ZANUSSI ZOA35752XD Brukermanual
NO
SV
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Ovn
Inbyggnadsugn
ZOA35752XD
2
22
Innhold
Sikkerhetsinformasjon
Sikkerhetsanvisninger
Produktbeskrivelse
Før første gangs bruk
Daglig bruk
Klokkefunksjoner
Bruke tilbehøret
2
3
5
5
6
7
9
Tilleggsfunksjoner
Råd og tips
Stell og rengjøring
Feilsøking
Montering
Energieffektiv
10
10
16
19
20
21
Med forbehold om endringer.
Sikkerhetsinformasjon
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet.
Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skaper
som følge av feilaktig installasjon eller bruk. Ta alltid vare på
instruksjonene på et tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
Sikkerhet for barn og utsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner
eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som
kan inntreffe.
Ikke la barn leke med produktet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den i
samsvar med lokale reguleringer.
Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når det brukes eller
når den kjøler seg ned. Tilgjengelige deler er varme.
Hvis produktet har en barnesikring, bør du aktivere denne.
Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn
med mindre de er under tilsyn.
Barn i alderen 3 år og under må til enhver tid holdes vekk fra
produktet når det er i bruk.
Generelt om sikkerhet
•
•
2
Bare en kvalifisert person må montere produktet og skifte ut
kabelen.
ADVARSEL: Produktet og tilgjengelige deler blir varme under
bruk. Pass på at du ikke berører varmeelementene. Barn yngre
www.zanussi.com
•
•
•
•
•
•
•
enn 8 år må holdes på avstand hvis de ikke er under tilsyn hele
tiden.
Bruk alltid grillvotter når du tar ut eller putter inn tilbehør eller
ovnsutstyr.
Trekk støpselet ut av stikkontakten før du utfører vedlikehold.
Sørg for at produktet er slått av før du bytter lampen for å
unngå fare for elektrisk støt.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.
Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe
skrapegjenstander av metall for å rengjøre dørglasset i
stekeovnen, da dette kan ripe opp glasset og føre til at glasset
blir matt.
Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten,
et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer
for å unngå elektriske farer.
For å fjerne hyllestøttene, må du først trekk fronten på
hyllestøtten og baksiden på hyllestøtten vekk fra sideveggene.
Bruk omvendt rekkefølge for å montere ovnsstigene.
Sikkerhetsanvisninger
Installasjon
Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person må
montere dette produktet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern all emballasje.
Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
Følg monteringsanvisningene som følger
med produktet.
Vær alltid forsiktig når du flytter produktet.
Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket
fottøy.
Ikke dra eller løft produktet etter håndtaket.
Overhold minimumsavstanden fra andre
produkter og enheter.
Pass på at produktet er montert under og
ved siden av stabile konstruksjoner.
Sidene på produktet må være på høyde med
apparater eller enheter av samme høyde.
Produktet er utstyrt med et elektrisk
kjølesystem. Det må brukes med den
elektriske strømforsyningen.
www.zanussi.com
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk støt.
•
•
•
•
•
•
•
•
Alle elektriske tilkoblinger skal utføres av en
kvalifisert elektriker.
Produktet må være jordet.
Kontroller at parameterne på typeskiltet er
kompatible med de elektriske
spesifikasjonene i strømforsyningen.
Bruk alltid en korrekt montert, jordet
stikkontakt.
Ikke bruk grenuttak eller skjøteledninger.
Pass på at støpselet og strømkabelen ikke
påføres skade. Hvis strømkabelen må
erstattes, må dette utføres av vårt Autoriserte
servicesenter.
Ikke la nettkablene berøre eller komme nær
produktets dør, spesielt ikke når døren er
varm.
Støtbeskyttelsen til strømførende og isolerte
deler må festes på en måte som gjør at den
ikke kan fjernes uten verktøy.
3
•
•
•
•
•
•
Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at det er
tilgang til stikkontakten etter monteringen.
Hvis stikkontakten er løs, ikke koble til
strømpluggen.
Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet.
Trekk alltid i selve støpselet.
Bruk egnede isoleringsenheter: vernebrytere,
sikringer (sikringer av skrutypen skal fjernes
fra holderen), jordfeilbrytere og kontaktorer.
Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
produktet fra strømnettet ved alle poler.
Isoleringsenheten må ha en
kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
Dette produktet er i overensstemmelse med
EØS-direktivene.
•
•
•
•
•
Bruk
ADVARSEL!
Risiko for skade, brannskader og
elektrisk støt eller eksplosjon.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette produktet er kun for husholdningsbruk.
Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
Pass på at ventilasjonsåpningene ikke er
blokkert.
Ikke la produktet være uten tilsyn mens det
er i bruk.
Slå av produktet etter hver bruk.
Vær forsiktig når du åpner døren til produktet
når produktet er i bruk. Varm damp kan
strømme ut.
Ikke bruk produktet med våte hender eller
når det er i kontakt med vann.
Ikke belast døren når den er åpen.
Ikke bruk produktet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
Åpne døren til produktet forsiktig. Bruk av
ingredienser som inneholder alkohol kan føre
til en blanding av alkohol og luft.
Ikke la gnister eller åpne flammer komme i
kontakt med produktet når du åpner døren.
Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med brennbare
produkter, inn i eller i nærheten av produktet.
ADVARSEL!
Fare for skade på produktet.
•
4
For å unngå skade eller misfarging på
emaljen:
– sett ikke kokekar eller andre gjenstander
i produktet direkte på bunnen.
– legg ikke aluminiumsfolie direkte på
bunnen av rommet i produktet.
– ikke tøm vann direkte inn i det varme
produktet.
– ikke oppbevar fuktig servise eller mat i
produktet når tilberedningen er ferdig.
– vær forsiktig når du fjerner eller monterer
tilleggsutstyret.
Misfarge på produktets emalje eller rustfritt
stål har ingen innvirkning på funksjonen.
Bruk en grill – /stekepanne for bløte kaker.
Fruktsaft kan forårsake permanente flekker.
Dette produktet skal kun brukes til matlaging.
Det må ikke brukes til andre formål, f.eks.
oppvarming av rommet.
Ha alltid stekeovnsdøren lukket når ovnen er
på.
Hvis produktet er montert bak et møbelpanel
(f.eks. en dør), må du sørge for at døren aldri
er lukket når produktet er i drift. Varme og
fuktighet kan bygge seg opp bak et lukket
møbelpanel og dermed forårsake skade på
produktet, dekselenheten eller gulvet. Ikke
lukk møbelpanelet før apparatet er helt
avkjølt etter bruk.
Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Risiko for skade, brann eller skade
på produktet.
•
•
•
•
•
•
•
•
Slå av produktet og trekk støpselet ut av
stikkontakten før rengjøring og vedlikehold.
Påse at produktet er kaldt. Fare for at
dørglassene kan knuses.
Erstatt umiddelbart panelene til glassdørene
om disse har blitt skadet. Kontakt det
autoriserte service-senteret.
Vær forsiktig når du fjerner døren fra
produktet. Døren er tung!
Rengjør produktet med jevne mellomrom for
å hindre skade på overflaten.
Rengjør produktet med en fuktig, myk klut.
Bruk kun nøytrale rengjøringsmidler. Du må
aldri bruke skurende oppvaskmidler,
skuresvamper, løsemidler eller
metallgjenstander.
Følg sikkerhetsanvisningene på pakken hvis
du bruker ovnsspray.
Ikke rengjør den katalytiske emaljen (hvis
aktuelt) med noen form for vaskemiddel.
Innvendig belysning
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk støt.
www.zanussi.com
•
•
•
Typen lyspære eller halogenlampe som
brukes i dette produktet er kun for
husholdningsprodukter. Skal ikke brukes til
vanlig belysning.
Koble strømmen fra produktet før du skifter
lyspære.
Bruk bare lyspærer med tilsvarende
spesifikasjoner.
Avfallsbehandling
•
•
•
Koble produktet fra strømmen.
Kutt av strømkabelen, lukk produktet og kast
den.
Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller
dyr kan bli innestengt i produktet.
Service
•
•
Kontakt et autorisert servicesenter for å
reparere produktet.
Det skal bare brukes originale reservedeler.
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
Produktbeskrivelse
Generell oversikt
1 2
3
4
5
6
7
5
8
4
11
3
9
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Betjeningspanel
Bryter til ovnsfunksjonene
Strømindikator/symbol
Elektronisk programmering
Termostatbryter
Temperaturindikator/symbol
Varmeelement
Ovnslampe
Vifte
Uttakbare brettstiger
Brettplasseringer
10
Tilbehør
•
•
•
Rist
Til kokekar, kakeformer, steker.
Stekebrett i aluminium
Til kaker og kjeks.
Grill-/stekepanne
•
Til baking og steking eller som panne for å
samle opp fett.
Teleskopiske glideskinner
For hyller og skuffer.
Før første gangs bruk
ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.
Se «Klokkefunksjoner» for å stille inn
nytt klokkeslett.
Første gangs rengjøring
Se etter i kapittelet "Stell og
rengjøring".
Rengjør ovnen og alt tilbehør før første gangs
bruk.
Sett tilbehøret og den avtagbare hyllestøtten
tilbake i den opprinnelige posisjonen.
Fjern alt tilbehør og alle uttakbare brettstiger fra
ovnen.
www.zanussi.com
5
Forvarming
4. La produktet være i bruk i 15 minutter.
Forvarm det tomme produktet for å brenne av
gjenværende fett.
5. Velg ovnsfunksjonen
og angi maksimal
temperatur.
6. La produktet være i bruk i 15 minutter.
Tilbehør kan bli varmere enn vanlig. Produktet
kan avgi lukt og røyk. Dette er normalt. Sørg for
tilstrekkelig ventilasjon i rommet.
1. Velg ovnsfunksjon
og maksimal
temperatur.
2. La produktet være i bruk i 1 time.
3. Velg ovnsfunksjonen
temperatur.
og angi maksimal
Daglig bruk
ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.
Skjult lås
For å bruke produktet, trykker du på
betjeningsbryteren. Betjeningsbryteren kommer
ut.
1. Drei ovnsfunksjonsbryteren for å velge en
stekeovnsfunksjon.
2. Drei termostatbryteren for å velge en
temperaturinnstilling.
3. For å slå av produktet, drei bryteren til
ovnsfunksjonen og termostatbryteren til Avposisjonen ("Off").
Slå produktet på og av
Det avhenger av modellen om
produktet har brytersymboler,
eller indikatorer eller lys:
• Lampen lyser når produktet er i
bruk.
• Symbolet viser om
programvelgeren kontrollerer
ovnsfunksjoner eller
temperaturen.
• Indikatoren lyser når ovnen
varmes opp.
Ovnsfunksjoner
Ovnsfunksjon
6
Bruksområde
Av-posisjon
Produktet er av.
Ovnslys
For å aktivere ovnslampen uten å stille inn på steking.
Over-/undervarme
(Over-/Under Varme)
For å bake og steke på én brettplassering.
Undervarme
For å bake kaker med sprø bunn og for å hermetisere.
www.zanussi.com
Ovnsfunksjon
Bruksområde
Min. Grill
For å grille flate matvarer og riste brød.
Max. Grill
For å grille større mengder flate matvarer og for å riste brød.
Pizzafunksjon
For å steke på én brettplassering, slik at du oppnår en mer intens bruning og sprø bunn. Still ovnens temperatur på 20 – 40
°C lavere enn for Over-/Undervarme.
Ekte Varmluft
For å bake på opptil tre brettplasseringer samtidig og for å tørke
mat.Still ovnens temperatur på 20 – 40 °C lavere enn for Over-/
Undervarme.
Tine
Denne funksjonen kan brukes for å tine frossen mat, slik som
grønnsaker og frukt. Tiden det tar å tine avhenger av mengden
og størrelsen på den frosne maten.
Display
A
B
C
A. Funksjonsindikatorer
B. Klokkedisplay
C. Funksjonsindikator
Knapper
Knapp
Funksjon
Beskrivelse
MINUS
For å stille inn tiden.
KLOKKE
For å stille inn en klokkefunksjon.
PLUSS
For å stille inn tiden.
Klokkefunksjoner
Tabell over klokkefunksjoner
Klokkefunksjon
KLOKKESLETT
www.zanussi.com
Bruksområde
For å stille inn, endre eller se hva klokken er.
7
Klokkefunksjon
Bruksområde
STEKETID
For å velge hvor lenge produktet skal være slått på.
FERDIGTID
For å velge når produktet skal slås av.
TIDSUTSETTELSE
For å kombinere STEKETID og VARIGHET.
VARSELUR
For å stille inn nedtellingstid. Denne funksjonen har ingen innvirkning
på bruken av produktet. Du kan stille inn VARSELURET når som
helst, selv når produktet er slått av.
Klokkeinnstilling. Endre tiden
Du må stille inn klokken før du bruker ovnen.
blinker når du kobler produktet til en
strømkilde eller etter et strømbrudd.
eller
for å stille inn riktig tid.
Trykk på
Etter ca. 5 sekunder slutter blinkingen og
displayet viser det innstilte klokkeslettet.
For å endre klokkeslett, trykk på
ganger til
gjentatte
begynner å blinke.
1. Velg en ovnsfunksjon og temperatur.
2. Trykk på
gjentatte ganger til
begynner å blinke.
3. Trykk på
eller
for å angi STEKETID.
.
4. Når tiden er utløpt, blinker
og et
akustisk signal lyder. Produktet slår seg
automatisk av.
5. Trykk på en vilkårlig knapp for å slå av
lydsignalet.
6. Drei bryteren for ovnsfunksjon og
termostatbryteren til av-posisjon.
1. Velg en ovnsfunksjon og temperatur.
2. Trykk på
gjentatte ganger til
begynner å blinke.
3. Trykk
eller
for å stille inn verdien.
.
4. Når tiden er utløpt, blinker
og et akustisk
lydsignal høres. Produktet slår seg
automatisk av.
8
2. Trykk på
gjentatte ganger til
begynner å blinke.
3. Trykk på
eller
STEKETID.
for å stille inn
.
5. Trykk på
eller
FERDIGTID.
for å stille inn
6. Trykk
for å bekrefte.
Apparatet slår seg automatisk på senere,
fungerer bare i en innstilt STEKETID og stopper
ved innstilt SLUTTID. Ved innstilt steketid høres
et lydsignal.
7. Produktet slår seg automatisk av. Trykk på
en vilkårlig knapp for å stoppe signalet.
8. Drei bryteren for ovnsfunksjon og
termostatbryteren til av-posisjon.
Stille inn Varselur
1. Trykk på
å blinke.
Velge FERDIGTID
Displayet viser
Stille inn TIDSUTSETTELSE
1. Velg en ovnsfunksjon og temperatur.
4. Trykk
Velge STEKETID
Displayet viser
5. Trykk på en vilkårlig knapp for å stoppe
signalet.
6. Drei bryteren for ovnsfunksjon og
termostatbryteren til av-posisjon.
gjentatte ganger til
begynner
2. Trykk på
eller
for å stille inn den
nødvendige tiden.
Varseluret starter automatisk etter 5 sekunder.
3. Når den valgte tiden slutter, høres et
akustisk signal. Trykk på en vilkårlig knapp
for å slå av lydsignalet.
4. Drei bryteren for ovnsfunksjon og til avposisjon.
www.zanussi.com
Avbryte klokkefunksjonen
1. Trykk på
gjentatte ganger til ønsket
funksjonsindikator begynner å blinke.
2. Trykk og hold nede.
Klokkefunksjonen slokker etter noen sekunder.
Bruke tilbehøret
ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.
Sette på plass tilbehøret
Rist:
Sett ristene inn mellom sporene på brettstigen
og pass på at foten peker nedover.
Små fordypninger øverst for å øke
sikkerheten. Fordypningene hindrer
også de i å tippe. Den høye kanten
rundt risten forhindrer at kokekar
sklir av risten.
Teleskopiske skinner
Stekebrett / langpanne:
Skyv stekebrettet / langpannen inn i sporene på
brettstigene.
Ta vare på installasjonsanvisninger
for teleskopskinnene for fremtidig
bruk.
Teleskopskinnene gjør det enklere å sette inn
og ta ut rister og brett.
FORSIKTIG!
Ikke rengjør teleskopskinnene i
oppvaskmaskinen. Ikke smør
teleskopskinnene.
1. Trekk ut både de høyre og venstre
uttrekkbare ovnsskinnene.
Rist og stekebrett / langpanne sammen:
°C
Skyv stekebrettet / langpannen mellom sporene
på brettstigen og risten på sporene over.
2. Sett vaierhyllen på teleskopløperne, og skyv
dem forsiktig inn i ovnen.
www.zanussi.com
9
Sørg for at du trykker teleskopskinnene helt
tilbake i ovnen før du lukker ovnsdøren.
°C
Tilleggsfunksjoner
Kjølevifte
Sikkerhetstermostat
Mens ovnen er i bruk, slår kjøleviften seg på
automatisk for å holde ovnens overflater kalde.
Når du slår av ovnen, er kjøleviften aktiv til ovnen
er kjølt ned.
Feil bruk av produktet eller ødelagte
komponenter, kan medføre alvorlig
overopphetelse. For å forhindre dette har ovnen
en sikkerhetstermostat som avbryter
strømforsyningen. Ovnen slår seg automatisk på
igjen når temperaturen faller.
Råd og tips
ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.
Temperaturer og steketider i
tabellene er kun veiledende. De
avhenger av oppskrift, samt mengde
og kvalitet på ingrediensene som
brukes.
Generell informasjon
•
•
•
10
Produktet har fem brettplasseringer. Tell
hylleposisjonene fra bunnen av produktet.
Produktet har et spesielt system som gjør at
luften sirkulerer og hele tiden resirkulerer
dampen. Dette systemet gjør det mulig å
tilberede maten med damp, slik at den blir
myk inni og sprø utenpå. Tilberedningstiden
og strømforbruket reduseres til et minimum.
Fuktighet kan kondensere inne i produktet
eller på glasspanelene på døren. Dette er
normalt. Hold alltid litt avstand fra produktet
når du åpner produktets dør under
tilberedning. For å redusere kondensen, kan
du la produktet stå på i 10 minutter før du
setter inn maten.
•
•
Tørk vekk eventuell fuktighet etter hvert bruk
av produktet .
Ikke sett gjenstander rett på bunnen av
produktet og ikke dekk til komponenter med
aluminiumsfolie under tilberedningen. Det
kan endre stekeresultatene og skade
emaljebelegget.
Bake kaker
•
•
Ikke åpne ovnsdøren før 3/4 av steketiden er
gått.
Hvis du bruker to stekebrett samtidig, må du
la et nivå skille dem.
Tilberedning av fisk og kjøtt
•
•
•
Bruk en grill - /stekepanne som er beregnet
på svært fet mat for å forhindre at ovnen får
permanente flekker.
La kjøttet hvile i ca. 15 minutter før du
skjærer, slik at kraften ikke siver ut.
For å unngå for mye røyk i ovnen under
steking, tilsetter du litt vann i grill - /
stekepannen. For å unngå røykkondens,
tilsett vann hver gang vannet tørker opp.
www.zanussi.com
Steketider
Steketider er avhengig av typen mat, konsistens
og mengde.
(varmeinnstilling, tilberedningstid, osv.) for
kokekar, oppskriftene og mengdene du bruker
sammen med dette produktet.
I begynnelsen, må du følge med på maten du
tilbereder. Finn de beste innstillingene
Steke- og grilltabell
Kaker
Matvarer
Overvarme
Temperatur (°C)
Skuffplassering
Ekte varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentarer
Skuffplassering
Oppskrifter
med sammenvispede
ingredienser
170
2
160
3 (2 og 4)
45 – 60
I en kakeform
Mørdeig
170
2
160
3 (2 og 4)
20 – 30
I en kakeform
Buttermilkostekake
170
1
165
2
60 – 80
I en kakeform
på 26 cm
Eplepai
170
2
160
2 (venstre
og høyre)
80 – 100
I to kakeformer på 20
cm på en rist
Strudel
175
3
150
2
60 – 80
På et stekebrett
Syltetøyterte
170
2
165
2 (venstre
og høyre)
30 – 40
I en kakeform
på 26 cm
Formkake
170
2
160
2
50 – 60
I en kakeform
på 26 cm
Julekake /
160
2
150
2
90 – 120
I en kakeform
på 20 cm
175
1
160
2
50 – 60
I en brødform
Småkaker –
ett nivå
170
3
140 – 150
3
20 – 30
På et stekebrett
Småkaker –
to nivåer
–
–
140 – 150
2 og 4
25 – 35
På et stekebrett
Småkaker –
tre nivåer
–
–
140 – 150
1, 3 og 5
30 – 45
På et stekebrett
(eplepai)1)
fruktkake1)
Plommekake
1)
www.zanussi.com
11
Matvarer
Overvarme
Temperatur (°C)
Skuffplassering
Ekte varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentarer
Skuffplassering
Kjeks/gjærbakst – ett
nivå
140
3
140 – 150
3
30 – 35
På et stekebrett
Kjeks/gjærbakst – to
nivåer
–
–
140 – 150
2 og 4
35 – 40
På et stekebrett
Kjeks/gjærbakst – tre
nivåer
–
–
140 – 150
1, 3 og 5
35 – 45
På et stekebrett
Marengs –
ett nivå
120
3
120
3
80 – 100
På et stekebrett
Marengs- to
–
–
120
2 og 4
80 – 100
På et stekebrett
Boller1)
190
3
190
3
12 – 20
På et stekebrett
Eclairs – ett
nivå
190
3
170
3
25 – 35
På et stekebrett
Eclairs- to
nivåer
–
–
170
2 og 4
35 – 45
På et stekebrett
Terter
180
2
170
2
45 – 70
I en kakeform
på 20 cm
Fruktkake
160
1
150
2
110 – 120
I en kakeform
på 24 cm
Victoriasandwich
170
1
160
2 (venstre
og høyre)
50 – 60
I en kakeform
på 20 cm
nivåer1)
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
Brød og pizza
Matvarer
Overvarme
Temperatur (°C)
Formbrød1)
12
190
Skuffplassering
1
Ekte varmluft
Temperatur (°C)
190
Tid (min)
Kommentarer
Skuffplassering
1
60 – 70
1 – 2 stykker
á 500 gr. per
stk.
www.zanussi.com
Matvarer
Overvarme
Temperatur (°C)
Skuffplassering
Ekte varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentarer
Skuffplassering
Rugbrød
190
1
180
1
30 – 45
I en brødform
Rundstykker
190
2
180
2 (2 og 4)
25 – 40
6 – 8 rundstykker på et
stekebrett
Pizza1)
230 – 250
1
230 – 250
1
10 – 20
I et stekebrett eller en
grill – /stekepanne
Scones1)
200
3
190
3
10 – 20
På et stekebrett
1)
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
Gratenger
Matvarer
Overvarme
Temperatur (°C)
Skuffplassering
Ekte varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentarer
Skuffplassering
Makaronigra- 200
teng
2
180
2
40 – 50
I en form
Grønnsakspudding
200
2
175
2
45 – 60
I en form
Quiche1)
180
1
180
1
50 – 60
I en form
Lasagne1)
180 – 190
2
180 – 190
2
25 – 40
I en form
Cannelloni1)
180 – 190
2
180 – 190
2
25 – 40
I en form
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
Kjøtt
Matvarer
Overvarme
Temperatur (°C)
Storfekjøtt
200
www.zanussi.com
Skuffplassering
2
Ekte varmluft
Temperatur (°C)
190
Tid (min)
Kommentarer
Skuffplassering
2
50 – 70
På en rist
13
Matvarer
Overvarme
Temperatur (°C)
Skuffplassering
Ekte varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentarer
Skuffplassering
Svinekjøtt
180
2
180
2
90 – 120
På en rist
Kalvekjøtt
190
2
175
2
90 – 120
På en rist
Engelsk
roastbiff, lett
stekt – rød
210
2
200
2
50 – 60
På en rist
Engelsk
210
roastbiff, medium – rosa
2
200
2
60 – 70
På en rist
Engelsk
roastbiff,
godt stekt –
grå
210
2
200
2
70 – 75
På en rist
Svinebog
180
2
170
2
120 – 150
Med skorpe
Svineskank
180
2
160
2
100 – 120
2 stk
Lammekjøtt
190
2
175
2
110 – 130
Lår
Kylling
220
2
200
2
70 – 85
Hel
Kalkun
180
2
160
2
210 – 240
Hel
And
175
2
220
2
120 – 150
Hel
Gås
175
2
160
1
150 – 200
Hel
Kanin
190
2
175
2
60 – 80
Skåret i skiver
Vill kanin
190
2
175
2
150 – 200
Skåret i skiver
Fasan
190
2
175
2
90 – 120
Hel
Fisk
Matvarer
Overvarme
Temperatur (°C)
Skuffplassering
Ekte varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentarer
Skuffplassering
Ørret/brasme
190
2
175
2
40 – 55
3 – 4 fisk
Tunfisk/laks
190
2
175
2
35 – 60
4 – 6 fileter
14
www.zanussi.com
Grilling
Forvarm den tomme ovnen i 3
minutter før steking.
Matvarer
Antall
Temperatur (°C)
Stykker
(g)
Tid (min)
1. side
Skuffplassering
2. side
Fileter
4
800
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Biffer
4
600
maks.
10 - 12
6-8
4
Pølser
8
-
maks.
12 - 15
10 - 12
4
Svinekotelet- 4
ter
600
maks.
12 - 16
12 - 14
4
Kylling (delt i
to)
2
1000
maks.
30 - 35
25 - 30
4
Spyd
4
-
maks.
10 - 15
10 - 12
4
Kyllingbryst
4
400
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Hamburger
6
600
maks.
20 - 30
-
4
Fiskefilet
4
400
maks.
12 - 14
10 - 12
4
Grillsmørbrød
4-6
-
maks.
5-7
-
4
Ristet brød
4-6
-
maks.
2-4
2-3
4
Tine
Matvarer
Mengde
(g)
Opptiningstid (min)
Ettertiningstid
(min)
Kommentarer
Kylling
1000
100 - 140
20 - 30
Legg kyllingen på et omvendt
tefat på en stor tallerken. Snu
etter halve steketiden.
Kjøtt
1000
100 - 140
20 - 30
Snu etter halve steketiden.
Kjøtt
500
90 - 120
20 - 30
Snu etter halve steketiden.
Ørret
150
25 - 35
10 - 15
-
Jordbær
300
30 - 40
10 - 20
-
Smør
250
30 - 40
10 - 15
-
Fløte
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Kremfløten kan piskes når
den fremdeles er en tanke
frossen.
Bløtkake
1400
60
60
-
www.zanussi.com
15
Tørking – Ekte varmluft
•
•
Bruk brett som er belagt med matpapir eller
stekepapir.
For et bedre resultat, stopp ovnen halvveis i
tørketiden, åpne døren og la den kjøle seg
ned en natt for å fullføre tørkingen.
Grønnsaker
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Skuffplassering
1 posisjon
2 posisjoner
Bønner
60 - 70
6-8
3
1/4
Paprika
60 - 70
5-6
3
1/4
Suppegrønnsaker
60 - 70
5-6
3
1/4
Sjampinjonger
50 - 60
6-8
3
1/4
Urter
40 - 50
2-3
3
1/4
Frukt
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Skuffplassering
1 posisjon
2 posisjoner
Plommer
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Aprikoser
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Epleskiver
60 - 70
6-8
3
1/4
Pærer
60 - 70
6-9
3
1/4
Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Produkter i rustfritt stål eller aluminium
Se etter i Sikkerhetskapitlene.
Rengjør ovnsdøren kun med en våt
klut eller svamp. Tørk den en myk
klut.
Du må aldri bruke stålull, syre eller
skurende produkter, da de kan
skade overflaten. Rengjør ovnens
betjeningspanel på samme måte.
Merknader om rengjøring
•
•
•
•
•
•
16
Rengjør ovnens forside med en myk klut med
varmt vann og vaskemiddel.
For å rengjøre metalloverflater, bruk et
dedikert vaskemiddel.
Rengjør ovnsinteriøret etter hver bruk.
Fettoppsamling eller andre matrester kan
føre til brann. Risikoen er høyere for
grillpannen.
Rengjør hardnakket smuss med ovnsrens.
Rengjør alt tilbehør etter hver bruk og la det
tørke. Bruk en myk klut med varmt vann og
vaskemiddel.
Hvis du har tilbehør med slippbelegg, må du
ikke rengjøre det med slipende vaskemidler,
skarpe redskaper eller i oppvaskmaskin. Det
kan forårsake skade på slippbelegget.
Rengjøre dørpakningen
•
•
Kontroller dørpakningen med jevne
mellomrom. Dørpakningen sitter rundt
rammen til ovnsrommet. Ikke bruk produktet
hvis dørpakningen er skadet. Kontakt et
autorisert servicesenter.
Du finner opplysninger om rengjøring av
dørpakningen under det generelle avsnittet
om rengjøring.
www.zanussi.com
Fjerne hyllestøttene
Ovnsrommet med katalytisk belegg rengjøres
selv. Det absorberer fett.
Fjern hylestøttene.
FORSIKTIG!
Vær forsiktig når du fjerner
ovnsstigene.
1. Trekk den fremre delen av ovnsstigen ut fra
sideveggen.
For best mulig selvrenseffekt skal ovnen med
jevne mellomrom varmes opp.
1. Rengjør gulvet i ovnen med varmt vann og
oppvaskmiddel, og tørk.
2. Still inn -funksjonen.
3. Still ovnstemperaturen til 250 °C og la
ovnen være på i 1 time.
4. Når ovnen er avkjølt, rengjør du den med en
myk og våt svamp.
Rengjøring av ovnsdøren
2. Trekk den bakre delen av ovnsstigene ut fra
veggen og ta den ut.
1
2
Monter tilleggsutstyret som er blitt fjernet i
omvendt rekkefølge.
Ovnsdøren har tre glasspaneler.Du kan fjerne
ovnsdøren og de indre glasspanelene for
rengjøring.
Ovnsdøren kan smelle igjen hvis du
prøver å ta ut glasspanelene før du
fjerner ovnsdøren.
FORSIKTIG!
Ikke bruk produktet uten
glasspanelene.
1. Åpne døren helt, og hold de to
dørhengslene.
Holderne på teleskopskinnene må
peke forover.
Katalytisk rengjøring
FORSIKTIG!
Ikke rengjør den katalytiske
overflaten med ovnsspray, slipende
rengjøringsmidler, såpe eller andre
rengjøringsmidler. Det vil skade den
katalytiske overflaten.
Flekker eller misfarging av den
katalytiske overflaten har ingenting å
si for de katalytiske egenskapene.
2. Løft og drei spakene på de to hengslene.
ADVARSEL!
Hold barn unna når du rengjør ovnen
ved høy temperatur. Ovnens
overflate blir svært varm, og det er
en risiko for brannskader.
Før du slår på katalytisk rensing må
du fjerne alt tilbehør fra ovnen.
www.zanussi.com
17
8. Rengjør glasspanelene med vann og såpe.
Tørk glasspanelet omhyggelig.
Når rengjøringen er ferdig, monterer du
glasspanelene og ovnsdøren igjen. Gjenta
trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge.
3. Lukk ovnsdøren til første åpne posisjon.
Trekk så døren utover og ta den ut av
holderen.
Sørg for at glasspanelene (A og B) settes på
plass igjen i riktig rekkefølge.Det første panelet
(A) har en pynteramme. Sonen med
pynterammene må møte innsiden av døren på
begge sider. Kontroller etter monteringen at
overflaten av glasspanelrammen (A) med trykk
ikke er ru når du tar på den.
A
4. Legg døren på et mykt tøystykke på et
stabilt underlag.
5. Hold dørlisten (B) øverst på døren på
begge sider og trykk innover for å frigjøre
klipslåsen.
B
Pass på at du setter det midterste glasspanelet
riktig i holderne.
A
2
B
B
1
6. Trekk dørlisten mot deg for å fjerne den.
7. Hold dørens glasspaneler på den øverste
kanten og trekk dem forsiktig ut én etter en.
Begynn med det øverste panelet. Påse at
glasset skyves helt ut av støttene.
18
Skifte lyspære
Legg en klut nederst innvendig i produktet. Det
hindrer skade på lampedekselet og
ovnsrommet.
www.zanussi.com
1. Slå av produktet.
2. Ta ut sikringene i sikringsskapet eller slå av
skillebryteren.
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt! Ta ut sikringen
før du skifter pæren.
Ovnslampen og lampens glass kan
være veldig varme.
Baklampe
1. Drei glassdekselet mot urviserne for å ta det
av.
2. Rengjør lampedekselet.
3. Erstatt pæren med en egnet
varmebestandig lyspære som tåler 300 °C.
4. Monter glassdekselet.
FORSIKTIG!
Bruk alltid en klut når du skal holde
halogenlampen, for å forhindre at
fettrester brenner seg fast på
lampen.
Feilsøking
ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.
Hva må gjøres, hvis ...
Problem
Mulig årsak
Løsning
Ovnen blir ikke varm.
Stekeovnen er slått av.
Slå på stekeovnen.
Ovnen blir ikke varm.
Klokken er ikke stilt.
Still klokken.
Ovnen blir ikke varm.
Nødvendige innstillinger er ikke
valgt.
Sørg for at innstillingene er riktige.
Ovnen blir ikke varm.
Sikringen har gått.
Kontroller at sikringen er årsaken
til funksjonssvikten. Hvis sikringene går gjentatte ganger, må du
kontakte en elektriker.
Lampen virker ikke.
Pæren er defekt.
Erstatt lyspæren.
Damp og kondens legger seg på
maten og i ovnsrommet.
Du har latt retten stå for lenge i
ovnen.
Ikke la maten bli stående i ovnen
lenger enn 15 – 20 minutter etter
at tilberedningen er ferdig.
Displayet viser "12.00".
Det var et strømbrudd.
Tilbakestill klokken.
Servicedata
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller et autorisert
servicesenter.
Nødvendig informasjon som servicesenteret
trenger, kan du finne på typeskiltet. Typeskiltet
er plassert på den fremre rammen til produktet.
Ikke fjern typeskiltet fra ovnsrommet.
Vi anbefaler at du noterer opplysningene her:
Modell (MOD.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
www.zanussi.com
19
Montering
Elektrisk installasjon
ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.
Produsenten er ikke ansvarlig om du
ikke følger sikkerhetsreglene i
kapitlene om sikkerhet.
Innbygging
Produktet leveres med støpsel og strømledning.
Ledning
548 21
558
min. 550
114
16
20
600
min. 560
589
594
573
595 +/-1
5
3
Anvendelige kabeltyper for montering eller
utskiftning:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
For ledningsavsnittet henvises det til den
nominelle effekten på typeskiltet. Du kan også
se etter i tabellen:
Nominell effekt (W)
548 21
min. 550
20
590
558
16
114
min. 560
589
594
573
Ledningsavsnittet
(mm²)
maks 1380
3 x 0.75
maks 2300
3x1
maks 3680
3 x 1.5
Jordledningen (grønn/gul kabel) må være ca. 2
cm lenger enn den nøytrale- og fase-ledningen
(blå og brune kabler).
595 +/-1
5
3
Feste produktet til skapet
A
20
B
www.zanussi.com
Energieffektiv
Produktbeskrivelse og informasjon i henhold til EU 65-66/2014
Leverandørens navn
Zanussi
Modellidentifikasjon
ZOA35752XD
Energieffektivitetsindeks
103,5
Energieffektivitetsklasse
A
Energiforbruk med standard matmengde, over- og undervarme 0,95 kWh/syklus
Energiforbruk med standard matmengde, viftetvunget modus
0,88 kWh/syklus
Antall hulrom
1
Varmekilde
Elektrisitet
Volum
72 l
Type ovn
Innebygd ovn
Masse
32.6 kg
EN 60350-1 – Elektriske kjøkkenapparater –
Del 1: Typer, ovner, dampovner og griller –
metoder for måling av ytelse.
Energisparende
Ovnen har funksjoner som hjelper
deg med å spare energi under
matlaging.
Generelle tips
Sørg for at ovnsdøren er lukket ordentlig mens
produktet er på. Ikke åpne døren for ofte under
matlaging. Hold dørpakningen ren og sørg for at
den sitter godt på plass.
Bruk metalltallerkener for å forbedre
energisparing.
Sett om mulig maten i ovnen uten forvarming.
Sett ned ovnstemperaturen når steketiden er
lengre enn 30 minutter, 3-10 minutter før
slutten av steketiden, avhengig av hvor lang den
er. Restvarmen i ovnen vil fortsette å steke.
Bruk restvarmen til å varme opp andre
tallerkener.
Hold pausene mellom stekingen så kort som
mulig når du lager flere retter om gangen.
Matlaging med vifte
Bruk om mulig tilberedningsfunksjoner med vifte
for å spare energi.
Holde maten varm
Hvis du vil bruke restvarmen til å holde måltidet
varmt, velg lavest mulig temperaturinnstilling.
BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å
beskytte miljøet, menneskers helse og for å
resirkulere avfall av elektriske og elektroniske
produkter. Ikke kast produkter som er merket
www.zanussi.com
med symbolet sammen med
husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der
hvor tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen
for nærmere opplysninger.
21
Innehåll
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinstruktioner
Produktbeskrivning
Före första användning
Daglig användning
Klockfunktioner
Användning av tillbehör
22
23
25
26
26
28
29
Tillvalsfunktioner
Tricks och tips
Skötsel och rengöring
Felsökning
Installation
Energieffektivitet
30
30
36
39
40
41
Med reservation för ändringar.
Säkerhetsinformation
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för
eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som
ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid
bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida
bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
22
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och
kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur
produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som
är förknippade med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera
det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när den är
igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan
uppsikt.
Barn under 3 år får ej vistas i närheten av den här apparaten när
den är igång.
www.zanussi.com
Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Endast behöriga personer får installera den här produkten och
byta kabel.
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket varma
under användning. Var försiktig så att du undviker att vidröra
värmeelementen. Barn under 8 år ska inte vistas i närheten utan
ständig uppsikt.
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller
eldfasta formar.
Innan du utför något underhåll ska du koppla ur produkten från
nätuttaget.
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter lampa för
att undvika risken för elstötar.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa
metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glasskivor eftersom
dessa kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att glaset
spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med
motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den främre delen
av ugnsstegen och sedan den bakre delen från sidoväggarna.
Sätt tillbaka ugnsstegarna i omvänd ordning.
Säkerhetsinstruktioner
Installation
•
VARNING!
Endast en behörig person får
installera den här produkten.
•
•
•
•
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ installationsinstruktionerna som följer
med produkten.
Var alltid försiktig när produkten rör sig
eftersom den är tung. Använd alltid
skyddshandskar och täckta skor.
Dra aldrig produkten i handtaget.
Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
www.zanussi.com
•
•
Kontrollera att produkten har installerats
under och bredvid stadiga skåp- eller
bänkstommar.
Produktens sidor måste gränsa till produkter
eller enheter med samma höjd.
Produkten är utrustad med ett elektriskt
kylsystem. Det måste användas tillsammans
med det elektriska nätuttaget.
Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska stötar.
•
•
Alla elektriska anslutningar ska göras av en
behörig elektriker.
Produkten måste jordas.
23
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Se till att de parametrarna på märkskylten
överensstämmer med elnätets elektricitet.
Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert
och jordat eluttag.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas måste
det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
Låt inte nätkablar komma i kontakt med eller
komma nära produktens lucka, speciellt inte
när luckan är het.
Stötskyddet för strömförande och isolerade
delar måste fästas på ett sådant sätt att det
inte kan tas bort utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget först vid
slutet av installationen. Kontrollera att
stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Anslut inte stickkontakten om vägguttaget
sitter löst.
Dra inte i anslutningssladden för att koppla
bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och
kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha en
isolationsenhet så att du kan koppla från
produkten från nätet vid alla poler.
Kontaktöppningen på isolationsenheten
måste vara minst 3 mm bred.
Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s
direktiv.
Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador,
elstötar eller explosion föreligger.
•
•
•
•
•
•
24
Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
Ändra inte produktens specifikationer.
Se till att ventilationsöppningarna inte är
blockerade.
Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning.
Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
Var försiktig när du öppnar produktens lucka
medan produkten är igång. Het luft kan
strömma ut.
•
•
•
•
•
•
Använd inte produkten med våta händer eller
när den är i kontakt med vatten.
Tyng inte ner luckan när den är öppen.
Använd inte produkten som arbets- eller
avlastningsyta.
Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som innehåller
alkohol kan producera en blandning av luft
och alkohol.
Låt inte gnistor eller öppna lågor komma i
kontakt med produkten när du öppnar
luckan.
Placera inga lättantändliga produkter eller
föremål som är fuktiga med lättantändliga
produkter i, nära eller på tvättmaskinen.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
•
•
•
•
•
•
För att förhindra skada eller missfärgning på
emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller andra
föremål direkt på produktens botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den heta
produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå kvar
i produkten efter att tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller monterar
tillbehör.
Missfärgning av emaljen eller den rostfria
ytan påverkar inte produktens funktion.
Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan vara
permanenta.
Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för några
andra ändamål, t.ex. för rumsuppvärmning.
Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
Om apparaten installeras i till exempel ett
skåp, se till att skåpsdörren aldrig är stängd
när apparaten är i drift. Värme och fukt kan
byggas upp bakom en stängd dörr/lucka och
orsaka efterföljande skador på apparaten,
bostaden eller golvet. Stäng inte luckan
förrän apparaten har svalnat helt efter
användning.
Underhåll och rengöring
VARNING!
Det finns risk för personskador,
brand eller skador på produkten.
www.zanussi.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Stäng av produkten och koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Se till att produkten har svalnat. Det finns
även risk för att glaspanelerna kan spricka.
Byt omedelbart ut luckans glaspaneler om
de är skadade. Kontakta auktoriserat
servicecenter.
Var försiktig när du tar bort luckan. Luckan är
tung!
Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa.
Använd bara neutrala rengöringsmedel.
Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
Om du använder en ugnssprej ska du följa
säkerhetsanvisningarna på förpackningen.
Rengör inte den katalytiska emaljen (om
tillämpligt) med något slag av
rengöringsmedel.
Inre belysning
•
•
•
Kassering
VARNING!
Risk för kvävning eller skador.
•
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
Ta bort luckspärren för att förhindra att barn
eller husdjur blir instängda i maskinen.
Underhåll
•
•
VARNING!
Typen av glödlampa eller halogenlampa som
används för den här produkten är endast
avsedd för hushållsprodukter. Får ej
användas som husbelysning.
Innan du byter lampan ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
Använd bara lampor med samma
specifikationer.
Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för
reparation av produkten.
Använd endast originaldelar.
Risk för elektrisk stöt.
Produktbeskrivning
Allmän översikt
1 2
3
4
5
6
7
5
8
4
11
3
9
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Kontrollpanel
Vred för ugnsfunktionerna
Strömlampa/symbol
Elektronisk programmeringsenhet
Temperaturvred
Temperaturindikator/symbol
Värmeelement
Lampa
Fläkt
Ugnsstege, löstagbar
Ugnsnivåer
10
Tillbehör
•
•
•
Galler
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
Bakplåt i aluminium
För kakor och småkakor.
Långpanna
www.zanussi.com
•
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
Utdragbara bakplåtsskenor
För hyllor och plåtar.
25
Före första användning
Förvärmning
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Se avsnittet "Klockfunktioner" för att
ställa in tiden.
Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar ur
ugnen.
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
Rengör ugnen och tillbehören innan du
använder den första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
Sätt den tomma ugnen på förvärmning för att
bränna bort fett.
1. Välj funktionen
och maximal temperatur.
2. Låt ugnen stå på i en timme.
och ställ in maximal
3. Välj funktionen
temperatur.
4. Låt ugnen vara igång i 15 minuter.
5. Välj funktionen
och ställ in maximal
temperatur.
6. Låt ugnen vara igång i 15 minuter.
Tillbehören kan bli varmare än normalt. Ugnen
kan avge lukt och rök. Det är helt normalt. Se till
att ventilationen är tillräcklig i rummet.
Daglig användning
1. Vrid vredet för ugnsfunktioner för att välja en
ugnsfunktion.
2. Vrid temperaturvredet för att välja
temperatur.
3. För att stänga av produkten, vrid vreden för
ugnsfunktioner och temperatur till av-läget.
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Infällbara vred
För att använda produkten, tryck på
kontrollvredet. Vredet kommer ut.
Aktivera och inaktivera produkten
Det beror på modellen om
produkten har lampor, symboler
på vredet eller lampor:
• Kontrollampan tänds när
produkten är igång.
• Symbolen visar om kontrollvredet
styr ugnsfunktionerna eller
temperaturen.
• Indikatorn tänds när ugnen värms
upp.
Ugnsfunktioner
Ugnsfunktion
26
Program
Avstängt läge
Produkten är avstängd.
Belysning
För att sätta på lampan utan att använda en tillagningsfunktion.
www.zanussi.com
Ugnsfunktion
Program
Över-undervärme
(Över-/Undervärme)
För bakning och stekning på en ugnsnivå.
Undervärme
För bakning av kakor med knaprig botten och för att torka mat.
Min Grill
För att grilla tunna matvaror och rosta bröd.
Max Grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder och för rostning
av bröd.
Pizza/Paj
För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver mer intensiv
bryning och som ska ha knaprig botten. Ställ in temperaturen
20-40 °C lägre än för över-/undervärme.
Varmluft
För att baka på upp till tre hyllpositioner samtidigt och för att torka mat.Ställ in temperaturen 20-40 °C lägre än för över-/undervärme.
Upptining
Den här funktionen kan användas för att tina frysta livsmedel,
som grönsaker och frukt. Upptiningstiden beror på mängden och
storleken på det frysta livsmedlet.
Display
A
B
C
A. Funktionslampor
B. Tidvisning
C. Funktionslampa
Knappar
Knapp
www.zanussi.com
Funktion
Beskrivning
MINUS
Gör så här för att ställa in tiden.
KLOCKA
För att ställa in en klockfunktion.
PLUS
Gör så här för att ställa in tiden.
27
Klockfunktioner
Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
Program
KLOCKA
För att ställa in, ändra eller kontrollera tiden.
KOKTID
För att ställa in hur länge produkten ska vara påslagen.
SLUTTID
För att ställa in när produkten ska stängas av.
TIDSFÖRDRÖJNING För att kombinera KOKTID och SLUTTID.
SIGNALUR
För att ställa in en tid för nedräkning. Denna funktion påverkar inte
produktens funktioner i övrigt. Du kan ställa in SIGNALURET när som
helst, även om produkten är avstängd.
Ställa klockan. Ändra tiden
Du måste ställa klockan innan du kan använda
ugnen.
blinkar när du ansluter ugnen till eluttaget,
när det varit ett strömavbrott eller när klockan
inte är inställd.
eller
för att ställa in rätt tid.
Tryck på
Efter cirka 5 sekunder slutar blinkningarna och
klockan visar den inställda tiden.
För att ändra tiden, tryck på
gånger tills
upprepade
börjar blinka.
Displayen visar
flera gånger tills
börjar
för att ställa in
.
4. En ljudsignal hörs och
blinkar när
sluttiden uppnåtts. Produkten stängs av
automatiskt.
5. Tryck på valfri knapp för att stänga av
ljudsignalen.
6. Vrid vredet för ugnsfunktioner och vredet för
temperaturen till avstängt läge.
Ställa in SLUTTID
1. Ställ in ugnsfunktion och temperatur.
28
3. Tryck på
eller
Displayen visar
börjar
för att ställa in tiden.
.
4. En ljudsignal hörs och
blinkar när
sluttiden uppnåtts. Produkten stängs av
automatiskt.
5. Tryck på valfri knapp för att stänga av
signalen.
6. Vrid vredet för ugnsfunktioner och vredet för
temperaturen till avstängt läge.
1. Ställ in ugnsfunktion och temperatur.
1. Ställ in ugnsfunktion och temperatur.
3. Tryck på
eller
KOKTIDEN.
flera gånger tills
Ställa in TIDSFÖRDRÖJNING
Ställa in KOKTID
2. Tryck på
blinkar.
2. Tryck på
blinkar.
flera gånger tills
2. Tryck på
blinkar.
3. Tryck på
eller
KOKTIDEN.
4. Tryck på
börjar
för att ställa in
.
5. Tryck på
eller
SLUTTIDEN.
för att ställa in
6. Tryck på
för att bekräfta.
Produkten sätts på automatiskt senare, är igång
under den inställda KOKTIDEN och stoppar vid
SLUTTIDEN. När tiden har uppnåtts hörs en
ljudsignal.
7. Produkten stängs av automatiskt. Tryck på
valfri knapp för att stänga av signalen.
8. Vrid vredet för ugnsfunktioner och vredet för
temperaturen till avstängt läge.
www.zanussi.com
Ställa in SIGNALUR
1. Tryck på
blinkar.
flera gånger tills
börjar
2. Tryck på
eller
för att ställa in önskad
tid.
Signaluret startar automatiskt efter fem
sekunder.
3. En ljudsignal hörs när tillagningstiden
uppnåtts. Tryck på valfri knapp för att
stänga av ljudsignalen.
4. Vrid vredet för ugnsfunktioner till avstängt
läge.
Avbryta klockfunktionerna
1. Tryck flera gånger på
tills önskad
funktionslampa börjar blinka.
2. Tryck på och håll in .
Klockfunktionen släcks inom några sekunder.
Användning av tillbehör
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Sätta in tillbehör
Galler:
För in gallret mellan skenorna på ugnsstegen
och kontrollera att fötterna är vända nedåt.
Liten inbuktning upptill ökar
säkerheten. Fördjupningarna ger
också ett tippskydd. Den höga
kanten runt hyllan förhindrar
kokkärlen från att glida ner.
Utdragbara bakplåtsskenor
Långpanna / Djup form:
Skjut in långpannan / djupa formen mellan
stegparet på ugnsnivån.
Spara installationsanvisningarna till
bakplåtsskenorna för framtida
användning.
Med teleskopskenor kan du lättare sätta in och
ta ut ugnsgallren.
FÖRSIKTIGHET!
Diska inte teleskopskenorna i
diskmaskinen. Smörj inte
teleskopskenorna.
1. Dra ut den högra och den vänstra
bakplåtsskenan.
Galler och långpanna / djup form tillsammans:
Tryck in långpannan / djupa formen mellan
skenorna på hyllstöden och ugnsgallret på
skenorna ovan.
www.zanussi.com
29
°C
°C
2. Placera falsen på de utdragbara
bakplåtsskenorna och tryck försiktigt in dem
i ugnen.
Du måste skjuta tillbaka teleskopskenorna helt i
ugnen innan du stänger ugnsluckan.
Tillvalsfunktioner
Kylfläkt
Säkerhetstermostat
När ugnen är på, slås fläkten på automatiskt för
att hålla ugnens ytor svala. Om du stänger av
ugnen fortsätter fläkten att gå tills ugnen
svalnat.
Felaktig användning av produkten eller trasiga
delar kan orsaka farlig överhettning. För att
förhindra detta har ugnen en säkerhetstermostat
som avbryter strömtillförseln. Ugnen sätts
automatiskt på igen när temperaturen sjunker.
Tricks och tips
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i tabellerna är
endast riktvärden. De beror på
recepten samt på ingrediensernas
kvalitet och mängd.
Allmän information
•
•
•
30
Produkten har fem hyllnivåer. Räkna
hyllnivåerna nedifrån.
Produkten har ett specialsystem som gör att
luften cirkulerar och återanvänder ångan.
Med det här systemet kan man tillaga i ånga,
vilket gör att maten saftig inuti och krispig på
utsidan. Det gör att tillagningstiden och
energiåtgången minskas till ett minimum.
Fukt kan kondenseras i produkten eller på
glasluckorna. Det är helt normalt. Stå alltid
en bit ifrån produkten när du öppnar
produktens lucka vid matlagning. Kör ugnen i
10 minuter innan du börjar laga mat, för att
minska kondensering.
•
•
Torka bort fukt på produkten efter varje
användning.
Ställ inga föremål direkt på bottnen och täck
inte komponenterna med folie när du lagar
mat. Detta kan förändra tillagningsresultaten
och skada emaljen.
Baka kakor
•
•
Öppna inte ugnsluckan förrän 3/4 av den
inställda tillagningstiden har gått.
Om du använder två bakplåtar samtidigt, se
till att det finns en ledig falsnivå mellan dem.
Tillagning av kött och fisk
•
•
•
Använd en djup form för mat med fett i för att
förhindra stänk som inte går att ta bort.
Låt köttet stå i ca 15 minuter innan du skär i
det så att köttsaften inte sipprar ut.
För att förhindra att det blir för mycket matos
under tillagning kan man hälla lite vatten i
den djupa formen. För att förhindra
rökkondens, tillsätt lite vatten varje gång det
tar slut.
www.zanussi.com
Tillagningstider
Tillagningstiderna varierar beroende på typen av
livsmedel, livsmedlets konsistens och volym
(värmeläge, tillagningstid osv.) för dina kokkärl,
recept och mängder när du använder
produkten.
I början ska du övervaka hur det utvecklar sig
när du lagar mat. Hitta de bästa inställningarna
Baknings- och grillningstabell
Kakor
Livsmedel
Över/Undervärme
Temperatur (°C)
Falsnivå
Varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentar
Falsnivå
Recept där
vispning
ingår
170
2
160
3 (2 och 4)
45 - 60
I en kakform
Mördeg
170
2
160
3 (2 och 4)
20 - 30
I en kakform
Cheesecake
170
1
165
2
60 - 80
I 26 cm kakform
Äppelkaka1)
170
2
160
2 (vänster +
höger)
80 - 100
I två kakformar (20 cm)
på ett galler
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
På en bakplåt
Syltpaj
170
2
165
2 (vänster +
höger)
30 - 40
I 26 cm kakform
Sockerkaka
170
2
160
2
50 - 60
I 26 cm kakform
Julkaka / Rik
160
2
150
2
90 - 120
I 20 cm kakform
Russinkaka1) 175
1
160
2
50 - 60
I en brödplåt
Muffins - en
nivå
170
3
140 - 150
3
20 - 30
På en bakplåt
Muffins - två
nivåer
-
-
140 - 150
2 och 4
25 - 35
På en bakplåt
Muffins - tre
nivåer
-
-
140 - 150
1, 3 och 5
30 - 45
På en bakplåt
Skorpor/
kakor - en
nivå
140
3
140 - 150
3
30 - 35
På en bakplåt
frukt kaka1)
www.zanussi.com
31
Livsmedel
Över/Undervärme
Temperatur (°C)
Falsnivå
Varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentar
Falsnivå
Skorpor/
kakor - två
nivåer
-
-
140 - 150
2 och 4
35 - 40
På en bakplåt
Skorpor/
kakor - tre
nivåer
-
-
140 - 150
1, 3 och 5
35 - 45
På en bakplåt
Maränger en nivå
120
3
120
3
80 - 100
På en bakplåt
Maränger -
-
-
120
2 och 4
80 - 100
På en bakplåt
Bullar1)
190
3
190
3
12 - 20
På en bakplåt
Eclair - en
nivå
190
3
170
3
25 - 35
På en bakplåt
Eclair - två
nivåer
-
-
170
2 och 4
35 - 45
På en bakplåt
Pajer
180
2
170
2
45 - 70
I 20 cm kakform
Fruktkaka
160
1
150
2
110 - 120
I 24 cm kakform
Tårtbotten
170
1
160
2 (vänster +
höger)
50 - 60
I 20 cm kakform
två nivåer1)
1) Förvärm i ugnen i 10 minuter.
Bröd och pizza
Livsmedel
Över/Undervärme
Temperatur (°C)
Falsnivå
Varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentar
Falsnivå
Franskbröd1)
190
1
190
1
60 - 70
1 - 2 bröd,
500 g per
bröd
Rågbröd
190
1
180
1
30 - 45
I en brödplåt
Småfranska
190
2
180
2 (2 och 4)
25 - 40
6 - 8 stycken
på en bakplåt
1)
32
www.zanussi.com
Livsmedel
Över/Undervärme
Temperatur (°C)
Falsnivå
Varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentar
Falsnivå
Pizza1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
På en bakplåt eller en
djup form
Scones1)
200
3
190
3
10 - 20
På en bakplåt
1) Förvärm i ugnen i 10 minuter.
Suffléer
Livsmedel
Över/Undervärme
Temperatur (°C)
Falsnivå
Varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentar
Falsnivå
Pajdeg
200
2
180
2
40 - 50
I en form
Vegetarisk
paj
200
2
175
2
45 - 60
I en form
Quiches1)
180
1
180
1
50 - 60
I en form
Lasagne1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
I en form
Cannelloni1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
I en form
1) Förvärm i ugnen i 10 minuter.
Kött
Livsmedel
Över/Undervärme
Temperatur (°C)
Falsnivå
Varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentar
Falsnivå
Nötkött
200
2
190
2
50 - 70
På ett galler
Fläsk
180
2
180
2
90 - 120
På ett galler
Kalv
190
2
175
2
90 - 120
På ett galler
Engelsk rost- 210
biff, röd inuti
2
200
2
50 - 60
På ett galler
Engelsk rost- 210
biff, lite röd
inuti
2
200
2
60 - 70
På ett galler
www.zanussi.com
33
Livsmedel
Över/Undervärme
Temperatur (°C)
Falsnivå
Varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentar
Falsnivå
Engelsk rost- 210
biff, inte röd
inuti
2
200
2
70 - 75
På ett galler
Fläskbog
180
2
170
2
120 - 150
Med svål
Fläsklägg
180
2
160
2
100 - 120
2 stycken
Lamm
190
2
175
2
110 - 130
Lägg
Kyckling
220
2
200
2
70 - 85
Hel
Kalkon
180
2
160
2
210 - 240
Hel
Anka
175
2
220
2
120 - 150
Hel
Gås
175
2
160
1
150 - 200
Hel
Kanin
190
2
175
2
60 - 80
Skuren i bitar
Hare
190
2
175
2
150 - 200
Skuren i bitar
Fasan
190
2
175
2
90 - 120
Hel
Fisk
Livsmedel
Över/Undervärme
Temperatur (°C)
Falsnivå
Varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentar
Falsnivå
Laxöring/
havsruda
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 fiskar
Tonfisk/lax
190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 filéer
Min grill
Förvärm den tomma ugnen i tre
minuter före tillagning.
Livsmedel
Mängd
Antal
Temperatur (°C)
(g)
Tid (min)
1:a sidan
Falsnivå
2:a sidan
Filéer
4
800
max.
12 - 15
12 - 14
4
Biffstek
4
600
max.
10 - 12
6-8
4
Korv
8
-
max.
12 - 15
10 - 12
4
34
www.zanussi.com
Livsmedel
Mängd
Temperatur (°C)
Antal
Tid (min)
(g)
1:a sidan
Falsnivå
2:a sidan
Fläskkotletter 4
600
max.
12 - 16
12 - 14
4
Kyckling (de- 2
lad i 2 delar)
1000
max.
30 - 35
25 - 30
4
Kebab
4
-
max.
10 - 15
10 - 12
4
Kycklingbröst
4
400
max.
12 - 15
12 - 14
4
Hamburgare
6
600
max.
20 - 30
-
4
Fiskfilé
4
400
max.
12 - 14
10 - 12
4
Varma smörgåsar
4-6
-
max.
5-7
-
4
Rostat bröd
4-6
-
max.
2-4
2-3
4
Tina
Livsmedel
Mängd
(g)
Upptiningstid (min)
Kommentar
Kyckling
1000
100 - 140
20 - 30
Lägg kycklingen på ett uppoch nervänt tefat på en stor
tallrik. Vänd efter halva tiden.
Kött
1000
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Kött
500
90 - 120
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Forell
150
25 - 35
10 - 15
-
Jordgubbar
300
30 - 40
10 - 20
-
Smör
250
30 - 40
10 - 15
-
Grädde
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Det går att vispa grädde även
om delar av den är något frusen.
Tårta
1400
60
60
-
Torkning - Varmluft
•
Efterupptiningstid (min)
Täck smorda plåtar med bakplåtspapper.
www.zanussi.com
•
För bättre resultat, stanna ugnen efter halva
torktiden, öppna luckan och låt det svalna
över natten för att fullfölja torkningen.
35
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Falsnivå
1 position
2 positioner
Bönor
60 - 70
6-8
3
1/4
Pepparfrukter
60 - 70
5-6
3
1/4
Soppgrönsaker
60 - 70
5-6
3
1/4
Svamp
50 - 60
6-8
3
1/4
Örter
40 - 50
2-3
3
1/4
Frukt
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Falsnivå
1 position
2 positioner
Plommon
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Aprikoser
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Äppelskivor
60 - 70
6-8
3
1/4
Päron
60 - 70
6-9
3
1/4
Skötsel och rengöring
VARNING!
Produkter i rostfritt stål eller aluminium
Se säkerhetsavsnitten.
Rengör ugnsluckan endast med en
blöt svamp. Torka med en mjuk
trasa.
Använd aldrig stålull, syror eller
produkter med slipeffekt för
rengöring eftersom de kan skada
ugnens ytor. Rengör ugnens
kontrollpanel med samma
försiktighet.
Anmärkningar om rengöring
•
•
•
•
•
•
36
Torka av framsidan av ugnen med en mjuk
trasa och varmt vatten och diskmedel.
Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
Rengör ugnen efter varje användningstillfälle.
Fettansamling eller andra matrester kan leda
till eldsvåda. Risken är högre för grillpannan.
Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt vatten och
ett rengöringsmedel.
Använd inte starka medel, föremål med
skarpa kanter eller diskmaskin vid rengöring
om du har tillbehör med non stickbeläggning. Det kan skada ytan.
Rengöring av luckans packning
•
•
Kontrollera ugnsluckans packning med
jämna mellanrum. Dörrtätningen sitter runt
ramen på ugnsutrymmet. Använd inte
produkten om denna packning är skadad.
Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
Se den allmänna informationen om rengöring
för information om rengöring av
dörrtätningen.
www.zanussi.com
Ta bort ugnsstegarna
Vid rengöring av ugnen ska ugnsstegarna tas
bort.
FÖRSIKTIGHET!
Var försiktig när du avlägsnar
ugnsstegarna.
1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
Väggarna har en katalytisk beläggning och är
självrengörande. Den absorberar fett.
För att stödja denna självrengöringsprocedur
ska ugnen värmas upp tom regelbundet.
1. Rengör ugnens botten med varmt vatten
och diskmedel, och torka den sedan.
2. Ställ in funktionen .
3. Ställ in ugnstemperaturen på 250 °C och låt
ugnen vara på i en timme.
4. När ugnen har svalnat, rengör den med en
mjuk, fuktig svamp.
Rengöring av ugnsluckan
Ugnsluckan har tre glasrutor.Ugnsluckan och
glasrutorna går att ta bort för rengöring.
2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan och ta
bort den.
Ugnsluckan kan stängas om du
försöker ta bort glasrutorna innan du
tagit bort ugnsluckan.
FÖRSIKTIGHET!
1
2
Använd inte ugnen utan glasrutorna.
1. Öppna luckan helt och håll i de två
gångjärnen.
Sätt tillbaka det du tagit bort i omvänd ordning.
Styrpinnarnas avrundade ändar
måste peka framåt.
Katalytisk rengöring
FÖRSIKTIGHET!
Rengör inte den katalytiska ytan med
ugnssprej, frätande
rengöringsmedel, såpa eller andra
rengöringsmedel. Den katalytiska
ytan kan skadas då.
Fläckar eller missfärgning av den
katalytiska ytan påverkar inte de
katalytiska egenskaperna.
2. Lyft och vrid handtagen på de två
gångjärnen.
VARNING!
Håll barn borta när du rengör ugnen
vid höga temperaturer. Ugnsytan blir
mycket varm och det finns risk att
man bränner sig.
Ta ut alla tillbehör ur ugnen innan
den katalytiska rengöringen
aktiveras.
www.zanussi.com
37
8. Rengör glasrutorna med vatten och
diskmedel. Torka glasrutorna noga.
Sätt tillbaka glasrutorna i ugnsluckan när du är
klar med rengöringen. Utför stegen ovan i
omvänd ordning.
3. Stäng ugnsluckan halvvägs, till den första
öppna positionen. Dra därefter framåt och
ta bort luckan från sin plats.
Du måste sätta tillbaka glasrutorna (A och B) i
rätt ordning.Den första glasrutan (A) har en
dekorativ ram. Zonen med screentryck måste
vara vänd mot insidan av ugnsluckan. Efter
installationen måste du se till att ytan på
glasrutans ram (A) med zonerna med
screenprinting inte är knottrig när du vidrör den.
A
4. Lägg luckan på en mjuk duk på en stabil yta.
5. Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna av
luckans övre kant och tryck inåt för att
frigöra klämlåset.
B
Se till att den mellersta glasrutan placeras
korrekt i sina skåror.
A
2
B
B
1
6. Dra lucklisten framåt för att ta bort den.
7. Håll i glasrutorna i övre kanten och dra
försiktigt ut dem en efter en. Börja med den
översta glasrutan. Se till att glasrutorna
glider i skårorna hela vägen ut.
38
Byte av lampan
Lägg en tygbit på botten av produktens
innandöme. Detta förhindrar skador på
lampglaset och ugnsutrymmet.
www.zanussi.com
VARNING!
2. Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet eller
stäng av huvudströmbrytaren.
FÖRSIKTIGHET!
1. Ta bort lampglaset genom att vrida det
moturs.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande lampa som
tål upp till 300 °C.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
Risk för elstötar! Koppla från
säkringen innan du byter lampan.
Lampan och lampglaset kan vara
varma.
Baklampan
Håll i halogenlampan med en trasa
för att förhindra att fett ska komma
på lampan.
1. Avaktivera produkten.
Felsökning
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är inte
gjorda.
Kontrollera att rätt inställningar
gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är orsaken till felet. Om säkringen går
gång på gång, tala med en kvalificerad elektriker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Ånga och kondens avsätts på
maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen
längre än 15 - 20 minuter efter
att tillagningen är klar.
Displayen visar "12.00".
Det har varit strömavbrott.
Ställ klockan.
Tekniska data
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa felet.
av produktens innanmäte. Avlägsna inte
märkskylten från produktutrymmet.
Information som kundtjänst behöver finns på
typskylten. Typskylten sitter på den yttre kanten
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (Mod.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
www.zanussi.com
39
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Serienummer (S.N.)
.........................................
Installation
Montering i skåp
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Inbyggd
A
B
548 21
558
min. 550
16
20
600
114
min. 560
589
594
573
595 +/-1
5
3
Elektrisk installation
Tillverkaren kan inte hållas ansvarig
om säkerhetsföreskrifterna i kapitlen
om säkerheten inte följs.
Denna produkt levereras med en huvudkontakt
och en huvudkabel.
548 21
min. 550
20
590
558
16
min. 560
573
Kabel
114
589
594
595 +/-1
5
Kabeltyper för installation eller utbyte:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
För kabeldelen, se den totala effekten (på
märkplåten) och tabellen. Se även tabellen:
3
Total effekt (W)
Kabeldel (mm²)
max. 1380
3 x 0.75
max. 2300
3x1
max. 3680
3 x 1.5
Jordkabeln (grön/gul kabel) måste vara 2 cm
längre än fas och neutral kabel (blå och brun
kabel).
40
www.zanussi.com
Energieffektivitet
Informationsblad och information enligt EU 65-66/2014
Leverantörens namn
Zanussi
Modellbeskrivning
ZOA35752XD
Energiindex
103.5
Energiklass
A
Energiförbrukning med en standardrätt, över/undervärme
0.95 kWh/program
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.88 kWh/program
Antal utrymmen
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
72 l
Typ av ugn
Inbyggnadsugn
Massa
32.6 kg
Förvärm inte ugnen innan du sätter in maten.
EN 60350-1 - Elektriska matlagningsprodukter
för hushållsbruk - Del 1: Områden, ugnar,
ångugnar och grillar - Funktionsprovning.
För matlagning som varar längre än 30 minuter
ska ugnstemperaturen minskas till lägsta
möjliga, 3 - 10 minuter innan matlagningstiden
går ut, beroende på längden på matlagningen.
Restvärmen i ugnen fortsätter laga maten.
Energibesparing
Denna ugn har funktioner som låter
dig spara energi under vanlig
matlagning.
Använd restvärmen för att värma annan mat.
Undvik pauser mellan tillagningar när du
förbereder flera rätter på en gång.
Allmänna tips
Se till att ugnsluckan är ordentligt stängd när
produkten är påslagen. Öppna inte ugnsluckan
för ofta under tillagning. Håll dörrtätningen ren
och se till att den inte har lossnat på något
ställe.
Laga mat med varmluft
När det är möjligt, använd varmluftsfunktionen
för att spara energi.
För varmhållning av mat
Välj lägsta möjliga temperaturinställning för att
använda restvärme och hålla maten varm.
Använd metalltallrikar för att förbättra
energibesparingen.
MILJÖSKYDD
märkta med symbolen med hushållsavfallet.
Lämna in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
Återvinn material med symbolen . Återvinn
förpackningen genom att placera den i lämpligt
kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa
genom att återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte produkter
www.zanussi.com
41
*
42
www.zanussi.com
www.zanussi.com
43
867341150-A-262017
www.zanussi.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising