Electrolux EOC3431AAX Brukermanual

Electrolux EOC3431AAX Brukermanual
EOC3431
NO OVN
SV INBYGGNADSUGN
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
2
31
2
www.electrolux.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON..............................................................................3
2. SIKKERHETSANVISNINGER................................................................................4
3. PRODUKTBESKRIVELSE.................................................................................... 7
4. FØR FØRSTE GANGS BRUK.............................................................................. 7
5. DAGLIG BRUK.................................................................................................... 8
6. KLOKKEFUNKSJONER..................................................................................... 10
7. BRUKE TILBEHØRET........................................................................................ 11
8. TILLEGGSFUNKSJONER.................................................................................. 13
9. RÅD OG TIPS.................................................................................................... 14
10. STELL OG RENGJØRING................................................................................22
11. FEILSØKING....................................................................................................26
12. MONTERING................................................................................................... 28
13. ENERGIEFFEKTIV............................................................................................29
VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som
bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er
designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver
gang du bruker den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på vårt nettsted for å finne:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registerelectrolux.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.spare parts.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende data
for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
NORSK
1.
3
SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av
produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle
skader som skyldes feilaktig montering og bruk. Oppbevar
produktets instruksjoner for fremtidig bruk.
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og
oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller manglende erfaring og
kunnskap hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker
bruk av produktet og forstår hvilke farer som kan
inntreffe.
Ikke la barn leke med produktet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn.
Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når det
brukes eller når den kjøler seg ned. Tilgjengelige deler er
varme.
Hvis produktet har en barnesikring, anbefaler vi at du
aktiverer den.
Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med
mindre de har tilsyn.
Barn under 3 år, som ikke er under oppsyn, bør holdes
unna produktet.
1.2 Generelt om sikkerhet
•
•
•
•
•
•
Bare en kvalifisert person må montere og skifte ut dette
produktet.
Produktet blir varmt når det er i bruk. Ikke ta på
varmeelementene inne i produktet. Bruk alltid grillvotter
når du tar ut eller putter inn tilbehør eller ovnsutstyr.
Før vedlikehold kutt strømforsyningen.
Sørg for at produktet er slått av før du bytter lampen for
å unngå fare for elektrisk støt.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.
Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe
skrapegjenstander av metall for å rengjøre dørglasset i
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
stekeovnen, da dette kan ripe opp glasset og føre til at
glasset blir matt.
Om strømledningen er skadet må den erstattes av
produsenten, et autorisert servicesenter eller likt
kvalifiserte personer for å unngå skader.
Overflødig søl må fjernes og innerglasset må vaskes før
pyrolytisk rengjøring. Ta ut alle deler fra ovnen.
For å fjerner ovnsstigene, må du først trekke de ut i front
og siden i bakkant. Bruk omvendt rekkefølge for å
montere ovnsstigene.
Bruk bare steketermometeret som anbefales for dette
produktet.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Installasjon
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person må
montere dette produktet.
• Fjern all emballasjen
• Ikke monter eller bruk et skadet
produkt.
• Følg monteringsanvisningene som
følger med produktet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
produktet, fordi det er tungt. Bruk alltid
vernehansker.
• Ikke dra eller løft produktet etter
håndtaket.
• Overhold minimumsavstanden fra
andre produkter og enheter.
• Pass på at produktet er montert under
og ved siden av stabile konstruksjoner.
• Sidene på produktet må være på
høyde med produktet eller enheter av
samme høyde.
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
• Alle elektriske tilkoblinger skal utføres
av en kvalifisert elektriker.
• Produktet må være jordet.
• Kontroller at det er samsvar mellom
den elektriske informasjonen på
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
typeskiltet og strømforsyningen i huset.
Hvis det ikke er det, må du kontakt en
elektriker.
Bruk alltid en korrekt montert, jordet
stikkontakt.
Ikke bruk doble stikkontakter eller
skjøteledninger.
Pass på at støpselet og strømkabelen
ikke blir påført skade. Hvis
strømkabelen må erstattes, må dette
utføres av vårt Autoriserte
servicesenter.
Ikke la nettkablene berøre eller komme
nær produkt døren, spesielt når døren
er varm.
Støtbeskyttelsen til strømførende og
isolerte deler må festes på en måte
som gjør at den ikke kan fjernes uten
verktøy.
Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at det
er tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
Hvis stikkontakten er løs, ikke koble til
strømpluggen.
Ikke trekk i kabelen for å koble fra
produktet. Trekk alltid i selve støpselet.
Bruk bare riktige isolasjonsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
skrutypen skal fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.
Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
produktet fra strømnettet ved alle
NORSK
poler. Isoleringsenheten må ha en
kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
• Lukk døren til produktet helt, før du
setter støpselet i stikkontakten.
• Dette produktet er i overensstemmelse
med EØS-direktivene.
•
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Risiko for skade, brannskader
og elektrisk støt eller
eksplosjon.
• Bare bruk dette produktet i en
husholdning.
• Produktets spesifikasjoner må ikke
endres.
• Pass på at ventilasjonsåpningene ikke
er blokkert.
• Ikke la produktet være uten tilsyn mens
det er i bruk.
• Slå av produktet etter hver bruk.
• Vær forsiktig når du åpner døren til
produktet når produktet er i bruk. Varm
damp kan strømme ut.
• Ikke bruk produktet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.
• Ikke belast døren når den er åpen.
• Ikke bruk produktet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
• Åpne døren til produktet forsiktig. Bruk
av ingredienser som inneholder alkohol
kan føre til en blanding av alkohol og
luft.
• Ikke la gnister eller åpne flammer
komme i kontakt med produktet når du
åpner døren.
• Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av produktet.
ADVARSEL!
Fare for skade på produktet.
• For å unngå skade eller misfarging på
emaljen:
– sett ikke kokekar eller andre
gjenstander i produktet direkte på
bunnen.
– legg ikke aluminiumsfolie direkte på
bunnen i produktet.
– ikke tøm vann direkte inn i det
varme produktet.
•
•
•
5
– ikke oppbevar fuktig servise eller
mat i produktet når tilberedningen
er ferdig.
– vær forsiktig når du fjerner eller
monterer tilleggsutstyret.
Misfarge på produktets emalje har
ingen innvirkning på funksjonen. Dette
er ikke en defekt som omfattes av
garantilovene.
Bruk en grill - /stekepanne for bløte
kaker. Fruktsaft kan forårsake
permanente flekker.
Dette produktet skal kun brukes til
matlaging. Det må ikke brukes til andre
formål, f.eks. oppvarming av rommet.
Ha alltid stekeovnsdøren lukket når
ovnen er på.
2.4 Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Risiko for skade, brann eller
skade på produktet.
• Slå av produktet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
• Påse at produktet er kaldt. Fare for at
dørglassene kan knuses.
• Erstatt umiddelbart panelene til
glassdørene om disse har blitt skadet.
Kontakt servicesenteret.
• Vær forsiktig når du fjerner døren fra
produktet. Døren er tung!
• Rengjør produktet med jevne
mellomrom for å forhindre skade på
overflaten.
• Gjenværende fett eller mat i produktet
kan forårsake brann.
• Rengjør produktet med en fuktig, myk
klut. Bare bruk nøytrale
rengjøringsmidler. Du må aldri bruke
skurende oppvaskmidler,
skuresvamper, løsemidler eller
metallgjenstander.
• Følge sikkerhetsforskriftene på pakken
hvis du bruker ovnsspray.
• Ikke rengjør den katalytiske emaljen
(hvis aktuelt) med noen form for
vaskemiddel.
6
www.electrolux.com
2.5 Pyrolytisk rengjøring
Fare for skade / Brann /
Kjemiske utslipp (damp) i
pyrolytisk modus.
• Før du utfører en «pyrolytisk
selvrensing»-funksjon eller «første
gangs bruk»-funksjon må du fjerne
følgende fra ovnsrommet:
– eventuelle overflødige matrester,
olje eller fettsøl/-avleiringer.
– alle objekter som kan fjernes
(inkludert hyller, sideskinner osv.
som ble levert med produktet) og
særlig superclean-gryter, panner,
brett, redskaper osv.
• Les alle instruksjoner for pyrolytisk
rengjøring nøye.
• Hold barn unna produktet når den
pyrolytiske rengjøring er i bruk.
Produktet blir svært varmt og varm luft
slippes ut av kjøleventilene i fronten.
• Pyrolytisk selvrensing er en operasjon
med høy temperatur som kan frigjøre
røyk fra matlagingsrester og
konstruksjonsmaterialer, derfor
anbefales forbrukere på det sterkeste
å:
– sørg for god ventilasjon under og
etter hver pyrolytiske rengjøring.
– sørg for god ventilasjon under og
etter første gangs bruk ved
maksimum temperaturdrift.
• I motsetning til alle mennesker, kan
noen fugler og krypdyr være ekstremt
følsomme for potensiell røyk som frigis
under rengjøringen av pyrolytiske
ovner.
– Hold alle kjæledyr (spesielt fugler)
borte fra produktet under og etter
hver pyrolytiske rengjøring, og bruk
først maksimal temperatur mot et
godt ventilert område.
• Små kjæledyr kan også være svært
følsomme for temperaturendringer i
nærheten av pyrolytiske ovner når det
pyrolytiske selvrengjøringsprogrammet
brukes.
• Superclean-overflater på gryter,
panner, brett, kjøkkenutstyr, osv. kan
skades av den høye temperaturen ved
pyrolytisk rengjøring i pyrolytiske ovner
og kan også være en kilde for et lavt
nivå skadelige gasser.
• Røyk som frigis fra alle pyrolytiske
ovner / matrester, er ikke skadelig for
mennesker, inkludert spedbarn eller
personer med medisinske tilstander.
2.6 Innvendig belysning
• Typen lyspære eller halogenlampe som
brukes i dette produktet er kun for
husholdningsprodukter. Ikke bruk det
som vanlig belysning.
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
• Koble strømmen fra produktet før du
skifter lyspære.
• Bruk bare lyspærer med tilsvarende
spesifikasjon.
2.7 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Fjern dørlåsen for å forhindre at barn
og dyr stenger seg inne i produktet.
NORSK
3. PRODUKTBESKRIVELSE
3.1 Generell oversikt
1 2
3
4
5
6
5
7
4
10
3
8
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Betjeningspanel
Bryter til ovnsfunksjonene
Elektronisk programmering
Termostatbryter
Varmeelement
Kontakt til steketermometer
Ovnslampe
Vifte
Uttakbare brettstiger
Brettplasseringer
9
3.2 Tilbehør
• Rist
Til kokekar, kakeformer, steker.
• Stekebrett
Til kaker og kjeks.
• Grill-/stekepanne
Til baking og steking eller for å samle
opp fett.
• Steketermometer
For å måle hvor langt maten har
kommet i stekeprosessen.
• Teleskopiske glideskinner
For hyller og skuffer.
4. FØR FØRSTE GANGS BRUK
ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.
4.1 Første gangs rengjøring
Fjern alt tilbehør og alle uttakbare
brettstiger fra produktet.
Se etter i kapittelet "Stell og
rengjøring".
Rengjør produktet før første gangs bruk.
Sett tilbehøret og den avtagbare
hyllestøtten tilbake i den opprinnelige
posisjonen.
4.2 Stille inn tiden
Etter første tilkobling til nettspenningen,
blir alle symbolene i displayet slått på i
noen sekunder. I de påfølgende få
sekundene, viser displayet
programvareversjonen.
Etter at programvareversjonen slås av,
viser displayet
blinker.
1. Trykk
time.
eller
og "12:00". "12"
for å stille gjeldende
2. Trykk på
for å bekrefte. Dette er
kun nødvendig når du stiller inn tiden
for første gang. Senere vil den nye
tiden bli lagret automatisk etter 5
sekunder.
7
8
www.electrolux.com
Displayet viser
blinker.
og innstilt time. "00"
eller
3. Trykk
minutter.
for å stille gjeldende
4. Trykk på
for å bekrefte. Dette er
kun nødvendig når du stiller inn tiden
for første gang. Senere vil den nye
tiden bli lagret automatisk etter 5
sekunder.
Displayet viser den nye tiden.
4.3 Endre tiden
Du kan bare endre klokkeslettet når
stekeovnen er slått av.
Trykk på
gjentatte ganger, helt til
indikatoren for klokkeslett
displayet.
For å stille inn ny tid, se "Stille inn tiden".
4.4 Forvarming
Forvarm det tomme produktet for å
brenne av gjenværende fett.
og maksimal
1. Velg ovnsfunksjon
temperatur.
2. La produktet være i bruk i 1 time.
3. Velg ovnsfunksjon
og maksimal
temperatur.
4. La produktet være i bruk i 15 minutter.
Tilbehør kan bli varmere enn vanlig.
Produktet kan avgi lukt og røyk. Dette er
normalt. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i
rommet.
blinker i
5. DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.
5.1 Skjult lås
For å bruke produktet, trykker du på
betjeningsbryteren. Betjeningsbryteren
kommer ut.
1. Drei ovnsfunksjonsbryteren for å velge
en stekeovnsfunksjon.
2. Drei termostatbryteren for å velge en
temperaturinnstilling.
3. For å slå av produktet, drei
funksjonsbryteren og
termostatbryteren til Av-posisjonen
("Off").
5.2 Slå produktet på og av
Hvorvidt produktet har
brytersymboler, eller
indikatorer eller lys:
• Indikatoren lyser når
ovnen varmes opp.
• Lampen lyser når
produktet er i bruk.
• Symbolet viser om
programvelgeren
kontrollerer
ovnsfunksjoner eller
temperaturen.
5.3 Ovnsfunksjoner
Ovnsfunksjon
Av-posisjon
Bruksområde
Produktet er av.
NORSK
Ovnsfunksjon
Bruksområde
Ekte varmluft
For å bake på opptil 3 brettplasseringer samtidig og
for å tørke mat.Still inn temperaturen 20 – 40 °C lavere enn for tilberedning med over-/undervarme.
Over-/Undervarme
For å bake eller steke retter på én brettplassering.
Min. Grill
For å grille flate matvarer og riste brød.
Max. Grill
For å grille større mengder flate matvarer og for å riste
brød.
Gratinering med
vifte
For å steke store steker eller fjærkre på én brettplassering. Også for å gratinere og brune.
Pizzafunksjon
For å steke på 1 brettplassering, slik at du oppnår en
mer intens bruning og sprø bunn. Still ovnens temperatur på 20 – 40 °C lavere enn for Over-/Undervarme.
Kjøtt
For å tilberede svært møre og saftige steker.
Hold varm
For å holde mat varm.
Tine
For å tine frossen mat.
Pyrolyse
For å aktivere automatisk pyrolytisk rengjøring av ovnen. Denne funksjonen brenner av gjenværende
smuss i ovnen.
5.4 Visning
A
G
F
B
E
C
D
A)
B)
C)
D)
Klokke
Varme opp og restvarmeindikator
Vannskuff (bare utvalgte modeller)
Steketermometer (kun på noen
modeller)
E) Elektronisk dørlås (kun på noen
modeller)
F) Timer/minutter
G) Klokkefunksjoner
5.5 Knapper
Knapp
9
Funksjon
Beskrivelse
MINUS
For å stille inn tiden.
10
www.electrolux.com
Knapp
Funksjon
Beskrivelse
KLOKKE
For å stille inn en klokkefunksjon.
PLUSS
For å stille inn tiden.
5.6 Oppvarmingsindikator
Hvis du aktiverer ovnsfunksjonen, kommer
linjene i displayet
Linjene viser at ovnstemperaturen øker
eller reduseres.
på en etter en.
6. KLOKKEFUNKSJONER
6.1 Tabell over klokkefunksjoner
Klokkefunksjon
Bruksområde
KLOKKESLETT
For å stille inn, endre eller sjekke hva klokken er. Se
"Stille inn tiden".
VARSELUR
Bruk for å velge en nedtelling (maksimum 23 t 59
min). Denne funksjonen har ingen innvirkning på bruken av produktet. Du kan stille inn VARSELURET når
som helst, selv når produktet er slått av.
STEKETID
For å velge hvor lenge produktet skal være slått på.
Brukes kun når ovnsfunksjonen er stilt inn.
FERDIGTID
For å velge når produktet skal slås av. Brukes kun når
ovnsfunksjonen er stilt inn. Du kan bruke Steketid og
Ferdigtid samtidig (utsatt start) hvis produktet skal
slås automatisk på og av senere.
Trykk
igjen og igjen for å
bytte mellom
klokkefunksjoner.
For å bekrefte innstillingene til
klokkefunksjonene, skal du
bruke
eller vente i 5
sekunder for automatisk
bekreftelse.
6.2 Stille inn STEKETID eller
FERDIGTID
1. Trykk på
gjentatte ganger, helt til
displayet viser
eller
2. Trykk på
eller
.
blinker i displayet.
eller
verdien og trykk på
for å stille inn
for å bekrefte.
For Steketid
angir du først minuttene
og deretter timer, for Ferdigtid
angir du
først timer og deretter minutter.
En lydsignal høres i 2 minutter når tiden
utløper. Symbol
eller
og
tidsinnstilling blinker i displayet. Ovnen slår
seg av.
3. Drei bryteren for ovnsfunksjoner til avposisjon.
4. Trykk på en knapp eller åpne
ovnsdøren for å stoppe lydsignalet.
Hvis du trykker på
når du
stiller inn timer for STEKETID
, går produktet til
innstillingen av FERDIGTID
-funksjon.
NORSK
6.3 Stille inn STOPPEKLOKKE
1. Trykk på
gjentatte ganger, til
"00" blinker i displayet.
og
2. Trykk på
eller
for å stille inn
VARSELUR.
Først velger du sekunder, deretter
minutter og så timer.
Først beregnes tiden i minutter og
sekunder. Når du velger en tid som er
lenger enn 60 minutter vil symbolet
vises i displayet.
Produktet beregner nå tiden i timer og
minutter.
3. VARSELURET starter automatisk etter
fem sekunder.
Når 90 % av tiden har gått, høres et
lydsignal.
4. Når den valgte tiden er nådd, lyder et
signal i to minutter. "00.00" og
blinker i displayet. Trykk på en knapp
eller åpne ovnsdøren for å stoppe
lydsignalet.
11
Hvis du stiller inn
VARSELURET når STEKETID
eller SLUTTID
bruk, vises symbolet
displayet.
er i
i
6.4 Tidsur med opptelling
Bruk Tidsur med opptelling for å overvåke
hvor lang tid ovnen er i bruk. Det starter
straks når ovnen slås på.
For å tilbakestille tidsuret med opptelling,
må du trykke og holde
og
Tidsuret med opptelling starer
opptellingen.
inne.
Tidsuret med opptelling kan
brukes med funksjonene:
Steketid
, Sluttid
,
kjernetemperatursensor.
7. BRUKE TILBEHØRET
ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.
3. Sett pluggen til
kjernetemperatursensoren i kontakten
på toppen av ovnsrommet.
7.1 Bruke steketermometeret
Steketermometeret måler
kjernetemperaturen i kjøttet. Når kjøttet
har nådd innstilt temperatur, slår produktet
seg av.
To temperaturer må stilles inn:
• Stekeovnstemperaturen. Se
steketabellen.
• Kjernetemperaturen. Se tabell for
steketermometeret.
OBS!
Bruk bare steketermometeret
som følger med produktet
eller originale reservedeler.
1. Velg ovnsfunksjon og ovnstemperatur.
2. Sett spissen på
kjernetemperatursensoren (med
symbolet
kjøttet.
på håndtaket) midt i
Forsikre deg om at
kjernetemperatursensoren sitter i
kjøttet og i stikkontakten under
tilberedningen.
Når du bruker
kjernetemperatursensoren for første
gang, er standard kjernetemperatur 60
°C. Mens
blinker, kan du endre
12
www.electrolux.com
standard kjernetemperatur med
temperaturbryteren.
Displayet viser symbolet til
steketermometeret og standard
kjernetemperatur.
4. Trykk
for å lagre den nye
kjernetemperaturen eller vent i 10
sekunder, slik at innstillingen lagres
automatisk.
Den nye innstilte kjernetemperatur vises i
displayet neste gang du bruker
steketermometeret.
Når kjøttet har nådd innstilt
kjernetemperatur, blinker symbolet for
steketermometeret
og standard
kjernetemperatur blinker. Et lydsignal
høres i to minutter.
5. Trykk på en knapp eller åpne
ovnsdøren for å stoppe lydsignalet.
6. Ta steketermometeret ut av
kontakten. Ta kjøttet ut av produktet.
7. Slå av maskinen.
ADVARSEL!
Vær forsiktig når du fjerner
spissen og pluggen til
steketermometeret.
Steketermometeret er varmt.
Fare for brannskader.
Hver gang du setter
kjernetemperatursensoren i
kontakten, må du stille inn
kjernetemperatur igjen. Du
kan ikke velge varighet og
sluttid.
1. Trykk på :
• trykk én gang – displayet viser
valgt kjernetemperatur, som
endres hvert 10. sekund til
gjeldende kjernetemperatur.
• trykk to ganger – displayet viser
gjeldende ovnstemperatur, som
endres hvert 10. sekund til valgt
ovnstemperatur.
• trykk tre ganger – displayet viser
valgt ovnstemperatur.
2. Drei termostatbryteren for å endre
temperaturen.
7.2 Teleskopiske skinner
Ta vare på
installasjonsanvisninger for
teleskopskinnene for fremtidig
bruk.
Teleskopskinnene gjør det enklere å sette
inn og ta ut rister og brett.
OBS!
Ikke rengjør teleskopskinnene
i oppvaskmaskinen. Ikke
smør teleskopskinnene.
1. Trekk ut både de høyre og venstre
uttrekkbare ovnsskinnene.
°C
Når produktet kalkulerer
foreløpig steketid for første
gang, vil symbolet
blinke i
displayet. Displayet viser
varighet på
tilberedningsprosessen når
beregningen er ferdig.
Beregningene vil kjøre i
bakgrunnen under
tilberedningen, og
steketidsverdien kan
oppdateres i displayet hvis
nødvendig.
Du kan endre temperaturen når som helst
i løpet av tilberedningsprosessen:
2. Plasser risten på de utrekkbare
ovnsskinnene og skyv dem forsiktig
inn i produktet.
NORSK
°C
13
Sørg for at du trykker de utrekkbare
ovnsskinnene helt tilbake i produktet før
du lukker ovnsdøren.
8. TILLEGGSFUNKSJONER
8.1 Bruke barnesikringen
SAFE-funksjonen forhindrer at produktet
slås på ved et uhell.
Hvis pyrolysefunksjonen er i
drift låses døren.
SAFE tennes i displayet når
du dreier på en bryter eller
trykker på en knapp.
1. Ikke velg en ovnsfunksjon.
2. Trykk og hold
og
samtidig i
minst 2 sekunder.
Et lydsignal lyder. SAFE tennes i displayet.
Gjenta trinn 2 for å deaktivere
barnesikringen.
8.2 Restvarmeindikator
Når du slår av produktet, viser displayet
restvarmeindikatoren
hvis
temperaturen i ovnen er høyere enn 40
°C. Drei termostatbryteren mot venstre
eller høyre for å velge en temperatur.
8.3 Slår seg av automatisk
Av sikkerhetstilsyn slår produktet seg av
automatisk etter en tid om en
ovnsfunksjon er i drift og du ikke endrer
noen innstillinger.
Temperatur (°C)
Utkoplingstid (t)
30 - 115
12.5
Temperatur (°C)
Utkoplingstid (t)
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 – maksimum
3
Etter en automatisk utkobling, trykk på en
knapp for å slå på ovnen igjen.
Automatisk utkobling virker
ikke med funksjonene:
kjernetemperatursensor, Lys,
Varighet, Slutt.
8.4 Kjølevifte
Mens produktet er i drift, slår kjøleviften
seg på automatisk for å holde produktets
overflater kalde. Når du slår av produktet,
er kjøleviften aktiv til produktet er kjølt ned.
8.5 Sikkerhetstermostat
Feil bruk av produktet eller ødelagte
komponenter, kan medføre alvorlig
overopphetelse. For å forhindre dette har
ovnen en sikkerhetstermostat som
avbryter strømforsyningen. Ovnen slår seg
automatisk på igjen når temperaturen
faller.
14
www.electrolux.com
9. RÅD OG TIPS
med aluminiumsfolie under
tilberedningen. Det kan endre
stekeresultatene og skade
emaljebelegget.
ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.
Temperaturer og steketider i
tabellene er kun veiledende.
De avhenger av oppskrift,
samt mengde og kvalitet på
ingrediensene som brukes.
9.2 Bake kaker
• Ikke åpne ovnsdøren før 3/4 av
steketiden er gått.
• Hvis du bruker to stekebrett samtidig,
må du la et nivå skille dem.
9.1 Generell informasjon
• Produktet har fem brettplasseringer.
Tell hylleposisjonene fra bunnen av
produktet.
• Produktet har et spesielt system som
gjør at luften sirkulerer og hele tiden
resirkulerer dampen. Dette systemet
gjør det mulig å tilberede maten med
damp, slik at den blir myk inni og sprø
utenpå. Tilberedningstiden og
strømforbruket reduseres til et
minimum.
• Fuktighet kan kondensere inne i
produktet eller på glasspanelene på
døren. Dette er normalt. Hold alltid litt
avstand fra produktet når du åpner
produktets dør under tilberedning. For
å redusere kondensen, kan du la
produktet stå på i 10 minutter før du
setter inn maten.
• Tørk vekk eventuell fuktighet etter hvert
bruk av produktet .
• Ikke sett gjenstander rett på bunnen av
produktet og ikke dekk til komponenter
9.3 Tilberedning av fisk og kjøtt
• Bruk en grill - /stekepanne som er
beregnet på svært fet mat for å
forhindre at ovnen får permanente
flekker.
• La kjøttet hvile i ca. 15 minutter før du
skjærer, slik at kraften ikke siver ut.
• For å unngå for mye røyk i ovnen under
steking, tilsetter du litt vann i grill - /
stekepannen. For å unngå
røykkondens, tilsett vann hver gang
vannet tørker opp.
9.4 Steketider
Steketider er avhengig av typen mat,
konsistens og mengde.
I begynnelsen, må du følge med på maten
du tilbereder. Finn de beste innstillingene
(varmeinnstilling, tilberedningstid, osv.) for
kokekar, oppskriftene og mengdene du
bruker sammen med dette produktet.
9.5 Steke- og grilltabell
Kaker
Matvarer
Over- og undervarme Ekte varmluft
Tid (min)
Kommentarer
Tempera- Brettplas- Tempera- Brettplastur (°C)
sering
tur (°C)
sering
Oppskrifter 170
med sammenviskede ingredienser
2
160
3 (2 og 4)
45 – 60
I en kakeform
Mørdeig
2
160
3 (2 og 4)
20 – 30
I en kakeform
170
NORSK
Matvarer
Over- og undervarme Ekte varmluft
15
Tid (min)
Kommentarer
Tempera- Brettplas- Tempera- Brettplastur (°C)
sering
tur (°C)
sering
Buttermilk- 170
ostekake
1
165
2
80 – 100
I en kakeform på 26
cm
Eplekake
(eplepai)1)
170
2
160
2 (venstre
og høyre)
80 – 100
I to kakeformer på
20 cm på
en rist
Strudel
175
3
150
2
60 – 80
På et stekebrett
Syltetøyterte
170
2
165
2 (venstre
og høyre)
30 – 40
I en kakeform på 26
cm
Formkake
170
2
150
2
40 – 50
I en kakeform på 26
cm
Julekake/ 160
fruktkake1)
2
150
2
90 – 120
I en kakeform på 20
cm
Plommekake1)
175
1
160
2
50 – 60
I en
brødform
Småkaker 170
– ett nivå1)
3
150 – 160
3
20 – 30
På et stekebrett
Småkaker
– to nivåer1)
-
-
140 – 150
2 og 4
25 – 35
På et stekebrett
Småkaker
– tre nivåer1)
-
-
140 – 150
1, 3 og 5
30 – 45
På et stekebrett
Kjeks/
gjærbakst
– ett nivå
140
3
140 – 150
3
25 – 45
På et stekebrett
Kjeks/
gjærbakst
– to nivåer
-
-
140 – 150
2 og 4
35 – 40
På et stekebrett
Kjeks/
gjærbakst
– tre nivåer
-
140 – 150
1, 3 og 5
35 – 45
På et stekebrett
16
www.electrolux.com
Matvarer
Over- og undervarme Ekte varmluft
Tid (min)
Kommentarer
Tempera- Brettplas- Tempera- Brettplastur (°C)
sering
tur (°C)
sering
Marengs – 120
ett nivå
3
120
3
80 – 100
På et stekebrett
Marengs – to nivåer1)
-
120
2 og 4
80 – 100
På et stekebrett
Boller1)
190
3
190
3
12 – 20
På et stekebrett
Eclairs –
ett nivå
190
3
170
3
25 – 35
På et stekebrett
Eclairs- to
nivåer
-
-
170
2 og 4
35 – 45
På et stekebrett
Terter
180
2
170
2
45 – 70
I en kakeform på 20
cm
Fruktkake
160
1
150
2
110 – 120
I en kakeform på 24
cm
Victoriasandwich1)
170
1
160
2 (venstre
og høyre)
30 – 50
I en kakeform på 20
cm
Tid (min)
Kommentarer
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
Brød og pizza
Matvarer
Over- og undervarme Ekte varmluft
Tempera- Brettplas- Tempera- Brettplastur (°C)
sering
tur (°C)
sering
Formbrø
d1)
190
1
190
1
60 – 70
1 – 2 stykker á 500
gr. per stk.
Rugbrød
190
1
180
1
30 – 45
I en
brødform
Rundstykker1)
190
2
180
2 (2 og 4)
25 – 40
6 – 8 rundstykker
på et stekebrett
Pizza1)
230 – 250
1
230 – 250
1
10 – 20
I et stekebrett eller
en grill – /
stekepanne
NORSK
Matvarer
Over- og undervarme Ekte varmluft
Tid (min)
Kommentarer
10 – 20
På et stekebrett
Tid (min)
Kommentarer
Tempera- Brettplas- Tempera- Brettplastur (°C)
sering
tur (°C)
sering
Scones1)
200
3
190
3
17
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
Gratenger
Matvarer
Over- og undervarme Ekte varmluft
Tempera- Brettplas- Tempera- Brettplastur (°C)
sering
tur (°C)
sering
Makaronigrateng
200
2
180
2
40 – 50
I en form
Grønnsak- 200
spudding
2
175
2
45 – 60
I en form
Quiche1)
180
1
180
1
50 – 60
I en form
Lasagne1)
180 – 190
2
180 – 190
2
25 – 40
I en form
Cannelloni1)
180 – 190
2
180 – 190
2
25 – 40
I en form
Tid (min)
Kommentarer
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
Kjøtt
Matvarer
Over- og undervarme Ekte varmluft
Tempera- Brettplas- Tempera- Brettplastur (°C)
sering
tur (°C)
sering
Storfekjøtt
200
2
190
2
50 – 70
På en rist
Svinekjøtt
180
2
180
2
90 – 120
På en rist
Kalvekjøtt
190
2
175
2
90 – 120
På en rist
Engelsk
roastbiff,
lett stekt –
rød
210
2
200
2
50 – 60
På en rist
Engelsk
roastbiff,
medium –
rosa
210
2
200
2
60 – 70
På en rist
Engelsk
roastbiff,
godt stekt
– grå
210
2
200
2
70 – 75
På en rist
18
www.electrolux.com
Matvarer
Over- og undervarme Ekte varmluft
Tid (min)
Kommentarer
Tempera- Brettplas- Tempera- Brettplastur (°C)
sering
tur (°C)
sering
Svinebog
180
2
170
2
120 – 150
Med
skorpe
Svineskank
180
2
160
2
100 – 120
2 stk
Lammekjøtt
190
2
175
2
110 – 130
Lår
Kylling
220
2
200
2
70 – 85
Hel
Kalkun
180
2
160
2
210 – 240
Hel
And
175
2
220
2
120 – 150
Hel
Gås
175
2
160
1
150 – 200
Hel
Kanin
190
2
175
2
60 – 80
Skåret i
skiver
Vill kanin
190
2
175
2
150 – 200
Skåret i
skiver
Fasan
190
2
175
2
90 – 120
Hel
Tid (min)
Kommentarer
Fisk
Matvarer
Over- og undervarme Ekte varmluft
Tempera- Brettplas- Tempera- Brettplastur (°C)
sering
tur (°C)
sering
Ørret/
brasme
190
2
175
2
40 – 55
3 – 4 fisk
Tunfisk/
laks
190
2
175
2
35 – 60
4 – 6 fileter
9.6 Grilling
Forvarm den tomme ovnen i
3 minutter før steking.
Matvarer
Antall
Stykker
(g)
Tempera- Tid (min)
tur (°C)
1. side
Fileter
4
800
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Biffer
4
600
maks.
10 - 12
6-8
4
Pølser
8
-
maks.
12 - 15
10 - 12
4
2. side
Brettplassering
NORSK
Matvarer
Antall
(g)
Tempera- Tid (min)
tur (°C)
1. side
2. side
Svinekote- 4
letter
600
maks.
12 - 16
12 - 14
4
Kylling
(delt i to)
2
1000
maks.
30 - 35
25 - 30
4
Spyd
4
-
maks.
10 - 15
10 - 12
4
Kyllingbryst
4
400
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Hamburger
6
600
maks.
20 - 30
-
4
Fiskefilet
4
400
maks.
12 - 14
10 - 12
4
Grillsmørbr 4 - 6
ød
-
maks.
5-7
-
4
Ristet brød 4 - 6
-
maks.
2-4
2-3
4
Stykker
19
Brettplassering
9.7 Gratinering med vifte
Storfekjøtt
Matvarer
Antall
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Brettplassering
Roastbiff eller filetstek, lett stekt1)
per cm tykkelse
190 – 200
5–6
1 eller 2
Roastbiff eller filetstek, medium1)
per cm tykkelse
180 – 190
6–8
1 eller 2
Roastbiff eller filet,
godt stekt1)
per cm tykkelse
170 – 180
8 – 10
1 eller 2
Matvarer
Mengde (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Brettplassering
Skulder, nakke,
skinkeknoke
1 – 1,5
160 – 180
90 – 120
1 eller 2
Kotelett, ribbe
1 – 1,5
170 – 180
60 – 90
1 eller 2
Kjøttpudding
0,75 – 1
160 – 170
50 – 60
1 eller 2
Svineknoke (kokt
på forhånd)
0,75 – 1
150 – 170
90 – 120
1 eller 2
1) Forvarm ovnen.
Svinekjøtt
20
www.electrolux.com
Kalvekjøtt
Matvarer
Mengde (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Brettplassering
Kalvestek
1
160 – 180
90 – 120
1 eller 2
Kalveskanker
1,5 – 2
160 – 180
120 – 150
1 eller 2
Matvarer
Mengde (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Brettplassering
Lammestek
med ben, lammestek
1 – 1,5
150 – 170
100 – 120
1 eller 2
Lammesadel
1 – 1,5
160 – 180
40 – 60
1 eller 2
Matvarer
Mengde (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Brettplassering
Stykker av
fjærkre
0,2 – 0,25 hver
200 – 220
30 – 50
1 eller 2
Kylling, delt i to
0,4 – 0,5 hver
190 – 210
35 – 50
1 eller 2
Kylling, høns
1 – 1,5
190 – 210
50 – 70
1 eller 2
And
1,5 – 2
180 – 200
80 – 100
1 eller 2
Gås
3,5 – 5
160 – 180
120 - 180
1 eller 2
Kalkun
2,5 – 3,5
160 – 180
120 – 150
1 eller 2
Kalkun
4–6
140 – 160
150 – 240
1 eller 2
Matvarer
Mengde (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Brettplassering
Hel fisk
1 – 1,5
210 – 220
40 – 60
1 eller 2
Lammekjøtt
Fjærfe
Fisk (dampet)
9.8 Tine
Matvarer
Mengde
(g)
Opptiningstid (min)
Ettertiningstid
(min)
Kommentarer
Kylling
1000
100 - 140
20 - 30
Legg kyllingen på et omvendt tefat på en stor
tallerken. Snu etter halve
steketiden.
Kjøtt
1000
100 - 140
20 - 30
Snu etter halve steketiden.
NORSK
21
Matvarer
Mengde
(g)
Opptiningstid (min)
Ettertiningstid
(min)
Kommentarer
Kjøtt
500
90 - 120
20 - 30
Snu etter halve steketiden.
Ørret
150
25 - 35
10 - 15
-
Jordbær
300
30 - 40
10 - 20
-
Smør
250
30 - 40
10 - 15
-
Fløte
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Kremfløten kan piskes
når den fremdeles er en
tanke frossen.
Bløtkake
1400
60
60
-
9.9 Tørking – Ekte varmluft
• Bruk brett som er belagt med matpapir
eller stekepapir.
• For et bedre resultat, stopp ovnen
halvveis i tørketiden, åpne døren og la
den kjøle seg ned en natt for å fullføre
tørkingen.
Grønnsaker
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Bønner
60 - 70
Paprika
Suppegrønnsaker
Brettplassering
1. posisjon
2 posisjoner
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Sjampinjonger
50 - 60
6-8
3
1/4
Urter
40 - 50
2-3
3
1/4
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Brettplassering
Plommer
60 - 70
Aprikoser
Frukt
Matvarer
1. posisjon
2 posisjoner
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Epleskiver
60 - 70
6-8
3
1/4
Pærer
60 - 70
6-9
3
1/4
22
www.electrolux.com
9.10 Tabell for steketermometer
Matvarer
Kjernetemperatur for maten
(°C)
Kalvestek
75 - 80
Kalveknoker
85 - 90
Engelsk roastbiff, Lett stekt – Rød
45 - 50
Engelsk roastbiff, Medium – Rosa
60 - 65
Engelsk roastbiff, godt stekt – grå
70 - 75
Svinebog
80 - 82
Svineskank
75 - 80
Lammekjøtt
70 - 75
Kylling
98
Hare
70 - 75
Ørret/brasme
65 - 70
Tunfisk/laks
65 - 70
10. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.
10.1 Merknader om rengjøring
• Rengjør produktets forside med en
myk klut med varmt vann og
vaskemiddel.
• For å rengjøre metalloverflater, bruker
du et vanlig vaskemiddel.
• Rengjør produktet innvendig etter hvert
bruk. Fettoppsamling eller andre
matrester kan føre til brann. Risikoen er
høyere for grillpannen.
• Rengjør hardnakket smuss med
ovnsrens.
• Rengjør alt tilbehør etter hver bruk og la
det tørke. Bruk en myk klut med varmt
vann og vaskemiddel.
• Hvis du har tilbehør med slippbelegg,
må du ikke rengjøre det med slipende
vaskemidler, skarpe redskaper eller i
oppvaskmaskin. Det kan forårsake
skade på slippbelegget.
10.2 Produkter i rustfritt stål eller
aluminium
Rengjør ovnsdøren kun med
en våt svamp. Tørk den en
myk klut.
Du må aldri bruke stålull, syre
eller skurende produkter, da
de kan skade overflaten.
Rengjør ovnens
betjeningspanel på samme
måte.
10.3 Fjerning av brettstigene
For å rengjøre ovnen fjerner du
ovnsstigene.
1. Trekk den fremre delen av brettstiger
ut fra sideveggen.
NORSK
23
1. Fjern det verste smusset manuelt.
2. Rengjør dørens innside med varmt
vann for å unngå at rester brenner seg
fast på grunn av den varme luften.
3. Sett på Pyrolyse-funksjonen. Se
"Ovnsfunksjoner".
4. Når
blinker, trykk
eller
stille inn nødvendig prosedyre:
2. Trekk den bakre delen av brettstigene
ut fra veggen og ta den ut.
2
1
Bruk omvendt rekkefølge for å montere
hyllestøttene.
Holderne på
teleskopskinnene må peke
forover.
10.4 Pyrolyse
OBS!
Fjern alt tilbehør og alle
uttakbare brettstiger.
Ikke start den pyrolytiske
rengjøringen om du ikke har
lukket ovnsdøren helt. På
noen modeller viser displayet
"C3", når denne feilen
oppstår.
ADVARSEL!
Produktet blir svært varmt.
Fare for brannskader.
OBS!
Hvis det er andre produkter
montert i samme kabinett må
du ikke bruke dem samtidig
som pyrolysefunksjonen.
Dette kan skade produktet.
for å
Tilvalg
Beskrivelse
P1
Hvis ovnen
ikke er veldig
skitten. Varighet på prosedyre: 1 t.
P2
Hvis du ikke
enkelt kan
fjerne skitt.
Varighet på
prosedyre: 1
t 30 min.
Prosedyren starter etter 2 sekunder.
Du kan bruke Sluttfunksjonen for å velge
starttid for rengjøringen.
Under pyrolyse er ovnslampen slått av.
5. Når ovnen står på den innstilte
temperaturen, låses døren. Displayet
og linjene på
viser symbolet
varmeindikatoren til døren låses opp.
For å stoppe pyrolyserengjøringen før
den er ferdig, må du dreie bryteren for
ovnsfunksjoner til av-posisjon.
6. Etter at den selvrengjøringen med
pyrolyse er ferdig, viser displayet
klokkeslettet. Ovnsdøren forblir låst.
7. Så snart produktet er avkjølt, lyder et
lydsignal og døren kan åpnes.
10.5 Husk å rengjøre !
For å minne deg på at pyrolytisk rengjøring
er nødvendig vil PYRblinke i displayet i 10
sekunder etter aktivering og deaktivering
av produktet.
24
www.electrolux.com
Påminneren for "Husk å
rengjøre !" slukkes:
• etter at Pyrolysefunksjonen er ferdig.
• hvis du trykker på
og
samtidig mens PYR
blinker i displayet.
10.6 Rengjøring av ovnsdøren
Ovnsdøren har fire glasspaneler.Du kan
fjerne ovnsdøren og de indre
glasspanelene for rengjøring.
Ovnsdøren kan smelle igjen
hvis du prøver å ta ut
glasspanelene før du fjerner
ovnsdøren.
3. Lukk ovnsdøren til første åpne
posisjon. Trekk så døren utover og ta
den ut av holderen.
OBS!
Ikke bruk produktet uten
glasspanelene.
1. Åpne døren helt, og hold de to
dørhengslene.
4. Legg døren på et mykt tøystykke på et
stabilt underlag.
2. Løft og drei spakene på de to
hengslene.
5. Frigjør låsesystemet for å fjerne
glasspanelene.
NORSK
A
B
C
6. Drei de to festene 90° og ta dem ut av
holderne.
90°
Pass på at du setter det midterste
glasspanelet riktig i holderne.
7. Løft først forsiktig opp og fjern så
glasspanelene én etter én. Begynn
med det øverste panelet.
10.7 Skifte lyspære
1
2
8. Rengjør glasspanelene med vann og
såpe. Tørk glasspanelene godt.
Når rengjøringen er ferdig, monterer du
glasspanelene og ovnsdøren igjen. Gjenta
trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge.
Sørg for at glasspanelene (A, B og C)
settes på plass igjen i riktig rekkefølge. Det
midtre panelet (B) har en pynteramme.
Sonen med pynterammene må møte
innsiden av døren på begge sider.
Kontroller etter monteringen at overflaten
på glasspanelrammen (B) med trykk ikke
er ru når du tar på den.
Legg en klut nederst innvendig i
produktet. Det hindrer skade på
lampedekselet og ovnsrommet.
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt! Ta ut
sikringen før du skifter pæren.
Ovnslampen og lampens
glass kan være veldig varme.
OBS!
Bruk alltid en klut når du skal
holde halogenlampen, for å
forhindre at fettrester brenner
seg fast på lampen.
1. Slå av produktet.
2. Ta ut sikringene i sikringsskapet eller
slå av skillebryteren.
25
26
www.electrolux.com
Baklampe
1. Drei glassdekselet mot urviserne for å
ta det av.
2. Rengjør lampedekselet.
3. Erstatt pæren med en egnet
varmebestandig lyspære som tåler
300 °C.
4. Monter glassdekselet.
11. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.
11.1 Hva må gjøres, hvis
Feil
Mulig løsning
Løsning
Ovnen blir ikke varm.
Stekeovnen er slått av.
Slå på stekeovnen.
Ovnen blir ikke varm.
Klokken er ikke stilt.
Still klokken.
Ovnen blir ikke varm.
Nødvendige innstillinger er
ikke valgt.
Sørg for at innstillingene er
riktige.
Ovnen blir ikke varm.
Den automatiske utkoblingsfunksjonen er aktivert.
Se "Automatisk utkobling".
Ovnen blir ikke varm.
Barnesikringen er på.
Se "Bruke barnesikringen".
Ovnen blir ikke varm.
Sikringen har gått.
Kontroller at sikringen er årsaken til funksjonssvikten.
Hvis sikringene går gjentatte
ganger, må du kontakte en
elektriker.
Lampen virker ikke.
Pæren er defekt.
Erstatt lyspæren.
Steketermometeret virker
ikke.
Pluggen til steketermometeret er ikke korrekt satt inn
i kontakten.
Plasser pluggen til steketermometeret så langt som
mulig inn i kontakten.
Det tar for lang tid å tilberede maten eller den blir for
fort ferdigstekt.
Temperaturen er for lav eller Juster temperaturen om
for høy.
nødvendig. Følg rådene i
bruksanvisningen.
Damp og kondens legger
seg på maten og i ovnsrommet.
Du har latt retten stå for
lenge i ovnen.
Displayet viser "C2".
Du vil starte pyrolyse- eller
Ta steketermometeret ut av
tinefunksjonen men har ikke kontakten.
tatt ut pluggen til steketermometeret fra kontakten.
Ikke la maten bli stående i
ovnen lenger enn 15 – 20
minutter etter at tilberedningen er ferdig.
NORSK
Feil
Mulig løsning
Displayet viser "C3".
Rengjøringsfunksjonen virk- Lukk døren helt.
er ikke. Du lukket ikke
døren helt eller den elektroniske dørlåsen er defekt.
Displayet viser "F102".
• Du lukket ikke døren
helt.
• Den elektroniske dørlåsen er defekt.
Løsning
Displayet viser en feilkode
Det er en elektrisk feil.
som ikke står i denne tabellen.
Produktet er slått på og blir
ikke varm. Viften går ikke.
Displayet viser "Demo".
27
• Lukk døren helt.
• Deaktiver ovnen med
sikringen eller sikkerhetsbryteren i sikringsboksen og aktiver den
igjen.
• Hvis displayet viser
"F102" igjen, må du kontakte kundeservice.
• Deaktiver ovnen med
sikringen eller sikkerhetsbryteren i sikringsboksen og aktiver den
igjen.
• Hvis displayet viser feilkoden igjen, må du kontakte kundeservice.
Demofunksjonen er aktivert. 1. Slå av ovnen.
2. Trykk og hold knappene
inne.
3. Når du hører et lydsignal, må du dreie bryteren for ovnsfunksjoner
med klokken til den
første funksjonen
"Demo" blinker i displayet.
4. Drei bryteren for ovnsfunksjoner til av-posisjon.
5. Slipp knappen .
6. Drei bryteren for temperatur med klokken og
hold den i tre sekunder.
Et lydsignal vil lyde tre
ganger. Demofunksjonen er deaktivert.
11.2 Servicedata
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller et
autorisert servicesenter.
Nødvendig informasjon som
servicesenteret trenger, kan du finne på
typeskiltet. Typeskiltet er plassert på den
fremre rammen til produktet. Ikke fjern
typeskiltet fra ovnsrommet.
28
www.electrolux.com
Vi anbefaler at du noterer opplysningene her:
Modell (MOD.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
12. MONTERING
ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.
12.2 Feste produktet til skapet
A
12.1 Innbygging
B
548 21
558
min. 550
114
16
20
600
min. 560
589
594
573
12.3 Elektrisk installasjon
594
5
Produsenten er ikke ansvarlig
om du ikke følger
sikkerhetsreglene i kapitlene
om sikkerhet.
3
Produktet leveres med støpsel og
strømledning.
548 21
min. 550
20
590
558
16
114
min. 560
589
594
573
594
5
3
12.4 Ledning
Anvendelige kabeltyper for montering eller
utskiftning:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VVF, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
For ledningsavsnittet henvises det til den
nominelle effekten på typeskiltet og til
tabellen:
Nominell effekt
(W)
Ledningstversnitt
(mm²)
maks 1380
3 x 0,75
maks 2300
3x1
maks 3680
3 x 1,5
NORSK
29
Jordledningen (grønn/gul kabel) må være
ca. 2 cm lenger enn den nøytrale- og faseledningen (blå og brune kabler).
13. ENERGIEFFEKTIV
13.1 Produktbeskrivelse og informasjon i henhold til EU 65-66/2014
Leverandørens navn
Electrolux
Modellidentifikasjon
EOC3431AAX
Energieffektivitetsindeks
100.0
Energieffektivitetsklasse
A
Energiforbruk med standard matmengde, over- og
undervarme
0.93 kWh/syklus
Energiforbruk med standard matmengde, viftetvunget modus
0.85 kWh/syklus
Antall hulrom
1
Varmekilde
Elektrisitet
Volum
72 l
Type ovn
Innebygd ovn
Masse
37.2 kg
EN 60350-1 – Elektriske kjøkkenapparater
– Del 1: Typer, ovner, dampovner og griller
– metoder for måling av ytelse.
13.2 Energisparende
Produktet har noen funksjoner som hjelper
deg å spare energi under vanlig matlaging.
• Generelle tips
– Sørg for at ovnsdøren er skikkelig
lukket når produktet er i gang og
hold den lukket så mye som mulig
under tilberedningen.
– Bruk metalltallerkener for å
forbedre energisparing.
– Sett maten i ovnen uten å varme
den opp, hvis det er mulig.
– Sett ned ovnstemperaturen når
steketiden er lengre enn 30
minutter, 3-10 minutter før slutten
av steketiden, avhengig av hvor
lang den er. Restvarmen i ovnen vil
fortsette å steke.
– Bruk restvarmen til å varme opp
annen mat.
• Varmluft – når det er mulig, bruk
tilberedningsfunksjoner med vifte for å
spare energi.
• Restvarme
– I noen ovnsfunksjoner aktiveres
varmeelementene automatisk 10 %
tidligere hvis et program med
tidsvalg (Steketid, Sluttid) er
aktivert og koketiden er lenger enn
30 minutter. Viften og lampen vil
fortsette drift.
• Hold mat varm – hvis du vil bruke
restvarmen til å holde måltidet varmt,
velg lavest mulig temperaturinnstilling.
Displayet viser restvarmetemperaturen.
14. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet
. Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å
beskytte miljøet, menneskers helse og for
30
www.electrolux.com
å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor tilsvarende
produkt selges eller på miljøstasjonen i
kommunen. Kontakt kommunen for
nærmere opplysninger.
SVENSKA
31
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.............................................................................. 32
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER............................................................................ 33
3. PRODUKTBESKRIVNING.................................................................................. 36
4. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN............................................ 36
5. DAGLIG ANVÄNDNING..................................................................................... 37
6. KLOCKFUNKTIONER........................................................................................ 39
7. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR.......................................................................... 40
8. TILLVALSFUNKTIONER.....................................................................................42
9. TRICKS OCH TIPS............................................................................................ 43
10. SKÖTSEL OCH RENGÖRING..........................................................................50
11. FELSÖKNING.................................................................................................. 54
12. INSTALLATION................................................................................................56
13. ENERGIEFFEKTIVITET.....................................................................................57
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den utformats
med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta
att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.electrolux.com
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell, PNC,
serienummer.
Informationen finns på typskylten.
Varningar/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
32
1.
www.electrolux.com
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas
ansvarig för personskador eller skador på egendom som
orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara
alltid instruktionerna tillsammans med produkten för
framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när den är
igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket
varma.
Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du
aktiverar det.
Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig
uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
Endast en behörig person får installera den här
produkten och byta kabel.
Produkten blir varm inuti när den är igång. Vidrör inte
värmeelementen som finns i produkten. Använd alltid
handskar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller eldfasta
formar.
Koppla från strömtillförseln före underhåll.
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
•
33
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter
lampa för att undvika risken för elstötar.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller
vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur
kan leda till att glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade
servicerepresentant eller personer med motsvarande
utbildning, för att undvika fara.
Överskott av vätska måste tas bort före pyrolytisk
rengöring. Ta bort alla delar från ugnen.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den främre
delen av ugnsstegen och sedan den bakre delen från
sidoväggarna. Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
Använd endast den matlagningstermometer som
rekommenderas för den här produkten.
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person får
installera den här produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
• Produkten är tung, så var alltid försiktig
när du flyttar den. Använd alltid
skyddshandskar.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
• Kontrollera att produkten har
installerats under och bredvid stadiga
skåp- eller bänkstommar.
• Produktens sidor måste gränsa till
produkter eller enheter med samma
höjd.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Låt inte nätkablar komma i kontakt
med eller komma nära produktens
lucka, speciellt inte när luckan är het.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
34
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget
endast i slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare
och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan koppla
från produkten från nätet vid alla poler.
Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
Stäng produktens lucka helt innan du
ansluter kontakten till eluttaget.
Denna produkt uppfyller kraven enligt
EEG-direktiven.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador,
elstötar eller explosion
föreligger.
• Använd uteslutande denna produkt för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
• Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
• Var försiktig när du öppnar produktens
lucka medan produkten är igång. Het
luft kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
• Tyng inte ner luckan när den är öppen.
• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
• Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när
du öppnar luckan.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
produkten.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
• För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller andra
föremål direkt på produktens
botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
produktens botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
• Missfärgning av emaljen påverkar inte
produktens funktion. Det är ingen
defekt enligt garantin.
• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan
vara permanenta.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
• Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
2.4 Skötsel och rengöring
VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glasen kan
spricka.
• Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta service.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
SVENSKA
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Kvarblivet fett eller mat i ugnen kan
orsaka brand.
• Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt, skursvampar,
lösningsmedel eller metallföremål.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
• Rengör inte den katalytiska emaljen
(om tillämpligt) med någon sorts
rengöringsmedel.
2.5 Pyrolysrengöring
Risk för skador / bränder /
kemiska utsläpp (rök) i
Pyrolysläget.
• Innan du utför en pyrolytisk
självrengöringsfunktion eller funktion för
Första användningstillfället ska du ta ut
följande ur ugnen:
– alla överblivna matrester, olje- eller
fettspill / -rester.
– alla löstagbara föremål (inklusive
hyllor, sidoskenor osv. som
medföljer produkten) särskilt
kastruller, pannor, brickor,
köksredskap osv. som är
behandlade så att mat inte fastnar i
dem.
• Läs noggrant alla anvisningar om
Pyrolysrengöring.
• Håll barn och husdjur borta från
produkten när Pyrolysrengöring är
igång.
Produkten blir mycket het och varmluft
kommer ut ur de främre kylningshålen.
• Pyrolysrengöring är en
högtemperaturfunktion som kan avge
ångor från matrester och
byggnadsmateriel och därför bör
användare:
– tillse god ventilation under och efter
varje Pyrolysrengöring.
– tillse god ventilation under och efter
första användningstillfället vid
användning vid maximal
temperatur.
35
• Till skillnad från människan kan vissa
fåglar och reptiler kan vara extremt
känsliga mot potentiella ångor som
släpps ut vid rengöringen i alla
Pyrolysugnar.
– Avlägsna husdjur (särskilt fåglar)
från produktens närhet under och
efter Pyrolysrengöringen. Detta
gäller även vid det första
användningstillfället av produkten
på maximal temperatur i ett
välventilerat utrymme.
• Små husdjur kan också vara mycket
känsliga mot de begränsade
temperaturändringarna i närheten av
alla Pyrolysugnar när det Pyrolytiska
självrengöringsprogrammet används.
• Teflonbeläggningar på kastruller,
stekpannor, brickor, köksredskap osv.
kan skadas av den höga temperaturen
vid användning av Pyrolytisk rengöring i
alla Pyrolysugnar och kan även vara en
källa till skadliga ångor i små mängder.
• Ångor som släpps ut från alla
Pyrolysugnar/matlagningsrester som
beskrivs är inte skadliga för människor,
inklusive barn eller personer med
sjukdom.
2.6 Inre belysning
• Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas för
belysning i hus.
VARNING!
Risk för elektrisk stöt.
• Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma
specifikationer.
2.7 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
36
www.electrolux.com
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt
1 2
3
4
5
6
5
7
4
10
3
8
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kontrollpanel
Vred för ugnsfunktionerna
Elektronisk programmeringsenhet
Temperaturvred
Värmeelement
Uttag för matlagningstermometern
Ugnslampa
Fläkt
Ugnsstegar, löstagbara
Ugnsnivåer
9
3.2 Tillbehör
• Trådhylla
Till kokkärl, bakformar och stekkärl.
• Bakplåt
För kakor och småkakor.
• Grill- / stekpanna
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
• Matlagningstermometer
För att mäta hur väl maten är tillagad.
• Utdragbara bakplåtsskenor
För hyllor och plåtar.
4. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
När programvaruversionen försvinner visar
displayen
och "12:00". "12" blinkar.
4.1 Första rengöring
1. Tryck på
klockan.
Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar
ur produkten.
2. Tryck på
för att bekräfta. Detta
behövs bara när du ställer klockan
första gången. I fortsättningen sparas
den nya tiden automatiskt efter 5
sekunder.
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
eller
för att ställa
Rengör produkten innan du använder den
första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
Displayen visar
tiden. "00" blinkar.
4.2 Ställa klockan
4. Tryck på
för att bekräfta. Detta
behövs bara när du ställer klockan
första gången. I fortsättningen sparas
den nya tiden automatiskt efter 5
sekunder.
På displayen visas den nya tiden.
Efter den första anslutningen till elnätet
tänds alla displayens symboler i några
sekunder. Under några sekunder därefter
visas programvarans version på displayen.
3. Tryck på
minuter.
eller
och den inställda
för att ställa in
SVENSKA
4.3 Ändra tid
Du kan endast ställa om klockan när
ugnen är avstängd.
Tryck på
flera gånger tills displayen
visar hur mycket klockan är
blinkar på
displayen.
För att ställa in en ny tid, se "Ställa
klockan".
37
1. Välj funktionen
och maximal
temperatur.
2. Låt produkten stå på i en timme.
3. Välj funktionen
och maximal
temperatur.
4. Låt produkten vara igång i 15 minuter.
Tillbehören kan bli varmare än normalt.
Produkten kan avge lukt och rök. Det är
helt normalt. Se till att ventilationen är
tillräcklig i rummet.
4.4 Förvärmning
Sätt den tomma produkten på
förvärmning för att bränna bort fett.
5. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Infällbara vred
För att använda produkten, tryck på
kontrollvredet. Vredet kommer ut.
1. Vrid vredet för ugnsfunktioner för att
välja en ugnsfunktion.
2. Vrid temperaturvredet för att välja
temperatur.
3. För att stänga av produkten, vrid
vreden för ugnsfunktioner och
temperatur till av-läget.
5.2 Aktivera och inaktivera
produkten
Det beror på modellen om
produkten har
vredsymboler,
kontrollampor eller
lampor:
• Kontrollampan tänds när
ugnen värms upp.
• Kontrollampan tänds när
produkten är igång.
• Symbolen visar om
kontrollvredet styr
ugnsfunktionerna eller
temperaturen.
5.3 Ugnsfunktioner
Ugnsfunktion
Tillämpning
Avstängt läge
Produkten är avstängd.
Varmluft
För att baka på upp till tre hyllpositioner samtidigt och
för att torka mat.Ställ in temperaturen på 20 - 40 °C
lägre än för Över/Undervärme.
38
www.electrolux.com
Ugnsfunktion
Tillämpning
Över/Undervärme
Baka och steka mat på en ugnsnivå.
Min grill
För att grilla tunna matvaror och rosta bröd.
Max grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder och
för rostning av bröd.
Varmluftsgrillning Steka större köttstycken eller fågel med ben på 1
ugnsnivå. Även för att göra gratänger och bryna.
Pizza/paj-läge
För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver mer
intensiv bryning och som ska ha knaprig botten. Ställ
in temperaturen på 20–40 °C lägre än för Över/
Undervärme.
Kött
För tillagning av mycket möra, saftiga stekar.
Varmhållning
För varmhållning av maträtter.
Tina
För att tina frysta livsmedel.
Pyrolys
För att sätta igång pyrolysrengöring av ugnen. Denna
funktion bränner bort kvarvarande rester i ugnen.
5.4 Display
A
G
F
B
E
C
D
A) Timer
B) Uppvärmnings- och
restvärmeindikator
C) Vattentank (endast vissa modeller)
D) Matlagningstermometer (endast vissa
modeller)
E) Elektroniskt lucklås (endast vissa
modeller)
F) Timmar / minuter
G) Klockfunktioner
5.5 Knappar
Knapp
Funktion
Beskrivning
MINUS
Gör så här för att ställa in tiden.
KLOCKA
För att ställa in en klockfunktion.
SVENSKA
Knapp
Funktion
Beskrivning
PLUS
Gör så här för att ställa in tiden.
5.6 Kontrollampa för
uppvärmning
39
Staplarna visar att ugnens temperatur ökar
eller minskar.
När du slår på en ugnsfunktion tänds
en efter en.
staplarna på displayen
6. KLOCKFUNKTIONER
6.1 Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
Tillämpning
KLOCKA
För att ställa in, ändra eller kontrollera tiden. Se avsnittet "Ställa in klockan".
SIGNALUR
Använd för att ställa in en nedräkning (högst 23 timmar och 59 minuter). Denna funktion påverkar inte
produktens funktioner i övrigt. Du kan ställa in SIGNALUR när som helst, även om produkten är avstängd.
KOKTID
För att ställa in hur länge produkten ska vara påslagen. Använd endast när en ugnsfunktion är vald.
SLUTTID
För att ställa in när produkten måste stängas av. Använd endast när en ugnsfunktion är vald. Du kan använda Koktid och Sluttid samtidigt (Tidsfördröjning)
om produkten ska slås på och stängas av automatiskt
vid en senare tidpunkt.
Tryck på
upprepade
gånger för att växla mellan
klockfunktionerna.
För att bekräfta
klockfunktionens inställning,
tryck på
eller vänta 5
sekunder så sker automatisk
bekräftelse.
6.2 Ställa in KOKTID eller
SLUTTID
1. Tryck på
upprepade gånger tills
displayen visar
eller
eller
.
blinkar på displayen.
2. Tryck på
eller
för att ställa in
värdena och tryck på
bekräfta.
För Koktid
för att
ställer du först in minuterna
och sedan timmarna, för Sluttid
ställer
du först in timmarna och sedan minuterna.
En ljudsignal hörs i 2 minuter när
tidpunkten har nåtts. Symbolen
eller
och tidsinställningen blinkar på
displayen. Ugnen stängs av.
3. Vrid vredet för ugnsfunktionerna till avläget.
4. Tryck på valfri knapp eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
40
www.electrolux.com
Om du trycker på
under
inställning av KOKTID
övergår produkten till att
ställa in funktionen SLUTTID
4. När den inställda tiden har nåtts hörs
en ljudsignal i två minuter. "00:00" och
blinkar på displayen. Tryck på
vilken knapp som helst eller öppna
ugnsluckan för att stoppa ljudsignalen.
.
Om du ställer in SIGNALUR
6.3 Ställa in SIGNALUR
när KOKTID
SLUTTID
är igång tänds
1. Tryck på
symbolen
på displayen.
visar
flera gånger tills displayen
och "00" blinkar.
2. Tryck på
eller
för att ställa in
SIGNALUR.
Ställ först in sekunderna, därefter
minuterna och därefter timmarna.
Tiden beräknas i minuter och
sekunder När tiden du ställt in är
längre än 60 minuter visas symbolen
på displayen.
Produkten beräknar nu tiden i timmar och
minuter.
3. SIGNALUR startar automatiskt efter
fem sekunder.
När 90% av den inställda
temperaturen har uppnåtts avges en
ljudsignal.
eller
6.4 Tidtagning
Använd tidtagningsfunktionen för att
övervaka hur länge ugnen är igång. Den
sätts på så fort ugnen börjar värmas upp.
För att återställa tidtagningsuret, håll inne
och
. Timern börjar räkna upp igen.
Uppräkningstimern kan inte
användas med funktionerna:
Varaktighet
, Sluttid
matlagningstermometer.
,
7. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Använda
matlagningstermometern
Matlagningstermometern mäter
innertemperaturen när köttbitar tillagas.
När köttet har nått den inställda
temperaturen stängs produkten av.
Två temperaturer måste ställas in:
• Ugnstemperaturen. Se tabellen för
stekning.
• Innertemperaturen. Se tabellen för
matlagningstemperaturen.
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast
matlagningstermometern
som medföljer produkten eller
originalreservdelar.
1. Välj ugnsfunktion och ugnstemperatur.
2. Sätt in matlagningstermometerns
spets (med symbolen
på skaftet) i
mitten av köttet.
3. Sätt in kontakten till
matlagningstermometern i uttaget på
produktens ovansida.
SVENSKA
Kontrollera att
matlagningstermometern sitter kvar i
köttet och i uttaget under tillagningen.
När man använder
matlagningstermometern första
gången är standardkärntemperaturen
60 °C. När
blinkar kan du vrida på
temperaturvredet för att ändra den
förinställda temperaturen.
Displayen visar matlagningstermometerns
symbol och den förinställda
innertemperaturen.
4. Tryck på
för att spara den nya
innertemperaturen, eller vänta i 10
sekunder så sparas inställningen
automatiskt.
Den nya förinställda innertemperaturen
kommer att visas nästa gång
matlagningstermometern används.
När köttet har nått den inställda
innertemperaturen blinkar symbolen för
och den
matlagningstermometern
förinställda innertemperaturen. En
ljudsignal hörs i två minuter.
5. Tryck på valfri knapp eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
6. Ta bort matlagningstermometerns
kontakt ur uttaget. Ta ut köttet ur
produkten.
7. Avaktivera produkten.
VARNING!
Var försiktig när du tar bort
matlagningstermometerns
spets och kontakt.
Matlagningstermometern är
varm. Det finns risk för att du
bränner dig.
Varje gång du sätter i
matlagningstermometern i sitt
uttag behöver du ställa in
innertemperaturtiden på nytt.
Du kan inte välja varaktighet
och sluttid.
41
När produkten beräknar
föreslagen koktid för första
gången blinkar symbolen
på displayen. När
beräkningen är klar visas
koktiden på displayen.
Beräkningar utförs i
bakgrunden under
tillagningen, och
koktidsvärdet uppdateras på
displayen om nödvändigt.
Du kan ändra temperaturen när som helst
under tillagningen:
1. Tryck på :
• en tryckning – displayen visar vald
innertemperatur och växlar var
10:e sekund till aktuell
innertemperatur.
• två tryckningar – displayen visar
aktuell ugnstemperatur och växlar
var 10:e sekund till vald
ugnstemperatur.
• tre tryckningar – displayen visar
den valda ugnstemperaturen.
2. Vrid temperaturvredet för att ändra
temperaturen.
7.2 Utdragbara bakplåtsskenor
Spara
installationsanvisningarna till
bakplåtsskenorna för framtida
användning.
Med teleskopskenor kan du lättare sätta in
och ta ut falsarna.
FÖRSIKTIGHET!
Diska inte bakplåtsskenorna i
diskmaskinen. Smörj inte
bakplåtsskenorna.
1. Dra ut den högra och den vänstra
bakplåtsskenan.
42
www.electrolux.com
°C
°C
2. Placera falsen på de utdragbara
bakplåtsskenorna och tryck försiktigt
in dem i produkten.
Du måste trycka tillbaka bakplåtsskenorna
helt innan du stänger ugnsluckan.
8. TILLVALSFUNKTIONER
8.1 Använda barnlåset
Barnlåset förhindrar att produkten
oavsiktligt slås på.
Om pyrolysfunktionen är
igång låses luckan.
SAFE tänds på displayen när
man vrider på ett vred eller
trycker på en knapp.
1. Ställ inte in någon ugnsfunktion.
och
samtidigt i 2
2. Håll inne
sekunder.
En ljudsignal hörs. SAFE visas på
displayen.
Upprepa steg 2 för att inaktivera
Barnlåset.
8.2 Restvärmeindikering
När du stänger av produkten visas
restvärmeindikatorn på displayen
om
temperaturen i ugnen är högre än 40 °C.
Vrid vredet för temperaturen åt vänster
eller höger för att visa ugnstemperaturen.
8.3 Säkerhetsavstängning
Av säkerhetsskäl stängs produkten av
automatiskt efter en tid om en
ugnsfunktion är igång och du inte ändrar
några inställningar.
Temperatur (°C)
Avstängningstid
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - max.
3
Efter en automatisk avstängning kan du
trycka på valfri knapp för att använda
produkten igen.
Den automatiska
avstängningen fungerar inte
med funktionerna:
matlagningstermometer,
Lampa, Varaktighet, Sluttid.
8.4 Kylfläkt
När produkten är på, aktiveras fläkten
automatiskt för att hålla ugnsytorna svala.
Om du stänger av ugnen fortsätter fläkten
att gå tills ugnen har svalnat.
8.5 Säkerhetstermostat
Felaktig användning av produkten eller
trasiga delar kan orsaka farlig
överhettning. För att förhindra detta har
ugnen en säkerhetstermostat som
avbryter strömtillförseln. Ugnen sätts
SVENSKA
43
automatiskt på igen när temperaturen
sjunker.
9. TRICKS OCH TIPS
tillagningsresultaten och skada
emaljen.
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
9.2 Baka kakor
Temperaturerna och
gräddningstiderna i tabellerna
är endast riktvärden. De beror
på recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
• Öppna inte ugnsluckan förrän 3/4 av
den inställda tillagningstiden har gått.
• Om du använder två bakplåtar
samtidigt, se till att det finns en ledig
falsnivå mellan dem.
9.1 Allmän information
9.3 Tillagning av kött och fisk
• Produkten har fem hyllnivåer. Räkna
hyllnivåerna nedifrån.
• Produkten har ett specialsystem som
gör att luften cirkulerar och
återanvänder ångan. Med det här
systemet kan man tillaga i ånga, vilket
gör att maten saftig inuti och krispig på
utsidan. Det gör att tillagningstiden och
energiåtgången minskas till ett
minimum.
• Fukt kan kondenseras i produkten eller
på glasluckorna. Det är helt normalt.
Stå alltid en bit ifrån produkten när du
öppnar produktens lucka vid
matlagning. Kör ugnen i 10 minuter
innan du börjar laga mat, för att minska
kondensering.
• Torka bort fukt på produkten efter varje
användning.
• Ställ inga föremål direkt på bottnen och
täck inte komponenterna med folie när
du lagar mat. Detta kan förändra
• Använd en djup form för mat med fett i
för att förhindra stänk som inte går att
ta bort.
• Låt köttet stå i ca 15 minuter innan du
skär i det så att köttsaften inte sipprar
ut.
• För att förhindra att det blir för mycket
matos under tillagning kan man hälla
lite vatten i den djupa formen. För att
förhindra rökkondens, tillsätt lite vatten
varje gång det tar slut.
9.4 Tillagningstider
Tillagningstiderna varierar beroende på
typen av livsmedel, livsmedlets konsistens
och volym
I början ska du övervaka hur det utvecklar
sig när du lagar mat. Hitta de bästa
inställningarna (värmeläge, tillagningstid
osv.) för dina kokkärl, recept och mängder
när du använder produkten.
9.5 Baknings- och grillningstabell
Kakor
Livsmedel
Över-undervärme
Varmluft
Tid (min)
Tempera- Falsnivå
tur (°C)
Tempera- Falsnivå
tur (°C)
Kommentar
Recept där 170
vispning
ingår
2
160
3 (2 och 4) 45 - 60
I kakform
Mördeg
2
160
3 (2 och 4) 20 - 30
I kakform
170
44
www.electrolux.com
Livsmedel
Över-undervärme
Varmluft
Tid (min)
Kommentar
Tempera- Falsnivå
tur (°C)
Tempera- Falsnivå
tur (°C)
Cheesecake
170
1
165
2
80 - 100
I 26 cm
kakform
Äppelkaka1)
170
2
160
2 (vänster
+ höger)
80 - 100
I två kakformar (20
cm) på ett
galler
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
På en bakplåt
Syltpaj
170
2
165
2 (vänster
+ höger)
30 - 40
I 26 cm
kakform
Sockerkaka
170
2
150
2
40 - 50
I 26 cm
kakform
Fruktkaka1)
160
2
150
2
90 - 120
I 20 cm
kakform
Russinkaka1)
175
1
160
2
50 - 60
I en brödform
Muffins en nivå1)
170
3
150 - 160
3
20 - 30
På en bakplåt
Muffins två nivåer1)
-
-
140 - 150
2 och 4
25 - 35
På en bakplåt
Muffins tre nivåer1)
-
140 - 150
1, 3 och 5
30 - 45
På en bakplåt
Småka140
kor / mördegsremsor - en nivå
3
140 - 150
3
25 - 45
På en bakplåt
Småkakor / mördegsremsor - två
nivåer
-
-
140 - 150
2 och 4
35 - 40
På en bakplåt
Småkakor / mördegsremsor - tre nivåer
-
140 - 150
1, 3 och 5
35 - 45
På en bakplåt
SVENSKA
Livsmedel
Över-undervärme
Varmluft
Tempera- Falsnivå
tur (°C)
Tempera- Falsnivå
tur (°C)
45
Tid (min)
Kommentar
Maränger - 120
en nivå
3
120
3
80 - 100
På en bakplåt
Maränger - två nivåer1)
-
120
2 och 4
80 - 100
På en bakplåt
Bullar1)
190
3
190
3
12 - 20
På en bakplåt
Bakelser en nivå
190
3
170
3
25 - 35
På en bakplåt
Bakelser två nivåer
-
-
170
2 och 4
35 - 45
På en bakplåt
Pajer
180
2
170
2
45 - 70
I 20 cm
kakform
Fruktkaka
160
1
150
2
110 - 120
I 24 cm
kakform
Tårtbotten1)
170
1
160
2 (vänster
+ höger)
30 - 50
I 20 cm
kakform
Tid (min)
Kommentar
1) Förvärm ugnen i 10 minuter.
Bröd och pizza
Livsmedel
Över-undervärme
Varmluft
Tempera- Falsnivå
tur (°C)
Tempera- Falsnivå
tur (°C)
Franskbröd1)
190
1
190
1
60 - 70
1 - 2 bröd,
500 g per
bröd
Rågbröd
190
1
180
1
30 - 45
I en brödform
Småfranska 1)
190
2
180
2 (2 och 4) 25 - 40
6-8
stycken på
en bakplåt
Pizza1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
På en bakplåt eller
en djup
form
Scones1)
200
3
190
3
10 - 20
På en bakplåt
1) Förvärm ugnen i 10 minuter.
46
www.electrolux.com
Suffléer
Livsmedel
Över-undervärme
Varmluft
Tid (min)
Kommentar
Tempera- Falsnivå
tur (°C)
Tempera- Falsnivå
tur (°C)
Pajdeg
200
2
180
2
40 - 50
I form
Vegetarisk 200
paj
2
175
2
45 - 60
I form
Quiches1)
180
1
180
1
50 - 60
I form
Lasagne1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
I form
Cannelloni1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
I form
Tid (min)
Kommentar
1) Förvärm ugnen i 10 minuter.
Kött
Livsmedel
Över-undervärme
Varmluft
Tempera- Falsnivå
tur (°C)
Tempera- Falsnivå
tur (°C)
Nötkött
200
2
190
2
50 - 70
På galler
Fläsk
180
2
180
2
90 - 120
På galler
Kalv
190
2
175
2
90 - 120
På galler
Rostbiff,
röd
210
2
200
2
50 - 60
På galler
Rostbiff,
medium
210
2
200
2
60 - 70
På galler
Rostbiff,
välstekt
210
2
200
2
70 - 75
På galler
Fläskbog
180
2
170
2
120 - 150
Med svål
Fläsklägg
180
2
160
2
100 - 120
2 stycken
Lamm
190
2
175
2
110 - 130
Lägg
Kyckling
220
2
200
2
70 - 85
Hel
Kalkon
180
2
160
2
210 - 240
Hel
Anka
175
2
220
2
120 - 150
Hel
Gås
175
2
160
1
150 - 200
Hel
Kanin
190
2
175
2
60 - 80
Skuren i
bitar
Hare
190
2
175
2
150 - 200
Skuren i
bitar
SVENSKA
Livsmedel
Över-undervärme
Varmluft
Tempera- Falsnivå
tur (°C)
Tempera- Falsnivå
tur (°C)
Fasan
190
175
2
2
47
Tid (min)
Kommentar
90 - 120
Hel
Tid (min)
Kommentar
Fisk
Livsmedel
Över-undervärme
Varmluft
Tempera- Falsnivå
tur (°C)
Tempera- Falsnivå
tur (°C)
Laxöring/
havsruda
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 fiskar
Tonfisk/lax 190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 filéer
9.6 Min grill
Förvärm den tomma ugnen i
tre minuter före tillagning.
Livsmedel
Mängd
(g)
Tempera- Tid (min)
tur (°C)
1:a sidan
Antal
Filéer
2:a sidan
4
800
max.
12 - 15
12 - 14
4
Biffstek
4
600
max.
10 - 12
6-8
4
Korv
8
-
max.
12 - 15
10 - 12
4
Fläskkotletter
4
600
max.
12 - 16
12 - 14
4
Kyckling
(delad i 2
delar)
2
1000
max.
30 - 35
25 - 30
4
Kebab
4
-
max.
10 - 15
10 - 12
4
Kycklingbröst
4
400
max.
12 - 15
12 - 14
4
Hamburgare
6
600
max.
20 - 30
-
4
Fiskfilé
4
400
max.
12 - 14
10 - 12
4
Varma
4-6
smörgåsar
-
max.
5-7
-
4
Rostat
bröd
-
max.
2-4
2-3
4
4-6
Falsnivå
48
www.electrolux.com
9.7 Varmluftsgrillning
Nötkött
Livsmedel
Mängd
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Engelsk rostbiff eller filé, röd1)
per cm höjd
190 - 200
5-6
1 eller 2
Rostbiff eller filé,
medium1)
per cm höjd
180 - 190
6-8
1 eller 2
Engelsk rostbiff eller filé, välstekt1)
per cm höjd
170 - 180
8 - 10
1 eller 2
Livsmedel
Mängd (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Bog, hals, skinkstek
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
1 eller 2
Kotlett, revbenssp- 1 - 1.5
jäll
170 - 180
60 - 90
1 eller 2
Köttfärslimpa
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 eller 2
Fläsklägg (lagad i
förväg)
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 eller 2
1) Förvärm ugnen.
Fläsk
Kalv
Livsmedel
Mängd (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kalvstek
1
160 - 180
90 - 120
1 eller 2
Kalvlägg
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 eller 2
Mängd (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Lammstek med 1 - 1.5
ben, lammstek
150 - 170
100 - 120
1 eller 2
Lammsadel
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
1 eller 2
Livsmedel
Mängd (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Bitar av fågel
0,2 - 0,25 var
200 - 220
30 - 50
1 eller 2
Lamm
Livsmedel
Fågel
SVENSKA
Livsmedel
Mängd (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Halv kyckling
0,4 - 0,5 var
190 - 210
35 - 50
1 eller 2
Kyckling, unghöna
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
1 eller 2
Anka
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 eller 2
Gås
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 eller 2
Kalkon
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
1 eller 2
Kalkon
4-6
140 - 160
150 - 240
1 eller 2
Livsmedel
Mängd (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Hel fisk
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
1 eller 2
49
Fisk (ångkokning)
9.8 Tina
Livsmedel
Mängd
(g)
Upptiningstid (min)
Efterupptiningstid (min)
Kommentar
Kyckling
1000
100 - 140
20 - 30
Lägg kycklingen på ett
upp- och nervänt tefat
på en stor tallrik. Vänd
efter halva tiden.
Kött
1000
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Kött
500
90 - 120
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Forell
150
25 - 35
10 - 15
-
Jordgubbar
300
30 - 40
10 - 20
-
Smör
250
30 - 40
10 - 15
-
Grädde
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Det går att vispa grädde
även om delar av den är
något frusen.
Tårta
1400
60
60
-
9.9 Torkning - Varmluft
• Täck smorda plåtar med
bakplåtspapper.
• För bättre resultat, stanna ugnen efter
halva torktiden, öppna luckan och låt
det svalna över natten för att fullfölja
torkningen.
50
www.electrolux.com
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Bönor
60 - 70
Pepparfrukter
Falsnivå
1 position
2 positioner
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Soppgrönsaker
60 - 70
5-6
3
1/4
Svamp
50 - 60
6-8
3
1/4
Örter
40 - 50
2-3
3
1/4
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Falsnivå
1 position
2 positioner
Plommon
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Aprikoser
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Äppelskivor
60 - 70
6-8
3
1/4
Päron
60 - 70
6-9
3
1/4
Frukt
9.10 Tabell matlagningstermometer
Livsmedel
Matens innertemperatur (°C)
Kalvstek
75 - 80
Kalvlägg
85 - 90
Rostbiff, röd
45 - 50
Rostbiff, medium
60 - 65
Rostbiff, välstekt
70 - 75
Fläskbog
80 - 82
Fläsklägg
75 - 80
Lamm
70 - 75
Kyckling
98
Hare
70 - 75
Laxöring/havsruda
65 - 70
Tonfisk/lax
65 - 70
10. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
SVENSKA
51
10.1 Anmärkningar om
rengöring
• Torka av framsidan med en mjuk trasa
och varmt vatten och diskmedel.
• Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
• Rengör produkten efter varje
användningstillfälle. Fettansamling eller
andra matrester kan leda till eldsvåda.
Risken är högre för grillpannan.
• Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
• Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt vatten
och ett rengöringsmedel.
• Använd inte starka medel, föremål med
skarpa kanter eller diskmaskin vid
rengöring om du har tillbehör i Super
Clean. Det kan skada ytan.
10.2 Produkter i rostfritt stål eller
aluminium
Rengör ugnsluckan endast
med en blöt svamp. Torka
med en mjuk trasa.
Använd aldrig stålull, syror
eller produkter med slipeffekt
för rengöring eftersom de kan
skada ugnens ytor. Rengör
ugnens kontrollpanel med
samma försiktighet.
10.3 Avlägsna ugnsstegarna
Vid rengöring av ugnen ska ugnsstegarna
tas bort.
1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
2
1
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
Styrpinnarnas avrundade
ändar måste peka framåt.
10.4 Pyrolys
FÖRSIKTIGHET!
Ta ut alla tillbehör och
flyttbara ugnsstegar
Starta inte Pyrolysen om du
inte stängt ugnsluckan
ordentligt. På vissa modeller
visar displayen ”C3” om detta
problem uppstår.
VARNING!
Produkten blir mycket het.
Det finns risk för att du
bränner dig.
FÖRSIKTIGHET!
Om andra produkter är
monterade i samma skåp får
de inte användas samtidigt
som Pyrolys-funktionen. Det
kan skada produkten.
1. Ta bort de värsta matresterna
manuellt.
2. Rengör luckans insida med varmt
vatten så att resterna inte bränner fast
på grund av varmluft.
3. Ställ in pyrolysfunktionen. Se
"Ugnsfunktioner".
blinkar, tryck på
eller
4. När
för att välja lämplig procedur:
2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan
och ta bort den.
52
www.electrolux.com
Tillval
Beskrivning
10.6 Rengöring av ugnsluckan
P1
Om ugnen
inte är mycket smutsig.
Tid för proceduren: 1 timmar.
Ugnsluckan har fyra glasrutor.Man kan ta
loss och rengöra ugnsluckan och de inre
glasrutorna.
P2
Om du inte
enkelt kan ta
bort smutsen. Tid för
proceduren:
1 h 30 min.
Proceduren startar efter 2 sekunder.
Du kan använda funktionen Sluttid för att
fördröja rengöringsprocedurens start.
Under Pyrolys är ugnslampan släckt.
5. När ugnen värmts upp till inställd
temperatur låses luckan. Symbolen
och stavarna på värmeindikatorn visas
på displayen, tills luckan låses upp
igen.
För att avaktivera Pyrolys innan den är
klar, vrid funktionsvredet för ugnen till
Av-läget.
6. När Pyrolys är klar visar displayen
tiden på dagen. Ugnsluckan förblir
låst.
7. När produkten svalnat igen hörs en
ljudsignal och luckan låses upp.
Ugnsluckan kan plötsligt slå
igen om du försöker ta bort
glasrutorna innan du tagit
bort ugnsluckan.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte ugnen utan
glasrutorna.
1. Öppna luckan helt och håll i de två
gångjärnen.
2. Lyft och vrid handtagen på
gångjärnen.
10.5 Påminnelse rengöring
För att påminna dig om att Pyrolys
behöver utföras blinkar PYR på displayen i
10 sekunder varje gång produkten sätts
på och stängs av.
Påminnelsen om rengöring
slocknar:
• när Pyrolys-funktionen är
klar.
• om du trycker på
och
samtidigt medan PYR
blinkar på displayen.
3. Stäng ugnsluckan halvvägs till den
första öppna positionen. Dra därefter
framåt och ta bort luckan från sin
plats.
SVENSKA
53
7. Lyft först försiktigt och ta bort
glasrutorna en efter en. Börja med den
övre rutan.
1
4. Lägg luckan på en mjuk duk på en
stabil yta.
2
8. Rengör glasrutorna med vatten och
lite diskmedel. Torka glasrutorna
noga.
Sätt tillbaka glasrutorna och ugnsluckan
när rengöringen är klar. Utför stegen ovan
i omvänd ordning.
Du måste sätta tillbaka glasrutorna (A, B
och C) i rätt ordning. Mittrutan (B) har en
dekorativ ram. Screentrycksdelen ska vara
vänd mot luckans insida. Efter
installationen måste du se till att ytan på
glasrutans ram (B) med zonerna med
screenprinting inte är knottrig när du vidrör
den.
5. Frigör låssystemet och ta loss
glasrutorna.
A
B
C
6. Vrid de två fästanordningarna 90° och
ta bort dem från sina fästen.
Kontrollera att du sätter tillbaka mittrutan i
sätena på rätt sätt.
90°
54
www.electrolux.com
FÖRSIKTIGHET!
Håll i halogenlampan med en
trasa för att förhindra att fett
ska komma på lampan.
1. Avaktivera produkten.
2. Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet
eller stäng av huvudströmbrytaren.
Baklampan
10.7 Byte av lampan
Lägg en tygbit på botten av produktens
innandöme. Detta förhindrar skador på
lampglaset och ugnsutrymmet.
1. Ta bort lampglaset genom att vrida
det moturs.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
VARNING!
Risk för elstötar! Koppla från
säkringen innan du byter
lampan.
Lampan och lampglaset kan
vara varma.
11. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
11.1 Om produkten inte fungerar...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverat.
Se "Automatisk avstängning".
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlåset".
Ugnen värms inte upp.
En säkring har utlösts.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala
med en behörig elektriker.
Belysningen fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt lampa.
SVENSKA
55
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Matlagningstermometern
fungerar inte.
Kontakten till matlagningstermometern är inte rätt
isatt i uttaget.
Sätt in matlagningstermometerns kontakt så långt in i
uttaget det går.
Tillagningen av maträtter tar Temperaturen är för låg eller Justera vid behov temperaför lång tid eller går för fort. för hög.
turen. Följ instruktionerna i
manualen.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i
ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen längre än 15 - 20 minuter efter att tillagningen är
klar.
Displayen visar "C2".
Du ville starta pyrolys- eller
upptiningsfunktionen, men
du tog inte ut matlagningstermometern ur sitt uttag.
Ta bort matlagningstermometerns kontakt ur uttaget.
På displayen visas "C3".
Rengöringsfunktionen fun- Stäng luckan helt.
gerar inte. Du har inte
stängt luckan ordentligt eller
så är luckan trasig.
Displayen visar "F102".
• Du har inte stängt luckan • Stäng luckan helt.
ordentligt.
• Stäng av ugnen via
• Det elektroniska lucklåhushållets säkring eller
set är trasigt.
säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på
den igen.
• Kontakta kundtjänst om
"F102" visas på displayen igen.
På displayen visas ett felmeddelande som inte står i
tabellen.
Det föreligger ett elektriskt
fel.
• Stäng av ugnen via
hushållets säkring eller
säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på
den igen.
• Kontakta kundtjänst om
felmeddelandet visas på
displayen igen.
56
www.electrolux.com
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Produkten är på men värms Demoläget är aktiverat.
inte upp. Fläkten arbetar
inte. Displayen visar
"Demo".
1. Stäng av ugnen.
2. Håll in knappen .
3. När en ljudsignal hörs
vrider du vredet för
ugnsfunktionerna medurs till den första funktionen. "Demo" blinkar
på displayen.
4. Vrid vredet för ugnsfunktionerna till avstängt
läge.
5. Släpp knappen .
6. Vrid vredet för temperaturen medurs och håll
det i tre sekunder. Ljudsignalen hörs tre gånger. Demoläget är inaktiverat.
11.2 Tekniska data
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet.
yttre kanten av produktens innanmäte.
Avlägsna inte märkskylten från
produktutrymmet.
Information som kundtjänst behöver finns
på typskylten. Typskylten sitter på den
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (Mod.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
12. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
SVENSKA
12.3 Elektrisk installation
12.1 Inbyggd
Tillverkaren kan inte hållas
ansvarig om
säkerhetsföreskrifterna i
kapitlena "Säkerhet" inte följs.
548 21
558
min. 550
114
16
20
600
57
min. 560
589
594
573
Denna produkt levereras med en
huvudkontakt och en huvudkabel.
12.4 Kabel
Kabeltyper för installation eller utbyte:
594
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VVF, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
5
3
För kabeldelen, se den totala effekten (på
märkplåten) och tabellen:
548 21
min. 550
558
16
20
590
114
min. 560
589
594
573
594
5
3
Total effekt (W)
Kabeldel (mm²)
max. 1380
3 x 0,75
max. 2300
3x1
max. 3680
3 x 1,5
Jordkabeln (grön/gul kabel) måste vara 2
cm längre än fas och neutral kabel (blå
och brun kabel).
12.2 Montering i skåp
A
B
13. ENERGIEFFEKTIVITET
13.1 Informationsblad och information enligt EU 65-66/2014
Leverantörens namn
Electrolux
58
www.electrolux.com
Modellbeskrivning
EOC3431AAX
Energiindex
100.0
Energiklass
A
Energiförbrukning med en standardrätt, över/under- 0.93 kWh/program
värme
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.85 kWh/program
Antal utrymmen
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
72 l
Typ av ugn
Inbyggnadsugn
Massa
37.2 kg
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsprodukter - Del 1: Områden,
ugnar, ångugnar och grillar Funktionsprovning.
13.2 Energibesparing
Denna produkt har funktioner som låter
dig spara energi under vanlig matlagning.
• Allmänna tips
– Kontrollera att ugnsluckan är
ordentligt stängd när produkten är
igång och låt den vara stängd så
mycket som möjligt under
tillagningen.
– Använd metalltallrikar för att öka
energisparandet.
– När så är möjligt, lägg maten i
ugnen utan att värma upp den.
– För matlagning som varar längre än
30 minuter ska ugnstemperaturen
minskas till lägsta möjliga, 3 - 10
minuter innan matlagningstiden går
ut, beroende på längden på
matlagningen. Restvärmen i ugnen
fortsätter laga maten.
– Använd restvärmen för att värma
annan mat.
• Matlagning med fläkt - när så är
möjligt, använd
matlagningsfunktionerna med fläkt för
att spara energi.
• Restvärme
– Om ett program med tidval väljs för
vissa ugnsfunktioner aktiveras
(Varaktighet, Sluttid) och om
tillagningstiden är längre än 30
minuter stängs värmeelementen av
automatiskt 10 % tidigare. Fläkten
och lampan fortsätter att vara
igång.
• Hålla maten varm - om du vill
använda restvärmen för att hålla maten
varm väljer du lägsta möjliga
temperaturinställning. Temperaturen för
restvärme visas på displayen.
14. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta
*
med symbolen med hushållsavfallet.
Lämna in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
SVENSKA
59
867310510-B-442014
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement