Electrolux EKP600X User manual

Electrolux EKP600X User manual
EOP601X
FI
SV
Uuni
Inbyggnadsugn
Käyttöohje
Bruksanvisning
2
33
2
www.electrolux.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................................................... 3
2. TURVALLISUUSOHJEET.................................................................................. 4
3. LAITTEEN KUVAUS...........................................................................................7
4. KÄYTTÖPANEELI.............................................................................................. 8
5. KÄYTTÖÖNOTTO.............................................................................................. 8
6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ....................................................................................8
7. KELLOTOIMINNOT.......................................................................................... 10
8. LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN..............................................................11
9. LISÄTOIMINNOT..............................................................................................14
10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA.................................................................................14
11. HOITO JA PUHDISTUS................................................................................. 23
12. VIANMÄÄRITYS............................................................................................. 27
13. ASENNUS...................................................................................................... 30
14. ENERGIATEHOKKUUS................................................................................. 31
SINUN PARHAAKSESI
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka
perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon.
Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta
käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxiin.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.electrolux.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registerelectrolux.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
SUOMI
1.
3
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat
käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin
vakavasti liikuntarajoitteisten henkilöiden
ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin,
kun se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen osat
ovat kuumia.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
Asennuksen ja johdon vaihtamisen saa suorittaa vain
ammattitaitoinen henkilö.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat
kuumenevat käytön aikana. Varo koskettamasta uunin
lämmitysvastuksia.
Käytä aina uunikintaita, kun käsittelet lisävarusteita tai
uunivuokia.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen huoltoa.
Varmista ennen lampun vaihtoa, että laite on pois
päältä. Näin vältät mahdollisen sähköiskun.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia
lasiluukun puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa
pintaa, mistä voi olla seurauksena luukun lasin
särkyminen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Irtoava lika tulee poistaa ennen pyrolyysipuhdistuksen
suorittamista. Poista kaikki varusteet uunin sisältä.
Poista kannatinkiskot vetämällä ensin kannatinkiskon
etuosasta ja sen jälkeen takaosa irti sivuseinistä.
Kiinnitä uunipeltien kannatinkiskot takaisin paikalleen
suorittamalla toimenpiteet päinvastaisessa
järjestyksessä.
Käytä ainoastaan tähän laitteeseen suositeltua
paistolämpömittaria.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
•
•
•
•
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
•
•
•
•
•
Älä koskaan vedä laitetta sen
kahvasta kiinni pitäen.
Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin
laitteisiin ja kalusteisiin.
Varmista, että laite asennetaan
turvallisten rakenteiden alapuolelle ja
lähelle.
Laitteen sivujen on oltava saman
korkuisten laitteiden tai kalusteiden
lähellä.
Laitteessa on sähkötoiminen
jäähdytysjärjestelmä. Sitä on
käytettävä verkkovirralla.
SUOMI
2.2 Sähköliitäntä
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan
vastuulle.
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan
vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa
vain valtuutettu huoltoliike.
Älä anna virtajohtojen koskettaa
laitteen luukkuun tai päästä niitä sen
lähelle, varsinkaan luukun ollessa
kuuma.
Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
iskusuojat tulee asentaa niin, ettei
niiden irrotus onnistu ilman työkaluja.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
Käytä vain asianmukaisia
eristyslaitteita: suojakytkimet,
sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on
irrotettava kannasta),
vikavirtakytkimet ja kontaktorit.
Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.
Sulje laitteen luukku kokonaan ennen
pistokkeen liittämistä pistorasiaan.
Tämä kodinkone vastaa Euroopan
yhteisön direktiivejä.
5
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen ja
sähköiskujen tai räjähdyksen
vaara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
Kytke laite pois toiminnasta jokaisen
käyttökerran jälkeen.
Avaa laitteen luukku varoen laitteen
ollessa toiminnassa. Laitteesta voi
tulla kuumaa ilmaa.
Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
Älä paina avointa uunin luukkua.
Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
Avaa laitteen luukku varoen. Alkoholia
sisältävät aineet voivat kehittää
helposti syttyvän alkoholin ja ilman
seoksen.
Älä anna kipinöiden tai avotulen
päästä laitteeseen avatessasi
luukkua.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS!
Laite voi muutoin vaurioitua.
•
•
Emalipinnan vaurioitumisen tai
värimuutoksien estäminen:
– Älä aseta uunivuokia tai muita
esineitä suoraan laitteen pohjalle.
– Älä aseta alumiinifoliota suoraan
laitteen pohjalle.
– Älä aseta vettä suoraan kuumaan
laitteeseen.
– Älä säilytä kosteita astioita tai
ruokia laitteessa sen käytön
jälkeen.
– Ole varovainen, kun irrotat tai
kiinnität lisävarusteita.
Uunin emalipintojen tai
ruostumattoman teräksen
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
värimuutokset eivät vaikuta laitteen
toimintaan.
Käytä korkeareunaista uunivuokaa
kosteiden leivonnaisten
paistamisessa. Hedelmä- ja
marjamehut voivat jättää pysyviä
jälkiä.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää
muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.
Pidä uunin luukku aina kiinni
ruoanvalmistuksen aikana.
Jos laite asennetaan kalusteen
paneelin (esim. oven) taakse, ovea ei
saa koskaan sulkea laitteen ollessa
toiminnassa. Lämpöä tai kosteutta voi
kertyä suljetun kalusteen paneelin
taakse ja se laite, kotelointi tai lattia
voi sen seurauksena vaurioitua. Älä
sulje kalusteen paneelia ennen kuin
laite on jäähtynyt kokonaan käytön
jälkeen.
2.5 Pyrolyysipuhdistus
VAROITUS!
Henkilövahinkojen /
tulipalon / kemiallisten
päästöjen (höyryt) vaara
pyrolyysitoiminnossa.
•
•
•
2.4 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Ne voivat aiheuttaa
henkilövahinkoja, tulipaloja
tai laitteen vaurioitumisen.
•
•
•
•
•
•
•
•
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
Tarkista, että laite on kylmä. Vaarana
on lasilevyjen rikkoutuminen.
Vaihda välittömästi vaurioituneet
luukun lasipaneelit. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
Ole varovainen irrottaessasi luukkua.
Luukku on painava!
Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali ei vaurioidu.
Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä vain mietoja
puhdistusaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai
metalliesineitä.
Jos käytät uuninpuhdistussuihketta,
noudata sen tuotepakkauksessa
olevia turvallisuusohjeita.
Älä puhdista katalyyttistä emalia (jos
olemassa) pesuaineella.
•
•
•
•
Ennen pyrolyysi- tai
käyttöönottotoiminnon käyttöä on
uunista poistettava:
– ylimääräiset ruokajäämät, öljy- tai
rasvaroiskeet/-jäämät
– irrotettavat varusteet (mukaan
lukien tuotteen mukana toimitetut
ritilät, kannattimet jne.), erityisesti
tarttumattomat kattilat, pannut,
pellit, välineet jne.
Lue kaikki pyrolyysipuhdistuksen
ohjeet huolellisesti.
Pidä lapset poissa laitteen luota
silloin, kun pyrolyysipuhdistus on
käynnissä.
Laite kuumenee erittäin kuumaksi ja
kuumaa ilmaa pääsee etuosan
jäähdytysaukoista.
Pyrolyysipuhdistus on korkealla
lämpötilalla toimiva toiminto, jonka
aikana ruokajäämistä ja
valmistusmateriaaleista voi syntyä
höyryjä. Tämän vuoksi käyttäjän on
erittäin suositeltavaa:
– varmistaa hyvä tuuletus
pyrolyysipuhdistuksen aikana ja
sen jälkeen
– varmistaa hyvä tuuletus
ensimmäisen maksimilämpötilan
käyttökerran aikana ja sen
jälkeen.
Ihmisistä poiketen jotkin linnut ja
matelijat voivat olla erittäin herkkiä
pyrolyysiuunien puhdistuksen aikana
mahdollisesti muodostuville höyryille.
– Varmista, ettei laitteen lähettyvillä
ole eläimiä (varsinkaan lintuja)
pyrolyysipuhdistuksen aikana ja
sen jälkeen ja käytä ensin
maksimilämpötilaa hyvin
tuuletetussa tilassa.
Myös pienet kotieläimet voivat olla
erittäin herkkiä pyrolyysiuunien lähellä
tapahtuville lämpötilamuutoksille, kun
pyrolyysipuhdistus on toiminnassa.
Keittoastioiden, pannujen, tarjottimien,
ruoanlaittovälineiden jne.
SUOMI
•
tarttumattomat pinnat voivat vaurioitua
pyrolyysiuunien pyrolyysipuhdistuksen
korkean lämpötilan seurauksena ja
niistä voi päästä myös pienessä
määrin haitallista höyryä.
Yllä kuvatut pyrolyysiuuneista/
ruokajäämistä muodostuvat höyryt
eivät ole haitallisia ihmisille, tämä
koskee myös pikkulapsia ja
heikkokuntoisia henkilöitä.
•
2.7 Huolto
•
•
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
•
Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
2.8 Hävittäminen
2.6 Sisävalo
•
Tässä laitteessa käytetty lamppu- tai
halogeenilampputyyppi on tarkoitettu
vain kodinkoneiden valaistukseen. Älä
käytä sitä rakennuksen
valaisemiseen.
Ennen lampun vaihtamista laite on
irrotettava pistorasiasta.
•
•
•
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen
sisälle.
3. LAITTEEN KUVAUS
3.1 Laitteen osat
1 2
3
4
5
6
5
7
4
10
3
8
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Käyttöpaneeli
Uunin toimintojen väännin
Näyttö
Lämpötilan valitsin
Lämpövastus
Paistolämpömittarin pistorasia
Lamppu
Puhallin
Irrotettava kannatinkisko
Kannatintasot
9
3.2 Lisävarusteet
•
•
•
7
Käytä ainoastaan ominaisuuksiltaan
samanlaisia lamppuja.
Ritilä
Käytetään keittoastioiden,
kakkuvuokien ja paistien alustana.
Leivinpelti
Kakkuja ja pikkuleipiä varten.
Grilli / uunipannu
Käytetään leivonnassa, paistamisessa
tai rasvankeruuastiana.
•
•
•
Leivonnaispelti
Käytetään sämpylöiden, pullien ja
muiden pienten leivonnaisten
paistamiseen.
Paistolämpömittari
Osoittaa ruoan kypsyyden.
Teleskooppikannattimet
Ritilöitä ja leivinpeltiä varten.
8
www.electrolux.com
4. KÄYTTÖPANEELI
4.1 Painikkeet
Kosketuspainike/painike Toiminto
Kuvaus
MIINUS
Ajan asettaminen.
KELLO
Kellotoiminnon asettaminen.
PLUS
Ajan asettaminen.
4.2 Näyttö
A
G
F
E
B
D
C
A. Ajastin / Lämpötila
B. Kuumennuksen ja jälkilämmön
merkkivalo
C. Paistolämpömittari (vain tietyt mallit)
D. Luukun lukitus (vain tietyt mallit)
E. Tunnit / minuutit
F. Esittelytila (vain tietyt mallit)
G. Kellotoiminnot
5. KÄYTTÖÖNOTTO
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Lisätietoja kellonajan
asettamisesta on
kappaleessa
"Kellotoiminnot".
5.1 Uuden laitteen
puhdistaminen
Poista kaikki lisävarusteet ja irrotettavat
uunipeltien kannatinkiskot uunista.
Lue ohjeet kohdasta "Hoito
ja puhdistus".
Puhdista uuni ja lisävarusteet ennen
ensimmäistä käyttökertaa.
Aseta varusteet ja irrotettavat
kannattimet takaisin alkuperäiseen
asentoon.
5.2 Esilämmitys
Esikuumenna tyhjä uuni ennen
ensimmäistä käyttökertaa.
1. Valitse toiminto
ja
maksimilämpötila.
2. Anna uunin käydä yhden tunnin ajan.
ja aseta
3. Valitse toiminto
maksimilämpötila.
4. Anna uunin käydä 15 minuuttia.
5. Sammuta uuni ja odota, että se
jäähtyy.
Varusteet voivat kuumentua tavallista
enemmän. Uunista voi tulla hajua ja
savua. Tarkista, että huoneen ilmavirtaus
on riittävä.
6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
6.1 Sisäänpainettava vääntimet
Paina väännintä käyttääksesi laitetta.
Väännin tulee ulos.
SUOMI
6.2 Uunitoiminnot
Uunin toi‐
minto
Käyttötarkoitus
Uuni on kytketty pois
toiminnasta
Uunin toi‐
minto
Maksigrilli
Pois toimin‐
nasta
Kiertoilma
Korkeintaan kolmella
kannatintasolla kypsen‐
täminen samanaikai‐
sesti ja ruokien kui‐
vaus.Aseta lämpötila 20
- 40 °C alhaisemmaksi
kuin Ylä- ja alalämpö toiminnossa.
Ruokien ja leivonnais‐
ten paistaminen yhdellä
Ylä + alaläm‐ tasolla.
pö (Ylä-/
Alalämpö)
Kostea Kier‐
toilma
Tämä toiminto säästää
energiaa paistamisen
aikana. Katso lisätietoa
luvusta "Neuvoja ja
vinkkejä", Kostea kier‐
toilma. Uunin luukun on
oltava kiinni ruoanlaiton
aikana, jotta toiminto ei
keskeytyisi ja uunin
energiatehokkuus olisi
mahdollisimman suuri.
Kun käytät tätä toimin‐
toa, uunin sisälämpötila
voi poiketa lämpötilaasetuksesta. Kuumen‐
nusteho voi laskea jälki‐
lämmön hyödyntämisen
vuoksi. Katso yleisiä
energian säästämiseen
liittyviä suosituksia lu‐
vusta: "Energiatehok‐
kuus", Energiansääs‐
tö.Tätä toimintoa käytet‐
tiin energiatehokkuus‐
luokan täyttämiseksi
standardin EN 60350-1
mukaisesti.
Gratinointi
Käyttötarkoitus
Matalien suurien ruoka‐
määrien grillaus sekä
leivän paahtaminen.
Suurikokoisten luita si‐
sältävien lihapalojen tai
lintupaistien paistami‐
nen yhdellä tasolla.
Gratinointi ja ruskistus.
Voimakkaamman rus‐
kistuksen tai rapean
Pizzatoiminto pohjan vaativien ruo‐
kien paistaminen yhdel‐
lä kannatintasolla. Ase‐
ta lämpötila 20 - 40 °C
alhaisemmaksi kuin
Ylä- ja alalämpö -toi‐
minnossa.
Murean ja mehukkaan
ruoan kypsentäminen.
Liha
Tarkoitettu ruokien läm‐
pimänä pitämiseen.
Lämpimänä
Pito
Sulatus
Pyrolyysi
Tätä toimintoa voidaan
käyttää pakasteruokien,
kuten vihannesten ja
hedelmien, sulattami‐
seen. Sulatusaika riip‐
puu pakasteruoan mää‐
rästä ja koosta.
Uunin automaattisen
pyrolyysipuhdistuksen
aktivoiminen. Tämä toi‐
minto poistaa polttamal‐
la uuniin jääneen lian.
6.3 Uunin kytkeminen
toimintaan ja pois toiminnasta
1. Käännä uunin toimintojen väännin
haluamasi toiminnon kohdalle.
2. Käännä lämpötilan väännin
haluamasi lämpötilan kohdalle.
9
10
www.electrolux.com
3. Uuni kytketään pois toiminnasta
kääntämällä uunin toimintojen
vääntimet ja lämpötilan väännin Offasentoon.
Lamppu syttyy uunin toiminnan aikana.
6.4 Kuumennuksen osoitin
Kun uunitoiminto on toiminnassa, näytön
palkit tulevat näkyviin yksi kerrallaan
lämpötilan noustessa ja ne häviävät
lämpötilan laskiessa.
7. KELLOTOIMINNOT
7.1 Kellotoimintojen taulukko
Kellotoimin‐
to
KELLONAI‐
KA
Käyttötarkoitus
Kellonajan näyttö tai
muuttaminen. Kellona‐
jan muuttaminen edel‐
lyttää, että uuni on kyt‐
ketty pois toiminnasta.
Uunin toiminta-ajan
KESTOAIKA asettaminen. Käytä
vain, kun uunin toiminto
on asetettu.
LOPETUS
Uunin poiskytkeytymisa‐
jan asettaminen. Käytä
vain, kun uunin toiminto
on asetettu.
AJASTIN
KESTOAIKA ja LOPE‐
TUS -toimintojen yhdis‐
telmä.
HÄLYTINA‐
JASTIN
0.00
LISÄÄNTY‐
VÄN AIKA‐
NÄYTÖN
AJASTIN
Ajastimen asettaminen.
Tämä toiminto ei vaiku‐
ta millään tavalla uunin
toimintaan. HÄLYTINA‐
JASTIMEN voi ottaa
käyttöön vaikka uuni on
pois päältä.
Jos mitään muuta kello‐
toimintoa ei aseteta, LI‐
SÄÄNTYVÄN AIKA‐
NÄYTÖN AJASTIN
tarkkailee automaatti‐
sesti uunin toiminta-ai‐
kaa.
Se on heti päällä, kun
uuni alkaa lämmetä.
Lisääntyvän aikanäytön
ajastinta ei voida käyt‐
tää toiminnoilla: KES‐
TOAIKA, LOPETUS ,
Paistolämpötilamittari.
7.2 Kellonajan asettaminen ja
muuttaminen
Kun laite on kytketty ensimmäisen kerran
sähköverkkoon, odota, kunnes näytössä
näkyy
ja "12:00". "12" vilkkuu.
1. Aseta tunnit painamalla
tai
2. Vahvista ja siirry minuuttien
.
asetukseen painamalla
Näytössä näkyy
"00" vilkkuu.
.
ja asetettu tunti.
3. Aseta minuutit painamalla
tai
.
4. Vahvista painamalla painiketta
tai
asetettu kellonaika tallentuu
automaattisesti viiden sekunnin
kuluttua.
Uusi aika näkyy näytössä.
Voit muuttaa kellonaikaa painamalla
painiketta
toistuvasti, kunnes
kellonajan merkkivalo
näytössä.
vilkkuu
7.3 KESTOAIKA
1. Valitse haluamasi uunitoiminto.
2. Paina painiketta
toistuvasti,
alkaa vilkkua.
kunnes
3. Aseta minuutit ja sen jälkeen tunnit
painamalla painiketta
tai
.
Vahvista painamalla .
Kun Kestoaika-toiminnon aika päättyy,
laitteesta kuuluu äänimerkki kahden
minuutin ajan.
ja aika-asetus
vilkkuvat näytössä. Uuni kytkeytyy
automaattisesti pois toiminnasta.
4. Voit sammuttaa äänimerkin
painamalla mitä tahansa painiketta
tai avaamalla uuninluukun.
5. Käännä uunin toimintojen väännin
Off-asentoon.
SUOMI
7.4 LOPETUS-toiminnon
asettaminen
1. Valitse haluamasi uunitoiminto.
toistuvasti, kunnes
2. Paina
alkaa vilkkumaan.
3. Paina
tai
asettaaksesi tunnit ja
sen jälkeen minuutit. Paina
valinnan vahvistamiseksi.
Kun Lopetus-toiminnon aika päättyy,
laitteesta kuuluu äänimerkki kahden
ja aika-asetus
minuutin ajan.
vilkkuvat näytössä. Uuni kytkeytyy
automaattisesti pois toiminnasta.
4. Voit sammuttaa äänimerkin
painamalla mitä tahansa painiketta
tai avaamalla uuninluukun.
5. Käännä uunin toimintojen väännin
Off-asentoon.
7.5 AJASTIN-toiminnon
asettaminen
1. Valitse haluamasi uunitoiminto.
2. Paina painiketta
toistuvasti,
kunnes
alkaa vilkkua.
3. Aseta KESTOAIKA-toiminnon
minuutit ja sen jälkeen tunnit
tai
painamalla painiketta
Vahvista painamalla
.
.
Näytössä vilkkuu
.
4. Aseta LOPETUS-toiminnon tunnit ja
sen jälkeen minuutit painamalla
painiketta
tai
. Vahvista
painamalla .
Uuni käynnistyy automaattisesti
myöhemmin, se toimii asetetun
KESTOAIKA-toiminnon ajan ja sammuu,
kun LOPETUS-toiminnon aika
saavutetaan.
Kun LOPETUS-toiminnon aika päättyy,
laitteesta kuuluu äänimerkki kahden
11
minuutin ajan.
ja aika-asetus
vilkkuvat näytössä. Uuni kytkeytyy pois
toiminnasta.
5. Voit sammuttaa äänimerkin
painamalla mitä tahansa painiketta
tai avaamalla uuninluukun.
6. Käännä uunin toimintojen väännin
Off-asentoon.
7.6 HÄLYTINAJASTINtoiminnon asettaminen
Hälytinajastin voidaan asettaa uunin
ollessa toiminnassa ja pois toiminnasta.
1. Paina
-painiketta toistuvasti,
kunnes
ja "00" vilkkuvat näytössä.
2. Aseta sekunnit ja sen jälkeen
minuutit painamalla painiketta
tai
.
Kun asetettu aika on yli 60 minuuttia,
vilkkuu näytössä.
3. Aseta tunnit.
4. HÄLYTINAJASTIN käynnistyy
automaattisesti viiden sekunnin
kuluttua.
Kun asetusajasta on kulunut 90 %,
laitteesta kuuluu äänimerkki.
5. Kun asetettu aika päättyy, laitteesta
kuuluu äänimerkki kahden minuutin
ajan. "00:00" ja
vilkkuvat
näytössä. Voit sammuttaa
merkkiäänen painamalla mitä
tahansa painiketta.
7.7 LISÄÄNTYVÄN
AIKANÄYTÖN AJASTIN
Resetoi lisääntyvän aikanäytön ajastin
painamalla ja pitämällä alhaalla
painiketta
ja . Ajastimen
ajanlaskenta käynnistyy uudelleen.
8. LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
8.1 Paistolämpömittarin
käyttäminen
Paistolämpömittari mittaa lihan
sisälämpötilan. Kun lihan lämpötila on
12
www.electrolux.com
saavuttanut asetetun lämpötilan, uuni
sammuu automaattisesti.
Kun liha on saavuttanut asetetun
sisälämpötilan, paistolämpötilamittarin
Paistolämpömittarin käytössä on
huomioitava kaksi eri lämpötilaa:
symboli
ja paistolämpömittarin
oletuslämpötila vilkkuvat. Laitteesta
kuuluu äänimerkki kahden minuutin ajan.
5. Voit sammuttaa äänimerkin
painamalla mitä tahansa painiketta
tai avaamalla uuninluukun.
6. Irrota paistolämpömittarin pistoke
pistorasiasta. Poista liha uunista.
7. Kytke uuni pois päältä.
•
•
Uunin lämpötila. Katso paistotaulukko.
Sisälämpötila. Katso
paistolämpömittarin taulukko.
HUOMIO!
Käytä vain uunin mukana
toimitettua
paistolämpömittaria tai
alkuperäisiä varaosia.
1. Valitse uunitoiminto ja lämpötila.
2. Aseta paistolämpömittarin kärki
(symboli
kädensijassa) lihan
keskelle.
3. Kytke paistolämpömittarin pistoke
uunin yläosassa olevaan
pistorasiaan.
VAROITUS!
Irrota paistolämpömittarin
pää ja pistoke varoen.
Paistolämpömittari on
kuuma. Olemassa on
palovammojen vaara.
Aina kun paistolämpömittari asetetaan
pistorasiaan, sisälämpötila on asetettava
uudelleen. Et voi valita kestoa ja
päättymisaikaa.
Kun uuni laskee väliaikaisen keston
vilkkuu
ensimmäisen kerran, symboli
näytössä. Kun laskenta päättyy,
näytössä näkyy kypsennyksen kesto.
Laskennat näkyvät taustalla
kypsennyksen aikana ja kesto päivittyy
tarvittaessa näyttöön.
Lämpötilaa voidaan muuttaa milloin
tahansa kypsennyksen aikana:
Varmista, että paistolämpömittari
pysyy lihassa ja sen pistoke
pistorasiassa koko kypsennyksen
ajan.
Kun käytät paistolämpömittaria
ensimmäistä kertaa, sen
oletuslämpötila on 60 °C. Kun
vilkkuu, voit muuttaa oletuslämpötilaa
lämpötilan valitsimella.
Näytössä näkyy paistolämpömittarin
symboli ja sen oletuslämpötila.
4. Tallenna uusi paistolämpömittarin
lämpötila painamalla , tai odota 10
sekuntia, jotta asetukset vahvistuvat
automaattisesti.
Paistolämpömittarin uusi oletuslämpötila
näkyy seuraavalla paistolämpömittarin
käyttökerralla.
1. Paina painiketta :
• yksi painikkeen painallus näytössä näkyy asetettu
sisälämpötila; voit halutessasi
muuttaa asetusta 5 sekunnin
kuluessa.
• kaksi painikkeen painallusta näytössä näkyy senhetkinen
uunin lämpötila.
• kolme painikkeen painallusta näytössä näkyy uunin lämpötilaasetus; voit halutessasi muuttaa
asetusta 5 sekunnin kuluessa.
Nämä tiedot näkyvät vain
kuumennusvaiheen aikana.
2. Käännä lämpötilan säädintä
lämpötilan muuttamiseksi.
8.2 Peltien ja ritilän
asettaminen kannattimille
Paistoritilä:
SUOMI
Paina ritilä liukukiskojen väliin
kannatinkiskoon ja varmista, että jalat
osoittavat alaspäin.
13
8.3 Teleskooppikannattimet
Säilytä
teleskooppikannattimien
asennusohjeet tulevia
käyttökertoja varten.
Ritilät voidaan asettaa ja poistaa
helpommin teleskooppikannattimien
avulla.
Leivinpelti/ uunipannu:
Työnnä leivinpelti /uunipannu
kannatintason ohjauskiskojen väliin.
HUOMIO!
Teleskooppikannattimia ei
saa pestä
astianpesukoneessa. Älä
voitele
teleskooppikannattimia.
1. Vedä oikea ja vasen
teleskooppikannatin ulos.
°C
Paistoritilä ja leivinpelti /
uunipannuyhdessä:
Paina leivinpelti /uunipannu
kannatinkiskon ohjauskiskojen väliin ja
paistoritilä yläpuolella oleviin
ohjauskiskoihin.
2. Aseta ritilä teleskooppikannattimien
päälle ja työnnä ne varovasti uuniin.
°C
Pieni lovi yläosassa
parantaa turvallisuutta. Lovet
estävät myös kallistumisen.
Ritilän yläreuna estää
keittoastioiden luisumisen
kannatintasolta.
Varmista, että painat
teleskooppikannattimet kokonaan uuniin
ennen uuninluukun sulkemista.
14
www.electrolux.com
9. LISÄTOIMINNOT
9.1 Lapsilukon käyttäminen
Kun lapsilukko on toiminnassa, uunia ei
voi kytkeä toimintaan vahingossa.
1. Varmista, että uunin toimintojen
valitsin on Off-asennossa.
2. Paina ja pidä alhaalla painiketta
ja
samanaikaisesti 2 sekunnin ajan.
Laitteesta kuuluu äänimerkki. SAFE ja
ilmestyy näyttöön.
Symbolit syttyvät näyttöön
myös Pyrolyysi-toiminnon
ollessa toiminnassa.
Lapsilukko voidaan kytkeä pois
toiminnasta toistamalla vaihe 2.
9.2 Jälkilämmön merkkivalo
Kun kytket uunin pois toiminnasta,
näytössä näkyy jälkilämmön merkkivalo
, jos uunin lämpötila on yli 40 °C.
9.3 Automaattinen
virrankatkaisu
Turvallisuussyistä uuni kytkeytyy
automaattisesti pois päältä jonkin ajan
kuluttua, jos jokin uunitoiminto on
käynnissä ja uunin lämpötilaan ei tehdä
muutoksia.
Lämpötila (°C)
Sammutusaika
(h)
30 - 115
12,5
Lämpötila (°C)
Sammutusaika
(h)
120 - 195
8,5
200 - 245
5,5
250 - maksimi
1,5
Kun uuni on kytkeytynyt pois päältä
automaattisesti, voit kytkeä sen
uudelleen päälle painamalla mitä
tahansa painiketta.
Automaattinen
virrankatkaisu ei toimi
seuraavien toimintojen
kanssa: paistolämpömittari,
Uunivalo, Kestoaika ja
Lopetus.
9.4 Jäähdytyspuhallin
Kun uuni on toiminnassa,
jäähdytyspuhallin kytkeytyy
automaattisesti toimintaan uunin pintojen
pitämiseksi viileinä. Kun kytket uunin
pois toiminnasta, jäähdytyspuhallin toimii
edelleen, kunnes uuni on jäähtynyt.
9.5 Ylikuumenemissuoja
Uunin virheellinen toiminta tai vialliset
osat voivat aiheuttaa vaarallisen
ylikuumenemisen. Tämän estämiseksi
uunissa on ylikuumenemissuoja, joka
katkaisee virransyötön. Virta kytkeytyy
automaattisesti uudelleen, kun lämpötila
on laskenut normaalille tasolle.
10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Taulukoissa mainitut
lämpötilat ja paistoajat ovat
ainoastaan suuntaa antavia.
Lämpötila ja paistoaika
riippuvat reseptistä sekä
käytettyjen ainesten
laadusta ja määrästä.
10.1 Ruoanlaittoon liittyviä
suosituksia
Uunissa on viisi kannatintasoa.
Laske kannatintasot uunin pohjasta
alkaen.
Uunisi voi paistaa eri tavalla kuin entinen
uunisi. Alla olevat taulukot sisältävät
vakioasetukset lämpötilan, keittoajan ja
kannatintason säätämiseen.
SUOMI
Jos taulukosta ei löydy reseptiisi sopivia
asetuksia, voit soveltaa jonkin
samantyyppisen paistoksen asetuksia.
Jos käytät kahta leivinpeltiä
samanaikaisesti, jätä niiden väliin yksi
tyhjä kannatintaso.
Uunissa on erityinen järjestelmä, joka
kierrättää ilmaa ja höyryä jatkuvasti.
Kyseisen järjestelmän avulla ruoka
paistuu jatkuvasti kosteassa
ympäristössä, minkä ansiosta se on
sisältä mehevää ja ulkopinnalta rapeaa.
Se lyhentää paistoaikaa ja pienentää
energian kulutusta.
10.3 Lihan ja kalan
kypsentäminen
Kakkujen leipominen
Älä avaa uunin luukkua ennen kuin 3/4
paistoajasta on kulunut.
Jos käytät kahta leivinpeltiä
samanaikaisesti, jätä niiden väliin yksi
tyhjä kannatintaso.
Lihan ja kalan kypsentäminen
Käytä grilli-/uunipannua erittäin
rasvaisten ruokien kanssa, jotta uuniin ei
jää pysyviä tahroja.
Anna lihan olla noin 15 minuuttia ennen
sen leikkaamista, jotta sen neste säilyisi.
Jotta uuniin ei muodostuisi liikaa savua
paistamisen aikana, lisää grilli-/
uunipannuun hiukan vettä. Jotta käry ei
tiivistyisi, lisää vettä aina sen kuivuttua
loppuun.
15
Käytä grilli-/uunipannua erittäin
rasvaisten ruokien kanssa, jotta uuniin ei
jää pysyviä tahroja.
Anna lihan olla noin 15 minuuttia ennen
sen leikkaamista, jotta sen neste säilyisi.
Jotta uuniin ei muodostuisi liikaa savua
paistamisen aikana, lisää grilli-/
uunipannuun hiukan vettä. Jotta käry ei
tiivistyisi, lisää vettä aina sen kuivuttua
loppuun.
10.4 Paistoajat
Kypsennysaika riippuu ruokalajin
tyypistä, sen koostumuksesta ja
määrästä.
Tarkkaile valmistumista alustavasti
kypsennyksen aikana. Määritä parhaat
asetukset (uunitoiminto, kypsennysaika,
jne.) keittoastioille, resepteille ja määrille
laitetta käyttäessä.
10.2 Kakkujen leipominen
Älä avaa uunin luukkua ennen kuin 3/4
paistoajasta on kulunut.
10.5 Paistotaulukko
Kakut
Ruokalaji
Ylä-/alalämpö
Kiertoilma
Lämpötila Kannatin‐ Lämpötila Kannatin‐
(°C)
taso
(°C)
taso
Aika
(min)
Kommen‐
tit
Vatkatut
leivonnai‐
set
170
2
160
3 (2 ja 4)
45 - 60
Kakku‐
vuoassa
Murotaiki‐
na
170
2
160
3 (2 ja 4)
20 - 30
Kakku‐
vuoassa
Piimä170
juustokak‐
ku
1
165
2
80 - 100
26 cm:n
kakku‐
vuoassa
16
www.electrolux.com
Ruokalaji
Ylä-/alalämpö
Kiertoilma
Lämpötila Kannatin‐ Lämpötila Kannatin‐
(°C)
taso
(°C)
taso
Aika
(min)
Kommen‐
tit
Omenapii‐ 170
ras1)
2
160
2 (vasen
ja oikea)
80 - 100
Kahdessa
20 cm:n
kakku‐
vuoassa
uuniritilän
päällä
Struudeli
175
3
150
2
60 - 80
Leivinpel‐
lillä
Hillotorttu
170
2
165
2 (vasen
ja oikea)
30 - 40
26 cm:n
kakku‐
vuoassa
Sokerikak‐ 170
ku
2
150
2
40 - 50
26 cm:n
kakku‐
vuoassa
Joulukak‐
ku/hedel‐
mäkak‐
ku1)
160
2
150
2
90 - 120
20 cm:n
kakku‐
vuoassa
Rusina‐
kakku1)
175
1
160
2
50 - 60
Leipä‐
vuoassa
Pienet ka‐ 170
kut - yksi
taso1)
3
150 - 160
3
20 - 30
Leivinpel‐
lillä
Pienet ka‐ kut - kaksi
tasoa1)
-
140 - 150
2 ja 4
25 - 35
Leivinpel‐
lillä
Pienet ka‐ kut - kol‐
me ta‐
soa1)
-
140 - 150
1, 3 ja 5
30 - 45
Leivinpel‐
lillä
Pikkulei‐
140
vät / pas‐
teijat - yksi
taso
3
140 - 150
3
25 - 45
Leivinpel‐
lillä
Pikkulei‐
vät / pas‐
teijat kaksi ta‐
soa
-
140 - 150
2 ja 4
35 - 40
Leivinpel‐
lillä
-
SUOMI
Ruokalaji
Ylä-/alalämpö
Kiertoilma
Lämpötila Kannatin‐ Lämpötila Kannatin‐
(°C)
taso
(°C)
taso
17
Aika
(min)
Kommen‐
tit
Pikkulei‐
vät / pas‐
teijat - kol‐
me tasoa
-
140 - 150
1, 3 ja 5
35 - 45
Leivinpel‐
lillä
Marengit - 120
yksi taso
3
120
3
80 - 100
Leivinpel‐
lillä
Marengit - kaksi ta‐
soa1)
-
120
2 ja 4
80 - 100
Leivinpel‐
lillä
Pullat1)
190
3
190
3
12 - 20
Leivinpel‐
lillä
Eclair-lei‐
vokset yksi taso
190
3
170
3
25 - 35
Leivinpel‐
lillä
Eclair-lei‐
vokset kaksi ta‐
soa
-
-
170
2 ja 4
35 - 45
Leivinpel‐
lillä
Piiraat
180
2
170
2
45 - 70
20 cm:n
kakku‐
vuoassa
Hedelmä‐
kakku
160
1
150
2
110 - 120
24 cm:n
kakku‐
vuoassa
Täytekak‐
kupohja1)
170
1
160
2 (vasen
ja oikea)
30 - 50
20 cm:n
kakku‐
vuoassa
Aika
(min)
Kommen‐
tit
1) Esikuumenna uunia 10 minuutin ajan.
Leipä ja pizza
Ruokalaji
Ylä-/alalämpö
Kiertoilma
Lämpötila Kannatin‐ Lämpötila Kannatin‐
(°C)
taso
(°C)
taso
Vaalea lei‐ 190
pä1)
1
190
1
60 - 70
1- 2 kap‐
paletta,
500 g/kpl
Ruisleipä
1
180
1
30 - 45
Leipä‐
vuoassa
190
18
www.electrolux.com
Ruokalaji
Ylä-/alalämpö
Kiertoilma
Lämpötila Kannatin‐ Lämpötila Kannatin‐
(°C)
taso
(°C)
taso
Aika
(min)
Kommen‐
tit
Sämpy‐
lät1)
190
2
180
2 (2 ja 4)
25 - 40
6 - 8 kpl
leivinpellil‐
lä
Pizza1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Leivinpel‐
lillä tai gril‐
li-/uuni‐
pannussa
3
190
3
10 - 20
Leivinpel‐
lillä
Aika
(min)
Kommen‐
tit
Teeleipä1) 200
1) Esikuumenna uunia 10 minuutin ajan.
Paistokset
Ruokalaji
Ylä-/alalämpö
Kiertoilma
Lämpötila Kannatin‐ Lämpötila Kannatin‐
(°C)
taso
(°C)
taso
Pastapais‐ 200
tos
2
180
2
40 - 50
Vuoassa
Vihannes‐ 200
paistos
2
175
2
45 - 60
Vuoassa
180
1
180
1
50 - 60
Vuoassa
Lasagne1) 180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Vuoassa
Cannello‐
ni1)
2
180 - 190
2
25 - 40
Vuoassa
Aika
(min)
Kommen‐
tit
Piiras1)
180 - 190
1) Esikuumenna uunia 10 minuutin ajan.
Liha
Ruokalaji
Ylä-/alalämpö
Kiertoilma
Lämpötila Kannatin‐ Lämpötila Kannatin‐
(°C)
taso
(°C)
taso
Naudanli‐
ha
200
2
190
2
50 - 70
Uuniritiläl‐
lä
Porsaanli‐ 180
ha
2
180
2
90 - 120
Uuniritiläl‐
lä
Vasikanli‐
ha
2
175
2
90 - 120
Uuniritiläl‐
lä
190
SUOMI
Ruokalaji
Ylä-/alalämpö
Kiertoilma
Lämpötila Kannatin‐ Lämpötila Kannatin‐
(°C)
taso
(°C)
taso
19
Aika
(min)
Kommen‐
tit
Englanti‐
210
lainen
paahto‐
paisti, raa‐
ka
2
200
2
50 - 60
Uuniritiläl‐
lä
Englanti‐
210
lainen
paahto‐
paisti,
puolikypsä
2
200
2
60 - 70
Uuniritiläl‐
lä
Englanti‐
210
lainen
paahto‐
paisti, kyp‐
sä
2
200
2
70 - 75
Uuniritiläl‐
lä
Porsaan‐
lapa
180
2
170
2
120 - 150
Mukana
kamara
Porsaan
potka
180
2
160
2
100 - 120
2 kappa‐
letta
Lammas
190
2
175
2
110 - 130
Koipi
Broileri
220
2
200
2
70 - 85
Kokonai‐
nen
Kalkkuna
180
2
160
2
210 - 240
Kokonai‐
nen
Ankka
175
2
220
2
120 - 150
Kokonai‐
nen
Hanhi
175
2
160
1
150 - 200
Kokonai‐
nen
Jänis
190
2
175
2
60 - 80
Palasina
Jänis
190
2
175
2
150 - 200
Palasina
Fasaani
190
2
175
2
90 - 120
Kokonai‐
nen
Aika
(min)
Kommen‐
tit
40 - 55
3 - 4 kalaa
Kala
Ruokalaji
Ylä-/alalämpö
Kiertoilma
Lämpötila Kannatin‐ Lämpötila Kannatin‐
(°C)
taso
(°C)
taso
Taimen/
Lahna
190
2
175
2
20
www.electrolux.com
Ruokalaji
Ylä-/alalämpö
Kiertoilma
Lämpötila Kannatin‐ Lämpötila Kannatin‐
(°C)
taso
(°C)
taso
Tonnikala/ 190
Lohi
2
175
2
10.6 Grilli
Aika
(min)
Kommen‐
tit
35 - 60
4 - 6 filee‐
tä
Aseta maksimilämpötila.
Esikuumenna uunia 3 minuutin ajan.
Käytä neljättä kannatintasoa.
Ruokalaji
Määrä
Aika (min)
Kpl
Määrä (kg)
1. puoli
2. puoli
Naudanfileepihvit
4
0,8
12 - 15
12 - 14
Naudanlihapihvit
4
0,6
10 - 12
6-8
Makkarat
8
-
12 - 15
10 - 12
Porsaankyljykset
4
0,6
12 - 16
12 - 14
Kana (puolikkaat)
2
1
30 - 35
25 - 30
Kebab
4
-
10 - 15
10 - 12
Broilerin rintapala
4
0,4
12 - 15
12 - 14
Jauhelihapihvi
6
0,6
20 - 30
-
Kalafile
4
0,4
12 - 14
10 - 12
Lämpimät leivät
4-6
-
5-7
-
Paahtoleipä
4-6
-
2-4
2-3
10.7 Gratinointi
Käytä uunin ensimmäistä tai toista
kannatintasoa.
Naudanliha
Esikuumenna uuni.
Paistoaika voidaan laskea kertomalla alla
olevan taulukon aika fileen
senttimetripaksuudella.
Ruokalaji
Lämpötila Aika (min)
(°C)
Paahtopaisti 190 - 200
tai filee, raa‐
ka
5-6
Ruokalaji
Lämpötila Aika (min)
(°C)
Paahtopaisti 180 - 190
tai filee,
puolikypsä
6-8
Paahtopaisti 170 - 180
tai filee, kyp‐
sä
8 - 10
SUOMI
Lintupaisti
Porsaanliha
Ruokalaji
Ruokalaji
Lämpötila Aika (min)
(°C)
Lämpötila Aika (min)
(°C)
Lapa, niska, 160 - 180
kinkku, 1 1,5 kg
90 - 120
Linnunliha
200 - 220
paloina, 0,2
- 0,25 kg kpl
30 - 50
Kyljykset,
porsaankyl‐
jet, 1 - 1,5
kg
170 - 180
60 - 90
Kana, puoli‐ 190 - 210
kas, 0,4 0,5 kg kpl
35 - 50
Lihamureke, 160 - 170
0,75 - 1 kg
50 - 60
Broileri, ka‐
na, 1 - 1,5
kg
190 - 210
50 - 70
Porsaan
150 - 170
potkapaisti
(esikypsen‐
netty), 0,75 1 kg
90 - 120
Ankka 1,5 2 kg
180 - 200
80 - 100
Hanhi, 3,5 5 kg
160 - 180
120 - 180
Kalkkuna,
2,5 - 3,5 kg
160 - 180
120 - 150
Kalkkuna, 4
- 6 kg
140 - 160
150 - 240
Vasikanliha
Ruokalaji
Lämpötila Aika (min)
(°C)
Vasikan‐
paisti 1 kg
160 - 180
90 - 120
Vasikanpot‐
ka, 1,5 - 2
kg
160 - 180
120 - 150
Kala (haudutettu)
Lammas
Ruokalaji
Lämpötila Aika (min)
(°C)
Lammas‐
150 - 170
paisti, lam‐
paanviulu, 1
- 1,5 kg
100 - 120
Lampaan‐
selkä, 1 1,5 kg
40 - 60
160 - 180
Ruokalaji
Lämpötila Aika (min)
(°C)
Kokonainen
kala, 1 - 1,5
kg
210 - 220
40 - 60
10.8 Kostea Kiertoilma
Noudata alla olevan
taulukon paistoaikoja
parhaan tuloksen
saavuttamiseksi.
Avaa laitteen luukku
kypsennyksen aikana
ainoastaan tarvittaessa.
Ruokalaji
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatinta‐
so
Makaronivuoka
190 - 200
45 - 55
2
Perunapaistos
160 - 170
60 - 75
2
Moussaka
180 - 200
75 - 90
2
21
22
www.electrolux.com
Ruokalaji
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatinta‐
so
Lasagne
160 - 170
55 - 70
2
Cannelloni
170 - 190
65 - 75
2
Leipävanukas
150 - 160
75 - 90
2
Riisivanukas
170 - 190
45 - 60
2
Omenakakku
150 - 160
75 - 85
2
Vaalea leipä
180 - 190
50 - 60
2
10.9 Sulatus
Ruokalaji
Määrä (g) Sulatusaika Jälkisulatusai‐
(min)
ka (min)
Kommentit
Kana
1000
100 - 140
20 - 30
Aseta broileri suuriko‐
koiselle vadille ylösalai‐
sin käännetyn aluslau‐
tasen päälle. Käännä
kypsennyksen puolivä‐
lissä.
Liha
1000
100 - 140
20 - 30
Käännä kypsennyksen
puolivälissä.
Liha
500
90 - 120
20 - 30
Käännä kypsennyksen
puolivälissä.
Taimen
150
25 - 35
10 - 15
-
Mansikat
300
30 - 40
10 - 20
-
Voi
250
30 - 40
10 - 15
-
Kerma
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Kerman voi vatkata,
vaikka siinä on vielä
hiukan jäisiä kohtia.
60
60
-
Gateau (peru‐ 1400
nalaatikko)
10.10 Kuivaus - Kiertoilma
•
•
Peitä uunipellit leivinpaperilla.
Parempien tuloksien saavuttamiseksi
on suositeltavaa sammuttaa uuni
kuivausajan puolessa välissä, avata
uunin luukku ja antaa sen jäähtyä yön
yli kuivauksen loppuun
suorittamiseksi.
SUOMI
23
Vihannekset
Ruokalaji
Lämpötila (°C) Aika (h)
Kannatintaso
1 taso
2 tasoa
Pavut
60 - 70
6-8
3
1/4
Paprikat
60 - 70
5-6
3
1/4
Vihannekset
hapanruokiin
60 - 70
5-6
3
1/4
Sienet
50 - 60
6-8
3
1/4
Yrtit
40 - 50
2-3
3
1/4
Hedelmät
Ruokalaji
Lämpötila (°C) Aika (h)
Kannatintaso
1 taso
2 tasoa
Luumut
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Aprikoosit
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Omenaviipaleet 60 - 70
6-8
3
1/4
Päärynät
6-9
3
1/4
60 - 70
10.11 Paistolämpömittarin
taulukko
Ruokalaji
Ruoan sisälämpöti‐
la (°C)
Vasikanpaisti
75 - 80
Vasikan reisi‐
paisti
85 - 90
Englantilainen
paahtopaisti,
raaka
45 - 50
Englantilainen
paahtopaisti,
puolikypsä
60 - 65
Englantilainen
paahtopaisti,
kypsä
70 - 75
11. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Ruokalaji
Ruoan sisälämpöti‐
la (°C)
Porsaanlapa
80 - 82
Porsaan potka
75 - 80
Lammas
70 - 75
Kana
98
Jänis
70 - 75
Taimen/Lahna
65 - 70
Tonnikala/Lohi
65 - 70
24
www.electrolux.com
11.1 Puhdistukseen liittyviä
huomautuksia
1. Vedä uunipeltien kannatinkiskon
etuosa irti sivuseinästä.
Puhdista uunin etupinnat lämpimällä
vedellä ja miedolla pesuaineella käyttäen
pehmeää puhdistusliinaa.
Käytä metallipintojen puhdistuksessa
erityistä puhdistusainetta.
Puhdista uunin sisäosa jokaisen käytön
jälkeen. Rasvan tai muiden
ruokaroiskeiden kertyminen voi johtaa
tulipaloon. Riski on suurempi
grillipannussa.
2. Vedä uunipeltien kannatinkiskon
takaosa irti seinästä ja poista se.
1
Puhdista kaikki lisävarusteet käytön
jälkeen ja anna niiden kuivua. Käytä
pehmeää liinaa, lämmintä vettä ja
puhdistusainetta.
2
Poista pinttyneet tahrat erityisellä
uuninpuhdistusaineella.
Jos käytät varusteita, joissa on
tarttumaton pinta, älä puhdista niitä
voimakkailla pesuaineilla,
teräväreunaisilla esineillä tai pese niitä
astianpesukoneessa. Muutoin
tarttumaton pinta voi vaurioitua.
Kosteutta voi tiivistyä uunin sisään tai
luukun lasilevyihin. Tiivistymistä voi
vähentää käyttämällä uunia 10 minuuttia
ennen ruokien kypsentämistä.Poista
kosteus uunin sisältä jokaisen
käyttökerran jälkeen.
11.2 Ruostumattomat teräs- ja
alumiinipintaiset uunit
Puhdista uuninluukku käyttäen
ainoastaan kosteaa liinaa tai sientä.
Kuivaa pehmeällä liinalla.
Älä käytä teräsvillaa, happoja tai
hankaavia aineita, sillä ne saattavat
vahingoittaa uunin pintaa. Noudata
vastaavaa varovaisuutta käyttöpaneelin
puhdistuksen aikana.
11.3 Kannattimien
Puhdista uuni poistamalla kannattimet.
HUOMIO!
Ole varovainen irrottaessasi
kannattimia.
Asenna poistetut lisävarusteet
noudattamalla ohjeita päinvastaisessa
järjestyksessä.
Teleskooppikannattimien
kiinnitystappien on
osoitettava etuosaan päin.
11.4 Pyrolyysi
HUOMIO!
Poista kaikki lisävarusteet ja
irrotettavat peltien
kannattimet.
Älä käynnistä Pyrolyysitoimintoa, jos et sulkenut
uuninluukkua kokonaan.
Joissakin malleissa näytössä
näkyy “C3”, kun virhe
tapahtuu.
VAROITUS!
Laite kuumenee hyvin
kuumaksi. On olemassa
palovammojen vaara.
SUOMI
HUOMIO!
Jos samaan kaappiin on
asennettu muita laitteita, älä
käytä niitä Pyrolyysitoiminnon ollessa
toiminnassa. Se voi
vahingoittaa laitetta.
1. Pyyhi uunin sisäosa pehmeällä
puhdistusliinalla.
2. Puhdista luukun sisäpinta kuumalla
vedellä, jotta jäämät eivät palaisi
siihen kuuman ilman vuoksi.
3. Aseta Pyrolyysi-toiminto. Katso kohta
"Päivittäinen käyttö", "Uunitoiminnot".
4. Kun
vilkkuu, paina painiketta
tai
pyrolyysitoiminnon keston
asettamiseksi:
Lisätoiminto
Açıklama
P1
Kevyt puh‐
distus. Kes‐
to: 1 h.
P2
Normaali
puhdistus.
Kesto: 1 h 30
min.
Paina painiketta
tai käännä lämpötilan
säädintä pyrolyysitoiminnon
käynnistämiseksi.
Voit siirtää puhdistuksen alkamista
käyttämällä LOPETUS-toimintoa.
Uunin valo on kytketty pois päältä
pyrolyysitoiminnon aikana.
5. Kun uuni on saavuttanut asetetun
lämpötilan, luukku lukittuu. Näytössä
näkyy
ja lämpötilanäytön palkit,
kunnes luukun lukitus avautuu.
Voit lopettaa pyrolyysitoiminnon
ennen sen päättymistä kääntämällä
uunin toimintojen väännin Offasentoon.
6. Pyrolyysitoiminnon jälkeen näytössä
näkyy kellonaika. Uunin luukku on
edelleen lukittu.
7. Kun uuni on jäähtynyt, luukun lukitus
avautuu.
25
11.5 Puhdistusmuistutus
Pyrolyysipuhdistuksen tarpeesta
ilmoittaa PYR, joka vilkkuu näytössä 10
sekuntia aina kun uuni kytketään
toimintaan tai pois toiminnasta.
Puhdistuksen merkkivalo
sammuu:
• Pyrolyysitoiminnon
päättyessä
•
Jos painat painiketta
ja
samanaikaisesti
merkkivalon PYR
vilkkuessa näytössä.
11.6 Luukun irrottaminen ja
asentaminen
Uuninluukussa on neljä lasilevyä.Voit
poistaa uuninluukun ja sisäiset lasilevyt
niiden puhdistamiseksi.
Uuninluukku voi vahingossa
sulkeutua, jos yrität irrottaa
lasilevyt ennen uuninluukun
irrottamista.
HUOMIO!
Älä käytä uunia ilman
lasipaneeleja.
1. Avaa luukku kokonaan auki ja pidä
kiinni molemmista saranoista.
2. Nosta ja käännä saranoissa olevia
vipuja.
26
www.electrolux.com
Aloita ylimmästä levystä. Varmista,
että lasi irtoaa kannattimista
kokonaan.
3. Sulje uuninluukku puoliväliin
ensimmäiseen avausasentoon. Vedä
luukkua sen jälkeen eteenpäin ja
irrota se paikaltaan.
8. Puhdista lasit vedellä ja miedolla
puhdistusaineella. Kuivaa lasilevyt
varoen.
Puhdistettuasi lasilevyt ja uuninluukun
asenna ne takaisin paikalleen. Noudata
edellä mainittuja ohjeita päinvastaisessa
järjestyksessä.
Varmista, että lasilevyt (A, B ja C) tulevat
oikeaan järjestykseen. Tarkista lasilevyn
sivussa oleva symboli/painatus, kaikki
lasilevyt ovat ulkoisesti erilaisia
purkamisen ja asentamisen
helpottamiseksi.
A
B
C
4. Aseta uuninluukku tasaiselle alustalle
pehmeän kankaan päälle.
5. Pidä kiinni luukun yläreunassa
olevasta listasta (B) kummaltakin
puolelta ja työnnä sisäänpäin siten,
että kiinnitystiiviste vapautuu.
Varmista, että asennat keskimmäisen
lasilevyn oikein paikoilleen.
2
A
B
B
1
6. Irrota luukun reunalista vetämällä sitä
eteenpäin.
7. Pitele luukun lasilevyjä niiden
yläreunasta ja vedä ne varoen ulos.
C
SUOMI
11.7 Lampun vaihtaminen
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
Lamppu voi olla kuuma.
1. Kytke uuni pois päältä.
Odota, että uuni jäähtyy.
2. Irrota uunin pistoke pistorasiasta.
3. Peitä uunin pohja kankaalla.
27
Takalamppu
1. Irrota lampun suojalasi kiertämällä
sitä.
2. Puhdista suojalasi.
3. Vaihda lamppu sopivaan 300 °C
lämmönkestävään lamppuun.
4. Kiinnitä suojalasi paikalleen.
HUOMIO!
Pidä halogeenilamppua aina
kankaalla estääksesi
rasvajäämien palamisen
lamppuun.
12. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
12.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Uuni ei kytkeydy toimin‐
taan eikä sitä voida käyt‐
tää.
Uunia ei ole kytketty säh‐
köverkkoon tai se on liitetty
sähköverkkoon virheelli‐
sesti.
Tarkista että uuni on liitetty
oikein sähköverkkoon (ks.
kytkentäkaavio, jos saata‐
villa).
Uuni ei kuumene.
Uuni on kytketty pois toi‐
minnasta.
Kytke uuni toimintaan.
Uuni ei kuumene.
Kelloa ei ole asetettu.
Aseta kello.
Uuni ei kuumene.
Tarvittavia asetuksia ei ole
tehty.
Varmista, että asetukset
ovat oikein.
Uuni ei kuumene.
Automaattinen virrankat‐
kaisu on toiminnassa.
Katso kohta "Automaatti‐
nen virrankatkaisu".
Uuni ei kuumene.
Lapsilukko on kytketty toi‐
mintaan.
Katso kohta "Lapsilukon
käyttäminen".
Uuni ei kuumene.
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäi‐
riön syynä sulake. Jos su‐
lake palaa aina uudelleen,
käänny sähköalan ammat‐
tilaisen puoleen.
Valo ei syty.
Lamppu on palanut.
Vaihda lamppu.
28
www.electrolux.com
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Paistolämpömittari ei toimi. Paistolämpömittarin pisto‐ Kytke paistolämpömittarin
ke on asetettu virheellisesti pistoke mahdollisimman
pistorasiaan.
syvälle pistorasiaan.
Kypsentämiseen kuluu lii‐
kaa tai liian vähän aikaa.
Lämpötila on liian alhainen Säädä tarvittaessa lämpö‐
tai liian korkea.
tilaa. Noudata ohjekirjan
ohjeita.
Höyryä ja kosteutta muo‐
Ruoka on jätetty uuniin
dostuu ruokaan ja uunin si‐ liian pitkäksi ajaksi.
sälle.
Älä jätä ruokia uuniin
15-20 minuuttia pitemmäk‐
si ajaksi kypsennyksen jäl‐
keen.
Näytössä näkyy C2.
Haluat käynnistää Pyrolyy‐ Poista paistolämpömittarin
si- tai Sulatus-toiminnon,
pistoke pistorasiasta.
mutta et poistanut paisto‐
lämpömittarin pistoketta
pistorasiasta.
Näytössä näkyy C2.
Haluat aloittaa Pyrolyysi-,
Poista paistolämpömittarin
Sulatus- tai Lämpimänäpi‐ pistoke pistorasiasta.
to-toiminnon, mutta et pois‐
tanut paistolämpömittarin
pistoketta pistorasiasta.
Näytössä näkyy C3.
Puhdistustoiminto ei toimi
lainkaan. Luukkua ei ole
suljettu kokonaan, tai luu‐
kun lukitus on viallinen.
Sulje luukku kokonaan.
Näytössä näkyy F102.
•
•
•
•
Luukkua ei ole suljettu
kokonaan.
Luukun lukko on vialli‐
nen.
•
Sulje luukku kokonaan.
Kytke laite pois päältä
irrottamalla ja kiinnittä‐
mällä sulaketaulun sula‐
ke tai käyttämällä sula‐
ketaulun turvakytkintä,
ja kytke se takaisin
päälle.
Käänny asiakaspalve‐
lun puoleen, jos näytös‐
sä näkyy F102 uudel‐
leen.
SUOMI
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Näytössä näkyy virhekoo‐
di, jota ei ole tässä taulu‐
kossa.
Kyseessä on sähköhäiriö.
•
•
Laite on kytketty toimin‐
Esitystila on päällä.
taan, mutta se ei kuumene.
Puhallin ei toimi. Näytössä
näkyy "Demo".
29
Kytke laite pois päältä
irrottamalla ja kiinnittä‐
mällä sulaketaulun sula‐
ke tai käyttämällä sula‐
ketaulun turvakytkintä,
ja kytke se takaisin
päälle.
Käänny kuluttajaneu‐
vonnan puoleen, ellei
virhekoodi katoa näy‐
töstä.
1. Kytke uuni pois toimin‐
nasta.
2. Paina ja pidä -paini‐
ketta alhaalla.
3. Näytön ensimmäinen
numero ja Demo-merk‐
kivalo alkavat vilkkua.
4. Syötä koodi 2468 pai‐
namalla painiketta
tai
arvojen säätämi‐
seksi ja vahvista paina‐
malla .
5. Seuraava numero al‐
kaa vilkkua.
6. Demo -toiminto kytkey‐
tyy pois päältä, kun
vahvistat viimeisen nu‐
meron ja koodi on oi‐
kein.
12.2 Huoltotiedot
Huoltopalvelun vaatimat tiedot on
merkitty arvokilpeen. Arvokilpi sijaitsee
uunin sisäosan etukehyksessä. Älä
poista arvokilpeä uunista.
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
jälleenmyyjään taivaltuutettuun
huoltopalveluun.
Suosittelemme, että kirjoita tiedot tähän:
Malli (MOD.)
.........................................
Tuotenumero (PNC)
.........................................
Sarjanumero (S.N.)
.........................................
30
www.electrolux.com
13. ASENNUS
13.2 Kalusteeseen
kiinnittäminen
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
13.1 Asentaminen
kalusteeseen
A
B
548 21
558
min. 550
16
20
600
114
min. 560
589
594
573
595 +/-1
13.3 Sähköliitäntä
Valmistaja ei vastaa
vahingoista, jos kappaleiden
"Turvallisuusohjeet" ohjeita
ei ole noudatettu.
5
3
Laitteen mukana toimitetaan pistoke ja
virtajohto.
548 21
min. 550
20
590
558
16
min. 560
573
114
589
594
595 +/-1
5
3
13.4 Johto
Asennuksen tai vaihdon johtotyypit:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Määritä johdon poikkipinta-ala
arvokilvessä olevan kokonaistehon
mukaan. Voit myös käyttää taulukkoa:
Kokonaisteho (W) Johdon läpileik‐
kaus (mm²)
enintään 1380
3 x 0.75
enintään 2300
3x1
enintään 3680
3 x 1.5
Maadoitusjohdon (vihreä/keltainen) on
oltava 2 cm pitempi vaihejohtimeen ja
nollajotimeen (sininen ja ruskea johto)
verrattuna.
SUOMI
31
14. ENERGIATEHOKKUUS
14.1 Tuoteseloste ja -tiedot standardin EU 65-66/2014 mukaisesti
Tavarantoimittajan nimi
Electrolux
Mallin tunnus
EKP600X
Energialuokka
81.2
Energiatehokkuusluokka
A+
Energiankulutus normaalikäytössä Ylä- ja alaläm‐
pö -toiminnossa
0.93 kWh/ohjelma
Energiankulutus normaalikäytössä Kiertoilma-toi‐
minnossa
0.69 kWh/ohjelma
Uunien lukumäärä
1
Lämmönlähde
Sähkö
Tilavuus
72 l
Uunityyppi
Kalusteeseen asennettava uuni
Massa
36.3 kg
EN 60350-1 - Ruoanlaittoon tarkoitetut
sähkötoimiset kodinkoneet - Osa 1:
Tuotesarjat, uunit, höyryuunit ja grillit Suorituskyvyn mittaustavat.
Lämmitä muita ruokia jälkilämpöä
käyttäen.
14.2 Energiansäästö
Puhallintoiminnon käyttäminen
Kun mahdollista, käytä uunitoimintoja
puhaltimella energian säästämiseksi.
Uunissa on joitakin
toimintoja, joiden avulla voit
säästää energiaa.
Yleisohjeita
Varmista, että uunin luukku on suljettu
hyvin uunin ollessa toiminnassa. Älä
avaa luukkua liian usein kypsennyksen
aikana. Pidä luukun tiiviste puhtaana ja
varmista, että se on hyvin kiinni
paikoillaan.
Käytä metallisia astioita
energiatehokkuuden parantamiseksi.
Kun mahdollista, älä esikuumenna uunia
ennen kuin asetat ruoka-ainekset uuniin.
Kun kypsennys kestää yli 30 minuuttia,
laske uunin lämpötila minimiin 3 - 10
minuuttia ennen kypsennysajan
päättymistä kypsennysajan pituudesta
riippuen. Uunin jälkilämpö kypsentää
ruokaa edelleen.
Minimoi paistojen väliset tauot, kun
valmistat kerralla useampia ruokia.
Jälkilämpö
Jos ohjelma Kestoaika- tai Lopetusvalinnalla kytketään toimintaan ja
kypsennysaika on yli 30 minuuttia,
joissakin uunitoiminnoissa
lämpövastukset sammuvat
automaattisesti aikaisemmin.
Puhallin ja lamppu toimivat edelleen.
Ruokien lämpimänäpito
Valitse alhaisin mahdollisin lämpötilaasetus hyödyntääksesi jälkilämmön ja
säilyttääksesi aterian lämpimänä.
Jälkilämmön merkkivalo tai lämpötila
syttyy näyttöön.
Kostea Kiertoilma
Toiminto säästää energiaa paistamisen
aikana.
Kun valitset Kostea Kiertoilma toiminnon, lamppu sammuu
automaattisesti 30 sekunnin kuluttua.
32
www.electrolux.com
15. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
SVENSKA
33
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION...........................................................................34
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.......................................................................35
3. PRODUKTBESKRIVNING................................................................................38
4. KONTROLLPANELEN......................................................................................39
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING....................................................................... 39
6. DAGLIG ANVÄNDNING................................................................................... 39
7. KLOCKFUNKTIONER...................................................................................... 41
8. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR....................................................................... 42
9. TILLVALSFUNKTIONER.................................................................................. 45
10. TRICKS OCH TIPS.........................................................................................45
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING....................................................................... 53
12. FELSÖKNING.................................................................................................57
13. INSTALLATION.............................................................................................. 59
14. ENERGIEFFEKTIVITET................................................................................. 60
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
34
1.
www.electrolux.com
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionshinder ska inte
vara i närheten av produkten om de inte är under
uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig
uppsikt.
Låt inte barnen leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är
mycket varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
Endast behöriga personer får installera den här
produkten och byta kabel.
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
35
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen.
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in
tillbehör eller eldfasta formar.
Innan du utför något underhåll ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter
lampa för att undvika risken för elstötar.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt
eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin
tur kan leda till att glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika elektrisk fara.
Extra spill måste tas bort manuellt före pyrolytisk
rengöring. Ta bort alla delar från ugnen.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den
främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre
delen från sidoväggarna. Sätt tillbaka ugnsstegarna i
omvänd ordning.
Använd endast matlagningstermometern som
rekommenderas för den här produkten.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
•
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
•
•
•
•
•
•
Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
Dra aldrig produkten i handtaget.
Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
Kontrollera att produkten har
installerats under och bredvid stadiga
skåp- eller bänkstommar.
Produktens sidor måste gränsa till
produkter eller enheter med samma
höjd.
Produkten är utrustad med ett
elektriskt kylsystem. Det måste
36
www.electrolux.com
användas tillsammans med det
elektriska nätuttaget.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador,
brännskador, elstötar eller
explosion föreligger.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
Produkten måste jordas.
Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
Låt inte nätkablar komma i kontakt
med eller komma nära produktens
lucka, speciellt inte när luckan är het.
Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
Stäng produktens lucka helt innan du
ansluter kontakten till eluttaget.
Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
Ändra inte produktens specifikationer.
Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
Var försiktig när du öppnar
produktens lucka medan produkten är
igång. Het luft kan strömma ut.
Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
Tyng inte ner luckan när den är
öppen.
Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när
du öppnar luckan.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
•
För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller
andra föremål direkt på
produktens botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
SVENSKA
•
•
•
•
•
Missfärgning av emaljen eller den
rostfria ytan påverkar inte produktens
funktion.
Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan
vara permanenta.
Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
Om apparaten installeras i till exempel
ett skåp, se till att skåpsdörren aldrig
är stängd när apparaten är i drift.
Värme och fukt kan byggas upp
bakom en stängd dörr/lucka och
orsaka efterföljande skador på
apparaten, bostaden eller golvet.
Stäng inte luckan förrän apparaten
har svalnat helt efter användning.
2.4 Underhåll och rengöring
VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
•
•
•
•
•
•
•
•
Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glaspanelerna
kan spricka.
Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta
auktoriserat servicecenter.
Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
Rengör inte den katalytiska emaljen
(om tillämpligt) med något slag av
rengöringsmedel.
37
2.5 Pyrolysrengöring
VARNING!
Risk för skador / brand /
kemiska utsläpp (rök) i
Pyrolysläget.
•
•
•
•
•
•
Innan du utför en pyrolytisk
självrengöringsfunktion eller funktion
för Första användningstillfället ska du
ta ut följande ur ugnsutrymmet:
– alla överblivna matrester, oljeeller fettspill/rester.
– alla löstagbara föremål (inklusive
hyllor, sidoskenor som medföljer
produkten) och särskilt kastruller,
pannor, brickor, köksredskap som
är behandlade med en non-stickbeläggning.
Läs noggrant alla anvisningar om
pyrolysrengöring.
Håll barn och husdjur borta från
produkten när pyrolysrengöring är
igång.
Ugnen blir mycket varm och varm luft
släpps ut från ventilerna.
Pyrolysrengöring är en
högtemperaturfunktion som kan avge
ångor från matrester och
byggnadsmateriel och därför bör
användare:
– tillse god ventilation under och
efter varje pyrolysrengöring.
– tillse god ventilation under och
efter första användningstillfället
vid användning vid maximal
temperatur.
Till skillnad från människan kan vissa
fåglar och reptiler vara extremt
känsliga mot potentiella ångor som
släpps ut vid rengöringen i alla
pyrolysugnar.
– Se till att inte husdjur (särskilt
fåglar) kommer i produktens
närhet under och efter
pyrolysrengöringen. Detta gäller
även vid det första
användningstillfället av produkten
på maximal temperatur i ett
välventilerat utrymme.
Små husdjur kan också vara mycket
känsliga mot de begränsade
temperaturändringarna i närheten av
alla pyrolysugnar när det pyrolytiska
självrengöringsprogrammet används.
38
www.electrolux.com
•
•
Teflonbeläggningar på kastruller,
stekpannor, brickor, köksredskap osv.
kan skadas av den höga
temperaturen vid pyrolytisk rengöring
och kan även släppa ut skadliga
ångor i små mängder.
Ångor som släpps ut från
pyrolysugnar/matlagningsrester är
inte skadliga för människor, inklusive
barn eller personer med sjukdom.
2.6 Lampa inuti produkten
•
2.7 Underhåll
•
•
•
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.
2.8 Kassering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
•
Använd bara lampor med samma
specifikationer.
•
•
Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
•
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
Ta bort luckspärren för att förhindra
att barn eller husdjur blir instängda i
maskinen.
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt
1 2
3
4
5
6
5
7
4
10
3
8
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kontrollpanel
Vred för ugnsfunktionerna
Display
Temperaturvred
Värmeelement
Uttag för matlagningstermometern
Lampa
Fläkt
Ugnsstegar, löstagbara
Ugnsnivåer
9
3.2 Tillbehör
•
•
•
Galler
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
Bakplåt
För kakor och småkakor.
Långpanna
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
•
•
•
Patisseriplåt
För småfranskor, kringlor och
småkakor.
Matlagningstermometer
För att mäta temperaturen inuti
maten.
Utdragbara bakplåtsskenor
För hyllor och plåtar.
SVENSKA
4. KONTROLLPANELEN
4.1 Knappar
Sensorfält/knapp
Funktion
Beskrivning
MINUS
Gör så här för att ställa in tiden.
KLOCKA
Ställa in en klockfunktion.
PLUS
Gör så här för att ställa in tiden.
4.2 Display
A
G
F
E
B
D
C
A. Timer / Temperatur
B. Uppvärmnings- och
restvärmeindikator
C. Matlagningstermometer (endast
vissa modeller)
D. Elektroniskt lucklås (endast vissa
modeller)
E. Timmar / minuter
F. Demo-läge (endast vissa modeller)
G. Klockfunktioner
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Se avsnittet
"Klockfunktioner" för att
ställa in tiden.
5.1 Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara
ugnsstegar ur ugnen.
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
Rengör ugnen och tillbehören innan du
använder den första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
5.2 Förvärmning
Sätt den tomma ugnen på förvärmning
innan du använder den första gången.
och maximal
1. Välj funktionen
temperatur.
2. Låt ugnen stå på i en timme.
3. Välj funktionen
och ställ in
maximal temperatur.
4. Låt ugnen vara igång i 15 minuter.
5. Stäng av ugnen och låt den svalna.
Tillbehören kan bli varmare än normalt.
Ugnen kan avge lukt och rök. Se till att
ventilationen är tillräcklig i rummet.
6. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Infällbara vred
För att använda produkten, tryck på
kontrollvredet. Vredet kommer ut.
39
40
www.electrolux.com
6.2 Tillagningsfunktioner
Ugnsfunk‐
tion
Program
Ugnen är avstängd.
Avstängt läge
Varmluft
För att baka på upp till
tre hyllpositioner samti‐
digt och för att torka
mat.Ställ in temperatu‐
ren 20 - 40 °C lägre än
för över-/undervärme.
Ugnsfunk‐
tion
För stekning på en
ugnsnivå av större
Varmluftsgrill‐ stycken kött eller fågel
med ben. Även för att
ning
göra gratänger och bry‐
na.
Pizza/Paj
För bakning och stek‐
ning på en ugnsnivå.
Över-under‐
värme (Över-/
Undervärme)
För ugnsbakning på en
nivå av rätter som krä‐
ver mer intensiv bryning
och som ska ha knaprig
botten. Ställ in tempera‐
turen 20 - 40 °C lägre
än för över-/undervär‐
me.
För tillagning av mycket
möra, saftiga stekar.
Denna funktionen är för
att spara energi under
Varmluft Med tillagningen. För mer in‐
formation se kapitler
Fukt
"Råd och tips", baka
med ånga. Ugnsdörren
ska stängas under till‐
agningen så att funktio‐
nen inte avbryts och att
ugnen fungerar med
högsta möjliga energief‐
fektivitet. När du använ‐
der den här funktionen
kan temperaturen i ug‐
nen skilja sig från in‐
ställd temperatur. På
grund av användningen
av restvärmen kan vär‐
meffekten minskas. För
allmänna energibespa‐
ringsrekommendationer
hänvisas till: Kapitel
"Energieffektivitet",
Energibesparing.Denna
funktion användes för
att följa energieffektivi‐
tetsklassen enligt EN
60350-1.
Max Grill
Program
För grillning av tunna
livsmedel i stora mäng‐
der och för rostning av
bröd.
Kött
För varmhållning av
maträtter.
Varmhållning
Upptining
Pyrolys
Den här funktionen kan
användas för att tina
frysta livsmedel, som
grönsaker och frukt.
Upptiningstiden beror
på mängden och storle‐
ken på det frysta livs‐
medlet.
För att sätta igång pyro‐
lysrengöring av ugnen.
Denna funktion bränner
bort kvarvarande rester
i ugnen.
6.3 Sätta på och stänga av
ugnen
1. Vrid vredet för ugnsfunktioner för att
välja en ugnsfunktion.
2. Vrid temperaturvredet för att välja
temperatur.
3. Ställ vreden för ugnsfunktioner och
temperaturen i Off-läget (Av) för att
stänga av ugnen.
Lampan tänds när ugnen är igång.
SVENSKA
6.4 Indikator för uppvärmning
När du slår på en ugnsfunktion tänds
staplarna på displayen
41
temperaturen ökar och försvinner när
den minskar.
en efter en när
7. KLOCKFUNKTIONER
7.1 Tabell över klockfunktioner
Klockfunk‐
tion
KLOCKA
KOKTID
SLUTTID
TIDSFÖRD‐
RÖJNING
SIGNALUR
Program
Visa eller ändra klock‐
an. Du kan endast ställa
klockan när ugnen är
avstängd.
För att ställa in hur
länge ugnen ska vara
påslagen. Använd en‐
dast när en värmefunk‐
tion är vald.
7.2 Ställa in och ändratiden
När du sätter i den i eluttaget första
gången ska du vänta tills displayen visar
och "12:00". "12" blinkar.
1. Tryck på
timmarna.
eller
för att ställa in
för att bekräfta och gå
2. Tryck på
över till att ställa in minuterna.
Displayen visar
tiden. "00" blinkar.
3. Tryck på
minuter.
och den inställda
eller
för att ställa in
Ställ in när ugnen
stängs av. Använd en‐
dast när en värmefunk‐
tion är vald.
4. Tryck på
för att bekräfta eller så
sparas klockan automatiskt efter 5
sekunder.
På displayen visas den nya tiden.
För att kombinera KOK‐
TID och SLUTTID.
Ändra klockan genom att trycka på
flera gånger tills kontrollampan för tiden
Använd för att ställa in
en tid för nedräkning.
Denna funktion påver‐
kar inte ugnens funktio‐
ner i övrigt. Du kan stäl‐
la in SIGNALUR när
som helst, även om ug‐
nen är avstängd.
7.3 Ställa in KOKTID
00:00
Om du inte ställer in nå‐
TIDTAGNING gon annan klockfunk‐
tion, övervakar UPP‐
RÄKNINGSTIMERN au‐
tomatiskt hur länge ug‐
nen har varit påslagen.
Den sätts på så fort ug‐
nen börjar värmas upp.
Uppräkningstimern kan
inte användas med
funktionerna: VARAK‐
TIGHET, SLUTTID,
matlagningstermometer.
blinkar på displayen.
1. Ställ in en ugnsfunktion.
2. Tryck på
flera gånger tills
börjar blinkar.
eller
för att ställa in
3. Tryck på
minuter och därefter timmar. Tryck
för att bekräfta.
på
När den inställda Sluttiden har gått avges
en ljudsignal i 2 minuter.
och
tidsinställningen blinkar på displayen.
Ugnen stängs av automatiskt.
4. Tryck på valfri knapp eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
5. Vrid vredet för ugnsfunktionerna till
avstängt läge.
7.4 Ställa in SLUTTID
1. Ställ in en ugnsfunktion.
42
www.electrolux.com
2. Tryck på
flera gånger tills
börjar blinkar.
3. Tryck på
eller
för att ställa in
timmar och därefter minuter. Tryck
på
för att bekräfta.
När den Sluttiden har gått avges en
och
ljudsignal i 2 minuter.
tidsinställningen blinkar på displayen.
Ugnen stängs av automatiskt.
4. Tryck på valfri knapp eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
5. Vrid vredet för ugnsfunktionerna till
avstängt läge.
7.5 Ställa in funktionen
TIDSFÖRDRÖJNING
1. Ställ in en ugnsfunktion.
2. Tryck på
flera gånger tills
börjar blinkar.
3. Tryck på
eller
för att ställa in
minuter och därefter timmar för
KOKTID. Tryck på
Displayen visar
för att bekräfta.
tidsinställningen blinkar på displayen.
Ugnen stängs av.
5. Tryck på valfri knapp eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
6. Vrid vredet för ugnsfunktionerna till
avstängt läge.
7.6 Ställa in SIGNALUR
Signaluret kan ställas in både när ugnen
är påslagen och avstängd.
1. Tryck på
minuter, blinkar
på displayen.
3. Ställ in timmarna.
4. SIGNALUR startar automatiskt efter
fem sekunder.
När 90 % av den inställda tiden har
uppnåtts avges en ljudsignal.
5. När den inställda tiden har förflutit
hörs en ljudsignal i 2 minuter. "00:00"
och blinkar på displayen. Tryck på
valfri knapp för att stänga av
signalen.
4. Tryck på
eller
för att ställa in
timmar och därefter minuter för
ljudsignal i 2 minuter.
och "00" blinkar.
2. Tryck på
eller
för att ställa in
sekunderna och därefter minuterna.
När tiden du ställt in är längre än 60
som blinkar.
för att
SLUTTID. Tryck på
bekräfta.
Ugnen sätts på automatiskt senare, är
igång under den inställda KOKTIDEN
och stoppar vid SLUTTIDEN.
När den Sluttiden har gått avges en
flera gånger tills
displayen visar
7.7 TIDTAGNING
För att återställa tidtagningsuret, håll
inne
igen.
och
. Timern börjar räkna upp
och
8. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Använda
matlagningstermometern
Matlagningstermometern mäter
innertemperaturen vid tillagning av kött.
När köttet har nått den inställda
temperaturen stängs ugnen av.
Två temperaturer behöver ställas in:
•
•
Ugnstemperaturen. Se tabellen för
stekning.
Innertemperaturen. Se tabellen för
innertemperatur.
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast
matlagningstermometern
som medföljer ugnen, eller
originalreservdelar.
1. Välj ugnsfunktion och
ugnstemperatur.
SVENSKA
2. Sätt in matlagningstermometerns
43
VARNING!
Var försiktig när du tar ut
matlagningstermometerns
spets och kontakt.
Matlagningstermometern är
varm. Det finns risk för att du
bränner dig.
spets (med symbolen
på skaftet)
i mitten av köttet.
3. Sätt i kontakten för
matlagningstermometern i uttaget
överst i ugnen.
Varje gång du sätter i
matlagningstermometern i uttaget
behöver du ställa in innertemperaturtiden
på nytt. Du kan inte välja varaktighet och
sluttid.
När ugnen beräknar föreslagen koktid för
Kontrollera att
matlagningstermometern sitter kvar i
köttet och i uttaget under tillagningen.
När man använder
matlagningstermometern första
gången är standardkärntemperaturen
blinkar kan du vrida
60 °C. När
på temperaturvredet för att ändra den
förinställda temperaturen.
Displayen visar
matlagningstermometerns symbol och
den förinställda innertemperaturen.
4. Tryck på
för att spara den nya
innertemperaturen, eller vänta i 10
sekunder så sparas inställningen
automatiskt.
Den nya förinställda innertemperaturen
kommer att visas nästa gång
matlagningstermometern används.
När köttet har nått den inställda
innertemperaturen blinkar symbolen för
matlagningstermometern
och
matlagningstermometern. Ljudsignalen
hörs i två minuter.
5. Tryck på valfri knapp eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
6. Ta ut matlagningstermometerns
kontakt ur uttaget. Ta ut köttet från
ugnen.
7. Stäng av ugnen.
första gången blinkar symbolen
på
displayen. När beräkningen är klar visas
koktiden på displayen. Beräkningar
utförs i bakgrunden under tillagningen,
och koktidsvärdet uppdateras på
displayen om nödvändigt.
Du kan ändra temperaturen när som
helst under tillagningen:
1. Tryck på :
• en gång - displayen visar den
inställda innertemperaturen, som
kan ändras inom 5 sekunder om
så önskas.
• tre gånger – displayen visar
aktuell ugnstemperatur.
• tre gånger - displayen visar den
inställda ugnstemperaturen, som
kan ändras inom 5 sekunder om
så önskas. Denna information
visas bara under
uppvärmningsfasen.
2. Vrid temperaturvredet för att ändra
temperaturen.
8.2 Sätta in tillbehör
Galler:
För in gallret mellan skenorna på
ugnsstegen och kontrollera att fötterna är
vända nedåt.
44
www.electrolux.com
8.3 Utdragbara bakplåtsskenor
Spara
installationsanvisningarna till
bakplåtsskenorna för
framtida användning.
Med teleskopskenor kan du lättare sätta
in och ta ut ugnsgallren.
Långpanna/ Djup form:
Skjut in långpannan /djupa formen
mellan stegparet på ugnsnivån.
FÖRSIKTIGHET!
Diska inte teleskopskenorna
i diskmaskinen. Smörj inte
teleskopskenorna.
1. Dra ut den högra och den vänstra
bakplåtsskenan.
°C
Galler och långpanna /djup form
tillsammans:
Tryck in långpannan /djupa formen
mellan skenorna på hyllstöden och
ugnsgallret på skenorna ovan.
2. Placera falsen på de utdragbara
bakplåtsskenorna och tryck försiktigt
in dem i ugnen.
°C
Liten inbuktning upptill ökar
säkerheten. Fördjupningarna
ger också ett tippskydd. Den
höga kanten runt hyllan
förhindrar kokkärlen från att
glida ner.
Du måste skjuta tillbaka
teleskopskenorna helt i ugnen innan du
stänger ugnsluckan.
SVENSKA
45
9. TILLVALSFUNKTIONER
9.1 Använda barnlåset
När Barnlåset är påslaget kan inte ugnen
sättas på av misstag.
1. Se till att vredet för ugnsfunktionerna
är i avstängt läge.
och
2. Tryck och håll inne
samtidigt i 2 sekunder.
Signalen ljuder. SAFE och
displayen.
visas på
Symbolerna visas på
displayen också när
pyrolysfunktionen är på.
Upprepa steg 2 för att stänga av
Barnlåset.
9.2 Restvärmeindikering
När ugnen stängs av visas
restvärmeindikatorn
på displayen om
temperaturen i ugnen är högre än 40 °C.
9.3 Säkerhetsavstängning
Av säkerhetsskäl stängs ugnen av
automatiskt efter en tid om en
värmefunktion är igång och du inte
ändrar ugnstemperaturen.
Temperatur (°C)
Avstängningstid
(tim)
30 - 115
12.5
Temperatur (°C)
Avstängningstid
(tim)
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - Maximalt
1.5
Efter en automatisk avstängning kan du
trycka på valfri knapp för att använda
ugnen igen.
Automatisk avstängning
fungerar inte med
funktionerna:
matlagningstermometer,
Lampa, Varaktighet, Sluttid.
9.4 Kylfläkt
När ugnen är på, slås fläkten på
automatiskt för att hålla ugnens ytor
svala. Om du stänger av ugnen fortsätter
fläkten att gå tills ugnen svalnat.
9.5 Säkerhetstermostat
Om ugnen inte fungerar som den ska
eller om det finns felaktiga komponenter,
kan en farlig överhettning uppstå. För att
förhindra detta har ugnen en
säkerhetstermostat som stänger av
strömtillförseln. Ugnen sätts på igen
automatiskt när temperaturen sjunker.
10. TRICKS OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i
tabellerna är endast
riktvärden. De beror på
recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
10.1
Tillagningsrekommendationer
Ugnen har fem hyllnivåer.
Räkna hyllnivåerna nedifrån, från ugnens
botten.
Din ugn kan ha andra bak-/
stekegenskaper än din gamla ugn.
Tabellen nedan ger standardinställningar
för temperatur, tillagningstid och hyllnivå.
Om du inte kan hitta inställningarna för
ett visst recept kanske du kan använda
inställningarna för ett liknande recept.
46
www.electrolux.com
Ugnen har ett specialsystem som gör att
luften cirkulerar och återanvänder ångan.
Med det här systemet kan man tillaga i
ånga, vilket gör att maten saftig inuti och
krispig på utsidan. Detta minskar såväl
tillagningstiden som energiförbrukningen.
Baka kakor
Öppna inte ugnsluckan förrän 3/4 av den
inställda tillagningstiden har gått.
Om du använder två bakplåtar samtidigt,
se till att det finns en ledig falsnivå
mellan dem.
Tillagning av kött och fisk
Använd en djup form för mat med fett i
för att förhindra stänk som inte går att ta
bort.
Låt köttet stå i ca 15 minuter innan du
skär i det så att köttsaften inte sipprar ut.
För att förhindra att det blir för mycket
matos under tillagning kan man hälla lite
vatten i den djupa formen. För att
förhindra rökkondens, tillsätt lite vatten
varje gång det tar slut.
10.2 Baka kakor
Öppna inte ugnsluckan förrän 3/4 av den
inställda tillagningstiden har gått.
Om du använder två bakplåtar samtidigt,
se till att det finns en ledig falsnivå
mellan dem.
10.3 Tillagning av kött och fisk
Använd en djup form för mat med fett i
för att förhindra stänk som inte går att ta
bort.
Låt köttet stå i ca 15 minuter innan du
skär i det så att köttsaften inte sipprar ut.
För att förhindra att det blir för mycket
matos under tillagning kan man hälla lite
vatten i den djupa formen. För att
förhindra rökkondens, tillsätt lite vatten
varje gång det tar slut.
10.4 Tillagningstider
Tillagningstiderna varierar beroende på
typen av livsmedel, livsmedlets
konsistens och volym
I början ska du övervaka hur det
utvecklar sig när du lagar mat. Hitta de
bästa inställningarna (värmeläge,
tillagningstid osv.) för dina kokkärl, recept
och mängder när du använder
produkten.
10.5 Baknings- och grillningstabell
Kakor
Livsme‐
del
Över-/Undervärme
Varmluft
Tid (min)
Recept
där visp‐
ning ingår
170
2
160
3 (2 och 4) 45 - 60
I en kak‐
form
Mördeg
170
2
160
3 (2 och 4) 20 - 30
I en kak‐
form
Cheese‐
cake
170
1
165
2
80 - 100
I 26 cm
kakform
Äppelka‐
ka1)
170
2
160
2 (vänster
+ höger)
80 - 100
I två kak‐
formar (20
cm) på ett
galler
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
På en
bakplåt
Tempera‐ Ugnsnivå Tempera‐ Ugnsnivå
tur (°C)
tur (°C)
Kommen‐
tar
SVENSKA
Livsme‐
del
Syltpaj
Över-/Undervärme
Varmluft
47
Tid (min)
Kommen‐
tar
Tempera‐ Ugnsnivå Tempera‐ Ugnsnivå
tur (°C)
tur (°C)
170
2
165
2 (vänster
+ höger)
30 - 40
I 26 cm
kakform
Sockerka‐ 170
ka
2
150
2
40 - 50
I 26 cm
kakform
Julkaka /
Rik frukt
kaka1)
160
2
150
2
90 - 120
I 20 cm
kakform
Russinka‐
ka1)
175
1
160
2
50 - 60
I en bröd‐
plåt
Muffins en nivå1)
170
3
150 - 160
3
20 - 30
På en
bakplåt
Muffins två nivå‐
er1)
-
-
140 - 150
2 och 4
25 - 35
På en
bakplåt
Muffins tre nivå‐
er1)
-
-
140 - 150
1, 3 och 5
30 - 45
På en
bakplåt
Skorpor/
kakor - en
nivå
140
3
140 - 150
3
25 - 45
På en
bakplåt
Skorpor/
kakor - två
nivåer
-
140 - 150
2 och 4
35 - 40
På en
bakplåt
Skorpor/
kakor - tre
nivåer
-
140 - 150
1, 3 och 5
35 - 45
På en
bakplåt
Maränger
- en nivå
120
3
120
3
80 - 100
På en
bakplåt
Maränger
- två nivå‐
er1)
-
-
120
2 och 4
80 - 100
På en
bakplåt
Bullar1)
190
3
190
3
12 - 20
På en
bakplåt
Eclair - en 190
nivå
3
170
3
25 - 35
På en
bakplåt
Eclair - två nivåer
-
170
2 och 4
35 - 45
På en
bakplåt
48
www.electrolux.com
Livsme‐
del
Över-/Undervärme
Varmluft
Tid (min)
Kommen‐
tar
Pajer
180
2
170
2
45 - 70
I 20 cm
kakform
Fruktkaka
160
1
150
2
110 - 120
I 24 cm
kakform
Tårtbot‐
ten1)
170
1
160
2 (vänster
+ höger)
30 - 50
I 20 cm
kakform
Tid (min)
Kommen‐
tar
Tempera‐ Ugnsnivå Tempera‐ Ugnsnivå
tur (°C)
tur (°C)
1) Förvärm i ugnen i 10 minuter.
Bröd och pizza
Livsme‐
del
Över-/Undervärme
Varmluft
Fransk‐
bröd1)
190
1
190
1
60 - 70
1 - 2 bröd,
500 g per
bröd
Rågbröd
190
1
180
1
30 - 45
I en bröd‐
plåt
Småfrans‐ 190
ka 1)
2
180
2 (2 och 4) 25 - 40
6-8
stycken på
en bakplåt
Tempera‐ Ugnsnivå Tempera‐ Ugnsnivå
tur (°C)
tur (°C)
Pizza1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
På en
bakplåt el‐
ler en djup
form
Scones1)
200
3
190
3
10 - 20
På en
bakplåt
Tid (min)
Kommen‐
tar
1) Förvärm i ugnen i 10 minuter.
Suffléer
Livsme‐
del
Över-/Undervärme
Varmluft
Pajdeg
200
2
180
2
40 - 50
I en form
Vegetarisk 200
paj
2
175
2
45 - 60
I en form
Quiches1) 180
1
180
1
50 - 60
I en form
Lasagne1) 180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
I en form
Tempera‐ Ugnsnivå Tempera‐ Ugnsnivå
tur (°C)
tur (°C)
SVENSKA
Livsme‐
del
Cannello‐
ni1)
Över-/Undervärme
Varmluft
Tid (min)
Kommen‐
tar
25 - 40
I en form
Tid (min)
Kommen‐
tar
Tempera‐ Ugnsnivå Tempera‐ Ugnsnivå
tur (°C)
tur (°C)
180 - 190
2
180 - 190
2
49
1) Förvärm i ugnen i 10 minuter.
Kött
Livsme‐
del
Över-/Undervärme
Varmluft
Nötkött
200
2
190
2
50 - 70
På ett gal‐
ler
Fläsk
180
2
180
2
90 - 120
På ett gal‐
ler
Kalv
190
2
175
2
90 - 120
På ett gal‐
ler
Engelsk
rostbiff,
röd inuti
210
2
200
2
50 - 60
På ett gal‐
ler
Engelsk
rostbiff,
lite röd in‐
uti
210
2
200
2
60 - 70
På ett gal‐
ler
Engelsk
210
rostbiff,
inte röd in‐
uti
2
200
2
70 - 75
På ett gal‐
ler
Fläskbog
180
2
170
2
120 - 150
Med svål
Fläsklägg
180
2
160
2
100 - 120
2 stycken
Lamm
190
2
175
2
110 - 130
Lägg
Kyckling
220
2
200
2
70 - 85
Hel
Kalkon
180
2
160
2
210 - 240
Hel
Anka
175
2
220
2
120 - 150
Hel
Gås
175
2
160
1
150 - 200
Hel
Kanin
190
2
175
2
60 - 80
Skuren i
bitar
Hare
190
2
175
2
150 - 200
Skuren i
bitar
Tempera‐ Ugnsnivå Tempera‐ Ugnsnivå
tur (°C)
tur (°C)
50
www.electrolux.com
Livsme‐
del
Över-/Undervärme
Fasan
190
Varmluft
Tid (min)
Kommen‐
tar
90 - 120
Hel
Tid (min)
Kommen‐
tar
Tempera‐ Ugnsnivå Tempera‐ Ugnsnivå
tur (°C)
tur (°C)
2
175
2
Fisk
Livsme‐
del
Över-/Undervärme
Varmluft
Laxöring/
havsruda
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 fiskar
Tonfisk/lax 190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 filéer
Tempera‐ Ugnsnivå Tempera‐ Ugnsnivå
tur (°C)
tur (°C)
10.6 Min Grill
Ställ in högsta temperaturen.
Förvärm ugnen i 3 minuter.
Använd den fjärde hyllpositionen.
Livsmedel
Mängd
Tid (min)
Antal
Vikt (kg)
1:a sidan
2:a sidan
Filéer
4
0.8
12 - 15
12 - 14
Biffstek
4
0.6
10 - 12
6-8
Korv
8
-
12 - 15
10 - 12
Fläskkotletter
4
0.6
12 - 16
12 - 14
Kyckling (delad i 2 delar) 2
1
30 - 35
25 - 30
Kebab
4
-
10 - 15
10 - 12
Kycklingbröst
4
0.4
12 - 15
12 - 14
Hamburgare
6
0.6
20 - 30
-
Fiskfilé
4
0.4
12 - 14
10 - 12
Varma smörgåsar
4-6
-
5-7
-
Rostat bröd
4-6
-
2-4
2-3
10.7 Varmluftsgrillning
Använd första eller andra hyllnivån.
Nötkött
Förvärm ugnen.
För att beräkna stektiden multiplicerar
man tiden som anges i tabellen nedan
med centimeter av filéens tjocklek.
Livsmedel
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Engelsk
rostbiff eller
filé, röd
190 - 200
5-6
SVENSKA
Livsmedel
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Livsmedel
Engelsk
180 - 190
rostbiff eller
filé, medium
6-8
Lammsadel, 160 - 180
1 - 1,5 kg
Engelsk
rostbiff eller
filé, välstekt
8 - 10
170 - 180
Fläsk
Livsmedel
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Skinkstek,
bog, 1 - 1,5
kg
160 - 180
90 - 120
Kotlett, rev‐ 170 - 180
bensspjäll, 1
- 1,5 kg
60 - 90
Köttfärslim‐
pa, 0,75 - 1
kg
160 - 170
50 - 60
Fläsklägg
(förkokt).
0,75 - 1 kg
150 - 170
90 - 120
Kalv
Livsmedel
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Kalvstek 1
kg
160 - 180
90 - 120
Kalvstek,
1,5 - 2 kg
160 - 180
120 - 150
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Lammstek
150 - 170
med ben,
lammstek, 1
- 1,5 kg
100 - 120
Lamm
Livsmedel
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
40 - 60
Fågel
Livsmedel
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Kyckling i bi‐ 200 - 220
tar, 0,2 0,25 kg var‐
dera
30 - 50
Halv kyck‐
ling, 0,4 0,5 kg var‐
dera
190 - 210
35 - 50
Hel kyckling, 190 - 210
1 - 1,5 kg
50 - 70
Anka, 1,5 2 kg
180 - 200
80 - 100
Gås, 3,5 - 5
kg
160 - 180
120 - 180
Kalkon, 2,5 - 160 - 180
3,5 kg
120 - 150
Kalkon, 4 - 6 140 - 160
kg
150 - 240
Fisk (ångkokning)
Livsmedel
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Hel fisk, 1 1,5 kg
210 - 220
40 - 60
10.8 Varmluft Med Fukt
För bästa resultat ska du
följa tillagningstiderna som
listas i tabellen nedan.
Öppna bara luckan vid
behov under tillagning.
51
52
www.electrolux.com
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Pastagratäng
190 - 200
45 - 55
2
Potatisgratäng
160 - 170
60 - 75
2
Moussaka
180 - 200
75 - 90
2
Lasagne
160 - 170
55 - 70
2
Cannelloni
170 - 190
65 - 75
2
Brödpudding
150 - 160
75 - 90
2
Risgrynspudding
170 - 190
45 - 60
2
Äppelkaka
150 - 160
75 - 85
2
Franskbröd
180 - 190
50 - 60
2
10.9 Tina
Livsmedel
Mängd
(g)
Upptinings‐ Efteruppti‐
tid (min)
ningstid (min)
Kommentar
Kyckling
1000
100 - 140
20 - 30
Lägg kycklingen på ett
upp- och nervänt tefat
på en stor tallrik. Vänd
efter halva tiden.
Kött
1000
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Kött
500
90 - 120
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Forell
150
25 - 35
10 - 15
-
Jordgubbar
300
30 - 40
10 - 20
-
Smör
250
30 - 40
10 - 15
-
Grädde
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Det går att vispa grädde
även om delar av den
är något frusen.
Tårta
1400
60
60
-
10.10 Torkning - Varmluft
•
•
Täck smorda plåtar med
bakplåtspapper.
För bättre resultat, stanna ugnen efter
halva torktiden, öppna luckan och låt
det svalna över natten för att fullfölja
torkningen.
SVENSKA
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Bönor
60 - 70
Pepparfrukter
Ugnsnivå
1 position
2 positioner
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Soppgrönsaker 60 - 70
5-6
3
1/4
Champinjoner
50 - 60
6-8
3
1/4
Örter
40 - 50
2-3
3
1/4
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Ugnsnivå
Plommon
60 - 70
Aprikoser
Frukt
Livsmedel
1 position
2 positioner
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Äppelskivor
60 - 70
6-8
3
1/4
Päron
60 - 70
6-9
3
1/4
10.11 Tabell
matlagningstermometer
Livsmedel
Innertemperatur
(°C)
Fläskbog
80 - 82
Fläsklägg
75 - 80
Lamm
70 - 75
Kyckling
98
Hare
70 - 75
Engelsk rostbiff, 60 - 65
lite röd inuti
Laxöring/havs‐
ruda
65 - 70
Engelsk rostbiff, 70 - 75
inte röd inuti
Tonfisk/lax
65 - 70
Livsmedel
Innertemperatur
(°C)
Kalvstek
75 - 80
Kalvlägg
85 - 90
Engelsk rostbiff, 45 - 50
röd inuti
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
11.1 Anmärkningar om
rengöring
Torka av framsidan av ugnen med en
mjuk trasa och varmt vatten och milt
rengöringsmedel.
Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
53
54
www.electrolux.com
Rengör ugnen efter varje
användningstillfälle. Fettansamling eller
andra matrester kan leda till eldsvåda.
Risken är högre för grillpannan.
2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan
och ta bort den.
1
Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt vatten
och ett rengöringsmedel.
Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
Använd inte starka medel, föremål med
skarpa kanter eller diskmaskin vid
rengöring om du har tillbehör med non
stick-beläggning. Det kan skada ytan.
Fukt kan kondensera i ugnen eller på
ugnsluckans glas. För att minska
kondensen kan du låta ugnen vara på i
10 minuter före tillagning.Torka bort
fuktigheten från ugnsutrymmet efter varje
användning.
11.2 Ugnar i rostfritt stål eller
aluminium
Rengör ugnsluckan endast med en fuktig
trasa eller svamp. Torka med en mjuk
trasa.
Använd aldrig stålull, syror eller
produkter med slipeffekt för rengöring
eftersom de kan skada ugnens ytor.
Rengör ugnens kontrollpanel med
samma försiktighet.
11.3 Ta bort ugnsstegarna
Vid rengöring av ugnen ska
ugnsstegarna tas bort.
FÖRSIKTIGHET!
Var försiktig när du
avlägsnar ugnsstegarna.
1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
2
Sätt tillbaka det du tagit bort i omvänd
ordning.
Styrpinnarnas avrundade
ändar måste peka framåt.
11.4 Pyrolys
FÖRSIKTIGHET!
Ta ut alla tillbehör och
löstagbara ugnsstegar (i
förekommande fall).
Starta inte
pyrolysrengöringen om inte
ugnsluckan är helt stängd.
På vissa modeller visar
displayen ”C3” om detta
problem uppstår.
VARNING!
Ugnen blir mycket het. Det
finns risk för att du bränner
dig.
FÖRSIKTIGHET!
Om andra produkter är
monterade i samma skåp får
de inte användas samtidigt
som pyrolysfunktionen. Det
kan skada produkten.
1. Torka av ugnen inuti med en mjuk
trasa.
2. Rengör insidan av ugnsluckan med
varmt vatten så att inte rester och
spill bränner fast.
3. Ställ in pyrolysfunktionen. Se kapitel
"Daglig användning",
"Ugnsfunktioner".
4. När
blinkar, tryck på
eller
för att ställa in pyrolysfunktionens
varaktighet:
SVENSKA
Tillval
Beskrivning
P1
Lätt rengör‐
ing. Varak‐
tighet: 1 tim‐
mar.
P2
Normal re‐
ngöring. Var‐
aktighet: 1 h
30 min.
Tryck på
eller vrid temperaturvredet
för att starta pyrolysfunktionen.
Du kan använda funktionen SLUTTID för
att fördröja rengöringsprocedurens start.
Under pyrolysrengöringen är
ugnslampan släckt.
5. När ugnen värmts upp till inställd
temperatur låses luckan. På
displayen visas
och stavarna på
värmeindikatorn, tills luckan låses
upp igen.
För att stoppa pyrolysrengöringen
innan den är klar, vrid
funktionsvredet för ugnen till Avläget.
6. När pyrolysrengöringen är klar visar
displayen tiden på dagen.
Ugnsluckan förblir låst.
7. Luckan låses upp igen när ugnen
svalnat.
11.5 Påminnelse rengöring
55
11.6 Demontering och
montering av luckan
Ugnsluckan har fyra
glasrutor.Ugnsluckan och glasrutorna går
att ta bort för rengöring.
Ugnsluckan kan stängas om
du försöker ta bort
glasrutorna innan du tar bort
ugnsluckan.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte ugnen utan
glaspanelerna.
1. Öppna luckan helt och håll i båda
gångjärnen.
2. Lyft och vrid spakarna på båda
gångjärnen
För att påminna dig om att
pyrolysrengöringen behöver utföras,
blinkar PYR på displayen i 10 sekunder
varje gång ugnen sätts på och stängs av.
Påminnelsen om
rengöring slocknar:
• när pyrolysfunktionen är
klar.
•
om du trycker på
och
samtidigt medan PYR
blinkar på displayen.
3. Stäng ugnsluckan halvvägs, till den
första öppna positionen. Dra därefter
framåt och ta bort luckan från sin
plats.
56
www.electrolux.com
Kontrollera symbolen/skriften på sidan av
glaspanelen, varje glaspanel ser olika ut
för att förenkla demontering och
montering.
A
4. Lägg luckan på en mjuk duk på en
stabil yta.
5. Ta tag i lucklisten (B) på båda
sidorna av luckans övre kant och
tryck inåt för att frigöra klämlåset.
B
C
Se till att den mellersta glasrutan
placeras korrekt i sina skåror.
A
2
B
B
C
1
6. Dra lucklisten framåt för att ta bort
den.
7. Håll i glasrutorna i övre kanten och
dra försiktigt ut dem en efter en.
Börja med den översta glasrutan. Se
till att glasrutorna glider i skårorna
hela vägen ut.
11.7 Byte av lampan
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
Lampan kan bli mycket
varm.
1. Stäng av ugnen.
Vänta tills ugnen har svalnat.
2. Koppla bort ugnen från eluttaget.
3. Lägg en trasa på ugnsbotten.
FÖRSIKTIGHET!
Håll i halogenlampan med
en trasa för att förhindra att
fett ska komma på lampan.
8. Rengör glasrutorna med vatten och
diskmedel. Torka glasrutorna noga.
Sätt tillbaka glasrutorna i ugnsluckan när
du är klar med rengöringen. Utför stegen
ovan i omvänd ordning.
Var noga med att sätta tillbaka
glasrutorna (A, B och C) i rätt ordning.
Baklampan
1. Ta bort lampglaset genom att vrida
på det.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
SVENSKA
57
12. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
12.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera el‐
ler använda ugnen.
Ugnen är inte ansluten till
Kontrollera att ugnen är
strömförsörjningen eller
korrekt ansluten till ström‐
den är ansluten på fel sätt. försörjningen (se kopp‐
lingsschemat om tillgäng‐
ligt).
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar
är inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställ‐
ningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverat.
Se "Automatisk avstäng‐
ning".
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlå‐
set".
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen
är orsaken till felet. Om
säkringen går gång på
gång, tala med en kvalifi‐
cerad elektriker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Matlagningstermometern
fungerar inte.
Kontakten till matlagnings‐
termometern är inte rätt
isatt i uttaget.
Sätt in matlagningstermo‐
meterns kontakt så långt in
i uttaget det går.
Tillagningen av maträtter
tar för lång tid eller går för
fort.
Temperaturen är för låg el‐ Justera vid behov tempe‐
ler för hög.
raturen. Följ instruktioner‐
na i manualen.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i Låt inte maträtter stå i ug‐
ugnen.
nen längre än 15 - 20 mi‐
nuter efter att tillagningen
är klar.
Displayen visar "C2".
Du ville starta pyrolys- eller Ta bort matlagningstermo‐
upptiningsfunktionen, men meterns kontakt ur uttaget.
du tog inte ut matlagnings‐
termometern ur sitt uttag.
58
www.electrolux.com
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Displayen visar "C2".
Du ville starta pyrolys-,
upptinings- eller varmhåll‐
ningsfunktionen, men du
tog inte ut matlagningster‐
mometern ur sitt uttag.
Ta bort matlagningstermo‐
meterns kontakt ur uttaget.
På displayen visas "C3".
Rengöringsfunktionen fun‐
gerar inte. Du har inte
stängt luckan ordentligt el‐
ler så är luckan trasig.
Stäng luckan helt.
Displayen visar "F102".
•
•
•
•
Du har inte stängt luck‐
an ordentligt.
Det elektroniska lucklå‐
set är trasigt.
•
På displayen visas ett fel‐ Det föreligger ett elektriskt
meddelande som inte står i fel.
tabellen.
•
•
Produkten är på men
Demoläget är aktiverat.
värms inte upp. Fläkten ar‐
betar inte. Displayen visar
"Demo".
Stäng luckan helt.
Stäng av ugnen via
hushållets säkring eller
säkerhetsbrytaren i säk‐
ringsskåpet och slå på
den igen.
Kontakta kundtjänst om
"F102" visas på dis‐
playen igen.
Stäng av ugnen via
hushållets säkring eller
säkerhetsbrytaren i säk‐
ringsskåpet och slå på
den igen.
Kontakta kundtjänst om
felmeddelandet visas
på displayen igen.
1. Stäng av ugnen.
2. Håll in knappen .
3. Den första siffran på
displayen och Demoindikatorn börjar blinka.
4. Ange koden 2468 ge‐
nom att trycka in knap‐
parna
eller
för
att ändra värdena och
för att be‐
tryck på
kräfta.
5. Nästa siffra börjar blin‐
ka.
6. Demo-läget avaktive‐
ras när du bekräftar
den sista siffran och
koden är korrekt.
12.2 Serviceinformation
Kontakta din återförsäljare elleren
auktoriserad serviceverkstad om du inte
kan avhjälpa felet.
Information som kundtjänst behöver finns
på märkplåten. Typskylten sitter på
ugnsutrymmets yttre kant. Avlägsna inte
märkskylten från ugnsutrymmet.
SVENSKA
Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
13. INSTALLATION
13.2 Montering i skåp
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
13.1 Inbyggd
A
B
548 21
558
min. 550
16
20
600
114
min. 560
589
594
573
595 +/-1
13.3 Elektrisk installation
5
3
Tillverkaren kan inte hållas
ansvarig om
säkerhetsföreskrifterna i
kapitlen om säkerheten inte
följs.
Denna produkt levereras med en
huvudkontakt och en huvudkabel.
548 21
min. 550
20
590
558
16
min. 560
573
114
589
594
595 +/-1
5
3
13.4 Kabel
Kabeltyper för installation eller utbyte:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
För kabeldelen, se den totala effekten
(på märkplåten) och tabellen. Se även
tabellen:
Total effekt (W)
Kabeldel (mm²)
max. 1380
3 x 0.75
max. 2300
3x1
max. 3680
3 x 1.5
59
60
www.electrolux.com
Jordkabeln (grön/gul kabel) måste vara 2
cm längre än fas och neutral kabel (blå
och brun kabel).
14. ENERGIEFFEKTIVITET
14.1 Informationsblad och information enligt EU 65-66/2014
Leverantörens namn
Electrolux
Modellbeskrivning
EKP600X
Energiindex
81.2
Energiklass
A+
Energiförbrukning med en standardrätt, över/
undervärme
0.93 kWh/program
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.69 kWh/program
Antal utrymmen
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
72 l
Typ av ugn
Inbyggnadsugn
Massa
36.3 kg
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsprodukter för hushållsbruk Del 1: Områden, ugnar, ångugnar och
grillar - Funktionsprovning.
längden på matlagningen. Restvärmen i
ugnen fortsätter laga maten.
14.2 Energibesparing
Undvik pauser mellan tillagningar när du
förbereder flera rätter på en gång.
Denna ugn har funktioner
som låter dig spara energi
under vanlig matlagning.
Använd restvärmen för att värma annan
mat.
Laga mat med varmluft
När det är möjligt, använd
varmluftsfunktionen för att spara energi.
Allmänna tips
Se till att ugnsluckan är ordentligt stängd
när produkten är påslagen. Öppna inte
ugnsluckan för ofta under tillagning. Håll
dörrtätningen ren och se till att den inte
har lossnat på något ställe.
Restvärme
Om ett program med tidvalet Varaktighet
eller Sluttid aktiveras och om
tillagningstiden är längre än 30 minuter,
stängs värmeelementen automatiskt av
tidigare med vissa ugnsfunktioner.
Använd metalltallrikar för att förbättra
energibesparingen.
Fläkten och lampan fortsätter att vara
igång.
Förvärm inte ugnen innan du sätter in
maten.
För varmhållning av mat
Välj lägsta möjliga temperaturinställning
för att använda restvärme och hålla
maten varm. Restvärmeindikatorn eller
temperaturen visas på displayen.
För matlagning som varar längre än 30
minuter ska ugnstemperaturen minskas
till lägsta möjliga, 3 - 10 minuter innan
matlagningstiden går ut, beroende på
SVENSKA
Varmluft Med Fukt
För att spara energi under tillagningen.
61
När du använder Varmluft Med Fukt,
släcks lampan automatiskt efter 30
sekunder.
15. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
62
www.electrolux.com
SVENSKA
63
867324540-B-502017
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement