Electrolux EOA3334AAX User manual

Electrolux EOA3334AAX User manual
EOA3334AA
................................................ .............................................
HR PEĆNICA
UPUTE ZA UPORABU
2
HU SÜTŐ
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
24
2
www.electrolux.com
SADRŽAJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
INFORMACIJE O SIGURNOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
SIGURNOSNE UPUTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
OPIS PROIZVODA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PRIJE PRVE UPORABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
SVAKODNEVNA UPORABA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
FUNKCIJE SATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
KORIŠTENJE PRIBORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
DODATNE FUNKCIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
KORISNI SAVJETI I PREPORUKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
RJEŠAVANJE PROBLEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
TEHNIČKI PODACI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
POSTAVLJANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom donosi desetljeća profesionalnog
iskustva i inovacija. Genijalan i elegantan, projektiran je s vama u mislima. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete
biti sigurni znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, prospekata, rješavanju problema, servisnim informacija:
www.electrolux.com
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.electrolux.com/productregistration
Kupovinu dodatne opreme, potrošnog materijala i originalnih rezervnih dijelova za vaš uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Kada se obraćate servisu, provjerite da su Vam dostupni sljedeći podaci.
Informacije možete pronaći na nazivnoj pločici. Model, PNC, serijski broj.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije.
Opće informacije i savjeti
Informacije o zaštiti okoliša
Zadržava se pravo na izmjene.
HRVATSKI
3
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte isporučene
upute. Proizvođač nije odgovoran ako nepravilno postavljanje i
uporaba uređaja uzrokuje ozljede i oštećenja. Upute uvijek čuvajte
s uređajem, za buduće potrebe.
1.1 Sigurnost djece i slabijih osoba
UPOZORENJE
Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne nesposobnosti.
• Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe
smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe
koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom
odrasle osoba odgovorne za njihovu sigurnost.
• Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
• Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.
• Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte približavanje uređaju
dok je u radu ili dok se hladi. Dostupni dijelovi su vrući.
• Ako je uređaj opremljen sigurnosnom blokadom za djecu, prepo‐
ručujemo da je uključite.
• Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez nad‐
zora.
1.2 Opća sigurnost
• Kvalificirana osoba mora postaviti ovaj uređaj i zamijeniti kabel.
• Unutrašnjost uređaja se zagrijava dok je u radu. Ne dodirujte
grijače u uređaju. Prilikom vađenja ili stavljanja pribora ili posuđa
obavezno koristite rukavice.
• Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za parno čiš‐
ćenje.
• Prije obavljanja zahvata održavanja isključite napajanje.
• Nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva za čišćenje ili
oštre metalne strugače za čišćenje stakla na vratima pećnice jer
mogu oštetiti površinu, a to može dovesti do loma stakla.
4
www.electrolux.com
• Upotrebljavajte isključivo sondu za pečenje mesa koja je prepo‐
ručena za ovaj uređaj.
• Za skidanje vodilica plitica najprije povucite prednji dio vodilice,
a zatim stražnji dio dalje od bočnih stijenki. Vodilice plitica vratite
na mjesto obrnutim redoslijedom.
• Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj isključen kako biste
isključili mogućnost strujnog udara.
2.
SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
UPOZORENJE
Ovaj uređaj mora postaviti kvalificirana
osoba.
• Odstranite svu ambalažu.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
• Pridržavajte se uputa za postavljanje isporu‐
čenih s uređajem.
• Uvijek budite pažljivi kad pomičete uređaj jer
je težak. Uvijek nosite zaštitne rukavice.
• Uređaj ne povlačite za ručku.
• Održavajte minimalnu udaljenost od drugih
uređaja i kuhinjskih elemenata.
• Provjerite je li uređaj postavljen ispod i u blizi‐
ni sigurnih struktura.
• Bočne stranice uređaja moraju se nalaziti po‐
red uređaja ili kuhinjskih elemenata iste visine.
Spajanje na električnu mrežu
UPOZORENJE
Opasnost od požara i strujnog udara.
• Sva spajanja na električnu mrežu treba izvršiti
kvalificirani električar.
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Provjerite podudaraju li se električni podaci na
natpisnoj pločici s električnim napajanjem.
Ako to nije slučaj, kontaktirajte električara.
• Uvijek koristite pravilno ugrađenu utičnicu sa
zaštitom od strujnog udara.
• Ne koristite adaptere s više utičnica i produž‐
ne kabele.
• Pazite da ne oštetite utikač i kabel napajanja.
Za zamjenu oštećenog kabela napajanja kon‐
taktirajte ovlašteni servis.
• Ne dopustite da kabel napajanje dodiruje vra‐
ta uređaja, posebice kada su vrata vruća.
• Zaštita od strujnog udara dijelova pod napo‐
nom i izoliranih dijelova mora biti pričvršćena
na takav način da se ne može ukloniti bez
alata.
• Utikač kabela napajanja utaknite u utičnicu tek
po završetku postavljanja. Pobrinite se da
nakon postavljanja postoji pristup utikaču.
• Ako je utičnica labava, nemojte priključivati
utikač.
• Ne povlačite kabel napajanja kako biste utikač
izvukli iz utičnice. Uvijek uhvatite i povucite
utikač.
• Koristite samo odgovarajuće uređaje za
izolaciju: automatske sklopke, osigurače (osi‐
gurače na uvrtanje izvaditi iz ležišta), prekida‐
če i sklopnike struje zemnog spoja.
• Električna instalacija mora imati izolacijski ure‐
đaj koji vam omogućuje iskapčanje uređaja iz
električne mreže na svim polovima. Izolacijski
uređaj mora imati kontakte s otvorom od
minimalno 3 mm.
2.2 Upotreba
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede, opeklina, strujnog
udara ili eksplozije.
• Ovaj uređaj koristite u kućanstvu.
• Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
• Provjerite da otvori za ventilaciju nisu blokira‐
ni.
• Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok radi.
HRVATSKI
• Isključite uređaj nakon svake upotrebe.
• Budite oprezni prilikom otvaranja vrata dok je
uređaja u radu. Oslobađa se vruća para.
• Ne upravljajte uređajem vlažnim rukama ili
kada je u doticaju s vodom.
• Ne pritišćite otvorena vrata.
• Uređaj ne koristite kao radnu površinu ili za
čuvanje stvari.
• Vrata uređaja uvijek držite zatvorenima kad je
uređaj u radu.
• Pažljivo otvarajte vrata. Korištenje sastojaka
koji sadrže alkohol može izazvati miješanje
alkohola i zraka.
• Iskre ili otvoreni plamen ne smiju dospjeti u
blizinu uređaja kada otvarate vrata.
• Ne stavljajte zapaljive predmete ili predmete
namočene zapaljivim sredstvima u, pored ili
na uređaj.
UPOZORENJE
Postoji opasnost od oštećenja uređaja.
• Kako biste spriječili oštećenje ili gubitak boje
emajla:
– ne stavljajte izravno na dno uređaja posuđe
ili druge predmete.
– ne stavljajte aluminijsku foliju izravno na dno
uređaja.
- ne stavljajte vodu izravno u vrući uređaj.
- ne držite vlažnu hranu i posuđe u uređaju
nakon završetka kuhanja.
- budite oprezni prilikom vađenja ili po‐
stavljanja pribora.
• Gubitak boje emajla nema utjecaj na per‐
formanse uređaja. To nije neispravnost u
smislu prava na jamstvo.
• Za vrlo vlažne kolače koristite duboku pliticu.
Voćni sokovi mogu izazvati pojavu mrlja koje
mogu biti trajne.
2.3 Održavanje i čišćenje
UPOZORENJE
Postoji opasnost od ozljede, vatre ili
oštećenja uređaja.
5
• Prije održavanja, uređaj isključite i utikač izvu‐
cite iz utičnice mrežnog napajanja.
• Uvjerite se da je uređaj hladan. Postoji opas‐
nost od puknuća staklenih ploča.
• Staklene ploče vrata odmah zamijenite kada
su oštećene. Obratite se ovlaštenom servisu.
• Pazite pri uklanjanju vrata s uređaja. Vrata su
teška!
• Uređaj redovito očistite kako biste spriječili
propadanje materijala površine.
• Preostala masnoća ili hrana u uređaju može
uzrokovati požar.
• Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Kori‐
stite samo neutralna sredstva za čišćenje.
Nikada ne koristite abrazivna sredstva, jastu‐
čiće za ribanje, otapala ili metalne predmete.
• Ako koristite sprej za pećnicu, poštujte sigur‐
nosne upute na ambalaži.
• Katalitički emajl nemojte čistiti (ako je
primjenjivo) nikakvom vrstom deterdženta.
2.4 Osvijetljenje unutrašnjosti
• Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje se koristi
u ovom uređaju namijenjeno je samo za
kućanske uređaje. Ne koristite je za kućno
osvjetljenje.
UPOZORENJE
Opasnost od strujnog udara.
• Prije zamjene žarulje, uređaj iskopčajte iz
električne mreže.
• Koristite samo žarulje istih karakteristika.
2.5 Odlaganje
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede ili gušenja.
• Uređaj iskopčajte iz električne mreže.
• Odrežite električni kabel i bacite ga.
• Uklonite bravicu vrata kako biste spriječili da
se djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.
6
www.electrolux.com
3. OPIS PROIZVODA
1
2
3
4
8 Svjetlo pećnice
5
9 Ventilator
10 Nosač police, može se skinuti
6
7
5
8
4
12
3
9
2
1
11
10
1 Regulator funkcija pećnice
2 Indikator snage
3 Elektronski programator
4 Regulator temperature
5 Indikator temperature
6 Utičnica sonde za pečenje mesa
11 Nazivna pločica
12 Položaji police
3.1 Pribor pećnice
• Mreža za pečenje
Za posuđe, kolače u kalupu i pečenje mesa.
• Pekač za pecivo
Za torte i biskvite.
• Plitica za roštiljanje/pečenje
Za pečenje kolača i mesa ili kao plitica za
sakupljanje masnoće.
• Sonda za pečenje mesa
Za mjerenje koliko je jelo pečeno.
• Sklopive vodilice
Za police i pekače.
7 Roštilj
4. PRIJE PRVE UPORABE
UPOZORENJE
Pogledajte poglavlja Sigurnost.
Za promjenu trenutnog vremena isto‐
vremeno pritišćite tipke + i - dok me za‐
trepće indikator vremena. Istovremeno
ne smijete postaviti funkciju Zvučni
alarm.
4.1 Početno čišćenje
• Izvadite sav pribor i uklonjive nosače polica
(ako je primjenjivo).
• Uređaj očistite prije prve upotrebe.
Pogledajte poglavlje "Čišćenje i održa‐
vanje".
4.2 Postavljanje vremena
Prije uključivanja pećnice morate
namjestiti vrijeme.
Kada pećnicu priključite na dovod električne
energije ili nakon gubitka napajanja, trepće in‐
dikator funkcije vremena.
Pritisnite tipku + ili - za namještanje točnog
vremena.
Nakon otprilike pet sekundi treptanje prestaje i
na zaslonu se prikazuje postavljeno vrijeme.
4.3 Predgrijavanje
Zagrijte prazni uređaj kako bi izgorjele preostale
masnoće.
1.
2.
3.
4.
5.
Postavite funkciju
i maksimalnu tempe‐
raturu.
Pustite neka uređaj radi jedan sat.
Postavite funkciju
i maksimalnu tempe‐
raturu.
Pustite neka uređaj radi deset minuta.
Postavite funkciju
i maksimalnu tempe‐
raturu.
6. Pustite neka uređaj radi deset minuta.
Dodatna oprema se može zagrijati više nego ina‐
če. Uređaj može ispuštati miris i dim. To je
normalno. Osigurajte dovoljan protok zraka.
HRVATSKI
7
5. SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE
Pogledajte poglavlja Sigurnost.
Za početak korištenja uređaja pritisnite tipku.
Tipka se izvlači.
5.1 Uključivanje i isključivanje uređaja
1.
Okrenite tipku funkcija pećnice na funkciju
pećnice.
2.
3.
Kontrolna žaruljica uključenosti uključuje se
dok uređaj radi.
Okrenite regulator temperature na tempera‐
turu.
Kontrolna žaruljica temperature uključuje se
dok se temperatura u uređaju povećava.
Za isključivanje uređaja, okrenite prekidač
za funkcije pećnice i regulator temperature
okrenite u položaj Off (isključeno).
5.2 Funkcije pećnice
Funkcije pećnice
Primjena
Isključeno
Uređaj je isključen.
Osvijetljenje
unutrašnjosti
Za uključivanje svjetla pećnice bez funkcije pečenja.
Gornji i donji
grijač
Za pečenje i prženje na jednoj razini pećnice. Gornji i donji
grijač rade istovremeno.
Gornji grijač
Za završetak pečenih jela. Radi samo gornji grijač.
Donji grijač
Za pečenje kolača hrskavog donjeg dijela ili korice. Radi samo
donji grijač.
Mali roštilj
Za roštiljanje tankih komada u malim količinama na sredini re‐
šetke. Za pripremu tosta.
Veliki roštilj
Za roštiljanje velikih količina tankih komada hrane. Za pri‐
premu tosta. Uključuje se cijeli roštilj.
Turbo roštilj
Za pečenje velikih komada mesa. Roštilj i ventilator rade
naizmjenično, tako da vrući zrak kruži oko hrane.
Vrući zrak /
Odmrzavanje
Za prženje ili prženje i pečenje hrane za koju je potrebna ista
temperatura na više nivoa, bez miješanja mirisa. / Za otapanje
zamrznutih namirnica. Tipka regulatora temperature mora biti
u položaju isključeno
Pizza program
Za pečenje pizze, quiche ili pite. Roštilj i donji grijač pružaju
izravnu toplinu, a ventilator cirkulira vrući zrak za pečenje piz‐
ze ili pita s nadjevom.
5.3 Elektronski programator
8
www.electrolux.com
1
2
3
4
1 Indikator zvučnog alarma
2 Zaslon vremena
3 Indikator funkcije vremena
4 Indikator sonde za pečenje mesa
5 Tipka +
6 Tipka -
6
5
6. FUNKCIJE SATA
6.1 Postavljanje zvučnog alarma
2.
Ovu funkciju upotrebljavajte za postavljanje
vremena odbrojavanja. Maksimalno vrijeme koje
možete postaviti je 2 sata i 30 minuta. Ova
funkcija nema utjecaja na rad pećnice.
1. Pritišćite + ili - za postavljanje potrebnog
vremena.
3.
Zvučni alarm pokreće se automatski nakon
pet sekundi.
Kad je vrijeme proteklo, oglašava se zvučni
signal. Za isključivanje signala pritisnite
tipku.
7. KORIŠTENJE PRIBORA
UPOZORENJE
Pogledajte poglavlja Sigurnost.
1.
Postavite vrh sonde za pečenje mesa (sa
simbolom
na ručici) u središte mesa.
2.
Postavite utikač sonde za pečenje mesa u
utičnicu na prednjoj strani uređaja. Simbol
sonde za pečenje mesa
trepće na
zaslonu.
7.1 Sonda za pečenje mesa
Sonda za pečenje mjeri temperaturu jezgre
mesa.
Mogu se postaviti dvije temperature:
• Temperatura pećnice. Pogledajte tablicu za
pečenje.
• Temperatura sonde. Pogledajte tablicu za
sondu za pečenje mesa.
Koristite samo sondu za pečenje isporu‐
čenu s uređajem ili originalne
zamjenske dijelove.
UPOZORENJE
Budite pažljivi kada vadite vrh i utikač
sonde za pečenje mesa. Sonda za pe‐
čenje mesa je vruća. Postoji opasnost
od opeklina.
HRVATSKI
3.
4.
5.
6.
Pritisnite tipku + ili — za postavljanje tempe‐
rature sonde. Temperaturu možete postaviti
u rasponu od 30 °C do 99 °C.
Postavite funkciju i temperaturu pećnice.
Provjerite ostaje li sonda za pečenje mesa
tijekom pečenja u mesu i utaknuta u utični‐
cu.
Kad meso dosegne postavljenu temperaturu
sonde, oglašava se zvučni signal. Za
isključivanje signala pritisnite tipku.
9
Isključite uređaj.
Utikač sonde za pečenje mesa izvucite iz
utičnice. Izvadite meso iz uređaja.
Ako niste zadovoljni time kako je meso pečeno,
ponovite gore navedene korake i postavite višu
temperaturu jezgre.
7.
8.
7.2 Sklopive vodilice
1.
Izvucite desnu i lijevu sklopivu vodilicu.
2.
Žičanu policu stavite na sklopive vodilice i
pažljivo ih gurnite u uređaj.
Prije zatvaranja vrata pećnice sklopive vo‐
dilice obvezno gurnite do kraja u uređaj.
°C
°C
Upute za postavljanje sklopivih vodilica
sačuvajte za daljnju uporabu.
Pomoću teleskopskih vodilica možete lakše
stavljati i vaditi plitice.
POZOR
Sklopive vodilice nemojte prati u perilici
posuđa. Ne podmazujte sklopive vo‐
dilice.
10 www.electrolux.com
8. DODATNE FUNKCIJE
8.1 Ventilator za hlađenje
8.2 Sigurnosni termostat
Kada uređaj radi, ventilator za hlađenje au‐
tomatski se uključuje kako bi površinu uređaja
održao hladnom. Ako isključite uređaj, ventilator
za hlađenje i dalje radi sve dok se uređaj ne
ohladi.
Neispravan rad uređaja ili neispravne komponen‐
te mogu uzrokovati opasno pregrijavanje. Kako
bi se to spriječilo, paćnica ima sigurnosni
termostat koji prekida napajanje. Pećnica se au‐
tomatski ponovno uključuje kad temperatura
padne.
9. KORISNI SAVJETI I PREPORUKE
• Uređaj ima pet razina polica. Police brojite od
dna uređaja.
• Uređaj ima poseban sustav koji cirkulira zrak i
konstantno reciklira paru. S tim sustavom
možete kuhati u parnom okolišu i održati hra‐
nu mekanom iznutra a hrskavom izvana. To
smanjuje vrijeme kuhanja i potrošnju energije
na minimum.
• Vlaga se može kondenzirati u uređaju ili na
staklima vrata. To je normalno. Uvijek se
odmaknite od uređaja kad otvarate vrata ure‐
đaja tijekom kuhanja. Za smanjenje konde‐
nzacije, uključite uređaj da radi barem 10
minuta prije kuhanja.
• Nakon svake uporabe uređaja očistite vlagu.
• Ne stavljajte predmete izravno na dno uređaja
i ne stavljajte aluminijsku goliju na komponen‐
te dok kuhate. Time možete promijeniti re‐
zultate pečenja i uzrokovati oštećenje emajla.
9.1 Pečenje kolača
• Ne otvarajte vrata pećnice prije isteka 3/4 po‐
stavljenog vremena kuhanja.
• Ako koristite dvije plitice istovremeno, ostavite
jednu praznu razinu između njih.
9.2 Pečenje mesa i ribe
• Koristite duboku pliticu za vrlo masnu hranu
kako biste sačuvali pećnicu od mrlja koje
mogu biti trajne.
• Ostavite meso otprilike 15 minuta prije rezanja
tako da se sok ne iscijedi.
• Kako biste spriječili stvaranje prevelike količi‐
ne dima tijekom pečenja, u duboku pliticu do‐
dajte malo vode. Za sprječavanje kondenza‐
cije dima, dodajte vodu svaki put kad ispari.
9.3 Vremena kuhanja
Vremena kuhanja ovise o vrsti, konzistentnosti i
volumenu hrane.
U početku pratite tijek kuhanja. Pronađite
najbolje postavke (postavka topline, vrijeme
kuhanja itd.) za vaše posuđe, recepte i količine
tijekom korištenja uređaja.
9.4 Tablica pečenja kolača i mesa
TORTE
Gornji i donji grijač
Vrući zrak
VRSTE JELA
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Vrijeme
kuhanja
[min]
Recepti s tuče‐
nim tijestom
2
170
3 (2 i 4)
160
45 - 60
U kalupu za tor‐
te
Prhko tijesto
2
170
3 (2 i 4)
160
20 - 30
U kalupu za tor‐
te
Napomena
HRVATSKI
Gornji i donji grijač
Vrući zrak
11
VRSTE JELA
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Vrijeme
kuhanja
[min]
Kolač sa sirom
i maslacem
1
170
2
165
60 - 80
U kalupu za tor‐
te od 26cm
Torta s
jabukama (Pita
s jabukama)
2
170
2 (lijevo i
desno)
160
80 - 100
U dva kalupa za
pečenje torte od
20 cm na mreži
za pečenje1)
Štrudl
3
175
2
150
60 - 80
U pekaču za pe‐
civo
Džem-pita
2
170
2 (lijevo i
desno)
165
30 - 40
U kalupu za tor‐
te od 26cm
Kolač od diza‐
nog tijesta
2
170
2
160
50 - 60
U kalupu za tor‐
te od 26cm
Božićna torta /
Bogata voćna
torta
2
160
2
150
90 - 120
U kalupu za tor‐
te od 20 cm1)
Kolač od šljiva
1
175
2
160
50 - 60
U kalupu za pe‐
čenje kruha1)
Mali kolačići jedna razina
3
170
3
140 150
20 - 30
U pekaču za pe‐
civo
Mali kolačići dvije razine
-
-
2i4
140 150
25 - 35
U pekaču za pe‐
civo
Mali kolačići tri razine
-
-
1, 3 i 5
140 150
30 - 45
U pekaču za pe‐
civo
Biskvit / rezan‐
ci - jedna razi‐
na
3
140
3
140 150
30 - 35
U pekaču za pe‐
civo
Biskvit / rezan‐
ci - dvije razine
-
-
2i4
140 150
35 - 40
U pekaču za pe‐
civo
Biskvit / rezan‐
ci - tri razine
-
-
1, 3 i 5
140 150
35 - 45
U pekaču za pe‐
civo
Poljupci - jed‐
na razina
3
120
3
120
80 - 100
U pekaču za pe‐
civo
Poljupci - dvije
razine
-
-
2i4
120
80 - 100
U pekaču za pe‐
civo1)
Žemlje
3
190
3
190
12 - 20
U pekaču za pe‐
civo1)
Ekleri - jedna
razina
3
190
3
170
25 - 35
U pekaču za pe‐
civo
Ekleri - dvije
razine
-
-
2i4
170
35 - 45
U pekaču za pe‐
civo
Napomena
12 www.electrolux.com
Gornji i donji grijač
Vrući zrak
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Vrijeme
kuhanja
[min]
Voćne pite
2
180
2
170
45 - 70
U kalupu za tor‐
te od 20 cm
Bogata voćna
torta
1
160
2
150
110 - 120
U kalupu za tor‐
te od 24 cm
Victoria sen‐
dvič
1
170
2 (lijevo i
desno)
160
50 - 60
U kalupu za tor‐
te od 20 cm
VRSTE JELA
Napomena
1) Predgrijanje 10 minuta.
KRUH I PIZZA
Gornji i donji grijač
Vrući zrak
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Vrijeme
kuhanja
[min]
Bijeli kruh
1
190
1
190
60 - 70
1 - 2 komada,
500 g po
komadu1)
Raženi kruh
1
190
1
180
30 - 45
U kalupu za pe‐
čenje kruha
Kiflice
2
190
2 (2 i 4)
180
25 - 40
6 - 8 kiflica u
pekaču za peci‐
vo1)
Pizza
1
230 250
1
230 250
10 - 20
U pekaču za pe‐
civo ili dubokoj
plitici1)
Pšenične po‐
gače
3
200
3
190
10 - 20
U pekaču za pe‐
civo1)
VRSTE JELA
Napomena
1) Predgrijanje 10 minuta.
PITE
Gornji i donji grijač
Vrući zrak
VRSTE JELA
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Vrijeme
kuhanja
[min]
Napomena
Pita od prhkog
tijesta s tjeste‐
ninom
2
200
2
180
40 - 50
U kalupu
Pita od prhkog
tijesta s povr‐
ćem
2
200
2
175
45 - 60
U kalupu
Quiche
1
180
1
180
50 - 60
U kalupu1)
Lasagne
2
180 190
2
180 190
25 - 40
U kalupu1)
HRVATSKI
Gornji i donji grijač
VRSTE JELA
Caneloni
Vrući zrak
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
2
180 190
2
180 190
Vrijeme
kuhanja
[min]
Napomena
25 - 40
U kalupu1)
Napomena
13
1) Predgrijanje 10 minuta.
MESO
Gornji i donji grijač
Vrući zrak
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Vrijeme
kuhanja
[min]
Govedina
2
200
2
190
50 - 70
Na mreži za pe‐
čenje
Svinjetina
2
180
2
180
90 - 120
Na mreži za pe‐
čenje
Teletina
2
190
2
175
90 - 120
Na mreži za pe‐
čenje
Englesko go‐
veđe pečenje,
slabo pečeno
2
210
2
200
50 - 60
Na mreži za pe‐
čenje
Englesko go‐
veđe pečenje,
srednje peče‐
no
2
210
2
200
60 - 70
Na mreži za pe‐
čenje
Englesko go‐
veđe pečenje,
dobro pečeno
2
210
2
200
70 - 75
Na mreži za pe‐
čenje
Svinjski but
2
180
2
170
120 - 150
S koricom
Svinjske nogi‐
ce
2
180
2
160
100 - 120
2 komada
Janjetina
2
190
2
175
110 - 130
Noga
Pile
2
220
2
200
70 - 85
Cijelo
Puretina
2
180
2
160
210 - 240
Cijela
Patka
2
175
2
220
120 - 150
Cijela
Guska
2
175
1
160
150 - 200
Cijela
Zec
2
190
2
175
60 - 80
Razrezan na
komade
Kunić
2
190
2
175
150 - 200
Razrezan na
komade
Fazan
2
190
2
175
90 - 120
Cijela
VRSTE JELA
14 www.electrolux.com
RIBA
Gornji i donji grijač
Vrući zrak
VRSTE JELA
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Vrijeme
kuhanja
[min]
Napomena
Pastrva / ora‐
da
2
190
2
175
40 - 55
3 - 4 ribe
Tuna/losos
2
190
2
175
35 - 60
4 - 6 fileta
9.5 Mali roštilj
Predgrijte praznu pećnicu 10 minuta
prije kuhanja.
Količina
VRSTA JELA
Mali roštilj
Vrijeme kuhanja [min]
Komadi
[g]
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
1. strana
2. strana
Filetirani odresci
4
800
4
maks.
12-15
12-14
Goveđi odresci
4
600
4
maks.
10-12
6-8
Kobasice
8
-
4
maks.
12-15
10-12
Kosana svinjetina
4
600
4
maks.
12-16
12-14
Pile (razrezano na
2 dijela)
2
1000
4
maks.
30-35
25-30
Kebab
4
-
4
maks.
10-15
10-12
Pileća prsa
4
400
4
maks.
12-15
12-14
Hamburger
6
600
4
maks.
20-30
-
Riblji filet
4
400
4
maks.
12-14
10-12
Tost sendviči
4-6
-
4
maks.
5-7
-
Tost
4-6
-
4
maks.
2-4
2-3
9.6 Turbo roštilj
Govedina
Količina
Položaj rešetke
Temperatura
[°C]
Vrijeme [min]
Goveđe pečenje ili
file, slabo pečeno
po cm debljine
1
190 - 200 1)
5-6
Goveđe pečenje ili
file, srednje pečeno
po cm debljine
1
180 - 190 1)
6-8
Goveđe pečenje ili
file, dobro pečeno
po cm debljine
1
170 - 180 1)
8 - 10
VRSTA JELA
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
HRVATSKI
15
Svinjetina
Količina
Položaj rešetke
Temperatura
[°C]
Vrijeme [min]
Plećka, vrat, but
1 - 1,5 kg
1
160 - 180
90 - 120
Kotlet, rebra
1 - 1,5 kg
1
170 - 180
60 - 90
Mesna štruca
750 g - 1 kg
1
160 - 170
50 - 60
Buncek (prethodno
kuhan)
750 g - 1 kg
1
150 - 170
90 - 120
VRSTA JELA
Teletina
Količina
Položaj rešetke
Temperatura [°C]
Vrijeme [min]
Teleće pečenje
VRSTA JELA
1 kg
1
160 - 180
90 - 120
Teleća koljenica
1,5 - 2 kg
1
160 - 180
120 - 150
VRSTA JELA
Količina
Položaj rešetke
Temperatura [°C]
Vrijeme [min]
Janeći but, jane‐
će pečenje
1 - 1,5 kg
1
150 - 170
100 - 120
Janeći hrbat
1 - 1,5 kg
1
160 - 180
40 - 60
Količina
Položaj rešetke
Temperatura [°C]
Vrijeme [min]
Perad u
komadima
po 200 - 250 g
1
200 - 220
30 - 50
Pile, polovica
Janjetina
Perad
VRSTA JELA
po 400 - 500 g
1
190 - 210
35 - 50
Pile, mlada
kokoš
1 - 1,5 kg
1
190 - 210
50 - 70
Patka
1,5 - 2 kg
1
180 - 200
80 - 100
Guska
3,5 - 5 kg
1
160 - 180
120 - 180
Puran
2,5 - 3,5 kg
1
160 - 180
120 - 150
Puran
4 - 6 kg
1
140 - 160
150 - 240
Količina
Položaj rešetke
Temperatura [°C]
Vrijeme [min]
1 - 1,5 kg
1
210 - 220
40 - 60
Riba (na pari)
VRSTA JELA
Cijela riba
16 www.electrolux.com
9.7 Odmrzavanje
VRSTA JELA
Vrijeme
odmrzavanja
[min]
[g]
Vrijeme daljnjeg
odmrzavanja [min]
Napomene
Pile
1000
100 - 140
20 - 30
Pile stavite na okrenuti
tanjurić postavljen u veliki
tanjur. Preokrenuti kad
prođe pola vremena.
Meso
1000
100 - 140
20 - 30
Preokrenuti kad prođe
pola vremena.
Meso
500
90 - 120
20 - 30
Preokrenuti kad prođe
pola vremena.
Pastrva
150
25 - 35
10 - 15
-
Jagode
300
30 - 40
10 - 20
-
Maslac
250
30 - 40
10 - 15
-
Krema
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Vrhnje se može tući i kada
je mjestimično još
zamrznuto.
1400
60
60
-
Gateau torta
9.8 Sušenje - Vrući zrak
Prekrijte police pećnice pergament papirom za
pečenje
POVRĆE
VRSTA JELA
Položaj rešetke
Temperatura [°C]
Vrijeme [hr]
1/4
60 - 70
6-8
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
60 - 70
5-6
Gljive
3
1/4
50 - 60
6-8
Začinsko bilje
3
1/4
40 - 50
2-3
Temperatura [°C]
Vrijeme [hr]
1 nivo
2 nivoa
Grah
3
Paprike
3
Povrće za juhu
VOĆE
VRSTA JELA
Položaj rešetke
1 nivo
2 nivoa
Šljive
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Marelice
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Jabuke izrezane
na ploške
3
1/4
60 - 70
6-8
Kruške
3
1/4
60 - 70
6-9
HRVATSKI
17
9.9 Tablica sonde za pečenje mesa
VRSTA JELA
Temperatura jezgre [°C]
Teleće pečenje
75 - 80
Teleća koljenica
85 - 90
Englesko goveđe pečenje, slabo pečeno
45 - 50
Englesko goveđe pečenje, srednje pečeno
60 - 65
Englesko goveđe pečenje, dobro pečeno
70 - 75
Svinjski but
80 - 82
Svinjska koljenica
75 - 80
Janjetina
70 - 75
Pile
98
Zec
70 - 75
Pastrva / orada
65 - 70
Tuna / losos
65 - 70
10. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE
Pogledajte poglavlja Sigurnost.
• Prednju stranu pećnice očistite mekom krpom
namočenom u mlaku vodu sa sredstvom za
čišćenje.
• Za čišćenje metalnih površina koristite uobi‐
čajeno sredstvo za čišćenje.
• Unutrašnjost pećnice očistite nakon svake
upotrebe. Tada prljavštinu možete lakše
ukloniti i ona se neće zapeći.
• Tvrdokorne mrlje čistite posebnim sredstvom
za čišćenje pećnica.
• Nakon svake upotrebe pećnice očistite svu
dodatnu opremu i pustite da se osuši. Koristite
meku krpu namočenu u toplu vodu sa sred‐
stvom za čišćenje.
• Ako je dodatna oprema od neljepljivog mate‐
rijala, ne čistite je agresivnim sredstvima,
oštrim predmetima ili u perilici posuđa. Može
uništiti neljepljivu oblogu.
Uređaji od hehrđajućeg čelika ili
aluminija:
Vrata pećnice očistite samo čistom spu‐
žvom. Osušite ih mekom krpom.
Ne koristite čeličnu vunu, kiseline ili
abrazivne materijale jer mogu uzrokova‐
ti oštećenja površine pećnice. Kontrolnu
ploču pećnice očistite na isti način.
10.1 Čišćenje brtve vrata
• Redovno provjeravajte brtvu vrata. Brtva vrata
nalazi se oko ruba otvora pećnice. Ne koristite
uređaj ako je brtva vrata oštećena. Obratite se
ovlaštenom servisu.
• Za čišćenje brtve vrata, pogledajte opće in‐
formacije o čišćenju.
10.2 Vodilice plitica koje se mogu
skinuti i katalitičke ploče
Skinite vodilice plitica i katalitičke ploče kako bi‐
ste očistili pećnicu.
18 www.electrolux.com
UPOZORENJE
Pazite prilikom skidanja vodilica plitica.
Katalitičke ploče su pričvršćene na
stjenke pećnice i mogu pasti kada vadi‐
te vodilice plitica.
UPOZORENJE
Provjerite je li uređaj hladan prije
obavljanja zahvata održavanja. Postoji
opasnost od opeklina.
Uklanjanje bočnih vodilica
1
1.
Prednji dio vodilice plitice povucite dalje od
bočne stjenke.
Pridržavajte jednom rukom stražnje vodilice
plitice i katalitičku ploču.
2.
Stražnji dio vodilice plitice povucite s bočne
stjenke i uklonite ga.
2
Postavljanje vodilica plitica
Vodilice plitica vratite na mjesto obrnutim re‐
doslijedom.
Zaobljeni završeci vodilica plitica moraju
bit okrenuti prema naprijed.
10.3 Katalitičke stjenke
Stjenke s katalitičkom emajlom same se čiste.
Upijaju masnoće koje se skupljaju na stjenkama
za vrijeme rada pećnice.
Za pokretanje postupka samočišćenja:
1. Uključite svjetlo pećnice.
2. Izvadite pribor iz pećnice.
3. Dno pećnice očistite toplom vodom i tekući‐
nom za pranje, zatim ga osušite.
4. Postavite funkciju
i maksimalnu tempera‐
turu.
5. Neka prazna pećnica radi jedan sat.
6. Kada se pećnica ohladi, očistite je mekom i
vlažnom spužvom.
UPOZORENJE
Ne čistite katalitičku površinu sredst‐
vima za čišćenje pećnice u raspršivaču,
abrazivnim sredstvima za čišćenje, sa‐
punima ili drugim sredstvima za čiš‐
ćenje. Postoji opasnost od oštećenja
katalitičke površine.
UPOZORENJE
Djeca ne smiju biti u blizini dok čistite
pećnicu visokom temperaturom. Površi‐
na pećnice jako se zagrijava i postoji
opasnost od opekotina.
Promjena boje katalitičke površine ne
utječe na katalitičke značajke.
10.4 Svjetlo pećnice
UPOZORENJE
Pazite prilikom zamjene svjetla pećnice.
Postoji opasnost od strujnog udara.
Prije zamjene svjetla pećnice:
• Isključite pećnicu.
HRVATSKI
• Izvadite osigurače iz kutije s osiguračima ili
isključite sklopku.
Stavite krpu na dno pećnice kako biste
spriječili oštećenja svjetla pećnice i
staklenog poklopca.
Uvijek držite halogenu žarulju krpom
kako biste spriječili izgaranje naslaga
masti na žarulji.
1.
2.
3.
4.
19
Koristite istu vrstu svjetla pećnice.
Postavite stakleni poklopac.
10.5 Čišćenje vrata pećnice
Vrata pećnice sastoje se od dvije staklene ploče.
Vrata pećnice i unutarnje staklene ploče možete
ukloniti kako biste ih očistili.
POZOR
Uređaj ne upotrebljavajte bez staklenih
ploča.
Okrenite stakleni poklopac svjetla u smjeru
suprotnom od smjera kazaljke na satu i
skinite ga.
Očistite stakleni poklopac.
Zamijenite svjetlo svjetla pećnice priklad‐
nom žaruljom otpornom na temperaturu do
300 °C.
Vrata pećnice bi se mogla zatvoriti ako
staklene ploče pokušate skinuti prije ne‐
go skinete vrata.
Skidanje vrata pećnice i staklene ploče
1.
Vrata otvorite do kraja i uhvatite dvije šarke.
2.
Podignite i okrenite ručice na objema
šarkama.
20 www.electrolux.com
90°
3.
Vrata pećnice zatvorite do prvog položaja
(napola). Zatim povucite vrata prema na‐
prijed i izvadite ih iz ležišta.
4.
Stavite vrata na stabilnu površinu zaštićenu
mekom krpom.
5.
Otpustite sustav za blokiranje kako biste iz‐
vadili unutarnju staklenu ploču.
6.
Dva pričvrsna elementa okrenite za 90° i iz‐
vucite ih iz ležišta.
HRVATSKI
7.
8.
1
21
Pažljivo podignite (1. korak) i uklonite (2.
korak) staklenu ploču.
Staklenu ploču očistite vodom i sapunicom.
Pažljivo osušite staklenu ploču.
2
Postavljanje vrata i staklene ploče
Nakon dovršetka čišćenja umetnite staklenu
ploču i postavite vrata. Gore opisane korake oba‐
vite obrnutim redoslijedom.
Mjesto s otiskom mora biti okrenuto unutar vrata.
Nakon postavljanje provjerite da površina okvira
staklene ploče na dijelovima s tiskom nije gruba
na dodir.
Osigurajte da ispravno postavite unutarnje staklo
na mjesto. Pogledajte ilustraciju.
11. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE
Pogledajte poglavlja Sigurnost.
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Pećnica se ne zagrijava.
Uređaj je isključen.
Uključite uređaj.
Pećnica se ne zagrijava.
Sat nije podešen.
Podesite sat.
Pećnica se ne zagrijava.
Nisu postavljene potrebne po‐ Provjerite jesu li postavke toč‐
stavke.
ne.
Pećnica se ne zagrijava.
Osigurač u kutiji s osigura‐
čima je pregorio.
Provjerite osigurač. Ako osi‐
gurač i dalje pregara, pozovite
kvalificiranog električara.
Svjetlo pećnice ne radi.
Svjetlo pećnice nije ispravno.
Zamijenite svjetlo pećnice.
Na zaslonu se prikazuje F11.
Sonda za pečenje mesa je u
kratkom spoju ili utikač sonde
za pečenje mesa nije dobro
utaknut u utičnicu.
Utikač sonde za pečenje
mesa do kraja umetnite u utič‐
nicu na prednjem dijelu ure‐
đaja.
Para i kondenzat nakupljaju
se na hrani i u unutrašnjosti
uređaja.
Jelo ste predugo ostavili u
pećnici.
Ne ostavljajte jelo u pećnici
dulje od 15 - 20 minuta nakon
dovršetka pečenja.
22 www.electrolux.com
Ako ne možete samostalno pronaći rješenje, ob‐
ratite se dobavljaču ili servisu.
Podaci potrebni za servis nalaze se na nazivnoj
pločici. Nazivna pločica nalazi se na prednjem
okviru kućišta uređaja.
Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:
Model (MOD.)
.........................................
Broj proizvoda (PNC)
.........................................
Serijski broj (S.N.)
.........................................
12. TEHNIČKI PODACI
Napon
230 V
Frekvencija
50 Hz
13. POSTAVLJANJE
UPOZORENJE
Pogledajte poglavlja Sigurnost.
13.1 Ugradnja
548
558
20
590
min. 550
20
min. 560
573
589
594
5
600
min. 550
20
min. 560
HRVATSKI
A
23
Ovaj uređaj opremljen je utikačem i kabelom na‐
pajanja.
B
13.3 Kabel
Vrste kabela primjenjivih za montažu ili zamjenu:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05
V2V2-F (T90), H05 BB-F.
Za presjek kabela pogledajte ukupnu snagu (na
nazivnoj pločici) i tablicu:
Ukupna snaga
13.2 Električna instalacija
UPOZORENJE
Električnu instalaciju mora postaviti
kvalificirana osoba.
Proizvođač nije odgovoran ako ne
slijedite sigurnosne mjere opreza iz
poglavlja "Sigurnosne informacije".
Presjek kabela
maksimalno 1380
W
3 x 0,75 mm²
maksimalno 2300
W
3 x 1 mm²
maksimalno 3680
W
3 x 1,5 mm²
Uzemljenje (zeleno-žuti vodič) mora biti 2 cm
dulje od vodiča faze i nule (smeđi i plavi vodiči).
14. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom
.
Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne
spremnike.
Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao
i u recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktiraje nadležnu
službu.
24 www.electrolux.com
TARTALOMJEGYZÉK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TERMÉKLEÍRÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NAPI HASZNÁLAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÓRAFUNKCIÓK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TARTOZÉKOK HASZNÁLATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOVÁBBI FUNKCIÓK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HASZNOS JAVASLATOK ÉS TANÁCSOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MIT TEGYEK, HA... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MŰSZAKI ADATOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÜZEMBE HELYEZÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GONDOLUNK ÖNRE
Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett, mely mögött több évtizedes
szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették.
Valahányszor csak használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.
Köszöntjük az Electrolux világában.
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.electrolux.com
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.electrolux.com/productregistration
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók. Típus, Termékszám, Sorozatszám.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
25
26
28
28
29
30
30
32
32
40
44
45
45
MAGYAR
25
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a mel‐
lékelt útmutatót. A nem megfelelő üzembe helyezés vagy haszná‐
lat által okozott károkért nem vállal felelősséget a gyártó. További
tájékozódás érdekében tartsa elérhető helyen az útmutatót.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága
VIGYÁZAT
Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság kockázata.
• A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, értelmi
vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és is‐
meretek híján lévő személyek a biztonságukért felelős személy
felügyelete mellett használhatják.
• Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
• Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől.
• A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a készülék‐
től működés közben, és működés után, lehűléskor. A készülék
elérhető részei forróak.
• Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor cél‐
szerű azt bekapcsolni.
• Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy
karbantartási tevékenységet.
1.2 Általános biztonság
• A készülék üzembe helyezését és a hálózati kábel cseréjét csak
képesített személy végezheti el.
• A készülék belseje használat közben felforrósodik. Ne érintse
meg a készülék belsejében lévő fűtőelemeket. Amikor a sütőből
kiveszi vagy behelyezi az edényeket, mindig használjon konyhai
edényfogó kesztyűt.
• A készülék tisztításához ne használjon gőzölős takarítógépet.
• A karbantartás megkezdése előtt válassza húzza ki a hálózati
dugaszt a fali aljzatból.
26 www.electrolux.com
• Ne használjon súrolószert vagy éles fém kaparóeszközt a sü‐
tőajtó üvegének tisztítására, mivel ezek megkarcolhatják a fel‐
ületet, ami az üveg megrepedését eredményezheti.
• Kizárólag a készülékhez ajánlott húshőmérő szenzort használja.
• A polcvezető sín eltávolításához először a sín elejét, majd a há‐
tulját húzza el az oldalfaltól. A polcvezető síneket a kiszereléssel
ellentétes sorrendben tegye vissza.
• Az izzó cseréje előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki
van kapcsolva, hogy megelőzze áramütést.
2.
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
VIGYÁZAT
A készüléket csak képesített személy
helyezheti üzembe.
• Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
• Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon
sérült készüléket.
• Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe
helyezési útmutatóban foglaltakat.
• Súlyos a készülék, ezért legyen körültekintő a
mozgatásakor. Mindig viseljen munkavédelmi
kesztyűt.
• Soha ne húzza a készüléket a fogantyújánál
fogva.
• Tartsa meg a minimális távolságot a többi ké‐
szüléktől és egységtől.
• A készüléket biztonságos szerkezetek alá és
mellé helyezze.
• A készüléket azonos magasságú készülékek
vagy egységek mellett helyezze el.
Elektromos csatlakoztatás
VIGYÁZAT
Tűz- és áramütésveszély.
• Minden elektromos csatlakoztatást szakkép‐
zett villanyszerelőnek kell elvégeznie.
• A készüléket kötelező földelni.
• Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő
elektromos adatok megfelelnek-e a háztartási
•
•
•
•
•
•
•
•
•
hálózati áram paramétereinek. Amennyiben
nem, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen
védett aljzatot használjon.
Ne használjon hálózati elosztót és hosszabbí‐
tó kábelt.
Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és a háló‐
zati kábel épségére. Ha a hálózati kábel cse‐
rére szorul, forduljon a márkaszervizhez vagy
villanyszerelőhöz.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábelek ne ér‐
jenek hozzá a készülék ajtajához, különösen
akkor, ha az forró.
A feszültség alatt álló és szigetelt alkatrészek
érintésvédelmi részeit úgy kell rögzíteni, hogy
szerszám nélkül ne lehessen eltávolítani azo‐
kat.
Csak az üzembe helyezés befejezése után
csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a
hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után
is könnyen elérhető legyen.
Amennyiben a hálózati konnektor rögzítése la‐
za, ne csatlakoztassa a csatlakozódugót hoz‐
zá.
A készülék csatlakozásának bontására, soha
ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a csatla‐
kozódugót. A kábelt mindig a csatlakozódugó‐
nál fogva húzza ki.
Kizárólag megfelelő szigetelőberendezést al‐
kalmazzon: hálózati túlterhelésvédő megsza‐
kítót, biztosítékot (a tokból eltávolított csava‐
ros típusú biztosítékot), földzárlatkioldót és vé‐
dőrelét.
MAGYAR
• Az elektromos készüléket egy szigetelőberen‐
dezéssel kell ellátni, amely lehetővé teszi,
hogy minden ponton leválassza a készüléket
az elektromos hálózatról. A szigetelőberende‐
zésnek legalább 3 mm-es érintkezőtávolság‐
gal kell rendelkeznie.
2.2 Használat
VIGYÁZAT
Sérülés-, égés-, áramütés- és robba‐
násveszély.
• A készüléket háztartási környezetben hasz‐
nálja.
• Ne változtassa meg a készülék műszaki jel‐
lemzőit.
• Ellenőrizze, hogy a készülék szellőzőnyílásai
nincsenek-e lezárva.
• Működés közben tilos a készüléket felügyelet
nélkül hagyni.
• Minden használat után kapcsolja ki a készülé‐
ket.
• Körültekintően járjon el, ha működés közben
kinyitja a készülék ajtaját. Forró levegő távoz‐
hat a készülékből.
• Ne működtesse a készüléket nedves kézzel,
vagy amikor az vízzel érintkezik.
• Ne gyakoroljon nyomást a nyitott ajtóra.
• Ne használja a készüléket munka- vagy táro‐
lófelületként.
• Működés közben mindig tartsa csukva a ké‐
szülék ajtaját.
• Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját. Az alko‐
holtartalmú alkotóelemek alkoholos levegőele‐
gyet hozhatnak létre.
• Ügyeljen arra, hogy szikra vagy nyílt láng ne
legyen a készülék közelében, amikor kinyitja
az ajtót.
• Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony
anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe,
annak közelébe, illetve annak tetejére.
VIGYÁZAT
A készülék károsodásának veszélye áll
fenn.
• A zománc elszíneződésének vagy károsodá‐
sának megakadályozása érdekében:
– ne tegyen edényt vagy egyéb tárgyat köz‐
vetlenül a készülék sütőterének aljára.
– ne tegyen alufóliát közvetlenül a készülék
sütőterének aljára.
– Ne engedjen vizet a forró készülékbe.
27
– A főzés befejezése után ne tárolja a nedves
edényeket vagy az ételt a készülékben.
– A tartozékok kivételekor vagy berakásakor
óvatosan járjon el.
• A zománc elszíneződése nincs hatással a ké‐
szülék teljesítményére. Ez a garanciajog
szempontjából nem számít hibának.
• A nagy nedvességtartalmú sütemények eseté‐
ben mély tepsit használjon a sütéshez. A gyü‐
mölcsök leve maradandó foltokat ejthet.
2.3 Ápolás és tisztítás
VIGYÁZAT
Személyi sérülés, tűz vagy a készülék
károsodásának veszélye áll fenn.
• Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket,
és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csat‐
lakozóaljzatból.
• Ellenőrizze, hogy lehűlt-e a készülék. Máskü‐
lönben fennáll a veszély, hogy az üvegtáblák
eltörnek.
• A sütőajtó sérült üvegtábláját haladéktalanul
cserélje ki. Forduljon a márkaszervizhez.
• Legyen óvatos, amikor az ajtót leszereli a ké‐
szülékről. Az ajtó nehéz!
• Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket,
hogy elkerülje a felületének rongálódását.
• A készülékben maradt zsír vagy étel tüzet
okozhat.
• A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa.
Csak semleges tisztítószert használjon. Ne
használjon súrolószert, súrolószivacsot, oldó‐
szert vagy fém tárgyat.
• Amennyiben tűzhelytisztító aeroszolt használ,
tartsa be a tisztítószer csomagolásán feltünte‐
tett biztonsági utasításokat.
• Ne tisztítsa a katalitikus zománcréteget (ha
van) semmilyen mosószerrel.
2.4 Belső világítás
• Az izzó, illetve halogén lámpa olyan típusú,
amely kizárólag háztartási készülékekhez
használható. Otthona kivilágítására ne hasz‐
nálja.
VIGYÁZAT
Vigyázat! Áramütés-veszély.
• A lámpa cseréje előtt húzza ki a hálózati du‐
gaszt a hálózati aljzatból.
• Kizárólag az eredetivel megegyező műszaki
jellemzőkkel rendelkező lámpát használjon.
28 www.electrolux.com
2.5 Ártalmatlanítás
• Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze a
hulladékba.
• Szerelje le az ajtókilincset, hogy megakadá‐
lyozza gyermekek és kedvenc állatok készü‐
lékben rekedését.
VIGYÁZAT
Sérülés- vagy fulladásveszély.
• Bontsa a készülék hálózati csatlakozását.
3. TERMÉKLEÍRÁS
1
2
3
4
8 Sütőlámpa
5
9 Ventilátor
10 Polctartó, eltávolítható
6
7
5
8
4
12
3
9
2
1
11
10
1 Sütőfunkciók szabályozógombja
2 Bekapcsolás-visszajelző
3 Elektronikus programkapcsoló
4 Hőmérséklet-szabályozó gomb
5 Hőmérséklet-visszajelző
6 A húshőmérő szenzor aljzata
7 Grill
11 Adattábla
12 Polcszintek
3.1 Sütő tartozékai
• Huzalpolc
Főzőedényekhez, tortaformákhoz, sütőedé‐
nyekhez.
• Sütő tálca
Tortákhoz és süteményekhez.
• Grillező / sütőedény
Sütemények és húsok sütéséhez, illetve zsír‐
felfogó edényként.
• Húshőmérő szenzor
Az ételek sütési folyamatának ellenőrzéséhez.
• Teleszkópos sütősín
Polcokhoz és tálcákhoz.
4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
VIGYÁZAT
Lásd a „Biztonság” című részt.
4.1 Kezdeti tisztítás
• Vegyen ki minden tartozékot és kivehető polc‐
tartót (ha van).
• Az első használat előtt tisztítsa meg a készü‐
léket.
Olvassa el az „Ápolás és tisztítás” című
fejezetet.
4.2 Az óra beállítása
A sütő működtetése előtt be kell állíta‐
nia az órát.
Amikor a készüléket az elektromos hálózatra
csatlakoztatja, illetve áramszünetet követően az
Óra funkció szimbóluma villogni kezd.
A + vagy - gombot nyomja meg a pontos idő be‐
állítására.
Körülbelül öt másodperc elteltével a villogás
megszűnik, a kijelző pedig a beállított időt mutat‐
ja.
MAGYAR
Az idő módosításához nyomja le egy‐
szerre a + és - gombokat, amíg az Idő‐
kijelző villogni nem kezd. Ekkor tilos a
Percszámláló funkciót beállítása.
4.3 Előmelegítés
Üres készülékkel végezzen előmelegítést, hogy
kiégesse a visszamaradt zsírt.
1.
2.
Állítsa be a
funkciót és a maximális hő‐
mérsékletet.
Hagyja egy óráig működni a készüléket.
3.
4.
5.
29
Állítsa be a
funkciót és a maximális hő‐
mérsékletet.
Hagyja tíz percig működni a készüléket.
Állítsa be a
funkciót és a maximális hő‐
mérsékletet.
6. Hagyja tíz percig működni a készüléket.
A szokásosnál forróbbak lehetnek a tartozékok.
Szagot és füstöt bocsáthat ki a készülék. Ez nor‐
mális jelenség. Gondoskodjon a megfelelő légá‐
ramlásról.
5. NAPI HASZNÁLAT
VIGYÁZAT
Lásd a „Biztonság” című részt.
A készülék használatához nyomja meg a gom‐
bot. A gomb kiugrik.
5.1 A készülék be- és kikapcsolása
1.
A sütőfunkciók gombját forgassa el a kívánt
sütőfunkció kiválasztásához.
2.
3.
Működés közben a bekapcsolás-visszajelző
világít.
Forgassa a hőmérséklet-szabályozó gom‐
bot a kívánt hőmérséklet kiválasztásához.
Amíg a készülék hőmérséklete emelkedik, a
hőmérséklet-visszajelző világít.
A készülék kikapcsolásához forgassa kikap‐
csolt állásba a sütőfunkciók gombját és a
hőmérséklet-szabályzót.
5.2 Sütőfunkciók
Sütőfunkció
Alkalmazás
Kikapcsolt állás
A készülék kikapcsolt állapotban van.
Sütő világítás
A sütőlámpa bekapcsolása sütőfunkció használata nélkül.
Alsó + felső sü‐
tés
Egyetlen sütőszinten történő sütéshez. Egyidejűleg működik a
felső és az alsó fűtőelem.
Felső fűtés
Főzött ételek befejezéséhez. Csak a felső fűtőelem működik.
Alsó sütés
Ropogós vagy kérges aljú sütemények készítéséhez. Csak az
alsó fűtőelem működik.
Grill
A polc közepén elhelyezett kis mennyiségű, lapos étel grillezé‐
séhez. Pirítós készítéséhez.
Grill + felső sü‐
tés
Nagyobb mennyiségű lapos élelmiszer grillezéséhez. Pirítós
készítéséhez. A teljes grillező elem működik.
Infrasütés
Nagyobb húsdarabok elkészítéséhez. A grillező elem és a sü‐
tőventilátor felváltva üzemelve keringeti a forró levegőt az étel
körül.
30 www.electrolux.com
Sütőfunkció
Alkalmazás
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok /
Kiolvasztás
Többféle étel egyszerre való sütése azonos hőmérsékleten, a
sütő több szintjén anélkül, hogy az egyik átvenné a másik za‐
matát. / Fagyasztott étel felengedéséhez. A hőmérséklet-sza‐
bályozó gombnak kikapcsolt állásban kell lennie
Pizzasütés
Pizza, quiche vagy pite készítéséhez. A grillező és az alsó
elem közvetlenül sugározza a hőt, a ventilátor pedig a forró le‐
vegő keringetésével biztosítja, hogy a pizzafeltét, illetve a pite
tölteléke megsüljön.
5.3 Elektronikus programkapcsoló
1
2
3
4
1 A Percszámláló visszajelzője
2 Időkijelző
3 Az Óra funkció visszajelzője
4 A húshőmérő szenzor visszajelzője
5 + gomb
6 - gomb
6
5
6. ÓRAFUNKCIÓK
6.1 A Percszámláló beállítása
2.
Ezt a funkciót a visszaszámlálási idő beállítására
használhatja. 2 óra 30 perc a maximálisan beál‐
lítható idő. Ez a funkció nincs hatással a sütő
működésére.
1. A szükséges idő beállításához érintse meg
többször a + vagy - gombot.
3.
A készülék öt másodperc elteltével automa‐
tikusan elindítja a Percszámláló funkciót.
Amikor a beállított idő letelt, egy hangjelzés
hallható. A jelzés kikapcsolásához nyomjon
meg egy gombot.
7. TARTOZÉKOK HASZNÁLATA
VIGYÁZAT
Lásd a „Biztonság” című részt.
7.1 Húshőmérő szenzor
A húshőmérő szenzor a hús maghőmérsékletét
méri.
Két hőmérsékleti adatot kell beállítani:
• A sütő hőmérsékletét. Lásd a hússütési táblá‐
zatot.
• A hús maghőmérsékletét. Lásd a húshőmérő
szenzor táblázatát.
Kizárólag a készülékhez mellékelt hús‐
hőmérő szenzort, illetve eredeti pótal‐
katrészt használjon.
MAGYAR
VIGYÁZAT
Legyen óvatos, amikor a húshőmérő
szenzor hegyét és csatlakozódugóját el‐
távolítja. A húshőmérő szenzor forró.
Égésveszély!
1.
Szúrja a húshőmérő szenzor hegyét (mely‐
szimbólum van) a hús kö‐
nek nyelén
zepébe.
Illessze a húshőmérő szenzor csatlakozó‐
dugóját a készülék elején lévő aljzatba. A ki‐
jelzőn a húshőmérő szenzor szimbóluma
villogni kezd.
3. Nyomja meg a + vagy — gombot a maghő‐
mérséklet beállítására. 30 °C és 99 °C kö‐
zötti hőmérséklet állítható be.
4. Állítsa be a sütőfunkciót és a sütőhőmérsék‐
letet.
5. A sütési folyamat során a húshőmérő szen‐
zornak folyamatosan a hús belsejében kell
lennie, míg dugaszának az aljzatban.
6. Amikor a hús eléri a beállított maghőmér‐
sékletet, egy hangjelzés hallható. A jelzés
kikapcsolásához nyomjon meg egy gombot.
7. Kapcsolja ki a készüléket.
8. Húzza ki a húshőmérő szenzor dugaszát az
aljzatból. Vegye ki a húst a készülékből.
Ha a hús nem sült meg eléggé, végezze el a fen‐
ti lépéseket még egyszer, és állítson be nagyobb
maghőmérsékletet.
2.
7.2 Teleszkópos sütősín
1.
°C
31
Húzza ki a jobb és a bal oldali teleszkópos
sütősíneket.
32 www.electrolux.com
2.
°C
Helyezze a huzalpolcot a teleszkópos sütő‐
sínekre, majd óvatosan tolja be a sütő bel‐
sejébe.
Mielőtt becsukná a sütőajtót, ellenőrizze,
hogy a teleszkópos sütősíneket ütközésig a
helyükre tolta-e.
Későbbi használatra őrizze a teleszkó‐
pos sütősínek szerelési útmutatóját.
FIGYELEM
A teleszkópos sütősíneket tilos moso‐
gatógépben tisztítani! A teleszkópos sü‐
tősíneket tilos kenni (zsírozni)!
A teleszkópos sütősínek segítségével könnyeb‐
ben lehet behelyezni és eltávolítani a polcokat.
8. TOVÁBBI FUNKCIÓK
8.1 Hűtőventilátor
Amikor a készülék üzemel, a hűtőventilátor auto‐
matikusan bekapcsol, hogy hidegen tartsa a ké‐
szülék felületeit. Amikor kikapcsolja a készüléket,
a hűtőventilátor továbbra is működik, amíg a ké‐
szülék le nem hűl.
gedést okozhat. Ennek megakadályozása céljá‐
ból a sütő biztonsági hőkapcsolóval rendelkezik,
amely megszakítja az áramellátást. A sütő a hő‐
mérséklet csökkenése után automatikusan újra
bekapcsol.
8.2 Biztonsági termosztát
A készülék nem megfelelő használata vagy a ré‐
szegységek meghibásodása veszélyes túlmele‐
9. HASZNOS JAVASLATOK ÉS TANÁCSOK
• A sütőben öt polcszint található. A polcszintek
számozása a sütő aljától felfelé történik.
• A sütő egy speciális rendszerrel van ellátva,
ami keringeti a levegőt, és a gőzt folyamato‐
san visszavezeti. A rendszerrel egyszerre pá‐
rolhat és süthet, így az elkészített ételek belül
puhák, kívül pedig ropogósak lesznek. Mini‐
málisra csökkenti a sütési időt és az energia‐
fogyasztást.
• A nedvesség lecsapódhat a készüléken vagy
az ajtó üveglapjain. Ez normális jelenség. Min‐
dig álljon hátrébb a készüléktől, amikor sütés
közben kinyitja a készülék ajtaját. A párale‐
csapódás csökkentése érdekében a sütés
megkezdése előtt 10 percig üzemeltesse a
készüléket.
• Törölje le a nedvességet a készülék minden
használata után.
• Ne helyezzen semmilyen tárgyat közvetlenül a
sütőtér aljára, és a készülék egységeit ne ta‐
karja le sütés közben alufóliával. Ez hatással
lehet a sütés eredményére, és károsíthatja a
sütő zománcozását.
MAGYAR
9.1 Sütemények sütése
33
mély tepsibe. A füst lecsapódásának megelő‐
zése érdekében mindig pótolja az elpárolgott
vizet.
• Ne nyissa ki addig a sütő ajtaját, amíg a sütési
idő 3/4-e el nem telt.
• Ha egyszerre két sütő tálcát használ, legyen
egy üres szint közöttük.
9.3 Sütési időtartamok
A sütés időtartama az étel fajtájától, annak álla‐
gától és mennyiségétől függ.
Kezdetben figyelje a teljesítményt sütés közben.
Találja meg a legjobb beállításokat (hőmérsékletbeállítás, sütési idő stb.) sütőedényeihez, recept‐
jeihez és mennyiségeihez, miközben használja a
készüléket.
9.2 Húsok és halak sütése
• Nagyon zsíros húsok sütésekor használjon
mély tepsit, hogy megóvja a sütőt a zsírfoltok‐
tól, amelyek esetleg rá is éghetnek.
• Hagyja a húst kb. 15 percig állni a szeletelés
előtt, hogy a szaftja ne folyjon ki.
• Hússütés közben a túlzott füstképződés meg‐
előzése érdekében öntsön egy kis vizet a
9.4 Tészta- és hússütési táblázat
SÜTEMÉNYEK
Alsó + felső sütés
ÉTEL TÍPUSA
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
Sütési idő
[perc]
Megjegyzések
Polcma‐
gasság
Hő‐
mérs.
[°C]
Polcmagas‐
ság
Hő‐
mérs.
[°C]
Habos süte‐
mények
2
170
3 (2 és 4)
160
45 - 60
Tortasütő formá‐
ban
Linzertészta
2
170
3 (2 és 4)
160
20 - 30
Tortasütő formá‐
ban
Kefires sajttor‐
ta
1
170
2
165
60 - 80
26 cm-es torta‐
sütő formában
Almatorta (al‐
más pite)
2
170
2 (bal és
jobb)
160
80 - 100
Két darab 20
cm-es sütőfor‐
mában a huzal‐
polcon1)
Rétes
3
175
2
150
60 - 80
Sütő tálcán
Gyümölcstorta
2
170
2 (bal és
jobb)
165
30 - 40
26 cm-es torta‐
sütő formában
Piskótatészta
2
170
2
160
50 - 60
26 cm-es torta‐
sütő formában
Karácsonyi
torta/gyü‐
mölcstorta
gazdagon
2
160
2
150
90 - 120
20 cm-es torta‐
sütő formában1)
Szilvatorta
1
175
2
160
50 - 60
Kenyérsütő for‐
mában1)
Aprósütemény
– egy szinten
3
170
3
140 150
20 - 30
Sütő tálcán
34 www.electrolux.com
Alsó + felső sütés
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
Sütési idő
[perc]
Megjegyzések
140 150
25 - 35
Sütő tálcán
1, 3 és 5
140 150
30 - 45
Sütő tálcán
140
3
140 150
30 - 35
Sütő tálcán
-
-
2 és 4
140 150
35 - 40
Sütő tálcán
Keksz / omlós
tészták – há‐
rom szinten
-
-
1, 3 és 5
140 150
35 - 45
Sütő tálcán
Habcsók – egy
szinten
3
120
3
120
80 - 100
Sütő tálcán
Habcsók – két
szinten
-
-
2 és 4
120
80 - 100
Sütő tálcán1)
Molnárka
3
190
3
190
12 - 20
Sütő tálcán1)
Képviselőfánk
– egy szinten
3
190
3
170
25 - 35
Sütő tálcán
Képviselőfánk
– két szinten
-
-
2 és 4
170
35 - 45
Sütő tálcán
Tortalapok
2
180
2
170
45 - 70
20 cm-es torta‐
sütő formában
Gyümölcstorta
gazdagon
1
160
2
150
110 - 120
24 cm-es torta‐
sütő formában
Lekváros pis‐
kóta
1
170
2 (bal és
jobb)
160
50 - 60
20 cm-es torta‐
sütő formában
ÉTEL TÍPUSA
Polcma‐
gasság
Hő‐
mérs.
[°C]
Polcmagas‐
ság
Aprósütemény
– két szinten
-
-
2 és 4
Aprósütemény
– három szin‐
ten
-
-
Keksz / omlós
tészták – egy
szinten
3
Keksz / omlós
tészták – két
szinten
Hő‐
mérs.
[°C]
1) Melegítse elő a sütőt 10 percig.
KENYÉR ÉS PIZZA
Alsó + felső sütés
ÉTEL TÍPUSA
Fehér kenyér
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
Polcma‐
gasság
Hő‐
mérs.
[°C]
Polcmagas‐
ság
Hő‐
mérs.
[°C]
1
190
1
190
Sütési idő
[perc]
60 - 70
Megjegyzések
1 - 2 darab, 500
g/db1)
MAGYAR
Alsó + felső sütés
ÉTEL TÍPUSA
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
Sütési idő
[perc]
35
Megjegyzések
Polcma‐
gasság
Hő‐
mérs.
[°C]
Polcmagas‐
ság
Hő‐
mérs.
[°C]
Rozskenyér
1
190
1
180
30 - 45
Kenyérsütő for‐
mában
Zsemle
2
190
2 (2 és 4)
180
25 - 40
6 - 8 db a sütő
tálcán1)
Pizza
1
230 250
1
230 250
10 - 20
Sütő tálcán vagy
mély tepsiben1)
Pogácsák
3
200
3
190
10 - 20
Sütő tálcán1)
Sütési idő
[perc]
Megjegyzések
1) Melegítse elő a sütőt 10 percig.
TÉSZTAFÉLÉK
Alsó + felső sütés
ÉTEL TÍPUSA
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
Polcma‐
gasság
Hő‐
mérs.
[°C]
Polcmagas‐
ság
Hő‐
mérs.
[°C]
Vajastésztakosárka
2
200
2
180
40 - 50
Formában
Zöldséges pite
2
200
2
175
45 - 60
Formában
Quiche
1
180
1
180
50 - 60
Formában1)
Lasagne
2
180 190
2
180 190
25 - 40
Formában1)
Cannelloni
2
180 190
2
180 190
25 - 40
Formában1)
Sütési idő
[perc]
Megjegyzések
1) Melegítse elő a sütőt 10 percig.
HÚS
Alsó + felső sütés
ÉTEL TÍPUSA
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
Polcma‐
gasság
Hő‐
mérs.
[°C]
Polcmagas‐
ság
Hő‐
mérs.
[°C]
Marhahús
2
200
2
190
50 - 70
Huzalpolcon
Sertés
2
180
2
180
90 - 120
Huzalpolcon
Borjú
2
190
2
175
90 - 120
Huzalpolcon
Angol marha‐
sült, véresen
2
210
2
200
50 - 60
Huzalpolcon
36 www.electrolux.com
Alsó + felső sütés
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
Sütési idő
[perc]
Megjegyzések
200
60 - 70
Huzalpolcon
2
200
70 - 75
Huzalpolcon
180
2
170
120 - 150
Bőrös
2
180
2
160
100 - 120
2 db
2
190
2
175
110 - 130
Comb
Csirke
2
220
2
200
70 - 85
egészben
Pulyka
2
180
2
160
210 - 240
egészben
Kacsa
2
175
2
220
120 - 150
egészben
Liba
2
175
1
160
150 - 200
egészben
Nyúlhús
2
190
2
175
60 - 80
feldarabolva
Vadnyúl
2
190
2
175
150 - 200
feldarabolva
Fácán
2
190
2
175
90 - 120
egészben
Sütési idő
[perc]
Megjegyzések
ÉTEL TÍPUSA
Polcma‐
gasság
Hő‐
mérs.
[°C]
Polcmagas‐
ság
Hő‐
mérs.
[°C]
Angol marha‐
sült, közep‐
esen átsütve
2
210
2
Angol marha‐
sült, jól átsütve
2
210
Sertéslapocka
2
Sertéscsülök
Bárány
HAL
Alsó + felső sütés
ÉTEL TÍPUSA
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
Polcma‐
gasság
Hő‐
mérs.
[°C]
Polcmagas‐
ság
Hő‐
mérs.
[°C]
Pisztráng/ten‐
geri keszeg
2
190
2
175
40 - 55
3 - 4 hal
Tonhal/lazac
2
190
2
175
35 - 60
4 - 6 filé
9.5 Grill
Melegítse elő az üres sütőt 10 percig a
sütés előtt.
Mennyiség
ÉTEL TÍPUSA
Grill
Sütési idő [perc]
Darab
[g]
Polcmagas‐
ság
Hőmérs.
[°C]
Első oldal
Második ol‐
dal
Filészeletek
4
800
4
maximá‐
lis
12-15
12-14
Bifsztek
4
600
4
maximá‐
lis
10-12
6-8
Kolbászok
8
-
4
maximá‐
lis
12-15
10-12
MAGYAR
Mennyiség
ÉTEL TÍPUSA
Grill
37
Sütési idő [perc]
Darab
[g]
Polcmagas‐
ság
Hőmérs.
[°C]
Első oldal
Második ol‐
dal
Sertésborda
4
600
4
maximá‐
lis
12-16
12-14
Csirke (félbe vág‐
va)
2
1000
4
maximá‐
lis
30-35
25-30
Kebab
4
-
4
maximá‐
lis
10-15
10-12
Csirkemell
4
400
4
maximá‐
lis
12-15
12-14
Hamburger
6
600
4
maximá‐
lis
20-30
-
Halfilé
4
400
4
maximá‐
lis
12-14
10-12
Melegszendvics
4-6
-
4
maximá‐
lis
5-7
-
Pirítós
4-6
-
4
maximá‐
lis
2-4
2-3
9.6 Infrasütés
Marhahús
ÉTEL TÍPUSA
Mennyiség
Polcmagasság
Hőmérséklet
[°C]
Idő [perc]
Marhasült vagy -sz‐
elet, véresen
vastagság (cm)
szerint
1
190 - 200 1)
5-6
Marhasült vagy -sz‐
elet, közepesen
vastagság (cm)
szerint
1
180 - 190 1)
6-8
Marhasült vagy -sz‐
elet, átsütve
vastagság (cm)
szerint
1
170 - 180 1)
8 - 10
ÉTEL TÍPUSA
Mennyiség
Polcmagasság
Hőmérséklet
[°C]
Idő [perc]
Lapocka, tarja, son‐
ka
1 - 1,5 kg
1
160 - 180
90 - 120
Borda, karaj
1 - 1,5 kg
1
170 - 180
60 - 90
Fasírt
750 g - 1 kg
1
160 - 170
50 - 60
Sertés csülök (elő‐
főzött)
750 g - 1 kg
1
150 - 170
90 - 120
1) Melegítse elő a sütőt.
Sertés
38 www.electrolux.com
Borjú
ÉTEL TÍPUSA
Mennyiség
Polcmagasság
Hőmérséklet [°C]
Idő [perc]
Borjú roston
1 kg
1
160 - 180
90 - 120
Borjúcsülök
1,5 - 2 kg
1
160 - 180
120 - 150
Bárány
Mennyiség
Polcmagasság
Hőmérséklet [°C]
Idő [perc]
Báránycsülök,
bárány roston
ÉTEL TÍPUSA
1 - 1,5 kg
1
150 - 170
100 - 120
Báránygerinc
1 - 1,5 kg
1
160 - 180
40 - 60
Mennyiség
Polcmagasság
Hőmérséklet [°C]
Idő [perc]
Baromfi részek
Egyenként 200 250 g
1
200 - 220
30 - 50
Fél csirke
Egyenként 400 500 g
1
190 - 210
35 - 50
Csirke, jérce
1 - 1,5 kg
1
190 - 210
50 - 70
Kacsa
1,5 - 2 kg
1
180 - 200
80 - 100
Liba
3,5 - 5 kg
1
160 - 180
120 - 180
Pulyka
2,5 - 3,5 kg
1
160 - 180
120 - 150
Pulyka
4 - 6 kg
1
140 - 160
150 - 240
Mennyiség
Polcmagasság
Hőmérséklet [°C]
Idő [perc]
1 - 1,5 kg
1
210 - 220
40 - 60
Szárnyasok
ÉTEL TÍPUSA
Hal (párolt)
ÉTEL TÍPUSA
Hal egészben
9.7 Kiolvasztás
ÉTEL TÍPUSA
[g]
Kiolvasztási
időtartam
[perc]
További kiolvasz‐
tási időtartam
[perc]
Megjegyzések
Csirke
1000
100 - 140
20 - 30
Tegye a csirkét egy lefor‐
dított csészealjra egy nagy
tányérba. Félidőben fordít‐
sa meg.
Hús
1000
100 - 140
20 - 30
Félidőben fordítsa meg.
Hús
500
90 - 120
20 - 30
Félidőben fordítsa meg.
Pisztráng
150
25 - 35
10 - 15
-
Eper
300
30 - 40
10 - 20
-
Vaj
250
30 - 40
10 - 15
-
MAGYAR
ÉTEL TÍPUSA
Tejszín
Krémes torta
[g]
Kiolvasztási
időtartam
[perc]
További kiolvasz‐
tási időtartam
[perc]
Megjegyzések
2 x 200
80 - 100
10 - 15
A tejszín akkor is jól felver‐
hető, ha kissé még fagyos.
1400
60
60
-
9.8 Aszalás – Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
Takarja le a sütő polcait sütőpapírral.
ZÖLDSÉG
ÉTEL TÍPUSA
Polcmagasság
Hőmérséklet [°C]
Idő [óra]
1/4
60 - 70
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
60 - 70
5-6
Gomba
3
1/4
50 - 60
6-8
Fűszernövény
3
1/4
40 - 50
2-3
Hőmérséklet [°C]
Idő [óra]
1 szint
2 szint
Bab
3
Paprika
Leveszöldség
GYÜMÖLCS
ÉTEL TÍPUSA
Polcmagasság
1 szint
2 szint
Szilva
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Sárgabarack
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Almaszeletek
3
1/4
60 - 70
6-8
Körte
3
1/4
60 - 70
6-9
9.9 Húshőmérő szenzor táblázat
ÉTEL TÍPUSA
Maghőmérséklet [°C]
Borjú roston
75 - 80
Borjú csülök
85 - 90
Angol marhasült, véresen
45 - 50
Angol marhasült, közepesen átsütve
60 - 65
Angol marhasült, jól átsütve
70 - 75
Sertéslapocka
80 - 82
Sertéscsülök
75 - 80
Bárány
70 - 75
Csirke
98
Vadnyúl
39
70 - 75
40 www.electrolux.com
ÉTEL TÍPUSA
Maghőmérséklet [°C]
Pisztráng/tengeri keszeg
65 - 70
Tonhal/lazac
65 - 70
10. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
VIGYÁZAT
Lásd a „Biztonság” című részt.
• A készülék elejét meleg vizes és tisztítószeres
puha ruhával tisztítsa meg.
• A fém felületek megtisztítását végezze a szo‐
kásos tisztítószerrel.
• Minden használat után alaposan tisztítsa meg
a sütő belsejét. Ily módon könnyen el tudja tá‐
volítani a szennyeződéseket, és azok később
nem égnek rá a felületre.
• A makacs szennyeződéseket az erre a célra
kifejlesztett speciális sütőtisztító szerrel tisztít‐
sa meg.
• Minden használat után tisztítsa és szárítsa
meg a sütő tartozékait. Meleg vízzel és tisztí‐
tószerrel megnedvesített puha kendőt hasz‐
náljon.
• Ha teflon bevonatú tartozékokkal rendelkezik,
ne tisztítsa azokat agresszív tisztítószerekkel,
éles szélű tárgyakkal vagy mosogatógépben.
Tönkreteheti a teflon bevonatot!
Rozsdamentes acél vagy alumínium ké‐
szülékek:
A sütőajtó tisztításához csak nedves
szivacsot használjon. Puha ronggyal tö‐
rölje szárazra.
Soha ne használjon acélgyapotot, sav‐
tartalmú vagy súroló hatású szereket,
mivel azok károsíthatják a sütő felületét.
A sütő kezelőpaneljét ugyanilyen elővi‐
gyázatosan tisztítsa meg.
10.1 Az ajtótömítések megtisztítása
• Rendszeresen ellenőrizze az ajtótömítés álla‐
potát. Az ajtótömítés a sütőtér kereténél talál‐
ható. Ne használja a készüléket, ha az ajtótö‐
mítés sérült. Forduljon márkaszervizhez.
• Az ajtótömítés tisztításának részleteit lásd a
tisztításról szóló általános részben.
10.2 Kivehető polctartók és katalitikus
panelek
A sütő tisztításához vegye ki a polctartókat és a
katalitikus paneleket.
VIGYÁZAT
Legyen óvatos, amikor kiveszi a polctar‐
tókat. A katalitikus panelek nincsenek
rögzítve a sütő falához, és kidőlhetnek,
amikor a polctartókat eltávolítja.
VIGYÁZAT
Karbantartás előtt győződjön meg arról,
hogy a készülék lehűlt. Égésveszély!
MAGYAR
41
A vezetősínek levétele
1
1.
Húzza el a polctartó sín elejét az oldalfaltól.
Másik kezével tartsa a hátsó polcvezető sí‐
neket és a katalitikus panelt a helyükön.
2.
Húzza el a hátsó polctartó sínt az oldalfal‐
tól, majd vegye ki.
2
A polctartók behelyezése
A polctartókat a kiszereléssel ellentétes sorrend‐
ben tegye vissza.
A polctartók kerekített végeinek a sütő
eleje felé kell mutatniuk.
10.3 Katalitikus anyaggal bevont falak
A katalitikus zománcréteggel rendelkező falak
öntisztulóak. Ezek ugyanis magukba szívják a fa‐
lakon lerakódó zsiradékot, miközben a sütő mű‐
ködik.
Előkészületek az öntisztító eljárás számára:
1. Kapcsolja be a sütőlámpát.
2. Vegyen ki minden tartozékot a készülékből.
3. A sütőtér alját meleg, mosogatószeres vízzel
mossa ki, majd törölje szárazra.
4. Állítsa be a
funkciót és a maximum hő‐
mérsékletet.
5. Hagyja egy óráig működni az üres készülé‐
ket.
6. Amikor a készülék lehűlt, puha, kissé nedves
szivaccsal törölje át.
VIGYÁZAT
Ne tisztítsa a katalitikus felületeket sütő‐
tisztító aeroszollal, súrolóporral, szap‐
pannal vagy más tisztítószerrel. A fenti
szerekkel károsíthatja a katalitikus fel‐
ületeket.
VIGYÁZAT
Tartsa távol a gyermekeket, amikor ma‐
gas hőmérsékleten tisztítja a sütőt. A
sütő felülete nagyon felforrósodik, és
fennáll az égési sérülés veszélye.
A katalitikus felület elszíneződése nincs
hatással a funkció működésére.
10.4 Sütőlámpa
VIGYÁZAT
Legyen óvatos, amikor a sütőlámpát
cseréli. Áramütés veszélye áll fenn.
A sütőlámpa cseréje előtt:
• Kapcsolja ki a sütőt.
• Vegye ki a biztosítékokat a biztosítékdoboz‐
ból, vagy kapcsolja ki a megszakítót.
42 www.electrolux.com
Tegyen egy textíliát a sütő aljára, és ez‐
zel védje a sütőlámpát és az üvegbúrát.
A zsírmaradék ráégésének elkerülésére
mindig kendővel fogja meg a halogéniz‐
zót.
1.
2.
3.
Az üvegbúra eltávolításához fordítsa azt az
óramutató járásával ellentétes irányba.
Tisztítsa meg az üveg lámpaburkolatot.
Cserélje ki a sütő izzóját egy megfelelő, 300
°C-ig hőálló sütőizzóra.
Használjon az eredetivel megegyező típusú
sütőlámpa izzót.
4.
Szerelje fel az üveg lámpaburkolatot.
10.5 A sütőajtó tisztítása
A sütőajtóban két üveglap található. A sütő ajtaja
és a belső üveglap a tisztításhoz kivehetőek.
FIGYELEM
Ne használja a készüléket az üveglap
nélkül.
A sütő ajtaja bezáródhat, ha úgy próbál‐
ja kiszerelni a belső üveglapot, hogy az
ajtó nincs leszerelve.
A sütőajtó és az üveglap leszerelése
1.
Nyissa ki teljesen az ajtót, és tartsa meg az
ajtó két zsanérját.
2.
Emelje meg, és fordítsa el a két zsanéron
lévő kart.
MAGYAR
90°
43
3.
Csukja vissza a sütőajtót az első nyitási po‐
zícióig (félig). Ezután húzza előre és emelje
ki az ajtót a helyéről.
4.
Helyezze az ajtót egy stabil felületre leterí‐
tett puha ruhára.
5.
Oldja ki a reteszelőrendszert a belső üveg‐
lap kiszereléséhez.
6.
A két rögzítőt forgassa el 90°-kal, majd húz‐
za ki azokat a helyükről.
44 www.electrolux.com
7.
8.
1
Óvatosan emelje fel (1. lépés), és távolítsa
el (2. lépés) az üveglapot.
Tisztítsa meg az üveglapot mosószeres
vízzel. Óvatosan törölje szárazra az üvegla‐
pot.
2
A sütőajtó és az üveglap visszaszerelése
A tisztítás befejeztével tegye vissza az üveglapot
és a sütőajtót a helyére. Ismételje meg fordított
sorrendben a fenti lépéseket.
Az üveglap filmnyomott oldalának az ajtó belseje
felé kell néznie. Győződjön meg arról, hogy be‐
helyezés után az üveglap kerete a filmnyomott
részeken nem érdes felületű-e, amikor hozzáér.
Ügyeljen arra, hogy a belső üveglapot megfelelő‐
en helyezze be a helyére. Lásd az ábrát.
11. MIT TEGYEK, HA...
VIGYÁZAT
Lásd a „Biztonság” című részt.
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
A sütő nem melegszik fel.
A készülék ki van kapcsolva.
Kapcsolja be a készüléket.
A sütő nem melegszik fel.
Az óra nincs beállítva.
Állítsa be az órát.
A sütő nem melegszik fel.
Nem végezte el a szükséges
beállításokat.
Ellenőrizze, hogy elvégezte-e
a szükséges beállításokat.
A sütő nem melegszik fel.
A biztosítékdobozban kioldott
a biztosíték.
Ellenőrizze a biztosítékot. Ha
a biztosíték többször is kiold,
forduljon szakképzett villany‐
szerelőhöz.
Nem működik a sütőlámpa.
Hibás a sütőlámpa.
Cserélje ki a sütőlámpát.
A kijelzőn F11 látható.
A húshőmérő szenzor zárla‐
tos, vagy a húshőmérő szen‐
zor csatlakozódugója nem il‐
leszkedik szorosan az aljzatá‐
ba.
Tolja be ütközésig a húshőm‐
érő szenzor csatlakozódugó‐
ját a készülék elején levő alj‐
zatba.
MAGYAR
Jelenség
Lehetséges ok
Gőz- és páralecsapódás ész‐
lelhető az ételen és a sütőtér‐
ben.
Javítási mód
Az ételt túl sokáig hagyta a
sütőben.
Ha nem talál egyedül megoldást a problémára,
forduljon a márkakereskedőhöz vagy a márka‐
szervizhez.
A sütés befejezése után leg‐
feljebb 15 - 20 percig hagy‐
hatja bent az ételt a sütőben.
A márkaszerviz számára szükséges adatok az
adattáblán találhatóak. Az adattábla a készülék
belső terének elülső keretén található.
Javasoljuk, hogy az adatokat jegyezze fel ide:
Típus (MOD.)
.........................................
Termékszám (PNC)
.........................................
Sorozatszám (S.N.)
.........................................
12. MŰSZAKI ADATOK
Feszültség
230 V
Frekvencia
50 Hz
13. ÜZEMBE HELYEZÉS
VIGYÁZAT
Lásd a „Biztonság” című részt.
13.1 Beépítés
548
558
20
590
min. 550
20
min. 560
573
589
594
5
45
600
min. 550
20
min. 560
46 www.electrolux.com
A
Ez a készülék dugasszal és csatlakozókábellel
kerül szállításra.
B
13.3 Kábel
Az üzembe helyezéshez vagy cseréhez használ‐
ható vezetéktípusok: H07 RN-F, H05 RN-F, H05
RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
A vezeték szükséges keresztmetszete az össz‐
teljesítmény (lásd az adattáblán) és az alábbi
táblázat alapján állapítható meg:
Összteljesítmény
13.2 Elektromos üzembe helyezés
VIGYÁZAT
Az elektromos üzembe helyezést csak
képesített személy végezheti el.
A gyártó semmilyen felelősséget nem
nem vállal, ha a „Biztonsági informáci‐
ók” c. fejezetben található óvintézkedé‐
seket nem tartja be.
Vezeték keresztmet‐
szet
maximum 1380 W
3 x 0,75 mm²
maximum 2300 W
3 x 1 mm²
maximum 3680 W
3 x 1,5 mm²
A középső (zöld/sárga) vezeték 2 cm-rel hos‐
szabb legyen, mint a fázis és a nulla (kék és bar‐
na vezeték).
14. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A következő jelzéssel ellátott anyagokat
. Újrahasznosításhoz tegye
hasznosítsa újra:
a megfelelő konténerekbe a csomagolást.
Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos
és elektronikus hulladékot. A tiltó
szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a
háztartási hulladék közé. Juttassa el a
készüléket a helyi újrahasznosító telepre, vagy
lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
MAGYAR
47
397310641-A-172013
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement