FI
KULINARISK
SE
SUOMI
SVENSKA
4
29
4
SUOMI
Sisältö
Turvallisuusohjeet
Turvallisuusohjeet
Asennus
Laitteen kuvaus
Käyttöönotto
Päivittäinen käyttö
Kellotoiminnot
Lisävarusteiden käyttäminen
4
6
8
9
10
11
14
15
Lisätoiminnot
Vihjeitä ja neuvoja
Hoito ja puhdistus
Vianmääritys
Tekniset tiedot
Energiatehokkuus
YMPÄRISTÖNSUOJELU
IKEA-TAKUU
17
18
19
23
24
25
26
26
Oikeus muutoksiin pidätetään.
Turvallisuusohjeet
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta
ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai
omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä
asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen mukana
tulevia käyttökertoja varten.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt,
joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän
riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen
käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun
heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen
käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun se
on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen kosketettavissa olevat
osat ovat kuumia.
Jos laitteessa on lapsilukko, suosittelemme sen käyttämistä.
Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman
valvontaa.
SUOMI
•
5
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei
heitä valvota jatkuvasti.
Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Asennuksen ja johdon vaihtamisen saa suorittaa vain
ammattitaitoinen henkilö.
Laitteen sisäosa kuumenee käytön aikana. Älä kosketa
laitteen lämpövastuksiin. Käytä aina uunikintaita, kun
käsittelet lisävarusteita tai uunivuokia.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin aloitat
huoltotoimenpiteet.
Varmista ennen lampun vaihtoa, että laite on pois päältä.
Näin vältät mahdollisen sähköiskun.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia
lasiluukun puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa,
mistä voi olla seurauksena luukun lasin särkyminen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike
tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Irtoava lika tulee poistaa ennen pyrolyysipuhdistuksen
suorittamista. Poista kaikki varusteet uunin sisältä.
Poista kannatinkiskot vetämällä ensin kannatinkiskon
etuosasta ja sen jälkeen takaosa irti sivuseinistä. Kiinnitä
uunipeltien kannatinkiskot takaisin paikalleen suorittamalla
toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.
Käytä ainoastaan tähän laitteeseen suositeltua
paistolämpömittaria.
6
SUOMI
Turvallisuusohjeet
Asennus
VAROITUS! Asennuksen saa
suorittaa vain ammattitaitoinen
henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai
käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä.
• Älä koskaan vedä laitetta sen kahvasta
kiinni pitäen.
• Varmista, että laite asennetaan
turvallisten rakenteiden alapuolelle ja
lähelle.
• Laitteen sivujen on oltava saman
korkuisten laitteiden tai kalusteiden
lähellä.
Sähköliitäntä
VAROITUS! Tulipalo- ja
sähköiskuvaara.
• Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan vastuulle.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilven sähkötiedot
vastaavat kotitalouden sähköverkon
arvoja. Ota muussa tapauksessa
yhteyttä sähköasentajaan.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan
vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa vain
valtuutetuttu huoltoliike.
• Älä anna virtajohtojen koskettaa laitteen
luukkua tai päästä niitä sen lähelle,
varsinkaan luukun ollessa kuuma.
• Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
iskusuojat tulee asentaa niin, ettei niiden
irrotus onnistu ilman työkaluja.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla
laitteen asennuksen jälkeen.
• Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Käytä vain asianmukaisia eristyslaitteita:
suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat
sulakkeet on irrotettava kannasta),
vikavirtakytkimet ja kontaktorit.
• Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on oltava
vähintään 3 mm.
• Sulje laitteen luukku kokonaan ennen
pistokkeen liittämistä pistorasiaan.
• Tämä kodinkone vastaa Euroopan
yhteisön. direktiivejä.
Käyttö
VAROITUS! Henkilövahinkojen,
palovammojen ja sähköiskujen
tai räjähdyksen vaara.
• Käytä laitetta vain kotiympäristössä.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
• Kytke laite pois toiminnasta jokaisen
käyttökerran jälkeen.
• Avaa laitteen luukku varoen laitteen
ollessa toiminnassa. Laitteesta voi tulla
kuumaa ilmaa.
• Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
7
SUOMI
• Älä paina avointa uunin luukkua.
• Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
• Avaa laitteen luukku varoen. Alkoholia
sisältävät aineet voivat kehittää helposti
syttyvän alkoholin ja ilman seoksen.
• Älä anna kipinöiden tai avotulen päästä
laitteeseen avatessasi luukkua.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS! Laite voi muutoin
vaurioitua.
• Emalipinnan vaurioitumisen tai
värimuutoksien estäminen:
– Älä aseta uunivuokia tai muita
esineitä suoraan laitteen pohjalle.
– Älä aseta alumiinifoliota suoraan
laitteen pohjalle.
– Älä aseta vettä suoraan kuumaan
laitteeseen.
– älä säilytä kosteita astioita tai ruokia
laitteessa sen käytön jälkeen.
– Ole varovainen, kun irrotat tai
kiinnität lisävarusteita.
• Emalipintojen värimuutokset eivät
vaikuta laitteen toimintaan. Niitä ei
katsota viaksi takuuoikeudellisessa
mielessä.
• Käytä korkeareunaista uunivuokaa
kosteiden leivonnaisten paistamisessa.
Hedelmä- ja marjamehut voivat jättää
pysyviä jälkiä.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää muihin
tarkoituksiin, esimerkiksi huoneen
lämmittämiseen.
• Pidä uunin luukku aina kiinni
ruoanvalmistuksen aikana.
• Jos laite asennetaan kalusteen paneelin
(esim. oven) taakse, ovea ei saa koskaan
sulkea laitteen ollessa toiminnassa.
Lämpöä tai kosteutta voi kertyä suljetun
kalusteen paneelin taakse ja laite,
kotelointi tai lattia voi sen seurauksena
vaurioitua. Älä sulje kalusteen paneelia
ennen kuin laite on jäähtynyt kokonaan
käytön jälkeen.
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Ne voivat aiheuttaa
henkilövahinkoja, tulipaloja tai
laitteen vaurioitumisen.
• Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
• Tarkista, että laite on kylmä. Vaarana on
lasilevyjen rikkoutuminen.
• Vaihda välittömästi vaurioituneet luukun
lasipaneelit. Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
• Ole varovainen irrottaessasi luukkua.
Luukku on painava!
• Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali ei vaurioidu.
• Laitteeseen jäänyt rasva tai ruoka voi
aiheuttaa tulipalon.
• Jos käytät uuninpuhdistussuihketta,
noudata tuotepakkauksessa olevia
turvallisuusohjeita.
Pyrolyysipuhdistus
Tulipalo- ja palovammavaara.
• Ennen pyrolyysi- tai
käyttöönottotoiminnon käyttöä on
uunista poistettava:
– ylimääräiset ruokajäämät, öljy- tai
rasvaroiskeet/-jäämät
– irrotettavat varusteet (mukaan lukien
tuotteen mukana toimitetut ritilät,
kannattimet jne.), erityisesti
tarttumattomat kattilat, pannut, pellit,
välineet jne.
• Lue kaikki pyrolyysipuhdistuksen ohjeet
huolellisesti.
• Pidä lapset poissa laitteen luota silloin,
kun pyrolyysipuhdistus on käynnissä.
Laite kuumenee erittäin kuumaksi ja
kuumaa ilmaa pääsee etuosan
jäähdytysaukoista.
SUOMI
• Pyrolyysipuhdistus on korkealla
lämpötilalla toimiva toiminto, jonka
aikana ruokajäämistä ja
valmistusmateriaaleista voi syntyä
höyryjä. Tämän vuoksi käyttäjän on
erittäin suositeltavaa:
– varmistaa hyvä tuuletus
pyrolyysipuhdistuksen aikana ja sen
jälkeen
– varmistaa hyvä tuuletus ensimmäisen
maksimilämpötilan käyttökerran
aikana ja sen jälkeen.
• Ihmisistä poiketen jotkin linnut ja
matelijat voivat olla erittäin herkkiä
pyrolyysiuunien puhdistuksen aikana
mahdollisesti muodostuville höyryille.
– Varmista, ettei laitteen lähettyvillä
ole eläimiä (varsinkaan lintuja)
pyrolyysipuhdistuksen aikana ja sen
jälkeen ja käytä ensin
maksimilämpötilaa hyvin tuuletetussa
tilassa.
• Myös pienet kotieläimet voivat olla
erittäin herkkiä pyrolyysiuunien lähellä
tapahtuville lämpötilamuutoksille, kun
pyrolyysipuhdistus on toiminnassa.
• Keittoastioiden, pannujen, tarjottimien,
ruoanlaittovälineiden jne. tarttumattomat
pinnat voivat vaurioitua pyrolyysiuunien
pyrolyysipuhdistuksen korkean
lämpötilan seurauksena ja niistä voi
päästä myös pienessä määrin haitallista
höyryä.
• Yllä kuvatut pyrolyysiuuneista/
ruokajäämistä muodostuvat höyryt eivät
ole haitallisia ihmisille, tämä koskee
myös pikkulapsia ja heikkokuntoisia
henkilöitä.
8
Sisävalo
• Käytä ainoastaan kodinkoneisiin
tarkoitettuja hehkulamppuja tai
halogeenilamppua. Älä käytä sitä
rakennuksen valaisemiseen.
VAROITUS! Sähköiskun vaara.
• Ennen lampun vaihtamista laite on
irrotettava pistorasiasta.
• Käytä ainoastaan ominaisuuksiltaan
samanlaisia lamppuja.
Hävittäminen
VAROITUS! Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
• Poista luukku, jotta lapset ja eläimet
eivät voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
• Pakkausmateriaalit:
Pakkausmateriaalit ovat
ympäristöystävällisiä ja ne voidaan
kierrättää. Muoviosiin on merkitty
kansainvälinen materiaalin tunniste,
esim. PE ja PS. Vie pakkausmateriaalit
niille tarkoitettuihin
jätteenkeräyssäiliöihin.
Huolto
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
Asennus
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Asennus
Lue asennusohjeet.
Sähköliitäntä
VAROITUS! Sähköliitäntä on
annettava ammattitaitoisen
sähköasentajan tehtäväksi.
SUOMI
9
Valmistaja ei vastaa vahingoista,
jos kappaleiden
"Turvallisuusohjeet" ohjeita ei ole
noudatettu.
Laitteen mukana toimitetaan ainoastaan
virtajohto.
Johto
Asennuksen tai vaihdon johtotyypit:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Kokonaisteho (W) Johdon läpileikkaus
(mm²)
enintään 1380
3 x 0,75
enintään 2300
3x1
enintään 3680
3 x 1,5
Maadoitusjohdon (vihreä/keltainen) on
oltava 2 cm pitempi vaihejohtimeen ja
nollajotimeen (sininen ja ruskea johto)
verrattuna.
Määritä johdon läpileikkaus tunnuskilven
kokonaistehon ja taulukon mukaan:
Laitteen kuvaus
Laitteen osat
1
2
4
3
4
5
3
6
5
9
2
8
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Käyttöpaneeli
Elektroninen ohjelmointilaite
Paistolämpömittarin pistorasia
Grilli
Valo
Puhallin
Uunipeltien kannatinkisko, irrotettava
Arvokilpi
Kannatintasot
7
Varusteet
• Paistoritilä x 2
Käytetään keittoastioiden, kakkuvuokien
ja paistien alustana.
• Leivinpelti x 1
Kakkuja ja pikkuleipiä varten.
• Grilli / uunipannu x 1
Käytetään leivonnassa, paistamisessa tai
rasvankeruuastiana.
• Paistolämpömittari x 1
Osoittaa ruoan kypsyyden.
• Teleskooppikannattimet x 2 sarjaa
Ritilöitä ja leivinpeltiä varten.
10
SUOMI
Käyttöönotto
Esikuumennus
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Esikuumenna tyhjä laite jäljelle jääneen
rasvan polttamiseksi pois.
Uuden laitteen puhdistaminen
Puhdista laite ennen ensimmäistä
käyttökertaa.
Aseta varusteet ja irrotettavat kannattimet
takaisin alkuperäiseen asentoon.
1. Valitse toiminto
ja
maksimilämpötila.
2. Anna laitteen käydä 1 tunti.
ja
3. Valitse toiminto
maksimilämpötila.
4. Anna laitteen käydä 15 minuuttia.
Varusteet voivat kuumentua tavallista
enemmän. Laitteesta voi tulla hajua ja
savua. Tämä on normaalia. Tarkista, että
huoneen ilmavirtaus on riittävä.
Kellonajan asetus
Mekaanisen lapsilukon käyttäminen
Poista kaikki lisävarusteet ja irrotettavat
uunipeltien kannatinkiskot laitteesta.
Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja
puhdistus".
Kellonaika on asetettava ennen
uunin käyttämistä.
Kun uuni kytketään sähköverkkoon tai kun
on tapahtunut sähkökatkos, symboli
vilkkuu.
Laitteen lapsilukko on asennettu ja kytketty
toimintaan. Se sijaitsee uunin
käyttöpaneelin alapuolella, oikealla
puolella.
Kun lapsilukko on asennettu, uunin luukku
avataan nostamalla lukituksen vipua kuvan
mukaisesti.
Aseta kellonaika painamalla painiketta
tai .
Aika-asetuksen muuttaminen
1. Paina -painiketta toistuvasti, kunnes
vilkkuu.
symboli
2. Aseta kellonaika painamalla painiketta
tai .
2
Vilkkuminen lakkaa noin viiden sekunnin
kuluttua ja näytössä näkyy asetettu aika.
1
Sulje luukku vetämättä lapsilukon vipua.
Poista lapsilukko käytöstä avaamalla
uuninluukku ja poistamalla lapsilukko Torxavaimella. Torx-avain löytyy uunin
varustepussista.
SUOMI
11
Päivittäinen käyttö
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Näyttö
A
B
C
A) Keittotoiminto
B) Lämpötila
C) Aika
Painikkeet
Painike
Toiminto
kuvaus
Virtakytkin
Uunin kytkeminen toimintaan ja pois toiminnasta.
Valinta
Uunin toimintojen asettaminen.
Pikakuumennus
Pikakuumennus-toiminnon käynnistäminen.
Pyrolyysi
Pyrolyysipuhdistuksen käynnistäminen.
Miinus, plus
Aika-asetuksen ja lämpötilan säätäminen.
Kello
Kellotoiminnon asettaminen.
SUOMI
12
3. Lämpötilaa voidaan muuttaa
painamalla painiketta
tai
Uunin toimintojen valitseminen
Kun asetat uunitoiminnon,
lämpötilan symboli
vilkkuu.
Symboli osoittaa, että laitteen
lämpötila nousee.
Kun laite on saavuttanut asetetun
lämpötilan, laitteesta kuuluu
äänimerkki ja lämpötilan symboli
lakkaa vilkkumasta.
1. Kytke laite toimintaan painamalla
painiketta .
2. Paina -painiketta toistuvasti, kunnes
vastaavan uunin toiminnon symboli
vilkkuu.
Näytössä näkyy oletuslämpötila. Jos
lämpötilaa ei muuteta noin viiden sekunnin
kuluessa, uuni käynnistyy.
.
1
2
Lämpötilan muuttaminen
1. Paina painiketta .
Symboli ° vilkkuu.
2. Aseta lämpötila painamalla painiketta
tai .
Uunin toiminnot
Uunin toiminto
Käyttötarkoitus
Uunivalo
Lampun sytyttäminen ilman uunitoimintoa.
Kiertoilma
Korkeintaan kolmella kannatintasolla kypsentäminen
samanaikaisesti ja ruokien kuivaminen. Kun käytät tätä
toimintoa, laske uunin lämpötilaa 20 - 40 °C perinteisen (Ylä + alalämpö) toiminnon normaalista lämpötilasta.
Perinteinen kypsennys (Ylä- ja
alalämpö)
Ruokien ja leivonnaisten paistaminen yhdellä tasolla.
Grillaus
Matalien ruokalajien grillaus ritilän keskellä. Leivän
paahtaminen.
Alalämpö
Rapeapohjaisten kakkujen paistaminen ja säilöminen.
Kiertoilmagrilli
Suurikokoisten luita sisältävien lihapalojen tai lintupaistien paistaminen yhdellä kannatintasolla. Gratinointi ja
ruskistus.
SUOMI
13
Uunin toiminto
Käyttötarkoitus
Leipä ja pizza
Voimakkaamman ruskistuksen tai rapean pohjan vaativien ruokien paistaminen yhdellä kannatintasolla. Kun
käytät tätä toimintoa, laske uunin lämpötilaa 20 - 40
°C perinteisen (Ylä + alalämpö) toiminnon normaalista
lämpötilasta.
Sulatus
Pakasteiden sulattaminen.
Ylälämpö
Päältä ruskistetut leivät, kakut ja leivonnaiset. Valmiiden ruokien loppukypsennys.
Maksigrilli
Matalien ja suurien ruokamäärien grillaus sekä leivän
paahtaminen.
Kiertoilma
Saman paistolämpötilan vaativien ruokien paistaminen
samanaikaisesti useammalla kannatintasolla ilman, että tuoksut sekoittuvat.
Liha
Murean ja mehukkaan ruoan kypsentäminen.
Lämpimänä pito
Tarkoitettu ruokien lämpimänä pitämiseen.
Pyrolyysi
Uunin puhdistaminen. Korkea lämpötila polttaa jäljelle
jääneen lian pois. Lika voidaan tämän jälkeen poistaa
liinalla, kun laite on jäähtynyt.
Jälkilämpötoiminto
Pikakuumennustoiminto
Kestoaika
-toiminnossa uuni kytkeytyy
automaattisesti pois toiminnasta joitakin
minuutteja ennen aika-asetuksen
päättymistä. Uuni käyttää jälkilämpöä
kypsennyksen viimeistelyyn kuluttamatta
energiaa.
Pikakuumennus-toiminto edellyttää, että
vaadittu lämpötila on 100 °C nykyistä uunin
lämpötilaa korkeampi.
Jälkilämpötoiminto edellyttää,
että Kestoaika
-toiminnon
aika-asetus on vähintään 20
minuuttia.
Pikakuumennus-toiminnon avulla voidaan
lyhentää esikuumennusaikaa. Voit käyttää
sitä kaikkien uunitoimintojen kanssa
Lämpimänä pito ja Sulatus -toimintoja
lukuun ottamatta.
SUOMI
14
VAROITUS! Älä aseta ruokaaineita uuniin, ennen kuin
Pikakuumennus-toiminto on
suoritettu loppuun.
1. Valitse haluamasi uunitoiminto. Muuta
tarvittaessa lämpötilaa.
2. Paina
Näytössä näkyy FHU. Pikakuumennustoiminto käynnistyy.
Kun Pikakuumennus-toiminto päättyy,
laitteesta kuuluu äänimerkki. FHU sammuu.
Asetettu uunitoiminto jatkaa toimintaa.
3. Aseta ruoka-ainekset uuniin.
Kellotoiminnot
Kellotoimintojen taulukko
Kellotoiminto
Käyttötarkoitus
Kellonaika
Kellonajan asettaminen, muuttaminen tai tarkistaminen.
Hälytinajastin
Hälytinajastimen asettaminen. Tämä toiminto ei vaikuta millään tavalla laitteen toimintaan.
Kestoaika
Uunin kypsennysajan asettaminen.
Lopetus
Uunin sammumisen kellonajan asettaminen.
Voit käyttää toimintoa Kestoaika
Kellotoimintojen asettaminen
ja Lopetus
samanaikaisesti
laitteen toiminta- ja
sammutusajan asettamiseksi.
Tämä mahdollistaa laitteen
käynnistämisen viiveellä. Aseta
Ohjelmoi Kestoaika
ja Lopetus
toiminnot asettamalla uunin toiminto ja
lämpötila. Tämä ei koske hälytinajastinta
ensin Kestoaika
Lopetus
.
ja sitten
. Katso kohta "Uunin toimintojen
valitseminen".
1. Paina -painiketta toistuvasti, kunnes
vastaavan kellotoiminnon symboli
vilkkuu.
2. Aseta haluamasi kellotoiminto
painamalla
tai .
SUOMI
15
3. Voit sammuttaa äänimerkin painamalla
mitä tahansa painiketta.
4. Kytke laite pois päältä.
Kellotoimintojen peruuttaminen
2
1
Näytössä näkyy asettamasi kellotoiminnon
symboli. Kun asetettu aika päättyy, symboli
vilkkuu ja laitteesta kuuluu äänimerkki
kahden minuutin ajan.
Kestoaikaja Lopetus
toiminnoissa laite sammuu
automaattisesti.
1. Paina -painiketta toistuvasti, kunnes
vastaavan kellotoiminnon symboli ja
vilkkuvat näytössä.
2. Paina ja pidä alhaalla painiketta ,
kunnes kellotoiminto sammuu.
-
Lisävarusteiden käyttäminen
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
4. Kytke paistolämpömittarin pistoke uunin
yläosassa olevaan pistorasiaan.
Paistolämpömittarin käyttäminen
Paistolämpömittari mittaa lihan
sisälämpötilan. Kun lihan lämpötila on
saavuttanut asetetun lämpötilan, laite
kytkeytyy pois päältä.
Paistolämpömittaria käytettäessä on
asetettava kaksi lämpötilaa:
• Uunin lämpötila
• Ruoan sisälämpötila
HUOMIO! Käytä vain laitteen
mukana toimitettua
paistolämpömittaria tai
alkuperäisiä varaosia.
Varmista, että paistolämpömittari pysyy
lihassa ja sen pistoke pistorasiassa koko
kypsennyksen ajan.
1. Aseta paistolämpömittarin kärki (
kädensijassa) lihan keskelle.
2. Kytke laite toimintaan.
3. Valitse haluamasi uunitoiminto.
Näytössä näkyy uunin oletuslämpötila.
vilkkuu.
Symboli
5. Muuta uunin lämpötilaa painamalla
painiketta
tai . Asetukset
tallentuvat automaattisesti 5 sekunnin
kuluttua.
SUOMI
16
Symboli
vilkkuu ja näytössä näkyy
paistolämpömittarin oletuslämpötila (60
°C).
6. Aseta paistolämpömittarin lämpötila
painamalla painiketta
tai .
Asetukset tallentuvat automaattisesti 5
sekunnin kuluttua.
1. Paina painiketta
toistuvasti, kunnes
symboli
vilkkuu näytössä.
2. Aseta paistolämpömittarin lämpötila
tai .
painamalla painiketta
Teleskooppikannattimien käyttö
Säilytä teleskooppikannattimien
asennusohjeet tulevia
käyttökertoja varten.
Suositellut lihan sisälämpötilat
50 °C
Puoliraaka
60 °C
Medium
70 °C
Kypsä
Laite käynnistyy. Senhetkinen
paistolämpömittarin lämpötila näkyy
näytössä.
Kun liha on saavuttanut asetetun
paistolämpömittarin lämpötilan,
paistolämpömittarin lämpötila ja
vilkkuvat näytössä. Laitteesta kuuluu
äänimerkki kahden minuutin ajan.
7. Voit sammuttaa äänimerkin painamalla
mitä tahansa painiketta.
8. Kytke laite pois päältä.
9. Irrota paistolämpömittari pistorasiasta
ja poista liha uunista.
VAROITUS! Irrota
paistolämpömittari varovasti. Se
on kuuma. Olemassa on
palovammojen vaara.
Voit muuttaa asetettuja
lämpötiloja vain, kun laite on
toiminnassa.
Asetetun uunin lämpötilan muuttaminen
1. Paina painiketta .
2. Aseta uunin lämpötila painamalla
painiketta
tai .
Asetetun paistolämpömittarin lämpötilan
muuttaminen
Ritilät voidaan asettaa ja poistaa
helpommin teleskooppikannattimien avulla.
HUOMIO!
Teleskooppikannattimia ei saa
pestä astianpesukoneessa. Älä
voitele teleskooppikannattimia.
1
2
°C
Vedä oikea ja
vasen
teleskooppikisko
ulos.
°C
Aseta ritilä
teleskooppikannatti
mien päälle ja
työnnä ne varovasti
laitteeseen.
Varmista, että painat
teleskooppikannattimet kokonaan
laitteeseen ennen uuninluukun sulkemista.
Voit käyttää
teleskooppikannattimia myös
laitteen mukana toimitettujen
peltien tai pannujen kanssa.
VAROITUS! Lue
ohjeet kohdasta
"Laitteen kuvaus".
17
SUOMI
Lisätoiminnot
Lapsilukon käyttäminen
Uunin on oltava pois päältä.
Kun lapsilukko on toiminnassa,
uunia ei voi käyttää. Uuninluukku
lukittuu, kun lapsilukko kytketään
päälle.
Lapsilukon kytkeminen toimintaan
Paina painiketta
ja
samanaikaisesti,
kunnes näytössä näkyy SAFE.
Lapsilukko on kytketty toimintaan.
Kytke lapsilukko pois toiminnasta
toistamalla yllä kuvatut toimenpiteet.
Säädön äänimerkki
Säädön äänimerkki voidaan
kytkeä pois toiminnasta, kun laite
on pois päältä.
Virtakytkimen ääntä ei voida
kytkeä pois päältä.
Paina ja pidä alhaalla painikkeita
ja
samanaikaisesti noin kahden sekunnin ajan,
kunnes laitteesta kuuluu äänimerkki.
Säädön äänimerkki on kytketty pois
toiminnasta.
Kytke säädön äänimerkki toimintaan
toistamalla yllä kuvatut toimenpiteet.
Automaattinen virrankatkaisu
Turvallisuussyistä laite kytkeytyy
automaattisesti pois päältä jonkin ajan
kuluttua, jos jokin uunitoiminto on käynnissä
ja asetuksiin ei tehdä muutoksia.
Lämpötila (°C)
30 - 115
Sammutusaika (h)
12,5
Lämpötila (°C)
Sammutusaika (h)
120 - 195
8,5
200 - 245
5,5
250 - maksimilämpötila
1,5
Kytke laite kokonaan pois päältä
automaattisen virrankatkaisun jälkeen.
Tämän jälkeen uuni on mahdollista kytkeä
uudelleen toimintaan.
Automaattinen virrankatkaisu ei
toimi seuraavien toimintojen
kanssa: paistolämpömittari,
Kestoaika ja Lopetus.
Virhekoodi
Jos jotkut arvot ovat virheellisiä,
säätöyksikkö keskeyttää aktivoidut
toiminnot ja näyttöön ilmestyy virhekoodi.
Katso luku "Vianmääritys".
Jäähdytyspuhallin
Kun laite on toiminnassa, jäähdytyspuhallin
kytkeytyy automaattisesti toimintaan
laitteen pintojen pitämiseksi viileinä. Kun
kytket laitteen pois toiminnasta,
jäähdytyspuhallin toimii edelleen, kunnes
laite on jäähtynyt.
Ylikuumenemissuoja
Laitteen virheellinen toiminta tai vialliset
osat voivat aiheuttaa vaarallisen
ylikuumenemisen. Tämän estämiseksi
uunissa on turvatermostaatti, joka katkaisee
virransyötön. Uunin virta kytkeytyy
automaattisesti uudelleen, kun lämpötila on
laskenut normaalille tasolle.
SUOMI
18
Vihjeitä ja neuvoja
Yleistä
• Uunissa on viisi kannatintasoa. Laske
kannatintasot uunin pohjasta alkaen.
• Laitteessa on erityinen järjestelmä, joka
kierrättää ilmaa ja höyryä jatkuvasti.
Kyseisen järjestelmän avulla ruoka
paistuu jatkuvasti kosteassa
ympäristössä, minkä ansiosta se on
sisältä mehevää ja ulkopinnalta rapeaa.
Se vähentää paistoajan ja energian
kulutuksen minimiin.
• Kosteutta voi tiivistyä uunin sisään tai
luukun lasilevyihin. Tämä on normaalia.
Pysyttele sopivalla etäisyydellä laitteesta
avatessasi luukkua toiminnan aikana.
Tiivistymistä voi vähentää käyttämällä
laitetta 10 minuuttia ennen ruokien
kypsentämistä.
• Poista kosteus jokaisen käyttökerran
jälkeen.
• Älä aseta mitään esinettä suoraan uunin
pohjalle, älä myöskään aseta osiin
alumiinifoliota kypsennyksen aikana.
Tämä voi vaikuttaa kypsennystuloksiin ja
vaurioittaa emalipintaa.
• Jos käytät kahta leivinpeltiä
samanaikaisesti, jätä niiden väliin yksi
tyhjä kannatintaso.
Lihan ja kalan kypsentäminen
• Käytä grilli-/uunipannua erittäin
rasvaisten ruokien kanssa, jotta uuniin ei
jää pysyviä tahroja.
• Anna lihan olla noin 15 minuuttia ennen
sen leikkaamista, jotta sen neste säilyisi.
• Jotta uuniin ei muodostuisi liikaa savua
paistamisen aikana, lisää grilli-/
uunipannuun hiukan vettä. Jotta käry ei
tiivistyisi, lisää vettä aina sen kuivuttua
loppuun.
Paistoajat
Kypsennysaika riippuu ruokalajin tyypistä,
sen koostumuksesta ja määrästä.
Tarkkaile valmistumista alustavasti
kypsennyksen aikana. Määritä parhaat
asetukset (uunitoiminto, kypsennysaika, jne.)
keittoastioille, resepteille ja määrille laitetta
käyttäessä.
Kakkujen leipominen
• Älä avaa uunin luukkua ennen kuin 3/4
paistoajasta on kulunut.
Kypsennystaulukko
Määrä
(kg)
Ruokalaji
Toiminto Kannatinta- Lämpötila (°C)
so
Aika (min)
1 - 1,5
Porsaanliha
2
180
90 - 120
1 - 1,5
Lammas
2
175
110 - 130
1
Naudanliha
2
200 °C
50 - 70
1 - 1,5
Broileri
2
200 °C
70 - 85
SUOMI
19
Määrä
(kg)
Ruokalaji
Toiminto Kannatinta- Lämpötila (°C)
so
Aika (min)
1,2
Kaniini
2
175
60 - 80
1,5
Ankka
2
220
120 - 150
4
Kalkkuna
2
180
210 - 240
1
Kala
2
190
45 - 60
-
Luumukakku
2
160
50 - 60
1
Piiraat
2
170
80 - 100
-
Pikkuleivät
2 ja 4
140 - 150
35 - 40
2
Lasagne
2
180 - 190
25 - 40
1
Vaalea leipä
1
190
60 - 70
1
Pizza
1
190 - 210
10 - 20
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Puhdistukseen liittyviä huomautuksia
• Puhdista laitteen etupinnat lämpimällä
vedellä ja miedolla pesuaineella
käyttäen pehmeää puhdistusliinaa.
• Käytä metallipintojen puhdistuksessa
tavanomaista puhdistusainetta.
• Puhdista laite sisältä jokaisen käytön
jälkeen. Rasvan tai muiden
ruokaroiskeiden kertyminen voi johtaa
tulipaloon. Riski on suurempi
grillipannussa.
• Poista itsepintaiset tahrat erityisellä
uuninpuhdistusaineella.
• Puhdista kaikki lisävarusteet käytön
jälkeen ja anna niiden kuivua. Käytä
pehmeää liinaa, lämmintä vettä ja
puhdistusainetta.
• Jos käytät tarttumattomia varusteita, älä
puhdista niitä voimakkailla pesuaineilla,
teräväreunaisilla esineillä tai pese niitä
astianpesukoneessa. Muutoin
tarttumaton pinta voi vaurioitua.
Ruostumattomat teräs- ja
alumiinipintaiset laitteet
Puhdista uuninluukku käyttäen
ainoastaan kosteaa sientä.
Kuivaa pehmeällä liinalla.
Älä käytä teräsvillaa, happoja
tai hankaavia aineita, sillä ne
saattavat vahingoittaa uunin
pintaa. Noudata vastaavaa
varovaisuutta käyttöpaneelin
puhdistuksen aikana.
20
SUOMI
Uunipeltien kannatinkiskojen irrottaminen
Puhdista uuni poistamalla kannattimet.
1
2
2
1
Vedä uunipeltien
Vedä uunipeltien
kannatinkiskon
kannatinkiskon
etuosa irti
takaosa irti seinästä
sivuseinästä.
ja poista se.
Kiinnitä uunipeltien kannatinkiskot takaisin
paikalleen suorittamalla toimenpiteet
päinvastaisessa järjestyksessä.
Uunipeltien kannatinkiskojen
pyöristettyjen päiden on oltava
eteenpäin.
Pyrolyysi
HUOMIO! Poista kaikki
lisävarusteet ja irrotettavat
uunipeltien kannatinkiskot.
Pyrolyysi-toiminto ei voi käynnistyä, jos
uuninluukkua ei suljeta kunnolla ja
paistolämpömittaria irroteta pistokkeesta.
VAROITUS! Laite kuumenee
hyvin kuumaksi. Olemassa on
palovammojen vaara.
HUOMIO! Jos samaan kaappiin
on asennettu muita laitteita, älä
käytä niitä samaan aikaan
Pyrolyysi-toiminnon kanssa. Se
voi vahingoittaa laitetta.
Pyrolyysipuhdistuksen tarpeesta
ilmoittaa PYRO, joka vilkkuu
näytössä 15 sekuntia aina kun
uuni kytketään toimintaan tai
pois toiminnasta. Puhdistuksen
muistutus tulee näkyviin näyttöön
joka kerta, kun uuni kytketään
päälle tai pois päältä, kunnes
täydellinen puhdistus on
suoritettu.
1. Poista suurin lika ensin käsin.
toistuvasti, kunnes
2. Paina painiketta
näytössä näkyy
.
• Näytössä näkyy P1 ja
peräkkäin.
• Laitteesta kuuluu äänimerkki, joka
muistuttaa kaikkien lisävarusteiden
ja kannattimien poistamisesta
laitteesta.
• Kellonäytössä näkyy 1:30.
• Kestoaika
vilkkuu.
3. Kun
vilkkuu, paina
tai
asettaaksesi vaaditun toiminnon:
Lisätoiminto
kuvaus
P1
Jos uuni ei ole
hyvin likainen.
Toimenpiteen
aika: 1 h 30
min.
P2
Jos uuni on likaisempi. Toimenpiteen aika: 2 h 30 min.
4. Paina -painiketta käynnistääksesi
toiminnon.
Symbolin
palkit syttyvät yksi kerrallaan
osoittaakseen, että uunin lämpötila nousee.
vilkkuu.
Symboli
Luukku lukittuu muutaman minuutin kuluttua.
Näytössä näkyy symboli .
SUOMI
21
Voit pysäyttää
puhdistustoiminnon ennen sen
päättymistä painamalla
painiketta .
Pyrolyysi-toiminnon jälkeen näytössä näkyy
kellonaika. Uunin luukku on edelleen lukittu.
Kun laite on jäähtynyt, siitä kuuluu
äänimerkki ja luukun lukitus avautuu.
1
Pyrolyysi-toiminnon päättymisajan
asettaminen
Avaa luukku
kokonaan auki ja
pidä kiinni
molemmista
saranoista.
3
Voit siirtää pyrolyysipuhdistuksen alkamista
käyttämällä Lopetus
-toimintoa.
1. Käynnistä Pyrolyysi-toiminto.
2. Paina -painiketta toistuvasti, kunnes
symboli
vilkkuu.
Näytössä näkyy Pyrolyysi-toiminnon
päättymisaika.
3. Voit muuttaa Pyrolyysi-toiminnon
päättymisaikaa painamalla painiketta
tai .
Uuninluukun puhdistaminen
Uuninluukussa on neljä lasilevyä.Voit
poistaa uuninluukun ja sisäiset lasilevyt
niiden puhdistamiseksi.
Uuninluukku voi vahingossa
sulkeutua, jos yrität irrottaa
lasilevyt ennen uuninluukun
irrottamista.
Sulje uuninluukku
puoliväliin
ensimmäiseen
avausasentoon.
Vedä luukkua sen
jälkeen eteenpäin ja
irrota se paikaltaan.
5
2
Nosta ja käännä
saranoissa olevia
vipuja.
4
Aseta uuninluukku
tasaiselle alustalle
pehmeän kankaan
päälle.
6
HUOMIO! Älä käytä uunia ilman
lasilevyjä.
90°
Vapauta
lukitusjärjestelmä,
jotta voit irrottaa
lasilevyt.
Käännä kahta
kiinnitintä 90° ja
vedä ne irti
paikoiltaan.
SUOMI
22
7
A
1
B
C
2
Nosta ensin varoen
ja poista lasilevyt
sen jälkeen yksi
kerrallaan. Aloita
ylimmästä levystä.
Puhdista lasit vedellä ja miedolla
puhdistusaineella. Kuivaa lasilevyt varoen.
Puhdistettuasi lasilevyt ja uuninluukun
asenna ne takaisin paikalleen. Noudata
edellä mainittuja ohjeita päinvastaisessa
järjestyksessä.
Varmista, että asennat keskimmäisen
lasilevyn oikein paikoilleen.
Varmista, että lasilevyt (A, B ja C) tulevat
oikeaan järjestykseen. Keskimmäisessä
lasilevyssä (B) on koristeellinen kehys.
Kehyksen painatuspuolen on osoitettava
luukun sisäpuolelle. Varmista, ettei lasilevyn
kehyksen (B) painatuspuolen pinta ole
asennuksen jälkeen karkea siihen
koskettaessa.
Lampun vaihtaminen
Peitä laitteen pohja kankaalla. Se estää
lampun suojalasin ja uunin vaurioitumisen.
VAROITUS! Sähköiskuvaara!
Irrota sulake ennen lampun
vaihtamista.
Lamppu ja lampun suojalasi
voivat olla kuumia.
SUOMI
23
2. Puhdista suojalasi.
3. Vaihda uunin lamppu uuteen 40 W, 230
V (50 Hz), lamppuun, jonka
lämmönkestävyys on 350 °C (kanta:
G9).
4. Kiinnitä suojalasi paikalleen.
HUOMIO! Pidä
halogeenilamppua aina
kankaalla estääksesi
rasvajäämien palamisen
lamppuun.
1. Kytke laite pois päältä.
2. Irrota sulakkeet sulaketaulusta tai
katkaise virta pääkytkimestä.
Takalamppu
1. Irrota suojalasi kiertämällä sitä
vastapäivään.
Vianmääritys
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Uuni ei kuumene.
Uuni on kytketty pois toimin- Kytke uuni toimintaan.
nasta.
Uuni ei kuumene.
Kelloa ei ole asetettu.
Aseta kello.
Uuni ei kuumene.
Tarvittavia asetuksia ei ole
tehty.
Varmista, että asetukset
ovat oikein.
Uuni ei kuumene.
Automaattinen virrankatkai- Katso kohta "Automaattinen
su on toiminnassa.
virrankatkaisu".
Uuni ei kuumene.
Lapsilukko on kytketty toimintaan.
Katso kohta "Lapsilukon
käyttäminen".
Uuni ei kuumene.
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäiriön syynä sulake. Jos sulake
palaa aina uudelleen, käänny sähköalan ammattilaisen
puoleen.
Valo ei syty.
Lamppu on palanut.
Vaihda lamppu.
SUOMI
24
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Kypsentämiseen kuluu liikaa
tai liian vähän aikaa.
Lämpötila on liian alhainen
tai liian korkea.
Säädä tarvittaessa lämpötilaa. Noudata ohjekirjan ohjeita.
Höyryä ja kosteutta muodostuu ruokaan ja uunin sisälle.
Ruoka on jätetty uuniin liian
pitkäksi ajaksi.
Älä jätä ruokia uuniin 15-20
minuuttia pitemmäksi ajaksi
kypsennyksen jälkeen.
Näytössä näkyy virhekoodi,
jota ei ole tässä taulukossa.
Kyseessä on sähköhäiriö.
• Kytke laite pois päältä irrottamalla ja kiinnittämällä sulaketaulun sulake tai
käyttämällä sulaketaulun
turvakytkintä, ja kytke se
takaisin päälle.
• Jos näytössä näkyy uudelleen virhekoodi, ota
yhteyttä huoltoliikkeeseen.
Huoltotiedot
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
valtuutettuun huoltopalveluun.
sisäosan etukehyksessä. Älä poista
arvokilpeä laitteen sisäosasta.
Huoltopalvelun vaatimat tiedot on merkitty
arvokilpeen. Arvokilpi sijaitsee laitteen
Suosittelemme, että kirjoitat tiedot tähän:
Malli (MOD.)
.........................................
Tuotenumero (PNC)
.........................................
Sarjanumero (S.N.)
.........................................
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Sisämitat
Leveys
Korkeus
Syvyys
Uunipellin alue
1438 cm²
480 mm
355 mm
417 mm
SUOMI
25
Ylälämpövastus
2300 W
Alalämpövastus
1000 W
Grilli
2300 W
Puhallin
2400 W
Kokonaisteho
3480 W
Jännite
230 V
Taajuus
50 Hz
Toimintojen lukumäärä
12
Energiatehokkuus
Tuotetiedot standardin EU 66/2014 mukaisesti
Mallin tunnus
KULINARISK 202.452.09
Energialuokka
100,0
Energiankulutus normaalikäytössä Ylä- ja alalämpötoiminnossa
0,93 kWh/ohjelma
Energiankulutus normaalikäytössä Kiertoilma-toiminnossa
0,85 kWh/kierros
Uunien lukumäärä
1
Lämmönlähde
Sähkö
Tilavuus
72 l
Uunityyppi
Kalusteeseen asennettava uuni
Massa
39.0 kg
EN 60350-1 - Ruoanlaittoon tarkoitetut
sähkötoimiset kodinkoneet - Osa 1:
Tuotesarjat, uunit, höyryuunit ja grillit Suorituskyvyn mittaustavat.
Energiansäästö
Laitteessa on joitakin toimintoja, joiden
avulla voit säästää energiaa.
• Yleisohjeita
– Varmista, että uuninluukku on suljettu
oikein laitteen ollessa toiminnassa ja
pidä luukku suljettuna
mahdollisimman hyvin käytön
aikana.
– Käytä metalliastioita
energiansäästön parantamiseksi.
– Kun mahdollista, aseta ruoka uuniin
lämmittämättä sitä.
SUOMI
26
– Kun kypsennys kestää yli 30
minuuttia, laske uunin lämpötila
minimiin 3 - 10 minuuttia ennen
kypsennysajan päättymistä
kypsennysajan pituudesta riippuen.
Uunin jälkilämpö kypsentää ruokaa
edelleen.
– Lämmitä muita ruokia jälkilämpöä
käyttäen.
• Puhallintoiminnon käyttäminen - kun
mahdollista, käytä uunitoimintoja
puhaltimella energian säästämiseksi.
• Jälkilämpö
– Jos ohjelma aikavalinnalla
(Kestoaika, Lopetus) kytketään
toimintaan ja kypsennysaika on yli
30 minuuttia, joissakin
uunitoiminnoissa lämpövastukset
sammuvat automaattisesti 10 %
aikaisemmin. Puhallin ja lamppu
toimivat edelleen.
• Ruokien lämpimänä pito - jos haluat
pitää ruokia lämpimänä jälkilämmön
avulla, valitse matalin lämpötila-asetus.
Jälkilämmön lämpötila näkyy näytössä.
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se
asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele
ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.
Älä hävitä merkillä
kodinkoneita kotitalousjätteen mukana.
Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
merkittyjä
IKEA-TAKUU
IKEA-takuun voimassaolo
Tämä takuu on voimassa viisi (5) vuotta
laitteen IKEA:sta ostopäivästä lähtien, ellei
laitteen nimi ole LAGAN, missä tapauksessa
takuu on vain kaksi (2) vuotta. Alkuperäinen
ostokuitti vaaditaan ostotodistukseksi. Jos
takuuaikana tehdään huoltotöitä, laitteen
tai uusien osien takuuaika ei pitene sen
vuoksi.
Laitteet, joita IKEA:n viiden (5) vuoden
takuu ei koske
LAGAN-tuotesarjaan kuuluvat laitteet ja
kaikki ennen 1.8.2007 IKEA:sta ostetut
laitteet.
Huoltotöiden suorittaja
IKEA:n palveluntarjoaja tarjoaa huollon
omien huoltoliikkeidensä tai valtuutettujen
huoltoliikkeiden verkoston kautta.
Takuun kattavuus
Takuu kattaa laitteessa esiintyvät viat, jotka
ovat aiheutuneet valmistus- tai
materiaalivirheistä IKEA:sta ostopäivän
jälkeen. Tämä takuu koskee vain
kotitalouskäyttöä. Poikkeukset on määritetty
kohdassa Takuun piiriin kuulumattomat
asiat. Takuuaikana vian korjaamisesta
aiheutuvat kustannukset, esim. korjaukset,
varaosat, työ ja matkakulut, kuuluvat takuun
piiriin sillä ehdolla, että laite on
korjattavissa ilman erityiskuluja ja että vika
liittyy takuunalaiseen valmistus- tai
materiaalivirheeseen. Euroopan yhteisön
27
SUOMI
direktiivi (nro 99/44/EY) ja vastaavat
maakohtaiset määräykset ovat voimassa
näiden ehtojen mukaisesti. Vaihdetut osat
siirtyvät IKEA:n omistukseen.
Ongelman korjaaminen IKEA:n taholta
IKEA:n nimeämä palveluntarjoaja tarkastaa
tuotteen ja määrittää omaan harkintaansa
perustuen, onko tuote tämän takuun
alainen. Jos se katsotaan takuun alaiseksi,
IKEA:n palveluntarjoaja tai valtuutettu
huoltoliike oman harkintaansa perustuen
joko korjaa viallisen tuotteen tai vaihtaa
sen samanlaiseen tai vastaavaan
tuotteeseen.
Takuun piiriin kuulumattomat asiat
• Normaali kuluminen.
• Tahalliset tai laiminlyönnin aiheuttamat
vahingot, käyttöohjeiden noudattamisen
laiminlyönnin aiheuttamat vahingot,
virheellinen asennus tai kytkentä
väärään jännitteeseen, kemiallisen tai
sähkökemiallisen reaktion aiheuttamat
vahingot, ruostuminen, syöpyminen tai
vesivahingot mukaan lukien näihin
rajoittumatta vesijohtoverkon liian suuri
kalkkipitoisuus, epätavallisten
ympäristöolosuhteiden aiheuttamat
vahingot.
• Kulutusosat mukaan lukien paristot ja
lamput.
• Ei toiminnalliset ja koristeosat, jotka eivät
vaikuta laitteen normaaliin käyttöön,
mukaan lukien naarmut ja mahdolliset
värimuutokset.
• Vierasesineiden tai aineiden
aiheuttamat vahingossa syntyneet
vauriot ja sihtien,
vedenpoistojärjestelmien tai
pesuainelokeroiden puhdistuksen
yhteydessä syntyneet vahingot.
• Seuraavien osien vaurioituminen:
keraaminen lasipinta, lisävarusteet,
astia- ja ruokailuvälinekorit, syöttö- ja
poistoputket, tiivisteet, lamput ja lampun
suojukset, näytöt, kytkimet, kotelot ja
koteloiden osat, ellei näitä vahinkoja
voida osoittaa valmistusvirheiden
aiheuttamiksi.
• Tapaukset, joissa vikaa ei löydy
huoltohenkilön käynnin aikana.
• Korjaukset, joita eivät ole suorittaneet
nimeämämme palvelutarjoajat ja/tai
valtuutettu huoltoliike, tai jos on käytetty
muita kuin alkuperäisiä varaosia.
• Virheellisen tai määräysten vastaisen
asennuksen aiheuttamat korjaukset.
• Laitteen käyttö muussa kuin
kotitalousympäristössä, ts.
ammattikäytössä.
• Kuljetusvahingot. Jos asiakas kuljettaa
tuotteen kotiinsa tai muuhun
osoitteeseen, IKEA ei ole vastuussa
mahdollisista kuljetuksen aikana
syntyneistä vahingoista. Jos taas IKEA
toimittaa tuotteen asiakkaan
toimitusosoitteeseen, toimituksen aikana
syntyneet vahingot sisältyvät takuuseen.
• IKEA-kodinkoneen ensiasennuksen
kustannukset. Jos IKEA:n
palveluntarjoaja tai valtuutettu
huoltoliike korjaa tai korvaa
kodinkoneen tämän takuun ehtojen
alaisuudessa, palveluntarjoaja tai
valtuutettu huoltoliike asentaa
tarvittaessa korjatun kodinkoneen
uudelleen tai asentaa korvaavan
laitteen.
Tämä rajoitus ei koske ammattitaitoisen
asiantuntijan suorittamaa virheetöntä työtä,
jossa on käytetty alkuperäisiä varaosia,
laitteen sopeuttamiseksi toisen EU-maan
teknisten turvallisuusmääräysten
mukaiseksi.
Maakohtaisen lainsäädännön
soveltaminen
IKEA:n takuu antaa Sinulle tiettyjä laillisia
oikeuksia, jotka kattavat tai ylittävät kaikki
maakohtaisesti vaihtelevan paikallisen
lainsäädännön vaatimukset. Se ei rajoita
mitenkään Kuluttajasuojalaissa määritettyjä
oikeuksia.
28
SUOMI
Kelpoisuusalue
Palvelut laitteille, jotka on hankittu EUmaassa ja siirretty toiseen EU-maahan,
tuotetaan uuden maan normaalien
takuuehtojen mukaisesti. Palvelun
suoritusvelvollisuus takuun rajoissa on
olemassa vain, jos:
• laite vastaa sen maan teknisiä
vaatimuksia, jossa takuuvaatimus
tehdään, ja on asennettu näiden
vaatimusten mukaisesti.
• laite vastaa asennusohjeita ja
käyttöohjeen turvallisuusohjeita ja on
asennettu niiden mukaisesti.
IKEA-laitteiden myynninjälkeinen palvelu:
Pyydämme ottamaan yhteyttä IKEA:n
myynninjälkeiseen palveluun osoitteeseen:
1. tämän takuun alaisen
korvausvaatimuksen tekeminen,
2. IKEA-keittiökalusteisiin tarkoitetun IKEAlaitteen asennukseen liittyvien
selventävien tietojen pyytäminen.
Huolto ei anna seuraaviin liittyviä
selventäviä tietoja:
• IKEA-keittiön yleinen asennus,
• sähköliitäntä (mikäli laitteen mukana
toimitetaan pistoke ja virtajohto),
vesi- ja kaasuliitännät, sillä nämä on
annettava valtuutetun huoltoteknikon
tehtäväksi.
3. IKEA-laitteen käyttöohjeiden sisältöön
ja teknisiin tietoihin liittyvien
selvennysten pyytäminen.
Varmistaaksesi, että voimme palvella Sinua
parhaalla mahdollisella tavalla, lue
huolellisesti tämän oppaan sisältämät
asennusohjeet ja/tai käyttöohjeet, ennen
kuin otat yhteyttä meihin.
Yhteydenotot palvelua tarvittaessa
Tämän oppaan viimeisellä sivulla on
täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä
yhteyshenkilöistä sekä heidän
puhelinnumeronsa.
Jotta voimme palvella Sinua
mahdollisimman nopeasti,
pyydämme soittamaan tämän
oppaan lopussa mainittuun
puhelinnumeroon. Ilmoita aina
tässä oppaassa mainittu asiaasi
koskevan laitteen numero. Ennen
kuin soitat meille, ota esille
asiaasi koskevan laitteen IKEA:n
tuotenumero (8-numeroinen
koodi).
SÄILYTÄ OSTOKUITTI!
Ostokuitti on ostotodistus, ja se
vaaditaan takuuta varten.
Huomaa, että kuitissa on mainittu
myös IKEA-tuotteen nimi ja
numero (8-numeroinen koodi)
jokaisesta ostamastasi laitteesta.
Lisäavun tarve
Jos sinulla on muita kuin kodinkoneiden
myynninjälkeiseen palveluun liittyviä
kysymyksiä, ota yhteys lähimmän IKEAmyymälän puhelintukipalveluun.
Suosittelemme, että luet kodinkoneen
käyttöohjeen huolellisesti, ennen kuin otat
meihin yhteyttä.
29
SVENSKA
Innehåll
Säkerhetsinformation
Säkerhetsföreskrifter
Installation
Produktbeskrivning
Innan maskinen används första gången
Daglig användning
Klockfunktioner
Användning av tillbehör
29
31
33
34
35
36
39
40
Tillvalsfunktioner
Råd och tips
Skötsel och rengöring
Felsökning
Teknisk information
Energieffektivitet
MILJÖSKYDD
IKEA-GARANTI
42
43
44
47
49
49
50
50
Med reservation för ändringar.
Säkerhetsinformation
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig
för personskador eller skador på egendom som orsakats av
felaktig installation eller användning. Förvara alltid
instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet
och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande
hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker
som är förknippade med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när den är igång
eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket varma.
Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du
aktiverar det.
Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn
utan tillsyn.
SVENSKA
•
30
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig
uppsikt.
Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Endast en behörig person får installera den här produkten
och byta kabel.
Produkten blir varm inuti när den är igång. Vidrör inte
värmeelementen som finns i produkten. Använd alltid
handskar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller eldfasta
formar.
Koppla från strömtillförseln före underhåll.
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter lampa
för att undvika risken för elstötar.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller
vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glasskivor
eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att
glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
ett godkänt servicecenter eller personer med motsvarande
utbildning, för att undvika fara.
Överskott av vätska måste tas bort före pyrolytisk rengöring.
Ta bort alla delar från ugnen.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den främre delen
av ugnsstegen och sedan den bakre delen från
sidoväggarna. Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
Använd endast den matlagningstermometer som
rekommenderas för den här produkten.
31
SVENSKA
Säkerhetsföreskrifter
Installation
VARNING! Endast en behörig
person får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
• Produkten är tung, så var alltid försiktig
när du flyttar den. Använd alltid
skyddshandskar.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Kontrollera att produkten har installerats
under och bredvid stadiga skåp- eller
bänkstommar.
• Produktens sidor måste gränsa till
produkter eller enheter med samma
höjd.
Elektrisk anslutning
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras av
en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Låt inte nätkablar komma i kontakt med
eller komma nära produktens lucka,
speciellt inte när luckan är het.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort utan
verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget endast
i slutet av installationen. Kontrollera att
stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
• Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare
och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha en
isolationsenhet så att du kan koppla från
produkten från nätet vid alla poler.
Kontaktöppningen på isolationsenheten
måste vara minst 3 mm bred.
• Stäng produktens lucka helt innan du
ansluter kontakten till eluttaget.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
Använd
VARNING! Risk för skador,
brännskador, elstötar eller
explosion föreligger.
• Använd uteslutande denna produkt för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte är
blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning.
• Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
• Var försiktig när du öppnar produktens
lucka medan produkten är igång. Het luft
kan strömma ut.
32
SVENSKA
• Använd inte produkten med våta händer
eller när den är i kontakt med vatten.
• Tyng inte ner luckan när den är öppen.
• Använd inte produkten som arbets- eller
avlastningsyta.
• Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor komma
i kontakt med produkten när du öppnar
luckan.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
produkten.
VARNING! Risk för skador på
produkten föreligger.
• För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller andra
föremål direkt på produktens botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
produktens botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den heta
produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå
kvar i produkten efter att tillagningen
är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
• Missfärgning av emaljen påverkar inte
produktens funktion. Det är ingen defekt
enligt garantin.
• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan vara
permanenta.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
• Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
• Om apparaten installeras i till exempel
ett skåp, se till att skåpsdörren aldrig är
stängd när apparaten är i drift. Värme
och fukt kan byggas upp bakom en
stängd dörr/lucka och orsaka
efterföljande skador på apparaten,
bostaden eller golvet. Stäng inte luckan
förrän apparaten har svalnat helt efter
användning.
Skötsel och rengöring
VARNING! Det finns risk för
personskador, brand eller skador
på produkten.
• Stäng av produkten och koppla bort den
från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har svalnat. Det finns
risk att glaspanelerna kan spricka.
• Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta det
auktoriserade servicecentret.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Kvarblivet fett eller mat i ugnen kan
orsaka brand.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
Pyrolysrengöring
Risk för brand och brännskador.
• Innan du utför en pyrolytisk
självrengöringsfunktion eller funktion för
Första användningstillfället ska du ta ut
följande ur ugnsutrymmet:
– Alla överblivna matrester, olje- eller
fettspill / -rester.
– Alla löstagbara föremål (inklusive
hyllor, sidoskenor osv. som medföljer
produkten) särskilt kastruller, pannor,
brickor, köksredskap osv. som är
behandlade så att mat inte fastnar i
dem.
• Läs noggrant alla anvisningar om
pyrolysrengöring.
SVENSKA
• Håll barn och husdjur borta från
produkten när pyrolysrengöring är
igång.
Apparaten blir mycket varm och varm
luft släpps ut från ventilerna.
• Pyrolysrengöring är en
högtemperaturfunktion som kan avge
ångor från matrester och
byggnadsmateriel och därför bör
användare:
– Tillse god ventilation under och efter
varje pyrolysrengöring.
– Tillse god ventilation under och efter
första användningstillfället vid
användning vid maximal temperatur.
• Till skillnad från människan kan vissa
fåglar och reptiler kan vara extremt
känsliga mot potentiella ångor som
släpps ut vid rengöringen i alla
pyrolysugnar.
– Avlägsna husdjur (särskilt fåglar) från
produktens närhet under och efter
pyrolysrengöringen. Detta gäller
även vid det första
användningstillfället av produkten
på maximal temperatur i ett
välventilerat utrymme.
• Små husdjur kan också vara mycket
känsliga mot de begränsade
temperaturändringarna i närheten av
alla pyrolysugnar när det pyrolytiska
självrengöringsprogrammet används.
• Teflonbeläggningar på kastruller,
stekpannor, brickor, köksredskap osv.
kan skadas av den höga temperaturen
vid användning av pyrolytisk rengöring i
alla pyrolysugnar och kan även vara en
källa till skadliga ångor i små mängder.
• Ångor som släpps ut från alla
Pyrolysugnar/matlagningsrester som
33
beskrivs är inte skadliga för människor,
inklusive barn eller personer med
sjukdom.
Inre belysning
• Typen av glödlampa eller halogenlampa
som används för den här produkten är
endast avsedd för hushållsprodukter. Får
ej användas för belysning i hus.
VARNING! Risk för elektrisk stöt.
• Innan du byter lampan ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma
specifikationer.
Avfallshantering
VARNING! Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort luckan för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
• Förpackningsmaterial:
Förpackningsmaterialet är miljövänligt
och återvinningsbart. Plastdelar är
markerade med internationella
förkortningar som PE, PS, etc. Kasta
förpackningsmaterialet i soptunnor
avsedda för just detta material på din
avfallsstation.
Underhåll
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
Installation
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Montering
Se monteringsanvisningarna för
installationen.
SVENSKA
34
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Elektrisk installation
VARNING! Endast en
kvalificerad person får utföra
den elektriska installationen.
För kabeldelen, se den totala effekten (på
märkplåten) och tabellen:
Tillverkaren kan inte hållas
ansvarig om
säkerhetsföreskrifterna i kapitlen
om säkerheten inte följs.
Denna produkt levereras endast med en
huvudkabel.
Kabel
Kabeltyper för installation eller utbyte:
Total effekt (W)
Kabeldel (mm²)
max. 1380
3 x 0,75
max. 2300
3x1
max. 3680
3 x 1,5
Jordkabeln (grön/gul kabel) måste vara 2
cm längre än fas och neutral kabel (blå och
brun kabel).
Produktbeskrivning
Allmän översikt
1
2
4
3
4
5
3
6
5
9
2
8
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kontrollpanel
Temperatur-/tidsdisplay
Uttag för matlagningstermometern
Grill
Ugnslampa
Fläkt
Ugnsstegar, löstagbara
Typskylt
Ugnsnivåer
7
Tillbehör
• Galler x 2
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
• Bakplåt x 1
För kakor och småkakor.
• Grill- / stekpanna x 1
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
• Matlagningstermometer x 1
För att mäta hur väl maten är tillagad.
• Teleskopskenor x 2 ställer in
För hyllor och plåtar.
35
SVENSKA
Innan maskinen används första gången
Förvärmning
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Sätt den tomma produkten på förvärmning
för att bränna bort fett.
Första rengöring
Rengör produkten innan du använder den
första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
1. Välj funktionen
och maximal
temperatur.
2. Låt produkten stå på i en timme.
och maximal
3. Välj funktionen
temperatur.
4. Låt produkten vara igång i 15 minuter.
Tillbehören kan bli varmare än normalt.
Produkten kan avge lukt och rök. Det är helt
normalt. Se till att ventilationen är tillräcklig
i rummet.
Inställning klocka
Använda barnlåset
Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar
ur produkten.
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
Du måste ställa in tiden innan du
kan använda ugnen.
Produkten har ett barnlås monterat och
aktiverat. Det sitter precis under
kontrollpanelen på höger sida.
Efter anslutning till elnätet eller efter ett
strömavbrott blinkar symbolen
Tryck på knappen
in rätt tid.
eller
.
för att ställa
För att öppna ugnen med barnlåset på
plats, dra barnlåsets handtag uppåt såsom
visas i figuren.
Ändra tid
1. Tryck på
flera gånger tills symbolen
blinkar.
eller
för att
2. Tryck på knappen
ställa in rätt tid.
2
1
Efter cirka 5 sekunder slutar blinkningarna
och klockan visar den inställda tiden.
Stäng luckan utan att dra i barnlåset.
Ta bort barnlåset genom att öppna
ugnsluckan och ta loss barnlåset med
skruvnyckeln. Skruvnyckeln finns i
tillbehörspåsen.
SVENSKA
36
Daglig användning
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Display
A
B
C
A) Tillagningsfunktion
B) Temperatur
C) Tid
Knappar
Knapp
Funktion
beskrivning
På/Av
För att aktivera och avaktivera ugnen.
Val
För att välja ugnsfunktion.
Snabbstart
För att aktivera funktionen Snabbuppvärmning.
Pyrolys
För att starta pyrolysrengöringen.
Minus, plus
För att ställa in tid och temperatur.
Klocka
För att ställa in en klockfunktion.
SVENSKA
37
Inställning av ugnsfunktion
Om du ställer in en ugnsfunktion
blinkar symbolen för
temperaturen . Symbolen visar
att temperaturen i produkten
ökar.
När produkten är vid inställd
temperatur hörs en ljudsignal och
symbolen för temperaturen slutar
att blinka.
för att aktivera produkten.
1. Tryck på
2. Tryck på
flera gånger tills symbolen
för önskad ugnsfunktion blinkar.
Standardtemperaturen visas på displayen.
Om du inte ändrar temperaturen inom ca 5
sekunder slås produkten på.
3. Du ändrar temperaturen genom att
trycka på
eller .
1
2
Ändra temperaturen
1. Tryck på -knappen.
Symbolen ° blinkar.
eller
för att ändra
2. Tryck på
temperaturen.
Ugnsfunktioner
Ugnsfunktioner
Tillämpning
Belysning
För att aktivera lampan utan en tillagningsfunktion.
Tillagning med
varmluft
För att baka på upp till 3 hyllpositioner samtidigt och
för att torka livsmedel. Minska ugnstemperaturen med
20–40° C jämfört med de temperaturer du brukar använda vid Över/Undervärme när du använder den här
funktionen.
Över/Undervärme
Baka och steka mat på en ugnsnivå.
Min grill
För att grilla tunna livsmedel i mitten av ugnsstegen.
För rostning av bröd.
Undervärme
För bakning av kakor med knaprig botten och för att
torka mat.
Grillning med
fläkt
Steka större köttstycken eller fågel med ben på 1 ugnsnivå. Även för att göra gratänger och bryna.
SVENSKA
38
Ugnsfunktioner
Tillämpning
Bröd- och pizzabakning
För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver mer
intensiv bryning och som ska ha knaprig botten. Minska
ugnstemperaturen med 20–40° C jämfört med de temperaturer du brukar använda vid Över/Undervärme
när du använder den här funktionen.
Upptining
För att tina frysta livsmedel.
Övervärme
För att brungrädda bröd, kakor och bakverk. För att
avsluta tillagade rätter.
Max grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder och för
rostning av bröd.
Varmluftstillagning
För att ugnssteka eller tillaga mat som kräver samma
tillagningstemperatur, på flera nivåer i ugnen, utan att
aromerna blandas.
Kött
För tillagning av mycket möra, saftiga stekar.
Varmhållning
För varmhållning av maträtter.
Pyrolys
För att rengöra ugnen. Den höga temperaturen bränner bort resterande smuts. Smutsen kan därefter tas
bort med en trasa när produkten svalnat.
Restvärmefunktion
Funktionen Snabbstart
Med Koktid
stängs ugnen automatiskt av
några minuter innan tiden gått ut. Ugnen
använder restvärmen för att fullborda
tillagningen utan energikonsumtion.
Snabbuppvärmningsfunktionen fungerar
endast om temperaturen är 100 °C högre
än temperaturen i ugnen.
Restvärmefunktionen fungerar
endast om Koktid
20 minuter.
är mer än
Med Snabbuppvärmningsfunktionen kan du
minska föruppvärmningstiden. Du kan
använda den med varje ugnsfunktion
förutom Varmhållning och Upptining.
SVENSKA
39
VARNING! Ställ inte in maten i
ugnen förrän
snabbuppvärmningsfunktionen
är klar.
1. Ställ in en ugnsfunktion. Ändra
temperaturen vid behov.
2. Tryck på
Displayen visar FHU.
Snabbuppvärmningsfunktionen börjar
fungera.
En ljudsignal hörs när
snabbuppvärmningsfunktionen avslutas.
FHU släcks. Den inställda ugnsfunktionen
fortsätter vara aktiverad.
3. Ställ in maten i ugnen.
Klockfunktioner
Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
Tillämpning
KLOCKA
För att ställa in, ändra eller kontrollera tiden.
Signalur
För att ställa in en tid för nedräkning. Denna funktion påverkar inte produktens funktioner i övrigt.
Varaktighet
För att ställa in tillagningstiden för ugnen.
Sluttid
För att ställa klockan när ugnen ska stängas av.
Du kan använda Koktid
och
Sluttid
samtidigt för att ställa
in tiden när produkten måste
vara aktiverad och sedan när
den ska avaktiveras. Härigenom
kan du aktivera produkten med
en fördröjning i tid. Ställ först in
Koktid
och sedan Sluttid
.
Ställa in klockfunktioner
För Koktid
och stopptid , Ställ in en
funktion och temperatur. Detta är inte
nödvändigt för signaluret
"Ställa in ugnsfunktion".
. Se avsnittet
1. Tryck på
flera gånger tills symbolen
för önskad klockfunktion blinkar.
2. Tryck på
eller
för att ställa in
önskad klockfunktion.
SVENSKA
40
3. Tryck på en knapp för att stänga av
signalen.
4. Stäng av produkten.
Avbryta klockfunktionerma
2
Displayen visar lampan för den
klockfunktion som du ställer in. När den
inställda tiden har nåtts blinkar symbolen
och en ljudsignal hörs i två minuter.
1
1. Tryck på flera gånger på
tills
symbolen för önskad klockfunktion och
blinkar på displayen.
2. Håll in knappen
tills klockfunktionen
släcks.
Med Koktid
och Stopptid funktionerna så stänger
apparaten av sig automatiskt.
Användning av tillbehör
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
4. Sätt in kontakten till
matlagningstermometern i uttaget på
produktens ovansida.
Använda matlagningstermometern
Matlagningstermometern mäter
innertemperaturen vid tillagning av kött.
När köttet har nått den inställda
temperaturen stängs produkten av.
Två temperaturer måste ställas in:
• Ugnstemperaturen
• Innertemperaturen
FÖRSIKTIGHET! Använd endast
matlagningstermometern som
medföljer produkten eller
originalreservdelar.
Kontrollera att matlagningstermometern
sitter kvar i köttet och i uttaget under
tillagningen.
1. Sätt i matlagningstermometerns spets
(med
på skaftet) i mitten av köttet.
2. Aktivera produkten.
3. Ställ in en ugnsfunktion.
Displayen föreslår en standardtemperatur.
blinkar.
Symbolen
5. Tryck på
eller
för att ändra
ugnstemperaturen. Inställningarna
sparas automatiskt efter 5 sekunder.
SVENSKA
41
Symbolen
blinkar och den
standardinställda innertemperaturen visas
på displayen (60 °C).
6. Tryck på
eller
för att ställa in
innertemperaturen. Inställningarna
sparas automatiskt efter 5 sekunder.
Rekommenderade innertemperaturer
50 °C
Röd
60 °C
Rosa
70 °C
Genomstekt
Produkten startar. I displayen visas aktuell
innertemperatur.
När köttet uppnått den inställda
innertemperaturen blinkar
innertemperaturen och
. En ljudsignal
hörs i två minuter.
7. Tryck på en valfri knapp för att stänga
av signalen
8. Stäng av produkten.
9. Dra ut matlagningstermometerns ur
uttaget och ta ut köttet ur produkten.
VARNING! Var försiktig när du
drar ut matlagningstermometern.
Den är mycket varm. Det finns
risk för att du bränner dig.
Du kan ändra inställda
temperaturer när produkten är
igång.
Ändring av inställd ugnstemperatur
1. Tryck på .
2. Tryck på
eller
för att ställa in
ugnstemperaturen.
Ändring av inställd innertemperatur
1. Tryck på
flera gånger tills symbolen
blinkar på displayen.
2. Tryck på
eller
för att ställa in
innertemperaturen.
Använda teleskopskenorna
Spara installationsanvisningarna
till bakplåtsskenorna för framtida
användning.
Med teleskopskenor kan du lättare sätta in
och ta ut ugnsgallren.
FÖRSIKTIGHET! Diska inte
bakplåtsskenorna i diskmaskinen.
Smörj inte bakplåtsskenorna.
1
2
°C
Dra ut den högra
och den vänstra
bakplåtsskenan.
°C
Placera falsen på
de utdragbara
bakplåtsskenorna
och tryck försiktigt in
dem i produkten.
Du måste skjuta tillbaka bakplåtsskenorna
helt innan du stänger ugnsluckan.
Du kan också använda
teleskopskenorna med plåtarna
eller ev formar som medföljer
produkten.
VARNING! Se
avsnittet
"Produktbeskrivning".
42
SVENSKA
Tillvalsfunktioner
Använda Barnlåset
Ugnen måste vara avstängd.
När Barnlåset är aktiverat kan
ugnen inte användas.
Ugnsluckan spärras när
Barnlåset är aktiverat.
Aktivera Barnlåset
Tryck på
och
samtidigt tills displayen
visar SAFE.
Barnlåset är aktiverat.
Barnlåset avaktiveras genom att stegen
ovan görs igen.
Temperatur (°C)
Avstängningstid (h)
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - Maximalt
1.5
Efter en automatisk avstängning ska
produkten stängas av helt. Därefter kan
den slås på igen.
Automatisk avstängning fungerar
inte med funktionerna:
matlagningstermometer,
Programtid, Slut.
Felkod
Kontrollpip
För att stänga av kontrollpipet
måste ugnen stängas av.
Det går inte att stänga av ljudet
på on/off-knappen.
Om någon parameter är felaktig stoppar
kontrollenheten den aktiverade funktionen
och displayen visar motsvarande felkod. Se
avsnittet "Felsökning".
Kylfläkt
Tryck och håll knapparna
och
intryckta samtidigt i ca 2 sekunder, tills en
ljudsignal hörs.
Kontrollpipet är inaktiverat.
Kontrollpipet aktiveras genom att stegen
ovan görs igen.
När produkten är på, aktiveras fläkten
automatiskt för att hålla ugnsytorna svala.
Om du stänger av ugnen fortsätter fläkten
att gå tills ugnen har svalnat.
Automatisk avstängning
Felaktig användning av produkten eller
trasiga delar kan orsaka farlig
överhettning. För att förhindra detta har
ugnen en säkerhetstermostat som avbryter
strömtillförseln. Ugnen sätts automatiskt på
igen när temperaturen sjunker.
Av säkerhetsskäl stängs ugnen automatiskt
av efter en viss tid, om en ugnsfunktion är
igång och du inte ändrar några
inställningar.
Temperatur (°C)
30 - 115
Avstängningstid (h)
12.5
Säkerhetstermostat
SVENSKA
43
Råd och tips
Allmän information
• Produkten har fem hyllnivåer. Räkna
hyllnivåerna nedifrån.
• Produkten har ett specialsystem som gör
att luften cirkulerar och återanvänder
ångan. Med det här systemet kan man
tillaga i ånga, vilket gör att maten saftig
inuti och krispig på utsidan. Det gör att
tillagningstiden och energiåtgången
minskas till ett minimum.
• Fukt kan kondenseras i produkten eller
på glasluckorna. Det är helt normalt. Stå
alltid en bit ifrån produkten när du
öppnar produktens lucka vid matlagning.
Kör ugnen i 10 minuter innan du börjar
laga mat, för att minska kondensering.
• Torka bort fukt på produkten efter varje
användning.
• Ställ inga föremål direkt på bottnen och
täck inte komponenterna med folie när
du lagar mat. Detta kan förändra
tillagningsresultaten och skada emaljen.
Baka kakor
• Öppna inte ugnsluckan förrän 3/4 av
den inställda tillagningstiden har gått.
• Om du använder två bakplåtar
samtidigt, se till att det finns en ledig
falsnivå mellan dem.
Tillagning av kött och fisk
• Använd en djup form för mat med fett i
för att förhindra stänk som inte går att ta
bort.
• Låt köttet stå i ca 15 minuter innan du
skär i det så att köttsaften inte sipprar ut.
• För att förhindra att det blir för mycket
matos under tillagning kan man hälla lite
vatten i den djupa formen. För att
förhindra rökkondens, tillsätt lite vatten
varje gång det tar slut.
Tillagningstider
Tillagningstiderna varierar beroende på
typen av livsmedel, livsmedlets konsistens
och volym
I början ska du övervaka hur det utvecklar
sig när du lagar mat. Hitta de bästa
inställningarna (värmeläge, tillagningstid
osv.) för dina kokkärl, recept och mängder
när du använder produkten.
Tillagningstabell
Mängd
(kg)
Livsmedel
Funktion
Falsnivå
Temperatur
(°C)
Tid (min)
1 - 1.5
Fläsk
2
180
90 - 120
1 - 1.5
Lamm
2
175
110 - 130
1
Nötkött
2
200
50 - 70
1 - 1.5
Kyckling
2
200
70 - 85
1.2
Kanin
2
175
60 - 80
1.5
Anka
2
220
120 - 150
SVENSKA
Mängd
(kg)
44
Livsmedel
Funktion
Falsnivå
Temperatur
(°C)
Tid (min)
4
Kalkon
2
180
210 - 240
1
Fisk
2
190
45 - 60
-
Plommontårta
2
160
50 - 60
1
Pajer
2
170
80 - 100
-
Småkakor
2 och 4
140 - 150
35 - 40
2
Lasagne
2
180 - 190
25 - 40
1
Franskbröd
1
190
60 - 70
1
Pizza
1
190 - 210
10 - 20
Skötsel och rengöring
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Anmärkningar om rengöring
• Torka av framsidan med en mjuk trasa
och varmt vatten och diskmedel.
• Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
• Rengör produkten efter varje
användningstillfälle. Fettansamling eller
andra matrester kan leda till eldsvåda.
Risken är högre för grillpannan.
• Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
• Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt vatten
och ett rengöringsmedel.
• Använd inte starka medel, föremål med
skarpa kanter eller diskmaskin vid
rengöring om du har tillbehör i Super
Clean. Det kan skada ytan.
Produkter i rostfritt stål eller aluminium
Rengör ugnsluckan endast med
en blöt svamp. Torka med en
mjuk trasa.
Använd aldrig stålull, syror eller
produkter med slipeffekt för
rengöring eftersom de kan skada
ugnens ytor. Rengör ugnens
kontrollpanel med samma
försiktighet.
Borttagning av ugnsstegarna
Vid rengöring av ugnen ska ugnsstegarna
tas bort.
45
SVENSKA
2
1
2
1
Dra ut stegen baktill
Dra först ut
från ugnssidan och
stegarnas främre
ta bort den.
del från
sidoväggen.
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
Ugnsstegarnas avrundade ändar
ska peka framåt.
Pyrolys
FÖRSIKTIGHET! Ta ut alla
tillbehör och flyttbara ugnsstegar
Starta inte pyrolysrengöringen om du inte
har stängt ugnsluckan ordentligt och om du
inte har tagit ut matlagningstermometern ur
uttaget.
För att påminna dig om att
Pyrolys behöver utföras blinkar
PYRO på displayen i 15
sekunder varje gång ugnen sätts
på och stängs av. Så länge ingen
fullständig rengöringsfunktion
utförs, kommer påminnelser om
rengöring att visas på displayen
varje gång ugnen sätts på eller
stängs av.
1. Ta bort de värsta matresterna manuellt.
flera gånger tills displayen
2. Tryck på
visar
.
• Displayen visar P1 och
efter
varandra.
• En ljudsignal hörs som en påminnelse
om att ta ut alla tillbehör och
ugnsstegar ur ugnen.
• Klockdisplayen visar 1:30.
blinkar.
• Koktid
3. När
blinkar, tryck på
eller
för
att ställa in lämplig procedur:
Tillval
Om ugnen inte
är mycket
smutsig. Tid för
proceduren: 1
h 30 min.
P2
Om ugnen är
mycket smutsig. Tid för
proceduren: 2
h 30 min.
VARNING! Produkten blir mycket
het. Det finns risk för att du
bränner dig.
FÖRSIKTIGHET! Om andra
produkter är monterade i samma
skåp får de inte användas
samtidigt som Pyrolys-funktionen.
Det kan skada produkten.
beskrivning
P1
4. Tryck på
för att starta proceduren.
Staplarna i symbolen
tänds en efter en
för att visa att temperaturen i produkten
ökar.
blinkar.
Symbolen
Luckan låses efter några minuter. I
displayen visas symbolen .
SVENSKA
46
Du kan avsluta rengöringen
innan den är klar genom att
trycka på .
När Pyrolys är klar visar displayen tiden på
dagen. Ugnsluckan förblir låst. När
produkten svalnat igen hörs en ljudsignal
och luckan låses upp.
4
3
Ställa in sluttiden för Pyrolys
Du kan använda funktionen Sluttid
för
att fördröja rengöringsprocedurens start.
1. Starta pyrolysfunktionen.
2. Tryck på
flera gånger tills symbolen
blinkar.
Displayen visar tiden då Pyrolys är klar.
eller
för att ställa in
3. Tryck på
tiden för Pyrolys.
Lägg luckan på en
Stäng ugnsluckan
mjuk duk på en
halvvägs, till den
stabil yta.
första öppna
positionen. Dra
därefter framåt och
ta bort luckan från
sin plats.
5
6
Rengöring av ugnsluckan
Ugnsluckan har fyra glasrutor.Ugnsluckan
och glasrutorna går att ta bort ör rengöring.
Ugnsluckan kan plötsligt slå igen
om du försöker ta bort
glasrutorna innan du tagit bort
ugnsluckan.
FÖRSIKTIGHET! Använd inte
ugnen utan glasrutorna.
1
90°
Lossa låssystemet
för att ta bort
glasrutorna.
7
2
1
Öppna luckan helt
och håll i de två
gångjärnen.
Lyft och vrid
handtagen på
gångjärnen.
2
Lyft försiktigt och ta
därefter bort
glasrutorna en efter
en. Börja med den
översta glasrutan.
Vrid de två
fästanordningarna
90° och ta bort dem
från sina fästen.
SVENSKA
47
Rengör glasrutorna med vatten och
diskmedel. Torka glasrutorna noga.
Sätt tillbaka glasrutan i ugnsluckan när du
är klar med rengöringen. Utför stegen ovan
i omvänd ordning.
Var noga med att sätta tillbaka glasrutorna
(A, B och C) i rätt ordning. Den mellersta
glasrutan (B) har en dekorativ ram. Zonen
med screentryck måste vara vänd mot
insidan av ugnsluckan. Efter installationen
måste du se till att ytan på glasrutan (B)
med zonerna med screenprinting inte är
knottrig när du vidrör den.
A
B
C
Byte av lampan
Lägg en tygbit på botten av produktens
innandöme. Detta förhindrar skador på
lampglaset och ugnsutrymmet.
VARNING! Risk för elstötar!
Koppla från säkringen innan du
byter lampan.
Lampan och lampglaset kan
vara varma.
FÖRSIKTIGHET! Håll i
halogenlampan med en trasa för
att förhindra att fett ska komma
på lampan.
1. Inaktivera produkten.
2. Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet
eller stäng av huvudströmbrytaren.
Bakre lampan
Se till att den inre glasrutan placeras
korrekt i sina skåror.
Felsökning
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
1. Ta bort lampglaset genom att vrida det
moturs.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut ugnslampan mot en värmetålig
lampa med följande märkdata: 40 W,
230 V (50 Hz), 350 °C (sockel: G9).
4. Sätt tillbaka lampglaset.
SVENSKA
48
Om produkten inte fungerar
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverat.
Se "Automatisk avstängning".
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlåset".
Ugnen värms inte upp.
En säkring har utlösts.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala
med en kvalificerad elektriker.
Belysningen fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt lampa.
Tillagningen av maträtter tar Temperaturen är för låg elför lång tid eller går för fort. ler för hög.
Justera vid behov temperaturen. Följ instruktionerna i
manualen.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i
ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen längre än 15 - 20 minuter efter att tillagningen är
klar.
På displayen visas ett felmeddelande som inte står i
tabellen.
Det föreligger ett elektriskt
fel.
• Stäng av ugnen via hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på den igen.
• Kontakta kundtjänst om
felkoden visas på displayen igen.
Serviceinformation
Kontakta vårt godkända servicecenter om
du inte kan lösa problemet.
Viktiga uppgifter för kundtjänst finns på
typskylten. Typskylten sitter på den yttre
kanten av produktens innanmäte. Avlägsna
inte märkskylten från produktutrymmet.
SVENSKA
49
Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:
Modell (MOD.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
Teknisk information
Tekniska data
Mått (invändiga)
Vikt
Höjd
Djup
Yta för långpanna
1438 cm²
Övre värmeelement
2300 W
Undre värmeelement
1000 W
Grill
2300 W
Fläkt
2400 W
Total effekt
3480 W
Nätspänning
230 V
frekvens
50 Hz
Antal funktioner
12
480 mm
355 mm
417 mm
Energieffektivitet
Produktinformation enligt EU 66/2014
Modellidentifiering
KULINARISK 202.452.09
Energieffektivitetsindex
100.0
Energiförbrukning vid normalbelastning, konventionellt läge
0.93 kWh/program
Energiförbrukning vid normalbelastning och varmluft
0.85 kWh/program
Antal utrymmen
1
SVENSKA
50
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
72 l
Ugnstyp
Inbyggnadsugn
Mängd
39.0 kg
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsapparater - Del 1: Spisar,
ugnar, ångugnar och grillar - metoder för
att mäta prestanda.
Energibesparing
Denna produkt har funktioner som låter dig
spara energi under vanlig matlagning.
• Allmänna tips
– Kontrollera att ugnsluckan är
ordentligt stängd när produkten är
igång och låt den vara stängd så
mycket som möjligt under
tillagningen.
– Använd metalltallrikar för att öka
energisparandet.
– När så är möjligt, lägg maten i
ugnen utan att värma upp den.
– För matlagning som varar längre än
30 minuter ska ugnstemperaturen
minskas till lägsta möjliga, 3 - 10
minuter innan matlagningstiden går
ut, beroende på längden på
matlagningen. Restvärmen i ugnen
fortsätter laga maten.
– Använd restvärmen för att värma
annan mat.
• Matlagning med fläkt - när så är
möjligt, använd matlagningsfunktionerna
med fläkt för att spara energi.
• Restvärme
– Om ett program med tidval väljs för
vissa ugnsfunktioner aktiveras
(Varaktighet, Sluttid) och om
tillagningstiden är längre än 30
minuter stängs värmeelementen av
automatiskt 10 % tidigare. Fläkten
och lampan fortsätter att vara igång.
• Hålla maten varm - om du vill använda
restvärmen för att hålla maten varm
väljer du lägsta möjliga
temperaturinställning. Temperaturen för
restvärme visas på displayen.
MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta med
symbolen med hushållsavfallet. Lämna in
produkten på närmaste återvinningsstation
eller kontakta kommunkontoret.
IKEA-GARANTI
Hur länge gäller IKEA garantin?
Garantin gäller i fem (5) år från det datum
då du köpte produkten hos IKEA, såvida
inte produkten är benämnd LAGAN: för
51
SVENSKA
dessa produkter gäller garantin i två (2) år.
Försäljningskvittot i original krävs som bevis
på köpet. Om servicearbete utförs under
garantitiden förlängs därmed inte
garantiperioden för produkten eller för de
nya delarna.
Vilka produkter täcks inte av IKEAs
femåriga garanti?
Sortimentet av produkter som benämns
LAGAN och alla produkter inköpta hos
IKEA före den 1 augusti 2007.
Vem utför service?
IKEAs serviceleverantör tillhandahåller
service genom dess egen organisation eller
genom auktoriserade servicepartners.
Vad täcks av denna garanti?
Garantin täcker fel hos produkten som
orsakats av bristfällig konstruktion eller
materialfel från det datum då produkten
köptes hos IKEA. Denna garanti gäller
endast användning av produkter för
hushållsbruk. Undantagen specificeras
nedan i avsnittet "Vad täcks inte av denna
garanti?". Under garantiperioden skall
kostnaderna täckas för att åtgärda felet,
t.ex. reparationer, delar, arbete och resor,
förutsatt att produkten är tillgänglig för
reparation utan speciella utgifter och att
felet är relaterat till bristfällig konstruktion
eller materialfel som täcks av garantin. På
dessa villkor är EUs riktlinjer (Nr. 99/44/EG)
och respektive lokala bestämmelser
tillämpliga. Utbytta delar blir IKEAs
egendom.
Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?
IKEAs auktoriserade serviceleverantör
kommer att undersöka produkten och
bestämma, efter eget gottfinnande,
huruvida problemet täcks av denna garanti.
Om problemet täcks av garantin kommer
IKEAs serviceleverantör, eller dess
auktoriserade servicepartner att, efter eget
gottfinnande, antingen reparera den
defekta produkten eller ersätta den med
samma eller en jämförbar produkt.
Vad täcks inte av denna garanti?
• Normalt slitage.
• Avsiktlig skada eller skada orsakad av
försumlighet, skada orsakad av
underlåtenhet att följa instruktioner för
användning, felaktig installation eller
genom anslutning till felaktig
nätspänning, skada orsakad av kemisk
eller elektrokemisk reaktion, rost,
korrosion eller vattenskada, inklusive
men ej begränsat till skada orsakad av
för mycket kalk i vattentillförseln eller
skada orsakad av onormala
miljöförhållanden.
• Förbrukningsartiklar, inklusive batterier
och lampor.
• Icke-funktionella och dekorativa delar
som inte påverkar den normala
användningen av produkten, inklusive
repor och färgförändringar.
• Oavsiktlig skada orsakad av främmande
föremål eller substanser och rengöring
eller rensning av filter, tömningssystem
eller diskmedelsfack.
• Skador på följande delar: glaskeramik,
tillbehör, porslinsoch bestickskorgar,
tillopps- och tömningsslangar, tätningar,
lampor och lampglas, displayer, rattar,
höljen och delar av höljen, såvida inte
sådana skador kan bevisas ha orsakats
av produktionsfel.
• Fall där en servicetekniker vid besöket
inte hittar något fel.
• Reparationer som ej utförts av vår
auktoriserade serviceleverantör eller
annan auktoriserad servicepartner, eller
reparationer som utförts med annat än
originaldelar.
• Reparationer orsakade av felaktig
installation eller installation som inte
följer specifikationen.
SVENSKA
• Användning av produkten i annat än
hushållsmiljö, dvs. professionell
användning.
• Transportskador. Om en kund själv
transporterar produkten till sin bostad,
eller till någon annan adress, ansvarar
inte IKEA för eventuella skador som
uppstår under transporten. Om
emellertid IKEA levererar produkten till
kundens leveransadress täcker garantin
eventuella skador som uppstår under
denna leverans.
• Kostnader för att utföra den initiala
installationen av IKEA-produkten. Om
emellertid en av IKEA:s
serviceleverantörer, eller dess
auktoriserade servicepartner, reparerar
eller byter ut produkten enligt villkoren i
denna garanti kommer
serviceleverantören, eller dess
auktoriserade servicepartner, att
installera den reparerade produkten
eller, vid behov, installera en
utbytesprodukt.
Denna restriktion gäller inte ett felfritt
arbete som utförts av en kvalificerad
specialist som använt våra originaldelar för
att anpassa produkten enligt de tekniska
säkerhetsspecifikationerna i ett annat EUland.
Tillämpning av nationell lag
IKEA-garantin ger dig specifika lagliga
rättigheter som uppfyller eller utökar alla
lokala juridiska krav, vilka varierar från land
till land.
52
specifikationerna som gäller i landet där
anspråket framställs,
• produkten uppfyller alla krav och är
installerad enligt
installationsanvisningarna och
säkerhetsinformationen i
bruksanvisningen.
Dedicerad Kundtjänst för IKEA:s
produkter:
Tveka inte att kontakta IKEA:s Kundtjänst
för att:
1. framställa ett anspråk under denna
garanti.
2. ställa frågor om installationen av IKEAprodukten i en IKEA köksmöbel.
Servicen omfattar dock inte
förklaringar / beskrivningar som
relaterar till:
• IKEAs övergripande köksinstallation,
• anslutningar till elnätet (om
produkten levereras utan nätkabel
och stickkontakt) eller till vatten- eller
gastillförsel eftersom dessa
anslutningar måste utföras av en
auktoriserad servicetekniker,
3. be om förklaring beträffande
bruksanvisningens innehåll och
specifikationerna för IKEA-produkten.
För att vi skall kunna hjälpa dig på bästa
sätt, ber vi dig noga läsa igenom
installationsanvisningarna och/eller
bruksanvisningen i denna handbok, innan
du kontaktar oss.
Hur når du oss om du behöver service?
Garantins internationella giltighet
För produkter som köps i ett EU-land och
förs till ett annat EU-land kommer service
att tillhandahållas inom ramen för
garantivillkoren som gäller i det nya landet.
En skyldighet att utföra service inom ramen
för garantin föreligger endast om:
• produkten uppfyller alla krav och är
installerad enligt de tekniska
Var god se den sista sidan i denna
handbok för en komplett lista över IKEA:s
auktoriserade kontakter och nationella
telefonnummer.
SVENSKA
För att kunna ge dig en
snabbare service
rekommenderar vi att du
använder det specifika
telefonnummer som listas i slutet
av denna handbok. Använd
alltid telefonnumret i den
handbok som avser produkten
du behöver ha hjälp med. Innan
du kontaktar oss, se till att du har
artikelnumret (den 8-siffriga
koden) till hands för aktuell
produkt.
SPARA
FÖRSÄLJNINGSKVITTOT!
Försäljningskvitto är ditt bevis på
köpet och krävs för att garantin
skall gälla. Observera att
försäljningskvittot också anger
IKEA:s produktnamn och
artikelnummer (8-siffrig kod) för
varje produkt som du har köpt.
Behöver du extra hjälp?
För övriga frågor om dina produkter som
inte relaterar till vår dedicerade Kundtjänst,
kontakta Kundtjänst hos närmaste IKEAbutik. Vi rekommenderar att du noga läser
igenom produktdokumentationen innan du
kontaktar oss.
53
54
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
България
00359888164080
0035924274080
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Česká republika
246 019721
Cena za místní hovor
Danmark
70 15 09 09
Landstakst
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. 09.00 - 16.00
1 søndag pr. måned, normalt første
søndag i måneden
Deutschland
+49 1806 33 45
32*
* 0,20 €/Verbindung aus dem Festnetz
max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
8 bis 20 Werktage
Ελλάδα
211 176 8276
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
9 à 21. En semaine
Trošak poziva 27 lipa po minuti
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
Hrvatska
00385 1 6323 339
Ireland
0 14845915
National call rate
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Innanlandsgjald fyrir síma
9 til 18. Virka daga
Italia
02 00620818
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
061 998 0549
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Nederland
0900 235 45 32
en/of
0900 BEL IKEA
15 cent/min., starttarief 4.54 cent
en gebruikelijke belkosten
ma - vr 08.00 - 20.00,
zat 09.00 - 20.00
(zondag gesloten)
Norge
815 22052
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
0810 300486
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
012 297 8787
Stawka wg taryfy krajowej
Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal
211557985
Chamada Nacional
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
România
021 211 08 88
Tarif apel naţional
8 - 20 în zilele lucrătoare
Действующие телефонные тарифы
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
Россия
8 495 6662929
Schweiz
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
8 bis 20 Werktage
Suisse
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
(02) 3300 2554
Cena vnútroštátneho hovoru
8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi
030 6005203
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Sverige
0775 700 500
lokalsamtal (lokal taxa)
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
Türkiye
212 244 0769
Ulusal arama ücreti
Hafta içi saat 09:00’dan 18:00’a kadar
Україна
044 586 2078
Міжміськи дзвінки платні
9 - 21 В робочі дні
United Kingdom
020 3347 0044
National call rate
9 till 21. Weekdays
Slovenija
www.ikea.com
Србија
www.ikea.com
*
55
867304241-A-432014
© Inter IKEA Systems B.V. 2014
21552
AA-1389960-1
Download PDF

advertising