za preprečitev kondenzaci‐
je dima dolijte vodo vsakokrat, ko izpari.
8.3 Čas priprave
Čas priprave je odvisen od vrste hrane, njene
strukture in količine.
V začetku med pripravo opazujte potek. Pri upo‐
rabi te naprave poiščite nastavitve (nastavitev
gretja, čas priprave itd.), ki najbolj ustrezajo vaši
posodi, receptom in količinam.
8.1 Peka tort
• Vrat pečice ne odpirajte pred iztekom 3/4 časa
pečenja.
8.4 Razpredelnica za peko peciva in pečenje mesa
PECIVO
VRSTA JEDI
Gretje zgoraj in spo‐
daj
Vroči zrak
Čas pripra‐
ve [min]
Opombe
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Recepti za
umešano testo
2
170
3
160
45 - 60
V tortnem mode‐
lu
Kolač iz krhke‐
ga testa
2
170
3
160
20 - 30
V tortnem mode‐
lu
Smetanova ali
skutna torta
1
170
1
160
70 - 80
V tortnem mode‐
lu 26 cm na re‐
šetki
Jabolčna torta
(jabolčna pita)
2
170
2 (levo in
desno)
160
80 - 100
V dveh tortnih
modelih 20 cm
na rešetki1)
Zavitek
3
175
2
150
60 - 80
V pekaču za pe‐
civo
Kolač z mar‐
melado
2
170
2 (levo in
desno)
165
30 - 40
V tortnem mode‐
lu 26 cm
SLOVENŠČINA
VRSTA JEDI
Gretje zgoraj in spo‐
daj
Vroči zrak
Čas pripra‐
ve [min]
25
Opombe
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Biskvit
2
170
2
160
50 - 60
V tortnem mode‐
lu 26 cm
Božični kolač/
bogata sadna
torta
2
160
2
150
90 - 120
V tortnem mode‐
lu 20 cm1)
Češpljev kolač
1
175
2
160
50 - 60
V pekaču za
kruh1)
Drobno pecivo
- en nivo
3
170
3
140 150
20 - 30
V pekaču za pe‐
civo
Drobno pecivo
- dva nivoja
-
-
2 in 4
140 150
25 - 35
V pekaču za pe‐
civo
Piškoti/pecivo
iz krhkega te‐
sta - en nivo
3
140
3
140 150
30 - 35
V pekaču za pe‐
civo
Piškoti/pecivo
iz krhkega te‐
sta - dva nivo‐
ja
-
-
2 in 4
140 150
35 - 40
V pekaču za pe‐
civo
Beljakovi po‐
ljubčki
3
120
3
120
80 - 100
V pekaču za pe‐
civo
Žemlje
3
190
3
180
15 - 20
V pekaču za pe‐
civo1)
Ėclair
3
190
3
170
25 - 35
V pekaču za pe‐
civo
Pite
2
180
2
170
45 - 70
V tortnem mode‐
lu 20 cm
Bogata sadna
torta
1
160
2
150
110 - 120
V tortnem mode‐
lu 24 cm
Viktorijin kolač
1
170
1
160
50 - 60
V tortnem mode‐
lu 20 cm1)
1) Predgretje pečice za 10 minut.
KRUH IN PICA
VRSTA JEDI
Bel kruh
Tradicionalno peče‐
nje
Vroči zrak
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
1
190
1
190
Čas peče‐
nja [min]
60 - 70
Opombe
1 - 2 kosa, 500 g
na kos1)
26 www.electrolux.com
VRSTA JEDI
Tradicionalno peče‐
nje
Vroči zrak
Čas peče‐
nja [min]
Opombe
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Ržen kruh
1
190
1
180
30 - 45
V pekaču za
kruh
Pizza
1
230 250
1
230 250
10 - 20
V pekaču za pe‐
civo ali globo‐
kem pekaču1)
Čajni kolački
3
200
3
190
10 - 20
V pekaču za pe‐
civo1)
1) Predgretje za 10 minut.
NARASTKI
VRSTA JEDI
Tradicionalno peče‐
nje
Vroči zrak
Čas peče‐
nja [min]
Opombe
180
40 - 50
V modelu
2
175
45 - 60
V modelu
180
1
180
50 - 60
V modelu1)
2
180 190
2
180 190
25 - 40
V modelu1)
2
180 190
2
180 190
25 - 40
V modelu1)
Čas peče‐
nja [min]
Opombe
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Narastek s te‐
steninami
2
200
2
Zelenjavni na‐
rastek
2
200
Pite (quiche)
1
Lazanja
Kaneloni
1) Predgretje za 10 minut.
MESO
VRSTA JEDI
Tradicionalno peče‐
nje
Vroči zrak
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Govedina
2
200
2
190
50 - 70
Na rešetki
Svinjina
2
180
2
180
90 - 120
Na rešetki
Teletina
2
190
2
175
90 - 120
Na rešetki
Rostbif po an‐
gleško, malo
pečen
2
210
2
200
50 - 60
Na rešetki
Rostbif po an‐
gleško, sred‐
nje pečen
2
210
2
200
60 - 70
Na rešetki
SLOVENŠČINA
Tradicionalno peče‐
nje
Vroči zrak
Čas peče‐
nja [min]
Opombe
200
70 - 75
Na rešetki
2
170
120 - 150
S kožo
2
160
100 - 120
Dva kosa
190
2
175
110 - 130
Stegno
220
2
200
70 - 85
Cel
2
180
2
160
210 - 240
Cel
Raca
2
175
2
220
120 - 150
Cela
Gos
2
175
1
160
150 - 200
Cela
Zajec
2
190
2
175
60 - 80
Razkosan
Kunec
2
190
2
175
150 - 200
Razkosan
Fazan
2
190
2
175
90 - 120
Cel
Čas peče‐
nja [min]
Opombe
VRSTA JEDI
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Rostbif po an‐
gleško, dobro
pečen
2
210
2
Svinjsko pleče
2
180
Svinjska krača
2
180
Jagnjetina
2
Piščanec
2
Puran
RIBE
VRSTA JEDI
Tradicionalno peče‐
nje
Vroči zrak
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
Postrv/orada
2
190
2
175
40 - 55
3 - 4 ribe
Tuna/losos
2
190
2
175
35 - 60
4 - 6 filetov
8.5 Mali žar
Pečico segrevajte 10 minut pred vstav‐
ljanjem živil.
Količina
VRSTA JEDI
Mali žar
Čas pečenja [min]
Kosov
[g]
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
1. stran
2. stran
Goveji zrezki
4
800
4
maks.
12-15
12-14
Biftki
4
600
4
maks.
10-12
6-8
Klobase
8
-
4
maks.
12-15
10-12
Svinjski kotleti
4
600
4
maks.
12-16
12-14
Piščanec (polovi‐
ca)
2
1000
4
maks.
30-35
25-30
Kebab
4
-
4
maks.
10-15
10-12
Piščančje prsi
4
400
4
maks.
12-15
12-14
Hamburger
6
600
4
maks.
20-30
-
27
28 www.electrolux.com
Količina
VRSTA JEDI
Mali žar
Čas pečenja [min]
Kosov
[g]
Položaj re‐
šetk
Temp
[°C]
1. stran
2. stran
4
400
4
maks.
12-14
10-12
Popečeni obloženi
kruhki
4-6
-
4
maks.
5-7
-
Popečen kruh
4-6
-
4
maks.
2-4
2-3
Ribji file
9. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.
• Sprednji del naprave očistite z mehko krpo, to‐
plo vodo in čistilom.
• Za čiščenje kovinskih površin uporabite obi‐
čajno čistilo.
• Notranjost pečice očistite po vsaki uporabi.
Nato lahko lažje odstranite umazanijo in se ta
ne zažge.
• Trdovratnejšo umazanijo očistite s posebnim
čistilom za pečice.
• Vso opremo za pečico očistite po vsaki upora‐
bi in pustite, da se posuši. Uporabite mehko
krpo s toplo vodo in čistilno sredstvo.
• Če imate pribor z zaščito proti prijemanju, ga
ne čistite z agresivnimi čistili, ostrimi predmeti
ali v pomivalnem stroju. Lahko uničite premaz
proti prijemanju!
Pripomočki iz nerjavnega jekla ali alumi‐
nija:
Vrata pečice čistite le z mokro gobico.
Posušite z mehko krpo.
Ne uporabljajte jeklene volne, kislin ali
grobih materialov, ker lahko poškoduje‐
jo površino pečice. Na enak način oči‐
stite upravljalno ploščo na pečici.
9.1 Čiščenje tesnil vrat
• Redno preverjajte tesnila vrat. Tesnilo vrat se
nahaja na okvirju notranjosti pečice. Naprave
ne uporabljajte, če je tesnilo vrat poškodova‐
no. Obrnite se na servisni center.
• Za čiščenje tesnil vrat si oglejte splošne infor‐
macije o čiščenju.
9.2 Luč v pečici
OPOZORILO!
Pri menjavi žarnice v pečici bodite pre‐
vidni. Obstaja nevarnost električnega
udara.
Pred zamenjavo žarnice v pečici:
• Izklopite pečico.
• Odstranite varovalke iz omarice z varovalkami
ali odklopite odklopnik.
Na dno pečice položite krpo, da prepre‐
čite poškodbe luči v pečici in steklenega
pokrova.
Halogensko žarnico vedno prijemajte s
krpo, da se ostanki maščobe ne bi za‐
pekli nanjo.
1.
2.
3.
4.
Steklen pokrov obrnite v nasprotni smeri ur‐
nega kazalca in ga snemite.
Očistite steklen pokrov.
Zamenjajte žarnico v pečici z ustrezno ža‐
rnico, odporno na toploto 300 °C.
Uporabite enako vrsto žarnice.
Namestite steklen pokrov.
9.3 Čiščenje vrat pečice
Vrata pečice so sestavljena iz dveh steklenih
plošč. Za čiščenje lahko snamete vrata pečice in
notranje steklene plošče.
PREVIDNOST!
Naprave ne uporabljajte brez steklene
plošče.
Če poskušate odstraniti notranje stekle‐
ne plošče, preden odstranite vrata peči‐
ce, se lahko vrata zaprejo.
SLOVENŠČINA
29
Odstranjevanje vrat pečice in steklene plošče
1.
Vrata odprite do konca in primite tečaja vrat.
2.
Dvignite in zavrtite vzvoda na obeh tečajih.
3.
Zaprite vrata pečice do prvega položaja od‐
piranja (do polovice). Potem jih potegnite
naprej in snemite s tečajev.
30 www.electrolux.com
4.
Vrata položite na mehko krpo na trdno po‐
vršino.
5.
Sprostite sistem zapiranja, da boste lahko
sneli notranjo stekleno ploščo.
6.
Obrnite zaponki za 90° in ju snemite z nju‐
nega mesta.
7.
Previdno dvignite (1. korak) in odstranite (2.
korak) stekleno ploščo.
Stekleno ploščo očistite z vodo in milom.
Stekleno ploščo temeljito osušite.
90°
8.
1
2
SLOVENŠČINA
31
Nameščanje vrat pečice in steklene plošče
Ko končate s čiščenjem, namestite steklene plo‐
šče in vrata pečice. Naredite zgornje korake v
obratnem vrstnem redu.
Površina natisa mora biti obrnjena proti notranjo‐
sti vrat. Po namestitvi se prepričajte, da površina
natisa na okvirju steklene plošče ni hrapava na
dotik.
Poskrbite, da bo notranja steklena plošča vstav‐
ljena na pravo mesto. Oglejte si sliko.
10. KAJ STORITE V PRIMERU…
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.
Težava
Možen vzrok
Naprava ne deluje.
Naprava ni vklopljena.
Vklopite napravo. Glejte po‐
glavje »Vsakodnevna upora‐
ba«.
Naprava ne deluje.
Programator Odštevalna ura
+ Konec pečenja ni nastav‐
ljen.
Nastavite programator Odšte‐
valna ura + Konec pečenja.
Glejte poglavje »Časovne
funkcije«.
Naprava ne deluje.
Sprožila se je varovalka v
omarici za varovalke.
Preverite varovalko. Če se va‐
rovalka sproži več kot enkrat,
se obrnite na usposobljenega
električarja.
Luč v pečici ne deluje.
Žarnica je okvarjena.
Zamenjajte žarnico v pečici.
Na živilih in stenah pečice se
nabirata para in kondenz.
Hrano ste predolgo pustili v
pečici.
Po zaključku peke jedi ne pu‐
ščajte v pečici dlje kot 15-20
minut.
Če napake ne morete odpraviti sami, se obrnite
na prodajalca ali na pooblaščen servisni center.
Potrebni podatki za servisni center se nahajajo
na ploščici za tehnične navedbe. Ploščica za teh‐
Rešitev
nične navedbe se nahaja na sprednjem okviru
notranjosti naprave.
Priporočamo, da podatke zapišete sem:
Ime modela (MOD.)
.........................................
Številka izdelka (PNC)
.........................................
Serijska številka (S.N.)
.........................................
32 www.electrolux.com
11. TEHNIČNI PODATKI
Napetost
230 V
Frekvenca
50 Hz
12. NAMESTITEV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.
12.1 Vgradnja
548
558
20
min. 550
20
600
min. 560
573
589
A
B
594
5
590
min. 550
20
min. 560
12.2 Električna namestitev
OPOZORILO!
Priključitev na električno omrežje mora
izvesti strokovno usposobljena oseba.
Če ne upoštevate varnostnih navodil iz
poglavja »Varnostna navodila«, proizva‐
jalec ne prevzema odgovornosti.
Naprava je dostavljena z vtičem in napajalnim
kablom.
12.3 Kabel
Vrste kablov, ki so primerni za priključitev ali za‐
menjavo: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.
Za presek kabla si oglejte skupno moč (na plo‐
ščici za tehnične navedbe) in razpredelnico:
SLOVENŠČINA
Skupna moč
Presek kabla
Skupna moč
33
Presek kabla
največ 1380 W
3 x 0,75 mm²
največ 3680 W
3 x 1,5 mm²
največ 2300 W
3 x 1 mm²
Ozemljitveni vodnik (zelen/rumen kabel) mora bi‐
ti 2 cm daljši od faznega in nevtralnega vodnika
(moder in rjav kabel).
13. SKRB ZA VARSTVO OKOLJA
Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol
Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za
reciklažo.
Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in elektronskih
.
naprav. Naprav, označenih s simbolom
, ne
odstranjujte z gospodinjskimi odpadki. Izdelek
vrnite na krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
34 www.electrolux.com
SLOVENŠČINA
35
397232301-E-192013
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement