IKEA | KULINARISK 20245209 | User manual | IKEA KULINARISK Brugermanual

DK
KULINARISK
NO
DANSK
NORSK
4
29
4
DANSK
Indholdsfortegnelse
Om sikkerhed
Sikkerhedsanvisninger
Installation
Produktbeskrivelse af apparatet
Før ibrugtagning
Daglig brug
Urfunktioner
Brug af tilbehøret
4
5
8
9
9
11
14
15
Ekstrafunktioner
Råd og tip
Vedligeholdelse og rengøring
Fejlfinding
Teknisk information
Energieffektiv
MILJØHENSYN
IKEA-GARANTI
16
17
19
22
24
24
25
25
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
Om sikkerhed
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og
tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis
apparatet installeres forkert og anvendelsen forårsager skade.
Opbevar altid brugsanvisningen sammen med apparatet til
eventuel fremtidig brug.
Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af
personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring
eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i
at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de
medfølgende farer.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens det
køler af. De tilgængelige dele er varme.
Hvis apparatet har en børnesikring, anbefales det, at du
aktiverer den.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden
overvågning.
DANSK
•
5
Børn på under 3 år skal holdes på afstand, med mindre de
overvåges konstant.
Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Installation af apparatet og udskiftning af ledningen må kun
foretages af en sagkyndig.
Apparatet bliver varmt indvendigt, når det er i brug. Undlad
at røre ved apparatets indvendige varmelegemer. Brug altid
ovnhandsker til at tage ribber eller ovnfaste fade ud eller
sætte dem i.
Tag stikket ud inden vedligeholdelse.
Se efter, at der er slukket for apparatet, inden pæren skiftes.
Ellers er der risiko for elektrisk stød.
Undlad at bruge en damprenser til at rengøre apparatet.
Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller skarpe
metalskrabere til at rengøre ovnruden. De kan ridse
overfladen, med det resultat, at glasset knuses.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, det autoriserede
servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.
Overskydende spild skal fjernes inden den pyrolytiske
rensning. Tag alle dele ud af ovnen.
For at fjerne ovnribberne skal du først trække ovnribbens
forende og derefter dens bagende væk fra sidevæggene.
Montér ovnribberne i omvendt rækkefølge.
Brug kun den anbefalede temperaturføler til dette apparat.
Sikkerhedsanvisninger
Installation
ADVARSEL! Apparatet må kun
installeres af en sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Følg installationsvejledningen, der følger
med apparatet.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker.
• Apparatet må aldrig trækkes i
håndtaget.
DANSK
• Sørg for, apparatet er installeret under
og opad stabile køkkenelementer.
• Apparatets sider skal stå ved siden af
apparater eller enheder med samme
højde.
Tilslutning, el
ADVARSEL! Risiko for brand og
elektrisk stød.
• Alle elektriske tilslutninger skal udføres af
en kvalificeret elektriker.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf.
Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at de elektriske data på
typeskiltet svarer til strømforsyningen.
Hvis det ikke er tilfældet, skal du
kontakte en elektriker.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
tilslutningskontakt.
• Brug ikke multistik-adaptere og
forlængerledninger.
• Pas på du ikke beskadiger netstikket og
kablet. Hvis der bliver behov for at
udskifte netledningen, skal det udføres af
vores autoriserede servicecenter.
• Elledninger må ikke komme i berøring
med eller nær ved apparatets låge, især
når lågen er varm.
• Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførende og isolerede dele skal
fastgøres, så den ikke kan fjernes uden
værktøj.
• Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at der
er adgang til elstikket efter
installationen.
• Hvis stikkontakten er løs, må du ikke
sætte netstikket i.
• Undgå at slukke for maskinen ved at
trække i ledningen. Tag altid fat i selve
netstikket.
• Brug kun korrekte isoleringsenheder:
gruppeafbrydere, sikringer (sikringer
med skruegevind skal tages ud af
fatningen), fejlstrømsrelæer og
kontaktorer.
6
• Apparatets installation skal udføres med
et isolationsudstyr, så forbindelsen til
lysnettet kan afbrydes på alle poler.
Isolationsudstyret skal have en
brydeafstand på mindst 3 mm.
• Luk apparatets luge helt, inden du sætter
netstikket i stikkontakten.
• Apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne.
Brug
ADVARSEL! Risiko for
personskade, forbrændinger og
elektrisk stød eller eksplosion.
• Brug kun apparatet i et
husholdningsmiljø.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke
er tildækkede.
• Lad ikke apparatet være uden opsyn,
når der er tændt for det.
• Sluk altid apparatet efter hver brug.
• Vær forsigtig, når du åbner apparatets
dør, mens apparatet er i brug. Der kan
trænge meget varm luft ud.
• Betjen ikke apparatet med våde
hænder, eller når det har kontakt med
vand.
• Belast ikke lågen, når den er åben.
• Brug ikke apparatet som arbejds- eller
som frasætningsplads.
• Åbn apparatets låge forsigtigt. Brug af
ingredienser med alkohol kan medføre,
at der dannes en blanding af alkohol og
luft.
• Lad ikke gnister eller åben ild komme i
nærheden af apparatet, når du åbner
lågen.
• Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med brændbare
produkter, i apparatet eller i nærheden
af eller på dette.
ADVARSEL! Risiko for
beskadigelse af apparatet.
7
DANSK
• Sådan undgår du at beskadige eller
misfarve emaljen:
– Stil ikke ovnfaste fade eller andre
genstande direkte på apparatets
bund.
– Læg ikke aluminiumfolie direkte på
apparatets bund.
– Hæld aldrig vand direkte ind i det
varme apparat.
– Lad ikke fugtige fade og retter stå i
apparatet efter tilberedningen.
– Vær forsigtig, når du fjerner eller
monterer ribberne.
• Farveændring af emaljen forringer ikke
apparatets ydeevne. Det er ikke en fejl,
men en naturlig følge af at produktet har
været i brug.
• Brug en dyb bradepande til fugtige
kager. Frugtsaft kan lave pletter, som
ikke kan fjernes.
• Dette apparat må kun anvendes til
tilberedning af fødevarer. Det må ikke
anvendes til andre formål, f.eks.
rumopvarmning.
• Hold altid ovndøren lukket under
tilberedningen.
• Hvis apparatet installeres bag et
møbelpanel (f.eks. en dør), skal du sørge
for, at døren aldrig lukkes, mens
apparatet er tændt. Der kan opbygges
varme og fugt bag et lukket møbelpanel
og forårsage efterfølgende skade på
apparatet, husenheden eller gulvet. Luk
ikke møbelpanelet, før apparatet er
kølet helt af efter brug.
Vedligeholdelse og rengøring
ADVARSEL! Risiko for
personskade, brand eller skade
på apparatet.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
• Kontrollér, at apparatet er kølet af. Der
er risiko for, at ovnglasset går i stykker.
• Udskift øjeblikkeligt ovnglassets paneler,
hvis de er beskadigede. Kontakt det
autoriserede servicecenter.
• Vær forsigtig, når du tager lågen af
apparatet. Lågen er tung!
• Rengør jævnligt apparatet for at
forhindre forringelse af
overfladematerialet.
• Rester af fedt eller mad i apparatet kan
skabe brand.
• Hvis du bruger en ovnspray, skal du
følge instruktionerne på emballagen.
Pyrolytisk selvrens
Risiko for brand og
forbrændinger.
• Før du udfører en pyrolytisk selvrensning
eller Ibrugtagning, skal du først tage
følgende ud af ovnen:
– alle madlavningsrester, pletter fra
olie eller fedt / belægninger.
– alle udtagelige genstande (inkl. riste,
ovnribber osv., der fulgte med
produktet), herunder evt. alle nonstick gryder, pander, bakker,
redskaber osv.
• Læs omhyggeligt alle anvisninger til
pyrolytisk rensning.
• Hold børn væk fra apparatet, mens den
pyrolytiske rensning er i gang.
Apparatet bliver meget varmt, og der
udledes varm luft fra de forreste
køleaftræk.
• Pyrolytisk rensning sker ved en høj
temperatur, der kan frigive dampe fra
madlavningsrester og
produktionsmaterialet, hvorfor
forbrugerne på det kraftigste rådes til at:
– sørg for god udluftning under og
efter hver pyrolytisk rensning.
– sørg for god udluftning under og
efter første ibrugtagning med
maksimal temperatur.
• I modsætning til mennesker kan visse
fugle og krybdyr være ekstremt
følsomme over for potentielle dampe,
der udsendes under rensningen af alle
pyrolytiske ovne.
– Dyr (især fugle) skal flyttes til et
område med god udluftning og må
DANSK
8
ikke være i nærheden af apparatet
under og efter hver pyrolytisk
rensning og første ibrugtagning med
maksimal temperatur.
• Små kæledyr kan også være meget
følsomme over for lokale
temperaturændringer i nærheden af alle
pyrolytiske ovne, når den pyrolytiske
selvrensning er i gang.
• Slip-let overflader på gryder, pander,
bakker, redskaber osv. kan blive
beskadiget af pyrolytisk rensning ved høj
temperatur i alle pyrolytiske ovne og kan
også udgøre en kilde til skadelige
dampe af lavt niveau.
• Dampe fra alle pyrolytiske ovne /
madrester, som beskrevet, er ikke
skadelige for mennesker, herunder
spædbørn eller personer med fysiske
lidelser.
• Før pæren skiftes, skal apparatet
afbrydes fra lysnettet.
• Brug kun pærer med samme
specifikationer.
Indvendig belysning
Service
• Den type pære eller halogenlampe, der
bruges til dette apparat, er kun beregnet
til husholdningsapparater. Det må ikke
bruges til anden belysning.
ADVARSEL! Risiko for elektrisk
stød.
Bortskaffelse
ADVARSEL! Risiko for
personskade eller kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
• Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke kan
blive lukket inde i apparatet.
• Emballage:
Emballagen er miljøvenlig og kan
genbruges. Plastikdele er mærket med
internationale forkortelser, f.eks. PE, PS,
osv. Aflevér emballagen i de rette
affaldsbeholdere på kommunens
genbrugsplads.
• Kontakt et autoriseret servicecenter for
at få repareret apparatet.
• Brug kun originale reservedele.
Installation
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Producenten påtager sig intet
ansvar, hvis forholdsreglerne i
kapitlerne Om sikkerhed ikke
følges.
Montering
Se Monteringsvejledningen vedr.
installation.
Tilslutning, el
ADVARSEL! Kun en kvalificeret
person må foretage den
elektriske installation.
Apparatet er kun forsynet med en
netledning.
Kabel
Tilgængelige tilslutningskabler til installation
eller udskiftning:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
DANSK
9
Se tilsluttet effekt i alt på typeskiltet og i
tabellen for at få oplysninger om kablets
tværsnit:
Effekt i alt (W)
Kablets tværsnit
(mm²)
maksimum 1380
3 x 0,75
maksimum 2300
3x1
Effekt i alt (W)
maksimum 3680
Kablets tværsnit
(mm²)
3 x 1,5
Jordkablet (grønt/gult kabel) skal være 2
cm længere end fase- og nulkabler (blå og
brune kabler).
Produktbeskrivelse af apparatet
Oversigt over apparatet
1
2
4
3
4
5
3
6
5
9
2
1
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Betjeningspanel
Elektronisk programur
Bøsning til stegetermometer
Grill
Ovnlys
Blæser
Ovnribber, udtagelige
Typeskilt
Rillepositioner
7
Tilbehør
• Grillrist x 2
Til kogegrej, kageforme, stege.
• Bageplade x 1
Til kager og lagkagebunde.
• Grill / bradepande x 1
Til bagning og stegning, eller som
drypbakke til opsamling af fedt.
Før ibrugtagning
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
• Termometer x 1
Bruges til at måle, hvor gennemstegt
kødet er.
• Teleskopskinner x 2 sæt
Til riste og plader.
10
DANSK
Rengøring før ibrugtagning
Fjern al tilbehøret og de udtagelige
ovnribber fra apparatet.
Se kapitlet "Vedligeholdelse og
rengøring".
Gør apparatet rent, inden du tager det i
brug.
Anbring tilbehør og udtagelige ovnribber i
deres oprindelige positioner.
Indstilling af tid
Brug af den mekaniske børnesikring
Klokkeslættet skal indstilles, før
ovnen kan betjenes.
Apparatet har børnesikringen monteret og
slået til. Den sidder under
betjeningspanelet, i højre side.
Når du tilslutter ovnen til elnettet efter en
strømafbrydelse, blinker symbolet for
eller
Tryk på knappen
det korrekte klokkeslæt.
1. Vælg funktionen
og maks.
temperatur.
2. Lad apparatet være tændt i en time.
3. Vælg funktionen
og maks.
temperatur.
4. Lad apparatet være tændt i 15
minutter.
Tilbehøret kan blive varmere end normalt.
Apparatet kan udsende lugt og røg. Dette
er normalt. Sørg for, at der er tilstrækkelig
udluftning i rummet.
.
for at indstille
Når børnesikringen er monteret, åbnes
ovnlågen ved at trække op i
børnesikringens greb, som vist på billedet.
Ændring af tid
1. Tryk på
en eller flere gange, indtil
symbolet
blinker.
eller
for at
2. Tryk på knappen
indstille det korrekte klokkeslæt.
2
1
Efter ca. 5 sekunder holder displayet op
med at blinke og viser indstillingen for
aktuel tid.
Forvarmning
Forvarm det tomme apparat for at brænde
det tiloversblevne fedt af.
Luk ovnlågen uden at trække i
børnesikringen.
Børnesikringen fjernes ved at åbne
ovnlågen og skrue sikringen af med torxnøglen. Torx-nøglen ligger i posen med
ovnens monteringsdele.
DANSK
11
Daglig brug
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Display
A
B
C
A) Tilberedningsfunktion
B) Temperatur
C) Tid
Knapper
Knap
Funktion
Tænder eller slukker for ovnen.
Valg
Til at indstille en ovnfunktion.
Hurtig opvarmning
Sådan tændes funktionen Hurtig opvarmning.
Pyrolyse
Til start af den pyrolytiske rensning.
Minus, plus
Til at indstille tid og temperatur.
Ur
Indstilling af en urfunktion.
Vælge en ovnfunktion
Når du indstiller en ovnfunktion,
blinker temperatursymbolet .
Symbolet viser, at
ovntemperaturen stiger.
Når den indstillede temperatur
nås, udsendes et lydsignal, og
temperatursymbolet stopper
med at blinke.
1. Tryk på
Forløb
Tænd/sluk
for at tænde for apparatet.
2. Tryk på
en eller flere gange, indtil
symbolet for den ønskede ovnfunktion
blinker.
Displayet viser standardtemperaturen. Hvis
temperaturen ikke ændres inden ca. fem
sekunder, begynder apparatet at varme.
3. Tryk på knappen
eller
for at
ændre temperaturen.
DANSK
12
Ændring af temperaturen
1
2
1. Tryk på knappen
Symbolet ° blinker.
2. Tryk på knappen
temperaturen.
.
+
for at ændre
Ovnfunktioner
Ovnfunktion
Lys
Egnet til
Til at tænde lyset i ovnen, uden at der vælges en ovnfunktion.
Tilberedning med Til at bage på 3 ovnriller samtidigt og tørre mad. Når
varmluft
du bruger denne funktion, skal du sætte ovntemperaturen ned med 20 - 40 °C i forhold til de standardtemperaturer, du anvender til tilberedning med den konventionelle funktion (over- undervarme).
Over- undervarme
Til bagning og stegning af mad på 1 ovnrille.
Tilberedning på
grill
Til grillstegning af flade madvarer midt på risten. Til
ristning af brød.
Undervarme
Til bagning af kager med sprød bund og til henkogning.
Lille gril med var- Til stegning af større stege eller fjerkræ på 1 ovnrille.
mluftblæser
Også til at lave gratiner og til at brune.
Brød og pizza
Til bagning på 1 ristposition med kraftigere bruning og
sprød bund. Når du bruger denne funktion, skal du
sætte ovntemperaturen ned med 20 - 40 °C i forhold til
de standardtemperaturer, du anvender til tilberedning
med den konventionelle funktion (over- undervarme).
Optøning
Til optøning af dybfrost.
Overvarme
Til bruning af brød, kager og bagværk. Til bruning af
færdige retter.
DANSK
13
Ovnfunktion
Egnet til
Stor grill
Til grillstegning af store mængder flade madvarer og til
toastbrød.
Varmluft
Til samtidig stegning eller stegning/bagning af mad,
der skal have samme tilberedningstemperatur, på flere
riller end 1, uden at de forskellige retter får afsmag af
hinanden.
Kød
Til nænsom stegning af meget magert og mørt kød.
Hold varm
Til at holde maden varm.
Pyrolyse
Til at rense ovnen. Den høje temperatur brænder resterende snavs. Det kan du efterfølgende fjerne med en
klud, når apparatet er koldt.
Restvarmefunktion
Med funktionen Varighed , slukker ovnen
automatisk nogle minutter før den
programmerede sluttid. Ovnen bruger
restvarmen til at lave maden færdig uden
yderligere energiforbrug.
ADVARSEL! Sæt først mad i
ovnen, når funktionen Hurtig
opvarmning er fuldført.
1. Vælg en ovnfunktion. Indstil om
nødvendigt temperaturen.
2. Tryk på
Restvarmefunktionen er kun
tilgængelig, hvis Varigheden
er over 20 minutter.
Hurtig opvarmning-funktion
Funktionen Hurtig opvarmning fungerer kun,
hvis den krævede temperatur er 100 °C
højere end den aktuelle temperatur i ovnen.
Med funktionen Hurtig opvarmning kan du
mindske tiden til forvarmning. Du kan bruge
den sammen med hver ovnfunktion
undtagen Hold varm og Optøning.
Displayet viser FHU. Funktionen Hurtig
opvarmning går i gang.
Når funktionen hurtig opvarmning er
færdig, udsendes et lydsignal. FHU slukkes.
Den indstillede ovnfunktion fortsætter med
at virke.
3. Sæt maden i ovnen.
14
DANSK
Urfunktioner
Tabel for urfunktioner
Urfunktion
Anvendelse
Klokkeslæt
Bruges til at indstille, ændre eller kontrollere det aktuelle klokkeslæt.
Minutur
Bruges til at indstille en nedtælling. Denne funktion påvirker
ikke apparatets drift.
Varighed
Bruges til at indstille tilberedningstiden for ovnen.
Sluttid
Bruges til at indstille det klokkeslæt, hvor ovnen slukkes.
Du kan bruge funktionerne
Varighed
og Sluttid
samtidigt for at indstille, hvor
længe apparatet skal være
tændt, og hvornår det skal
slukkes. På denne måde kan du
slukke for apparatet på et senere
tidspunkt. Indstil først Varighed
og derefter Sluttid
.
Indstilling af urfunktionstasterne
For Varighed
og Sluttid
skal du
indstille en ovnfunktion og temperatur. Det
er ikke nødvendigt for Minuturet
under "Valg af en ovnfunktion".
. Se
1. Tryk på
en eller flere gange, indtil
symbolet for den ønskede urfunktion
blinker.
2. Tryk på
eller
for at indstille den
ønskede urfunktion.
2
1
Displayet viser symbolet for den valgte
urfunktion. Når den indstillede tid er gået,
blinker symbolet, og der udsendes et
lydsignal i to minutter.
Med funktionerne Varighed
og Sluttid
slukkes apparatet
automatisk.
3. Tryk på en vilkårlig knap for at slå
signalet fra.
4. Sluk for apparatet.
Annullering af urfunktionstasterne
1. Tryk på
en eller flere gange, indtil
den ønskede urfunktion, og
blinker i
displayet.
2. Tryk, og hold på knappen , indtil
urfunktionen slukkes.
15
DANSK
Brug af tilbehøret
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Brug af termometeret
Termometeret måler kernetemperaturen i
kødet. Når kødet har nået den angivne
temperatur, slukkes apparatet.
Der kan foretages to
temperaturindstillinger:
• Ovntemperaturen
• Kernetemperaturen
Pas på! Brug kun termometeret,
som hører til apparatet eller et
tilsvarende anskaffet som
original reservedel.
Sørg for, at termometeret bliver siddende i
kødet og i bøsningen under hele
tilberedningen.
1. Indsæt termometerets spids (med
på håndtaget) i midten af kødet.
2. Tænd for apparat.
3. Vælg en ovnfunktion.
4. Sæt termometerets stik i stikdåsen øverst
i ovnrummets front.
Displayet viser standardovntemperaturen.
blinker.
Symbolet
5. Tryk på
eller
for at ændre
ovntemperaturen. Indstillingerne
gemmes automatisk efter 5 sekunder.
blinker, og displayet viser
Symbolet
standardkernetemperaturen (60 °C).
6. Tryk på
eller
for at indstille
kernetemperaturen. Indstillingerne
gemmes automatisk efter 5 sekunder.
Anbefalede kernetemperaturer
50 °C
Rød
60 °C
Rosa i midten
70 °C
Gennemstegt
Apparatet starter. Displayet viser den
aktuelle kernetemperatur.
Når kødet når den indstillede
kernetemperatur, blinker
DANSK
kernetemperaturen og
. Der udsendes
et lydsignal i to minutter.
7. Tryk på en hvilken som helst knap for at
stoppe lydsignalet
8. Sluk for apparatet.
9. Tag termometeret ud af bøsningen, og
tag kødet ud af apparatet.
ADVARSEL! Vær forsigtig, når
du fjerner termometeret. Det er
varmt. Der er risiko for
forbrænding.
16
Med teleskopskinnerne er det nemmere at
isætte og fjerne ovnristene.
Pas på! Teleskopskinnerne må
ikke rengøres i
opvaskemaskinen. Smør ikke
teleskopskinnerne.
1
2
°C
°C
Du kan ændre de indstillede
temperaturer, når apparatet er
tændt.
Ændring af den indstillede ovntemperatur
1. Tryk på .
eller
for at indstille
2. Tryk på
ovntemperaturen.
Ændring af den indstillede
kernetemperatur
1. Tryk på
en eller flere gange, indtil
symbolet
blinker i displayet.
eller
for at indstille
2. Tryk på
kernetemperaturen.
Brug af teleskopskinnerne
Gem installationsvejledningen til
teleskopskinnerne til fremtidig
brug.
Træk højre og
venstre
teleskopskinner ud.
Stil grillristen på
teleskopskinnerne,
og skub dem
forsigtigt ind i
apparatet.
Sørg for at skubbe teleskopskinnerne helt
ind i apparatet, inden du lukker ovnlågen.
Du kan også bruge
teleskopskinnerne med
apparatets medfølgende plader
eller bradepander.
ADVARSEL! Se
kapitlet
"Produktbeskrivelse".
Ekstrafunktioner
Brug af børnesikringen
Ovnen skal slukkes.
Når børnesikringen er slået til,
kan ovnen ikke betjenes.
Ovnlågen blokeres, når
børnesikringen er tilkoblet.
Aktivering af børnesikringen
Tryk på
og
viser SAFE.
samtidigt, indtil displayet
DANSK
17
Børnesikringen er aktiveret.
Udfør samme trin igen for at deaktivere
børnesikringen.
Kontrolbip
Apparatet skal slukkes for at
deaktivere kontrolbippet.
Lyden kan ikke frakobles på
tænd-/slukknappen.
Tryk, og hold knapperne
og
nede
samtidigt i ca. to sekunder, indtil der
udsendes et lydsignal.
Kontrolbippet deaktiveres.
Udfør samme trin igen for at deaktivere
kontrolbippet.
Automatisk slukning
Af sikkerhedsmæssige årsager slukkes
apparatet automatisk efter et stykke tid,
hvis en ovnfunktion er i gang, og du ikke
ændrer nogen indstillinger.
Temperatur (°C)
Sluktid (t)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maksimum
1.5
Efter en automatisk slukning skal du slukke
helt for apparatet. Derefter kan du tænde
for det igen.
Den automatiske slukning virker
ikke med funktionerne:
stegetermometer, Varighed,
Sluttid.
Fejlkode
Hvis nogle parametre ikke er korrekte,
bliver de pågældende funktioner slået fra,
og displayet viser den tilhørende fejlkode.
Se under "Fejlfinding".
Køleblæser
Når apparatet er tændt, aktiveres
køleblæseren automatisk for at holde
apparatets overflader kølige. Hvis du
slukker for apparatet, kører blæseren
videre, indtil apparatet er kølet af.
Sikkerhedstermostat
Forkert betjening af apparatet eller defekte
komponenter kan medføre farlig
overopvarmning. For at hindre dette er
ovnen forsynet med en sikkerhedstermostat,
som afbryder strømforsyningen. Når
temperaturen er faldet, tændes ovnen
automatisk igen.
Råd og tip
Generelle oplysninger
• Apparatet har fem ovnriller. Tæl
ribberne fra bunden af apparatet.
• Ovnen har et specielt system, der
cirkulerer luften og konstant genbruger
dampen. Med dette system er det muligt
at bruge damp ved tilberedningen, så
maden bliver mør indvendig og sprød på
overfladen. Det mindsker
tilberedningstiden og energiforbruget.
• Dampen kan sætte sig som fugt i
apparatet eller på ovnruderne. Det er
normalt. Stå altid på afstand af
apparatet, når du åbner dets låge under
tilberedning. Tænd apparatet 10
minutter inden tilberedning for at
mindske kondenseringen.
• Tør fugt væk, hver gang du har brugt
apparatet.
• Stil ikke genstandene direkte på
apparatets bund, og dæk ikke nogen af
DANSK
18
dets dele med alufolie, når du tilbereder
mad. Dette kan ændre stege-/
bageresultaterne og beskadige emaljen.
Bagning af kager
• Ovnlågen må først åbnes, når 3/4 af
bagetiden er gået.
• Hvis du bruger to bageplader på samme
tid, bør der være en tom rille mellem
dem.
Tilberedning af kød og fisk
• Brug en bradepande til mad med meget
fedt for at forhindre, at ovnen får pletter,
der ikke kan fjernes.
• Lad kødet hvile i ca. 15 minutter inden
udskæring, så saften ikke siver ud.
• Tilføj lidt vand i bradepanden for at
forhindre for meget røg i ovnen under
stegning. Tilføj vand, hver gang det
tørrer ud, for at forhindre
røgkondensation.
Tilberedningstider
Tilberedningstiderne afhænger af
madvarens type, konsistens og volumen.
Hold øje med ydelsen i starten, når du laver
lav mad. Find de bedste indstillinger
(varmetrin, tilberedningstid, etc.) til dit
kogegrej, dine opskrifter og mængderne,
når du bruger dette apparat.
Kogetabel
Mængde
(kg)
Madvarer
Funktion
Ovnrille
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
1 - 1.5
Svin
2
180
90 - 120
1 - 1.5
Lammekød
2
175
110 - 130
1
Oksekød
2
200
50 - 70
1 - 1.5
Kylling
2
200
70 - 85
1.2
Kanin
2
175
60 - 80
1.5
And
2
220
120 - 150
4
Kalkun
2
180
210 - 240
1
Fisk
2
190
45 - 60
-
Plumkage
2
160
50 - 60
1
Tærter
2
170
80 - 100
-
Lagkagebunde
2 og 4
140 - 150
35 - 40
2
Lasagne
2
180 - 190
25 - 40
DANSK
19
Mængde
(kg)
Madvarer
Funktion
Ovnrille
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
1
Franskbrød
1
190
60 - 70
1
Pizza
1
190 - 210
10 - 20
Vedligeholdelse og rengøring
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Bemærkninger om rengøring
• Aftør apparatets front med en blød klud
opvredet i varmt vand tilsat et
rengøringsmiddel.
• Metalflader rengøres med et almindeligt
rengøringsmiddel.
• Rengør altid apparatet indvendigt efter
brug. Ophobning af fedt eller andre
madrester kan medføre brand. Risikoen
er højere for bradepanden.
• Fastsiddende snavs fjernes med et
specielt ovnrensemiddel.
• Rengør alt tilbehør efter hver brug og
lad det tørre. Brug en blød klud opvredet
i varmt vand tilsat et rengøringsmiddel.
• Hvis du har non-stick tilbehør: Brug ikke
skrappe rengøringsmidler, skarpe
genstande eller en opvaskemaskine til
rengøring. Det kan beskadige non-stickbelægningen.
Tilbehør af rustfrit stål eller aluminium
Rengør kun ovnlågen med en
våd svamp. Tør efter med en
blød klud.
Brug aldrig ståluld, syre eller
slibende midler. De kan
beskadige ovnens udvendige
flader. Brug samme
fremgangsmåde til at rengøre
ovnens betjeningspanel.
Udtagning af ovnribber
Tag ovnribberne ud for at rengøre ovnen.
1
2
2
1
Træk forenden af
ribben væk fra
sidevæggen.
Træk den bageste
ende af ovnribben
væk fra
sidevæggen, og
fjern den.
Montér ovnribberne i omvendt rækkefølge.
De afrundede ender af
ovnribberne skal vende fremad.
Pyrolyse
Pas på! Fjern al tilbehøret og de
udtagelige ovnribber fra
apparatet.
Start ikke pyrolysen, hvis ovnlågen ikke er
helt lukkett, eller hvis termometeret ikke er
taget ud af bøsningen.
ADVARSEL! Apparatet bliver
meget varmt. Der er risiko for
forbrænding.
DANSK
20
Pas på! Hvis der installeres
andre apparater i det samme
skab, må de ikke bruges samtidig
med pyrolysefunktionen. Det kan
skade apparatet.
For at minde dig om, at der skal
udføres Pyrolyse, blinker PYRO i
displayet i 15 sekunder, efter
hver gang der tændes og slukkes
for ovnen. Så længe der ikke er
fuldført en hel rensning, vises
rengøringspåmindelsen i
displayet, hver gang der tændes
eller slukkes for ovnen.
1. Fjern groft snavs med håndkraft.
2. Tryk på
gentagne gange, indtil
displayet viser
.
en efter en.
• Displayet viser P1 og
• Et lydsignal lyder for at huske på at
fjerne alt tilbehør og ribber fra
apparatet.
• Urdisplayet viser 1:30.
• Varighed
blinker.
blinker, skal du trykke på
3. Når
eller
for at indstille den nødvendige
procedure:
Valgmulighed
P1
P2
4. Tryk på
Forløb
Hvis ovnen
ikke er meget
snavset. Procedurens varighed: 1 t 30
min.
Hvis ovnen er
mere snavset.
Procedurens
varighed: 2 t
30 min.
for at starte proceduren.
Bjælkerne i symbolet
aktiveres en efter
en for at vise, at temperaturen i apparatet
øges.
Symbolet
blinker.
Lågen låses efter nogle minutter. Displayet
viser symbolet .
Tryk på
for at stoppe
rengøringsproceduren, før den er
færdig.
Når Pyrolysen er færdig, viser displayet
aktuel tid. Ovnlågen forbliver låst. Når
apparatet er kølet af, lyder der et signal, og
ovnlågen kan igen åbnes.
Indstilling af Sluttid for Pyrolyse.
Funktionen Sluttid
kan bruges til at
udskyde starten af
pyrolyserensningsproceduren.
1. Start funktionen Pyrolyse.
en eller flere gange, indtil
2. Tryk på
symbolet
blinker.
Displayet viser tiden til slutningen af
Pyrolysen.
eller
for at justere tiden til
3. Tryk på
slutningen af pyrolysen.
Rengøring af ovnlåge
Ovnlågen har fire ovnglas.Du kan fjerne
ovnlågen og det indvendige glas for at
rengøre det.
Ovnlågen kan smække i, hvis du
prøver at fjerne ovnglassene,
mens ovnlågen sidder på.
Pas på! Brug ikke apparatet
uden ovnglasset.
21
DANSK
1
2
7
1
Åbn lågen helt, og
hold på de to
hængsler.
3
Løft armene på de
to hængsler, og drej
dem.
4
2
Løft forsigtigt et glas
ad gangen og fjern
det. Start fra det
øverste glas.
Rengør glasset med vand og sæbe. Tør
ovnglassene omhyggeligt.
Når rengøringen er udført, skal glasset og
ovnlågen monteres. Udfør ovennævnte trin i
modsat rækkefølge.
Sæt ovnlågen
halvvejs i første
åbne position. Træk
den så fremad, og
tag den ud af
lejerne.
5
Læg døren på et
fast underlag, med
et blødt stykke stof
under.
6
A
90°
Udløs låsesystemet,
så det inderste glas
kan tages ud.
Sørg for at sætte ovnglassene (A, B og C)
på plads i den rigtige rækkefølge. Det
midterste ovnglas (B) har en dekoreret
ramme. Grafikken skal vende mod lågens
indvendige zone. Kontrollér efter
isætningen, at overfladen af ovnglassets
ramme (B) ikke er ru, når du rører ved den.
Drej de to holdere
90°, og tag dem ud
af deres leje.
B
C
DANSK
22
Sørg for at sætte det midterste ovnglas
korrekt i lejerne.
Pas på! Hold altid
halogenpæren med en klud for
at forhindre fedtrester i at
brænde fast på pæren.
1. Sluk for komfuret.
2. Tag sikringerne ud på el-tavlen, eller
sluk på gruppeafbryderen.
Baglampe
Udskiftning af pæren
Læg en klud i bunden af apparatets rum.
Det forhindrer, at glasset og rummet
beskadiges.
1. Drej dækglasset mod uret for at fjerne
det.
2. Gør glasset rent.
3. Udskift ovnpæren med en 40 W, 230 V
(50 Hz), 350 °C varmefast ovnpære
(forbindelsestype: G9).
4. Montér lampeglasset.
ADVARSEL! Fare for dødsfald
ved elektrisk stød! Afbryd
sikringen, inden du udskifter
pæren.
Pæren og glasset kan blive
varmt.
Fejlfinding
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Hvad gør man, hvis ...
Problem
Mulige årsager
Afhjælpning
Ovnen bliver ikke varm.
Ovnen er slukket.
Tænd for ovnen.
Ovnen bliver ikke varm.
Uret er ikke indstillet.
Indstil uret.
Ovnen bliver ikke varm.
Der er ikke foretaget de
nødvendige indstillinger.
Se efter, om indstillingerne
er rigtige.
Ovnen bliver ikke varm.
Den automatiske slukning er
aktiveret.
Se under "Automatisk slukning".
DANSK
23
Problem
Mulige årsager
Afhjælpning
Ovnen bliver ikke varm.
Børnesikringen er aktiveret.
Se under "Brug af børnesikringen".
Ovnen bliver ikke varm.
Fejlstrømsrelæet har afbrudt
strømmen.
Se efter, om fejlen skyldes en
defekt sikring. Kontakt en
autoriseret installatør, hvis
fejlstrømsrelæet afbryder
strømmen flere gange i træk.
Pæren lyser ikke.
Pæren er defekt.
Udskift pæren.
Maden er for kort eller lang
tid om at blive færdig.
Temperaturen er for lav eller Justér om nødvendigt temfor høj.
peraturen. Følg vejledningen
i brugsanvisningen.
Der samler sig damp og
Maden har stået for længe i
kondensvand på maden og i ovnen.
ovnrummet.
Lad ikke maden stå i ovnen
længere end 15-20 minutter
efter tilberedningen.
Displayet viser en fejlkode,
der ikke står i tabellen.
• Sluk for ovnen med ejendommens/husets sikring,
eller slå relæet på tavlen
fra, og tænd igen.
• Kontakt servicecentret,
hvis displayet viser den
samme fejlkode igen.
Der er en elektrisk fejl.
Serviceoplysninger
Hvis du ikke selv kan løse problemet:
Kontakt et autoriseret servicecenter.
Typeskiltet er placeret på apparatets
frontramme. Typeskiltet må ikke fjernes fra
ovnrummet.
De nødvendige oplysninger til
servicecenteret er angivet på typeskiltet.
Det anbefales, at du noterer oplysningerne her:
Model (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
DANSK
24
Teknisk information
Tekniske data
Mål (indvendig)
Bredde
Højde
Dybde
Bagepladens størrelse
1438 cm²
Øverste varmelegeme
2300 W
Nederste varmeelement
1000 W
Grillstegning
2300 W
Blæser
2400 W
Tilsluttet effekt i alt
3480 W
Spænding
230 V
Frekvens
50 Hz
Antal funktioner
12
480 mm
355 mm
417 mm
Energieffektiv
Produktoplysninger i overensstemmelse med EU 66/2014
Identifikation af model
KULINARISK 202.452.09
Energieffektivitetsindeks
100.0
Energiforbrug med en standardmængde, almindelig
tilstand
0.93 kWh/cyklus
Energiforbrug med en standardmængde, blæsertvungen tilstand
0.85 kWh/cyklus
Antal ovnrum
1
Varmekilde
Elektricitet
Volumen
72 l
Type ovn
Indbygningsovn
Vægt
39.0 kg
DANSK
EN 60350-1 - Elkogeapparater til
husholdning - Del 1: Komfurer, ovne,
dampovne og grillapparater - Metoder til
måling af ydeevne.
Energibesparelse
Apparatet har funktioner, som hjælper dig
med at spare energi ved daglig
madlavning.
• Generelle råd
– Sørg for, at ovnlågen er lukket
korrekt, når apparatet er tændt, og
hold den lukket så meget som muligt
under tilberedningen.
– Brug metalfade for at forbedre
energibesparelsen.
– Stil om muligt maden i ovnen uden at
forvarme den.
– Når madlavningen tager over 30
minutter, skal ovntemperaturen
reduceres mest muligt 3 - 10
25
minutter, før tilberedningstiden er
gået, afhængigt af madlavningens
varighed. Restvarmen i ovnen bliver
ved med at tilberede maden.
– Brug restvarmen til at opvarme
andre madvarer.
• Tilberedning med blæser - brug om
muligt tilberedningsfunktionerne med
blæser for at spare energi.
• Restvarme
– Hvis et program med tidsvalget
(Varighed, Sluttid) er aktiveret i visse
ovnfunktioner, og tilberedningstiden
er på over 30 minutter, slukkes
varmelegemerne automatisk 10 %
tidligere. Blæseren og lampen bliver
ved med at være tændt.
• Holde maden varm - vælg den lavest
mulige temperaturindstilling, hvis du
ønsker at bruge restvarmen til at holde
maden varm. Displayet viser
restvarmetemperaturen.
MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig sundhed
samt at genbruge affald af elektriske og
elektroniske apparater. Kasser ikke
apparater, der er mærket med symbolet ,
sammen med husholdningsaffaldet. Lever
produktet tilbage til din lokale
genbrugsplads eller kontakt din kommune.
IKEA-GARANTI
Hvor længe gælder IKEA-garantien?
Garantien gælder i fem (5) år regnet fra
levering fra IKEA, med mindre produktet
hedder LAGAN, idet det i så fald kun er
omfattet af den almindelige
reklamationsret. Den originale kvittering
kræves som købsbevis.
Hvilke produkter er ikke omfattet af IKEAs
fem (5) års garanti?
Den serie produkter, der hedder LAGAN,
og alle produkter, der er købt hos IKEA før
1. august 2007.
Hvem udfører servicearbejdet?
IKEA-serviceudbyderen udfører
servicearbejdet via sine egne
serviceaktiviteter eller et net af autoriserede
servicepartnere.
26
DANSK
Hvad omfatter denne garanti?
Garantien omfatter fejl ved produktet, der
skyldes produktions- eller materialefejl fra
den dato, hvor produktet blev leveret fra
IKEA. Denne garanti gælder kun for
husholdningsbrug. Undtagelserne er anført
under overskriften “Hvad omfatter
garantien ikke?” I garantiperioden dækkes
udgifterne til afhjælpning af fejlen, f.eks.
reservedele, arbejdsløn og kørselsudgifter,
forudsat at produktet er tilgængeligt for
reparation uden særlige udgifter, og
forudsat at fejlen vedrører produktionseller materialefejl, der er omfattet af
garantien. På disse betingelser gælder EUretningslinjerne (Nr. 99/44/EF) og de
respektive lokale bestemmelser. Udskiftede
dele tilhører IKEA.
Hvad vil IKEA gøre for at afhjælpe
problemet?
IKEAs udpegede serviceudbyder
undersøger produktet og afgør efter eget
skøn, om det er omfattet af denne garanti.
Hvis fejlen anses for omfattet af garantien,
vil IKEAs serviceudbyder eller dennes
autoriserede servicepartner via sine egne
serviceaktiviteter derefter efter eget valg
enten reparere det defekte produkt eller
udskifte det med det samme eller et
tilsvarende produkt. Under den almindelige
reklamationsperiode på 2 år fra levering,
gælder købelovens almindelige regler for
afhjælpningsret.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hvad er ikke omfattet af denne garanti?
• Normalt slid.
• Bevidst eller uagtsom skade, skader, der
skyldes manglende overholdelse af
brugsanvisninger, forkert installation eller
tilslutning til forkert spænding, skader
der skyldes kemisk eller elektrokemisk
reaktion, rust, korrosion eller vandskade,
herunder men ikke udelukkende skader,
der skyldes for meget kalk i
•
vandforsyningen, skader, der skyldes
unormale forhold i det miljø, hvori
produktet er opstillet.
Forbrugsdele, herunder batterier og
lamper.
Ikke funktionelle og kosmetiske dele, der
ikke påvirker produktets normale brug,
herunder eventuelle ridser og mulige
farveforskelle.
Utilsigtet skade, der skyldes
fremmedlegemer eller stoffer og
rengøring eller rensning af filtre,
afløbssystemer eller sæbeskuffer.
Skader på følgende dele: keramisk glas,
tilbehør, porcelæns- og bestikkurve,
tilførsels- og afløbsrør, tætninger, lamper
og lampeskærme, skærme, greb,
kabinetter og dele af kabinetter. Med
mindre det kan bevises, at sådanne
skader skyldes produktionsfejl.
Tilfælde, hvor der ikke kunne konstateres
fejl ved teknikerbesøg.
Reparationer, der ikke udføres af vores
udpegede serviceudbyder og/eller
autoriserede servicepartner, eller hvor
der er anvendt uoriginale dele.
Reparationer, der skyldes installation,
der er defekt eller ikke i
overensstemmelse med specifikationen.
Brug af produktet uden for en almindelig
husholdning, f.eks. erhvervsmæssig
anvendelse.
Transportskader. Hvis kunden
transporterer varen til sit hjem eller en
anden adresse, fralægger IKEA sig
ansvaret for de skader, der evt. kan ske
under transporten. Hvis IKEA leverer
varen på kundens leveringsadresse, vil
eventuelle skader på varen under denne
levering være dækket af denne garanti.
Udgifter til at udføre første installation af
IKEA-apparatet. Hvis IKEAs
serviceudbyder eller dennes
autoriserede servicepartner reparerer
eller udskifter apparatet som fastsat i
vilkårene i denne garanti, vil
serviceudbyderen eller dennes
autoriserede servicepartner geninstallere
DANSK
det reparerede apparat eller om
nødvendigt installere
ombytningsapparatet.
Denne begrænsning gælder ikke arbejde,
der udføres af en uddannet specialist med
vores originale dele for at tilpasse
produktet til de tekniske
sikkerhedsspecifikationer i et andet EUland.
Hvordan gælder de enkelte landes
lovgivning
IKEA-garantien giver dig særlige juridiske
rettigheder, der dækker eller overstiger alle
lokale juridiske krav, der varierer fra land til
land.
Gyldighedsområde
For produkter, der købes i ét EU-land og
føres til et andet EU-land, ydes
serviceydelserne inden for rammerne af de
garantibetingelser, der er normale i det nye
land. Der eksisterer kun en forpligtelse til at
udføre servicearbejdet inden for garantiens
rammer, hvis:
• produktet efterlever og installeres i
henhold til de tekniske specifikationer i
det land, hvor garantikravet fremsættes;
• produktet efterlever og installeres i
henhold til Montagevejledningen og
Brugerhåndbogens
sikkerhedsoplysninger;
Den særlige eftersalgsservice for IKEAapparater:
Kontakt endelig IKEAs eftersalgsservice for
at:
1. at fremsætte et krav i henhold til denne
garanti;
2. at bede om oplysninger om installation
af IKEA-produktet i det særlige IKEAkøkkeninventar. Servicen giver ikke
oplysninger vedrørende:
• den generelle installation af IKEAkøkkener;
27
• tilslutning til elektricitet samt til vand
og gas, idet disse skal udføres af en
autoriseret servicetekniker.
3. afklarende spørgsmål i forhold til
brugerhåndbogen og specifikationer for
IKEA-produktet.
For at sikre, at vi giver dig den bedste
assistance, beder vi dig læse afsnittet
Montagevejledningen og/eller
Brugerhåndbogen i denne brochure, før du
kontakter os.
Sådan kommer du i kontakt med os, hvis
du har brug for vores service
Se sidste side i denne håndbog, hvor du
finder en komplet liste over IKEAs
udpegede kontaktpersoner og deres
nationale telefonnumre.
For at give dig en hurtigere
service anbefaler vi, at du
anvender de specifikke
telefonnumre, der er anført sidst i
denne manual. Se altid de
numre, der er anført i brochuren
for netop det produkt, du har
brug for assistance til. Før du
kontakter os, skal du sørge for at
have IKEAs varenummer (8-cifret
kode), modelbetegnelse,
produktnummer og serienummer
for det produkt, du har brug for
assistance til.
GEM KVITTERINGEN! Den er dit
købsbevis og kræves for at
produktet er omfattet af
garantien. Bemærk at
kvitteringen også indeholder
IKEAs varebetegnelse og
nummer (8-cifret kode) på hver
af de produkter, du har købt.
DANSK
Har du brug for ekstra hjælp?
Hvis du har yderligere spørgsmål, der ikke
vedrører eftersalgsservice på apparater,
bedes du kontakte vores nærmeste IKEAforretnings CallCenter. Vi anbefaler, at du
læser apparatets dokumentation grundigt
igennem, før du kontakter os.
28
29
NORSK
Innhold
Sikkerhetsinformasjon
Sikkerhetsanvisninger
Montering
Produktbeskrivelse
Før første gangs bruk
Daglig bruk
Klokkefunksjoner
Bruke tilbehøret
29
30
33
34
34
36
39
40
Tilleggsfunksjoner
Råd og tips
Stell og rengjøring
Feilsøking
Tekniske data
Energieffektiv
BESKYTTELSE AV MILJØET
IKEA EUROPA GARANTI
41
42
44
47
49
49
50
50
Med forbehold om endringer.
Sikkerhetsinformasjon
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet.
Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes
feilaktig montering og bruk. Oppbevar produktets instruksjoner
for fremtidig bruk.
Sikkerhet for barn og utsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og oppover
og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale
evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn
eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Ikke la barn leke med produktet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn.
Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når det brukes
eller når den kjøler seg ned. Tilgjengelige deler er varme.
Hvis produktet har en barnesikring, anbefaler vi at du
aktiverer den.
Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med
mindre de har tilsyn.
Barn under 3 år, som ikke er under oppsyn, bør holdes unna
produktet.
NORSK
30
Generelt om sikkerhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bare en kvalifisert person må montere og skifte ut dette
produktet.
Produktet blir varmt når det er i bruk. Ikke ta på
varmeelementene inne i produktet. Bruk alltid grillvotter når
du tar ut eller putter inn tilbehør eller ovnsutstyr.
Før vedlikehold kutt strømforsyningen.
Sørg for at produktet er slått av før du bytter lampen for å
unngå fare for elektrisk støt.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.
Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe
skrapegjenstander av metall for å rengjøre dørglasset i
stekeovnen, da dette kan ripe opp glasset og føre til at
glasset blir matt.
Om strømledningen er skadet må den erstattes av
produsenten, det autoriserte servicesenteret eller likt
kvalifiserte personer for å unngå skader.
Overflødig søl må fjernes og innerglasset må vaskes før
pyrolytisk rengjøring. Ta ut alle deler fra ovnen.
For å fjerner ovnsstigene, må du først trekke de ut i front og
siden i bakkant. Bruk omvendt rekkefølge for å montere
ovnsstigene.
Bruk bare steketermometeret som anbefales for dette
produktet.
Sikkerhetsanvisninger
Montering
ADVARSEL! Bare en kvalifisert
person må montere dette
produktet.
• Fjern all emballasjen
• Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
• Følg monteringsanvisningene som følger
med produktet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
produktet, fordi det er tungt. Bruk alltid
vernehansker.
• Ikke dra eller løft produktet etter
håndtaket.
• Pass på at produktet er montert under
og ved siden av stabile konstruksjoner.
• Sidene på produktet må være på høyde
med produktet eller enheter av samme
høyde.
31
NORSK
Elektrisk tilkopling
ADVARSEL! Fare for brann og
elektrisk støt.
• Alle elektriske tilkoblinger skal utføres av
en kvalifisert elektriker.
• Produktet må være jordet.
• Kontroller at det er samsvar mellom den
elektriske informasjonen på typeskiltet
og strømforsyningen i huset. Hvis det ikke
er det, må du kontakt en elektriker.
• Bruk alltid en korrekt montert, jordet
stikkontakt.
• Ikke bruk doble stikkontakter eller
skjøteledninger.
• Pass på at støpselet og strømkabelen
ikke blir påført skade. Hvis strømkabelen
må erstattes, må dette utføres av vårt
Autoriserte servicesenter.
• Ikke la nettkablene berøre eller komme
nær produkt døren, spesielt når døren er
varm.
• Støtbeskyttelsen til strømførende og
isolerte deler må festes på en måte som
gjør at den ikke kan fjernes uten verktøy.
• Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at det
er tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
• Hvis stikkontakten er løs, ikke koble til
strømpluggen.
• Ikke trekk i kabelen for å koble fra
produktet. Trekk alltid i selve støpselet.
• Bruk bare riktige isolasjonsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
skrutypen skal fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.
• Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
produktet fra strømnettet ved alle poler.
Isoleringsenheten må ha en
kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
• Lukk døren til produktet helt, før du setter
støpselet i stikkontakten.
• Dette produktet er i overensstemmelse
med EØS-direktivene.
Bruk
ADVARSEL! Risiko for skade,
brannskader og elektrisk støt
eller eksplosjon.
• Bare bruk dette produktet i en
husholdning.
• Produktets spesifikasjoner må ikke
endres.
• Pass på at ventilasjonsåpningene ikke er
blokkert.
• Ikke la produktet være uten tilsyn mens
det er i bruk.
• Slå av produktet etter hver bruk.
• Vær forsiktig når du åpner døren til
produktet når produktet er i bruk. Varm
damp kan strømme ut.
• Ikke bruk produktet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.
• Ikke belast døren når den er åpen.
• Ikke bruk produktet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
• Åpne døren til produktet forsiktig. Bruk
av ingredienser som inneholder alkohol
kan føre til en blanding av alkohol og
luft.
• Ikke la gnister eller åpne flammer komme
i kontakt med produktet når du åpner
døren.
• Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av produktet.
ADVARSEL! Fare for skade på
produktet.
• For å unngå skade eller misfarging på
emaljen:
– sett ikke kokekar eller andre
gjenstander i produktet direkte på
bunnen.
– legg ikke aluminiumsfolie direkte på
bunnen i produktet.
– ikke tøm vann direkte inn i det varme
produktet.
– ikke oppbevar fuktig servise eller
mat i produktet når tilberedningen er
ferdig.
32
NORSK
•
•
•
•
•
– vær forsiktig når du fjerner eller
monterer tilleggsutstyret.
Misfarge på produktets emalje har ingen
innvirkning på funksjonen. Dette er ikke
en defekt som omfattes av
garantilovene.
Bruk en grill - /stekepanne for bløte
kaker. Fruktsaft kan forårsake
permanente flekker.
Dette produktet skal kun brukes til
matlaging. Det må ikke brukes til andre
formål, f.eks. oppvarming av rommet.
Ha alltid stekeovnsdøren lukket når
ovnen er på.
Hvis produktet er montert bak et
møbelpanel (f.eks. en dør), må du sørge
for at døren aldri er lukket når produktet
er i drift. Varme og fuktighet kan bygge
seg opp bak et lukket møbelpanel og
dermed forårsake skade på produktet,
dekselenheten eller gulvet. Ikke lukk
møbelpanelet før apparatet er helt
avkjølt etter bruk.
Stell og rengjøring
ADVARSEL! Risiko for skade,
brann eller skade på produktet.
• Slå av produktet og trekk støpselet ut av
stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
• Påse at produktet er kaldt. Det er fare
for at dørglassen kan knuse.
• Erstatt umiddelbart panelene til
glassdørene om disse har blitt skadet.
Kontakt det autoriserte service-senteret.
• Vær forsiktig når du fjerner døren fra
produktet. Døren er tung!
• Rengjør produktet med jevne mellomrom
for å forhindre skade på overflaten.
• Gjenværende fett eller mat i produktet
kan forårsake brann.
• Følge sikkerhetsforskriftene på pakken
hvis du bruker ovnsspray.
Pyrolytisk rengjøring
Risiko for brann og brannskader.
• Før du utfører en "pyrolytisk
selvrensing"-funksjon eller "første gangs
bruk"-funksjon må du fjerne følgende fra
ovnsrommet:
– eventuelle overflødige matrester, olje
eller fettsøl/-avleiringer.
– alle objekter som kan fjernes
(inkludert hyller, sideskinner osv. som
ble levert med produktet) og særlig
superclean-gryter, panner, brett,
redskaper osv.
• Les alle instruksjoner for pyrolytisk
rengjøring nøye.
• Hold barn unna produktet når den
pyrolytiske rengjøring er i bruk.
Produktet blir svært varmt og varm luft
slippes ut av kjøleventilene i fronten.
• Pyrolytisk selvrensing er en operasjon
med høy temperatur som kan frigjøre
røyk fra matlagingsrester og
konstruksjonsmaterialer, derfor
anbefales forbrukere på det sterkeste å:
– sørg for god ventilasjon under og
etter hver pyrolytiske rengjøring.
– sørg for god ventilasjon under og
etter første gangs bruk ved
maksimum temperaturdrift.
• I motsetning til alle mennesker, kan noen
fugler og krypdyr være ekstremt
følsomme for potensiell røyk som frigis
under rengjøringen av pyrolytiske ovner.
– Hold alle kjæledyr (spesielt fugler)
borte fra produktet under og etter
hver pyrolytiske rengjøring, og bruk
først maksimal temperatur mot et
godt ventilert område.
• Små kjæledyr kan også være svært
følsomme for temperaturendringer i
nærheten av pyrolytiske ovner når det
pyrolytiske selvrengjøringsprogrammet
brukes.
• Superclean-overflater på gryter, panner,
brett, kjøkkenutstyr, osv. kan skades av
den høye temperaturen ved pyrolytisk
NORSK
rengjøring i pyrolytiske ovner og kan
også være en kilde for et lavt nivå
skadelige gasser.
• Røyk som frigis fra alle pyrolytiske
ovner / matrester, er ikke skadelig for
mennesker, inkludert spedbarn eller
personer med medisinske tilstander.
Innvendig belysning
• Typen lyspære eller halogenlampe som
brukes i dette produktet er kun for
husholdningsprodukter. Ikke bruk det
som vanlig belysning.
ADVARSEL! Fare for elektrisk
støt.
• Koble strømmen fra produktet før du
skifter lyspære.
• Bruk bare lyspærer med tilsvarende
spesifikasjon.
33
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Fjern døren for å forhindre at barn og
dyr stenger seg inne i produktet.
• Emballasje:
Emballasjematerialet er miljøvennlig og
kan resirkuleres. Deler av kunststoff er
merket med internasjonale forkortelser,
som f.eks. PE, PS, osv. Kast emballasjen i
de riktige innsamlingsbeholderne hos det
lokale renholdsverket.
Service
• Kontakt et autorisert servicesenter for å
reparere produktet.
• Det skal bare brukes originale
reservedeler.
Avfallsbehandling
ADVARSEL! Fare for skade og
kvelning.
Montering
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Montering
Se etter i
monteringsanvisningene for
installasjon.
Elektrisk installasjon
ADVARSEL! Kun en kvalifisert
person må utføre den elektriske
installasjonen.
Produsenten er ikke ansvarlig om
du ikke følger sikkerhetsreglene i
kapitlene om sikkerhet.
Dette produktet leveres bare med
strømledning.
Ledning
Anvendelige kabeltyper for montering eller
utskiftning:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
For ledningsavsnittet henvises det til den
nominelle effekten på typeskiltet og til
tabellen:
Nominell effekt (W)
maks 1380
Ledningstversnitt
(mm²)
3 x 0,75
NORSK
34
Nominell effekt (W)
Ledningstversnitt
(mm²)
maks 2300
3x1
maks 3680
3 x 1,5
Jordledningen (grønn/gul kabel) må være
ca. 2 cm lenger enn den nøytrale- og faseledningen (blå og brune kabler).
Produktbeskrivelse
Generell oversikt
1
2
4
3
4
5
3
6
5
9
2
8
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Betjeningspanel
Elektronisk programmering
Kontakt til steketermometer
Grill
Ovnslampe
Vifte
Uttakbare brettstiger
Typeskilt
Brettplasseringer
7
Praktisk tilbehør
• Rist x 2
Til kokekar, kakeformer, steker.
• Stekebrett x 1
Til kaker og kjeks.
• Grill-/stekepannepanne x 1
Til baking og steking eller for å samle
opp fett.
• Steketermometer x x 1
For å måle hvor langt maten har kommet
i stekeprosessen.
• Teleskopiske skinner x 2 sett
For hyller og skuffer.
Før første gangs bruk
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Første gangs rengjøring
Fjern alt tilbehør og alle uttakbare
brettstiger fra produktet.
35
NORSK
2. La produktet være i bruk i 1 time.
3. Velg ovnsfunksjon
og maksimal
temperatur.
4. La produktet være i bruk i 15 minutter.
Tilbehør kan bli varmere enn vanlig.
Produktet kan avgi lukt og røyk. Dette er
normalt. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i
rommet.
Se etter i kapittelet "Stell og
rengjøring".
Rengjør produktet før første gangs bruk.
Sett tilbehøret og den avtagbare
hyllestøtten tilbake i den opprinnelige
posisjonen.
Stille inn tiden
Bruke den mekaniske barnesikringen
Du må stille inn klokken før du
bruker ovnen.
Når du kobler stekeovnen til
strømforsyningen eller etter et strømbrudd,
blinker symbolet
.
Trykk på knappene
inn riktig tid.
eller
for å stille
Produktet har barnesikring installert og
aktivert. Den er under betjeningspanelet på
høyre side.
For å åpne ovnsdøren med barnesikringen
installert, dra spaken på barnesikringen
oppover som vist på bildet.
Endre tiden
1. Trykk på
gjentatte ganger, helt til
symbolet
blinker.
eller
for å
2. Trykk på knappene
stille inn riktig tid.
2
Lukk døren uten å trekke i barnesikringen.
For å fjerne barnesikringen, åpne
ovnsdøren og fjern barnesikringen med
skrunøkkelen. Skrunøkkelen finnes i
monteringsposen.
1
Etter omtrent 5 sekunder slutter blinkingen
og displayet viser klokkeslettet du stilte inn.
Forvarming
Forvarm det tomme produktet for å brenne
av gjenværende fett.
1. Velg ovnsfunksjon
temperatur.
og maksimal
NORSK
36
Daglig bruk
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Display
A
B
C
A) Tilberedningsfunksjon
B) Temperatur
C) Tid
Knapper
Knapp
Funksjon
Beskrivelse
På/av
Slår ovnen av eller på.
Valg
For å stille inn en ovnsfunksjon.
Hurtigoppvarming
Slik aktiverer du den hurtigoppvarmingsfunksjonen.
Pyrolyse
For å starte pyrolytisk rengjøring.
Minus, pluss
Slik angir du klokkeslett og temperatur.
Klokke
For å stille inn en klokkefunksjon.
Innstilling av ovnsfunksjon
Når du stiller inn en ovnsfunksjon,
blinker temperatursymbolet .
Symbolet viser at produktets
temperatur øker.
Når produktet er stilt inn på den
angitte temperaturen, gir den fra
seg et lydsignal og
temperatursymbolet vil slutte å
blinke.
1. Trykk
for å slå på produktet.
2. Trykk på
gjentatte ganger, til
symbolet for den nødvendige
ovnsfunksjonen blinker.
Displayet viser standardtemperatur. Hvis du
ikke endrer temperaturen innen ca. fem
sekunder, starter produktet.
3. For å endre temperaturen, trykk på
eller .
NORSK
37
Endre temperaturen
1
2
1. Trykk på knappen .
Symbolet ° blinker.
2. Trykk knappen
eller
temperatur.
for å endre
Ovnsfunksjoner
Ovnsfunksjon
Bruksområde
Ovnslys
For å aktivere ovnslampen uten å stille inn på steking.
Matlaging med
luft
For å bake på opptil 3 brettplasseringer samtidig og
for å tørke mat. Når du bruker denne funksjonen, må
du senke ovnstemperaturen med 20 – 40 °C fra standardtemperaturene du vanligvis bruker med funksjonen
Over-/Undervarme.
Over-/Undervarme
For å bake eller steke retter på én brettplassering.
Min. Grill
For å grille flate matvarer midt på risten. Riste brød.
Undervarme
For å bake kaker med sprø bunn og for å hermetisere.
Grilling med vifte For å steke store steker eller fjærkre på én brettplassering. Også for å gratinere og brune.
Baking av brød
og pizza
For å steke på 1 brettplassering, slik at du oppnår en
mer intens bruning og sprø bunn. Når du bruker denne
funksjonen, må du senke ovnstemperaturen med 20 –
40 °C fra standardtemperaturene du vanligvis bruker
med funksjonen Over-/Undervarme.
Tine
For å tine frossen mat.
Overvarme
For å brune brød, kaker og butterdeig. For ettersteking
av ferdigretter.
NORSK
38
Ovnsfunksjon
Bruksområde
Max. Grill
For å grille større mengder flate matvarer og for å riste
brød.
Varmluft
For tilberedning av retter som skal ha samme steketemperatur i mer enn én høyde, uten at smaken overføres
rettene imellom.
Kjøtt
For å tilberede svært møre og saftige steker.
Hold varm
For å holde mat varm.
Pyrolyse
For å rengjøre ovnen. Den høye temperaturen brenner
av gjenværende skitt. Du kan det fjerne det med en klut
når produktet er kaldt.
Restvarmefunksjon
Med funksjonen Steketid
slår ovnen seg
av automatisk noen minutter før tiden er
omme. Ovnen bruker restvarmen til å
fullføre tilberedningen, og sparer dermed
energi.
Restvarmefunksjonen kan bare
brukes hvis steketiden
enn 20 minutter.
ADVARSEL! Ikke sett maten i
stekeovnen før
hurtigoppvarmingsfunksjonen er
avsluttet.
1. Velg en ovnsfunksjon. Endre
temperaturen om nødvendig.
2. Trykk på
er mer
Hurtigoppvarmingsfunksjon
Hurtigoppvarmingsfunksjonen fungerer
bare hvis den nødvendige temperaturen er
100 °C høyere enn den gjeldende
temperaturen i ovnen.
Med hurtigoppvarmingsfunksjonen
reduserer du oppvarmingstiden. Du kan
bruke den sammen med alle
ovnsfunksjonene, unntatt Hold varm og
Tine.
Displayet viser FHU.
Hurtigoppvarmingsfunksjonen starter.
Når hurtigoppvarmingsfunksjonen er ferdig,
høres et lydsignal. FHU slukkes. Den valgte
ovnsfunksjonen fortsetter driften.
3. Sett maten inn i ovnen.
NORSK
39
Klokkefunksjoner
Tabell over klokkefunksjoner
Klokkefunksjon
Bruksområde
Klokkeslett
For å stille inn, endre eller sjekke hva klokken er.
Varselur
For å stille inn nedtellingstid. Denne funksjonen har ingen innvirkning på bruken av produktet.
Skeketid
For å stille inn steketid på ovnen.
Sluttid
Still inn tiden for når ovnen skal slås av.
Displayet viser symbolet for
klokkefunksjonen du har angitt. Når den
valgte tiden er nådd, blinker symbolet, og
du hører et signal i to minutter.
Du kan bruke funksjonene
Steketid
og Sluttid
samtidig for å stille inn tiden for
hvor lenge produktet skal være
aktivert og når det skal slås av.
Dette lar deg aktivere produktet
med utsatt start. Still først inn
Steketid
og så Sluttid
Med funksjonene Steketid
og
Sluttid
slås produktet av
automatisk.
3. Trykk på en knapp for å slå av
lydsignalet.
4. Slå av produktet.
.
Stille inn klokkefunksjoner
Avbryte klokkefunksjonen
For Steketid
og Sluttid , velg en
ovnsfunksjon og temperatur. Det er ikke
nødvendig for Varseluret
en ovnsfunksjon".
1. Trykk på
gjentatte ganger til
symbolet for ønsket klokkefunksjon og
blinker på displayet.
2. Trykk og hold inne knappen
helt til
klokkefunksjonen slukker.
. Se "Stille inn
1. Trykk på
gjentatte ganger, til
symbolet for den nødvendige
klokkefunksjonen blinker.
2. Trykk på
eller
for å angi ønsket
klokkefunksjon.
2
1
40
NORSK
Bruke tilbehøret
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Bruke steketermometeret
Steketermometeret måler
kjernetemperaturen i kjøttet. Når kjøttet har
nådd innstilt temperatur, slår produktet seg
av.
To temperaturer må stilles inn:
• Stekeovnstemperaturen
• Kjernetemperaturen
OBS! Bruk bare
steketermometeret som følger
med produktet eller originale
reservedeler.
Forsikre deg om at steketermometeret sitter
i kjøttet og i stikkontakten under
tilberedningen.
1. Sett spissen på steketermometeret (med
på håndtaket) midt i kjøttet.
2. Slå på produktet.
3. Velg en ovnsfunksjon.
4. Sett pluggen til steketermometeret i
kontakten på toppen av ovnsrommet.
Displayet viser standard ovnstemperatur.
blinker.
Symbolet
5. Trykk på
eller
for å endre
ovnstemperaturen. Innstillingene lagres
automatisk etter 5 sekunder.
blinker og displayet viser
Symbolet
standard kjernetemperatur (60 °C).
6. Trykk på
eller
for å stille inn
kjernetemperaturen. Innstillingene
lagres automatisk etter 5 sekunder.
Anbefalte kjernetemperaturer
50° C
Lett stekt –
Rød
60 °C
Medium – rosa
70 °C
Godt stekt –
Grå
Produktet starter. Aktuell kjernetemperatur
vises i displayet.
Når kjøttet når den angitte
kjernetemperaturen, blinker
NORSK
kjernetemperaturen og
. Et lydsignal
høres i to minutter.
7. Trykk på en vilkårlig knapp for å slå av
lydsignalet
8. Slå av produktet.
9. Ta steketermometeret ut av kontakten
og ta kjøttet ut av produktet.
ADVARSEL! Vær forsiktig når du
tar ut steketermometeret. Det er
varmt. Fare for brannskader.
41
Teleskopskinnene gjør det enklere å sette
inn og ta ut rister og brett.
OBS! Ikke rengjør
teleskopskinnene i
oppvaskmaskinen. Ikke smør
teleskopskinnene.
1
2
°C
°C
Du kan endre valgte
temperaturer når produktet er i
bruk.
Endre den valgte stekeovnstemperaturen
1. Trykk .
2. Trykk på
eller
for å stille
ovnstemperaturen.
Endre den valgte kjernetemperaturen
1. Trykk på
gjentatte ganger, helt til
symbolet
blinker i displayet.
2. Trykk på
eller
for å stille inn
kjernetemperaturen.
Bruke teleskopskinnene
Ta vare på
installasjonsanvisninger for
teleskopskinnene for fremtidig
bruk.
Trekk ut både de
Plasser risten på de
høyre og venstre
teleskopskinnene og
uttrekkbare
skyv dem forsiktig
ovnsskinnene.
inn i produktet.
Sørg for at du trykker teleskopskinnene helt
tilbake i produktet før du lukker ovnsdøren.
Du kan også bruke de
teleskopiske skinnene med
brettene eller pannen som følger
med produktet.
ADVARSEL! Se etter i
kapittelet
"Produktbeskrivelse".
Tilleggsfunksjoner
Bruke barnesikringen
Ovnen må være deaktivert.
Ovnen kan ikke betjenes når
barnesikringen er aktivert.
Ovnsdøren blokkeres når
barnesikring slås på.
Aktivere barnesikringen
Trykk på
og
samtidig, til displayet
viser SAFE.
Barnesikringen er på.
Utfør de samme stegene igjen, for å slå av
barnesikringen.
NORSK
42
Kontrollsignal
For å deaktivere kontrollpipet,
må produktet være slått av.
Det er ikke mulig å slå av lyden
med På/av-knappen.
Trykk og hold inne knappene
og
samtidig i ca. 2 sekunder til du hører et
lydsignal.
Kontrollsignalet er deaktivert.
Utfør de samme stegene igjen for å aktivere
kontrollsignalet.
Automatisk utkobling
Av sikkerhetstilsyn slår produktet seg av
automatisk etter en tid om en ovnsfunksjon
er i drift og du ikke endrer noen innstillinger.
Temperatur (°C)
Utkoplingstid (t)
30 – 115
12,5
120 – 195
8,5
200 – 245
5,5
250 – maksimum
1,5
Automatisk utkobling virker ikke
med funksjonene:
steketermometer, Steketid,
Ferdigtid.
Feilkoder
Hvis noen av parametrene ikke er riktige,
stopper kontrollenheten de aktiverte
funksjonene og displayet viser den aktuelle
feilkoden. Se etter i kapitlet «Feilsøking».
Kjølevifte
Mens produktet er i drift, slår kjøleviften seg
på automatisk for å holde produktets
overflater kalde. Når du slår av produktet,
er kjøleviften aktiv til produktet er kjølt ned.
Sikkerhetstermostat
Feil bruk av produktet eller ødelagte
komponenter, kan medføre alvorlig
overopphetelse. For å forhindre dette har
ovnen en sikkerhetstermostat som avbryter
strømforsyningen. Ovnen slår seg
automatisk på igjen når temperaturen
faller.
Slå av produktet helt etter en automatisk
nødutkopling. Deretter kan du slå den på
igjen.
Råd og tips
Generell informasjon
• Produktet har fem brettplasseringer. Tell
hylleposisjonene fra bunnen av
produktet.
• Produktet har et spesielt system som gjør
at luften sirkulerer og hele tiden
resirkulerer dampen. Dette systemet gjør
det mulig å tilberede maten med damp,
slik at den blir myk inni og sprø utenpå.
Tilberedningstiden og strømforbruket
reduseres til et minimum.
• Fuktighet kan kondensere inne i
produktet eller på glasspanelene på
døren. Dette er normalt. Hold alltid litt
avstand fra produktet når du åpner
produktets dør under tilberedning. For å
redusere kondensen, kan du la produktet
stå på i 10 minutter før du setter inn
maten.
• Tørk vekk eventuell fuktighet etter hvert
bruk av produktet .
• Ikke sett gjenstander rett på bunnen av
produktet og ikke dekk til komponenter
NORSK
43
med aluminiumsfolie under
tilberedningen. Det kan endre
stekeresultatene og skade
emaljebelegget.
• For å unngå for mye røyk i ovnen under
steking, tilsetter du litt vann i grill - /
stekepannen. For å unngå røykkondens,
tilsett vann hver gang vannet tørker opp.
Bake kaker
Steketider
• Ikke åpne ovnsdøren før 3/4 av
steketiden er gått.
• Hvis du bruker to stekebrett samtidig, må
du la et nivå skille dem.
Steketider er avhengig av typen mat,
konsistens og mengde.
Tilberedning av fisk og kjøtt
• Bruk en grill - /stekepanne som er
beregnet på svært fet mat for å forhindre
at ovnen får permanente flekker.
• La kjøttet hvile i ca. 15 minutter før du
skjærer, slik at kraften ikke siver ut.
I begynnelsen, må du følge med på maten
du tilbereder. Finn de beste innstillingene
(varmeinnstilling, tilberedningstid, osv.) for
kokekar, oppskriftene og mengdene du
bruker sammen med dette produktet.
Steketabell
Mengde
(kg)
Matvarer
Funksjon Brettplassering
Temperatur
(°C)
Tid (min)
1 – 1,5
Svinekjøtt
2
180
90 – 120
1 – 1,5
Lammekjøtt
2
175
110 – 130
1
Storfekjøtt
2
200
50 – 70
1 – 1,5
Kylling
2
200
70 – 85
1,2
Kanin
2
175
60 – 80
1,5
And
2
220
120 – 150
4
Kalkun
2
180
210 – 240
1
Fisk
2
190
45 – 60
-
Plommekake
2
160
50 – 60
1
Paier
2
170
80 – 100
-
Kjeks
2 og 4
140 – 150
35 – 40
2
Lasagne
2
180 – 190
25 – 40
NORSK
44
Mengde
(kg)
Matvarer
Funksjon Brettplassering
Temperatur
(°C)
Tid (min)
1
Formbrød
1
190
60 – 70
1
Pizza
1
190 – 210
10 – 20
Stell og rengjøring
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
1
2
Merknader om rengjøring
2
• Rengjør produktets forside med en myk
klut med varmt vann og vaskemiddel.
• For å rengjøre metalloverflater, bruker
du et vanlig vaskemiddel.
• Rengjør produktet innvendig etter hvert
bruk. Fettoppsamling eller andre
matrester kan føre til brann. Risikoen er
høyere for grillpannen.
• Rengjør hardnakket smuss med ovnsrens.
• Rengjør alt tilbehør etter hver bruk og la
det tørke. Bruk en myk klut med varmt
vann og vaskemiddel.
• Hvis du har tilbehør med slippbelegg,
må du ikke rengjøre det med slipende
vaskemidler, skarpe redskaper eller i
oppvaskmaskin. Det kan forårsake skade
på slippbelegget.
Trekk den bakre
delen av
brettstigene ut fra
veggen og ta den
ut.
Bruk omvendt rekkefølge for å montere
hyllestøttene.
Produkter i rustfritt stål eller aluminium
Pyrolyse
Rengjør ovnsdøren kun med en
våt svamp. Tørk den en myk klut.
Du må aldri bruke stålull, syre
eller skurende produkter, da de
kan skade overflaten. Rengjør
ovnens betjeningspanel på
samme måte.
Fjerne hyllestøttene
Fjern brettstigene for å rengjøre ovnen.
1
Trekk den fremre
delen av brettstiger
ut fra sideveggen.
De avrundede endene på
hyllestøttene, må vende
fremover.
OBS! Fjern alt tilbehør og alle
uttakbare brettstiger.
Ikke start den pyrolytiske rengjøringen om
du ikke har lukket ovnsdøren helt og hvis du
ikke har fjernet steketermometeret fra
pluggen.
ADVARSEL! Produktet blir svært
varmt. Fare for brannskader.
NORSK
45
OBS! Hvis det er andre
produkter montert i samme
kabinett må du ikke bruke dem
samtidig som pyrolysefunksjonen.
Dette kan skade produktet.
For å minne deg på at pyrolytisk
rengjøring er nødvendig vil
PYRO blinke i displayet i 15
sekunder etter aktivering og
deaktivering av ovnen. Så lenge
en komplett rengjøringsfunksjon
ikke blir gjennomført, vises
påminnelsen i displayet hver
gang ovnen slås av.
1. Fjern det verste smusset manuelt.
2. Trykk på
gjentatte ganger, til
displayet viser
.
etter
• Displayet viser P1 og
hverandre.
• Et lydsignal gir en påminnelse om å
fjerne alt tilbehør og hyllestøttene fra
produktet.
• Klokkedisplayet viser 1:30.
• Steketid
blinker.
blinker, trykk på
eller
for å
3. Når
stille inn nødvendig prosedyre:
Tilvalg
P1
P2
4. Trykk på
Beskrivelse
Hvis ovnen
ikke er veldig
skitten. Varighet på prosedyre: 1 t 30
min.
Hvis ovnen er
mer skitten.
Varighet på
prosedyre: 2 t
30 min.
for å starte prosedyren.
Linjene på symbolet
tennes en etter en
for å vise at temperaturen i produktet øker.
Symbolet
blinker.
Etter noen minutter låses døren. Displayet
viser symbolet .
For å stoppe
rengjøringsprosedyren før den er
ferdig, trykk på .
Etter at den selvrengjøringen med pyrolyse
er ferdig, viser displayet klokkeslettet.
Ovnsdøren forblir låst. Så snart produktet er
avkjølt, lyder et lydsignal og døren kan
åpnes.
Innstilling av ferdigtid for pyrolyse
Du kan bruke
sluttfunksjonen for å velge
starttid for den pyrolytiske rengjøringen.
1. Start Pyrolyse-funksjonen.
gjentatte ganger, helt til
2. Trykk på
symbolet
blinker.
Displayet viser sluttiden for pyrolysen.
3. Trykk på
eller
for å justere
sluttiden for pyrolysen.
Rengjøring av ovnsdøren
Ovnsdøren har fire glasspaneler.Du kan
fjerne ovnsdøren og de indre
glasspanelene for rengjøring.
Ovnsdøren kan smelle igjen hvis
du prøver å ta ut glasspanelene
før du fjerner ovnsdøren.
OBS! Ikke bruk produktet uten
glasspanelene.
46
NORSK
1
2
7
1
Åpne døren helt, og
hold de to
dørhengslene.
3
Løft og drei
spakene på de to
hengslene.
4
2
Løft først forsiktig
opp og fjern så
glasspanelene én
etter én. Begynn
med det øverste
panelet.
Rengjør glasspanelene med vann og såpe.
Tørk glasspanelene godt.
Når rengjøringen er ferdig, monterer du
glasspanelene og ovnsdøren igjen. Gjenta
trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge.
Lukk ovnsdøren til
Legg døren på et
første åpne
mykt tøystykke på et
posisjon. Trekk så
stabilt underlag.
døren utover og ta
den ut av holderen.
5
6
90°
Frigjør låsesystemet Drei de to festene
for å fjerne de indre 90° og ta dem ut av
glasspanelene.
holderne.
Påse at du setter glasspanelene (A, B og C)
på plass igjen i riktig rekkefølge. Det midtre
panelet (B) har en pynteramme. Sonen med
pynterammene må møte innsiden av døren
på begge sider. Kontroller etter
monteringen at overflaten av
glasspanelrammen (B) med trykk ikke er ru
når du tar på den.
NORSK
47
Skifte lyspære
A
B
Legg en klut nederst innvendig i produktet.
Det hindrer skade på lampedekselet og
ovnsrommet.
C
ADVARSEL! Fare for elektrisk
støt! Ta ut sikringen før du skifter
pæren.
Ovnslampen og lampens glass
kan være veldig varme.
OBS! Bruk alltid en klut når du
skal holde halogenlampen, for å
forhindre at fettrester brenner
seg fast på lampen.
1. Slå av maskinen.
2. Ta ut sikringene i sikringsskapet eller slå
av skillebryteren.
Pass på at du setter det midterste
glasspanelet riktig i holderne.
Baklampe
1. Drei glassdekselet mot urviserne for å ta
det av.
2. Rengjør lampedekselet.
3. Skift ut ovnslyset med en 40 W, 230 V
(50 Hz), 350 °C varmebestandig
lyspære (Tilkoblingstype: G9).
4. Monter glassdekselet.
Feilsøking
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Hva må gjøres, hvis ...
Problem
Mulig årsak
Løsning
Ovnen blir ikke varm.
Stekeovnen er slått av.
Slå på stekeovnen.
Ovnen blir ikke varm.
Klokken er ikke stilt.
Still klokken.
NORSK
48
Problem
Mulig årsak
Løsning
Ovnen blir ikke varm.
Nødvendige innstillinger er
ikke valgt.
Ovnen blir ikke varm.
Den automatiske utkoblings- Se "Automatisk utkobling".
funksjonen er aktivert.
Ovnen blir ikke varm.
Barnesikringen er på.
Se "Bruke barnesikringen".
Ovnen blir ikke varm.
Sikringen har gått.
Kontroller at sikringen er årsaken til funksjonssvikten.
Hvis sikringene går gjentatte
ganger, må du kontakte en
elektriker.
Lampen virker ikke.
Pæren er defekt.
Erstatt lyspæren.
Det tar for lang tid å tilberede maten eller den blir for
fort ferdigstekt.
Temperaturen er for lav eller Juster temperaturen om
for høy.
nødvendig. Følg rådene i
bruksanvisningen.
Damp og kondens legger
seg på maten og i ovnsrommet.
Du har latt retten stå for
lenge i ovnen.
Ikke la maten bli stående i
ovnen lenger enn 15 - 20
minutter etter at tilberedningen er ferdig.
Displayet viser en feilkode
som ikke står i denne tabellen.
Det er en elektrisk feil.
• Deaktiver ovnen med sikringen eller sikkerhetsbryteren i sikringsboksen og
aktiver den igjen.
• Hvis displayet viser en
feilmelding igjen, ta kontakt med et autorisert
serviceverksted.
Servicedata
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du et autorisert servicesenter.
Sørg for at innstillingene er
riktige.
Typeskiltet er plassert på den fremre
rammen til produktet. Ikke fjern typeskiltet
fra ovnsrommet.
Nødvendig informasjon som servicesenteret
trenger, kan du finne på typeskiltet.
Vi anbefaler at du noterer opplysningene her:
Modell (MOD.)
.........................................
NORSK
49
Vi anbefaler at du noterer opplysningene her:
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
Tekniske data
Tekniske data
Mål (innvendig)
Bredde
Høyde
Dybde
Stekebrettets område
1438 cm²
Overelement
2300 W
Undervarme-elementet
1000 W
Grill
2300 W
Vifte
2400 W
Nominell effekt
3480 W
Energitilførsel
230 V
Frekvens
50 Hz
Antall funksjoner
12
480 mm
355 mm
417 mm
Energieffektiv
Produktinformasjon i henhold til EU 66/2014
Modellidentifikasjon
KULINARISK 202.452.09
Energieffektivitetsindeks
100.0
Energiforbruk med standard matmengde, over- og
undervarme
0.93 kWh/syklus
Energiforbruk med standard matmengde, viftetvunget modus
0.85 kWh/syklus
Antall hulrom
1
NORSK
50
Varmekilde
Elektrisitet
Volum
72 l
Type ovn
Innebygd ovn
Masse
39.0 kg
EN 60350-1 – Elektriske kjøkkenapparater
– Del 1: Typer, ovner, dampovner og griller
– metoder for måling av ytelse.
Energisparende
Produktet har noen funksjoner som hjelper
deg å spare energi under vanlig matlaging.
• Generelle tips
– Sørg for at ovnsdøren er skikkelig
lukket når produktet er i gang og
hold den lukket så mye som mulig
under tilberedningen.
– Bruk metalltallerkener for å forbedre
energisparing.
– Sett maten i ovnen uten å varme den
opp, hvis det er mulig.
– Sett ned ovnstemperaturen når
steketiden er lengre enn 30 minutter,
3-10 minutter før slutten av
steketiden, avhengig av hvor lang
den er. Restvarmen i ovnen vil
fortsette å steke.
– Bruk restvarmen til å varme opp
annen mat.
• Varmluft – når det er mulig, bruk
tilberedningsfunksjoner med vifte for å
spare energi.
• Restvarme
– I noen ovnsfunksjoner aktiveres
varmeelementene automatisk 10 %
tidligere hvis et program med
tidsvalg (Steketid, Sluttid) er aktivert
og koketiden er lenger enn 30
minutter. Viften og lampen vil
fortsette drift.
• Hold mat varm – hvis du vil bruke
restvarmen til å holde måltidet varmt,
velg lavest mulig temperaturinnstilling.
Displayet viser restvarmetemperaturen.
BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å
beskytte miljøet, menneskers helse og for å
resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast produkter
som er merket med symbolet sammen
med husholdningsavfallet. Produktet kan
leveres der hvor tilsvarende produkt selges
eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
IKEA EUROPA GARANTI
Hvor lenge er garantien fra IKEA gyldig?
Denne garantien gjelder i fem (5) år fra
datoen apparatet ble opprinnelig kjøpt hos
IKEA, med mindre apparatets merke er
LAGAN. I så fall gjelder garantien bare i to
(2) år. Originalkvitteringen kreves som
kjøpsbevis. Dersom reparasjoner utføres i
NORSK
51
løpet av garantitiden, forlengers ikke
garantiperioden for apparatet.
defekte produktet eller erstatte det med det
samme eller et tilsvarende produkt.
Hvilke apparater dekkes ikke av (5)
femårsgarantien fra IKEA?
Det som ikke dekkes av denne garantien
Apparater med merkenavnet LAGAN, samt
alle apparater som ble kjøpt hos IKEA før 1.
august 2007.
Hvem utfører servicearbeidet?
Serviceleverandøren til IKEA vil utføre
servicearbeidet gjennom sin egen
serviceorganisasjon eller et autorisert
servicenettverk.
Hva dekker garantien?
Garantien dekker feil ved apparatet som
skyldes fabrikasjons- eller materialfeil fra
datoen det ble kjøpt hos IKEA. Garantien
gjelder bare for husholdningsbruk.
Garantiunntakene står oppført under
overskriften ”Det som ikke dekkes av denne
garantien” I garantiperioden dekker
garantien kostnadene forbundet med å
reparere eventuelle feil, dvs. reparasjoner,
deler, arbeids- og reiseutgifter vil dekkes,
forutsatt at apparatet står tilgjengelig og
kan repareres uten ekstrautgifter og at
feilen skyldes fabrikasjons- eller
materialfeil. Europarådets direktiv
(99/44/EG) og relevante lokale forskrifter
gjelder. Utskiftete deler skal bli IKEA sin
eidom.
Det IKEA ikke gjør for å utbedre
problemet.
IKEA sin utpekte serviceleverandør vil
undersøke produktet og bestemme etter
eget skjønn om det dekkes av denne
garantien. Dersom problemet er funnet å
være dekket av garantien, vil IKEA sin
serviceleverandør eller autorisert
servicepartner i sitt egent servicenettverk
etter eget skjønn, enten reparere det
• Slitasje i forbindelse med bruk.
• Forsettelig eller uaktsom skade, skade
som følge av at bruksanvisningen ikke
ble fulgt, feil installering eller tilkobling til
feil spenning, kjemisk eller elektrokjemisk
reaksjonsskade, rust, korrodering eller
vannskade, inkludert, men ikke
begrenset til, skade som følge av for høyt
kalkinnhold i vannet, samt miljøskade.
• Forbruksdeler, inkludert batterier og
pærer/dioder.
• Dekorative deler eller deler som ikke
fungerer og som ikke har noen virkning
på bruken av apparatet, inkludert riper
og eventuelle fargeforskjeller.
• Tilfeldig skade påført av fremmede
legemer eller substanser og rengjøring
eller fjerning av blokkeringer fra filtre,
uttømmingssystem eller såpeskuffer.
• Eventuell skade på følgende deler:
keramikkglass, tilbehør, servise- og
bestikkurver, fylling og uttømmingsrør,
pakninger, lamper og lampedeksler,
skjermer, knotter, kabinett eller deler av
kabinett. Med mindre det ikke kan
bevises at slik skade skyldes
fabrikasjonsfeil.
• Tilfeller det ikke kan påvises noen feil
under et besøk av en servicetekniker.
• Reparasjoner som ikke utføres av våre
tilsatte serviceleverandører og/eller en
autorisert og kontrahert servicepartner
eller dersom ikke-originaldeler er brukt.
• Reparasjoner som skyldes en installasjon
som er utført feil eller i strid med
spesifikasjonene.
• Apparatbruk i andre miljø enn
husholdningsmiljø, dvs. i et fagmessig
bruksområde.
• Skader oppstått under transport. Dersom
en kunde selv transporterer dette
produktet til sitt hjem eller til annen
adresse, er ikke IKEA ansvarlig for
eventuell skade som kan oppstå under
NORSK
transporten. Dersom imidlertid IKEA
leverer dette produktet til kundens
leveringsadresse, vil eventuell skade som
kan oppstå under denne transporten
være dekket av denne garantien.
• Kostnad for utføring av første gangs
installasjon av et apparat fra IKEA. Hvis
imidlertid en serviceyter fra IKEA eller
dennes autoriserte servicepartner
reparerer eller erstatter apparatet i
samsvar med vilkårene i denne
garantien, vil serviceyteren eller hans
autoriserte servicepartner gjeninstallere
det reparerte apparatet eller installere
det erstattede apparatet, hvis
nødvendig.
Disse restriksjonene gjelder ikke for arbeid
som utføres av en kvalifisert spesialist som
bruker våre originaldeler for å tilpasse
apparatet i samsvar med tekniske
sikkerhetsspesifikasjoner for et annet EUland.
Landenes lover gjelder på følgende vis
IKEA-garantien gir deg spesifikke
rettigheter som dekker, eller overgår, de
lokale juridiske krav som kan variere fra
land til land. Garantien vil på ingen måte gi
dårligere betingelser enn hva de lokale
forbrukerlovgivningen krever.
52
sikkerhetsinformasjonen i
bruksanvisningen.
Godkjent kundeservice for apparater fra
IKEA:
Ikke nøl med å ta kontakt med kundeservice
hos IKEA for å:
1. fremsette et krav under denne
garantien,
2. be om forklaring på installasjonen av
IKEA-apparatet i dedikerte
kjøkkeninnredninger fra IKEA.
Serviceavdelingen kan ikke forklare:
• den generelle installasjonen av et
IKEA-kjøkken,
• tilkobling av elektrisitet (dersom
maskinen leveres uten kabel og
støpsel), vann eller gass da dette må
utføres av en autorisert
servicemontør,
3. be om forklaring av innhold og
spesifikasjoner i bruksanvisningen til
IKEA-apparatet.
For å forsikre deg om at vi kan hjelpe deg
på best mulig måte, må du lese
monteringsanvisningen og/eller anvisningene i brukerhåndboken før du
kontakter oss
Slik når du oss dersom du trenger service
Gyldighetsområde
Service på apparater som er kjøpt i ett EUland og brakt til et annet EU-land, vil
utføres innenfor rammen til
garantibetingelsene som gjelder i det nye
landet. Plikten til å utføre servicearbeid
innenfor garantirammen er bare tilstede
dersom:
• apparatet samsvarer med, og er
installert i samsvar med de tekniske
spesifikasjonene som gjelder for landet
garantikravet er fremsatt,
• apparatet samsvarer med, og er
installert i samsvar med de
monteringsanvisningen og
På siste side av denne håndboken finner du
den komplette listen over kontakter som er
godkjent av IKEA samt deres nasjonale
telefonnumre.
NORSK
For å oppnå raskere service,
anbefaler vi deg at du bruker
der spesifikke telefonnumrene
som står oppført bakerst i denne
håndboken. Referer alltid til
numrene oppført i heftet til det
aktuelle apparatet du trenger
hjelp for. Før du ringer oss, bør
du forsikre deg at du har for
hånden IKEAS apparatnummer
(8-sifret nummer) for apparatet
som du trenger hjelp med.
TA VARE PÅ KVITTERINGEN!
Den er ditt kjøpsbevis og er
nødvendig for at garantien skal
gjelde. Merk deg at kvitteringen
også viser IKEA-apparatets navn
og nummer (8-sifret nummer) for
hvert apparat du har kjøpt.
Trenger du mer hjelp?
Hvis du har flere spørsmål som ikke gjelder
kundeservice for ditt apparat, kan du
kontakte callsenteret for den nærmeste
IKEA-butikken. Vi anbefaler at du leser
dokumentasjonen til apparatet grundig før
du kontakter oss.
53
54
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
България
00359888164080
0035924274080
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Česká republika
246 019721
Cena za místní hovor
Danmark
70 15 09 09
Landstakst
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. 09.00 - 16.00
1 søndag pr. måned, normalt første
søndag i måneden
Deutschland
+49 1806 33 45
32*
* 0,20 €/Verbindung aus dem Festnetz
max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
8 bis 20 Werktage
Ελλάδα
211 176 8276
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
9 à 21. En semaine
Trošak poziva 27 lipa po minuti
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
Hrvatska
00385 1 6323 339
Ireland
0 14845915
National call rate
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Innanlandsgjald fyrir síma
9 til 18. Virka daga
Italia
02 00620818
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
061 998 0549
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Nederland
0900 235 45 32
en/of
0900 BEL IKEA
15 cent/min., starttarief 4.54 cent
en gebruikelijke belkosten
ma - vr 08.00 - 20.00,
zat 09.00 - 20.00
(zondag gesloten)
Norge
815 22052
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
0810 300486
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
012 297 8787
Stawka wg taryfy krajowej
Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal
211557985
Chamada Nacional
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
România
021 211 08 88
Tarif apel naţional
8 - 20 în zilele lucrătoare
Действующие телефонные тарифы
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
Россия
8 495 6662929
Schweiz
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
8 bis 20 Werktage
Suisse
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
(02) 3300 2554
Cena vnútroštátneho hovoru
8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi
030 6005203
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Sverige
0775 700 500
lokalsamtal (lokal taxa)
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
Türkiye
212 244 0769
Ulusal arama ücreti
Hafta içi saat 09:00’dan 18:00’a kadar
Україна
044 586 2078
Міжміськи дзвінки платні
9 - 21 В робочі дні
United Kingdom
020 3347 0044
National call rate
9 till 21. Weekdays
Slovenija
www.ikea.com
Србија
www.ikea.com
*
55
867304237-A-432014
© Inter IKEA Systems B.V. 2014
21552
AA-720207-3
Download PDF

advertising