Electrolux EOA3334AAX User manual

Electrolux EOA3334AAX User manual
EOA3334AA
................................................ .............................................
CS TROUBA
NÁVOD K POUŽITÍ
2
ET AHI
KASUTUSJUHEND
24
2
www.electrolux.com
OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
POPIS SPOTŘEBIČE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
FUNKCE HODIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
DOPLŇKOVÉ FUNKCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
UŽITEČNÉ RADY A TIPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
CO DĚLAT, KDYŽ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
INSTALACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt, se kterým jsou spjaty desítky let
profesionálních zkušeností a inovací. Tento důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho
uživatele. Kdykoliv jej tak používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.electrolux.com/productregistration
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku. Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace.
Všeobecné informace a rady
Upozornění k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
3
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a je‐
ho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění způ‐
sobená nesprávnou instalací či chybným používáním. Návod k
použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí
použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných trvalých násled‐
ků.
• Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se
sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi
nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí pouze, pokud
tak činí pod dozorem osoby, která je zodpovědná za jejich bez‐
pečnost.
• Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
• Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedovolte dětem
a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly. Přístupné části
jsou horké.
• Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, do‐
poručuje se ji aktivovat.
• Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět
děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
• Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu provádět jen
kvalifikovaná osoba.
• Při provozu je vnitřek spotřebiče horký. Nedotýkejte se topných
těles ve spotřebiči. Při vkládání či vyjímání příslušenství či nád‐
obí vždy používejte kuchyňské chňapky.
• K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
• Před údržbou odpojte spotřebič od napájení.
4
www.electrolux.com
• Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré kovové škrabky
k čistění skleněných dvířek, mohly by poškrábat povrch, což by
mohlo následně vést k rozbití skla.
• Používejte pouze pečicí sondu doporučenou k tomuto spotřebiči.
• K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte přední a poté
zadní konec drážek na rošty od stěny trouby. Drážky na rošty in‐
stalujte stejným postupem v opačném pořadí.
• Před výměnou žárovky se nejprve přesvědčte, že je spotřebič
vypnutý, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.
2.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
UPOZORNĚNÍ
Tento spotřebič smí instalovat jen kvali‐
fikovaná osoba.
• Odstraňte veškerý obalový materiál.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepouží‐
vejte.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s
tímto spotřebičem.
• Při přemisťování spotřebiče buďte vždy opatr‐
ní, protože je těžký. Vždy noste ochranné ru‐
kavice.
• Netahejte spotřebič za držadlo.
• Dodržujte minimální vzdálenosti od ostatních
spotřebičů a nábytku.
• Ujistěte se, že je spotřebič namontován pod
bezpečnou konstrukcí a vedle bezpečných
konstrukcí.
• Strany spotřebiče musí být umístěny vedle
spotřebičů nebo kuchyňského nábytku stejné
výšky.
Připojení k elektrické síti
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
• Veškerá elektrická připojení by měla být pro‐
vedena kvalifikovaným elektrikářem.
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické sítě. Po‐
kud tomu tak není, obraťte se na elektrikáře.
• Vždy používejte správně instalovanou síťovou
zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým
proudem.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlu‐
žovací kabely.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí ka‐
bel a síťovou zástrčku. Pro výměnu napájecí‐
ho kabelu se obraťte na servisní středisko ne‐
bo elektrikáře.
• Síťové kabely se nesmí dotýkat dvířek
spotřebiče, obzvláště, jsou-li dvířka horká.
• Ochrana před úrazem elektrickým proudem u
živých či izolovaných částí musí být připevně‐
na tak, aby nešla odstranit bez použití nástro‐
jů.
• Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky
až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci
musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
• Pokud je síťová zásuvka uvolněná, nezapojuj‐
te do ni síťovou zástrčku.
• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za
kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
• Používejte pouze správná izolační zařízení:
ochranné vypínače vedení, pojistky (pojistky
šroubového typu se musí odstranit z držáku),
ochranné zemnicí jističe a stykače.
• Je nutné instalovat vhodný vypínač nebo izo‐
lační zařízení k řádnému odpojení všech na‐
pájecích vodičů spotřebiče. Toto izolační
zařízení musí mít mezeru mezi kontakty ale‐
spoň 3 mm širokou.
ČESKY
2.2 Použití spotřebiče
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí zranění, popálení, úra‐
zu elektrickým proudem či výbuchu.
• Tento spotřebič používejte v domácnosti.
• Neměňte technické parametry tohoto spotřebi‐
če.
• Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory zakry‐
té.
• Zapnutý spotřebič nenechávejte bez dozoru.
• Spotřebič po každém použití vypněte.
• Pokud je spotřebič v provozu, buďte při oteví‐
rání jeho dvířek opatrní. Může dojít k uvolnění
horkého vzduchu.
• Nepracujte se spotřebičem, když máte vlhké
ruce nebo když je v kontaktu s vodou.
• Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte násilím.
• Nepoužívejte spotřebič jako pracovní nebo
odkládací plochu.
• Když je spotřebič v provozu, jeho dvířka mějte
vždy zavřená.
• Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně. Používá‐
te-li při přípravě jídla přísady obsahující alko‐
hol, může vzniknout směs vzduchu s alkoho‐
lem.
• Při otvírání dvířek nesmí být v blízkosti
spotřebiče jiskry ani otevřený oheň.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na
spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo
předměty obsahující hořlavé látky.
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí poškození spotřebiče.
• Jak zabránit poškození nebo změně barvy
smaltovaného povrchu:
– nepokládejte nádobí či jiné předměty přímo
na dno spotřebiče.
– na dno spotřebiče nepokládejte hliníkovou
fólii.
– Nenalévejte vodu přímo do horkého
spotřebiče.
– Po dokončení vaření nenechávejte vlhká jí‐
dla ve spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání příslušenství
buďte opatrní.
• Barevné změny na smaltovaném povrchu ne‐
mají vliv na výkon spotřebiče. Nejedná se o
závadu z hlediska ustanovení záruky.
5
• Při pečení vlhkých koláčů používejte hluboký
pekáč / plech. Ovocné šťávy mohou zanechat
trvalé skvrny.
2.3 Čištění a údržba
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí poranění, požáru nebo
poškození spotřebiče.
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy
vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zá‐
suvky.
• Přesvědčte se, že spotřebič už vychladl. Mo‐
hlo by dojít k prasknutí skleněných panelů.
• Poškozené skleněné panely okamžitě vyměň‐
te. Kontaktujte autorizované servisní středi‐
sko.
• Při vyjímání dvířek spotřebiče buďte opatrní.
Dvířka jsou těžká!
• Spotřebič čistěte pravidelně, abyste zabránili
poškození materiálu jeho povrchu.
• Zbytky tuků či jídel ve spotřebiči mohou způ‐
sobit požár.
• Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem.
Používejte pouze neutrální mycí prostředky.
Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předmě‐
ty.
• Použijete-li sprej do trouby, řiďte se bezpeč‐
nostními pokyny uvedenými na jeho balení.
• Katalytický smalt (je-li součástí výbavy) neči‐
stěte žádným druhem čisticího prostředku.
2.4 Vnitřní osvětlení
• V tomto spotřebiči se používají speciální či ha‐
logenové žárovky pouze pro použití v domá‐
cích spotřebičích. Nepoužívejte ji pro osvětle‐
ní domácnosti.
UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
• Před výměnou žárovky spotřebič odpojte od
napájení.
• Používejte pouze žárovky se stejnými vlast‐
nostmi.
2.5 Likvidace
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
6
www.electrolux.com
• Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili
uvěznění dětí a domácích zvířat ve spotřebiči.
3. POPIS SPOTŘEBIČE
1
2
3
4
8 Žárovka trouby
5
9 Ventilátor
10 Podpěry roštů, vyjímatelné
6
7
5
8
4
12
3
9
2
1
11
10
1 Ovladač funkcí trouby
2 Kontrolka napájení
3 Elektronický programátor
4 Ovladač teploty
5 Ukazatel teploty
6 Zásuvka pečicí sondy
7 Gril
11 Typový štítek
12 Polohy roštů
3.1 Příslušenství trouby
• Tvarovaný rošt
Pro nádoby na pečení, dortové a koláčové for‐
my, pečeně.
• Plech na pečení
Na koláče a sušenky.
• Hluboký pekáč / plech
Pro pečení moučných jídel a masa, nebo k za‐
chycování tuku.
• Pečicí sonda
Používá se k měření stupně přípravy jídla.
• Teleskopické výsuvy
Pro rošty a plechy na pečení.
4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitoly o bezpečnosti.
4.1 První čištění
• Vyjměte všechno příslušenství a vyjímatelné
drážky na rošty (pokud jsou použity).
• Před prvním použitím spotřebič vyčistěte.
Po připojení spotřebiče k elektrické síti nebo po
výpadku elektrického proudu ukazatel Denního
času bliká.
Stiskněte tlačítko + nebo - a nastavte správný
čas.
Asi po pěti sekundách blikání přestane a na dis‐
pleji se zobrazí nastavený denní čas.
Aktuální čas změníte současným stis‐
knutím tlačítek + nebo -, dokud nezačne
blikat ukazatel funkce Čas. Nesmíte zá‐
roveň nastavit funkci Minutka.
Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
4.2 Nastavení času
Před provozem trouby musíte nastavit
čas.
4.3 Předehřátí
Předehřátí prázdného spotřebiče ke spálení
zbytkové mastnoty.
1.
2.
Zvolte funkci
a maximální teplotu.
Nechte spotřebič pracovat jednu hodinu.
ČESKY
3.
4.
5.
6. Nechte spotřebič pracovat deset minut.
Příslušenství se může zahřát více než obvykle.
Ze spotřebiče může vycházet zápach a kouř. To
je normální jev. Zajistěte dostatečné větrání.
Zvolte funkci
a maximální teplotu.
Nechte spotřebič pracovat deset minut.
Zvolte funkci
7
a maximální teplotu.
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitoly o bezpečnosti.
2.
Chcete-li spotřebič použít, zatlačte ovladač.
Ovladač se vysune.
5.1 Zapnutí a vypnutí spotřebiče
1.
3.
Otočte ovladačem funkcí trouby na požado‐
vanou funkci.
Když je spotřebič v provozu, svítí kontrolka
napájení.
Otočte ovladačem teploty na požadovanou
teplotu.
Kontrolka teploty se rozsvítí, když se zvyšu‐
je teplota uvnitř spotřebiče.
Pokud chcete spotřebič vypnout, otočte
ovladač funkcí trouby a ovladač teploty do
polohy vypnuto.
5.2 Funkce trouby
Funkce trouby
Použití
Poloha Vypnuto
Spotřebič je vypnutý.
Osvětlení
Zapne osvětlení trouby bez pečicí funkce.
Konvenční
ohřev
K pečení moučných jídel a masa na jedné úrovni trouby. Horní
a dolní topné články pracují současně.
Horní ohřev
K dopečení hotových jídel. Pracuje pouze horní topný článek.
Spodní ohřev
K pečení koláčů s křupavým spodkem nebo kůrkou. Pracuje
pouze dolní topný článek.
Gril
Ke grilování malého množství plochých kousků uprostřed ro‐
štu. K opékání topinek.
Velkoplošný gril
Ke grilování plochých kusů ve velkém množství. K opékání to‐
pinek. Pracuje topný článek plného grilu.
Turbo gril
K pečení velkých kusů masa. Střídavě funguje topný článek
grilu a ventilátor trouby, díky kterému horký vzduch cirkuluje
okolo připravovaného jídla.
Pravý horký
vzduch /
Rozmrazování
K pečení masa nebo moučných jídel při stejné teplotě na ně‐
kolika úrovních trouby bez mísení vůní. / K rozmrazování
zmrazených jídel. Ovladač teploty musí být v poloze vypnuto.
Příprava pizzy
K přípravě pizzy, slaného lotrinského nebo jiného koláče. Do‐
lní topný článek a topný článek grilu zajišťují přímý ohřev a ve‐
ntilátor cirkuluje horký vzduch k pečení náplně pizzy či koláčů.
5.3 Elektronický programátor
8
www.electrolux.com
1
2
3
4
1 Ukazatel funkce Minutka
2 Displej času
3 Ukazatel funkce Denní čas
4 Kontrolka pečicí sondy
5 Tlačítko +
6 Tlačítko -
6
5
6. FUNKCE HODIN
6.1 Nastavení funkce Minutka
2.
Tato funkce slouží k nastavení odpočítávání ča‐
su. Maximální čas, který lze nastavit, je 2 hodiny
30 minut. Tato funkce nemá žádný vliv na provoz
trouby.
1. Pomocí + nebo - nastavte potřebný čas.
3.
Funkce Minutka se po pěti sekundách spus‐
tí automaticky.
Po uplynutí nastavené doby zazní zvukový
signál. Chcete-li zvukový signál vypnout,
stiskněte libovolné tlačítko.
7. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitoly o bezpečnosti.
7.1 Pečicí sonda
Pečicí sonda měří teplotu středu masa.
Je nutné nastavit dvě teploty:
• Teplotu trouby. Viz tabulka pečení masa.
• Teplotu sondy ve středu masa. Viz tabulka pro
pečicí sondu.
Používejte pouze pečicí sondu dodáva‐
nou spolu se spotřebičem nebo originál‐
ní náhradní díly.
UPOZORNĚNÍ
Při vytahování špičky a zástrčky pečicí
sondy buďte opatrní. Pečicí sonda je
horká. Hrozí nebezpečí popálení.
1.
Umístěte hrot pečicí sondy (se symbolem
na rukojeti) do středu masa.
2.
3.
4.
Zapojte zástrčku pečicí sondy do zásuvky
na přední straně spotřebiče. Na displeji bli‐
.
ká symbol pečicí sondy
Stiskněte tlačítko + nebo – a nastavte teplo‐
tu středu masa. Teplotu můžete nastavit
mezi 30 °C a 99 °C.
Nastavte funkci trouby a teplotu.
ČESKY
5.
6.
Ujistěte se, že pečicí sonda zůstane během
přípravy jídla zasunutá mase a ve své zá‐
suvce.
Když teplota středu masa dosáhne nastave‐
né teploty, zazní zvukový signál. Chcete-li
zvukový signál vypnout, stiskněte libovolné
tlačítko.
9
Vypněte spotřebič.
Odpojte pečicí sondu ze zásuvky. Vyjměte
maso ze spotřebiče.
Pokud maso není propečené podle vašich
představ, znovu zopakujte výše uvedené kroky a
nastavte vyšší teplotu sondy.
7.
8.
7.2 Teleskopické výsuvy
1.
Pravou i levou teleskopickou výsuvu úplně
vytáhněte.
2.
Na teleskopické výsuvy položte drátěný
rošt a opatrně je zasuňte do spotřebiče.
Před tím, než zavřete dvířka trouby, se uji‐
stěte, že jste teleskopické výsuvy zcela za‐
sunuli do spotřebiče.
°C
°C
Instalační pokyny pro teleskopické vý‐
suvy si uschovejte pro budoucí použití.
Teleskopické výsuvy usnadňují vkládání nebo
vytahování roštů.
POZOR
Teleskopické výsuvy nemyjte v myčce
nádobí. Teleskopické výsuvy ničím ne‐
mažte.
8. DOPLŇKOVÉ FUNKCE
8.1 Chladicí ventilátor
Když je spotřebič v provozu, chladicí ventilátor
se automaticky zapne, aby udržoval povrch
spotřebiče chladný. Jestliže spotřebič vypnete,
bude chladicí ventilátor pokračovat v chlazení až
do úplného ochlazení spotřebiče.
10 www.electrolux.com
8.2 Bezpečnostní termostat
se tomu zabránilo, je tato trouba vybavena bez‐
pečnostním termostatem, který přeruší napájení.
Po poklesu teploty se trouba opět automaticky
zapne.
Nesprávná obsluha spotřebiče nebo vadné sou‐
části mohou způsobit nebezpečné přehřátí. Aby
9. UŽITEČNÉ RADY A TIPY
9.2 Pečení masa a ryb
• Spotřebič má pět poloh roštů. Polohy roštů ve
spotřebiči se počítají zdola.
• Tento spotřebič je vybaven speciálním systé‐
mem, který zajišťuje oběh vzduchu a stálou
recyklaci páry. Tento systém umožňuje pečení
a vaření v páře, takže jídla jsou uvnitř měkká
a na povrchu mají kůrčičku. Doba pečení a
spotřeba energie jsou sníženy na minimum.
• Ve spotřebiči nebo na skleněných panelech
dvířek se může srážet vlhkost. To je normální
jev. Při otvírání dvířek spotřebiče během
přípravy jídla vždy odstupte. Kondenzaci sní‐
žíte, když spotřebič vždy před přípravou jídla
na 10 minut předehřejte.
• Po každém použití spotřebiče setřete vlhkost.
• Při přípravě jídel na dno spotřebiče nestavte
žádné předměty a žádnou část spotřebiče ne‐
zakrývejte hliníkovou fólií. Mohlo by to ovlivnit
výsledky pečení a poškodit smalt.
• Při pečení velmi tučného jídla použijte hluboký
pekáč / plech, aby se v troubě nevytvořily
skvrny, které by již nemusely jít odstranit.
• Před podáváním nechte maso odpočívat asi
15 minut, a teprve potom ho krájejte, aby ne‐
vytekla šťáva.
• Do hlubokého pekáče / plechu nalijte trochu
vody, aby se při pečení tolik nekouřilo. Kon‐
denzaci kouře zabráníte dolitím vody pokaž‐
dé, když se odpaří.
9.3 Doby přípravy
Doba přípravy záleží na druhu potravin, jejich
konzistenci a množství.
Nejprve sledujte průběh pečení a jeho výsledek.
Postupně si najděte nejlepší nastavení (nastave‐
ní teploty, dobu pečení, apod.) pro nádobí, re‐
cepty a množství potravin, které s tímto spotřebi‐
čem používáte.
9.1 Pečení moučníků
• Neotvírejte dvířka, dokud neuplynou 3/4 času
nutného k pečení.
• Jestliže do trouby vložíte dva plechy na peče‐
ní, musí být mezi plechy jedna úroveň drážek
volná.
9.4 Tabulka pečení masa a moučných jídel
MOUČNÍKY
Konvenční ohřev
DRUH JÍDLA
Pravý horký vzduch
Čas peče‐
ní [min]
Poznámky
Poloha ro‐
štu
Tepl.
[°C]
Poloha ro‐
štu
Tepl.
[°C]
Šlehané re‐
cepty
2
170
3 (2 a 4)
160
45 – 60
V koláčové for‐
mě
Křehké těsto
2
170
3 (2 a 4)
160
20 – 30
V koláčové for‐
mě
Tvarohový ko‐
láč s podmá‐
slím
1
170
2
165
60 – 80
V koláčové for‐
mě o průměru
26 cm
ČESKY
Konvenční ohřev
DRUH JÍDLA
Pravý horký vzduch
Čas peče‐
ní [min]
11
Poznámky
Poloha ro‐
štu
Tepl.
[°C]
Poloha ro‐
štu
Tepl.
[°C]
Jablečný dort
(jablečný ko‐
láč)
2
170
2 (vlevo a
vpravo)
160
80 – 100
Ve dvou koláčo‐
vých formách o
průměru 20 cm
na tvarovaném
roštu1)
Závin
3
175
2
150
60 – 80
Na plechu na
pečení
Marmeládový
dort
2
170
2 (vlevo a
vpravo)
165
30 – 40
V koláčové for‐
mě o průměru
26 cm
Piškotový ko‐
láč
2
170
2
160
50 – 60
V koláčové for‐
mě o průměru
26 cm
Vánoční dort /
bohatý ovocný
dort
2
160
2
150
90 – 120
V koláčové for‐
mě o průměru
20 cm1)
Švestkový ko‐
láč
1
175
2
160
50 – 60
Ve formě na
chleba1)
Malé koláčky na jedné úrov‐
ni
3
170
3
140 –
150
20 – 30
Na plechu na
pečení
Malé koláčky na dvou úrov‐
ních
-
-
2a4
140 –
150
25 – 35
Na plechu na
pečení
Malé koláčky na třech úrov‐
ních
-
-
1, 3 a 5
140 –
150
30 – 45
Na plechu na
pečení
Sušenky / pro‐
užky těsta - na
jedné úrovni
3
140
3
140 –
150
30 – 35
Na plechu na
pečení
Sušenky / pro‐
užky těsta - na
dvou úrovních
-
-
2a4
140 –
150
35 – 40
Na plechu na
pečení
Sušenky / pro‐
užky těsta - na
třech úrovních
-
-
1, 3 a 5
140 –
150
35 – 45
Na plechu na
pečení
Pusinky - na
jedné úrovni
3
120
3
120
80 – 100
Na plechu na
pečení
Pusinky - na
dvou úrovních
-
-
2a4
120
80 – 100
Na plechu na
pečení1)
Žemle
3
190
3
190
12 – 20
Na plechu na
pečení1)
12 www.electrolux.com
Konvenční ohřev
DRUH JÍDLA
Pravý horký vzduch
Čas peče‐
ní [min]
Poznámky
Poloha ro‐
štu
Tepl.
[°C]
Poloha ro‐
štu
Tepl.
[°C]
Banánky - na
jedné úrovni
3
190
3
170
25 – 35
Na plechu na
pečení
Banánky - na
dvou úrovních
-
-
2a4
170
35 – 45
Na plechu na
pečení
Ploché koláče
s náplní
2
180
2
170
45 – 70
V koláčové for‐
mě o průměru
20 cm
Bohatý ovocný
koláč
1
160
2
150
110 – 120
V koláčové for‐
mě o průměru
24 cm
Piškotový dort
1
170
2 (vlevo a
vpravo)
160
50 – 60
V koláčové for‐
mě o průměru
20 cm
1) Předehřát po dobu 10 minut.
CHLÉB A PIZZA
Konvenční ohřev
DRUH JÍDLA
Pravý horký vzduch
Čas peče‐
ní [min]
Poznámky
Poloha ro‐
štu
Tepl.
[°C]
Poloha ro‐
štu
Tepl.
[°C]
Bílý chléb
1
190
1
190
60 - 70
1 - 2 kusy, 500 g
jeden kus1)
Žitný chléb
1
190
1
180
30 - 45
Ve formě na
chleba
Dalamánky
2
190
2 (2 a 4)
180
25 - 40
6 - 8 dalamánků
na plechu na pe‐
čení1)
Pizza
1
230 250
1
230 250
10 - 20
Na plechu na
pečení nebo v
hlubokém peká‐
či / plechu1)
Čajové koláč‐
ky
3
200
3
190
10 - 20
Na plechu na
pečení1)
1) Předehřát po dobu 10 minut.
NÁKYPY
Konvenční ohřev
DRUH JÍDLA
Těstovinový
nákyp
Pravý horký vzduch
Poloha ro‐
štu
Tepl.
[°C]
Poloha roštu
Tepl.
[°C]
2
200
2
180
Čas peče‐
ní [min]
Poznámky
40 - 50
Ve formě
ČESKY
Konvenční ohřev
Pravý horký vzduch
Čas peče‐
ní [min]
Poznámky
175
45 - 60
Ve formě
1
180
50 - 60
Ve formě1)
180 190
2
180 190
25 - 40
Ve formě1)
180 190
2
180 190
25 - 40
Ve formě1)
Čas peče‐
ní [min]
Poznámky
DRUH JÍDLA
Poloha ro‐
štu
Tepl.
[°C]
Poloha roštu
Tepl.
[°C]
Zeleninový ná‐
kyp
2
200
2
Lotrinský slaný
koláč
1
180
Lasagne
2
Zapečené can‐
nelloni
2
13
1) Předehřát po dobu 10 minut.
MASO
Konvenční ohřev
DRUH JÍDLA
Pravý horký vzduch
Poloha ro‐
štu
Tepl.
[°C]
Poloha ro‐
štu
Tepl.
[°C]
Hovězí
2
200
2
190
50 - 70
Na tvarovaném
roštu
Vepřové
2
180
2
180
90 - 120
Na tvarovaném
roštu
Telecí
2
190
2
175
90 - 120
Na tvarovaném
roštu
Anglický rost‐
bíf, nepropeče‐
ný
2
210
2
200
50 - 60
Na tvarovaném
roštu
Anglický rost‐
bíf, středně
propečený
2
210
2
200
60 - 70
Na tvarovaném
roštu
Anglický rost‐
bíf, dobře pro‐
pečený
2
210
2
200
70 - 75
Na tvarovaném
roštu
Vepřové plec‐
ko
2
180
2
170
120 - 150
S kůží
Vepřové nožič‐
ky
2
180
2
160
100 - 120
2 kousky
Jehněčí
2
190
2
175
110 - 130
Kýta
Kuře
2
220
2
200
70 - 85
Celé
Krůta
2
180
2
160
210 - 240
Celá
Kachna
2
175
2
220
120 - 150
Celá
Husa
2
175
1
160
150 - 200
Celá
Králík
2
190
2
175
60 - 80
Naporcovaný
Zajíc
2
190
2
175
150 - 200
Naporcovaný
14 www.electrolux.com
Konvenční ohřev
DRUH JÍDLA
Pravý horký vzduch
Poloha ro‐
štu
Tepl.
[°C]
Poloha ro‐
štu
Tepl.
[°C]
2
190
2
175
Bažant
Čas peče‐
ní [min]
Poznámky
90 - 120
Celý
Čas pečení
[min]
Poznámky
RYBY
Konvenční ohřev
DRUH JÍDLA
Pravý horký vzduch
Poloha ro‐
štu
Tepl.
[°C]
Poloha ro‐
štu
Tepl.
[°C]
Pstruh / pra‐
žma
2
190
2
175
40 - 55
3 - 4 ryby
Tuňák / losos
2
190
2
175
35 - 60
4 - 6 filetů
9.5 Gril
Prázdnou troubu vždy před přípravou jí‐
del na 10 minut předehřejte.
Množství
DRUH JÍDLA
Gril
Čas pečení [min]
Kousky
[g]
Poloha ro‐
štu
Tepl. [°C]
1. strana
2. strana
Hovězí svíčková
4
800
4
max.
12-15
12-14
Hovězí biftek
4
600
4
max.
10-12
6-8
Klobásy
8
-
4
max.
12-15
10-12
Vepřové kotlety
4
600
4
max.
12-16
12-14
Kuře (rozkrojené
na polovinu)
2
1000
4
max.
30-35
25-30
Kebaby
4
-
4
max.
10-15
10-12
Kuřecí prsa
4
400
4
max.
12-15
12-14
Hamburgery
6
600
4
max.
20-30
-
Rybí filé
4
400
4
max.
12-14
10-12
Toasty
4-6
-
4
max.
5-7
-
Topinky
4-6
-
4
max.
2-4
2-3
9.6 Turbo gril
Hovězí
DRUH JÍDLA
Množství
Poloha roštu
Teplota [°C]
Čas [min]
Rostbíf nebo hovězí
filet, nepropečený
na cm tloušťky
1
190 - 200 1)
5-6
Rostbíf nebo hovězí
filet, středně prope‐
čený
na cm tloušťky
1
180 - 190 1)
6-8
ČESKY
DRUH JÍDLA
Množství
Poloha roštu
Teplota [°C]
Čas [min]
Hovězí pečeně nebo
filet, dobře propeče‐
ný
na cm tloušťky
1
170 - 180 1)
8 - 10
1) Předehřejte troubu.
Vepřové
DRUH JÍDLA
Množství
Poloha roštu
Teplota [°C]
Čas [min]
Plec, krkovice, kýta
v celku
1 - 1,5 kg
1
160 - 180
90 - 120
Kotlety, žebírka
1 - 1,5 kg
1
170 - 180
60 - 90
Sekaná
750 g - 1 kg
1
160 - 170
50 - 60
Vepřové koleno
(předvařené)
750 g - 1 kg
1
150 - 170
90 - 120
Čas [min]
Telecí
DRUH JÍDLA
Množství
Poloha roštu
Teplota [°C]
Telecí pečeně
1 kg
1
160 - 180
90 - 120
Telecí koleno
1,5 - 2 kg
1
160 - 180
120 - 150
DRUH JÍDLA
Množství
Poloha roštu
Teplota [°C]
Čas [min]
Jehněčí kýta,
jehněčí pečeně
1 - 1,5 kg
1
150 - 170
100 - 120
Jehněčí hřbet
1 - 1,5 kg
1
160 - 180
40 - 60
Množství
Poloha roštu
Teplota [°C]
Čas [min]
Kusy drůbeže
200 - 250 g kaž‐
dý
1
200 - 220
30 - 50
Půlka kuřete
400 - 500 g kaž‐
dý
1
190 - 210
35 - 50
Kuře, brojler
1 - 1,5 kg
1
190 - 210
50 - 70
Kachna
1,5 - 2 kg
1
180 - 200
80 - 100
Husa
3,5 - 5 kg
1
160 - 180
120 - 180
Krůta
2,5 - 3,5 kg
1
160 - 180
120 - 150
Krůta
4 - 6 kg
1
140 - 160
150 - 240
DRUH JÍDLA
Množství
Poloha roštu
Teplota [°C]
Čas [min]
Celá ryba nad 1
kg
1 - 1,5 kg
1
210 - 220
40 - 60
Jehněčí
Drůbež
DRUH JÍDLA
Ryby (dušené)
15
16 www.electrolux.com
9.7 Rozmrazování
[g]
Doba rozmra‐
zování (min)
Další čas rozmra‐
zování (min)
Poznámky
Kuře
1000
100 - 140
20 - 30
Kuře položte na obrácený
talířek ve velkém talíři. V
polovině doby obraťte.
Maso
1000
100 - 140
20 - 30
V polovině doby obraťte.
Maso
500
90 - 120
20 - 30
V polovině doby obraťte.
Pstruh
150
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
300
30 - 40
10 - 20
-
Máslo
250
30 - 40
10 - 15
-
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Smetanu lze snadno ušle‐
hat, i když jsou v ní ne
zcela rozmražené kousky.
1400
60
60
-
DRUH JÍDLA
Smetana
Zdobený dort
9.8 Sušení - Pravý horký vzduch
Na rošty trouby položte papír na pečení.
ZELENINA
DRUH JÍDLA
Poloha roštu
Teplota [°C]
Čas [h]
1/4
60 - 70
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
Polévková zele‐
nina
3
1/4
60 - 70
5-6
Houby
3
1/4
50 - 60
6-8
Byliny
3
1/4
40 - 50
2-3
Teplota [°C]
Čas [h]
1 úroveň
2 úrovně
Fazole
3
Papriky
OVOCE
DRUH JÍDLA
Poloha roštu
1 úroveň
2 úrovně
Švestky
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Meruňky
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Jablečné plátky
3
1/4
60 - 70
6-8
Hrušky
3
1/4
60 - 70
6-9
9.9 Tabulka pečicí sondy
DRUH JÍDLA
Telecí pečeně
Teplota středu masa [°C]
75 - 80
ČESKY
DRUH JÍDLA
17
Teplota středu masa [°C]
Telecí koleno
85 - 90
Anglický rostbíf, nepropečený
45 - 50
Anglický rostbíf, středně propečený
60 - 65
Anglický rostbíf, dobře propečený
70 - 75
Vepřové plecko
80 - 82
Vepřové nožičky
75 - 80
Jehněčí
70 - 75
Kuře
98
Zajíc
70 - 75
Pstruh / pražma
65 - 70
Tuňák / losos
65 - 70
10. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitoly o bezpečnosti.
• Přední stranu spotřebiče otřete měkkým
hadříkem namočeným v roztoku teplé vody a
mycího prostředku.
• K čištění kovových ploch používejte běžný či‐
sticí prostředek.
• Vnitřek trouby čistěte po každém použití. Ne‐
čistoty se pak snadněji odstraňují a nepřipéka‐
jí se.
• Odolné nečistoty odstraňte pomocí speciální‐
ho prostředku k čištění trouby.
• Vyčistěte všechno příslušenství trouby po kaž‐
dém použití a nechte jej vysušit. Použijte měk‐
ký hadr a vlažnou vodu s mycím prostředkem.
• Máte-li nepřilnavé příslušenství, nečistěte je
agresivními čisticími prostředky, ostrými
předměty, ani je nemyjte v myčce nádobí. Mo‐
hli byste zničit nepřilnavou úpravu.
Spotřebiče z nerezové oceli nebo hliní‐
ku:
Dvířka trouby čistěte pouze vlhkou hou‐
bou. Osušte je měkkým hadříkem.
Nikdy nepoužívejte ocelové drátěnky,
kyseliny nebo abrazivní (pískové)
prostředky, protože by mohly poškodit
povrch trouby. Ovládací panel vyčistěte
se stejnou opatrností.
10.1 Čištění dveřního těsnění
• Těsnění dvířek pravidelně kontrolujte. Těsnění
je umístěno kolem rámu dvířek trouby.
Spotřebič nepoužívejte, je-li těsnění dvířek po‐
škozeno. Kontaktujte autorizované servisní
středisko.
• Při čištění těsnění dvířek trouby se řiďte všeo‐
becnými informacemi ohledně čištění
spotřebiče.
10.2 Vyjímatelné drážky na rošty a
katalytické panely
Chcete-li troubu vyčistit, odstraňte drážky na ro‐
šty a katalytické panely.
UPOZORNĚNÍ
Při odstraňování drážek na rošty buďte
opatrní. Katalytické panely nejsou
připevněné ke stěnám trouby a mohou
při odstranění drážek na rošty spad‐
nout.
UPOZORNĚNÍ
Před údržbou zkontrolujte, zda
spotřebič již vychladnul. Hrozí nebezpe‐
čí popálení.
18 www.electrolux.com
Odstranění bočních drážek
1
1.
Odtáhněte přední část kolejniček na rošty
od stěny trouby.
Druhou rukou přitom podržte zadní drážky a
katalytický panel, aby nespadly.
2.
Odtáhněte zadní část kolejniček od stěny
trouby a vytáhněte je z trouby.
2
Instalace drážek na rošty
UPOZORNĚNÍ
Když troubu čistíte při vysoké teplotě,
nedovolte dětem, aby se k ní přibližova‐
ly. Povrch trouby je velmi horký a hrozí
nebezpečí popálenin.
Drážky na rošty instalujte stejným postupem v
opačném pořadí.
Zakulacené konce drážek na rošty mu‐
sejí směřovat dopředu.
10.3 Katalytické stěny
Stěny s katalytickým smaltem mají samočisticí
schopnost. Absorbují tuk, který se na stěnách
usazuje při používání trouby.
Pro podporu samočisticího procesu:
1. Zapněte osvětlení trouby.
2. Vyjměte ze spotřebiče příslušenství.
3. Vyčistěte dno trouby pomocí vlažné vody a
mycího prostředku a poté jej vysušte.
4. Nastavte funkci
a maximální teplotu.
5. Nechte prázdný spotřebič pracovat jednu ho‐
dinu.
6. Jakmile spotřebič vychladne, vyčistěte jej po‐
mocí měkké a vlhké houbičky.
UPOZORNĚNÍ
Nečistěte katalytickou vrstvu spreji do
trouby, abrazivními čisticími prostředky,
mýdly či jinými čisticími prostředky. Hro‐
zí nebezpečí poškození katalytické vr‐
stvy.
Změna zbarvení katalytické vrstvy ne‐
má vliv na její vlastnosti.
10.4 Žárovka trouby
UPOZORNĚNÍ
Při výměně žárovky trouby buďte opatr‐
ní. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.
Před výměnou žárovky trouby:
• Vypněte troubu.
• Vytáhněte pojistky v pojistkové skříňce nebo
vypněte jistič.
Na dno trouby položte látku, abyste za‐
bránili poškození žárovky a skleněného
krytu.
Halogenovou žárovku vždy držte v kusu
látky, aby na jejím povrchu nedošlo ke
připálení mastnoty.
1.
2.
Skleněným krytem otočte proti směru hodi‐
nových ručiček a sejměte jej.
Skleněný kryt vyčistěte.
ČESKY
3.
4.
Vyměňte žárovku v troubě za novou žárov‐
ku do trouby odolnou do 300 °C.
Použijte žárovku stejného typu.
Nasaďte skleněný kryt.
19
POZOR
Spotřebič bez skleněného panelu ne‐
používejte.
Jestliže se pokusíte vytáhnout vnitřní
skleněné panely před tím, než odstraní‐
te dvířka trouby, mohou se dvířka náhle
zavřít.
10.5 Čištění dvířek trouby
Dvířka trouby jsou osazena dvěma skleněnými
panely. Dvířka trouby a vnitřní skleněné panely
lze za účelem čištění demontovat.
Vysazení dvířek trouby a skleněného panelu
1.
Dvířka trouby zcela otevřete a podržte oba
dveřní závěsy.
2.
Zvedněte a otočte páčky na obou závě‐
sech.
20 www.electrolux.com
90°
3.
Přivřete dvířka trouby do první polohy
otevření (do poloviny). Pak dvířka vytáhně‐
te směrem dopředu z jejich umístění.
4.
Dvířka položte na pevnou plochu na měk‐
kou látku.
5.
Uvolněte blokovací systém a vytáhněte
vnitřní skleněný panel.
6.
Otočte dva spojovací díly o 90° a vytáhněte
je z jejich umístění.
ČESKY
7.
8.
1
21
Opatrně nadzdvihněte (krok 1) a vytáhněte
(krok 2) skleněný panel.
Skleněný panel omyjte vodou se saponá‐
tem. Skleněný panel pečlivě osušte.
2
Nasazení dvířek trouby a skleněného panelu
Po vyčištění skleněný panel a dvířka trouby opět
nasaďte. Proveďte výše uvedené kroky v opač‐
ném pořadí.
Oblast potisku skla musí směřovat k vnitřní stra‐
ně dvířek. Po instalaci se dále ujistěte, že povrch
rámu tohoto skleněného panelu není na potisku
skla na dotek drsný.
Dávejte pozor, abyste vnitřní skleněný panel na‐
instalovali správně do jeho umístění. Viz obrá‐
zek.
11. CO DĚLAT, KDYŽ...
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Problém
Možná příčina
Řešení
Trouba nehřeje.
Spotřebič je vypnutý.
Zapněte spotřebič.
Trouba nehřeje.
Hodiny nejsou nastavené.
Nastavte hodiny.
Trouba nehřeje.
Nejsou provedena nutná na‐
stavení.
Zkontrolujte, zda jsou nasta‐
vení správná.
Trouba nehřeje.
Uvolněná pojistka v pojistkové Zkontrolujte pojistku (znovu
skříňce (je vybavený jistič).
aktivujte jistič). Jestliže jistič
vypadne vícekrát, obraťte se
na kvalifikovaného elektrikáře.
Žárovka trouby nefunguje.
Žárovka trouby je vadná.
Vyměňte žárovku trouby.
Na displeji se objeví F11.
Došlo ke zkratu pečicí sondy
nebo není zástrčka pečicí
sondy správně zasunutá do
zásuvky.
Zapojte zástrčku pečicí sondy
do zásuvky na přední straně
spotřebiče, co nejdále to jde.
22 www.electrolux.com
Problém
Možná příčina
Na jídle a uvnitř trouby se
usazuje pára a kondenzát.
Řešení
Nechali jste jídlo v troubě
příliš dlouho.
Pokud problém nemůžete vyřešit sami, obraťte
se na svého prodejce nebo na místní autorizova‐
né servisní středisko.
Po upečení nenechávejte jídla
v troubě déle než 15–20 mi‐
nut.
Potřebné údaje pro servisní středisko najdete na
typovém štítku. Typový štítek se nachází na
předním rámu vnitřní části spotřebiče.
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
12. TECHNICKÉ ÚDAJE
Napětí
230 V
Frekvence
50 Hz
13. INSTALACE
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitoly o bezpečnosti.
13.1 Vestavba
548
558
20
590
min. 550
20
min. 560
573
589
594
5
600
min. 550
20
min. 560
ČESKY
A
23
Spotřebič se dodává se síťovou zástrčkou a na‐
pájecím kabelem.
B
13.3 Kabel
Typy kabelů vhodné pro instalaci nebo výměnu:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05
V2V2-F (T90), H05 BB-F.
Průřez kabelu viz celkový příkon (uvedený na ty‐
povém štítku) a uvedená tabulka:
Celkový příkon
13.2 Elektrická instalace
UPOZORNĚNÍ
Elektrickou instalaci smí provádět po‐
uze kvalifikovaná osoba.
Výrobce nenese odpovědnost za úrazy
či škody způsobené nedodržením bez‐
pečnostních pokynů uvedených v kapi‐
tole „Bezpečnostní informace“.
Průřez kabelu
maximálně 1380
W
3 x 0,75 mm²
maximálně 2300
W
3 x 1 mm²
maximálně 3680
W
3 x 1,5 mm²
Zemnicí vodič (žlutozelený) musí být přibližně o
2 cm delší než fázový a nulový vodič (modrý a
hnědý).
14. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem
Obaly vyhoďte do příslušných odpadních
kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské
zdraví a recyklovat elektrické a elektronické
.
spotřebiče určené k likvidaci. Spotřebiče
označené příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo
kontaktujte místní úřad.
24 www.electrolux.com
SISUKORD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
OHUTUSINFO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OHUTUSJUHISED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEADME KIRJELDUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENNE ESIMEST KASUTAMIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IGAPÄEVANE KASUTAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KELLA FUNKTSIOONID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TARVIKUTE KASUTAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LISAFUNKTSIOONID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIHJEID JA NÄPUNÄITEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PUHASTUS JA HOOLDUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MIDA TEHA, KUI... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEHNILISED ANDMED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PAIGALDAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
26
28
28
29
30
30
31
32
39
43
44
44
SULLE MÕELDES
Täname Teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille loomisel on rakendatud pikaaegset
professionaalset kogemust ja innovatsiooni. Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka Teid. Ükskõik, millal
Te seda ka ei kasuta – suurepärastes tulemustes võite alati alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi!
Külastage meie veebisaiti:
Leiate nõuandeid, brošüüre, veaotsingu, teavet teeninduse kohta:
www.electrolux.com
Võite registreerida oma toote parema teeninduse saamiseks:
www.electrolux.com/productregistration
Saate osta lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed.
Andmed leiate andmesildilt. Mudel, tootenumber (PNC), seerianumber.
Hoiatus / oluline ohutusinfo.
Üldine info ja nõuanded
Keskkonnainfo
Jäetakse õigus teha muutusi.
EESTI
25
1. OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev ju‐
hend tähelepanelikult läbi. Tootja ei vastuta vale paigaldamise või
ebaõige kasutuse tõttu tekkinud vigastuste ja kahjude eest. Hoidke
juhend alles, et saaksite seda ka edaspidi kasutada.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
HOIATUS
Lämbumise, vigastuse või püsiva kahjustuse oht!
• Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ning
samuti füüsilise, sensoorse või vaimse puudega või kogemuste
ja teadmisteta isikud juhul, kui neid valvab täiskasvanud inimene
või nende turvalisuse eest vastutav isik.
• Ärge lubage lastel seadmega mängida.
• Hoidke pakendid lastele kättesaamatuna.
• Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui see töötab
või maha jahtub. Katmata osad on kuumad.
• Kui seadmel on olemas lapselukk, soovitame selle sisse lülitada.
• Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega hooldus‐
toiminguid läbi viia.
1.2 Üldine ohutus
• Seadet tohib paigaldada ja kaablit vahetada ainult kvalifitseeri‐
tud elektrik!
• Seade läheb kasutamisel seest kuumaks. Ärge puudutage küt‐
teelemente seadmes. Tarvikute või ahjunõude eemaldamisel või
sisestamisel kasutage alati pajakindaid.
• Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.
• Enne hooldustöid eemaldage seade vooluvõrgust.
• Ärge kasutage ukseklaasi puhastamiseks karedaid, abrasiivseid
puhasteid ega teravaid metallist kaabitsaid, sest need võivad
klaasi pinda kriimustada, mille tagajärjel võib klaas puruneda.
• Kasutage ainult selle seadme jaoks ette nähtust toidutermomee‐
trit.
26 www.electrolux.com
• Ahjuriiuli tugede eemaldamiseks tõmmake esmalt riiulitoe esiots
ja seejärel tagumine ots külgseina küljest lahti. Paigaldage ahju‐
riiuli toed tagasi vastupidises järjekorras.
• Elektrilöögi ärahoidmiseks tuleb seade enne ahjuvalgusti vahe‐
tamist kindlasti välja lülitada.
2.
OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
HOIATUS
Seadet tohib paigaldada ainult kvalifit‐
seeritud elektrik!
• Eemaldage kõik pakkematerjalid.
• Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega ka‐
sutada.
• Järgige seadmega kaasas olevaid paigaldus‐
juhiseid.
• Olge seadme teise kohta viimisel ettevaatlik,
sest see on raske. Kasutage alati kaitsekin‐
daid.
• Ärge kunagi tõmmake seadet käepidemest.
• Tagage minimaalne kaugus muudest seadme‐
test ja mööbliesemetest.
• Veenduge, et seade on paigaldatud kindlate
konstruktsioonide alla ja kõrvale.
• Seadme küljed peavad jääma vastu teiste sa‐
ma kõrgusega seadmete külgi.
Elektriühendus
HOIATUS
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
• Kõik elektriühendused peab teostama kvalifit‐
seeritud elektrik.
• Seade peab olema maandatud.
• Kontrollige, kas andmesildil toodud elektrilised
parameetrid vastavad vooluvõrgu näitajatele.
Vastasel juhul võtke ühendust elektrikuga.
• Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud
ohutut pistikupesa.
• Ärge kasutage mitmikpistikuid ega pikendus‐
kaableid.
• Veenduge, et te ei vigastaks toitepistikut ega juhet. Vigastatud toitejuhtme vahetamiseks
võtke ühendust teeninduskeskusega.
• Jälgige, et toitejuhe ei jääks vastu seadme
ust, eriti siis, kui uks on kuum.
• Isoleeritud ja isoleerimata osad peavad olema
kinnitatud nii, et neid ei saaks eemaldada ilma
tööriistadeta.
• Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast
paigalduse lõpuleviimist. Veenduge, et pärast
paigaldamist säilib juurdepääs toitepistikule.
• Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna toitepisti‐
kut pange.
• Seadet välja lülitades ärge tõmmake toitekaa‐
blist. Hoidke alati kinni toitepistikust.
• Kasutage ainult õigeid isolatsiooniseadiseid:
kaitselüliteid, kaitsmeid (keermega kaitsmed
tuleb pesast eemaldada), maalekkevoolu
kaitsmeid ja kontaktoreid.
• Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb varusta‐
da mitmepooluselise isolatsiooniseadisega.
Isolatsiooniseadise lahutatud kontaktide vahe‐
mik peab olema vähemalt 3 mm.
2.2 Kasutamine
HOIATUS
Vigastuse, põletuse, elektrilöögi või
plahvatuse oht!
• Kasutage seda seadet ainult kodustes tingi‐
mustes.
• Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
• Veenduge, et ventilatsiooniavad ei oleks tõ‐
kestatud.
• Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
• Lülitage seade välja pärast igakordset kasuta‐
mist.
• Olge töötava seadme ukse avamisel ettevaat‐
lik. Välja võib paiskuda tulist õhku.
• Ärge kasutage seadet märgade kätega või ju‐
hul, kui seade on kontaktis veega.
• Äge suruge avatud uksele.
EESTI
• Ärge kasutage seadet tööpinna ega hoiukoha‐
na.
• Hoidke seadme ust alati kinni, kui see ei tööta.
• Seadme ust avades olge ettevaatlik. Alkoholi
sisaldavate komponentide kasutamise tagajär‐
jel võib alkohol õhuga seguneda.
• Kui avate ukse, vältige ahju läheduses säde‐
meid või lahtist leeki.
• Ärge pange süttivaid või süttiva ainega määr‐
dunud esemeid seadmesse, selle lähedusse
või peale.
HOIATUS
Seadme vigastamise või kahjustamise
oht!
• Emaili kahjustumise või värvi muutumise ära
hoidmiseks:
– ärge asetage ahjunõusid ega teisi esemeid
vahetult seadme põhjale.
– ärge asetage alumiiniumfooliumit vahetult
seadme põhjale.
– ärge pange tulist vett vahetult kuuma sead‐
messe;
– ärge hoidke niiskeid nõusid ja toitu ahjus pä‐
rast toiduvalmistamise lõppu;
– olge tarvikute eemaldamisel ja paigaldami‐
sel ettevaatlik.
• Emaili värvi muutumine ei mõjuta seadme
tööd. Tegemist ei ole defektiga garantii seisu‐
kohast.
• Niiskete kookide puhul kasutage sügavat pan‐
ni. Puuviljamahlad tekitavad püsivaid plekke.
2.3 Hooldus ja puhastus
HOIATUS
Vigastuse, tulekahju või seadme kah‐
justamise oht!
• Enne hooldust lülitage seade välja ja ühenda‐
ge toitepistik pistikupesast lahti.
• Veenduge, et seade on maha jahtunud.
Klaaspaneelid võivad puruneda.
27
• Kui ukse klaaspaneeli tekib mõra, tuleb see
kohe välja vahetada. Pöörduge teeninduskes‐
kusse.
• Olge ukse seadmest eemaldamisel ettevaat‐
lik. Uks on raske!
• Puhastage seadet regulaarselt, et vältida plii‐
dipinna materjali kahjustumist.
• Seadmesse jäänud rasv või toit võib põhjusta‐
da tulekahju.
• Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasu‐
tage ainult neutraalseid puhastusaineid. Ärge
kasutage abrasiivseid tooteid, küürimisšvam‐
me, lahusteid ega metallist esemeid.
• Ahjupihusti kasutamisel järgige pakendil ole‐
vaid ohutusjuhiseid.
• Katalüütilise emaili (kui see on olemas) pu‐
hastamisel ärge kasutage mingeid pesuaineid.
2.4 Sisevalgusti
• Selles seadmes kasutatav valgustipirn või ha‐
logeenlamp on mõeldud kasutamiseks ainult
kodumasinates. Ärge kasutage seda ruumide
valgustamiseks.
HOIATUS
Elektrilöögi oht!
• Enne lambi asendamist ühendage seade voo‐
luvõrgust lahti.
• Kasutage ainult ühesuguste tehniliste näitaja‐
tega lampe.
2.5 Jäätmekäitlus
HOIATUS
Lämbumis- või vigastusoht!
• Eemaldage seade vooluvõrgust.
• Lõigake toitekaabel seadme küljest lahti ja vi‐
sake ära.
• Eemaldage seadme uks, et vältida laste ja
loomade seadmesse lõksujäämist.
28 www.electrolux.com
3. SEADME KIRJELDUS
1
2
3
4
8 Ahjuvalgusti
5
9 Ventilaator
10 Ahjuriiuli tugi, eemaldatav
6
7
5
8
4
12
3
9
2
1
11
10
1 Ahju funktsioonide nupp
2 Toiteindikaator
3 Elektronprogrammeerija
4 Temperatuuri nupp
5 Temperatuuri indikaator
6 Toidutermomeetri pesa
11 Andmesilt
12 Ahjutasandid
3.1 Ahju tarvikud
• Traatrest
Keedunõudele, koogivormidele, praadidele.
• Küpsetusplaat
Kookidele ja küpsistele.
• Grill/küpsetuspann
Küpsetamiseks ja röstimiseks või rasva kogu‐
miseks.
• Toidutermomeeter
Toidu küpsetusastme mõõtmiseks.
• Teleskoopsiinid
Restidele ja plaatidele.
7 Grill
4. ENNE ESIMEST KASUTAMIST
HOIATUS
Vt ohutust käsitlevaid peatükke.
Olemasoleva kellaaja muutmiseks vaju‐
tage samaaegselt nuppe "+" ja "- ", kuni
kellaaja indikaator hakkab vilkuma. Är‐
ge valige samal ajal alarmkella funkt‐
siooni.
4.1 Esmane puhastamine
• Eemaldage kõik tarvikud ja eemaldatavad ah‐
juriiuli toed (kui need on olemas).
• Enne esmakordset kasutamist tuleb seade pu‐
hastada.
Vt jaotist "Puhastus ja hooldus".
4.2 Kellaaja seadmine
Enne ahju kasutamist peate määrama
kellaaja.
Ahju toitevõrku ühendamisel või pärast elektrikat‐
kestust hakkab kellaaja funktsiooni indikaator vil‐
kuma.
Õige aja valimiseks vajutage nuppe + või -.
Umbes viie sekundi pärast vilkumine lakkab ja
ekraanil kuvatakse määratud kellaaeg.
4.3 Eelkuumutus
Eelkuumutage tühja seadet, et põletada ära al‐
lesjäänud rasv.
1.
2.
3.
4.
5.
Valige funktsioon
ja maksimaalne tem‐
peratuur.
Laske seadmel tund aega töötada.
Valige funktsioon
ja maksimaalne tem‐
peratuur.
Laske seadmel kümme minutit töötada.
Valige funktsioon
ja maksimaalne tem‐
peratuur.
6. Laske seadmel kümme minutit töötada.
Tarvikud võivad tavalisest kuumemaks minna.
Seade võib väljastada lõhna ja tossu. See on
EESTI
29
normaalne. Veenduge, et õhk saab piisavalt liik‐
uda.
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS
Vt ohutust käsitlevaid peatükke.
Seadme kasutamiseks vajutage nuppu. Nupp tu‐
leb välja.
5.1 Seadme sisse- ja väljalülitamine
1.
Ahju funktsiooni valimiseks keerake ahju‐
funktsioonide nuppu.
2.
3.
Seadme töötamise ajal toiteindikaator põ‐
leb.
Temperatuuri valimiseks keerake tempera‐
tuuri nuppu.
Temperatuuri indikaator süttib, kui tempera‐
tuur seadmes tõuseb.
Seadme väljalülitamiseks keerake ahju‐
funktsioonide nupp ja temperatuuri nupp
väljas-asendisse.
5.2 Ahju funktsioonid
Ahju funktsioon
Rakendus
Välja lülitatud
Seade on välja lülitatud.
Sisevalgustus
Ahjuvalgusti aktiveerimiseks ilma küpsetusfunktsioonita.
Ülemine + alu‐
mine kuumutus
Ahju ühel tasandil küpsetamiseks ja röstimiseks. Ülemised ja
alumised kütteelemendid töötavad samaaegselt.
Ülemine kuu‐
mutus
Kasutamiseks küpsetamise lõppfaasis. Töötab ainult ülemine
kütteelement.
Alumine kuu‐
mutus
Krõbeda põhjaga kookide küpsetamiseks. Töötab ainult alumi‐
ne kütteelement.
Grill
Lamedate toiduainete grillimiseks väikeses koguses riiuli kes‐
kel. Röstimiseks.
Kiirgrill
Lamedate toiduainete suures mahus grillimiseks. Röstimiseks.
Kogu grillelement töötab.
Turbogrill
Suurte lihatükkide küpsetamiseks. Grillelement ja ahju venti‐
laator töötavad vaheldumisi, pannes kuuma õhu ümber toidu
pöörlema.
Pöördõhk /
Sulatamine
Ühesuguse küpsetustemperatuuriga toitude küpsetamiseks
või röstimiseks ja küpsetamiseks rohkem kui ühel ahjutasandil,
ilma maitsete segunemiseta. / Külmutatud toidu sulatamiseks.
Temperatuuri reguleerimisnupp peab olema väljas-asendis.
Pitsarežiim
Pitsa, piruka või quiche'i küpsetamiseks. Grill- ja alumine küt‐
teelement annavad otsest kuumust ja ventilaator keerutab
kuuma õhku, et küpsetada pitsakate või pirukatäidis.
5.3 Elektronprogrammeerija
30 www.electrolux.com
1
2
3
4
1 Alarmkella indikaator
2 Kellaaja näidik
3 Kellaaja funktsiooni indikaator
4 Toidutermomeetri indikaator
5 Nupp +
6 Nupp -
6
5
6. KELLA FUNKTSIOONID
6.1 Alarmkella seadistamine
2.
Kasutage seda funktsiooni pöördloendusaja sea‐
distamiseks. Maksimaalne määratav aeg on 2
kuni 30 minutit. See funktsioon ei mõjuta ahju
tööd.
1. Puudutage järjest + või - vajaliku aja valimi‐
seks.
3.
Alarmkell hakkab automaatselt tööle viie se‐
kundi pärast.
Kui aeg on täis, kõlab helisignaal. Vajutage
nuppu, et signaal välja lülitada.
7. TARVIKUTE KASUTAMINE
HOIATUS
Vt ohutust käsitlevaid peatükke.
7.1 Toidutermomeeter
Toidutermomeeter mõõdab liha sisetemperatuu‐
ri.
Silmas tuleb pidada kahte temperatuuri.
• Ahju temperatuur. Vt küpsetustabelit.
• Toidu sisetemperatuur. Vt toidutermomeetri
tabelit.
Kasutage ainult seadmega kaasasole‐
vat toidutermomeetrit ja originaaltarvi‐
kuid.
HOIATUS
Olge ettevaatlik, kui eemaldate toiduter‐
momeetri otsa ja pistikut. Toidutermo‐
meeter on tuline. Põletusoht!
1.
Suruge toidutermomeetri ots (sümboliga
käepidemel) liha keskele.
2.
3.
Pistke toidutermomeetri pistik seadme esi‐
küljel olevasse pessa. Toidutermomeetri
sümbol
vilgub ekraanil.
Sisetemperatuuri valimiseks vajutage nuppu
+ või —. Temperatuuri saate valida vahemi‐
kus 30 °C kuni 99 °C.
EESTI
4.
5.
6.
Määrake ahju funktsioon ja ahju tempera‐
tuur.
Küpsetamise ajal peab toidutermomeeter
olema liha sees ja teine ots vastavas pesas.
Kui liha saavutab määratud sisetemperatuu‐
ri, siis kostab helisignaal. Vajutage nuppu,
et signaal välja lülitada.
31
Lülitage seade välja.
Eemaldage toidutermomeetri pistik pesast.
Võtke liha ahjust välja.
Kui liha ei ole küpsenud teie ootuste kohaselt, lä‐
bige uuesti ülaltoodud sammud ja määrake kõr‐
gem sisetemperatuur.
7.
8.
7.2 Teleskoopsiinid
1.
Tõmmake mõlemad teleskoopsiinid välja.
2.
Asetage ahjurest teleskoopsiinidele ja lüka‐
ke siinid ettevaatlikult sisse.
Enne ahju ukse sulgemist peavad tele‐
skoopsiinid olema täielikult seadmesse sis‐
se lükatud.
°C
°C
Teleskoopsiinide paigaldusjuhised hoid‐
ke tuleviku tarbeks alles.
Teleskoopsiinide abil saab ahjuriiuleid mugava‐
malt sisse lükata ja välja võtta.
ETTEVAATUST
Ärge peske teleskoopsiine nõudepesu‐
masinas. Ärge teleskoopsiine õlitage.
8. LISAFUNKTSIOONID
8.1 Jahutusventilaator
Seadme töö ajal lülitub jahutusventilaator auto‐
maatselt sisse, et hoida seadme pinnad jaheda‐
na. Kui lülitate seadme välja, jääb jahutusventi‐
laator tööle, kuni temperatuur on seadmes piisa‐
valt alanenud.
32 www.electrolux.com
8.2 Ohutustermostaat
ärahoidmiseks on ahjul olemas ohutustermos‐
taat, mis katkestab toitevarustuse. Ahi lülitub
uuesti automaatselt sisse, kui temperatuur on
langenud.
Seadme vale kasutamine või katkised osad või‐
vad põhjustada ohtlikku ülekuumenemist. Selle
9. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
• Seadmes on viis riiulitasandit. Alustage tasan‐
dite arvestamist alati seadme põhjast.
• Seadmes on õhuringlust ja pidevat aururing‐
lust tekitav erisüsteem. See võimaldab toitu
valmistada aurukeskkonnas, mis hoiab toidu
seest pehme ja pealt krõbedana. Ahjus ringlev
õhk kiirendab toidu küpsemist ja vähendab
energiatarvet miinimumini.
• Niiskus võib kondenseeruda seadmesse või
selle klaaspaneelidele. See on normaalne. Kui
avate ahju ukse toidu valmistamise ajal, hoi‐
duge alati tahapoole. Kondenseerumise vä‐
hendamiseks laske ahjul enne küpsetamise
alustamist 10 minutit töötada.
• Kuivatage ahjust niiskus iga kord pärast sead‐
me kasutamist.
• Küpsetades ärge pange nõusid otse ahju põh‐
jale ega katke ahju osi fooliumiga kinni. See
võib muuta küpsetamise tulemusi ja kahjusta‐
da ahjuemaili.
• Kui kasutate samaaegselt kahte küpsetus‐
plaati, hoidke nende vahele jääv ahjutasand
tühi.
9.2 Liha ja kala küpsetamine
• Väga rasvaste toitude küpsetamisel kasutage
sügavat panni, et vältida ahju püsivate plekki‐
de tekkimist.
• Et mahl lihast välja ei valguks, laske prael en‐
ne lahtilõikamist umbes 15 minutit seista.
• Et ahjust küpsetamise ajal liiga palju suitsu ei
tuleks, kallake sügavasse panni veidi vett.
Suitsu kondenseerumise vältimiseks lisage
vett kohe, kui see on ära auranud.
9.3 Toiduvalmistamise ajad
Toiduvalmistamise ajad sõltuvad toidu tüübist,
konsistentsist ja mahust.
Esialgu jälgige toiduvalmistamisel seadme tööd.
Leidke selle seadme kasutamisel parimad sea‐
ded (soojusaste, toiduvalmistamise aeg jne) oma
keedunõudele, retseptidele ja kogustele.
9.1 Kookide küpsetamine
• Ärge avage ahjuust enne kui ¾ küpsetusajast
on möödunud.
9.4 Küpsetamise ja röstimise tabel
KOOGID
TOIDU TÜÜP
Ülemine + alumine
kuumutus
Pöördõhk
Küpsetus‐
aeg [min]
Märkused
160
45 - 60
Koogivormis
3 (2 ja 4)
160
20 - 30
Koogivormis
2
165
60 - 80
26 cm koogivor‐
mis
2 (vasak ja
parem)
160
80 - 100
Kahes 20 cm
koogivormis
traatrestil1)
Ahju ta‐
sand
Temp
[°C]
Ahju tasand
Temp
[°C]
Vahustatud
road
2
170
3 (2 ja 4)
Muretainas
2
170
Peti-juustu‐
kook
1
170
Õunakook (õu‐
napirukas)
2
170
EESTI
Ülemine + alumine
kuumutus
Pöördõhk
33
Küpsetus‐
aeg [min]
Märkused
150
60 - 80
Küpsetusplaadil
2 (vasak ja
parem)
165
30 - 40
26 cm koogivor‐
mis
170
2
160
50 - 60
26 cm koogivor‐
mis
2
160
2
150
90 - 120
20 cm koogivor‐
mis1)
Ploomikook
1
175
2
160
50 - 60
Leivavormis1)
Väikesed koo‐
gid - ühel ta‐
sandil
3
170
3
140 150
20 - 30
Küpsetusplaadil
Väikesed koo‐
gid - kahel ta‐
sandil
-
-
2 ja 4
140 150
25 - 35
Küpsetusplaadil
Väikesed koo‐
gid - kolmel ta‐
sandil
-
-
1, 3 ja 5
140 150
30 - 45
Küpsetusplaadil
Küpsised/soo‐
lapulgad - ühel
tasandil
3
140
3
140 150
30 - 35
Küpsetusplaadil
Küpsised/soo‐
lapulgad - ka‐
hel tasandil
-
-
2 ja 4
140 150
35 - 40
Küpsetusplaadil
Küpsised/soo‐
lapulgad - kol‐
mel tasandil
-
-
1, 3 ja 5
140 150
35 - 45
Küpsetusplaadil
Beseed - ühel
tasandil
3
120
3
120
80 - 100
Küpsetusplaadil
Beseed - kahel
tasandil
-
-
2 ja 4
120
80 - 100
Küpsetusplaa‐
dil1)
Kuklid
3
190
3
190
12 - 20
Küpsetusplaa‐
dil1)
Ekleerid - ühel
tasandil
3
190
3
170
25 - 35
Küpsetusplaadil
Ekleerid - ka‐
hel tasandil
-
-
2 ja 4
170
35 - 45
Küpsetusplaadil
Plaadikoogid
2
180
2
170
45 - 70
20 cm koogivor‐
mis
TOIDU TÜÜP
Ahju ta‐
sand
Temp
[°C]
Ahju tasand
Temp
[°C]
Struudel
3
175
2
Keedisekook
2
170
Keeks
2
Jõulukook /
rikkaliku puu‐
viljatäidisega
kook
34 www.electrolux.com
TOIDU TÜÜP
Ülemine + alumine
kuumutus
Pöördõhk
Küpsetus‐
aeg [min]
Märkused
Ahju ta‐
sand
Temp
[°C]
Ahju tasand
Temp
[°C]
Rikkaliku puu‐
viljatäidisega
kook
1
160
2
150
110 - 120
24 cm koogivor‐
mis
Victoria kook
1
170
2 (vasak ja
parem)
160
50 - 60
20 cm koogivor‐
mis
1) Eelsoojendage 10 minutit.
SAI, LEIB JA PITSA
TOIDU TÜÜP
Tavaline küpsetami‐
ne
Pöördõhuga küpseta‐
mine
Küpsetus‐
aeg [min]
Märkused
190
60 - 70
1-2 tk, 500 g/tk1)
1
180
30 - 45
Leivavormis
2 (2 ja 4)
180
25 - 40
6-8 kuklit küpse‐
tusplaadil1)
1
230 250
10 - 20
Küpsetusplaadil
või sügaval pan‐
nil1)
3
190
10 - 20
Küpsetusplaa‐
dil1)
Ahju ta‐
sand
Temp
[°C]
Ahju tasand
Temp
[°C]
Sai
1
190
1
Rukkileib
1
190
Kuklid
2
190
Pitsa
1
230 250
Karaskid
3
200
1) Eelsoojendage 10 minutit.
LAHTISED PIRUKAD
TOIDU TÜÜP
Tavaline küpsetami‐
ne
Pöördõhuga küpseta‐
mine
Küpsetus‐
aeg [min]
Märkused
180
40 - 50
Vormis
175
45 - 60
Vormis
1
180
50 - 60
Vormis1)
180 190
2
180 190
25 - 40
Vormis1)
180 190
2
180 190
25 - 40
Vormis1)
Ahju ta‐
sand
Temp
[°C]
Ahju tasand
Temp
[°C]
Pastakook
2
200
2
Juurviljakook
2
200
2
Quiche
1
180
Lasanje
2
Cannelloni
2
1) Eelsoojendage 10 minutit.
EESTI
35
LIHA
Tavaline küpsetami‐
ne
Pöördõhuga küpseta‐
mine
Küpsetus‐
aeg [min]
Märkused
190
50 - 70
Ahjurestil
180
90 - 120
Ahjurestil
2
175
90 - 120
Ahjurestil
2
200
50 - 60
Ahjurestil
210
2
200
60 - 70
Ahjurestil
2
210
2
200
70 - 75
Ahjurestil
Sea abatükk
2
180
2
170
120 - 150
Kamaraga
Sea sääretükk
2
180
2
160
100 - 120
2 tükki
Lambaliha
2
190
2
175
110 - 130
Kints
Kana
2
220
2
200
70 - 85
Terve
Kalkun
2
180
2
160
210 - 240
Terve
Part
2
175
2
220
120 - 150
Terve
Hani
2
175
1
160
150 - 200
Terve
Küülik
2
190
2
175
60 - 80
Tükkideks lõiga‐
tuna
Metsjänes
2
190
2
175
150 - 200
Tükkideks lõiga‐
tuna
Faasan
2
190
2
175
90 - 120
Terve
Küpsetus‐
aeg [min]
Märkused
TOIDU TÜÜP
Ahju ta‐
sand
Temp
[°C]
Ahju tasand
Temp
[°C]
Veiseliha
2
200
2
Sealiha
2
180
2
Vasikaliha
2
190
Inglise rostbiif,
väheküps
2
210
Inglise rostbiif,
poolküps
2
Inglise rostbiif,
täisküps
KALA
TOIDU TÜÜP
Tavaline küpsetami‐
ne
Pöördõhuga küpseta‐
mine
Ahju ta‐
sand
Temp
[°C]
Ahju tasand
Temp
[°C]
Forell/merilati‐
kas
2
190
2
175
40 - 55
3-4 kala
Tuunikala/lõhe
2
190
2
175
35 - 60
4-6 fileed
9.5 Grill
Enne küpsetamist eelkuumutage tühja
ahju umbes 10 minutit.
36 www.electrolux.com
Kogus
TOIDU TÜÜP
Grill
Küpsetusaeg [min]
Tükki
[g]
Ahju tasand
Temp
[°C]
1. külg
2. külg
Sisefilee
4
800
4
maks.
12-15
12-14
Biifsteek
4
600
4
maks.
10-12
6-8
Vorstid
8
-
4
maks.
12-15
10-12
Seakarbonaad
4
600
4
maks.
12-16
12-14
Kana (pooleks lõi‐
gatuna)
2
1000
4
maks.
30-35
25-30
Kebabid
4
-
4
maks.
10-15
10-12
Kanarind
4
400
4
maks.
12-15
12-14
Hamburger
6
600
4
maks.
20-30
-
Kalafilee
4
400
4
maks.
12-14
10-12
Röstitud sändvitšid
4-6
-
4
maks.
5-7
-
Röstleib/-sai
4-6
-
4
maks.
2-4
2-3
9.6 Turbogrill
Veiseliha
TOIDU TÜÜP
Kogus
Ahju tasand
Temperatuur
[°C]
Aeg [min]
Rostbiif või filee, vä‐
heküps
paksuse cm
kohta
1
190 - 200 1)
5-6
Rostbiif või filee,
poolküps
paksuse cm
kohta
1
180 - 190 1)
6-8
Rostbiif või filee,
täisküps
paksuse cm
kohta
1
170 - 180 1)
8 - 10
TOIDU TÜÜP
Kogus
Ahju tasand
Temperatuur
[°C]
Aeg [min]
Abatükk, kael, kints
1 - 1,5 kg
1
160 - 180
90 - 120
Karbonaad, ribi‐
praad
1 - 1,5 kg
1
170 - 180
60 - 90
Pikkpoiss
750 g - 1 kg
1
160 - 170
50 - 60
Seakoot (eelvalmis‐
tatud)
750 g - 1 kg
1
150 - 170
90 - 120
1) Eelsoojendage ahi.
Sealiha
EESTI
37
Vasikaliha
TOIDU TÜÜP
Kogus
Ahju tasand
Temperatuur [°C]
Aeg [min]
Röstitud vasikali‐
ha
1 kg
1
160 - 180
90 - 120
1,5 - 2 kg
1
160 - 180
120 - 150
TOIDU TÜÜP
Kogus
Ahju tasand
Temperatuur [°C]
Aeg [min]
Lambakoot, rös‐
titud lambaliha
1 - 1,5 kg
1
150 - 170
100 - 120
Lamba seljatükk
1 - 1,5 kg
1
160 - 180
40 - 60
TOIDU TÜÜP
Kogus
Ahju tasand
Temperatuur [°C]
Aeg [min]
Linnuliha portsjo‐
nitükid
200-250 g/tk
1
200 - 220
30 - 50
Pool kana
Vasikakoot
Lambaliha
Linnuliha
400 - 500 g/tk
1
190 - 210
35 - 50
Kana, broiler
1 - 1,5 kg
1
190 - 210
50 - 70
Part
1,5 - 2 kg
1
180 - 200
80 - 100
Hani
3,5 - 5 kg
1
160 - 180
120 - 180
Kalkun
2,5 - 3,5 kg
1
160 - 180
120 - 150
Kalkun
4 - 6 kg
1
140 - 160
150 - 240
Kogus
Ahju tasand
Temperatuur [°C]
Aeg [min]
1 - 1,5 kg
1
210 - 220
40 - 60
Kala (aurutatud)
TOIDU TÜÜP
Kala, terve
9.7 Sulatus
TOIDU TÜÜP
[g]
Sulatuse aeg
[min]
Täiendav sulatus‐
aeg [min]
Märkused
Kana
1000
100 - 140
20 - 30
Asetage kana suurele tal‐
drikule kummulikeeratud
alustassi peale. Pöörake
poole aja möödudes.
Liha
1000
100 - 140
20 - 30
Pöörake poole aja möödu‐
des.
Liha
500
90 - 120
20 - 30
Pöörake poole aja möödu‐
des.
Forell
150
25 - 35
10 - 15
-
Maasikad
300
30 - 40
10 - 20
-
Või
250
30 - 40
10 - 15
-
38 www.electrolux.com
TOIDU TÜÜP
Koor
Kreemikook
[g]
Sulatuse aeg
[min]
Täiendav sulatus‐
aeg [min]
Märkused
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Rõõska koort saab vahus‐
tada ka siis, kui selles on
külmunud tükke.
1400
60
60
-
9.8 Kuivatamine - Pöördõhk
Katke ahjuriiulid küpsetuspaberiga.
KÖÖGIVILI
TOIDU TÜÜP
Ahju tasand
Temperatuur [°C]
Aeg [h]
1/4
60 - 70
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
60 - 70
5-6
Seened
3
1/4
50 - 60
6-8
Ürdid
3
1/4
40 - 50
2-3
Temperatuur [°C]
Aeg [h]
1 tasand
2 tasandit
Oad
3
Piprad
Supiköögivili
PUUVILI
TOIDU TÜÜP
Ahju tasand
1 tasand
2 tasandit
Ploomid
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Aprikoosid
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Õunaviilud
3
1/4
60 - 70
6-8
Pirnid
3
1/4
60 - 70
6-9
9.9 Toidutermomeetri tabel
TOIDU TÜÜP
Sisetemperatuur [°C]
Röstitud vasikaliha
75 - 80
Vasikakoot
85 - 90
Inglise rostbiif, väheküps
45 - 50
Inglise rostbiif, poolküps
60 - 65
Inglise rostbiif, täisküps
70 - 75
Sea abatükk
80 - 82
Sea sääretükk
75 - 80
Lambaliha
70 - 75
Kana
98
Jänes
70 - 75
EESTI
TOIDU TÜÜP
39
Sisetemperatuur [°C]
Forell/merilatikas
65 - 70
Tuunikala/lõhe
65 - 70
10. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS
Vt ohutust käsitlevaid peatükke.
• Puhastage seadme esikülge pehme lapiga
ning sooja vee ja pesuvahendiga.
• Kasutage metallpindade puhastamiseks tava‐
list puhastusainet.
• Puhastage ahju sisemust pärast iga kasutus‐
korda. Nii saate mustust hõlpsamini eemalda‐
da ja see ei kõrbe kinni.
• Eemaldage tugev mustus spetsiaalset ahjupu‐
hastit kasutades.
• Pärast iga kasutuskorda puhastage kõik ahju‐
tarvikud ja laske neil kuivada. Kasutage peh‐
met lappi sooja vee ja puhastusvahendiga.
• Kui kasutate teflonkattega tarvikuid, siis ärge
puhastage neid intensiivsete puhastusainete‐
ga või teravaservaliste esemetega ega nõude‐
pesumasinas. See võib kahjustada teflonka‐
tet.
10.1 Uksetihendi puhastamine
• Kontrollige uksetihendit korrapäraselt. Ukseti‐
hend asub ahjuõõne raami ümber. Ärge kasu‐
tage seadet, kui uksetihend on kahjustatud.
Pöörduge teeninduskeskusse.
• Teavet uksetihendi puhastamise kohta lugege
puhastamise üldteabe osast.
10.2 Eemaldatavad ahjuresti toed ja
katalüütilised paneelid
Ahju puhastamiseks eemaldage ahjuresti toed ja
katalüütilised paneelid.
HOIATUS
Olge ahjuresti tugede eemaldamisel et‐
tevaatlik. Katalüütilised paneelid ei ole
ahju seinte küljes kinni ja võivad välja
kukkuda, kui te ahjuresti tugesid eemal‐
date.
Roostevabast terasest või alumiiniumist
seadmed
Puhastage ahjuust ainult niiske käsna‐
ga. Kuivatage pehme lapiga.
Ärge kasutage terasvilla, happeid ega
abrasiivseid materjale, kuna need või‐
vad ahju pinda kahjustada. Puhastage
ahju juhtpaneeli, järgides samu ettevaa‐
tusabinõusid.
HOIATUS
Enne hooldust veenduge, et seade on
maha jahtunud. Põletusoht!
Küljelattide eemaldamine
1.
Tõmmake ahjuresti lati esiosa külgseina kül‐
jest lahti.
Hoidke teise käega riiulisiine ja katalüütilist
paneeli paigal.
40 www.electrolux.com
2.
1
Tõmmake ahjuresti toe tagumine latt külg‐
seina küljest lahti ja eemaldage see.
2
Ahjuriiuli tugede paigaldamine
Paigaldage ahjuriiuli toed tagasi vastupidises jär‐
jekorras.
Ahjuriiuli tugede ümarad otsad peavad
olema suunatud ettepoole.
Enne ahjuvalgusti pirni vahetamist tehke
järgmised toimingud
• Lülitage ahi välja.
• Eemaldage kaitsmed kaitsekilbist või lülitage
kaitselüliti välja.
Ahjuvalgusti pirni ja klaaskatte vigasta‐
mise ärahoidmiseks asetage ahjupõran‐
dale riidest lapp.
Hoidke halogeenlampi alati riidega, et
lambile ei sattuks rasvajääke.
10.3 Katalüütilised seinad
Katalüütilise emailkattega seinad on isepuhastu‐
vad. Need absorbeerivad rasva, mis koguneb
seintele, kui ahi töötab.
Isepuhastumise soodustamiseks:
1. Lülitage ahjuvalgustus sisse.
2. Eemaldage seadmest kõik tarvikud.
3. Puhastage ahju põhja sooja vee ja nõudepe‐
suvahendiga, seejärel kuivatage.
4. Valige funktsioon
ja maksimaalne tempe‐
ratuur.
5. Laske tühjal seadmel tund aega töötada.
6. Kui seade on jahtunud, puhastage see peh‐
me ja niiske käsnaga.
HOIATUS
Ärge kasutage katalüütilise pinna pu‐
hastamiseks ahjupihusteid, abrasiivseid
puhastusvahendeid, seepi ega muid pe‐
suaineid. Katalüütilise pinna kahjustami‐
se oht!
HOIATUS
Hoidke lapsed seadmest eemal, kui pu‐
hastate ahju kõrge temperatuuriga. Ahju
pind muutub väga tuliseks – põletusoht!
Katalüütilise pinna värvimuutused ei
mõjuta katalüütilisi omadusi.
10.4 Ahjuvalgusti
HOIATUS
Olge ahjuvalgusti vahetamisel ettevaat‐
lik. Elektrilöögioht!
1.
2.
3.
4.
Klaaskatte eemaldamiseks keerake seda
vastupäeva.
Puhastage klaaskate.
Asendage ahjuvalgusti pirn vastava 300 °C
kuumakindla ahjuvalgusti pirniga.
Kasutage sama tüüpi ahjuvalgusti pirni.
Paigaldage klaaskate.
10.5 Ahjuukse puhastamine
Ahjuuksel on kaks klaaspaneeli. Puhastamiseks
saate ahjuukse ja seesmise klaaspaneeli eemal‐
dada.
ETTEVAATUST
Ärge kasutage seadet ilma klaaspanee‐
lita.
Kui te üritate klaaspaneele eemaldada
ajal, mil ust pole eest ära võetud, võib
see sulguda.
EESTI
41
Ahjuukse ja klaaspaneeli eemaldamine
1.
Tehke uks täielikult lahti ja võtke ukse hin‐
gedest kinni.
2.
Tõstke hingede hoovad üles ja keerake
neid.
3.
Sulgege ahjuuks esimesse avamise asen‐
disse (poole peale). Seejärel tõmmake ust
ettepoole ja tõstke välja.
42 www.electrolux.com
4.
Asetage uks tasasele, pehme riidega kae‐
tud pinnale.
5.
Vabastage lukustussüsteem seesmise
klaaspaneeli eemaldamiseks.
6.
Keerake mõlemat fiksaatorit 90° võrra ja
võtke need pesadest välja.
7.
Tõstke klaaspaneeli (1. samm) ettevaatli‐
kult ja eemaldage (2. samm).
Puhastage klaaspaneeli seebiveega. Kuiva‐
tage klaaspaneeli hoolikalt.
90°
8.
1
2
EESTI
43
Ahju ukse ja klaaspaneeli paigaldamine
Pärast puhastamist paigutage klaaspaneelid ja
ahju uks tagasi kohale. Korrake ülaltoodud sam‐
me vastupidises järjestuses.
Trükitud pind peab jääma ukse sisemisele poole‐
le. Pärast paigaldamist veenduge, et klaaspa‐
neeli raami pind ei oleks kirja piirkonnas puudu‐
tades kare.
Veenduge, et paigaldate sisemise klaaspaneeli
oma kohale õigesti. Vt joonist.
11. MIDA TEHA, KUI...
HOIATUS
Vt ohutust käsitlevaid peatükke.
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Ahi ei kuumene.
Seade on välja lülitatud.
Käivitage seade.
Ahi ei kuumene.
Kella pole seadistatud.
Seadistage kell.
Ahi ei kuumene.
Vajalikud seaded pole määra‐ Veenduge, et seaded on õi‐
tud.
ged.
Ahi ei kuumene.
Elektrikilbis on kaitse vallan‐
dunud.
Kontrollige kaitset. Kui kaitse
vallandub korduvalt, siis võtke
ühendust kvalifitseeritud elek‐
trikuga.
Ahjuvalgusti ei põle.
Ahjuvalgusti on rikkis.
Asendage ahjuvalgusti.
Ekraanil kuvatakse F11.
Toidutermomeetris on lühis
või ei ole toidutermomeetri
pistik kindlalt pistikupesas.
Pange toidutermomeetri pistik
seadme eesosas asuvasse
pesasse – nii kaugele kui see
läheb.
Toidule ja ahju koguneb auru
ning kondensvett.
Toit on jäänud liiga kauaks
ahju.
Kui küpsetamine on lõppe‐
nud, tuleb toit ahjust hiljemalt
15-20 minuti pärast välja võt‐
ta.
Kui te ei suuda probleemi ise lahendada, pöördu‐
ge edasimüüja või teeninduskeskuse poole.
Teeninduskeskuse andmed leiate andmesildilt.
See andmesilt asub ees ahjuõõne raami esikül‐
jel.
Soovitame märkida siia järgmised andmed:
Mudel (MOD.)
.........................................
Tootenumber (PNC)
.........................................
Seerianumber (S.N.)
.........................................
44 www.electrolux.com
12. TEHNILISED ANDMED
Pinge
230 V
Sagedus
50 Hz
13. PAIGALDAMINE
HOIATUS
Vt ohutust käsitlevaid peatükke.
13.1 Paigutamine mööblisse
548
558
20
min. 550
20
600
min. 560
573
589
A
B
594
5
590
min. 550
20
min. 560
13.2 Elektriühendus
HOIATUS
Elektriühendusi tohib teostada ainult
kvalifitseeritud elektrik.
Tootja ei vastuta tagajärgede eest, kui
te ei järgi jaotises "Ohutusinfo" toodud
ettevaatusabinõusid.
Seadme juurde kuulub toitekaabel ja toitepistik.
13.3 Kaabel
Kaablitüübid, mis sobivad paigaldamiseks või
asendamiseks: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF,
H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.
Teabe saamiseks kaabli ristlõike kohta vt kogu‐
võimsust (andmesildilt) ja järgmist tabelit.
EESTI
Koguvõimsus
Kaabli ristlõige
Koguvõimsus
45
Kaabli ristlõige
maksimaalne
1380 W
3 x 0,75 mm²
maksimaalne
3680 W
3 x 1,5 mm²
maksimaalne
2300 W
3 x 1 mm²
Maandusjuhe (roheline/kollane kaabel) peab ole‐
ma 2 cm pikem kui faasi- ja nullkaablid (sinine ja
pruun kaabel).
14. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse
Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed
ringlusse. Ärge visake sümboliga
tähistatud
seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka.
Viige seade kohalikku ringluspunkti või pöörduge
abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.
46 www.electrolux.com
EESTI
47
397310611-A-172013
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement